T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE"

Transkript

1 T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen Or,:(3) kalem mal temini ir,:in; 4734 SaYlh Kamu ihale Kanunun 9.maddesi geregi yak1a!11kmaliyete esas olmak iizere; Birim fiyatlannm bildirilmesini rica ederim. Birim Fiyata Esas i~kaleminin Adl Miktan Birimi Birim Fiyatl(TL) Giivcnlik Duvan Cihazl Ahml Adet 2 A Tipi Server (Sunucu) Sistemlcri Donamml Ahml 3 Adet 3 B Tipi Scrver (Depolama Sunucusu) Donamml Ahml Adet TOPLAM(Kdv Harir,:) Ek: Tcknik :;;artname Onemli Notlar: En son yakla!11kfiyat bildirim kabul tarihi... I tarihi mesai saati bitimine kadardlt. : Birim fiyatlar iizerinden bildirdiginiz toplam bedel K.D.V harir,:belirtilecektir. : Tiirk Lirasl olarak verilecektir. irtibat Adresi:lrtibat Adresi:Adana Halk Saghgl Miidiirliigii Re~atbey Mh.5 Ocak Cd. No: 53 Seyhan I ADANA irtibat Tel: irtibat Faks:

2 ADANA HALK SAGLIGI MUDURLUGU'NE ALiMI YAPILACAK GUVENLiK DUVARI CiHAZI TEKNiK ~ARTNAMESi Bu c;:ah~maadana Halk Saghgl Mudurlugu'nun tarih ve 3614 saylh yazlsrna istinaden tarihinde bizzat a~aglda isimleri bulunan personel tarafrndan ilgili kurum ziyaret edilerek ve etut edilerek hazlrlanml~tlr. Teknik Sartname HaZlrlanma Gerek~esi: Halk Saghgl Mudurlugu'nde halihazlrda kulla 1:im lkta olan guvenlik duvannda 5651 saylh "internet ortamrnda yapllan yayrnlann duzenlenmesi ve bu yayrnlar yoluyla i~lenen suc;:larla mucadele edilmesi hakkrnda kanun" geregince log kayltlannrn tutulmadlgl ve sadece kelime bazh yasaklama yapabildiginden duzgun web filtrelemesinin yapllamadlgl gorulmu~tur. Aynca soz konusu cihazrn yogun internet trafiginde surekli olarak kendini bloke ettigi ve etkin virus, trojan, antispam, rootkit, malware, spyware ataklan kar~lsrnda kilitlendigi belirlenmi~tir. Bununla birlikte IP bazh gruplandlrma yapiisa bile bu gruplara ozel kurallar olu~turulamadlgl, otomatik olarak IP/MAC adres e~le~tirmesinin verimli olmadlgl tespit edilmi~tir. Bu nedenle a~aglda, kurumsal bir guvenlik duvannda asgari duzeyde olmasl gereken teknik ozellikler maddeler halinde belirlenmi~ olup "Guvenlik Duvan Teknik ~artnamesi" ornegi olu~turulmu~tur. TEKNiK QZELLiKlER Genel 1 Bili~im agrnrn guvenligi ve yonetimi ic;:in konumlandrnlacaktlr ve destekledigi kulianrci saylsl en az 150 olmahdlr. 2 Cihaz, ag guvenligi amaclyla uretilen, donanrm tabanh bir urun olacaktlr. Donanlm ve uzerindeki uygulama / veritabanlannrn tamaml aynr marka olmahdlr. 3 Guvenlik Duvan (Firewall), VPN, SSL VPN, URL/ic;:erik Filtreleme, Loglama ve Raporlama bile~enlerini ic;:erecektir. 4 En az 6(altl) adet 100/1000 (gigabit) ethernet portu bulunmahdlr. Cihaz uzerinde anahtarla (switch) c;:oklanml~ port bulunmayacaktlr. 5 Cihaz, aynr model bir cihazla birlikte kesintisiz yedekli (High-Available) c;:ah~abilmelidir. 6 Cihaz uzerinde IP/Mac e~lemeleri, LDAP ve Active Directory (Aktif Dizin) kullanlcllanna gore izinler uygulanabilmelidir. 7 Cihaz uzerinde kullanici saylsl, kural saylsl, VPN / SSL VPN Client saylsl gibi lisans srnlrlan bulunmayacak, srnlrslz kullanlclh olacaktlr. 8 Teklifte kullanllacak urunler, Avrupa Birligi veya Turkiye men~eiliyse, Avrupa Birligi Marka Tescil Belgesine ve uretimin yaplldlgl ulkeden ahnml~ Kapasite Raporuna sahip olmahdlr. 9 Teklif edilen urunlerle ilgili, en az 1 YII sureyle 5gun x 9saat uzaktan destek ve darll~manhk verilecektir. 10 Cihaz uzerinde c;:ah~anyazlhmrn yeni surumleri ve duzenli olarak guncellenrnesi gereken veritabanlan, uygulama imzalan 1 yll boyunca ucretsiz verilecektir. Cihaz, bu guncellemeleri internet uzerinden otomatik olarak yapabilmelidir. 11 Cihazrn en az 2 YII donanlm garantisi olmahdlr. 12 Teklif edilen tum urunlerle ilgili egitimler, uretici tarafrndan sertifikalandjrllml~ ki~iler tarafrndan verilecektir. 13 Teklif edilen guvenlik cihazi TSE tarafrndan da onayh Ortak Kriterler EAL4+ sertifikasma sahip olmahdlr.

3 GLivenlik Duvan / VPN /SSL VPN Ozellikleri 14 En az 3 Gbps (firewall throughput) performansta cihaz teklif edilecektir e~ zamanll oturumu destekleyebilmelidir. 15 Guvenlik Duvan uygulama katmanlnda tarama yapabilen, SPI (Stateful Packet Inspection) ozelliginde olacaktlr. 16 Web-arabirimi veya kendine ozel yonetim uygulamasl (GUI) arabirimi uzerinden, tek tek elle tanlmlama yapmadan, otomatik, tum ag IP-MAC adreslerini sabitleme ozelligini desteklemelidir. 17 Cihaz, Kopru{Bridge), Yonlendirici{Router) olarak ~all~abilmeli, NAT PAT donu~umlerini yapabilmelidir. 18 Cihaz uzerindeki ethernet portlannrn her biri LAN, WAN, DMZ i~in gorev yapabilir olup, iki veya daha fazla porta WAN ~lkl~1 gorevi verilebilecektir. WAN ~lkl~lannln yedekliligi tanrmlanabilmelidir. 19 Cihaz, servis kalitesi protokolu (OoS) ve bant geni~ligi yonetimi (Bandwidth Management) desteklemelidir. 20 Eri~im, denetim ve yetkilendirme sistemine sahip olacaktlr. 21 DHCP sunucu gorevini ustlenebilecektir. 22 VPN i~lemlerinde IPSec, PPTP, L2TP, 3DES, AES, MD5, SHA-l ve PKI desteklenmelidir. 23 Kurumsal uygulamalara guvenli uzak baglantllar kurabilmek i~in SSL VPN aityapisl saglamahdlr. SSL VPN kullanrcllan ve eri~ebilecekleri uygulamalar cihaz uzerindeki kullanici veritabanlndan yetkilendirilebilecektir. 24 Cihaz, DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) saldlnlanna kar~1 koruma saglamalldlr. URL / i~erikfiltreleme Ozellikleri 25 Kullanici bilgisayarlanna herhangi bir yazlhm yi.iklemeye gerek kalmadan filtreleme yapabilmeli, aktif dizindeki bilgileri kullanabilmelidir. 26 Cihaz en az 75 farkll kategoride slnlflandlnlml~, 3 milyondan fazla alan adlnl i~eren bir veritabanlna sahip olmalldlr. 27 Veritabanlndaki URL ler IP bazlnda da engellenmelidir. 28 Bu veritabanlna ve kelime dizilerine gore http filtreleme yapabilmelidir. 29 Tum site verine sadece belli sayfalann engellenmesi saglanabilmelidir. 30 Farkll kullanici ve kullanici gruplanna farkll kategorilerde URL filtreleme yapllabilmelidir. 31 Kullanici gruplannln olu~turulmaslnda IP listesi, IP arahgl veya Aktif dizin grup ve kullanrcllan kullanrlabilecektir. Aktif dizin tanlmlamalannln, sunucu uzerine bir ajan yi.iklenmeden mi.imkun olmasl tercih nedenidir. 32 Sistem SSL Decryption yeteneginde olacak, SSL uzerinden gelebilecek zararh kodlan ve ~ifreli SSLtrafigi ile gidilen proxy sitelerini tanrmlayarak engelleme yapabilecektir. Loglama ve Raporlama Ozellikleri 33 Filtreleme sistemleri taraflndan engellenen veya izin verilen trafikler detayh olarak loglanacak ve bu loglardan raporlann allnmasl saglanacaktlr. 34 Cihaz dahili olarak en az 500 GB logu depolayabilmelidir. 35 Raporlama sistemi, web tabanll ozel bir ekrana sahip olacak ve buradan istenen slkllkta ve i~erikte di.izenli raporlar istenebilecektir. 36 En az 60 onceden tanlmlanml~ rapor bulunmahdlr. Tanrmlanml~ raporlar, i~erigine gore daraltllabilmelidir.

4 37 Html, pdf ve benzer dokuman formatlannda rapor uretebilmelidir. Oreticinin ekleyecegi diger rap~r tipleri guncellemeler ile sisteme yuklenebiliyor olmahdlr. 38 Tutulan loglann 5651, e-imza ve ilgili diger ToC. kanunlanna uygun olabilmesi i~in gerekli tum loglama ve raporlama hizmetleri ek bir modul ve donanlm gereksinimi olmadan kar~lianmahdlr. Zaman damgasl hizmeti kanunen belirtilen yetkilendirilmi~ "Elektronik Sertifika Hizmet SaglaylCllan" tarafmdan butunle~ik olarak saglanmahdlr ve ilgili log, hi~bir dl~ uniteye aktanlmadan, cihaz uzerindeki disk birimine kaydedilecektiro 5651, e-imza ve ilgili diger ToC. kanunlanna uygun olabilmesi i~in, ilgili loglann herhangi bir ~ekilde el ile derlenmi~, herhangi bir harici yazlhm ve/veya program/program par~acigi kullanllarak olu~turulmu~ olmamasl gerekmektedir. 39 Cihaz, loglannl syslog sunuculara g6nderebilmeli ve SNMP arabirimi ile haberle~ebilmelidir. Vonetim Ozellikleri 40 Cihaz, web-arabiriminden (http, https) veya kendine ozel yonetim uygulamasl (GUI) arabirimi uzerinden, konsoldan, tel net ve ssh arabiriminden y6netilebilir olmahdlr. 41 Orun GUI tabanh arayuzleri sijrukle-blrak ve kopyala-yapl~tlr kolayhgmda olmahdlr. 42 Orunlerin raporlama ekranlan Turk~e ve ingilizce kullanllabilecektiro Konfigurasyon ve diger y6netim ekranlannm Turk~e kullanllabilmesi, urun se~iminde tercih sebebidir. 43 Orunle birlikte verilecek merkezi y6netim arayuzu, smlrslz sayldaki cihazl ek bir modul ve lisans gereksinimi olmadan merkezi olarak yonetilebilecektir. 44 GUI arayuz uzerinden veya TFTP ile firmware guncelleme yapllabilmelidir. 45 En az 2 adet USB ve 1 adet Konsol portuna sahip olmahdlr. Cihaz uzerinde gomulu LCD Paneli sayesinde cihazm durumuyla ilgili bilgiler g6runtuienebilecektiro 46 Cihaza ozel ayarlann yedeginin ahnabilmesi ve yedekten geri yukleyebilme mumkun olmahdlr. EMRAH ESER BiLGiSAVAR MOHo RoGOVEN GOKALP BiLGiSAVAR MOHo OZHAN idrisoglu ELEKTRONiK VE HABo MOHo ~' 3

5 Teknik ~artname Hazlrlanma Gerek~esi: Halk Sagllgl Mudurlugu'nun tarih ve sayl1i yazlslna istinaden Halk Sagllgl Mudurlugune ziyaret ger<;ekle tirilmi ve ihtiya<; tespiti yapllml olup Web sunucusunun, DNS ve Uygulama sunucusunun temin edilmesi gerektigi, bu sunuculann teknik ozellikleri ve Active Directory (Domain) yaplslna ge<;ilmesi durumunda Kurum i<;inyuklenici firma taraflndan yerine getirilmesi gereken <;all malara ili kin asgari duzeydeki genel teknik ozellikler belirlenmi olup "Sunucu Sistemleri Teknik $artnamesi" ornegi olu turulmu tur. A Tipi SERVER (SUNUCU) SiSTEMLERi DONANIMI TEKNiK GEREKLERi 1: Uygulama Sunucusu (1 adet) 1.1. i~lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i lemciyi desteklemelidir Sunucu uzerinde fiziksel olarak en az 6 (altl) adet i lemci <;ekirdegi olmalldlr Sunucu uzerinde mantlksal olarak en az 12 (oniki) adet i lemci <;ekirdegi olmalldlr Teklif edilecek i lemcinin End of Life (EOL) duyurusu yapllmaml olmalldlr Fiziksel i lemci en az 1 adet olmall ve urunle birlikte verilerek, en az a agldaki ozellikleri kar llamalldlr. Intel Xeon Processor Six Core (Altl <;ekirdekli) 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI veya daha uzeri ozelliklere sahip olmalldlr Ana Bellek Sunucuda en az 32 (Otuziki) GB, en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek bulunmalldlr Sunucu, her bir i lemcide en az 96 (doksanaltl) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek'i destekleyebilir kapasitede olmalldlr Sunucu toplamda minimum 192 (yuzdoksaniki) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellegi desteklemelidir Sunucuya takllacak olan her bir i lemci, kendi yapacagl i lemlere istinaden kullanacagl Ram modullerini kendi koprusu uzerinde bulunduracaktlr Sunucuyla gelen bellekler hata duzeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Sunucu mimarisi donammsal olarak 2 (iki) Yollu mimari ile tasarlanml olacaktlr Disk Birimleri Sistem uzerinde en az 8 (sekiz) adet 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) disk yuvasl bulunmalldlr Sistemde en az 5 (be ) adet olmak uzere, her biri en az 600 (altiyuz) GB Hot plug / swap SAS-2 arayozono kullanan ve RPM dono hlzlna sahip disk i<;ermelidir. Sayfa 1 /9

6 Sunucu ile verilecek olan diskler en az 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) tipinde olmalldlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzln1 saglayan diskler ile verilmelidir Sunucuda bulunacak olan RAID kartmm SAS 3 Gb/sec arabirim hlzini ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmalldlr Sunucu uzerinde bulunan diskler, SAS RAID Controller'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili bellege sahip olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 16 adet disk desteklemelidir Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i~letim sistemi iyin hazlr hale getirecektir Girdi/Clktl (G/C) i~lemeonitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr CevreBirimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmalldlr EkranKartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr Ag Kartl (EthernetKartl) En az 2 (iki) adet 10/100/1000BasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmalldlr Gu~KaynaglOnitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel guy kaynagl unitesi olacaktlr Her bir guy kaynagl unitesi en az 750 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant) ~ekilde yall~lyor olmalldlr GUy kaynagl unitesinin sagllkll yall~masl iyin gerekli olan fan sistemi, guy kaynagl unitesinin iyerisinde olmalldlr Sunucui~letimSistemi Sunucu donanlml uzerine Windows 2008 Standart Server R2 veya Windows 2012 Standart Server R2 kurulacak ve i~bu i~letim sisteminin uzerine, kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiyay duyulacak olan tum yazilimiann kurulumlan yapllacaktlr. i~bu kuruluma istinaden; Windows 2008 Server Standart R2 veya Windows 2012 Server Standart R2 i~letim sistemi yazillml, Sayfa 2/9

7 Kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiyag duyulacak olan tum yazilimlar ve servisler, Kurulum, konfigurasyon ve devreye alma anlnda glkabilecek olan tum sorunlann gozumu, ilgili sunucunun yerel agda bulunan UTM Guvenlik Duvan uzerindeki tammlamalan ve tum guvenlik yapllandlrmalan, Yuklenici firma sorumlulugunda olup, kurumun Bilgi i~lem Birimi'ne tum yapliacak olan i~lemlerle ilgili egitim verilecektir. i~bu adlmda yapllan her ~ey testleri yapllarak idareye teslim edilecektir. i~bu i~lemlerin tamaml Yuklenici taraflndan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yuklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 2: Web Sunucusu ve FTP Sunucu (1 adet) 2.1. i~lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i~lemciyi desteklemelidir Sunucu uzerinde fiziksel olarak en az 6 (altl) adet i~lemci gekirdegi olmahdlr Sunucu uzerinde mantlksal olarak en az 12 (oniki) adet i~lemci gekirdegi olmalldlr Teklif edilecek i~lemcinin End of Life (EOl) duyurusu yapllmaml~ olmalldlr Fiziksel i~lemci en az 1 adet olmah ve urunle birlikte verilerek, en az a~agldaki ozellikleri kar~llamalldlr. Intel Xeon Processor Six Core (Altl Cekirdekli) 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI veya daha uzeri ozelliklere sahip olmahdlr Ana Bellek Sunucuda en az 32 (Otuziki) GB, en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek bulunmalldlr Sunucu, her bir i~lemcide en az 96 (doksanaltl) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek'i destekleyebilir kapasitede olmahdlr Sunucu toplamda minimum 192 (yuzdoksaniki) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellegi desteklemelidir Sunucuya takllacak olan her bir i~lemci, kendi yapacagl i~lemlere istinaden kullanacagl Ram modullerini kendi koprusu uzerinde bulunduracaktlr Sunucuyla gelen bellekler hata duzeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Sunucu mimarisi donammsal olarak 2 (iki) Yollu mimari ile tasarlanml~ olacaktlr Disk Birimleri Sistem uzerinde en az 8 (sekiz) adet 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) disk yuvasl bulunmahdlr Sistemde en az 5 (be~) adet olmak uzere, her biri en az 600 (altiyuz) GB Hot plug / swap SAS-2 arayuzunu kullanan ve RPM donu~ hlzlna sahip disk igermelidir Sunucu ile verilecek olan diskler en az 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) tipinde olmahdlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlnl saglayan diskler ile verilmelidir Sunucuda bulunacak olan RAID kartlnln SAS 3 Gb/sec arabirim hlzlnl ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmahdlr Sunucu uzerinde bulunan diskler, SAS RAID Controlier'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktlr. Sayfa 3 / 9

8 Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili be liege sahip olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 16 adet disk desteklemelidir Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i~letim sistemi i9in hazlr hale getirecektir GirditClktl (GtC) i,leme Onitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr Cevre Birimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmalldlr. 2.6 Ekran Kartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr. 2.7 Ag Kartl (Ethernet Kartl) En az 2 (iki) adet 10/100/1 OOOBasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmalldlr. 2.8 Gu~ Kaynagl Onitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel gu9 kaynagl unitesi olacaktlr Her bir gu9 kaynagl unitesi en az 750 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant) ~ekilde 9all~lyor olmalldlr GU9 kaynagl unitesinin sagllkll 9all~masl i9in gerekli olan fan sistemi, gu9 kaynagl unitesinin igerisinde olmalldlr. 2.9 Sunucu donanlml uzerine Windows 2008 Standart Server veya Windows 2012 Standart Server R2 kurulacak ve i~bu i~letim teminin uzerine, kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiya9 duyulacak olan tum yazilimiann kurulumlan yapllacaktlr. i~bu kuruluma istinaden; Windows 2008 Server Standart R2 veya Windows 2012 Server Standart R2 i~letim sistemi yazillml, Windows 2008 Server Standart R2 veya Windows 2012 Server Standart R2 yazillmlnin hizmetlerinden lis ile birlikte Web ve FTP Sunucu kurulumlan yapllacak, Kurumun ihtiyaci olan Web ve FTP sunucusu i9in yeni sunucu uzerinde ihtiya9 duyulacak olan tum yazilimlar ve servisler, Kurulum, konfigurasyon ve devreye alma anlnda 91kabilecek olan tum sorunlann 90zumu, ilgili sunucunun yerel agda bulunan UTM Guvenlik Duvan uzerindeki tanlmlamalan ve tum guvenlik yapllandlrmalan, Yuklenici firma sorumlulugunda olup, kurumun Bilgi i~lem Birimi'ne tum yapllacak olan i~lemlerle ilgili egitim verilecektir. i~bu adlmda yapllan her ~ey testleri yapllarak idareye teslim edilecektir. i~bu i~lemlerin tamaml Yuklenici taraflndan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yuklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. Sayfa 4 / 9

9 3: Dizin Hizmetleri Sunucusu (Active Directory I Domain Sunucusu) (1 adet) 3.1. i$lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i~lemciyi desteklemelidir Sunucu uzerinde fiziksel olarak en az 6 (altl) adet i~lemci <;ekirdegi olmalldlr Sunucu uzerinde mantlksal olarak en az 12 (oniki) adet i~lemci <;ekirdegi olmalldlr Teklif edilecek i~lemcinin End of Life (EOl) duyurusu yapllmaml~ olmalldlr Fiziksel i~lemci en az 1 adet olmall ve uronle birlikte verilerek, en az a~agldaki ozellikleri kar~llamalldlr. Intel Xeon Processor Six Core (Altl <;ekirdekli) 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel OPI veya daha Ozeri ozelliklere sahip olmalldlr Ana Bellek Sunucuda en az 32 (Otuziki) GB, en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek bulunmalldlr Sunucu, her bir i~lemcide en az 96 (doksanaltl) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellek'i destekleyebilir kapasitede olmalldlr Sunucu toplamda minimum 192 (yozdoksaniki) GB en az 1333 MHZ ECC REGISTERED Ram bellegi desteklemelidir Sunucuya takllacak olan her bir i~lemci, kendi yapacagl i~lemlere istinaden kullanacagl Ram modollerini kendi koproso Ozerinde bulunduracaktlr Sunucuyla gelen bellekler hata dozeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Sunucu mimarisi donanlmsal olarak 2 (iki) Yollu mimari ile tasarlanml~ olacaktlr Disk Birimleri Sistem Ozerinde en az 8 (sekiz) adet 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) disk yuvasl bulunmalldlr Sistemde en az 5 (be~) adet olmak Ozere, her biri en az 600 (altiyoz) GB Hot plug 1 swap SAS-2 arayozono kullanan ve RPM dono~ hlzma sahip disk i<;ermelidir Sunucu ile verilecek olan diskler en az 2,5-inch hot-swap Serial-Attached SCSI (SAS) tipinde olmalldlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlnl saglayan diskler ile verilmelidir Sunucuda bulunacak olan RAID kartmm SAS 3 Gb/sec arabirim hlzlnl ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunan diskler, SAS RAID Controller'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktl r Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili bellege sahip olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 16 adet disk desteklemelidir. Sayfa 5/9

10 Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i!?letim sistemi i<;in hazlr hale getirecektir Girdi/Clktl (G/C) i~leme Onitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr Cevre Birimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmahdlr Ekran Kartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr Ag Kartl (Ethernet Kartl) En az 2 (iki) adet 10/1 00/1 OOOBasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmahdlr Gu~ Kaynagl Onitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel gu<; kaynagl unitesi olacaktlr Her bir gu<; kaynagl unitesi en az 750 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant)!?ekilde <;ah!?lyorolmalldlr Gu<; kaynagl unitesinin saghkh <;all!?masl i<;in gerekli olan fan sistemi, gu<; kaynagl unitesinin i<;erisinde olmalldlr Sunucu donanlml uzerine Windows 2008IWindows 2012 Server kurulacak ve i!?bu i!?letim sisteminin uzerine, kurumun ihtiyaci olan ve yeni sunucu uzerinde ihtiya<; duyulacak olan tum yetkilendirmeler, eri!?imler, yapllandlrmalar yapllacak ve guvenlik yapllandlrmalan olu!?turulacaktlr. i!?bu kuruluma istinaden; Windows 2008 Standart Server R2 veya Windows 2012 Standart R2 Server yazillml, Windows 2008 Standart Server R2 veya Windows 2012 Standart R2 Server yazillmlnin hizmetierinden Dizin Hizmetleri (Active Directory I Domain) servisi yapllandlnlacak, Kurumun ihtiyaci yetkilendirme ve eri!?im denetimleri her bir kuliamci ve grup i<;in ayn ayn yapllandlnlacak Kurulum, konfigurasyon ve devreye alma anlnda <;Ikabilecek olan tum sorunlann <;ozumu saglanacak, ilgili sunucunun yerel agda bulunan UTM Guvenlik Duvan uzerindeki tanlmlamalan ve tum guvenlik yapllandlrmalan, ilgili sunucunun, kurum bunyesinde <;all!?makta olan mevcut UTM Guvenlik Duvan urunu ile araslndaki Active Directory I Dizin Hizmetleri Sunucusu'nun entegrasyonu yapllmasl, Yuklenici firma sorumlulugunda olup, kurumun Bilgi i!?lem Birimi'ne tum yapllacak olan i!?lemlerle ilgili egitim verilecektir. i!?bu adlmda yapllan her!?ey testleri yapllarak idareye teslim edilecektir. i!?bu i!?lemlerin tamaml Yuklenici taraflndan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yuklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. Kurumun bunyesinde bulunan UTM Guvenlik Duvan urununun Active Directory I Dizin Hizmetleri Sunucusu'na entegrasyonu yaplhrken, her bir kuliamci ve her bir Active Directory I Dizin Hizmetleri kulianici kumesi, UTM Guvenlik Duvan urununde ayn ayn se<;ilebilmesi saglanacaktlr. i!?bu entegrasyon i!?lemi, herhangi bir lisans ya da ek bir donamm kulianllmadan yapllacaktlr. Sayfa 6 / 9

11 B Tipi SERVER (DEPOLAMA SUNUCUSU) DONANIMI TEKNiK GEREKLERi 4: Depolama Sunucusu (1 Adet) 4.1. i lemci bit komut setini desteklemelidir Farkll slotlara takllan, fiziksel olarak en az 2 (iki) adet i~lemciyi desteklemelidir YOklenici, OrOnOfiziksel olarak en az 1 (bir) adet i~lemciyle birlikte verecektir Sunucu Ozerinde fiziksel olarak en az 4 (dert) adet i~lemci <;:ekirdegi olacaktlr Sunucu Ozerinde mantlksal olarak en az 8 (sekiz) adet i~lemci <;:ekirdegi olacaktlr Teklif edilecek i~lemci'nin End of Life (EOl) duyurusu yapllmaml~ olmalldlr Fiziksel i~lemci a~agldaki ezellikleri kar~llamalldlr En az 1 (bir) adet Intel Xeon Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) veya daha Ozeri ezelliklere sahip olmalldlr Sunucuya ikinci CPU takllmak istendiginde, ikinci CPU i<;:inbir CPU voltaj Onitesi'ne ihtiyac; duyulmakslzln c;all~abiliyor olmalldlr Ana Bellek Sunucuda en az 16 (Onaltl) GB DDR3 RDIMM bellek bulunmalldlr Sunucu minimum 192 (yozdoksaniki) GB DDR3 RDIMM bellegi desteklemelidir Sunucuyla gelen bellekler hata dozeltme kodu (ECC) teknolojisini desteklemelidir Disk Birimleri Sistem Ozerinde en az 12 (Oniki) adet 3,5 inch'lik dahili Hot-Plug/swap disk yuvasl bulunmalldlr Sistemde en az 4 (dert) adet olmak Ozere ve her biri en az 3 (0<;:)TB Hot plug / swap SATA- 2 arayozono kullanan NS serisi Near Line Sas Disk i<;:ermelidir. Sunucu ile verilecek olan 4 adet disk 3,5 inch hot-swap Near Line SAS tipinde olmalldlr ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzln1 saglayan diskler ile verilmelidir Sunucu Ozerinde en az 2 adet 120 GB 2,5" SSD HOD olacak, bu diskler Raid 1 (Aynalama) yaplslnda olacaktlr ve i~letim sistemi ile beraber diger gerekli tom yazilimiann yoklo olacagl i~letim Sistemi Alanl (O.S. Alanl) olarak yapllandlrllacaktlr. Bu 2,5 inch'lik SSD Disk'ler, sunucunun 3,5 inch'lik disk Onitelerine takllacak olan her hangi bir ara baglantl ya da c;evirici modoio ile sisteme dahil edilmeden kullanllacak ~ekilde olmalldlr Sunucuda bulunacak olan RAID kartlnln SAS 3 Gb/sec arabirim hlzlnl ve SAS-2 6 Gb/sec arabirim hlzlannl kullanabilecek teknolojilere destegi olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunan diskler, SAS RAID Controller'a bagll olacak ~ekilde tasarlanacaktlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller en az Raid 0,1,5,6,10,50,60 yapllannl desteklemelidir Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller minimum 512 MB dahili bellege sahip olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID Controller harici yedek batarya uyumlulugu olmalldlr Sunucu Ozerinde bulunacak olan SAS RAID controller minimum 32 adet disk desteklemelidir. ilerleyen sorec;te ihtiya<;:duyulabilecek Merkezi PACS Sistemi gibi ihtiya<;:lan kar~llayabilmek adina, JBOD destegi ile ilave en az 48 yeni disk Onitesi eklenebilecek ezellikte olmalldlr. Eklenecek olan yeni disk kome Onitelerinin her biri en az 36 tane disk ic;eren ~aselerden olu~malldlr. Sayfa 7 / 9

12 Sunucu uzerinde bulunacak olan SAS RAID Controller uzerinde TURBO SSD Cache Key uyumlulugu olmalldlr Yuklenici, sisteme takllacak diskleri, idarenin istegine gore kurumun belirledigi RAID seviyesinde yapllandlnlacak ve sunucu uzerine kurulacak olan i~letim sistemi ie;in hazlr hale getirecektir Sunucu uzerinde bulunan ve opsiyonel olarak kullanlml du~unulen tum 2,5 inch ve 3,5 inch SAS - SAS2 disk birimlerinin taklll oldugu RAID Kartl ve sunucunun disk unitesi, Hot Spare ozelligini destekler teknolojide olacaktlr GirditClktl (GtC) i leme Onitesi Sunucu uzerinde en az 5 adet USB baglantl noktalan olmalldlr Cevre Birimleri Sistemde en az bir adet DVD-RW surucusu bulunmalldlr Ekran Kartl Sunucuda bir adet on-board grafik kartl bulunacaktlr Ag Kartl (Ethernet Kartl) En az 4 (dort) adet 10/100/1000BasetT Gigabit Ethernet porta sahip olmalldlr Uzaktan Yonetim ModUlO Sunucuya LAN ve WAN uzerinden guvenli eri~im saglamalldlr Sistem uzerinde entegre ya da PCI slot'a taklll olabilir Sunucu donanlml elektriksel olarak tamamlyla kapallyken, Uzaktan Yonetim Modulu ile cihaza yerel ag ve/veya internet agl uzerinden eri~ilerek komut verilebilmeli ve veri len komuta istinaden sunucunun ae;llmasl saglanabilmelidir Sunucunun fiziksel olarak kontrolu anlnda yapllabilecek tum i~lemlerin tamaml (fiziksel pare;a degi~im mudahaleleri harie;tir), Uzaktan Yonetim Modulu ile yapllabiliyor olmalldlr Sistem uzerinde bulunan yonetim portu, anakarttan baglmslz olmalldlr ve istenildigi zaman sokulebilir ozellikte olmalldlr. Yonetim modulo hi!; bir ~ekilde teknik ve sure klsltlamaslna sebep olmadan e;all~abiliyor olmall ve i~bu yetenekleri herhangi bir lisans ile saglamlyor olmalldlr GO~ Kaynagl Onitesi Sunucu uzerinde en az iki adet fiziksel gue; kaynagl unitesi olacaktlr Her bir gue; kaynagl unitesi en az 760 watt olacak ve aktif-aktif yedekli (Redundant) ~ekilde e;all~lyor olmalldlr Gue; kaynagl unitesinin sagllkll e;all~masl ie;in gerekli olan fan sistemi, gue; kaynagl unitesinin ie;erisinde olmalldlr Ek Donamm ihtiya~lari ilerleyen zamana bagll olarak gerekli olabilecek ek donanlmlar olan; CPU, Ram, JBOD Destegi olan Raid kartl ve JBOD uzerinden eklenebilecek olan ek depolama alan Ian ve HDD urunleri ie;in yuklenici, herhangi bir marka baglmllllgi olmadan urun tedarik edilebildigine dair, sunucu ureticisinin ve/veya Turkiye Distributoru'nun onayladlgl orijinal evrakl, idareye sunacaktlr Sunucu i letim Sistemi Teklif edilen sunucuda Windows Server 2008 Standart veya Windows Server 2012 Standart R2 i~letim sistemi yuklu olmalldlr. Sayfa 8 / 9

13 GENEL TEKNiK QZELLiKLER: 1. YOklenici, A Tipi Sunucu donanlmlannm disk komelerini yapllandlnrken, ilk 4 (dort) diski RaidS yapacak, bu disklerden 1 (bir) tanesi Parity disk olarak yapllandlnlacak ve 5. (be~inci) diski ise Hot-Spare olarak tanlmlayarak, 4 diskten olu~an RaidS setinin park konumundaki yedek diski olarak yapllandlracaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 2. YOklenici, B Tipi Sunucu'nun disk komelerini olu~tururken kullanllan 2 (iki) adet Enterprise Serisi SATAII disk'i Raid1 (Mirrror) olacak ~ekilde yapilandlracaktlr. Bu disk komesi, A Tipi Sunucu donamm ve yazllimlan ic;in iscsi disk komesi olarak tammlanacak ve her bir sunucu ic;in gerekli olacak disk boyutunu, kurumun bilgi i~lem yetkililerince hesap ederek yapllandlracaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 3. Dizin Hizmetleri Sunucusu (Active Directory 1 Domain Sunucusu) yaplsma gec;i~ Kurumun ongordogo donemde yoklenici firma tarafmdan gerc;ekle~tirilecek olup kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 4. Kurumun bonyesinde bulunan ana dagltlm ag anahtan, tam yonetilebilir ozelliktedir. i~bu ana dagltlm ag anahtan Ozerinde gerekli olacak saylda v-ian yapllandlrmasl yapllacak ve A Tipi Sunucu OrOnleri ile B Tipi sunucu OrOnlerinin 1. (birinci) ag arabirimi aynl v-ian ic;erisinde haberle~ecek ~ekilde aynl v-ian'a dahil edilecektir (v-lan2). A Tipi Sunucu OrOnleri ile B Tipi sunucu OrOnlerinin 2. (ikinci) ag arabirimi ile yerel agm ana dagltlm baglantl kablosu aynl v- Ian ic;erisinde haberle~ecek ~ekilde yapllandlnlacaktlr (v-lan1). Bununla birlikte v-lan1 ile v- lan2'nin birbirleriyle haberle~mesini engellemek amaclyla v-ian izolasyonu saglanacaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 5. TOm sunucu yazllim, donanlm ve donanlmlar Ozerinde ko~an ve yoklenici tarafmdan kurulumlan yapilan tom i~letim sistemleri ve i~bu i~letim sistemleri Ozerinde ko~an tom servisler ile ilgili destek yokomioiogo,verilecek olan egitimler ve sorun tespiti, c;ozomove yerinde destek hizmetleri YOklenici'ye aittir. YOklenici, i~bu EK-I'de belirtilen tom yokomloiokleri yerine getirecek ve bunun ardmdan i~in kabulo yapllacaktlr. YOklenici, i~bu EK-I'de belirtilen tom yokomloiokleri, OrOn tesliminden sonraki 1 (bir) takvim ayl ic;erisinde yapmak ve kuruma teslim etmek zorundadlr. 6. TOm sunucu yazllim, donanlm ve donanlmlar Ozerinde ko~an ve yoklenici tarafmdan kurulumlan yapllan tom i~letim sistemleri ve i~bu i~letim sistemleri Ozerinde ko~an tom servisler ile ilgili destek yokomioiogo,7 gon 24 saat olmak Ozere YOklenici'ye aittir. i~bu OrOn sunucu yazillm, donanlm ve donanlmlar Ozerinde ko~an ve yoklenici tarafmdan kurulumlan yapllan OrOnlerin tamamlyla ilgili destek ve ihtiyac;lara istinaden, kurum yetkilisi olan ki~i ve/veya bilgi i~lem birimi yetkililerince YOklenici'ye once telefon ile, telefonun ardmdan ise mail ile bilgi verildikten sonraki 2 (iki) saat ic;erisinde sisteme yerinde modahale edilecek, sorun teknik destek ile c;ozomlenemeyecek ve parc;a tedariki yapllmasl gerekiyor ise 2 (iki) gon ic;erisinde degi~imi yapllacak OrOnOn tedariki yapllml~ ve yerinde c;ozomo saglanml~ olacaktlr. i~bu i~lemlerin tamaml YOklenici tarafmdan yapllacaktlr. Kesinlikle bir alt yoklenici ya da konsorsiyum kabul edilmeyecektir. 7. YOklenici, teklif verecegi tom OrOnlerin Adana ilindeki Yetkili CozOm Ortagl ve Servis Noktasl oldugunu gosterir evraklanmn aslim, idareye sunacaktlr. Sayfa 9/9

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU : Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Uydu Kampus de kurulması planlanan Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Sistemi

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/1164 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ VE LOGLAMA İŞİ 15.01.2014 SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ocak 2014 Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı.

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı. ÜNİTESİ Satın Alma Müdürlüğü 11.01.2012 SAYI :2013/871 KONU :Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı SON BAŞVURU TARİHİ: 18.01.2013 Saat15:00 TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

Endian Ürün Ailesine Genel Bakış

Endian Ürün Ailesine Genel Bakış Endian UTM Ürün Ailesi Endian UTM (Unified Threat Management- Birleşik Tehdit Yönetimi) ürün ailesi; hırsızlığa, virüslere, casus yazılımlarına (spyware), gereksiz postaların (spam) gelmesine ve diğer

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YÖNETİMLİ WIRELESS CONTROLLER ve ACCESS POINT SİSTEMİ LOGLAMA YAZILIMI MİSAFİR HOTSPOT UYGULAMASI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ OCAK 2014 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı A.

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı