Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi"

Transkript

1 319

2 Iþýk Iþýðýn arklý addelerle Etkileþimi Iþýk, etrafýmýzdaki cisimleri görmemizi saðlayan ve boþlukta yayýlabilen bir enerji þeklidir. Týptan sanayiye, sanayiden uzay teknolojisine kadar her alanda kullanýlarak yaþamýmýzý kolaylaþtýrýr. Çevrelerine ýþýk yayan varlýklara ýþýk kaynaðý denir. Iþýk kaynaklarý doðal ve yapay ýþýk kaynaklarý olmak üzere ikiye ayrýlýr. 1. Kendiliðinden ýþýk yayan varlýklara doðal ýþýk kaynaðý denir. Örneðin dünyamýzý aydýnlatan Güneþ, yýldýzlar, ateþ böceði doðal ýþýk kaynaklarýdýr. 2. Ýnsanlar tarafýndan yapýlarak ýþýk yayar hâle getirilen varlýklara ise yapay ýþýk kaynaðý denir. Lamba, yanmakta olan mum, lazer ýþýnlarý yapay ýþýk kaynaklarýdýr. adde ile karþýlaþan ýþýk, maddenin özelliðine göre maddeden geçebilir, geçemeyebilir veya geldiði ortama geri dönebilir. Ýçinden ýþýk ýþýnlarýnýn tamamýný geçiren maddelere saydam madde denir. Cam, su ve hava gibi maddeler saydam maddelerdir. Bu maddeler, üzerlerine düþürülen ýþýðýn tamamýný geçirdikleri için bunlarýn gölgeleri oluþmaz. Iþýðýn izlediði yolu düz bir çizgi ile gösterebiliriz. Bu düz çizgi ýþýk ýþýný olarak adlandýrýlýr. Iþýk ýþýnlarý, gerçekte var olmayan, sadece ýþýðýn izlediði yolu gösteren çizgilerdir. Iþýk ýþýnlarýnýn bir kýsmýný geçirip bir kýsmýný geçirmeyen maddelere yarý saydam madde denir. Buzlu cam, poþet dosya gibi maddeler yarý saydamdýr. Bu maddeler, üzerlerine düþen ýþýðýn bir kýsmýný geçirdikleri için yarý gölge oluþtururlar. Ýçinden ýþýk ýþýnlarýný geçirmeyen maddelere saydam olmayan (opak) madde denir. Tahta, siyah kumaþ, demir para gibi maddeler saydam olmayan maddelerdir. Bu maddeler ýþýk ile etkileþime girdiðinde kendisi ile ayný þekle sahip gölgeler oluþtururlar. Bu durum, ýþýðýn doðrusal olarak yayýlmasýnýn bir sonucudur. Aþaðýdaki þekilde ýþýk kaynaðýnýn önüne saydam olmayan bir madde yerleþtirilerek cisim ile ayný þekle sahip gölge oluþumu gösterilmiþtir. Iþýk ýþýnlarý ayný ortamda doðrusal olarak yayýlýr. 320

3 Örnek 110 I. Pencere camý II. Yaðlý kâðýt III. Siyah karton IV. Tahta blok Yukarýda verilen cisimler üzerine, el fenerinin ýþýðý düþünülürse hangisi ya da hangileri ýþýðýn tamamýný geçirir? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve IV D) III ve IV Iþýðýn tamamýný geçirebilen maddeler saydam maddelerdir. Pencere camý saydamdýr. Iþýðýn bir kýsmýný geçirip bir kýsmýný yansýtan maddeler yarý saydamdýr. Yaðlý kâðýt yarý saydam bir maddedir. Iþýðý geçirmeyen maddeler, saydam olmayan maddelerdir. Siyah karton ve tahta blok saydam deðildir. Yanýt A dýr. Gece, sokak lambalarýnýn olmadýðý bir yolda yürürken önünüzü görmekte zorlandýðýnýz hiç dikkatinizi çekti mi? Görme olayýnýn gerçekleþmesi için ýþýðýn çeþitli yollarla gözümüze ulaþmasý gerektiðini biliyor muydunuz? Kitap, kalem, duvar, cam gibi ýþýk kaynaðý olmayan cisimler, ýþýk kaynaklarýnýn üzerlerine düþürdüðü ýþýðý yansýtarak gözümüze ulaþtýrýrlar ve bu þekilde görünürler. Dünyamýzýn uydusu olan Ay da Güneþ'ten aldýðý ýþýðý yansýtarak gökyüzünde görünmektedir. Þimdi bunu bir örnekle açýklayalým: Hiç Düþündünüz mü? Iþýk kaynaklarýný, yaydýklarý ýþýðýn gözümüze ulaþmasýyla görürken ýþýk kaynaðý olmayan nesneleri nasýl görürüz? Resimdeki çocuk, Güneþ' ten çýkan ýþýnlar doðrudan gözüne geldiði için doðal bir ýþýk kaynaðý olan Güneþ'i görür. Ay'ý ise Güneþ ýþýnlarý Güneþ'ten çýktýktan sonra Ay'dan yansýyarak gözüne geldiði için görmektedir. Bu da bir cismin görülebilmesi için cismin aydýnlatýlmasý ve cisimden yansýyan ýþýnlarýn göze ulaþmasý gerektiðini göstermektedir. Güneş Ay 321

4 Þimdi de yansýmanýn ne anlama geldiðini ve ýþýðýn farklý yüzeylerden yansýmasýnýn nasýl gerçekleþtiðini inceleyelim: Iþýðýn arklý Yüzeylerden Yansýmasý Bazý maddeler, üzerlerine düþen ýþýðý geldiði ortama geri gönderir. Iþýðýn bu þekilde bir yüzeye çarpýp geldiði ortama geri dönmesine yansýma denir. Düz ayna gibi parlak yüzeyler ýþýðý belirli bir kurala göre yansýtýr. Iþýk; ayna gibi yansýtýcý bir yüzeye çarptýðýnda doðrultusu deðiþir. Bir yüzeye gönderilen ýþýk ýþýnýna gelen ýþýn, yüzeye çarptýktan sonra geldiði ortama geri dönen ýþýk ýþýnýna yansýyan ýþýn denir. Iþýðýn aynaya deðdiði noktadan aynaya çizilen dikmeye ise normal denir. Normal, ýþýnlarýn gelme ve yansýma açýlarýný ölçmede baþlangýç alýnan ve yüzeye dik, sanal bir doðru parçasýdýr. Gelen ýþýnýn normalle yaptýðý açýya gelme açýsý, yansýyan ýþýnýn normalle yaptýðý açýya yansýma açýsý denir. Alüminyum folyo ile sarýlmýþ kartondan, düz ve pürüzsüz bir yüzey elde ederek bu yüzeye el feneri ile ince ýþýk demeti gönderdiðimizde ýþýðýn aþaðýda verilen þekildeki gibi yansýdýðýný gözlemleriz. Yansýtýcý bir yüzeye dik olarak normal doðrultusundan gelen ýþýn, kendi üzerinden geri döner. Yansýma Kanunlarý: 1. Gelen ýþýn, yansýyan ýþýn ve normal ayný düzlemdedir. 2. Gelme açýsý ile yansýma açýsý birbirine eþittir. (a = b) 322

5 Örnek 111 Aþaðýdaki düz aynalara gelen ýþýk ýþýnlarýndan hangisinin izlediði yol yanlýþtýr? A) B) Normal C) D) Normal 65 Normal Yansýma kanunlarýna göre gelme açýsý ile yansýma açýsýnýn birbirine eþit olmasý gerekir. Gelen ýþýnýn normal ile yaptýðý açý, gelme açýsý yansýyan ýþýnýn normal ile yaptýðý açý ise yansýma açýsýdýr. A seçeneðinde yansýma açýsý 45 dir. N N Normal ile yüzey arasýndaki açý 90 olduðundan gelme açýsý; = 45 dir. 45 olup birbirine eþittir. B seçeneðinde gelme açýsý 10 dir Yansýma açýsý; = 10 dir. Gelme açýsý ile yansýma açýsý birbirine eþittir. N D seçeneðinde gelme açýsý ile yansýma açýsý 20 olup bir birlerine eþittir N C seçeneðinde yansýma açýsý 40 dir. Gelme açýsý; = 25 dir. Gelme açýsý ile yansýma açýsý birbirine eþit deðildir. Yanýt C dir. 323

6 Örnek Þekildeki gibi aynayla 50 açý yaparak gelen bir ýþýk ýþýnýnýn yansýma açýsý kaç derece olur? A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 Ayna Iþýnýn normalle yaptýðý açý, gelme açýsýdýr. N Ayna Buna göre gelme açýsý; = 40 olur. Yansýma kanunlarýna göre; Gelme açýsý = Yansýma açýsý O hâlde yansýma açýsý da 40 olur. Yanýt B dir. Cisimleri Nasýl Görürüz? Güneþ ýþýnlarý tüm uzaya yayýlmasýna raðmen uzayý kapkaranlýk görürüz. Bunun nedeni uzayda maddesel ortam olmadýðýndan güneþ ýþýnlarýnýn yansýmamasýdýr. Karanlýk bir ortamda ya da sisli bir havada bir ýþýk kaynaðýndan çýkan ýþýnlarý, geniþleyen bir ýþýk demeti hâlinde görmemizin nedeni ýþýðýn havadaki gaz ve su taneciklerine çarpýp yansýmasý ve yayýlmasýdýr. 324

7 Pürüzlü ve Pürüzsüz Yüzeylerde Yansýma Cisimlerin yüzeylerinin pürüzlü veya pürüzsüz olmasý, ýþýðýn düzgün ya da daðýnýk yansýmasýna neden olur. Ayna gibi düz ve pürüzsüz yüzeye gönderilen paralel ýþýn demetleri yüzeyden birbirine paralel olarak yansýr. Bu tür yansýmaya düzgün yansýma denir. Cisimlerin net görüntülerinin oluþmasý düzgün yansýma sayesinde olur. Buruþturulup açýlmýþ alüminyum folyo yüzeyi, pürüzlü bir yüzeye örnektir. Pürüzlü yüzeye gelen ýþýk ýþýnlarý yansýma kanunlarýna göre yansýr. Burada ýþýk ýþýnlarý farklý yönlerdeki yüzey parçalarýna çarparlar ve daðýnýk olarak yansýrlar. Bu olaya daðýnýk yansýma denir. Daðýnýk yansýma meydana getiren yüzeylerde net görüntü oluþmaz. Söz gelimi kumaþ, beton duvar gibi çevremizdeki pek çok nesne ýþýðý daðýnýk yansýtýr. Aynalar ve Kullaným Alanlarý Aynalar, bir yüzü genellikle alüminyum veya gümüþle kaplanmýþ camlardýr. etal yüzeylerin parlatýlýp pürüzsüz hâle getirilmesiyle de düz aynalar elde edilir. Aynalar günlük hayatýmýzda birçok alanda kullanýlmaktadýr. Düz aynalar evlerde, alýþveriþ merkezlerinde, berberlerde, tepegöz, projeksiyon makinesi ve deniz altý gemilerinde su üstünü görmek için kullanýlan periskoplarda olduðu gibi pek çok alanda kullanýlmaktadýr. Yansýtýcý yüzeyi düz olan aynalara düz ayna denir. Düz aynaya düzlem ayna da denir. Yansýtýcý bir yüzeye dik olarak gönderilen paralel ýþýn demetleri kendi üzerinden yansýr. 325

8 Örnek 113 Gelen ışın Þekilde eþit kare bölmeli düzleme yerleþtirilmiþ düz aynaya gelen ýþýn verilmiþtir. Buna göre yansýyan ýþýn, numaralandýrýlmýþ ýþýnlardan hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Gelen ışın Normal 2 Yansýma kanunlarýna göre, gelen ýþýnýn normalle yaptýðý açý, yansýyan ýþýnýn normalle yaptýðý açýya eþit olmalýdýr. Bu bilgiyi dikkate aldýðýmýzda yansýyan ýþýnýn 2 numaralý ýþýn olmasý gerekmektedir. Yanýt B dir. Örnek 114 Göz Þekildeki karanlýk tünelin içine el feneri ile bakan kiþinin tünelin sonundaki kediyi görebilmesi için tünelin içindeki düz aynalarýn konumlarý hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir? A) B) Göz Göz C) D) Göz Göz Göz Aynalar þekildeki gibi tünelin köþelerine yerleþtirilirse kediden gelen ýþýn, köþelerdeki aynalara çarparak göze gelir. Bu þekilde göz, kediyi görebilmiþ olur. Yanýt C dir. 326

9 Örnek 115 I Þekildeki eþit kare bölmelere yerleþtirilmiþ aynalar üzerine gönderilen I ýþýnýnýn izlediði yol, aþaðýdakilerden hangisi gibi olabilir? A) B) I I C) D) I I N N Gelen ýþýnýn normalle yaptýðý açý, yansýyan ýþýnýn normalle yaptýðý açýya eþit olmalýdýr. Iþýn son aynaya dik olarak (normal doðrultusunda) geldiði için kendi üzerinden geri döner. Yanýt A dýr. Düzlem Aynada Görüntü Oluþumu Buruþturulmamýþ alüminyum folyo, durgun su birikintisi ya da ayna gibi parlak ve pürüzsüz yansýtýcý yüzeylerin önlerinde bulunan cisimlerin bu yüzeylerde net görüntüsü oluþur. Bu yüzeylere bakan biri kendi görüntüsünü görebilir. 327

10 K L K ı L ı Bir noktanýn düz aynaya olan dik uzaklýðý, görüntüsünün düz aynaya olan dik uzaklýðýna eþittir. Þekildeki KL kaleminin görüntüsünü bulabilmek için basitçe cismin uç noktalarý olan K ve L noktalarýnýn görüntüleri bulunur ve K ý, L ý görüntü noktalarý birleþtirilerek görüntü bulunmuþ olur. Cisim aynaya yaklaþýrsa görüntüsü de aynaya yaklaþýr, cisim aynadan uzaklaþýrsa görüntüsü de aynadan uzaklaþýr. Bir cismin düz aynadaki görüntüsünün özellikleri Cismin aynaya uzaklýðý ile görüntünün aynaya uzaklýðý eþittir. Cisim boyu ile görüntüsünün boyu eþittir. Görüntü düzdür. Cismin saðý, görüntünün soludur. Görüntü, aynaya göre simetriktir. 328

11 İZİK BEBEK NATLUS ANNE Örnek 116 Þekildeki harfinin aynadaki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisi gibi olmalýdýr? A) B) C) D) K L N ı N ı K ı L ı harfinin uçlarýna K, L,, N dersek bu noktalarýn görüntüleri K ý, L ý, ý, N ý noktalarýnda oluþur. Bu noktalarýn birleþtirilmesiyle cismin görüntüsü elde edilmiþ olur. Yanýt A dýr. Örnek 117 Aþaðýda aynalarýn önüne konulan yazýlar ile bunlarýn görüntüleri verilmiþtir. Hangi yazýnýn görüntüsü yanlýþ verilmiþtir? A) B) ANNE BEBEK C) D) SULTAN İZİK Düzlem aynada bir cismin görüntüsü daima simetriktir. SULTAN yazýsýnýn görüntüsünde, harflerin aynaya uzaklýðý ile harflerin görüntülerinin aynaya uzaklýklarý eþit deðildir. Dolayýsýyla SULTAN yazýsý simetrik deðildir. Yanýt C dir. 329

12 Örnek m/s 12 m Baþlangýçta Esra nýn aynaya uzaklýðý 12 m dir. Esra 5 m/s süratle, 6 saniye koþarak aynadan uzaklaþtýðýna göre bu süre sonunda Esra ile aynadaki görüntüsü arasýndaki uzaklýk kaç m olur? A) 24 B) 30 C) 60 D) 84 Hareket hâlindeki bir cismin aldýðý yolu bulmayý daha önce öðrenmiþtik. Bu bilgilerimizi göz önünde bulundurarak; 42 m 30 m 12 m 42 m Alýnan yol = Sürat x Zaman olduðunu biliyoruz. Alýnan yol = 5 x 6 = 30 m Esra'nýn 6 saniyede aldýðý yol 30 m olduðuna göre, 6 saniye sonra aynaya olan uzaklýðý = 42 m olur. Cismin aynaya uzaklýðý ile görüntüsünün aynaya uzaklýðý eþit olduðuna göre görüntünün de aynaya uzaklýðý 42 m'dir. Bu durumda Esra ile görüntüsü arasýndaki toplam uzaklýk = 84 m olur. Yanýt D dir. Küresel Aynalar Yansýtýcý yüzeyi küresel olan aynalara küresel ayna denir. Bu aynalar çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere ikiye ayrýlýr. etal bir küreyi kesip dýþ yüzeyini sýrlayýp, iç yüzeyini parlatýp, pürüzsüz hâle getirdiðimizde çukar ayna elde edilebilir. Kürenin iç yüzeyini sýrlayýp, dýþ yüzeyini parlatýp pürüzsüz hale getirerek de tümsek ayna elde edilebilir. Ayný þekilde metal kaþýðýn da iç yüzeyi çukur ayna, dýþ yüzeyi tümsek ayna gibi davranýr. Ancak gerek metal kürenin gerekse kaþýðýn iç ve dýþ yüzeylerine bakýldýðýnda oluþan görüntülerin birbirinden farklý olduðu gözlenir. Þimdi çukur ayna ve tümsek aynalarý inceleyerek bu aynalarda oluþan görüntülerin özelliklerini öðrenelim. 330

13 Çukur Ayna Yansýtýcý yüzeyi küre kapaðýnýn iç yüzü gibi olan aynalara çukur ayna (iç bükey ayna) denir. Þekildeki gibi bir küreden kesilerek oluþturulmuþ aynanýn merkez noktasý kürenin merkezidir. harfi ile gösterilir. erkez ile ayna arasýndaki mesafenin orta noktasý, odak noktasýdýr. Odak noktasý harfi ile gösterilir. erkez ve odak noktasýnýn üzerinde bulunduðu ve aynanýn tam ortasýndan geçen doðruya asal eksen denir. Yansıtıcı yüzey Çukur ayna Asal eksen Çukur aynaya gönderilen asal eksene paralel olan ýþýn demetleri yansýdýktan sonra odak noktasýndan geçer. Çukur aynalar, yansýyan ýþýðý bir noktada toplayan aynalardýr. Ayný þekilde çukur aynanýn odak noktasýndan gelen ýþýnlar ise çukur aynada yansýdýktan sonra asal eksene paralel olarak yoluna devam eder. Yanan bir ampul, her yöne ýþýk verir. Eðer ampul çukur aynanýn odak noktasýna konulursa Aynaya çarpan ýþýnlar asal eksene paralel olarak ayný yönde yansýrlar. Çukur aynanýn bu özelliðinden ýþýldak, el feneri ve araba farý gibi araçlarýn yapýmýnda yararlanýlmaktadýr. Paralel ýþýn demetlerinin çukur veya tümsek aynalarda yansýdýktan sonra toplandýðý veya uzantýlarýnýn kesiþtiði özel noktaya odak noktasý denir. 331

14 Görüntü Cisim Çukur Aynada Görüntü Özellikleri 1. Cisim merkezin dýþýnda ise; Cismin görüntüsü odak ile merkez arasýnda oluþur. Görüntü cisme göre terstir. Görüntü cismin boyundan küçüktür. Cisim Görüntü 2. Cisim merkezde ise; Cismin görüntüsü merkezde oluþur. Görüntü cisme göre terstir. Görüntü ile cismin boyu eþittir. Cisim Görüntü 3. Cisim merkezle odak noktasý arasýnda ise; Cismin görüntüsü merkezin dýþýnda oluþur. Görüntü cisme göre terstir. Görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür. Görüntü Cisim 4. Cisim odak noktasý ile ayna arasýnda ise; Cismin görüntüsü aynanýn arkasýnda oluþur. Görüntü cisme göre düzdür. Görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür. Çukur aynalar daha önce de belirttiðimiz gibi ýþýðý odak noktasýnda toplanmasýndan yararlanýlarak ýþýldaklar, el fenerleri ve araba farlarýnda; büyüteç özelliðinden yararlanýlarak daha ayrýntýlý görüntü saðladýðý için de diþçi aynasý ve makyaj aynasý olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca teleskop yapýmýnda ve ýþýðý bir noktaya toplama özelliðinden yararlanýlarak güneþ fýrýnlarýnýn üretilmesinde de çukur aynalardan yararlanýlýr. 332

15 Örnek 119 Þekilde çukur aynanýn odak noktasýndan gelen bir ýþýn verilmiþtir. Bu ýþýnýn çukur aynadan yansýmasý aþaðýdakilerden hangisi gibidir? A) B) C) D) Çukur aynanýn odak noktasýndan gelen ýþýnlar aynada yansýdýktan sonra asal eksene paralel olarak yoluna devam eder. Yanýt C dir. Arda, bir çukur aynanýn odak noktasýný bulmak istiyor. Bunun için çukur aynaya iki ýþýk ýþýný gönderiyor. Bu ýþýnlarý aþaðýdakilerden hangisindeki gibi gönderirse amacýna ulaþabilir? A) B) C) D) Çukur aynaya gönderilen paralel ýþýk demetleri aynadan yansýdýktan sonra bir noktada toplanýr. Iþýðýn toplandýðý bu noktaya çukur aynanýn odak noktasý denir. A seçeneðindeki çukur aynaya gönderilen iki ýþýk ýþýný aynadan yansýdýktan sonra þekildeki gibi bir noktada toplanacaðýndan Arda çukur aynanýn odak noktasýna ulaþacaktýr. Yanýt A dýr. 333

16 Örnek 120 Çukur aynalar, aþaðýda verilen araçlardan hangisinin yapýmýnda kullanýlmaktadýr? A) Periskop B) Araba yan aynasý C) Boy aynasý D) akyaj aynasý Periskop, düz aynalarýn birbirine paralel olarak yerleþtirilmesiyle elde edilen bir araçtýr. Düz aynalarýn kullanýlmasýyla elde edilmektedir. Araba yan aynasý, daha geniþ alanlarý gösterebilmesi için tümsek aynalarýn kullanýlmasýyla elde edilir. Boy aynalarý düzlem aynalar kullanýlarak elde edilir. akyaj aynasý ise daha ayrýntýlý görüntü saðlayabilmesi için çukur aynalar kullanýlarak elde edilmektedir. Yanýt D dir. Tümsek Ayna Tümsek aynalar, yansýyan ýþýðý daðýtan aynalardýr. Yansıtıcı yüzey Tümsek ayna Þekildeki gibi yansýtýcý yüzeyi küre kapaðýnýn dýþ yüzü olan aynalara tümsek ayna (dýþ bükey ayna) denir. Tümsek aynada odak noktasý aynanýn arkasýndadýr. Tümsek aynaya gönderilen asal eksene paralel ýþýn demetleri aynada, uzantýlarý odak noktasýndan geçecek þekilde yansýdýktan sonra daðýlýr. Örnek 121 I II III IV Yandaki þekillerde numaralandýrýlmýþ kutularýn içinde aynalar bulunmaktadýr. Aynalar, üzerine gelen ve yansýyan ýþýnlar gösterildiðine göre hangi kutularýn içinde tümsek ayna olabilir? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve II D) III ve IV 334

17 Tümsek yüzeylerde yansýyan ýþýk ýþýnlarýnýn uzantýlarý, odaktan geçecek þekilde daðýlýr. I. kutuda, ýþýnlar daðýldýðýna göre tümsek ayna bulunmaktadýr. Iþýk, düz yüzeylerden geldiði açý ile yansýr. II ve III. kutularda, ýþýnlar geldiði açý ile yansýdýðýna göre düzlem ayna bulunmaktadýr. Çukur yüzeylerde yansýyan ýþýk ýþýnlarý odak noktasýnda toplanýr. IV. kutuya gelen ýþýnlar bir noktada toplandýðýna göre çukur ayna bulunmaktadýr. Yanýt A dýr. Tümsek Aynada Görüntü Oluþumu Tümsek aynalarýn oluþturduðu görüntü düz ve daima cisimden küçüktür. Cisim, aynaya yaklaþýp uzaklaþtýkça görüntü de aynaya yaklaþýp uzaklaþýr. Tümsek aynalar daha geniþ alanlardan ýþýk yansýttýklarý için çok geniþ alanlarý görebilme imkâný saðlar. Bu özelliði nedeniyle, araçlarýn yan aynalarýnda ve dikiz aynalarýnda, maðazalarda güvenlik aynasý olarak, kavþaklarda görülmeyecek noktalarý görebilmemiz için kullanýlýr. Örnek 122 Þekildeki tümsek aynanýn önüne yerleþtirilen bir mumun görüntüsü için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ters ve küçük B) Düz ve büyük C) Düz ve küçük D) Ters ve büyük Tümsek aynada cismin görüntüsü düz ve daima cisimden küçüktür. Bu nedenle mumun görüntüsü düz ve küçük olur. Yanýt C dir. 335

18 Örnek 123 Þekildeki düz aynaya dik gelen ýþýn tümsek aynadan nasýl yansýr? Asal eksen (: Odak noktasý, : erkez noktasý) A) B) C) D) Asal eksen Aynaya gelen ýþýn, yansýma kurallarýna göre yansýyacaktýr. Buna göre yansýyan ýþýn, tümsek aynanýn asal eksenine paralel gelir ve uzantýsý aynanýn odak noktasýndan geçecek þekilde yansýr. Yanýt A dýr. 336

19 Örnek 124 Þekildeki sistemde noktalar arasý uzaklýklar eþittir Buna göre çukur aynaya þekildeki gibi asal eksene paralel gelen ýþýn, aynalarda yansýdýktan sonra, uzantýsý hangi noktadan geçer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 birim 2 birim 1 2 N Iþýn, çukur aynaya asal eksene paralel olarak gelmektedir. Çukur aynaya asal eksene paralel gelen ýþýn, odaktan geçecek þekilde yansýyarak düzlem aynaya gelir. Düzlem aynada ise gelen ýþýn ile yansýyan ýþýnýn normalle yaptýðý açýlar eþittir. Düzlem aynaya gelen ýþýn aynaya 2 birim uzaklýktan geldiðine göre aynadan yansýdýktan sonra da uzantýsý aynanýn arkasýndan 2 birim uzaklýktan geçecektir. Buna göre ýþýn, düzlem aynadan yansýdýktan sonra uzantýsý 2 noktasýndan geçer. Yanýt B dir. Örnek 125 Y X düz aynasýna gönderilen ýþýnýnýn bu ayna ile yaptýðý açý 57 olduðuna göre ýþýnýn Y aynasýndan yansýma açýsý kaç derece olur? A) 33 B) 37 C) 53 D) X Y Normal Iþýnýn X ve Y aynalarýnda izlediði yol þekildeki gibidir. Buna göre, ýþýnýn Y aynasýndan yansýma açýsý 57 dir. Yanýt D dir. 33 Normal X 337

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel Aynalar Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. r F F Çukur ayna Tümsek ayna Kürenin merkezi aynanın merkezidir. f r 2 erkezden geçip aynayı simetrik iki eşit parçaya

Detaylı

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir.

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir. AYNALAR Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtabilen ve nesnelerin görüntüsünü veren yüzeylere ayna denir. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir.

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses, bir madde ile karþýlaþtýðýnda yansýyabilir, iletilebilir ya

Detaylı

*Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir.

*Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir. AYNA ÇEŞİTLERİ *Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir. Ayna Çeşitleri Aynalar üç gruba ayrılır

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI Işık bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir. Örneğin güneşimiz mız olup, güneşten dünyamıza gelen aynı zamanda ısı enerjisine dönüşmektedir. >> Kendisi Işık olmayan varlıkları, ışığın onların üzerinden

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ Işık maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu meydana gelen ve ışıyan bir enerji türüdür. Işık bir kaynaktan doğrusal

Detaylı

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma Işık ve Aynalar 1- Yansıma Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya parlak bir yüzeyden yansıyan

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

Işığı geçirme durumuna göre

Işığı geçirme durumuna göre Işığı geçirme durumuna göre 1.Saydam maddeler(ışığı iyi geçirenler) Hava Su Cam Saydam plastik Saydam defter kabı Asetat kağıdı 2.Yarı saydam maddeler Buzlu cam Yağlı kâğıt Sisli hava Tül perde 3.Saydam

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENME ALANI : ĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) D- MERCEKLER VE KULLANIM ALANLARI (4 SAAT) 1- ler ve Özellikleri 2- Çeşitleri 3- lerin Kullanım Alanları 4- Görme Olayı ve Göz Kusurlarının 5- Yansıma

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR 1. 4. I. Düzlem aynada görüntü aynaya göre simetriktir. II. Çukur aynalarda görüntü cismin bulunduğu yere göre düz-büyük veya tersküçük olabilir. III. Tümsek aynalarda cismin görüntüsü daima küçük ve düzdür.

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK A IŞIĞIN SOĞURULMASI (4 SAAT) 1 Işık ve Işık Kaynağı 2 Işığın Yayılması 3 Işığın Maddelerle Etkileşimi 4 Işığın Yansıması 5 Cisimlerin Görülmesi 6 Isı Enerjisinin

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. KÜRESEL AYNALAR Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.eğer

Detaylı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı MERCEKLER Mercekler mikroskoptan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin

Detaylı

1- Düz ( düzlem ) Ayna

1- Düz ( düzlem ) Ayna AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI Düz aynada ışık ışınları düzgün olarak yansımaya uğrar. Bunun sonucunda düz ayna çok parlak görünür ve düz aynada cisimlerin çok net görüntüsü oluşur. Düz ayna önünde duran

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR İZİ ŞĞ ASAS VE AAAR Ş Ğ A S A S V E A A A R Cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek cisimleri algılamamıza yarayan enerjiye ışık denir. endiliğinden ışık üreten sistemlere ışık kaynağı denir. sı yoluyla

Detaylı

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın Işık: Görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Doğrusal yolla yayılır ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Işınlar ortam değiştirdiklerinde; *Süratleri *Yönleri *Doğrultuları değişebilir Işık

Detaylı

İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan mercekler ince kenarlı merceklerdir.

İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan mercekler ince kenarlı merceklerdir. Mercekler Işınları kırarak toplamak ya da dağıtmak amacıyla üretilen, ışığı kırıcı özelliğe sahip, en az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere mercek adı verilir İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK C IŞIĞIN KIRILMASI (4 SAAT) 1 Kırılma 2 Kırılma Kanunları 3 Ortamların Yoğunlukları 4 Işık Işınlarının Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçişi 5 Işık Işınlarının

Detaylı

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI Ünite-4 Ş ĞN RENLERE AYRLAS Beyaz şık Prizmaya gönderilen beyaz ışık demeti prizmadan kırıldıktan sonra renklere ayrılır. Sırasıyla bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu olaya beyaz

Detaylı

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına yerleştirilen yalıtım malzemeleri ses, ısı vb. yalıtımı yapabilir.

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI 03.01.2014 PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI PROJE AMACI: Paralel aynaların arasına konulan bir cismin sonsuz tane görüntüsü vardır. Bu proje burada oluşan

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? ÖZET

GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? ÖZET GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? Hazırlayanlar; Burçak Yiğitoğlu, Zeynep Yavuz, Öykü D. Yavuz ÖZET Bu öğrenme-öğretme modülü 7.Sınıf fiziksel olaylar öğrenme alanına dahildir.işığın madde ile etkileşimini

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK OLASILIK. Murat ÇAVDAR OLASILIK. Olasılık: Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen rastlantıya bağlı olaylara olasılık denir.

8. SINIF MATEMATiK OLASILIK. Murat ÇAVDAR OLASILIK. Olasılık: Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen rastlantıya bağlı olaylara olasılık denir. 04 8. SINIF MATEMATiK OLASILIK OLASILIK Olasılık: Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen rastlantıya bağlı olaylara olasılık denir. Bir zarın atılması, bir torbadan top çekilmesi, bir paranın yazı veya

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

Çevremizde Sayısız Madde Vardır

Çevremizde Sayısız Madde Vardır MADDEYİ TANIYALIM Çevremizde Sayısız Madde Vardır MADDE NEDİR? Boşlukta yer kaplayan,olan her şey maddedir. Maddelerin bazı özelliklerini, duyu organlarımızla belirleriz. Görürüz,hissederiz, tat alırız,

Detaylı

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır. 2) Isının Yayılımı Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden daha soğuk bir ortamda bulunduğunda çevresine ısı aktarır,

Detaylı

MADDEYİ TANIYALIM 1)MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2)MADDENİN DEĞİŞİMİ 3)MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR

MADDEYİ TANIYALIM 1)MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2)MADDENİN DEĞİŞİMİ 3)MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR MADDEYİ TANIYALIM 1)MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2)MADDENİN DEĞİŞİMİ 3)MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR MADDE VE ÖZELLİKLERİ Madde: Uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler 2/23 Perspektifler Perspektifler-1 Perspektif Nedir? Perspektif Çeşitleri Paralel Perspektif Aksonometrik Perspektif

Detaylı

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1 üresel ynaların Çözümleri 1 Test 1 1. Çukur aynalar;. noktasındaki cismin sü yine noktasında oluştuğuna göre bu nokta aynanın merkezidir. sal eşit bölmeli olduğuna göre L noktası da aynanın odak noktasıdır.

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 5 Mercekler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri. 1. X ışık kaynağının yakınsak mercekteki görüntüsü şekildeki gibi ʹ olarak oluşur. ʹ görüntüsünden gelen ışınlar perde üzerinde r yarıçaplı bir gölge oluşturur.

Detaylı

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır.

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır. azanım oklama Sınavı 1. Aşağıda yoğunlukları verilen ortamlarda ışıkların izleyecekleri yolları çiziniz. (16P) 2. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz. (10P) a. Işık çok

Detaylı

Aşağıdaki ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandıralım.

Aşağıdaki ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandıralım. 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI AD SOYAD: Aşağıdaki ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandıralım. Şimşek Ampul Fener Odun ateşi Yıldızlar Arabaların

Detaylı

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır.

Detaylı

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ Işık Deneyleri Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ışığın nasıl yayıldığını ve yansıdığını, düzlem ve küresel aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu ve özelliklerini,

Detaylı

AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI

AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI AYNALAR Tüm yüzeyler ışığı az ya da çok yansıtır fakat parlak ve pürüzsüz yüzeyler en çok yansıtır. Aynalar, düz cam parçasının arkasının sırlanarak (gümüş ya da

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

Olasılık Föyü KAZANIMLAR

Olasılık Föyü KAZANIMLAR Olasılık Föyü KAZANIMLAR Bir olaya ait olası durumları belirler. Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin

Detaylı

MADDEYİ TANIYALIM ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ MADDENİN HALLERİ MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

MADDEYİ TANIYALIM ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ MADDENİN HALLERİ MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR MADDEYİ TANIYALIM ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR MADDENİN HALLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN DEĞİŞİMİ MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR KARIŞIMLAR AYRILABİLİR

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Ad Soyad: Numara: 1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? A Karbondioksit

Detaylı

1. ÜNİTE DENEME SINAVI

1. ÜNİTE DENEME SINAVI 1. apısında bulunan yüksek orandaki Hidrojen gazının Helyum gazına dönüşümü sırasında açığa çıkan enerji bu gök cisminin ısı ve ışık enerjisinin kaynağını oluşturur. ukarıdaki bilgide söz edilen gök cismi

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. ÖLÜM İZDÜŞÜM MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. İZDÜŞÜM 6.1. GENEL İLGİLER Uzaydaki bir cisim, bir düzlem önünde tutulup bu cisme karşıdan bakılacak olursa, cismin düzlem üzerine bir görüntüsü

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Kitapçığı 2013-2014 DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih:07/05/2014 MATEMATİK SORULARI Soru 1. 236,469 sayısında 3 rakamının basamak değeri kaçtır?

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

Alınan Yol Geçen Zaman Sürat. m (metre) s (saniye) m/s (metre/saniye) km (kilometre) h (saat) km/h(kilometre/ saat

Alınan Yol Geçen Zaman Sürat. m (metre) s (saniye) m/s (metre/saniye) km (kilometre) h (saat) km/h(kilometre/ saat Hareket Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Bir cisim çevresindeki varlıklara göre sürekli yer değiştiriyorsa o cisim hareketlidir diyebiliriz. Bir

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

Çevremizdeki Işık ve Sesler Işığın Görmedeki Rolü Işık Kaynakları Sesin İşitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler

Çevremizdeki Işık ve Sesler Işığın Görmedeki Rolü Işık Kaynakları Sesin İşitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler Çevremizdeki Işık ve Sesler Işığın Görmedeki Rolü Işık Kaynakları Sesin İşitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler 1 Işığın Görmedeki Rolü Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Resimlerin altında yer alan metni okuyarak

Detaylı

ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK

ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK Öteleme ve yansımanın birlikte kullanıldığı dönüşümlere ötelemeli yansıma denir. Düzlemde yansıma ve ötelemeli yansıma dönüşümlerinde uzaklıklar korunurken açıların yönleri değişir. Ötelemeli yansıma dönüşümünde

Detaylı

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ Dünya nın yüzeyi üzerindeki bir noktayı belirlemek için enlem ve boylam sistemini kullanıyoruz. Gök küresi üzerinde de Dünya nın kutuplarına ve ekvatoruna dayandırılan ekvatoral

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Fenerden Çıkan Işık Işınlarıyla Saatimi Bulabilir Miyim?

Fenerden Çıkan Işık Işınlarıyla Saatimi Bulabilir Miyim? ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 1 Fenerden Çıkan Işık Işınlarıyla Saatimi Bulabilir Miyim? SENARYO: Her yaz tatilinde bir devlet okulu, öğrencileri için kamp etkinliği düzenliyordu.işte Emrecan 'da tatilinde böyle

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

MADDEYİ TANIYALIM Bahri Yılmaz Fen ve Teknoloji

MADDEYİ TANIYALIM Bahri Yılmaz Fen ve Teknoloji MADDEYİ TANIYALIM Bahri Yılmaz Fen ve Teknoloji Çevremizde dokunduğumuz, gördüğümüz, kokladığımız birbirinden farklı varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler,

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

Hazırlayanlar: Suzan Baran, Hilal Günay, Fatma Mutlu TOST MAKİNELERİNİN İÇİ NİÇİN SİYAHTIR?

Hazırlayanlar: Suzan Baran, Hilal Günay, Fatma Mutlu TOST MAKİNELERİNİN İÇİ NİÇİN SİYAHTIR? Hazırlayanlar: Suzan Baran, Hilal Günay, Fatma Mutlu TOST MAKİNELERİNİN İÇİ NİÇİN SİYAHTIR? ÖĞRENME ALANI: Madde ve Değişim SINIF: 6. Sınıf ÜNİTE: Madde ve Isı KONU: Isının Yayılma Yolları Kazanımlar:

Detaylı

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir.

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir. Aynalar aakakakak Günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız eşyalardan biri ayna. Peki ilk aynalar nasıl yapılmış? Çeşitleri neler? Hangi amaçlarla kullanılıyor? Hiç merak ettiniz mi? Haydi gelin aynanın

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm M.İSMAİL SAHİN FURKAN CANAL FATİH BACAK CENGİZ KİLİÇ KONU: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık: Bir işlem sonucu çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye MADDE NEDİR??? Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir. MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Maddenin kütle,

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

I k Hakk nda. I k bir enerjidir. I k çok h zl d r.

I k Hakk nda. I k bir enerjidir. I k çok h zl d r. I k Hakk nda I k bir enerjidir. 1 2 I k da ses gibi bir enerjidir. Sesten fark, bo lukta da yay l r. Yoksa bir dü ünün; Güne nlar bize nas l ula rd? I k çok h zl d r. I k, bo lukta saniyede yakla k 300.000

Detaylı

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. BÖLÜM TARAMALAR MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. TARAMALAR Kesitlerde, kesilen yüzey üzerine belirli eğimlerde ve şartlarda çizilen sürekli ve kesikli ince çizgilere Tarama Çizgisi denir. Bu çizgilerin

Detaylı

Çevremizdeki Işık ve Sesler Işığın Görmedeki Rolü Işık Kaynakları Sesin İşitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler

Çevremizdeki Işık ve Sesler Işığın Görmedeki Rolü Işık Kaynakları Sesin İşitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler Çevremizdeki Işık ve Sesler Işığın Görmedeki Rolü Işık Kaynakları Sesin İşitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler Işık Kaynakları Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru ise sembolünü, yanlış ise sembolünü takip

Detaylı

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2:

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2: Soru 1: Noktasal Işık kaynağı Saydam olmayan cisim perde Noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan cisim konulduğunda perde üzerinde tam gölge oluşmaktadır. Tam gölgenin alanının artması için, I. Perdeyi

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Şekildeki makara sistemi hafif kütleli makaralardan, mükemmel ipten ve kütleleri şekilde işaretlenen cisimlerden oluşmaktadır. Sürtünmeyi ihmal ederek O noktasindaki makara ekseninin ivmesini bulunuz.

Detaylı

Aynalar ÜNİTE. Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması. 2. Bölüm Işığın Soğrulması. 1. Bölüm Aynalar

Aynalar ÜNİTE. Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması. 2. Bölüm Işığın Soğrulması. 1. Bölüm Aynalar Aynalar 4. ÜNİTE Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması 1. Bölüm Aynalar 2. Bölüm Işığın Soğrulması 4. Ünite Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması 1. Bölüm: Aynalar Aynaların kaç çeşit olduğunu biliyor

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar 14 Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar Optiğe giriş ve ışığın davranış modelleri Fiziğin alt dallarından biri olan optik, ışığı ve ışığın davranışını inceler. Işığın birçok farklı davranışını

Detaylı