Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri"

Transkript

1 Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri

2 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir. (..) 2. Maddeler tabiatta 3 temel halde bulunurlar. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. (..) 3. Plazma hali özel bir haldir (..) 4. Gaz hali, molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği haldir. (..) 5. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. (..) 6. Gaz moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettikleri varsayılır. (..) 7. Gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. (..) 8. Gazlar bulundukları kabı doldururlar. (..) 9. Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. (..) 10. Gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. (..) 11. Gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. (..) 12. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar. (..) 13. Gazların yoğunlukları katı ve sıvıya göre çok küçüktür. (..) 14. Isıtıldıklarında bütün gazlar sıcaklık değişimi karşısında aynı oranda genleşirler. (..) 15. Gazlar kolaylıkla bulundukları ortamda yayılırlar. (..) 16. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. (..) 17. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. (..) 18. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. (..) 19. Gaz moleküllerinin çarpışmaları esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. (..) 20. Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden, ortalama kinetik enerjileri de değişir. (..) 21. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (..) 22. Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. (..) 23. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların, moleküllerin kendi hacimleri yanında çok büyük olduğunu göstermektedir. (..) 24. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak, tamamen doldururlar. (..)

3 25. Gazlar önemli ölçüde sıkıştırılıp genleştirile bilir. (..) 26. Silindir içinde bulunan gaz moleküleri basıncın etkisiyle sıkıştırılmıştır. (..) 27. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce CO 2 gazı sıvılaşır. (..) 28. Bu iki gazın göstermiş olduğu davranış farkı, ancak moleküller arası boşluklarla ve moleküller arası çekme kuvvetleri ile açıklanır. (..) 29. Ortam sıcaklığı ve basınç etkisiyle birbirine yaklaşan moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz sıvı hale geçer. (..) 30. Moleküller arası etkileşimi olan ve moleküllerin birbirinden etkilendiği gazlara gerçek gazlar denir. (..) 31. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar basınçla sıvılaşabilir. (..) 32. Gerçek gazlarda moleküllerin hacmi ihmal edilemez. (..) 33. Molekülleri arasında birbirinin davranışından etkilenmeyen ve aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara ideal gazlar denir. (..) 34. İdeal gazlarda toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacmi çok küçük olduğundan gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilebilir. (..) 35. He ve CO 2 gazlarından, CO 2 gerçek gaz, He gazını ise ideale yakın gaz olarak nitelendirebiliriz. (..) 36. Doğada bulunan gazların hiçbiri ideal gaz değildir. (..) 37. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır. (..) 38. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan He ve CO 2 gazının kinetik enerjisi ve hızı artar. Dolayısıyla gaz taneciklerinin kabın çeperine çarpma hızı ve kuvveti artar. (..) 39. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston yukarı doğru kayar ve kabın hacmi artar. (..) 40. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özelliklerini günlük hayatta aşağıda verilenlerden hangilerinde kullanılır; a) İlaçlamada, (..) b) Oto boyamada, (..) c) Bazı fren sistemlerinde, d) Oksijen tüplerinde, (..) e) LPG tüplerinde, (..) f) Hava balonlarında, (..) g) Soğutma sistemlerinde, (..) 41. Gazların bulundukları kabın her tarafına yayılmaları, onların sürekli hareket halinde olmalarının bir sonucudur. (..) 42. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve gelişigüzeldir. (..)

4 43. İlk defa 1827 yılında Robert Brown (Rabırt Bıravn) gaz moleküllerinin göstermiş olduğu doğrusal ve zigzaglı hareketler üzerine çalışmalar yapmıştır. (..) 44. Gaz moleküllerinin hareketlerine Brown Hareketi adı verilmiştir. (..) yüzyılın başlarında Ludwig Boltzman (Ludvig Boltzman), James Clerk Maxwell (Ceyms Klark Maksvel) ve diğer bilim insanlarının çalışmaları gazların kinetik teorisini ortaya koymuştur. (..) 46. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda tanecikli yapıya (atom veya molekül) sahiptir. (..) 47. Kapalı bir kapta bulunan gaz tanecikleri birbirinden çok uzaktadır. (..) 48. Gaz tanecikleri arasındaki bu uzaklığın yanında, taneciklerin hacmi ihmal edile bilecek kadar küçüktür. 49. Gaz tanecikleri, sürekli olarak gelişigüzel hareket ederken aynı zamanda birbirleriyle ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. (..) 50. Gaz taneciklerinin çarpışmalar hızlı ve esnektir. (..) 51. Tanecikler arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin olmadığı kabul edilir. (..) 52. Farklı gazların aynı sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (..) 53. Kinetik enerji mutla sıcaklıkla doğru orantılıdır. (..) 54. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazlara ideal gaz tanımlaması yaparken bu varsayımlara ihmal edilebilir farkla uyan gazları, ideale yakın gaz şeklinde nitelendirebilir. (..) 55. Gaz molekülleri bulunduğu ortamda yayılırlar. (..) 56. Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak homojen karışımlar oluşturur. (..) 57. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir. (..) 58. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar. (..) 59. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder. (..) 60. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır.(..) 61. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında ters orantı, yol arasında doğru orantı vardır. (..) 62. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır. 63. Gazların yayılma hızını veren bağıntı, yılları arasında Thomas Graham (Tamıs Gıraham)'ın yaptığı deneysel çalışmaların sonucunda bulunmuş ve Graham Difüzyon Kanunu adını almıştır. (..) 64. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (H:1 ve O:16) (..) 65. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür.(he:4 ve S:32,O:16) (..) 66. O 2 ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 2 dir. (O:16 ve s:32) (..) 67. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha önce söner. (..)

5 68. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına efüzyon denir. (..) 69. Sabit bir basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit olana kadar, dışarıya doğru yayılması olayına efüzyon denir. (..) 70. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri bulundukları kaba homojen olarak dağılırken hem birbirlerine hem de kabın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygularlar. (..) 71. Basınç birim yüzeye birim zamanda uygulanan kuvvettir. (..) 72. Gazın basıncı, bu gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın yüzey alanına bölümüne eşittir.(..) 73. P= Basınç, birimi Pascal (Pa) : N/m 2 (..) 74. P= Kuvvet / Alan = F / S (..) 75. F=Kuvvet(m.g), birimi Newton (N) : kg.m/s 2 (..) 76. S= Alan, birimi metre kare : (m 2 ) (..) 77. P = F/S = mg/s =dvg/s =dshg/s = dhg (..) 78. h = P/dg ve g her tarafta aynı olduğundan h =p/d olur. (..) 79. Barometrelerdeki h yüksekliği, açık hava basıncıyla doğru orantılıdır. (..) 80. Barometrelerdeki h yüksekliği, sıvının yoğunluğuyla ters orantılıdır. (..) 81. Barometrelerdeki h yüksekliği, cam borunun şekline ve konumuna bağlı değildir. (..) 82. Barometrelerdeki h yüksekliği, cıvanın miktarına bağlı değildir. (..) 83. Balon havayla dolduğunda, sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperi ile çarpışması sonucu şişer. (..) 84. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile karşılaştırılarak ölçülür. (..) 85. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç uygular. (..) 86. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı basıncını hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. 87. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. (..) 88. Barometre, Torricelli tarafından geliştirilmiş bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. (..) 89. Barometre, tüpün civa ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir. (..) 90. Barometre kabının içindeki civanın yüzeyine uygulanan atmosfer basıncı tüpteki civa kolonunu dengede tutar. (..) 91. Barometre tüpünün içindeki boşluk, hemen hemen tam bir vakumdur. (..) 92. Baro metre kabında cıva yüksekliği dış basınca eşittir. (..) 93. Barometrelerdeki h yüksekliğine, barometre borusunun şekli etki etmez. (..)

6 94. Atmosferik basınç deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. (..) 95. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda sıcaklığında uçucu olmamasıdır. (..) 96. Barometre tüpü içindeki civa yüksekliği atmosfer basıncının bir göstergesidir. (..) 97. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu 760 mm yüksekte tutar. (..) mm yüksekliği, 1 atmosfer (atm) olarak isimlendirilir. (..) atm = Pa = kpa = 760 mmhg = 760 torr. (..) mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 torr dur. (..) 101. Barometre Gallio'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. (..) 102. Bir gaz basıncı sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. (..) 103. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının yoğunluğu ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. (..) 104. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık 10,5 m bir boru kullanılacaktı. (..) 105. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da manometre denir. (..) paskal = 1 N/m 2 = 1 kg/ms 2 dir. (..) bar = 10 5 paskaldır. (..) atm = 76 cm Hg = 760 mm Hg dır. (..) atm = N/m 2 = Pa =760 mm Hg dır. (..) 110. Gazlar konuldukları kabı tamamen doldurup onun şeklini alırlar. (..) 111. Gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. (..) 112. Gazların hacimleri, sıcaklık ve basınçtan, katılara göre daha fazla etkilenir. (..) 113. Gazın hacmi hesaplanırken sıcaklık ve basınç değerleri de hesaba katılır. (..) 114. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden taneciklerden oluşmuştur. (..) 115. İki tanecik arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir. (..) 116. Ortalama serbest yol 2 katına çıkartıldığında kabın hacmi 8 katına çıkar. (..) 117. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek anlamsız olur. (..) 118. Gazların hacimlerini miktar olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. (..) mL= 1 cm 3 (..) dm 3 = 1 X 10-3 m 3 (..) Litre = 1 dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. (..) 122. Kinetik teori gaz moleküllerini, kütlesi olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. (..) 123. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, Avogadro'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. (..)

7 124. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. (..) ,02 x tane atom ya da molekül bir mol olarak tanımlanır. (..) 126. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi, mol kütlesini (MA) ifade eder. (..) 127. Belli bir sıcaklık ve basınçta kütlesi 6 g NO(g) için; (N:14 O:16) a) 0.1 moldür. (..) b) 12,04 x tane molekül içerir. (..) c) NŞA da 4,48 litre hacim kaplar. (..) 128. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. (..) 129. Sıcaklık arttıkça gazın kinetik enerjisi ve dolayısıyla hızı artar. (..) 130. Hızı artan molekülün çarpma sayısı ve çarpma hızı artar. (..) 131. Sıcaklık arttıkça, kabın çeperine uygulayacağı kuvvet artar. (..) 132. Sıcaklık termometre ile ölçülür. (..) 133. Ölçülen sıcaklık değerleri Celsius ( 0 C), Fahrenheit (F), Reaumur (R) ve Kelvin (K) gibi birimlerle gösterilir. (..)

8 2. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN CÜMLELERLE DOLDURUNUZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline.. hali denir. (gaz) 2. Maddeler tabiatta.. halde bulunurlar. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. (3) 3. Plazma hali maddenin halidir. (Özel-4.) 4. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında..yok denecek kadar azdır. (etkileşim) 5. Gaz moleküllerinin birbirinden tamamen.. hareket ettikleri varsayılır. (bağımsız) 6. Gazların hacim ve. işgal ettikleri kaba göre değişir. (şekileri) 7. Gazlar bulundukları kabı..doldururlar. (tamamen) 8. Gazlar.sıkıştırılabilirler. (kolaylıkla) 9. Gazlar birbiriyle.. karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. (her oranda) 10. Gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba uygularlar. (basınç) 11. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde... basıncı uygularlar. (aynı) 12. Gazların yoğunlukları katı ve. göre çok küçüktür. (sıvılara) 13. Gazların eşit miktarları eşit miktarda Isıtıldıklarında. oranda genleşirler. (aynı) 14. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında. edilebilecek kadar küçüktür. (ihmal) 15. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın.çarpışırlar. (iç yüzeyiyle) 16. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve. değişebilir. (yönü) 17. Gaz moleküllerinin çarpışmaları.. olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. (esnek) 18. Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden, ortalama.. enerjileri de değişir. (kinetik) 19. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların. kinetik enerjileri birbirine eşittir. (ortalama) 20. Gaz molekülleri.. basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. (yüksek) 21. Gazların özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların, moleküllerin kendi hacimleri yanında çok büyük olduğunu göstermektedir. (sıkıştırılabilme) 22. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak,.. doldururlar. (tamamen) 23. Gazlar önemli ölçüde.., genleştirile bilir. (sıkıştırılıp) 24. Silindir içinde bulunan gaz moleküleri etkisiyle sıkıştırılmıştır. (basıncın) 25. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce.... gazı sıvılaşır. (CO 2 )

9 26. Birbirine yaklaşan moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz.hale geçer. (sıvı) 27. Moleküllerinin birbirinden etkilendiği gazlara.. gazlar denir. (gerçek) 28. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar..sıvılaşabilir. (Basınçla) 29. Gerçek gazlarda moleküllerin. ihmal edilemez. (hacmi) 30. Molekülleri arasında birbirinin davranışından etkilenmeyen ve aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara..gazlar denir. (ideal) 31. He ve CO 2 gazlarından, CO 2. gaz ise, He yakın gaz olarak nitelendirilir. (gerçek-ideale) 32. Gerçek gazlar. sıcaklık ve basınçta idealliğe yaklaşır. (yüksek-düşük) 33. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan He ve CO 2 gazının kinetik enerjisi ve hızı artar. 34. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston doğru kayar ve kabın hacmi artar. (yukarı) 35. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özelliklerini günlük hayatta;..,.,..,.. kullanılır. (Oto boyamada, fren sistemlerinde, oksijen tüplerinde, LPG tüplerinde, hava balonlarında) 36. Gazların bulundukları kabın her tarafına yayılmaları, onların sürekli.. halinde olmalarının bir sonucudur. (hareket) 37. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve..dir. (gelişi güze) 38. Gaz moleküllerinin hareketlerine.. Hareketi adı verilmiştir. (Brown) yüzyılın başlarında....,...ve diğer bilim insanlarının çalışmaları gazların kinetik teorisini ortaya koymuştur. (Ludwig Boltzman, James Clerk Maxwell) 40. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda..yapıya sahiptir. (tanecikli) 41. Gaz tanecikleri,. olarak gelişigüzel hareket ederken aynı zamanda birbirleriyle ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. (sürekli) 42. Gaz taneciklerinin çarpışmalar ve tir. (hızlı - esnek) 43. Gaz tanecikleri arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin kabul edilir. (olmadığı) 44. Farklı gazların sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (aynı) 45. Kinetik enerji.. sıcaklıkla doğru orantılıdır. (mutlak) 46. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazlara ideal gaz tanımlaması yaparken bu varsayımlara ihmal edilebilir farkla uyan gazları, ideale.. gaz şeklinde nitelendirebilir. (yakın) 47. Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak karışımlar oluşturur. (homojen)

10 48. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı... kütlesinden etkilenir. (molkül) 49. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma... artar. (hızı) 50. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha...hareket eder. (hızlı) 51. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları... ters orantılıdır. (öz kütlesiyle) 52. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında..orantı, yol arasında.. orantı vardır. (ters-doğru) 53. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin ile ters orantılıdır. (kare kökü) 54. Gazların yayılma hızını veren bağıntı, Thomas Graham (Tamıs Gıraham)'ın yaptığı deneysel çalışmaların sonucunda bulunmuş ve. Difüzyon Kanunu adını almıştır. (Gıraham) 55. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı tür. (H:1 ve O:16) (4 ) 56. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı tür.(he:4 ve S:32,O:16) ( 4 ) 57. O 2 ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı dir. (O:16 ve s:32) (kök 2) 58. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha..söner. (önce) 59. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına.denir. (efüzyon) 60. Sabit bir basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit olana kadar, dışarıya doğru yayılması olayına.. denir. (efüzyon) 61. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri bulundukları kaba homojen olarak dağılırken hem birbirlerine hem de kabın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir.. uygularlar. (kuvvet) 62. Basınç birim. birim zamanda uygulanan kuvvettir. (yüzeye) 63. Gaz basıncı, gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın... alanına bölümüne eşittir.(yüzey) 64. P= Basınç, birimi Pascal (Pa) :.. (N/m 2 ) 65. P= Kuvvet / Alan =.. (F / S ) 66. F=Kuvvet: formülüyle gösterilir, birimi Newton (N) : kg.m/s 2 ( m.g ) 67. S= Alan, birimi dir. (m 2 ) 68. P = F/S = mg/s =dvg/s =../S = dhg (dhgs) 69. h = P/dg ve g her tarafta aynı olduğundan h =./.. olur. (P/d) 70. Barometrelerdeki h yüksekliği, açık hava basıncıyla.. orantılıdır. (doğru) 71. Barometrelerdeki h yüksekliği, sıvının yoğunluğuyla orantılıdır. (ters) 72. Barometrelerdeki h yüksekliği, cam borunun ve.. bağlı değildir. (şekline-konumuna) 73. Barometrelerdeki h yüksekliği, cıvanın miktarına bağlı.. (değil) 74. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile... ölçülür. (kıyaslanarak)

11 75. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne..uygular. (basınç) 76. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı. hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. (asıncını) 77. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. (..) 78. Barometre, tarafından geliştirilmiş bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. (Torricelli.) 79. Barometre, tüpün. ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir. (cıva) 80. Barometre kabının içindeki civanın yüzeyine uygulanan. basıncı tüpteki civa kolonunu dengede tutar. (atmosfer) 81. Barometre tüpünün içindeki., hemen hemen tam bir vakumdur. (boşluk) 82. Baro metre kabında cıva, dış basınca eşittir. (yüksekliği) 83. Atmosferik basınç deniz seviyesinden.. azalır. (yükseltikçe) 84. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda. uçucu olmamasıdır. (sıcaklığında) 85. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu mm yüksekte tutar. (760) mm yüksekliği,. olarak isimlendirilir. ( 1 atmosfer ) 87.. = Pa = kpa = 760 mmhg = 760 torr. (1 atm) mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 dur. (tor) 89. Barometre,.'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. (Galilo) 90. Bir.., sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. (gaz basıncı) 91. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. (yoğunluğu) 92. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık m bir boru kullanılacaktı. (10.33) (d civa :13,6 g/cm 3 ) 93. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da denir. (manometre) bar =. paskaldır. (10 5 ) 95. 1atm =. cm Hg = 760 mm Hg dır. (76) atm =...N/m 2 = Pa =760 mm Hg dır. (101325) 97. Gazların hacimleri, sıcaklık ve., katılara göre daha fazla etkilenir. (basınçtan) 98. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden oluşmuştur. (tanecikerden) 99. İki tanecik arasındaki uzaklığa.... denir. (ortalama serbest) 100. Ortalama serbest yol katına çıkartıldığında kabın hacmi. katına çıkar. (2-8) 101. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek.. olur. (anlamsız)

12 102. Gazların hacimlerini. olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. (miktar) mL=.. cm 3 (1) dm 3 = 1 X.m 3 tür. (..) Litre = dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. ( 1 ) 106. Kinetik teori gaz moleküllerini,.olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. (kütlesi) 107. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, 'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. (Avagadro) 108. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. (..) ,02 x tane atom ya da molekül.. olarak tanımlanır. (1 mol) 110. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi,. kütlesi (MA) dir. (mol) 111. Gazlar için kinetik enerji.. sıcaklıkla doğru orantılıdır. (mutlak sıcaklık) 112. Hızı artan molekülün çarpma sayısı ve. hızı artar. (çarpışma) 113. Sıcaklık arttıkça, kabın çeperine uygulayacağı kuvvet artar. (kuvvet) 114. Sıcaklık.ile ölçülür. (termometre) 115. Ölçülen sıcaklık değerleri Celsius ( 0 C), ve.. (K) gibi birimlerle gösterilir. (kelvin)

13 3. AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI ÇÖZÜNÜZ? Test-1 1) I. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir. II. Maddeler tabiatta 3 temel halde bulunurlar. III. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. 4) I. Gazların hacim ve şekilleri konulduğu kaba göre değişir. II. Gazlar bulundukları kabı doldururlar. III. Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. 2) 3) I. Plazma hali özel bir haldir. II. Plazma hali güneşte bulunan durumdur. III. Plazma hali maddenin en temel halidir. E) II ve III I. Gaz hali, molekül ve atomların, birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği haldir. II. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. III. Gaz moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettikleri varsayılır. 5) 20 litrelik bir kapta eşit mollerde He ve CO gazları bulunmaktadır. Buna göre; I. He un hacmi 10 L dir. II. CO nun hacmi 10 L dir. III. He un hacmi 20 L dir. E) II ve III 6) I. Gazlar birbiriyle her oranda karışırlar. II. Bir miktar gaz bulunan kaba başka bir gaz ilave edildiğinde birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. III. Gazlar çok hızlı hareket ederler.

14 7) 8) I. Gazlar bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. II. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar. III. Gazların yoğunlukları katı ve sıvıya göre yüksektir. I. Isıtıldıklarında bütün gazlar genleşirler. II. Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar. III. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 10) İdeal esnek bir balonda bulunan bir miktar gaz taneciğinin sıcaklık değişimi ile; I. Hızları değişir. II. ortalama kinetik enerjileri de değişir. III. Basıncı değişir E) II ve III 11) I. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. II. Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. III. Gazların sıkıştırılabilme özelliğine, gaz molekülleri arasındaki boşluklar sebep olmaktadır. 9) I. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. II. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. III. Gaz moleküllerinin çarpışmaları esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. 12) I. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak, tamamen doldururlar. II. Gazlar önemli ölçüde sıkıştırıla bilirler. III. Gazlar önemli ölçüde genleştirile bilir.

15 Test-2 1. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce CO 2 gazı sıvılaşır. Bu iki gazın göstermiş olduğu davranış farkı, I. Moleküller arası boşluklarla. II. Moleküller arası çekme kuvvetleri ile III. Mol kütleleriyle Verilenlerden hangileriyle açıklana bilir? 2. I. Moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz sıvı hale geçer. II. Moleküller arası etkileşimi olan gazlara gerçek gazlar denir. III. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar basınçla sıvılaşabilir I. He ve CO 2 gazlarından, CO 2 gerçek gaz, He gazını ise ideale yakın gaz olarak nitelendirebiliriz. II. Doğada bulunan gazların hiçbiri ideal gaz değildir. III. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır. I. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan gazların kinetik enerjisi artar. II. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan gazların hızı artar. III. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston yukarı doğru kayar ve kabın hacmi artar. 3. I. Gerçek gazlarda moleküllerin hacmi ihmal edilemez. II. Aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara ideal gazlar denir. III. İdeal gazlarda toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilebilir. 6. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özellikleri günlük hayatta aşağıdaki olaylardan hangilerinde kullanılır; I. İlaçlamada, II. Oto boyamada, III. Bazı fren sistemlerinde,

16 7. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özellikleri günlük hayatta aşağıdaki olaylardan hangilerinde kullanılır; A. Oksijen tüplerinde, B. LPG tüplerinde, C. Hava balonlarında, D. Soğutma sistemlerinde, E. Su transferinde. 8. I. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve gelişigüzeldir. II. İlk defa Robert Brown gaz moleküllerinin hareketlerini incelemiştir. III. Gaz moleküllerinin hareketlerine Brown Hareketi adı verilmiştir. 10. I. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda tanecikli yapıya (atom veya molekül) sahiptir. II. Kapalı bir kapta bulunan gaz tanecikleri birbirinden çok uzaktadır. III. Gaz tanecikleri arasındaki bu uzaklığın yanında, taneciklerin hacmi ihmal edile bilecek kadar küçüktür. 11. I. Gaz tanecikleri, sürekli olarak hareket halindedirler. II. Gaz taneciklerinin çarpışmaları hızlı ve esnektir. III. Tanecikler arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin olmadığı kabul edilir. 9. Gazların kinetik teorisini ortaya koyan bilim adamları; I. Ludwig Boltzman (Ludvig Boltzman), II. James Clerk Maxwell (Ceyms Klark Maksvel) III. Boyle Mariotte Yukarıdakilerden hangileridir? 12. I. Farklı gazların aynı sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. II. Kinetik enerji mutla sıcaklıkla doğru orantılıdır. III. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazla, ideal gaz tanımlamasına uyar.

17 Test-3 1) Gazların yayılma hızları; I. Sıcaklıkla artar II. Mol kütlesi arttıkça artar. III. Molekül kütlesi arttıkça azalır. 2) Bir gazın sıcaklığı artırıldığında: I. Kinetik enerjisi artar, II. Yayılma hızı artar, III. Basıncı azalır. 3) I. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder. II. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır. III. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında ters orantı, yol arasında doğru orantı vardır. 4) I. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır. II. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (H:1 ve O:16) III. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (He:4 ve S:32,O:16) 5) I. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha önce söner. II. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına efüzyon denir. III. He gazıyla dolu balon, O 2 gazıyla dolu balondan daha geç söner. 6) Kinetik teoriye göre gaz molekülleri; I. Bulundukları kaba homojen olarak dağılırlar. II. Birbirlerine ve kabın iç çeperiyle çarpışırlar. III. Çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygularlar.

18 7) Gaz basıncıyla ilgili olarak; I. Birim yüzeye birim zamanda uygulanan kuvvettir. II. Gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın yüzey alanına bölümüne eşittir. III. Birim yüzeye çarpan molekülün uyguladığı kuvvet arttıkça azalır. 8) I. P= Kuvvet / Alan = F / S II. Basınç, birimi Pascal (Pa) : N/m 2 III. F=Kuvvet(m.g), birimi Newton (N) : kg.m/s 2 9) Barometrelerdeki h yüksekliği, I. Açık hava basıncıyla doğru orantılıdır. II. Sıvının yoğunluğuyla ters orantılıdır. III. Cam borunun şekline ve konumuna bağlı değildir. 10) 11) I. Balon havayla dolduğunda, sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperi ile çarpışması sonucu şişer. II. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile karşılaştırılarak ölçülür. III. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç uygular. I. Atmosferin yer yüzüne uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. II. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı basıncını hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. III. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. 12) Barometre ile ilgili olarak; I. Torricelli tarafından geliştirilmiştir. II. Bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. III. Barometre, tüpün civa ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir.

19 Test-4 I. Barometre tüpünün içindeki boşluk, hemen hemen tam bir vakumdur. II. Baro metre kabında cıva yüksekliği dış basınca eşittir. III. Barometrelerdeki h yüksekliğine, barometre borusunun şekli etki etmez. I. Atmosferik basınç deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. II. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda sıcaklığında uçucu olmamasıdır. III. Barometre tüpü içindeki civa yüksekliği atmosfer basıncının bir göstergesidir. I. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu 760 mm yüksekte tutar. II. 760 mm yüksekliği, 1 atmosfer (atm) olarak isimlendirilir. III. 1 atm = Pa = kpa = 760 torr I. 1 mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 torr dur. II. Barometre Gallio'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. III. Bir gaz basıncı sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. I. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının yoğunluğu ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. II. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık 10,5 m bir boru kullanılacaktı. III. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da manometre denir. I. Gazlar konuldukları kabı tamamen doldurup onun şeklini alırlar. II. Gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. III. Gazların hacimleri, sıcaklık ve basınçtan, katılara göre daha fazla etkilenir.

20 7. I. Gazın hacmi hesaplanırken sıcaklık ve basınç değerleri de hesaba katılır. II. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden taneciklerden oluşmuştur. III. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek anlamsız olur. 10. I. Kinetik teori gaz moleküllerini, kütlesi olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. II. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, Avogadro'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. III. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. 8. I. İki tanecik arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir. II. Ortalama serbest yol 2 katına çıkartıldığında kabın hacmi 8 katına çıkar. III. Gazların hacimlerini miktar olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. 11. I. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. II. 6,02 x tane atom ya da molekül bir mol olarak tanımlanır. III. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi, mol kütlesini (MA) ifade eder. 9. Gazların hacim birimlerinin karşılaştırılmasıyla; I. 1mL= 1 cm 3 II. 1dm 3 = 1 X 10-3 m 3 III. 1 Litre = 1 dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. 12. Belli bir sıcaklık ve basınçta kütlesi 6 g NO(g) için; (N:14 O:16) I. 0.1 moldür. II. 12,04 x tane molekül içerir. III. NŞA da 4,48 litre hacim kaplar.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1.MADDENİN GAZ HÂLİ: Bulunduğu hacmi doldurabilen ve bastırarak hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara GAZ denir. Gazların Genel Özellikleri:

Detaylı

GENEL KİMYA. 10. Hafta.

GENEL KİMYA. 10. Hafta. GENEL KİMYA 10. Hafta. Gazlar 2 Gaz halindeki elementler 25 0 C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler 3 Gaz halindeki bileşikler 4 Gazların Genel Özellikleri Gazlar, bulundukları kabın şeklini

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLARDAKİ NİCELİKLER A. MOL SAYISI Saf maddelerin mol sayısı (n), kütlesinin, mol kütlesine bölünmesi ile bulunur. Mol Kütlesi = Kütle Mol Kütlesi Mol sayısı, tanecik sayısından da bulunur. 1 mol saf

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar.

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. KİNETİK GAZ KURAMI Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. Varsayımları * Gazlar bulundukları kaba göre ve aralarındaki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. Basınca neden olan kuvvetler çeşitli etkenlerden kaynaklanır. Balon

Detaylı

Maddenin Halleri. Katı

Maddenin Halleri. Katı Katı Sıvı Gaz Gaz halde bulunan molekül sayısı azdır., Maddenin Halleri - Belirli bir şekli ve hacmi vardır.. - Tanecikler birbirine çok yakın ve düzenlidir. - Belli bir hacmi olmakla beraber bulunduğu

Detaylı

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır.

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır. MADDENİN HALLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal)

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal) 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. Madde

Detaylı

İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek

İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük kalan), Moleküllerinin arasında çekme ve

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler.

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. 6. Gazlar Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. Sıcaklık (K), Hacim (L), Miktar (mol), Basınç (atm, Pa (N/m 2 )). Birbirlerinden bağımsız değiller, herhangi 3 tanesinden 4. hesaplanabilir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 2 Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Gazlarda Basınç Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası Gazlarda Basınç Gazlar parçacıklar arasında

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. Bölüm m 7 GAZLAR Gazlar:

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Madde:Hacmi ve kütlesi olan her şey. Molekül:Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve

Detaylı

TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com

Detaylı

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini,

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme uygun ve çalışmalarınızda ışık tutacak KİMYA SORU BANKASI hazırladık. SORU BANKASI tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu nun belirlediği

Detaylı

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Giriş Bilimsel amaçla veya teknolojide gerekli alanlarda kullanılmak üzere, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR KATI SIVI GAZ Maddenin halleri, katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört tanedir. Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin

Detaylı

Sıcaklık: Newton un ikinci hareket yasasına göre; Hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır.

Sıcaklık: Newton un ikinci hareket yasasına göre; Hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır. Sıcaklık: Newton un ikinci hareket yasasına göre; Hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır. Mademki bir maddedeki atom ve moleküller hareket etmektedirler, o halde harekete

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol Ödev 1 ve Cevapları 04 Mart 2005 1) a)1 atmosfer basıncının 101325 N/m^2 olduğunu ispatlayın. İpucu: Toricelli deneyinden yararlanabilirsin. b)evrensel gaz sabitinin olduğunu ispat edin. Cevap: R=0.082057

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 2 İçindekiler DEVRE ŞEMASI... 3 DENEY SETİNDE KULLANILAN MALZEMELER... 3 TEORİK BİLGİ... 4 BOYLE-MARİOTTE KANUNU... 4 GAY-LUSSAC KANUNU... 7 DENEYLER... 10 Deney TE 680-01...

Detaylı

PNÖMATİK TEMEL PRENSİPLER. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

PNÖMATİK TEMEL PRENSİPLER. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN PNÖMATİK Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN Havanın fiziksel özelliklerini öğreneceksiniz. HAVANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gazların uygun bir karışımı olan havada yaklaşık olarak %78 Azot, %21 Oksijen vardır, ayrıca

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır?

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır? Gazlar / Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori BÖLÜ 3 Test. addenin gaz hali ile iglili, I. Basınç etkisiyle önemli ölçüde sıkıştırılabilir. II. Bulunduğu kabın hacmini alır. III. addenin en düzensiz

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Madde:Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. ** Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddeyi Oluşturan Tanecikler a) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler

Detaylı

6. İDEAL GAZLARIN HAL DENKLEMİ

6. İDEAL GAZLARIN HAL DENKLEMİ 6. İDEAL GAZLARIN HAL DENKLEMİ Amaç: - Sabit bir miktar gaz (hava) için aşağıdaki ilişkilerin incelenmesi: 1. Sabit sıcaklıkta hacim ve basınç (Boyle Mariotte yasası) 2. Sabit basınçta hacim ve sıcaklık

Detaylı

Ünite GAZLAR. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Gazların Özellikleri. Bölüm 2: Gaz Kanunları. Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi

Ünite GAZLAR. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Gazların Özellikleri. Bölüm 2: Gaz Kanunları. Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi Ünite ünite 3 GAZLAR BÖLÜMLER Bölüm 1: Gazların Özellikleri Bölüm 2: Gaz Kanunları Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi Bölüm 4: Kinetik Teori ve Difüzyon Kanunları Bölüm 5: Gerçek Gazlar Bölüm 6: Gaz Karışımları

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN KÜTLE: Yeryüzünde hacim kaplayan cisimlerin değişmez madde miktarıdır. ( sıcaklığa, basınca, çekim ivmesine bağlı olarak değişmez. ) Terazi ile ölçülür. Kütle birimi SI birim sisteminde Kg dır. Herhangi

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali;

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali; KDN03-1 AKIŞKANLARIN STATİĞİ: HİDROSTATİK Basınç kavramı z σ a dz ds σx α x dx y σz Hidrostatikte ise olduğundan i = 0; Hidrostatik problemlerde sadece 1, 2, 3 olabilir. İnceleme kolaylığı için 2-boyutlu

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Ağustos 2011) 3.1. Basınç Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç denir Basınç birimi N/m 2 olup buna pascal (Pa) denir. 1

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU Debi: Birim kesitten birim zamanda akan akışkan miktarıdır. Debinin SI birim sistemindeki birimi m 3 /s dir. Debi=hacim / zaman veya

Detaylı

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 ÜNİTE 4 v Ünite 4 Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 233 MADDENİN HALLERİ ÜNİTE 4 MADDENİN HALLERİ 1A H 2A 8A 3A 4A 5A 6A 7A He N O F Ne Cl Ar Kr Xe Rn 25

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN 4. SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Sıcaklık Ölçümünde kullanılan araçların çalışma prensipleri fiziğin ve termodinamiğin temel yasalarına dayandırılmış olup, genellikle aşağıdaki gibidir: i.

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-202 Ders 1 Termodinamik: Sıcaklık ve Isı Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü www.aovgun.com http://fizk104.aovgun.com 1 Dersin İçeriği Bölüm A: Termodinamik 1.Sıcaklık 2.Isı ve Termodinamiğin 1. Kanunu

Detaylı

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça GERÇEK GAZLAR 1.GERÇEK GAZLAR: Gaz moleküllerinin kendi hacimleri ( öz hacim ) toplam hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olan ve molekülleri arasında etkileşme bulunmayan gazlar ideal gaz varsayımına

Detaylı

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa)

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa) Termodinamik: Enerjinin bilimi. Enerji: Değişikliklere sebep olma yeteneği. Termodinamik sözcüğü, Latince therme (ısı) ile dynamis (güç) sözcüklerinden türemiştir. Enerjinin korunumu prensibi: Bir etkileşim

Detaylı

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. 1 1. TEMEL TARİF VE KAVRAMLAR (Ref. e_makaleleri) Kuvvet Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. F=ma Burada F bir madde parçacığına uygulanan

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Gazlar. Yoğunluk(g/L) H He N CO Hava(O 2 +4 N 2 ) O CO Cl

Gazlar. Yoğunluk(g/L) H He N CO Hava(O 2 +4 N 2 ) O CO Cl Bölüm 6 : Gazlar Gazların Kinetik Teorisi Basınç Hacim Sıcaklık Gazların Basınç-Hacim İlişkisi (Boyle Kanunu) Gazların Hacim-Sıcaklık İlişkisi(Charles Kanunu) Gazların Basınç-Sıcaklık İlişkisi Gazların

Detaylı

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar 1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ Isı: Sıcaklık farkının bir sonucu olarak bir sistemden diğerine transfer edilebilen bir enerji türüdür. Termodinamik: Bir sistem bir denge

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı bir enerji çeşidi

Detaylı

Termodinamik Isı ve Sıcaklık

Termodinamik Isı ve Sıcaklık Isı ve Sıcaklık 1 Isıl olayların da nicel anlatımını yapabilmek için, sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramlarının dikkatlice tanımlanması gerekir. Bu bölüme, bu üç büyüklük ve termodinamik yasalarından "sıfırıncı

Detaylı

Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir.

Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Benzinden iki kat daha verimlidir. Hidrojen kainatta en çok bulunan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ Kimya Mühendisi, bir prosesin belirlenen koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek için, sıcaklık, basınç, yoğunluk, derişim, akış hızı gibi proses değişkenlerini

Detaylı