Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması"

Transkript

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması Güllü Turgaz Enstitü No: Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Selvi İstanbul, 2007

2 Öz Bir sorumluluk sigortası türü olan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ülkemizde yeni uygulanmaya başlanmıştır. Bu sigorta türünün ülkemizde giderek yaygınlaştığı bilinmekle birlikte, henüz istenilen seviyelere gelmediği söylenebilir. Bu bağlamda, bu araştırma ile Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası nın ülkemizdeki mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, birinci bölümde, sorumluluk sigortası ve sorumluluk sigortası türlerinden olan mesleki sorumluluk sigortası kavram olarak açıklanmıştır. Genel olarak mesleki sorumluluk sigortası anlatıldıktan sonra, araştırmanın ikinci bölümünde, sağlık sektöründe yer alan sorumluluklar, özellikle hekim sorumluluğu ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise, uzman hekimlere yönelik yapılan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasının Kullanımının Tespitine Yönelik Yapılan Bir Araştırma nın sonuçlarına yer verilmiştir. Bu araştırma ile hekimlerin sigorta yaptırma oranları, sigorta yaptıranların sigortayı tercih etme nedenleri ile yaptırmayanların sigortayı tercih etmeme nedenleri ve sigortanın işlerliğini artırmak için hekimlerin önerilerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada son olarak sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, bu sigorta türünün bazı aksaklıklar içerdiği, hekimlerin bu aksaklıkların düzeltilmesi yolunda bazı istek ve önerilerinin olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan hekimlerin neredeyse yarısının mesleki sorumluluk sigortası olmadığı ve bu sigorta türünün yeterince anlaşılamamış olduğu da araştırmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Mesleki sorumluluk sigortası olan hekimlerin bu sigorta türünü, son zamanlarda artan malpraktis davaları, yeni hukuki düzenlemelerle sorumluluklarının artması, mesleklerinin maddi risklerinin ve tazminat miktarlarının yüksek olması gibi sebeplerle tercih ettikleri anlaşılmıştır. Sigortası olmayan hekimlerin ise, mevcut mesleki sorumluluk sigortası kapsamını dar buldukları, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel artları ile sigorta poliçelerinde belirsizlikler olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli sonuç ise, hekimlerin bu sigorta türünün zorunlu olarak, çalıştıkları kurum tarafından yapılmasını istemeleri olmuştur. iii

3 Abstract As liability insurance type Professional Liability Insurance for Physicians has been newly put in practice in our country. Although this type of insurance is known to be getting more practiced in Turkey, it is still far from a satisfactory level. Therefore, by this study, it is aimed to determine the present condition of Professional Liability Insurance for Physicians in our country. So, in the first part of the study, liability insurance and as a type of the liability insurance, the concept of the professional liability insurance has been explained. Then, in the second part of the study, liabilities in health sector, especially the liabilities of physicians and Professional Liability Insurance for Physicians have been discussed in details. And in the third part, the results of The study of Determining Utilization of the Professional Liability Insurance for Physicians are presented. By this study, it is aimed to find out the proportion of the physicians who are insured, their reasons to be insured, if they are not insured their reasons not to be insured and in order to improve efficiency of the insurance, to know their suggestions about it. In the last of the study, according to the findings, with results some suggestions are proposed. According the results of the study, it has been seen that there are some problems in implementing this type of insurance and physicians with some demands have suggestions to solve the issued problems. Looking the results of the study we see that half of participant physicians are not insured and it seems that this type of insurance is not understood well enough. The main reasons behind to be insured for the physicians seems to be because of increasing number of malpractice law suits, growing liabilities with new legal regulations, higher monetary risks of the profession and the amount of compensation demanded by the patients. Other physicians, who are not insured, think that what the existing type of insurance cover is very limited and there are some ambiguities both in General Conditions of Professional Liability Insurance and in insurance policy. Maybe one of the most important findings in this study has been the physicians demand to be insured by their employer necessarily. iv

4 Önsöz Sağlık hizmetleri sunumunda meydana gelebilen tıbbi uygulama hataları ve bunların sonucunda ortaya çıkabilecek tazminat davalarında, son yıllarda gözlemlenen artış, özellikle hekimlere mesleki korumanın sağlanması konusunu da gündeme getirmiştir. Hekimler, mesleklerini icra ederken kendilerini artık güvende hissetmemekte ve kendilerine mesleki koruma sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu mesleki koruma ihtiyacını gidermek için hekimler, bireysel olarak, mesleki sorumluluk sigortasını geçmişe oranla daha çok tercih etmeye başlamışlardır. Bu çalışma ile hekimler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlanan, Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası konusunun, ülkemizdeki mevcut kullanımının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bir yanda toplumun bilinçlenmesi ile artan tıbbi yanlış uygulama davaları yer almaktayken, diğer yanda hekimlerin artan oranlarda, olası tıbbi hatalara karşı kendilerini sigortalatmaları araştırmanın önemini de arttırmıştır. Bu sigorta türünün mevcut durumunun ortaya konmasıyla, sigortanın işlerliğini geliştirebilmek için hekimlerin istek ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır ve böylelikle, sigorta sistemindeki sorunlar ortaya çıkarılmak istenmiştir. Araştırmada hekim mesleki sorumluluk sigortasının yanı sıra ayrıca, sorumluluk sigortası türlerinin ve genel olarak mesleki sorumluluk sigortasının da kavram olarak açıklamalarına yer verilmiştir. Bu çalışmada karşılaşılan en önemli sorun, ülkemizde hekim mesleki sorumluluk sigortasının yeni uygulanmaya başlanmış olması nedeniyle, yeterli düzeyde bilgi içeren kaynakların olmamasıdır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesini sağlayan ve desteğini esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. Yakup Selvi ye, araştırmaya sağladığı katkılardan dolayı Kemal Kanca ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. v

5 İçindekiler Öz... iii Abstract... iv Önsöz... v İçindekiler... vi ekiller ve Tablolar Listesi... viii Ekler Listesi... xi Ekler Listesi... xi Araştırmanın Amacı ve Önemi... 3 Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları Bölüm... 7 Sorumluluk Sigortası Sorumluluk Sigortasının Tanımı Sorumluluk Sigortalarının Tarihi Gelişimi Sorumluluk Sigortalarının Çeşitleri Sorumluluk Sigortalarından Mesleki Sorumluluk Sigortası Kavramı Mesleki Sorumluluk Sigortasının Özellikleri Mesleki Sorumluluk Sigortasının Çeşitleri ve Uygulandığı Sektörler Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tarihi Gelişimi...22 Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Sağlık Sektöründe Sorumluluk Kavramı ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Hekim Sorumluluğunda Tarihi Gelişim Hekimin Hukuki Sorumluluğu İdare Hukuku Yönünden Hekim Sorumluluğu Medeni Hukuk Yönünden Hekim Sorumluluğu Ceza Hukuku Yönünden Hekim Sorumluluğu Tıbbi Yanlış Uygulamadan Doğan (Malpraktis) Hukuki Sorumluluk Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tanımı Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasının İşleyişi Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ile İlgili Hukuki Gelişmeler Tıbbi Yanlış Uygulama (Tıbbi Malpraktis) Kanun Taslağı vi

6 Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hekimlere Getirdikleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel artları Sigortanın Kapsamı Zarar ve Tazminat Çeşitli Hükümler Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel artlarının Hekimlik Mesleğine Uyarlanması Örnek Bir Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi Kapsamının Değerlendirilmesi Teminatın Kapsamı Teminatın Sınırları İstisnalar Poliçe artları ve Taraflara Düşen Yükümlülükler Mesleki Sorumluluk Sigortasının Hekimlere Avantajları ve Dezavantajları Avantajları Dezavantajları Bölüm...82 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Kullanımının Tespitine Yönelik Yapılan Bir Araştırma Araştırmanın Ön Çalışması Araştırmanın Modeli Araştırmanın Evreni ve Örnekleme Süreci Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemi ve Aracı Verilerin Çözümlenmesi Araştırma Bulguları ve Bulguların Yorumlanması Grubun Genel Yapısına İlişkin Frekans ve Yüzdeler Demografik Özelliklere Göre Gerçekleştirilen Analizler Hekimlerin Mesleki Sorumluluk Sigortasının İşlerliğinin Geliştirilmesi Anlamında Önerileri Anketin Genel Değerlendirmesi Sonuç ve Öneriler Kaynakça vii

7 ekiller ve Tablolar Listesi ekil 1: Sigorta Ettirenin Malvarlığı ekil 2: Mesleki Sorumluluk Sigortası Çeşitleri ekil 3: Tıbbi Yanlış Uygulama Oluşumunu Etkileyen Faktörler Tablo 1: Mali Sorumluluk Sigortaları Tablo 2: Sorumluluk Sigortası Türleri Tablo 3: Sigorta Tanımının Unsurları Tablo 4: Hekimlerin 11. ve 12. Soru Maddelerine Katılım Puanları Tablo 5: Cinsiyet Değişkenine İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 6: Çalışma Yeri Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 7: Medeni Durum Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 8: Kıdem Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 9: Branş Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 10: Branş (Grup* olarak) Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 11: Acil Serviste Çalışma Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 12: Malpraktis Davası Açılması Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 13: Mesleki Sorumluluk Sigortası Değişkenine ilişkin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablo 14 : Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma Nedenine ilişkin Dağılım (N=298) Tablo 15: Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırmama Nedenine ilişkin Dağılım (N=302) Tablo 16: Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma Nedeni Sıralaması (N=298) Tablo 17: Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırmama Nedeni Sıralaması (N=302).. 95 Tablo 18: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile En Önemli Üç Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma Nedeni Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=298) viii

8 Tablo 19: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile En Önemli Üç Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırmama Nedeni Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=302) Tablo 20: Hekimlerin Tıbbi Yanlış Uygulama (Tıbbi Malpraktis) Kanun Taslağı nda Yer Alan Bazı Konulardaki Görüşlerine ilişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı (N=600) Tablo 21: Hekimlerin Tıbbi Yanlış Uygulama (Tıbbi Malpraktis) Kanun Taslağı nda Yer Alan Bazı Konulardaki Görüşlerine İlişkin Betimleyici İstatistikler (N=600) Tablo 22: 11 ve 12. Soruların Maddelerine Hekimlerin Katılma Puanları Tablo 23: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Sağlık sektöründe mesleki sorumluluk sigortası zorunlu olmalıdır İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=600) Tablo 24: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Mesleki sorumluluk sigortası hekimin çalıştığı kurum/kuruluş tarafından yaptırılmalıdır. İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=600) Tablo 25: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Uzman hekimin gözetim ve yönetiminde hizmet veren asistan, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının sorumluluğu, uzman hekimde olmalıdır. İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=600) Tablo 26: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Hekim mesleki sorumluluk sigortası kendisi tarafından yapılmalıdır İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=600) Tablo 27: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Sağlık kuruluşunda ortaya çıkan tıbbi yanlış uygulamadan birinci derecede sağlık kuruluşu olmalıdır. İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=600). 113 Tablo 28: Hekimlerin Piyasadaki Mevcut Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Kullanımını Geliştirmek Anlamında Sunulan Bazı Öneriler için Görüşlerine ilişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı (N=566) Tablo 29: Hekimlerin Piyasadaki Mevcut Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Kullanımını Geliştirmek Anlamında Sunulan Bazı Öneriler için Değerlendirmelerine ilişkin Betimleyici İstatistikler (N=566) Tablo 30: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Piyasadaki mevcut mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinin kapsamlarının genişletilmesi gerekir. İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=566). 117 Tablo 31: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Piyasadaki mevcut mesleki s.sigortası primlerinin düşürülmesi gerekir İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=566) Tablo 32: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Piyasadaki mevcut mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinin içeriği mesleki korumadan ziyade ağırlıklı olarak ticari amaçlı düzenlenmiştir. Sigortada amaç öncelikli olarak kar elde etmek değil, ix

9 hekimlere mesleki koruma sağlamak olmalıdır İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=566) Tablo 33: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Primlerin hesaplanması yıllık bakılan hasta sayısı, yapılan ameliyat sayısı gibi kriterler de esas alınarak yapılmalıdır İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=566) Tablo 34: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Her poliçe yenileme döneminde hekime, bir önceki dönemde zarar olayı gerçekleşmemişse, primlerde hasarsızlık indirimi uygulanmalıdır İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=566) Tablo 35: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile İhbar yükümlülüğünün süresi, hekimlik mesleğinin yoğun iş temposu dikkate alınarak, uzun tutulmalıdır İfadesini Puanlamaları Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=566). 128 Tablo 36: Hekimlerin Demografik Özellikleri ile Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasına Sahip Olması Arasındaki ilişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Ki-Kare Testi (N=600) x

10 Ekler Listesi Ek 1: Dünya Tabipler Birliği nin Tıpta Yanlış Uygulama Konulu Bildirgesi (Malpractice Bildirgesi) Ek 2: Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi Ek 3: Hekimlik ve Meslek Etiği Kuralları Ek 4: Tıbbi Yanlış Uygulama (Tıbbi Malpraktis) Kanun Taslağı Ek 5: Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel artları Ek 6: Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel artları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu Ek 7: Mesleki Sorumluluk Sigortaları Bilgi Formu-Hekimler Ek 8: Sağlık Personeli Mesleki Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi Özel artları Ek 9: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatına Göre Primleri Ek 10: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Kullanımının Tespitine Yönelik Araştırma Anket Formu xi

11 Kısaltmalar Listesi A.e. A.g.e. Bkz. Çev. Ed. HSS Par. TCK TTB Ü KMMSG WMA Aynı eser Adı geçen eser Bakınız Çeviren Editör Hukuki Sorumluluk Sigortası Paragraf Türk Ceza Kanunu Türk Tabipler Birliği Üçüncü ahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel artları World Medical Association-Dünya Tabipler Birliği xii

12 Giriş Son zamanlarda, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir hızla değişen çevre şartları, teknolojik gelişmeler, bilimin gelişmesi, iletişim kolaylığı gibi etkenler, insanların yaşam tarzını da etkilemektedir. Böyle bir ortamda, tıpla ilgili gelişmeler, tıbbi teknolojinin artması, tıbbi bilgiye ulaşabilme kolaylığı gibi sebepler nedeniyle, kişilerin sağlık hizmetlerinden beklentileri de farklılaşmaktadır. Bu farklılaşan beklentiler, insanlık tarihi kadar eski olduğu kabul edilen sağlık hizmetlerinin sunumunda da büyük değişme ve gelişmelere neden olmuştur. Kişilerin sağlık hizmetlerinden beklentileri, daha önceleri sadece bedenin iyilik halinin kazandırılması olarak bilinirken, artık günümüzde, hem bedenen, hem ruhen, hem de sosyal anlamda iyilik halinin kazandırılması ve korunması gibi konuları da içermektedir. Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, insan hakları ve hasta hakları kavramlarının gündemdeki yerini almasıyla, toplumda, haklarının neler olduğunu bilen, bu haklarına saygı gösterilmesini bekleyen ve dolayısıyla hakkını arama bilinci oluşmuş kişilerin varlığı söz konusu olmaktadır. Kişilerin beklentilerinin değişmesi ve hakkını arayan kişilerin varlığı, beraberinde, sağlık sektöründe hizmet sunan meslek sahiplerinin sorumluluklarında da değişiklikler getirmektedir. Bu değişikliklere paralel olarak, tüm sağlık çalışanlarının sorumlulukları, değişmekle birlikte giderek artmaktadır. Kanunen, sağlık sektöründe hizmet sunan, hekimlere bağlı olarak çalışan sağlık personelinin de sorumluluğu hekimlere yüklendiğinden, hekimlerin tıbbi uygulamaları ve bu uygulamadan doğan sorumlulukları ön plana çıkmaktadır. Hekimlerin, insan sağlığına faydalı olmaları, toplum tarafından çoğu zaman takdir edilmesine karşın, nadiren de olsa zarar vermeleri, kabul edilir bir durum değildir ve büyük tepkiler gösterilmektedir. Bu tepkiler hukuki boyutta olmakta ve hekimlere şiddetli yaptırımlar uygulanmaktadır. Tıbbi uygulamalarda, kanunlarla belirlenmiş, belirli bir standart yoktur. Ne sağlığın korunması ve gelişmesine yapılan katkının ne de meydana gelebilecek zararın, hukuki düzeyde, kesin ölçütleri olmamasına karşın, söz konusu, verilen zarar olduğunda, zararın ölçütü olarak bilirkişiler, Yüksek Sağlık urası ve Adli Tıp Kurumu kullanılarak, bu ölçüt sorunu aşılmaya çalışılmaktadır. 1

13 Bu şartlarda, insanların sağlık hizmetlerinden beklentilerinin değişmesi ve sağlık çalışanlarının sorumluluklarının farklılaşması ve artmasına istinaden, sağlık çalışanlarında, sağlık hizmetinin sunumunda olası hatalara karşı bir tedirginlik oluşmaktadır. Mesleklerini icra ederken kendilerini güvende hissetmemektedirler. Sağlık çalışanlarına, mesleki faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bir zarar neticesinde mesleki koruma sağlayarak, güven içinde hizmet vermelerini sağlamak amacıyla, sigorta sektöründe, Mesleki Sorumluluk Sigortası gündeme gelmiştir. Sağlık sektöründe, sorumluluğun büyük oranda hekimlerde olması nedeniyle de, mesleki sorumluluk sigortalarından Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ön plana çıkmaktadır. Hekimlere yönelik yapılan mesleki sorumluluk sigortası, adından da anlaşılacağı gibi, bir sorumluluk sigortası türüdür. Hekim mesleki sorumluluk sigortası, ülkemizde yeni uygulanmaya başlandığından, bir takım sorunlarla karşılaşılması muhtemeldir. Bu araştırma ile amacımız, mesleki sorumluluk sigortasının kavram olarak açıklanmasının yanı sıra, hekimlerin ülkemizde mevcut mesleki sorumluluk sigortası kullanımının ve beklentileriyle sorunlarının tespit edilmesidir. Söz konusu amaca yönelik olarak, araştırma üç ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, amacımız doğrultusunda, kavram kargaşası yaşanmasını önlemek amacıyla, öncelikle, genel olarak sorumluluk sigortası konusu incelenmiştir. Sorumluluk sigortası hakkında genel bilgiler kapsamında, sorumluluk sigortası kavram olarak açıklanmış, tarihi gelişiminden ve çeşitlerinden bahsedilmiştir. Bu bölümde ayrıca sorumluluk sigortası kapsamında yer alan mesleki sorumluluk sigortası da, kavram olarak açıklanmış, bu sigorta türünün özellikleri, çeşitleri, uygulandığı sektörler ve tarihi gelişiminden bahsedilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde, araştırmanın esas konusu olan, sağlık sektöründe uygulanmakta olan mesleki sorumluluk sigortası uygulamasına yer verilmiştir. Bu konu dahilinde, öncelikle, sağlık sektöründe sorumluluk kavramı ve bu sorumluluğa bağlı olarak yapılan mesleki sorumluluk sigortası açıklanmıştır. Sağlık alanındaki sorumluluğun büyük ölçüde hekimlerde olması nedeniyle, hekim sorumluluğu konusuna ayrıca değinilmiştir. Aynı nedenden ötürü, sağlık sektöründeki mesleki sorumluluk sigortası da, hekimler açısından ele alınmış ve söz konusu sigorta ile ilgili konular, hekimler esas alınarak anlatılmıştır. Sigorta 2

14 konusunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, hekim mesleki sorumluluk sigortasının işleyişi konusuna yer verilmiştir. Bunların yanı sıra, bu sigorta türünün ülkemizde uygulanmaya başladığı tarihten itibaren meydana gelen ve hekimleri ilgilendiren hukuki gelişmelerden bahsedilmiş ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel artları ve bu genel şartların hekimlik mesleğine uyarlanması da bu gelişmeler kapsamında ele alınmıştır. Meydana gelen gelişmelerin ardından, örnek bir hekim mesleki sorumluluk sigortası sözleşmesi ele alınarak değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bölümde son olarak, mesleki sorumluluk sigortasının hekimlere olan avantajları ve dezavantajları konuları açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, araştırmanın amacına yönelik olarak yapılan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Kullanımının Tespitine Yönelik Araştırma konusuna yer almaktadır. Bu bölümde, araştırmaya katılan hekimlerin, sigortalılık oranları, mesleki sorumluluk sigortası yaptıranların yaptırma sebeplerini ve yaptırmayanların yaptırmama sebeplerini ortaya çıkarmak, mevcut sigortanın işlerliğinin geliştirilebilmesi için, hekimlerin beklenti ve önerilerini tespit etmek amacıyla uygulanan bir anket çalışmasının sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırmanın Amacı ve Önemi Tarihte hiç değişmediği kadar yüksek bir hızda değişen dünya, ülkemizde de etkilerini göstermekte ve bilgi ulaşımının nerdeyse zahmetsizce yapıldığı, kitle iletişim araçlarının en geniş ve etkin şekilde kullanıldığı, en sade hayata sahip insanların dahi bu değişimin etkilerini hissettiği şu günlerde, meslek sahipleri de bu değişimden paylarına düşeni almaktadırlar. Büyük bir hızla ilerleyen teknoloji sayesinde, ulaşılması kolay olan bilgi selinde, meslek sahiplerinin ve sundukları hizmetlerin yetenekleri de git gide gelişmektedir. Ancak ne var ki bu değişim ve gelişim furyasında çağlar boyu kurallaşarak gelen meslekler, yeni teknoloji ve modeldeki yeni yeteneklerini kullanmaya başladıklarında onları henüz tam olarak anlayamadan, sindiremeden uygulama sürecine soktuklarından, mesleklerini icra ederken bazı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Üstelik değişen ve gelişen sadece mesleklerin kuralları değildir. Mesleklerden yararlanan insanlar da bu değişimden etkilenmekte ve araştıran, düşünen, hakkını arayan bilinçli insan modeli, git gide 3

15 kendini hissettirmeye başlamaktadır. İşte bu çevre içinde, mesleklerini icra ederken kurallaşma eksikliklerinden veya hatalardan dolayı söz konusu bilinçli insan modeli ile karşı karşıya gelen meslek sahipleri mesleki sorumluluk problemleri ve davaları ile de yüz yüze gelmektedir. Özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkan uyum yasaları ile hızla değişen Türk Hukuk Uygulamaları da bu meslek sahibi-müşteri ilişkisinde giderek artan tazminat davaları şeklinde kendini göstermektedir. Yeni Türk Ceza Kanunu nun (TCK) kabul edilmesi ile de mesleki kusur ve ihmalden ötürü meslek sahiplerine ağır tazminat cezaları öngörülmektedir. Diğer yandan, hızla artan tazminat davaları da meslek sahiplerinin mesleklerini icra ederken kendilerini korumaları ihtiyacını oluşturmuştur. Meslek sahiplerinin bu korunma ihtiyacını karşılamaya yönelik olaraksa, sorumluluk sigortası türlerinden olan Mesleki Sorumluluk Sigortası gündeme gelmiştir. Sağlık sektöründe, özellikle malpraktis (Tıpta Kötü Uygulama) kökenli tazminat davalarında büyük artış gözlenmesi nedeniyle, hekimler tarafından şimdiye kadar üstünde çok durulmayan, tehdit unsuru olarak görülmeyen malpraktis davaları, hekimlerin hassasiyetle yaklaştıkları bir konu haline gelmiştir. Bu sektörde hem bireysel hem de örgütsel alanda mesleki sorumluluk sigortası tartışılmaya başlanmış ve mesleki sorumluluk sigortasının hekim için önemi, gerekliliği ve alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur. Tüm bunların sonucunda hekimler diğer meslek sahiplerinde de olduğu gibi, kendilerini sigortalatmaya başlamışlardır. Giderek artan sigorta yaptırma oranı da konunun önemini arttırmıştır. Tüm dünyada yaygın olan ve dünya sigorta sektöründe önemli bir yere sahip olan sorumluluk sigortalarından Mesleki Sorumluluk Sigortası nın Türkiye de uygulanmaya başlanması çok eski olmamakla birlikte, sigortacılar, hukukçular, meslek sahipleri ve üçüncü şahıslar açısından üzerinde durulması gereken güncel bir konu haline gelmiştir. Yeni uygulanmaya başlandığı için de henüz pek çok bilinmeyen yönleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, Mesleki Sorumluluk Sigortası türlerinden biri olan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ele alınmıştır. Hekim mesleki sorumluluk sigortası kapsamında, bir yanda sigortayı yapan sigorta şirketleri, bir yanda sigortayı alan hekimler yer alırken, bir diğer yanda ise sigorta ile zararı karşılanacak olan zarara uğrayan üçüncü şahıslar yer almaktadır. Bu sigorta türünün mevcut durumunun hem 4

16 hekimler, hem sigortacılar, hem de zarara uğrayan üçüncü şahıslar açısından önemli olduğu düşünüldüğü için, hekimlerin mevcut sigortayı kullanımının tespit edilmesi, hekimlerin, sigorta yaptırıp yaptırmama nedenlerinin ve mevcut sigorta sisteminden beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece hekimlerin görüşlerine başvurularak, hekim mesleki sorumluluk sigortasının işlerliğine katkıda bulunabilmek hedeflenmiştir. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları Mesleki Sorumluluk Sigortası sorumluluk sigortası türlerinden biridir. Bu nedenle araştırmanın konusu kapsamında, mesleki sorumluluk sigortasının daha iyi anlaşılabilmesi için, sorumluluk sigortalarına da yer verilmiştir. Sigorta sektöründe, sorumluluk sigortaları çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan, hepsini bu sınırlı araştırmada açıklamak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle araştırmanın konusu kapsamında, sadece sorumluluk sigortası türlerinden olan, Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası na yer verilmiştir. Sağlık sektörü denilince akla, geniş meslek grupları gelmektedir. Sigorta sektörü, bu geniş meslek grupları ve bu mesleklerin sorumlulukları için, farklı özellikler içeren sigorta hizmetleri sunmaktadır. Fakat ülkemizde henüz, sağlık sektöründe, hekimler dışında, mesleki sorumluluk sigortası yaptıran meslek grubuna çok sık rastlanmamaktadır. Bu sınırlı araştırmada, tüm meslek gruplarının detaylı bir biçimde anlatılması da mümkün olamayacağından, çalışmamızda sağlık sektöründe uygulanan mesleki sorumluluk sigortalarından Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ele alınmış ve araştırmanın konusu hekimler ile sınırlandırılmıştır. Sağlık sektöründe yer alan diğer meslek gruplarının sigorta ettirebilecekleri sorumluluklarına kısaca değinilmiş, araştırmanın kısıtlaması gereği, ayrıntılı olarak hekim sorumluluğu konusu ele alınmıştır. Hekim sorumluluğu kapsamında, Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ele alınırken, ülkemizde yeni bir sigorta türü uygulaması olması nedeniyle, sigorta sektörü yönünden, gerek sigorta şirketleri tarafından, gerek sigorta şirketleri birliği tarafından, gerekse hekimler yönünden, Türk Tabipler Birliği(TTB) tarafından yapılmış bir istatistiki veriye ulaşılamamıştır. Araştırmanın önemli kısıtlarından biri, şu anda, ülkemizde kaç hekimin mesleki sorumluluk sigortası yaptırdığını tespit 5

17 etmenin mümkün olamamasıdır. Ayrıca Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası kavram olarak araştırılırken, bu sigorta türünün ülkemizde çok yeni olması nedeniyle, yayınlar arasında bu konu ile ilgili sınırlı yayına ulaşılabilmiştir. Bu sigorta türüne ait henüz ülkemizde, yeterli düzeyde, makale, kitap vb. yayın bulunmamaktadır. Araştırmanın kapsamında, hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası kullanımının tespiti, hekimlerin sigortayı tercih etme ve etmeme nedenleri ile sigortadan beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesi yer almaktadır. Hekimlerin sigorta ile ilgili görüşleri sorgulanmış, mevcut sigortanın geliştirilmesi için önerilerine başvurulmuştur. Araştırma yapılırken, hekimler gerek TTB tanımlarında, gerekse ilgili kanunlarda hekim ve diş hekimi olarak ayrıldığından araştırma kapsamında sadece hekimler ele alınmış, diş hekimleri araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunun yanı sıra asistan hekimlerin sorumluluklarının uzman hekimde olması nedeniyle, asistan hekim olarak hizmet vermekte olan hekimler de araştırmanın kapsamı dahiline alınmamıştır. Araştırmanın kapsamında, alanlarında uzman hekimler yer almaktadır. Araştırmanın coğrafi sınırı, İstanbul ili olarak sınırlandırılmıştır. Araştırma, İstanbul ili sınırları dahilinde, kamu hastanesi, özel hastane, üniversite hastanesi ve hem özel hem kamu veya hem özel hem üniversite hastanesinde hizmet veren uzman hekimler üzerinde yapılmıştır. Üniversite hastaneleri de birer kamu hastanesi olmalarının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı na bağlı hastaneler olmamaları ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu"na bağlı olarak hizmet sunulan hastaneler olmaları nedeniyle, kamu hastanelerinden farklı bir sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır. Hastaneler dışında hekimlerin hizmet verdikleri sağlık kuruluşlarından, sağlık ocakları, dispanserler, semt poliklinikleri gibi sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet veren hekimler ile bağımsız olarak çalışan hekimler de araştırmanın kapsamına alınmamıştır. Araştırma İstanbul İli nde, kamu hastanesi, özel hastane ve üniversite hastanesinde görev yapmakta olan, uzman hekimler üzerinde yapılmıştır. 6

18 1. Bölüm Sorumluluk Sigortası Bu bölümde sorumluluk sigortası tanımlanmış, sorumluluk sigortasının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihi gelişiminden ve daha sonra sorumluluk sigortası çeşitlerinden bahsedilmiştir. Araştırmanın kapsamı gereği sorumluluk sigortası türlerinden olan mesleki sorumluluk sigortası ayrıca ele alınmış, sırasıyla özelliklerinden, çeşitleri ve uygulandığı sektörlerden ve tarihi gelişiminden bahsedilmiştir Sorumluluk Sigortasının Tanımı Sorumluluk, bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi olarak tanımlanabilir. Sosyal hayatta kişi bilerek veya bilmeyerek diğer kişilere zarar verebilir. Kişi kural olarak başkalarına verdiği zarardan sorumludur. 1 Sorumluluk, hukuki ve cezai olmak üzere ikiye ayrılır. Hukuki sorumluluğun amacı zarara uğrayanın zararını gidermeye yöneliktir. Cezai sorumlulukta ise amaç toplumsal niteliktedir. Suçlu cezalandırılmak suretiyle toplumun korunması amaçlanır. Hukuki sorumluluk, kişinin kusurlu ve haksız fiil sonucu olarak tazminine mecbur tutulduğu haldir. 2 Sorumluluk sigortasında ele alınan sorumluluk, hukuki sorumluluktur. Zarar veren kişi, zarar verdiği kişinin kaybını karşılama sorumluluğu taşır. Her gerçek kişinin ve kuruluşun üçüncü şahıslara veya onların mallarına dikkatsizlik ve kusurlu davranış sonucu bir zarar vermesi ve bu maddi zarar nedeni ile tazminat sorumlusu olması mümkündür. 3 Bu tazminat sorumluluğuna karşı geliştirilen sigorta türü sorumluluk sigortasıdır. 1 Hilmi Üçsel, Sigortacılık Programı Kaza Dalı Sorumluluk Sigortaları Ders Notları, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yayınları, 1999, s A.e. 3 Gordon Dickson v. d., Sigortaya Yeni Başlayanlar, Çalışanlar, Aracılar ve Eksper Adayları İçin İngiltere de Sigortanın Genel Prensipleri ve Uygulamaları Hakkında Özet Bilgiler, Çev. Ergin Gediz, İngiltere, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yayınları, 1991, s

19 Sorumluluk sigortası, sigortalının sorumlu olacağı bir fiil sonucu üçüncü kişilerin masraflarını karşılayabilmesini sağlayacak bir sigortadır. Fert, başkasına vereceği zarar için mesuliyetini sigorta ettirmektedir. Sorumluluk sigortalarında risk sorumluluk tur. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı sorumluluğu nu kabul etmekte ancak sorumluluğun neticesi olan zararı karşılama veya tazminat ödeme borcundan kurtulmaktadır. Diğer bir deyişle sorumluluk sigortaları ile sigortalının zarar veya tazminat ödemesine konu davranışları, hile ve kasıt halleri hariç olmak üzere, kusurlu ve kusursuz sorumluluklarının maddi sonuçları, sigorta şirketince güvence altına alınmaktadır. 4 Bir başka ifadeyle sorumluluk sigortası; Gerçek ya da tüzel kişi olan sigortalının, üçüncü kişilerin yaralanmasına, ölmesine ya da sağlığını kaybetmesine yol açması dolayısıyla ödemek zorunda kalacağı, önceden bilinmesi olanaklı olmayan masrafları ya da bir anlamda bu masrafları karşılamada kullanılacak olan serveti güvence altına alır. 5 Sorumluluk sigortası ile sigortalının faaliyeti sonucunda kendisine yüklenecek hukuki sorumluluk nedeniyle ödeyeceği tazminat miktarlarına teminat verilmektedir. Teminat verilen tazminatın miktarı sınırsız değildir. Ödenecek tazminat miktarı, sigorta poliçelerinde yazılı teminat limitleri ile sınırlandırılmaktadır. Herhangi bir zarar olayı gerçekleştiğinde, poliçede belirlenen teminat limitleri dahilinde, sigortalının ödemek zorunda kalacağı tazminat miktarı güvence altına alınır. Sorumluluk sigortası her ne kadar sigorta ettireni korumak için geliştirilmişse de, zarar görenin de korunmasını sağlamakta ve böylece sosyal anlamda bir fayda sağlamaktadır. Sigortacının, zarar gören üçüncü şahsın tüm taleplerini karşılaması dikkate alınarak, toplumda ilgi ve beğeni görmüştür. Örneğin, başlangıçta serbest meslek sahipleri sorumluluk sigortasına hiç başvurmazlarken, bugün hemen hemen her meslek sorumluluk sigortası himayesine ihtiyaç duymaktadır. Sorumluluk sigortasının gelişmesi halkın düşüncesine ve sorumluluk hissine de bağlıdır. Sorumluluk sigortalarında sigortalının üçüncü şahıslara karşı oluşabilecek sorumluluğu sonucu malvarlığında azalma riskini teminat altına alma durumu söz konusudur. Böylece sigorta, hem sigortalının pasifindeki malvarlığına karşı güvence 4 Sadrettin Coşgun, Sorumluluk (Mesuliyet) Sigortaları, ( Çevrimiçi), org.tr /tsrsb/yay%c4%b1nlar/birlikten+makaleler/kaza/sorumluluk+ (MESUL %C4%B0YET)+S% C4%B0GORTALARI.htm, , s Enver Alper Güvel ve Afitap Öndaş Güvel, Sigortacılık, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 8

20 sunar hem de onun hatalı davranışı sonucu zarar gören kişinin zararının giderilmesini sağlar. Bu tip sigortalarda sigortanın sosyal fonksiyonu olarak zarara uğrayan kişinin doğrudan doğruya sigortacıya müracaat etme hakkı düzenlenmiştir. 6 Görüldüğü üzere bu tür sigortalar yalnızca sigorta ettireni değil aynı zamanda sigorta ettirenin eylemi sonucu meydana gelebilecek zararlarının giderilmesi ile üçüncü şahısları da korur. Böylece sigorta ettiren ve onun eylemleri sonucu zarar görenlerin yararları dengelenmiş olur. Sorumluluk sigortası; üçüncü şahısların zararlarının sigortacı tarafından karşılanması nedeniyle bir zarar sigortası, sigortalının malvarlığını ekstra gelir kayıplarına karşı da teminat altına aldığı için sorumluluk sigortası bir mal varlığı sigortasıdır. Öte yandan, sorumluluk sigortası, bir aktif değer sigortası olmayıp, bir pasif sigortasıdır. Zira bu tür sigorta ile sigorta ettirenin patrimuanındaki aktif değil, ileride ortaya çıkması muhtemel zararlar (borçlanmalar) yani pasifler sigorta teminatı altına alınmaktadır. 7 Burada patrimuandaki aktiften kasıt kişinin zaten sahip olduğu malvarlığı, pasiften kasıt ise ileride kaybedilmesi olası olan gider kayıplarıdır. Sorumluluk sigortasında kişinin mevcut malvarlığı sigortalanmaz. Bunun yerine meydana gelme ihtimali olan kayıpları sigortalanır. 6 Tekin Memiş, Sorumluluk Sigortalarında Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Bir Yargıtay Kararı İncelemesi, Sigorta Hukuku Dergisi, No:1, Çizgi Basım, 2005, s.184. Kişinin ailesinden kalma veya kendinin sahip olduğu malvarlığı. 7 Işıl Ulaş, Uygulamalı Sigorta Hukuku-Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara, Turhan Kitabevi, 2005, s

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI

TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI Mehmet KALKAVAN Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 2011 MESLEKĠ UYGULAMALARDAN DOĞAN SORUMLULUKLAR

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu?

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Doç. Dr. Mustafa Serinken Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp AD. 1972 2010 1 Hekimler Hastalar 2 Hekimler Hekimler Hastalar Sigortacılar Hastalar Sigortacılar

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 2 SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINDAKİ POLİÇELER: A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI 1. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Sorumluluk 2. Tüpgaz Sorumluluk 3.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 609 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/891 Karar No. 2012/6510 Tarihi: 07.02.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SİGORTACILIK. 5. Baskı. Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel

SİGORTACILIK. 5. Baskı. Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel Sigortacılık Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel SİGORTACILIK Temel Sigortacılık Kavramları Sigorta Türleri Sigorta Belgeleri Sigorta Şirketleri Sigorta Aracıları Bireysel Emeklilik Sigortası

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne)

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) ZORUNLU SİGORTALAR aa) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ab) Yeşilkart ac) Otobüs Zorunlu Koltuk ad) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk ae) Tüp gaz Sorumluluk af) Maden Çalışanları

Detaylı

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre,

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI GİRİŞ SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Balıkçı Gemisi Sorumlulukları Konusunda Artık Uzman Bir Sigortacınız Var! Balıkçı gemisi armatörleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Program Türkiye de yöneticinin sorumluluğu Yeni TTK Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası? Poliçe işleyişi

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI. Yrd. Doç. Dr. A. Taner Güven Adli Tıp Anabilim Dalı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI. Yrd. Doç. Dr. A. Taner Güven Adli Tıp Anabilim Dalı MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Yrd. Doç. Dr. A. Taner Güven Adli Tıp Anabilim Dalı DÜNYA DA Kusura dayalı Kusura dayanmayan Karma sistemler ABD İSVEÇ FRANSA ALMANYA YENİ ZELANDA AVUSTRALYA İTALYA İNGİLTERE

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

Önce Birkaç Cümle? 2

Önce Birkaç Cümle? 2 1 Önce Birkaç Cümle? 2 Hallederiz abi. Sen hiç merak etme, bir şey olmaz! Forklift mi, tabii kullanırım abi, ben çocukken el arabası kullanmıştım, iyi bilirim bu işleri. Sigortayı sökmeden de yaparım abi,

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat)

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) Çelik Ahmet Çelik İsmet Demirağ Programın Amacı: Bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması

Detaylı

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI 1. Sigorta ve Risk Kavramları --------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ 1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA KURSU SİGORTACILIK KAVRAMLARI, TÜRLERİ VE UYGULAMALARI 2 Mayıs 2014 Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI İstanbul

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI 1 GRAS SAVOYE 1907 de kuruldu 1992 den beri Fransa nın & Avrupa nın en büyük brokeri Dünyanın en büyük 10 brokerinden biri 5 milyar Euro dan fazla prim üretimi 39 ülkede

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

İLERİ DÜZEY SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI KAZA-SORUMLULUK SİGORTALARI BRANŞI 6.Dönem

İLERİ DÜZEY SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI KAZA-SORUMLULUK SİGORTALARI BRANŞI 6.Dönem İLERİ DÜZEY SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI KAZA-SORUMLULUK SİGORTALARI BRANŞI 6.Dönem İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programı- Programın Amacı İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi: 17.02.2016 Sayısı: C-429/14 Çev: Alpay HEKİMLER * Havayolu şirketleri oluşan rötar nedeniyle, iş seyahatlerinde meydana gelen gecikmeler

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde iş kazalarının hızlı azalışında, etkin İSG uygulamaları rol oynamıştır. Bununla birlikte, istihdamda sanayinin payının küçülmesi tehlikeli sektörlerdeki

Detaylı

χ =1,61< χ χ =2,23< χ χ =42,9> χ χ =59,4> χ

χ =1,61< χ χ =2,23< χ χ =42,9> χ χ =59,4> χ SORU : Ortalaması, varyansı olan bir raslantı değişkeninin, k ile k arasında değer alması olasılığının en az 0,96 olmasını sağlayacak en küçük k değeri aşağıdakilerden hangisidir? A),5 B) C) 3,75 D) 5

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KAZA VE NAKLİYAT SİGORTALARI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 2004 YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI OKTAY TAN (MSc) Öğr. Gör UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş Kazası yükleyen: Khaine Yayınladığı Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen

Detaylı

TAŞKIN VE SİGORTA II. Ulusal Taşkın Sempozyumu

TAŞKIN VE SİGORTA II. Ulusal Taşkın Sempozyumu TAŞKIN VE SİGORTA II. Ulusal Taşkın Sempozyumu Doç. Dr. Sevtap Kestel 22-24 Mart 2009 - Afyonkarahisar Risk Yönetimi RY Matrisi Sıklık Şiddet Metot Düşük Düşük Sakınma (Retention) Yüksek Düşük Hasar Kontrol,

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI ÇELİK AHMET ÇELİK * Hukukçu-Araştırmacı * Tel: 0216.330 12 91 * 0216.345 96 09 * Faks: 0216.330 12 93 * Cep: 0538.985 63 80 * E-posta: celikahmetcelik@ttmail.com KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR

Detaylı

Özeti Mesleki sorumluluk sigortası prim giderlerinin kazancın tespitinde hasılattan indirilmesinin mümkün olup olmadığı.

Özeti Mesleki sorumluluk sigortası prim giderlerinin kazancın tespitinde hasılattan indirilmesinin mümkün olup olmadığı. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı Karar Tarihi : 07.04.2017 Karar No : 2017/200-6 Anahtar Kelimeler İlgili Kanun Maddeleri ve Yönetmelikler Mesleki Sorumluluk

Detaylı

İnşaat Sektörü Hakkında

İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat sektörü, dünyanın heryerinde en çok işçi ölümlerinin yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada dakikada 4, Türkiye de ise günde 176 işçi iş kazası sonucu hayatını

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 07 Kasım 2014 Sunum Planı Tanımlar Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Tamamlayıcı

Detaylı

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM?

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? NEYE GÖRE HESAPLANIR? TRAFİK KAZALARINDAN TAZMİNAT

Detaylı

SEMİNER 29.11.2014 8. ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA KONULAR

SEMİNER 29.11.2014 8. ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA KONULAR ETM SEMİNER 29.11.2014 KONU: MÜHENDİSLİĞİN HUKUKSAL KAVRAMLARI 1.TANIMLAR 2. SÖZLEŞME VE UNSURLARI, ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER 3. BANKALAR, BANKACILIK, AKREDİTİF, TEMİNAT KONULARI 4. İŞ SAHİBİNİN VE ÇALIŞANLARIN

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı