þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý."

Transkript

1 Ducato TR.qxd :29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Aracýnýzý kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat Ducato'nuzun teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; aracýn kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Fiat Ducato nun parçalarýnýn her biri, tamamen geri dönüþüm özelliðine sahiptir. Fiat Ducato'nuzun kullaným ömrü sonunda herhangi Fiat Bayiiniz aracýn parçalarýnýn yeniden iþlenebilmesi için gerejen düzenlemeleri yapmaktan memnuniyet duyar, ki bu iki yolla gerçekleþir; atýklardan kirlilik oluþmaz ve hammadde ihtiyacý da azalýr. Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat'ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: Geçerliliðini sürdürmek için þart ve koþullarýyla birlikte Garanti Sertifikasý Fiat Müþterilerine sunulan ilave hizmet yelpazesi. Aracýnýzý güle güle kullanýn. Bu kitapta bütün Fiat Ducato tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Sonuç olarak, sadece satýn aldýðýnýz aracýn motor ve model versiyonuyla ilgili bilgileri dikkate almalýsýnýz.

2 Ducato TR.qxd :22 Page 2 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT K Sadece standartlara uygun kaliteli dizel yakýtý kullanýnýz (EN590 Avrupa Birliði dizel yakýt standartlarýna uygun yakýtýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Baþka ürünler veya karýþýmlarýn kullanýlmasý sebep olunan hasardan dolayý garantiyi geçersiz kýldýðý gibi motorda da tamir edilemez hasarlara sebep olabilir MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI El freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz; gaz pedalýna dokunmadan, debriyaj pedalýna tamamen basýnýz; daha sonra kontak anahtarýný MAR konumuna çevirip, Y ve muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý serbest býrakýnýz. OTOMOBÝLÝN YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Aracýnýzý; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI Bu araç, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr.

3 Ducato TR.qxd :29 Page 3 ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer aracýnýzý satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý araca monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, aracýn elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýyamayacaðý kontrol edilecektir. ÞÝFRE kartý Þifre kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundurmanýz aracýn içinde býrakmamak þartý ile tavsiye edilir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; aracýn performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI... Aracýn doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde aracýn bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý)! (aracýn korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz..

4 Ducato TR.qxd :29 Page 4 BAKIMI ÝNDEKS 4 ÖN PANEL (SOLDAN DÝREKSÝYONLU)... 5 ÖN PANEL (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU)... 6 SEMBOLLER... 7 FÝAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ... 7 ANAHTARLAR... 8 ELEKTRONÝK ALARM KONTAK ANAHTARI GÖSTERGE PANELÝ (SOLDAN DÝREKSÝYONLU) GÖSTERGE PANELÝ (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU) GÖSTERGELER DÝJÝTAL EKRAN ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN TRIP COMPUTER (YOL BÝLGÝSAYARI) ÖN KOLTUKLAR KOLTUK BAÞLIKLARI DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ DÝKÝZ AYNASI ISITMA VE HAVALANDIRMA MANUEL KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ OTOMOATÝK KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ ÝLAVE ISITICI KENDÝNDEN AYARLI ÝLAVE ISITICI ÝLAVE ARKA ISITICI ÝLAVE ARKA KLÝMA DIÞ LAMBALAR CAM YIKAMA CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ) TAVAN LAMBALARI GÜÇ BESLEMESÝ VE ATALETLÝ YAKIT KESME ANAHTARI ÝÇ DONANIMLAR MULTIMETRE KAPILAR ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR MOTOR KAPUTU PORT BAGAJ/KAYAK TAÞIYICI FARLAR ABS SÝSTEMÝ ESP SÝSTEMÝ (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI) EOBD SÝSTEMÝ PARK SENSÖRLERÝ SES SÝSTEMÝ ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI ÇEVRENÝN KORUNMASI

5 Ducato TR.qxd :22 Page 5 ÖN PANEL (SOLDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) Göstergelerin ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve konumu, araç versiyonlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. þekil 1 1. Sabit yan hava yönelticileri - 2. Çevrilebilen yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 4. Gösterge tablosu ve uyarý lambalarý - 5. sað kumanda kolu:ön cam, arka cam ve yol bilgisayarý (trip computer) kontrolü - 6. Merkez hava yöneticisi - 7. Ses sistemi (bazý tiplerde) - 8. Eþya gözü/ön yolcu hava yastýðý (bazý tiplerde) - 9. Torpido gözü Çakmak/12V çýkýþý Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý - 12.Ön panel kumandalarý Vites deðiþtirme kolu Kontak anahtarý Direksiyon simidi ayar kolu Sürücü hava yastýðý Kumanda paneli far ayarý/dijital gösterge/multifonksiyon gösterge. F0N0001m ÝNDEKS BAKIMI 5

6 Ducato TR.qxd :22 Page 6 ÖN PANEL (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) Göstergelerin ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve konumu, araç versiyonlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. 1. Sabit yan hava yönelticileri - 2. Çevrilebilen yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 4. Gösterge tablosu ve uyarý lambalarý - 5. sað kumanda kolu:ön cam, arka cam ve yol bilgisayarý (trip computer) kontrolü - 6. Merkez hava yöneticisi - 7. ÝNDEKS BAKIMI Ses sistemi (bazý tiplerde) - 8. Eþya gözü/ön yolcu hava yastýðý (bazý tiplerde) - 9. Torpido gözü Çakmak/12V çýkýþý Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý Ön panel kumandalarý Vites deðiþtirme kolu Kontak anahtarý Direksiyon simidi ayar kolu Sürücü hava yastýðý Kontak anahtarý. F0N0221m 6

7 Ducato TR.qxd :10 Page 7 SEMBOLLER Ducato'nuzun bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. þekil 2 F0N0002m Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir (þekil 2). FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Hýrsýzlýða karþý aracýnýzý korumak için aracýnýza motoru bloke eden bir sistem takýlmýþtýr. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Gerçekte her bir kontak anahtarýna bir elektronik cihaz takýlmýþtýr. Cihaz,motor kontak anahtarýndaki özel bir verici vasýtasýyla çalýþtýrýldýðýnda, bir radyo sinyali yayar. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol ünitesinin, anahtarý tanýmasýný saðlayan "þifre"dir ve motorun çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn tanýnmasý halinde mümkün olur. ÝNDEKS BAKIMI 7

8 Ducato TR.qxd :22 Page 8 BAKIMI ÝNDEKS ÇALIÞTIRILMASI Kontak anahtarý MAR konumuna çevrilerek, araç her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için, motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin sistem tarafýndan tanýnmasý halinde gönderilir. Kontak anahtarý STOP konumuna her çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr. Eðer þifre tanýnmazsa gösterge tablosundaki Y uyarý lambasý yanar (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Bu durumda, anahtar STOP konumuna ve daha sonra MAR konumuna getirilmelidir; kilit açýlmazsa mümkünse araçla birlikte verilen diðer anahtarla tekrar deneyiniz. Araç hala çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin kendine ait bir þifresi vardýr. Yeni anahtarlarýn (en fazla sekiz adet) kaydedilmesi için; sahip olduðunuz bütün anahtarlarý alarak, yetkili Fiat servisine gidiniz. Araç hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý, sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi ile). Eðer Y uyarý lambasý yanmaya devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Anahtarýn içindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz kalýrsa zarar görebilir ANAHTARLAR ÞÝFRE KARTI (þekil 3) Araç ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir: A elektronik kod; B Ýlave anahtar istenmesi durumunda Fiat Servisine verilecek mekanik anahtar kodu. DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için, direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir. 8

9 Ducato TR.qxd :10 Page 9 þekil 3 F0N0003m þekil 4 F0N0004m Tüm anahtarlar ve ÞÝFRE kartý, araç satýlýrken yeni sahibine devredilmelidir. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (þekil 4) Anahtarýn metal ucu A aþaðýdakileri çalýþtýrýr: kontak anahtarý; kapýlarý kilitleme; yakýt depo kapaðý kilitleme/açma. Metal ucu anahtar tutamaðýnýn dýþýna çýkarmak için B tuþuna basýnýz. Metal ucu anahtar tutamaðýna geri takmak için: B düðmesini basýlý tutunuz ve metal ucu (A) takýnýz B butonunu býrakýp ardýndan metal giriþi A kilitlenme sesini duyana kadar çeviriniz. B butonuna, sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer objelerden (örn. giysiler) uzaktayken basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla basabilecek kimselerin, özellikle çocuklarýn, anahtara ulaþamayacaklarýndan emin olunuz. Buton ön kapýlarý açmak için kullanýlmalýdýr. Buton ; tüm kapýlarý kilitlemek için kullanýlmalýdýr. Buton bagaj kapýlarýný açmak için kullanýlmalýdýr. Kapý kilitleri açýlýrken yolcu bölümü lambalarý daha öncedan ayarlanan bir zamanlama süresince yanar. ÝNDEKS BAKIMI 9

10 Ducato TR.qxd :10 Page 10 ÝNDEKS BAKIMI þekil 5 F0N0145m Bazý versiyonlarda üzerinde iki buton olan ve ; (þekil 5) uzaktan kumandalý anahtarlar mevcuttur. Buton ; tüm kapýlarý kilitlemek için kullanýlmalýdýr. Buton tüm kapýlarý açmak için kullanýlmalýdýr. þekil 6 F0N0114m Ön panel led göstergeleri Kapýlarý kilitlerken, (A) butonundaki (þekil 6) led yaklaþýk 3 saniye için yanar ve sonra yanýp sönmeye baþlar (caydýrma fonksiyonu). Kapýlar kilitlendikten sonra, bir veya daha çok kapý veya bagaj kapaðý düzgün kapatýlmazsa, led ve sinyal lambalarý hýzlý þekilde yanýp sönmeye baþlar. Uzaktan kumandayý içeren ilave anahtarlarýn istenmesi Aracýn kullaným ömrü boyunca, herhangi bir sebeple uzaktan kumanda içeren anahtara ihtiyaç duyduðunuzda; ÞÝFRE kartý, araç anahtarlarý, kimliðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili Fiat servisine müracaat ediniz. þekil 7 F0N0005m Uzaktan kumanda kontrollü anahtarýn pillerinin deðiþtirilmesi (þekil 7) Pil deðiþimi: A'ya basýnýz ve metal ucu (B) açýnýz; vida C yi ince uçlu bir tornavida kullanarak; pil muhafazasýný (D) çýkarýnýz ve kutuplarý doðru gelecek biçimde pili deðiþtiriniz (E) anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D) yeniden yerleþtirip C vidasýný ; yönüne döndürerek kilitleyiniz. 10

11 Ducato TR.qxd :10 Page 11 Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmelidir. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (þekil 8) Anahtarýn metal ucu (A) sabittir. Anahtar aþaðýdakileri çalýþtýrýr: kontakanahtarý; kapýlarý kilitleme; yakýt depo kapaðý kilitleme/açma. þekil 8 F0N0006m ÝNDEKS BAKIMI 11

12 Ducato TR.qxd :11 Page 12 BAKIMI Anahtarlarla devreye alýnabilecek ana fonksiyonlar (uzaktan kumandalý veya uzaktan kumanda olmadan) aþaðýda verilmektedir: Anahtar tipi Uzaktan kumandasýz anahtar Uzaktan kumandalý anahtar Sinyal lambalarý yanýp söner (yalnýzca uzaktan kumanda içeren anahtarla) Caydýrýcý led Kapýlarýn açýlmasý Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) butonuna kýsaca basýnýz 2 kez yanýp sönme Kapama Kapýnýn dýþardan kilitlenmesi Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) ; butonuna kýsaca basýnýz 1 kez yanýp sönme Açma durumunda 3 saniye süresince sabit yanar, caydýrýcý led de yanýp söner Dead Lock (Global kapama) fonks dev. al. (bazý tiplerde) ; butonuna çift basýnýz 3 kez yanýp sönme Çift yanýp sönme, yanma led yanýp söner Bagaj bölümünün açýlmasý butonuna kýsaca basýnýz 2 kez yanýp sönme Caydýrýcý led yanýp söner Cam açma (bazý tiplerde) butonuna uzun basýnýz 2 saniyeden fazla) 2 kez yanýp sönme Kapama Camlarýn kapatýlmasý (bazý tiplerde) ; butonuna uzun basýnýz 2 saniyeden fazla) ÝNDEKS 1 kez yanýp sönme Caydýrýcý led yanýp söner DÝKKAT Cam açma iþlemleri bir kapý açma kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir. Cam kapatma iþlemleri ise bir kapý kilitleme kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlýr. 12

13 Ducato TR.qxd :10 Page 13 ELEKTRONÝK ALARM (bazý tiplerde) Daha önce açýklanan, tüm uzaktan kumanda fonksiyonlarýna ilave alarm, sigorta kutusunun yanýndaki ön panelin altýndaki alýcýdan kontrol edilir. ALARM TETÝKLENDÝÐÝNDE Aþaðýdaki durumlarda devreye girer: kapýlardan biri veya motor kaputunun izinsiz olarak açýlmasý durumunda (çevresel koruma); motoru çalýþmaya baþlatmak (anahtar MAR konumuna getirilir); akü kablolarý kesilirse; araç normal olmayan bir þekilde kaldýrýlýr/eðimi deðiþtirilir ise. Bazý tiplerde alarmýn kesilmesi siren çalar ve dörtlü flaþör çalýþýr (26 saniye süresince). Ýþletim yollarý ile devir sayýsý pazarlara baðlý olarak deðiþmektedir. Maksimum sayýda ses/görüþ çevrimi desteklenir, bu çevrim sonunda sistem normal çalýþmasýna döner. Ýlgili butona basarak anti-yükseltme korumasý kesilebilir. (bak devam eden sayfalardaki "Eðim sensörü"). DÝKKAT Fiat ÞÝFRE sistemi tarafýndan saðlanan motor blok etme fonksiyonu, kontak anahtarý yerinden çýkartýldýðýnda otomatik olarak devreye girer ALARMIN ETKÝNLEÞTÝRÝLMESÝ Kapýlar, bagaj ve motor kaputu kapalý ve kontak anahtarý STOP konumunda ve anahtar çýkarýlmýþsa, uzaktan kumandalý anahtarý araca doðru tutarak "lock" butonunu býrakýnýz. Bazý tiplerin haricinde sistem bir "bip" sesi çýkarýr ve kapýlar kilitlenir. Alarm, self diyagnostik test ile angaje edilir. Bir hatayla karþýlaþýlýrsa sistem baþka bir uyarýcý "bip" sesi çýkartýr. Bu durumda, "kapý açma/bagaj bölümü açma" butonuna basarak alarmý kapatabilirsiniz, kapý ve kaputun düzgün kapandýðýný kontrol ediniz, "lock" butonuna basarak alarmý tekrar etkinleþtiriniz. Düzgün kapanmayan kapý ve kaput alarm sisteminden hariç tutulacaktýr. Eðer kapýlar, kaput ve bagaj düzgün kapatýlmýþ ancak "bip" sesi yine de duyuluyorsa kensi kendini test fonksiyonu sistemde bir arýza tespit etmiþtir. Bu durumda yetkili Fiat servisine baþvurunuz. DÝKKAT Merkezi kapý kilit sistemini anahtarýn metal kýsmýyla çalýþtýrma alarmý çalýþtýrmaz. DÝKKAT Elektronik alarmýn çalýþma þekli, farklý ülkelerdeki kanunlara uygun olarak ayarlanýr. ALARMIN KAPATILMASI Uzaktan kumandalý anahtarýn "kapý açma/bagaj bölümü açma" butonuna basýnýz. Sistem aþaðýda açýklanan þekilde tepki verir (bazý tiplerde): sinyal lambalarý kýsa bir þekilde iki kez yanýp söner; sirenden iki kez kýsa "bip" sesi gelir; kapý kilitleri açýlýr. DÝKKAT Merkezi kapý kilit sistemini anahtarýn metal kýsmýyla çalýþtýrma alarmý çalýþtýrmaz. ÝNDEKS BAKIMI 13

14 Ducato TR.qxd :31 Page 14 EÐÝM SENSÖRÜ Eðim sensörü herhangi bir anormal araç yüksekliði/eðimini kýsmen de olsa farkeder (örneðin: lastiðin çýkmasý). Sensör uzunlamasýna ve yanlamasýna en küçük yanal kayma açý deðiþikliklerini tespit eder. Yanal kayma açý deðiþikleri 0.5 /dak.dan az (örneðin: yavaþ lastik kaymalarý) dikkate alýnmaz. þekil 8a ÝNDEKS BAKIMI F0N0232m Aracýn eðim sensörü korumasýnýn devreden çýkartýlmasý Aracýn eðim sensörü korumasýný devreden çýkartmak için (örneðin araç alarm açýkken çekiliyorsa) kontrol panelindeki (A) butonuna (þekil 8a) basýnýz; merkezi kapý kilidinin tekrar etkinleþmesine kadar koruma devam eder. ÝÇÝNE GÝRME TEÞEBBÜSLERÝNÝN BELÝRTÝLERÝ Alarm sistemi aracýn içine girme teþebbüslerini tespit ederse, ekranda ilgili mesaj ile birlikte Y uyarý lambasý (mevcut ise) yanar. ("Uyarý lambalarý ve mesajlar" bölümüne bakýnýz.) ALARM SÝSTEMÝNÝN KAPATILMASI Alarm sisteminin tamamen kapatýlmasý için (örneðin aracýn uzun süreli kullanýlmayacaðý durumlarda) sadece uzaktan kumandalý anahtar üzerindeki metal bölümü kullanarak kapýlarý kilitleyiniz. DÝKKAT Eðer uzaktan kumanda pili zayýf veya sistemde bir arýza varsa, alarmýn kapatýlmasý için kontak anahtarýný MAR konumuna çeviriniz. 14

15 Ducato TR.qxd :23 Page 15 KONTAK ANAHTARI Anahtar, þekil 9'da görüldüðü gibi 4 farklý pozisyona çevrilebilir: STOP: motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. (ör.: Bazý elektrikli sistemler (ör: ses sistemi, merkezi kilit...) çalýþabilir. MAR: sürüþ konumu. Bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. AVV: motorun çalýþtýrýlmasý (sabit olmayan konum). PARK: motor kapalý, park lambalarý açýk, direksiyon kilitli. PARK, konumuna çevirip A butonuna basýnýz. Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP konumuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ ise (örneðin birisi aracýnýzý çalmak için uðraþmýþ olabilir), aracýnýzý yetkili Fiat servisinde kontrol ettiriniz. þekil 9 F0N0007m Araçtan indiðinizde, araçta bulunan birinin yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. El frenini çekmeyi ve araç yukarýya meyilli bir yerde park edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa geri vitese takýnýz. Çocuklarý araçta kesinlikle tek baþýna býrakmayýnýz. DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP konumuna iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Aksi taktirde, direksiyonu ilk çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon kolonu modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr(örn.: hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda aracýn performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir. ÝNDEKS BAKIMI 15

16 Ducato TR.qxd :23 Page 16 GÖSTERGE PANELÝ (SOLDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) Dijital ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý BAKIMI ÝNDEKS þekil 10 þekil 11 F0N0008m F0N0010m Çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Çok fonksiyonlu dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý 16

17 Ducato TR.qxd :23 Page 17 GÖSTERGE PANELÝ (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) þekil 10 þekil 11 F0N0009m F0N0011m Dijital ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý Çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Çok fonksiyonlu dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý ÝNDEKS BAKIMI 17

18 Ducato TR.qxd :33 Page 18 BAKIMI ÝNDEKS GÖSTERGELER Göstergenin arka plan rengi ile tipi aracýn modeline göre deðiþiklik gösterebilir. þekil 12 F0N0012m þekil 13 F0N0013m KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) (þekil 12) Aracýn hýzýný gösterir. MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 13) Devir saati motorun devir sayýsýný (rpm) gösterir. DÝKKAT Motor yüksek devirde çalýþýyorken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt akýþýný kesecek ve sonuç olarak motor gücünü düþecektir. Motor rölantideyken, motor devir saati duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý gösterebilir. Bu normal bir iþlemdir; örneðin; klima kompresörü veya fan devrede iken. Bu durumlarda motor rölantisinde ufak bir artýþ olur ve akü þarjýný korur 18

19 Ducato TR.qxd :10 Page 19 þekil 14 F0N0014m þekil 15 F0N0015m YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 14) Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir. E depo boþ F depo dolu. Rezerv uyarý lambasý (A) yandýðýnda depoda yaklaþýk 10/12 litre (versiyonlara baðlý) yakýt kalmýþ demektir. Aracý yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz. DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DÝKKAT Yakýtýn az kaldýðý durumlarda ilave ýsýtýcýyý (Webasto) açmayýnýz. MOTOR SU SICAKLIK GÖSTERGESÝ (þekil 15) Bu sistem motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk yaklaþýk. 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Normal þartlarda, ibre çalýþma þartlarýna baðlý olarak skalanýn orta deðerlerini göstermelidir. C düþük motor su sýcaklýk seviyesi H yüksek motor su sýcaklýk seviyesi B uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde çok fonksiyonlu ekranda mesajla birlikte) sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu gibi bir durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat Servisiyle temasa geçiniz. Ýbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz ÝNDEKS BAKIMI 19

20 Ducato TR.qxd :33 Page 20 BAKIMI ÝNDEKS MOTOR YAÐI SEVÝYESÝ GÖSTERGESÝ Bu gösterge motor yaðý seviyesini belirtir. Dijital ekrana sahip tiplerde Kontak anahtarýný MAR konumuna getirdikten sonra, motor yaðý miktarý beþ sembolle göstergede belirtilir. Sembollerin teker teker sönmesi yað azalmasýný gösterir. Eðer yað seviyesi ön ayar sýnýrlarýnýn altýna düþerse (bunun için eklemek gereklidir), beþ sembol göstergede yanýp sönmeye baþlar. DÝKKAT Motor yaðý seviyesi bir çubuk yardýmýyla ölçülebilir (bakýnýz "Aracýn bakýmý" bölümündeki "seviye kontrolü" paragrafý). F0N1017g Birkaç saniye sonra, motor yaðý miktarý sembolleri göstergede belirir ve: servis zamaný yakýnsa göstergede gidilebilecek yolu belirtir ve enstrüman paneli uyarý lambasý õ yanar. Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. eðer motor yaðý deðiþim zamaný yaklaþmýþsa, gösterge bir sonraki yað deðiþim mesafesini ekranda Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. Çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde Kontak anahtarýný MAR konumuna getirince, ekranda yað seviyesi beþ sembolle gösterilir. F0N1018g Sembollerin teker teker sönmesi yað azalmasýný gösterir. Yað seviyesi ön ayar seviyesinin altýna düþtüðünde göstergede sürücüyü uyaran bir mesaj belirir ve ekleme yapýlmasý gerekir. DÝKKAT Motor yaðý seviyesi bir çubuk yardýmýyla ölçülebilir (bakýnýz "Aracýn bakýmý" bölümündeki "seviye kontrolü" paragrafý). Birkaç saniye sonra, motor yaðý miktarý sembolleri göstergede belirir ve: servis zamaný yakýnsa göstergede gidilebilecek yolu belirtir ve enstrüman paneli uyarý lambasý õ yanar. Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. eðer motor yaðý deðiþim zamaný yaklaþmýþsa, gösterge bir sonraki yað deðiþim mesafesini ekranda Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. 20

21 Ducato TR.qxd :10 Page 21 DÝJÝTAL EKRAN STANDART EKRAN (þekil 16) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar açýkken). B Saat (kontak anahtarý çýkarýlmýþ iken ve ön kapýlar kapalý olsa da sürekli görüntülenir). C Odometer (covered km or miles). Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya mil mesafesi gösterilir. þekil 16 F0N0016m þekil 17 F0N0017m KUMANDA BUTONLARI (þekil 17) Ekranýn ve seçeneklerin yukarý hareket etmesini veya ekranda gösterilen deðerin artýrýlmasýný saðlar. MODE Menüyü ekrana getirmek için kýsaca basýnýz ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya gerekli menü opsiyonunu onaylamak için kýsaca basýnýz. Bu butona uzun süreli basmak, standart ekrana geri dönülmesine yol açar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. Not ve butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr: Ayar menüsü Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için; ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltmak için. ÝNDEKS BAKIMI 21

22 Ducato TR.qxd :10 Page 22 BAKIMI ÝNDEKS AYAR MENÜSÜ (þekil 18) Menü, çevrimler halinde ard arda sýralanmýþ ve aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý operasyonlar ve ayarlamalarýn (setup) ve butonlarý vasýtasýyla seçilebilmesini mümkün kýlan bir dizi fonksiyonu içerir. Setup menüsü MODE butonuna kýsa bir süre basarak devreye alýnabilir. ve butonlarýna tek tek basýlarak ayar menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir. Seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak iþlem modlarý her defasýnda deðiþecektir. Bir menü opsiyonunun seçilmesi ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarýn kaydetmek ve önceden seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz. Set Clock (Saat Ayarý) fonksiyonunun seçilmesi deðiþtirilecek ilk deðeri (saatleri) seçmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarýn kaydetmek ve bir sonraki ayar menüsü opsiyonuna (dakikalar) geri dönmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz; ayný prosedürü kullanarak deðerleri ayarladýktan sonra önceden seçilen menü opsiyonuna geri döneceksiniz. MODE butonuna uzun basýnýz menü içerisindeyseniz ayar menüsünden çýkmak için; bir opsiyonu ayarlýyorsanýz gösterilen ekrandan çýkmak için; o ana kadar kaydedilen ayarlarý saklar (ve MODE butonuna basýlarak onaylanýr) Gösterilen setup menüsü sürelidir, zaman aþýmýndan dolayý menü kaybolduðunda, sadece kullanýcý tarafýndan yapýlan ayarlar MODE butonuna basýlarak yapýlanlar) hafýzaya alýnýr. 22

23 Ducato TR.qxd :34 Page 23 Standart ekran navigasyonuna eriþmek için kýsaca MODE butonuna kýsaca basýnýz. Menüde gezinmek için ve butonlarýný kullanýnýz. Not Güvenlik gerekçelerinden dolayý, araç hareket halindeyken, sadece azaltýlmýþ menüye ulaþmak mümkündür ( HIZ limiti ayarý için). Araç hareketsiz durumdayken tüm menüye eriþmek mümkündür. F0N1007g þekil 18 ÝNDEKS BAKIMI 23

24 Ducato TR.qxd :10 Page 24 BAKIMI ÝNDEKS 24 Hýz limitinin ayarlanmasý (SPEEd) Bu fonksiyon ile, araç için bir sürat limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ("Uyarý lambalarý ve mesajlarý" bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE basýnýz, ekranda (SPEED- HIZ) kelimesi ve önceden ayarlanmýþ birim (km/h) veya (mph) görünecektir; buton veya 'ye basarak hýz limiti etkinliðini seçiniz (ON) veya deaktivasyon (OFF); Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý seçmek için veya kullanýnýz ve daha sonra MODE butonuna basýnýz. Not Mümkün olan ayar aralýðý seçilen birime baðlý olarak 30 ila 200 km/h veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (daha sonra açýklanan Mesafe biriminin (Birim) ayarlanmasý bölümüne bakýnýz). Every press on button / butonlarýna her bastýðýnýzda deðer 5 birim artar/azalýr. / butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomoatik olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz. Zaman ayarý (Hour) Bu fonksiyon saat ayarýnýn yapýlmasýný saðlar. Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE butonuna basýnýz, hours (saat) simgesi ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; kýsaca MODE butonuna basýnýz, minutes (dakika) simgesi ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz. Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses þiddetinin ayarlanmasý (buzz) Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini ayarlamak mümkündür. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE basýnýz, ekranda (buzz) yazýsý görünecektir; buton veya 'ye basarak gerekli hacmi seçiniz (hacim 8 seviyede ayarlanabilir). Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz Mesafe biriminin ayarlanmasý (Unit) Bu fonksiyon ile birimin ayarlanmasý mümkündür. Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE butonuna basýnýz, ekranda (Unit-Birim) kelimesi ile önceden ayarlanmýþ birim (km) veya (mi) gösterilir; istenilen mesafe birimini ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz.

25 Ducato TR.qxd :10 Page 25 Ön yolcu hava yastýðý ve yan hava yastýðýnýn (bazý tiplerde) devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (Bag P) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MODE butonuna basýnýz ve veya, butonlarýna basarak (BAGP OFF) mesajý (devre dýþý býrakmak için) veya (BAG P On) mesajý (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden MODE butonuna basýnýz;; onay talebi mesajý ekrana gelecektir; (YES-EVET) (devreye alýnmayý/) devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya (no) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz. F0N1002g F0N1005g F0N1002g MODE MODE MODE F0N1001g F0N1003g F0N1006g F0N1003g ÝNDEKS BAKIMI 25

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Punto Nuova TR_R:001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 07.08.2008 10:43 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 PUNTO FL TR 1ed 7 24.11.2009 15:18 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Punto nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino Euro 5 LUM TR 2e 7 1.12.2010 11:28 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ?

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Arazınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Qubo Euro 5 LUM TR 2e 7 2.12.2010 12:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat QUBO yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat QUBO nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 FIAT 500 GBdx:001-022 FIAT 500 GB 19.09.2008 15:48 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat ü seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat ünüzün tüm özelliklerini

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032_LINEA_1ed_IT 22.09.2014 11:46 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino TR 1ed:001-035 Fiorino GB 1ed 04.03.2010 13:55 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino LUM TR 2e 7 14.08.2010 10:01 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model BRAVO LUM GB:BRAVO UM GB 24-05-2012 14:30 Pagina 1 F I A B T R A V Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 BRAVO GB:001-022 BRAVO GB 24.01.2012 11:15 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Fiat Panda TR 1ed 14.02.2011 10:09 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Panda y seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Panda n z n tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması.

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması. 001-126 Alfa MiTo GB 11-06-2008 10:08 Pagina 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitabı, otomobilinizin özelliklerini tanımanıza yardımcı olmak

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5" 2ULMLQDO 3DU DODU

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5 2ULMLQDO 3DU DODU Tüm Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11 Radio FUN_TR.qxp 16.07.2007 14:04 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 3 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler... 5 KISA...

Detaylı

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic İlan no: 332195 Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic Sahibinden S-LİNE 2012 YENİ- GÖRÜNÜM-BOSE OTM BAGAJ-7 KİŞİLİK HASAR KAYI 118.900 TL İlan tarihi: 7 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Gaziantep,

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı