ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR"

Transkript

1 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed :32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

2 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed :32 Pagina 2 ORİJİNAL PARÇALAR NASIL TANINIR? Orijinal bir parçayı tanımak için parçaların, fren sisteminden cam sileceklerine, amortisörlerden hava temizleyiciye kadar, daima Orijinal Parçalar üzerinde net bir şekilde görünür olan markalarımızı taşıyıp taşımadığını kontrol ediniz. Tüm Orijinal Parçalar, hem tasarım hem de üretim aşamalarında, parça güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla, uzmanlar tarafından sıkı kontrollerden geçmektedir. Bu, uzun süre boyunca siz ve yolcularınız için performans ve güvenliği garanti altına almak içindir. Her zaman için Orijinal bir Parçanın kullanılmasını tercih ediniz. Orijinal parça Orijinal parça Orijinal parça Hava temizleyici Amortisör Fren pedalları

3 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 3 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Punto nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Otomobilinizi kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat Punto nuzun teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Bu sayfalarda yer alan aşağıdaki semboller ile belirtilen uyarıları ve açıklamaları dikkatle okumanızı tavsiye ederiz: Şahsi güvenlik Otomobilin korunmasý Çevrenin korunmasý. BİLGİLENDİRME Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. - Binek otomobiller ve kamyonetler için azami tamir süresi 30 iş günüdür. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesidurumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın kullanım ömrü 10 yıldır. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Ýliþikte sunulan Servis Rehberi nde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi keyifle kullanmanızı dileriz. Bu kitapta bütün Fiat Punto tiplerine ait bilgiler verilmektedir.

4 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 4 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT K Sadece EN590 Avrupa standart na uygun dizel yak t kullan n z. Diğer ürünlerin veya kar ş mlar n kullan lmas, motorda tamiri mümkün olmayan ar zalara sebep olabilir ve sonucunda garantinin geçersiz olmas na neden olabilir. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Dizel motorlu tipler: El freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz; vitesi boşa al n z, gaz pedalýna dokunmadan, debriyaj pedalýna tamamen basýnýz; daha sonra kontak anahtarýný AVV konumuna çevirip motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. Dizel motorlu tipler: El freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz; vitesi boşa al n z, gaz pedalýna dokunmadan, debriyaj pedalýna tamamen basýnýz; daha sonra kontak anahtarýný MAR konumuna çevirip, Y ve m uyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. OTOMOBÝLÝN YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI Otomobiliniz, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr. ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR ÞÝFRE kartý Eðer otomobilinizi satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý otomobile monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir. Bu kartý güvenli bir yerde saklayýnýz. ÞÝFRE kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundurmanýz otomobilin içinde býrakmamak þartý ile tavsiye edilir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde otomobilin bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý)! (otomobilin korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz.

5 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 5 Ön panel Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve bunlarýn yerleri otomobilin tipine baðlý olarak deðiþebilir. şekil 1 1. Ayarlanabilir ve döndürülebilir yan hava yönlendiricileri - 2. Sabit yan hava yönlendiricileri - 3. Sol kumanda kolu: Dýþ ayd nlatma - 4. Gösterge paneli ve uyarý lambalarý - 5. Sað kumanda kolu: Ön cam, arka cam sileceði ve yol bilgisayarý kumandalar - 6. Ön panel kumandalarý - 7. Ayarlanabilir ve döndürülebilir orta hava yönlendiricileri - 8. Sabit üst hava yönlendiricisi - 9. Ön yolcu hava yastýðý Torpido gözü Ses sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý Kontak anahtar yuvas Sürücü hava yastýðý Direksiyon yükseklik ayar kolu Kumanda paneli: Far yükseklik ayarý/dijital gösterge/çok fonksiyonlu gösterge Ayd nlatmal torpido süs ç tas. F0U0001m 5

6 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 6 SEMBOLLER Fiat Punto nuzun bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir (þekil 2). FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Otomobilinizde, hýrsýzlýða karþý ekstra koruma saðlayan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Kontak anahtarlarýnýn her birinin tutamaðýnda, motor çalýþtýrýlýrken, kontak ünitesi içinde yer alan özel bir anten tarafýndan gönderilen radyo frekansýndaki sinyalleri modüle eden elektronik bir tertibat mevcuttur. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol ünitesinin, anahtarý tanýmasýný saðlayan þifre dir ve motorun çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn tanýnmasý halinde mümkün olur. ÇALIÞMA ÞEKLÝ Kontak anahtarý MAR konumuna çevrilerek otomobil her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin sistem tarafýndan tanýnmasý halinde gönderilir. Kontak anahtarý STOP konumuna her çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr. Eðer þifre doğru olarak tanýnmazsa gösterge panelindeki Y uyarý lambasý yanar. 6 şekil 2 F0U0002m

7 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 7 Bu durumda kontak anahtarýnýn önce STOP, sonra da MAR konumuna çevrilmesi gerekir. Eğer kilit hala aç lmaz ise diğer anahtar ile denenmelidir. Otomobil hala çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Otomobil hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý r Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý, sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi ile). r Eðer Y uyarý lambasý yanmaya devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Anahtar sert darbelere maruz kal rsa anahtar n içindeki elektronik parçalar zarar görebilir. ANAHTARLAR ÞÝFRE KARTI (þekil 3) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobil ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir: A Elektronik kod B İlave anahtar istenmesi durumunda Fiat servisine verilecek mekanik anahtar kodu. Elektronik kodun (A-þekil 3) yanýnýzda olduðundan emin olunuz. DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir. şekil 3 F0U0003m 7

8 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 8 Otomobil el deðiþtirdiðinde, bütün anahtarlarýn ve ÞÝFRE kartýnýn yeni sahibine verilmesi gerekir. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (þekil 4) Anahtarýn metal ucu A aþaðýdakileri çalýþtýrýr: r Kontak anahtar yuvas r Kapý kilitleri r Yakýt depo kapaðý kilitleme/açma (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Metal ucu açmak/kapatmak için B butonuna basýnýz. B butonuna, sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer objelerden (örneğin giysiler) uzaktayken basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla basabilecek kimselerin, özellikle çocuklarýn, anahtara ulaþamayacaklarýndan emin olunuz. Kapýlarýn ve merkezi olarak açýlmasý için Ë, butonu kullanýlýr. Kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn kilitlenmesi için Á butonu kullanýlýr. Bagaj kapaðýnýn uzaktan açýlmasý için R butonu kullanýlýr. Kapý kilitleri açýlýrken yolcu bölümü lambalarý daha önceden ayarlanan bir zamanlama süresince yanar. 8 şekil 4 F0U0004m

9 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 9 Ön panel LED göstergeleri Kapýlarý kilitlerken, (A-þekil 5) butonundaki led yaklaþýk 3 saniye yanar ve sonra yanýp sönmeye baþlar (caydýrma fonksiyonu). Kapýlar kilitlendikten sonra, bir veya daha çok kapý veya bagaj kapaðý düzgün kapatýlmazsa, led ve sinyal lambalarý hýzlý þekilde yanýp sönmeye baþlar. Uzaktan kumanda kontrollü anahtarýn pillerinin deðiþtirilmesi (þekil 6) Pil deðiþimi: r A butonuna basýnýz ve metal ucu (B) açýnýz. r C vidasýný tornavida kullanarak Ë, yönüne döndürünüz. r Pil muhafazasýný (D) çýkarýnýz ve kutuplarý doðru gelecek biçimde pili deðiþtiriniz (E). r Anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D) yeniden yerleþtirip C vidasýný Á yönüne döndürerek kilitleyiniz. ASR OFF şekil 5 F0U0005m şekil 6 F0U0006m 9

10 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 10 UZAKTAN KUMANDA KAPAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ (şekil 7) Uzaktan kumanda kapağ n aşağ daki resimde gösterildiği gibi değiştiriniz. Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Bu sebepten dolay ilgili kanunlarla belirlenen þekilde özel toplama kaplar n n içinde imha edilmelidir. Uzaktan kumandayý içeren ilave anahtarlarýn istenmesi Sistem, uzaktan kumandayý içeren en çok 8 anahtarý tanýyabilir. Otomobilin kullaným ömrü boyunca, herhangi bir sebeple uzaktan kumanda içeren yeni bir anahtara ihtiyaç duyduðunuzda; ÞÝFRE kartýný, kimliðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili bir Fiat servisine müracaat ediniz. 10 şekil 7 F0U0007m

11 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 11 UZAKTAN KUMANDA MEVCUT OLMAYAN ANAHTAR (þekil 8) Anahtarýn metal ucu (A) sabittir ve aþaðýdakileri kumanda eder: r Kontak anahtar yuvas r Kapý kilitleri r Yakýt depo kapaðý kilitleme/açma (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). ALARM Alarm sistemi aksesuar olarak temin edinilebilir. şekil 8 F0U0008m 11

12 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 12 Anahtarla (uzaktan kumandal ya da kumandas z) devreye al nabilecek ana fonksiyonlar aşağ dad r: Tipi Uzaktan kumanda mevcut olmayan anahtar Kap kilidini açma Anahtar n saat yönünün tersine çevrilmesi (sürücü taraf ) Kap n n d şardan kilitlenmesi Anahtar n saat yönünde çevrilmesi (sürücü taraf ) Güvenli kilit (baz tiplerde) Bagaj n aç lmas Camlar n aç lmas (baz tiplerde) Camlar n kapat lmas (baz tiplerde) Uzaktan kumanda içeren anahtar Anahtar saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü taraf ) Ë butonuna k sa bir süre bas n z Anahtar n saat yönünde çevrilmesi (sürücü taraf ) Á butonuna k sa Á butonuna R butonuna Ë butonuna Á butonuna bir süre bas n z çift bas n z basarak (2 saniyeden fazla) (2 saniyeden basýnýz. fazla) basýnýz. Sinyal lambalar yan p söner (yaln zca uzaktan kumanda içeren anahtarla) 2 kez yanýp sönme 1 kez yanýp sönme 3 kez yanýp sönme 2 kez yanýp sönme 2 kez yanýp sönme 1 kez yanýp sönme Cayd r c LED Kapama Açma durumunda 3 saniye süresince sabit yanar, caydýrýcý led de yanýp söner Çift yanýp sönme, caydýrýcý led de yanýp söner Caydýrýcý LED Kapama Caydýrýcý LED DÝKKAT Cam açma iþlemleri bir kapý açma kumandasý vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir. Cam kapatma iþlemleri ise bir kapý kilitleme kumandasý vasýtasýyla yapýlýr. 12

13 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 13 KONTAK ANAHTAR YUVASI Anahtar, þekil 9 da görüldüðü gibi 3 farklý konuma çevrilebilir: r STOP: Motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý elektrikli sistemler (örneğin ses sistemi, merkezi kilit sistemi...) çalýþabilir. r MAR: Sürüş konumu, bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. r AVV: Motorun çalýþtýrýlmasý (sabit olmayan konum). Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP konumuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ ise (örneðin h rs zl k girişimi), en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. Otomobilden indiðinizde, otomobilde bulunan birinin yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. El frenini çekmeyi ve otomobil yukarýya meyilli bir yerde park edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa geri vitese takýnýz. Çocuklarý otomobilde kesinlikle tek baþlar na býrakmayýnýz. şekil 9 F0U0009m 13

14 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 14 DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP konumunda iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Otomobiliniz hareket halinde iken, kontak anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde, direksiyonu ilk çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon milini modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örneğin hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu). Aksi halde otomobilin performans düşebilir, araç garantisi iptal olabilir ve arac n trafiğe ç k ş onay n iptal edebilecek ağ r güvenlik problemleri oluşabilir. 14

15 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 15 GÖSTERGE PANELİ Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý C Motor soğutma s v s sýcaklýk göstergesi ve maksimum sýcaklýk uyarý lambasý Cuma 15 Mart D Devir saati E Çok fonksiyonlu gösterge şekil 10 F0U0010m Cuma 15 Mart şekil 11 F0U0011m 15

16 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 16 Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler A Kilometre saati (hýz göstergesi) şekil 12 ANA MENÜ AYARLAR F0U0012m B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý C Motor soğutma s v s sýcaklýk göstergesi ve maksimum sýcaklýk uyarý lambasý D Devir saati E Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge 16

17 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 17 GÖSTERGELER Göstergenin arka plan rengi ile tipi otomobilin modeline göre deðiþiklik gösterebilir. KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) (þekil 14) Otomobilin hýzýný gösterir. MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 15) Motor devir saati motorun devrini gösterir. DİKKAT Motor yüksek devirde çalýþýyorken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt akýþýný kesecek ve sonuç olarak motor gücü düþecektir. Motor rölantideyken, motor devir saati duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý gösterebilir. Örneðin klima kompresörü veya fan devrede iken bu normal bir işlemdir ve ar za olarak alg lanmamal d r. Bu gibi bir durumda devir say s ndaki yavaş bir değişiklik aküyü korur. YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 16) Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir. E Depo boþ. F Depo dolu. Rezerv uyarý lambasý (A) yandýðýnda depoda yaklaþýk 7 litre yakýt kalmýþ demektir. Otomobili yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: Katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz. Yak t dolumu paragraf na bak n z. DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. ANA ME AYARLA NA MENÜ YARLAR şekil 14 F0U0014m şekil 15 F0U0015m 17

18 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 18 MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK GÖSTERGESÝ (þekil 17) Bu gösterge, motor soðutma s v s n n sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Normal þartlarda, ibre çalýþma þartlarýna baðlý olarak skalanýn orta deðerlerini göstermelidir. C Motor soğutma s v s s cakl k seviyesi düşük. H Motor soğutma s v s s cakl k seviyesi yüksek. Bu uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde çok fonksiyonlu göstergede mesajla birlikte) sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu gibi bir durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. Ýbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. ANA ME ANA MENÜ AYARLAR 18 şekil 16 F0U0016m şekil 17 F0U0017m

19 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 19 ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobil, yapýlan ayarlara baðlý olarak sürüþ esnasýnda yararlý bilgiler sunacak olan çok fonksiyonlu gösterge ile donat lm ş olabilir. STANDART EKRAN BÝLGÝLERÝ (þekil 21) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Tarih. B Kilometre sayacý (kat edilen km veya mil). C Saat (kontak anahtarý çýkarýldýðýnda ve ön kapýlar kapalýyken dahil her zaman gösterilir). D Dýþ hava s cakl ğ. E Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar açýkken). F Start&Stop (Çal şt r&durdur) göstergesi (baz pazarlarda/versiyonlarda) G Vites Değişim Göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). NOT Ön kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda ekran devreye girer ve birkaç saniyeliðine saat ve katedilen km veya mil mesafesi gösterilir. Cuma 15 Mart şekil 21 F0U0018m 19

20 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 20 AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobil, yapýlan ayarlara baðlý olarak sürüþ esnasýnda yararlý bilgiler sunacak olan ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge ile donatýlabilir. STANDART EKRAN BÝLGÝLERÝ (þekil 22) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Saat B Tarih D Kilometre sayacý (kat edilen km veya mil) E Otomobilin durumu ile ilgili bilgiler (kap lar aç k veya yolda muhtemel buzlanma gibi) F Far yükseklik pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) G D ş hava s cakl ğ Start&Stop (Çal şt r&durdur) göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Vites Değişim Göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Cuma 15 Mart 20 şekil 22 F0U0019m

21 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :14 Sayfa 21 ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE/ AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE KUMANDA BUTONLARI (şekil 23) + Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda yukarý gitmek veya ekrana gelen deðerleri artýrmak için kullanýlýr. MENU Menünün görüntülenmesini ve/veya bir sonraki ESC ekrana gidilmesini veya seçimin onaylanmas n sağlar. Butona uzun süreli bas lmas standart ekrana geri dönülmesini sağlar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. NOT + ve butonlar aşağdaki durumlarda farkl fonksiyonlar devreye al r: Otomobilin iç ayd nlatmas n n ayarlanmas Standart ekranda, gösterge paneli, ses sistemi ve otomatik klima kontrol sistemi parlakl ğ n kontrol eder. Ayar menüsü Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için. Ayarlama sýrasýnda deðerleri artýrmak ve azaltmak için. şekil 23 F0U0019m 21

22 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :15 Sayfa 22 AYAR MENÜSÜ (çok fonksiyonlu gösterge/ ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge) Menü, çevrimler halinde ard arda s ralanm ş bir dizi fonksi-yonu içerir ve bu fonksiyonlar aşağ daki paragraflarda verilen farkl seçimlerin veya ayarlar n yap lmas için kullan lan + ve butonlar ile seçilebilir. Baz seçenekler için (Saat ve Birim) bir alt menü bulunmaktad r. Ayar menüsü MENU N butonuna k saca bas larak devreye al nabilir. Ayar menüsü seçeneklerinde hareket etmek için + veya - butonlar na k saca bas n z. Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. Alt menü olmadan ana menü opsiyonu seçimi: Ayarlamak istediğiniz menü opsiyonunu seçmek için k saca MENU N butonuna bas n z. Yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş) + veya - butonuna bas n z. Seçilen ayar kaydetmek ve daha önce seçilen ana menü opsiyonuna dönmek için MENU N butonuna k saca bas n z. Alt menü ile bir ana menü opsiyonu seçmek: İlk alt menü opsiyonunu görüntülemek için k saca MENU N butonuna bas n z. Tüm alt menü opsiyonlarnda gezinmek için + veya - butonuna k saca (tek bas ş) bas n z. Görüntülenen alt menü opsiyonunu seçmek ve ilgili ayar menüsünü açmak için MENU N butonuna k saca bas n z. Bu alt menüde yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş) + veya - butonuna bas n z. Yeni ayarlar kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonuna geri dönmek için k saca MENU N butonuna bas n z. Tarih Ayar ve Saat Ayar seçimi: Ayarlanacak ilk değeri seçmek için (saat/dakika veya y l/ay/gün) MENU N butonuna k saca bas n z. Yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş) + veya butonuna bas n z. Yeni ayar n kaydedilmesi ve bir sonraki ayar menüsü opsiyonuna ilerlemek için MENU N butonuna k saca bas n z, eğer zaten bu sonuncu ise, önceki ana menü opsiyonuna geri döneceksiniz. 22

23 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :15 Sayfa 23 N MENU butonuna uzunca bas lmas : Ana menü içinde iseniz ayar menüsünden ç k lmas n sağlar. Menünün örneğin bir noktas nda iken ana menüden ç k lmas n sağlar (alt menü opsiyonu ayar seviyesi, alt menü seviyesi veya ana menü opsiyonu ayar seviyesi). Yeni kaydedilen ayarlar saklar (MENU N butonuna bas larak onaylan r). Ayar menüsü görüntüsü zaman ayarl d r; zaman aş m nedeni ile menüden ç k lmas durumunda, sadece kaydedilen ayarlar saklanacakt r (MENU N butonuna k saca bas larak onaylan r). Menü aşağ dakileri içerir: MENÜ HIZ CORNER. IŞIKLARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) YAĞMUR SENSÖRÜ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) TRIP B VERİ SAAT AYARI TARÝH AYARI İLK SAYFA (baz pazarlarda/versiyonlarda) RADYO GÖSTERİM OTO. KAPATMA ÖLÇÜM BİRİMİ LİSAN SEVİYESİ TUŞ SESİ EMNİYET KEMERİ SESLİ SI SERVİS YOLCU AIRBAG GÜNDÜZ IŞIK MENÜDEN ÇIKIÞ şekil 27 F0U0019m 23

24 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :15 Sayfa 24 EKRAN FONKSİYONLARI (bkz. çok fonksiyonlu gösterge ya da ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge) HIZ Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kýsaca MENU N basýnýz, ekranda H z uyar yazýsý görünecektir. + veya butonlarýna basýnýz. Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý seçmek için + veya kullanýnýz ve daha sonra MENU N butonuna basýnýz. NOT Mümkün olan ayar aralýðý daha önce ayarlanan üniteye baðlý olmak üzere 30 ila 200 km/s veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (bkz. sonra açýklanan Mesafe birimi ayar paragrafý). + / - butonlara her basýldýðýnda deðer 5 birim artar veya azalýr. + / - butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. İstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU N butonuna basýnýz. Ayarý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz: MENU N butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda Aç k (On) yazýsý görünecektir. butonuna basýnýz: Ekranda Kapal (Off) yazýsý görünecektir. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU butonuna basýnýz. N 24

25 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :15 Sayfa 25 CORNER. IŞIKLARI (Devreye alma/devreden ç karma) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon viraj farlar n devreye al r/devreden ç kar r. Fonksiyonu devreye almak/devreden ç karmak (ON/OFF) için aşağ daki işlemleri uygulay n z: MENUN butonuna k saca bas n z: Ekran önceki ayara bağl olarak On veya Off ekranda yan p sönecektir. Seçim yapmak için + veya butonlar na bas n z. Menü ekran na dönmek için MENU N butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. YAĞMUR SENSÖRÜ (Cam sileceği hassasiyet ayar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon yağmur sensörü hassasiyetini 4 seviyede ayarlamaya imkan verir. İstenilen hassasl k seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: MENU N butonuna k saca bas n z: Önceden ayarlanan hassasiyet ekranda yan p sönecektir. Değeri ayarlamak için + veya butonuna bas n z. Menü ekran na dönmek için MENU N butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 25

26 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :15 Sayfa 26 TRIP B VERİ Bu fonksiyon ile Trip B (kýsmi yol) fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkarmak (Off) mümkündür. Daha fazla bilgi için Yol bilgisayarý bölümüne bakýnýz. Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kýsaca MENU N butonuna basýnýz: (On) veya (Off) ekranda yanýp söner (önceki ayarlara baðlý olarak). Ayar için + veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU butonuna basýnýz. N SAAT AYARI Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: Saat ve Format. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kýsaca MENUN butonuna basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: Saat ve Format.. İki alt menüde gezinmek için + veya butonuna basýnýz. İstenen opsiyonu seçin ve ardýndan kýsaca MENU N butonuna basýnýz. Saat seçtiðinizde, kýsaca MENU N butonuna basýnýz, saat bilgisi ekranýnýzda yanýp sönecektir. Ayar için + veya butonuna basýnýz. Kýsaca MENU N butonuna basýnýz, dakika bilgisi ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz. Format seçtiðinizde, kýsaca MENU N butonuna basýnýz, saat format ekranda yanýp sönecektir. 24h veya 12h saat format aras nda seçim yapmak için + veya butonuna basýnýz. 26

27 PUNTO EASY TR 1ed 7_ :15 Sayfa 27 Ayarlama iþleminden sonra, menü ekranýna geri dönmek için MENU N butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Standart ekrana veya ana menüye dönmek için MENU butonuna uzunca basýnýz. N TARİH AYARI Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay - yýl). Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENUN butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda gün (dd) yazýsý görünecektir. Ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz. MENU N butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda ay (mm) yazýsý görünecektir. Ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz. MENU N butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda yýl (yyyy) yazýsý görünecektir. Ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz. NOT + veya butonuna her basýldýðýnda deðer bir birim artar veya azalýr. Butona sürekli basýldýðýnda; otomatik hýzlý arttýrma veya azaltma saðlanýr. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU butonuna basýnýz. N İLK SAYFA (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon ana ekranda görüntülenmesini istediğiniz bilgilerin seçilmesini sağlar. Tarih veya turbo kompresör bas nc n görüntülemek mümkündür. Her ikisinden birisini seçmek için aşağ dakileri uygulay n z: MENU N butonuna k saca bas n z, İlk sayfa görüntülenir. "Tarih" ve "Motor Bilgisi" opsiyonlar n görüntülemek için MENU N butonuna tekrar k saca bas n z. Ana ekranda görüntülenmesini istediğiniz bilgileri seçmek için + veya - butonuna bas n z. 27

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION Değerlİ Volvo sahibi VOLVO YU SEÇTİĞİNİZ İCİN TEŞEKKÜRLER Volvo nuzu, uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı

Detaylı

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER WEB EDITION K ULLANICI EL KİTABI DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve

Detaylı

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER WEB EDITION K ULLANICI EL KİTABI DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve

Detaylı

DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU

DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir. Lütfen ürünü kullanmaya başlamadan önce talimatları baştan sona okuyunuz. KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı