ÜN TE IV S ND R M S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜN TE IV S ND R M S STEMLER"

Transkript

1 ÜN TE IV S ND R M S STEMLER I. Bir Hücrelilerde Sindirim II. Omurgas zlarda Sindirim III. Omurgal larda Sindirim IV. nsanda Sindirim Sistemi ve Sindirim A. A z ve Yutak B. Yemek Borusu C. Mide D. nce Ba rsak 1. Karaci er, Pankreas ve Safra Kesesi E. Kal n Ba rsak F. Besinlerin Sindirimi V. nsanda Sindirim Sisteminin Di er Sistemlerle liflkisi VI. nsanda Sindirim Sisteminin Sa l

2 BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? Bu bölümü bitirdi inizde, Sindirim sistemleri bilgisi edineceksiniz. Sindirim sistemleri organlar n ö renecek, bu organlar n yap ve görevlerini kavrayacaks n z. nsanda sindirim sisteminin sa l n koruma bilgisi edineceksiniz. BU ÜN TEY NASIL ÇALIfiMALIYIZ? Konu metinlerini okuyunuz. Konu içinde verilen sorular yan tlay n z. Konularda verilen sorular yan tlayamad ysan z tekrar bafla dönerek çal fl n z. Dikkatinizi çekmesi amac yla vurgulanm fl bölümleri tekrar okuyunuz ve gerekiyorsa yazarak çal fl n z 104

3 S ND R M S STEMLER Canl lar; büyüme, geliflme, enerji üretimi vb. yaflamsal olaylar sürdürebilmek için inorganik (su, mineraller, tuzlar) ve organik ( proteinler, karbonhidratlar, ya lar ve vitaminler) temel bilefliklere yani besinlere gereksinim duyar. Üretici olan canl lar hücrelerinde organik bileflikleri sentezleyebilir. Besin olarak al nan büyük moleküllü organik maddelerin hücre zar ndan geçebilmesi ve hücrelerde kullan labilmesi için yap birimlerine parçalanmal d r. Besin olarak al nan büyük moleküllü organik bilefliklerin kendilerini meydana getiren daha küçük moleküllere parçalanarak hücre zar ndan geçebilecek hâle gelmesine sindirim denir. Besinlerin parçalanarak yap birimlerine ayr lmas hücre sitoplazmas nda bir koful içerisinde gerçekleflirse hücre içi sindirim, bu olay hücre zar d fl nda gerçekleflirse hücre d fl sindirim denir. Tüketici olan canl lar; fotosentetik olmayan bakteriler, mantarlar, fotosentetik olmayan bir hücreliler (protozoonlar) ve hayvanlard r. Bakteriler ve mantarlar sindirim sistemi tafl mazlar. Bu canl lar genellikle ya saprofit ya da parazit beslenirler. Protozoonlar için temel beslenme yolu yeme, hayvanlar için ise besini kütlesel olarak al p sindirme fleklindedir. I. Bir Hücrelilerde Sindirim Bir hücreli canl lar denizlerde, tatl sularda ve di er organizmalar n vücutlar nda yaflarlar. Bu canl lara örnek olarak Trypanosoma (tripanozoma), Paramecium (paramesyum), Amoeba (amip), Euglena (öglena) verilebilir. Öglena klorofil tafl d ndan besinini kendisi sentezleyebilir, di erleri ise besinlerini hücre içine alarak sindirirler. Büyük moleküllü besinler pinositoz ya da fagositozla al n r. Al nan besinin çevresinin bir zar ile kuflat lmas yla besin kofulu oluflur. Besin kofulundaki büyük Bir hücreli canl larda hücre içi sindirim görülür. moleküllü organik maddeler lizozomdaki enzimlerle parçalan r. Sindirilen besinler sitoplazmaya geçer. Geriye kalan at klar tafl yan koful, boflalt m kofulu ad n al r ve at klar bu kofulla hücre zar ndan d flar at l r. fiekil 4.1 de paramesyum ve sindirim ile ilgili yap lar yer almaktad r. 105

4 II. Omurgas zlarda Sindirim fiekil 4.1: Paramesyumda sindirim Bir hücrelilerde hangi çeflit sindirim görülür? Hayvanlar alemi çok çeflitli canl gruplar n bar nd r r. Bu canl lar bilimsel s n fland rmaya göre öncelikle omurgas z ve omurgal lar olmak üzere iki ana grupta toplan r. Hayvanlarda, yap sal olarak büyük farkl l klar gözlense de omurgas z ve omurgal hayvanlardaki sindirim flekli ço unlukla hücre d fl sindirimdir. O m u rgas zlar n en basit yap l olan grubu süngerlerdir. Süngerler ço unlukla denizlerde yaflayan çok hücreli hayvanlard r. Sindirim sistemleri bulunmaz. Bir süngerin vücudu delikli bir torba gibidir. Su, deliklerden geçerek merkezî bir bofllu a girer ve vücudun sonundaki büyük delikten ç kar. Merkezî bofllu a bakan ve yakal kamç l hücreler denen hücreler bulunur. Su ak nt s ile gelen küçük besin parçalar yakaya yap fl r ve onlar taraf ndan tutulur. Bu besinler yakal kamç l hücrelerin besin kofullar içerisinde sindirilir (fiekil 4.2). 106 fiekil 4.2: Süngerlerde sindirim

5 Sölenterler omurgas z hayvanlar n bir baflka grubunu oluflturur. Bu canl lar iki temel hücre tabakas n n oluflturdu u kese benzeri bir gövdeye sahiptir. ç tabakadaki hücrelerin görevi beslenme ile ilgilidir. Gövdenin ortas nda bulunan sindirim bofllu u bu hücrelerden oluflur. D fla aç lan tek aç kl k bulunur. Bu aç kl n çevresi hareketli uzant larla çevrilidir ve besini yakalamaya yarar. Besin, sindirim bofllu una geçti inde iç tabakadaki hücreler enzim salg lar ve hücre d fl sindirim gerçekleflir. Küçük moleküllerine parçalanan besinler hücre içine al n r.besinlerin bir k sm ise moleküllerine ayr flt r lamaz ve fagositozla hücreye al n r ve hücre içi sindirim yap l r. At klar ise aç kl ktan d flar at l r. Bir sölenter olan hidrada da sindirim bu flekilde olur (fiekil 4.3). fiekil 4.3: Hidrada sindirim Sölenterlerde hem hücre içi hem hücre d fl sindirim görülür. O m u rgas z hayvanlardan yass solucanlar ise sölenterlerden farkl olarak belirgin ön ve arka uca, s rt ve kar n yüzeyine sahiptir. Yass solucanlardan olan Planaria ( p l a n a r y a ) d a a z, yutak ve dallanm fl sindirim bofllu u bulunur (fiekil 4.4). Sindirim bofllu unun tek aç kl vard r. Besin parçac klar n n bir k sm hücre d fl nda sindirilse de büyük ço unlu u sindirim bofllu undaki hücreler taraf ndan al narak hücre içinde sindirilir. fiekil 4.4: Planarya sindirim 107

6 Canl lar doku, organ ve sistemlerinin geliflme düzeyi bak m ndan farkl l k gösterirler. Geliflme düzeyi artt kça sistemlerden söz edilebilir. Üst düzey canl larda da bu sistemler karmafl k bir düzenlenme gösterir. Omurgas z hayvanlar n basit yap l olanlar nda hücre içi sindirimin (örne in süngerlerde); geliflme düzeyi artt kça hem hücre içi hem hücre d fl sindirimin (örne in hidra, planarya) görüldü üne dikkat ediniz. Yuvarlak ve halkal solucanlar tam bir sindirim kanal na sahiptir. Bu canl larda a z ve anüs olmak üzere iki aç kl k bulunur. Halkal solucanlar grubunda yer alan toprak solucan n n sindirim sistemi a z, yutak, yemek borusu, depo ifllevi gören kursak, kasl bir yap ya sahip tafll k, uzun bir ba rsak ve anüsten oluflur (fiekil 4.5). Toprak solucan nda hücre d fl sindirim yap l r. fiekil 4.5: Toprak solucan nda sindirim sistemi Eklembacakl lardan böceklerin geliflmifl bir sindirim sistemi vard r. A z, beslenme flekline göre delici, emici gibi farkl biçimlerde özelleflmifltir. Çekirgede oldu u gibi sindirim sisteminin ilk bölümü ön ba rsak ad n al r. Bu k s mda a z, yutak, yemek borusu, kursak ve ön mide bulunur. A za aç lan tükrük bezleri vard r. Orta ba rsak, enzimlerin salg land mideden oluflur. Besinlerin sindirimi ve emilimi burada yap l r. Son bölüm arka ba rsakt r ve anüsle sonlan r (fiekil 4.6). 108 fiekil 4.6: Çekirgede sindirim sistemi

7 Süngerler ve halkal solucanlard a k i sindirimi karfl laflt rarak hangisindeki yap lar n daha basit oldu unu söyleyiniz. Geliflmifl düzeydeki canl larda hücre d fl sindirimin olmas n n yarar neler olabilir? III. Omurgal larda Sindirim Omurgal lar n sindirim sistemleri omurgas zlara göre daha karmafl k ve geliflmifl bir yap ya sahiptir. Bu canl lar n sindirim sistemlerinde ald klar besinlerin sindirimini sa layacak flekilde geliflmifl yap ve organlar bulunur. Kufllar ve gevifl getiren memelilerin sindirim sistemleri incelendi inde sindirim flekillerine uyum sa layacak flekilde a zdaki yap lar n, midenin ya da di er organlar n farkl laflt görülür. Kufllarda sindirim sistemi a z, yutak, yemek borusu, kursak, mide, tafll k, ba rsak ve kloaktan oluflmufltur. A z n ucunda keratinden yap lm fl gaga bulunur ve beslenme flekline göre farkl l k gösterir. A zda difl yoktur, besinler çi nenmeden yutulur. Al nan besin kursakta slat l r ve bir süre depolan r. Buradan mideye geçen besinler, mide özsuyu ile slat larak tafll a gönderilir. Kasl yap da olan ve içinde küçük tafllar bulunan tafll kta besinler ö ütülür. Besin ince ba rsa a geçti inde karaci er ve pankreastan gelen salg larla sindirilir. Küçük moleküllerine ayr lan besinlerin büyük ço unlu u burada emilir. Sindirim art klar kal n ba rsaktan kloaka geçer ve buradan at l r (fiekil 4.7). fiekil 4.7: Kufllarda sindirim sistemi Kufllarda sindirim sisteminin hangi bölümü difllerin görevini yapar? Omurgal hayvanlardan yaln zca memeliler çi neme ifli yapar. 109

8 Memelilerde a z, besinin difllerle çi nenerek parçaland yerdir. Beslenme flekline göre de difller farkl l k gösterir. Etçil memelilerde kesici difller, otçullarda ise az diflleri geliflmifltir. Gevifl getiren otçul memeli hayvanlar n mideleri bitkisel besinlerde bulunan selülozu kolay sindirecek flekilde uyum sa lam flt r. Mide dört bölümden o l u fl u r. flkembe ve börkenekte besinler geçici süre depolan r. Burada yaflayan simbiyotik bakteriler selülozun parçalanmas na yard mc olur. Depolanan besin tekrar a za getirilerek çi nenir Tekrar yutulan besin midenin k rkbay r ve flirden bölümüne gönderilir. fiirden de enzim salg layan hücreler bulunur. Enzimler kimyasal sindirim yap lmas n sa lar. Küçük moleküllerine ayr lan besinler ince ba rsakta emilir (fiekil 4.8). 110 fiekil 4.8: Gevifl getiren memelilerden inekte midenin k s mlar Gevifl getiren hayvanlarda midenin çok bölmeli olmas n n yarar nedir? IV. nsanda Sindirim Sistemi ve Sindirim nsanda geliflmifl bir sindirim sistemi bulunur. Besinler a zda difller yard m yla çi nenir ve parçalan r. Yutulduktan sonra sindirim kanal boyunca yer alan, yemek borusu, mide, ince ba rsak ve kal n ba rsaktan geçer. Sindirilemeyen art klar anüsten d flar at l r. Tükürük bezleri, karaci er ve pankreas salg lar yla sindirime yard mc organlard r (fiekil 4.9).

9 fiekil 4.9: nsanda sindirim sistemi organlar A. A z ve Yutak nsan sindirim sistemi a zla bafllar. Burada besinlerin s r lmas ve çi nenmesi yoluyla parçalanmas n sa layan difller bulunur. Yetiflkin bir insanda farkl ifllevleri yapmaya uyumlu 32 difl bulunur. Önde; dördü alt, dördü üst çenede olmak üzere sekiz kesici difl vard r. Bunlar n yan nda her iki tarafta birer tane olmak üzere köpek diflleri yer al r ve besini parçalama iflini yapar. Her köpek diflinin arkas nda iki küçük az ve üç büyük az yer al r. Az difller yass yüzeyleriyle besini ö ütür ve ezer. lk difller bebeklerde 6 ayl kken ç kar. Bunlara süt diflleri denir. Daha sonra bu difllerin yerini kal c difller al r. Diflin görünen k sm taç, difl etine gömülü k s m boyun ve çene kemi ine yerleflmifl bölümü ise kök ad n al r. Bir diflin yap s nda d fltan içe do ru bafll ca flu k s mlar bulunur (fiekil 4.10). Mine tabakas : Diflin taç k sm n örten, sert ve parlak tabakad r. Dentin: Mine tabakas n n alt nda yer al r. Kemikler gibi mineral tuzlar bak m ndan zengin sert bir maddedir. Difl özü: Kan damarlar ve sinirlerin bulundu u yumuflak k s md r. 111

10 fiekil 4.10: a. Difllerin alt ve üst çenedeki düzeni b. bir diflin enine kesiti A z sa l için difller düzenli olarak f rçalanmal. Sert kuruyemifller difller ile k r lmamal. Afl r s cak ve so uk içecekler art arda al nmamal. Düzenli a z ve difl sa l kontrolleri yapt r lmal d r. A z içinin slakl n ve çi nenen besinlerin yumuflat lmas n tükürük salg s sa lar. Tükürük dil, çene ve kulak alt nda bulunan tükürük bezlerinden salg lan r. Tükürü ün büyük bir k sm sudur. Ayn zamanda bilefliminde mukus, amilaz enzimi, sodyum ve kalsiyum iyonlar bulunur. Amilaz niflastan n sindiriminde etkili olur. A zdan sonra gelen yutak; yemek ve soluk borusuna giden yolun bafllang c nda bulunur. Çi nenen besin a zda dil ile yuvarlanarak geriye do ru itilir. Yutma bir dizi refleksi içerir. stemli olarak gerçekleflen yutma s ras nda soluk borusunun bafllang c kapat l r ve lokma yemek borusuna gönderilir. Difllerin farkl biçimlerde olmas n n yarar nedir? Tükürü ün sindirimdeki rolü nedir? Yuta n görevi nedir? 112

11 B. Yemek Borusu Yemek borusu, yutak ile mide aras nda yer al r. Yap s nda ba doku, düz kaslar ve içte epitel doku bulunur. Yemek borusunda lokma peristaltik hareketlerle mideye iletilir (fiekil 4.11). Peristaltik hareketler yemek borusundaki düz kaslar n arka arkaya kas lmas yla oluflur. fiekil 4.11: Yemek borusunda peristaltik hareketler Yemek borusunda sindirim olmaz. Yemek borusunun görevi nedir? Peristaltik hareketler aksi yönde olursa ne olur? C. Mide Mide, kaburgalar n alt nda kar n bofllu unun sol üst bölgesinde yer al r. Mide, gelen besinleri bir süre depolayan mekanik ve kimyasal sindirimin yap ld organd r. Mide kasl yap dad r. Bu yap enine, uzunlamas na ve çapraz uzanan kas lifleri içerir (fiekil 4.2). Kaslar n kas lmas ile besinler kar flt r l r ve parçalan r. Midenin iç yüzeyini kaplayan epitel dokuda çok say da, salg yapan bezler bulunur. Bu bezlerin bir k sm mukus salg lar. Bir k sm da hidroklorik asit (HCl) ve enzimlerin bulundu u mide özsuyunu salg lar. HCl mide özsuyunun asidik özellikte olmas na neden olur. Buna karfl l k mukus, asidik s v n n mide iç duvar na zarar vermesini engeller. 113

12 Besin mideye geldi inde mide bezlerinden baz lar gastrin hormonu salg lar. Bu hormon pepsinojen enzimi ve hidroklorik asidin mide bezlerinden salg lanmas n uyar r. Mide enzimleri asidik ortamda etkilidir. 114 fiekil 4.12 : Midenin yap s ve enine kesitinde yap y oluflturan dokular Midenin görevi nedir? Midede kaslar n yo un olarak bulunmas n n önemi nedir? Midede salg lanan enzim hangisidir? D. nce Ba rsak Besinler midede çorba k vam nda bir kar fl ma dönüfltürülür ve ince ba rsa a iletilir. nce ba rsakta da ba doku ve düz kaslar bulunur. Bunun yan nda, ince ba rsa n iç yüzeyini kaplayan epitel doku villüs denen k vr mlar yaparak ba rsak yüzeyini geniflletir. nce ba rsak sindirilen besinlerin ve suyun büyük ço unlu unun emildi i organd r.

13 Villüsler, ince ba rsakta emilim yüzeyini geniflleterek besinlerden yüksek oranda yararlanmay sa lar (fiekil 4.13). d a nce ba rsa n mideyle birleflti i ilk 25 cm lik bölüme onikiparmak ba rsa y a duodenum ad verilir. Onikiparmak ba rsa na karaci erin ve pankreas n salg lar ak t l r. Bu salg lar ve enzimlerin etkisi ile kimyasal sindirim özellikle sindirim sisteminin bu bölümünde gerçeklefltirilir. fiekil 4.13: Villüsler ve yap s n ayr nt l gösteren boyuna kesitler nce ba rsa n sindirim sistemindeki görevi nedir? nce ba rsakta villüslerin bulunmas n n sindirime katk s n aç klay n z. Hangi organlar n salg lar onikiparmak ba rsa na ak t l r? 1. Karaci er, Pankreas ve Safra Kesesi Karaci er ve safra kesesi: Karaci er, vücudun en büyük organ d r. Kütlesi yaklafl k 2 kg kadard r. Kar n bofllu unda midenin sa üst k sm nda yer al r. Karaci er sa ve sol lop olmak üzere iki bölüme ayr l r. Her lop çok say da lopçuktan oluflur. Lopçuklar merkezî bir toplardamara aç l r. Karaci er hücreleri lopçu un merkezinden çevresine do ru fleritler hâlinde dizilmifltir. 115

14 Karaci er hücrelerinin baz lar safra salg lar. Bu salg safra kanalc klar ile toplan r ve safra kesesine boflalt l r. Safra kesesi, karaci erin yüzeyine ba l olarak bulunur (fiekil 4.44). Safra salg s su, tuzlar, renk maddeleri ve kolesterolden oluflan bir çözeltidir. Safra tuzlar n n etkisiyle ya lar, küçük ya damlac klar na ayr l r. Böylece ya lara etki eden sindirim enzimlerinin etkiledi i yüzey genifller. Ya lar n sindirimi kolaylafl r. Safra tuzlar ayn zamanda ya lar n ve ya da çözünen vitaminlerin emilimini de kolaylaflt r r. Safra salg s, safra kesesinden onikiparmak ba rsa na koledok kanal arac l ile ak t l r. fiekil 4.14: Karaci er ve safra kesesi Bazen kolesterol çökerek safra tafllar n oluflturur. Safra tafllar n n safra yolunu t kamas sonucu salg ba rsa a ak t lamaz ve geri emilerek kana kar fl r. Bu durumda sar l k ad verilen hastal k ortaya ç kar. Karaci erin sindirime yard mc olmak d fl nda da baz görevleri vard r. Bafll calar flu flekilde s ralanabilir: Heparin, fibrinojen gibi baz kan proteinlerinin üretilmesi Boflalt m ürünü amonya n üreye dönüfltürülmesi Ömürlerini dolduran alyuvarlar n parçalanmas, bakterilerin yok edilmesi 116

15 Glikozun glikojen fleklinde depolanmas Zararl maddelerin ( ilaçlar gibi) zehir etkisinin yok edilmesi A, D, E, K ve B 12 vitaminlerinin depo edilmesi Baz amino asitlerin sentezlenmesi Pankreas: Kar n bofllu unda, mide ve onikiparmak ba rsa aras nda yer alan bir organd r. Karma bir bezdir. Sindirim salg lar ve hormon sentezler. Sindirim ile ilgili salg lar karbonhidrat, protein ve ya lar üzerinde etkilidir. Enzim içeren bu salg lar bir kanal ile onikiparmak ba rsa na ak t l r. Pankreasta sentezlenen sindirim enzimleri amilaz, lipaz, tr ipsinojen ve kimotripsinojendir. Karaci erin hangi salg s sindirimde rol al r? Pankreastan salg lanan sindirim enzimleri hangileridir? E. Kal n Ba rsak Kal n ba rsa n yap s da di er sindirim organlar gibi ba doku, kas doku ve epitel dokudan oluflur. Kal n ba rsak rektum ile sonlan r. Rektumun vücut d fl na aç lan k sm na anüs denir. Sindirim olaylar nda kullan lan suyun emilimi kal n ba rsakta tamamlan r. Ayn zamanda sindirilmeyen maddelerin topland ve vücuttan at ld sindirim organ d r. Art klar n at lmas ba rsa n peristaltik hareketleri ile olur. nce ba rsaktan farkl olarak kal n ba rsaktaki epitel dokuda villüsler bulunmaz. nce ba rsak ile kal n ba rsa n birleflti i yere kör ba rsak denir. Kör ba rsa n ucunda apandis denilen bir ç k nt bulunur. Apandisin iltihaplanmas na apandisit denir. K al n ba rsakta yaflayan baz yararl bakteriler K ve B vitaminlerinin sentezlenmesini sa lar. Kal n ba rsa n sindirim sistemindeki görevini aç klay n z. 117

16 F. Besinlerin Sindirimi Besinler sindirim sistemi organlar taraf ndan mekanik ve kimyasal sindirime u rat larak emilmeye uygun hâle getirilir. Büyük besin parçalar n n a zda, difller yard m yla ezilip, ö ütülmesine mekanik sindirim denir. Midedeki kaslar da bu parçalanmaya yard mc olur. Mekanik sindirime u rat lm fl besinlerin enzimler yard m yla yap birimlerine kadar ayr lmas na kimyasal sindirim denir. Kimyasal sindirim sonucu; Karbonhidratlar glikoz, früktoz vb. monosakkaritlere, Proteinler amino asitlere, Ya lar ya asitleri ve gliserole kadar parçalan r. Ancak bu flekilde besinler emilerek kana kar fl r ve hücrelere kadar tafl nabilir. Vitaminler, mineraller ve su do rudan hücre zar ndan geçebildi inden sindirime gerek duyulmaz. Kimyasal sindirimin olabilmesi için uygun koflullarla birlikte besine etki edecek enzimin ve ortamda suyun bulunmas gerekir. Çünkü büyük moleküllü besinlerin sindirimi bir hidroliz olay d r. Karbonhidratlar n sindirimi : A z, onikiparmak ba rsa ve ince ba rsakta gerçekleflir. A zda niflastaya etki eden enzim tükürükte bulunan a m i l a zd r. A z bazik bir ortamd r. Niflaflta + H 2 0 Amilaz Maltoz + Dekstrin Mideye gelen karbonhidratlar ortam asidik oldu undan sindirime u ramaz. Onikiparmak ba rsa nda karbonhidratlar sindirilmeye devam eder. Mideden gelen asidik besinler onikiparmak ba rsa n uyar r ve buradan sekretin hormonu s a l g l a n r. Sekretin pankreas özsuyu salg lanmas n etkiler. Pankreas özsuyunda niflastaya etki eden pankreatik amilaz bulunur. 118 Niflaflta + H 2 0 Amilaz Maltoz + Dekstrin

17 nce ba rsakta karbonhidratlar ba rsak bezleri taraf ndan salg lanan enzimler ile sindirilir. Disakkaritler monosakkaritlere kadar parçalan r. Maltoz (Arpa flekeri) + Su Maltaz Glikoz + Glikoz Sakkaroz (Çay flekeri) + Su Sakkaraz Glikoz + Früktoz Laktoz ( Süt flekeri) + Su Laktaz Glikoz + Galaktoz Sindirimi tamamlanan karbonhidratlar n yap tafllar ince ba rsaktaki villüslerden emilerek kan dolafl ma kat l r. Proteinlerin sindirimi : Midede bafllar ince ba rsakta tamamlan r. Yutulan besinler mideye geldi inde mide hücreleri gastrin hormonu salg lar. Gastrin kan yoluyla tafl narak mide bezlerini uyar r ve bezlerden hidroklorik asit (HCl), aktif olmayan pepsinojen ve süt çocuklar nda lap (rennin) enzimleri salg lan r. HCl, pepsinojeni aktif enzim pepsine, dönüfltürür. Pepsin büyük moleküllü proteinleri etkileyerek daha küçük moleküllü polipeptitlere parçalanmas n sa lar. Pepsinojen + HCl Pepsin Protein + Su Pepsin Polipeptit (Pepton) Süt + Su Lap Kazein (süt çocuklar nda) Kazein + su Pepsin Polipeptit + Amino asit Enzimlerin etkisi ile midede proteinler polipeptitlere ve amino asitlere kadar parçalan r. 119

18 Onikiparmak ba rsa nda gelen besinlerin etkisi ile sekretin ve kolesistokinin hormonlar salg lan r. Bu hormonlar pankreas uyar r ve pankreastan tripsinojen ve kimotripsinojen salg lan r. Ba rsak özsuyunda bulunan enterokinaz ile tripsinojen aktif hâle gelir. Tripsinojen (aktif olmayan enzim) Enterokinaz Tripsin ( aktif enzim) Kimotripsinojen (aktif olmayan enzim) Tripsin Kimotripsin (aktif enzim) Polipeptit + Su Tripsin Dipeptit + Amino asit Polipeptit + Su Kimotripsin Dipeptit + Amino asit nce ba rsak bezleri erepsin salg layarak dipeptitleri amino asitlere parçalar. Sindirilerek yap birimlerine ayr lm fl proteinler villüslerden emilerek kan dolafl m na kat l r. Dipeptit + Su Erepsin Amino asit Ya lar n sindirimi: Onikiparmak ba rsa nda bafllar. Ya içeren besin onikiparmak ba rsa na geldi inde kolesistokinin hormonu salg lan r. Bu hormon k a r a c i e r i uyararak safra salg lanmas n ve onikiparmak ba rsa na ak t lmas n sa lar. Safra tuzlar, p a n k r e a s t a n salg lanan lipaz enziminin etkinli ini art r r. Lipaz, ya lar n ya asitleri ve gliserole kadar parçalanmas n sa lar. Ya + Safra tuzlar Ya damlac klar Ya damlac klar + Su Lipaz Ya asitleri + gliserol Yap birimlerine kadar parçalanan ya lar villüslerden emilerek lenf dolafl m na kat l r. 120

19 Karbonhidratlara etki eden enzimleri ve etkili olduklar sindirim organlar n s ralay n z. Proteinlere etki eden enzimleri ve etkili olduklar sindirim organlar n s ralay n z. Ya lara etki eden salg ve enzimi söyleyiniz. Sindirilen besinlerin emilimi: Yap birimlerine ayr lan besinler aktif tafl ma ve difüzyon ile emilerek dolafl m sistemine al n r. Besin maddelerinin amino asit, ya asidi, gliserol ve glikoz gibi yap birimlerine ayr ld ktan sonra sindirim sistemi organlar n n epitel hücreleri taraf ndan al nmas na emilim denir. Emilime u rayan glikoz, früktoz vb. karbonhidratlar ve proteinlerin yap birimi amino asitler kan dolafl m na al n r. Ya asitleri ve gliserol önce lenf dolafl m na al n r daha sonra kan dolafl m na kat l r. Suyun büyük k sm osmozla ince ba rsaktan geri kalan kal n ba rsaktan emilir. Sodyum, klor vb. iyonlar da ince ba rsakta emilime u rar. Besinler ince ba rsak villüslerinden emilir. En yüksek oranda emilime u rayan madde glikozdur. Midede emilim azd r. Alkol, aspirin gibi baz maddeler midede emilir. Vitaminlerin bir k sm ince ba rsakta bir k sm kal n ba rsakta emilir. A zda baz ilaçlar, nikotin gibi maddeler emilime u rar. Emilim nedir? 121

20 V. nsanda Sindirim Sisteminin Di er Sistemlerle liflkisi Sindirim sistemi di er sistemlerin besin gereksinimini karfl lar. Sindirim sisteminde ortaya ç kan bir aksama dolayl olarak di er vücut fonksiyonlar n da etkiler. Örne in ba rsaklardan demir emiliminin yeterli olmamas kanda hemoglobin sentezini etkiler. Kanda belirli oranda bulunmas gereken glikozun besinlerle karfl lanmamas sonucu glikoz düzeyinin düflmesi öncelikle beynin çal flmas n etkiler. Sindirim sisteminin çal flmas endokrin ve sinir sistemi taraf ndan düzenlenir. Sindirim kanal otonom sinir sisteminin kontrolünde istemsiz olarak çal fl r. Di er o rganlar n aksine sempatik sinirler midenin çal flmas n yavafllat r, parasempatik sinirler h zland r r. Tükürük bezleri üzerinde de etkili olan parasempatik sinirler tükürük salg s n art r r. Mide bezlerinden salg lanan gastrin, ince ba rsaktan salg lanan sekretin ve kolesistokinin hormonlar sindirim organlar n n enzim sentezlemesini uyar r. Dolafl m sistemi emilen besinlerin kan damarlar yoluyla vücutta tüm hücrelere iletilmesini sa lar. Destek ve hareket sistemi ise kemikler ve kaslar ile sindirim organlar n korur ve çal flmalar na yard mc olur. VI. nsanda Sindirim Sisteminin Sa l Sindirim sistemi organlar n n düzenli çal flmas ve sindirim olaylar n n gerçekleflmesi için öncelikle a z ve difl sa l na önem verilmelidir. Al nan g dalar temiz ve sa l kl olmal, içme sular n n mikrop tafl mad ndan emin olunmal d r. Tifo, kolera, dizanteri, ishal gibi enfeksiyonlar n nedeni ço unlukla kirli içme sular d r. Enfeksiysonlardan korunmak için meyve ve sebzelerin de temiz su ile y kanm fl olmas gerekir. Virüslerin neden oldu u hepatit (hepatit A, B, C) bir karaci er hastal d r. Hepatit A, bulafl c sar l k olarak da bilinir. Hastal a neden olan virüs, kirli sular ve yiyeceklerle bulafl r. Okullar ve ifl yerleri gibi toplu yaflam n oldu u yerlerde tuvaletlerin ve lavabolar n temizli ine özen gösterilmeli. Eller temiz su ve sabunla y kanmal d r. 122 Bazen kal n ba rsaklarda suyun emilimi normalden fazla olur ve d flk kat lafl r. Bu durum kab zl a neden olur. Kab zl n uzun sürmesi ve s k tekrarlamas baflka rahats zl klar n ortaya ç kmas na yol açabilir. Ba rsaklar n düzenli çal flmas için lifli g dalar tüketilmeli ve gün boyunca en az 1,5 L su içilmelidir.

21 Sigara ve alkol a z, yemek borusu ve mide kanserlerine neden olabilir. Sindirim sisteminin düzenli çal flmas için beslenmeye dikkat edilmeli beklenmeyen belirtilerle karfl lafl ld nda sa l k kontrolleri yapt r lmal d r. Sindirim sisteminde s k görülen hastal klardan biri ülserdir. Ülser, mide ya da ince ba rsak epitel tabakas nda oluflan tahribat ve yaralard r. Ülserin nedeni ço unlukla bakteridir. Bunun yan nda yanl fl beslenme al flkanl klar, stres ve ruhsal gerginlikler de etkili faktörlerdir. 123

22 ARAfiTIRMALAR A. HCl, gastrin, tafll k, sindirim, peristaltik, villüs, tükürük Yukar da s ralanan sözcükleri kullanarak ve gerekli ekleri getirerek afla da verilen tümcelerdeki boflluklar doldurunuz. 1. Büyük moleküllü organik bilefliklerin kendilerini meydana getiren daha küçük moleküllere parçalanarak hücre zar ndan geçebilecek hâle gelmesine denir. 2. Kufllarda kasl yap da olan ve içinde küçük tafllar bulunan besinler ö ütülür. 3. A z içinin slakl n ve çi nenen besinlerin yumuflat lmas n sa lar. 4. Yemek borusunda lokma..hareketlerle mideye iletilir. 5. nce ba rsa n iç yüzeyini kaplayan epitel doku.denen k vr mlar yaparak ba rsak yüzeyini geniflletir. B. Afla da verilen tümceleri dikkatlice okuyarak do ru olan na ( D ), yanl fl olan na ( Y ) harfi koyunuz. 1. Safra, karaci er hücrelerinden salg lan r. ( ) 2. Pankreasta sentezlenen sindirim enzimlerinden biri pepsindir. ( ) 3. Bir hücreli canl larda hücre içi sindirim görülür. ( ) 4. nekler, selülozu kolay sindirebilmek için gevifl getirir. ( ) 5. Besinlerin enzimler yard m yla yap birimlerine kadar ayr lmas na mekanik sindirim denir ( ) 124

23 ÖZET Canl lar; büyüme, geliflme, enerji üretimi vb. yaflamsal olaylar sürdürebilmek için inorganik (su, mineraller, tuzlar) ve organik ( proteinler, karbonhidratlar, ya lar ve vitaminler) temel bilefliklere yani besinlere gereksinim duyar. Büyük moleküllü organik maddelerin hücre zar ndan geçebilmesi ve hücrelerde kullan labilmesi için yap birimlerine parçalanmal d r. Büyük moleküllü organik bilefliklerin kendilerini meydana getiren daha küçük moleküllere parçalanarak hücre zar ndan geçebilecek hâle gelmesine sindirim denir. Besinlerin parçalanarak yap birimlerine ayr lmas hücre sitoplazmas nda bir koful içerisinde gerçekleflirse hücre içi sindirim, bu olay hücre zar d fl nda gerçekleflirse hücre d fl sindirim denir. Bir hücreli canl larda hücre içi sindirim görülür. Süngerler ço unlukla denizlerde yaflayan çok hücreli hayvanlard r. Sindirim sistemleri bulunmaz. Sölenterlerde hem hücre içi hem hücre d fl sindirim görülür. Yuvarlak ve halkal solucanlar tam bir sindirim kanal na sahiptir. Eklembacakl lardan böceklerin geliflmifl bir sindirim sistemi vard r. Omurgal lar n sindirim sistemleri omurgas zlara göre daha karmafl k ve geliflmifl bir yap ya sahiptir. Bu canl lar n sindirim sistemlerinde ald klar besinlerin sindirimini sa layacak flekilde geliflmifl yap ve organlar bulunur. nsanda besinler a zda difller yard m yla çi nenir ve parçalan r. Yutulduktan sonra sindirim kanal boyunca yer alan yemek borusu, mide, ince ba rsak ve kal n ba rsaktan geçer. Sindirilemeyen art klar anüsten d flar at l r. Tükürük bezleri, karaci er ve pankreas salg lar yla sindirime yard mc organlard r. Yemek borusunda lokma peristaltik hareketlerle mideye iletilir. Mide, gelen besinleri depo eden, mekanik ve kimyasal sindirimin yap ld organd r. nce ba rsa n iç yüzeyini kaplayan epitel doku villüs denen k vr mlar yaparak ba rsak yüzeyini geniflletir. Besinlerin ve suyun büyük ço unlu u ince ba rsaklarda emilir. Onikiparmak ba rsa na karaci erin ve pankreas n salg lar ak t l r. Bu salg lar ve enzimlerin etkisi ile kimyasal sindirim özellikle sindirim sisteminin bu bölümünde gerçekleflir. Karaci er hücreleri safra salg lar. Safra tuzlar n n etkisiyle ya lar, küçük ya damlac klar na ayr l r. Pankreas, sindirim salg lar ve hormon sentezler. Sindirim ile ilgili salg lar karbonhidrat, protein ve ya lar üzerinde etkilidir. Enzim içeren bu salg lar bir kanal ile onikiparmak ba rsa na ak t l r. Kal n ba rsak madensel tuzlar ve suyun kalan k sm n n emildi i yerdir. Karbonhidratlar n sindirimi a zda bafllar, ince ba rsakta tamamlan r. Glikoz ve di er monosakkaritler ince ba rsak villüslerinden emilir. Etkili olan enzimler; amilaz, maltaz, laktaz, sakkarazd r. Proteinlerin sindirimi mide de bafllar ince ba rsakta tamamlan r ve burada emilir. Etkili olan enzimler pepsin, tripsin, kimotripsin ve erepsindir. Ya lar n sindirimi onikiparmak ba rsa nda yap l r ve ince ba rsaktan emilir. Etkili olan enzim lipazd r. Sindirim sistemi; sinir, endokrin, dolafl m ve di er sistemlerle birlikte etkileflim hâlindedir. Sindirim sisteminin sa l n için besinlerin ve içme sular n n temizli ine dikkat edilmeli. Enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar n bulaflmamas için gerekli önlemler al nmal d r. 125

24 . TEST IV 1. Afla daki canl lar n hangisinde hücre içi sindirim görülür? A) amip B) kufl C) ba rsak solucan D) toprak solucan 2. Safra kesesi ameliyatla ç kar lan bir insanda hangi besinin sindirimi güçleflir? A) yo urt B) zeytin C) ekmek D) su 3. nsan n kal n ba rsa nda, I. Suyun emilimi II. Vitamin sentezi III. Enzimlerin sindirimi IV. Amino asitlerin emilimi olaylar ndan hangileri gerçeklefltirilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV 126

25 4. nsan sindirim sistemine ait afla daki organlardan hangisi proteinlerin sindirilmesini sa layan enzim salg lar? A) karaci er B) tükrük bezleri C) yemek borusu D) mide bezleri 5. Sindirim sisteminin as l görevi afla dakilerden hangisidir? A) Besin maddelerinden zararl olan bileflikleri ay rmak. B) Canl n n ihtiyac olan enerjiyi üretmek. C) Besinlerin sentezlenmesini sa lamak. D) Büyük molekülleri hücre zar ndan geçebilecek hâle getirmek. 6. Afla dakilerden hangisi insan karaci erinin görevlerinden de ildir? A) Sindirime yard mc salg üretmek. B) Glikojen depolamak. C) Hormon üretmek. D) laçlar n zararl etkisini yok etmek. 7. I. Tükürük bezi II. Pankreas III. nce ba rsak IV. Mide Yetiflkin bir insanda yukar daki organlar n hangisinde birden fazla besin çeflidine etki eden enzimler salg lan r? A) Yaln z II B) Yaln z III C) I ve IV D) II ve III 127

26 8. Afla daki seçeneklerin hangisinde organik bileflik ve temel yap birimleri yanl fl verilmifltir. A) polipeptit - amino asit B) ya - glukagon C) maltoz - glikoz D) protein - amino asit 9. nsanlar afla daki besinlerden hangisini sindirecek enzimleri sentezleyemez? A) selüloz B) niflasta C) ya D) protein 10. nsan midesinden al nan bir kar fl mda afla dakilerden hangisi bulunmaz? A) mukus B) enzim C) hormon D) HCl 128

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir.

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Mekanik Sindirim: Besinlerin dil, di ve kaslar yardımı ile küçük

Detaylı

SİNDİRİM. . canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir.

SİNDİRİM. . canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir. SİNDİRİM. canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir. Sindirim : Büyük moleküllü besin maddelerinin. ayrılarak hücre zarından geçebilecek

Detaylı

İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9

İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9 İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9 bölümden oluşmuştur. Ağız; dil, diş ve tükürük bezlerinden

Detaylı

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMLERİ Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. A. SİNDİRİM ŞEKİLLERİ 1. Mekanik Sindirim Fiziksel etkilerle besinlerin daha küçük

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM

ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM Besinler hücreler taraf ndan do rudan kullan lamaz. Bunlar n hücreler taraf ndan kullan labilecek hâle dönüfltürülmesine sindirim, bunu sa layan sisteme

Detaylı

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir.

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sistemi Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sisteminin ana organları ve yan organları bulunmaktadır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

Genel Sindirim Tipleri Hayvanlarda sindirim enzimlerinin etkisi ya vücut dışında (ekstraintestinal) ya da vücut içinde (intraintestinal) olur.

Genel Sindirim Tipleri Hayvanlarda sindirim enzimlerinin etkisi ya vücut dışında (ekstraintestinal) ya da vücut içinde (intraintestinal) olur. HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ Canlıların hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için gerekli besin maddelerinin (protein, yağ, karbohidrat, mineral madde, su ve vitamin) dışarıdan alınması işlemine

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... ÇNDEKLER 1. ÜNTE Vücudumuzdaki Sistemler SNDRM SSTEM... 12 Ölçme ve Deðerlendirme. 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 BOÞALTIM SSTEM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme. 23 Kazaným Deðerlendirme Testi -

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (, yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. Aşağıda verilen resimde sindirim sistemi organlarının

Detaylı

12. SINIF. Sindirim Sistemi I TEST. 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir?

12. SINIF. Sindirim Sistemi I TEST. 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir? 12. SINIF Sindirim Sistemi I 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir? A) Glikozun pirüvik aside kadar yıkılması ) Glikojenin glikoza dönüşmesi C) Yağların safra etkisiyle parçalanması

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMLERİ 1

SİNDİRİM SİSTEMLERİ 1 SİNDİRİM SİSTEMLERİ 1 Sindirim sistemleri: Besin moleküllerinin (KH,Yağ,Protein) kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesine denir. Sindirim olaylarının

Detaylı

HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU kisi.deu.edu.tr/asli.memisoglu

HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU kisi.deu.edu.tr/asli.memisoglu HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU kisi.deu.edu.tr/asli.memisoglu asli.memisoglu@deu.edu.tr BESLENME Hayvanlar enerji üretimi, kendi yapıtaşlarını oluşturma, büyüme ve gelişme

Detaylı

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir.

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. Sindirimin amacı: 1-Besinler hücre zarından geçebilecek hale gelir. 2-Besinler,hücre

Detaylı

Sindirim Sistemi. 1 Molekül 9 Molekül. (Fiziksel Kimyasal. Sindirim) Protein Büyük Moleküllü Mineral Küçük Mol. Besin

Sindirim Sistemi. 1 Molekül 9 Molekül. (Fiziksel Kimyasal. Sindirim) Protein Büyük Moleküllü Mineral Küçük Mol. Besin Sindirim Sistemi Sindirim: Arabaların çalışması için enerjiye ihtiyaçları vardır, benzinleri bittiğinde gidip benzin alarak arabalarımıza enerji sağlamış oluruz. Tıpkı arabalar gibi canlıların da hareket

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP HASTALIKLAR BİLGİSİ

YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP HASTALIKLAR BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. Kadri İnsan Vücudunun Genel Yapısı Çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canlılığını sürdüren sistemler ve bu sistemleri meydana getiren organ ve dokulardan oluşan canlı organizmaya İNSAN

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

Sindirim,işlemi çiğnemeyle ağızda başlar. Artık maddelerin dışarı atılması ile anüste son bulur.

Sindirim,işlemi çiğnemeyle ağızda başlar. Artık maddelerin dışarı atılması ile anüste son bulur. SİNDİRİM Ağız yoluyla maddelerin alınması ve çeşitli işlemlerle kendine yararlı hale getirmesine sindirim adı verilir ve bu işlemleri gerçekleştiren sisteme de sindirim sistemi adı verilir. Besinlerin

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

DOKULAR BÖLÜM. Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Doku kavram n, Doku çeflitlerini, Hayvansal dokular, Bitkisel dokular ö renece iz.

DOKULAR BÖLÜM. Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Doku kavram n, Doku çeflitlerini, Hayvansal dokular, Bitkisel dokular ö renece iz. BÖLÜM 6 DOKULAR Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Doku kavram n, Doku çeflitlerini, Hayvansal dokular, Bitkisel dokular ö renece iz. KONULAR Dokunun tan m Hayvansal dokular Epitel doku, ba

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐMĐZ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐMĐZ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) A- SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI (6 SAAT) SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐMĐZ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI 1- Sindirim Sistemi 2- Beslenme

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Boşluk doldurma alanları... Tudem önlendirme sınavlarında çıkmış sorular... 2 Konuyu

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ III. Doç.Dr. Senem Güner

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ III. Doç.Dr. Senem Güner SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ III Doç.Dr. Senem Güner MİDE Mide gıdaların depolandıgı, karıstırıldıgı ve sindirildigi organdır. Özefagustan gelen gıdalar midye altözefageal giristen girerler ve pilor pompası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER Yeryüzünde bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, büyüme, gelişme, hareket edebilme, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

CANLILARIN ÇEfi TL L BÖLÜM

CANLILARIN ÇEfi TL L BÖLÜM BÖLÜM 7 CANLILARIN ÇEfi TL L Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Biyolojik s n fland rmay, Biyolojik s n fland rman n amac n, Canl lar n adland r lmas n, Canl lar alemini, Canl lar n birbirleriyle

Detaylı

Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa l

Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa l Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa l 3 14. s. Anahtar Kavramlar fiziksel sindirim kimyasal sindirim enzim emilim P nar ifltahla sandviçinden kocaman bir parça s rd. Öyle anlafl l yor ki P

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

B YOLOJ K OLARAK BAZI ORGAN K B LEfi KLER

B YOLOJ K OLARAK BAZI ORGAN K B LEfi KLER BÖLÜM 2 B YOLOJ K OLARAK BAZI ORGAN K B LEfi KLER Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Canl vücudunu oluflturan baz organik bilefliklerin yap s n, çeflitlerini ve görevlerini, Canl ya, kendine

Detaylı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı 9.Sınıf Biyoloji 1 Yaşam Bilimi Biyoloji cevap anahtarı 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ *Canlıların temel bileşenleri: Canlıların temel bileşenleri; organik ve inorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM BİOLOJİ 12 AZARLAR KOMİSON DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AINLARI...: 5668 ARDIMCI VE KANAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 389 12.?..0002.4179 Her hakkı saklıdır ve Milli

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır.

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır. ORGANİK BİLEŞİKLER **Organik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenirler. Yapılarında C, H, atomlarını bulundururlar. Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

ÜN TE I. TAfiIMA VE DOLAfiIM S STEMLER

ÜN TE I. TAfiIMA VE DOLAfiIM S STEMLER ÜN TE I TAfiIMA VE DOLAfiIM S STEMLER I. Bir Hücrelilerde Tafl ma II. Bitkilerde Tafl ma A. Yaprak ve Stomalar B. Bitkilerde Suyun Tafl nmas C. Bitkilerde Besinin Tafl nmas III. Omurgas zlarda Dolafl m

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler?

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Solunum Sistemi Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Mert, televizyonda deniz altı dünyasını tanıtan bir belgesel izliyordu.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji SİNDİRİM VE SİSTEMLERİ

Ayxmaz/biyoloji SİNDİRİM VE SİSTEMLERİ SİNDİRİM VE SİSTEMLERİ Organizmalarda besin maddelerinin hücrelerde kullanılabilir hale getirip hücrelere alınması olaylarına sindirim denir.sindirim olaylarında ATP harcanmaz.sindirim hidroliz olayıdır.istemli

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

İAL biyoloji. ayxmaz/biyoloji

İAL biyoloji. ayxmaz/biyoloji SİNDİRİM VE SİSTEMLERİ Organizmalarda besin maddelerinin hücrelerde kullanılabilir hale getirip hücrelere alınması olaylarına sindirim denir.sindirim olaylarında ATP harcanmaz.sindirim hidroliz olayıdır.istemli

Detaylı

Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1

Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1 Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1 1) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz Besin Türü Kimyasal Sindirime Başladığı Yer Kimyasal Sindirimin Tamamlandığı Yer I Karbanhidrat II İnce Bağırsak

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Kan-Beyin Bariyeri Nedir? Kan Beyin Bariyeri. Neden oluşur? Transport nasıl olur? 03.04.2016

Kan-Beyin Bariyeri Nedir? Kan Beyin Bariyeri. Neden oluşur? Transport nasıl olur? 03.04.2016 Kan-Beyin Bariyeri Nedir? Damar endoteli İç stoplazmik alan Abluminal membran Perisit (damarın dış tabakası) Bazal membran Kan Beyin Bariyeri Neden oluşur? Beyin damar endoteli diğer endotel hücrelerden

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Canlılarda Beslenme, Sindirim ve Sindirim Sistemi

Canlılarda Beslenme, Sindirim ve Sindirim Sistemi Canlılarda Beslenme, Sindirim ve Sindirim Sistemi Yazar Prof.Dr. Ahmet ÖZATA ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; besin çeşitlerini bilecek, organizmada çeşitli yapı ve fonksiyonlar için çeşitli

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

5. Afla dakilerden hangisi hayvan hücresinde. A) Ribozom B) Endoplazmik retikulum C) Mitokondri D) Kloroplast

5. Afla dakilerden hangisi hayvan hücresinde. A) Ribozom B) Endoplazmik retikulum C) Mitokondri D) Kloroplast KNU TARAMA TEST 1 1 Canl larda Üreme, Büyüme ve Geliflme 1. Cans zd r. Tam geçirgendir. Selülozdan yap lm flt r. Yukar da verilen özelliklerin tamam afla- daki yap lardan hangisine aittir? A) Hücre çeperine

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları maddelere besin, bu

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları maddelere besin, bu ÜNİTE 1 : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER A- SİNDİRİM SİSTEMİ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI : (SİNDİRİM SİSTEMİMİZ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI) 1- Sindirim Sistemi : Yeryüzünde bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

DENETLEY C VE DÜZENLEY C S STEMLER

DENETLEY C VE DÜZENLEY C S STEMLER DENETLEY C VE DÜZENLEY C S STEMLER nsanlarda vücudun çeflitli sistemleri aras nda uyumlu çal flmay sa layan ve bütünlü ünün korunmas n gerçeklefltiren iki sistem vard r. Bunlara denetleyici - düzenleyici

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 :

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : K MYA K MYASAL TEPK MELER VE ESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : ÖRNEK : X ile Y tepkimeye girdi inde yaln z X Y oluflturmaktad r. Tepkimenin bafllang c nda 0, mol X ve 0, mol Y al nm flt r. Bu tepkimede X ve Y ten

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER İnsan vücudunun yaklaşık %4-5 i minareldir.bununda yarıya yakını Ca, ¼ ü fosfordur. Mg, Na, Cl, S diğer makro minerallerdir. Bunların dışında kalanlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

"Az su içmek" bir çok hastalığın nedeni. Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü

Az su içmek bir çok hastalığın nedeni. Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü "Az su içmek" bir çok hastalığın nedeni Yaflam m z n en vazgeçilmez birkaç ögesinden birinin "Su" oldu unu bilmemize karfl n, nedense günlük yaflam m zda ço umuz onun öneminin

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

Besinsel Gereksinimler

Besinsel Gereksinimler HAYVAN BESLENMESİ Besinsel Gereksinimler Hayvanlar enerji kaynağı olarak besine, karbon iskeleti ve temel besin maddelerine gereksinim duyan Heterotrof canlılardır. Yeterli Beslenme; Vücut işlevleri için

Detaylı

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

Sindirim Sistemi Fizyolojisi Sindirim Sistemi Fizyolojisi 1 Sindirim: Sindirim sisteminin fonksiyonu, vücuda alınan besin maddelerini mekanik ve kimyasal olarak parçalamak ve gerekli olanlarını kan dolaşımına absorbe etmektir (emilim).

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır.

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. SOLUNUM SİSTEMLERİ Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. 1. Dış Solunum Solunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı