KİMYA ÖZEL VİDEO FASİKÜLLERİ KİMYA VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYA ÖZEL VİDEO FASİKÜLLERİ KİMYA VE"

Transkript

1

2 KİMYA VE ELEKTRİK 1. REDOKS TEPKIMELERI İndirme ve yükseltgenmenin bir arada gerçekleştiği tepkimelere redoks tepkimeleri denir. 3 PO ve HPO m 4 4 iyonlarında fosforun yükseltgenme basamağı aynı olduğuna göre m değeri kaçtır? l. Zn HCl ZnCl + H ll. CaCO3 CaO+ CO lll. 3CO + Fe O Fe+ 3CO 3 XYO 4 bileşiğindeki, Y'nin yükseltgenme basamağı kaçtır? ( 19 X) Yukarıdaki tepkime denklemlerinde altı çizili maddelerden hangileri yükseltgenmiştir? 3 4 SO + 10OH SO + 5HO+ ne Yarı tepkimesindeki n değeri kaçtır? l. NH 3 ün HCl ile birleşerek NH 4 Cl oluşturması ll. H O'nun elektrolizi lll. CO bileşliğinin yanması Yukarıda verilenlerden hangileri redoks tepkimesidir Fe + MnO + 8H Mn + Fe + 4HO Tepkimesinde indirgen ve yükseltgen özellik gösteren maddeler hangileridir? 1 HO HO+ O Yukarıdaki tepkime ile ilgili hangileri doğrudur. l. H O hidrojen peroksit olarak okunur. ll. Redoks tepkimesidir. lll. H O hem indirgen hem yükseltgen özellik gösterir.

3 Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi a) Değerlik Yöntemi 1. H ve O dışındaki atomlar denk değilse denkleştirilir.. Elementlerin değerlikleri bulunur. 3. Toplam elektron sayısı eşitlenir. 4. Toplam yük eşit değil ise eşitlemek için asidik ortam için H +, bazik ortam için OH eklenir. 5. Hidrojenleri eşitlemek için uygun tarafa H O eklenir. 6. Yapılan işlem doğru ise oksijenler kendiliğinden denk hale helecektir. Aşağıdaki tepkimeyi asidik ortamda denkleştiriniz. +3 Cr O + H S Cr + S 7 I. Nötr Ortam Aşağıdaki tepkime nötr ortamda gerçekleştirilirse suyun katsayısı kaç olur? C + H SO 4 SO + CO + H O III. Bazik Ortamda Denkleştirme Aşağıdaki tepkimeyi bazik ortamda denkleştiriniz. Zn + NO Zn + + NH 3 3 II. Asidik Ortamda Denkleştirme Aşağıdaki tepkime asidik ortamda denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur? Cu + NO 3 Cu + + NO Aşağıdaki tepkime bazik ortamda denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur? AsO + HSO AsO + SO 3

4 Asidik ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkime denkleştirildiğinde H O nun katsayısı kaç olur? Bazik ortamda gerçekleşen tepkimeyi yarı tepkime yöntemi ile denkeltiriniz. I H IO + I 5 6 Cr( OH) 3 + IO 3 I + CrO 4 b) Yarı Tepkime (İyon-elektron) Yöntemi 1. Tepkime yükseltgenen ve indirgenen olmak üzere iki yarı tepkimeye ayrılır.. H ve O dışındaki atomlar denk değilse denkleştirilir. 3. O sayılarını eşitlemek için uygun tarafa H O eklenir. 4. H sayılarını eşitlemek için uygun tarafa H + eklenir. (Ortam bazikte olsa yine H + eklenir.) 5. Yük denkliğini sağlamak için uygun tarafa elektron eklenir. 6. Elektron sayılarını eşitlemek için tepkimeler uygun sayılarla çarpılır ve toplanır. 7. Eğer ortam bazik ise ortamdaki H + sayısı kadar her iki tarafa OH eklenir. MnO + NO MnO + NO 4 3 Asidik ortamda gerçekleşen yukarıdaki tepkimede yükseltgenme yarı tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir? + l. NO + HO NO3 H e + ll. NO H e NO + HO 3 lll. MnO + 4H MnO H O + 3e lv. NO H e NO + HO 3 Asidik ortamda gerçekleşen tepkimeyi yarı tepkime yöntemi ile denkleştiriniz. BrO + N H Br + NO 4 3 4

5 Elementlerin Aktifliği Aktiflik X, Y ve Z metallerinin aktiflik sırası Z > Y > X şeklindedir. Buna göre; Metallerde elektron verme isteği Ametallerde elektron alma isteği Y + Z + X + X kabı Y kabı Z kabı verilen iyonları içeren çözeltilerden hangileri belirtilen kaplarda saklanamaz? Bazı metallerin indirgenme potansiyelleri aşağıda verilmiştir. Yükseltgenme Potansiyeli Karşılaştırması + Mg e Mg E =, 36 volt + Zn e Zn E = 76 volt + Ag + e Ag E = + 080, volt Buna göre verilenleri doğru - yanlış olarak belirtiniz. l. Mg metalinin elektron verme potansiyeli Ag den yüksektir. ll. Metallerin aktiflikleri Ag > Zn > Mg şeklindedir. lll. Zn(k) + AgNO 3 (suda) tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. X(k) Alüminyum, Kobalt ve Bakır metallerinin aktiflikleri Al > Co > Cu şeklindedir. Buna göre; + 3 l. Al( k) + 3Co Al + 3Cok ( ) + 3 ll. Cu(k) Al 3Cu + Al(k) (suda) (suda) verilen tepkimelerden hangilerinin kendiliğinden gerçekleşmesi beklenir? HCl (suda) Yukarıdaki çözeltiye X metali daldırıldığında H gazı çıkışı gözleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? l. X in elektron verme potansiyeli hidrojenden yüksektir. ll. X metali Ag olabilir. lll. X ten yapılmış kapta HCl çözeltisi saklanabilir. 5

6 Ca(k) + NiSO 4 (suda) CaSO 4 (suda) + Ni(k) Na(k) + CaSO 4 (suda) Na SO 4 (suda) + Ca(k) Yukarıdaki tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. l. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan? ll. En iyi yükseltgen? lll. En aktif metal? F, Cl ve Br elementleri ile ilgili; l. Aktiflik sıralaması F > Cl > Br şeklindedir. ll. En iyi yükseltgen F dir. lll. Cl + MgBr MgCl + Br tepkimesi kendiliğinden geçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? Bazı taneciklerin elektron verme eğilimleri X > Y > H > Z şeklindedir. + X X + e E =080, volt Y Y e E =+ 44 volt Buna göre; l. XNO 3 çözeltisi Y kabında saklanamaz. ll. Y(k) + HCl(suda) tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. lll. Z metali HNO 3 çözeltisinme atıldığında H gazı açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? l. X metali Y(NO 3 ) çözeltisinde çözünür. ll. XNO 3 çözeltisi Y metalinden yapılmış kapta saklanabilir. lll. Y metali, HCl çözeltisinde çözünür. 6

7 Elektrokimyasal Denklemlerde İşlemler 1. Denklem ters çevrilirse reaksiyon potansiyelinin (E ) işareti değişir.. Denklem herhangi bir sayı ile çarpılırsa reaksiyon potansiyeli (E ) değişmez. 3. Denklemler alt alta toplanırsa reaksiyon potansiyelleri de toplanır. + 3 Al( k) + 3Fe Al + 3Fe( k) E = 1, volt Fe e Fek ( ) E = 44 volt olduğuna göre aynı koşullarda Al(k) Al +3 (suda) + 3e - yarı pil tepkimesinin potansiyeli kaç volttur? Pb(k) Pb + (suda) e - E = 13 volt Tepkimesine göre; Pb + (suda) + 4e - Pb(k) yarı tepkimesinin E değeri kaçtır? X(k) X + (suda) e - E = +76 volt Y(k) Y + (suda) + e - E = -40 volt + Xk ( ) Ag X Agk ( ) E = 43, V + Ag + e Agk ( ) E =080, V Yukarıdaki verilenlere göre X'in standart indirgenme potansiyeli kaçtır? Yukarıdaki yarı pil potansiyellerine göre, X(k) Y + (suda) Y(k) + X + (suda) tepkimesinin E değeri kaçtır? 7

8 Elektrokimyasal Hücreler Bir elektrot ile içine batırıldığı çözeltinin oluşturduğu sisteme yarı hücre denir. Yarı hücrelerden oluşan istemi veya istemsiz redoks tepkimelerinin oluştuğu sistemlere elektrokimyasal hücre denir. Zn Cu 1M ZnSO 4 1M CuSO 4 İstemli bir kimyasal tepkimenin elektrik akımı ürettiği sistem (Pil) Elektrokimyasal Hücreler İstemsiz bir tepkimeyi oluşurmak için elektrik akımının kullanıldığı sistem (Elektroliz) Zn( k) Zn e E = 76 volt Cu( k) Cu e E = 34 volt Şematik olarak verilen elektrokimyasal hücrede l. Hücre gerilimi kaç volttur? ll. Anot ve katot elektrotlar hangisidir? lll. Elektronların akış yönü nasıldır? lv. Pil şeması nasıldır? Yarı hücrelerin metalik iletken ve tuz köprüsü ile birleşmesinden oluşan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sisteme galvanik hücre (pil) Daniell hücreside denir. Galvanik hücrelerde gerçekleşen kimyasal tepkimeye tersine çevirmek için sisteme elektrik enerjisi istemsiz tepkimelerin gerçekleştirildiği elektrokimyasal hücrelere elektrolit hücre denir. X(k) Y(k) Elektrokimyasal Pillerde 1. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan yükseltgenir. İndirgenme potansiyeli büyük olan indirgenir.. Yükseltgenmenin olduğu yarı hücre Anot, indirgenmenin olduğu yarı hücre katottur. 3. Elektronlar anoddan, katoda doğru akar. 4. Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katota göç eder. 5. Anot elektrot kütlesi azalır, katot elektrot kütlesi artar. 1 M X + 1 M Y + l. ll. Yukarıda verilen galvanik hücrede elektronlar Y elektrottan, X elektrota doğru akmaktadır. Buna göre aşağıdakileri doğru - yanlış olarak belirtiniz. l. X elektot anot, Y elektrot katottur. ll. Y nin aktifliği X'ten büyüktür. lll. X + iyonları derişimi zamanla azalır. 8

9 N (k) Ag(k) Zn(k) Cu(k) 1M N (NO 3 ) 1M AgNO 3 Ni e Nik ( ) E = 5 volt + Ag + e Agk ( ) E =+ 080, volt Yukarıdaki verilen Galvanik hücre ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. l. Pil tepkimesi nasıldır? ll. Tuz köprüsünde anyonlar hangi yarı hücreye göç eder? lll. Pil şeması nasıldır? 1M Zn + 1M Al +3 1M Cu Al( k) Al + 3e E = 166, volt Zn( k) Zn e E = 76 volt Cu( k) Cu e E = 34 volt Yukarıda verilen galvanik hücrede pil tepkimesini yazarak pil potansiyelini bulunuz. Galvanik bir hücre (Daniell Hücresi) ile ilgili l. Anot elektot kütlesi zamanla azalır. ll. Bir süre sonra pil gerilimi sıfır olur. lll. İndirgenme potansiyeli küçük olan tür indirgenir. yargılarından hangileri doğrudur? Ni( k) Ni e E = 5 V + 3 Al( k) Al + 3e E = 166, V Yukarıda verilenlere göre Al - Ni pilinin standart gerilimi kaç volttur? 9

10 Standart Hidrojen Elektrotu (SHE) Standart hidrojen yarı pili, içinde 1M H + iyonu bulunan bir asit çözeltisine daldırılmış Pt levha ve 1 atm basıç altında hidrojen gazı gönderilerek hazırlanır. Pt tel Gaz musluğu Platin tel H gazı içeren cam tüp P H = 1 atm Pt(k)elektrot 1M H + Ag(k) elektrot pamuk 1M AgCl 4(suda) 1M HCl (suda) 1. kap. kap + + Ag( k) Ag + e E =080, volt H( g) H e E = 000, volt H (g) g r ş Cam tüp Pt(k) elektrot Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? - Standart elektrot potansiyeli (E ) bir elektrotta oluşan indirgenme eğiliminin ölçüsüdür. (Standart şartlarda 5 C, 1 atm) - Hidrojenin yükseltgenme ve indirgenme yarı pil potansiyeli standart şartlarda (5 ve 1 atm) sıfır kabul edilmiştir. + H( g) H e E = 000, volt l. Ag elektrot anottur. ll. Elektronlar. kaptan, 1. kaba doğru akar. lll. Ag elektrot kütlesi zamanla artar. lv.. kapta H + derişimi azalır. + ( g) Mn e Mnk ( ) E =118, volt H e H E = 000volt, standart Mn - H pilinde; l. Pil gerilimi 1,18 volttur. ll. Pil şeması Mn(k) / Mn + (suda) H + (suda) / H (g), Pt şeklindedir. lll. Katot elektrotun bulunduğu çözeltinin ph ı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? + ( g) Zn( k) /( 1M) Zn / / 1M( H )/ H,( 1atm), Pt Pil şeması yukarıdaki gibi olan pilin elektromotor kuvveti 76 volttur. Buna göre hangileri doğrudur? l. Zn elektrot anottur. ll. Zn e Znk ( ) tepkimesinin E değeri 76 volttur. lll. Katotta H gazı açığa çıkar. 10

11 Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler Bir galvanik hücrenin standart potansiyeline; N (k) Cu(k) a) Anot ve katotta kullanılan çözeltilerin derişimleri b) Sıcaklık c) Elektrotta gaz kullanılıyorsa gaz basıncı etki eder. 1M N SO 4 1 1M HCl Ni( k) Ni e E = 5 volt Cu( k) Cu e E = 34 volt H ( g) H e E = 000, volt + Zn(k) Mg(k) Yukarıdaki verilen Galvanik hücre ile ilgili; l. Pil potansiyeli kaç volttur? ll. Zamanla Cu elektrot kütlesi ve. kapta ph değeri nasıl değişir. 1M ZnSO 4 1 1M MgSO 4 Mg( k) Mg e E =, 37 V Zn( k) Zn e E = 76 V Yukarıdaki galvanik hücre ile ilgili; l. 1. kaba sabit sıcaklıkta su eklenirse ll.. kaba MgSO 4 katısı eklenirse lll. Sıcaklık artırılırsa lv. Zn elektrotun yüzeyi artırılırsa V. 1. kaptan bir miktar çözelti alınırsa pil gerilimi nasıl değişir? Al(k) Pt(k) + 3 1M Al +3 1M Ag + 1M Cu + Al + 3e Alk ( ) E =166, V + Ag + e Agk ( ) E =+ 080, V Cu e Cuk ( ) E = + 34 V Yukarıda elektrokimyasal pille ilgili l. Pil potansiyeli kaç volttur. ll. Pil şeması nasıldır? 11

12 Derişim Pilleri (Hücreleri) Elektrotları ve yarı pil çözeltileri aynı olup, çözeltilerinin derişimleri farklı olarak hazırlanan pillere derişim pili denir. Sn(k) Pb(k) 1M SnSO 4 1 1M PbO 4 Cu(k) Cu(k) Sn e Snk ( ) E =014, V Pb e Pbk ( ) E =013, V Yukarıda verilen elektrokimyasal pile l.. kaba su ilave edilirse ll.. kaba Na S(k) ilave edilirse (PbS suda az çözünür.) yapılan işlemler pil gerilimini nasıl değiştir? 1M CuSO 4 1M CuSO 4 - Derişimi küçük olan yarı pil anot, derişimi büyük olan yarı pil katottur. - Yapılan işlem derişimler arası farkı artırırsa pil gerilimi artar. - Yapılan işlem sonucu derişimler eşitlenirse pil çalışmaz. Co(k) Au(k) Zn(k) Zn(k) 1M CoSO 4 1M HCl Co( k) Co e E = 8 V + 3 Au( k) Au + 3e E =150, V + H( g) H e E = 000, V Yukarıdaki pile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? l. Pil potansiyeli 3,3 volttur. ll. 1. kaptan bir miktar çözelti alınırsa pil potansiyeli değişmez. lll.. kaba NaOH katısı eklenirse pil gerilimi azalır. M ZnSO ml 1. kap M ZnSO ml. kap Yukarıdaki pile aşağıdaki işlemler yapıldığından pil gerilimi nasıl değişir? l. 1. kaba bir miktar ZnSO 4 katısı eklemek ll.. kaptan 90 ml su buharlaştırmak 1

13 NERST EŞITLIĞI Derişimi 1M den farklı çözeltiler ile hazırlanan pil sistemlerinin gerilimi Nerst denklemi ile hesaplanır. 5 C de denklemi E pil = E pil x [ Anot] Q = [ Katot] y 059 n.logq E : Pil gerilimi E pil : Standart pil gerilim n : Alınan verilen elektron sayısı x, y : Anot ve katot iyonlarının denklem katsayıları Standart koşullarda Al - Fe pilinin tepkimesi Al( k) + Fe + 3 ( M) Al ( 1M) + Fek ( ) şeklindedir. Bu pilin standart potansiyeli 1,6 volttur. Buna göre [Fe +3 ] = 1M ve [Al +3 ] = 1M alınarak hazırlanan Al - Fe pilinin gerilimi kaç volttur? Zn(k) Ag(k) 1M Zn + 01M Ag + Zn( k) Zn e E = 76 V + Ag( k) Ag + e E =080, V N (k) N (k) Yukarıdaki galvanik hücrenin standart şartlarda pil gerilimi kaç volttur? 1M N + 01M N + Yukarıda şeması verilen derişim hücresinin standart şartlardaki pil gerilimi kaç volttur? 13

14 İlk Pil Çalışması yıllarında 1. Galvani hayvansal elektrik teorisini ortaya atarak canlı hücrelerin elektrik üretebileceğini söyledi., - Alessandra Volta, elektrik elde etmek için iki farklı metal ve sıvı kullanmıştır. Bakır ve Zinko metalleri arasına tuzlu suya batırılmış kartonlar yerleştirerek elektrik enerjisi elde etmiştir. - V. Frederick Daniell, çinko ve bakır metallerini çözeltilerine daldırıp tuz köprüsü ile birbirine bağlanmış elektrik enerjisini elde etmiştir. Pil Çeşitleri Depoladığı kimyasal enerjiyi daha sonra elektrik enerjisi olarak geri veren düzeneklere batarya denir. 3. Kurşun - Asit Pilleri (Akümülatörler) Akümülatör Akülerde anot olarak Pb levhalar kullanılır. Katot olarak PbO kullanılır. Elektrolit ise HnSO 4 çözeltisidir. Tekrar şarj edilebilme özellikleri vardır. Bu tür bataryalara ikincil hücreler denir yılından beri otomobilllerde kullanılmaktadır. 1. Kuru Piller (Zn-MnO Pili - Leclanche Pili 4. Yakıt Pilleri Serbest sıvısı olmadığından kuru pil veya feneri pili olarak adladırılan Leclanche pili Hücrenin anot kutbu Zn kaptan oluşur. Pilin ortasındaki karbon çubuk katottur. Elektrolit olarak NH 4 Cl ve MnO ve karbon tozu içeren yaş pasta bulunur. Hücre tepkimeleri tersinir olmadığı için pil şarj edilemez ve bir süre sonra pil ölür. Bu tür bataryalara birincil hücreler denir. Yakıtın kimyasal enerjisini elektrik enerjisine çeviren elektrokimyasal aletlere yakıt pili denir. Yakıt pilleri akış pilleri olarakta bilinir.. Lityum - İyon Pilleri (Katı Hal lityum Pilleri) l. Lityum - İyon pilleri tekrar şarj edilemezler. ll. Kurşun - Asit pillerinin ömürleri uzundur. lll. Kuru pillerde tepkimeler tersinir değildir. Yargılarından hangileri doğrudur? Lityum metali anottur. TİS ve V 6 O 13 katotu oluşturur. Pilde elektrolit malzeme olarak polimer madde kullanılır. Polimer iyon geçişine izin verirken elektron geçişini engeller. Tekrar şarj edilme özellikleri vardır. Bu tür bataryalara ikincil hücreler denir. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarda kullanılır. 14

15 Elektroliz Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimelerinin elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleştirilmesine elektroliz denir. Diğer bir tanım bileşiğin elektrik enerjisi yardımıyla elementlerine ayrıştırılmasıdır. + + Pt(k) Pt(k) NaCl(suda) AlCl 3 (suda) NaCl(s) Suyun Elektolizi + Yukarıdaki elektroliz kabında NaCl ve AlCl 3 ün sulu çözeltileri elektroliz edilmektedir. Anot ve Katotta ilk olarak hangi maddeler açığa çıkar? (Elektron verme eğilimleri) (Na > Al > H > Cl > OH ) H O(s) + Faraday Kanunları a) Elektrotlarda toplanan madde miktarı devreden geçen yük miktarı ile doğru orantılıdır. b) Bir elektroliz devresinde 1 faradaylık akım geçtiğinde 1 eşdeğer gram madde açığa çıkar. 1 faraday = 1 mol e yükü = coulomb MgBr (suda) AlCl 3 (suda) MgBr ve AlCl 3 tuzlarının eriyikleri elektroliz ediliyor. Buna göre anot ve katotta ilk olarak hangi maddeler açığa çıkar? (Elektron verme eğilimleri Mg > Al > Br > Cl ) 15

16 MgCl eriyiği faradaylık akımla elektroliz ediliyor. Buna göre; l. Katota kaç gram Mg toplanır? ll. Anotta N.K'da kaç litre Cl gazı oluşur? (Mg = 4) Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde AgCl sıvısı diğerinde AlCl 3 sıvısı elektroliz ediliyor. AgCl'nin bulunduğu kapta 3,4 g Ag toplandığına göre diğer kapta kaç gram Al toplanır? Anot (+) + Katot ( ) Sıvı AlCl amperlik akımla 10 saniye elektroliz ediliyor. Buna göre; l. Katotta kaç gram Al toplanır. (Al = 7) ll. Anotta N.K'da kaç gram Cl gazı açığa çıkar? (Cl=35,5) CaCl (s) XCl 3 (s) 1. kap. kap Seri bağlanmış kaplardaki sıvılar elektroliz edildiğinde katotlarda 8 g Ca ve 3,6 g X toplanmaktadır. Buna göre X'in mol kütlesi kaçtır? (Ca = 40) Pil Hücresinin Elektroliz Sisteme Çevrilmesi Üreteç - + Erimiş KBr sıvısının elektrolizinde katotta 11,7 g K toplandığı anda anotta kaç gram Br toplanır? (K = 39, Br = 80) Zn(k) 1M Zn + 1M Cu + 1. kap. kap Zn Zn e E = 76 volt Cu Cu e E = 34 volt Cu(k) Bir galvanik hücrenin (daniell pili) ürettiği gerilimden daha büyük gerilim üreten bir üreteç voltmetre yerine bağlanırsa reaksiyon tersine çevrilmiş olur. Elektronların akış yönü değişir ve galvanik hücre, elektrolit hücreye (elektroliz hücresi) çevrilmiş olur. 16

17 Üreteç - + Elektroliz ile Kaplama Bazı metal ewşyalara, dış etkenlere karşı korumak veya dekoratif bir görünüm kazandırmak için elektroliz yöntemi ile kaplama yapılır. Mn(k) N (k) + - 1M MnSO 4 1M N SO 4 1. kap. kap Cr levha Kaşık Mn( k) Mn e E = 118, V Ni( k) Ni e E =+ 5 V Yukarıdaki sisteme üreteçten 1 voltluk elektrik akımı uygulanmaktadır. l. Elektronların akış yönü nasıldır? ll. Mn elektrotun kütlesi nasıl değişir? lll. Tuz köpründe anyonlar hangi kaba göç eder? lv. Elektroliz denklemi nasıldır? Korozyon Cr +3 çözelt s Metallerin elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu parçalanmasına korozyon denir. Demirin paslanması, gümüşün korunması korozyona örnek verilebilir. Metalleri Korozyondan Korumak İçin a) Vernik ve yağlı boya ile boyamak. b) Metali galvanize etmek (Zn ile kaplamak) c) Katodik koruma Örneğin demir saçtan yapılmış bir geminin gövdesini korumak için demirden daha aktif bir metal parçası demirin gövdesine tutturulur. Seçilen bu metale kurban anot denir. Elektrolizin Endüstriyel Uygulamaları Elektroliz ile saf metal elde etme işlemine elektrometalurji denir. Bakırın Elektroliz ile Saflaştırılması Batarya anot (saf olmayan bakır) katot (saf bakır) CuSO 4 sulu çözelt s 17

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİT Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM 3 BÖLÜM İÇRİK 1.3.1 Standart lektrot Potansiyeli 1.3.2 Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve lektrot Potansiyelleri 1.3.3 lektrot Potansiyelini tkileyen Faktörler

Detaylı

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir.

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir. KClO 3 + 3SO + 3H O KCl + 3H SO 4 Kimya ve Elektrik / Redoks Tepkimeleri BÖLÜM 07 Test 0. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi elektron alış-verişi yoluyla gerçekleşen bir tepkime değildir? A) Zn + KOH K ZnO

Detaylı

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri 6 6. 1. ÜNİTE Korozyon BÖLÜM BÖLÜM İÇERİK 1.6.1 Metallerde Korozyon 1.6.2 Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri Korozyon Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımının artması ile metallerin uzun yıllar

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE Kimyasallardan Elektrik Üretimi 4. BÖLÜM 4 BÖLÜM İÇERİK 1.4.1 Galvanik Piller 1.4.2 Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi Kimyasallardan Elektrik Üretimi Kalp rahatsızlığı olan kişilerde

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER Elektrokimya Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilimdalı elektrokimyadır.

Detaylı

Kimya Bilimi ve Elektrik

Kimya Bilimi ve Elektrik Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. I. Aktiflik Bir maddenin elektron almasına indirgenme (redüksiyon)

Detaylı

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİTE Elektroliz 5. BÖLÜM 5 BÖLÜM Elektroliz İÇERİK 1.5.1 Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim 1.5.2 Faraday ın Elektroliz Kanunları 1.5.3 Endüstriyel Elektroliz İşlemleri Alüminyum fabrikalarında elde

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK

KİMYA VE ELEKTRİK KİMYA VE ELEKTRİK Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması: 1.kural:Atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır 2.kural:Moleküller veya iyonik bütün bileşiklerdeki

Detaylı

ve DEĞERLEND ERLENDĐRMERME

ve DEĞERLEND ERLENDĐRMERME ÖĞRETĐMDE PLANLAMA ve DEĞERLEND ERLENDĐRMERME Dersin Sorumlusu:Prof.Dr Prof.Dr.Đnci Morgil Hazırlayan: rlayan:g.pınar Arslan Bisikletim neden paslandı? Günlük k yaşam am ile ilişkisi: Günlük k hayatta

Detaylı

ELEKTRO METALÜRJ BAHAR

ELEKTRO METALÜRJ BAHAR ELEKTRO METALÜRJ 2016-2017 BAHAR ANOT KATOT HÜCRE - ELEKTROL T Anot ve Katodun Enine Kesitleri Kenar Büyümesi Anod Anod Katod Katod Anod M + M + M + M + M + M + Hücrede Ak m Da Molarite = M = Çözünen

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI 1 Madde - Elektrik İlişkisi Tüm maddeler elektriksel yapıya sahip taneciklerden oluşmuştur. Bu yapıdan dolayı elektrik enerjisi yardımıyla maddenin yapısında değişiklik yapılabildiği gibi, kimyasal değişimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Elektrokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 14 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; elektrokimya hakkında bilgi edinecek, elektrokimyasal hücrenin kısımlarını ve yazım şeklini öğrenecek, bir elektrokimyasal

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell Ch 20 ELEKTROKİMYA: Elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki bağlantı araştırması Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektronlar bir türden diğerine aktarılırlar. Öğrenme amaçları ve temel beceriler: oksidasyon,indirgeme,

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Katoda varan pozitif iyonlar buradan kendilerini nötrleyecek kadar elektron alırlar.

Katoda varan pozitif iyonlar buradan kendilerini nötrleyecek kadar elektron alırlar. ELEKTROLİZ Şekilde verilen kapta saf su var iken, anahtar kapatıldığında lamba yanmaz. Saf suyun içine H 2 SO 4, NaCI, NaOH gibi suda iyonlarına ayrışan maddelerden herhangi biri katıldığında lamba ışık

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre.

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre. 4. ELEKTROLİZ AMAÇLAR 1. Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini öğrenmek. 2. Bir elektroliz hücresi kullanarak bakırın elektro kimyasal eşdeğerinin bulunmasını öğrenmek. 3. Faraday kanunlarını öğrenerek

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortam içerisinde değişir. Malzemeler; Korozif bir sıvı ile çözünebilir, Yüksek sıcaklıklarda bozunabilir,

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER)

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER) RDOKS TİTRASYONLARI (RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR) Prof. Dr. Mustafa DMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DMİR(ADU) 2009-17-RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR 1 lektriğin katılarda taşınması olayına metalik

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

Şekil 1. Metal-sulu ortam ara yüzeyinde metalin kimyasal şekil değiştirmesi

Şekil 1. Metal-sulu ortam ara yüzeyinde metalin kimyasal şekil değiştirmesi 3. KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL TEMELLERİ 3.1. Korozyon Hücresi ve Korozyonun Oluşumu Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortamda değişir. Kimyasal korozyonda, malzeme korozif

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir.

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir. ELEKTROANALİTİK K KİMYAK Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilim dalı. Elektroanalitik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR BÖLÜM KİMYASAL HESAPLAMALAR Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür..1 Mol kavramı. Ortalama mol kütlesinin bulunması. Kimyasal formüllerin bulunması. Kimyasal reaksiyonlar

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur. 26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir.

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Bölüm 2 Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. *Hidrojen evrende en bol bulunan elementtir (%70). Dünyada ise oksijendir. Tüm yıldızlar ve birçok gezegen çok

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

Bölüm 5: Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş

Bölüm 5: Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar Petrucci Harwood Herring 8. Baskıdan Çeviri Bölüm 5: Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş Çeviri Editörleri Tahsin Uyar Serpil Aksoy Slide 1 of 43 İçerik 1. Sulu Çözeltilerin

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I. BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol - 1 01 1. I. 6,02.10 23 tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin

Detaylı

KİMYA 2 - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri. 4. I. Siyah cisim ışıması

KİMYA 2 - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri. 4. I. Siyah cisim ışıması KİMYA - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri 01/U UYGULAMA 1. Dalton modelinin varsayımlarına ilişkin,. Bir elementin tüm atomları aynıdır.. Farklı

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı