ING_TR.qxd :28 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1"

Transkript

1 ING_TR.qxd :28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Aracýnýzý kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat Strada nýzýn teknik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; aracýnýzýn kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Kendi güvenliðiniz ve aracýnýz ile çevrenin korunmasý hakkýnda da çok önemli tavsiyeler bulacaksýnýz. Ýliþikte sunulan SERVÝS REHBERÝNDE Fiat ýn servis Listesi, Garanti Kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve periyodik bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr: geçerliliðini sürdürmek için þart ve koþullarýyla birlikte Garanti Sertifikasý Tofaþ Müþterilerine sunulan ilave hizmet yelpazesi. A racýnýzý güle güle kullanýn! Bu Kullanýcý El Kitabý tüm Fiat Strada versiyonlarýný tanýmlamaktadýr. Bunun için, siz satýn aldýðýnýz aracýn tipine ait bilgi ve uyarýlarý dikkate alýnýz. 1 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

2 ING_TR.qxd :28 Page 2 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT DOLDURMA K Benzinli motorlar: sadece minimum 95 oktanlý (RON ) kurþunsuz benzin kullanýnýz. Dizel motorlar: sadece EN590 Avrupa standartlarýna uygun dizel yakýtý kullanýnýz. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Benzinli motorlar: El freninin çekili olduðundan emin olunuz; vites kolunu boþa alýnýz; debriyaj pedalýna gaz pedalýna dokunmaksýzýn sonuna kadar basýnýz; daha sonra kontak anahtarýný AVV pozisyonuna kadar çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz, anahtarý serbest býrakýnýz. Dizel motorlar: kontak anahtarýný MAR pozisyonuna kadar çevirip, ve m uyarý lambalarýnýn sönmesini bekleyiniz; sonra kontak anahtarýný AVV pozisyonuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz, anahtarý serbest býrakýnýz. ARACIN YANICI MADDELERÝN ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Bu nedenle aracýnýzý; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz. yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI U Aracýnýz, çevrenin daha iyi korunmasý için emisyonlar ile ilgili elemanlarýn sürekli olarak test edilmesini saðlayan bir sistem ile donatýlmýþtýr. 2 2 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

3 ING_TR.qxd :28 Page 3 ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer aracýnýzý satýn aldýktan sonra, ekeltrik çeken (akünün yavaþça boþalmasýriski ile birlikte) aksesuarlar monte ettirmek isterseniz, yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, aracýn elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir. ÞÝFRE KARTI Bu kartý güvenli bir yerde saklayýnýz. Aracýnýzý acil durum prosedürüne göre çalýþtýrmanýz gerektiðinde ihtiyacýnýz olduðu için, ÞÝFRE kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundur manýz tavsiye edilir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým: aracýn performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI... Aracýn doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde aracýn bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý) â (aracýn korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz. 3 3 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

4 ING_TR.qxd :28 Page 4 FIAT STRADA YA HOÞGELDÝNÝZ O rjinal hatlara sahip olan Fiat Strada; mükemmel bir sürüþ memnuniyeti sunmak, güvenliði saðlamak ve çevre ile mümkün olduðu kadar dost olmak için dizayn edilmiþtir. Multi-valve (Çok supaplý) motorlardan ve güvenlik sistemlerinden, sürücü ve yolculara dayanýklý iþletim þartlarýna sahip araç özellikleri ve geliþmiþ konfor sunan her þey, Fiat Strada nýzýn özelliklerinin deðerini anlamanýza yardýmcý olur. D aha sonra; aracýnýzýn stil ve performansýnýn, kullaným masraflarýný azaltmaya yardýmcý olan yeni üretim metodlarý ile el ele olduðunu keþfettiðiniz zaman bunu anlayacaksýnýz. Örneðin; Fiat Strada nýn ilk bakýmý km de yapýlmaktadýr. A yrýca, Fiat Strada nýn her bir parçasý tamamen geri dönüþtürülebilir. Doða için burada iki avantaj vardýr; hiçbir þey ziyan edilmez, ya da atýlmaz ve sonuç olarak yeni hammaddelerin çýkartýlmasýna daha az ihtiyaç duyulur. 4 4 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

5 ING_TR.qxd :28 Page 5 ARACI DOÐRU KULLANMANIZA YARDIM EDECEK SEMBOLLER Bu sayfada göreceðiniz semboller çok önemlidir. Dikkatinizi çekmek için el kitabýna konulan bu sembolleri gördüðünüzde; durup, dikkatle okumalýsýnýz. Gördüðünüz gibi, her sembol; deðiþik alanlardaki konularý kolay ve açýk bir þekilde tanýmlamak için deðiþik biçim ve renklere sahiptir: Þahsi güvenlik. Dikkat. Bu talimatlarýn tamamen veya kýsmen yerine getirilmemesi; sürücü, yolcular veya diðer þahýslar için ciddi bir tehlike oluþturabilir. Çevrenin korunmasý. Bu size aracýn çevreye zarar vermemesini saðlamak için yapmanýz gereken doðru þeyleri gösterir. Aracýn korunmasý. Dikkat. Bu talimatlarýn tamamen veya kýsmen yerine getirilmemesi araçta ciddi hasarlara yol açar ve bazen garantinin de geçersiz olmasýna sebep olur. 5 5 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

6 ING_TR.qxd :28 Page Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

7 ING_TR.qxd :28 Page 7 ÝÇÝNDEKÝLER ARACIN TANITIMI ARACIN KULLANILIÞI ACÝL DURUMDA YAPILACAKLAR ARACIN BAKIMI TEKNÝK ÖZELLÝKLER AKSESUARLARIN MONTAJI FÝHRÝST 7 7 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

8 ING_TR.qxd :30 Page 8 ARACIN TANITIMI SEMBOLLER Fiat Strada nýzý oluþturan bazý parçalarýn üzerine veya yanýna özel renkli etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. P4E02301 FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Aracýnýzý kontak anahtarý çýkartýldýðýnda otomatik olarak devreye giren, hýrsýzlýða karþý ekstra koruma saðlayan ve Fiat ÞÝFRE sistemi olarak adlandýrýlan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Her anahtarýn tutamaðýnda elektronik bir çip vardýr. Bunun görevi motorun çalýþmasý esnasýnda kontak ü- zerinde bulunan özel bir anten ile yayýlan radyo frekans sinyalini deðiþtirerek Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesine çalýþtýr sinyali göndermektir. Ancak bu sinyal tanýndýðý zaman ünite motorun çalýþmasýna izin verir. ANAHTARLAR þekil 1 Araç ile birlikte aþaðýdaki anahtarlar verilmektedir: uzaktan kumanda ile donatýlmamýþ olan araçlarda iki adet A anahtarý; uzaktan kumandalý kapý kilitleme /açma sistemi ile donatýlmýþ olan araçlarda iki adet B anahtarý. A anahtarý esas kullanýlan anahtardýr. Bu anahtar; motoru çalýþtýrýr kapýlarý açar/kilitler ön yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakýr. B anahtarý (uzaktan kumandayý da içerir), uzaktan kumanda ve/veya elektronik alarm sistemi mevcut olan araçlarda, bu anahtar A anahtarý ile ayný fonksiyonlara sahiptir. þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

9 CARTA IN UN POSTO VETTURA. LIBRETTO DI USO E SAFE PLACE. DO NOT MANUAL. EINEM SICHEREN ORT AUFZUBEWAHREN. NICHT IM FAHRZEUG LIE LIEGENLASSEN. ZUM BEDIENUNGSANLEITUNG ZU RATE ZIEHEN. EN LIEU SUR. NE PAS CARNET D' ENTRETIEN. GEBRAUCH DER GEHEIMNUMMERN BITTE DIE ING_TR.qxd :30 Page 9 Þekil 2 de görülen ÞÝFRE kartý da anahtarlar ile birlikte verilir ve bu kart aþaðýdaki bilgileri içerir: A - acil çalýþtýrma için kullanýlacak elektronik þifre ( Acil durumda yapýlacaklar bölümünde Motorun acil durumda çalýþtýrýlmasý ile ilgili bölüme bakýnýz); B - yedek anahtarlar sipariþ edildiðinde, yetkili Fiat Servisine verilecek mekanik anahtar kodu; C - araca Elektronik alarm takýldýðýnda, uzaktan kumanda etiketleri için saðlanan boþ yerler. ÇALIÞMA ÞEKLÝ Anahtar STOP veya PARK pozisyonunda iken her çýkartýldýðýnda koruma sistemi motoru kilitler. Motor çalýþtýrýlýr iken anahtar MAR pozisyonuna çevrildiðinde: 1) Eðer þifre tanýnýr ise, gösterge tablosu üzerindeki uyarý lambasý, koruma sisteminin anahtar kodunu tanýdýðýný ve motor bloke etme sistemini devre dýþý býraktýðýný göstermek için kýsa bir þekilde yanýp söner. Motoru çalýþtýrmak için anahtarý AVV pozisyonuna çeviriniz. 2) Eðer þifre tanýnmaz ise uyarý lambasý (U uyarý lambasý ile birlikte) sürekli yanar. Bu durumda anahtarý önce STOP ve sonra da MAR pozisyonuna çeviriniz; eðer motor hala çalýþmýyor ise, araçl ile birlikte verilen diðer anahtarlarý kullanmayý deneyiniz. Eðer motoru hala çalýþtýramadýysanýz, acil durumda motorun çalýþtýrýlmasý prosedürünü uygulayýnýz ( Acil durumda yapýlacaklar bölümüne bakýnýz) ve aracýnýzý derhal en yakýn yetkili Fiat Servisine götürünüz. Üzerinde þifre numaralarý bulunan ÞÝFRE kartý ve anahtar güvenli bir yerde saklanmalýdýr. U.K. Motorlu araç sigorta kuruluþlarýnýn talebi gereði; acil durum çalýþtýrma ÞÝFRE kartý ve yedek anahtarlar sunulamamaktadýr. Yardýma ihtiyacýnýz olduðu takdirde, en yakýn Fiat Bayine baþvurunuz veya numaralý Ücretsiz Hattý telefonla arayýnýz. ÞÝFRE kartý güvenlik nedeniyle çoðaltýlamayacak þekilde yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla kaybolmasý riskine karþýda devamlý taþýnmasý yerine üzerindeki numaranýn bir yere not edilmesi de uygun olacaktýr. þekil 2 F I A T CODE ELECTRONIC CODE CODE MECHANICAL C A B C P4E01369 Kontak anahtarý MAR pozisyonunda ve araç hareket halinde iken; 1) Uyarý lambasý yanar ise, bu sistemin kendi kendini kontrol ettiðini gösterir (voltaj düþmesi gibi sebeplerle). 2) Uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi aracýn motor bloke sistemi tarafýndan korunmadýðýný göstermektedir bu durumda tüm anahtarlarýn þifrelerinin hafýzaya kaydedilmesi iþlemini yaptýrmak için derhal en yakýn yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. 9 9 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

10 ING_TR.qxd :30 Page 10 Eðer anahtar sert darbelere maruz kalýr ise, içersindeki elektronik elemanlar zarar görebilir. Hafýzaya yeni kayýt iþlemi yapýlýrken mevcut olmayan anahtarlar (kayýp veya çalýnmýþ olabilir) aracý çalýþtýrmak için kullanýlmamasýný garanti etmek amacý ile hafýzadan silinir. ELEKTRONÝK ALARM SÝSTEMÝ (bazý tiplerde) DÝKKAT Araç ile birlikte verilen her anahtarýn, sistemin kontrol ünitesi tarafýndan hafýzaya alýnmasý gereken ve diðer anahtarlardan farklý olan bir þifresi vardýr. YEDEK ANAHTARLAR Eðer ilave anahtarlar isterseniz sahip olduðunuz diðer anahtarlarý ve þifre kartýný da alarak, doðruca en yakýn yetkili Fiat Servisine gidiniz. Servis, kullandýðýnýz anahtarlarýn ve yenilerinin (en çok 7 adet) hafýzaya kaydedilmesi iþlemini yapacaktýr.. Araç satýldýðýnda tüm anahtarlar ve ÞÝFRE kartý yeni sahibine verilmelidir. Elektronik alarm sistemi aþaðýdaki fonksiyonlara sahiptir: uzaktan kumandalý merkezi kapý açma/kapama sistemi; çevresel koruma, kapýlarýn, bagajýn ve motor kaputunun açýlmasýný algýlar; hacimsel koruma, yolcu kabinindeki tüm yabancý varlýklarýn hareketlerini algýlar. UZAKTAN KUMANDA Kontak anahtarý içinde yer alan u- zaktan kumanda radyo frekansý ile çalýþýr kapýlarýn açýlma ve kilitleme iþlemini yapmak için þekil 3 te görülen A butonuna basýnýz. Uzaktan kumanda radyo frekansý ile çalýþýr Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

11 ING_TR.qxd :30 Page 11 Homologasyon (Onay) Her ülkede radyo frekanslarý ile ilgili yürürlükte olan kanunlara göre; ülkeler için geçerli olan homologasyon rakamlarý el kitabýnýn sonunda, fihrist bölümünden sonra verilmiþtir; verici kodunun belirtilmesi gereken ülkeler için verici kodlarý uzaktan kumandanýn üzerine yazýlmýþtýr. ÇALIÞTIRILMASI Fiat Strada nýn alarm sistemi, ön panelin üzerindeki sigorta kutusu içinde yer alan bir alýcý tarafýndan çalýþtýrýlýr ve anahtar üzerinde yer alan uzaktan kumanda ile devreye sokulur. P4E02129 Sistem sadece kontak anahtarý; STOP veya PARK pozisyonunda iken çýkartýldýðýnda çalýþýr. Elektronik alarm kumanda ünitesi kendinden beslemeli alarm sirenini de ihtiva eder. Alarm sisteminin devreye sokulmasý: Þekil 3 de görülen uzaktan kumanda üzerindeki A butonuna basýnýz. Bip sesi duymanýz ve yaklaþýk 3 saniye süre ile sinyal lambalarýnýn yanmasý gerekir (kanunlarýn izin verdiði ülkelerde). Alarm devrede olduðu sürece, gösterge panelindeki LED (þekil 4-A) yanýp söner. Alarm sisteminin devreden çýkartýlmasý: Uzaktan kumanda üzerindeki butona tekrar basýnýz. 2 kez bip sesi duymanýz ve sinyallerin iki kez yanýp sönmesi gerekir (kanunlarýn izin verdiði ülkelerde). Hacimsel koruma fonksiyonunun devre dýþý býrakýlmasý: Elektronik alarmý devreye sokmadan önce hacimsel koruma fonksiyonu þöyle iptal edilebilir: Kontak anahtarýný STOP pozisyonuna çeviriniz, sonra derhal MAR pozisyonuna ve tekrar STOP pozisyonuna çeviriniz. Daha sonra anahtarý çýkartýnýz. Þekil 4 de görülen gösterge tablosu üzerindeki A ledi, alýcýlarýn devre dýþý olduðunu belirtmek için yaklaþýk 2 saniye kadar yanar. Elektronik alarmý devreye sokmadan önce hacimsel koruma fonksiyonunu tekrar çalýþtýrmak için, kontak anahtarýný en az 30 sn MAR pozisyonunda tutunuz. P4E02130 þekil 3 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

12 ING_TR.qxd :30 Page 12 Bununla birlikte, bu fonksiyonu devre dýþý býraktýktan sonra, kontak anahtarý MAR pozisyonunda iken kumanda edilen elektrikli kumandalardan birini (elektrik kumandalý camlar gibi) kullanmak isterseniz; anahtarý MAR pozisyonuna çeviriniz, istediðiniz elektrikli kumandayý kullanýnýz ve 30 saniye süre içinde anahtarý STOP pozisyonuna çeviriniz. Bundan sonra, hacimsel koruma sensörlerini devreye sokmadan araç alarmý devreye sokulabilir. Sirenin devre dýþý býrakýlmasý: elektronik alarmý devreye alýrken, uzaktan kumanda butonuna 4 saniyeden fazla bir süre ile basýnýz. Sirenin devre dýþý býrakýldýðýný ve alarmýn devreye alýndýðýný belirten beþ bip sesi duyulacaktýr. ALARMIN KENDÝ KENDÝNÝ KONTROLU Eðer alarmý devreye soktuðunuzda, ilk bip sesinden bir saniye sonra, daha kýsa ikinci bir bip sesi duyarsanýz; iyice kapatýldýklarýndan emin olmak için kapýlarý, motor kaputunu ve bagajý kontrol ediniz. 12 Bunu yaptýktan sonra alarmý tekrar devreye sokunuz. Eðer problem tekrar eder ise, aracýnýzý bir yetkili Fiat Servisinde kontrol ettiriniz. SÝSTEMÝN PROGRAMLANMASI Yeni aracýnýz size teslim edildiðinde, aracýn alarmý yetkili Fiat Servisi tarafýndan programlanmýþ olur. Sonradan yapýlacak her türlü programlama iþlemi de bir yetkili Fiat Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. ÝLAVE UZAKTAN KUMANDALARIN ÝSTENMESÝ Kumanda ünitesi en çok 8 adet uzaktan kumandayý tanýr.ýlave olarak fazladan uzaktan kumanda istenmesi halinde, yetkili Fiat Servisine giderek tüm uzaktan kumandalar için ayný programlama iþlemlerini uygulamayý unutmayýnýz. PÝLLERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Eðer butona basýldýðýnda uzaktan kumanda ledi sadece bir kez yanýp söner ise veya kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde gösterge tablosu üzerinde yer alan þekil 4 deki A ledi 60 saniye süreyle yanýk kalýrsa, pillerin ayný tipte yenileri ile deðiþtirilmesi gerekir. Pilleri deðiþtirmek için; þekil 5 deki A yuvasýna bir tornavida yerleþtirerek plastik muhafazayý açýnýz ve yeni pilleri kutuplarý doðru olacak þekilde yerleþtirdikten sonra plastik muhafazayý tekrar kapatýnýz. þekil 5 P4E Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

13 ING_TR.qxd :30 Page 13 Bitmiþ piller doðayý kirletir. Bunlar mevcut kanunlarla belirlenen özel kaplarda imha edilmelidir. ALARMI NELER ÇALIÞTIRIR Aracýn alarmý devreye sokulduðunda, elektronik alarm aþaðýdaki durumlarda çalýþýr: 1) Kapýlardan biri, beþinci kapý veya motor kaputu açýk ise, 2) Akü baðlantýlarý sökülür ise veya elektronik alarm kablolarý kesilir ise, 3) Yolcu kabini içinde herhangi bir þey hareket eder ise (hacimsel koruma), 4) Fiat ÞÝFRE sistemi tarafýndan tanýmlanamayan bir anahtar MAR pozisyonuna çevrildiðinde. Alarm çalýþtýðýnda, 26 saniye kadar süren bir siren çalacaktýr. Eðer alarmýn sebebi devam ederse, alarm ve sinyal lambalarý yada sadece sinyal lambalarý (kanunlarýn izin verdiði ülkelerde) yanýp sönecektir. Alarm durumu oluþtuktan sonra, alarm sistemi normal koruma fonksiyonlarýna dönecektir. ALARM DURUMUNUN OLUÞTUÐUNUN ANLAÞILMASI Sistem, alarm durumu gerektiren olaylarý (araca zorla girilmesi gibi) haber vermek için devreye girer. Gösterge paneli led, alarm sisteminin; çevresel /hacimsel koruma sensörleri tarafýndan çalýþtýrýldýðýný veya sistemin elektrik kablolarýnýn kesildiðini ya da kontaðýn kurcalandýðýný bildirmek için yanýp sönecektir. Alarm sistemi; araca zorla girilmesi durumunu, aþaðýdaki sinyallerle belirtir. Alarm sinyalleri 1 defa yanýp sönme = bir yada daha fazla kapý 2 defa yanýp sönme = motor kaputu 3 defa yanýp sönme = hacimsel sensörler 4 defa yanýp sönme = kontak anahtarý beslemesi 5 defa yanýp sönme kablosu kesildiðinde = akü 6 defa yanýp sönme = siren telleri kesildiðinde 7 defa yanýp sönme alarmýn çalmasýný gerektriren en az üç neden olduðunda = Sabit yanan ýþýk durumunda uzaktan kumanda pilinin bitmiþ olmasý = Yanýp sönme, azami 90 saniye süreyle ardýþýk olarak sürer Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

14 ING_TR.qxd :30 Page 14 Aracýn alarmý elektrik tükettiði için, aracýnýzýn bir aydan fazla bir süre için kullanmayacaksanýz, uzaktan kumandayý kullanarak sistemi devre dýþý býrakmanýz ve anahtarý OFF pozisyonuna çevirmeniz tavsiye edilir. Bu iþlem akünün boþalmasýný önleyecektir. KONTAK Anahtar, þekil 6 da görüldüðü gibi 4 pozisyona çevrilebilir: - STOP: Motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir ve direksiyon mekanik olarak kilitli. Bazý elektrikli sistemler (ses sistemi, merkezi kilit, elektronik alarm gibi) kullanýlabilir. - MAR: Sürüþ pozisyonu. Bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. - AVV: Motoru çalýþtýrmak için. - PARK: Motor çalýþmýyor, park lambalarý yanýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Anahtarý PARK pozisyonuna çevirmek için A butonuna basýnýz. Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ ise (birisi aracýnýzý çalmak için uðraþmýþ olabilir) aracýnýzý kullanmadan önce, normal olarak çalýþtýðýndan emin olmak için bir yetkili Fiat Servisine baþvurunuz. DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Kilitleme: Kontak anahtarýný STOP veya PARK pozisyonunda iken çýkartýp, direksiyonu kilitlenene kadar çeviriniz. P4E02132 Aracýnýz hareket halinde iken kontak anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde direksiyonu ilk çeviriþinizde mekanizma kilitlenecektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir. 14 þekil 6 14 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

15 ING_TR.qxd :30 Page 15 ÖN PANEL Göstergelerin ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve konumu, araçlarýn tiplerine baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. P4E02299 þekil 7 1. Yönlendirilebilir ve ayarlanabilir yan hava yönelticileri - 2. Yan cam hava yönelticisi- 3.Dýþ lambalar kumanda kolu - 4. Gösterge tablosu ve uyarý lambalarý - 5. Hava yastýðý - 6. Yönlendirilebilir ve ayarlanabilir orta hava yönelticileri - 7. Dörtlü ikaz flaþör düðmesi - 8. Ön ve arka cam yýkama / silecek kumanda kolu - 9. Kumanda düðmeleri ve uyarý lambalarý Radyo Yolcu hava yastýðý Torpido gözü Isýtma ve havalandýrma sistemi kumandalarý - 14.Çakmak Eþya gözü veya küllük yeri Kontak Direksiyon yükseklik ayar kolu Korna Sigorta kutusu kapaðýnýn koruyucusu Motor kaputu açma kolu Far yükseklik ayarý Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

16 ING_TR.qxd :31 Page 16 GÖSTERGE TABLOSU 1.2 8V TÝPLER A - Uyarý lambalý yakýt göstergesi B - Motor devir saati C - Kilometre saati ve sayacý (günlük ve toplam) D - Dýþ hava sýcaklýk göstergesi E - Motor su sýcaklýk göstergesi. P4E02634 þekil 8 1.9D JTD TÝPLER A - Uyarý lambalý yakýt göstergesi B - Motor devir saati C - Kilometre saati ve sayacý (günlük ve toplam) D - Dýþ hava sýcaklýk göstergesi E - Motor su sýcaklýk göstergesi. þekil 9 P4E Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

17 ING_TR.qxd :31 Page 17 KULLANIM AYARLARI KOLTUKLAR þekil 10 Tüm koltuk ayarlarý araç duruyor iken yapýlmalýdýr. Koltuðun ileri-geri hareket ettirilmesi A kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geriye itiniz. Kolu býraktýktan sonra koltuðu ileri - geri hareket ettirmeye çalýþarak, kýzaklar üzerindeki kilitlerine oturduðundan emin olunuz. Elleriniz direksiyon simidi üzerinde duruyor iken kollarýnýz hafifçe bükülmüþ ise, sürüþ için doðru pozisyonda bulunuyorsunuz demektir. Koltuðun yerine tam oturmamasý koltuðun aniden yerinden hareket etmesine neden olabilr. Koltuk arkalýklarýnýn eðiminin ayarlanmasý B kolunu kaldýrýp koltuk arkalýðýnýn eðimini istediðiniz þekilde ayarlayýn. B kolunu tamamen indiriniz ve koltuk arkalýðýnýn kilitlendiðinden emin olunuz. Koltuk arkalýðýnýn ayarlanmasý/yatýrýlmasý Koltuðu yatýrmak için C çekiniz. kolunu Koltuklarý sökmeyiniz ve üzerlerinde herhangi bir iþlem yaptýrmayýnýz. Doðru olarak yaptýrýlmayan bir iþlem güvenliðiniz açýsýndan zararlý olabilir. Bu tür iþlemler için kesinlikle bir yetkili Fiat servisine baþvurunuz. P4E01518 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

18 ING_TR.qxd :31 Page 18 BAÞLIKLAR þekil 11 Yolcunun güvenliðini artýrmak için koltuk baþlýklarý ayarlanabilir. Baþlýklar istenilen pozisyona otomatik kilitlenir. Baþlýklar boynunuzun deðil baþýnýzýn arka kýsmýný destekleyecek þekilde ayarlanmalýdýr. Baþlýklar sadece bu pozisyonda iseler, arkadan çarpýlma halinde etkili bir koruma saðlayabileceklerdir. DÝREKSÝYON þekil 12 Direksiyon, sadece araç duruyor iken ayarlanmalýdýr. Direksiyon simidinin yüksekliði ayarlanabilir: 1) A kolunu 1 pozisyonuna getiriniz. 2) Direksiyon simidini ayarlayýnýz. 3) Direksiyon simidini tekrar yerine sabitlemek için, kolu 2 pozisyonuna getiriniz. ÝÇ DÝKÝZ AYNALAR þekil 13 Ayna ayarlanabilir. Aynayý aþaðýdaki konumlara getirmek için A kolunu kullanýnýz. 1) normal konum 2) Ýndirekt yansýma konumu Ayna üzerinde, çarpýþma halinde aynayý serbest býrakan bir emniyet tertibatý da mevcuttur. P4E01307 P4E02112 P4E01375 þekil þekil 12 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

19 ING_TR.qxd :31 Page 19 DIÞ DÝKÝZ AYNALARI Manuel kumandalý aynalar þekil 14 Aracýn içinden A düðmesini çeviriniz. Eðer açýk konumda bulunan ayna dar yerlerden geçmeyi zorlaþtýrýyor ise, aynayý þekil 14 de 1 pozisyonundan 2 pozisyonuna katlayýnýz. Sürücü tarafýndaki ayna kavisli olduðundan dolayý, mesafelerin algýlanmasý hafifçe deðiþebilir. Eðer açýk konumda bulunan ayna dar yerlerden geçmeyi zorlaþtýrýyor ise, aynayý þekil 14 ve 15 de 1 pozisyonundan 2 pozisyonuna katlayýnýz. Sað dikiz aynasý geniþ görüþ açýsý saðlayan dýþbükey bir aynadýr. Bu tür aynalarda görüntüdeki cismin göründüðünden daha yakýn olduðuna dikkat edilmelidir. P4E02115 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

20 ING_TR.qxd :31 Page 20 EMNÝYET KEMERLERÝ EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANILIÞI þekil 16 Emniyet kemerlerini baðlamak için, A dilini alarak klik sesini duyana kadar B kilidinin içine itiniz. Kemeri yavaþça çekiniz ve eðer kemer sýkýþýrsa, kýsa bir bölümünün geriye sarýlmasýna izin verip, yavaþça yeniden dýþarý doðru çekiniz. Kemeri serbest býrakmak için C düðmesine basýnýz. Kemerin geriye P4E01376 sarýlýrken dönmesini önlemek için, kemeri elinizle yönlendiriniz. Kemer toplayýcýdan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak, ona tam bir hareket özgürlüðü saðlayacak þekilde sarar. Araç dik bir yokuþta park edildiðinde toplayýcý mekanizma kilitlenebilir; bu normal bir durumdur. Toplayýcý mekanizma; kemer hýzla çekildiðinde, ani fren yapýldýðýnda, çarpýþma durumunda veya yüksek hýzda viraj dönerken kilitlenir. Maksimum güvenlik için, koltuk arkalýðý dik pozisyonda ayarlanmýþ olarak arkanýza yaslanýnýz ve kemerin panel ve kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz. EMNÝYET KEMERLERÝNÝN YÜKSEKLÝK AYARI Emniyet kemeri yükseklik ayarý araç duruyor iken yapýlmalýdýr. Emniyet kemerinin yüksekliðini daima kullanýcýya uygun olarak ayarlayýnýz. Bu þekilde çarpýþma durumunda oluþabilecek yaralanma riskini en aza indirgeyebilirsiniz. Kemer, omuz kenarý ile boyun arasýndaki mesafenin yaklaþýk olarak ortasýndan geçtiðinde uygun olarak ayarlanmýþ demektir. Emniyet kemeri 4 deðiþik yükseklik kademesinden birine ayarlanabilir (þekil 17): Kemeri yükseltmek için: C halkasýný istenilen yüksekliðe kaldýrýnýz. þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

21 ING_TR.qxd :31 Page 21 Kemeri Alçaltmak için: D düðmesine basýnýz ve C halkasýný istenilen yüksekliðe indiriniz. Ýþlem tamamlandýktan sonra D düðmesine basmadan, C halkasýný aþaðý doðru iterek kemerin yerine oturduðundan emin olunuz. Ayarlamayý yaptýktan sonra, daima halkanýn yükseklik kademelerinden birine oturduðundan emin olunuz. EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANIMI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Sürücü emniyet kemerlerinin kullanýmý ile ilgili yerel trafik kurallarýna uymak ve bunu aracýn içersindeki diðer yolculara bildirmekle yükümlüdür. Daima ön ve arka koltuklardaki yolcularýn emniyet kemerlerinin baðlý olduðundan emin olunuz. Kemerlerinizi baðlamadan yola çýktýðýnýzda, çarpýþma durumunda ciddi bir þekilde yaralanma ve ölüm riskini arttýrýrsýnýz. Kemer dönük olmamalýdýr. Kemerin üst bölümü omuz ve göðüs üzerinden çapraz geçmelidir. Alt kýsým kullanýcýnýn öne doðru kaymasýný önlemek için karýn üzerinden deðil kalça üzerinden baðlanmalýdýr (þekil 18). Kemerin yolcunun vücudunu sarmasýný önlemek için klipsler, tutucu parçalar vs. kullanmayýnýz. P4E01309 P4E01377 P4E01378 þekil 17 þekil 18 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

22 ING_TR.qxd :31 Page 22 Kesinlikle emniyet kemeri çocuðun üzerinden geçecek þekilde kucaðýnýza çocuk alarak seyahat etmeyiniz (þekil 19). CÝDDÝ TEHLÝKE: Yolcu tarafýna hava yastýðý monte edilmiþ ise ön yolcu koltuðuna çocuk koltuðu monte etmeyiniz. P4E01379 Hamile bayanlarda emniyet kemeri takmak zorundadýrlar. Kemer takmamalarý halinde hem kendileri hem de doðacak çocuklarý için kaza durumunda yaralanma riski daha fazladýr. Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt kýsmýný karýn bölgesinin altýndan geçecek þekilde ayarlamalýdýrlar (þekil 20). EMNÝYET KEMERLERÝNÝN DAÝMA ÝYÝ DURUMDA TUTULMASI ÝÇÝN YAPILMASI GEREKENLER 1) Kemer daima gergin, dönmemiþ ve hiçbir zorlukla karþýlaþmadan serbest þekilde kayabilecek pozisyonda kullanýlmalýdýr. 2) Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra, üzerlerinde herhangi bir hasar görünmese bile deðiþtiriniz. 3) Emniyet kemerlerini sabunlu su ile yýkayýp, durulayarak, gölgede kurutunuz. Örgüye zarar verebilecek türden; kuvvetli deterjanlar, çamaþýr suyu, renklendirici veya diðer kimyasal maddeleri kullanmayýnýz. 4) Toplayýcý makaralarýný kesinlikle ýslatmayýnýz. Sadece kuru kalmalarý halinde düzgün olarak çalýþmalarý garanti edilir. þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

23 ING_TR.qxd :32 Page 23 ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ BÝR ÞEKÝLDE TAÞINMASI (Araçlarda çocuklarý taþýrken uyulmasý gereken yasal kurallar) Bir çarpýþma durumunda en iyi bir þekilde korunma saðlanmasý için bütün yolcularýn oturmalarý ve yeterli özellikte koruyucu sistemler kullanmasý gerekir. Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir. Çocuklarýn baþlarý vücut aðýrlýklarý ile kýyaslandýðýnda yetiþkinler göre daha büyük ve aðýrdýr. Ayrýca çocuklarýn kas ve kemik yapýlarý tam olarak geliþmemiþtir. Bu nedenle çocuklar için yetiþkinlerin kullanmalarý gereken sistemlerden farklý özelliklere sahip koruyucu sistemler gerekmektedir. En iyi çocuk koruyucu sistemlerin üzerinde yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarý ECE R 44 Avrupa standartlarý üzerinde yer almaktadýr. Bu standart beþ farklý grupta toplanan çocuk koruyucu sistemlerinin kullanýlmasýný zorunlu kýlar (þekil 21): Grup 0 aðýrlýk 0-10 kg Grup 1 aðýrlýk 9-18 kg Grup 2 aðýrlýk kg Grup 3 aðýrlýk kg Görüldüðü gibi birden fazla aðýrlýk grubunu kapsayan sistemlerde olduðundan dolayý belirtilen aðýrlýk gruplarý kýsmen farklýlýklar gösterebilir. Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri bulunmalý ve sisteme rijit olarak baðlanmýþ sökülemeyen bir etiket üzerinde kontrol edilmiþ olduðunu gösteren iþaret olmalýdýr. 36 kg dan daha aðýr ve 1.5 m den daha uzun boylu çocuklar koruyucu sistemlerin kullanýmý açýsýndan yetiþkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemerini kullanabilirler. Fiat aksesuar bölümünde her aðýrlýk grubundan çocuða göre koruyucu sistem bulunmaktadýr. Fiat için tasarlanmýþ olan bu özel sistemlerin kullanýlmasý tavsiye olunur. P4E00197 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

24 ING_TR.qxd :32 Page 24 Bir kaza durumunda en emniyetli yer olduðundan dolayý, çocuk emniyet koltuklarýnýn arka koltuða yerleþtirilmesi gerekir. Yolcu hava yastýðý olan araçlarda çocuk emniyet koltuklarýný kesinlikle ön yolcu koltuðuna monte etmeyiniz. Çarpýþmanýn þiddeti ne olursa olsun þiþen hava yastýðý ölümle bile sonuçlanabilecek yaralanmalara sebep olabilir. GRUP 0 10 kg a kadar olan süt bebekleri bebeðin baþýný destekleyen ve arka tarafa bakar þekilde (þekil 22) monte edilen beþiðe benzer özel koltuklarda taþýnmalýdýr. Bu þekilde ani frenlemelerde bebeðin boynuna hiç bir þekil P4E00198 kuvvet etki yapmaz. Bu koltuk, þekil 22 de gösterildiði gibi aracýn emniyet kemerleri ile baðlý olup bebekte ayrýca bu beþiðe kemer ile baðlanmalýdýr. Þekiller sadece örnek olarak verilmiþtir. Kullandýðýnýz koltuðu, verilen talimatlara uygun olarak monte ediniz. þekil 23 P4E00199 GRUP 1 9 ila 18 kg arasý çocuklar ön tarafta kendi koltuklarý ile ve bir yastýk kullanarak taþýnabilir (þekil 23). Bu arada aracýn emniyet kemeri ile çocuk ve koltuðu birlikte baðlanmalýdýr. Þekiller sadece örnek olarak verilmiþtir. Kullandýðýnýz koltuðu, verilen talimatlara uygun olarak monte ediniz. Grup 0 ve 1 için, arka tarafta yer alan bir baðlantý vasýtasýyla aracýn emniyet kemerleri kullanýlarak baðlanan çocuk koruyucu koltuklarý vardýr. Çocuk da koltuða özel kemerler vasýtasýyla baðlanýr. Çocuk koltuklarý; bir yastýk kullanýlarak yanlýþ þekilde monte edilmeleri halinde, boyutlarýndan dolayý tehlikeli olabilirler. Daima, kullanmakta olduðunuz çocuk emniyet koltuklarýnýn özel montaj talimatlarýna uyunuz. 24 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

25 ING_TR.qxd :32 Page 25 GRUP 2 15 ile 25 kg arasý çocuklar direkt olarak aracýn emniyet kemeri ile baðlanabilirler. Çocuk koltuðunun kullaným amacý emniyet kemerinin çapraz kýsmýnýn çocuðun göðsü üzerinden (kesinlikle boðazý üzerinden deðil) geçmesi ve yatay kýsmýnýn da çocuðun kalçalarýný (karnýný deðil) sarmasý için çocuðun doðru konumda bulunmasýný saðlamaktýr (þekil 24). Þekiller sadece örnek olarak verilmiþtir. Kullandýðýnýz koltuðu, verilen talimatlara uygun olarak monte ediniz. þekil 24 P4E00200 GRUP 3 22 ile 36 kg arasý çocuklar için göðsünün boyutu çocuðun sýrtýnýn koltuk arkalýðýndan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak üzere bir destek kullanýlmasýný gerektirmez (þekil 25). 1.5 m den daha uzun boylu çocuklar yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler. Araçlarda çocuklarý taþýrken uyulmasý gereken kurallar aþaðýda özetlenmiþtir: 1) Yolcu hava yastýðý bulunan araçlarda çocuklar kesinlikle ön yolcu koltuðuna oturtulmamalýdýr. þekil 25 P4E ) Kullanmakta olduðunuz özel çocuk koruyucu sistemlerin montajý ile ilgili imalatçý firma tarafýndan verilmesi gereken talimatlara uyunuz. Çocuk koruyucu sistemlerinin montaj talimatlarýný aracýn belgeleri ve bu el kitabý ile birlikte saklayýnýz. Montaj talimatý olmayan çocuk koruyucu sistemlerini asla kullanmayýnýz. 3) Emniyet kemerini çekerek iyi bir þekilde baðlandýðýný daima kontrol ediniz. 4) Bir koltuða sadece bir çocuk baðlanabilir. 5) Emniyet kemerinin çocuðun boðazýnýn üzerinden geçmediðini daima kontrol ediniz. 6) Seyahat esnasýnda çocuklarýn yanlýþ bir þekilde oturmalarýna ve kemerleri çýkartmalarýna izin vermeyiniz. 7) Yolcular kucaklarýnda çocuk veya bebek taþýmamalýdýrlar. Bir kaza esnasýnda hiç kimse bir çocuðu tutamaz. 8) Her hangi bir kazadan sonra çocuk emniyet sistemini (koltuðu) deðiþtiriniz Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

26 ING_TR.qxd :32 Page 26 YOLCU KOLTUKLARI ÝLE ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMININ UYGUNLUÐU Araçlarda çocuklarý taþýrken uyulmasý gereken kurallar aþaðýda özetlenmiþtir: Grup Aðýrlýk Yolcu koltuðu Grup 0, 0+ Grup 1 Grup 2 Grup 3 13 kg a kadar kg arasý kg arasý kg arasý Gösterilen grup lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre Üniversal kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluðu Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

27 ING_TR.qxd :32 Page 27 ÖN GERDÝRÝCÝLER Fiat Strada, ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin daha etkili koruma saðlamasý için ön gerdirici sistem ile donatýlmýþtýr. Bu sistem, bir sensör yardýmý ile þiddetli bir çarpýþma olduðunu algýlar ve kemerin birkaç santim daha gerilip kýsalmasýný saðlar. Bu þekilde; kemer kullanýcýyý arkada tutmaya baþlamadan önce, ön gerdirici kemerin vücudu boþluksuz bir þekilde sarmasýný saðlar. Emniyet kemeri kilitlendiðinde, ön gerdiricinin devreye girdiði anlaþýlýr ve emniyet kemeri el ile bile çekilemez. Ön gerdirici devreye girdiðinde hafif bir duman görülür. Bu duman zararlý deðildir ve herhangi bir yangýnýn baþlangýcýný iþaret etmez. Ön gerdirici sistem herhangi bir bakým veya yaðlama gerektirmez. Sistemin orijinal durumunda yapýlacak her türlü deðiþiklik, etkinliðini geçersiz kýlar. Ýstisnai doðal afetler (sel, deniz fýrtýnalarý gibi) sonucu sistem ýslanýr ve çamurlanýr ise deðiþtirilmesi zorunludur. Gerdiricinin maksimum koruma saðlamasý için emniyet kemerini gögüs ve kalçalarý saracak þekilde baðlamalýdýr. Ön gerdirici parçalarý yaðlama veya bakým gerektirmez; kesinlikle sökmeyiniz veya kurcalamayýnýz. Her türlü iþlem uzman kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Müdahale gerektiðinde bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. Ön gerdirici sadece bir kez kullanýlabilir. Ön gerdiricinin, devreye girdiði çarpýþmalardan sonra bir yetkili Fiat Servisinde deðiþtirilmesi gereklidir. Ön gerdirici, etiket üzerinde belirtilen imalat tarihinden itibaren 10 yýl süre ile iþlerliðini korur. Bu sürenin sonuna yaklaþýldýðýnda deðiþtirilmesi gerekir. Ön gerdirici etrafýndaki bölgede oluþan patlama, titreþim veya ýsýtma (6 saate kadar 100 C nin üzerinde) gibi iþlemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Kötü yol yüzeylerinden veya kazara kaldýrýmlara çýkýlmasýndan dolayý oluþan titreþim ve sarsýntýlar sistemi etkilemez. Bununla birlikte eðer herhangi bir þekilde yardýma ihtiyacýnýz olursa, bir yetkili Fiat Servisine müracaat ediniz Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

28 ING_TR.qxd :32 Page 28 GÖSTERGELER KÝLOMETRE SAATÝ þekil 26 A - Toplam ve günlük kilometre sayacý B - Kilometre saati C - Günlük kilometre sayacý sýfýrlama ve günlük kilometreden toplam kilometreye geçme butonu (2 saniye süre ile basýlmalýdýr). D - Dýþ hava sýcaklýk göstergesi (bazý tiplerde) Aracýn tipine baðlý olarak kilometre saati üzerinde gösterilen maksimum hýz deðeri farklý olabilir. YAKIT GÖSTERGESÝ þekil 27 Ýbre, depoda bulunan yakýt miktarýný gösterir. A rezerv uyarý lambasý yandýðýnda, depoda yaklaþýk 5.5 ile 7.5 litre yakýt kalmýþ demektir. Katalitik konvertörlü araçlarý yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz; katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz. E - Depo boþ F - Depo dolu DÝKKAT Eðer depo boþ iken rezerv uyarý lambasý (þekil 27-A) yanýp sönüyor ve ibre lambanýn üzerine geliyor ise bu, sistemde bir arýzanýn olduðuna iþaret eder. Bu durumda sistemi kontrol ettirmek için aracýnýzý bir yetkili Fiat Servisinin görmesini saðlayýnýz. MOTOR SU SICAKLIK GÖSTERGESÝ þekil 28 Uyarý lambasýnýn (A) yanmasý motor soðutma suyundaki aþýrý sýcaklýðý göstermektedir. Normal çalýþma þartlarýnda ibre aracýn kullanýmý ve sürekli bir þekilde kendisini otomatik olarak ayarlayan motor soðutma sisteminin yönetimine baðlý olarak tehlikeli kýrmýzý bölgenin dýþýnda kalarak, P4E02307 P4E02137 P4E02138 þekil þekil 27 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

29 ING_TR.qxd :32 Page 29 skalanýn üzerinde deðiþik pozisyonlarda bulunabilir. DÝKKAT Eðer aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý (þekil 28-A) yanýk ve ibre skalanýn hemen baþlangýcýnda ise (düþük sýcaklýk), bu sistemde bir arýzanýn olduðuna iþaret eder. Bu durumda sistemi kontrol ettirmek için aracýnýzý bir yetkili Fiat Servisinin görmesini saðlayýnýz. Sýcak iklimlerde hava sýcaklýðý çok yüksek olduðunda çok yavaþ gidiyor olsanýz bile, ibre kýrmýzý bölgeye yaklaþabilir. Bu durumda motoru durdurunuz. Kýsa bir süre sonra, motoru tekrar çalýþtýrýp, hafifçe gaza basabilirsiniz. Ýbre kýrmýzý alana girerse, motoru derhal durdurunuz ve yetkili bir yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz. Bu durum gerekli önlemler alýndýktan sonra devam edecek olursa; motoru durdurunuz ve yetkili bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. MOTOR DEVÝR SAATÝ þekil Eðer ibre kýrmýzý bölgede ise, motor yüksek devirde çalýþýyor demektir. Bu durum motora zarar verebilir dolayýsýyla önlenmesi gerekmektedir. DÝKKAT Motor yüksek devirde çalýþýyorken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt akýþýný keserek motor devrini düþürür. DÝJÝTAL SAAT þekil 31 Dijital saat aracýn radyolu veya radyosuz olmasýna göre iki deðiþik pozisyonda konumlandýrýlmýþtýr: Orta hava yönelticilerinin üzerine karþýlýk gelen bölmede ya da sigara çakmaðýnýn alt kýsmýna karþýlýk gelen yerde. P4E02139 P4E02382 P4E02387 þekil 29 þekil 30 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

30 ING_TR.qxd :32 Page saat üzerinden ayarlanmýþtýr. Saatlerin ayarlanmasý: A düðmesine basýnýz. Dakikalarýn ayarlanmasý: B düðmesine basýnýz. Düðmenin her basýldýðýnda bir birim ilerleme kaydedilir. Düðme birkaç saniye basýlý tutulursa, otomatik hýzlý ilerleme gerçekleþir. Ayarlamak istediðiniz saate yaklaþtýðýnýz zaman, düðmeye basýp býrakarak ayarý tamamlayýnýz. UYARI LAMBALARI Bu lambalar aþaðýdaki durumlarda yanarlar: AKÜ ÞARJ ETMÝYOR (kýrmýzý) w Elektrik üretim sisteminde arýza olmasý durumunda yanar. Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde uyarý lambasý yanar, fakat motor çalýþýr çalýþmaz sönmesi gerekir. MOTOR YAÐ BASINCI ÇOK DÜÞÜK (kýrmýzý) v Motor yað basýncý normal seviyenin altýna düþtüðünde yanar. Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde uyarý lambasý yanar, fakat motor çalýþýr çalýþmaz sönmesi gerekir. Ýkaz lambasýnýn sönmesindeki gecikme, sadece motor rölantide çalýþýyor iken kabul edilebilir. Motor rölantide çalýþýyor iken, motora fazla yüklenilmesi halinde uyarý lambasý yanýp sönebilir, fakat yavaþça gaza basýldýðýnda sönmesi gerekir. Eðer araç hareket halinde iken ikaz lambasý yanar ise; motoru durdurunuz ve bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

31 ING_TR.qxd :32 Page 31 x EL FRENÝ ÇEKÝK/FREN HÝDROLÝK SEVÝYESÝ ÇOK DÜÞÜK (kýrmýzý) Ýki durumda yanar: 1. El freni çekildiðinde. 2. Fren hidrolik seviyesi minimum deðerin altýna düþtüðünde. Eðer araç hareket halinde iken x uyarý lambasý yanar ise, el freninin çekili olup olmadýðýný kontrol ediniz. El freni indirildikten sonra uyarý lambasý yanmaya devam eder ise derhal durunuz ve bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. ABS (ANTI-BLOKAJ FREN SISTEMI ) ETKIN BIR ÞEKILDE ÇALIÞMIYOR (sarý) (mevcut ise) ABS sistemi etkin bir þekilde çalýþmadýðýnda yanar. Normal fren sistemi çalýþmaya devam eder, fakat mümkün olan en kýsa zamanda aracýnýzý bir yetkili Fiat Servisine göstermeniz gerekir. Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde bu uyarý lambasý yanar, fakat yaklaþýk 2 saniye sonra sönmesi gerekir. Araçta elektronik bir frenleme sistemi (EBD) mevcuttur. Eðer uyarý lambalarý > ve x ayný anda yanarsa EBD sisteminde arýza var demektir. Bu durumda sert frenlemeler arka tekerlerin vaktinden önce kilitlenmesine ve kaymaya sebep olabilir. Sistemi kontrol ettirmek için aracýnýzý çok dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn yetkili Fiat servisine götürünüz Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

32 ING_TR.qxd :32 Page 32 Motor çalýþýyor iken sadece > uyarý lambasýnýn yanmasý normal olarak ABS fren sisteminde bir arýza olduðunu gösterir, normal fren sistemi çalýþmaya devam e- der fakat anti-blokaj fren sistemi devrede deðildir. Bu þartlar altýnda EBD sisteminin performansý düþebilir. Bu durumda da sistemi kontrol ettirmek için aracýnýzý sert frenlemelerden kaçýnarak en yakýn yetkili Fiat servisine götürünüz. 32 ENJEKSÝYON SÝSTEMÝ ARIZASI (dizel motorlarda) (kýrmýzý) U Enjeksiyon sisteminde bir arýza olduðunda yanar. Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde uyarý lambasý yanar fakat birkaç saniye sonra sönmesi gerekir. Eðer ikaz lambasý sönmez ise; enjeksiyon sistemi uygun þekilde çalýþmýyor demektir. Bu durumda aracýn performansýnda, sürüþ konforunda azalma görülebilir ve yakýt tüketimi artabilir. Arýza uyarý lambasý yandýðý zaman yolunuza devam edebilirsiniz, fakat motoru fazla zorlamamanýz ve fazla hýzlý gitmemeniz gerekir. Mümkün olan en kýsa zamanda bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. Bu uyarý lambasý yanar durumda iken, özellikle motor düzensiz çalýþýyor ise veya performansý azalmýþ ise; motora zarar verebileceðinden dolayý aracý uzun süre kullanmaktan kaçýnýnýz. Araç; sadece kýsa bir süre için ve düþük motor devirlerinde kullanýlmalýdýr. Uyarý lambasý çok kýsa bir þekilde yanabilir, fakat bu durum bir anormalliði belirtmez. HAVA YASTIÐI ARIZA- SI (kýrmýzý) û (mevcut ise) Sistem etkin bir þekilde çalýþmadýðýnda yanar. Kontak anahtarýný MAR pozisyonuna çevirdiðinizde, uyarý lambasý yanar. Bununla birlikte, yaklaþýk 4 saniye sonra sönmesi gerekir. Eðer lamba yanmaz veya sürekli yanarsa, ya da araç hareket halinde iken yanarsa, derhal durup aracýnýzý bir yetkili Fiat Servisine götürünüz. 32 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

33 ING_TR.qxd :32 Page 33 U (sarý) MOTOR KUMANDA SÝSTEMÝ ARIZASI (EOBD) (benzinli motorlarda) Normal koþullar altýnda, kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrilddiðinde, uyarý lambasý yanar, fakat motor çalýþýr çalýþmaz sönmesi gerekir. Uyarý lambasýnýn motor çalýþmadan önce kýsa bir süre yanmasý, lambanýn normal olarak çalýþtýðýný gösterir. Eðer araç hareket halinde iken uyarý lambasý yanar ise: 1. Sürekli yanma - yakýt besleme/ateþleme sisteminde; egzozdaki emisyonlarýn artmasýna, performansýn düþmesine, kullanýmýn zorlaþmasýna ve yüksek yakýt tüketimine sebep olabilecek bir arýza mevcut demektir. Bu koþullar altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek hýzlara çýkýlmadan, yola devam etmek mümkündür. Uyarý lambasý yanýk durumda iken aracýn uzun süre kullanýlmasý, hasara sebep olabilir. Mümkün olan en kýsa zamanda bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. Eðer arýza giderilir ise, uyarý lambasý söner, fakat arýza sistem belleðinde kayýtlý kalýr. 2. Yanýp sönme - katalitik konvertörün hasar görmüþ olabileceðini belirtir (bu bölümdeki "EOBD SÝSTEM" konusuna bakýnýz). Eðer uyarý lambasý yanýp sönerse, motor devrini düþürmek için uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi sona erene kadar hýzý düþürmek için gaz pedalýný serbest býrakmak gerekir; yolunuza, uyarý lambasýnýn yanýp sönmesine sebep olmayacak þekilde normal hýzda devam ediniz ve mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. Kontak anahtarý MAR, pozisyonuna çevrildiðinde; U uyarý lambasý yanmaz ise veya sürekli olarak yanar ise, ya da seyahat esnasýnda yanýp söner ise, mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz. FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ (sarý) 3 þekilde (kontak anahtarý MAR pozisyonunda iken) yanar: 1. Bir kez yanýp sönme - anahtar þifresinin tanýndýðýný belirtir. Motor çalýþtýrýlabilir. 2. Sürekli yanma - anahtar þifresinin tanýnmadýðýný belirtir. Motoru çalýþtýrmak için "Acil durumda yapýlacaklar" bölümünde yer alan, acil durumlarda motorun çalýþtýrýlmasý" prosedürünü uygulayýnýz. 3. Sürekli yanýp sönme - aracýn, motor bloke etme sistemi tarafýndan korunmadýðýný gösterir. Bununla birlikte, motor çalýþtýrýlabilir Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

34 ING_TR.qxd :32 Page 34 ISITMA BUJÝLERÝ (sarý) m (dizel motorlarda) Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde yanar. Isýtma bujileri gereken sýcaklýða eriþtiðinde, ikaz lambasý söner. Uyarý lambasý; ön ýsýtma sistemi arýzalarýný bildirecek bir arýza teþhis fonksiyonuna sahiptir (izoleli ya da kýsa devre yapmýþ ýsýtma bujileri, ön ýsýtma ünitesi besleme sigortasý arýzasý, tetiklenmiþ ön ýsýtma kontrol ünitesi devre akýmý ve akým korumasý). Uyarý lambasý, motor çalýþmadan hemen önce 60 saniye süreyle yanýp sönerse; aracýnýzý her zamanki gibi kullanabilirsiniz ancak en kýsa zamanda bir yetkili Fiat Servisi ile temasa geçmelisiniz. SÝNYAL LAMBALARI (yeþil) (fasýlalý)(bazý tiplerde) Sinyal lambalarý kumanda kolu kullanýldýðýnda yanar (oklar). RE 3 RÖMORK SÝNYAL LAMBALARI (yeþil) (fasýlalý)(bazý tiplerde) Bu lambalarýn montajý için yetkili bir yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz. Bu ikaz lambasý sinyal lambalarý kumanda kolu kullanýldýðýnda yanar. DIÞ AYDINLATMA LAMBALARI (yeþil) Park lambalarý yakýldýðýnda yanar. 1 UZUN HUZMELÝ FAR- LAR (mavi) Uzun huzmeli farlar yakýldýðýnda yanar. KAPILAR TAM KAPANMAMIÞ (kýrmýzý)(bazý tiplerde) Bir veya birden fazla kapý tam olarak kapanmadýðýnda yanar. ELEKTRONÝK ALARM SÝSTEMÝ (kýrmýzý)(bazý tiplerde) ç Bu bölümünde yer alan Elektronik alarm kýsmýna bakýnýz Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

35 ING_TR.qxd :32 Page 35 MOTOR SOÐUTMA SUYU AÞIRI SICAKLIK u UYARI LAMBASI (kýrmýzý) Motor soðutma suyu aþýrý derecede ýsýndýðýnda yanar. Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde uyarý lambasý yanar fakat birkaç saniye sonra lamba sönmelidir. Eðer uyarý lambasý araç hareket halinde iken yanýyor ise aracý durdurup motor çalýþýyor vaziyette ve hafifçe gaza basarak soðutma suyunun daha aktif bir þekilde dolaþýmýný saðlayýnýz. Eðer uyarý lambasý 2 ila 3 dakika süre içinde sönmüyor ise motoru stop edip aracýnýzý bir yetkili Fiat Servisine götürünüz. ÖN YOLCU HAVA YASTIÐININ DEVRE F DIÞI BIRAKILMASI (amber) Ön yolcu hava yastýðý ilgili anahtar vasýtasýyla devreden çýkarýldýðýnda uyarý lambasý yanar. Yolcu tarafý hava yastýðý devreden çýkartma tertibatýnýn anahtarý ON konumunda iken kontak anahtarýný MAR pozisyonuna çevirdiðinizde, uyarý lambasý yaklaþýk 4 saniye süre ile yanar; bunu takiben yolcu tarafý hava yastýðýnýn herhangi bir kaza durumunda devreye gireceðini iþaret etmek için 4 saniye yanýp söner ve daha sonra tamamen söner. Eðer aracý hareket halinde iken uyarý lambasý yanarsa veya sürekli yanýk kalýrsa, derhal durup aracýnýzý bir yetkili Fiat Servisine gösteriniz. ÖN SÝS LAMBALARI (yeþil) Ön sis lambalarý yakýl- 5 dýðýnda. DÝZEL YAKIT FÝL- TRESÝNDE SUYUN BUc LUNMASI 1.9 JTD tipleri (sarý) Dizel yakýt filtresinde su biriktiðinde yanar. Suyun boþaltýlmasý için yetkili bir yetkili Fiat Servisine müracaat ediniz. Yakýt sisteminde su bulunmasý tüm enjeksiyon sistemine ciddi zararlar verebilir ve motorun düzensiz çalýþmasýna sebep olabilir. c uyarý lambasý yanarsa, sistemi kontrol ettirmek için en kýsa sürede yetkili bir yetkili Fiat Servisine baþvurunuz Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

36 ING_TR.qxd :32 Page 36 ISITMA VE KLÝMA SÝSTEMÝ 1 - Ön camýn buzun çözülmesi (defroster)/buðusunun alýnmasý için 2 - Ön yan camýn buzunun çözülmesi (defroster)/buðusunun alýnmasý 3 - Yönlendirilebilir orta ve yan yönelticiler. 4 - Havayý önde oturan yolcularýn ayaklarýna gönderen yan yönelticiler. P4E02636 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

37 ING_TR.qxd :33 Page 37 YÖNLENDÝRÝLEBÝLÝR VE AYARLANABÝLÝR HAVA YÖNELTÝCÝLERÝ þekil Hava yönelticileri aþaðýya ve yukarýya doðru döndürülebilirler. A - Hava miktarý ayar düðmesi: O konumunda hava yönelticisi açýk ç konumunda hava yönelticisi kapalý. B - Hava akýmýnýn yatay yönde ayarlanmasýný saðlayan düðme. C - Yan camlara hava veren sabit yönelticiler (þekil 35). ISITMA VE HAVALANDIRMA KUMANDALAR þekil 36 A - Hava sýcaklýðý ayar düðmesi (sýcak/soðuk hava karýþýmý). B - Ýç hava dolaþýmý düðmesi. Dýþarýdan içeriye hava giriþini önler. C - Fan kumanda düðmesi. D - Hava daðýtým düðmesi. P4E02637 P4E01387 P4E02304 þekil 34 þekil 35 þekil Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

38 ING_TR.qxd :33 Page 38 ISITMA 1) Hava sýcaklýðý ayar düðmesini (A) kýrmýzý bölgeye çeviriniz. 2) Fan kumanda düðmesi (C); istediðiniz hýza ayarlayýnýz. 3) Hava daðýtým düðmesini (D); aþaðýdaki konumlara çeviriniz: Ayný anda ayaklarýn (ön ve arkada oturanlar) ýsýtýlmasý ve ön cam buðusunun giderilmesi için. µ Ayaklarýn ýsýtýlmasý ve vücudunu üst kýsýmlarýnýn serin tutulmasý için. w Seri ýsýtma için. 4) Ýç hava dolaþýmý kumandasýný; Yolcu kabinini çabuk bir þekilde ýsýtmak için hava dolaþým düðmesini v sembolüne getiriniz. Bu durumda, sadece içeride bulunan havanýn sirkülasyonu saðlanacaktýr. 38 HIZLI BUÐU GÝDERME VE/VEYA BUZ ÇÖZME (DEFROST) ÝÞLEMÝ 1) Hava sýcaklýðý ayar düðmesi A; kýrmýzý bölgeye çeviriniz (tamamen saða çevrilmiþ). 2) Fan kumanda düðmesi C; maksimum hýza ayarlayýnýz. 3) Hava daðýtým düðmesini -ko numuna getiriniz. 4) Ýç hava dolaþýmý düðmesi, konumunda olduðunda, yolcu kabinine dýþardan hava girer. DÝKKAT Hava daðýtým düðmesi -, konumunda iken ayný zamanda orta ve yan hava yönelticilerinden hava girer. Buðu giderme ve buz çözme iþleminin en iyi þekilde gerçekleþmesi için (ayný zamanda yan camlara); orta hava yönelticilerine giden havayý kapatýp (ilgili kumanda düðmesini aþaðýya doðru çevirerek) ç yan hava yönelticilerine giden havayý açýnýz (ilgili kumanda düðmesini yukarýya doðru çevirerek )O ve yan camlara doðru yönlendiriniz. Buðu giderme ve defrost iþlemi tamamlandýktan sonra en iyi görüþ açýsýný elde etmek için kumandalarý ayarlayýnýz. HAVALANDIRMA 1) Orta ve yan hava yönelticileri; tamamen açýnýz. 2) Hava sýcaklýðý ayar düðmesi A mavi bölgeye çeviriniz. 3) Fan kumanda düðmesi C: ; istenilen hýza ayarlayýnýz. 4) Hava daðýtým düðmesi D O. konumuna ayarlayýnýz.. 5) Ýç hava dolaþým kumandasý;, konumunda olduðunda, yolcu kabinine dýþardan hava girer. HAVANIN OTOMOBÝL ÝÇÝNDE ÇEVRÝMÝ Kumanda v pozisyonunda iken sadece içerideki havanýn dolaþýmý saðlanýr. DÝKKAT Dýþ hava sýcaklýðý çok yüksek olduðunda hava çeviriminin devreye girmesi havanýn soðutulmasýný hýzlandýrýr ve sýkýþýk trafikte, tünelde, vs, faydalýdýr. Bu iþlemin; özellikle aracýn kalabalýk olmasý durumunda, uzun süreler için uygulanmasý tavsiye edilmez. 38 Nero Magenta = 032 PANTONE Testo STRADA 2 ED

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 FIAT 500 GBdx:001-022 FIAT 500 GB 19.09.2008 15:48 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat ü seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat ünüzün tüm özelliklerini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Qubo Euro 5 LUM TR 2e 7 2.12.2010 12:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat QUBO yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat QUBO nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032_LINEA_1ed_IT 22.09.2014 11:46 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5" 2ULMLQDO 3DU DODU

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5 2ULMLQDO 3DU DODU Tüm Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino Euro 5 LUM TR 2e 7 1.12.2010 11:28 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Punto Nuova TR_R:001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 07.08.2008 10:43 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 PUNTO FL TR 1ed 7 24.11.2009 15:18 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Punto nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 71 ARACIN

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-017 Nuovo ScudoG9 GB.qxp 19.10.2007 18:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Scudo yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SCUDO nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme WEB EDITION TP 6675 TP 6675 (USA & Canada) AT0340 13.000.09.03 Printed in Sweden, TElanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003 O W N E R S M A N U A L V O LV O S 8 0 52665-S80 USA.indd 1 2003-08-19, 07:42

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Bu el kitabý eki Fiat Grande Punto otomobillerindeki elektronik kontrollü Dualogic mekanik vites kutusunun kullaným özelliklerini anlatýr.

Bu el kitabý eki Fiat Grande Punto otomobillerindeki elektronik kontrollü Dualogic mekanik vites kutusunun kullaným özelliklerini anlatýr. Bu el kitabý eki Fiat Grande Punto otomobillerindeki elektronik kontrollü Dualogic mekanik vites kutusunun kullaným özelliklerini anlatýr. Vites kutusunu doðru kullandýðýnýzdan emin olmak için bu kitapçýðý

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ?

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Arazınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı