T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmıģ olup, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 154 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 Merkezi : Ankara Ġlgili Bakanlık : UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Esas sermaye : ,00 TL ÖdenmiĢ sermaye : ,01 TL ÖdenmemiĢ sermaye : ,99 TL Karar Organı (Yönetim Kurulu) Yönetim Temsil ettiği KuruluĢtaki Görevli bulunduğu süre Kurulundaki Adı ve Soyadı Bakanlık veya görevi veya BaĢlama Ayrılma unvanı KuruluĢ mesleği tarihi tarihi 1-BaĢkan Orhan BĠRDAL DHMĠ Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye M. Funda OCAK DHMĠ Genel Md. Yrd Devam ediyor 3-Üye Mehmet ATEġ DHMĠ Genel Md.Yrd Üye Devam ediyor Sadettin Hazine Darphane PARMAKSIZ MüsteĢarlığı Genel Müdürü UlaĢtırma, HaberleĢme ve Kara UlaĢtırması 5-Üye A.Rıza YÜCEULU Denizcilik Bakanlığı Denetleme Genel Müdürü Devam ediyor 6- Üye

4

5 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I- TOPLU BAKIġ... I A-Havalimanı iģletmeciliğinin dünya ekonomisindeki yeri.. B-KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi... C-Öneriler... II- ĠDARĠ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-TeĢkilat... 3 C-Personel durumu III- MALĠ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV- ĠġLETME ÇALIġMALARI A-ĠĢletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik iģleri E-Üretim ve maliyetler Üretim Üretim maliyetleri F-Pazarlama G-Sigorta iģleri H-ĠĢletme sonuçları I-Kalkınma planı ve yıllık programlar V- BĠLANÇO Aktif (Varlıklar) Pasif (Kaynaklar) VI- GELĠR TABLOSU VII- EKLER I II VI

6 Kısaltmalar ACC :Yol Kontrol Merkezi AFTN :Havacılık Sabit Telekomünikasyon ġebekesi AIS :Havacılık Enformasyon Hizmetleri APP :YaklaĢma Kontrol Merkezi ATM :Hava Trafik Yönetimi ATC :Hava Trafik Kontrolü APW :Bölge Yakınlık Uyarı Sistemi A-SMGSC :Yer Radar Sistemi ATS STAFF :Hava Seyrüsefer personeli AYGM :Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü CAT :Kategori-Sınıflandırma CDM :OrtaklaĢa Karar Alma CIDIN :Veri DeğiĢim Ağı CIP :Commercially Important Person-Ticari Önemi Olan KiĢi COSPAS-SARSAT :Uyduya Dayalı Arama-Kurtarma Sistemi DME :Uzaklık Ölçme Cihazı DMĠ :Devlet Meteoroloji ĠĢleri ECAC :Avrupa Sivil Havacılık Konferansı EUROCONTROL :Avrupa Seyrüsefer Güvenliği TeĢkilatı ENH :Enerji Nakil Hatları FIC :UçuĢ Bilgi Merkezi FIR :UçuĢ Bilgi Bölgesi GNSS :Küresel Uydu Seyir Sistemi HBS :Hizmet Birim Sayısı ICAO :Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatı Konvansiyonu ILS :Aletle ĠniĢ Sistemi KĠD :Kirala-ĠĢlet-Devret MĠGM :Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü MDV :Maddi duran varlıklar MSAW :Asgari Emniyet Ġrtifa Uyarı Sistemi NON ATS STAFF :Hava Seyrüsefer dıģındaki personel PAT :Pist-Apron-Taksi Yolu PSR :YaklaĢma Radarı SHGM :Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SOLAS :Uluslararası Denizde Can Güvenliği SözleĢmesi SLOT :UçuĢ Aralığı TMA :Terminal Kontrol Sahası TWR :Kule Kontrol Merkezi VCS :Ses haberleģme sistemi VIP :Very Important Person-Protokol (Çok Önemli KiĢi) VOR :Seyrüsefer Yön Cihazı YG-AG :Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim YĠD :Yap-ĠĢlet-Devret

7 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa I. Toplu BakıĢ 1 Toplu bilgiler IV II. Ġdari Bünye 2 Personel durumu 11 II. Ġdari Bünye 3 Personele yapılan harcamalar 17 II. Ġdari Bünye 4 Sosyal giderler 19 III. Mali Bünye 5 Mali durum 22 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 6 Bütçeye iliģkin toplu bilgiler 30 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 7 Finansman programı büyüklükleri 31 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 8 Görev zararları 35 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 9 Giderler 37 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 10 ÇeĢitli giderler 40 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 11 Alımlar 42 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 12 Hizmet alımları 43 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 13 Yüklenici Ģirketten alacaklar 45 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 14 Ġlk madde ve malzeme (ĠMM) stok hareketleri 56 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 15 Havalimanları ve terminaller IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 16 Havalimanları Pat sahaları IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 17 Manialar 66 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 18 Hava trafik kontrol üniteleri 70 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 19 Yardımcı cihazlar 73 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 20 Kontrol uçak ve helikopterleri 75 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 21 Uçak yolcu yük trafiği 77 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 22 Havalimanı yolcu trafiği 78 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 23 Üretim maliyetleri 81 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 24 Üretimle ilgili doğrudan giderler 82 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 25 Kira gelirleri 85 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 26 Zafer havalimanı garanti yolcu 107 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 27 Adana havalimanı yolcu-uçak trafiği 111 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 28 Çukurova havalimanı garanti yolcu 113 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 29 Ġstanbul yeni havalimanı garanti gelir 120 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 30 Milli maliyetler IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 31 SatıĢlar 133 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 32 7 havalimanı uçak-yolcu trafiği 134 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 33 Sigorta iģleri 135 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 34 SatıĢ sonuçları 136 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 35 ĠĢletme sonuç göstergeleri 137 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 36 Yatırımlar IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 37 ĠĢ artıģ-eksiliģler IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 38 Teklifler 172 V.Bilanço 39 Aktif 186 V.Bilanço 40 Bankalar 187 V.Bilanço 41 Ticari alacaklar 188 V.Bilanço 42 Alıcılar 189 V.Bilanço 43 Maddi Duran Varlıklar 196 V.Bilanço 44 Maddi Duran Varlıkların edinme değerine göre amortisman 197 V.Bilanço 45 BirikmiĢ Amortismanlar 198 V.Bilanço 46 Pasif 199 V.Bilanço 47 Ticari borçlar 200 V.Bilanço 48 Satıcılar 200 VI.Gelir Tablosu 49 Gelir Tablosu 206

8

9 I I-TOPLU BAKIġ A-Havalimanı iģletmeciliğinin dünya ekonomisindeki yeri: VaroluĢundan beri uçma hayali bulunan insanoğlu, uzun bir zaman süreci sonunda balon, zeplin, planör gibi değiģik tipte hava taģıtlarını ve nihayet uçağı icat ederek bu hayalini gerçekleģtirmiģtir. Uçakla ilk uçuģun baģlatıldığı 1903 yılından itibaren, havacılık hızla geliģerek bugünkü seviyelere gelmiģ; hava yolları, hava limanları ve seyrüsefer hizmetleri de bu paralelde hızlı bir değiģim göstermiģtir. Önceleri devletlerin hükümranlık hakkı olarak görülmeyen hava sahaları, ekonomik, teknik ve siyasi geliģmelere bağlı olarak, özelikle birinci dünya savaģında havadan gelebilecek tehlikelere karģı önlem alma zorunluluğu nedeniyle devletlerin mutlak egemenliği altında bulunması gereken yerler olarak görülmüģtür. Bu çerçevede, 1919 yılında Paris BarıĢ Konferansına katılan devletlerce, ulusların hava sahaları üzerindeki hükümranlık hakkı benimsenmiģ; milletler arası uçuģ hakkı ve kamu hukukuna iliģkin olarak ilk uluslararası sivil havacılık antlaģması olan Paris SözleĢmesi imzalanmıģtır. Bu antlaģmayı daha sonra 1926 yılında Madrid, 1928 yılında Havana, 1929 yılında VarĢova SözleĢmeleri takip etmiģtir yılında imzalanan ġikago SözleĢmesi ise, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası oluģturmaktadır. 52 ülke tarafından imzalanan ġikago SözleĢmesi, uluslararası sivil havacılığın esaslarını evrensel boyutta düzenleyen ve uluslararası havacılık hukukunun temellerini ortaya koyan bir metin olarak tarihe geçmiģtir. Türkiye nin 1945 yılında taraf olduğu ġikago SözleĢmesi; hava seyrüseferi, hava nakil araçlarının tabiiyeti ve tescili, lisans ve sertifikaları, hava seyrüseferlerini kolaylaģtırıcı tedbirler, kazaların tahkiki, uluslar arası standartlar ve usuller gibi önemli düzenlemeler getirmiģtir. Söz konusu anlaģma gereği Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatı (ICAO) kurulmuģtur. Birçok ülkenin hava sahasını kullanmak durumunda olan ülkeler, kısa sürede ICAO ya üye olmuģlardır. Üye sayısı 150 yi aģan ICAO, uluslararası standart ve kuralları tespit eden ve uygulanmasını sağlayan bir kuruluģ konumuna gelmiģtir yılına gelindiğinde ICAO nun standart ve tavsiye edilen kurallarını uygulayan bir kuruluģ olarak, 6 Avrupa ülkesi tarafından Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti TeĢkilatı (EUROCONTROL) kurulmuģtur. EUROCONTROL, hava trafik yönetimini geliģtirmek, Avrupa hava sahasındaki entegrasyonu sağlamak, üye ülkeler adına kullanıcı hava taģıyıcılarından seyrüsefer ücretlerini tahsil etmek, proje, eğitim hizmetleri vermekle görevlidir. Merkezi Brüksel de olan ve 37 üyesi bulunan Eurocontrol e, Türkiye 1989 yılında üye olmuģtur. Hava Trafik Yönetimi- ATM (Air Traffic Management) havacılık endüstrisinin kilit alt yapısını oluģturmaktadır.

10 II Sayıştay Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 2004 yılında alınan kararlarda, Avrupa Ġçin Tek Gökyüzü-Single European Sky (SES) yaklaģımı benimsenmiģ ve bu amaçla öngörülen projenin gerçekleģmesi için, Avrupa hava seyrüsefer hizmetlerinin harmonizasyonu ve standardizasyonu ana kural olarak tanımlanmıģtır. Avrupa hava ulaģımını etkileyen mevcut sorunları çözmeyi ve gelecekteki talepleri karģılayabilecek nitelikte bir Hava Trafik Yönetim sistemi oluģturmayı amaçlayan SES (Tek Avrupa Seması) yaklaģımı; tek biçimli sistemlerin temini, Avrupa Hava Sahasının ulusal sınırlara bağlı kalmaksızın trafik akıģına göre yeniden yapılandırılması, hava trafik yönetiminde ortak usul ve kuralların uygulanması ve birlikte iģlerlik yaklaģımları ile gelecekte hava sahasında ilave kapasite artıģ ihtiyacını karģılayabilecek ve darboğazları önleyecek geniģ kapsamlı bir nitelik taģımaktadır. B-KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve geliģimi: Türkiye deki sivil havacılık faaliyetlerinin 1912 yılında, bugünkü Ġstanbul Atatürk Havalimanı civarında kurulan hangarlar ve uçak iniģ-kalkıģ meydanı ile baģladığı kabul edilmektedir. Atatürk'ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren "Ġstikbal Göklerdedir" sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıģtır. Ġlk Sivil Hava TaĢımacılığı ise 1933 yılında 5 uçaklık küçük bir filo ile "Türk Hava Postaları" adı ile baģlatılmıģtır tarihinde, bugünkü Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMĠ) Genel Müdürlüğü nün de baģlangıcını oluģturan Hava Yolları Devlet ĠĢletmesi kurulmuģtur. Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak teģkilatlanan kuruluģ; hava yolları ve hava alanları kurmak ve hava taģımacılığı yapmakla görevlendirilmiģtir. Bu dönemde, askeri amaçlı bazı uçaklar modifiye edilerek yolcu ve yük taģımacılığı ile Ġstanbul-EskiĢehir-Ankara gibi merkezlere hava ulaģımı sağlanmıģtır. Havaalanı yapımının önemi doğrultusunda tarihinde 3424 sayılı Kanunla, Havayolları Devlet ĠĢletmesi, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Bayındırlık Bakanlığına, daha sonra da tarihinde 4467 sayılı Kanunla UlaĢtırma Bakanlığı na bağlanmıģtır. Sivil havacılık alanında, özellikle ġikago SözleĢmesinin imzalanmasından sonra ortaya çıkan hızlı geliģmeler, Türkiye deki havacılık faaliyetlerini de etkilemiģtir. Bu geliģmeler hava alanı iģletme hizmetleri ile uçak iģletmeciliğinin aynı kuruluģ tarafından yürütülmesinin rasyonel olmayacağını ortaya çıkarmıģtır. Bu nedenle, uçak iģletmeciliği tarihinde 6623 sayılı Kanunla Türk Hava Yollarına; hava alanı iģletmeciliği, yer hizmetleri, hava seyrüsefer ve muhabere hizmetleri ise tarihinde 6686 sayılı Kanunla katma bütçeli Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ne devredilmiģtir yılında, kısa bir süre Meydan ĠĢletme Müessesesi adı altında hizmet veren KuruluĢ, Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin yeniden düzenlenmesine iliģkin tarih ve 233 sayılı KHK kapsamında; Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel

11 III Müdürlüğü (DHMĠ) unvanıyla, tüzel kiģiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Kamu Ġktisadi KuruluĢu olarak yeniden yapılandırılmıģtır. Türkiye hava sahasında, hava alanlarına iniģ kalkıģ yapan uçaklar ile transit geçiģ yapan hava araçlarının uçuģlarını gerçekleģtirdikleri 165 adet uçuģ yolu (hava koridoru) bulunmaktadır. Yol kontrol merkezlerince hava trafik akıģının düzenlendiği ve ülke sathına yayılan seyrüsefer cihazları ile desteklenen hava sahası ve toprakları üzerinde km 2 lik hava sahası ve km lik uçuģ yolu Ģebekesi dâhilinde yapılan uçuģlar emniyetli, düzenli ve en az gecikme ile gerçekleģtirilmektedir. Ayrıca, uluslararası sefer yapmak veya ülkenin hava alanlarına iniģ kalkıģ yapmaksızın transit geçiģ yapmak amacıyla hava sahasını kullanmak durumunda olan hava araçlarının Türk hava sahasına giriģ çıkıģ yaptıkları 42 adet giriģ çıkıģ noktası bulunmaktadır. Hava trafik kontrol hizmetlerinde, kontrollü sahalarda sivil ve askeri trafiğe, ICAO standartlarında 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi ve uçuģ emniyetinin en üst düzeyde sağlanması esastır. DHMĠ bünyesinde hava trafiğinin düzenlenmesi ve hava araçlarının, hava liman ve meydanlarına güvenle iniģ kalkıģ yapmasını sağlamak amacıyla; transit ve üst uçuģ seviyelerindeki uçuģlara kontrol hizmeti veren 2 adet Yol Kontrol Merkezi iniģ/kalkıģ aģamasında, havalimanına belirli bir mesafe ve uçuģ seviyesinde uçuģ yapmakta olan hava taģıtlarına hizmet veren 16 adet YaklaĢma Kontrol Merkezi meydan civarında uçmakta olan ve meydana iniģ, kalkıģ, taksi ve hava taģıtlarına hizmet veren 30 adet Meydan Kontrol Kulesi faaliyettedir. Hava seyrüsefer emniyetinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla, geleceğin hava seyrüsefer hizmet kavramı çerçevesinde geliģtirilen ATM/CNS programına uygun yapılanma sağlanırken, yeni ATM teknolojileri ve yöntemlerinin entegrasyonunun sağlanması amacıyla teknik alt yapının yenilenmesinin yanı sıra hava sahası düzenlemeleri, personel eğitimi, performans ve kapasite planlaması alanların da hava seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla EUROCONTROL ile yakın iģbirliği içerisinde birçok proje hayata geçirilmiģ bulunmaktadır. KuruluĢun son beģ yıla iliģkin toplu bilgileri aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir.

12 IV Sayıştay Tablo:1 -Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl ArtıĢ veya farkı azalıģ % Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,2 Yabancı kaynaklar Bin TL ,0 Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,3 Maddi duran varlıklar birikmiģ amortism. Bin TL ,6 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,1 Yatırımların gerçekleģme oranı (Nakdi) % (8) Tüm alım tutarı Bin TL ,7 ĠĢletilen hava meydanları Adet ,8 Toplam uçak trafiği sayısı Adet ,7 Toplam yolcu trafiği Bin kiģi ,4 Toplam yük trafiği Ton ,3 Over-flight (üst geçiģ) uçak trafiği Adet (2.261) (0,8) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL ,5 Net satıģ tutarı Bin TL ,5 Malzeme stokları Bin TL (1.053) (4,3) Memur (ortalama) KiĢi ,0 SözleĢmeli (ortalama) KiĢi ,0 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,3 Cari yıla iliģkin: Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,2 Memur baģına aylık ortalama gider TL (49) (0,8) SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL ,8 SözleĢmeli baģına aylık ortalama gider TL (123) (4,3) Dönem kârına iliģkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL ,7 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,0 GSYĠH'ya katkı (üretici fiyatları ile) Bin TL ,7 GSYĠH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,3 GSMH'a katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,3 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % ,5 Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % Ekonomik kârlılık % ,0 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ,9 Dönem kârı veya zararı Bin TL ,8 Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,7

13 V DHMĠ tarafından iģletilen 47 adet havalimanına 2013 yılında inen-kalkan toplam uçak sayısı, geçen yıla göre %10,9 oranında artıģ göstererek e, yolcu sayısı ise %12,9 oranında artıģ göstererek kiģiye ulaģmıģtır yılında önceki yıla göre; uçak trafiğinde iç hatlarda %13 oranında adet, dıģ hatlarda %8,5 oranında adet, yolcu trafiğinde ise iç hatlarda %16,4 oranında kiģi ve dıģ hatlarda %9,7 oranında kiģi artıģ gösterdiği sağlanmıģtır. DHMĠ nin havalimanı yapımı baģta olmak üzere, terminal binası, pat sahaları, apron geniģletilmesi gibi yatırım projeleri UlaĢtırma, Denizcilik HaberleĢme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü nce hazırlanmaktadır. Projenin uygulanması sürecinde, özellikle ihale sonrasında projelerde büyük değiģiklikler yapıldığı, bunun da proje maliyetlerinde artıģlara ve yapım sürelerinin uzamasına neden olduğu gözlenmekte olup projelerin ayrıntılı zemin etütleri ve muayene-sondaj çalıģmalarına dayalı olarak hazırlanması gerekli görülmektedir. KuruluĢun bölgesel havalimanları ile ilgili YĠD projeleri irdelendiğinde, uçak ve yolcu trafik tahminlerinin ve iģletme sürelerinin belirlenmesine yönelik hesaplamaların etkisiyle çeģitli sorunlarla karģılaģıldığı belirlenmiģtir. Bu nedenle; Ġhalelerde oluģacak iģletme sürelerinin, YĠD projelerinin geleceğini olumsuz etkilemeyecek ve proje riski oluģturmayacak Ģekilde belirlenmesi açısından önem arz eden Uçak ve Yolcu Trafik tahminlerinde yolcu sayısında yüksek sapmalara meydan vermemek için etüt-fizibilite çalıģmalarında kullanılan verilerin hassasiyetle belirlenmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca, yolcu potansiyeli ve talebi yüksek olmayan bölgelerde YĠD modeli ile yapılacak havalimanlarının projelendirme, ihale ve iģletme sürecinde, riskin proje paydaģları arasında dengeli dağılması ve havalimanının iģletilmesi süresinde DHMĠ nin finansman yükünün azaltılması için optimal garanti yolcu sayısının belirlenmesinde, gerek yatırım tutarı ve iģletme süresi gerekse bölgesel özellikler, uçak-yolcu trafiği gibi değiģkenlerinde dikkate alınması gerekli gerekmektedir. KuruluĢ tarafından yakından takip edilmesi gereken diğer bir konu ise baģta Ġstanbul da olmak üzere havalimanlarının etrafında oluģan yapay manialardır. Havacılığın en önemli altyapısı durumunda olan hava meydanlarının projelendirilmesi ve yapımında olduğu kadar bu tesislerin çevresindeki yükselti sınırlarına yönelik olarak da uluslararası kurallar bulunmaktadır. Bu durum pistlerin konumu ve uzunluğuna bağlı olarak hava meydanının etrafında tesis edilecek her türlü yapının maksimum yüksekliğinin önceden belirlenmesi, ayrıca kuralsız yapılaģmaların da sürekli izlenip gerekli cezai yaptırımların uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu hususta DHMĠ nin doğrudan tedbir alma ve cezai yaptırım uygulama yetkisi olmamakla birlikte, güncel teknoloji kullanılarak uçuģ can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılaģmaların tespiti ve yenilerinin oluģumunun engellenmesi için ilgili tarafların sürekli olarak bilgilendirilmesi ve konu ile ilgili mevzuatın titizlikle

14 VI Sayıştay uygulanması konusunda yetkili merciler nezdinde ki giriģimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. KuruluĢ 2013 yılı faaliyet dönemini bin TL dönem kârı ile kapatmıģtır. Bu tutar önceki döneme göre % 5,5 oranında bir artıģı ifade etmektedir. C-Öneriler: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü nün 2013 yılındaki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1- KuruluĢun da aralarında bulunduğu bazı KĠT lerde kurumsal yönetim ilkelerinin geliģtirilmesi amacıyla Hazine MüsteĢarlığı ile Dünya Bankası tarafından ortaklaģa yürütülmekte olan proje çalıģmasından da yararlanılarak; -Daha verimli ve etkin bir kurumsal yönetim yapısının oluģturulması, bu amaçla ünite bazında iģ etüdü ve analizi yapılarak gerçek personel ihtiyacının belirlenmesi, -Havalimanlarında çalıģan personelin önemli bir kısmının üç büyük havalimanında toplandığı, özellikle Ankara Esenboğa Havalimanı nda yoğunlaģmanın daha fazla olduğu, bir kısım havalimanlarında ise personel ihtiyacının yaģandığı dikkate alınarak; birimler itibariyle dengeli bir personel dağılımının sağlanması, -KĠT Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesinde öngörülen esaslar çerçevesinde, KuruluĢta güçlü bir iç kontrol sistemi oluģturulması, doğrudan Genel Müdüre bağlı iç denetim birimi kurulması ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmesi konusundaki çalıģmaların sonuçlandırılması (Sayfa: 3-6), 2- Muhtelif havalimanlarının ihtiyacı sağlık hizmeti alım ihalelerinde ortaya çıkan aksaklıklar ile hukuki ihtilafların ve ihalelerde yeterli rekabet ortamı oluģmamasının nedenleri üzerinde önemle durulması; bu çerçevede, sağlık hizmeti alım ihalelerinin DHMĠ TeftiĢ Kurulu nca tüm yönleriyle incelenmesi; inceleme sonuçları da dikkate alınarak ihalelerde yeterli rekabet ortamının sağlanmasına ve hizmetin daha sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesine yönelik tedbirlerin alınması (Sayfa; 47-55), 3- Ġstanbul Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak; - Atatürk Havalimanındaki dört etap uçak bakım hangar yeri yapım ve kiralama iģlemlerine iliģkin MNG Teknik Uçak Bakım Hizmetleri Aġ ve THY HABOM Aġ ile yapılmıģ olan sözleģmelerin yürütülmesi sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümünde, KuruluĢun menfaatlerinin korunması ve zarara uğramaması için sözleģme hükümleri doğrultusunda çalıģmaların özenle devam ettirilmesi, -Yeni Havalimanı birinci etabının, planlandığı üzere 2018 yılı itibariyle faaliyete geçmesi ile tarifeli uçuģlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanına, proje paydaģlarının talebi ile yapılması planlanan ek dıģ hatlar terminal yatırımının; iģletme süresi, yatırım tutarı, risk paylaģımı, imtiyaz hukuku ve ülke menfaati gibi kriter ve planlamalar da dikkate alınarak yeniden etüt edilmesi,

15 VII -Atatürk Havalimanı terminalinin 2021 yılına kadar iģleticisi olan TAV Ġstanbul Terminal ĠĢletmeciliği Aġ baģta olmak üzere limanda bulunan mahallerin kiraya verilmesine bağlı diğer sözleģmelerin de devam etmesi dikkate alınarak, Yeni Havalimanının faaliyete geçmesi ile Atatürk Havalimanının tarifeli uçuģlara kapatılması sonrasında bu sözleģmelere bağlı olası hukuki itilaflara iliģkin hazırlıklar yapılması (Sayfa; 86-98), 4 - Zafer Bölgesel Havalimanı ile ilgili olarak; -Yolcu potansiyeli ve talebi yüksek olmayan bölgelerde YĠD modeli ile yapılacak havalimanlarının projelendirme, ihale ve iģletme sürecinde, riskin proje paydaģları arasında dengeli dağılması ve havalimanının iģletilmesi süresinde DHMĠ nin finansman yükünün azaltılması için optimal garanti yolcu sayısının belirlenmesinde, gerek yatırım tutarı ve iģletme süresi gerekse bölgesel özellikler, uçak-yolcu trafiği gibi değiģkenlerin de dikkate alınması, -Ġhalelerde daha geniģ bir rekabet ortamının sağlanmasına çalıģılması, Bölgesel Havalimanının uçak ve yolcu trafiğinin artırılmasına yönelik olarak görevli Ģirket ve diğer ilgili kuruluģlar ile ortaklaģa çalıģmalar yürütülmesi (Sayfa; ), 5 - Yap-ĠĢlet-Devret modeli ile ihale edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı iģinde görevli Ģirketin, projenin yatırım sürecindeki iģ programına uymaması ve yapım iģinin durma noktasına gelmesi üzerine DHMĠ ce ihtarname gönderilerek uyarılması da dikkate alınarak; -Ġhalelerde oluģacak iģletme sürelerinin, YĠD projelerini olumsuz etkilemeyecek ve proje riski oluģturmayacak Ģekilde belirlenmesi açısından önem arz eden Uçak ve Yolcu Trafik tahminlerinde yer alan yolcu sayılarında yüksek sapmalara meydan vermemek için KuruluĢ tarafından yapılan proje etüt-fizibilite çalıģmalarına esas verilerin hassasiyetle belirlenmesi, -YPK ya sunulacak olan Proje Ön Fizibilite Raporu ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığı ve Hazine MüsteĢarlığı nın teknik görüģ ve önerilerinin de değerlendirilmesi, -ĠĢin sözleģmede öngörülen sürede bitirilmesi konusunda gerekli takibatın sürdürülmesi, bu tür iģlerin zamanında tamamlanamaması durumunda hem bölge havalimanı yapımında gecikmelere hem de ülke kaynaklarının etkin kullanılmamasına yol açılabileceği hususu da göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması (Sayfa; ), 6- Seyrüsefer hizmet gelirlerine esas teģkil eden milli maliyet rakamlarının artırılabilmesine yönelik olarak; hava seyrüsefer alanında belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda ileri teknolojiye dayalı yatırımlar ve yüksek nitelikli iģgücü istihdamına yönelik insan kaynakları projelerinin ileri perspektif ölçeğinde yapılarak verilen hizmetin sürekliliğinin güvenilir ve kaliteli olarak artırılması (Sayfa; ), 7- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:14) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi.

16 VIII Sayıştay Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1- Ġhale yoluyla hizmet alımı yapılan yüklenici firmalarda çalıģan iģçilerin, ücret, izin, fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı gibi özlük haklarını yüklenici firmalardan alamadıkları iddiasıyla DHMĠ aleyhine açtıkları alacak ve tazminat davalarının giderek arttığı ve bunların genelde KuruluĢun aleyhine sonuçlandığı hususu dikkate alınarak; bu konuda ortaya çıkan sorunların, taģeron iģçilerinin mali ve sosyal haklarını güvence altına alacak Ģekilde kalıcı bir çözüme kavuģturulmasını teminen ilgili merciler nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa; 8-9), 2- KuruluĢun mal ve hizmet alım ihaleleri ve sözleģme uygulamalarına yönelik olarak; -Özel Güvenlik ve Teknik ĠĢletim hizmet alımı yoluyla istihdam edilen yüklenici firma çalıģanlarının asgari ücret artıģından kaynaklanan fiyat farkı hesap ve ödemelerinde hatalı iģlem yapılması neticesinde ortaya çıkan KuruluĢ alacaklarının tahsiline yönelik iģlemlerin sürdürülmesi, tahsil olanağı kalmayan alacakların söz konusu olması durumunda ise bu tutarların ilgililerden veya sorumlularından tahsil edilmesi, -Mal ve hizmet alımlarına iliģkin yaklaģık maliyet hesaplamasının, güncel fiyat düzeyine uygun ve gerçeğe yakın olarak tespit edilmesinde, KuruluĢta yaygın olarak kullanılan proforma fatura üzerinden yaklaģık maliyet tespitinin yanı sıra uygulama yönetmeliklerinde detaylı olarak belirtilen diğer usullerin de titizlikle kullanılması (Sayfa; 43-47), 3- KuruluĢ tarafından iģletilmekte olan ve yapımı devam eden havalimanlarına yapılacak uçuģların ve hava trafiğinin emniyetli bir Ģekilde sürdürülmesi için, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mania planlarına ve ilgili mevzuata aykırı olarak yapı ruhsatı verilmiģ, inģaa edilmiģ ve edilmekte olan yapıların tespiti ile bu yapıların mania planlarına uygun hale getirilmesi ve sorunun çözümünde kentsel dönüģüm projelerinden de yararlanılması hususunun değerlendirilmesi için ilgili kurum ve kuruluģlar nezdindeki giriģimlerin sürdürülmesi (Sayfa; 63-68), 4- KuruluĢun havalimanı iģletmeciliğinde etkinlik ve verimlilik sağlanması ve maliyetlerin azaltılması için; -Yeterli faaliyet geliri elde edilmesinde geliģmiģlik düzeyinde zorluk yaģanan küçük havalimanlarının iģletilmesine yönelik olarak, bu alanda deneyim kazanmıģ Ģirketler öncülüğünde, yerel ekonomik ve idari kesimlerin özendirilmesinin yanı sıra teģvik sistemine özel sektör için bu alana özgü faaliyetlerin de dâhil edilmesi hususunun ilgili merciler ile birlikte etüt edilmesi, - Yapılması planlanan havalimanı projelerinin ticari talebin de dikkate alındığı ve ölçek ekonomisine dayalı, ulusal ulaģım stratejisi ile belirlenen ulaģım ağları ile de bütünleģik, bölgesel havalimanı modelinde yapılandırması hususu üzerinde durulması, (Sayfa; 81-84), 5- DHMĠ nin, Yap-ĠĢlet-Devret ve Kiralama proje uygulamalarında sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikiminin, havalimanı ve terminal iģletmeciliği alanında da

17 IX ileri ülke standartları noktasına taģınarak, havalimanı ve terminal yapım iģlerinde iģ deneyimi yeterliğine sahip ġirketlerle, Kamu-Özel Sektör ĠĢbirliği (KÖĠ) modelleri geliģtirmesi hususunun etüt edilmesi (Sayfa; ), 6- KuruluĢun yatırım projeleri ile ilgili olarak; -Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen terminal binası ve otopark inģaatı gibi yapım iģlerinde; UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak DHMĠ ye gönderilen ve ihaleye esas teģkil eden uygulama projelerindeki temel kotlar ve metrajlar ile uygulamada karģılaģılan arazi topografyası ve kotlarının önemli ölçüde farklılık gösterdiği, bunun da iģ ve maliyet artıģlarına yol açtığı, ayrıca iģin gecikmesine neden olduğu dikkate alınarak; uygulama projelerinin tüm detaylarıyla birlikte önemli proje değiģikliklerine ve ek maliyet artıģlarına yol açmayacak Ģekilde hazırlanması hususunun UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile birlikte müģtereken etüt edilmesi (Sayfa: ), - Hatay, Bodrum-Milas, Sinop Havalimanları bina inģaatı, pat sahalarının yenilenmesi ve apron geniģletilmesi projeleri ile ilgili yapım iģlerinde olduğu gibi, UlaĢtırma, Denizcilik HaberleĢme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü nce hazırlanarak DHMĠ ye gönderilen kesin projelerdeki tip kesitlerin, ihale sonrası uygulama projesi aģamasında değiģtirilmesi sonucunda bazı iģ kalemlerinin miktarında yüksek oranlarda yapılan artıģlar nedeniyle proje maliyetlerinde önemli artıģlar meydana geldiği ve yapım sürelerinin uzadığı dikkate alınarak, yapım iģlerine iliģkin ihalelere mümkün olduğunca uygulama projeleri esas alınarak çıkılması, kesin projelerle ihaleye çıkılması durumunda ise projelerin ayrıntılı zemin etütleri ile muayene-sondaj çalıģmalarına dayalı olarak hazırlanması (Sayfa: ), hususlarının UlaĢtırma, Denizcilik Ve HaberleĢme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile birlikte müģtereken etüt edilmesi, 7- Türkiye deki ATM Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu Projesi (SMART) kapsamında; - Türkiye deki ATM Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu (SMART) projesi kapsamında 2006 yılında 86,8 milyon Avro ya ihale edilen ve tarihine kadar geçici kabulü öngörülen, ancak bu sürede tamamlanamadığı için tarihine kadar cezalı süre uzatımı verilip yaklaģık 43 ay sonra tarihinde komple geçici kabulü yapılabilen, bu tarihten itibaren de 8 aylık geçiģ süreci devam eden ATC sistemleri ile ilgili olarak, komple geçici kabul raporu eklerinde belirtilen operasyonel olmayan eksiklik ve aksaklıkların giderilerek sistemin bir an önce devreye alınması (Sayfa: ), -Türkiye deki ATM Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu projesi kapsamında 2008 yılında mal alımı ve yapım iģleri birlikte 38,5 milyon Avro ya ihale edilen ve ihale bedelinin %19 u oranında 7,2 milyon Avro ilave iģ artıģı verilen Radarların Yenilenmesi projesinde; mal alımı ile ilgili olarak sözleģme kapsamındaki iģlerin kesin kabul iģlemlerinin tamamlattırılması; bu tür iģlerde, kazı ve dolgu

18 X Sayıştay pozlarının teknik birim fiyat cetvelleri ve birim fiyat tariflerinin iģ kalemi yerine iģ grubu Ģeklinde düzenlenerek ihale iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi hususu üzerinde durulması (Sayfa: ). Sonuç: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılı bilançosu ve ,63 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

19 1 A-Mevzuat: 1-Kanunlar II. ĠDARĠ BÜNYE KuruluĢ 1984 yılında yürürlüğe konulan tarih ve 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri hakkında KHK ya tabi olarak Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMĠ) unvanıyla ve Kamu Ġktisadi KuruluĢu (KĠK) statüsünde faaliyet göstermektedir. DHMĠ nin Ana Statüsü tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuģtur. Ana Statü ile KuruluĢun görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan, hava taģımacılığı, hava meydanlarının iģletilmesi, meydan yer hizmetlerinin sağlanması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve iģletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, iģletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca, sivil havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiģtirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri iģletmek ve iģlettirmek ve iģletiminde bulunan hava alanları ile iģletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-iģletdevret modeli çerçevesinde yaptırarak iģletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini, 5335 Sayılı Kanunun 33 üncü Maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kiģilerine kiralamak ve/veya iģletme hakkını devretmek Ģeklinde belirlenmiģtir tarihli ve 2012/T-13 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Ana Statüde değiģiklik yapılarak; KuruluĢa yurt dıģında Ģirket kurmak ve/veya kurulmuģ Ģirketlere iģtirak etmek görevi de verilmiģtir. 233 sayılı KHK ve Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dıģında KuruluĢ özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. DHMĠ personeli, özlük ve sosyal hakları bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bunların ek ve değiģiklikleri ile Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararlarına tabidir. KĠT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK nın ek 2 nci maddesi, DHMĠ nin 399 sayılı KHK nın 3 üncü madde (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline (I ve II sayılı cetvelde yer alan personel) ödenecek havacılık tazminat oranları ile ödeme usul ve esaslarını düzenlemektedir. KuruluĢun dıģ denetimi 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu uyarınca SayıĢtay tarafından yapılmakta; kamu adına nihai denetim, 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği TBMM denetimi ile tamamlanmaktadır.

20 2 Sayıştay 2-Bakanlar Kurulu Kararları: tarih ve 2013/4260 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile muhtelif unvanlarda 7 adet kadronun iptali ile 27 adet kadronun ihdası yapılmıģtır. Yine, 2013/5077 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile II sayılı cetvelde 539 pozisyon iptal edilirken, muhtelif unvanlarda 342 kadro ihdas edilmiģtir. Bakanlar Kurulunun kamu kuruluģlarının faaliyetlerine iliģkin olarak aldığı genel nitelikteki kararları kuruluģta da uygulanmıģtır. 3-Uluslararası AnlaĢmalar: Uluslararası hava ulaģımında mal ve can emniyetini sağlamak ve düzenli ekonomik çalıģma ve geliģmeyi temin etmek amacıyla 1944 yılında imzalanan Sivil Havacılık AnlaĢması, Türkiye tarafından tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmıģtır. Bu anlaģma hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, DHMĠ nin de üye olduğu Sivil Havacılık TeĢkilatı International Civil Aviation Organization (ICAO) kurulmuģtur. KuruluĢ, ayrıca Türkiye nin de taraf olduğu ve tarih ve 3504 sayılı Kanun ile onaylanan Uluslararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti Ġçin Avrupa TeĢkilatı SözleĢmesi (EUROCONTROL) ne de tabi bulunmaktadır. DHMĠ nin bu teģkilata üyeliği tarihinde gerçekleģmiģtir. KuruluĢ Yönetim Kurulu tarih 19 sayılı kararla, Uluslararası Sivil Hava Seyrüsefer Hizmetleri Organizasyonu ( CANSO) ya tam üye olarak katılmayı onaylamıģtır. CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) 1998 yılında Hava Seyrüseferininde hizmet sağlayıcıların uluslararası haklarını temsil etmek amacıyla kurulmuģ olup 37 si tam üye olmak üzere toplam 68 ülke organizasyonu temsil etmektedir. Merkezi Amsterdam da bulunan CANSO nun temel hedefleri; hava seyrüsefer hizmetlerinde güvenlik, verimlilik ve etkinliği artırmak ortak yaklaģımlar saptamak, bilgi transferi, üyelerin temsili ve tanıtımı konusunda faaliyetlerde bulunmak Ģeklinde özetlenebilir. CANSO yıllık aidatı kuruluģların hava seyrüsefer hizmet gelirine göre saptamakta olup, DHMĠ yıllık geliri milyon USD olan organizasyonlar kategorisinde bulunmaktadır. 4-Yüksek Planlama Kurulu Kararları: YPK nın /T-1 sayılı kararı ile Ġstanbul Yeni Havalimanı Projesinin YĠD modeli ile gerçekleģtirilmesi için KuruluĢa yetki verilmiģtir. YPK nın KĠT lerle ilgili aldığı diğer kararlar KuruluĢta da uygulanmaktadır. 5-Yönetmelikler: KuruluĢun iç mevzuatı, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliklerle çeģitli konulara iliģkin yönerge ve talimatlardan oluģmaktadır. Bunun yanı sıra, KuruluĢun faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu, UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan çeģitli yönetmelikler de uygulanmaktadır.

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 133. HANKOKTOPLANTISI 10 Kasım 2006 Sunu kapsamı YID Projeleri Kiralama Projeleri Devam eden Projelerden Bazıları Ekim ayı sonu itibariyle istatistiki bilgiler Devlet Hava Meydanları

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Sayıştay Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 29 Nisan 2010 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 27566 HĠBE ANLAġMASI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine MüsteĢarlığı tarafından temsil edilen Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı vasıtasıyla hareket eden Türkiye

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan;

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan; Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve DHMİ ana statüsü gereği Kuruluşumuza verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan Hava

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/9 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIġTAY BAġKANLIIĞII ZONGULDAK ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ 2009 YILI KESĠN 2010 YILI BEKLENEN 2011 YILI PROGRAM 2012 YILI PROGRAM 2013 YILI PROGRAM MALİ İŞLER 31.12.2010 tarih ve 185 nolu

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI 14 DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı