ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM"

Transkript

1 ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM Besinler hücreler taraf ndan do rudan kullan lamaz. Bunlar n hücreler taraf ndan kullan labilecek hâle dönüfltürülmesine sindirim, bunu sa layan sisteme de sindirim sistemi denir. Sindirim sistemi, besinleri kana geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalar. Bu parçalama iflleminde su ve enzim denilen özel proteinler görev yapar. Sindirimle karbonhidratlar, glikoz, fruktoz, galaktoz gibi basit flekerlere; proteinler, amino asitlere; ya lar, ya asitleri ve gliserine ayr flt r l r. 7

2 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 Su, madensel tuzlar ve vitaminler sindirime u ramadan do rudan kana kar flabilir. nsanda sindirim sistemi s ras ile flu k s mlardan meydana gelmifltir. a. A z, dil ve difller b. Yutak c. Yemek borusu ç. Mide d. nce ba rsaklar e. Kal n ba rsaklar f. Anüs g. Sindirim kanal na ba l yard mc bezler (tükürük bezleri, pankreas ve karaci er) tükürük bezleri a z ve difller dil g rtlak yemek borusu karaci er safra kesesi oniki parmak ba rsa pankreas ince ba rsak kör ba rsak kal n ba rsak apandis rektum anüs Sindirim sisteminin bölümleri 1. Sindirim Sistemini Oluflturan Organlar n Yap lar ve Görevleri a. A z, Dil ve Difller A z: Diflleri tafl yan, alt - üst çene ile yanaklarla dama n ve dilin çevreledi- i boflluktur. Sindirim olay a zda bafllar. Besinlerin çi neme sonucu küçük parçalara ayr lmas (mekanik ya da fiziksel sindirim) a zda gerçekleflir. Besinler, a zda yer alan difller ve yanak kaslar, çene ve dil yard m ile parçalan r. Dil: A z n içinde, ön k sm serbest, arka k sm çene kemi i ve dil kemi ine ba l d r. Çizgili kaslardan meydana gelmifltir. Dil, besinlerin a zda çevrilerek lokma hâline dönüfltürülmesini sa lar. Difller: Difller besinleri parçalay p ö üterek mekanik sindirimi bafllat r. Yetiflkin bir insanda 32 tane difl vard r. Bir difle d fltan bak ld nda taç, boyun, kök olmak üzere üç k s mdan olufltu u görülür. Taç: Diflin a z içinde görülen parlak, beyaz k sm d r. Boyun: Kök ile taç k sm aras ndaki difl etlerinin sar ld yerdir. Kök: Diflin çene kemi i içerisinde yer alan k sm d r. Difl sert bir madde (çimento) ve fildifli zar ile çene kemi ine ba lanm flt r. Diflin enine kesiti incelenirse de iflik k s mlardan olufltu u görülür. 1. Mine tabakas : Taç k sm n d flardan örten sert ve beyaz renkli tabakad r. Mine tabakas i ne gibi sert cisimler ile kar flt r lmas hâlinde zedelenebilir. Ayr - ca s cak ve so uk yiyecek ve içeceklerin ard ard na yenilmesi ani s de iflikli ine neden oldu undan difl minesi çatlamalar meydana gelebilir. 2. Fildifli (Dentin): Mine tabakas n n alt nda yer al r, kemi e benzer yap gösterir. mine fil difli (dentin) difl özü odac difl eti çimento çene kemi i kan damarlar ve sinirler Diflin yap s taç boyun kök 8

3 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 3. Difl özü: En iç k sm nda yer al r. Bu k s mda sinirler, kan damarlar ve yumuflak ba dokusu bulunur. Difller görevlerine göre kesici kesici difller (4) difller, köpek diflleri ve az diflleri olmak üzere üçe ayr l r. Kesici difller: A z n hemen ön k sm nda yer al r. Alt ve üst çenede dörder tane olmak üzere toplam sekiz tane kesici difl vard r. Kesici difller köpek difli (1) küçük az difli (2) büyük az difli (3) köpek difli (1) küçük az difli (2) büyük az difli (3) besinleri kesmeye ve koparmaya Üst çenede difllerin dizilifli yarar. Köpek diflleri: Her çenede kesici difllerin sa nda ve solunda birer tane köpek difli vard r. Taç k s mlar koni fleklinde sivridir. Besinleri kopar p parçalamaya yarar. Az diflleri: Köpek difllerinden sonra gelen taç k s mlar genifl difllerdir. Büyük az ve küçük az diflleri olmak üzere iki çeflittir. Besinleri ö ütmeye yarar. Difl sa l n korumak için; Difller her yemekten sonra ve özellikle yatmadan önce mutlaka f rçalanmal d r. Difl çürüklerinin oluflmas çok uzun süre al r. Çürükler difl özüne eriflmeden tedavi ettirilmelidir. Çürükler difl özüne ulaflt zaman buradaki sinirleri etkileyip a r yapar. Difllerin geliflimi için kalsiyum, flor, fosfor elementleri içeren yiyecekler yeterince al nmal d r. Yemek aralar nda flekerli yiyecekler yenilmemelidir. Yenilirse difller mutlaka f rçalanmal d r. F nd k, ceviz gibi sert yiyecekler difllerle k r lmamal d r. Sigara, difllerin sararmas na neden olarak kötü bir görünüme neden olur. Tükürük bezleri: Tükürük bezleri kulak alt, çene alt ve dil alt olmak üzere üç çifttir. Bunlar salg lad klar salg y kanal vas tas ile a za boflalt rlar. Bunlar n salg s na tükürük denir.tükürük, amilaz enzimi (pityalin), mukus, su, sodyum ve kalsiyum iyonlar içerir. Tükürük, besinlerin slat lmas n ve lokman n yutulabilir hâle gelmesini sa lar. Amilaz enzimi, niflastal (karbonhidratl ) besinlerin küçük parçalara ayr lmas n sa lar. Karbonhidratlar n kimyasal sindirimi amilaz enzimi yard m ile a zda bafllat l r. b. Yutak A z bofllu undan sonra gelen k sma yutak denir. Yutak üst taraftan burun bofllu una, alt taraftan yemek borusu ve g rtla a aç l r. Besinler a zda yumuflat l p, lokma hâline dönüfltükten sonra dil yard m ile yuta a iletilir. Yuta n görevi lokman n yemek borusuna iletilmesidir. Yutkunma an nda g rtlak yukar ç kar ve g rtlak kapa soluk borusunu kapat r. Böylece lokman n soluk borusuna kaçmas önlenir. A zda lokma varken konuflmak lokman n soluk borusuna kaçmas na neden olabilece inden tehlikelidir. 9

4 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 c. Yemek Borusu Yemek borusu, yutak ile mideyi birbirine ba layan cm uzunlu unda ve 1,5-2 cm çap nda esnek bir borudur. Soluk borusunun arkas nda ve ona paralel uzan r. Görevi lokman n mideye iletilmesini sa lamakt r Yemek borusunun yap s nda bulunan kaslar n kas l p gevflemesi (peristaltik hareketler) lokman n yemek borusunda ilerlemesine neden olur. Yemek borusunun iç yüzeyini kaplayan epitel doku mukus s v s n salg lar. Bu s v yemek borusunun iç yüzeyini kayganlaflt r r. Böylece lokma daha kolay hareket eder. ç. Mide Mide, sindirim kanal n n genifllemifl k sm d r. Kar n bofllu unun sol taraf nda diyafram n alt nda yer al r. Genifl torba fleklindedir. Mide üst taraftan mide a z (kardia) ile yemek borusuna, alt taraftan mide kap s (pilor) ile onikiparmak ba rsa na ba lan r. Üç katmandan oluflur. Midenin en d fl periton (kar n zar ) denilen zarla çevrilmifltir. Orta tabakada ise kaslar bulunur. Kaslar enine, boyuna ve e ik olarak s ralanm flt r. En içte ise mukoza tabakas yer alm flt r. yemek borusu mide a z (kardia) mide kap s (pilor bölgesi) onikiparmak ba rsa Midenin yap s Midenin iç duvar nda sindirim öz suyu salg layan mide bezleri bulunur. Bu bezler hidroklorik asit ve sindirim öz suyu (pepsin, lap enzimleri) salg lar. Hidroklorik asit hem enzimlerin etkinli ini art r r hem de besinlerle gelen mikroplar öldürür. Midenin iç duvar n örten mukus tabakas mideyi asidin zararl etkilerine karfl korur. Mide, yap s ndaki kaslar n hareketi ile al nan besinleri mekanik olarak parçalar. Ayr ca bezler taraf ndan salg lanan sindirim özsuyu (pepsin enzimi) proteinleri yap tafllar na parçalar (kimyasal sindirim). Böylece bulamaç (kimus) hâline gelen besinler ince ba rsa a geçmeye haz rd r. Midede görülen hastal klar genelde insan n sinir sisteminin dengesiz çal flmas, bozulan ruhsal durum ile yak ndan ilgilidir. ba dokusu çok katl yass epitel doku uzunlamas na kas katman dairesel kas katman çapraz kas katman a. Gastrit: Mide mukozas n n yang lanmas d r. Kendini; midede yanma, ekflime, ifltahs zl k, bulant ve kusma fleklinde hissettirir. S k nt ve üzüntü nedeni ile sindirim öz suyunun gereksiz salg lanmas, tahrifl edici yiyecek ve içecek, bozuk yiyecek, ilaç, alkollü içki ve sigara gastrit nedenleri aras ndad r. b. Ülser: Ülser çeflitli nedenlerle mide veya onikiparmak ba rsa nda meydana gelen bir yarad r. A r yemeklerden sonra ve aç kal nd nda yanma, ekflime ve a r oluflturur. Ülser çok kere nedensiz yere ortaya ç kar. Sinir gerginli i yaflayan, hiç dinlenmeden çal flan, alkolik kiflilerde daha fazla görülür. Mide ülserlerinin kanserleflme olas l vard r. Bu nedenle ivedilikle tedavisi gerekir. 10

5 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 Mide sa l n korumak için dikkat edilmesi gereken hususlar flunlard r. Afl r fizik ve zihin yorgunlu u, ruhsal floklar, sinir bozukluklar sindirim sistemine zarar verir. Ülsere ve gastrite neden olur. Baharatl yiyecekler, alkol, sigara, fazla çay ve kahve sindirim sistemi sa l aç s ndan sak ncal - d r. Bu konuda özellikle ülser ve gastritli kiflilerin çok dikkatli olmalar gerekir. Gelifligüzel yemek yenilmemeli ve yemek yerken acele edilmemelidir. Yeme in üstüne içilen su sindirimi bozar, bu nedenle su yemek esnas nda içilmelidir. Çürük difllerin tedavisi zaman nda yapt r lmal, yemekler iyi çi nendikten sonra yutulmal d r. Bozuk veya nas l üretildi i bilinmeyen yiyecek ve içeceklerin tifo, kolera gibi hastal klara ve çeflitli besin zehirlenmelerine neden olabilece i unutulmamal d r. d. nce Ba rsak Mide kap s ndan bafllayarak, anüse kadar uzanan sindirim kanal na ba rsak denir. Mide kap s nda bafllayan ve 6-8 metre uzunlu unda olan ba rsak k sm na ince ba rsak ad verilir. nce ba rsa n mide kap s ndan sonra gelen cm lik bölümüne onikiparmak ba rsa ad verilir. Buraya karaci erin safra salg s ve pankreas n sindirim enzimleri boflalt l r. Onikiparmak ba rsa nda protein, karbonhidrat ve ya lar n sindirimi gerçekleflir. Ya lar, safra salg s n n yard m ile onikiparmak ba rsa nda sindirilir. Onikiparmak ba rsa ndan sonra gelen, ince ba rsak k s mlar k vr mlar yaparak uzan r. nce ba rsa n iç yüzeyinde salg bezleri vard r. Salg lar, mukus, karbonhidrat, ya ve protein sindirimini sona erdirecek enzimleri içerir. Kimyasal sindirim ince ba rsakta son bulur. nsan ince ba rsa n n iç yüzeyi, say lar yaklafl k 5 milyonu bulan tümürler (villus) ile kapl d r. Tümürler oluflturduklar genifl yüzey ile sindirimi tamamlanm fl besinlerin emilmesini kolaylaflt r r. Protein, karbonhidrat ve ya lar n sindirimi ince ba rsa n bafllang ç k sm nda tamamlan r. Geri kalan ince ba rsak k s mlar nda ise sindirilmifl besinlerin emilimi gerçeklefltirilir. Emilerek kana kar flan besinler önce karaci ere, sonra kalbe gelir, buradan tüm vücuda da t l r. nce Ba rsa n Görevi ve Sa l nce ba rsa n ilk bölümü olan onikiparmak ba rsa nda pankreas salg s ve karaci er salg s olan safra ile protein, karbonhidrat ve ya lar n sindirimi yap l r. nce ba rsak bezleri taraf ndan salg lanan salg lar ile sindirim sona erer. Sindirilen besinler ince ba rsakta bulunan tümürlerden emilerek kana ve lenf yoluna kat l r. Bozulmufl yiyeceklerin yenmesi ishale neden olabilir. shalli hastan n ishalini kesmek için s v g dalar verilmemesi özellikle çocuklarda, ölümle sonuçlanabilir. Bu durumda hastaya alabilece i kadar s v ve kaybetti i mineralleri içeren maddeler verilmelidir. 11

6 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 e. Kal n Ba rsak Kal n ba rsak ince ba rsaktan anüse kadar uzanan yaklafl k 6 cm çap nda 1,5 m uzunlu unda bir borudur. nce ba rsakla, kal n ba rsa n birleflti i yerde kör ba rsak bulunur. Kör ba rsaktan ç kan parmak fleklindeki ince uzant ya apandis denir. Kal n ba rsa n son k sm rektum olarak adland r l r. Rektumun d flar ya aç lan k sm na ise anüs denir. Kal n ba rsakta tümür yoktur. Kal n ba rsak yüzeyindeki hücrelerin salg lad kaygan mukus s v s at klar n ba rsak içindeki hareketini kolaylaflt r r. onikiparmak ba rsa rektum Ba rsaklar n görünümü Kal n Ba rsa n Görevi ve Sa l nce ba rsakta sindirilemeyen art k maddeler kal n ba rsa a geçer. Art klar n içindeki su, büyük oranda emilerek kana geri verilir. Posal maddeler ise rektum bölgesinde bekletilir ve daha sonra anüsten d flar at l r. Rektum bölgesinde, özellikle selülozlu besinlerin parçalanmas n sa layan yararl bakteriler bulunur. Bu bakteriler B ve K vitaminlerini sentezler. Apandisit: Apandis yang lanmas d r. Apandisit karn n sa alt bölgesinde fliddetli a r larla bafllar. Bulant ve kusma olabilir. Tedavi edilmezse iltihapl bölüm patlayarak mikroplar kana kar flabilir. Apandisit kab zl k çeken, ba rsak paraziti olan, kiraz ve zeytin gibi yiyeceklerin çekirdeklerini dikkat etmeyerek yutan kiflilerde daha s k gözlenir. anüs kal n ba rsak ince ba rsak kör ba rsak apandis Kal n ba rsa n sa l kl çal flabilmesi için; 1. Düzenli yemek yeme al flkanl edinilmelidir. 2. Ba rsaklar doldurmak ba rsak tembelli ini engelledi inden, posal yiyecekler yenilmelidir. Posal yiyecekler ba rsak hareketlerine neden oldu undan kab zl önler. g. Sindirim Sistemine Yard mc Bezler Pankreas Pankreas hem hormon, hem de enzim salg layan karma bir bezdir. Pankreas n salg lad lipaz, amilaz ve tripsinojen enzimleri; protein, karbonhidrat ve ya sindirimi üzerinde etkilidir. Pankreas, ayr ca insülin ve glukagon hormonlar n salg lar. Bu hormonlar do rudan kana verilir. nsülin kandaki fleker oran n azalt c, glukagon art r c rol oynar. nsülin hormonunun çeflitli sebeplerle yeterince salg lanamamas fleker hastal na neden olur. 12

7 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 Karaci er nsan vücudunun deriden sonra en büyük organ d r. Karaci er sa ve sol lop denilen 2 bölmeye ayr l r. Loplarda alt gen fleklinde lopçuk denilen parçalara ayr l rlar. Karaci erden ayr lan bir kanal loplarda yap lan öd s v s n öd kesesine tafl r. Öd kesesinden ç kan kanal ise (koledok kanal ) öd salg s n (safra) onikiparmak ba rsa na götürür. Öd kesesindeki safra yavafl yavafl suyunu kaybederse safra tafllar oluflur. Bu durumda safra kanal t kanabilir. Safra geri emilerek kana kar fl r ve kan yoluyla dokulara tafl n r. Böylece sar l k hastal meydana gelir. Karaci er insan vücudunun en önemli organlar ndan biri olup görevleri flu flekilde özetlenebilir. Karaci er; Ya sindiriminde, ya lar n sindirim yüzeyinin genifllemesini sa layan ve rektumda zararl bakterilerin üremesini engelleyen safra salg s n üretir. A, D, E ve K gibi ya da eriyen vitaminleri depolar. Enerji kayna m z olan glikoz k sa süre için karaci erde glikojen fleklinde depolanarak, insülin hormonu kontrolünde kana verilir. Proteinlerin parçalanmas nda aç a ç kan amonya, daha az zehirli olan üre hâline dönüfltürür. Yafll alyuvarlar n parçalanmas ile aç a ç kan demirin depolanmas n sa lar. Kan n p ht laflmas nda görev alan trombojen sentezlenmesini gerçeklefltirir. Baz zararl maddelerin zarars z hâle getirilmesi karaci erin görevidir. Karaci erin ayr ca protein ve ya metabolizmalar nda da görevi vard r. Ya sindirimi için gerekli safra salg s n oluflturur. Proteinlerin parçalanmas ndan aç a ç kan amonya daha az zararl üreye dönüfltürür. Damarlarda kan n p ht laflmas n önleyen salg oluflturur. Baz zararl maddeleri zarars z hale getirir. Yafll alyuvarlar parçalar ve içindeki demiri depolar. Protein ve ya metabolizmas n düzenler. Ya da eriyen vitaminleri (A, D, E, K) depolar. Kan n p ht laflmas için gerekli maddeleri sentezler. Karaci erin görevleri Glikozu, glikojen fleklinde depolar, gerekti inde kana geri verir. Karaci er hastaland nda ya da ameliyatla bir k sm al nd nda kendini yenileme özelli i olan organlar m zdan biridir. Ancak fliddetli rahats zl klarda bunu yapamaz ve hastal k ortaya ç kar. Karaci erde görülen hastal klardan baz lar flunlard r: 13

8 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 1. Siroz: Karaci erin afl r yorulmas (alkol, afl r yorgunlu a neden olan h zl bir yaflam temposu gibi nedenlerle) sonucu ortaya ç kan bir hastal kt r. 2. Hepatit: Karaci er, bulafl c virüs ile yang lanabilir. Bulafl c hepatit a z ve d flk yoluyla, kan nakilleri ve hasta kiflilerle temas yolu ile veya yiyeceklerin ve içme sular n n mikroplanmas ile bulaflabilir. Karaci er sa l n korumada dikkat edilmesi gereken hususlar flöyle özetlenebilir. Alkol kullan lmamal veya kullan m s n rland r lmal d r. Bulafl c sar l olan kiflilerle temas edilmemelidir. Yiyecekler iyi piflirilerek yenilmeli, böylelikle baz parazitlerin karaci ere yerleflmesi önlenmelidir. Afl r yorgunluk, üzüntü ve s k nt lar n da karaci eri yorarak siroza neden olabilece i unutulmamal d r. Sindirim organlar ve görevleri S ND R M S STEM N N KISIMLARI A IZ TÜKÜRÜK BEZLER YEMEK BORUSU M DE NCE BA IRSAK KALIN BA IRSAK ANÜS ENZ M KAYNA I ENZ MLER GÖREV S ND R LEN MADDE S ND R M ÜRÜNÜ Tükürük bezleri Amilaz Besin alma, niflasta sindirimini bafllatma Piflmifl niflasta maltoz dekstrin Mide bezleri Pepsin Lokmay Protein mideye sindirimini tafl ma bafllatma Proteinler Yar parçalanm fl proteinler ve baz amino asitler Pankreas Tripsin, lipaz Yar parçalanm fl proteinlerin ve ya lar n sindirimi, sindirilmifl besinlerin emilimi Proteinler, ya lar, karbonhidratlar Ya asitleri, gliserin basit flekerler, amino asitler Tuzlar n ve fazla suyun geri emilimi, sindirim art klar n n depolanmas, B ve K vitamini sentezi Art klar n vücuttan d flar at lmas 14

9 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 KONU TARAMA TEST Sindirimin as l amac afla dakilerden hangisi ya da hangileridir? I. Besinlerin kana geçebilecek hâle gelmesi II. Sindirim öz sular n n salg lanmas III. Besin maddelerinin ince ba rsaktan kana geçmesi A) Yaln z l B) Yaln z II C) I ve III D) I, II ve III 2. Afla dakilerden hangisi sindirim sistemine yard mc organd r? A) Akci er B) Karaci er C) Böbrek D) Kalp 3. Afla dakilerden hangisi pankreasa ait bir özellik de ildir? A) Kan flekerini düzenleyen hormonlar salg lamak B) Ya sindirimine yard mc olmak C) Protein sindiriminde görev almak D) B ve K vitaminlerini sentezlemek 4 Tükürükte bulunan pityalin enzimi hangi besinin kimyasal sindirimini bafllat r? A) Niflastan n B) fiekerin C) Proteinin D) Ya n 5. Afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Ya lar sindirildikten sonra tümürlerdeki lenf k lcallar taraf ndan emilir. B) Tükürük salg s nda bulunan pityalin enzimi ya lar n sindiriminde etkilidir. C) Böbreklerde süzülmenin gerçekleflti i malpigi cisimleri, malpigi piramitleri içinde bulunur. D) Kan m zda alyuvarlar n görevi oksijen ve karbon dioksit tafl makt r. 6. Sindirilen besin maddelerinin tümürlerle emilip kana kar flt ktan sonra izledi i yol s ras yla afla dakilerden hangisinde do ru gösterilmifltir? A) Karaci er Kalp Hücreler B) Kalp Karaci er Hücreler C) Hücreler Kalp Karaci er D) Karaci er Hücreler Kalp 7. Sindirim bezleri taraf ndan salg lanan öz sulardan, I. Protein II. Selüloz III. Niflasta maddelerinden hangileri etkilenmez? A) Yaln z II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 8. Afla dakilerden hangisi sindirilmeden do rudan kana geçer? A) Niflasta B) Ya C) Madensel tuzlar D) Protein 9. Yedi imiz proteinli besinler, sindirim sonunda hangi madde hâline dönüflerek kana geçer? A) Aminoasit B) Glikoz C) Gliserin D) Ya asidi 10. nsanda besin maddelerinin en son sindirim yeri afla dakilerden hangisidir? A) nce ba rsak B) Kal n ba rsak C) Mide D) Onikiparmak ba rsa 11. Pankreas ve karaci er oluflturduklar sindirim suyu salg lar n, afla daki sindirim organlar ndan hangisine boflalt r? A) Mideye B) Yemek borusuna C) Kal n ba rsa a D) Onikiparmak ba rsa na 15

10 Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite Kal n ba rsa n n büyük bir k sm ameliyatla ç kar lan bir insanda, afla daki olaylardan hangisinde aksama görülür? A) Proteinlerin sindirimi B) Suyun emilmesi C) Ya lar n sindirimi D) Glikozun emilmesi 13. Afla dakilerden hangisi, ince ba rsakta bulunan tümürlerin görevidir? A) Ba rsa n hareketini kontrol etmek B) Besinlerin sindirimine yard mc olmak C) Ba rsa n iç çeperlerini korumak D) Sindirilmifl besinlerin emilerek kana geçiflini sa lamak 14. Çeflitli besinleri kapsayan bir yeme in sindirimi sonunda, sa l kl bir kiflinin ince ba rsaklar nda hangi sindirim ürünleri bulunur? A) Glikoz, proteinler, ya lar, gliserin B) Glikoz, amino asitler, ya asitleri, gliserin C) Glikoz, ya lar, amino asitler, proteinler D) Glikoz, proteinler, ya asitleri, karbonhidratlar 15. nsan vücudunda karbonhidratlar n sindirimi nerede tamamlan r? A) Midede B) Onikiparmak ba rsa nda C) Kal n ba rsakta D) nce ba rsakta 16. nsan n ince ba rsa nda çok say da tümür bulunur. Bunlar n sa lad yarar afla dakilerden hangisidir? A) Ba rsa n hareketini sa lamak B) Emilme yüzeyini artt rmak D) Enzim salg lamak E) Sindirimi h zland rmak 17. Proteinlerle pepsin aras nda bir iliflki vard r. Benzer iliflki hangi madde ile amilaz aras nda vard r? A) Niflasta B) Ya C) Selüloz D) Glikoz 18. Öd (safra) kesesi ameliyatla ç kar lan bir insan n sindirim sistemiyle ilgili afla dakilerden hangisi do ru de ildir? A) Ya lar n sindirimi zorlafl r. B) Ya asitlerinin ba rsaklardan emilimi zorlafl r. C) Lipaz enziminin etkinli i azal r. D) Gliserinin lenf damarlar na emilimi zorlafl r. 19. Afla dakilerden hangisi karaci erin görevlerinden biri de ildir? A) Ya lar n sindirimi için etkili olan öd suyunu salg lamak B) Kan flekerini düzenlemek için gerekli hormonlar salg lamak C) Zararl maddelerden daha az zararl maddeler sentezlemek D) Besinlerin mekanik sindirimine yard mc olmak 20. Afla dakilerden hangisi midenin görevlerinden biri de ildir? A) Yutulan besinleri bir süre depolamak B) Baz besin maddelerinin sindirimi için gerekli mide öz suyunu salg lamak C) K smen sindirilmifl besin maddelerini kontrollü olarak ba rsa a göndermek D) Ya küçük parçalara ayr flt rmak 1. A 2. B 3. D 4. A 5. B 6. A 7. A 8. C 9. A 11. D 13. D 15. D 10. A 12. B 14. B 16. B 17. A 19. D 18. A 20. D Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:... 16

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir.

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Mekanik Sindirim: Besinlerin dil, di ve kaslar yardımı ile küçük

Detaylı

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir.

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sistemi Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sisteminin ana organları ve yan organları bulunmaktadır.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9

İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9 İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9 bölümden oluşmuştur. Ağız; dil, diş ve tükürük bezlerinden

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (, yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. Aşağıda verilen resimde sindirim sistemi organlarının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... ÇNDEKLER 1. ÜNTE Vücudumuzdaki Sistemler SNDRM SSTEM... 12 Ölçme ve Deðerlendirme. 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 BOÞALTIM SSTEM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme. 23 Kazaným Deðerlendirme Testi -

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐMĐZ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐMĐZ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) A- SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI (6 SAAT) SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐMĐZ VE SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ SAĞLIĞI 1- Sindirim Sistemi 2- Beslenme

Detaylı

Sindirim Sistemi. 1 Molekül 9 Molekül. (Fiziksel Kimyasal. Sindirim) Protein Büyük Moleküllü Mineral Küçük Mol. Besin

Sindirim Sistemi. 1 Molekül 9 Molekül. (Fiziksel Kimyasal. Sindirim) Protein Büyük Moleküllü Mineral Küçük Mol. Besin Sindirim Sistemi Sindirim: Arabaların çalışması için enerjiye ihtiyaçları vardır, benzinleri bittiğinde gidip benzin alarak arabalarımıza enerji sağlamış oluruz. Tıpkı arabalar gibi canlıların da hareket

Detaylı

Sindirim,işlemi çiğnemeyle ağızda başlar. Artık maddelerin dışarı atılması ile anüste son bulur.

Sindirim,işlemi çiğnemeyle ağızda başlar. Artık maddelerin dışarı atılması ile anüste son bulur. SİNDİRİM Ağız yoluyla maddelerin alınması ve çeşitli işlemlerle kendine yararlı hale getirmesine sindirim adı verilir ve bu işlemleri gerçekleştiren sisteme de sindirim sistemi adı verilir. Besinlerin

Detaylı

ÜN TE IV S ND R M S STEMLER

ÜN TE IV S ND R M S STEMLER ÜN TE IV S ND R M S STEMLER I. Bir Hücrelilerde Sindirim II. Omurgas zlarda Sindirim III. Omurgal larda Sindirim IV. nsanda Sindirim Sistemi ve Sindirim A. A z ve Yutak B. Yemek Borusu C. Mide D. nce Ba

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

SİNDİRİM. . canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir.

SİNDİRİM. . canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir. SİNDİRİM. canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir. Sindirim : Büyük moleküllü besin maddelerinin. ayrılarak hücre zarından geçebilecek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP HASTALIKLAR BİLGİSİ

YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP HASTALIKLAR BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. Kadri İnsan Vücudunun Genel Yapısı Çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canlılığını sürdüren sistemler ve bu sistemleri meydana getiren organ ve dokulardan oluşan canlı organizmaya İNSAN

Detaylı

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler?

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Solunum Sistemi Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Mert, televizyonda deniz altı dünyasını tanıtan bir belgesel izliyordu.

Detaylı

Genel Sindirim Tipleri Hayvanlarda sindirim enzimlerinin etkisi ya vücut dışında (ekstraintestinal) ya da vücut içinde (intraintestinal) olur.

Genel Sindirim Tipleri Hayvanlarda sindirim enzimlerinin etkisi ya vücut dışında (ekstraintestinal) ya da vücut içinde (intraintestinal) olur. HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ Canlıların hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için gerekli besin maddelerinin (protein, yağ, karbohidrat, mineral madde, su ve vitamin) dışarıdan alınması işlemine

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER Yeryüzünde bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, büyüme, gelişme, hareket edebilme, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMLERİ Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. A. SİNDİRİM ŞEKİLLERİ 1. Mekanik Sindirim Fiziksel etkilerle besinlerin daha küçük

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

12. SINIF. Sindirim Sistemi I TEST. 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir?

12. SINIF. Sindirim Sistemi I TEST. 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir? 12. SINIF Sindirim Sistemi I 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir? A) Glikozun pirüvik aside kadar yıkılması ) Glikojenin glikoza dönüşmesi C) Yağların safra etkisiyle parçalanması

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

DOKULAR BÖLÜM. Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Doku kavram n, Doku çeflitlerini, Hayvansal dokular, Bitkisel dokular ö renece iz.

DOKULAR BÖLÜM. Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Doku kavram n, Doku çeflitlerini, Hayvansal dokular, Bitkisel dokular ö renece iz. BÖLÜM 6 DOKULAR Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Doku kavram n, Doku çeflitlerini, Hayvansal dokular, Bitkisel dokular ö renece iz. KONULAR Dokunun tan m Hayvansal dokular Epitel doku, ba

Detaylı

VÜCUDUMUZDAK S STEMLER. 2. DOLAfiIM S STEM N N YAPISI VE GÖREVLER. 3. M KROPLARLA SAVAfi (BA IfiIKLIK S STEM )

VÜCUDUMUZDAK S STEMLER. 2. DOLAfiIM S STEM N N YAPISI VE GÖREVLER. 3. M KROPLARLA SAVAfi (BA IfiIKLIK S STEM ) 5. ÜN TE 5. VÜCUDUMUZDAK S STEMLER 1. DESTEK VE HAREKET S STEM 2. DOLAfiIM S STEM N N YAPISI VE GÖREVLER 3. M KROPLARLA SAVAfi (BA IfiIKLIK S STEM ) 4. SOLUNUM S STEM N N YAPISI VE GÖREVLER 1. DESTEK VE

Detaylı

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları maddelere besin, bu

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları maddelere besin, bu ÜNİTE 1 : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER A- SİNDİRİM SİSTEMİ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI : (SİNDİRİM SİSTEMİMİZ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI) 1- Sindirim Sistemi : Yeryüzünde bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ III. Doç.Dr. Senem Güner

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ III. Doç.Dr. Senem Güner SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ III Doç.Dr. Senem Güner MİDE Mide gıdaların depolandıgı, karıstırıldıgı ve sindirildigi organdır. Özefagustan gelen gıdalar midye altözefageal giristen girerler ve pilor pompası

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 ADIM ADIM YGS LYS 184. Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 2) Geri Emilim (Reabsorpsiyon) Bowman kapsülüne gelen süzüntü geri emilim olmadan dışarı atılsaydı zararlı maddelerle birlikte yararlı maddelerde kaybedilirdi.

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Boşluk doldurma alanları... Tudem önlendirme sınavlarında çıkmış sorular... 2 Konuyu

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1

Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1 Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1 1) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz Besin Türü Kimyasal Sindirime Başladığı Yer Kimyasal Sindirimin Tamamlandığı Yer I Karbanhidrat II İnce Bağırsak

Detaylı

"Az su içmek" bir çok hastalığın nedeni. Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü

Az su içmek bir çok hastalığın nedeni. Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü "Az su içmek" bir çok hastalığın nedeni Yaflam m z n en vazgeçilmez birkaç ögesinden birinin "Su" oldu unu bilmemize karfl n, nedense günlük yaflam m zda ço umuz onun öneminin

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

Şişmanlık Nedir? Şişmanlık Nasıl Saptanır?

Şişmanlık Nedir? Şişmanlık Nasıl Saptanır? Şişmanlık Nedir? Vücudun yağ kütlesinin yağsız (kas) kütleye oranının aşırı artması sonucu boya göre ağırlığın olması gereken düzeyin üzerine çıkmasıdır. Bir-çok sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

DENETLEY C VE DÜZENLEY C S STEMLER

DENETLEY C VE DÜZENLEY C S STEMLER DENETLEY C VE DÜZENLEY C S STEMLER nsanlarda vücudun çeflitli sistemleri aras nda uyumlu çal flmay sa layan ve bütünlü ünün korunmas n gerçeklefltiren iki sistem vard r. Bunlara denetleyici - düzenleyici

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 :

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : K MYA K MYASAL TEPK MELER VE ESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : ÖRNEK : X ile Y tepkimeye girdi inde yaln z X Y oluflturmaktad r. Tepkimenin bafllang c nda 0, mol X ve 0, mol Y al nm flt r. Bu tepkimede X ve Y ten

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

DUYU ORGANLARIMIZ. 1. Nas l Görürüz?

DUYU ORGANLARIMIZ. 1. Nas l Görürüz? DUYU ORGANLARIMIZ Çevremizdeki de ifliklikleri alg lamam z sa layan organlara duyu organlar denir. Duyu organlar d fl uyart lar al p sinir merkezlerine ileterek insan n çevresi ile olan ba lant s n sa

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMLERİ 1

SİNDİRİM SİSTEMLERİ 1 SİNDİRİM SİSTEMLERİ 1 Sindirim sistemleri: Besin moleküllerinin (KH,Yağ,Protein) kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesine denir. Sindirim olaylarının

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ En

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR

HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR HİPOFİZ ÖN LOB HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR ENDOKRİN BEZ HORMONU HORMONUN VÜCUTTAKİ ETKİSİ ETKİLEDİĞİ HORMON/Bölge; KONTROLÜ STH *Polipeptid özelliktedir. Hipofiz bezi *Organizmada

Detaylı

Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa l

Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa l Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa l 3 14. s. Anahtar Kavramlar fiziksel sindirim kimyasal sindirim enzim emilim P nar ifltahla sandviçinden kocaman bir parça s rd. Öyle anlafl l yor ki P

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı