T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE"

Transkript

1 T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen Or,:(3) kalem mal temini ir,:in; 4734 SaYlh Kamu ihale Kanunun 9.maddesi geregi yak1a!11kmaliyete esas olmak iizere; Birim fiyatlannm bildirilmesini rica ederim. Birim Fiyata Esas i~kaleminin Adl Miktan Birimi Birim Fiyatl(TL) Giivcnlik Duvan Cihazl Ahml Adet 2 A Tipi Server (Sunucu) Sistemlcri Donamml Ahml 3 Adet 3 B Tipi Scrver (Depolama Sunucusu) Donamml Ahml Adet TOPLAM(Kdv Harir,:) Ek: Tcknik :;;artname Onemli Notlar: En son yakla!11kfiyat bildirim kabul tarihi... I tarihi mesai saati bitimine kadardlt. : Birim fiyatlar iizerinden bildirdiginiz toplam bedel K.D.V harir,:belirtilecektir. : Tiirk Lirasl olarak verilecektir. irtibat Adresi:lrtibat Adresi:Adana Halk Saghgl Miidiirliigii Re~atbey Mh.5 Ocak Cd. No: 53 Seyhan I ADANA irtibat Tel: irtibat Faks:

2 ADANA HALK SAGLIGI MUDURLUGU'NE ALiMI YAPILACAK GUVENLiK DUVARI CiHAZI TEKNiK ~ARTNAMESi Bu c;:ah~maadana Halk Saghgl Mudurlugu'nun tarih ve 3614 saylh yazlsrna istinaden tarihinde bizzat a~aglda isimleri bulunan personel tarafrndan ilgili kurum ziyaret edilerek ve etut edilerek hazlrlanml~tlr. Teknik Sartname HaZlrlanma Gerek~esi: Halk Saghgl Mudurlugu'nde halihazlrda kulla 1:im lkta olan guvenlik duvannda 5651 saylh "internet ortamrnda yapllan yayrnlann duzenlenmesi ve bu yayrnlar yoluyla i~lenen suc;:larla mucadele edilmesi hakkrnda kanun" geregince log kayltlannrn tutulmadlgl ve sadece kelime bazh yasaklama yapabildiginden duzgun web filtrelemesinin yapllamadlgl gorulmu~tur. Aynca soz konusu cihazrn yogun internet trafiginde surekli olarak kendini bloke ettigi ve etkin virus, trojan, antispam, rootkit, malware, spyware ataklan kar~lsrnda kilitlendigi belirlenmi~tir. Bununla birlikte IP bazh gruplandlrma yapiisa bile bu gruplara ozel kurallar olu~turulamadlgl, otomatik olarak IP/MAC adres e~le~tirmesinin verimli olmadlgl tespit edilmi~tir. Bu nedenle a~aglda, kurumsal bir guvenlik duvannda asgari duzeyde olmasl gereken teknik ozellikler maddeler halinde belirlenmi~ olup "Guvenlik Duvan Teknik ~artnamesi" ornegi olu~turulmu~tur. TEKNiK QZELLiKlER Genel 1 Bili~im agrnrn guvenligi ve yonetimi ic;:in konumlandrnlacaktlr ve destekledigi kulianrci saylsl en az 150 olmahdlr. 2 Cihaz, ag guvenligi amaclyla uretilen, donanrm tabanh bir urun olacaktlr. Donanlm ve uzerindeki uygulama / veritabanlannrn tamaml aynr marka olmahdlr. 3 Guvenlik Duvan (Firewall), VPN, SSL VPN, URL/ic;:erik Filtreleme, Loglama ve Raporlama bile~enlerini ic;:erecektir. 4 En az 6(altl) adet 100/1000 (gigabit) ethernet portu bulunmahdlr. Cihaz uzerinde anahtarla (switch) c;:oklanml~ port bulunmayacaktlr. 5 Cihaz, aynr model bir cihazla birlikte kesintisiz yedekli (High-Available) c;:ah~abilmelidir. 6 Cihaz uzerinde IP/Mac e~lemeleri, LDAP ve Active Directory (Aktif Dizin) kullanlcllanna gore izinler uygulanabilmelidir. 7 Cihaz uzerinde kullanici saylsl, kural saylsl, VPN / SSL VPN Client saylsl gibi lisans srnlrlan bulunmayacak, srnlrslz kullanlclh olacaktlr. 8 Teklifte kullanllacak urunler, Avrupa Birligi veya Turkiye men~eiliyse, Avrupa Birligi Marka Tescil Belgesine ve uretimin yaplldlgl ulkeden ahnml~ Kapasite Raporuna sahip olmahdlr. 9 Teklif edilen urunlerle ilgili, en az 1 YII sureyle 5gun x 9saat uzaktan destek ve darll~manhk verilecektir. 10 Cihaz uzerinde c;:ah~anyazlhmrn yeni surumleri ve duzenli olarak guncellenrnesi gereken veritabanlan, uygulama imzalan 1 yll boyunca ucretsiz verilecektir. Cihaz, bu guncellemeleri internet uzerinden otomatik olarak yapabilmelidir. 11 Cihazrn en az 2 YII donanlm garantisi olmahdlr. 12 Teklif edilen tum urunlerle ilgili egitimler, uretici tarafrndan sertifikalandjrllml~ ki~iler tarafrndan verilecektir. 13 Teklif edilen guvenlik cihazi TSE tarafrndan da onayh Ortak Kriterler EAL4+ sertifikasma sahip olmahdlr.

3 GLivenlik Duvan / VPN /SSL VPN Ozellikleri 14 En az 3 Gbps (firewall throughput) performansta cihaz teklif edilecektir e~ zamanll oturumu destekleyebilmelidir. 15 Guvenlik Duvan uygulama katmanlnda tarama yapabilen, SPI (Stateful Packet Inspection) ozelliginde olacaktlr. 16 Web-arabirimi veya kendine ozel yonetim uygulamasl (GUI) arabirimi uzerinden, tek tek elle tanlmlama yapmadan, otomatik, tum ag IP-MAC adreslerini sabitleme ozelligini desteklemelidir. 17 Cihaz, Kopru{Bridge), Yonlendirici{Router) olarak ~all~abilmeli, NAT PAT donu~umlerini yapabilmelidir. 18 Cihaz uzerindeki ethernet portlannrn her biri LAN, WAN, DMZ i~in gorev yapabilir olup, iki veya daha fazla porta WAN ~lkl~1 gorevi verilebilecektir. WAN ~lkl~lannln yedekliligi tanrmlanabilmelidir. 19 Cihaz, servis kalitesi protokolu (OoS) ve bant geni~ligi yonetimi (Bandwidth Management) desteklemelidir. 20 Eri~im, denetim ve yetkilendirme sistemine sahip olacaktlr. 21 DHCP sunucu gorevini ustlenebilecektir. 22 VPN i~lemlerinde IPSec, PPTP, L2TP, 3DES, AES, MD5, SHA-l ve PKI desteklenmelidir. 23 Kurumsal uygulamalara guvenli uzak baglantllar kurabilmek i~in SSL VPN aityapisl saglamahdlr. SSL VPN kullanrcllan ve eri~ebilecekleri uygulamalar cihaz uzerindeki kullanici veritabanlndan yetkilendirilebilecektir. 24 Cihaz, DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) saldlnlanna kar~1 koruma saglamalldlr. URL / i~erikfiltreleme Ozellikleri 25 Kullanici bilgisayarlanna herhangi bir yazlhm yi.iklemeye gerek kalmadan filtreleme yapabilmeli, aktif dizindeki bilgileri kullanabilmelidir. 26 Cihaz en az 75 farkll kategoride slnlflandlnlml~, 3 milyondan fazla alan adlnl i~eren bir veritabanlna sahip olmalldlr. 27 Veritabanlndaki URL ler IP bazlnda da engellenmelidir. 28 Bu veritabanlna ve kelime dizilerine gore http filtreleme yapabilmelidir. 29 Tum site verine sadece belli sayfalann engellenmesi saglanabilmelidir. 30 Farkll kullanici ve kullanici gruplanna farkll kategorilerde URL filtreleme yapllabilmelidir. 31 Kullanici gruplannln olu~turulmaslnda IP listesi, IP arahgl veya Aktif dizin grup ve kullanrcllan kullanrlabilecektir. Aktif dizin tanlmlamalannln, sunucu uzerine bir ajan yi.iklenmeden mi.imkun olmasl tercih nedenidir. 32 Sistem SSL Decryption yeteneginde olacak, SSL uzerinden gelebilecek zararh kodlan ve ~ifreli SSLtrafigi ile gidilen proxy sitelerini tanrmlayarak engelleme yapabilecektir. Loglama ve Raporlama Ozellikleri 33 Filtreleme sistemleri taraflndan engellenen veya izin verilen trafikler detayh olarak loglanacak ve bu loglardan raporlann allnmasl saglanacaktlr. 34 Cihaz dahili olarak en az 500 GB logu depolayabilmelidir. 35 Raporlama sistemi, web tabanll ozel bir ekrana sahip olacak ve buradan istenen slkllkta ve i~erikte di.izenli raporlar istenebilecektir. 36 En az 60 onceden tanlmlanml~ rapor bulunmahdlr. Tanrmlanml~ raporlar, i~erigine gore daraltllabilmelidir.

4 37 Html, pdf ve benzer dokuman formatlannda rapor uretebilmelidir. Oreticinin ekleyecegi diger rap~r tipleri guncellemeler ile sisteme yuklenebiliyor olmahdlr. 38 Tutulan loglann 5651, e-imza ve ilgili diger ToC. kanunlanna uygun olabilmesi i~in gerekli tum loglama ve raporlama hizmetleri ek bir modul ve donanlm gereksinimi olmadan kar~lianmahdlr. Zaman damgasl hizmeti kanunen belirtilen yetkilendirilmi~ "Elektronik Sertifika Hizmet SaglaylCllan" tarafmdan butunle~ik olarak saglanmahdlr ve ilgili log, hi~bir dl~ uniteye aktanlmadan, cihaz uzerindeki disk birimine kaydedilecektiro 5651, e-imza ve ilgili diger ToC. kanunlanna uygun olabilmesi i~in, ilgili loglann herhangi bir ~ekilde el ile derlenmi~, herhangi bir harici yazlhm ve/veya program/program par~acigi kullanllarak olu~turulmu~ olmamasl gerekmektedir. 39 Cihaz, loglannl syslog sunuculara g6nderebilmeli ve SNMP arabirimi ile haberle~ebilmelidir. Vonetim Ozellikleri 40 Cihaz, web-arabiriminden (http, https) veya kendine ozel yonetim uygulamasl (GUI) arabirimi uzerinden, konsoldan, tel net ve ssh arabiriminden y6netilebilir olmahdlr. 41 Orun GUI tabanh arayuzleri sijrukle-blrak ve kopyala-yapl~tlr kolayhgmda olmahdlr. 42 Orunlerin raporlama ekranlan Turk~e ve ingilizce kullanllabilecektiro Konfigurasyon ve diger y6netim ekranlannm Turk~e kullanllabilmesi, urun se~iminde tercih sebebidir. 43 Orunle birlikte verilecek merkezi y6netim arayuzu, smlrslz sayldaki cihazl ek bir modul ve lisans gereksinimi olmadan merkezi olarak yonetilebilecektir. 44 GUI arayuz uzerinden veya TFTP ile firmware guncelleme yapllabilmelidir. 45 En az 2 adet USB ve 1 adet Konsol portuna sahip olmahdlr. Cihaz uzerinde gomulu LCD Paneli sayesinde cihazm durumuyla ilgili bilgiler g6runtuienebilecektiro 46 Cihaza ozel ayarlann yedeginin ahnabilmesi ve yedekten geri yukleyebilme mumkun olmahdlr. EMRAH ESER BiLGiSAVAR MOHo RoGOVEN GOKALP BiLGiSAVAR MOHo OZHAN idrisoglu ELEKTRONiK VE HABo MOHo ~' 3

5 Teknik ~artname Hazlrlanma Gerek~esi: Halk Sagllgl Mudurlugu'nun tarih ve sayl1i yazlslna istinaden Halk Sagllgl Mudurlugune ziyaret ger<;ekle tirilmi ve ihtiya<; tespiti yapllml olup Web sunucusunun, DNS ve Uygulama sunucusunun temin edilmesi gerektigi, bu sunuculann teknik ozellikleri ve Active Directory (Domain) yaplslna ge<;ilmesi durumunda Kurum i<;inyuklenici firma taraflndan yerine getirilmesi gereken <;all malara ili kin asgari duzeydeki genel teknik ozellikler belirlenmi olup "Sunucu Sistemleri Teknik $artnamesi" ornegi olu turulmu tur. A Tipi SERVER (SUNUCU) SiSTEMLERi DONANIMI TEKNiK GEREKLERi 1: Uygulama Sunucusu (1 adet) 1.1. i~lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i lemciyi desteklemelidir Sunucu uzerinde fiziksel olarak en az 6 (altl) adet i lemci <;ekirdegi olmalldlr Sunucu uzerinde mantlksal olarak en az 12 (oniki) adet i lemci <;ekirdegi olmalldlr Teklif edilecek i lemcinin End of Life (EOL) duyurusu yapllmaml olmalldlr Fiziksel i lemci en az 1 adet olmall ve urunle birlikte verilerek, en az a agldaki ozellikleri kar llamalldlr. Intel Xeon Processor Six Core (Altl <;ekirdekli) 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI veya daha uzeri ozelliklere sahip olmalldlr Ana Bellek Sunucuda en az 32 (Otuziki) GB, en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek bulunmalldlr Sunucu, her bir i lemcide en az 96 (doksanaltl) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek'i destekleyebilir kapasitede olmalldlr Sunucu toplamda minimum 192 (yuzdoksaniki) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellegi desteklemelidir Sunucuya takllacak olan her bir i lemci, kendi yapacagl i lemlere istinaden kullanacagl Ram modullerini kendi koprusu uzerinde bulunduracaktlr Sunucuyla gelen bellekler hata duzeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Sunucu mimarisi donammsal olarak 2 (iki) Yollu mimari ile tasarlanml olacaktlr Disk Birimleri Sistem uzerinde en az 8 (sekiz) adet 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) disk yuvasl bulunmalldlr Sistemde en az 5 (be ) adet olmak uzere, her biri en az 600 (altiyuz) GB Hot plug / swap SAS-2 arayozono kullanan ve RPM dono hlzlna sahip disk i<;ermelidir. Sayfa 1 /9

6 Sunucu ile verilecek olan diskler en az 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) tipinde olmalldlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzln1 saglayan diskler ile verilmelidir Sunucuda bulunacak olan RAID kartmm SAS 3 Gb/sec arabirim hlzini ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmalldlr Sunucu uzerinde bulunan diskler, SAS RAID Controller'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili bellege sahip olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 16 adet disk desteklemelidir Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i~letim sistemi iyin hazlr hale getirecektir Girdi/Clktl (G/C) i~lemeonitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr CevreBirimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmalldlr EkranKartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr Ag Kartl (EthernetKartl) En az 2 (iki) adet 10/100/1000BasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmalldlr Gu~KaynaglOnitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel guy kaynagl unitesi olacaktlr Her bir guy kaynagl unitesi en az 750 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant) ~ekilde yall~lyor olmalldlr GUy kaynagl unitesinin sagllkll yall~masl iyin gerekli olan fan sistemi, guy kaynagl unitesinin iyerisinde olmalldlr Sunucui~letimSistemi Sunucu donanlml uzerine Windows 2008 Standart Server R2 veya Windows 2012 Standart Server R2 kurulacak ve i~bu i~letim sisteminin uzerine, kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiyay duyulacak olan tum yazilimiann kurulumlan yapllacaktlr. i~bu kuruluma istinaden; Windows 2008 Server Standart R2 veya Windows 2012 Server Standart R2 i~letim sistemi yazillml, Sayfa 2/9

7 Kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiyag duyulacak olan tum yazilimlar ve servisler, Kurulum, konfigurasyon ve devreye alma anlnda glkabilecek olan tum sorunlann gozumu, ilgili sunucunun yerel agda bulunan UTM Guvenlik Duvan uzerindeki tammlamalan ve tum guvenlik yapllandlrmalan, Yuklenici firma sorumlulugunda olup, kurumun Bilgi i~lem Birimi'ne tum yapliacak olan i~lemlerle ilgili egitim verilecektir. i~bu adlmda yapllan her ~ey testleri yapllarak idareye teslim edilecektir. i~bu i~lemlerin tamaml Yuklenici taraflndan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yuklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 2: Web Sunucusu ve FTP Sunucu (1 adet) 2.1. i~lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i~lemciyi desteklemelidir Sunucu uzerinde fiziksel olarak en az 6 (altl) adet i~lemci gekirdegi olmahdlr Sunucu uzerinde mantlksal olarak en az 12 (oniki) adet i~lemci gekirdegi olmalldlr Teklif edilecek i~lemcinin End of Life (EOl) duyurusu yapllmaml~ olmalldlr Fiziksel i~lemci en az 1 adet olmah ve urunle birlikte verilerek, en az a~agldaki ozellikleri kar~llamalldlr. Intel Xeon Processor Six Core (Altl Cekirdekli) 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI veya daha uzeri ozelliklere sahip olmahdlr Ana Bellek Sunucuda en az 32 (Otuziki) GB, en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek bulunmalldlr Sunucu, her bir i~lemcide en az 96 (doksanaltl) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek'i destekleyebilir kapasitede olmahdlr Sunucu toplamda minimum 192 (yuzdoksaniki) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellegi desteklemelidir Sunucuya takllacak olan her bir i~lemci, kendi yapacagl i~lemlere istinaden kullanacagl Ram modullerini kendi koprusu uzerinde bulunduracaktlr Sunucuyla gelen bellekler hata duzeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Sunucu mimarisi donammsal olarak 2 (iki) Yollu mimari ile tasarlanml~ olacaktlr Disk Birimleri Sistem uzerinde en az 8 (sekiz) adet 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) disk yuvasl bulunmahdlr Sistemde en az 5 (be~) adet olmak uzere, her biri en az 600 (altiyuz) GB Hot plug / swap SAS-2 arayuzunu kullanan ve RPM donu~ hlzlna sahip disk igermelidir Sunucu ile verilecek olan diskler en az 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) tipinde olmahdlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlnl saglayan diskler ile verilmelidir Sunucuda bulunacak olan RAID kartlnln SAS 3 Gb/sec arabirim hlzlnl ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmahdlr Sunucu uzerinde bulunan diskler, SAS RAID Controlier'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktlr. Sayfa 3 / 9

8 Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili be liege sahip olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 16 adet disk desteklemelidir Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i~letim sistemi i9in hazlr hale getirecektir GirditClktl (GtC) i,leme Onitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr Cevre Birimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmalldlr. 2.6 Ekran Kartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr. 2.7 Ag Kartl (Ethernet Kartl) En az 2 (iki) adet 10/100/1 OOOBasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmalldlr. 2.8 Gu~ Kaynagl Onitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel gu9 kaynagl unitesi olacaktlr Her bir gu9 kaynagl unitesi en az 750 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant) ~ekilde 9all~lyor olmalldlr GU9 kaynagl unitesinin sagllkll 9all~masl i9in gerekli olan fan sistemi, gu9 kaynagl unitesinin igerisinde olmalldlr. 2.9 Sunucu donanlml uzerine Windows 2008 Standart Server veya Windows 2012 Standart Server R2 kurulacak ve i~bu i~letim teminin uzerine, kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiya9 duyulacak olan tum yazilimiann kurulumlan yapllacaktlr. i~bu kuruluma istinaden; Windows 2008 Server Standart R2 veya Windows 2012 Server Standart R2 i~letim sistemi yazillml, Windows 2008 Server Standart R2 veya Windows 2012 Server Standart R2 yazillmlnin hizmetlerinden lis ile birlikte Web ve FTP Sunucu kurulumlan yapllacak, Kurumun ihtiyaci olan Web ve FTP sunucusu i9in yeni sunucu uzerinde ihtiya9 duyulacak olan tum yazilimlar ve servisler, Kurulum, konfigurasyon ve devreye alma anlnda 91kabilecek olan tum sorunlann 90zumu, ilgili sunucunun yerel agda bulunan UTM Guvenlik Duvan uzerindeki tanlmlamalan ve tum guvenlik yapllandlrmalan, Yuklenici firma sorumlulugunda olup, kurumun Bilgi i~lem Birimi'ne tum yapllacak olan i~lemlerle ilgili egitim verilecektir. i~bu adlmda yapllan her ~ey testleri yapllarak idareye teslim edilecektir. i~bu i~lemlerin tamaml Yuklenici taraflndan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yuklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. Sayfa 4 / 9

9 3: Dizin Hizmetleri Sunucusu (Active Directory I Domain Sunucusu) (1 adet) 3.1. i$lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i~lemciyi desteklemelidir Sunucu uzerinde fiziksel olarak en az 6 (altl) adet i~lemci <;ekirdegi olmalldlr Sunucu uzerinde mantlksal olarak en az 12 (oniki) adet i~lemci <;ekirdegi olmalldlr Teklif edilecek i~lemcinin End of Life (EOl) duyurusu yapllmaml~ olmalldlr Fiziksel i~lemci en az 1 adet olmall ve uronle birlikte verilerek, en az a~agldaki ozellikleri kar~llamalldlr. Intel Xeon Processor Six Core (Altl <;ekirdekli) 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel OPI veya daha Ozeri ozelliklere sahip olmalldlr Ana Bellek Sunucuda en az 32 (Otuziki) GB, en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek bulunmalldlr Sunucu, her bir i~lemcide en az 96 (doksanaltl) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek'i destekleyebilir kapasitede olmalldlr Sunucu toplamda minimum 192 (yozdoksaniki) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellegi desteklemelidir Sunucuya takllacak olan her bir i~lemci, kendi yapacagl i~lemlere istinaden kullanacagl Ram modollerini kendi koproso Ozerinde bulunduracaktlr Sunucuyla gelen bellekler hata dozeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Sunucu mimarisi donanlmsal olarak 2 (iki) Yollu mimari ile tasarlanml~ olacaktlr Disk Birimleri Sistem Ozerinde en az 8 (sekiz) adet 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) disk yuvasl bulunmalldlr Sistemde en az 5 (be~) adet olmak Ozere, her biri en az 600 (altiyoz) GB Hot plug 1 swap SAS-2 arayozono kullanan ve RPM dono~ hlzma sahip disk i<;ermelidir Sunucu ile verilecek olan diskler en az 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) tipinde olmalldlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlnl saglayan diskler ile verilmelidir Sunucuda bulunacak olan RAID kartmm SAS 3 Gb/sec arabirim hlzlnl ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunan diskler, SAS RAID Controller'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktl r Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili bellege sahip olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 16 adet disk desteklemelidir. Sayfa 5/9

10 Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i!?letim sistemi i<;in hazlr hale getirecektir Girdi/Clktl (G/C) i~leme Onitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr Cevre Birimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmahdlr Ekran Kartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr Ag Kartl (Ethernet Kartl) En az 2 (iki) adet 10/1 00/1 OOOBasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmahdlr Gu~ Kaynagl Onitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel gu<; kaynagl unitesi olacaktlr Her bir gu<; kaynagl unitesi en az 750 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant)!?ekilde <;ah!?lyorolmalldlr Gu<; kaynagl unitesinin saghkh <;all!?masl i<;in gerekli olan fan sistemi, gu<; kaynagl unitesinin i<;erisinde olmalldlr Sunucu donanlml uzerine Windows 2008IWindows 2012 Server kurulacak ve i!?bu i!?letim sisteminin uzerine, kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiya<; duyulacak olan tum yetkilendirmeler, eri!?imler, yapllandlrmalar yapllacak ve guvenlik yapllandlrmalan olu!?turulacaktlr. i!?bu kuruluma istinaden; Windows 2008 Standart Server R2 veya Windows 2012 Standart R2 Server yazillml, Windows 2008 Standart Server R2 veya Windows 2012 Standart R2 Server yazillmlnin hizmetierinden Dizin Hizmetleri (Active Directory I Domain) servisi yapllandlnlacak, Kurumun ihtiyaci yetkilendirme ve eri!?im denetimleri her bir kuliamci ve grup i<;in ayn ayn yapllandlnlacak Kurulum, konfigurasyon ve devreye alma anlnda <;Ikabilecek olan tum sorunlann <;ozumu saglanacak, ilgili sunucunun yerel agda bulunan UTM Guvenlik Duvan uzerindeki tanlmlamalan ve tum guvenlik yapllandlrmalan, ilgili sunucunun, kurum bunyesinde <;all!?makta olan mevcut UTM Guvenlik Duvan urunu ile araslndaki Active Directory I Dizin Hizmetleri Sunucusu'nun entegrasyonu yapllmasl, Yuklenici firma sorumlulugunda olup, kurumun Bilgi i!?lem Birimi'ne tum yapllacak olan i!?lemlerle ilgili egitim verilecektir. i!?bu adlmda yapllan her!?ey testleri yapllarak idareye teslim edilecektir. i!?bu i!?lemlerin tamaml Yuklenici taraflndan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yuklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. Kurumun bunyesinde bulunan UTM Guvenlik Duvan urununun Active Directory I Dizin Hizmetleri Sunucusu'na entegrasyonu yaplhrken, her bir kuliamci ve her bir Active Directory I Dizin Hizmetleri kulianici kumesi, UTM Guvenlik Duvan urununde ayn ayn se<;ilebilmesi saglanacaktlr. i!?bu entegrasyon i!?lemi, herhangi bir lisans ya da ek bir donamm kulianllmadan yapllacaktlr. Sayfa 6 / 9

11 B Tipi SERVER (DEPOLAMA SUNUCUSU) DONANIMI TEKNiK GEREKLERi 4: Depolama Sunucusu (1 Adet) 4.1. i lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i~lemciyi desteklemelidir YOklenici, OrOnOfiziksel olarak en az 1 (bir) adet i~lemciyle birlikte verecektir Sunucu Ozerinde fiziksel olarak en az 4 (dert) adet i~lemci <;:ekirdegi olacaktlr Sunucu Ozerinde mantlksal olarak en az 8 (sekiz) adet i~lemci <;:ekirdegi olacaktlr Teklif edilecek i~lemci'nin End of Life (EOl) duyurusu yapllmaml~ olmalldlr Fiziksel i~lemci a~agldaki ezellikleri kar~llamalldlr En az 1 (bir) adet Intel Xeon Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) veya daha Ozeri ezelliklere sahip olmalldlr Sunucuya ikinci CPU takllmak istendiginde, ikinci CPU i<;:inbir CPU voltaj Onitesi'ne ihtiyac; duyulmakslzln c;all~abiliyor olmalldlr Ana Bellek Sunucuda en az 16 (Onaltl) GB DDR3 RDIMM bellek bulunmalldlr Sunucu minimum 192 (yozdoksaniki) GB DDR3 RDIMM bellegi desteklemelidir Sunucuyla gelen bellekler hata dozeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Disk Birimleri Sistem Ozerinde en az 12 (Oniki) adet 3,5 inch'lik dahili Hot-Plug/swap disk yuvasl bulunmalldlr Sistemde en az 4 (dert) adet olmak Ozere ve her biri en az 3 (0<;:)TB Hot plug / swap SATA- 2 arayozono kullanan NS serisi Near Line Sas Disk i<;:ermelidir. Sunucu ile verilecek olan 4 adet disk 3,5 inch hot-swap Near Line SAS tipinde olmalldlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzln1 saglayan diskler ile verilmelidir Sunucu Ozerinde en az 2 adet 120 GB 2,5" SSD HOD olacak, bu diskler Raid 1 (Aynalama) yaplslnda olacaktlr ve i~letim sistemi ile beraber diger gerekli tom yazilimiann yoklo olacagl i~letim Sistemi Alanl (O.S. Alanl) olarak yapllandlrllacaktlr. Bu 2,5 inch'lik SSD Disk'ler, sunucunun 3,5 inch'lik disk Onitelerine takllacak olan her hangi bir ara baglantl ya da c;evirici modoio ile sisteme dahil edilmeden kullanllacak ~ekilde olmalldlr Sunucuda bulunacak olan RAID kartlnln SAS 3 Gb/sec arabirim hlzlnl ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunan diskler, SAS RAID Controller'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili bellege sahip olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 32 adet disk desteklemelidir. ilerleyen sorec;te ihtiya<;:duyulabilecek Merkezi PACS Sistemi gibi ihtiya<;:lan kar~llayabilmek adina, JBOD destegi ile ilave en az 48 yeni disk Onitesi eklenebilecek ezellikte olmalldlr. Eklenecek olan yeni disk kome Onitelerinin her biri en az 36 tane disk ic;eren ~aselerden olu~malldlr. Sayfa 7 / 9

12 Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller uzerinde TURBO SSD Cache Key uyumlulugu olmalldlr Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i~letim sistemi ie;in hazlr hale getirecektir Sunucu uzerinde bulunan ve opsiyonel olarak kullanlml du~unulen tum 2,5 inch ve 3,5 inch SAS - SAS2 disk birimlerinin taklll oldugu RAID Kartl ve sunucunun disk unitesi, Hot Spare ozelligini destekler teknolojide olacaktlr GirditClktl (GtC) i leme Onitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr Cevre Birimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmalldlr Ekran Kartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr Ag Kartl (Ethernet Kartl) En az 4 (dort) adet 10/100/1000BasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmalldlr Uzaktan Yonetim ModUlO Sunucuya LAN ve WAN uzerinden guvenli eri~im saglamalldlr Sistem uzerinde entegre ya da PCI slot'a taklll olabilir Sunucu donanlml elektriksel olarak tamamlyla kapallyken, Uzaktan Yonetim Modulu ile cihaza yerel ag ve/veya internet agl uzerinden eri~ilerek komut verilebilmeli ve veri len komuta istinaden sunucunun ae;llmasl saglanabilmelidir Sunucunun fiziksel olarak kontrolu anlnda yapllabilecek tum i~lemlerin tamaml (fiziksel pare;a degi~im mudahaleleri harie;tir), Uzaktan Yonetim Modulu ile yapllabiliyor olmalldlr Sistem uzerinde bulunan yonetim portu, anakarttan baglmslz olmalldlr ve istenildigi zaman sokulebilir ozellikte olmalldlr. Yonetim modulo hi!; bir ~ekilde teknik ve sure klsltlamaslna sebep olmadan e;all~abiliyor olmall ve i~bu yetenekleri herhangi bir lisans ile saglamlyor olmalldlr GO~ Kaynagl Onitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel gue; kaynagl unitesi olacaktlr Her bir gue; kaynagl unitesi en az 760 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant) ~ekilde e;all~lyor olmalldlr Gue; kaynagl unitesinin sagllkll e;all~masl ie;in gerekli olan fan sistemi, gue; kaynagl unitesinin ie;erisinde olmalldlr Ek Donamm ihtiya~lari ilerleyen zamana bagll olarak gerekli olabilecek ek donanlmlar olan; CPU, Ram, JBOD Destegi olan Raid kartl ve JBOD uzerinden eklenebilecek olan ek depolama alan Ian ve HDD urunleri ie;in yuklenici, herhangi bir marka baglmllllgi olmadan urun tedarik edilebildigine dair, sunucu ureticisinin ve/veya Turkiye Distributoru'nun onayladlgl orijinal evrakl, idareye sunacaktlr Sunucu i letim Sistemi Teklif edilen sunucuda Windows Server 2008 Standart veya Windows Server 2012 Standart R2 i~letim sistemi yuklu olmalldlr. Sayfa 8 / 9

13 GENEL TEKNiK QZELLiKLER: 1. YOklenici, A Tipi Sunucu donanlmlannm disk komelerini yapllandlnrken, ilk 4 (dort) diski RaidS yapacak, bu disklerden 1 (bir) tanesi Parity disk olarak yapllandlnlacak ve 5. (be~inci) diski ise Hot-Spare olarak tanlmlayarak, 4 diskten olu~an RaidS setinin park konumundaki yedek diski olarak yapllandlracaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 2. YOklenici, B Tipi Sunucu'nun disk komelerini olu~tururken kullanllan 2 (iki) adet Enterprise Serisi SATAII disk'i Raid1 (Mirrror) olacak ~ekilde yapilandlracaktlr. Bu disk komesi, A Tipi Sunucu donamm ve yazllimlan ic;in iscsi disk komesi olarak tammlanacak ve her bir sunucu ic;in gerekli olacak disk boyutunu, kurumun bilgi i~lem yetkililerince hesap ederek yapllandlracaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 3. Dizin Hizmetleri Sunucusu (Active Directory 1 Domain Sunucusu) yaplsma gec;i~ Kurumun ongordogo donemde yoklenici firma tarafmdan gerc;ekle~tirilecek olup kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 4. Kurumun bonyesinde bulunan ana dagltlm ag anahtan, tam yonetilebilir ozelliktedir. i~bu ana dagltlm ag anahtan Ozerinde gerekli olacak saylda v-ian yapllandlrmasl yapllacak ve A Tipi Sunucu OrOnleri ile B Tipi sunucu OrOnlerinin 1. (birinci) ag arabirimi aynl v-ian ic;erisinde haberle~ecek ~ekilde aynl v-ian'a dahil edilecektir (v-lan2). A Tipi Sunucu OrOnleri ile B Tipi sunucu OrOnlerinin 2. (ikinci) ag arabirimi ile yerel agm ana dagltlm baglantl kablosu aynl v- Ian ic;erisinde haberle~ecek ~ekilde yapllandlnlacaktlr (v-lan1). Bununla birlikte v-lan1 ile v- lan2'nin birbirleriyle haberle~mesini engellemek amaclyla v-ian izolasyonu saglanacaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 5. TOm sunucu yazllim, donanlm ve donanlmlar Ozerinde ko~an ve yoklenici tarafmdan kurulumlan yapilan tom i~letim sistemleri ve i~bu i~letim sistemleri Ozerinde ko~an tom servisler ile ilgili destek yokomioiogo,verilecek olan egitimler ve sorun tespiti, c;ozomove yerinde destek hizmetleri YOklenici'ye aittir. YOklenici, i~bu EK-I'de belirtilen tom yokomloiokleri yerine getirecek ve bunun ardmdan i~in kabulo yapllacaktlr. YOklenici, i~bu EK-I'de belirtilen tom yokomloiokleri, OrOn tesliminden sonraki 1 (bir) takvim ayl ic;erisinde yapmak ve kuruma teslim etmek zorundadlr. 6. TOm sunucu yazllim, donanlm ve donanlmlar Ozerinde ko~an ve yoklenici tarafmdan kurulumlan yapllan tom i~letim sistemleri ve i~bu i~letim sistemleri Ozerinde ko~an tom servisler ile ilgili destek yokomioiogo,7 gon 24 saat olmak Ozere YOklenici'ye aittir. i~bu OrOn sunucu yazillm, donanlm ve donanlmlar Ozerinde ko~an ve yoklenici tarafmdan kurulumlan yapllan OrOnlerin tamamlyla ilgili destek ve ihtiyac;lara istinaden, kurum yetkilisi olan ki~i ve/veya bilgi i~lem birimi yetkililerince YOklenici'ye once telefon ile, telefonun ardmdan ise mail ile bilgi verildikten sonraki 2 (iki) saat ic;erisinde sisteme yerinde modahale edilecek, sorun teknik destek ile c;ozomlenemeyecek ve parc;a tedariki yapllmasl gerekiyor ise 2 (iki) gon ic;erisinde degi~imi yapllacak OrOnOn tedariki yapllml~ ve yerinde c;ozomo saglanml~ olacaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 7. YOklenici, teklif verecegi tom OrOnlerin Adana ilindeki Yetkili CozOm Ortagl ve Servis Noktasl oldugunu gosterir evraklanmn aslim, idareye sunacaktlr. Sayfa 9/9

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

ŞARTNAME NO. : TARİH :

ŞARTNAME NO. : TARİH : T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AĞ BAĞLANTILI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (NAS) TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO. : TARİH : 1. Bu onaylı teknik şartname onaylandığı

Detaylı

Labris LBR-S Labris LBR-S4-100A YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU Labris Güvenlik Programlar

Labris LBR-S Labris LBR-S4-100A YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU Labris Güvenlik Programlar 315.381115 Labris LBR-S4-500 LABRİS LBR-S4-500 FIREWALL GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ S4000 YAZILIM PAKETİ (500 Kullanıcılı ); Yazılım Özellikleri: Firewall,VPN, SSL VPN, İçerik filitreleme, Antivirüs / Antispam

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi Computer and Network Security 153101010 Cemalettin Kaya Güz Dönemi 2016-2017 Giriş pfsense Nedir? Neden pfsense? Diagram Kurulum Donanım Seçimleri Minimum Gereksinimler Yapılandırma Konfigurasyon Ayarlar

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ... 3 2. GENEL ŞARTLAR... 3 3. SİSTEM STANDARTLARI... 4 4. SUNUCU SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ... 4 5. KURULUM VE MONTAJ....6 6. EĞİTİM....7 1. AMAÇ

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz...

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Asistek Firewall kullanmanın pek çok yararı vardır: Asistek Firewall, tamamen web tabanlı ve esnek yapıya sahip Güvenlik Duvarı servislerini barındırarak çeşitli

Detaylı

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE Halk T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi SaYI Konu :~s9 : Yaklal;;lk Maliyet ADANA {~. /Cbi2013 YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM... MOESSESESINE MOdOrlO OmOzOn I'hl' Iyaci 0 an al;;8gd I a CInSI, ml'kt

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

HASTANEMİZDE BULUNAN SUNUCULAR VE SUNUCU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KURALLAR

HASTANEMİZDE BULUNAN SUNUCULAR VE SUNUCU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KURALLAR Sayfa No 1 / 6 Hastanemizde bulunun tüm sunucular -2. katta bulunan ana sistem odasında yer almaktadır. Ana sistem odasına erişim çift kilitli şifreli kapı ile erişilebilmekte olup yetkili personel dışında

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37811563/ 07/04/2016

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37811563/ 07/04/2016 T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37811563/ 07/04/2016 Konu: Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (9) kalem Bilişim Malzemesi Alımı işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734 sayılı

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

BANDIRMA DEMİNERALİZE SU ÜNİTESİNDEKİ KONTROL SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ İLE BİLGİSAYARLARIN VE PROGRAMLARIN LİSANSLARIYLA BİRLİKTE TEMİNİ İŞİNE

BANDIRMA DEMİNERALİZE SU ÜNİTESİNDEKİ KONTROL SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ İLE BİLGİSAYARLARIN VE PROGRAMLARIN LİSANSLARIYLA BİRLİKTE TEMİNİ İŞİNE 1/8 BANDIRMA DEMİNERALİZE SU ÜNİTESİNDEKİ KONTROL BİLGİSAYARLARIN VE PROGRAMLARIN NE AİT TEKNİK ŞARTNAME ENERJİ VE OTOMASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2015 2/8 1.0 TARAFLAR VE ADLANDIRMA : Bu şartnamede,

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM BT ANALİZ Durum Tesbiti 2 Bilişim Teknolojileri Analizi Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Harcamalar 2013 1996 2001 %8 %11 %43 %29 %63 %46

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. 1. Saldırı önleme sistemi bu işe özel üretilmiş yazılım/donanım bütünü olan bir cihaz (appliance) olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME. 1. Saldırı önleme sistemi bu işe özel üretilmiş yazılım/donanım bütünü olan bir cihaz (appliance) olmalıdır. TEKNİK ŞARTNAME 1. Saldırı önleme sistemi bu işe özel üretilmiş yazılım/donanım bütünü olan bir cihaz (appliance) olmalıdır. 2. Network IPS çözümü Layer 2 seviyesinde, transparent çalışabilmeli ve ağ üzerinde

Detaylı

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri saynas NSV1 Serisi Esnek Disk Depolama Sistemleri Esnek Disk Depolama Sistemi Network Attached Storage (NAS) Esnek Disk Depolama Sistemleri şirketlerin ağ yapılandırmasında hızla yaygınlaşmakta, bunun

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları DMO ÜRÜNLERİ 2015 Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Katalog Kod lar ve İş İstasyonları 314.781.013 CASPER CD.DM4570853A 314.781

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı Teknik Şartname 1. Amaç Bu şartnamenin amacı, Devamlılık Merkezi ve TRT Kurdi kanalının yayın hizmetlerinde kullanılması için alınması planlanan sistem

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM 18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM ANET LOG COLLECTOR SAFELOG CSL SureLog/Fauna SureSec Agent Gereksinimi Yok Yok Yok Yok Yok Anlık Hash ve Zaman Damgası Evet Evet Evet

Detaylı

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme LOGO Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme Mustafa COŞAR - İsmail ARIK Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ Güvenliği ve Önemi Kurumsal

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

CASPER PRO K400A. Az Yer, Çok İş. Teknik Özellikler

CASPER PRO K400A. Az Yer, Çok İş. Teknik Özellikler CASPER PRO K400A Az Yer, Çok İş Casper PRO K400A masaüstü bilgisayar ile tüm işlerinizin kolayca üstesinden gelin. Zorlu uygulamaları sizin için kolaylaştıran 6. Nesil Intel Core işlemci ve DDR3 desteği

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Net-Sis İnternet Ve Bilişim Hizmetleri Cloud VDS Altyapı Tanıtım Kataloğu

Net-Sis İnternet Ve Bilişim Hizmetleri Cloud VDS Altyapı Tanıtım Kataloğu Net-Sis İnternet Ve Bilişim Hizmetleri Cloud VDS Altyapı Tanıtım Kataloğu İÇİNDEKİLER 1- Cloud VDS Nedir? Niçin Net-Sis VDS Paketleri? 2- Sunucu Özellikleri 3- Veri Depolama Birimi Özellikleri 4- Network

Detaylı

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır.

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır. 1. Genel istek ve özellikler 1.1. Teklif edilecek sistemler, 7 gün 24 saat parça dahil 3 yıl yerinde üretici destek garantisi ile teklif edilmelidir. 1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU : Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Uydu Kampus de kurulması planlanan Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Sistemi

Detaylı

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM 18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM ANET LOG COLLECTOR SAFELOG CSL SureLog SureLog(Korelasyonlu) SureSec Agent Gereksinimi Yok Yok Yok Yok Yok Yok Anlık Hash ve Zaman

Detaylı

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi 1 Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon Sürüm 2.1.3 2 İçindekiler Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi... 1 1. Sistem Gereksinimleri... 3 2. Kurulum... 3 3. Lisanslama... 10 4. Windows

Detaylı

3. 7 nokta AF ojmahdlr. 8. Saniyede 3 kare ~ekim hlzi olmahdrr. 13. Compact Flash Type 1/11 (Microdrive uyumlu) olmalld,r.

3. 7 nokta AF ojmahdlr. 8. Saniyede 3 kare ~ekim hlzi olmahdrr. 13. Compact Flash Type 1/11 (Microdrive uyumlu) olmalld,r. A1 1 ~ v Sosyat Po.t.ka B.J nt.~. TEKNiK ~RTNAME VE GEREK5iNiMLER SbZLESME AD I : Ekipman Ahml SbZLESME NUMARASI KALEM ADI MiKTAR ; Fotograf Makinesi : 1 adet TEKNiK AYRINTILAR l.genel Tanlm Foto~raf Makinesi

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik

Detaylı

AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim?

AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim? AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim? AntiKor Güvenlik sunucusu, yerel ağ ile interneti sağlayan DSL modem veya Router arasına girerek bütün İnternet trafiğinin üzerinden geçmesini sağlar

Detaylı

315.381945. 315.381947 Forcepoint WDLP-C-CP24-N. 315.381949 Forcepoint TDSD-C-CP24-N

315.381945. 315.381947 Forcepoint WDLP-C-CP24-N. 315.381949 Forcepoint TDSD-C-CP24-N 315.381945 Forcepoint WSPA-C-CP24-N Forcepoint TRITON AP-WEB URL Filtreleme yazılımı ile İnternet üzerinde istenmeyen sitelere erişimler filtrelenebilirken Malware, Trojan ve zararlı içeriklerinde kullanıcılara

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri saynvr NSV1 Serisi IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri Analog kameraların dezavantajları: Düşük çözünürlüklü, Kablo maliyeti, Kayıt imkanı kısıtlılığı Uzun mesafelerde tek bir kablo kullanımında sinyal

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

Pfsense kurulum için gereken cd iso imajını http://www.pfsense.org/mirror.php?section=downloads adresinden indirebilirsiniz.

Pfsense kurulum için gereken cd iso imajını http://www.pfsense.org/mirror.php?section=downloads adresinden indirebilirsiniz. Pfsense Kurulum ve ilk Ayarlar Sistem güvenliği ve kullanıcıların kontrol altında tutulması için piyasada bir çok firewall ve benzeri gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak bir çok ürün bulunmaktadır.

Detaylı

uresystem DeepDive aan R. SOYGÜR ROSĐSTEM

uresystem DeepDive aan R. SOYGÜR ROSĐSTEM uresystem DeepDive aan R. SOYGÜR ROSĐSTEM ANALĐZ Durum Tesbiti 201 nolojileri Analizi de Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim Đçin Harcamalar 2011 2001 %11 46 %43 2006 %12 %22 %16 %33 %51 %66 %11 %6 si ri nolojileri

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı.

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı. OPERA 1-20 Kullanıcı SINGLE SERVER 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110 SINGLE SERVER 21-40 Kullanıcı 4*Xeon 2 GHZ 6GB 8*146 GB 15k (Raid 1+0) c:=40 GB, d:>=540 APPLICATION SERVER

Detaylı

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb WINDOWS HOSTING PAKETLERİ (Plesk Panel) ÖZELLİKLER Platform Özellikleri Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb Windows

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

S8800 Server ACM IP Telefon Santralleri. S8300 Server ACM IP Telefon Santralleri

S8800 Server ACM IP Telefon Santralleri. S8300 Server ACM IP Telefon Santralleri S8800 Server ACM IP Telefon Santralleri S8300 Server ACM IP Telefon Santralleri Avaya Aura Communication Manager Communication manager, Avaya Aura ailesinin en önemli bileşenidir. Bu haberleşme sistemi

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ 2.HAFTA Yonga Seti (Chipset) Anakart üzerinde yer alan bir dizi işlem denetçileridir. Bu denetçiler anakartın üzerindeki bilgi akış trafiğini denetler. Bilgisayarın kalitesi,

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/1164 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ VE LOGLAMA İŞİ 15.01.2014 SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ocak 2014 Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceği Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET)

INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET) INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET) 1. GENELOZELLJKLER 1.1. 1-4 adet arasmda istege gore Yerel Alan $ebeke (YA$: LAN) ve Geni Alan ebeke (GA$: WAN) internet

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard ve Advanced Sürümler Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Sistem Gereksinimleri Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

40. yıl INTEL CORE 2 DUO PC BİLGİSAYAR. Açıklama Intel Core 2 Duo 2.13 PC Bilgisayar (4 adet) Denklik/Onay

40. yıl INTEL CORE 2 DUO PC BİLGİSAYAR. Açıklama Intel Core 2 Duo 2.13 PC Bilgisayar (4 adet) Denklik/Onay INTEL CORE 2 DUO PC BİLGİSAYAR Intel Core 2 Duo 2.13 PC (4 adet) Sorumlu Bölüm Laboratuar E posta INTEL CORE 2 DUO PC BİLGİSAYAR Araş. Gör. Emre ÜNSAL Unix eunsal@cs.deu.edu.tr 40. yıl Adres Dokuz Eylül

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM SİSTEM BİRİMİ ÇEVREBİRİMLERİ Ana Kart (Mainboard) Monitör İşlemci

Detaylı