Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr."

Transkript

1 LUM TR 2e :33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Otomobilinizi kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat ünüzün teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Bu sayfalarda yer alan aşağ daki semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar dikkatle okuman z tavsiye ederiz: þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi keyifle kullanman z dileriz. Bu kitapta bütün Fiat tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bu sebeple lütfen sat n ald ğ n z otomobilin tip, motor ve donan m özellikleri hakk ndaki bilgileri dikkate al n z.

2 LUM TR 2e :33 Sayfa 2 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT Benzin motorlu tipler: Avrupa normu EN 228 e uygun ve sadece minimum 95 oktanl (RON) kurşunsuz K benzin kullan n z. Bu özelliklere uymayan benzinin kullan lmas, EOBD uyar lambas n n yanmas na ve motorda hasara neden olabilir. Dizel motorlu tipler: Sadece Avrupa Standart EN 590 a uygun dizel yak t kullan n z. Diğer ürünlerin veya kar ş mlar n kullan lmas, tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmas na sebep olabilir. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI El freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vites boşa al n z. Gaz pedal na basmadan, debriyaj pedal na sonuna kadar bas n z; daha sonra kontak anahtar n MAR konumuna getirerek Y ve muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz (dizel tiplerde); kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI Otomobiliniz, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr. ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer otomobilinizi satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir. ÞÝFRE kartý Bu kartý güvenli bir yerde saklayýnýz. ÞÝFRE kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundurmanýz otomobilin içinde býrakmamak þartý ile tavsiye edilir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde otomobilin bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý)! (otomobilin korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz.

3 LUM TR 2e :46 Sayfa 3 ÖN PANEL Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve bunlarýn yerleri otomobilin tipine baðlý olarak deðiþebilir. şekil 1 F0V0185m şekil 1 F0V0185m 1. Sabit yan hava difizörleri - 2. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 3. Gösterge paneli ve uyarý lambalarý - 4. Sağ kumanda kolu: ön cam sileceği/arka cam sileceği/yol bilgisayar - 5. Orta hava difizörleri - 6. Günlük kullan m bölümü - ses sistemi bölmesi - 7. Yolcu hava yast ğ - 8. Günlük kullan m bölümü/belge tutucu - 9. Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý Elektrik kumandal camlar Torpido gözü Vites kolu Sürücü hava yastýðý. 3

4 LUM TR 2e :14 Sayfa 4 SEMBOLLER Otomobilinizin bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir. FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Otomobilinizde, hýrsýzlýða karþý ekstra koruma saðlayan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrilerek otomobil her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Eðer þifre doğru olarak tanýnmazsa gösterge panelindeki Y uyarý lambasý yanar. Bu durumda kontak anahtarýnýn önce STOP, sonra da MAR konumuna çevrilmesi gerekir. Eğer kilit hala aç lmaz ise diğer anahtar ile denenmelidir. Otomobil hala çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin sistem kontrol ünitesi tarafýndan kaydedilmesi gereken kendine ait bir þifresi vardýr. Yeni anahtarlarýn (maksimum sekiz adet) kaydedilmesi için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Otomobil hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý, sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi ile). Hata devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 4

5 LUM TR 2e :36 Sayfa 5 ANAHTARLAR ÞÝFRE KARTI (þekil 2) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobil ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir: A (şekil 2) elektronik kod; B (şekil 2) ilave anahtar istenmesi durumunda Fiat servisine verilecek mekanik anahtar kodu. Elektronik kod (A) daima yan n zda bulunmal d r. DÝKKAT Otomobil el deðiþtirdiðinde, bütün anahtarlarýn ve ÞÝFRE kartýnýn yeni sahibine verilmesi gerekir. Anahtarýn içindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz kalýrsa zarar görebilir. Anahtar tutamaklarýnda yer alan elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir. MEKANİK ANAHTAR Anahtar n metal ucu A (şekil 3) aşağdakileri çal şt r r: kontak anahtar yuvas ; kap kilitleri ve bagaj kilidi (baz pazarlarda/versiyonlarda); yak t depo kapağ açma/kilitleme. şekil 2 F0V0104m şekil 3 F0V0003m 5

6 LUM TR 2e :33 Sayfa 6 UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (baz pazarlarda/versiyonlarda) Anahtarýn metal ucu A (şekil 4) aþaðýdakileri çalýþtýrýr: kontak anahtar yuvas ; kapý kilitleri; yakýt depo kapaðý kilitleme/açma. Metal ucu açmak/kapatmak için B (şekil 4) butonuna basýnýz. Kap lar n ve bagaj bölümü kilidinin aç lmas Ë, butonuna kýsa süreyle basýnýz: kapý ve bagaj açýlýr, tavan lambalarý zamanlamalý kapanýr ve sinyal lambalarý iki kez yanýp söner (baz pazarlarda/versiyonlarda). Yakýt kesme düðmesi devreye alýndýðýnda kapý kilitleri otomatik olarak açýlýr. A Kapýlarýn ve bagajýn kilitlenmesi Á butonuna kýsa süreyle basýnýz: kapýlar ve bagaj uzaktan kumandayla kilitlenir, tavan lambasý söner ve sinyal lambalarý bir kez yanýp söner (*). Kapýlardan birisi açýk ise, kilitleme iþlemi gerçekleþmez. Bu durum, sinyal lambalarýnýn hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi ile belirtilir(*). Bagaj açýk iken kapýlar kilitlenebilir. Eðer fonksiyon devreye alýnmýþ ise, otomobilin hýzý 20 km/saat üzerine çýkýnca kapýlar otomatik olarak kilitlenir (*). (*) Baz pazarlarda/versiyonlarda Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý için R butonunu basýlý tutunuz. Bagajýn açýlmasý sinyal lambalarýnýn iki kez yanýp sönmesi ile bildirilir. UZAKTAN KUMANDAYI ÝÇEREN ÝLAVE ANAHTARLARIN ÝSTENMESÝ Sistem, uzaktan kumandayý içeren en çok 8 adet anahtarý tanýyabilir. Uzaktan kumandalý yeni bir anahtar gerektiðinde ÞÝFRE kartýnýzý, kimliðinizi ve otomobilin sahibi olduðunuza dair belgeleri de beraberinize alarak yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 6 şekil 4 F0V0004m

7 LUM TR 2e :33 Sayfa 7 UZAKTAN KUMANDA KONTROLLÜ ANAHTARIN PİLLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Pil deðiþimi: A (şekil 5) butonuna basýnýz ve metal ucu (B-şekil 5) açýnýz; C (şekil 5) vidasýný tornavida kullanarak Ë, yönüne döndürünüz; pil muhafazasýný (D-şekil 5) çýkarýnýz ve kutuplarý doðru gelecek biçimde pili deðiþtiriniz (E-şekil 5); anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D) yeniden yerleþtirip C vidasýný Á yönüne döndürerek kilitleyiniz. Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmeli ya da yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçilmelidir. UZAKTAN KUMANDA KAPAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Uzaktan kumanda kapaðýnýn deðiþtirilmesi için þekil 6 ve 7 de gösterilen iþlemleri yapýnýz. şekil 6 F0V0005m A şekil 5 F0V0022m şekil 7 F0V0006m 7

8 LUM TR 2e :33 Sayfa 8 KONTAK ANAHTAR YUVASI Anahtar, 3 farklý konuma çevrilebilir (şekil 8): STOP: motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý elektrikli sistemler (örneğin ses sistemi, merkezi kilit sistemi...) çalýþabilir. MAR: Sürüş konumu, bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. AVV: motorun çalýþtýrýlmasý. Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP konumuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP konumunda iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Otomobil hareket halinde iken, kontak anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde, ilk çeviriþinizde direksiyon otomatik olarak kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon simidi deðiþikliklerini kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu gibi), bu durumda otomobilin performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir. 8 şekil 8 F0V0006m

9 LUM TR 2e :33 Sayfa 9 KUMANDA PANELİ VE GÖSTERGELER Göstergelerin arka plan renkleri ve tipleri modele göre farklılık gösterebilir. m ve c uyarı lambaları sadece dizel motorlu tiplerde mevcuttur. t lambasý sadece Dualogic vitesli tiplerde mevcuttur ( Dualogic bölümüne bakýnýz). Arka plan ışıklı panel versiyonu şekil 9 F0S0361 A. Kilometre saati (hýz göstergesi) B. Devir saati C. Dijital yakýt seviyesi göstergesi ile çok fonksiyonlu gösterge ve dijital motor su sýcaklýk göstergesi 9

10 LUM TR 2e :33 Sayfa 10 Arka plan ışıksız panel versiyonu şekil 10 F0S0362 A. Kilometre saati (hýz göstergesi) B. Devir saati C. Dijital yakýt seviyesi göstergesi ile çok fonksiyonlu gösterge ve dijital motor su sýcaklýk göstergesi 10

11 LUM TR 2e :33 Sayfa 11 KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) Otomobilin hýzýný gösterir (A-şekil 11). MOTOR DEVÝR SAATÝ Motor devir saati motorun devrini gösterir (B-şekil 11). DÝJÝTAL YAKIT GÖSTERGESÝ Dijital gösterge (C-şekil 11) yakýt deposundaki yakýt seviyesini gösterir. K rezerv uyarý lambasý (E-şekil 11) yandýðýnda depoda yaklaþýk 5 litre yakýt kalmýþ demektir. Otomobili yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: az yakýt miktarý otomobilin katalizörüne zarar verebilir. MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK GÖSTERGESÝ Bu gösterge (D-şekil 11), motor soðutma s v s n n sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Göstergedeki ilk dilim sistemin doðru çalýþtýðýný belirtir. u uyarý lambasý (F) motor su sýcaklýk seviyesinin çok yüksek olduðunu belirtmek için yanabilir (çok fonksiyonlu göstergede ilgili bir mesaj ile birlikte); bu durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. şekil 11 F0V0007m 11

12 LUM TR 2e :33 Sayfa 12 ÇOK FONKSÝYONLU GÖSTERGE (bazý pazarlarda/versiyonlarda) Otomobil, yapýlan ayarlara baðlý olarak sürüþ esnasýnda yararlý bilgiler sunacak olan çok fonksiyonlu gösterge ile donatýlabilir. VİTES DEĞİŞİM GÖSTERGESİ (baz pazarlarda/versiyonlarda) Vites yükseltme Vites küçültme Manuel şanz mana sahip modellerde vites değişim göstergesi gösterge panelindeki özel bir ekran arac l ğ yla vites değişikliği önerilerini sürücüye bildirir (Vites yükseltme veya vites düşürme). Bu vites değişikliği önerileri daha az yak t tüketimi ve en iyi sürüş tarz n sağlamaya yöneliktir. Not Gösterge panelindeki ilgili sembol, sürücü vites değişikliğini yapana veya yak t tüketimini düşürmek için art k vites değişikliğine gerek kalmayana kadar görüntülenmeye devam eder. KUMANDA BUTONLARI (þekil 15) + Ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde yukar doğru hareket edilmesini veya görüntülenen değerin art r lmas n sağlar. MENU ESC Menünün görüntülenmesini ve/veya bir sonraki ekrana gidilmesini veya seçimin onaylanmas n sağlar. Butona uzun süreli bas lmas standart ekrana geri dönülmesini sağlar. Ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde aşağ doğru hareket edilmesini veya görüntülenen değerin azalt lmas n sağlar. Not + ve butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr: menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý yönde hareket etmek için; ayarlama sýrasýnda deðerleri artýrmak veya azaltmak için. M E N U E S C 12 şekil 12 F0V0008m

13 LUM TR 2e :28 Sayfa 13 Not Ön kap lardan biri aç ld ğ nda, ekran devreye girer ve birkaç saniye boyunca saat ve gidilen km veya mil mesafesi gösterilir (baz pazarlarda/versiyonlarda). ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE STANDART EKRANI Standart ekran (şekil 13-14) aþaðýdaki bilgileri gösterir: 1 SPORT sürüş modu göstergesi (1.4 16V tipleri) ECO sürüş modu göstergesi (0.9 TwinAir 85 HP tipleri) 2 Dualdrive elektrik destekli direksiyonun devreye alýnmasý 3 Dijital yakýt seviye göstergesi 4 Tarih 5 Far ayar pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) 6 Kilometre saati (katedilen kilometre/mil) 7 Yolda muhtemel buzlanma 8 Saat 9 D ş s cakl k göstergesi 10 Vites değişim göstergesi 11 Motor soğutma s v s dijital s cakl k göstergesi 12 Start&Stop (baz pazarlarda/versiyonlarda) AYAR MENÜSÜ Menü, + ve butonlarý ile aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý iþlemlere ve ayara (setup) eriþilebilen, bir seri düzenlenmiþ fonksiyondan oluþmaktadýr. Bazý maddeler için bir alt menü mevcuttur (Saat ve Birim ayarý). şekil 13 F0V0009m şekil 14 F0V0011m 13

14 LUM TR 2e :33 Sayfa Ayar menüsü MENU ESC butonuna kýsaca basýlarak devreye alýnabilir. + ve butonlarýna tek tek basýlarak ayar menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir. Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. LIGHTING (Ayd nlatma) SPEED BEEP (H z ayar ) TRIP B DATA (TRIP B bilgisi) SET TIME (Zaman ayar ) SET DATE (Tarih ayar ) SEE RADIO (Ses sistemi) AUTOCLOSE (Otomatik kilit) MEASUREMENT UNIT (Ölçü birimi) LANGUAGE (Lisan) BUZZER VOLUME (Sesli uyar ses seviyesi ayar ) BUTTON VOLUME (Buton ses seviyesi ayar ) BELT BUZZER (Emniyet kemeri sesli uyar s ) SERVICE (Periyodik bak m) PASSENGER AIRBAG (Yolcu hava yast ğ ) DAYTIME RUNNING LIGHTS (Gündüz sürüş farlar ) EXIT MENU (Menüden ç k ş) Alt menü olmadan ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: seçtiðiniz menü opsiyonunu ayarlamak için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; yeni ayarý seçmek için kýsaca (tek tek basýþ) + veya butonuna basýnýz; yeni ayarýn kaydedilmesi ve önceki menü opsiyonuna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz. Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: ilk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek için + veya butonuna basýnýz (tek tek basýþ); görüntülenen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açýlmasý için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için + veya (tek tek basýþ) butonuna basýnýz; yeni ayarlarý kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonuna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz. MENÜ FONKSİYONLARI İç ayd nlatman n ayarlanmas (Lighting) Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip gösterge paneli çevre ş k koşullar n tespit edebilen ve buna göre göstergelerin parlakl klar n ayarlayabilen bir ş k sensörü ile donat lm şt r.

15 LUM TR 2e :33 Sayfa 15 Dolay s yla gösterge panelinin parlakl ğ seyir s ras nda yolcu bölümündeki ayd nlatma koşullar nda geçişe neden olan bir herhangi bir durum (örn.; bir tünel içinde veya gölgede kalan caddelerde, üst geçitlerin alt nda, vs.) sonras nda değişebilir. Bu fonksiyon k sa farlar aç kken ve akşam olduğunda gösterge panelinin, tuşlar n, radyo ekran n n ve otomatik klima ekran n n parlakl ğ n ayarlamak için kullan l r. Baz pazarlarda/versiyonlarda gün s ras nda ve k sa farlar aç k konumda donat lan gösterge paneli, butonlar ve ses sistemi ve otomatik klima kontrol ekran maksimum parlakl ğa ayarlanm şt r. Ayd nlatma seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: MENU ESC butonuna bas n z: bir önceki ayd nlatma seviyesi ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için + veya butonlar n kullan n z; menü ekran na dönmek için MENU ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Hýz limiti (Speed Beep) Bu fonksiyon ile, otomobil için bir h z limiti (km/saat veya mil) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC basýnýz, ekranda (Speed Beep) mesajý görüntülenecektir; hýz limiti fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkartmak için (Off), + veya butonuna basýnýz; fonksiyon devrede iken, hýz limitini seçmek için + veya butonuna ve seçimi onaylamak için MENU ESC butonuna basýnýz. Not Seçilen birime göre, 30 ve 200 km/saat veya 20 ve 125 mil/saat arasýnda seçim yapýlabilir. Ölçü birimleri ayar paragraf na bak n z. +/ butonuna her basýldýðýnda, bir birim artýþ veya azalma gerçekleþir. +/ butonuna sürekli olarak basýldýðýnda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz: Ekranda (On) yazýsý yanýp sönecektir; butonuna basýnýz: Ekranda (Off) yazýsý yanýp sönecektir; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. 15

16 LUM TR 2e :33 Sayfa Trip B Data (Trip B Bilgisi) Bu fonksiyon ile Trip B (kýsmi yol) fonksiyonunu devreye almak veya devreden çýkarmak mümkündür. Daha fazla bilgi için Yol bilgisayarý bölümüne bakýnýz. Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Time adjustment (Saat ayarý) Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: Time (Zaman) ve Format (Saat format ); Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: Time (Zaman) ve Format (Saat format ); iki alt menüde gezinmek için + veya butonuna basýnýz; istenen opsiyonu seçin ve ardýndan MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; Time (Zaman) alt menüsüne girerken: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, hours (saatler) mesajý ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, minutes (dakikalar) mesajý ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz. Not + veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. Mode (Saat format ) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanan biçim ekranda yanýp sönecektir; 24h (24 saat) veya 12h (12 saat) seçimini yapmak için + veya butonuna basýnýz. Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. Set Date (Tarih ayarý) Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay - yýl). Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: year (yýl) yazýsý ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz;

17 LUM TR 2e :33 Sayfa 17 MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: month (ay) yazýsý ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: day (gün) yazýsý ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz. Not + veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, butona kýsaca basarak ayar iþlemini tamamlayýnýz. menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. See radio (Ses sistemi ayarý) Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntüye gelmesini saðlar. Radyo: seçilmiþ radyo istasyonu frekansý veya RDS mesajý, otomatik arama veya AutoStore (otomatik kayýt); CD, MP3: çalan parça numarasý; Ses sistemi ile ilgili bilgilerin görüntülenmesini devreye almak (On) veya devreden çýkarmak (Off) için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Autoclose (Otomatik merkezi kapý kilitleme-baz tiplerde) Devredeyken (On), bu fonksiyon otomobilin hýzý 20 km/s deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden çýkartmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. 17

18 LUM TR 2e :33 Sayfa Mesafe birimi ayarý (Unit of measurement) Bu fonksiyon üç alt menüde ölçü birimlerinin ayarlanmasý için kullanýlabilir: Mesafe, Yakýt tüketimi ve Sýcaklýk. Ýstenilen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; üç alt menüde gezinmek için + veya butonuna basýnýz; istenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; Distance (Mesafe) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; Consumption (yakýt tüketimi) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: km/l, l/100km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); Uzaklýk birimi ayarý km ise, yakýt tüketimi birimi km/i veya I/100 km olarak görüntülenecektir. Mesafe birimi ayarý mil ise, yakýt tüketimi birimi mpg olarak görüntülenecektir. ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; Temperature (Sýcaklýk) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: C veya F birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. Lisan seçimi (Language) Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir: Ýtalyanca, Ýngilizce, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Flemenkçe ve Lehçe. Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanmýþ language (lisan) ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Sesli uyarý seviyesi ayar (Warnings volume) Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini 8 seviyede ayarlamak mümkündür. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE butonuna basýnýz: MENU ESC; önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kay-

19 LUM TR 2e :42 Sayfa 19 detmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Buton ses seviyesi ayar (Button Volume) Bu fonksiyon ile MENU ESC, + ve butonlarýnýn devreye alýndýðýna dair verilen sesin þiddeti 8 seviyeye kadar ayarlanabilir. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Emniyet kemeri sesli uyarýsý (Belt buzzer) Bu fonksiyon yalnýzca sistem yetkili bir Fiat servisi tarafýndan devreden çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir ( Güvenlik Sistemleri bölümünde S.B.R. sistemi ile ilgili paragrafa bakýnýz). Periyodik bakým (Service) Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi mümkündür. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: daha önceki ayarlara baðlý olarak km veya mil biriminde bakým görüntüye gelecektir ( Birimler paragrafýna bakýnýz); menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Not Periyodik Bakým programýna göre otomobilin her km de bakým yapýlmasý gerekir, Bu, bakým aralýðýna km kalýnca (veya eþit mil deðeri) kontak anahtarý MAR konumuna çevrilince ve otomatik olarak her 200 km de (veya eþit mil deðeri) bir görüntüye gelir. Bu mesaj bakým zamanýna 200 km kala, daha sýk görüntülenir. Bu mesaj, ayarlanan uzaklýk birimine göre kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik bakým zamaný ( Bakým aralýðý ) yaklaþtýðýnda, kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde, ekranda Service (Bakým) mesajý kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik Bakým Programý na göre bakým iþlemleri ve görsel bilgileri sýfýrlamak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Ön yolcu ön ve yan hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (Passenger air bag) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/ devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna basýnýz ve (Bag pass: Off-yolcu hava yastýðý devre dýþý) (devreden çýkartmak için) mesajý görüntülendikten sonra veya (Bag pass: Ön yolcu hava yastýðý devrede) (devreye almak için) mesajlarýný + veya butonlarýna basarak görüntüledikten sonra, MENU ESC butonuna tekrar basýnýz. onay talebi mesajý ekrana gelecektir; 19

20 LUM TR 2e :33 Sayfa 20 Yes (Evet) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya No (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas / devreden ç kar lmas (DRL) Bu fonksiyon gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas n /devreden ç kart lmas n sağlar. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için aşağ daki işlemleri yap n z: MENU ESC butonuna k saca bas n z: ekran bir alt menü gösterecektir; gündüz sürüş farlar n devreye almak (On) ya da devreden ç karmak (Off) için MENU ESC butonuna bas n z; ayarlamak için + veya butonuna bas n z. alt menü ekran na dönmek için MENU ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden ana ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. Menüden ç k ş (Exit Menu) Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur. Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz. Ýlk menü opsiyonuna (Speed Beep-Hýz Limiti) geri dönmek için butonuna basýnýz. 20

21 LUM TR 2e :33 Sayfa 21 YOL BÝLGÝSAYARI Genel özellikler Trip computer (Yol Bilgisayarý) otomobilin kullaným durumuna göre bilgi verir (kontak anahtarý MAR konumundayken). Bu fonksiyon otomobilin iki ayrý ve baðýmsýz Trip A ve Trip B yolculuğundan oluþmaktadýr; her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý). Trip A fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir: Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) Katedilen mesafe (Distance travelled) Ortalama yakýt tüketimi (Average consumption) Anlýk yakýt tüketimi (Current consumption) Ortalama hýz (Average speed) Seyahat süresi (driving time). Trip B fonksi-yonu aþaðýdaki bilgileri gösterir: Katedilen mesafe B (Distance travelled B) Ortalama yakýt tüketimi B (Average consumption B) Ortalama hýz B (Average speed B) Seyahat süresi B (driving time). Not Trip B fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir (bkz. bölüm Trip B ). Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) ile Anl k yak t tüketimi (Instant consumption) fonksiyonu sýfýrlanamaz. Ekrana gelen deðerler Yakýt almadan gidilebilecek mesafe Bu deðer, otomobilin deposunda bulunan mevcut yak t ile gidebileceði mesafeyi (km veya mil), sürüþ þartlarýnýn deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir. Gösterge aþaðýdaki durumlarda ---- gösterir: 50 km den (veya 30 mil) daha küçük deðerler; otomobil uzun bir süre için motor çalýþýr halde park edilmiþse. DÝKKAT Yakýt almadan gidilecek mesafe deðeri birçok nedenler ile deðiþebilir: sürüþ þekli ( Otomobilin kullanýlýþý bölümündeki Sürüþ þekli paragrafýna bakýnýz), yol tipi (otoyol, þehir içi, daðlýk yollar gibi), otomobilin durumu (yükleme, lastik basýnçlarý gibi). Seyahat planý yukarýdaki þartlara göre yapýlmalýdýr. Katedilen mesafe Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir. Ortalama yakýt tüketimi Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir. Anlýk yakýt tüketimi Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir (her saniye güncellenir). Otomobil motor çalýþýyorken park edilmiþse, ekranda simgesi görünür. 21

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı