Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!"

Transkript

1 Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi 6 Kas m YÖK protestolar Anadilde e itim mücadelesini yükseltelim!

2 E itimin ticarileflmesine karfl uluslararas eylem günü TEK DÜNYA, TEK MÜCADELE: E T M SATILIK DE L A l m a n y a K a n a d a B e l g r a d B a n g l a d e fl

3 YEN DEMOKRAT Merhabalar, Yo un geçen bir 6 Kas m sürecinin ard ndan alanlardan gelen eylem haberlerine, edindi imiz deneyimlere, bunun yan s ra gerek 6 Kas m la ilgili süreçte geliflen tart flmalar gerekse de Genç-Sen Genel Kurulu üzerine de- erlendirmelere yer verdi imiz dolu dolu bir say yla karfl n zday z. Bu say m zda ayr ca Kürt ulusuna yönelik sald - r lar üzerine de çeflitli yaz lara yer veriyoruz. Dergimizin bu say s nda genifl bir hacim kaplayan iki önemli yaz ya, 3. Konferans taslak yaz lar na yer veriyoruz. 8 Kas m da Ankara da toplanan ve hedefi 3. Konferans örgütlemek olan Divan toplant s alanlar n ço- unlu undan gelen delegelerin kat l m ile gerçekleflti. Canl ve verimli geçen toplant boyunca 3. Konferans m - z en etkin flekilde örgütlemenin yollar n arad k. Delege arkadafllar m z n ilgi ve ciddiyetleri ve öncesinde alanlar nda yapt klar toplant lardan ç kan kararlar nedeniyle haz rl kl olmalar toplant n n verimini artt rd. Yo un tart flmalardan sonra görece k sa bir süre olmas na ra men Bayram sonras nda üniversitelerde s nav döneminin de bafllamas göz önüne al narak 3. Konferans m z n 6-7 Aral k tarihlerinde stanbul da örgütlenmesine karar verildi. Konferans yönetecek divan n da seçildi i toplant da konferans n gündemi, delege seçilifl yöntemi, ana konularda taslaklar n haz rlanma ve tart flma süreçleri ve ek önergelerin yaz l p gönderilme flekli ve tarihi gibi çeflitli konular ayr nt l flekilde ele al nd. Buna göre geçmifl süreç ve gelecek süreç üzerine ana taslak yaz lar 15 Kas m da alanlara iletilecek ve dergimizde yay nlanacak, ek önergeler ise 1 Aral k tarihine kadar dergi merkezine iletilecek. Konferansta her delege 3 YDG liyi temsil edecek. Konferans için genifl bir kitle çal flmas yap lmayacak, delegelerin kat l m flart aranacak, gözlemci olarak kat lmak isteyenlere de konferans n kap lar aç k olacak. Konferans m z n ilk günü geçmifl sürecin de erlendirilmesine ve alan raporlar na ayr lacak. Ayr ca ekonomik kriz üzerine bir sunum da yap lacak. kinci günü ise gelecek süreç üzerine tart flmalara ayr lacak. Konferans n son bölümünde ise gündem d fl konuflmalar için bir zaman ayr lacak. Verimli ve prati e hizmet eden bir konferans için tüm arkadafllar m z n emek verece ine inan yoruz. 6 Kas m sürecindeki hareketlili i ve eylemlerdeki coflkumuzu koruyarak devrimci gençlik hareketini daha ileriye tafl mak için tüm arkadafllar m za mücadelelerinde baflar lar diliyoruz. GENÇL K3 SUNU yenidemokratgenclik.blogspot.com Ç D E K L E N R syan YÖK protestolar Özgür okul Forum/Genç-Sen de erlendirmesi Denge Civane Kolektifin Sesi Gençli e notlar Göçmen genç Geçmifl sürecin de erlendirmesi Önümüzdeki süreç Komünist ustalardan ö renelim Genç kad n Çocuk Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön matbaac l k Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Á KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Á ANKARA: SIHHIYE MAH. SÜLEYMAN SIRRI SK. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) Á ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: Á MALATYA: DABAKHANE MAH. TURGUT TEMELL CAD. BARIfi fihani. NO: 3 Cep: Á ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: Á BURSA: SELÇUKHATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Á MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: Á AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Tüm mevzilerde en ileride olmak için ad mlar m z h zland ral m! Önümüzdeki ay YDG olarak 3. Konferans m z gerçeklefltirece iz. Tüm yoldafllar m z n konferans gündemlerine yo unlaflmas, haz rl klar n tamamlamas, öncesinden gönderilen belgeleri dikkatli bir flekilde tart flmal, önerilerini sunmal d r. Geçti imiz ay ülke gündemini meflgul eden birçok önemli geliflme yafland. Amerikan konut sektöründe bafllay p yayg nlaflan mali kriz, emperyalizmin krizden baflka bir fley üretmeyece inin de göstergesi oldu. Emperyalizmin krizinin ne kadar derinleflti inin en büyük göstergesi de bu ülkelerin krizden ç kmak için yapt harcamalar n, önlem paketlerinin flimdiden 9.2 trilyon dolara ulaflmas d r. Ayr lan bunca paraya ra men IMF ekonomik canlanma için 1.2 trilyon dolar daha gerekli aç klamas n yapt. Krizin nedeni kapitalist-emperyalist sistemken, onlar ç k fl çarelerini halkta aramaya, gerekli mebla lar da her zamanki gibi halka ödetmeye kararl lar. En nihayetinde yap lan harcamalar esasta halk n vergilerinden karfl lanmaktad r. Nerede emperyalizmin krizi varsa orada iflsizlik at bafl gitmektedir. Faturay halka ödetmekle kalmay p, yüksek kârlar ndan vazgeçmemek için ya da krizden en az zararla (ki bunun ad kârdan zarard r) ç kmak için iflten ç kartmalara h z vermeye bafllad lar. Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), geçti imiz günlerde küresel krizle 20 milyon kiflinin iflsiz kalaca n aç klayarak ezilenler cephesinde iflsizlerin boyutunun ne kadar büyüyebilece ini anl yoruz. Ülkemizde de iflsizlik artmaya devam etmektedir. Örne in geçen günlerde Akbank 1000 kifliyi iflten ç karm flt r. Her ne kadar bu ülke baflbakan gözümüzün içerisine baka baka dalga geçercesine iflsizlik düflmedi ama yükselmemesi de baflar dese de gerçekli in böyle olmad biliniyor. Kriz ne zaman son bulacak? sorusuna cevap verebilen bir emperyalist flirket veya burjuva kalemflör bulunmamaktad r. Sadece egemenlerin bofl nutuklar bulunmaktad r. Dünya genelinde bunlar yaflan rken, herkesin gözü, do all nda ABD de yap lan seçimlere çevrilmiflti. Seçimleri B. Obama n n kazanmas, tüm dünyada egemenler taraf ndan adeta bir flölen havas nda kutland. Obama n n kazanmas yla birlikte yo un bir ideolojik sald r da buna efllik etti. ABD tarihinde ilk defa bir siyah n kazanmas, ABD nin politikalar n sanki temelden de ifltirecekmifl gibi bir hava yarat ld. Ancak gerçeklik hiç de öyle görünmüyor. Dünya küresel krize do ru giderken, Obama baflkanl k yar fl nda 650 milyon dolar harcam flt r. Wall Street bankerleri, Heç fonlar müdürleri bu seçimlerde cumhuriyetçilerden daha çok demokratlar desteklemifltir 1. Kapitalist-emperyalist flirketler dönemin hassasiyetini göz önünde bulundurarak, halk kitlelerini biraz daha kand rmak için, ezilmifl bir kesimden ilk kez baflkan ç karmak için yo un çaba harcam fllard r. Bu kadar yo un çaban n da flüphesiz bir karfl l da olacakt r. Ülkemizde de Obama n n dünya halklar için umut olaca yönlü propagandalar bafllam flt r. Ne de olsa savaflç cumhuriyetlerin yerini bar flç (!) demokratlar alm flt r. Ancak Obama n n aç klamalar nda dünya genelinde bar flç bir politika izleyece ine dair bir ipucu bulunmamaktad r. Krizin derinleflmesi, halk kitlelerine sald rganl artt racakt r. Hele halk m z için Obama n n seçilmesinin hay rl oldu u söylemleri tamamen bofltur. Perflembenin gelifli Çarflambadan belli olurcas na Obama daha aktif görevine bafllamadan Türkiye de yap lanlar be eniyle izliyorum demifltir.

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Ülkemizde geçti imiz ay n önemli bir gündemi de Erdo an n Kürt co rafyas na yapt gezi oluflturmaktad r. Kürt halk taraf ndan sokaklarda karfl lanan Erdo an, arad cevab çok güzel bir flekilde alm flt r. Uflakl kta s n r tan mayan ülkemiz egemenleri de Obama y tebrik eden üç ülke baflkan ndan biri olmas - n n sevincini yafl yorlard r. Ülkemizde geçti imiz ay n önemli bir gündemi de Erdo an n Kürt co rafyas na yapt gezi oluflturmaktad r. Kürt halk taraf ndan sokaklarda karfl lanan Erdo an, arad cevab çok güzel bir flekilde alm flt r. Diyarbak r da burjuva bas n n bile kabul etti i % 90 üzerinde kepenk kapat lmas Diyarbak r kalesini çökertmeyi hedefleyenlerin hayallerini tuzla buza çevirmifltir. Kürt halk n n net tutumu, ülkemiz egemenlerini ç lg na çevirmifl, çoluk çocuk demeden kurflun ya muruna tutulmufl, gözalt nda iflkencelerin yo unlaflmas yla sald rganl n artt rm flt r. Gözalt na al nan ve yafl 18 den küçük olanlar kendi hukuk kurallar na uyulmayarak tutuklanm fllard r. Kendi kurallar nda gerekli olan adli t p raporunu bile son anda ak llar na getirmifl ve sicili Hüseyin Üzmez ve daha nice olaylarda kirli olanlar taraf ndan rapor haz rlanm fl ve bu rapora dayanarak tutuklanm fllard r. Tutuklananlar hakk nda örgüt üyeli i suçlamas yla 23 y l ceza istenmifltir. Yasin Hayal gibi bombac lara 3 y l istenirken, tafl atanlara 23 y l istenmesi ülkemizin hukuksal düzeni hakk nda parlak fikirler vermektedir. Önemli olan tafl atmak ya da bomba koymak de ildir. Önemli olan do ru tarafta (!) bunu yapmand r. Bununla da kalmayan ülkemiz egemenleri anadilde e itim talebini dillendirmeyi de örgüt üyeli i kapsam nda suç olarak saym flt r. Diyarbak r da üniversite ö rencilerin gerçeklefltirdi i boykotta tutuklananlar da bu maddeden yarg laman n önünü açm flt r. Geliflebilecek halk muhalefetini sindirmeyi amaçlayan ülkemiz egemenleri durmak yok, sald rganl a devam fliar yla yol almaktad rlar. Tüm bunlar yaflan rken, bu seneki 6 Kas m eylemleri de bir hayli canl geçmifltir. Geçen senelere oranla daha hareketli geçen YÖK eylemleri önümüzdeki dönem için umutland rmaktad r. Ne var ki bu sene de gerçeklefltirilen eylemler parçal bir görünüm arz etmifltir. Ancak bu seneki eylemlere damgas n vuran parçal olmas de il, tasfiyecili in yans mas olan örgüt isimlerini kullanmama, en do al demokratik hak olan ajitasyon/propaganda özgürlü ünün k s tlanmas istemleri ortal kta gezinmesi olmufltur. A/P özgürlü ü talebimizi bile reklamc l k olarak de erlendiren bir zihniyetin ne kadar demokratik ya da devrimci oldu u tart fl l rd r. Kald ki bizi reklamc olarak de erlendiren dostlar m za üniversite ö rencileri ad na konuflma hakk n ve onlar n ad na pankart açma vb. hakk n hangi hakka dayanarak kulland da ayr bir tart flma konusu. Geçti imiz ay bu geliflmeler yaflan rken, önümüzdeki ay YDG olarak 3. Konferans m z gerçeklefltirece iz. Tüm yoldafllar m z konferans gündemlerine yo unlaflmal, haz rl klar n tamamlamal, öncesinden gönderilen belgeleri dikkatli bir flekilde tart flmal ve önerilerini sunmal d r. Divan toplant s nda ald m z kararlar ekseninde çal flmalara yo unlaflmal d r. Sorunlar m z ortadad r. Çözüm bizdedir. Ülkemiz egemenlerinin durmak yok sald rganl a devam fliar na karfl gelece in sahibi oldu umuz bilinciyle hareket ederek, tüm saflarda en ileride olmaya do ru emin ad mlarla yürümeliyiz. 3. Konferans - m z n bu yolda mütevazi bir ad m olma umuduyla çal flmalar m za h z verelim. 1 Kaynak için Ergin Y ld zo lu nun blog sayfas na bak labilir.

6 6 stanbul 6 Kas m Perflembe günü saat te Sirkeci Tramvay Dura nda 6 Kas m nisiyatifi nin örgütleyicisi oldu u eylem için ö renciler topland. Platformun içerisinde YDG, Ekim Gençli i, DSG, DÖB, YDGH örgütlenmeleri yer al yordu. Toplanan ö renciler, daha tramvay dura ndayken coflkuyla YÖK e hay r!, YÖK, polis, medya bu abluka da t lacak!, Paras z, bilimsel, anadilde e itim! sloganlar n att. Ard ndan topluca tramvaya binilerek Beyaz t a gidildi. Beyaz t ta biri içerden ç kan 6 Kas m nisiyatifi imzal iki ortak pankart aç ld. Biz YDG iler olarak ortak pankart arkas nda Emperyalist Yasalara Son!, Darbe Ürünü YÖK e Hay r!, Yaflas n Demokratik Halk Üniversiteleri Mücadelemiz! yaz l dövizlerimiz ve flamalar m zla yer ald k. 6 Kas m nisiyatifi ad na okunan bas n metninin ard ndan eylemde kat l mc olarak yer alan Genç-Sen in bas n metni okundu. Ard ndan Eczac l k Fakültesi nin önüne gidilerek 16 Mart n unutulmad n gösterip sayg durufluna geçildi, Beyaz t Marfl okundu. Marfl n ard ndan k sa yürüyüfl yap larak eylem son buldu. stanbul YDG Yeni Demokrat Gençlik YÖK protestolarla karfl land Sivas YÖK karanl n n 27. y ldönümü Sivas ta YDG, DGH, Gelece imizi stiyoruz, Ö renci Kolektifleri nin örgütledi i bas n aç klamas ile protesto edildi. E itim-sen in de destek verdi i eylem 6 Kas m günü Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya önünde gerçekleflti. Eyleme yaklafl k 60 kifli kat ld. Eylemden önce yerelde haz rlanan bildiriler da t ld, afiflleme çal flmalar yap ld. Ayr ca 11 Kas m günü E itim-sen ile ortak örgütlenen bir panel gerçekleflti. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen panele Prof. Dr. Aziz Konukman, stanbul Milletvekili Ufuk Uras ve gençli i temsilen YDG li bir arkadafl m z panelist olarak kat ld. Panel genel olarak dünyadaki ekonomik krize de- inilerek bafllad. Panele yaklafl k 1000 üniversite ö rencisi kat ld. Sivas YDG Malatya YDG, DGH, DÖDER, Genç-Sen, Emek Gençli i, E itim-sen ile ortaklaflarak YÖK e karfl sesimizi yükseltmek için bir protesto düzenledik. 6 Kas m günü biraraya gelen kitle Malatya E itim-sen önünden toplanarak PTT önüne kadar yürüdü. Yürüyüfl sonunda bir bas n aç klamas yaparak eylemi sonland rd k. Geçen y llara göre daha iyi bir kat l m n olmas bizim aç m zdan olumluydu. Kat l m n yo un olmas güvenlik güçlerinin de dikkatinden kaçmam flt ve onlarca polis alana y nak yapm flt. Malatya YDG Artvin Artvin 1980 Cuntas n n ürünü olan YÖK ü protesto etmek amac yla YDG, Gençlik Derne i ve EMEP in örgütledi i bir panel düzenlendi. 8 Kas m da saat te 78 liler Lokali nde düzenlenen panele yaklafl k 80 kifli kat ld. Sunumlar n ard ndan soru-cevap fleklinde devam eden panelin hemen sonras nda kitle ile birlikte Halkevi Caddesi nde saat te YÖK e hay r ve E itim hakt r sat lamaz-açü ö rencileri yaz l pankartlar n n aç ld bas n aç klamas yap ld. Sloganlar n at ld bas n aç klamas na halktan da destek geldi. Artvin YDG

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 Erzincan 80 darbesinin ard ndan kurulan YÖK ün amac üniversitelerde bilimsellik, demokrasi ve özgürlük ad na her fleyi ortadan kald rmakt. Geçmiflte oldu u gibi günümüzde de üniversitelerdeki devrimci ve demokrat ö retmen ve ö renciler potansiyel suçlu olarak görülmekte ve bask görmektedir. Erzincan da bu y l YÖK le ilgili 9 Kas m da saat de E itim-sen de Erzincan YDG olarak bir söylefli düzenledik. Söyleflide ilk olarak YÖK ün tarihi ve günümüzdeki misyonu üzerinde durduk, taleplerimizi s ralad k. Sunumun ard ndan kat l mc lar okulda yaflad klar olaylar, gördükleri muameleyi anlatt lar. Liselerdeki bask lar, müfredat n içeri i, üniversitelerde yaflanan sorunlarla ilgili fikir al fl verifli yap ld. Bu sorunlar n örgütlülükle, bilinçlenmekle ve birlikte hareket etmekle afl laca vurgulanarak söyleflimiz son buldu. 9 Kas m eylemine maddi nedenlerle kat lamasak da kufllamalarla eylemin duyurusunu yapt k. Erzincan YDG Çanakkale 6 Kas m da Cumhuriyet Meydan nda Genç-Sen ad na yap lan bas n aç klamas na destek verdik. Akflam ise Belediye Sosyal Tesisleri nde Ö renciler YÖK ü tart fl yor adl panel YDG, YDG-M, DGH, EMEP, Ö renci Kolektifleri nin kat l m yla gerçeklefltirildi. Panele yaklafl k 150 kifli kat ld. Panelistlerin konuflmalar n n ard ndan gerçeklefltirilen aç k kürsüyle panel sona erdi. Çanakkale YDG Mersin Mersin de YÖK protestosu süreci, al nan toplant larla 3 hafta öncesinden bafllam flt. Bizler son bir ay kala YÖK ile ilgili 2 çeflit bildiri (YÖK ün genel teflhirine ve zorunlu Türkçe e itimine karfl anadilde e itim hakk na iliflkin) ve afifl haz rlad k, eylem haftas na kadar çal flmalar m z örgütledik. Ancak üniversitede, genel olarak örgütlenmelerde olan da - n kl k, çal flmalara yans maktayd. Toplant lara bo ulmamak gibi bir düflüncemiz vard ancak hali haz rda al nan toplant lar da k s r tart flmalara bo ulup sonuçsuz kal yordu. Genel olarak bütün eylemleri destekleme gibi bir tavr m z oldu u için eylem birlikteli ini bozmamaya özen gösterdik ancak kesinlikle örgüt isimlerinin yer almamas n isteyen örgütlerle propaganda özgürlü ünü savunan örgütler ayr eylem örgütledi. 5 Kas m günü y llard r nitelikli bir eylem yap lmam fl olan Yeniflehir Kampüsü nde Genç-Sen in ça r s yla bir eylem yap ld. Eyleme DSG, YDGM, DGH ve YDG destek verdi. Eylemde çeflitli dövizler tafl nd, Genç-Sen ve YDG pankart açt. Kampüsün genel durumuna göre kat l m oldukça iyiydi ve eylemin sorunsuz bitirilmesinden dolay sonras nda genel izlenim oldukça iyiydi. 6 Kas m günü, yine birçok örgütün kat ld - ve destek verdi i eylemde genel hava ve ö rencilerden gelen tutum oldukça iyiydi. Eylemde anadilde e itim ve söz, yetki, karar özgürlü üne vurgu yap ld. Ancak iletiflimsizlikten kaynakl ayn saatlerde E itim- Sen in üniversite önünde yapt bas n aç klamas na destek veremedik. Genel olarak eylem birlikteli i bozulmufl olmas na ra men, bu durum eylemlerin örgütlenmesinde belirleyici rol oynamam flt r. Eylemlerin örgütleniflinde birçok kez niteliksiz tart flmalara bo ulmufl olsak da eylemlerin planlad m z bir biçimde sorunsuz geçmesi ve kitlenin eylemleri olumlu de erlendirmesi bizler için oldukça önemliydi. Mersin Üniversitesi YDG

8 8 Ankara YDG, YÖK çal flmalar Yeni Demokrat Gençlik Bu y l 6 Kas m için Ankara da baz eksiklik ve olumsuzluklara ra men, hem pratik faaliyeti örebilmenin, hem de YÖK ün misyonunu, yap s n, 6 Kas m da alanlarda olman n, her daim YÖK ü teflhir etmenin önemini, anlam - n çok daha iyi kavrad m z bir süreç geçirdik. Ankara YDG olarak dergimizde yay nlanan 6 Kas m Eylemi ve Yaklafl m m z yaz s na internet üzerinden ulaflt m z ilk andan itibaren YÖK çal flmalar n ciddiyetle ve zaman kaybetmeden ele alman n gereklili i konusunda hem fikirdik. Öncelikle bir toplant ald k ve genel olarak YDG nin 6 Kas m yaklafl m üzerine bir tart flma yürüttük; bu bak fla paralel neler yapabilece imizi ve buna ek olarak neler katabilece imizi konufltuk. Okurlar da kapsayacak flekilde bir e itim çal flmas yapma, dergiyi en yayg n biçimde da tma, de iflik konular olan bildiriler da tma, afifl bast rman n maddi koflullar - n zorlama, liselere de mutlaka farkl araçlarla gitme gibi çal flmalar üzerine kararlar ald k. lerleyen süreçte yeni fikirler de ortaya ç kt. Öncelikle bize kaynak teflkil edebilece ini düflündü- ümüz her doküman toplad k. YDG nin tüm arflivlerini tarad k ve 6 Kas m sürecinde iflimize yarayabilecek bölümleri ay rd k. YDG nin eski say lar n n baz lar n n kapaklar n de ifltirip afifl yapt k ve zaman kaybetmeden çal flma yapt m z okullar m za ast k. lk hafta okullar özgülünde yaflanan faflist bask lara, polis ve ÖGB terörüne ve bu bask larda YÖK ün rolüne de inen bir bildiri da tt k. kinci hafta emperyalizmin derinleflen kriziyle ba lant l bir süreç olarak Bologna sürecini, paral e itimle gerçeklefltirilmeye çal fl lan geleceksizlefltirme politikalar n anlatan bildirileri da tt k. Bu bildirileri her fakülte özgülünde farkl laflt rmaya çal flt k. Örne in Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi için sözleflmeli ö retmenli i öne ç - karan bildirileri kullan rken, Hacettepe Beytepe Kampüsü Mühendislik Fakültesi için yetkin mühendisli i öne ç karan bildirileri kulland k. Dergimiz elimize ulafl r ulaflmaz Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde stant çal flmas bafllatt k. YÖK ü, Bologna Süreci ni, 6 Kas m da alanlarda olman n önemini insanlara anlatarak yayg n bir biçimde dergimizi da tt k. Sonraki süreçte dergimizden yaz lar n a rl kl oldu- u renkli duvar gazeteleri haz rlad k. lerleyen günlerde kolluk kuvvetleri okuldaki ÖGB ler arac l ile iyi bir yolda oldu umuzu bize bir kez daha gösterdi ve çevre kirlili i yapt gerekçesiyle afiflimizi indirmek istedi. Fiziksel müdahale tehdidinde bulunan ÖGB nin tavr karfl s nda YDG nin ve YDG ye destek veren devrimci ve demokrat ö rencilerin kararl tutumu sonucu o gün içinde ve di er günlerde de afifle müdahale edilemedi. Olay s ras nda kampüs kap s na sivil polislerin hemen toplanmas, ÖGB nin sivil polisle olan diyalogu bizler için dikkat çekiciydi, ancak flafl rt c de ildi. Biri lise, biri üniversite ö rencisi iki arkadafl m z n daha derinlikli araflt rma yaparak bizlere sunum yapmas n planlad m z e itim çal flmam z gerçeklefltirdik. Bu çal flma s ras nda YÖK ün kuruldu undan beri süre gelen uygulamalar na ve varl n n s n fsal temellerine, son dönemde artan uygulamalar na, paral e itim ve mesleki hak gasplar ile yaflad m z sald r lara de indik. Dersim li bir arkadafl m z anadilinde e itim görmedi i için çocuk yafllarda yaflad klar n anlatt. Türkçe konuflamad / konuflmad için dayak yediklerini, Türkçe konuflman n sistem taraf ndan özendirilmeye, bir lüks olarak gösterilmeye çal fl ld n anlatt. Meslek yüksekokulunda okuyan bir arkadafl da meslek lisesinde ve yüksek okulda yaflanan staj sömürüsünden bahsetti ve ö renci d fl nda birçok kiflinin rant elde etti inden bahsetti. 6 Kas m da alanlarda olman n son süreçte daha da önemli oldu u belirtilerek ve K z lay da YÖK ü teflhir ve 6 Kas m da insanlar alanlara ça rma amaçl stant çal flmas yapma karar al narak e itim çal flmas bitirildi. 25 Kas m Cumartesi günü ald m z karar do rultusunda K z lay Konur Sokak ta stand m z açt k. Masan n etraf nda YÖK ü teflhir eden bildirilerimizi sesli ajitasyonlar yaparak yayg n bir flekilde da tt k. Masam za lise ö rencilerinden ö retim üyelerine kadar yo un ilgi gösteren insanlar oldu. Akflam havan n kararmas na yak n bizim için eksiklikleri olsa da güzel bir çal flma olan stant çal flmam z son buldu.

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 Liselerde biraz eksik kalm fl olsak da özellikle yoksul, emekçi kesimin a rl kl olarak yaflad mahallelerdeki liselerin etraf na ve bu mahallerdeki ifllek yerlere, büyük ozalit afifller yapt k. Afifllerimizde Halk gençli- ini YÖK e karfl gelece ini fethetmeye ça r yoruz, Emperyalist politikalara karfl YÖK e hay r!, ÖSS kald r ls n yaflas n demokratik halk liseleri mücadelemiz! fliarlar na yer verdik. 6 Kas m a yaklaflt m z süreçte Cebeci Kampüsu nde bir sergi açmaya karar verdik. Bahçede YDG nin YÖK e iliflkin eski kapaklar n, 6 Kas m eylemliliklerinin ve YDG nin di- er baflka eylemlerinin renkli foto raf ç kt lar - n ve afifllerimizi kullanarak sergimizi açt k. Aralara YÖK e iliflkin bak fl aç m z ortaya koyan ve alanlara ça r yapan renkli dövizler de ast k. Sergimize ilginin yo un oldu unu ve be- eni toplad n gördük. Genel olarak bakt m zda Ankara YDG aç s ndan hem ö rendi imiz hem de ö retti imiz bir kitle faaliyeti süreci geçirdik. Çal flmalar kolektife yaymada ve çal flman n liseli aya n örmede eksikliklerimiz olsa da çok önemli ve güzel deneyimler yaflad k. Ankara YDG ODTÜ, devrimi yazmaya devam ediyor Ekim 2008 günü ODTÜ de devrimci, demokrat ve yurtsever ö rencilerin düzenledi i bir flenlik gerçeklefltirildi. 10 Ekim 2008 günü ODTÜ de devrimci, demokrat ve yurtsever ö rencilerin düzenledi i bir flenlik gerçeklefltirildi. fienlik öncesi ö renciler 68 den bu yana silinemeyen devrim yaz s n bir kez daha yazd lar; coflkulu bir biçimde gerçekleflen bu etkinlikten sonra ö renciler kampüs içinde kitlesel bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Akflam gerçeklefltirilen flenlik saat de ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Amfi de bafllad. K z l rmak, Yaflar Kurt ve Ezginin Günlü ü nün sahne ald flenlikte ODTÜ ö rencileri konuflmalar yapt ve bir de sinevizyon gösterildi. Sinevizyonda 68 gençlik hareketine, devrimci önderlere ve a rl kl olarak da ODTÜ nün devrimci gelene ine vurgu yap ld. fienli e Ankara Üniversitesi nde direnifl gerçeklefltiren iflçiler ve Ankara Üniversitesi ö rencileri de kat larak coflkuyu art rd lar. fienlikte ayr ca birçok devrimci ve demokrat kurum da yay n masalar açt lar. Bizler de Ankara YDG olarak yo un bir yay n tan t m ve da t m gerçeklefltirdik. fienli in ilk bafl ndan itibaren üniversite flenliklerinde de sistemin bizlere tüketim kültürünü dayatt ve bunun en önemli aya n n da içki tüketimi oldu u, buna dikkat edilerek içki içilmemesi gerekti i vurguland. Ancak ö rencilerin bir bölümü içki tüketmekten geri durmad lar. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde çok alkol tüketiminin etkisiyle flenli in içeri ine yak flmayan görüntüler de yafland. Ankara YDG

10 10 Yeni Demokrat Gençlik ZGÜR OKUL Kâr, insandan önce gelirse! SSGSS ile sa l, neo-liberal yasalar yla da e itimi ticarilefltiren sistem, oluflturdu u sadaka kültürüyle, Türkiye yi sosyal devlet haline getirdi ini iddia etmektedir. Ancak Kas m ay bafl nda Milli E itim Bakanl n n TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüfltü ü 2009 Bütçesi raporu flimdiye kadar üzerinde s kça durdu umuz paral e itim konusundaki uygulamalar n daha ars z bir flekilde sürdürece ini ilan ederek kendi kendini yalanl yor. MEB in raporunda ilk s ray ; büyük patronlar n bile memleket meselesi olarak de erlendirdi i ve kendi ç - kar için yedeklendirdi i/yedeklendirece i kalifiye elemanlar yetifltiren meslek ve teknik liselerin katsay sorunu al yor. Bu sorunu 2009 senesinde ortadan kald r p bu okullara ilgiyi artt rarak buradaki yar fl teflvik etmeyi planlayan MEB, ayr ca bu okullarda çok yönlü bir e itimin ö rencilere sunulaca n iddia ediyor. Meslek liselerinin hemen hemen kurulufl yafl yla eflit süredir ortada olan bu sorun, her seferinde dile gelmifl ancak hiçbir zaman çözülememifltir. Bunun da; e itim sisteminin çürümüfllü ünden tutun da komprador burjuvazinin bu okullarda k sa ve orta vadeli ihtiyaçlar n karfl lama amac güttü ünden sadece bu süreçlerde bu sorunu gündeme getirmesi gibi onlarca sebebi vard r. Sonuç olarak yine bu sorun çözüme kavuflturulmayacak ancak meslek liselerindeki ö rencilerin emekleri daha fazla peflkefl çekilecek. Di er bir de ifliklik, uzun zamand r sözü edilen zorunlu e itimin 12 y la ç kar lmas n n tasar laflmas d r. Okuman n ve okutman n giderek kemerlerimizi s kt bu dönemlerde e itimin 12 y la ç kar lmas elbette ki toplumun entellektüel geliflimini sa lamak ya da bask - c ailelerin çocuklar n devlet zoruyla o bilgi yuvas nda daha uzun seneler boyu e itmek de ildir. Sistem, gelecek nesilleri kendi idolojisiyle daha uzun seneler zehirlemek ve bunu daha kal c hale getirmek istemektedir. Bu, iflin siyasi yönü. Bir de bu durumun ekonomik yönü var ki sömürücülerin ne kadar azg nlaflt n göstermektedir. Raporda zorunlu e itimin 12 y la ç kar lmas öngörülürken dersanelerin de kald r lmas hedefleniyor. Ancak bu kald rma; devletin yasaklamas de il dershanelerinin özel okula dönüflmelerini destekleme fleklinde yap lmak isteniyor. K saca özel sektöre peflkefl çekilen e itim sistemi daha fazla kâr aflk yla yanmaktad r. Bu da bizim emekçi ailelerimizin ceplerinde büyük bir yang n, talan anlam na geliyor. Hem zorla okuyacaks n hem zorla soyulacaks n! Di er bir madde ise üniversiteye girifl s nav ile ilgili. Üniversiteye giriflin de liseye girerken oldu u gibi basamak basamak s navlar ve ders ortalamalar yla olmas sa lanacak. Hani Türkiye nin her yan nda ayn nitelikte -daha do rusu ayn niteliksizlikte- bir e itim veriliyor, her ö renci eflit bir ö retimden geçiriliyor, bu yüzden de ayn s navlar yap lacak hem de defalarca ve hepimizin ilgisi, yetene i ayn do rultuda, ders ortalamalar m z n bize getirdi i puanlar da cabas olacak! Daha ilkokula bafllarken eflitsizli in tavana vurdu u bir sistemde neyin çabas bu? YÖK ile ilgili de bir madde yer almakta bu raporda. Müjde! Üniversiteler art k özerk olacak-m fl-! Üniversitelerde mali ve idari bir özerk yönetim oluflturularak YÖK bu konulardan tasfiye edilecek, yaln zca koordinasyon ve planlamadan sorumlu bir yap haline getirilecek. Üniversiteler de yerel özelliklerine uygun bir biçimde uzmanlaflacak ve kendi aralar nda oluflacak olan rekabet devlet taraf ndan desteklenecek! Aç kças YÖK Baflkan Özcan n sene bafl nda söyledi i üniversitede Amerikan modeli yaflama geçirilmeye çal fl yor.* Bütün bunlar bizi do rudan ilgilendiren ve yak c l n tüm emekçilerin duyaca soygunlar n ilan d r. Okullar - m z serbest piyasa koflullar nda de erlendirmekten baflka birfley düflünmeyen ve zevkten a zlar n n suyu akan bu sömürü düzenine, Eh! Ne yapal m, paras olan okusun o zaman diyenlere karfl bir durufl sergilememiz gerekmektedir. Sömürünün keskinleflti i, 15 yafl ndaki çocuklar n liselerinden al n p karakollarda iflkence gördü ü, kârdan baflka gözü hiçbir fleyi görmeyenlerin okullar n dahi elektri ini kesebildi i bu dönemde esas olan örgütlenmenin ve biraraya gelebilmenin gücünü anlamak ve anlatabilmektir. *Radikal,

11 Yeni Demokrat Gençlik 11 fl kazalar son bulsun! Merhaba Ben bir lise ö rencisiyim. Babam tersane iflçisi. Tersanede kurals z, yasad fl ve güvenlik tedbirlerinin al nmay - fl ndan dolay babam n sabah evden ç kt ktan sonra akflam eve dönebilecek mi diye endifleleniyorum. Babam tersanede birkaç kez ifl kazas geçirdi. Geçirdi i kazalardan birisini anlatay m size. Babam n normal ifl bitifl saati befltir. Saat beflten sonra mesaiye kalabiliyorlar. Babam da akflam mesaiye kalm flt. Tersanelerde akflamki çal flmalarda iyi bir fl kland rma olmad ndan ve babam n çal flt ortam da karanl k oldu u için aç k olan menhol kapa n görmemifl ve düflmüfltü. Düflme sonucunda baca nda morarmalar olmufl ve on dikifl at lm flt. Bu, benim babam n geçirdi i bir kazayd. Ben size en iyisi bir iflçinin çocu u olarak tersanede yaflanan haks zl klar anlatay m. Tersanelerde çal flma yaflam tafleron sisteminden olufltu u için hiçbir iflçi tersane sahibiyle muhatap de ildir. flçiler tafleronlar n emrinde çal flmaktad r. Tafleron iflçiyi istedi i gibi ç karabiliyor. Tersane sahibi taflerona iflçi say s için malzemeleri ve sigorta masraflar n veriyor ama tafleron bu paran n tamam n vermiyor, iflçilerin sigortalar n yat rm yor. Örne in 1500 YTL maafl alan bir iflçinin sigortas asgari ücret üzerinden gösteriliyor. Bir de iflçiler yevmiye usulü çal flt klar için geçimini sa lamak için haftan n yedi günü ifle gitmek zorunda kal - yorlar ve do ru dürüst bayram tatili bile yapam yorlar. Tafleron iflçinin maliyetini düflük ödemek için Kürt iflçiler getiriyor. Bu iflçiler tersane hakk nda hiçbir bilgiye sahip olmad klar ndan dolay iflten ç kar l yor, çok zor durumda kal yorlar, bekar evi denilen evlerde ellifler kiflilik odalarda kal yorlar ve mahalledeki ülkücü gençlerden dayak yiyorlar. Bu iflçiler deneyimsiz olduklar için ifl kazalar kaç n lmaz oluyor. Tersanede son bir y lda ölen iflçiler nedeniyle bir y lda iki defa grev yap ld. Bu grevler hâla amac na ulaflmad, hâla iflçiler ölmekte. Tafleronlar n iflçileri iflten ç karmakla tehdit etmesi nedeniyle iflçilerin grevlere kat l m yetersiz oldu. Sonunda tersane iflçilerinin ölümü meclisin gündemine girdi. Bunun ard ndan Bakan Faruk Çelik Tuzla Tersaneler Bölgesine geldi. Aç klamas nda tersaneler bölgesini helikopterle yukar dan izledi ini, iflçilerin ölümünün yer darl ndan oldu unu söyledi. Bunun da pay var iflçi ölümlerinde ama iflçilerin ölümünü sadece buna ba lamak mümkün olamaz. Bakanl ktan teftifl için gelen müfettifllerin önceden hangi tersaneye gelece i biliniyor ve önlemlerini al yorlar sonra yan düzene geçiliyor. Haberlerde herkes duymufltur baz tersaneler para cezas ve bir süre kapatma cezas alm flt. Bizler tersanelerin kapat lmas na karfl y z. Biz sadece iflçi ve emekçilerin iflsiz kalmamas n, emeklerinin karfl l n almalar n ve art k iflçi ölümlerinin sonunun gelmesini istiyoruz. Tuzla dan Liseli YDG okuru Çözüm mücadelede... Tuzlal liseliler olarak okullar m zdaki sorunlar - m zdan bahsetmek istiyoruz. Okullar m zdaki bafll ca sorunlardan biri de her sene toplanan paralar. Bunlar spor, resim, ngilizce kitaplar, eflofman, okul aidatlar için toplanan paralard r. Sözde devlet kitaplar ücretsiz vermekte, fakat kitaplar n içerdi i bilgi yeterli olmamakta ve hocalar bizleri yard mc kitap almaya zorlamaktad r. Keza ngilizce kitaplar da devlet taraf ndan verilmemektedir, verilse bile yeterli de ildir. Bunca toplanan paradan ayr ba fl ad alt nda zorla toplanan 20 YTL lik aidat paralar da toplanmaktad r. Paralar verilmedi i takdirde okul idaresi ö rencileri okul önünde rencide edebilmekte ve odalar na ça- r p bask uygulamaktad r. Okullar m zdaki sorunlar para toplanmas yla s n rl de ildir. Okullar m zda ülkücü çetelerin, dinci cemaatlerin faaliyetleri de sürmekte ve kendi düflüncesini aç klayan arkadafllar m za da fliddet uygulanmaktad r. Okul idarecileri de bu iki grup aras nda paylafl lmaktad r. Bu sorunlara ve olumsuzluklara karfl çözümün mücadeleden ve YDG saflar nda örgütlenmekten geçti inin bilincindeyiz. Tuzla Liseli YDG

12 12 G da Mühendisleri Odas (GMO), Ziraat Mühendisleri Odas (ZMO) ve Kimya Mühendisleri Odas (KMO) 18 Kas m Cumartesi günü Taksim de, Dünya G da Günü nedeniyle G da Güvencesi ve Güvenli i sa lanam yor bafll kl bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Her insan n her zaman sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel g daya veya g da üretmek için gerekli araçlara sahip olma hakk na vurgu yaparak bafllayan aç klamada; kurakl k, açl k, tar mdaki yanl fl sulama teknikleri ve yaratt tahribat, g da sektöründeki politikalar ve oyunlar gibi konulara dikkat çekildi. Dünyada üretilen tar m ürünlerinin tüm insanl n n hatta gelecek nesillerin dahi ihtiyac n karfl layacak düzeyde olmas na ra men yoksul ülkelerin al m gücünün olmamas ndan kaynakl dünyada 926 milyon aç insan n bulundu u dile getirildi. Aç klamada, Tek ifli yat r m yapmak ve para kazanmak olan bu spekülatörler, sosyal etkileri göz önünde bulundurmayarak ve g da sektörü üzerinde ciddi oyunlar oynayarak dünyada açl n ve yoksullu un artmas na, milyonlarca insan n ölmesine neden olmaktad r. Zengin ülkelerde de fakir ülkelerde de olumsuzluklar, öncelikle fakirleri etkilemektedir. Bankalar kurtarmak için milyonlarca dolar Yeni Demokrat Gençlik KMO, ZMO ve GMO dan ortak bas n aç klamas harcayan Avrupa ve Amerika, günde 10 bin çocu un açl ktan ölmesine seyirci kalmaktad r denildi. Ayr ca nüfusunun % 15.4 ünün açl k s n r n n alt nda yaflad ülkemizde IMF ve Dünya Bankas politikalar yla üretimden kopar lan insanlara, Sosyal Yard mlaflma Fonlar ve Belediyeler arac l yla yard mlar yap larak bu insanlar n ba ml hale getirildi inin teflhiri yap larak ayakta durabilecekleri bir yaflam reva görülmeyen bu insanlar n açl kla terbiye edildi i dile getirildi. Tüm bunlar n yan s ra aç klamada, pek çok ülkede yasak olan geneti i bozulmufl ürünlerin ülkemize kontrolsüz girifli ve tüketimi, g da güvenli i için kontrol ve denetimlerin yetersizli- i, içinde sa l a zararl maddeler bulunduran ve baflta bebek mamas olmak üzere pek çok g da ürününde kullan lan süt tozunun kullan lmas yla ilgili önlem al nmamas gibi konulara vurdu yap ld. Aç klama üç meslek odas - n n g da güvencesi ve g da güvenli iyle ilgili bu yanl fl politikalara karfl baflar sa lan ncaya kadar mücadelesini sürdürece ini ifade etmesi ile sonland r ld. TÜ den bir YDG li YÖK e hay r! 9 Kas m Pazar günü saat te Ankara da Genç- Sen in örgütleyicisi oldu u ve biz YDG lilerin kat ld YÖK karfl t eylem gerçeklefltirildi. Eylemde E itim sat l k de ildir! YÖK e hay r!, Emperyalist yasalara karfl YÖK e hay r!, Ticarethane de il bilim yuvalar istiyoruz, Mafe perwerdehiya zimane day ke naye astengkirin! yaz l pankartlar - m z ve yaklafl k 150 kiflilik bir kortejle yer ald k. Eylemde Savafla de il, e itime bütçe!, Paras z, bilimsel, anadilde e itim!, Emperyalist yasalar geri çekilsin!, Diplomal iflsiz olmayaca z!, Gençlik gelecek, gelecek ellerimizde! sloganlar coflkuyla at ld. Eylem güzergah eylemden bir gün önceki Genç-Sen Kurulunda tart flmalara yol açarak Kolej-Sakarya hatt oldu. Polis ilk etapta kitleyi da tmak istese de ö rencilerin srar üzerine yol aç ld. Yol boyunca halk gerek alk fllar yla gerek korna çalarak eyleme destek verdi. Sakarya Caddesi ne gelindi inde Genç-Sen ad na bas n metni okundu, ard ndan eyleme destek veren E itim- Sen Genel Baflkan Zübeyde K l ç Öztürk ve Emekli- Sen Genel Baflkan Veli Beysülen konuflma yapt lar. Emekli-Sen Genel Baflkan Genç-Sen e aç lan kapatma davas sürecini yaflam fl bir sendika olarak mücadelede ortak olundu unu ifade etti. Ard ndan eylem halay ve horonlarla son buldu. stanbul dan Bir YDG li

13 Yeni Demokrat Gençlik 13 Hacettepe ö rencileri ulafl m hakk n istiyor... Ö rencileri -her sene dershaneye döktü ü onca paralar karfl l nda a r ders yükü ve en yak n arkadafl ile bile bir yar fl at gibi yar flt r larak bin bir türlü zorluklarla- kazand klar üniversitelerde henüz kap dan ad m att klar nda masa bafllar nda rektörlerden, ö retim üyelerinden çok bir tüccar gibi duran kifliler beklemektedir. Halk gençli inin ve emekçi ailelerin çocuklar n n her sene bu tüccarlara verdikleri, daha do rusu bu tüccarlar n zorla ald klar har(a)ç paralar, kay t paralar, fotokopi paralar yetmezmifl gibi halk gençli i topluma ve olaylara karfl ilgisiz, duyars z b rak lmaya zorlanmaktad r. En küçük demokratik istemlerinde bile sivil faflistler, ÖGB ler, Jandarma dipçikleri devreye sokulmaktad r. Ö rencilerin söz, yetki, karar, örgütlenme hakk n n üstüne egemenlerce çizik at ld, bu haklar n tan nmad gözler önündedir. Egemenlerin toplumun gelece i olarak dillerden düflürmedi i halk gençli ine uygulad ikiyüzlü, riyakâr politika ortadad r. Halk gençli inin ellerinden al nan onlarca para yetmiyormufl gibi; sa l kl bir ulafl m, fakültelerin içinde olmas gereken (rektörlerin ve patronlar n daha fazla para kazanmak için kapatt, alternatif olarak yerine kafeteryalar koydu u) kantinleri kullanma, bilimsel ve nitelikli bir e itim hakk da ö rencilerden esirgeniyor. Bunun alt nda egemenlerin Ö renci müflteridir, paras n alal m ama hiçbir fley vermeyelim. Bir fley verdi imizde onlar daha çok fley ister mant yat yor. Hacettepe Üniversitesi nde de di er üniversitelerde oldu u gibi yeni dönemde ö rencilerin düflündükleri, bekledikleri hiçbir fley gerçekleflmedi. Ö renciler okula ilk ad m att klar ndan itibaren verdikleri har(a)ç paralar, kay t paralar, fotokopi paralar yetmezmifl gibi bir de büyük bir sorun olan ulafl m sorunuyla karfl karfl ya b - rak lmaktalar. Beytepe nin flehir d fl nda oldu u düflünülürse en politikaya duyars z insan n bile bu soruna önerece i çareler bellidir. Otobüs ve servis say lar n n artmas vs. Ancak y llard r bu ulafl m sorunu var ve her sene tekrar tekrar dile getirilmekte ö renciler taraf ndan. Fakat yönetim bu soruna bir çare bulmay b rakal m çözüm için bir ad m bile atmamaktad r ki zaten bu onun varl k kofluludur. Ö renciler uzun süre gelmeyen, geldi- inde ise kamyona karpuz yükler gibi yüklenen sonu gelmez otobüs ve servis kuyruklar nda beklemeye ve her geçen gün sa l -sollu biraz daha ilerleyelim, arkada bir kiflilik yer var, bir ad m daha ileri gibi konuflmalara maruz b rak lmaktad r. Bir de üstüne otobüs zamlar, pahal ulafl m eklenince bu durum iflkence olmakta ve çekilmez hale gelmektedir. Biz de yönetimin aymazl klar na karfl Beytepe ö rencileri olarak 24 Ekim Cuma günü ulafl m sorununa çare bulunmas ve ulafl m hakk m z n engellenemeyece- ini dile getirmek için kampüs içinde HÜÖD (Hacettepe Üniversitesi Ö renci Derne i) olarak bir yürüyüfl düzenledik. Saat da Yabanc Diller Yüksek Okulu nda toplanarak Edebiyat Fakültesi ne yürüdük ve oradaki kitleyi de kortejimize katarak Rektörlü ün önüne geldik. Güzergâh üzerindeki otobüs duraklar ndan geçerken sesimizi yükselttik ve otobüs s ralar nda bekleyen halk gençli ini saflara ça rd k. Yürüyüfl s ras nda Ulafl m çilesine son!, Ulafl m hakk m z engellenemez, Tüccar rektör Beytepe den defol, Müflteri de il ö renciyiz sloganlar at ld. Rektörlü ün önünde 15 dakikal k oturma eylemi ard ndan iki temsilciyi rektörle görüflmeye göndererek eylemimizi sonland rd k. Ankara YDG her türlü ilerici ve demokratik hak mücadelesine destek oldu u gibi HÜÖD ün ulafl m için düzenledi i bu eyleme de destek verdi. Biz Eflit ve özgür gelecek, ellerimizde yükselecek fliar yla halk gençli ini gelece ini ellerine almaya ça r yoruz. Hacettepe den bir YDG li

14 14 Yeni Demokrat Gençlik f rum GENÇ-SEN Kurultay ve yaklafl m m z üzerine 6 Kas m sürecini geride b rakt m z bu dönemin en önemli gündemlerinden biri de flüphesiz Genç-Sen in ola an kurultay idi. Merkezi anlamda Genç-Sen e dair yaklafl m m za dergimizin geçen say lar nda yer vermifltik. Bu yöndeki temel elefltirilerimizin halen varl n korudu unu belirterek bu yaz n n konusunun kurultay de erlendirmesi ve Genç-Sen içerisindeki faaliyetimiz oldu unu belirtelim. Öncelikle flunu belirtmekte fayda görüyoruz: nitelikli bir politik ve pratik faaliyetin örülemedi i bir sürecin sonunda yap lan bir kurultay da elbette ki olumlu olmayacakt r. Di er bir ifadeyle kurultay n nas l geçti ine/geçece ine bakmak için yerellerdeki bir y ll k faaliyetin göz önüne al nmas önemlidir. Ö renci gençli in ilerici kesimlerinin gündemine giren, birçok farkl anlay flla de erlendirilen, tart fl lan ve kamuoyunun da önemli oranda takip etti i Genç-Sen, Kurucu Genel Kurulu dahil, ard s ra geçirmifl oldu- u bir y ll k faaliyeti boyunca esas olarak dar örgütsel ç karlar n kitle faaliyetinin, ö renci gençli in ana gündemlerinin önüne geçti i bir yolculuk izlemifltir. Bu nedenle YDG olarak ana yönelimleri itibariyle olumlu geçebilecek bir kurultay beklentisi içerisinde de ildik. Belirtti imiz gibi biz bu belirlemeye esas olarak yerel faaliyetlerin kurultaya yans mas sonucundan yola ç karak ulaflt k. Bu, durumun bir yönüdür. Öte yandan merkezi bir kurultay n olumlu geçmesine hizmet edecek bir anlay flla ele al nmas çok önemli bir yerde durmaktad r. Nitekim bu da gerçekleflmemifltir. Bu flekildeki bir ele al fl yaflanan tüm olumsuzluklardan ar nman n temel noktalar n gidermeye hizmet edecektir Kurultay n örgütlenifl süreci Yukar da de indi imiz gibi kurultay öncesi faaliyet ve kurultay n örgütlenmesini hedef alan süreç bütünsel olarak kurultay n baflar l geçmesine hizmet edecek bir anlay flla ele al nmam flt r. Kurultay öncesi son Temsilciler Meclisi nde al nan kararlar n yerel birimlerce yeterince anlafl l p tart fl lmas n n önü aç lmam fl ve onlarca mu lâkl kla kurultay örülmeye çal fl lm flt r. Birçok üniversite ve il baz nda MYK n n haz rlam fl oldu u taslaklar tart fl lmam fl hatta birçok üniversite de ÜK lar (Üniversite Kurultay ) bile yap lamam flt r. Farkl kifli ya da üniversite meclisleri taraf ndan haz rlanan önergeler yerellerde yeterince, hatta ço u yerelde hiç tart fl lmadan kurultay örülme süreci ele al nm flt r. Yukar daki liste uzat labilir. Öte yandan kurultay n örgütlenifl sürecinin baflar s z geçmesinde tüm Genç-Sen lilerin ortak bir sorumlulu u vard r. Sorun esas olarak bir tart flmalar bütününün, kendini kitlelere açma sorumlulu unun Genç- Sen bünyesince hissedilememe sorunudur. Hem Temsilciler Meclisi nin, hem MYK n n hem de ÜM lerin (Üniversite Meclisi) böylesi bir tart flma yönelimini oluflturmaktan objektif olarak uzak durmalar daha nitelikli bir kurultay n örgütlenmesinin önüne geçmifl-

15 Yeni Demokrat Gençlik 15 yi Niyete Dayal De erlendirmeler Ve Kötü Sonuçlar! Temel noktalar yla bir kurultay öncesi yerel çal flmalarda kurultay haz rl klar n n önemine de indik. Genç- Sen in somut durumu düflünüldü ünde bu daha önemli bir hal almaktad r. Bahsetti imiz çerçevelerde bir faaliyetin örülemeyiflinin sonucu olarak kurultay üniversiteler baz nda bir haz rl kla örgütlenmekten ziyade devrimci ve demokrat gençlik örgütlerinin örgütsel haz rl n n esasa oturdu u bir flekilde örülmüfltür. Elbette bu da olmal d r. Her devrimci gençlik örgütü ya da farkl nitelikteki örgütler faaliyetini yürüttükleri kitle örgütlerine dair merkezi politikalar belirlemeli, bunu tart flt rmal d r. Fakat bu durumun bahsedilen kitle örgütünde yerellerden merkeze do ru örülecek bir faaliyetin önüne geçmemesi sa lanmal d r. Ne yaz k ki gerçekleflen kurultay da bu nedenle Kurultay n örgütlenifl sürecinin baflar s z geçmesinde tüm Genç-Sen lilerin ortak bir sorumlulu u vard r. Sorun esas olarak bir tart flmalar bütününün, kendini kitlelere açma sorumlulu unun Genç-Sen bünyesince hissedilememe sorunudur. tir. Yine yukar da k saca de indi imiz ve afla da biraz detayland raca m z gibi, böylesi bir tart flma kültürü anlay fl n n olmay fl n n da etkisiyle dar örgütsel ç - karlara bir bütün Genç-Sen faaliyeti heba edilebilmektedir. Kurultay sürecinin bütünsel olarak de erlendirilmesi bu nedenle önemli bir yerde durmaktad r. Ç kar lacak derslerin samimi ve objektif bir fleman n içerisine yerlefltirilmesi için bu gereklidir. Türkiye devrimci gençlik mücadelesinin önemli parçalar n n örgütlenme sürecine katk sundu u bu sendikal örgütlenmenin alanlarda yaflad onca s k nt n n giderilmesi elbette bir vade ve anlay fl meselesidir. Fakat tüm bu s k nt lar n oldu u gibi kurultaya tafl narak çözülebilece i ve böylesi bir kurultay n baflar l geçmesi beklentisi gerçekçi de ildir. Bu nedenle onca politik ve pratik gündemin yerellerde do ru düzgün tart fl lmadan kurultaya tafl nmas hem kurultay n baflar l geçmesinin önünde engel oluflturmufltur, hem de birçok tart flman n yeni polemik mecralar na tafl nmas na neden olmufltur. Özetle Genç-Sen in kurultayda ço unluk karar yla (bu elbette çok önemlidir) alaca veya alm fl oldu- u kararlar n içsellefltirilmesi, tart flmalar n belli bir doygunlu a ulaflmas n gerektirmektedir ama bu olmam flt r. Ve daha kendini var etme mücadelesi yürüten böyle bir örgütün yaflad onca s k nt y, onca önemli gündemi önemli oranda bir günlük bir tart flmayla sonuçland rmak istemesi anlafl l r bulunmamal d r. Bu durumda ise, bir bütün olarak tüm Genç- Sen lilerin bu örgütün faaliyetini içsellefltirmesi beklentisi de gerçekten uzakta kalmaktad r. Bu tabloyu Genç- Sen in ö renciler nezdinde bir çekim merkezi haline gelememesinin önemli nedenleri aras nda saymaya kadar da götürmek mümkündür dar örgütsel ç karlar n hesaplaflma alan haline gelmifltir. Bu konuyu do rulayan bir di er meseleyse divan seçimi noktas nda hem tüzükte yer almayan hem de Temsilciler Meclisinde karar alt na al nmayan bir yöntemin uygulanmas yd. Bizim aç m zdan seçilen divan n salonun genel iradesinin onay yla seçilmifl olmas yeterlidir. Ve divan n meflrulu u noktas nda bir kayg m z bu noktadan sonra söz konusu de ildir. Fakat kurultay n örgütleniflinin sendikan n kolektif bütününün iradesini harekete geçirecek bir flekilde ele al nmay fl bu konuda da fleffaf olmayan yöntemlerin aç a ç kmas na neden olmaktad r. Divan n konulara hâkim olmas, olabildi ince objektif davranmas ve tüm bunlardan kaynakl önceden belli bafll kiflilerin belirlenip haz rlanmalar n n sa lanmas da olumlu bir yöntem olarak sunulabilir. So-

16 16 run divan n önceden kitlenin iradesi ve bilgisi dâhilinde olmayan farkl yöntemlerle belirlenmifl olmas ndad r. Bu sorunun giderilmesi için Kurultay Divan, Temsilciler Meclisi nde belirlenebilir ya da bu konuda MYK veya herhangi birkaç ÜM de görevlendirilebilirdi. Fakat kurultay sendikal ö rencilerin iradesinden daha çok tekrara düflmek pahas na belirtti imiz haliyle içinde varl k gösteren örgütlerin haz rl n n esas na oturdu u bir flekilde ele al nd ndan ötürü böylesi tablolar meydana ç kmaktad r Öne ç kan tabloda örgütlenen kurultaya dair beklentimizin çerçevesini çizmeye çal flt k. Bu duruma bir de kurultay n bafllama saatinin gecikmesi, tart fl lacak konularda esas-tali ayr m n n iyi bir flekilde yap lamay fl da eklenince kurultay gününün verimlili i meselesi daha net anlafl lacakt r. Burada bir dipnot aç lmas gerekirse; Kurucu Genel Kurul da da öne ç kan bu sorunlar n giderilmesi için azami çaban n sarf edilmedi i ortadad r. Fakat elbette bu konudaki pratiklerden kaynakl deneyimsizlik de göz önüne al nmal, geliflecek böylesi yeni pratiklerde ayn sorunlarda tekrara düflmenin önü al nmal d r. Kurultaya geçersek, ilk gündem olan Geçmifl sürecin de erlendirmesi nde ana hatlar yla ve tamamen samimi yönleriyle Genç-Sen in geçmifl bir y ll k faaliyetinin olumlu-olumsuz sonuçlar, nedenleriyle beraber de erlendirilmifltir. Alanlarda ayn hatalar n tekrar edilmemesi noktas nda neredeyse bütün konuflmac lar ortak vurgularda bulunmufltur. De erlendirmelerde öne ç kan esas vurgu, sendikan n yerellerde yürüttü ü faaliyette birçok yönüyle esas olmayan, s tart flma konular - n n kitle faaliyetinin önüne geçti i gerçekli i oldu. Farkl anlay fllarla sendikay ele alan birçok konuflmac n n esas olarak iyi niyet ifadelerine dayanan böylesi ortak bir de erlendirmede bulunmufl olmalar önemlidir. Bu ortak vurgu; yerellerde çeflitli s tart flmalar n kitle faaliyetinin önüne geçti i ve bunun afl lmas na dair öneriler fleklindeydi. Sendikan n bir y ll k faaliyetinin bu flekilde ele al nm fl olmas önemlidir. Ortak kayg s sendikan n daha iyi bir düzlemde kendini var etmesini savunan böylesi bir anlay fl ne yaz k ki kurultay n ana gündemlerinin tart fl lmas nda kendini göstermemifltir. Salondaki ilk gündemin yaratt olumlu hava tart flmalarla beraber kurultay boyunca yerini yak fl ks z pratiklere, kavgalara, küfürlere ve esas olarak da benim söyledi im do ru, senin söyledi in yanl fl e ilimlerine b rakm flt r Kurultaya damgas n vuran apolitiklik! Birkaç somut pratik üzerinden bu konuyu açmaya Yeni Demokrat Gençlik çal flaca z fakat öncesinde özellikle flu birkaç konuya vurguda bulunmak bizim aç m zdan önemlidir: Devrimci bir gençlik örgütü olarak YDG her söyledi- inin do ru oldu u ve her politik yöneliminin mutlak surette izlenmesi gereken tek yön oldu unu savunmamaktad r. Devrimci gençlik mücadelesinin içinde yer ald durum düflünüldü ünde bu durum anlafl l r olacakt r. Esas anlay fl m z d fl m zdaki devrimci gençlik örgütlerinden de olabildi ince daha ileri boyutta ö renmek ve dostlar m z anlamaya çal flmakt r. Bu, savundu umuz politikalar n do rulu undan duydu umuz kuflkudan kaynakl de il, esas olarak ö renmeye olan ihtiyac - m z n fark nda olmam zdan kaynaklanmaktad r. Problem, devrimci örgütlerin birbirlerinin gündemlerinde ne oldu unu, geliflen her sürecin farkl örgütlerce nas l karfl land n anlamaya çal flmas ve bu temelde bir elefltiri-özelefltiri yöntemiyle politik sorunlara bak fl n derinlefltirme ihtiyac yla alakal d r. Devrimci gençlik hareketinin politik birikiminin ilerletilmesi, tart flma kültürünün zenginlefltirilmesi ad na böylesi bir yönelimin do rulu undan kuflku duymamaktay z. Bu, hem neyi nas l ele almam z gerekti ine, hem de neyi niçin yapmamam z gerekti ine dair bizlere onlarca veri sunmaktad r. Ve devrimci-muhalif gençlik hareketinin bu süreçte, tarihsel miras n n bu olumlu yönünden en fazla yararlanmas gerekti ini belirtirsek herhalde çok abartm fl say lmay z. Bu k sa de iniyle beraber konumuza geri dönmeye çal flal m. Devrimci gençlik hareketinin ve yine farkl niteliklerdeki gençlik örgütlerinin önemli bileflenlerinin içinde faaliyet yürüttükleri Genç-Sen kurultay nda yukar da de- indi imiz meselede hiç de olumlu bir tablo çizilmemifltir. Gençlik örgütlerinin politik niteli i do al olarak onlar n içinde yer ald klar ya da faaliyetçilerinin yer ald kitle örgütlerinde kendini bütün yönleriyle ortaya ç kar r. Genç-Sen üyesi olan YDG lileri d fl nda tutmadan gönül rahatl yla belirtebiliriz ki; kurultaydaki tart flmalar n ele al n fl flekli, izlenen yöntemler noktas nda salon bir bütün olarak s n fta kalm flt r. Burada teker teker örgütlü bireylerin ya da baz örgütlerin pratik durufllar yla olumlu bir yerde durduklar n iddia etmelerinin kendi tasarruflar oldu unu ve böylesi istisnalar n öze çok yans mad n belirtelim. Ö renci sorunlar üzerinden politik yönelimlerin oluflturulmaya çal fl ld ve kendini örgütleme süreci içerisinde olan Genç-Sen in iddia edilen misyonunu oynad - n kurultay üzerinden olumlu de erlendirmek mümkün de ildir. Politik bir ortam n ne derece apolitik bir hal ald na dair birkaç örnekle bu konuyu daha net açmaya çal fla-

17 Yeni Demokrat Gençlik 17 l m. Liselilere dair birkaç önergenin birden sunuldu u bir gündem maddesinde önergeler aras ndaki fark divan taraf ndan tam olarak flu flekilde sunuldu: Birinci önerge liselilere dair politik bir hat oluflturmam z gerekti ini savunuyor. kinci önergeyse tam tersine politik bir hat oluflturmamam z gerekti ini savunuyor. Bu aç klamadan sonra divan oylamaya ikinci önergeden bafllayarak geçti. Oradaki ibarelerle ifade edersek arkadafllar liselere dair politik bir yönelim oluflturmamam z gerekti ini savunan önergeyi onaylayanlar. Elbette salondaki politik ortam düflünüldü ünde bu durumda hangi önergenin onaylanaca ortadad r. Nitekim ilk etapta salonda sadece birkaç el havaya kalkm flt r. Sonras nda divan n bu öneri MYK n n fleklindeki ifade de iflikli inin ard ndan salonun neredeyse % 80 i fikrini de ifltirerek önergeyi oylam flt r. Durumu netlefltirmek aç s ndan liselilere dair YDG li bir arkadafl m z n sundu u bir önerge, sözü geçen politik önerge bizce daha kapsay c görüldü ünden onaylanm fl ve arkadafl - m z n sundu u önerge geri çekilmifltir. Burada sorun tam olarak yukar da belirtmeye çal flt m z birbirinden karfl l kl ö renme kültürünün olmay - fl ndan kaynaklanmaktad r. Salondaki bireylerin niteli inin birbirinden farkl oluflundan kaynakl elbette herkesin ayn oranda tart flmalara aktif kat laca, fikir yürütece i beklentisi içerisinde de iliz. Fakat yukar daki örnekte somutlamaya çal flt - m z gibi kürsüde ne okundu una odaklanan de il, önerinin nereden geldi ine dair gelifltirilen bir tutum hem Genç-Sen ad na hem de devrimci gençlik hareketi ad na hiç de güzel bir görüntü çizmemektedir. Birbirine yönelik tahammülsüzlük, divana yürümeler, karfl l kl küfürleflmeler ve kavga etme çabalar san r z çizmeye çal flt m z apolitik tablo ad na yeterli veriler sunacakt r. Sorun devrimci gençlik hareketinin bu kurultayda yer alan bileflenlerinin hem Genç-Sen ad na hem de gençlik hareketi ad na bu olumsuz tabloyu bu yaklafl mla parçalayamayacaklar gerçe ini dillendirebilme cesaretinde yatmaktad r. Bu meseleye dair özelefltirel bir tutum içerisinde olmak bu nedenle bizce önemlidir. Anti-Demokratikli in Panzehiri Anti-Demokratiklik! Kurultayda bir baflka dikkat çekici meseleyse yukar - da bizim de nedenleriyle beraber de inmeye çal flt m z çeflitli olumsuzluklar n (divan seçimi, karfl l kl dinlememe kültürü, öncesinde doygun tart flmalar n gelifltirilmemesi) giderilmesine dair gelifltirilen pratik tutumun olumsuzlu uydu. Konuyu aç klamadan önce flunu belirtmekte fayda görüyoruz: Bir kitle örgütünün tamamen herhangi bir anlay fl n istedi i rotaya evrilmemesi ola and r. Bir kitle örgütünde faaliyet yürütmek için her kesimin koydu u k staslar farkl farkl d r. Bizler için kitlelerin oldu u her yer faaliyet alan d r. Hangi kitle örgütüne ne derece yo unlaflaca m z konusunda önceliklerimiz de- iflse de, kitle örgütleri içerisinde yürüttü ümüz faaliyet anlay fl olarak tüm kitle örgütlerinde ayn d r. Bize uygun gelmeyen bir yönelim içerinde olmas, politikalar m z n uygulanmay fl bizim için faaliyet yürütme k stas de ildir/olmamal d r. Bu yönüyle Genç-Sen Kurultay de erlendirildi inde kitle örgütlerine dair farkl anlay fllar n sahiplerinin bu örgütü var etmeye çal flt ortadad r. Anlay fl sahiplerinin izleyecekleri do ru yönelim, ö rencilerin sunulacak politikalar benimseme iradesiyle ve sendika içerisinde gelifltirilecek pratik tutumlarla zaman içerisinde de iflecektir. Fakat ço u zaman politikalar m z veya ataca m z ad mlar pratikte kendini tan tlamayabilir. flte tam bu noktada olabildi ince ö renmeye dönük ve sab rl, uzun soluklu bir faaliyet örme çabas önemli bir yerde durmaktad r. E er yanl fl gördü ümüz politik ve pratik yönelimler mevcutsa bunlar n giderilme yöntemi de do ru olmak zorundad r. Aksi durumda gelifltirece imiz pratikler, Genç-Sen için yukar da belirtti imiz olumsuzluklar gidermeye dönük yap c bir tutum olmayacakt r. Kurultaydan çeflitli örneklerle yukar da anlatmaya çal flt m z noktalar açmaya çal flal m; Tüzük tart flmalar n n yafland bölümde tüzü ün baz noktalar n n faaliyetin önünü t kad, baz noktalar n n demokratik olmayan yönelimlere neden olaca gerekçesiyle tart fl lmas ve de ifltirilmesine iliflkin önergeler

18 18 Yeni Demokrat Gençlik sunuldu. Bunlar n yan nda tümden tüzü ün mant n n yanl fll na vurgu yapan ve yeni bir tüzü ün oluflturulmas gereklili ini tart flmaya sunan bir önerge sunuldu. Kurultayda böylesi tart flmalar n yap lmas n n gereklili i üzerinde durmayaca z. Fakat bu tart flmalar n yap l fl biçimi ise birçok yönden yürütülen tart flmalar n niteli ini karartmaya hizmet etmifltir. Sorun, böylesi yanl fll klara nas l müdahale edilece i noktas nda dü ümlenmektedir. Kurultay, divan vb. anti-demokratik söyleminin ard ndan divana yürüyerek anti-demokratik yöntemlerle söz almak, konuflma hakk m z engelleniyor deyip kürsüde uzun uzun konuflmalar yapmak, yüksek sesle ba r p-ça- rmak, parmak sallamak vb. ç k fllar da demokratik de- ildir. E er böylesi eksikliklerden bahsediliyorsa bunlar n düzeltilmesi yöntemi olabildi ince önemli bir yerde durmaktad r. Sorun böyle fleylerin var olup olmamas de ildir. Esas olarak tespitte bulunulan s k nt lara iliflkin gelifltirilen prati in kendisinin de anti-demokratikli idir. Ve bu durum objektif olarak bir tutars zl k do urmaktad r. Biz bu meselede de di er tüm konularda oldu u gibi yine karfl l kl ö renme kültürünün olmay fl n n, baflkalar n n politik öngörülerine iliflkin duyulan tahammülsüzlü- ün vb. birçok nedenden kaynakland n düflünmekteyiz. Özetle anti-demokratik uygulamalar da bu anlay fltan beslenmektedir, bunlar k rmaya odaklanan anlay fl sahiplerinin uygulad klar yöntemin kendisi de Özetlersek: Merkezi bu kurultay n baflar s zl yerellerdeki bir y ll k faaliyette aranmal d r ve Genç-Sen, gelifltirece i yeni pratiklere hayat verirken özellikle yerel faaliyetin ayaklar n oluflturmay esasa alan bir yönelim içerisinde olmal d r. Tart flmalar n merkezinde dar örgütsel ç karlar yatmaktad r ve bu durum nitelikli bir kitle faaliyetinin yürütülmesinin önündeki en büyük engeldir. Yerel ya da merkezi tart flmalarda esasa al nan fley, çeflitli görüfl ve önerilerin içeri i de il nereden nas l geldi idir ki bu devrimci gençlik hareketi ad na çok olumsuz bir durumdur. Ve son olarak, Genç-Sen de aç a ç kan sorunlar n çözüm metodu mevcut sorunlar n biçimine bürünmemelidir. Bu durum yüzünü ö renci gençli e dönen, ö renci gençli- in ana sorunlar n temel dayana yapan, birimlerdeki faaliyeti tart flmalara bo maktan öte prati e odaklanan ve ö renci gençli in genifl kesimlerinin kendilerini birebir ifade edebilece i bir demokratik ortam n yarat labildi i bir faaliyetin örülemeyiflinin önündeki en büyük engeldir. Ö renci gençli in kitle örgütlerine yo unlaflal m Son dönemlerde dergimizin birçok sayfas nda defalarca kez tekrar edildi i gibi, ö renci gençli e dönük sald r lar, ekonomik kriz, devletin bask ve faflist terörünün artmas vb. birçok nedenden kaynakl emekçi saflarda olaca gibi ö renci gençlik içerisinde de belli bafll k p rdamalar n olaca n, kendili inden hareketin yükselece ini öngörüyoruz. Bologna Süreci gibi neo-liberal projelerle beraber ö renci gençli e dönük merkezileflen sald r yasalar emperyalizmin kriziyle birleflti inde ö rencilerin daha katmerli sald r larla karfl karfl ya kalacaklar da tart flmas z bir gerçekliktir. Tüm bunlar karfl s ndaki görevimiz, anti-emperyalist mücadeleye daha s k sar lmakt r. Peki, bu nas l mümkündür? YDG nin politikalar n n kitlelerle bütünlefltirilmesi üzerinden gerçekleflecek bu süreç ö rencilerin içinde yer ald klar kitle örgütlerini bizler aç s ndan daha önemli hale getirmektedir. Genç-Sen konusundaki yaklafl m m z da bu bak fl aç - s yla de erlendirilmelidir. Yukar da de indi imiz gibi kitle örgütlerinin önemi artm flken ve ö rencilerin örgütsüzlü ü ciddi bir sorunken Genç-Sen i reddetmemiz için hiçbir geçerli sebep yoktur. Meslek odalar n n ve sendikalar n gençlik birimlerindeki, kulüplerdeki ve gençli in yer ald di er kitle örgütlerindeki çal flmalar m zla ayn nitelikte ve ortak özellikler gösteren Genç-Sen çal flmas da bizim kitlelere ulaflaca m z ve ba ms z ö renci özörgütlülüklerinin oluflmas için emek verece imiz bir aland r. Kurultay ve geçmifl pratikler üzerinden de erlendirdi imiz sendikan n olumsuz pratik hatt n n yan s ra YDG lilerin de bafltan beri bu konudaki yaklafl m m z n netli ine ra men çok olumlu bir faaliyet içerisinde olmad klar görülmelidir. Genç-Sen içinde elefltirdi imiz eksikliklere bizlerin düflmemesi önemliyken tüm kitle örgütlerinde oldu u gibi Genç-Sen e de emek vermek önemlidir. Kitlelerin güvenini kazanan, do ru bir kitle çizgisine hayat vermenin önünü ancak do ru bir pratik hatt hayata geçirmekle açabiliriz. Ö renci kulüp ve topluluklar, dernekler vb. k sacas gençli in oldu u her yerde gücümüz oran nda bulunmal, tüm yerel politikalar m z incelerken bu konuya gereken a rl vermeliyiz. Kitlelerle ba lar m z güçlendirmek için, onlara sorunlar n esas sahiplerini göstermek ve politikalar m z ö renci gençlikle buluflturmak için tüm gücümüzle örgütleyelim/örgütlenelim

19 Yeni Demokrat Gençlik 19 Genç-Sen in çal flma tarz üzerine* Genç-Sen bugünkü gerçekli i itibar yla kimi yerellerde örgütsüz/ba ms z bireylerden, kimi yerellerde ise siyasi örgütlerin birli i olarak ifllemektedir. Elbette sendikal örgütlenmenin gereklili i olarak içerisinde belli siyasi yap lara mensup kifliler de yer alacakt r. Ancak çal flma hatt n n siyasi örgütlerin birli i (çat flmas ) haline gelmesi örgütlenmenin niteli i gere i do ru de ildir. Öyle ki bugünkü tablo itibar yla bunun olumsuzluklar yaflanmakta; belli siyasi farkl laflmalardan kaynakl içeride bolca tart flan, çat flmalardan kaynakl çal flma sergileyemeyen, kitlelere kapal, onlar n sorunlar ndan habersiz bir hat izlemektedir. Belli talepler do rultusunda gelen ö rencilerin ise yaflanan bu s k nt lar nedeniyle sendikadan uzaklaflmas flafl rt c de ildir. Örgüt, kendi içinde çat flan ve kitleyle ba kurmayan bir çal flma hatt n izlemeye devam etti i sürece elbette uzun soluklu ve kitlelerin sahiplendi i bir örgütlenme olmayacakt r. Genç-Sen bunun fark na varmal ve tüm bunlara karfl mücadele yürütmelidir. Genç-Sen in Kurucu Genel Kurulundan bu yana geçen yaklafl k bir y l gözetildi inde ö rencilerin sendikas olma hedefinden çok uzakta oldu u aflikard r. Bunun nedenlerini sorgulad m zda dar grupçu anlay fllar n önemli bir yer tuttu unu görmekteyiz. Sendikan n kendi içindeki kutuplaflmalar içine kapan kl artt rmakta ve ö renciler aras ndaki ba daha çok zay flatmakta, sendika üyelerinin kendi içinde bir çekiflme yaflamalar na neden olmaktad r. Ö renci ve gençlik sendikas olan Genç-Sen in bir siyaset platformu olmad unutulmamal d r. Üstelik bu tarz yaklafl mlar aray fl içerisinde olan ve sendikay yeni tan makta olan ö renciler üzerinde yanl fl izlenimlere yol açmaktad r. Bizler sendikay do ru biçimlendirmek ve gerçekten ö rencilerin öz örgütlülü ü haline getirmekle yükümlü olmal y z. Oysaki flu anki gerçekli e bak ld nda Genç- Sen in bir öz örgütlülük olmaktan çok uzak oldu u ortadad r. Üstelik bugüne dek gerçekleflen etkinlik ve toplant larda, temsilciler meclislerinde Genç-Sen in çal flma tarz ndaki sorunlar n ve kitle çizgisi konusunda tart flmalar ndan kaç n lmas ayn yanl fl anlay fllara daha da saplanmam za neden olmufltur. Hem flubelerdeki çal flmalarda hem de merkezi çal flmalarda ço u kez geri tart flmalara bo ularak esas m z kaç rd k. Bu tart flmalar n do- al bir sonucu olarak da de il genifl ö renci kitlesini kendi üye kitlemizi bile örgütlemeyi baflarmad k. Hem flubelerde yap lan çal flmalar sonucunda hem de üniversiteler sosyal forumu sonucunda kendi kitlemizi bile aktif olarak çal flmalara katamad m z görmüfl olduk. Tüm bunlar Genç-Sen i iflletifl tarz m z n bir ürünüdür. ( ) Liselilerin örgütlenmesi Örgütlü mücadeleye en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri de hiç flüphesiz liselerdir. Resmi ve sivil unsurlarca bask alt nda tutulan liselilerin en meflru haklar ndan biri olan örgütlenme haklar ellerinden al nmaktad r. Fakat biz Genç-Sen liler olarak liselilerin kendi yaflam alanlar nda söz-yetki-karar haklar ad na mücadele etmenin gereklili inin bilincindeyiz. Çünkü ö rencilere dönük yap lan sald r lardan liseliler de nasibini almakta ve her yan n çeviren çember daha da daralt lmaya çal fl lmaktad r. 1. ÖSS: Sistemin ÖSS yi büyük bir sermaye arac olarak gördü ünü s nav paralar ndan ve bu s navlar arac l yla ö rencileri dershanelere ba lay p verdikleri 3 kurufl paran n 4 kuruflunu sermayenin cebine geri sokabilme çabalar n kuflkusuz fark nday z. 2. Liselerin 4 y la ç kmas : E itime hiçbir nitelik katmadan, sadece süreyi uzatmak ö rencilerin ç karlar için de ildir. Aksine her sene sonunda yap lacak olan s - navlarla ö renciler her sene dershanelere tonlarca para ak tacak ve veliler alamad klar kemerlerini daha çok s kmak zorunda kalacakt r. 3. E itimin Niteliksizli i: Ezberci, anti-bilimsel,

20 20 Yeni Demokrat Gençlik anti-demokratik bir e itimin verildi i, flovenist, faflist propagandalar n yap ld, anadilde e itimin ad n n dahi an lmad liselerde söz-yetki sahibi olma ve demokratik bir lise talebi kendini tüm yak c l yla hissettirmektedir. 4. Toplanan Paralar: Liselerde paras z kitap da - tan fakat kay t paras, spor paras, karne paras, diploma paras gibi paralar ba fl ad alt nda toplamakta ve bu paralar n nerelere harcand n n hesab da verilmemektedir. 5. Özel Liseler: Devletin deste ini alan özel liselerin ve kolejlerin artmas ve o okullarda verilen nitelikli e itim ve sosyal imkânlar n fazlal, paras olmayan yoksul ö rencileri saf d fl b rakmaktad r. 6. Uyuflturucu ve Yozlaflma: Uyuflturucu ba ml l n n ilkö retime kadar düflmesi sistemin çark na tafl - nan suyun seviyesini yükseltmektedir. Uyuflturucu satanlar n sistem taraf ndan yönlendirildi ini biliyoruz. 7. Ö retmenlerin hayat flartlar n n gittikçe düflmesi, alamad klar kadro, sözleflmeli olduklar için sürekli iflten ç kar lma korkusu ve bunlar n yan nda ald klar düflük ücret derslerin verimliliklerini düflürmekte ve niteliksiz e itimi körüklemektedir. Genç-Sen, tüm bunlara karfl liselerde de örgütlenme özgürlü ü ve lisedeki kararlara ö rencilerin dâhil edilmesi, okuldaki her icraat hakk nda hesab n verilmesi, ö rencilerin isteklerinin düzenli bir flekilde iletilebilmesinin yollar n n aç lmas n talep etmelidir. Bu politik hat do rultusunda liselerde Genç-Sen faaliyeti etkin bir flekilde bafllat lmal, üyeliklerinin üniversitelerden do ru de il, kendi alanlar ndaki sendikal mekanizmalar do rultusunda sendika içerisinde de söz-yetkikarar haklar tan nmal d r. Genç-Sen liselilerin, temsilciler meclisine temsilci gönderme ve genel kurulda belirlenen kat l m kriterleri do rultusunda (delege usulü ya da tüm üyelerin kat l m yla gerçekleflmesi) politikalar n belirlenmesi sürecine dahil olmalar imkanlar n sa lar. Anadilde e itim üzerine Ülkemiz diliyle, diniyle, mezhebiyle, kültürüyle birçok farkl l klar içerisinde bar nd rmaktad r. Genç-Sen, bu farkl l klar y llarca görmezden gelen, asimile eden anlay fla karfl ç kmal d r. Özellikle e itim alan nda tüm bu farkl l klar gözetilerek anadilde e itim ad na mücadele yürütmelidir. Ancak geçen dönem içerisinde anadilde e itim ad - na mücadele eder ifadesi, sendikan n aleyhine olabilir gerekçesiyle kimi yerellerde tüzükten ç kartal m, pratikte bunun ad na faaliyet yürütürüz fleklindeki geri, tasfiyeci yaklafl mlarla karfl laflm fl, temel olarak bu anlay fltan çok da ba ms z bir pratik izlememifl, anadilde e itim ad na neredeyse hiçbir çal flma yap lmam flt r. Ancak ülkemizde anadilde e itim yak c bir sorun olarak karfl - m zda durmakta ve Genç-Sen bunun ad na bütünlüklü bir mücadele yürütmelidir. Bunun yan nda yukar da da vurgulad m z din ve mezhep farkl l klar n n korunmas ad na mücadele etmeli, zorunlu din derslerinin kald r lmas talebinde bulunmal d r. Temsilcilerin ÜYK dan seçilmesi gereklili i Geçti imiz dönemde MYK ve fiubeler aras nda tart flmalara sebep olan flube temsilcilerinin ÜYK dan seçilmesi örgütün niteli i gere i do ru bir yöntem de ildir. Örgütün merkezi tarzda kurulmas ve tecrübelerinin yetersiz olmas örgütsel mekanizmalar n ifllemesinde s k nt lar yaratmaktad r. Örgütün niteli inin güçlenmesi ad na örgütsel mekanizmalar n kurulmas ve ifllerli inin kazand r lmas önemlidir. Ancak temsilcilerin flube genel toplant s nda, üyelerin genelinden seçilmesi gerekmektedir.! Örgütün niteli inin güçlenmesi ad na örgütsel mekanizmalar n kurulmas ve ifllerli inin kazand - r lmas önemlidir. Savafla karfl ifadesi Amaçlar ve ilkeler metninde yer alan Savafllar n, ö rencilerin ve genel olarak toplumun yarar na olmad n n fark nda olan Genç-Sen, tüm dünyada halklar n bar fl ve kardefllik içerisinde yaflamas n engelleyecek her türlü giriflim ve emperyalizmin karfl - s ndad r ifadesi ile Genç-Sen in her türlü savafla karfl oldu u alg s ç kart l yor. Ancak geçmiflten bu yana emperyalist politikalardan dolay birçok ülke iflgallere u ram fl, emperyalist paylafl m savafllar yap lm fl, her türlü hakk görmezden gelinen ezilen uluslara karfl savafllar yürütülmüfltür. Tüm bunlara karfl halklar n yürüttü ü mücadeleye karfl ç kmak do ru bir yaklafl m elbette de- ildir. Genç-Sen yaln zca emperyalist savafllara ve halk y nlar n n ç karlar na karfl olan savafllara karfl çal flma yürütmelidir. *Bu yaz Genç-Sen Genel Kuruluna sunulmufltur.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı