þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý."

Transkript

1 Ducato TR.qxd :29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Aracýnýzý kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat Ducato'nuzun teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; aracýn kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Fiat Ducato nun parçalarýnýn her biri, tamamen geri dönüþüm özelliðine sahiptir. Fiat Ducato'nuzun kullaným ömrü sonunda herhangi Fiat Bayiiniz aracýn parçalarýnýn yeniden iþlenebilmesi için gerejen düzenlemeleri yapmaktan memnuniyet duyar, ki bu iki yolla gerçekleþir; atýklardan kirlilik oluþmaz ve hammadde ihtiyacý da azalýr. Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat'ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: Geçerliliðini sürdürmek için þart ve koþullarýyla birlikte Garanti Sertifikasý Fiat Müþterilerine sunulan ilave hizmet yelpazesi. Aracýnýzý güle güle kullanýn. Bu kitapta bütün Fiat Ducato tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Sonuç olarak, sadece satýn aldýðýnýz aracýn motor ve model versiyonuyla ilgili bilgileri dikkate almalýsýnýz.

2 Ducato TR.qxd :22 Page 2 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT K Sadece standartlara uygun kaliteli dizel yakýtý kullanýnýz (EN590 Avrupa Birliði dizel yakýt standartlarýna uygun yakýtýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Baþka ürünler veya karýþýmlarýn kullanýlmasý sebep olunan hasardan dolayý garantiyi geçersiz kýldýðý gibi motorda da tamir edilemez hasarlara sebep olabilir MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI El freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz; gaz pedalýna dokunmadan, debriyaj pedalýna tamamen basýnýz; daha sonra kontak anahtarýný MAR konumuna çevirip, Y ve muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý serbest býrakýnýz. OTOMOBÝLÝN YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Aracýnýzý; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI Bu araç, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr.

3 Ducato TR.qxd :29 Page 3 ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer aracýnýzý satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý araca monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, aracýn elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýyamayacaðý kontrol edilecektir. ÞÝFRE kartý Þifre kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundurmanýz aracýn içinde býrakmamak þartý ile tavsiye edilir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; aracýn performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI... Aracýn doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde aracýn bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý)! (aracýn korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz..

4 Ducato TR.qxd :29 Page 4 BAKIMI ÝNDEKS 4 ÖN PANEL (SOLDAN DÝREKSÝYONLU)... 5 ÖN PANEL (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU)... 6 SEMBOLLER... 7 FÝAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ... 7 ANAHTARLAR... 8 ELEKTRONÝK ALARM KONTAK ANAHTARI GÖSTERGE PANELÝ (SOLDAN DÝREKSÝYONLU) GÖSTERGE PANELÝ (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU) GÖSTERGELER DÝJÝTAL EKRAN ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN TRIP COMPUTER (YOL BÝLGÝSAYARI) ÖN KOLTUKLAR KOLTUK BAÞLIKLARI DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ DÝKÝZ AYNASI ISITMA VE HAVALANDIRMA MANUEL KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ OTOMOATÝK KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ ÝLAVE ISITICI KENDÝNDEN AYARLI ÝLAVE ISITICI ÝLAVE ARKA ISITICI ÝLAVE ARKA KLÝMA DIÞ LAMBALAR CAM YIKAMA CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ) TAVAN LAMBALARI GÜÇ BESLEMESÝ VE ATALETLÝ YAKIT KESME ANAHTARI ÝÇ DONANIMLAR MULTIMETRE KAPILAR ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR MOTOR KAPUTU PORT BAGAJ/KAYAK TAÞIYICI FARLAR ABS SÝSTEMÝ ESP SÝSTEMÝ (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI) EOBD SÝSTEMÝ PARK SENSÖRLERÝ SES SÝSTEMÝ ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI ÇEVRENÝN KORUNMASI

5 Ducato TR.qxd :22 Page 5 ÖN PANEL (SOLDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) Göstergelerin ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve konumu, araç versiyonlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. þekil 1 1. Sabit yan hava yönelticileri - 2. Çevrilebilen yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 4. Gösterge tablosu ve uyarý lambalarý - 5. sað kumanda kolu:ön cam, arka cam ve yol bilgisayarý (trip computer) kontrolü - 6. Merkez hava yöneticisi - 7. Ses sistemi (bazý tiplerde) - 8. Eþya gözü/ön yolcu hava yastýðý (bazý tiplerde) - 9. Torpido gözü Çakmak/12V çýkýþý Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý - 12.Ön panel kumandalarý Vites deðiþtirme kolu Kontak anahtarý Direksiyon simidi ayar kolu Sürücü hava yastýðý Kumanda paneli far ayarý/dijital gösterge/multifonksiyon gösterge. F0N0001m ÝNDEKS BAKIMI 5

6 Ducato TR.qxd :22 Page 6 ÖN PANEL (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) Göstergelerin ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve konumu, araç versiyonlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. 1. Sabit yan hava yönelticileri - 2. Çevrilebilen yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 4. Gösterge tablosu ve uyarý lambalarý - 5. sað kumanda kolu:ön cam, arka cam ve yol bilgisayarý (trip computer) kontrolü - 6. Merkez hava yöneticisi - 7. ÝNDEKS BAKIMI Ses sistemi (bazý tiplerde) - 8. Eþya gözü/ön yolcu hava yastýðý (bazý tiplerde) - 9. Torpido gözü Çakmak/12V çýkýþý Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý Ön panel kumandalarý Vites deðiþtirme kolu Kontak anahtarý Direksiyon simidi ayar kolu Sürücü hava yastýðý Kontak anahtarý. F0N0221m 6

7 Ducato TR.qxd :10 Page 7 SEMBOLLER Ducato'nuzun bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. þekil 2 F0N0002m Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir (þekil 2). FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Hýrsýzlýða karþý aracýnýzý korumak için aracýnýza motoru bloke eden bir sistem takýlmýþtýr. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Gerçekte her bir kontak anahtarýna bir elektronik cihaz takýlmýþtýr. Cihaz,motor kontak anahtarýndaki özel bir verici vasýtasýyla çalýþtýrýldýðýnda, bir radyo sinyali yayar. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol ünitesinin, anahtarý tanýmasýný saðlayan "þifre"dir ve motorun çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn tanýnmasý halinde mümkün olur. ÝNDEKS BAKIMI 7

8 Ducato TR.qxd :22 Page 8 BAKIMI ÝNDEKS ÇALIÞTIRILMASI Kontak anahtarý MAR konumuna çevrilerek, araç her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için, motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin sistem tarafýndan tanýnmasý halinde gönderilir. Kontak anahtarý STOP konumuna her çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr. Eðer þifre tanýnmazsa gösterge tablosundaki Y uyarý lambasý yanar (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Bu durumda, anahtar STOP konumuna ve daha sonra MAR konumuna getirilmelidir; kilit açýlmazsa mümkünse araçla birlikte verilen diðer anahtarla tekrar deneyiniz. Araç hala çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin kendine ait bir þifresi vardýr. Yeni anahtarlarýn (en fazla sekiz adet) kaydedilmesi için; sahip olduðunuz bütün anahtarlarý alarak, yetkili Fiat servisine gidiniz. Araç hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý, sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi ile). Eðer Y uyarý lambasý yanmaya devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Anahtarýn içindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz kalýrsa zarar görebilir ANAHTARLAR ÞÝFRE KARTI (þekil 3) Araç ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir: A elektronik kod; B Ýlave anahtar istenmesi durumunda Fiat Servisine verilecek mekanik anahtar kodu. DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için, direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir. 8

9 Ducato TR.qxd :10 Page 9 þekil 3 F0N0003m þekil 4 F0N0004m Tüm anahtarlar ve ÞÝFRE kartý, araç satýlýrken yeni sahibine devredilmelidir. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (þekil 4) Anahtarýn metal ucu A aþaðýdakileri çalýþtýrýr: kontak anahtarý; kapýlarý kilitleme; yakýt depo kapaðý kilitleme/açma. Metal ucu anahtar tutamaðýnýn dýþýna çýkarmak için B tuþuna basýnýz. Metal ucu anahtar tutamaðýna geri takmak için: B düðmesini basýlý tutunuz ve metal ucu (A) takýnýz B butonunu býrakýp ardýndan metal giriþi A kilitlenme sesini duyana kadar çeviriniz. B butonuna, sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer objelerden (örn. giysiler) uzaktayken basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla basabilecek kimselerin, özellikle çocuklarýn, anahtara ulaþamayacaklarýndan emin olunuz. Buton ön kapýlarý açmak için kullanýlmalýdýr. Buton ; tüm kapýlarý kilitlemek için kullanýlmalýdýr. Buton bagaj kapýlarýný açmak için kullanýlmalýdýr. Kapý kilitleri açýlýrken yolcu bölümü lambalarý daha öncedan ayarlanan bir zamanlama süresince yanar. ÝNDEKS BAKIMI 9

10 Ducato TR.qxd :10 Page 10 ÝNDEKS BAKIMI þekil 5 F0N0145m Bazý versiyonlarda üzerinde iki buton olan ve ; (þekil 5) uzaktan kumandalý anahtarlar mevcuttur. Buton ; tüm kapýlarý kilitlemek için kullanýlmalýdýr. Buton tüm kapýlarý açmak için kullanýlmalýdýr. þekil 6 F0N0114m Ön panel led göstergeleri Kapýlarý kilitlerken, (A) butonundaki (þekil 6) led yaklaþýk 3 saniye için yanar ve sonra yanýp sönmeye baþlar (caydýrma fonksiyonu). Kapýlar kilitlendikten sonra, bir veya daha çok kapý veya bagaj kapaðý düzgün kapatýlmazsa, led ve sinyal lambalarý hýzlý þekilde yanýp sönmeye baþlar. Uzaktan kumandayý içeren ilave anahtarlarýn istenmesi Aracýn kullaným ömrü boyunca, herhangi bir sebeple uzaktan kumanda içeren anahtara ihtiyaç duyduðunuzda; ÞÝFRE kartý, araç anahtarlarý, kimliðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili Fiat servisine müracaat ediniz. þekil 7 F0N0005m Uzaktan kumanda kontrollü anahtarýn pillerinin deðiþtirilmesi (þekil 7) Pil deðiþimi: A'ya basýnýz ve metal ucu (B) açýnýz; vida C yi ince uçlu bir tornavida kullanarak; pil muhafazasýný (D) çýkarýnýz ve kutuplarý doðru gelecek biçimde pili deðiþtiriniz (E) anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D) yeniden yerleþtirip C vidasýný ; yönüne döndürerek kilitleyiniz. 10

11 Ducato TR.qxd :10 Page 11 Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmelidir. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (þekil 8) Anahtarýn metal ucu (A) sabittir. Anahtar aþaðýdakileri çalýþtýrýr: kontakanahtarý; kapýlarý kilitleme; yakýt depo kapaðý kilitleme/açma. þekil 8 F0N0006m ÝNDEKS BAKIMI 11

12 Ducato TR.qxd :11 Page 12 BAKIMI Anahtarlarla devreye alýnabilecek ana fonksiyonlar (uzaktan kumandalý veya uzaktan kumanda olmadan) aþaðýda verilmektedir: Anahtar tipi Uzaktan kumandasýz anahtar Uzaktan kumandalý anahtar Sinyal lambalarý yanýp söner (yalnýzca uzaktan kumanda içeren anahtarla) Caydýrýcý led Kapýlarýn açýlmasý Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) butonuna kýsaca basýnýz 2 kez yanýp sönme Kapama Kapýnýn dýþardan kilitlenmesi Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) ; butonuna kýsaca basýnýz 1 kez yanýp sönme Açma durumunda 3 saniye süresince sabit yanar, caydýrýcý led de yanýp söner Dead Lock (Global kapama) fonks dev. al. (bazý tiplerde) ; butonuna çift basýnýz 3 kez yanýp sönme Çift yanýp sönme, yanma led yanýp söner Bagaj bölümünün açýlmasý butonuna kýsaca basýnýz 2 kez yanýp sönme Caydýrýcý led yanýp söner Cam açma (bazý tiplerde) butonuna uzun basýnýz 2 saniyeden fazla) 2 kez yanýp sönme Kapama Camlarýn kapatýlmasý (bazý tiplerde) ; butonuna uzun basýnýz 2 saniyeden fazla) ÝNDEKS 1 kez yanýp sönme Caydýrýcý led yanýp söner DÝKKAT Cam açma iþlemleri bir kapý açma kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir. Cam kapatma iþlemleri ise bir kapý kilitleme kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlýr. 12

13 Ducato TR.qxd :10 Page 13 ELEKTRONÝK ALARM (bazý tiplerde) Daha önce açýklanan, tüm uzaktan kumanda fonksiyonlarýna ilave alarm, sigorta kutusunun yanýndaki ön panelin altýndaki alýcýdan kontrol edilir. ALARM TETÝKLENDÝÐÝNDE Aþaðýdaki durumlarda devreye girer: kapýlardan biri veya motor kaputunun izinsiz olarak açýlmasý durumunda (çevresel koruma); motoru çalýþmaya baþlatmak (anahtar MAR konumuna getirilir); akü kablolarý kesilirse; araç normal olmayan bir þekilde kaldýrýlýr/eðimi deðiþtirilir ise. Bazý tiplerde alarmýn kesilmesi siren çalar ve dörtlü flaþör çalýþýr (26 saniye süresince). Ýþletim yollarý ile devir sayýsý pazarlara baðlý olarak deðiþmektedir. Maksimum sayýda ses/görüþ çevrimi desteklenir, bu çevrim sonunda sistem normal çalýþmasýna döner. Ýlgili butona basarak anti-yükseltme korumasý kesilebilir. (bak devam eden sayfalardaki "Eðim sensörü"). DÝKKAT Fiat ÞÝFRE sistemi tarafýndan saðlanan motor blok etme fonksiyonu, kontak anahtarý yerinden çýkartýldýðýnda otomatik olarak devreye girer ALARMIN ETKÝNLEÞTÝRÝLMESÝ Kapýlar, bagaj ve motor kaputu kapalý ve kontak anahtarý STOP konumunda ve anahtar çýkarýlmýþsa, uzaktan kumandalý anahtarý araca doðru tutarak "lock" butonunu býrakýnýz. Bazý tiplerin haricinde sistem bir "bip" sesi çýkarýr ve kapýlar kilitlenir. Alarm, self diyagnostik test ile angaje edilir. Bir hatayla karþýlaþýlýrsa sistem baþka bir uyarýcý "bip" sesi çýkartýr. Bu durumda, "kapý açma/bagaj bölümü açma" butonuna basarak alarmý kapatabilirsiniz, kapý ve kaputun düzgün kapandýðýný kontrol ediniz, "lock" butonuna basarak alarmý tekrar etkinleþtiriniz. Düzgün kapanmayan kapý ve kaput alarm sisteminden hariç tutulacaktýr. Eðer kapýlar, kaput ve bagaj düzgün kapatýlmýþ ancak "bip" sesi yine de duyuluyorsa kensi kendini test fonksiyonu sistemde bir arýza tespit etmiþtir. Bu durumda yetkili Fiat servisine baþvurunuz. DÝKKAT Merkezi kapý kilit sistemini anahtarýn metal kýsmýyla çalýþtýrma alarmý çalýþtýrmaz. DÝKKAT Elektronik alarmýn çalýþma þekli, farklý ülkelerdeki kanunlara uygun olarak ayarlanýr. ALARMIN KAPATILMASI Uzaktan kumandalý anahtarýn "kapý açma/bagaj bölümü açma" butonuna basýnýz. Sistem aþaðýda açýklanan þekilde tepki verir (bazý tiplerde): sinyal lambalarý kýsa bir þekilde iki kez yanýp söner; sirenden iki kez kýsa "bip" sesi gelir; kapý kilitleri açýlýr. DÝKKAT Merkezi kapý kilit sistemini anahtarýn metal kýsmýyla çalýþtýrma alarmý çalýþtýrmaz. ÝNDEKS BAKIMI 13

14 Ducato TR.qxd :31 Page 14 EÐÝM SENSÖRÜ Eðim sensörü herhangi bir anormal araç yüksekliði/eðimini kýsmen de olsa farkeder (örneðin: lastiðin çýkmasý). Sensör uzunlamasýna ve yanlamasýna en küçük yanal kayma açý deðiþikliklerini tespit eder. Yanal kayma açý deðiþikleri 0.5 /dak.dan az (örneðin: yavaþ lastik kaymalarý) dikkate alýnmaz. þekil 8a ÝNDEKS BAKIMI F0N0232m Aracýn eðim sensörü korumasýnýn devreden çýkartýlmasý Aracýn eðim sensörü korumasýný devreden çýkartmak için (örneðin araç alarm açýkken çekiliyorsa) kontrol panelindeki (A) butonuna (þekil 8a) basýnýz; merkezi kapý kilidinin tekrar etkinleþmesine kadar koruma devam eder. ÝÇÝNE GÝRME TEÞEBBÜSLERÝNÝN BELÝRTÝLERÝ Alarm sistemi aracýn içine girme teþebbüslerini tespit ederse, ekranda ilgili mesaj ile birlikte Y uyarý lambasý (mevcut ise) yanar. ("Uyarý lambalarý ve mesajlar" bölümüne bakýnýz.) ALARM SÝSTEMÝNÝN KAPATILMASI Alarm sisteminin tamamen kapatýlmasý için (örneðin aracýn uzun süreli kullanýlmayacaðý durumlarda) sadece uzaktan kumandalý anahtar üzerindeki metal bölümü kullanarak kapýlarý kilitleyiniz. DÝKKAT Eðer uzaktan kumanda pili zayýf veya sistemde bir arýza varsa, alarmýn kapatýlmasý için kontak anahtarýný MAR konumuna çeviriniz. 14

15 Ducato TR.qxd :23 Page 15 KONTAK ANAHTARI Anahtar, þekil 9'da görüldüðü gibi 4 farklý pozisyona çevrilebilir: STOP: motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. (ör.: Bazý elektrikli sistemler (ör: ses sistemi, merkezi kilit...) çalýþabilir. MAR: sürüþ konumu. Bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. AVV: motorun çalýþtýrýlmasý (sabit olmayan konum). PARK: motor kapalý, park lambalarý açýk, direksiyon kilitli. PARK, konumuna çevirip A butonuna basýnýz. Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP konumuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ ise (örneðin birisi aracýnýzý çalmak için uðraþmýþ olabilir), aracýnýzý yetkili Fiat servisinde kontrol ettiriniz. þekil 9 F0N0007m Araçtan indiðinizde, araçta bulunan birinin yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. El frenini çekmeyi ve araç yukarýya meyilli bir yerde park edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa geri vitese takýnýz. Çocuklarý araçta kesinlikle tek baþýna býrakmayýnýz. DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP konumuna iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Aksi taktirde, direksiyonu ilk çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon kolonu modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr(örn.: hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda aracýn performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir. ÝNDEKS BAKIMI 15

16 Ducato TR.qxd :23 Page 16 GÖSTERGE PANELÝ (SOLDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) Dijital ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý BAKIMI ÝNDEKS þekil 10 þekil 11 F0N0008m F0N0010m Çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Çok fonksiyonlu dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý 16

17 Ducato TR.qxd :23 Page 17 GÖSTERGE PANELÝ (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON) þekil 10 þekil 11 F0N0009m F0N0011m Dijital ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý Çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Çok fonksiyonlu dijital ekran C Devir saati D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý ÝNDEKS BAKIMI 17

18 Ducato TR.qxd :33 Page 18 BAKIMI ÝNDEKS GÖSTERGELER Göstergenin arka plan rengi ile tipi aracýn modeline göre deðiþiklik gösterebilir. þekil 12 F0N0012m þekil 13 F0N0013m KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) (þekil 12) Aracýn hýzýný gösterir. MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 13) Devir saati motorun devir sayýsýný (rpm) gösterir. DÝKKAT Motor yüksek devirde çalýþýyorken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt akýþýný kesecek ve sonuç olarak motor gücünü düþecektir. Motor rölantideyken, motor devir saati duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý gösterebilir. Bu normal bir iþlemdir; örneðin; klima kompresörü veya fan devrede iken. Bu durumlarda motor rölantisinde ufak bir artýþ olur ve akü þarjýný korur 18

19 Ducato TR.qxd :10 Page 19 þekil 14 F0N0014m þekil 15 F0N0015m YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 14) Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir. E depo boþ F depo dolu. Rezerv uyarý lambasý (A) yandýðýnda depoda yaklaþýk 10/12 litre (versiyonlara baðlý) yakýt kalmýþ demektir. Aracý yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz. DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DÝKKAT Yakýtýn az kaldýðý durumlarda ilave ýsýtýcýyý (Webasto) açmayýnýz. MOTOR SU SICAKLIK GÖSTERGESÝ (þekil 15) Bu sistem motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk yaklaþýk. 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Normal þartlarda, ibre çalýþma þartlarýna baðlý olarak skalanýn orta deðerlerini göstermelidir. C düþük motor su sýcaklýk seviyesi H yüksek motor su sýcaklýk seviyesi B uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde çok fonksiyonlu ekranda mesajla birlikte) sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu gibi bir durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat Servisiyle temasa geçiniz. Ýbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz ÝNDEKS BAKIMI 19

20 Ducato TR.qxd :33 Page 20 BAKIMI ÝNDEKS MOTOR YAÐI SEVÝYESÝ GÖSTERGESÝ Bu gösterge motor yaðý seviyesini belirtir. Dijital ekrana sahip tiplerde Kontak anahtarýný MAR konumuna getirdikten sonra, motor yaðý miktarý beþ sembolle göstergede belirtilir. Sembollerin teker teker sönmesi yað azalmasýný gösterir. Eðer yað seviyesi ön ayar sýnýrlarýnýn altýna düþerse (bunun için eklemek gereklidir), beþ sembol göstergede yanýp sönmeye baþlar. DÝKKAT Motor yaðý seviyesi bir çubuk yardýmýyla ölçülebilir (bakýnýz "Aracýn bakýmý" bölümündeki "seviye kontrolü" paragrafý). F0N1017g Birkaç saniye sonra, motor yaðý miktarý sembolleri göstergede belirir ve: servis zamaný yakýnsa göstergede gidilebilecek yolu belirtir ve enstrüman paneli uyarý lambasý õ yanar. Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. eðer motor yaðý deðiþim zamaný yaklaþmýþsa, gösterge bir sonraki yað deðiþim mesafesini ekranda Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. Çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde Kontak anahtarýný MAR konumuna getirince, ekranda yað seviyesi beþ sembolle gösterilir. F0N1018g Sembollerin teker teker sönmesi yað azalmasýný gösterir. Yað seviyesi ön ayar seviyesinin altýna düþtüðünde göstergede sürücüyü uyaran bir mesaj belirir ve ekleme yapýlmasý gerekir. DÝKKAT Motor yaðý seviyesi bir çubuk yardýmýyla ölçülebilir (bakýnýz "Aracýn bakýmý" bölümündeki "seviye kontrolü" paragrafý). Birkaç saniye sonra, motor yaðý miktarý sembolleri göstergede belirir ve: servis zamaný yakýnsa göstergede gidilebilecek yolu belirtir ve enstrüman paneli uyarý lambasý õ yanar. Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. eðer motor yaðý deðiþim zamaný yaklaþmýþsa, gösterge bir sonraki yað deðiþim mesafesini ekranda Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý göstergede çubuklar þeklinde gösterilir. 20

21 Ducato TR.qxd :10 Page 21 DÝJÝTAL EKRAN STANDART EKRAN (þekil 16) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar açýkken). B Saat (kontak anahtarý çýkarýlmýþ iken ve ön kapýlar kapalý olsa da sürekli görüntülenir). C Odometer (covered km or miles). Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya mil mesafesi gösterilir. þekil 16 F0N0016m þekil 17 F0N0017m KUMANDA BUTONLARI (þekil 17) Ekranýn ve seçeneklerin yukarý hareket etmesini veya ekranda gösterilen deðerin artýrýlmasýný saðlar. MODE Menüyü ekrana getirmek için kýsaca basýnýz ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya gerekli menü opsiyonunu onaylamak için kýsaca basýnýz. Bu butona uzun süreli basmak, standart ekrana geri dönülmesine yol açar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. Not ve butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr: Ayar menüsü Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için; ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltmak için. ÝNDEKS BAKIMI 21

22 Ducato TR.qxd :10 Page 22 BAKIMI ÝNDEKS AYAR MENÜSÜ (þekil 18) Menü, çevrimler halinde ard arda sýralanmýþ ve aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý operasyonlar ve ayarlamalarýn (setup) ve butonlarý vasýtasýyla seçilebilmesini mümkün kýlan bir dizi fonksiyonu içerir. Setup menüsü MODE butonuna kýsa bir süre basarak devreye alýnabilir. ve butonlarýna tek tek basýlarak ayar menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir. Seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak iþlem modlarý her defasýnda deðiþecektir. Bir menü opsiyonunun seçilmesi ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarýn kaydetmek ve önceden seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz. Set Clock (Saat Ayarý) fonksiyonunun seçilmesi deðiþtirilecek ilk deðeri (saatleri) seçmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarýn kaydetmek ve bir sonraki ayar menüsü opsiyonuna (dakikalar) geri dönmek için kýsaca MODE butonuna basýnýz; ayný prosedürü kullanarak deðerleri ayarladýktan sonra önceden seçilen menü opsiyonuna geri döneceksiniz. MODE butonuna uzun basýnýz menü içerisindeyseniz ayar menüsünden çýkmak için; bir opsiyonu ayarlýyorsanýz gösterilen ekrandan çýkmak için; o ana kadar kaydedilen ayarlarý saklar (ve MODE butonuna basýlarak onaylanýr) Gösterilen setup menüsü sürelidir, zaman aþýmýndan dolayý menü kaybolduðunda, sadece kullanýcý tarafýndan yapýlan ayarlar MODE butonuna basýlarak yapýlanlar) hafýzaya alýnýr. 22

23 Ducato TR.qxd :34 Page 23 Standart ekran navigasyonuna eriþmek için kýsaca MODE butonuna kýsaca basýnýz. Menüde gezinmek için ve butonlarýný kullanýnýz. Not Güvenlik gerekçelerinden dolayý, araç hareket halindeyken, sadece azaltýlmýþ menüye ulaþmak mümkündür ( HIZ limiti ayarý için). Araç hareketsiz durumdayken tüm menüye eriþmek mümkündür. F0N1007g þekil 18 ÝNDEKS BAKIMI 23

24 Ducato TR.qxd :10 Page 24 BAKIMI ÝNDEKS 24 Hýz limitinin ayarlanmasý (SPEEd) Bu fonksiyon ile, araç için bir sürat limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ("Uyarý lambalarý ve mesajlarý" bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE basýnýz, ekranda (SPEED- HIZ) kelimesi ve önceden ayarlanmýþ birim (km/h) veya (mph) görünecektir; buton veya 'ye basarak hýz limiti etkinliðini seçiniz (ON) veya deaktivasyon (OFF); Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý seçmek için veya kullanýnýz ve daha sonra MODE butonuna basýnýz. Not Mümkün olan ayar aralýðý seçilen birime baðlý olarak 30 ila 200 km/h veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (daha sonra açýklanan Mesafe biriminin (Birim) ayarlanmasý bölümüne bakýnýz). Every press on button / butonlarýna her bastýðýnýzda deðer 5 birim artar/azalýr. / butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomoatik olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz. Zaman ayarý (Hour) Bu fonksiyon saat ayarýnýn yapýlmasýný saðlar. Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE butonuna basýnýz, hours (saat) simgesi ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; kýsaca MODE butonuna basýnýz, minutes (dakika) simgesi ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz. Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses þiddetinin ayarlanmasý (buzz) Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini ayarlamak mümkündür. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE basýnýz, ekranda (buzz) yazýsý görünecektir; buton veya 'ye basarak gerekli hacmi seçiniz (hacim 8 seviyede ayarlanabilir). Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz Mesafe biriminin ayarlanmasý (Unit) Bu fonksiyon ile birimin ayarlanmasý mümkündür. Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MODE butonuna basýnýz, ekranda (Unit-Birim) kelimesi ile önceden ayarlanmýþ birim (km) veya (mi) gösterilir; istenilen mesafe birimini ayarlamak için veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz.

25 Ducato TR.qxd :10 Page 25 Ön yolcu hava yastýðý ve yan hava yastýðýnýn (bazý tiplerde) devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (Bag P) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MODE butonuna basýnýz ve veya, butonlarýna basarak (BAGP OFF) mesajý (devre dýþý býrakmak için) veya (BAG P On) mesajý (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden MODE butonuna basýnýz;; onay talebi mesajý ekrana gelecektir; (YES-EVET) (devreye alýnmayý/) devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya (no) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MODE butonuna basýnýz. F0N1002g F0N1005g F0N1002g MODE MODE MODE F0N1001g F0N1003g F0N1006g F0N1003g ÝNDEKS BAKIMI 25

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı