Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net"

Transkript

1 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02

2

3 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03

4 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04

5 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05

6 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 06

7 Baflkan n Mektubu Sevgili Kavakl dereliler KAVAKLIDEREM Derne i 10 yafl nda son derece aktif bir dernek. 10 y lda gerek semtte, gerekse semt s n rlar n afl p Ankara da, Ankara d fl nda ve hatta yurtd fl nda etkinlikler yapm fl, sahip oldu- u küçük maddi gücün çok ötesinde bir sayg nl k kazanm fl önemli bir sivil toplum kuruluflu. "Sivil Toplum", bugün dünyada çeflitli platformlarda kendini kan tlam fl önemli bir güç. Bu gücün fark nda olarak ve uygun örgütlenmeler ile güçleri birlefltirerek, "de iflmez, yap lamaz" denen birçok de iflikli i ve iyilefltirmeyi gerçeklefltirmek mümkün. KAVAKLIDEREM iflte bunu kan tlam fl bir dernek. Bir avuç gönüllüsünün son derece özverili çal flmalar ve Kavakl dere ye gönül verenlerin, duyarl ve kent bilincine sahip vatandafllar n katk lar yla Kavakl dere nin ça dafl bir semt yaflam na kavuflmas için, mevcut sorunlar n çözümü için, hatal uygulamalar n engellenebilmesi için elinden geleni yap yor. Sivil Toplum Kurulufllar n n varl klar n sürdürebilmeleri ise üyelerinin ve destekçilerinin bireysel katk lar na ba l. Maddi ya da manevi, öneri ya da elefltiri, ne yolla olursa olsun katk gerekiyor. Bu noktada en önemli hususlardan biri "kat l m". Kat l m olmadan, yaln z seyrederek ve elefltirerek bu ülkeye, bu semte bir yarar sa lamak mümkün de il. Kavakl dere de yaflayanlar n, bu semtte ifl yapanlar n KAVAKLIDEREM GÖNÜLLÜSÜ olmas en büyük beklentimiz. Ancak bu flekilde el birli i yaparak sorun çözece iz, ça dafl bir semtte yaflayaca z. Örne in neden el birli i ile Tunal Hilmi Caddesi ni ele almayal m? Tunal Hilmi Caddesi ile çevresindeki cadde ve sokaklar önemli bir yerleflim bölgesi olmas n n yan s ra bafll bafl na büyük bir al flverifl merkezi niteli inde. Dernek olarak bugüne kadar gücümüz yetti ince cadde ile ilgili olarak yapt m z çal flmalar ortada. Neden semt sakinleri ve caddedeki iflyerleri güçlerini birlefltirip Tunal Hilmi Caddesi ne sahip ç kmas n ve caddenin kaderini belirlemesin? Konut yaflam na, kentin geleneksel dokusuna, çevreye sayg l, ticari yönden verimli bir oluflumun semte sa layaca katk y kim yads yabilir? Elinizdeki bu dergi KAVAKLIDEREM in de sesi olacak. fiimdiye kadar yap lan bülten ve gazete çal flmalar ndan sonra bir web sitesi ve paralelinde bu derginin haz rlanmas n n KAVAKLIDE- REM e ve Kavakl dere ye büyük katk sa layaca na inan yorum. Dergiyi, ve derne imizi olanaklar n z ölçüsünde maddi ya da manevi olarak desteklemeniz Kavakl dere ye yapabilece iniz katk lardan biri. Gerek dergimiz ve dergimizin web sayfas, gerekse derne imizin www. kavakliderem.org.tr adresli web sayfas istek ve flikayetlerinizin takipçisi olabilmemiz için iletiflimi h zland racakt r. Ça dafl Semt Yaflam için gelin KAVAKLIDEREM gönüllüsü olun, semtinizin kaderine sahip ç k n. Sayg lar mla. Zeynep KÖKSAL Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Bflk.

8 Neresi Say 2 (Eylül 2006) Ücretsiz ISSN: Bupat Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Serdar ERKOCA Editörler Elif BAL Kibar BÖLÜCEK Dan flma Kurulu KAVAKLIDEREM Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Derne i Yönetim Kurulu Halkla liflkiler ve Reklam Asiye fican Gülperi GÜLfiEN Nursel AfiICI Foto raflar Ahmet ÇIRAK Web Tasar m Seyhun AKYÜREK Hukuk Dan flman Nur ÖZDEN BUPAT LTD.fiT Ankara Menekfle 1 Sok. No 13/14 K z lay Tel. (312) Faks. (312) stanbul Mürver Çiçe i Sok. No 5/8 Alt yol Tel. (216) Faks. (312) Tasar m-bask REKMAY Cihan Sokak 12/B S hhiye-ankara Tel:(0312) Eylül 2006, Ankara Yayg n Süreli Yay n Katk da bulunan tüm Kavakl dereliler e teflekkür ediyoruz. Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. 9 Başkanın Mektubu Zeynep Köksal 12 Çankaya Bel. Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz 14 Şirket Haberleri 16 Karakaya Otoparkı 17 Kavaklıdere'den Haberler 18 Ankaralılar Kuğulu Park'a Sahip Çıkıyor 20 Tunalı Hilmi Ticari Potansiyeli Arttırma Projesi 22 Kafe Natura Güniz Sokak'ın başında yeşilliklerin arasına saklanmış Kafe Natura, konuklarını doğal bir ortamda ağırlıyor. 24 Dere Gidiyor Dere 26 Kavaklıderem'in Onuncu Yılı Kutlandı Yıl Bahar Şenliği Coşku Doluydu 30 Önel Kumaş Dünya'nın önde gelen Solsisst, Cadena, Ungaro, Valentino, Cavalli, Carnet, Tissue, Monde gibi markalarının kumaşlarını bulabilirsiniz. Önel, günlük bayan kumaşlardan abiye ve gelinlik kumaşlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini içeriyor. 34 Büklüm Sokak'ta Uluslararası Bir Kuruluş Türksoy 36 En Uzun Günü Müzikle Kutladık 38 Kuğulu Park Nostaljik Müzikle Çınladı! 40 Filibe Köftecisi Eski Bilir Sokak yeni adıyla Abay Kunanbay Sokak'taki Meşhur Filibe Köftecisindeyiz. Filibe Köftecisi farklı mimarisi ve dekorasyonu, güler yüzlü çalışanları ve ilk girişte görünüze çarpan temizlik ve hijyeni ile farklı bir mekan. 42 Kavaklıdere Şarapları 44 Drita Moda Evi Drita Moda Evi ile tarzınıza uygun gelinlik modelini tasarlamak, bu modele uygun kumaşı seçmek ve hayalinizdeki gibi bir gelin olmak çok kolay.

9 46 Semt Tiyatrosu Neden Tiyatro? 48 Çağdaş Sanatlar Merkezi 50 Tunalı'nın Kültür Merkezi: Kavaklıdere Sineması 52 Cafelerin Cafesi : Cafe Des Cafes 54 Önel Boutique Önel Boutique Almanya'nın ünlü bayan hazır giyim firması Çayyolu ve Eskişehir Yolu üzerinde yaşayan Ankaralılar a alternatif bir sağlık hizmeti sunuyor. 600'e yakın çalışanı ile tüm branşlarda 24 saat nitelikli sağlık hizmeti veriyor. 64 Kavaklıdere'nin 3 Muhtarı 66 CRMpro Köşesi: Perakende Sektöründe CRM 68 Sahip Olalım Semtimize: İl Trafik Komisyonu Başkanına Açık Mektup 70 Kavaklıdere'de Aradıklarınız 72 Otomobilleri Severiz İ Ç İ N D EK B/A/S/L/E/R'in ürünlerini beğeninize sunuyor. Basler'in etek, ceket, elbise, gömlek, t-shirt, triko, palto, pardesü ürünlerinin yanında, ünlü İtalyan markalarının abiye elbiselerini ve aksesuarlarını bulabilirsiniz. 56 Tunalı'da Büyülü Bir Dükkan: Cangıl 58 Kavaklıdere Tatları: Şahin Usta'dan İşkembe Çorbası 60 Kavaklıdere'nin Minibarları 62 MESA Hastanesi Ağırlıklı olarak Çankaya, Kavaklıdere, 74 Kavaklıdere Üyelik 75 MURFY'S Ankara Murphy's Hilton Otelinin çarşı katında. 8. senesinde, geniş dans pisti, ferah yerleşimi, güçlü havalandırması, güleryüzlü ve profesyonel kadrosu ile sezona yeniliklerle giriş yapıyor. 76 Durul Gence Durul Gence'nin müzikle ilişkisi, 1950'li yıllarda başlayıp, elli yılı devirerek günümüze kadar gelen ve en güzeli, hala devam eden bir tutkunun, yarım asırlık çok özel bir aşkın öyküsü. 79 Kavaklıdere Rehberi i L E R ÜCRETS Z B LG STEK NUMARASI TRANSBAL / Bilgi stek No Kn 01 DENK AJANS / Bilgi stek No Kn 02 BAYINDIR HASTANES / Bilgi stek No Kn 03 BEYPAZARI SODASI / Bilgi stek No Kn 04 BOL IfiIK / Bilgi stek No Kn 05 ÖNEL KUMAfi / Bilgi stek No Kn06 KAFE NATURA / Bilgi stek No Kn 07 DERE G D YORDERE / Bilgi stek No Kn10 F L BE KÖFTEC S / Bilgi stek No Kn 11 DR TA MODA EV / Bilgi stek No Kn 12 CAFE DES CAFES / Bilgi stek No Kn13 CANGIL OTANT K / Bilgi stek No Kn 14 RUMEL fikembec S / Bilgi stek No Kn15 MESA HASTANES / Bilgi stek No Kn 16 / Bilgi stek No Kn17 KAVAKLIDERE ÜYEL K / Bilgi stek No Kn 18 MURFY'S DANCE BAR / Bilgi stek No Kn 19 DURUL GENCE / Bilgi stek No Kn 20 S GMA&S GMA / Bilgi stek No Kn 21 KAVAKLIDERE fiaraplari / Bilgi stek No Kn 22 Yukar daki bilgi istek numaralar ile adresinden detayl bilgiyi, ücretsiz talep edebilirsiniz.

10

11 Sevgili Kavaklıdereliler; Çankayamız Ankara içinde özel ve önemli bir konuma sahiptir. Yalnızca Türkiye nin siyaset ve kültür merkezi olması nedeniyle değil; aynı zamanda Çankayamız kentli olma bilincinin en yüksek noktada olduğu bir ilçe olması nedeniyle de son derece önemlidir. Yaşadığı kente, ilçeye, mahalleye ve sokağa karşı son derece sahiplenici, duyarlı bir yurttaşlar kitlesine hizmet veriyor olmak bizim için hep bir övünç vesilesi olmuştur. Çankaya nın Ankara içindeki konumu ne kadar özel ve önemli ise, Kavaklıdere nin de Çankaya içindeki konumu benzerdir. Kavaklıdere Çankaya nın köklü tarihi geçmişi ve geleneği olan en önemli bölgelerinden biridir. Pek çok önemli kuruma ev sahipliği yaptığı gibi, Tunalı Hilmi Caddesi, Kuğulu Park, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi gibi yalnızca Çankaya nın değil tüm Ankara nın ticari, sosyal ve kültürel hayatına damga vuran mekanlar da Kavaklıdere nin önemini artırmaktadır. Kavaklıderem Derneği, Kavaklıdere sakinlerinin kentsel mekanlarına sahip çıkma bilinçlerinin örgütsel bir ifadesi olarak yıllardır son derece yararlı çalışmalar yürütmektedir. Çankaya Belediyesi olarak bugüne kadar ürettiğimiz hizmetlerde bu güzide derneğimizin görüş ve önerilerinden, ortaya koyduğu emek ve çabadan çok büyük ölçüde yararlandık. Beraberce çok güzel çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte de, bu ortak ve yararlı mesaimiz artarak sürecektir. Yönetim felsefemiz gereği inanıyoruz ki, bir yerin sorunlarını en iyi orada yaşayan insanlarımız bilebilir. Bir bölgeye hizmet götürürken o bölgenin insanlarının görüş ve önerilerini almak son derece önemlidir. Bu görüş alışverişinin düzenli şekilde yapılabilmesi için, bölge halkının yerel örgütlenmelerde bir araya gelmesinin ise büyük yararları bulunmaktadır. Umut ediyorum ki, Kavaklıderem Derneği her geçen gün daha da gelişecek, kendi bölgesine giderek artan oranda katkı sunacaktır. Ve yine umut ediyorum ki, yerel örgütlenme içinde olmayan tüm vatandaşlarımıza bu tür örgütlenmelerde yer almanın taşıdığı önemi gösteren son derece canlı bir örnek olarak varlığını uzun yıllar başarıyla sürdürecektir. Bundan sonraki süreçte de Kavaklıdere ye yönelik nice nice başarılı hizmet ve projelerde bir arada olacağımıza olan inancımla, tüm Kavaklıdereliler e sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz Çankaya Belediye Başkanı 13

12 flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri Minikler B&G Store ile Çok fi k D MES'TEN YEPYEN K ÇEfi T Dimes'in zengin ürün çeflitlerine eklenen iki yeni ürün; Dimes Extra %100 Kuflburnu&Üzüm ve %100 Mango&Üzüm raflardaki yerini ald y l ndan bu yana, birçok yenili e imza atarak içecek sektörünün sürekli geliflmesinde etkin rol oynayan, Türkiye'nin ilk meyve suyu üreticisi Dimes, yine bir ilke imza att. fieker ilavesiz ve katk s z, Dimes Extra %100 Kuflburnu&Üzüm ve Mango&Üzüm kar fl mlar n en do al, en sa l kl ve en lezzetli haliyle tüketicilerin be enisine sundu. Kavakl dere'de 1 Nisan 2006 tarihinde aç lan B&G Store ma azas, dekorasyonu, deneyimli, güleryüzlü sat fl elemanlar ve birbirinden fl k k yafetleriyle aç ld günden bugüne Ankaral lar'a seçkin bir al flverifl ortam sunuyor. Akmerkez, Carousel, Suadiye, Fly Inn, Cevahir AVM, Atirus AVM, Profilo ve Has Center'dan sonra Ankara'da da hizmete giren Kavakl dere B&G Store ma azas, Tahran Caddesi'nin giriflinde, Beymen Ma azas n n hemen yan ndaki konumu itibariyle merkezi bir bölgede bulunuyor yafl k z-erkek çocuklar için abiye k yafetlerden spor k yafetlere, ayakkab dan aksesuara kadar her üründe kaliteyi ve ürün çeflitlili ini birarada sunan B&G Store Exclusive ma azas 2007 SONBAHAR/KIfi sezonunda Enrico Coveri, Mariella Burani, Baby Graziella, K llah, Prosperine gibi ünlü talyan markalar ve kendi tasar m-üretimi olan Riccione markas ile tekrar Merhaba! diyor. B&G Store KAVAKLIDERE Do ada en fazla C vitamini içeren meyve olma unvan n tafl yan kuflburnu ile üzüm suyunu birlefltiren Dimes, ilave fleker içermeyen ve meyve oran %100 olan bu benzersiz içece i A ustos ay nda tüketicileriyle buluflturdu. Do u'nun gizemini yans tan egzotik meyve Mango ise, Dimes Extra'da üzüm suyu ile buluflarak, fleker ilavesiz %100 meyve suyu haline geldi. Serinletici hafif kokteyller için fliddetle tavsiye ederiz. Sa l k, do all k ve lezzet Dimes Extra %100 meyve suyu kar fl mlar nda Türk - ngiliz Kültür Derne i'nden Kültür ve Sanata Destek Türk - ngiliz Kültür Derne i (The Turco - British Association -TBA), Türkiye ile Birleflik Krall k aras ndaki kültürel iliflkileri gelifltirmek amac yla 1951 y l nda kuruldu. Kar amac tafl mayan ve kazanç paylaflmayan bir sivil toplum kuruluflu olan TBA, düzenledi i ngilizce dil kurslar ndan elde etti i 14

13 flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri gelirlerle tüm sosyal ve kültürel faaliyetlerini 55 y ld r aral ks z sürdürüyor. Dernek taraf ndan herkese aç k ve ücretsiz olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri Ekim ve May s aylar aras nda gerçeklefliyor. Bu etkinlikler kapsam nda bulunan sergi, konser, söylefli ve film gösterimleri, ayn zamanda ngilizce kurslar n n da düzenlendi i Bestekar Sokak 32'de bulunan Dernek binas nda yap l yor. Dernek ayr ca sene boyunca film ve karikatür festivalleri gibi çeflitli festivallere ve etkinliklere de evsahipli i yap yor. TBA'n n kültür etkinlikleri program n adresinde bulabilirsiniz. MEDLAB lk Baflvuru Sistemi Üyelerine, Medline Üyeli i Hediye Ediyor Özel MEDLAB Poliklini i aile doktorlu u, tan ve check-up hizmetlerini vermeye devam ediyor. Bu güne kadar ADr isimli ilk baflvuru sistemine üye olan kiflilerin say s 'e yaklafl yor. lk Baflvuru Sistemi'nin üyeleri bir y l boyunca, - Aile doktorlar na dan flma, muayene, tan, tedavi, takip için ücret ödemeden baflvurabiliyorlar - Gerekli oldu u takdirde branfl uzmanlar na muayenehanelerinde ücret ödemeden muayene olabiliyorlar ( konsültasyon / muayene ücretleri sistem taraf ndan karfl lan yor ) - Tetkikleri % 30 indirimli olarak yap l yor - Anlaflmal kifli ve kurulufllarda indirimlerden yararlan yorlar - Sa l klar bir sistemin kontrolü alt na giriyor Sistemde Aile Doktorlu u, Enfeksiyon Hastal klar, Kardiyoloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Dermatoloji, Nöroloji, Gö üs Hastal klar, Allerji, Genel Cerrahi, Kad n Hastal klar ve Do um, Üroloji, Kulak-Burun-Bo az Hastal klar, Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Fizik Tedavi, Psikiyatri branfllar yer al yor. ADr üyelik ücreti bir y l için sadece YTL.. Üyelere ayr ca Ankara içinde 7gün / 24 saat acil sa l k hizmeti veren medline üyeli i hediye ediliyor. MEDLAB ilk baflvuru sistemi üyeleri acil durumlarda yerinde hizmet ald klar t bbi müdahele ve ambulans ile nakil için bir ücret ödemiyorlar. MEDLAB herkese geliflmifl ülkelerde oldu u gibi aile doktorlar ( ilk baflvuru doktorlar ) olmas n, yafla - cinsiyete - risk faktörlerine göre gerekli tarama testlerini yapt rmalar n öneriyor. Mithat Selection le Opera Keyfi Erkek giyimin seçkin ma azalar aras nda bulunan Mithat Selection, geleneksel opera gecelerine devam ediyor. Bu y l üçüncüsü düzenlenen Opera Geceleri Eylül sonuna kadar Cumartesi akflamlar müzik severlerle buluflacak. Opera geceleri, opera sanat n ülkemizde sevdirmek ve bu alanda e itim alan ö rencilere destek olmak amac yla yap l yor. Devlet Opera ve Balesi ö rencilerinin verdi i konser, gencinden yafll s na kadar büyük bir ilgiyle izleniyor. Tunal Hilmi Caddesi Mithat Selection önünde düzenlenen Opera Geceleri halka aç k olarak yap l yor. 15

14 Cengiz Karakaya Kavakl derem Derne i nin En Yeni Üye Aday "Karakaya Otopark Sahibi ve flletmecisi Cengiz Karakaya Tunal Hilmi Caddesi Bu day Sokak ta bulunan Karakaya Otopark in sahibi Cengiz Karakaya, Kavakl derem Derne i nin en yeni üye aday. Derne e üye olmay planlayan Karakaya, "Sahip Olal m Semtimize" bilinciyle hareket ediyor. Cengiz Karakaya, çocuklu unun Kavakl dere de geçti inin alt n çiziyor. Karakaya, Kavakl dere de yaflayan biri olarak, Kavakl dere nin mevcut sorunlar na dikkat çekiyor. "Kavakl dere nin bir Bahçeli gibi canl ve hareketli olmas laz m. Burada ma azalar, pasajlar Pazar günleri kapal oluyor. Müflteri çocu uyla Kavakl dere ye geldi inde arad çeflidi bulam yor. O nedenle buran n bir an önce canland r lmas gerekiyor" diye konuflan Karakaya, tüm Kavakl derelilerin de bu sorunlara sahip ç kmas n istiyor. Cengiz Karakaya, Karakaya Otopark nda yaklafl k 4 y ld r hizmet veriyor. Otoparka yo un ilgi oldu unu vurgulayan Karakaya, müflterilerinin yüzde 90 n n Tunal Hilmi ye al flverifle, doktora, diflçiye gelen müflterilerinden olufltu unu vurguluyor.

15 kavakl dere den haberler kavakl dere den haberler kavakl dere den haberler kavakl dere den haberler Atatürk Orman Çiftli i Hepimizin Atatürk ün çal flmalar sonucunda batakl k bir alanda can bulan Atatürk Orman Çiftli i (AOÇ) sahip oldu u 33 milyon metrekarelik alan yla Ankara n n en önemli yeflil alanlar aras nda yer al yor. Tüm Ankara halk na ücretsiz hizmet sunan Atatürk Orman Çifti i, TBMM ye verilen bir yasa teklifi ile, bedelsiz olarak Ankara Büyükflehir Belediyesi ne 10 y ll na devredilmek isteniyor. Teklif yasalafl rsa AOÇ bir rant alan haline getirilecek. Yasa teklifine göre AOÇ nin %5 i olan 1 milyon 650 bin metrekarelik genifl bir alan yap laflt r lacak. Bütün bu geliflmeler karfl s nda birtak m sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek odalar harekete geçti. 6 Haziran Sal günü gerçeklefltirilen Meclis yürüyüflü ile Atatürk Orman Çiftli i ne sahip ç k ld. Aralar nda Kavakl derem Derne i Yönetim Kurulu üyelerinden sa Çapano lu nun da bulundu u bir grup, Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Kemal Nevruzo lu nu ziyaret ederek konuyla ilgili tepkilerini dile getirdiler. Bütün çal flmalara ra men yasa teklifi kabul edilerek, Atatürk Orman Çiftli i Ankara Büyükflehir Belediyesi ne devredildi. Ankara n n yeflil kalan son vadisi Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen proje mrahor Vadisi nin yerleflime aç lmas n kaps yor. Bu projenin gündeme gelmesiyle birçok sivil toplum kuruluflu, üniversiteler ve meslek odalar ile ortak yürütülen bir çal flma bafllat ld. Kavakl derem Derne i öncülü ünde 16 Ocak 2001 tarihinde " MRA- HOR VAD S N KENTE KAZANDIRMAK" amac yla Vak flar Bankas Genel Müdürlü ü Konferans salonunda bir toplant gerçeklefltirildi. Prof.Dr. Yüksel Öztan, Prof. Dr. Raci Bademli, Prof.Dr. Halil Perçin, Doç. Dr. Baykan Güney, Yar.Doç.Dr. fiükran fiahin, Dr. Türkay Atefl, o dönemin Çankaya Belediyesi mar Müdürü Erdal Kurttafl, Peyzaj Mimarlar Odas Baflkan Betül Uyar, Mimarlar Odas Ankara fiube Baflkan zlem nger, Mimarlar Odas Ankara fiubesinden Vedat A ca, Mamak Kitle Örgütleri Platform temsilcisi Sad k fiahin ve Kavakl derem Derne i nden sa Çapano lu nun da kat ld toplant da konuyla ilgili beyin f rt nas yap ld ve bir çal flma grubu oluflturuldu. Toplant sonunda, Tuz Gölü nden bafllayarak Haymana Ovas n takip eden Mogan Gölü, Eymir Gölü, mrahor Deresi ve Ankara Çay n n oluflturdu u su zincirinin yeflil ve sulak alan olarak Ankara için önemli oldu u, bu nedenle akademik bir çal flmayla kente kazand r lmas karar al nd. 15 günde bir toplanan çal flma grubu taraf n konuyla ilgili akademik çal flmalar yap ld. Ancak bu çal flman n belirli bir aflamas nda do al sit alan olma karar al nd. 6 Ekim 2002 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu Müdürlü ü ne yap lan " mrahor Vadisi nin Korunmas " baflvurusuna bu güne kadar bir yan t al namad. Ayr ca mrahor Vadisi nde yaflayan dört köy halk ile alana yak n olan Do ukent bölgesinde yaflayan insanlar n bu konuda ortak çal flmalar n yap labilmesi amac yla "Kent Çeperinde Köy Yaflam " isimli projeyle Avrupa Birli i fonlar nda yararlanmak amac yla baflvuruda bulunuldu. Haz rlanan dosya uygun bulunmad için fondan yararlan lamad. Yeni Sahne Perdelerini Kapat yor Y llard r sanatseverlere hizmet veren Yeni Sahne, bir daha açmamak üzere perdelerini kapat yor. Türkiye Ormanc lar Derne i ne ait olan Yeni Sahne, ne yaz k ki baflka bir flekilde kullan lmak üzere y k lacak. Baflkentin önemli bir kültür miras olan Yeni Sahne nin y k lma haberi üzerine tüm sanatseverler de aya a kalkt. Düzenlenen imza kampanyalar na, bas n aç klamalar na ve aç k oturumlara Kavakl derem Derne i nden de destek geldi. Tüm bu giriflimlerin sonucunda Çankaya Belediyesi Meclisi tarih ve 570 say l kanunla Yeni Sahne nin oldu u binay, kültür merkezine dönüfltürülmek üzere kamulaflt rma karar ald. Al nan bu karar n bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor. 17

16 Ankaral lar Ku ulu Kavakl dere'nin simgesi haline dönüflen Ku ulu Park' n bir bölümü, trafi- i rahatlatmak amac yla yol haline dönüfltürülmek isteniyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin yol geniflletme çal flmalar n gereksiz bulan sivil toplum örgütleri ve Kavakl dereliler Ku ulu Park' n yola dönüfltürülmesine tepki gösterdi.16 A ustos Çarflamba günü yap lan bas n aç klamas yla Ku- ulu Park' n sahipsiz olmad gösterildi. Ku ulu Park Simgesel Bir Yeflil Aland r Park n tarihsel de erinin fark na var - larak, içindeki as rl k a açlar n koruma alt na al nmas ve yaflat lmas n n gerekti inin vurguland aç klamada 18

17 Park'a Sahip Ç k yor Proje Ciddi Tahribat çeriyor Kurulu Üyelerinden Halil Yurtkuran, kavfla a gerek olmad n söyleyerek sözlerine flöyle devam etti: Sabah akflam buradan geçiyorum. Çocuklu- umuz buralarda geçti. Birçok an m z var. Ankara'da bir tane Ku ulu Park var. Park m z n yok edilmesine izin vermeyece iz. Kentte müdahale edilecek son noktan n Ku ulu Park oldu una de inen Mimarlar Odas Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kara ise flunlar söyledi: Projeyi inceledim. Böyle bir proje ciddi tahribatlar içeriyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Ayr ca buradaki a açlar sökülüp yerlerine ithal a açlar getirilmek isteniyor. Para kazanmak için var olan yefliller yok ediliyor. ki minik Kavakl dereli'de Ku ulara Bakmak stiyorum, Yollara De il yaz s yla üzüntülerini dile getirdiler. flöyle denildi: Ku ulu Park, kavaklar ve ku ular yla Kavakl dere'nin simgesel bir yeflil alan d r. Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu, tasarlanan kavflak ile ilgili gereklili i tart flmadan; Büyükflehir ile Park'a tecavüz miktar n n pazarl na girmifltir. Al nan kararda Ku ulu Park' n Bulvar taraf na bakan k sm na tecavüzün minumum müdahale gerektirecek flekilde refüj ve yolun düzenlenmesine... denilmifl, miktar belirsiz hale getirilmifltir. Kurul'un bu tecavüze karfl ç kmas gerekirken ne yaz k ki onay vermifltir. Ankara'da Bir Tane Ku ulu Park Var Kavakl derem Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Derne i Yönetim 19

18 Tunal Hilmi Caddesi Ticari Potansiyeli Art rma Projesi... "Tunalı Hilmi yi canlı tutmak, bizim kentli sorumluluğumuz" Kentli olmak, bu kente ait oldu unu alg lamak, onun tarihsel ve kültürel geliflim izlerini bulabilmekle olur. Baflkentimiz son y llarda h zla de ifliyor. Olumlu, olumsuz birçok yenilik girdi yaflam m za. Ekonomik aç dan bak ld nda birçok de er yarat ld baflkent için. Ça dafl büyük al flverifl merkezleri, hangi kentte oldu unuzu hiç hissetmeden her gereksiniminizi karfl layacak olanaklar sunuyor size. Orada kentle tek ba n z otoparktan evinize kadar gidebilmektir. Cadde farkl d r. Ulus da K z lay da Tunal Hilmi de, 7. Cadde de oldu unuzu bilirsiniz. Baflkentte oldu unuzu da hissetmelisiniz. Kavakl derem Derne i, Tunal Hilmi Caddesi nin ça dafl ve kültürel de erlerini koruyacak ve yükseltecek bir aç k hava çarfl s yaratmak için harekete geçti. Tunal daki iflyerlerinin ticari potansiyellerini artt rmay hedefleyen proje ile ilgili olarak Kavakl derem Yönetim Kurulu Üyesi Hale Bandik ile görüfltük. Projenin amaç ve hedeflerini anlatabilir misiniz? Hale Bandik: Bu projeyle Tunal Hilmi Caddesi nin elit, nezih, ça dafl ve kültürel de erlerini koruyacak ve yükseltecek bir aç k hava çarfl s n yaratmay hedefliyoruz. Semtimize ve komflu semtlere cazibe oda- olacak bir alt yap haz rlamay, iflyerlerinin ticari potansiyellerinin artt r lmas suretiyle katma de er ekonomisi oluflturmay amaçl yoruz. Tunal Hilmi Caddesi nde yarataca m z bu sinerji ortam nda, al flveriflte kalite ve çeflitlilik; etkin reklam ve promosyon, güvenli in, çevre ve trafik düzeninin sa land, park yerlerinin tesis edildi i güzel bir mekan planl yoruz. Böyle bir projeye oluflturmay kamç layan çeflitli sorunlar var ki bu proje bafllad. Nedir bu sorunlar? Bandik: Tunal Hilmi Caddesi Ticari Potansiyeli Art rma Projesi, derne in ilk kuruldu u günden beri var asl nda. Kurulufl amac m z, daha ça dafl bir kentsel çevre için çal flmak, yitirilmekte olan kentsel ve kültürel de erlere sahip ç kmak. Cadde üzerindeki iflyeri sahipleri birlik halinde çal flam yorlar. nsanlar birlikte karar al p uygulayam yorlar. flyerleri ve vitrinlerin fl klar akflam erken saatte kapat l yor ve cadde kör hale getiriliyor. flyerleri en verimli zaman olan Pazar günleri ve hafta sonlar nda kapal tutuluyor. flyerlerinin önlerine konan reklam ve duyuru panolar çirkin görüntü oluflturuyor, önemli günlerde cadde süslenmesi gerekti inde herkes 20

19 farkl bir çal flma yap yor. Dolay s yla ortaya çirkin bir görüntü ç k yor. Bu ve benzeri sorunlar m z var. Peki bu sorunlara flimdi nas l bir çözüm önerisi gelifltiriyorsunuz? Bandik: T pk kapal al flverifl merkezlerindeki örgütlenmeler gibi bir yönetim birimi olufltural m diyoruz. Projemiz için yaklafl k 3 sene önce duyuru yaparak iflyeri sahiplerini bir araya getirmeye çal flt k. Ancak belki o dönemdeki ekonomik s k nt nedeniyle çok fazla ilgi görmedik. Art k fazla zaman kaybetmeden bir fleyler yapmam z gerekiyor. Çünkü caddeye olan ilgiyi elden kaç rd m zda buradaki ticari birimlerin varl n sürdürmesi de zorlafl yor. Tunal Kentler yaflayan organizmalar, "kentin" geliflim ve de iflim süreci içinde, kent parçalar da de ifliyor. Sa l kl bir geliflim planlanmad nda ise sahip oldu umuz de erler köhnelefliyor. Tunal Hilmi Caddesi ve çevresi, baflkentin tarihsel geliflimi içinde önemli bir merkez. Orta yafl gurubu kentliler için ise hemen hemen herkesin çocukluk ve gençlik an lar aras nda önemli bir yeri var Tunal Hilmi nin. Ne yaz k ki, Ulus ve K z lay da art k bulmakta zorland m z o "baflkent havas " buradan da çekilmek üzere. Hilmi yi canl tutmak, bizim kentli sorumlulu umuz. Al flverifl birimleri, sinema, yeme içme birimleri, kitap müzik dükkanlar, ile dükkanlara girip ç karken mevsimleri hissedebildi imiz, yo un kofluflturma içinde bile olsan z, belki ayaküstü, belki al flt n z bir yerde oturarak rastlad klar - n zla sohbet edebildi iniz, dondurman z, m s r n z, kestanenizi at flt rabildi iniz, Ku ulu Park da solukland n z, kentte oldu unuzu ve buraya ait oldu unuz hissedebildi imiz bir mekan korumak istiyoruz. Biz bütün bir al flverifl merkezi yaratmak istiyoruz. Bütün ticarethane sahiplerini bir araya getirip, sorunlar m z birlikte tart flmak ve çözüme kavuflturmak istiyoruz. Bunun için bir icra kurulu oluflturaca z. cra kurulu sorunlar tespit edip bu sorunlar n çözümü için kurallar koyacak ve bu kurallar n uygulamaya geçmesi için tüm iflyeri sahiplerine gönderilerek, onlar taraf ndan imzalanmas n amaçl yoruz. Al flverifl merkezinin gazetelere ortak ilanlar vermesini, etkinlikler yaparak müflterilerin caddeye ilgisini art rmay ve bu etkinliklerin bütün iflyerleri arac l ile bütün halinde müflterilere duyurmay ; yönetim olarak ortak promosyon malzemeleri oluflturup piyangolar düzenlemeyi, piyango çekilifllerinin bir flenlik Tunal Hilmi de birçok sorunla karfl karfl ya kalabilirsiniz, araban z varsa nereye koyaca n z bilemezsiniz, hala ça dafl standartlarda yeflil göremeyebilirsiniz, kald r mlar defalarca yenilenmesine ra men, hala k r k döküktür, bafl n z kald rd n zda tabelalar üstünüze geliyor gibi olabilir. Bunlar n hiçbiri çözülmeyecek sorunlar de il. Biz sahip ç kal m diyoruz. Birlik olal m, sorunlar m z belirleyeyim sorunlar n çözülmesinde belediyeleri harekete geçirelim, destek olal m istiyoruz. Bunun için el ele vermek gerekiyor. havas nda yap lmas n hedefliyoruz. Binalar n d fl cephelerine konacak reklamlar n belirli prensipte olmas n n sa lanmas n, gönüllü müfettifllerle kendi kendini denetleme mekanizmas oluflturmay hedefliyoruz. Bu proje ne zaman hayata geçecek? Bandik: Umuyoruz ki bu sesleniflimizden sonra hemen Eylül ay n n son haftas nda düzenlenecek bir toplant ile proje el birli i ile hayata geçecek. Hale BAND K 1960 y l nda Ankara da do du tarihinde, ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümü nden mezun oldu. Belediye ile merkezi yönetimlerde ve özel sektörde çal flmalar n sürdüren Bandik, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program içinde çeflitli projelerde de görev ald y l nda Kavakl derem Derne i yönetim kurulu üyesi oldu. fiuanda efliyle beraber serbest planlama bürosunda çal flmalar na devam ediyor. Evli ve iki çocuk annesi olan Hale Bandik, ngilizce biliyor. 21

20 Yeşillerin Arasında Bir kafe kafe Natura Güniz Sokak' n bafl nda yeflilliklerin aras na saklanm fl Kafe Natura, konuklar n do al bir ortamda a rl yor. D flar da a açlar n alt nda çay n z yudumlarken, içeride de orijinal tablolar aras nda birbirinden lezzetli yemeklerden tadabiliyorsunuz. Ressam ve mimar olan kafe sahibi Bengü Saraç, sanat n kafesine de yans t yor. Bahçeye girer girmez rahatlat c, sessiz, huzur verici bir ortamla karfl lafl yorsunuz. Kafenin içinde ise lofl bir fl k hakim. Ali Kotan ve Harun Antakyal 'n n birlikte yapt duvar resmi Natura'ya farkl bir hava kazand r yor. Ahflap a rl kl dekore edilen kafede dinlenirken birbirinden de erli sanatç lar n foto raf sergilerini görebilir, söyleflilere ve imza günlerine de kat labilirsiniz. Keyifli Bir Sohbet için kafe Natura Daha çok orta yafll lar ve gençlerin tercih etti i Kafe Natura'da hem sohbet edebilir hem de kaliteli müzik dinleyebilirsiniz. Mönüdeki sebzeli bademli, flarap soslu ve körili tavuk çeflitleri sohbetlerinizi daha da keyiflendiriyor. Güler yüzlü personeliyle kaliteli hizmet sunan Kafe Natura, Eylül ay yla birlikte han mlara özel befl çay partileri düzenlemeye bafllayacak. Ayr ca Kafe Natura misafirleri, Ekim ay ndan itibaren de her Cuma, Cumartesi düzenlenecek canl müzik ile müzi in tad na varacaklar. 22 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 07

21 Polonya Büyükelçisi Say n Grzegorz Michalski ve efli Say n Edyta Michalska n n ev sahipli inde Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Derne i nin "DERE G D YOR DERE 1" kampanyas kapsam nda düzenleyece i geceye kat larak bizi onurland rman z dileriz. KAVAKLIDEREM Yönetim Kurulu Tarih: 21 Eylül 2006, Perflembe Yer: Polonya Büyükelçili i Bahçesi Atatürk Bulvar No: 241 PROGRAM Ağaç dikme töreni Konuk konuşmacı Devlet Operası Sanatçıları ndan dinleti Leyla Çolakoğlu (soprano) Hakan Aysev (tenor) Johan Bokta (piano) Yemek "Hayalimdeki Kavaklıdere" resim ödülleri Gece boyunca Janosz Caz Grubu ndan müzik DERE G D YOR DERE Hastay m Hem de çok Yavafl yavafl kuruyorum imdat!!! Dili olsayd Kavakl dere nin böyle hayk r rd biliyoruz Bizler yüre imizle duyduk s ra sizde Bilet ve İletişim İçin: KAVAKLIDEREM Tel , Faks e-posta: Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 10

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı