Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!"

Transkript

1 Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi 6 Kas m YÖK protestolar Anadilde e itim mücadelesini yükseltelim!

2 E itimin ticarileflmesine karfl uluslararas eylem günü TEK DÜNYA, TEK MÜCADELE: E T M SATILIK DE L A l m a n y a K a n a d a B e l g r a d B a n g l a d e fl

3 YEN DEMOKRAT Merhabalar, Yo un geçen bir 6 Kas m sürecinin ard ndan alanlardan gelen eylem haberlerine, edindi imiz deneyimlere, bunun yan s ra gerek 6 Kas m la ilgili süreçte geliflen tart flmalar gerekse de Genç-Sen Genel Kurulu üzerine de- erlendirmelere yer verdi imiz dolu dolu bir say yla karfl n zday z. Bu say m zda ayr ca Kürt ulusuna yönelik sald - r lar üzerine de çeflitli yaz lara yer veriyoruz. Dergimizin bu say s nda genifl bir hacim kaplayan iki önemli yaz ya, 3. Konferans taslak yaz lar na yer veriyoruz. 8 Kas m da Ankara da toplanan ve hedefi 3. Konferans örgütlemek olan Divan toplant s alanlar n ço- unlu undan gelen delegelerin kat l m ile gerçekleflti. Canl ve verimli geçen toplant boyunca 3. Konferans m - z en etkin flekilde örgütlemenin yollar n arad k. Delege arkadafllar m z n ilgi ve ciddiyetleri ve öncesinde alanlar nda yapt klar toplant lardan ç kan kararlar nedeniyle haz rl kl olmalar toplant n n verimini artt rd. Yo un tart flmalardan sonra görece k sa bir süre olmas na ra men Bayram sonras nda üniversitelerde s nav döneminin de bafllamas göz önüne al narak 3. Konferans m z n 6-7 Aral k tarihlerinde stanbul da örgütlenmesine karar verildi. Konferans yönetecek divan n da seçildi i toplant da konferans n gündemi, delege seçilifl yöntemi, ana konularda taslaklar n haz rlanma ve tart flma süreçleri ve ek önergelerin yaz l p gönderilme flekli ve tarihi gibi çeflitli konular ayr nt l flekilde ele al nd. Buna göre geçmifl süreç ve gelecek süreç üzerine ana taslak yaz lar 15 Kas m da alanlara iletilecek ve dergimizde yay nlanacak, ek önergeler ise 1 Aral k tarihine kadar dergi merkezine iletilecek. Konferansta her delege 3 YDG liyi temsil edecek. Konferans için genifl bir kitle çal flmas yap lmayacak, delegelerin kat l m flart aranacak, gözlemci olarak kat lmak isteyenlere de konferans n kap lar aç k olacak. Konferans m z n ilk günü geçmifl sürecin de erlendirilmesine ve alan raporlar na ayr lacak. Ayr ca ekonomik kriz üzerine bir sunum da yap lacak. kinci günü ise gelecek süreç üzerine tart flmalara ayr lacak. Konferans n son bölümünde ise gündem d fl konuflmalar için bir zaman ayr lacak. Verimli ve prati e hizmet eden bir konferans için tüm arkadafllar m z n emek verece ine inan yoruz. 6 Kas m sürecindeki hareketlili i ve eylemlerdeki coflkumuzu koruyarak devrimci gençlik hareketini daha ileriye tafl mak için tüm arkadafllar m za mücadelelerinde baflar lar diliyoruz. GENÇL K3 SUNU yenidemokratgenclik.blogspot.com Ç D E K L E N R syan YÖK protestolar Özgür okul Forum/Genç-Sen de erlendirmesi Denge Civane Kolektifin Sesi Gençli e notlar Göçmen genç Geçmifl sürecin de erlendirmesi Önümüzdeki süreç Komünist ustalardan ö renelim Genç kad n Çocuk Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön matbaac l k Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Á KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Á ANKARA: SIHHIYE MAH. SÜLEYMAN SIRRI SK. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) Á ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: Á MALATYA: DABAKHANE MAH. TURGUT TEMELL CAD. BARIfi fihani. NO: 3 Cep: Á ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: Á BURSA: SELÇUKHATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Á MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: Á AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Tüm mevzilerde en ileride olmak için ad mlar m z h zland ral m! Önümüzdeki ay YDG olarak 3. Konferans m z gerçeklefltirece iz. Tüm yoldafllar m z n konferans gündemlerine yo unlaflmas, haz rl klar n tamamlamas, öncesinden gönderilen belgeleri dikkatli bir flekilde tart flmal, önerilerini sunmal d r. Geçti imiz ay ülke gündemini meflgul eden birçok önemli geliflme yafland. Amerikan konut sektöründe bafllay p yayg nlaflan mali kriz, emperyalizmin krizden baflka bir fley üretmeyece inin de göstergesi oldu. Emperyalizmin krizinin ne kadar derinleflti inin en büyük göstergesi de bu ülkelerin krizden ç kmak için yapt harcamalar n, önlem paketlerinin flimdiden 9.2 trilyon dolara ulaflmas d r. Ayr lan bunca paraya ra men IMF ekonomik canlanma için 1.2 trilyon dolar daha gerekli aç klamas n yapt. Krizin nedeni kapitalist-emperyalist sistemken, onlar ç k fl çarelerini halkta aramaya, gerekli mebla lar da her zamanki gibi halka ödetmeye kararl lar. En nihayetinde yap lan harcamalar esasta halk n vergilerinden karfl lanmaktad r. Nerede emperyalizmin krizi varsa orada iflsizlik at bafl gitmektedir. Faturay halka ödetmekle kalmay p, yüksek kârlar ndan vazgeçmemek için ya da krizden en az zararla (ki bunun ad kârdan zarard r) ç kmak için iflten ç kartmalara h z vermeye bafllad lar. Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), geçti imiz günlerde küresel krizle 20 milyon kiflinin iflsiz kalaca n aç klayarak ezilenler cephesinde iflsizlerin boyutunun ne kadar büyüyebilece ini anl yoruz. Ülkemizde de iflsizlik artmaya devam etmektedir. Örne in geçen günlerde Akbank 1000 kifliyi iflten ç karm flt r. Her ne kadar bu ülke baflbakan gözümüzün içerisine baka baka dalga geçercesine iflsizlik düflmedi ama yükselmemesi de baflar dese de gerçekli in böyle olmad biliniyor. Kriz ne zaman son bulacak? sorusuna cevap verebilen bir emperyalist flirket veya burjuva kalemflör bulunmamaktad r. Sadece egemenlerin bofl nutuklar bulunmaktad r. Dünya genelinde bunlar yaflan rken, herkesin gözü, do all nda ABD de yap lan seçimlere çevrilmiflti. Seçimleri B. Obama n n kazanmas, tüm dünyada egemenler taraf ndan adeta bir flölen havas nda kutland. Obama n n kazanmas yla birlikte yo un bir ideolojik sald r da buna efllik etti. ABD tarihinde ilk defa bir siyah n kazanmas, ABD nin politikalar n sanki temelden de ifltirecekmifl gibi bir hava yarat ld. Ancak gerçeklik hiç de öyle görünmüyor. Dünya küresel krize do ru giderken, Obama baflkanl k yar fl nda 650 milyon dolar harcam flt r. Wall Street bankerleri, Heç fonlar müdürleri bu seçimlerde cumhuriyetçilerden daha çok demokratlar desteklemifltir 1. Kapitalist-emperyalist flirketler dönemin hassasiyetini göz önünde bulundurarak, halk kitlelerini biraz daha kand rmak için, ezilmifl bir kesimden ilk kez baflkan ç karmak için yo un çaba harcam fllard r. Bu kadar yo un çaban n da flüphesiz bir karfl l da olacakt r. Ülkemizde de Obama n n dünya halklar için umut olaca yönlü propagandalar bafllam flt r. Ne de olsa savaflç cumhuriyetlerin yerini bar flç (!) demokratlar alm flt r. Ancak Obama n n aç klamalar nda dünya genelinde bar flç bir politika izleyece ine dair bir ipucu bulunmamaktad r. Krizin derinleflmesi, halk kitlelerine sald rganl artt racakt r. Hele halk m z için Obama n n seçilmesinin hay rl oldu u söylemleri tamamen bofltur. Perflembenin gelifli Çarflambadan belli olurcas na Obama daha aktif görevine bafllamadan Türkiye de yap lanlar be eniyle izliyorum demifltir.

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Ülkemizde geçti imiz ay n önemli bir gündemi de Erdo an n Kürt co rafyas na yapt gezi oluflturmaktad r. Kürt halk taraf ndan sokaklarda karfl lanan Erdo an, arad cevab çok güzel bir flekilde alm flt r. Uflakl kta s n r tan mayan ülkemiz egemenleri de Obama y tebrik eden üç ülke baflkan ndan biri olmas - n n sevincini yafl yorlard r. Ülkemizde geçti imiz ay n önemli bir gündemi de Erdo an n Kürt co rafyas na yapt gezi oluflturmaktad r. Kürt halk taraf ndan sokaklarda karfl lanan Erdo an, arad cevab çok güzel bir flekilde alm flt r. Diyarbak r da burjuva bas n n bile kabul etti i % 90 üzerinde kepenk kapat lmas Diyarbak r kalesini çökertmeyi hedefleyenlerin hayallerini tuzla buza çevirmifltir. Kürt halk n n net tutumu, ülkemiz egemenlerini ç lg na çevirmifl, çoluk çocuk demeden kurflun ya muruna tutulmufl, gözalt nda iflkencelerin yo unlaflmas yla sald rganl n artt rm flt r. Gözalt na al nan ve yafl 18 den küçük olanlar kendi hukuk kurallar na uyulmayarak tutuklanm fllard r. Kendi kurallar nda gerekli olan adli t p raporunu bile son anda ak llar na getirmifl ve sicili Hüseyin Üzmez ve daha nice olaylarda kirli olanlar taraf ndan rapor haz rlanm fl ve bu rapora dayanarak tutuklanm fllard r. Tutuklananlar hakk nda örgüt üyeli i suçlamas yla 23 y l ceza istenmifltir. Yasin Hayal gibi bombac lara 3 y l istenirken, tafl atanlara 23 y l istenmesi ülkemizin hukuksal düzeni hakk nda parlak fikirler vermektedir. Önemli olan tafl atmak ya da bomba koymak de ildir. Önemli olan do ru tarafta (!) bunu yapmand r. Bununla da kalmayan ülkemiz egemenleri anadilde e itim talebini dillendirmeyi de örgüt üyeli i kapsam nda suç olarak saym flt r. Diyarbak r da üniversite ö rencilerin gerçeklefltirdi i boykotta tutuklananlar da bu maddeden yarg laman n önünü açm flt r. Geliflebilecek halk muhalefetini sindirmeyi amaçlayan ülkemiz egemenleri durmak yok, sald rganl a devam fliar yla yol almaktad rlar. Tüm bunlar yaflan rken, bu seneki 6 Kas m eylemleri de bir hayli canl geçmifltir. Geçen senelere oranla daha hareketli geçen YÖK eylemleri önümüzdeki dönem için umutland rmaktad r. Ne var ki bu sene de gerçeklefltirilen eylemler parçal bir görünüm arz etmifltir. Ancak bu seneki eylemlere damgas n vuran parçal olmas de il, tasfiyecili in yans mas olan örgüt isimlerini kullanmama, en do al demokratik hak olan ajitasyon/propaganda özgürlü ünün k s tlanmas istemleri ortal kta gezinmesi olmufltur. A/P özgürlü ü talebimizi bile reklamc l k olarak de erlendiren bir zihniyetin ne kadar demokratik ya da devrimci oldu u tart fl l rd r. Kald ki bizi reklamc olarak de erlendiren dostlar m za üniversite ö rencileri ad na konuflma hakk n ve onlar n ad na pankart açma vb. hakk n hangi hakka dayanarak kulland da ayr bir tart flma konusu. Geçti imiz ay bu geliflmeler yaflan rken, önümüzdeki ay YDG olarak 3. Konferans m z gerçeklefltirece iz. Tüm yoldafllar m z konferans gündemlerine yo unlaflmal, haz rl klar n tamamlamal, öncesinden gönderilen belgeleri dikkatli bir flekilde tart flmal ve önerilerini sunmal d r. Divan toplant s nda ald m z kararlar ekseninde çal flmalara yo unlaflmal d r. Sorunlar m z ortadad r. Çözüm bizdedir. Ülkemiz egemenlerinin durmak yok sald rganl a devam fliar na karfl gelece in sahibi oldu umuz bilinciyle hareket ederek, tüm saflarda en ileride olmaya do ru emin ad mlarla yürümeliyiz. 3. Konferans - m z n bu yolda mütevazi bir ad m olma umuduyla çal flmalar m za h z verelim. 1 Kaynak için Ergin Y ld zo lu nun blog sayfas na bak labilir.

6 6 stanbul 6 Kas m Perflembe günü saat te Sirkeci Tramvay Dura nda 6 Kas m nisiyatifi nin örgütleyicisi oldu u eylem için ö renciler topland. Platformun içerisinde YDG, Ekim Gençli i, DSG, DÖB, YDGH örgütlenmeleri yer al yordu. Toplanan ö renciler, daha tramvay dura ndayken coflkuyla YÖK e hay r!, YÖK, polis, medya bu abluka da t lacak!, Paras z, bilimsel, anadilde e itim! sloganlar n att. Ard ndan topluca tramvaya binilerek Beyaz t a gidildi. Beyaz t ta biri içerden ç kan 6 Kas m nisiyatifi imzal iki ortak pankart aç ld. Biz YDG iler olarak ortak pankart arkas nda Emperyalist Yasalara Son!, Darbe Ürünü YÖK e Hay r!, Yaflas n Demokratik Halk Üniversiteleri Mücadelemiz! yaz l dövizlerimiz ve flamalar m zla yer ald k. 6 Kas m nisiyatifi ad na okunan bas n metninin ard ndan eylemde kat l mc olarak yer alan Genç-Sen in bas n metni okundu. Ard ndan Eczac l k Fakültesi nin önüne gidilerek 16 Mart n unutulmad n gösterip sayg durufluna geçildi, Beyaz t Marfl okundu. Marfl n ard ndan k sa yürüyüfl yap larak eylem son buldu. stanbul YDG Yeni Demokrat Gençlik YÖK protestolarla karfl land Sivas YÖK karanl n n 27. y ldönümü Sivas ta YDG, DGH, Gelece imizi stiyoruz, Ö renci Kolektifleri nin örgütledi i bas n aç klamas ile protesto edildi. E itim-sen in de destek verdi i eylem 6 Kas m günü Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya önünde gerçekleflti. Eyleme yaklafl k 60 kifli kat ld. Eylemden önce yerelde haz rlanan bildiriler da t ld, afiflleme çal flmalar yap ld. Ayr ca 11 Kas m günü E itim-sen ile ortak örgütlenen bir panel gerçekleflti. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen panele Prof. Dr. Aziz Konukman, stanbul Milletvekili Ufuk Uras ve gençli i temsilen YDG li bir arkadafl m z panelist olarak kat ld. Panel genel olarak dünyadaki ekonomik krize de- inilerek bafllad. Panele yaklafl k 1000 üniversite ö rencisi kat ld. Sivas YDG Malatya YDG, DGH, DÖDER, Genç-Sen, Emek Gençli i, E itim-sen ile ortaklaflarak YÖK e karfl sesimizi yükseltmek için bir protesto düzenledik. 6 Kas m günü biraraya gelen kitle Malatya E itim-sen önünden toplanarak PTT önüne kadar yürüdü. Yürüyüfl sonunda bir bas n aç klamas yaparak eylemi sonland rd k. Geçen y llara göre daha iyi bir kat l m n olmas bizim aç m zdan olumluydu. Kat l m n yo un olmas güvenlik güçlerinin de dikkatinden kaçmam flt ve onlarca polis alana y nak yapm flt. Malatya YDG Artvin Artvin 1980 Cuntas n n ürünü olan YÖK ü protesto etmek amac yla YDG, Gençlik Derne i ve EMEP in örgütledi i bir panel düzenlendi. 8 Kas m da saat te 78 liler Lokali nde düzenlenen panele yaklafl k 80 kifli kat ld. Sunumlar n ard ndan soru-cevap fleklinde devam eden panelin hemen sonras nda kitle ile birlikte Halkevi Caddesi nde saat te YÖK e hay r ve E itim hakt r sat lamaz-açü ö rencileri yaz l pankartlar n n aç ld bas n aç klamas yap ld. Sloganlar n at ld bas n aç klamas na halktan da destek geldi. Artvin YDG

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 Erzincan 80 darbesinin ard ndan kurulan YÖK ün amac üniversitelerde bilimsellik, demokrasi ve özgürlük ad na her fleyi ortadan kald rmakt. Geçmiflte oldu u gibi günümüzde de üniversitelerdeki devrimci ve demokrat ö retmen ve ö renciler potansiyel suçlu olarak görülmekte ve bask görmektedir. Erzincan da bu y l YÖK le ilgili 9 Kas m da saat de E itim-sen de Erzincan YDG olarak bir söylefli düzenledik. Söyleflide ilk olarak YÖK ün tarihi ve günümüzdeki misyonu üzerinde durduk, taleplerimizi s ralad k. Sunumun ard ndan kat l mc lar okulda yaflad klar olaylar, gördükleri muameleyi anlatt lar. Liselerdeki bask lar, müfredat n içeri i, üniversitelerde yaflanan sorunlarla ilgili fikir al fl verifli yap ld. Bu sorunlar n örgütlülükle, bilinçlenmekle ve birlikte hareket etmekle afl laca vurgulanarak söyleflimiz son buldu. 9 Kas m eylemine maddi nedenlerle kat lamasak da kufllamalarla eylemin duyurusunu yapt k. Erzincan YDG Çanakkale 6 Kas m da Cumhuriyet Meydan nda Genç-Sen ad na yap lan bas n aç klamas na destek verdik. Akflam ise Belediye Sosyal Tesisleri nde Ö renciler YÖK ü tart fl yor adl panel YDG, YDG-M, DGH, EMEP, Ö renci Kolektifleri nin kat l m yla gerçeklefltirildi. Panele yaklafl k 150 kifli kat ld. Panelistlerin konuflmalar n n ard ndan gerçeklefltirilen aç k kürsüyle panel sona erdi. Çanakkale YDG Mersin Mersin de YÖK protestosu süreci, al nan toplant larla 3 hafta öncesinden bafllam flt. Bizler son bir ay kala YÖK ile ilgili 2 çeflit bildiri (YÖK ün genel teflhirine ve zorunlu Türkçe e itimine karfl anadilde e itim hakk na iliflkin) ve afifl haz rlad k, eylem haftas na kadar çal flmalar m z örgütledik. Ancak üniversitede, genel olarak örgütlenmelerde olan da - n kl k, çal flmalara yans maktayd. Toplant lara bo ulmamak gibi bir düflüncemiz vard ancak hali haz rda al nan toplant lar da k s r tart flmalara bo ulup sonuçsuz kal yordu. Genel olarak bütün eylemleri destekleme gibi bir tavr m z oldu u için eylem birlikteli ini bozmamaya özen gösterdik ancak kesinlikle örgüt isimlerinin yer almamas n isteyen örgütlerle propaganda özgürlü ünü savunan örgütler ayr eylem örgütledi. 5 Kas m günü y llard r nitelikli bir eylem yap lmam fl olan Yeniflehir Kampüsü nde Genç-Sen in ça r s yla bir eylem yap ld. Eyleme DSG, YDGM, DGH ve YDG destek verdi. Eylemde çeflitli dövizler tafl nd, Genç-Sen ve YDG pankart açt. Kampüsün genel durumuna göre kat l m oldukça iyiydi ve eylemin sorunsuz bitirilmesinden dolay sonras nda genel izlenim oldukça iyiydi. 6 Kas m günü, yine birçok örgütün kat ld - ve destek verdi i eylemde genel hava ve ö rencilerden gelen tutum oldukça iyiydi. Eylemde anadilde e itim ve söz, yetki, karar özgürlü üne vurgu yap ld. Ancak iletiflimsizlikten kaynakl ayn saatlerde E itim- Sen in üniversite önünde yapt bas n aç klamas na destek veremedik. Genel olarak eylem birlikteli i bozulmufl olmas na ra men, bu durum eylemlerin örgütlenmesinde belirleyici rol oynamam flt r. Eylemlerin örgütleniflinde birçok kez niteliksiz tart flmalara bo ulmufl olsak da eylemlerin planlad m z bir biçimde sorunsuz geçmesi ve kitlenin eylemleri olumlu de erlendirmesi bizler için oldukça önemliydi. Mersin Üniversitesi YDG

8 8 Ankara YDG, YÖK çal flmalar Yeni Demokrat Gençlik Bu y l 6 Kas m için Ankara da baz eksiklik ve olumsuzluklara ra men, hem pratik faaliyeti örebilmenin, hem de YÖK ün misyonunu, yap s n, 6 Kas m da alanlarda olman n, her daim YÖK ü teflhir etmenin önemini, anlam - n çok daha iyi kavrad m z bir süreç geçirdik. Ankara YDG olarak dergimizde yay nlanan 6 Kas m Eylemi ve Yaklafl m m z yaz s na internet üzerinden ulaflt m z ilk andan itibaren YÖK çal flmalar n ciddiyetle ve zaman kaybetmeden ele alman n gereklili i konusunda hem fikirdik. Öncelikle bir toplant ald k ve genel olarak YDG nin 6 Kas m yaklafl m üzerine bir tart flma yürüttük; bu bak fla paralel neler yapabilece imizi ve buna ek olarak neler katabilece imizi konufltuk. Okurlar da kapsayacak flekilde bir e itim çal flmas yapma, dergiyi en yayg n biçimde da tma, de iflik konular olan bildiriler da tma, afifl bast rman n maddi koflullar - n zorlama, liselere de mutlaka farkl araçlarla gitme gibi çal flmalar üzerine kararlar ald k. lerleyen süreçte yeni fikirler de ortaya ç kt. Öncelikle bize kaynak teflkil edebilece ini düflündü- ümüz her doküman toplad k. YDG nin tüm arflivlerini tarad k ve 6 Kas m sürecinde iflimize yarayabilecek bölümleri ay rd k. YDG nin eski say lar n n baz lar n n kapaklar n de ifltirip afifl yapt k ve zaman kaybetmeden çal flma yapt m z okullar m za ast k. lk hafta okullar özgülünde yaflanan faflist bask lara, polis ve ÖGB terörüne ve bu bask larda YÖK ün rolüne de inen bir bildiri da tt k. kinci hafta emperyalizmin derinleflen kriziyle ba lant l bir süreç olarak Bologna sürecini, paral e itimle gerçeklefltirilmeye çal fl lan geleceksizlefltirme politikalar n anlatan bildirileri da tt k. Bu bildirileri her fakülte özgülünde farkl laflt rmaya çal flt k. Örne in Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi için sözleflmeli ö retmenli i öne ç - karan bildirileri kullan rken, Hacettepe Beytepe Kampüsü Mühendislik Fakültesi için yetkin mühendisli i öne ç karan bildirileri kulland k. Dergimiz elimize ulafl r ulaflmaz Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde stant çal flmas bafllatt k. YÖK ü, Bologna Süreci ni, 6 Kas m da alanlarda olman n önemini insanlara anlatarak yayg n bir biçimde dergimizi da tt k. Sonraki süreçte dergimizden yaz lar n a rl kl oldu- u renkli duvar gazeteleri haz rlad k. lerleyen günlerde kolluk kuvvetleri okuldaki ÖGB ler arac l ile iyi bir yolda oldu umuzu bize bir kez daha gösterdi ve çevre kirlili i yapt gerekçesiyle afiflimizi indirmek istedi. Fiziksel müdahale tehdidinde bulunan ÖGB nin tavr karfl s nda YDG nin ve YDG ye destek veren devrimci ve demokrat ö rencilerin kararl tutumu sonucu o gün içinde ve di er günlerde de afifle müdahale edilemedi. Olay s ras nda kampüs kap s na sivil polislerin hemen toplanmas, ÖGB nin sivil polisle olan diyalogu bizler için dikkat çekiciydi, ancak flafl rt c de ildi. Biri lise, biri üniversite ö rencisi iki arkadafl m z n daha derinlikli araflt rma yaparak bizlere sunum yapmas n planlad m z e itim çal flmam z gerçeklefltirdik. Bu çal flma s ras nda YÖK ün kuruldu undan beri süre gelen uygulamalar na ve varl n n s n fsal temellerine, son dönemde artan uygulamalar na, paral e itim ve mesleki hak gasplar ile yaflad m z sald r lara de indik. Dersim li bir arkadafl m z anadilinde e itim görmedi i için çocuk yafllarda yaflad klar n anlatt. Türkçe konuflamad / konuflmad için dayak yediklerini, Türkçe konuflman n sistem taraf ndan özendirilmeye, bir lüks olarak gösterilmeye çal fl ld n anlatt. Meslek yüksekokulunda okuyan bir arkadafl da meslek lisesinde ve yüksek okulda yaflanan staj sömürüsünden bahsetti ve ö renci d fl nda birçok kiflinin rant elde etti inden bahsetti. 6 Kas m da alanlarda olman n son süreçte daha da önemli oldu u belirtilerek ve K z lay da YÖK ü teflhir ve 6 Kas m da insanlar alanlara ça rma amaçl stant çal flmas yapma karar al narak e itim çal flmas bitirildi. 25 Kas m Cumartesi günü ald m z karar do rultusunda K z lay Konur Sokak ta stand m z açt k. Masan n etraf nda YÖK ü teflhir eden bildirilerimizi sesli ajitasyonlar yaparak yayg n bir flekilde da tt k. Masam za lise ö rencilerinden ö retim üyelerine kadar yo un ilgi gösteren insanlar oldu. Akflam havan n kararmas na yak n bizim için eksiklikleri olsa da güzel bir çal flma olan stant çal flmam z son buldu.

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 Liselerde biraz eksik kalm fl olsak da özellikle yoksul, emekçi kesimin a rl kl olarak yaflad mahallelerdeki liselerin etraf na ve bu mahallerdeki ifllek yerlere, büyük ozalit afifller yapt k. Afifllerimizde Halk gençli- ini YÖK e karfl gelece ini fethetmeye ça r yoruz, Emperyalist politikalara karfl YÖK e hay r!, ÖSS kald r ls n yaflas n demokratik halk liseleri mücadelemiz! fliarlar na yer verdik. 6 Kas m a yaklaflt m z süreçte Cebeci Kampüsu nde bir sergi açmaya karar verdik. Bahçede YDG nin YÖK e iliflkin eski kapaklar n, 6 Kas m eylemliliklerinin ve YDG nin di- er baflka eylemlerinin renkli foto raf ç kt lar - n ve afifllerimizi kullanarak sergimizi açt k. Aralara YÖK e iliflkin bak fl aç m z ortaya koyan ve alanlara ça r yapan renkli dövizler de ast k. Sergimize ilginin yo un oldu unu ve be- eni toplad n gördük. Genel olarak bakt m zda Ankara YDG aç s ndan hem ö rendi imiz hem de ö retti imiz bir kitle faaliyeti süreci geçirdik. Çal flmalar kolektife yaymada ve çal flman n liseli aya n örmede eksikliklerimiz olsa da çok önemli ve güzel deneyimler yaflad k. Ankara YDG ODTÜ, devrimi yazmaya devam ediyor Ekim 2008 günü ODTÜ de devrimci, demokrat ve yurtsever ö rencilerin düzenledi i bir flenlik gerçeklefltirildi. 10 Ekim 2008 günü ODTÜ de devrimci, demokrat ve yurtsever ö rencilerin düzenledi i bir flenlik gerçeklefltirildi. fienlik öncesi ö renciler 68 den bu yana silinemeyen devrim yaz s n bir kez daha yazd lar; coflkulu bir biçimde gerçekleflen bu etkinlikten sonra ö renciler kampüs içinde kitlesel bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Akflam gerçeklefltirilen flenlik saat de ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Amfi de bafllad. K z l rmak, Yaflar Kurt ve Ezginin Günlü ü nün sahne ald flenlikte ODTÜ ö rencileri konuflmalar yapt ve bir de sinevizyon gösterildi. Sinevizyonda 68 gençlik hareketine, devrimci önderlere ve a rl kl olarak da ODTÜ nün devrimci gelene ine vurgu yap ld. fienli e Ankara Üniversitesi nde direnifl gerçeklefltiren iflçiler ve Ankara Üniversitesi ö rencileri de kat larak coflkuyu art rd lar. fienlikte ayr ca birçok devrimci ve demokrat kurum da yay n masalar açt lar. Bizler de Ankara YDG olarak yo un bir yay n tan t m ve da t m gerçeklefltirdik. fienli in ilk bafl ndan itibaren üniversite flenliklerinde de sistemin bizlere tüketim kültürünü dayatt ve bunun en önemli aya n n da içki tüketimi oldu u, buna dikkat edilerek içki içilmemesi gerekti i vurguland. Ancak ö rencilerin bir bölümü içki tüketmekten geri durmad lar. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde çok alkol tüketiminin etkisiyle flenli in içeri ine yak flmayan görüntüler de yafland. Ankara YDG

10 10 Yeni Demokrat Gençlik ZGÜR OKUL Kâr, insandan önce gelirse! SSGSS ile sa l, neo-liberal yasalar yla da e itimi ticarilefltiren sistem, oluflturdu u sadaka kültürüyle, Türkiye yi sosyal devlet haline getirdi ini iddia etmektedir. Ancak Kas m ay bafl nda Milli E itim Bakanl n n TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüfltü ü 2009 Bütçesi raporu flimdiye kadar üzerinde s kça durdu umuz paral e itim konusundaki uygulamalar n daha ars z bir flekilde sürdürece ini ilan ederek kendi kendini yalanl yor. MEB in raporunda ilk s ray ; büyük patronlar n bile memleket meselesi olarak de erlendirdi i ve kendi ç - kar için yedeklendirdi i/yedeklendirece i kalifiye elemanlar yetifltiren meslek ve teknik liselerin katsay sorunu al yor. Bu sorunu 2009 senesinde ortadan kald r p bu okullara ilgiyi artt rarak buradaki yar fl teflvik etmeyi planlayan MEB, ayr ca bu okullarda çok yönlü bir e itimin ö rencilere sunulaca n iddia ediyor. Meslek liselerinin hemen hemen kurulufl yafl yla eflit süredir ortada olan bu sorun, her seferinde dile gelmifl ancak hiçbir zaman çözülememifltir. Bunun da; e itim sisteminin çürümüfllü ünden tutun da komprador burjuvazinin bu okullarda k sa ve orta vadeli ihtiyaçlar n karfl lama amac güttü ünden sadece bu süreçlerde bu sorunu gündeme getirmesi gibi onlarca sebebi vard r. Sonuç olarak yine bu sorun çözüme kavuflturulmayacak ancak meslek liselerindeki ö rencilerin emekleri daha fazla peflkefl çekilecek. Di er bir de ifliklik, uzun zamand r sözü edilen zorunlu e itimin 12 y la ç kar lmas n n tasar laflmas d r. Okuman n ve okutman n giderek kemerlerimizi s kt bu dönemlerde e itimin 12 y la ç kar lmas elbette ki toplumun entellektüel geliflimini sa lamak ya da bask - c ailelerin çocuklar n devlet zoruyla o bilgi yuvas nda daha uzun seneler boyu e itmek de ildir. Sistem, gelecek nesilleri kendi idolojisiyle daha uzun seneler zehirlemek ve bunu daha kal c hale getirmek istemektedir. Bu, iflin siyasi yönü. Bir de bu durumun ekonomik yönü var ki sömürücülerin ne kadar azg nlaflt n göstermektedir. Raporda zorunlu e itimin 12 y la ç kar lmas öngörülürken dersanelerin de kald r lmas hedefleniyor. Ancak bu kald rma; devletin yasaklamas de il dershanelerinin özel okula dönüflmelerini destekleme fleklinde yap lmak isteniyor. K saca özel sektöre peflkefl çekilen e itim sistemi daha fazla kâr aflk yla yanmaktad r. Bu da bizim emekçi ailelerimizin ceplerinde büyük bir yang n, talan anlam na geliyor. Hem zorla okuyacaks n hem zorla soyulacaks n! Di er bir madde ise üniversiteye girifl s nav ile ilgili. Üniversiteye giriflin de liseye girerken oldu u gibi basamak basamak s navlar ve ders ortalamalar yla olmas sa lanacak. Hani Türkiye nin her yan nda ayn nitelikte -daha do rusu ayn niteliksizlikte- bir e itim veriliyor, her ö renci eflit bir ö retimden geçiriliyor, bu yüzden de ayn s navlar yap lacak hem de defalarca ve hepimizin ilgisi, yetene i ayn do rultuda, ders ortalamalar m z n bize getirdi i puanlar da cabas olacak! Daha ilkokula bafllarken eflitsizli in tavana vurdu u bir sistemde neyin çabas bu? YÖK ile ilgili de bir madde yer almakta bu raporda. Müjde! Üniversiteler art k özerk olacak-m fl-! Üniversitelerde mali ve idari bir özerk yönetim oluflturularak YÖK bu konulardan tasfiye edilecek, yaln zca koordinasyon ve planlamadan sorumlu bir yap haline getirilecek. Üniversiteler de yerel özelliklerine uygun bir biçimde uzmanlaflacak ve kendi aralar nda oluflacak olan rekabet devlet taraf ndan desteklenecek! Aç kças YÖK Baflkan Özcan n sene bafl nda söyledi i üniversitede Amerikan modeli yaflama geçirilmeye çal fl yor.* Bütün bunlar bizi do rudan ilgilendiren ve yak c l n tüm emekçilerin duyaca soygunlar n ilan d r. Okullar - m z serbest piyasa koflullar nda de erlendirmekten baflka birfley düflünmeyen ve zevkten a zlar n n suyu akan bu sömürü düzenine, Eh! Ne yapal m, paras olan okusun o zaman diyenlere karfl bir durufl sergilememiz gerekmektedir. Sömürünün keskinleflti i, 15 yafl ndaki çocuklar n liselerinden al n p karakollarda iflkence gördü ü, kârdan baflka gözü hiçbir fleyi görmeyenlerin okullar n dahi elektri ini kesebildi i bu dönemde esas olan örgütlenmenin ve biraraya gelebilmenin gücünü anlamak ve anlatabilmektir. *Radikal,

11 Yeni Demokrat Gençlik 11 fl kazalar son bulsun! Merhaba Ben bir lise ö rencisiyim. Babam tersane iflçisi. Tersanede kurals z, yasad fl ve güvenlik tedbirlerinin al nmay - fl ndan dolay babam n sabah evden ç kt ktan sonra akflam eve dönebilecek mi diye endifleleniyorum. Babam tersanede birkaç kez ifl kazas geçirdi. Geçirdi i kazalardan birisini anlatay m size. Babam n normal ifl bitifl saati befltir. Saat beflten sonra mesaiye kalabiliyorlar. Babam da akflam mesaiye kalm flt. Tersanelerde akflamki çal flmalarda iyi bir fl kland rma olmad ndan ve babam n çal flt ortam da karanl k oldu u için aç k olan menhol kapa n görmemifl ve düflmüfltü. Düflme sonucunda baca nda morarmalar olmufl ve on dikifl at lm flt. Bu, benim babam n geçirdi i bir kazayd. Ben size en iyisi bir iflçinin çocu u olarak tersanede yaflanan haks zl klar anlatay m. Tersanelerde çal flma yaflam tafleron sisteminden olufltu u için hiçbir iflçi tersane sahibiyle muhatap de ildir. flçiler tafleronlar n emrinde çal flmaktad r. Tafleron iflçiyi istedi i gibi ç karabiliyor. Tersane sahibi taflerona iflçi say s için malzemeleri ve sigorta masraflar n veriyor ama tafleron bu paran n tamam n vermiyor, iflçilerin sigortalar n yat rm yor. Örne in 1500 YTL maafl alan bir iflçinin sigortas asgari ücret üzerinden gösteriliyor. Bir de iflçiler yevmiye usulü çal flt klar için geçimini sa lamak için haftan n yedi günü ifle gitmek zorunda kal - yorlar ve do ru dürüst bayram tatili bile yapam yorlar. Tafleron iflçinin maliyetini düflük ödemek için Kürt iflçiler getiriyor. Bu iflçiler tersane hakk nda hiçbir bilgiye sahip olmad klar ndan dolay iflten ç kar l yor, çok zor durumda kal yorlar, bekar evi denilen evlerde ellifler kiflilik odalarda kal yorlar ve mahalledeki ülkücü gençlerden dayak yiyorlar. Bu iflçiler deneyimsiz olduklar için ifl kazalar kaç n lmaz oluyor. Tersanede son bir y lda ölen iflçiler nedeniyle bir y lda iki defa grev yap ld. Bu grevler hâla amac na ulaflmad, hâla iflçiler ölmekte. Tafleronlar n iflçileri iflten ç karmakla tehdit etmesi nedeniyle iflçilerin grevlere kat l m yetersiz oldu. Sonunda tersane iflçilerinin ölümü meclisin gündemine girdi. Bunun ard ndan Bakan Faruk Çelik Tuzla Tersaneler Bölgesine geldi. Aç klamas nda tersaneler bölgesini helikopterle yukar dan izledi ini, iflçilerin ölümünün yer darl ndan oldu unu söyledi. Bunun da pay var iflçi ölümlerinde ama iflçilerin ölümünü sadece buna ba lamak mümkün olamaz. Bakanl ktan teftifl için gelen müfettifllerin önceden hangi tersaneye gelece i biliniyor ve önlemlerini al yorlar sonra yan düzene geçiliyor. Haberlerde herkes duymufltur baz tersaneler para cezas ve bir süre kapatma cezas alm flt. Bizler tersanelerin kapat lmas na karfl y z. Biz sadece iflçi ve emekçilerin iflsiz kalmamas n, emeklerinin karfl l n almalar n ve art k iflçi ölümlerinin sonunun gelmesini istiyoruz. Tuzla dan Liseli YDG okuru Çözüm mücadelede... Tuzlal liseliler olarak okullar m zdaki sorunlar - m zdan bahsetmek istiyoruz. Okullar m zdaki bafll ca sorunlardan biri de her sene toplanan paralar. Bunlar spor, resim, ngilizce kitaplar, eflofman, okul aidatlar için toplanan paralard r. Sözde devlet kitaplar ücretsiz vermekte, fakat kitaplar n içerdi i bilgi yeterli olmamakta ve hocalar bizleri yard mc kitap almaya zorlamaktad r. Keza ngilizce kitaplar da devlet taraf ndan verilmemektedir, verilse bile yeterli de ildir. Bunca toplanan paradan ayr ba fl ad alt nda zorla toplanan 20 YTL lik aidat paralar da toplanmaktad r. Paralar verilmedi i takdirde okul idaresi ö rencileri okul önünde rencide edebilmekte ve odalar na ça- r p bask uygulamaktad r. Okullar m zdaki sorunlar para toplanmas yla s n rl de ildir. Okullar m zda ülkücü çetelerin, dinci cemaatlerin faaliyetleri de sürmekte ve kendi düflüncesini aç klayan arkadafllar m za da fliddet uygulanmaktad r. Okul idarecileri de bu iki grup aras nda paylafl lmaktad r. Bu sorunlara ve olumsuzluklara karfl çözümün mücadeleden ve YDG saflar nda örgütlenmekten geçti inin bilincindeyiz. Tuzla Liseli YDG

12 12 G da Mühendisleri Odas (GMO), Ziraat Mühendisleri Odas (ZMO) ve Kimya Mühendisleri Odas (KMO) 18 Kas m Cumartesi günü Taksim de, Dünya G da Günü nedeniyle G da Güvencesi ve Güvenli i sa lanam yor bafll kl bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Her insan n her zaman sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel g daya veya g da üretmek için gerekli araçlara sahip olma hakk na vurgu yaparak bafllayan aç klamada; kurakl k, açl k, tar mdaki yanl fl sulama teknikleri ve yaratt tahribat, g da sektöründeki politikalar ve oyunlar gibi konulara dikkat çekildi. Dünyada üretilen tar m ürünlerinin tüm insanl n n hatta gelecek nesillerin dahi ihtiyac n karfl layacak düzeyde olmas na ra men yoksul ülkelerin al m gücünün olmamas ndan kaynakl dünyada 926 milyon aç insan n bulundu u dile getirildi. Aç klamada, Tek ifli yat r m yapmak ve para kazanmak olan bu spekülatörler, sosyal etkileri göz önünde bulundurmayarak ve g da sektörü üzerinde ciddi oyunlar oynayarak dünyada açl n ve yoksullu un artmas na, milyonlarca insan n ölmesine neden olmaktad r. Zengin ülkelerde de fakir ülkelerde de olumsuzluklar, öncelikle fakirleri etkilemektedir. Bankalar kurtarmak için milyonlarca dolar Yeni Demokrat Gençlik KMO, ZMO ve GMO dan ortak bas n aç klamas harcayan Avrupa ve Amerika, günde 10 bin çocu un açl ktan ölmesine seyirci kalmaktad r denildi. Ayr ca nüfusunun % 15.4 ünün açl k s n r n n alt nda yaflad ülkemizde IMF ve Dünya Bankas politikalar yla üretimden kopar lan insanlara, Sosyal Yard mlaflma Fonlar ve Belediyeler arac l yla yard mlar yap larak bu insanlar n ba ml hale getirildi inin teflhiri yap larak ayakta durabilecekleri bir yaflam reva görülmeyen bu insanlar n açl kla terbiye edildi i dile getirildi. Tüm bunlar n yan s ra aç klamada, pek çok ülkede yasak olan geneti i bozulmufl ürünlerin ülkemize kontrolsüz girifli ve tüketimi, g da güvenli i için kontrol ve denetimlerin yetersizli- i, içinde sa l a zararl maddeler bulunduran ve baflta bebek mamas olmak üzere pek çok g da ürününde kullan lan süt tozunun kullan lmas yla ilgili önlem al nmamas gibi konulara vurdu yap ld. Aç klama üç meslek odas - n n g da güvencesi ve g da güvenli iyle ilgili bu yanl fl politikalara karfl baflar sa lan ncaya kadar mücadelesini sürdürece ini ifade etmesi ile sonland r ld. TÜ den bir YDG li YÖK e hay r! 9 Kas m Pazar günü saat te Ankara da Genç- Sen in örgütleyicisi oldu u ve biz YDG lilerin kat ld YÖK karfl t eylem gerçeklefltirildi. Eylemde E itim sat l k de ildir! YÖK e hay r!, Emperyalist yasalara karfl YÖK e hay r!, Ticarethane de il bilim yuvalar istiyoruz, Mafe perwerdehiya zimane day ke naye astengkirin! yaz l pankartlar - m z ve yaklafl k 150 kiflilik bir kortejle yer ald k. Eylemde Savafla de il, e itime bütçe!, Paras z, bilimsel, anadilde e itim!, Emperyalist yasalar geri çekilsin!, Diplomal iflsiz olmayaca z!, Gençlik gelecek, gelecek ellerimizde! sloganlar coflkuyla at ld. Eylem güzergah eylemden bir gün önceki Genç-Sen Kurulunda tart flmalara yol açarak Kolej-Sakarya hatt oldu. Polis ilk etapta kitleyi da tmak istese de ö rencilerin srar üzerine yol aç ld. Yol boyunca halk gerek alk fllar yla gerek korna çalarak eyleme destek verdi. Sakarya Caddesi ne gelindi inde Genç-Sen ad na bas n metni okundu, ard ndan eyleme destek veren E itim- Sen Genel Baflkan Zübeyde K l ç Öztürk ve Emekli- Sen Genel Baflkan Veli Beysülen konuflma yapt lar. Emekli-Sen Genel Baflkan Genç-Sen e aç lan kapatma davas sürecini yaflam fl bir sendika olarak mücadelede ortak olundu unu ifade etti. Ard ndan eylem halay ve horonlarla son buldu. stanbul dan Bir YDG li

13 Yeni Demokrat Gençlik 13 Hacettepe ö rencileri ulafl m hakk n istiyor... Ö rencileri -her sene dershaneye döktü ü onca paralar karfl l nda a r ders yükü ve en yak n arkadafl ile bile bir yar fl at gibi yar flt r larak bin bir türlü zorluklarla- kazand klar üniversitelerde henüz kap dan ad m att klar nda masa bafllar nda rektörlerden, ö retim üyelerinden çok bir tüccar gibi duran kifliler beklemektedir. Halk gençli inin ve emekçi ailelerin çocuklar n n her sene bu tüccarlara verdikleri, daha do rusu bu tüccarlar n zorla ald klar har(a)ç paralar, kay t paralar, fotokopi paralar yetmezmifl gibi halk gençli i topluma ve olaylara karfl ilgisiz, duyars z b rak lmaya zorlanmaktad r. En küçük demokratik istemlerinde bile sivil faflistler, ÖGB ler, Jandarma dipçikleri devreye sokulmaktad r. Ö rencilerin söz, yetki, karar, örgütlenme hakk n n üstüne egemenlerce çizik at ld, bu haklar n tan nmad gözler önündedir. Egemenlerin toplumun gelece i olarak dillerden düflürmedi i halk gençli ine uygulad ikiyüzlü, riyakâr politika ortadad r. Halk gençli inin ellerinden al nan onlarca para yetmiyormufl gibi; sa l kl bir ulafl m, fakültelerin içinde olmas gereken (rektörlerin ve patronlar n daha fazla para kazanmak için kapatt, alternatif olarak yerine kafeteryalar koydu u) kantinleri kullanma, bilimsel ve nitelikli bir e itim hakk da ö rencilerden esirgeniyor. Bunun alt nda egemenlerin Ö renci müflteridir, paras n alal m ama hiçbir fley vermeyelim. Bir fley verdi imizde onlar daha çok fley ister mant yat yor. Hacettepe Üniversitesi nde de di er üniversitelerde oldu u gibi yeni dönemde ö rencilerin düflündükleri, bekledikleri hiçbir fley gerçekleflmedi. Ö renciler okula ilk ad m att klar ndan itibaren verdikleri har(a)ç paralar, kay t paralar, fotokopi paralar yetmezmifl gibi bir de büyük bir sorun olan ulafl m sorunuyla karfl karfl ya b - rak lmaktalar. Beytepe nin flehir d fl nda oldu u düflünülürse en politikaya duyars z insan n bile bu soruna önerece i çareler bellidir. Otobüs ve servis say lar n n artmas vs. Ancak y llard r bu ulafl m sorunu var ve her sene tekrar tekrar dile getirilmekte ö renciler taraf ndan. Fakat yönetim bu soruna bir çare bulmay b rakal m çözüm için bir ad m bile atmamaktad r ki zaten bu onun varl k kofluludur. Ö renciler uzun süre gelmeyen, geldi- inde ise kamyona karpuz yükler gibi yüklenen sonu gelmez otobüs ve servis kuyruklar nda beklemeye ve her geçen gün sa l -sollu biraz daha ilerleyelim, arkada bir kiflilik yer var, bir ad m daha ileri gibi konuflmalara maruz b rak lmaktad r. Bir de üstüne otobüs zamlar, pahal ulafl m eklenince bu durum iflkence olmakta ve çekilmez hale gelmektedir. Biz de yönetimin aymazl klar na karfl Beytepe ö rencileri olarak 24 Ekim Cuma günü ulafl m sorununa çare bulunmas ve ulafl m hakk m z n engellenemeyece- ini dile getirmek için kampüs içinde HÜÖD (Hacettepe Üniversitesi Ö renci Derne i) olarak bir yürüyüfl düzenledik. Saat da Yabanc Diller Yüksek Okulu nda toplanarak Edebiyat Fakültesi ne yürüdük ve oradaki kitleyi de kortejimize katarak Rektörlü ün önüne geldik. Güzergâh üzerindeki otobüs duraklar ndan geçerken sesimizi yükselttik ve otobüs s ralar nda bekleyen halk gençli ini saflara ça rd k. Yürüyüfl s ras nda Ulafl m çilesine son!, Ulafl m hakk m z engellenemez, Tüccar rektör Beytepe den defol, Müflteri de il ö renciyiz sloganlar at ld. Rektörlü ün önünde 15 dakikal k oturma eylemi ard ndan iki temsilciyi rektörle görüflmeye göndererek eylemimizi sonland rd k. Ankara YDG her türlü ilerici ve demokratik hak mücadelesine destek oldu u gibi HÜÖD ün ulafl m için düzenledi i bu eyleme de destek verdi. Biz Eflit ve özgür gelecek, ellerimizde yükselecek fliar yla halk gençli ini gelece ini ellerine almaya ça r yoruz. Hacettepe den bir YDG li

14 14 Yeni Demokrat Gençlik f rum GENÇ-SEN Kurultay ve yaklafl m m z üzerine 6 Kas m sürecini geride b rakt m z bu dönemin en önemli gündemlerinden biri de flüphesiz Genç-Sen in ola an kurultay idi. Merkezi anlamda Genç-Sen e dair yaklafl m m za dergimizin geçen say lar nda yer vermifltik. Bu yöndeki temel elefltirilerimizin halen varl n korudu unu belirterek bu yaz n n konusunun kurultay de erlendirmesi ve Genç-Sen içerisindeki faaliyetimiz oldu unu belirtelim. Öncelikle flunu belirtmekte fayda görüyoruz: nitelikli bir politik ve pratik faaliyetin örülemedi i bir sürecin sonunda yap lan bir kurultay da elbette ki olumlu olmayacakt r. Di er bir ifadeyle kurultay n nas l geçti ine/geçece ine bakmak için yerellerdeki bir y ll k faaliyetin göz önüne al nmas önemlidir. Ö renci gençli in ilerici kesimlerinin gündemine giren, birçok farkl anlay flla de erlendirilen, tart fl lan ve kamuoyunun da önemli oranda takip etti i Genç-Sen, Kurucu Genel Kurulu dahil, ard s ra geçirmifl oldu- u bir y ll k faaliyeti boyunca esas olarak dar örgütsel ç karlar n kitle faaliyetinin, ö renci gençli in ana gündemlerinin önüne geçti i bir yolculuk izlemifltir. Bu nedenle YDG olarak ana yönelimleri itibariyle olumlu geçebilecek bir kurultay beklentisi içerisinde de ildik. Belirtti imiz gibi biz bu belirlemeye esas olarak yerel faaliyetlerin kurultaya yans mas sonucundan yola ç karak ulaflt k. Bu, durumun bir yönüdür. Öte yandan merkezi bir kurultay n olumlu geçmesine hizmet edecek bir anlay flla ele al nmas çok önemli bir yerde durmaktad r. Nitekim bu da gerçekleflmemifltir. Bu flekildeki bir ele al fl yaflanan tüm olumsuzluklardan ar nman n temel noktalar n gidermeye hizmet edecektir Kurultay n örgütlenifl süreci Yukar da de indi imiz gibi kurultay öncesi faaliyet ve kurultay n örgütlenmesini hedef alan süreç bütünsel olarak kurultay n baflar l geçmesine hizmet edecek bir anlay flla ele al nmam flt r. Kurultay öncesi son Temsilciler Meclisi nde al nan kararlar n yerel birimlerce yeterince anlafl l p tart fl lmas n n önü aç lmam fl ve onlarca mu lâkl kla kurultay örülmeye çal fl lm flt r. Birçok üniversite ve il baz nda MYK n n haz rlam fl oldu u taslaklar tart fl lmam fl hatta birçok üniversite de ÜK lar (Üniversite Kurultay ) bile yap lamam flt r. Farkl kifli ya da üniversite meclisleri taraf ndan haz rlanan önergeler yerellerde yeterince, hatta ço u yerelde hiç tart fl lmadan kurultay örülme süreci ele al nm flt r. Yukar daki liste uzat labilir. Öte yandan kurultay n örgütlenifl sürecinin baflar s z geçmesinde tüm Genç-Sen lilerin ortak bir sorumlulu u vard r. Sorun esas olarak bir tart flmalar bütününün, kendini kitlelere açma sorumlulu unun Genç- Sen bünyesince hissedilememe sorunudur. Hem Temsilciler Meclisi nin, hem MYK n n hem de ÜM lerin (Üniversite Meclisi) böylesi bir tart flma yönelimini oluflturmaktan objektif olarak uzak durmalar daha nitelikli bir kurultay n örgütlenmesinin önüne geçmifl-

15 Yeni Demokrat Gençlik 15 yi Niyete Dayal De erlendirmeler Ve Kötü Sonuçlar! Temel noktalar yla bir kurultay öncesi yerel çal flmalarda kurultay haz rl klar n n önemine de indik. Genç- Sen in somut durumu düflünüldü ünde bu daha önemli bir hal almaktad r. Bahsetti imiz çerçevelerde bir faaliyetin örülemeyiflinin sonucu olarak kurultay üniversiteler baz nda bir haz rl kla örgütlenmekten ziyade devrimci ve demokrat gençlik örgütlerinin örgütsel haz rl n n esasa oturdu u bir flekilde örülmüfltür. Elbette bu da olmal d r. Her devrimci gençlik örgütü ya da farkl nitelikteki örgütler faaliyetini yürüttükleri kitle örgütlerine dair merkezi politikalar belirlemeli, bunu tart flt rmal d r. Fakat bu durumun bahsedilen kitle örgütünde yerellerden merkeze do ru örülecek bir faaliyetin önüne geçmemesi sa lanmal d r. Ne yaz k ki gerçekleflen kurultay da bu nedenle Kurultay n örgütlenifl sürecinin baflar s z geçmesinde tüm Genç-Sen lilerin ortak bir sorumlulu u vard r. Sorun esas olarak bir tart flmalar bütününün, kendini kitlelere açma sorumlulu unun Genç-Sen bünyesince hissedilememe sorunudur. tir. Yine yukar da k saca de indi imiz ve afla da biraz detayland raca m z gibi, böylesi bir tart flma kültürü anlay fl n n olmay fl n n da etkisiyle dar örgütsel ç - karlara bir bütün Genç-Sen faaliyeti heba edilebilmektedir. Kurultay sürecinin bütünsel olarak de erlendirilmesi bu nedenle önemli bir yerde durmaktad r. Ç kar lacak derslerin samimi ve objektif bir fleman n içerisine yerlefltirilmesi için bu gereklidir. Türkiye devrimci gençlik mücadelesinin önemli parçalar n n örgütlenme sürecine katk sundu u bu sendikal örgütlenmenin alanlarda yaflad onca s k nt n n giderilmesi elbette bir vade ve anlay fl meselesidir. Fakat tüm bu s k nt lar n oldu u gibi kurultaya tafl narak çözülebilece i ve böylesi bir kurultay n baflar l geçmesi beklentisi gerçekçi de ildir. Bu nedenle onca politik ve pratik gündemin yerellerde do ru düzgün tart fl lmadan kurultaya tafl nmas hem kurultay n baflar l geçmesinin önünde engel oluflturmufltur, hem de birçok tart flman n yeni polemik mecralar na tafl nmas na neden olmufltur. Özetle Genç-Sen in kurultayda ço unluk karar yla (bu elbette çok önemlidir) alaca veya alm fl oldu- u kararlar n içsellefltirilmesi, tart flmalar n belli bir doygunlu a ulaflmas n gerektirmektedir ama bu olmam flt r. Ve daha kendini var etme mücadelesi yürüten böyle bir örgütün yaflad onca s k nt y, onca önemli gündemi önemli oranda bir günlük bir tart flmayla sonuçland rmak istemesi anlafl l r bulunmamal d r. Bu durumda ise, bir bütün olarak tüm Genç- Sen lilerin bu örgütün faaliyetini içsellefltirmesi beklentisi de gerçekten uzakta kalmaktad r. Bu tabloyu Genç- Sen in ö renciler nezdinde bir çekim merkezi haline gelememesinin önemli nedenleri aras nda saymaya kadar da götürmek mümkündür dar örgütsel ç karlar n hesaplaflma alan haline gelmifltir. Bu konuyu do rulayan bir di er meseleyse divan seçimi noktas nda hem tüzükte yer almayan hem de Temsilciler Meclisinde karar alt na al nmayan bir yöntemin uygulanmas yd. Bizim aç m zdan seçilen divan n salonun genel iradesinin onay yla seçilmifl olmas yeterlidir. Ve divan n meflrulu u noktas nda bir kayg m z bu noktadan sonra söz konusu de ildir. Fakat kurultay n örgütleniflinin sendikan n kolektif bütününün iradesini harekete geçirecek bir flekilde ele al nmay fl bu konuda da fleffaf olmayan yöntemlerin aç a ç kmas na neden olmaktad r. Divan n konulara hâkim olmas, olabildi ince objektif davranmas ve tüm bunlardan kaynakl önceden belli bafll kiflilerin belirlenip haz rlanmalar n n sa lanmas da olumlu bir yöntem olarak sunulabilir. So-

16 16 run divan n önceden kitlenin iradesi ve bilgisi dâhilinde olmayan farkl yöntemlerle belirlenmifl olmas ndad r. Bu sorunun giderilmesi için Kurultay Divan, Temsilciler Meclisi nde belirlenebilir ya da bu konuda MYK veya herhangi birkaç ÜM de görevlendirilebilirdi. Fakat kurultay sendikal ö rencilerin iradesinden daha çok tekrara düflmek pahas na belirtti imiz haliyle içinde varl k gösteren örgütlerin haz rl n n esas na oturdu u bir flekilde ele al nd ndan ötürü böylesi tablolar meydana ç kmaktad r Öne ç kan tabloda örgütlenen kurultaya dair beklentimizin çerçevesini çizmeye çal flt k. Bu duruma bir de kurultay n bafllama saatinin gecikmesi, tart fl lacak konularda esas-tali ayr m n n iyi bir flekilde yap lamay fl da eklenince kurultay gününün verimlili i meselesi daha net anlafl lacakt r. Burada bir dipnot aç lmas gerekirse; Kurucu Genel Kurul da da öne ç kan bu sorunlar n giderilmesi için azami çaban n sarf edilmedi i ortadad r. Fakat elbette bu konudaki pratiklerden kaynakl deneyimsizlik de göz önüne al nmal, geliflecek böylesi yeni pratiklerde ayn sorunlarda tekrara düflmenin önü al nmal d r. Kurultaya geçersek, ilk gündem olan Geçmifl sürecin de erlendirmesi nde ana hatlar yla ve tamamen samimi yönleriyle Genç-Sen in geçmifl bir y ll k faaliyetinin olumlu-olumsuz sonuçlar, nedenleriyle beraber de erlendirilmifltir. Alanlarda ayn hatalar n tekrar edilmemesi noktas nda neredeyse bütün konuflmac lar ortak vurgularda bulunmufltur. De erlendirmelerde öne ç kan esas vurgu, sendikan n yerellerde yürüttü ü faaliyette birçok yönüyle esas olmayan, s tart flma konular - n n kitle faaliyetinin önüne geçti i gerçekli i oldu. Farkl anlay fllarla sendikay ele alan birçok konuflmac n n esas olarak iyi niyet ifadelerine dayanan böylesi ortak bir de erlendirmede bulunmufl olmalar önemlidir. Bu ortak vurgu; yerellerde çeflitli s tart flmalar n kitle faaliyetinin önüne geçti i ve bunun afl lmas na dair öneriler fleklindeydi. Sendikan n bir y ll k faaliyetinin bu flekilde ele al nm fl olmas önemlidir. Ortak kayg s sendikan n daha iyi bir düzlemde kendini var etmesini savunan böylesi bir anlay fl ne yaz k ki kurultay n ana gündemlerinin tart fl lmas nda kendini göstermemifltir. Salondaki ilk gündemin yaratt olumlu hava tart flmalarla beraber kurultay boyunca yerini yak fl ks z pratiklere, kavgalara, küfürlere ve esas olarak da benim söyledi im do ru, senin söyledi in yanl fl e ilimlerine b rakm flt r Kurultaya damgas n vuran apolitiklik! Birkaç somut pratik üzerinden bu konuyu açmaya Yeni Demokrat Gençlik çal flaca z fakat öncesinde özellikle flu birkaç konuya vurguda bulunmak bizim aç m zdan önemlidir: Devrimci bir gençlik örgütü olarak YDG her söyledi- inin do ru oldu u ve her politik yöneliminin mutlak surette izlenmesi gereken tek yön oldu unu savunmamaktad r. Devrimci gençlik mücadelesinin içinde yer ald durum düflünüldü ünde bu durum anlafl l r olacakt r. Esas anlay fl m z d fl m zdaki devrimci gençlik örgütlerinden de olabildi ince daha ileri boyutta ö renmek ve dostlar m z anlamaya çal flmakt r. Bu, savundu umuz politikalar n do rulu undan duydu umuz kuflkudan kaynakl de il, esas olarak ö renmeye olan ihtiyac - m z n fark nda olmam zdan kaynaklanmaktad r. Problem, devrimci örgütlerin birbirlerinin gündemlerinde ne oldu unu, geliflen her sürecin farkl örgütlerce nas l karfl land n anlamaya çal flmas ve bu temelde bir elefltiri-özelefltiri yöntemiyle politik sorunlara bak fl n derinlefltirme ihtiyac yla alakal d r. Devrimci gençlik hareketinin politik birikiminin ilerletilmesi, tart flma kültürünün zenginlefltirilmesi ad na böylesi bir yönelimin do rulu undan kuflku duymamaktay z. Bu, hem neyi nas l ele almam z gerekti ine, hem de neyi niçin yapmamam z gerekti ine dair bizlere onlarca veri sunmaktad r. Ve devrimci-muhalif gençlik hareketinin bu süreçte, tarihsel miras n n bu olumlu yönünden en fazla yararlanmas gerekti ini belirtirsek herhalde çok abartm fl say lmay z. Bu k sa de iniyle beraber konumuza geri dönmeye çal flal m. Devrimci gençlik hareketinin ve yine farkl niteliklerdeki gençlik örgütlerinin önemli bileflenlerinin içinde faaliyet yürüttükleri Genç-Sen kurultay nda yukar da de- indi imiz meselede hiç de olumlu bir tablo çizilmemifltir. Gençlik örgütlerinin politik niteli i do al olarak onlar n içinde yer ald klar ya da faaliyetçilerinin yer ald kitle örgütlerinde kendini bütün yönleriyle ortaya ç kar r. Genç-Sen üyesi olan YDG lileri d fl nda tutmadan gönül rahatl yla belirtebiliriz ki; kurultaydaki tart flmalar n ele al n fl flekli, izlenen yöntemler noktas nda salon bir bütün olarak s n fta kalm flt r. Burada teker teker örgütlü bireylerin ya da baz örgütlerin pratik durufllar yla olumlu bir yerde durduklar n iddia etmelerinin kendi tasarruflar oldu unu ve böylesi istisnalar n öze çok yans mad n belirtelim. Ö renci sorunlar üzerinden politik yönelimlerin oluflturulmaya çal fl ld ve kendini örgütleme süreci içerisinde olan Genç-Sen in iddia edilen misyonunu oynad - n kurultay üzerinden olumlu de erlendirmek mümkün de ildir. Politik bir ortam n ne derece apolitik bir hal ald na dair birkaç örnekle bu konuyu daha net açmaya çal fla-

17 Yeni Demokrat Gençlik 17 l m. Liselilere dair birkaç önergenin birden sunuldu u bir gündem maddesinde önergeler aras ndaki fark divan taraf ndan tam olarak flu flekilde sunuldu: Birinci önerge liselilere dair politik bir hat oluflturmam z gerekti ini savunuyor. kinci önergeyse tam tersine politik bir hat oluflturmamam z gerekti ini savunuyor. Bu aç klamadan sonra divan oylamaya ikinci önergeden bafllayarak geçti. Oradaki ibarelerle ifade edersek arkadafllar liselere dair politik bir yönelim oluflturmamam z gerekti ini savunan önergeyi onaylayanlar. Elbette salondaki politik ortam düflünüldü ünde bu durumda hangi önergenin onaylanaca ortadad r. Nitekim ilk etapta salonda sadece birkaç el havaya kalkm flt r. Sonras nda divan n bu öneri MYK n n fleklindeki ifade de iflikli inin ard ndan salonun neredeyse % 80 i fikrini de ifltirerek önergeyi oylam flt r. Durumu netlefltirmek aç s ndan liselilere dair YDG li bir arkadafl m z n sundu u bir önerge, sözü geçen politik önerge bizce daha kapsay c görüldü ünden onaylanm fl ve arkadafl - m z n sundu u önerge geri çekilmifltir. Burada sorun tam olarak yukar da belirtmeye çal flt m z birbirinden karfl l kl ö renme kültürünün olmay - fl ndan kaynaklanmaktad r. Salondaki bireylerin niteli inin birbirinden farkl oluflundan kaynakl elbette herkesin ayn oranda tart flmalara aktif kat laca, fikir yürütece i beklentisi içerisinde de iliz. Fakat yukar daki örnekte somutlamaya çal flt - m z gibi kürsüde ne okundu una odaklanan de il, önerinin nereden geldi ine dair gelifltirilen bir tutum hem Genç-Sen ad na hem de devrimci gençlik hareketi ad na hiç de güzel bir görüntü çizmemektedir. Birbirine yönelik tahammülsüzlük, divana yürümeler, karfl l kl küfürleflmeler ve kavga etme çabalar san r z çizmeye çal flt m z apolitik tablo ad na yeterli veriler sunacakt r. Sorun devrimci gençlik hareketinin bu kurultayda yer alan bileflenlerinin hem Genç-Sen ad na hem de gençlik hareketi ad na bu olumsuz tabloyu bu yaklafl mla parçalayamayacaklar gerçe ini dillendirebilme cesaretinde yatmaktad r. Bu meseleye dair özelefltirel bir tutum içerisinde olmak bu nedenle bizce önemlidir. Anti-Demokratikli in Panzehiri Anti-Demokratiklik! Kurultayda bir baflka dikkat çekici meseleyse yukar - da bizim de nedenleriyle beraber de inmeye çal flt m z çeflitli olumsuzluklar n (divan seçimi, karfl l kl dinlememe kültürü, öncesinde doygun tart flmalar n gelifltirilmemesi) giderilmesine dair gelifltirilen pratik tutumun olumsuzlu uydu. Konuyu aç klamadan önce flunu belirtmekte fayda görüyoruz: Bir kitle örgütünün tamamen herhangi bir anlay fl n istedi i rotaya evrilmemesi ola and r. Bir kitle örgütünde faaliyet yürütmek için her kesimin koydu u k staslar farkl farkl d r. Bizler için kitlelerin oldu u her yer faaliyet alan d r. Hangi kitle örgütüne ne derece yo unlaflaca m z konusunda önceliklerimiz de- iflse de, kitle örgütleri içerisinde yürüttü ümüz faaliyet anlay fl olarak tüm kitle örgütlerinde ayn d r. Bize uygun gelmeyen bir yönelim içerinde olmas, politikalar m z n uygulanmay fl bizim için faaliyet yürütme k stas de ildir/olmamal d r. Bu yönüyle Genç-Sen Kurultay de erlendirildi inde kitle örgütlerine dair farkl anlay fllar n sahiplerinin bu örgütü var etmeye çal flt ortadad r. Anlay fl sahiplerinin izleyecekleri do ru yönelim, ö rencilerin sunulacak politikalar benimseme iradesiyle ve sendika içerisinde gelifltirilecek pratik tutumlarla zaman içerisinde de iflecektir. Fakat ço u zaman politikalar m z veya ataca m z ad mlar pratikte kendini tan tlamayabilir. flte tam bu noktada olabildi ince ö renmeye dönük ve sab rl, uzun soluklu bir faaliyet örme çabas önemli bir yerde durmaktad r. E er yanl fl gördü ümüz politik ve pratik yönelimler mevcutsa bunlar n giderilme yöntemi de do ru olmak zorundad r. Aksi durumda gelifltirece imiz pratikler, Genç-Sen için yukar da belirtti imiz olumsuzluklar gidermeye dönük yap c bir tutum olmayacakt r. Kurultaydan çeflitli örneklerle yukar da anlatmaya çal flt m z noktalar açmaya çal flal m; Tüzük tart flmalar n n yafland bölümde tüzü ün baz noktalar n n faaliyetin önünü t kad, baz noktalar n n demokratik olmayan yönelimlere neden olaca gerekçesiyle tart fl lmas ve de ifltirilmesine iliflkin önergeler

18 18 Yeni Demokrat Gençlik sunuldu. Bunlar n yan nda tümden tüzü ün mant n n yanl fll na vurgu yapan ve yeni bir tüzü ün oluflturulmas gereklili ini tart flmaya sunan bir önerge sunuldu. Kurultayda böylesi tart flmalar n yap lmas n n gereklili i üzerinde durmayaca z. Fakat bu tart flmalar n yap l fl biçimi ise birçok yönden yürütülen tart flmalar n niteli ini karartmaya hizmet etmifltir. Sorun, böylesi yanl fll klara nas l müdahale edilece i noktas nda dü ümlenmektedir. Kurultay, divan vb. anti-demokratik söyleminin ard ndan divana yürüyerek anti-demokratik yöntemlerle söz almak, konuflma hakk m z engelleniyor deyip kürsüde uzun uzun konuflmalar yapmak, yüksek sesle ba r p-ça- rmak, parmak sallamak vb. ç k fllar da demokratik de- ildir. E er böylesi eksikliklerden bahsediliyorsa bunlar n düzeltilmesi yöntemi olabildi ince önemli bir yerde durmaktad r. Sorun böyle fleylerin var olup olmamas de ildir. Esas olarak tespitte bulunulan s k nt lara iliflkin gelifltirilen prati in kendisinin de anti-demokratikli idir. Ve bu durum objektif olarak bir tutars zl k do urmaktad r. Biz bu meselede de di er tüm konularda oldu u gibi yine karfl l kl ö renme kültürünün olmay fl n n, baflkalar n n politik öngörülerine iliflkin duyulan tahammülsüzlü- ün vb. birçok nedenden kaynakland n düflünmekteyiz. Özetle anti-demokratik uygulamalar da bu anlay fltan beslenmektedir, bunlar k rmaya odaklanan anlay fl sahiplerinin uygulad klar yöntemin kendisi de Özetlersek: Merkezi bu kurultay n baflar s zl yerellerdeki bir y ll k faaliyette aranmal d r ve Genç-Sen, gelifltirece i yeni pratiklere hayat verirken özellikle yerel faaliyetin ayaklar n oluflturmay esasa alan bir yönelim içerisinde olmal d r. Tart flmalar n merkezinde dar örgütsel ç karlar yatmaktad r ve bu durum nitelikli bir kitle faaliyetinin yürütülmesinin önündeki en büyük engeldir. Yerel ya da merkezi tart flmalarda esasa al nan fley, çeflitli görüfl ve önerilerin içeri i de il nereden nas l geldi idir ki bu devrimci gençlik hareketi ad na çok olumsuz bir durumdur. Ve son olarak, Genç-Sen de aç a ç kan sorunlar n çözüm metodu mevcut sorunlar n biçimine bürünmemelidir. Bu durum yüzünü ö renci gençli e dönen, ö renci gençli- in ana sorunlar n temel dayana yapan, birimlerdeki faaliyeti tart flmalara bo maktan öte prati e odaklanan ve ö renci gençli in genifl kesimlerinin kendilerini birebir ifade edebilece i bir demokratik ortam n yarat labildi i bir faaliyetin örülemeyiflinin önündeki en büyük engeldir. Ö renci gençli in kitle örgütlerine yo unlaflal m Son dönemlerde dergimizin birçok sayfas nda defalarca kez tekrar edildi i gibi, ö renci gençli e dönük sald r lar, ekonomik kriz, devletin bask ve faflist terörünün artmas vb. birçok nedenden kaynakl emekçi saflarda olaca gibi ö renci gençlik içerisinde de belli bafll k p rdamalar n olaca n, kendili inden hareketin yükselece ini öngörüyoruz. Bologna Süreci gibi neo-liberal projelerle beraber ö renci gençli e dönük merkezileflen sald r yasalar emperyalizmin kriziyle birleflti inde ö rencilerin daha katmerli sald r larla karfl karfl ya kalacaklar da tart flmas z bir gerçekliktir. Tüm bunlar karfl s ndaki görevimiz, anti-emperyalist mücadeleye daha s k sar lmakt r. Peki, bu nas l mümkündür? YDG nin politikalar n n kitlelerle bütünlefltirilmesi üzerinden gerçekleflecek bu süreç ö rencilerin içinde yer ald klar kitle örgütlerini bizler aç s ndan daha önemli hale getirmektedir. Genç-Sen konusundaki yaklafl m m z da bu bak fl aç - s yla de erlendirilmelidir. Yukar da de indi imiz gibi kitle örgütlerinin önemi artm flken ve ö rencilerin örgütsüzlü ü ciddi bir sorunken Genç-Sen i reddetmemiz için hiçbir geçerli sebep yoktur. Meslek odalar n n ve sendikalar n gençlik birimlerindeki, kulüplerdeki ve gençli in yer ald di er kitle örgütlerindeki çal flmalar m zla ayn nitelikte ve ortak özellikler gösteren Genç-Sen çal flmas da bizim kitlelere ulaflaca m z ve ba ms z ö renci özörgütlülüklerinin oluflmas için emek verece imiz bir aland r. Kurultay ve geçmifl pratikler üzerinden de erlendirdi imiz sendikan n olumsuz pratik hatt n n yan s ra YDG lilerin de bafltan beri bu konudaki yaklafl m m z n netli ine ra men çok olumlu bir faaliyet içerisinde olmad klar görülmelidir. Genç-Sen içinde elefltirdi imiz eksikliklere bizlerin düflmemesi önemliyken tüm kitle örgütlerinde oldu u gibi Genç-Sen e de emek vermek önemlidir. Kitlelerin güvenini kazanan, do ru bir kitle çizgisine hayat vermenin önünü ancak do ru bir pratik hatt hayata geçirmekle açabiliriz. Ö renci kulüp ve topluluklar, dernekler vb. k sacas gençli in oldu u her yerde gücümüz oran nda bulunmal, tüm yerel politikalar m z incelerken bu konuya gereken a rl vermeliyiz. Kitlelerle ba lar m z güçlendirmek için, onlara sorunlar n esas sahiplerini göstermek ve politikalar m z ö renci gençlikle buluflturmak için tüm gücümüzle örgütleyelim/örgütlenelim

19 Yeni Demokrat Gençlik 19 Genç-Sen in çal flma tarz üzerine* Genç-Sen bugünkü gerçekli i itibar yla kimi yerellerde örgütsüz/ba ms z bireylerden, kimi yerellerde ise siyasi örgütlerin birli i olarak ifllemektedir. Elbette sendikal örgütlenmenin gereklili i olarak içerisinde belli siyasi yap lara mensup kifliler de yer alacakt r. Ancak çal flma hatt n n siyasi örgütlerin birli i (çat flmas ) haline gelmesi örgütlenmenin niteli i gere i do ru de ildir. Öyle ki bugünkü tablo itibar yla bunun olumsuzluklar yaflanmakta; belli siyasi farkl laflmalardan kaynakl içeride bolca tart flan, çat flmalardan kaynakl çal flma sergileyemeyen, kitlelere kapal, onlar n sorunlar ndan habersiz bir hat izlemektedir. Belli talepler do rultusunda gelen ö rencilerin ise yaflanan bu s k nt lar nedeniyle sendikadan uzaklaflmas flafl rt c de ildir. Örgüt, kendi içinde çat flan ve kitleyle ba kurmayan bir çal flma hatt n izlemeye devam etti i sürece elbette uzun soluklu ve kitlelerin sahiplendi i bir örgütlenme olmayacakt r. Genç-Sen bunun fark na varmal ve tüm bunlara karfl mücadele yürütmelidir. Genç-Sen in Kurucu Genel Kurulundan bu yana geçen yaklafl k bir y l gözetildi inde ö rencilerin sendikas olma hedefinden çok uzakta oldu u aflikard r. Bunun nedenlerini sorgulad m zda dar grupçu anlay fllar n önemli bir yer tuttu unu görmekteyiz. Sendikan n kendi içindeki kutuplaflmalar içine kapan kl artt rmakta ve ö renciler aras ndaki ba daha çok zay flatmakta, sendika üyelerinin kendi içinde bir çekiflme yaflamalar na neden olmaktad r. Ö renci ve gençlik sendikas olan Genç-Sen in bir siyaset platformu olmad unutulmamal d r. Üstelik bu tarz yaklafl mlar aray fl içerisinde olan ve sendikay yeni tan makta olan ö renciler üzerinde yanl fl izlenimlere yol açmaktad r. Bizler sendikay do ru biçimlendirmek ve gerçekten ö rencilerin öz örgütlülü ü haline getirmekle yükümlü olmal y z. Oysaki flu anki gerçekli e bak ld nda Genç- Sen in bir öz örgütlülük olmaktan çok uzak oldu u ortadad r. Üstelik bugüne dek gerçekleflen etkinlik ve toplant larda, temsilciler meclislerinde Genç-Sen in çal flma tarz ndaki sorunlar n ve kitle çizgisi konusunda tart flmalar ndan kaç n lmas ayn yanl fl anlay fllara daha da saplanmam za neden olmufltur. Hem flubelerdeki çal flmalarda hem de merkezi çal flmalarda ço u kez geri tart flmalara bo ularak esas m z kaç rd k. Bu tart flmalar n do- al bir sonucu olarak da de il genifl ö renci kitlesini kendi üye kitlemizi bile örgütlemeyi baflarmad k. Hem flubelerde yap lan çal flmalar sonucunda hem de üniversiteler sosyal forumu sonucunda kendi kitlemizi bile aktif olarak çal flmalara katamad m z görmüfl olduk. Tüm bunlar Genç-Sen i iflletifl tarz m z n bir ürünüdür. ( ) Liselilerin örgütlenmesi Örgütlü mücadeleye en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri de hiç flüphesiz liselerdir. Resmi ve sivil unsurlarca bask alt nda tutulan liselilerin en meflru haklar ndan biri olan örgütlenme haklar ellerinden al nmaktad r. Fakat biz Genç-Sen liler olarak liselilerin kendi yaflam alanlar nda söz-yetki-karar haklar ad na mücadele etmenin gereklili inin bilincindeyiz. Çünkü ö rencilere dönük yap lan sald r lardan liseliler de nasibini almakta ve her yan n çeviren çember daha da daralt lmaya çal fl lmaktad r. 1. ÖSS: Sistemin ÖSS yi büyük bir sermaye arac olarak gördü ünü s nav paralar ndan ve bu s navlar arac l yla ö rencileri dershanelere ba lay p verdikleri 3 kurufl paran n 4 kuruflunu sermayenin cebine geri sokabilme çabalar n kuflkusuz fark nday z. 2. Liselerin 4 y la ç kmas : E itime hiçbir nitelik katmadan, sadece süreyi uzatmak ö rencilerin ç karlar için de ildir. Aksine her sene sonunda yap lacak olan s - navlarla ö renciler her sene dershanelere tonlarca para ak tacak ve veliler alamad klar kemerlerini daha çok s kmak zorunda kalacakt r. 3. E itimin Niteliksizli i: Ezberci, anti-bilimsel,

20 20 Yeni Demokrat Gençlik anti-demokratik bir e itimin verildi i, flovenist, faflist propagandalar n yap ld, anadilde e itimin ad n n dahi an lmad liselerde söz-yetki sahibi olma ve demokratik bir lise talebi kendini tüm yak c l yla hissettirmektedir. 4. Toplanan Paralar: Liselerde paras z kitap da - tan fakat kay t paras, spor paras, karne paras, diploma paras gibi paralar ba fl ad alt nda toplamakta ve bu paralar n nerelere harcand n n hesab da verilmemektedir. 5. Özel Liseler: Devletin deste ini alan özel liselerin ve kolejlerin artmas ve o okullarda verilen nitelikli e itim ve sosyal imkânlar n fazlal, paras olmayan yoksul ö rencileri saf d fl b rakmaktad r. 6. Uyuflturucu ve Yozlaflma: Uyuflturucu ba ml l n n ilkö retime kadar düflmesi sistemin çark na tafl - nan suyun seviyesini yükseltmektedir. Uyuflturucu satanlar n sistem taraf ndan yönlendirildi ini biliyoruz. 7. Ö retmenlerin hayat flartlar n n gittikçe düflmesi, alamad klar kadro, sözleflmeli olduklar için sürekli iflten ç kar lma korkusu ve bunlar n yan nda ald klar düflük ücret derslerin verimliliklerini düflürmekte ve niteliksiz e itimi körüklemektedir. Genç-Sen, tüm bunlara karfl liselerde de örgütlenme özgürlü ü ve lisedeki kararlara ö rencilerin dâhil edilmesi, okuldaki her icraat hakk nda hesab n verilmesi, ö rencilerin isteklerinin düzenli bir flekilde iletilebilmesinin yollar n n aç lmas n talep etmelidir. Bu politik hat do rultusunda liselerde Genç-Sen faaliyeti etkin bir flekilde bafllat lmal, üyeliklerinin üniversitelerden do ru de il, kendi alanlar ndaki sendikal mekanizmalar do rultusunda sendika içerisinde de söz-yetkikarar haklar tan nmal d r. Genç-Sen liselilerin, temsilciler meclisine temsilci gönderme ve genel kurulda belirlenen kat l m kriterleri do rultusunda (delege usulü ya da tüm üyelerin kat l m yla gerçekleflmesi) politikalar n belirlenmesi sürecine dahil olmalar imkanlar n sa lar. Anadilde e itim üzerine Ülkemiz diliyle, diniyle, mezhebiyle, kültürüyle birçok farkl l klar içerisinde bar nd rmaktad r. Genç-Sen, bu farkl l klar y llarca görmezden gelen, asimile eden anlay fla karfl ç kmal d r. Özellikle e itim alan nda tüm bu farkl l klar gözetilerek anadilde e itim ad na mücadele yürütmelidir. Ancak geçen dönem içerisinde anadilde e itim ad - na mücadele eder ifadesi, sendikan n aleyhine olabilir gerekçesiyle kimi yerellerde tüzükten ç kartal m, pratikte bunun ad na faaliyet yürütürüz fleklindeki geri, tasfiyeci yaklafl mlarla karfl laflm fl, temel olarak bu anlay fltan çok da ba ms z bir pratik izlememifl, anadilde e itim ad na neredeyse hiçbir çal flma yap lmam flt r. Ancak ülkemizde anadilde e itim yak c bir sorun olarak karfl - m zda durmakta ve Genç-Sen bunun ad na bütünlüklü bir mücadele yürütmelidir. Bunun yan nda yukar da da vurgulad m z din ve mezhep farkl l klar n n korunmas ad na mücadele etmeli, zorunlu din derslerinin kald r lmas talebinde bulunmal d r. Temsilcilerin ÜYK dan seçilmesi gereklili i Geçti imiz dönemde MYK ve fiubeler aras nda tart flmalara sebep olan flube temsilcilerinin ÜYK dan seçilmesi örgütün niteli i gere i do ru bir yöntem de ildir. Örgütün merkezi tarzda kurulmas ve tecrübelerinin yetersiz olmas örgütsel mekanizmalar n ifllemesinde s k nt lar yaratmaktad r. Örgütün niteli inin güçlenmesi ad na örgütsel mekanizmalar n kurulmas ve ifllerli inin kazand r lmas önemlidir. Ancak temsilcilerin flube genel toplant s nda, üyelerin genelinden seçilmesi gerekmektedir.! Örgütün niteli inin güçlenmesi ad na örgütsel mekanizmalar n kurulmas ve ifllerli inin kazand - r lmas önemlidir. Savafla karfl ifadesi Amaçlar ve ilkeler metninde yer alan Savafllar n, ö rencilerin ve genel olarak toplumun yarar na olmad n n fark nda olan Genç-Sen, tüm dünyada halklar n bar fl ve kardefllik içerisinde yaflamas n engelleyecek her türlü giriflim ve emperyalizmin karfl - s ndad r ifadesi ile Genç-Sen in her türlü savafla karfl oldu u alg s ç kart l yor. Ancak geçmiflten bu yana emperyalist politikalardan dolay birçok ülke iflgallere u ram fl, emperyalist paylafl m savafllar yap lm fl, her türlü hakk görmezden gelinen ezilen uluslara karfl savafllar yürütülmüfltür. Tüm bunlara karfl halklar n yürüttü ü mücadeleye karfl ç kmak do ru bir yaklafl m elbette de- ildir. Genç-Sen yaln zca emperyalist savafllara ve halk y nlar n n ç karlar na karfl olan savafllara karfl çal flma yürütmelidir. *Bu yaz Genç-Sen Genel Kuruluna sunulmufltur.

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi,

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi, AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 10 > Mart-Nisan > 2006 Fiyat : 2 Euro 16. KONGREYE DO RU 16. Kongremizi örgütlerken, dünden bugüne ve bugünden yarına, üzerinde geliflim gösterdi imiz zeminin mirası

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı