ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR"

Transkript

1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

2 ORİJİNAL PARÇALAR NASIL TANINIR? Orijinal bir parçayı tan mak için parçaların, fren sisteminden cam sileceklerine, amortisörlerden polen filtresine kadar, daima Orijinal Parçalar üzerinde net bir ekilde görünür olan markalarımızı taşıyıp taşımadığını kontrol ediniz. Tüm Orijinal Parçalar parça güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla, sıkı kontrollerden geçmektedir. Bu, uzun süre boyunca siz ve performans ve güvenliği Orijinal bir Parçanın Orijinal parça Orijinal parça Orijinal parça Polen filtresi Amortisör

3 Fiat 500L_ :07 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat 500L yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat 500L nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Otomobilinizi kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat 500L nizin teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Bu sayfalarda yer alan aşağ daki semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar dikkatle okuman z tavsiye ederiz: Şahsi güvenlik Otomobilin korunmasý Çevrenin korunmasý. BİLGİLENDİRME Mal n ay pl olduğunun anlaş lmas durumunda tüketici, 6502 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Sat ş bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onar lmas n isteme, ç- Sat lan n ay ps z bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklar ndan birini kullanabilir. - Binek otomobiller ve kamyonetler için azami tamir süresi 30 iş günüdür.tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar m hakk n seçmesi durumunda sat c ; işçilik masraf, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal n onar m n yapmak veya yapt rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar m hakk n üretici veya ithalatç ya karş da kullanabilir. Sat c, üretici ve ithalatç tüketicinin bu hakk n kullanmas ndan müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onar m hakk n kullanmas halinde mal n; - Garanti süresi içinde tekrar ar zalanmas, - Tamiri için gereken azami sürenin aş lmas, - Tamirinin mümkün olmad ğ n n, yetkili servis istasyonu, sat c, üretici veya ithalatç taraf ndan bir raporla belirlenmesi durumlar nda; tüketici mal n bedel iadesini, ay p oran nda bedel indirimini veya imkân varsa mal n ay ps z misli ile değiştirilmesini sat c dan talep edebilir. Sat c, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sat c, üretici ve ithalatç müteselsilen sorumludur. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin ar zan n yetkili servis istasyonuna veya sat c ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d ş nda ise mal n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Mal n ar zas n n 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n kullan m ömrü 10 y ld r. Tüketici, garantiden doğan haklar n n kullan lmas ile ilgili olarak ç kabilecek uyuşmazl klarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yap ld ğ yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Sat c taraf ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanl ğ Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Ýliþikte sunulan Servis Rehberi nde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi keyifle kullanman z dileriz. Bu kitapta bütün Fiat 500L tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bu sebeple lütfen sat n ald ğ n z otomobilin tip, motor ve donan m özellikleri hakk ndaki bilgileri dikkate al n z. Bu kitaptaki bilgiler örneklerle aç klanm şt r. Fiat bu kitapta anlat lan model özellikleri üzerinde, herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Daha fazla bilgi için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

4 Fiat 500L_ :38 Sayfa 2 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT Benzin motorlu tipler: Avrupa normu EN 228 e uygun ve sadece minimum 95 oktanl (RON) kurşunsuz benzin kullan n z. Bu özelliklere uymayan benzinin kullan lmas, EOBD uyar lambas n n yanmas na ve motorda hasara sebep olabilir. Dizel motorlu tipler: Sadece Avrupa Standard EN 590 a uygun dizel yak t kullan n z. Diğer ürünlerin veya kar ş mlar n kullan lmas, tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmas na sebep olabilir. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI El freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vitesi boşa al n z. Gaz pedal na basmadan, debriyaj pedal na sonuna kadar bas n z; daha sonra kontak anahtar n MAR- ON konumuna getirerek Y ve muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz (dizel tiplerde); kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI Otomobiliniz, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr. ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer otomobilinizi satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde otomobilin bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. (þahsi güvenlik) (çevrenin korunmasý) (otomobilin korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz.

5 Fiat 500L_ :38 Sayfa 3 ÖN PANEL Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve yerleri otomobilin tipine baðlý olarak değişiklik gösterebilir. şekil 1 F0Y Ayarlanabilir havaland rma yönlendiricileri 2. Direksiyon simidi üzerindeki ses sistemi kumanda butonlar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 3. D ş ayd nlatma kumanda kolu 4. Gösterge paneli 5. Ön cam/arka cam sileceği/araç bilgisayar kumanda kolu 6. Ayarlanabilir orta havaland rma yönlendiricileri 7. Sabit üst havaland rma yönlendiricisi 8. Ön yolcu hava yast ğ 9. Üst torpido gözü (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 10. Eşya saklama gözü 11. Alt torpido gözü 12. Kumanda butonlar 13. Is tma/havaland rma sistemi veya manuel klima sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) veya otomatik çift bölgeli klima sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 14. USB bağlant noktas /AUX girişi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 15. UConnect (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) veya radyo sistemi için ön donan m 16. Kontak anahtar yuvas 17. Sürücü ön hava yast ğ 18. H z sabitleyici (Cruise kontrol)/h z sabitleyici kumanda kolu (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 3

6 Fiat 500L_ :38 Sayfa 4 KUMANDA PANELİ VE GÖSTERGELER Gösterge rengi ve tipi otomobilin tipine göre çeşitlilik gösterebilir. m ve Sadece dizel motorlu tiplerde bulunan uyar lambalar d r. Dizel tiplerde devir saatinin s n r değeri 5000 devir/dakikad r. ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP TİPLERDE Cuma 15 Mart şekil 2 F0Y1107 A. Kilometre saati (h z göstergesi) B. Çok fonksiyonlu gösterge C. Devir saati D. Yak t seviye göstergesi ve rezerv uyar lambas E. Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi ve aş r s cakl k uyar lambas 4

7 Fiat 500L_ :38 Sayfa 5 AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP TİPLERDE Cuma 15 Mart şekil 3 F0Y1108 A. Kilometre saati (h z göstergesi) B. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge C. Devir saati D. Yak t seviye göstergesi ve rezerv uyar lambas E. Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi ve aş r s cakl k uyar lambas 5

8 Fiat 500L_ :38 Sayfa 6 KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) Otomobilin hýzýný gösterir. MOTOR DEVÝR SAATÝ Motor devir saati, motorun devrini gösterir. YAKIT GÖSTERGESÝ Gösterge yakýt deposundaki yakýt seviyesini gösterir. E - Depo boş F - Depo dolu A (şekil 4) uyar lambas yandýðýnda (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) depoda yaklaþýk 6-8 litre yakýt kalmýþ demektir; bu durumda en k sa zamanda yak t al n z. Otomobili, yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: Az yakýt miktarý otomobilin katalizörüne zarar verebilir. DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK GÖSTERGESÝ Bu gösterge, motor soðutma s v s n n sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Normal şartlarda ibre, çal şma şartlar na bağl olarak skalan n orta değerlerini göstermelidir. C - Motor soğutma s v s s cakl k seviyesi düşük. H - Motor soğutma s v s s cakl k seviyesi yüksek. B uyarý lambasý (şekil 4) motor su sýcaklýk seviyesinin çok yüksek olduðunu belirtmek için yanabilir (baz tiplerde ilgili bir mesaj ile birlikte), bu durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. E İbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. C 6 şekil 4 F0Y0118

9 Fiat 500L_ :38 Sayfa 7 EKRAN Otomobilde, kullan m esnas nda faydal bilgiler verebilen çok fonksiyonlu veya ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge bulunabilir. Kontak anahtar ç kar lm ş durumda, kap aç l p/kapat ld ğ nda gösterge lambas yanar ve birkaç saniye için zaman ve toplam değeri (km veya mil cinsinden) gösterir. NOT Çok düşük d ş hava s cakl klar nda (0 C'nin alt nda) bilgilerin ekranda görüntülenmesi biraz gecikebilir. Cuma 15 Mart ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE STANDART EKRANI Standart ekran (şekil 5) aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Tarih B Elektrik destekli (Dualdrive) direksiyonun (CITY sembolü) veya ECO sürüş modunun (ECO sembolü) devreye al nmas C Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) D Far ayar pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil) F Saat (kontak anahtar ç kar lm ş ve kap lar kapal olsa bile her zaman gösterilir) G Start&Stop (Çal şt r&durdur) fonksiyonu göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) H D ş s cakl k göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) I "H z s n rlay c " (Speed limiter) ekran (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) şekil 5 F0Y1101 7

10 Fiat 500L_ :38 Sayfa 8 AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE STANDART EKRANI "H z s n rlay c " (Speed Limiter) mevcut olmayan tiplerde Standart ekran (şekil 6) aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Saat B Tarih veya katedilen kilometre (veya mil) C D ş s cakl k göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) D Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil) F Far ayar pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) G Otomobilin durumu (örneğin kap lar aç k, yolda muhtemel buzlanma vb.) Baz tiplerde ekranda türbin bas nc gösterilir (şekil 7). Cuma 15 Mart 8 şekil 6 F0Y1102 şekil 7 F0Y0186

11 Fiat 500L_ :38 Sayfa 9 "H z s n rlay c " (Speed Limiter) mevcut tiplerde (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ekran (şekil 8) aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Saat B Tarih veya katedilen kilometre (veya mil) C Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) D H z s n rlay c ekran (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil) F Far ayar pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) G D ş s cakl k göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) H Otomobilin durumu (örneğin kap lar aç k, yolda muhtemel buzlanma vb.) Cuma 15 Mart şekil 8 F0Y1103 9

12 Fiat 500L_ :38 Sayfa 10 VİTES DEĞİŞİM GÖSTERGESİ GSI sistemi (Vites Değişim Göstergesi) kumanda paneli üzerinden bir gösterge ile vitesi değiştirmeyi önerir (şekil 9). GSI'de gösterildiğinde vitesin değiştirilmesi, sürücünün yak t tasarrufu yapmas na yard mc olur. Gösterge üzerinde vites yükseltme sembolü ( SHIFT) belirdiğinde, GSI daha yüksek bir vites seçmenizi öneriyor ve vitesi küçültme ( SHIFT) sembolü ise daha düşük bir vites seçmenizi öneriyor demektir. Gösterge panelindeki ibare, sürücü vites değiştirene kadar ya da sürüş koşullar tüketimi azaltmak için vites değiştirmenin gerekli olmad ğ bir duruma gelene kadar aç k olarak kalmaktad r. Cuma 15 Mart Cuma 15 Mart KUMANDA BUTONLARI NOT ve butonlar sonraki sayfalarda anlat lm şt r. Baz tiplerde ve butonlar bulunur. Gösterilen menüde gezinmek, ilgili opsiyonlarda yukarý gitmek veya ekrana gelen deðerleri arttýrmak için kullanýlýr. Menünün görüntülenmesini ve/veya bir sonraki ekrana gidilmesini veya seçimin onaylanmas n sağlar. Butona uzun süreli bas lmas standart ekrana geri dönülmesini sağlar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. ve butonlar aşağ daki durumlarda farkl fonksiyonlar devreye al r: Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinme. Ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltma. 10 şekil 9 F0Y1104

13 Fiat 500L_ :38 Sayfa 11 AYAR MENÜSÜ Menü, ve butonlarý ile aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý iþlemlere ve ayara (setup) eriþilebilen, bir seri düzenlenmiþ fonksiyondan oluþmaktadýr. Bazý maddeler için bir alt menü mevcuttur. Ayar menüsü butonuna kýsaca basýlarak devreye alýnabilir. Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. MENÜ GÖST. AYD. AYARI FAR AYARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) HIZ FAR SENSÖRÜ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) VİRAJ IŞIKLARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) YAĞMUR SENSÖRÜ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) TRIP B VERİ SAAT AYARI TARİH AYARI OTOMATİK KİLİTLER ÖLÇÜM BİRİMİ LİSAN SEVİYESİ EMNİYET KEMERİ SESLİ SI SERVİS YOLCU AIRBAG (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) AKTİF ŞEHİR İÇİ SİSTEMİ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) MENÜDEN ÇIKIŞ şekil 10 F0Y

14 Fiat 500L_ :38 Sayfa Alt menü olmadan ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: Seçtiðiniz menü opsiyonunu ayarlamak için kýsaca butonuna basýnýz. Yeni ayarý seçmek için kýsaca (tek tek basýþ) veya butonuna basýnýz. Yeni ayarýn kaydedilmesi ve önceki menü opsiyonuna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz. Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: İlk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için butonuna kýsaca basýnýz. Tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek için veya butonuna basýnýz (tek tek basýþ). Görüntülenen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açýlmasý için butonuna kýsaca basýnýz. Bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için veya (tek tek basýþ)butonuna basýnýz. Yeni ayarlarý kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonuna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz. MENÜ SEÇENEKLERİ Not UConnect sistemi ile (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) baz menü ad mlar UConnect sisteminin ekran nda görüntülenir ve gösterge panelinin ekran nda gösterilmez. Menü Bu madde ayar menüsüne ulaşman za izin verir. Çeşitli menü maddelerini seçmek için veya butonlar na bas n z. Standart ekrana geri dönmek için butonunu bas l tutunuz. Gösterge ayd nlatma ayar (sadece park lambalar için) Bu fonksiyon park lambalar aç kken gösterge panelinin, UConnect sistemi kumandalar n n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve otomatik klima kontrol sistemi ekran n n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) parlakl ğ n 8 seviyede ayarlamak için kullan l r. Ayd nlatma seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: ekranda ayd nlatma seviyesi görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz.

15 Fiat 500L_ :08 Sayfa 13 Not Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde ayar işlemi farlar kapal konumdayken de (parlakl k seviyesi "gündüz/daytime" iken) farlar aç k konumdayken de (parlakl k seviyesi "gece/nighttime" iken) gerçekleştirilebilir. Far Ayar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, farlar n 4 farkl seviyede ayarlanmas n sağlar; Aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: ekranda ayar seviyesi görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Lastik bas nc s f rlama (itpms s f rlama) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon ile itpms'yi s f rlamak mümkündür ("itpms" paragraf na bak n z). S f rlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: K saca butonuna bas n z: Ekran S f rlamay gösterecektir. "Evet" veya "Hay r" seçmek için ya da butonuna bas n z. K saca butonuna bas n z: Ekran "Onaylama"y gösterecektir. S f rlamak için Evet veya video sayfas ndan ç kmak için Hay r ) seçmek için ya da butonuna bas n z. Standart ekrana veya menüde bulunduğunuz yere göre ana menüye dönmek için butonuna bas l tutunuz. Hýz uyar Bu fonksiyon ile, otomobil için bir h z limiti (km/saat veya mil) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kýsaca butonuna basýnýz, ekranda (H z uyar ) mesajý görüntülenecektir. Hýz limiti fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkartmak için (Off), veya butonuna basýnýz. Fonksiyon devrede iken, hýz limitini seçmek için veya butonuna ve seçimi onaylamak için butonuna basýnýz. Not Seçilen birime göre, 30 ve 200 km/saat veya 20 ve 125 mil/saat arasýnda seçim yapýlabilir. Ölçü birimleri ayar paragraf na bak n z. / butonuna her basýldýðýnda, bir birim artýþ veya azalma gerçekleþir. / butonuna sürekli olarak basýldýðýnda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. 13

16 Fiat 500L_ :08 Sayfa Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz: Kýsaca butonuna basýnýz: Ekranda (On) yazýsý yanýp sönecektir. butonuna basýnýz: Ekranda (Off) yazýsý yanýp sönecektir. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Far sensörü (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, d ş ayd nlatma koşullar na bağl olarak farlar n yanmas n ya da sönmesini sağlar. Bu fonksiyonla, ýþýk sensörü hassasiyetini 3 seviyeli olarak ayarlamak mümkündür (seviye 1 = en düþük seviye, seviye 2 = ortalama seviye, seviye 3 = en yüksek seviye); hassasiyetin yükseltilmesi, dýþ lambalarýn daha düþük dýþ ýþýk yoðunluðunda yanmasý demektir. Ayarlamak için aşağ daki işlemleri uygulay n z: butonuna k saca bas n z: Önceden ayarlanan değer ekranda görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Viraj ş klar (Farlar n direksiyonun döndüğü yere doğru dönmesi) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon viraj farlar n devreye al r/devreden ç kar r ( D ş Ayd nlatmalar paragraf na bak n z). Farlar devreye almak/devreden ç karmak için aşağ daki işlemleri uygulay n z: butonuna k saca bas n z: önceki ayara bağl olarak On veya Off ekranda yan p sönecektir. Seçim yapmak için veya butonlar na bas n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Yağmur sensörü (Cam sileceği hassasiyet ayar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon yağmur sensörü hassasiyetini 4 seviyede ayarlamaya imkan verir. İstenilen hassasl k seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: Önceden ayarlanan değer ekranda görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz.

17 Fiat 500L_ :38 Sayfa 15 Trip B veri Ayr nt l bilgi için Uconnect 5.0 ek kitapç ğ nda bulunan Ekran bölümüne bak n z. Saat ayarý Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: Saat ve Format. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: Saat ve Format. İki alt menüde gezinmek için veya butonuna basýnýz. İstenen opsiyonu seçin ve ardýndan butonuna kýsaca basýnýz. Saat alt menüsüne girerken: Kýsaca butonuna basýnýz, saatler mesajý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. butonuna kýsaca basýnýz, dakikalar mesajý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Format alt menüsüne girerken: butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan format ekranda yan p sönecektir; 24saat (24h) veya 12saat (12h) seçimini yapmak için veya butonuna basýnýz. Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Ayarlama işleminden sonra, menü ekran na geri dönmek veya ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonuna bas n z. DİKKAT veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. 15

18 Fiat 500L_ :38 Sayfa 16 Tarih ayarý Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay - yýl). Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: y l yazýsý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. butonuna kýsaca basýnýz: ay yazýsý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. butonuna kýsaca basýnýz: gün yazýsý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. DİKKAT veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, butona kýsaca basarak ayar iþlemini tamamlayýnýz. Otomatik kilitler (Araç hareket halindeyken kap lar n otomatik kilitlenmesi) Devredeyken (On), bu fonksiyon otomobilin hýzý 20 km/s deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden çýkartmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için butonunu basýlý tutunuz. 16

19 Fiat 500L_ :38 Sayfa 17 Ölçüm birimi Bu fonksiyon üç alt menüde ölçü birimlerinin ayarlanmasý için kullanýlabilir: "Mesafe", "Tüketim" ve "S cakl k. Ýstenilen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için butonuna kýsaca basýnýz. Üç alt menüde gezinmek için veya butonuna basýnýz. İstenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan butonuna kýsaca basýnýz. Mesafe alt menüsüne girerken: butonuna kýsaca basýnýz: km veya mi birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre). Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Tüketim alt menüsüne girerken: butonuna kýsaca basýnýz: km/l, l/100km veya mi birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre). Mesafe birimi ayarý km ise, yakýt tüketimi birimi km/i veya I/100 km olarak görüntülenecektir. Mesafe birimi ayarý mi ise, yakýt tüketimi birimi mpg olarak görüntülenecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. S cakl k alt menüsüne girerken: butonuna kýsaca basýnýz: C veya F birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre). Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için butonunu basýlý tutunuz. Lisan Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir: Ýtalyanca, Almanca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Portekizce, Lehçe, Flemenkçe, Türkçe (listedeki diller pazarlara göre farkl l k gösterebilir). Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanmýþ lisan ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. 17

20 Fiat 500L_ :38 Sayfa 18 Uyarý seviyesi Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini 8 seviyede ayarlamak mümkündür. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kýsaca butonuna basýnýz: Önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Emniyet kemeri sesli uyar s (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon yalnýzca sistem yetkili bir Fiat servisi tarafýndan devreden çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir ( Güvenlik Sistemleri bölümünde Emniyet kemeri hat rlatma (S.B.R.) sistemi ile ilgili paragrafa bakýnýz). Bu fonksiyonu tekrar devreye almak için aşağ daki işlemler yap lmal d r: butonuna k saca bas n, ekranda "Off" ibaresi yan p söner. veya butonuna bas ld ğ nda ekranda "On" ibaresi görüntülenir. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Servis Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi mümkündür. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: Daha önceki ayarlara baðlý olarak km veya mil biriminde bakým görüntüye gelecektir ( Birimler paragrafýna bakýnýz). Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Not Periyodik Bakým programýna göre otomobilin her km de bakým yapýlmasý gerekir, Bu, bakým aralýðýna km kalýnca (veya eþit mil deðeri) kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrilince ve otomatik olarak her 200 km de (veya eþit mil deðeri) bir görüntüye gelir. Bu mesaj bakým zamanýna 200 km kala, daha sýk görüntülenir. Bu mesaj, ayarlanan uzaklýk birimine göre kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik bakým zamaný ( Bakým aralýðý ) yaklaþtýðýnda, kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde, ekranda Servis mesajý kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik Bakým Programý na göre bakým iþlemleri ve görsel bilgileri sýfýrlamak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 18

21 Fiat 500L_ :38 Sayfa 19 Yolcu Airbag (Ön yolcu ön ve yan hava yast ğ n n devreye al nmas /devre d ş b rak lmas ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/ devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna basýnýz ve Yolcu airbag devre dýþý (devreden çýkartmak için) mesajý görüntülendikten sonra veya Yolcu airbag devrede (devreye almak için) mesajlarýn ve butonlarýna basarak görüntüledikten sonra butonuna tekrar basýnýz. Onay talebi mesajý ekrana gelecektir. Evet (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya Hay r (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas /devreden ç kar lmas (DRL) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas n /devreden ç kart lmas n sağlar. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: Ekran bir alt menü gösterecektir. Gündüz sürüş farlar n devreye almak (On) ya da devreden ç karmak (Off) için butonuna bas n z. Ayarlamak için veya butonuna bas n z. Alt menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden ana ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için butonunu basýlý tutunuz. Aktif şehir içi güvenlik sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon sistemin devreye al nmas n ("On") veya devreden ç kar lmas n ("Off") sağlar. Ayar işlemi için aşağ daki ad mlar uygulay n z: butonuna k saca bas n z. En son yap lm ş olan ayar n durumuna bağl olarak ekranda "On" veya "Off" ibaresi yan p söner. Onay talebi mesajý ekrana gelecektir. Evet (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya Hay r (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonlarýna basýnýz. Onay mesajýný ekrana getirip menü ekranýna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Sistem devre d ş b rak ld ğ nda gösterge panelinde ilgili uyar lambalar yanar ("Uyar lambalar ve mesajlar" bölümüne bak n z). 19

22 Fiat 500L_ :38 Sayfa 20 Menüden ç k ş Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur. Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için kýsaca butonuna basýnýz. Ýlk menü opsiyonuna (Hýz Uyar s ) geri dönmek için butonuna basýnýz. YOL BÝLGÝSAYARI Genel özellikler Yol Bilgisayarý (Trip computer) otomobilin kullaným durumuna göre bilgi verir (kontak anahtarý MAR-ON konumundayken). Bu fonksiyon otomobilin iki ayrý ve baðýmsýz Trip A ve Trip B yolculuğundan oluþmaktadýr. Her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý). Trip A fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir: Menzil (Yakýt almadan gidilebilecek mesafe) A gidilen yol A ortalama tüketimi Anlýk tüketim A ortalama hýz A seyahat süresi Trip B fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri gösterir: B gidilen yol B ortalama tüketim B ortalama hýz B seyahat süresi 20

23 Fiat 500L_ :38 Sayfa 21 Not Trip B fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir (bkz. bölüm Trip B ). Menzil (Range) ile Anl k tüketim (Instant consumption) fonksiyonu sýfýrlanamaz. Ekrana gelen deðerler D ş s cakl k (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobilin d ş ndaki s cakl k gösterilir. Menzil (Yak t almadan gidilebilecek mesafe) Bu deðer, otomobilin deposunda bulunan mevcut yak t ile gidebileceði mesafeyi (km veya mil), sürüþ þartlarýnýn deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir. Gösterge aþaðýdaki durumlarda ---- gösterir: 50 km den (veya 30 mil) daha küçük deðerler. Otomobil uzun bir süre için motor çalýþýr halde park edilmiþse. DÝKKAT Yakýt almadan gidilecek mesafe deðeri birçok nedenler ile deðiþebilir: sürüþ þekli, yol tipi (otoyol, þehir içi, daðlýk yollar gibi), otomobilin durumu (yükleme, lastik basýnçlarý gibi). Seyahat planý yukarýdaki þartlara göre yapýlmalýdýr. Gidilen yol Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir. Ortalama tüketim Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir. Anl k tüketim Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir (her saniye güncellenir). Otomobil motor çalýþýyorken park edilmiþse, ekranda simgesi görünür. Ortalama h z Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn bir fonksiyonu olarak gösterir. Seyahat süresi Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren geçen zamaný gösterir. DÝKKAT Herhangi bir veri eksik olduðunda, Yol Bilgisayarý simgesini gösterir. Normal çalýþma koþullarý sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplanmasýna düzenli olarak yeniden baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen deðerler sýfýrlanmayacaktýr. 21

24 Fiat 500L_ :38 Sayfa 22 EKRANDAKİ BİLGİLER Aşağ da belirtilen ekran bilgileri örnek olarak sunulmuştur: Daha detayl bilgileri bu bölümdeki "Ekran" başl ğ alt ndaki ilgili k s mlarda bulabilirsiniz. Ekranda bir değer görüntülendiğinde aşağ daki bilgiler de beraberinde gösterilir (şekil 11): A - Ekran n üst k sm ndaki sembol; B - Ölçülen değer ve birimi (örneğin Menzil 150 km ); C - Trip kelimesi ( Trip A veya Trip B ). Birkaç saniye sonra ölçülen değer sembol ile yer değiştirecektir (bak n z şekil 12). Parametrelerin grafik sembolleri aşağdaki gibidir: "Menzil" (Yak t almadan gidilebilecek mesafe) "A ortalama tüketim (Trip A aktif ise, veya B Trip B aktif ise) "A gidilen yol (Trip A aktif ise, veya B Trip B aktif ise) "Anl k tüketim "A ortalama h z (Trip A aktif ise, veya B Trip B aktif ise) "A seyahat süresi (Trip A aktif ise, veya B Trip B aktif ise) Menzil 150 km 22 şekil 11 F0Y1105 şekil 12 F0Y1106

25 Fiat 500L_ :38 Sayfa 23 TRIP butonu Sað kumanda kolunda bulunan TRIP butonu (şekil 13), (kontak anahtarý MAR konumundayken) aþaðýdaki açýklanan fonksiyonlarý girmek için kullanýlýr. Farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için kýsaca basma. S f rlamak ve yeni bir yolculuða baþlamak için uzun basma. Yeni yolculuk Sýfýrlama ve yeni yolculuk başlatma: TRIP butonuna basýlarak sürücü tarafýndan manuel olarak yapýlabilir. Gidilen yol deðeri km deðerine ulaþtýðýnda veya Seyahat süresi deðeri (999 saat ve 59 dakika) deðerine ulaþtýðýnda otomatik olarak sýfýrlanabilir. Akü baðlantýsýný kestikten/yeniden baðladýktan sonra sýfýrlanabilir. DÝKKAT Trip B fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar. Trip prosedürü başlatma Kontak anahtarý MAR konumundayken fonksiyonu sýfýrlamak için TRIP butonunu 2 saniyeden daha fazla basýlý tutunuz. Trip fonksiyonundan çýkýþ TRIP fonksiyonu, tüm deðerler görüntülendikten veya butonuna 1 saniyeden daha uzun süre basýldýktan sonra devreden çýkar. şekil 13 F0Y

26 Fiat 500L_ :38 Sayfa SEMBOLLER Otomobilinizin bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir. FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Otomobilinizde, hýrsýzlýða karþý ekstra koruma saðlayan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Her anahtarýn üzerinde motorun çalýþtýrýlmasý esnasýnda kontak anahtarý bloðunda bulunan bir anten ile verilen sinyali modüle etme görevi olan bir elektronik tertibat mevcuttur. Sinyal, ünitenin anahtarý tanýyýp motorun çalýþtýrýlmasýna onay veren ve her çalýþtýrmada farklý olan bir þifre den oluþmaktadýr. ÇALIÞMA ŞEKLİ Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrilerek araç her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin tanýnmasý halinde gönderilir. Kontak anahtarý STOP konumuna her çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr. Eðer motorun çalýþtýrýlmasý sýrasýnda þifre doðru olarak tanýnmazsa gösterge panelinde Y uyarý lambasý yanmaktadýr. Bu durumda kontak anahtarýnýn STOP konumuna sonra da MAR-ON konumuna döndürülmesi gerekir; eðer blokaj devam ederse otomobil ile birlikte verilen diðer anahtarlar denenmelidir. Otomobil hala çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

27 Fiat 500L_ :38 Sayfa 25 Otomobil hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý Eğer Y uyarý lambasý yanýyorsa bu sistemin kendi kendisini test etmekte olduðu anlamýna gelmektedir (örneðin voltaj düþüklüğü sebebiyle). Eğer Y uyarý lambasý yanmaya devam ediyorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz ANAHTARLAR MEKANİK ANAHTAR Metal uç (A-şekil 14) aşağ dakileri çal şt r r: Kontak anahtar yuvas. Kapý kilitleri. Anahtar çoğaltma talepleriniz için kimlik ve araç ruhsat dokümanlar n z ile Fiat yetkili sat c s na başvurabilirsiniz. şekil 14 F0Y

28 Fiat 500L_ :38 Sayfa 26 UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Anahtarýn metal ucu A (şekil 15) aþaðýdakileri çalýþtýrýr: Kontak anahtar yuvas. Kapý kilitleri. Metal ucu açmak/kapatmak için B butonuna basýnýz. B butonuna, sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer objelerden (örneğin giysiler) uzaktayken basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla basabilecek kimselerin, özellikle çocuklarýn, anahtara ulaþamayacaklarýndan emin olunuz. Kap lar n ve bagaj bölümü kilidinin aç lmas butonuna kýsa süreyle basýnýz: Kapý ve bagaj açýlýr, tavan lambalarý zamanlamalý kapanýr ve sinyal lambalarý iki kez yanýp söner (baz pazarlarda/versiyonlarda). Yakýt kesme düðmesi devreye alýndýðýnda kapý kilitleri otomatik olarak açýlýr. Kap lar kilitlendikten sonra, bir veya daha çok kap veya bagaj kapağ düzgün kapat lmam şsa, led ve sinyal lambalar h zl şekilde yan p sönmeye başlar. Kapýlarýn ve bagajýn kilitlenmesi butonuna kýsa süreyle basýnýz: kapýlar ve bagaj uzaktan kumandayla kilitlenir, tavan lambasý söner ve sinyal lambalarý bir kez yanýp söner (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Kapýlardan birisi açýk ise, kilitleme iþlemi gerçekleþmez. Bu durum, sinyal lambalarýnýn hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi ile belirtilir (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Bagaj açýk iken kapýlar kilitlenebilir. Eðer fonksiyon devreye alýnmýþ ise, otomobilin hýzý 20 km/saat üzerine çýkýnca kapýlar otomatik olarak kilitlenir (sadece ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde). Eğer kap lar d şardan kilitlenirse (uzaktan kumanda ile), q butonu üzerindeki led birkaç saniyeliğine yanar ve sonra yan p sönmeye başlar (cayd rma fonksiyonu). 26 şekil 15 F0V0004m

29 Fiat 500L_ :38 Sayfa 27 Kap lar q butonuna bas larak içerden kilitlenmişse LED sürekli olarak yanar. Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý için R butonunu basýlý tutunuz. Bagajýn açýlmasý sinyal lambalarýnýn iki kez yanýp sönmesi ile bildirilir. Anahtarýn içersindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz kalýrsa zarar görebilir. Anahtar n içindeki elektronik parçalar n düzgün çal şmas için anahtar direkt güneş ş ğ na maruz b rakmay n z. UZAKTAN KUMANDAYI ÝÇEREN ÝLAVE ANAHTARLARIN ÝSTENMESÝ Sistem, uzaktan kumandayý içeren en çok 8 adet anahtarý tanýyabilir. Uzaktan kumandalý yeni bir anahtar gerektiðinde ÞÝFRE kartýnýzý, kimliðinizi ve otomobilin sahibi olduðunuza dair belgeleri de beraberinize alarak yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. UZAKTAN KUMANDA KAPAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Pili değiştirmek için, aşağ daki işlemleri yap n z: A (şekil 16) butonuna bas n z ve B metal ucunu aç k konuma getiriniz. C vidas n küçük bir tornavida kullanarak konumuna getiriniz. Pil tutucu D parças n ç kart n z ve kutuplar na dikkat ederek E pilini değiştiriniz. D parças n tak n z, C vidas n butonuna vidalay n z. Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Bu sebepten dolay ilgili kanunlarla belirlenen þekilde özel toplama kaplar n n içinde imha edilmeli ya da yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçilmelidir. Yetkili Fiat servisi pilleri gerektiği şekilde tasfiye edecektir. şekil 16 F0V0022m 27

30 Fiat 500L_ :38 Sayfa 28 KİLİDİ FONKSİYONU (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu güvenlik fonksiyonu iç kap kollar n n ve kap kilit butonlar n n çal şmas n engeller. Bu sistem, camýn kýrýlarak içeri girilmesi gibi bir durumda, kapýnýn içeriden açýlmasýný engelleyen güvenlik teçhizatýdýr. Otomobilinizi her park edişinizde bu fonksiyonu devreye alman z tavsiye ederiz. Sistemin devreye al nmas Sistem anahtar üzerindeki butona iki kez h zl bir şekilde basarak devreye al n r. Sistemin devreye girdiği sinyal lambalar n n üç kez yan p sönmesi ile q butonu (şekil 17) üzerindeki ledin yan p sönmesi ile belirtilir. Bir veya birden fazla kap doğru olarak kapat lmad ğ nda sistem devreye al namaz. Sistemin devreden ç kar lmas Sistem aşağ daki durumlarda otomatik olarak devreden ç kar: Kap kilitlerinin aç lmas (uzaktan kumandal anahtardaki butonuna bas lmas veya anahtar n metal ucunun sürücü kap s kilidinin içinde çevirilmesi ile). Kontak anahtar n n MAR konumuna çevrilmesi. Güvenlik kilidinin devreye al nmas n n ard ndan, kap lar n içeriden aç lmas mümkün değildir. Sistemi devreye almadan önce içeride kimsenin kalmad ğ n kontrol ediniz. 28 şekil 17 F0Y0039

31 Fiat 500L_ :38 Sayfa 29 KONTAK ANAHTARI YUVASI Anahtar, 3 farklý konuma çevrilebilir (şekil 18): STOP: Motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý elektrikli sistemler (örneğin ses sistemi, merkezi kilit sistemi...) çalýþabilir. MAR: Sürüş konumu, bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. AVV: Motorun çalýþtýrýlmasý. Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP konumuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ ise (örneðin h rs zl k girişimi), en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. Araçtan indiðinizde, araçta bulunan birinin yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. El frenini çekmeyi ve araç yukarýya meyilli bir yerde park edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa geri vitese takýnýz. Çocuklarý araçta kesinlikle tek baþlarna býrakmayýnýz. şekil 18 F0Y

32 Fiat 500L_ :38 Sayfa 30 DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP konumunda iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Direksiyon sistemini veya direksiyon milini modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örneğin hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu). Aksi halde otomobilin performans düşebilir, araç garantisi iptal olabilir ve arac n trafiğe ç k ş onay n iptal edebilecek ağ r güvenlik problemleri oluşabilir. Otomobil hareket halinde iken, kontak anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde, direksiyonu ilk çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir. KOLTUKLAR Koltuk ayarlarýný ancak otomobil hareketsiz konumdayken yapýnýz. Otomobilinizin kumaş kaplamalar normal kullan mdan kaynaklanan aş nmalara uzun süre dayanacak şekilde tasarlanm şt r. Bununla birlikte metal kilit, halka, yap şkan keçeli (amerikan fermuar) tip bağlant lara sahip k yafet ve aksesuarlar n n koltuk kaplamalar na sürterek ve tak larak buralarda aş nma ve/veya uzamaya sebep olmalar engellenmelidir. Aksi halde ayn bölgele uzun süreli bas nçl bir etki olduğunda kumaş dokusu olumsuz etkilenebilir ve dolay s yla koltuk k l f ve kaplamalar n n hasar görebilir. 30

33 Fiat 500L_ :38 Sayfa 31 ÖN KOLTUKLAR Koltuğun ileri geri hareket ettirilmesi A (şekil 19) kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri itiniz. Sürüþ pozisyonunda iken, kollarýnýz hafifçe bükülmüþ ve elleriniz direksiyon simidi üzerinde bulunmalýdýr. Yükseklik ayar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Kolu (B-şekil 20) istediðiniz yüksekliði elde edene kadar aþaðýya veya yukarýya doðru hareket ettiriniz. DİKKAT Ayar iþlemi yapýlýrken koltukta birinin oturuyor olmasý gerekir (sürücü ya da yolcu taraf ). Ayar kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ileri-geri hareket ettirmeye çalýþarak, kýzaklar üzerindeki kilitlerine oturduðundan emin olunuz. Koltuðun yerine oturmamasý, kýzaklar üzerinde hareket etmesine ve otomobilin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir. şekil 19 F0Y0218 şekil 20 F0Y

34 Fiat 500L_ :38 Sayfa 32 Koltuk sýrtlýðýnýn ayarlanmas Koltuk s rtl ğ n n eğimini şekil 21'de gösterilen C kolunu kullanarak ve gövdeniz ile koltuk s rtl ğ na bask yaparak ayarlayabilirsiniz (koltuk s rtl ğ istenilen konuma gelene kadar kolu çekili tutun ve ard ndan b rak n z). Yolcu koltuğunun masa olarak kullan lmas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) A kolunu kullanarak koltuðu tamamen geri itiniz (bkz. "Koltuğun ileri geri hareket ettirilmesi"), C kolunu istenilen konum elde edilene kadar çeviriniz ve kolu b rak n z. Bu işlemi sol eliniz ile koltuğun d ş k sm ndan uygulaman z tavsiye edilir. Ön yolcu koltuğu tamamen öne katlanmadan önce koltuk üzerindeki nesneler uzaklaşt r lmal d r. Koltuk üzerinde bir çocuk veya bir çocuk koltuğu bulunuyorken koltuk s rtl ğ ile ilgili bir ayar yapmay n z. 32 şekil 21 F0Y0217

35 Fiat 500L_ :38 Sayfa 33 Elektrikli bel desteği ayar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Sürüş esnas nda maksimum konforu sağlamak amac yla bel desteğini ayarlamak için koltak anahtar MAR-ON konumundayken A butonuna bas n z (şekil 22). İstenilen konum elde edildiğinde butonu b rak n z. Elektrikli Koltuk Is t c s (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyonu devreye almak/devreden ç karmak için kontak anahtar n MAR-ON konumuna getirerek B butonuna bas n z. Fonksiyon devreye al nd ğ nda, buton üzerinde bulunan led yanar. DİKKAT Elektrikli koltuk s t c s motor kapal konumda çal şt r l rsa akünün boşalmas na sebep olabilir. Sürücü Koltuğu Kol Dayanağ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde sürücü koltuğu kol dayanağ ile donat lm şt r. Kol dayanağ ok ile gösterilen yönlerde indirilebilir ve kald r labilir (şekil 23). şekil 22 F0Y0215 şekil 23 F0Y

36 Fiat 500L_ :38 Sayfa 34 Eşya Saklama Gözü Ön koltuklar n arka k sm nda bir eşya saklama gözü bulunur (şekil 24). Masa (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde ön koltuklar n arka k sm nda bardak ve kutu içecek yuvas na sahip olan bir aç l r masa bulunur. Masay açmak için B noktas n bast r n z (şekil 25). 34 şekil 24 F0Y0270 şekil 25 F0Y0271

37 Fiat 500L_ :38 Sayfa 35 Koltuk s rtl ğ n n arka k sm nda eşya saklamak için bir file (C) bulunur (şekil 25). DİKKAT Masan n üzerine 3 kg'dan daha ağ r nesneler koymay n z. Aksi durumda masa bağlant noktalar ndan kopar. Masa aç k konumdayken arac sürmeyiniz. Daima doğru bir şekilde kapand ğ ndan emin olunuz. KAYDIRILABİLİR VE KATLANABİLİR ARKA KOLTUKLAR Uzunlamas na hareket ettirme A kolunu (şekil 26) orta k sm nda tutun ve yukar çekin, daha sonra koltuğu ileri veya geri yönde kayd r n z. Koltuğun her iki parças birbirinden bağ ms z olarak ayarlanabilir. şekil 26 F0Y

38 Fiat 500L_ :38 Sayfa 36 Koltuk s rtl ğ n n eğiminin ayarlanmas B kolunu (şekil 27) yukar çekin ve koltuk s rtl ğ n n eğimini gövdenizi kullanarak ayarlay n z. Sürüş konforunu art rmak için koltuk s rtl ğ katlanabilir. Koltuk ile koltuk başl ğ aras ndaki mesafeyi büyütmek için koltuk başl ğ ndaki C tutamağ n (şekil 28) tutun ve manyetik D noktas na sabitleyiniz. Ard ndan B kolunu kullan p koltuk s rtl ğ n istenilen konuma getiriniz. Arka koltuk kol dayanağ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Kol dayanağ n (şekil 29) kullanmak için şekilde gösterildiği gibi koltuk dayanağ n aşağ yönde çekip aç n z. şekil 28 F0Y şekil 27 F0Y0259 şekil 29 F0Y0163

39 Fiat 500L_ :38 Sayfa 37 KOLTUK BAŞLIKLARI ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI Başl klar n yüksekliği ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen konumda kilitlenebilmektedirler. Yukar ayar: Kilitlenme sesini duyuncaya kadar başl ğ kald r n z. Aşağ ayar: A (şekil 30) butonuna bas n z ve başl ğ indiriniz. Başl klar ç karmak için: Başl ğ maksimum yüksekliğine kadar kald r n z. A ve B butonlar na bas n z ve başl ğ yukar doğru kayd rarak ç kar n z. ARKA KOLTUK BAŞLIKLARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Başl klar n yüksekliği ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen konumda kilitlenebilmektedirler. Baz tiplerde orta koltukta koltuk başl ğ mevcuttur. Yukar ayar: Kilitlenme sesini duyuncaya kadar başl ğ kald r n z. Aşağ ayar: A (şekil 31) butonuna bas n z ve başl ğ indiriniz. Başl klar ç karmak için: Başl ğ maksimum yüksekliğine kadar kald r n z. A ve B butonlar na (şekil 31) bas n z ve başl ğ yukar doğru kayd rarak ç kar n z. DÝKKAT Arka koltukta seyahat eden yolcular baþlýklarý her zaman kullaným konumunda tutmalýdýrlar. şekil 30 F0Y0163 şekil 31 F0Y

40 Fiat 500L_ :38 Sayfa 38 DİREKSİYON Sürücü, direksiyon simidinin derinlik ve yükseklik ayarýný isteðine göre deðiþtirebilir. Ayar için, A kolunu (þekil 32) aþaðýya 1 konumuna getiriniz, sonra direksiyonu ayarlayýnýz ve A kolunu 2 konumuna getirerek kilitleyiniz. Direksiyon simidi üzerindeki her türlü ayarlama otomobil hareketsiz ve motor çalýþm yorken gerçekleþtirilmelidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon mili modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örneğin hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu). Aksi halde otomobilin performans düşebilir, araç garantisi iptal olabilir ve arac n trafiğe ç k ş onay n iptal edebilecek ağ r güvenlik problemleri oluşabilir. 38 şekil 32 F0Y0043

41 Fiat 500L_ :38 Sayfa 39 DİKİZ AYNALARI ÝÇ DÝKÝZ AYNASI İç dikiz aynas nda þiddetli bir çarpýþma durumunda serbest kalmasýný saðlayan bir emniyet tertibatý mevcuttur. Ayna, A kolu (şekil 33) kullan larak iki farkl konuma hareket ettirilebilir: Normal konum ve yans ma önleyici konum. ELEKTROKROMİK (KENDİNDEN KARARAN) İÇ DİKİZ AYNASI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde kendinden kararma fonksiyonunu devreye almak/devreden ç karmak için bir ON/OFF anahtar na sahip (şekil 34) elektrokromik ayna bulunmaktad r. Otomobil geri vitese tak ld ğ nda ayna daima gün içinde kullanma ayarlan r. KAPI AYNALARI Manuel ayarlama Aynalar otomobilin içinden ayarlamak için A (şekil 35) ayar çubuğunu kullan n z. şekil 34 F0Y0225 şekil 33 F0Y0223 şekil 35 F0Y

42 Fiat 500L_ :38 Sayfa 40 Elektrikli ayna ayar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Kap aynalar sadece kontak anahtar MAR konumunda iken ayarlanabilir. Aşağ dakileri uygulay n z; Ayarlamak istediðiniz aynayý (sað veya sol) seçmek için, A (şekil 36) düðmesini kullanýnýz. A düğmesini B konumuna getiriniz ve sol aynay ayarlay n z. A düğmesini D konumuna getiriniz ve sağ aynay ayarlay n z. Ayar yap ld ktan sonra, A düğmesini C ara konumuna (kilit konumu) getiriniz. Manuel katlama Gerektiğinde aynalar manuel olarak 1 konumundan 2 konumuna katlanabilir (şekil 37). DİKKAT Otomobil hareket halinde iken aynalar daima (1) konumunda olmal d r. 40 şekil 36 F0Y0250 şekil 37 F0Y0226

43 Fiat 500L_ :38 Sayfa 41 KLİMA KONTROL SİSTEMİ YAN HAVALANDIRMA YÖNLENDİRİCİLERİ A şekil 38 - Ayarlanabilir yan hava yönlendiricileri. Yönlendiricileri istenen konuma ayarlamak için B çubuğunu kullan n z. Hava dağ t m yönünü ayarlamak için C düğmesini sola doğru çeviriniz. D - Sabit yan havaland rma yönlendiricileri. ÜST HAVALANDIRMA YÖNLENDİRİCİLERİ A şekil 39 - Ayarlanabilir üst hava yönlendiricileri. Ayarlamak için B çubuğunu çeviriniz. C - Sabit üst havaland rma yönlendiricileri. ORTA HAVALANDIRMA YÖNLENDİRİCİLERİ A şekil 40 - Ayarlanabilir orta hava yönlendiricileri. Yönlendiricileri istenen konuma ayarlamak için B çubuğunu kullan n z. Hava dağ t m yönünü ayarlamak için C düğmesini sola doğru çeviriniz. şekil 39 F0Y0108 şekil 38 F0Y0107 şekil 40 F0Y

44 Fiat 500L_ :38 Sayfa 42 KLİMA KONTROL HAVALANDIRMA YÖNLENDİRİCİLERİ şekil Üst sabit havaland rma yönlendiricisi 2. Ayarlanabilir yan havaland rma yönlendiricileri 3. Yan camlar için sabit havaland rma yönlendiricileri 4. Ayarlanabilir orta havaland rma yönlendiricileri 5. Ayarlanabilir üst havaland rma yönlendiricileri F0Y

45 Fiat 500L_ :38 Sayfa 43 ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA KUMANDALAR şekil 42 F0Y

46 Fiat 500L_ :38 Sayfa 44 A - Hava s cakl ğ ayarlama düğmesi Mavi bölge = Soğuk hava K rm z bölge = S cak hava B - Klima kompresörü açma/kapatma butonu C - Fan devreye alma/h z ayar düğmesi 0 = Fan kapal = Fan h z D - Is tmal arka cam açma/kapama butonu E - Hava dağ t m düğmesi Havan n orta ve yan yönlendiricilere taş nmas. Havan n orta, yan, ön ve arka alt hava yönlendiricilerilerine taş nmas. Havan n ön ve arka alt yönlendiricilere taş nmas. Ön ve arka alt hava yönlendiricilerinden ç kan havan n ön cam ve yan camlara taş nmas. - Havan n ön cam ve yan camlara taş nmas. YOLCU BÖLMESİNİN ISITILMASI Aşağ daki işlemleri uygulay n z: A düğmesini k rm z bölgeye çeviriniz. E düğmesini konumuna getiriniz. C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan h z ). Ard ndan istenilen konfor koşullar n devam ettirmek için kumandalar kullan n z. DİKKAT Motor soğukken, sistem s v s n n çal şma s cakl ğ na erişmesi için birkaç dakika beklemelisiniz. HIZLI BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME Bu fonksiyon ön cam ve ön yan camlar n, buğu giderme/ buz çözme işlemini otomatik olarak yapar. Aşağ daki işlemleri yap n z: A düğmesini k rm z bölgeye çeviriniz. İç hava sirkülasyonunu devreden ç karmak için B butonuna bas n z (buton üzerindeki led söner). C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan h z ). E düğmesini - konumuna getiriniz. 44

47 Fiat 500L_ :38 Sayfa 45 Cam n buğusunu çözme Klima kontrol sistemi yüksek seviye nem olmas halinde camlar n buğu yapmas n önleme konusunda çok kullan şl d r. D ş ortamda yüksek düzeyde nem ve/veya yağmur ve/veya yolcu bölümünde iç ve d ş s cakl k aras nda belirgin bir değişiklik olmas halinde camda oluşan buğuyu gidermek için aşağ daki şekilde hareket ediniz: A düğmesini k rm z bölgeye çeviriniz. İç hava sirkülasyonunu devreden ç karmak için B butonuna bas n z (buton üzerindeki led söner). E düğmesini - konumuna veya buğu biterse konumuna getiriniz. C düğmesini 2. h z konumuna getiriniz. Kendi isteğinize uygun bir h z kademesini de ayarlayabilirsiniz. ISITMALI ARKA CAM BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME Fonksiyonu devreye almak için D (() butonuna bas n z: Fonksiyon devredeyken buton üzerindeki led yanar. Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve 20 dakika sonra otomatik olarak devreden çýkarýlýr. Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda ( butonuna basarak d ş dikiz aynalar n n ve s tmal ön camlar n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buzunu çözebilir / buğusunu giderebilirsiniz. DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine ç kartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir. 45

48 Fiat 500L_ :38 Sayfa 46 İÇ HAVA SİRKÜLASYONU B butonuna (T) bas n z. Buton üzerindeki led yanacakt r. İç hava sirkülasyonu fonksiyonunun s k ş k trafikte veya tünelde yolcu kabini içine d şardan kirli havan n girmesini önlemek için kullan lmas tavsiye edilir. Özellikle otomobilin kalabal k olmas halinde, camlar n buğulanmas n önlemek için, bu fonksiyonu uzun süreli olarak kullanmaktan kaç nmak gerekir. DİKKAT İç hava sirkülasyon sistemi istenilen s tma veya soğutma şartlar na daha h zl ulaş lmas n sağlar. Camlar n içeriden daha fazla buğulanmas söz konusu olduğu için, bu fonksiyonun yağmurlu/soğuk havalarda kullan lmas tavsiye edilmez. HAVA DAĞITIMININ SEÇİMİ Yolcu bölümünde olas beş hava dağ t m ayar ndan birini manuel olarak seçmek için E düğmesini çeviriniz: Havan n buğu giderme / buz çözme işlemi için ön cama ve ön yan camlara gönderilmesi. Havan n ön ve arka alt yönlendiricilere dağ t m. Bu hava dağ t m yolcu bölümünün h zl bir şekilde soğutulmas n sağlar. Havan n orta / yan panel yönlendiricilerine ve ön/arka yönlendiricilere gönderilmesi. Havan n orta / yan torpido gözü havaland rmalar na gönderilmesi (yolcu gövdesi). - Havan n ön cam ve yan camlara gönderilmesi. 46

49 Fiat 500L_ :38 Sayfa 47 MANUEL KLİMA KONTROL SİSTEMİ KUMANDALAR şekil 43 F0Y

50 Fiat 500L_ :38 Sayfa 48 A - Hava s cakl ğ ayarlama düğmesi Mavi bölge = Soğuk hava K rm z bölge = S cak hava B - Klima kompresörü açma/kapatma butonu C - Fan devreye alma/h z ayar düğmesi 0 = Fan kapal = Fan h z D - Klima kontrol kompresörü açma/kapama butonu E - Is tmal arka cam açma/kapama butonu F - Hava dağ t m düğmesi Havan n orta ve yan yönlendiricilere taş nmas. Havan n orta, yan, ön ve arka alt hava yönlendiricilerine taş nmas. Havan n ön ve arka alt yönlendiricilere taş nmas. Ön ve arka alt hava yönlendiricilerinden ç kan havan n ön cam ve yan camlara taş nmas. - Havan n ön cam ve yan camlara taş nmas. KLİMA KONTROLÜ (soğutma) Yolcu bölmesinin h zl şekilde soğutulmas için aşağ daki işlemleri yap n z: A düğmesini mavi bölgeye çeviriniz. B butonuna basarak iç hava sirkülasyonunu aç n z (butonun ledi yanar). F düğmesini konumuna getiriniz. Klima kontrol sistemini devreye almak için D butonuna bas n z ve C düğmesini en az 1 e getiriniz (1. h z); daha h zl soğutmak için C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan h z ). DİKKAT D ş hava şartlar na bağl olarak klima sistemi iç hava sirkülasyonu fonksiyonunu devreye al r (ek s t c n n bulunduğu öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Soğutma işleminin azalt lmas S cakl ğ artt rmak için A düğmesini sağa çeviriniz. İç hava sirkülasyonunu devreye almak için B butonuna bas n z (buton üzerindeki led yanmal d r). Fan h z n azaltmak için C düğmesini çeviriniz. YOLCU BÖLMESİNİN ISITILMASI Aşağ daki işlemleri uygulay n z: A düğmesini k rm z bölgeye çeviriniz. İç hava sirkülasyonunu devreye almak için B butonuna bas n z (buton üzerindeki led yanmal d r). F düğmesini konumuna getiriniz. C düğmesini en az 1 e getiriniz (1. h z); daha h zl soğutmak için C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan h z ). 48

51 Fiat 500L_ :38 Sayfa 49 Is tma işleminin azalt lmas S cakl ğ azaltmak için A düğmesini sola çeviriniz. İç hava sirkülasyonunu devreden ç karmak için B butonuna bas n z (buton üzerindeki led söner). Fan h z n azaltmak için C düğmesini çeviriniz. DİKKAT Motor soğukken, sistem s v s n n çal şma s cakl ğ na erişmesi için birkaç dakika beklemelisiniz. HIZLI BUÐU GÝDERME/BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU Bu fonksiyon ön cam ve yan camlar n h zl buğu giderme/buz çözme işleminin yap lmas n sağlar. H zl buğu giderme/buz çözme işlemi için aşağ dakileri uygulay n z: A düğmesini k rm z bölgeye çeviriniz. C düðmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan hýzý). F düðmesini - konumuna getiriniz. DİKKAT Bu şartlarda klima sistemi iç hava (dahili) sirkülasyonu iptal eder (B butonundaki led söner) ve klima kompresörünü devreye al r (D butonundaki led yanar). Bu işlemin amac camlar n buğu yapmas n önlemektir. Camlardaki buğun giderilmesi Klima kontrol sistemi yüksek seviye nem olmas halinde camlar n buğu yapmas n önleme konusunda çok kullan şl d r. Dýþarýda belirgin þekilde nem ve/veya yaðmur varsa ve/veya yolcu bölmesinin içi ile dýþý arasýnda sýcaklýk farký yüksekse buðu oluþumunu engellemek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: A düğmesini k rm z bölgeye çeviriniz. F düğmesini - konumuna veya nem biterse konumuna getiriniz. C düğmesini 2. h z konumuna getiriniz. ISITMALI ARKA CAM BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME Fonksiyonu devreye almak için E (() butonuna bas n z: Bu fonksiyon devrede iken buton üzerindeki led yanar. Bu fonksiyon zaman ayarl d r ve 20 dakika sonra otomatik olara kapan r. Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda ( butonuna basarak d ş dikiz aynalar n n ve s tmal ön camlar n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buzunu çözebilir / buğusunu giderebilirsiniz. DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine ç kartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir. 49

52 Fiat 500L_ :38 Sayfa 50 İÇ HAVA SİRKÜLASYONU B butonuna (T) bas n z. Buton üzerindeki led yanacakt r. İç hava sirkülasyonu fonksiyonunun s k ş k trafikte veya tünelde yolcu kabini içine d şardan kirli havan n girmesini önlemek için kullan lmas tavsiye edilir. Özellikle otomobilin kalabal k olmas halinde, camlar n buğulanmas n önlemek için, bu fonksiyonu uzun süreli olarak kullanmaktan kaç nmak gerekir. DİKKAT İç hava sirkülasyon sistemi istenilen s tma veya soğutma şartlar na daha h zl ulaş lmas n sağlar. Camlar n içeriden daha fazla buğulanmas söz konusu olduğu için, bu fonksiyonun yağmurlu/soğuk havalarda kullan lmas tavsiye edilmez. HAVA DAĞITIMININ SEÇİMİ Yolcu bölümünde olas beş hava dağ t m ayar ndan birini manuel olarak seçmek için E düğmesini çeviriniz: Havan n ön cama, ön yan cama ve ön/arka alt yönlendiricilere gönderilmesi. Havan n ön ve arka alt yönlendiricilere dağ t m. Bu hava dağ t m yolcu bölümünün h zl bir şekilde s t lmas n sağlar. Havan n orta / yan panel yönlendiricilerine ve ön/arka alt yönlendiricilere gönderilmesi. Havan n orta / yan torpido gözü havaland rmalar na gönderilmesi (yolcu gövdesi). - Havan n ön cam ve yan camlara gönderilmesi. Hava dağ t m alt yönlendiricilere (ayak bölümüne)/ön cama veya sadece ön cama yönlendirildiğinde klima sistemi kompresörü etkinleştirilir (klima sistemi A/C butonundaki led yanar) ve iç hava sirkülasyonu modu "d ş hava" konumuna ayarlan r (B butonundaki led söner). Bu işlemin amac camlarda en iyi görme koşulunun sağlanmas d r. Kullan c istediği zaman hava sirkülasyonunu ve klima kompresörünü ayar n değiştirebilir. 50

53 Fiat 500L_ :38 Sayfa 51 START&STOP Manuel klima kontrol sistemi Sistem, Start&Stop fonksiyonu işletildiğinde kullan c taraf ndan yap lan hava ak m ayar n korur (h z s f r olduğunda motor kapat l r). Bu koşullar alt nda yolcu bölümünün soğutulmas ve s t lmas garanti edilmez çünkü kompresör ve motor soğutma pompas n n her ikisi de durdurulur. Klima kontrol sisteminin işletimini sağlamak için, Start&Stop fonksiyonunu kapatmak için ön panel üzerindeki butona bas n z. ELEKTRİKLİ EK ISITICI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu cihaz, yolcu bölmesinin ýsýtýlmasýný hýzlandýrmak için kullanýlýr. Ek s t c aşağ daki koşullarda devreye al n r; D ş hava s cakl ğ düşük olduğunda. Motor soğutma s v s s cakl ğ düşük olduğunda. Motor çal şt r ld ğ nda. Fan h z 1. konuma ayarland ğ nda. A düğmesi k rm z bölgeye çevrildiğinde. Ek ýsýtýcý, istenilen konfor koþullarýna eriþilince otomatik olarak devre dýþý kalýr. Not Akü voltaj düşük ise s t c devreye al nmaz. SÝSTEMÝN Kýþ mevsimi boyunca, klima kontrol sistemi ayda bir kere en azýndan 10 dakikalýðýna çalýþtýrýlmalýdýr. Yaz mevsiminden önce, sistemi yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. Sistem, herhangi bir sýzýntý durumunda çevreyi kirletmeyecek olan R134a soðutma sývýsý içermektedir. Sistem elemanlarýyla uyumlu olmadýðýndan dolay, hiçbir þekilde R12 sývýsý kullanýlmamalýdýr. 51

54 Fiat 500L_ :38 Sayfa 52 OTOMATÝK ÇİFT BÖLGELÝ KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) KUMANDALAR şekil 44 F0Y

55 Fiat 500L_ :38 Sayfa 53 A - Sürücü taraf s cakl k ayarlama düğmesi B - İç hava sirkülasyonu açma/kapama butonu C - Is tmal arka cam ve termal konfor ön cam (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) D - Klima kontrol kompresörü açma/kapama butonu E - Klima kontrol sistemi açma/kapama butonu F - Fan h z ayar düğmesi G - Fan h z göstergesi LED i H - Hava dağ t m seçme butonu I - MAX-DEF fonksiyonu ön cam h zl buğu giderme/buz çözme fonksiyonu), s tmal arka cam ve s tmal d ş aynalar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) devreye alma butonu L - Yolcu taraf s cakl k ayar düğmesi M - MONO fonksiyonunu devreye almak için buton (ayarlanan s cakl klar n uyumlu hale getirilmesi) sürücü/yolcu; N - AUTO fonksiyonu devreye alma butonu (otomatik çal şma) AÇIKLAMA İki bölgeli otomatik klima kontrol sistemi s cakl ğ yolcu bölümündeki iki bölgede ayarlar: Sürücü taraf ve yolcu taraf. Sistem, d ş hava şartlar ndaki değişiklikleri kompanse ederek otomobilin içindeki konfor seviyesini sabit olarak muhafaza eder. Klima sistemi yolcu bölümündeki çok soğuk (veya çok s cak) hava şartlar n tespit edebilir ve sistem performans n buna uygun olarak ayarlar. Not En iyi konfor için referans s cakl k değeri 22 C dir. Otomatik olarak kontrol edilen parametre ve fonksiyonlar aşağ daki gibidir: Sürücü / yolcu bölümü yönlendiricilerindeki hava s cakl klar. Sürücü / yolcu bölümü yönlendiricilerine hava dağ t m. Fan h z (hava ak ş nda sürekli değişim). Kompresör fan (soğutma/nem alma). İç hava sirkülasyonu. Bütün bu fonksiyonlar bir veya birden fazla fonksiyon seçilmesi ve parametrelerinin değiştirilmesi ile manuel olarak kumanda edilebilir. Bu durumda fonksiyonlar n otomatik olarak kumanda edilmesi durdurulur: Sistemin bundan sonra ancak güvenlik sebebiyle değişiklik yapabilir. Manuel seçimler daima otomatik seçimlerden daha fazla önceliğe sahiptir ve bunlar AUTO butonuna bas larak otomatik kontrole geçilene kadar devam eder (sadece güvenlik sebeplerinden dolay sistem müdahalede bulunabilir). 53

56 Fiat 500L_ :38 Sayfa 54 Yolcu bölümüne girecek hava miktar arac n h z ndan etkilenmez; elektronik kumandal fan vas tas yla ayarlan r. Hava s cakl ğ daima göstergede belirtilen s cakl ğa göre otomatik olarak ayarlan r (sistemin çal şmamas ve baz durumlarda kompresör çal şmad ğ nda). Sistem, aşağ daki fonksiyonlar n manuel olarak ayarlanmas na izin verir: Sürücü/yolcu taraf ndaki hava s cakl ğ. Fan h z (sürekli değişim). Hava dağ t m (7 pozisyonda). Klima kontrol kompresörü butonu. H zl buz çözme/buğu giderme. İç hava sirkülasyonu. Is tmal arka cam. Sistemin devre d ş b rak lmas. Klima kontrol sistemi iç dikiz aynas n n alt na yerleştirilen bir kapak içine tak lm ş s cakl k sensörü kullanmaktad r. Klima kontrol sisteminin optimal işletimini temin etmek için, bu sensörün etki alan n herhangi bir nesne ile kapamay n z. Aksi halde klima sistemi doğru şekilde çal şmayabilir. KLİMA KONTROL SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI Sistem farkl şekillerde aç labilir: İstenen s cakl klar ayarlaman z için AUTO butonuna basman z ve düğmeleri çevirmeniz tavsiye edilir. Bu şekilde sistem s cakl k, yolcu bölümüne verilen hava miktar n ve dağ l m n tamamen otomatik olarak ayarlamak için çal ş r. Sistem ayn zamanda hava devir daimi sistemini ve klima kompresörün çal şmas n da yönetir. Tam otomatik sistem işletimi s ras nda, ayarlanan s cakl klar, hava dağ t m n ve fan h z n ilgili buton veya düğmeleri kullanarak değiştirebilirsiniz: Sistem kendini yeni koşullara adapte edebilmek için ayarlar n otomatik olarak değiştirir. Tam otomatik işletim (AUTO) esnas nda hava ak ş ve/veya hava dağ t m (ekranda gösterilmez) değiştirilir ise otomatik işletim (AUTO) ledi söner ve sistem manuel modda çal şmaya başlar (hem hava ak ş hem de hava dağ t m ekranda gösterilir) Klima kompresörü devre d ş d rak ld ğ nda, klima sistemi, araç içi hava konforunu sağlayacak durumda olduğu müddetçe otomatik (AUTO) işletim modunda kalmaya devam eder. Aksi halde sistem manuel çal şma moduna geçer (ayarlanan s cakl k değerleri ekranda görüntülenir). Fan h z arac n tüm k s mlar için ayn seviyede olur. 54

57 Fiat 500L_ :38 Sayfa 55 HAVA SICAKLIĞININ AYARLANMASI A veya L düğmesini s cakl ğ ayarlamak için sağ veya sola çeviriniz: A ön sol bölge için, L ön sağ bölge için geçerlidir. Ayarlanan s cakl klar ekranda gösterilir. İki bölgenin s cakl ğ n düzenlemek için MONO butonuna bas n z. Ayn s cakl ğa ayarlamak için L düğmesini kullan n z. HI (maksimum s tma) veya LO (maksimum soğutma) için s ras yla düğmeleri tam olarak saat yönünde veya tersi yönde çeviriniz. Bu fonksiyonlar devreden ç karmak için, s cakl k düğmesini istenilen s cakl ğa çeviriniz. HAVA DAĞITIMININ AYARI H ( / / ) butonlar na basarak muhtemel 7 hava dağ t m ayar n manuel olarak seçebilirsiniz. Buğu giderimi ve buz çözme için ön cam ve ön yan cam yönlendiricilerindeki hava ak m. S cak mevsimlerde göğüs ve baş hizas n havaland rmak için orta ve yan ön panel yönlendiricilerine hava ak m. Ön ve arka ayak bölümüne hava yöneltilmesi; Yolcu bölümünü çabuk s tan hava dağ t m modu, h zl s nma hissi verir. Ayaklara s cak hava ve orta ve yan hava yönlendiricileri (soğuk hava). Bu dağ t m modu özellikle ilkbahar ve sonbahardaki güneşli günlerde faydal d r. Ayaklar ve ön cam aras nda hava dağ t m ve ön yan cam buz/buğu giderme hava yönlendiricileri. Bu havaland rma, yolcu kabininin uygun şekilde s t lmas n sağlar ve camlar n buğulanmas n önler. Ön cam buz/buğu giderme ve ön panel yan ve orta hava yönlendiricileri aras nda hava dağ t m. Bu özellikle çok güneşli havalarda, havan n ön cama gitmesine izin verir. Arac n bütün yönlendiricilerine havan n gitmesi. Not Hava ak ş ön panel üzerindeki yan hava yönlendiricilerinden gerçekleştirilir: Hava ak ş n n miktar ilgili yönlendiricilerin yan ndaki ayar düğmesi kullan larak ayarlanabilir. AUTO modunda sistem otomatik olarak hava dağ t m n yönetir, H butonundaki led sönmelidir. Manuel olarak ayarland ğ nda, ayarlanan dağ t m şekli butonlar üzerindeki LED'lerin yanmas ile belirtilir. 55

58 Fiat 500L_ :38 Sayfa 56 Kombine fonksiyon modunda, önceden ayarlanan uygun butonlarla eş zamanl olarak çal şma mümkündür. Aktif olan bir fonksiyonun butonuna bas l rsa, çal şma iptal olur ve ilgili buton söner. Manuel ayardan sonra tekrar otomatik hava dağ t m na geçmek için AUTO butonuna bas n z. FAN HIZININ AYARLANMASI Fan h z n artt rmak/azaltmak için F butonuna bas n z. Fan h z F butonu üzerinde yanan ledlerle (G) gösterilir. Maksimum fan h z = Tüm ledler yanar. Minimum fan h z = Bir led yanar. Fan n çal şmas, yaln zca D butonuna bas larak klima kontrol kompresörünün kapat lm ş olmas durumunda kesilir. DİKKAT Manuel bir ayardan sonra, otomatik fan h z na geçmek için AUTO butonuna bas n z. Fonksiyon devreye al nmas AUTO butonu üzerindeki LED in yanmas ile belirtilir. AUTO ledi yanarken AUTO butonuna bas l rsa sistem manuel moda geçer. Ekranda hava ak ş ve hava yönlendirme ayar gösterilir ve bu ayarlar art k otomatik olarak ayarlanmaz. Sistem taraf ndan otomatik olarak kumanda edilen sistemlerden (iç hava sirkülasyonu, fan h z, kompresör) en az birinin manuel olarak ayarlanmas, LEDin sönmesine sebep olur ve bu şekilde sistemin art k otomatik olarak kontrol edilmediği belirtilir (s cakl k hala otomatik olarak kontrol edilecektir). DİKKAT Eğer yolcu bölümünün farkl bölgeleri için istenen s cakl ğa sistemin ulaşmas veya muhafaza etmesi mümkün görünmüyorsa, ayarlanan s cakl k birkaç saniye yan p sönecektir. Bir veya daha çok manuel seçimden sonra otomatik sistem kontrolünü çal şt rmak için AUTO butonuna bas n z. 56 AUTO BUTONU AUTO butonuna bas ld ğ nda (butonu üzerindeki LED yanar), klima kontrol sistemi aşağ daki ayarlar otomatik olarak ayarlar: Yolcu bölümündeki hava miktar ve sirkülasyonu Klima kontrol kompresörü İç hava sirkülasyonu Manuel ayarlar n iptal edilmesi

59 Fiat 500L_ :38 Sayfa 57 MONO BUTONU Sürücü ve yolcu bölümünün s cakl ğ n ayn hizaya getirmek için MONO butonuna bas n z (buton üzerindeki led yanar). Bu fonksiyon, sürücü tek baş na seyahat ederken s cakl k ayar n kolaylaşt r r. Yolcu bölümündeki s cakl ğ ayarlamak için L düğmesini çevirin ve hava s cakl k yönetimini ay rmak için geri dönünüz. İÇ HAVA SİRKÜLASYONU Hava sirkülasyonu, aşağ da aç klanan çal şma mant klar na uygun olarak işler: Zorunlu devreye giriþ (iç hava sirkülasyonu fonksiyonu daima devrede), B (T) butonunun üzerinde yer alan ledin yanmasý ile belirtilir. Zorunlu devreden çýkýþ (dýþarýdan hava giriþi ile birlikte iç hava sirkülasyonu fonksiyonu daima devre dýþý), B (T) butonunun üzerinde yer alan ledin sönmesiyle belirtilir. B (T) butonuna baslarak takviyeli açma/kapama modu seçilebilir. butonuna bas ld ğ nda klima kontrol sistemi otomatik olarak iç hava sirkülasyonunu devreye al r (B (T) butonu üzerindeki led yanar) D ş hava sirkülasyonu T butonuna bas larak (led söner) her zaman devreye al nabilir. D ş hava sirkülasyonu modundan tekrar iç hava sirkülasyonu moduna geçmek için T butonuna tekrar bas lmal d r (led yanar). Otomatik işletim modunda d ş hava şartlar na bağl olarak iç hava sirkülasyonu sistem taraf ndan otomatik olarak ayarlan r. DİKKAT İç hava sirkülasyonunun devreye al nmas, istenilen s tma/soğutma koşullar na daha h zl ulaş lmas n sağlar. Camlarda buðu oluþumunu belirgin þekilde arttýracaðýndan dolayý, yaðmurlu/soðuk günlerde iç hava sirkülasyonu fonksiyonunu kullanmayýnýz. İç hava sirkülasyonunun camlar n buğulanmas n önlemek için soğuk havalarda kullan lmamas önerilir. 57

60 Fiat 500L_ :38 Sayfa 58 KLİMA SİSTEMİ KOMPRESÖRÜ Kompresörü açmak/kapatmak için D butonuna bas n z (kompresör devreye al nd ğ nda buton üzerindeki LED yanar). Klima kompresörünün devre d ş b rak lm ş olduğu, motor durdurulduğunda da haf zada kay tl kal r. Kompresör kapat ld ğ nda iç hava sirkülasyonu buğulanmay önlemek için devre d ş kal r. Bu durumda, sistem istenen s cakl ğ muhafaza edebilecek kapasitede olmas na rağmen, AUTO ledi söner. Bununla beraber sistem istenen s cakl ğ muhafaza edebilecek kapasitede değilse, AUTO ledi yan p söner. Kompresör işlevinin otomatik olarak kumanda edilmesini yeniden sağlamak için yeniden C butonuna veya AUTO butonuna bas n z. Klima kompresörü kapal ; Eğer d ş hava s cakl ğ istenen s cakl ktan yüksekse, sistem bu talebi karş lamayacakt r. S cakl k değeri birkaç saniyeliğine yan p sönecektir. Fan h z manuel olarak ayarlanabilir. Kompresör devrede ve motor çal ş yorken, fan h z ekranda birinci seviyeden daha düşük seviyeye getirilemez (sadece bir LED aç kt r). DİKKAT Klima kompresörü kapal konumda iken, d ş ortam s cakl ğ n n aşağ s nda bir s cakl k değeri ile yolcu bölümüne hava al nmas mümkün değildir; bununla birlikte, özel çevre koşullar alt nda camlar havan n içindeki nem miktar giderilemediğinden ötürü çok h zl bir şekilde buğulanma yapabilir. HIZLI BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME (MAX-DEF fonksiyonu) Ön ve yan cam h zl buz/buğu giderme fonksiyonunu devreye almak için - butonuna bas n z (buton üzerindeki LED yanar). Klima sistemi aşağ daki işlemleri yerine getirir: Atmosferik şartlar izin verdiğinde kompresörü devreye al r. İç hava sirkülasyonunu kapat r. Her iki bölgede de azami hava s cakl ğ n (HI) ayarlar. Motor soğutma s v s s cakl ğ na bağl olarak fan devreye al r. Ön cam ve ön yan cam hava yönlendiricilerine yöneltilen hava ak ş. Is tmal arka cam devreye al r. Is tmal ön cam devreye al r (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Fan h z görüntülenir (G ledi yanar). DİKKAT MAX-DEF fonksiyonu, motor uygun bir s cakl ğa ulaşt ktan sonra yaklaş k olarak 3 dakika devrede kal r. 58

61 Fiat 500L_ :38 Sayfa 59 Fonksiyon devreye al nd ğ nda AUTO butonu üzerindeki led söner. Fonksiyonun devreye al nmas ile belirli ayarlar fan h z, s tmal arka cam devreye girer. B, C, - veya AUTO butonlar na bas lmas MAX-DEF fonksiyonunu devreden ç kar r. Hava dağ t m alt yönlendiricilere (ayak bölümüne)/ön cama veya sadece ön cama yönlendirildiğinde klima sistemi kompresörü devreye al n r (A/C butonundaki led yanar) ve iç hava sirkülasyonu modu "d ş hava" konumuna ayarlan r (T butonundaki led söner). Bu işlemin amac camlarda en iyi görme koşulunun sağlanmas d r. Kullan c istediği zaman hava sirkülasyonunu ve klima kompresörünü ayar n değiştirebilir. ISITMALI ARKA CAM BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME Fonksiyonu devreye almak için ( butonuna bas n z. Fonksiyonun devreye al nmas, gösterge panelindeki ( uyar lambas n n yanmas ile belirtilir. Bu fonksiyon devrede iken buton üzerindeki led yanar. Bu fonksiyon zaman ayarl d r ve 20 dakika sonra otomatik olarak kapan r. Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda ( butonuna basarak d ş dikiz aynalar n n ve s tmal ön camlar n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buzunu çözebilir / buğusunu giderebilirsiniz. DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine ç kartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir. Is tmal ön cam (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Fonksiyonu devreye almak için C ( butonuna bas n z. Fonksiyon devreye al nd ğ nda gösterge panelindeki uyar lambas yanar. Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda (sadece araç çal ş r durumdayken) ön cam n ve kap aynalar n n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buz çözme/buğu giderme işlemi için C butonuna bas n z. Bu fonksiyon zaman ayarl d r ve ön cam için 4 dakika, arka cam ve kap aynalar için 20 dakika sonra devreden ç kacakt r. Fonksiyonu daha önce devreden ç kartmak için C butonuna tekrar bas n z. 59

62 Fiat 500L_ :38 Sayfa 60 Ön cam s t c s n yeniden devreye almak için C butonuna bas n z: Butona bir kez bas ld ğ nda gösterge panelindeki ( uyar lambas yanar. Butona ikinci kez bas ld ğ nda gösterge panelindeki uyar lambas yanar (arka cam s t c s uyar lambas yanmaya devam eder). Butona üçüncü kez bas ld ğ nda ve ( uyar lambalar söner. DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine ç kartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir. KLİMA KONTROL SİSTEMİNİN KAPATILMASI butonuna bas n z. Klima kontrol sistemi kapat ld ğ nda: İç hava sirkülasyon fonksiyonu aç kt r, böylece yolcu bölmesini d şar dan izole eder. Kompresör kapal. Fan kapal. Is tmal arka cam devreye al nabilir/devreden ç kar labilir. DİKKAT Sistem, kapat lmas ndan önce ayarlanm ş olan s cakl klar kaydedip herhangi bir butona bas ld ğ nda bunlar sağlamaya devam edecektir (D butonu hariç). Klima sistemini tam otomatik modda tekrar çal şt rmak isterseniz AUTO butonuna bas n z. START&STOP (ÇALIŞTIR&DURDUR) Otomatik çift bölgeli klima kontrol sistemi Otomatik klima kontrol sistem yolcu bölümünde yeterli konforu sağlamak için Start&Stop fonksiyonunu yönetir (h z s f rken motor kapal d r). Özellikle, yolcu bölümünde yeterli konfor seviyesini sağlamak üzere hava çok s cak veya çok soğukken Start&Stop fonksiyonu kapat l r; dolay s yla h z s f r olsa bile bu geçici koşullarda motor durdurulamaz. Start&Stop fonksiyonu aç kken ve motor s f r h z seviyesinde kapal iken, klima kontrol sistemi iç s cakl k koşullar h zl bir şekilde bozulursa tekrar motoru çal şt r r (veya kullan c maksimum seviyede soğutma LO veya h zl buğu çözme MAX-DEF isterse). Start&Stop fonksiyonu aç k ve motor s f r h zda kapal iken, sistem AUTO modunda iken (buton üzerindeki led aç k) hava ak m mümkün olduğu kadar yolcu mahalindeki konfor koşullar n sağlayana kadar minimuma indirgenir. 60

63 Fiat 500L_ :38 Sayfa 61 Düşük seviyede hava ak ş ayarland ğ nda klima sisteminin kumanda cihaz Start&Stop fonksiyonunu devreye al r. Klima sistemi, motorun kapat lmas (dolay s yla kompresörün ve soğutma maddesi pompas n n kapat lmas ) sonucu ile oluşan konfor kayb n mümkün olan en iyi şekilde yönetmeye çal ş r. Bunun yan s ra kullan c kumanda panelindeki ilgili butonu kullanarak, Start&Stop fonksiyonu devre d ş b rak larak (bu bölümdeki "Start&Stop" başl ğ na bak n z) klima sistemi fonksiyonu tercih edebilir. Not Sert iklim koşullar nda h zl pencere buğulanmas ve yolcu bölümünde hoş olmayan koku oluşumuna sebep olabilecek nem birikimi sonras, kompresörün sürekli olarak aç l p kapanmas n önlemek için Start&Stop fonksiyonu kullan m n n s n rland r lmas tavsiye edilir. Not Start&Stop fonksiyonu aktif konuma getirildiğinde (motor kapal ve araç h z s f r), otomatik devir daim yönetimi cam buğulanma olas l ğ n indirgeyerek d şar dan içeriye her zaman hava alarak kapat l r (kompresör de kapat l r). EK ISITICI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu cihaz, aþýrý derecede soðuk ve motor soğutma s v s s cakl ğ düşük olduðunda, yolcu bölmesinin ýsýtýlmasýný hýzlandýrmak için kullanýlýr. Ek ýsýtýcý, istenilen konfor koþullarýna eriþilince otomatik olarak devre dýþý kalýr. Ek s t c, hava koşullar uygun olduğunda ve motor çal şt r ld ğ nda otomatik olarak devreye al n r. DİKKAT Ek s t c sadece d ş hava s cakl ğ ve motor soğutma s v s s cakl ğ düşük ise devreye al n r. Akü voltaj düşük ise s t c devreye al nmaz. 61

64 Fiat 500L_ :38 Sayfa 62 DIÞ LAMBALAR Sol kumanda kolu, dýþ lambalarýn büyük bir kýsmýna kumanda eder. Dýþ aydýnlatma sadece kontak anahtarý MAR konumunda iken yapýlabilir. Dýþ lambalar yakýldýðýnda gösterge paneli ve ön panelin üzerindeki çeþitli kumandalar aydýnlanmaktadýr. GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI (DRL) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Kontak anahtar MAR-ON konumunda ve çentikli halka O (A-şekil 45) konumunda iken, gündüz farlar otomatikman devreye girer; diğer ayd nlatma ve iç ayd nlatmalar kapal kal r. Gündüz sürüş farlar, gündüz farlar n n yak lmas n n mecbur olduğu veya olmad ğ ülkelerde k sa farlara alternatif olarak kullan labilir. Gündüz sürüş farlar n n kullan lmas, bulunduğunuz ülkenin Karayollar Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasalara uyunuz. Gündüz sürüş farlar gece ve tünellerde k sa farlar n yerine kullan lamaz. Gündüz sürüş farlar n n kullan lmas, bulunduğunuz ülkenin Karayollar Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasalara uyunuz. KISA FARLAR/PARK Kontak anahtar MAR konumundayken, çentikli halkay 2 konumuna çeviriniz (A-şekil 45). Eğer k sa farlar devreye al n rsa, gündüz sürüş farlar sönecektir, park lambalar ve k sa farlar yanacakt r. Gösterge panelindeki 3 uyar lambas yanar. Kontak anahtar STOP konumuna çevrildiğinde veya anahtar yerinden ç kar ld ğ nda ve çentikli halka O konumundan 2 konumuna çevrildiğinde, bütün park lambalar ve plaka lambalar yanacakt r. Gösterge panelindeki 3 uyar lambas yanar. 62 şekil 45 F0Y0048

65 Fiat 500L_ :32 Sayfa 63 OTOMATİK AYDINLATMA KONTROLÜ (AUTOLIGHT) (Gün ş ğ sensörü) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu sensör bir infrared LED sensör olup yağmur sensörü ile birlikte çal şmakta ve ön camda bulunmaktad r. Bu sensör ayar menüsünden seçilen hassasiyet seviyesine göre d ş ş k değişikliklerini tespit eder. Yüksek hassasiyet d ş ayd nlatmalar n devreye al nmas n n kontrolü için gerekli ş k miktar azd r. Devreye alma Gün ş ğ sensörü A halkas (şekil 45) 2 A konumuna getirilerek devreye al n r. Bu şekilde yan lambalar ve k sa farlar d ş ortam ş k seviyesine göre otomatik olarak yanar. Lambalar sensör vas tas yla yak l rsa, ön sis farlar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve arka sis lambalar da yak labilir. Lambalar otomatik olarak sönerse, sis farlar da söner. Gelecek sefer lambalar otomatikman yand ğ nda, sis farlar gerekirse manuel olarak yak lmal d r. Sensör aktif olduğunda farlar yak labilir fakat uzun farlar yak lamaz. Uzun farlar yakmak isterseniz, A kumandas n 2 konumuna çeviriniz ve sabit uzun farlar yak n z. Lambalar otomatik olarak yan p söndükten sonra, ilk olarak k sa farlar söner, birkaç saniye sonra da park lambalar söner. Eğer sensörde bir ar za varsa farlar manuel olarak yak lmal d r. Ar za ekranda da belirtilir. Sensörü devreden ç kar p farlar yakmak mümkündür. DİKKAT Sensör sisi tespit edemez. Bu sebeple gerektiğinde sis farlar manuel olarak devreye al nmal d r. UZUN FARLAR Çentikli halka (A), 2 konumunda iken kolu direksiyona doðru çekiniz. Gösterge panelindeki 1 uyarý lambasý yanacaktýr. Kolu yeniden direksiyona doğru çekildiğinde uzun farlar devre d ş kal r, k sa farlar yanar ve 1 uyarý lambasý söner. Otomatik ayd nlatma sistemi devredeyse, uzun farlar sabit modda yak lamaz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 63

66 Fiat 500L_ :32 Sayfa 64 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA SELEKTÖR Çentikli halkan n (A) konumuna baðlý olmaksýzýn farlar, kolun direksiyon simidine doðru çekilmesi ile (sabit olmayan konum) selektör yaparlar. Gösterge panelindeki 1 uyarý lambasý yanacaktýr. SÝNYAL Kolu sabit pozisyona itiniz: Yukar ya doğru: Saða sinyal verilir. Aşağ ya doğru: Sola sinyal verilir. Gösterge panelindeki veya Î lambalar yan p sönecektir. Direksiyon simidi düz konuma getirildiğinde sinyal lambalar otomatik olarak söner. Şerit değiştirme fonksiyonu Şerit değiştirme işareti vermek isterseniz, şerit değiştirmek üzere olduğunu göstermek için sol kumanda kolunu yar m saniyeden az bir süre geçici pozisyonda tutunuz. Seçilen yöndeki sinyal lambas beş kez yan p sönecek ve sonra otomatik olarak kapanacakt r. Viraj ş klar fonksiyonu K sa farlar devrede ve arac n h z 40 km/s'in alt nda iken, direksiyon dönüş aç s geniş ise veya sinyal lambalar yan yor ise otomobilin yan taraf ndaki görüş aç s n daha iyi seviyeye getirmek için dönüş taraf ndaki sis lambas içine entegre edilmiş olan bir lamba yanar. BENİ EVE KADAR İZLE (FOLLOW ME) FONKSÝYONU Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafýnýn ayarlanan bir süre boyunca aydýnlatýlmasýný saðlar. Devreye alýnmasý: Kontak anahtarý STOP konumunda veya yerinden çýkartýlmýþ iken kumanda kolunun, motor durdurulduktan sonra 2 dakika içinde, direksiyon simidine doðru çekilmesi ile devreye alýnýr. Kolun her bir hareketi ile lambalarýn yanma süreleri 30 saniyeden 210 saniyeye kadar uzatýlmaktadýr, daha sonra lambalar otomatik olarak sönmektedir. Kumanda kolu direksiyon simidine doðru her çekildiðinde, gösterge paneli üzerinde yer alan 3 uyarý lambasý ekranda bir mesaj ile birlikte görüntülenir. Kol ilk çalýþtýrýldýðýnda 3 uyarý lambasý yanar ve otomatik fonksiyon otomatik olarak devreden çýkýncaya kadar yanýk kalýr. Kolun her hareketi, lambalarýn açýk kalma süresini uzatýr. Devre dýþý býrakýlmasý: Kolu direksiyon simidine doðru çekilmiþ olarak 2 saniyeden uzun bir süre tutunuz. 64

67 Fiat 500L_ :32 Sayfa 65 CAM YIKAMA Sað kumanda kolu ön cam ve arka cam sileceðini/yýkayýcýsýný kumanda eder. ÖN CAM YIKAMA/SİLME Bu fonksiyon sadece kontak anahtarý MAR konumunda iken çalýþýr. Bu kumanda kolu (A-şekil 46) dört ayrý konuma getirilebilir: O Ön cam sileceði kapalý. Fasýlalý çalýþma. Sürekli yavaþ. Sürekli hýzlý. A (sabit olmayan konum) konumundaki çalýþma, kol bu konumda tutulduðu süre boyunca devam eder. Kumanda kolunu serbest býraktýðýnýzda, kol orijinal konumuna döner ve ön cam sileceði otomatik olarak durur. Çentikli halka (A-şekil 46) konumundayken silme hýzý (sileceklerin hýzý) otomatik olarak otomobilin hýzýna göre ayarlanýr. Silecek çalýþýyor iken geri vitesin takýlmasý arka cam sileceðini otomatik olarak çalýþtýrýr. Ön cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek amacý ile kullanmayýnýz. Bu þartlarda silecek aþýrý þekilde zorlanýr ve motor koruma sisteminin devreye girmesine ve silme iþleminin birkaç saniye süresince durmasýna sebep olur. Eðer yeniden çal şmaya başlamaz ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Ön camdan silecekler kald r lm ş şekilde ön cam sileceğini asla çal şt rmay n z. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 46 F0Y

68 Fiat 500L_ :32 Sayfa 66 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Akýllý yýkama fonksiyonu Kolun direksiyon simidine doðru çekilmesi (sabit olmayan konum), ön cam yýkayýcýsýný çalýþtýrýr. Eðer kumanda kolu yarým saniyeden daha uzun bir süre için direksiyon simidine doðru çekilir ise, silme ve y kama iþlemi otomatik olarak gerçekleþir. Kumanda kolu serbest býrakýldýktan sonra, ön cam sileceði üç silme hareketi yaparak durur. Ýlave bir silme hareketi 6 saniye sonra silme iþlemini tamamlar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). YAĞMUR SENSÖRÜ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Yaðmur sensörü, iç dikiz aynasýnýn arkasýna monte edilen, ön cam (şekil 47) ile kombine, elektronik bir tertibat olup; fasýlalý çalýþma esnasýnda, yaðmurun þiddetine baðlý olarak, silme sayýsýný otomatik olarak ayarlar. Yaðmur sensöründe, cam kuru iken sileceðin hareketsiz olduðu konumdan (silme hareketi yok), þiddetli yaðmurda sürekli çalýþma konumuna kadar kademeli olarak deðiþen bir ayar aralýðý mevcuttur. Devreye alma A (şekil 46) kumandas n n konumuna çevrilmesiyle devreye girer. Bu şekilde silecek cam üzerindeki su miktar na göre hareket eder. Yağmur sensörünün devreye girmesi sileceğin bir silme hareketi ile bildirilir. Çentikli halkay döndürmek suretiyle yaðmur sensörünün hassasiyetini arttýrmak mümkündür (bu bölümdeki Menü Seçenekleri k sm na bak n z). Yaðmur sensörü hassasiyetinin artmasý, sileceðin bir silme hareketi ile bildirilir. DÝKKAT Sensörün bulunduðu bölgeyi temiz tutunuz. Ön cam y kay c s n n, yaðmur sensörü devrede iken çalýþtýrýlmasý halinde; normal yýkama fonksiyonu, yaðmur sensörü normal otomatik çalýþma fonksiyonuna döndükten sonra gerçekleþir. 66 şekil 47 F0Y0255

69 Fiat 500L_ :32 Sayfa 67 Devre dýþý býrakýlmasý Kumanda kolunu konumuna hareket ettiriniz ve kontak anahtarýný STOP konumuna çeviriniz. Daha sonra motor çalýþtýrýldýðýnda (MAR-ON konumu), kumanda kolu konumunda kalsa bile tekrar devreye girmez. Bunun sebebi motor çal şt ğ nda sileceğin istenmeyen bir hareketinin önlenmesidir (ön cam n y kanmas ve karla kapl olduğu durumlar). Yaðmur sensörünü devreye almak için, A kumanda kolunu konumundan O konumuna hareket ettirdikten sonra, konumuna geri getiriniz. Yaðmur sensörü bu þekilde tekrar devreye alýndýktan sonra; ön cam kuru olsa bile, silecek en az bir silme hareketi yaparak, sensörün devreye girdiðini bildirir. Yağmur sensörü tekrar devreye al nd ğ nda cam sileceği tek bir silme hareketi yapar. Eğer çal şma halindeyken yağmur sensörünün hassasiyeti ayarlan rsa, değişikliği onaylamak için tek bir silme hareketi yapar (baz tiplerde sensördeki ar zalar ekranda gösterilir). Sensör çal şmas na, devaml mod (1. veya 2.) h z nda devam eder. Sensör aktif olduğu sürece hata işareti kal r. Yaðmur sensörü, farklý bir hassasiyet gerektiren aþaðýdaki þartlarý tanýyacakt r: Kontrol yüzeyi üzerinde yer alan pislikler (tuz, kirler, vb.). Aş nm ş silecek lastiğinin sebep olduğu su izleri. Gece ile gündüz arasýndaki fark. Otomatik yýkama istasyonunda otomobil yýkanýrken yaðmur sensörünü devreye almayýnýz. Ön camda buz oluþtuðunda, sistemin devreden çýkartýlmýþ olduðundan emin olunuz. Ön camýn temizlenmesi gerektiðinde, sistemin devreden çýkartýlmýþ olduðundan emin olunuz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 67

70 Fiat 500L_ :32 Sayfa 68 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ARKA CAM YIKAMA/SÝLME Bu fonksiyon sadece kontak anahtarý MAR konumunda iken çalýþýr. Devreye alma B halkas n n (şekil 46) O konumundan ' konumuna çevrilmesi, sileceğin aşağ daki fas lal çal şmaya göre devreye girmesini sağlar. Ön cam sileceği kapal ysa fas lal çal şma. Ön cam sileceğiyle beraber senkronize çal şma (fakat yar m at m frekans yla). Geri vites tak l ve ön cam sileceği aç kken sürekli çal şma. Geri vites tak l ve ön cam sileceği aç kken arka cam sileceği sürekli modda çal ş r. Kolun ön panele doğru itilmesiyle (sabit olmayan konum) arka cam y kay c y devreye sokacakt r. Yar m saniyeden fazla kolun itili tutulmas arka cam sileceğini çal şt r r. Kolun b rak lmas, ak ll y kama fonksiyonunu (ön cam sileceğinde olduğu gibi) devreye sokacakt r. Devreden ç karma Fonksiyon, kumanda kolu býrakýldýðýnda durur. Arka cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek amacý ile kullanmayýnýz. Bu þartlarda silecek aþýrý þekilde zorlanýr ve motor koruma sisteminin devreye girmesine ve silme iþleminin birkaç saniye süresince durmasýna sebep olur. Yeniden çalýþmaya baþlamaz ise Fiat servisiyle temasa geçiniz. 68

71 Fiat 500L_ :32 Sayfa 69 HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Elektronik olarak kumanda edilen bu sistem, gaz pedal na basmaya gerek kalmadan, arac n istenilen h zda sabit kalmas na imkan sağlar. 30 km/saat hýzýn üzerindeki otomobilin, gaz pedalýna basmadan, uzun, kuru ve düz yollarda (örneðin otobanda) seçilen hýzda kullanýlmasýný saðlar. Bu sistemin þehir dýþýnda, sýkýþýk trafik olmayan bölgelerde kullanýlmasý tavsiye edilir. Þehir içinde kullanmayýnýz. DEVREYE ALINMASI Kolu (A-þekil 48) Ü konumuna çeviriniz. Sistem devrede iken, gösterge paneli üzerindeki Ü uyarý lambasý yanar ve baz tiplerde ekranda ilgili mesaj görüntülenir. Hýz sabitleyici 1. viteste veya geri viteste devreye alýnamaz. Sadece 4. ve daha büyük viteslerde devreye alýnmasý tavsiye edilir. Sistem devrede iken yokuþ aþaðý araç kullanýlmasý durumunda, otomobilin hýzý kaydedilen hýzdan daha fazla olabilir. H z n ayarlanmas Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: A (þekil 48) kumandasýný Ü konumuna getiriniz ve gaz pedalýna basarak arac n istenilen hýza ulaþmasýný saðlayýnýz. Kolu en az üç saniye süresince (+) konumuna getirin ve sonra býrakýnýz. Arac n hýzý kaydedilir, dolayýsýyla da gaz pedalý serbest býrakýlabilir. Gereken durumlarda (örneðin sollama yapýlýrken), sadece gaz pedalýna basýlarak hýzlanýlabilir. Gaz pedalý býrakýldýðý zaman araç daha önce kaydedilmiþ olan hýz deðerinde yoluna devam eder. Kaydedilen h z değerinin s f rlanmas Eðer sistem; fren veya debriyaj pedalýna basýlarak devre dýþý býrakýlýr ise, kaydedilen hýz deðeri, aþaðýda açýklanan þekilde eski haline getirilebilir: Kaydedilen hýz deðerine yaklaþana kadar yavaþça hýzlanýnýz. Hýz deðerinin kaydedildiði anda seçilmiþ olan vitese takýnýz. CANC RES (B-þekil 48) butonuna basýnýz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 48 F0Y

72 Fiat 500L_ :32 Sayfa 70 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN ARTIRILMASI Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde arttýrýlabilir: Gaz pedalýna basýlýp daha sonra ulaþýlan yeni hýz deðerini kaydederek. veya Kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak yeni hýza ulaþýncaya kadar, yukar (+) konumuna hareket ettirerek. Kumandanýn her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk 1 km/saat artar, kumanda sürekli olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürekli olarak artar. KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN AZALTILMASI Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde azalt labilir: Sistem devre dýþý býrakýlarak ve daha sonra yeni hýz deðerini kaydederek. veya Kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak yeni hýza ulaþýncaya kadar, aþaðýya ( ) doðru hareket ettirerek. Kolun her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk 1 km/saat azalýr, kumanda sürekli olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürekli olarak azalýr. DEVREDEN ÇIKARILMASI Sistem aþaðýdaki işlemlerle devreden çýkart labilir; Çentikli halka (A), O konumuna getirildiğinde. Motor durdurulduðunda. Fren, debriyaj veya gaz pedal na bas ld ğ nda, tamam yla devreden ç kmaz. Yaln z gaz pedal n n talebine öncelik verilir. Önceki şartlara dönüş için CANC RES butonuna bas lmad ğ sürece sistem devrede kalacakt r. 70

73 Fiat 500L_ :32 Sayfa 71 Otomatik devreden ç kma Aşağ daki hallerden birinde de cihaz otomatik olarak devreden ç kmaktad r: ABS veya ESC sistemi devreye girerse. Otomobilin h z ayarlanm ş limitin alt nda(yken). Sistem ar zal ysa. Cruise control devredeyken, vites kolunu boþa almayýnýz. Eðer sistem arýzalý veya çalýþmaz durumda ise, A kumandasýný O konumuna getiriniz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. HIZ SINIRLANDIRICI Bu sistem, araç h z n n sürücü taraf ndan öncesinde programlanm ş değer doğrultusunda s n rland r lmas na imkan verir. Azami h z hem araç hareketsiz konumdayken hem de hareketli konumdayken programlanabilir. Ayarlanabilecek minimum h z saatte 30 km'dir. H z s n rland r c devreye al nd ğ nda, arac n h z gaz pedal na yap lan bask ya bağl d r ve programlanm ş h z limitini geçmez. ("H z limitinin programlanmas " paragraf na bak n z). Gerektiğinde (örneğin araç sollama s ras nda) gaz pedal na tamamen bas larak h z limiti aş labilir. Gaz pedal na uygulanan bask n n kademeli olarak azalt ld ğ nda, araç h z programlanm ş h z n alt na ulaşt ğ nda, h z s n rland r c fonksiyonu tekrar etkinleştirilir. H z s n rland r c n n devreye al nmas H z s n rland r c y devreye almak için şekil 48'de gösterilen A düğmesini konumuna çeviriniz. H z s n rland r c n n devreye al nmas gösterge panelindeki uyar lambas n n yanmas ve baz tiplerde ekranda ilgili bir mesaj n ve en son kaydedilen h z n gösterilmesi ile belirtilir. H z limitinin programlanmas H z limitinin programlanmas için h z s n rland r c n n devreye al nmas mecburi değildir. Ekranda görüntülenenden daha yüksek bir h z kaydetmek için A kolunu yukar yönde (+) hareket ettirin. Kolun her hareketi saatte 1 km'lik bir h z art ş na tekabül eder. Kol sürekli olarak yukar da tutulursa saate 5 km'lik ayar art şlar yap l r. Ekranda görüntülenenden daha düşük bir h z kaydetmek için A kolunu aşağ yönde (-) hareket ettirin. Kolun her hareketi saatte 1 km'lik bir h z azalt m na tekabül eder. Kol sürekli olarak aşağ da tutulursa saate 5 km'lik ayar azal şlar yap l r. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 71

74 Fiat 500L_ :32 Sayfa 72 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA H z s n rlay c n n devreye al nmas /devre d ş b rak lmas H z s n rlay c, CANC RES butonuna basarak devreye al n r/devre d ş b rak l r. H z s n rlay c n n devreye al nmas, gösterge panelindeki uyar lambas n n yanmas ile belirtilir. H z s n rland r c n n devre d ş b rak lmas, gösterge panelindeki uyar lambas n n yanmas ile belirtilir Programlanan h z n aş lmas Programlanan h z, h z s n rland r c etkin konumdayken de gaz pedal na tamamen bas lmas suretiyle aş labilir. DİKKAT Gaz pedal na sonuna kadar bas ld ğ nda bir sars nt ve art r lm ş yük alg lan r. Bu, h z s n rlay c n n devre d ş kald ğ n sürücüye bildirir. Bu durumda h z s n rland r c geçici olarak devre d ş kal r ve ayarlanan h z ekranda yan p söner. Araç h z, programlanan h z n alt na indiğinde h z s n rland r c fonksiyonu tekrar etkinleştirilir. DİKKAT H z s n rlay c devre d ş kald ğ nda, otomobil maksimum h za ulaş r. S n rlay c n n devre d ş kalmas yla da sars nt oluşur. Programlanan h z n ekranda yan p sönmesi Programlanan h z aşağ daki durumlarda ekranda yan p söner: Gaz pedal na tamamen bas lmas sonucu araç h z n n programlanan h z aşmas durumunda. Yol şartlar ndan dolay h z s n rland r c n n arac n h z n düşürememesi durumunda. Ani h zlanmalarda. H z s n rland r c n n devre d ş b rak lmas H z s n rland r c y devre d ş b rakmak için A düğmesini O konumuna çeviriniz. H z s n rland r c n n devre d ş b rak lmas, gösterge panelindeki uyar lambas n n yanmas ve baz tiplerde ekranda sembolünün ve ilgili bir mesaj n görüntülenmesi ile belirtilir. H z s n rland r c n n otomatik olarak devre d ş b rak lmas Sistemde bir ar za oluşmas durumunda, h z s n rland r c otomatik olarak devre d ş b rak l r. 72

75 Fiat 500L_ :32 Sayfa 73 TAVAN ÖN TAVAN LAMBASI A düğmesi (şekil 49) tavan lambas n açar/kapat r. A düğmesini devreye al n z: Orta konum: Kap lar aç l p kapand ğ nda, C ve E lambalar devreye girer ve devreden ç kar. Sol konuma bas n z (kapal konum): C ve E lambalar kapal d r. Sağ konuma bas n z ( konumu): C ve D lambalar devrededir. Lambalar yavaş yavaş aç p kapat n z. B düğmesi C lambas n açar/kapat r. D düğmesi E lambas n açar/kapat r. DÝKKAT Otomobilden ayrýlmadan önce, her iki butonunda orta konumda olduðundan emin olunuz. Bu durumda, kapýlar kapandýðýnda her iki tavan lambasý da sönecektir. Yine de, düðme istenmeden on (açýk) konumunda býrakýlmýþsa, tavan lambas otomatik olarak motor durdurulduktan 15 dakika sonra söneceklerdir. TAVAN LAMBASI ZAMANLAYICISI Bazý tiplerde, otomobilin içine girerken ve dýþarý çýkarken kullanýlmak üzere iki zamanlama modu mevcuttur. Otomobilin içine girerken tavan lambas zamanlamas Tavan lambasý aþaðýdaki durumlarda yanar: Ön kapý kilitleri açýldýðýnda yaklaþýk 10 saniye. Yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk 3 dakika. Kapýlardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk 10 saniye. Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde zamanlama devreden çýkar. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 49 F0Y

76 Fiat 500L_ :32 Sayfa 74 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Kapatmak için üç mod mevcuttur: Tüm kapýlarý kapatýrken, üç dakikalýk zamanlama ayarlanýr; Zamanlama, kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrilince devreden çýkar. Kapýlar kilitlenince (uzaktan kumanda veya sürücü tarafý kapýsýndan anahtar ile) tavan lambasý söner. Akü seviyesini korumak için 15 dakika sonra iç aydýnlatmalar söner. Otomobilden ç karken tavan lambas zamanlamas Tavan lambasý, kontak anahtarý yerinden çýkartýldýðýnda aþaðýdaki durumlarda yanar: Motor stop edildikten sonra üç dakika içinde yaklaþýk 10 saniye. Yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk 3 dakika. Kap lardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk 10 saniye. Kapýlar kilitlendiðinde zamanlama otomatik olarak devreden çýkar. ARKA TAVAN LAMBASI Sürgülü tavan (sun roof) veya cam tavan olmayan modeller Şekil 50'de gösterilen A koruyucu cam na basarak tavan lambas n açabilir ve kapatabilirsiniz. Araç kap lar kapat ld ktan sonra tavan lambas birkaç saniye yanar ve sonras nda otomatik olarak söner. Kontak anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde tavan lambas söner. Araç kap lar ndan birisi aç k unutulursa tavan lambas birkaç dakika sonra söner. Lambay tekrar açmak için başka bir kap y aç n veya aç k olan kap y kapat p tekrar aç n veya tavan lambas n n koruyucu cam na (A) basarak lambay aç n z. 74 şekil 50 F0Y0101

77 Fiat 500L_ :32 Sayfa 75 Sürgülü tavan (sun roof) veya cam tavana sahip modeller Sürgülü tavan (sun roof) veya cam tavana sahip modellerde yan k s mlarda (arka kap lar n üst bölümlerinde) iki adet tavan lambas (A) vard r (şekil 51). Tavan lambalar n açmak/kapatmak için lamba koruyucu cam kapağ n n üzerindeki + işaretine bas n z. Ön tavan lambas n n yanmas ile sonuçlanan durumlar n hepsinde arka tavan lambalar da yanar. BAGAJ BÖLÜMÜ TAVAN LAMBASI Bagaj lambas (A-şekil 52), bagaj n sol taraf nda yer al r. Bagaj lambasýna sahip tiplerde bagaj kapaðý açýldýðýnda otomatik olarak yanar ve kapatýldýðýnda da söner. Bu lambalar kontak anahtar n n konumundan bağ ms z olarak devreye girer. MAKYAJ AYNASI LAMBASI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde, güneşliklerin arkas nda makyaj aynas lambas bulunur. Lambay açmak/kapatmak için A düğmesini (şekil 53) kullan n z. şekil 52 F0Y0102 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 51 F0Y0252 şekil 53 F0Y

78 Fiat 500L_ :32 Sayfa 76 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA TORPİDO GÖZÜ LAMBASI Torpido gözü ayd nlatma lambas (A-şekil 54), göz aç l nca otomatik olarak yanar ve kapan nca da söner. Bu lambalar kontak anahtar n n konumundan bağ ms z olarak devreye girer. KUMANDALAR DÖRTLÜ FLAÞÖR Butona (şekil 55) basýldýðýnda; flaþör, kontak anahtarýnýn konumundan baðýmsýz olarak çalýþýr. Dörtlü flaþör devrede iken gösterge paneli üzerindeki Î ve uyarý lambalarý yan p söner. DİKKAT Dörtlü flaþörlerin kullanýlmasý, bulunduðunuz ülkenin Karayollar Trafik Kanunu ile düzenlenmiþtir. Bu kurallara uyunuz. Acil durum freni Acil durumda frenlemede, acil durum lambasý otomatik olarak yanar ve ayný zamanda gösterge paneli üzerindeki Î ve lambalarý yanar. Acil durum frenlemesi durunca fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar. 76 şekil 54 F0Y0099 şekil 55 F0Y0037

79 Fiat 500L_ :59 Sayfa 77 ÖN SÝS FARLARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Farlar aç p/kapatmak için 5 (şekil 56) butonuna bas n z. Farlar devredeyken buton üzerindeki led yanar. ARKA SİS Lambalar aç p/kapatmak için 4 (şekil 56) butonuna bas n z. Lambalar devredeyken buton üzerindeki led yanar. Arka sis lambalar sadece k sa farlar yanarken devreye girebilir. Lambalar kapatmak veya farlar ve/veya ön sis farlar n kapatmak için tekrar butona bas n z (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). KAPI KİLİDİ Merkezi olarak kap lar kilitlemek için q butonuna (şekil 57) bas n z (kap lar kilitlendiğinde buton üzerindeki led yanar). Kilitleme, kontak anahtar n n konumundan bağ ms z olarak çal ş r. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 56 F0Y0038 şekil 57 F0Y

80 Fiat 500L_ :32 Sayfa 78 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ (DUALDRIVE) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Fonksiyonu devreye almak için CITY butonuna (şekil 58) basýnýz. Fonksiyon devrede iken, gösterge paneli üzerinde CITY mesaj görüntülenir. Bu fonksiyon haf zaya kaydedilir ve motor yeniden çal şt r ld ğ nda, motorun en son durdurulmas nda etkin olan ayarlar geçerli kalmaya devam eder. Detayl bilgi için bu bölümdeki "Elektrik destekli direksiyon sistemi (Dualdrive)" paragraf na bak n z. ECO FONKSİYONU (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Fonksiyonu devreye almak için ECO butonuna (şekil 59) basýnýz. ECO fonksiyonu devreye al nd ğ nda araç, direksiyonda daha az efor ve az yak t tüketimi öngören şehir içi sürüşe ayarlan r (Dualdrive sistemi aç k). Baz tiplerde, fonksiyon devreye al nd ğ nda ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Bu fonksiyon haf zaya al n r ve bir sonraki çal şt rmada, sistem motor kapat lmadan önce yap lan ayar haf zas nda tutar. Fonksiyonu kapatmak ve normal sürüş ayar n geri almak için ECO butonuna tekrar bas lmal d r. 78 şekil 58 F0Y0036 şekil 59 F0Y0260

81 Fiat 500L_ :32 Sayfa 79 YOLCU TARAFI HAVA YASTIĞININ DEVREDEN ÇIKARILMASI Yolcu yan hava yast ğ n devre d ş b rakmak için ekran n Ayarlar Menüsünü kullan n z. Hava yast ğ n n devre d ş b rak lmas yla orta trimdeki LED yanar (şekil 59-A'ya bak n z). LASTİK BASINCI İZLEME SİSTEMİ (itpms) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) TANIM Arac n z lastik bas nc kontrol sistemi (itpms) ile donat lm ş olabilir. Bu sistem tekerlek h z sensörleri yard m yla lastiklerin bas nç durumlar n kontrol eder. Bir veya birden fazla lastik patlad ğ nda n uyar lambas sabit olarak yanar, ekranda bir mesaj görüntülenir ve sesli bir sinyal duyulur. Sadece bir lastik patlad ysa sistem hangi lastiğin patlad ğ n bildirebilir. Ancak her durumda tüm lastiklerinin hava bas nc n kontrol etmeniz tavsiye edilir. S f rlama işlemi yap lana kadar bu bildirim mesaj motor kapat l p yeniden aç ld ğ nda da gösterilir. SIFIRLAMA İŞLEMİ itpms sistemi ilk başta bir kendi kendine öğrenme aşamas na gereksinim duyar (Bu aşama sürücünün sürüş sitiline ve yol şartlar na bağl d r). Kendi kendine öğrenme aşamas S f rlama işlemi ile başlar. S f rlama işlemi aşağ daki durumlarda gereklidir: Lastik hava bas nc değişikliklerinde Lastik değişiminde (tek lastik değiştiğinde de) Lastik rot ayar değişikliklerinde ve lastik dönüş yönünün değiştirilmesi durumunda Yedek tekerlek tak ld ğ nda. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 59-A F0Y

82 Fiat 500L_ :32 Sayfa 80 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 80 SIFIRLAMA işleminden önce lastiklere lastik hava bas nc tablosunda belirtilen ilgili hava bas nc değerlerine ulaşana kadar hava pompalay n ( Teknik özellikler bölümündeki Tekerlekler k sm na bak n z). Eğer SIFIRLAMA işlemi uygulanmaz ise yukarda listelenen durumlarda n uyar lambas bir veya birkaç lastik hakk nda yanl ş bilgi bildiriminde bulunabilir. SIFIRLAMA işlemini uygulamak için araç hareketsiz konumdayken ve kontak anahtar MAR konumundayken ayar menüsünü kullan n z ( Menü seçenekleri paragraf na bak n z). SIFIRLAMA işlemi doğru şekilde gerçekleştirildiğinde ekranda kendi kendine öğrenme işleminin başlad ğ n bildiren ilgili bir mesaj görüntülenir. İŞLETİM ŞARTLARI Sistem saatte 15 km ve üzeri h zlarda etkinleştirilir. Baz koşullarda (örn. Buz, kar, yüzeyi düzgün asfalt olmayan engebeli bozuk yollar) bildirim gecikebilir. Özel durumlarda (örneğin asimetrik şekilde bir taraf yük ile yüklenmiş araçlarda, römork Çekilmesi durumunda, hasarl veya aş nm ş lastik ile seyahat edilmesi durumunda, h zl lastik tamir kitinin (Fix&Go) kullan ld ğ durumlarda, kar zinciri kullan ld ğ nda, akslarda birbirinden farkl lastiklerin kullan lmas durumunda) sistem yanl ş bilgi verebilir ve geçici olarak devre d ş kalabilir. Sistem geçici olarak devre d ş kald ğ nda n uyar lambas 75 saniye yan p söner ve ard ndan sürekli yanar. Eşzamanl olarak ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Doğru işletim şartlar sağlanmad ğ sürece bu mesaj motor kapat l p yeniden çal şt r ld ğ nda da görüntülenir. Sistemin belirli bir lastikle bas nç art ş sinyali vermesi halinde, lastiklerin dördünde de bir bas nç kontrolü yap lmas tavsiye edilir. itpms sisteminin olmas, sürücüyü lastik bas nc n her ay kontrol etmesi zorunluluğundan al koymaz, ayr ca bak m ya da güvenlik siteminin yerine geçen bir sistem olarak da düşünülmemelidir. Lastik bas nc, lastikler soğukken kontrol edilmelidir. Lastikler s cakken kontrol edilmişse ve bas nç yüksekse, bas nc düşürmeyiniz. Lastikler soğuyana kadar bekleyip, tekrar kontrol ediniz. itpms lastik bas nc ndaki ani düşüşleri göstermeyebilir (örneğin bir lastik patlad ğ nda). Bu durumda, sert ve ani direksiyon manevralar ndan kaç narak ve dikkatli bir şekilde frene basarak arac durdurunuz.

83 Fiat 500L_ :32 Sayfa 81 Sistem, yaln zca lastik bas nc n n düşük olduğu konusunda uyar r. Lastikleri şişiremez. Yetersiz lastik bas nc yak t tüketimini art r r, lastik s rt n n kullan m süresini azalt r ve güvenli sürüş kapasitesinin etkileyebilir. YAKIT KESME SİSTEMİ Bir kaza an nda aşağ dakileri devreye al r: Motorun durmas ile yak t beslemesini kapat r. Kap kilitleri otomatik olarak aç l r. Otomobilin içindeki tüm ayd nlatmalar yanar. Dörtlü flaşörler devreye al n r. Baz tiplerde sistemin devreye girmesi ekrandaki mesaj ile belirtilir. DİKKAT Otomobilde herhangi bir s z nt olmad ğ n (motor bölümünde, otomobilin alt nda veya yak t deposu yak n nda) dikkatle kontrol ediniz. Bir kaza sonras nda, akü şarj n korumak için kontak anahtar n STOP konumuna çeviriniz. S f rlama işlemi için aşağ dakileri uygulay n z: Kontak anahtar n MAR konumuna çeviriniz. Sağ sinyal lambas n yak n z. Sağ sinyal lambas n kapat n z. Sol sinyal lambas n yak n z. Sol sinyal lambas n kapat n z. Sağ sinyal lambas n yak n z. Sağ sinyal lambas n kapat n z. Sol sinyal lambas n yak n z. Sol sinyal lambas n kapat n z. Kontak anahtar n STOP konumuna çeviriniz. Kontak anahtar n MAR-ON konumuna çeviriniz. Eğer herhangi bir kaza sonras nda benzin kokusu duyar veya yak t sisteminde s z nt görürseniz, yang n tehlikesinden kaç nmak için sistemi s f rlamay n z. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 81

84 Fiat 500L_ :32 Sayfa 82 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA İÇ DONANIMLAR GÜNLÜK KULLANIM BÖLÜMLERİ Üst torpido gözü Bu gözü açmak için şekil 60'da gösterilen A butonunu yukar doğru bast r n ve bu konumda resimde gösterildiği gibi "yukar yönde" tamamen aç n z. DİKKAT Torpido gözünün düzgün şeklide kapat lmas n önleyecek ebatlardaki nesneleri torpido gözüne koymay n z. Sürüş esnas nda torpido gözünün tamamen kapal konumda olduğundan emin olunuz. Baz modellerde torpido gözleri klima sistemine bağl bir hava difizörü ile soğutulabilir (Torpido gözündeki hava ak ş miktar n n ayarlanmas için şekil 61'de gösterilen B çark n kullan n z). Torpido gözünün soğutulmas ancak klima sisteminin devrede olduğu durumlar da mümkündür. 82 şekil 60 F0Y0055 şekil 61 F0Y0056

85 Fiat 500L_ :32 Sayfa 83 Alt torpido gözü Torpido gözünü açmak için şekil 62'de gösterilen A tutamağ n kullan n z. Torpido gözü aç ld ğ nda torpido gözünün ayd nlatma lambas yanar. Koltuğun alt ndaki eşya muhafaza gözü (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz modellerde ön yolcu koltuğunun alt nda bir eşya muhafaza gözü bulunur. Şekil 63: Bu göze 1,5 kg'dan daha ağ r nesneler koymay n z. Eşya muhafaza gözünü açmak için A tutamağ n kullan n z. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 62 F0Y0057 şekil 63 F0Y

86 Fiat 500L_ :32 Sayfa 84 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ELEKTRİK PRİZLERİ Yolcu bölümü elektrik prizleri Orta konsolda (şekil 64) el frenine yak n k s mda bir elektrik prizi bulunur. Bu priz ancak kontak anahtar MAR-ON konumundayken kullan labilir. DİKKAT Ak m çekişi 180 Watt' geçen cihazlar elektrik prizine bağlamay n z. Uygun olmayan elektrik fişlerinin kullan lmas prize zarar verebilir. Bu yüzden uygun olmayan fişleri kullanmay n z. Sigara içen kullan c lar için olan opsiyon paketine sahip araçlarda elektrik soketinin olduğu yerde bir çakmak bulunur ("Çakmak" paragraf na bak n z). Bagaj bölümü elektrik prizi Bagaj bölümünün sol taraf nda bulunur (şekil 65). Kontak anahtar MAR-ON konumunda iken çal şt r labilir. DİKKAT Ak m çekişi 180 Watt' geçen cihazlar elektrik prizine bağlamay n z. Uygun olmayan elektrik fişlerinin kullan lmas prize zarar verebilir. Bu yüzden uygun olmayan fişleri kullanmay n z. 84 şekil 64 F0Y0052 şekil 65 F0Y0059

87 Fiat 500L_ :32 Sayfa 85 ÇAKMAK (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Orta konsolda (şekil 66) el freninin yan nda bulunmaktadýr. Çakmaðý devreye almak için A butonuna basýnýz. Birkaç saniye sonra buton yeniden ilk konumuna dönecektir ve kullanýma hazýr olacaktýr. DÝKKAT Çakmaðýn kapal olduðunu her zaman kontrol ediniz. DİKKAT Ak m çekişi 180 Watt' geçen cihazlar elektrik soketine bağlamay n z. Uygun olmayan elektrik fişlerinin kullan lmas sokete zarar verebilir. Bu yüzden uygun olmayan fişleri kullanmay n z. Çakmak aþýrý derecede ýsýnýr. Dikkatle kullanýnýz ve çocuklar tarafýndan kullanýlmadýðýndan emin olunuz: Yangýn ve/veya yanýk tehlikesi. GÜNEŞLİKLER Güneş siperlikleri iç dikiz aynas n n her iki taraf ndad r. Öne ve yanlara doğru ayarlanabilir. Güneşliği yan konuma getirmek için güneşlik, dikiz aynas na bakan köşesindeki tutamağ ndan ç kar lmal ve yan cama doğru yönlendirilmelidir. Baz tiplerde güneşliklerin arkas nda ş kl bir makyaj aynas bulunabilir. Bu ş k, aynan n zay f ayd nlatma koşullar nda bile kullan lmas n sağlar. Aynay açmak için A kapağ n şekil 67 de gösterildiği gibi kayd rarak aç n z. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 66 F0Y0058 şekil 67 F0Y

88 Fiat 500L_ :32 Sayfa 86 GÖZLÜK TUTUCU (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Sürücü güneşliğinin sol taraf nda kap n n üst k sm nda bulunur (şekil 68). ARKA KOLTUKLARI GÖZETLEME AYNASI (ÇOCUK AYNASI) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ön tavan lambas n n yan nda bulunur. Kullan ma uygun pozisyona getirmek için şekil 69'da gösterilen A noktas ndan tutup aynay aşağ doğru çeviriniz. YANGIN SÖNDÜRÜCÜ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde, bagajda bir yang n söndürücü bulunur. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 86 şekil 68 F0Y0051 şekil 69 F0Y0122

89 Fiat 500L_ :32 Sayfa 87 SABİT CAM TAVAN (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Büyük bir cam panelinden oluşur ve elektrikli kumanda edilen bir rulo güneş perdesine sahiptir. RULO PERDENİN HAREKET ETTİRİLMESİ Perde ancak kontak anahtar MAR-ON konumundayken hareket ettirilebilir. Şekil 70'de gösterilen A butonuna bas n: Rulo perde arac n arka k sm na doğru hareket ederek son noktas na kadar aç l r. Rulo perde tamamen aç ld ğ nda A butonuna bas n: Perde arac n ön k sm na doğru hareket ederek tamamen kapan r. Aç lma veya kapanma hareketi esnas nda rulo perdeyi durdurmak için A butonuna tekrar bas n z. SIKIŞMAYI ÖNLEYİCİ SİSTEMİ Rulo güneş perdesi s k şmaya karş bir emniyet sistemi ile donat lm şt r. Bu sistem, perdenin kapanmas enas ndaki muhtemel engelleri tespit eder (ön k s m ve orta travers bölümünde). Bir engel tespit edildiğinde perde hareketi durdurulur. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 70 F0Y

90 Fiat 500L_ :32 Sayfa 88 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ACÝL DURUMDA ÇALIÞTIRMA Düðmenin çalýþmamasý halinde açýlýr tavan aþaðýdaki þekilde manuel olarak hareket ettirilebilir: Şekil 71'de gösterilen iç kaplamada bulunan koruyucu kapağ (A) ç kar n z. Bagajdaki tak m çantas nda bulunan veya modele bağl olarak bagajdaki h zl lastik tamir kiti (Fix&Go) setinde bulunan lokma anahtar ç kar n z. B anahtar n A yuvas na sokun ve rulo perdeyi açmak için saat yönünde çevirin. Rulo perdeyi kapatmak için ise saat yönünün tersine çeviriniz. RULO PERDEYİ YENİDEN DEVREYE ALMA PROSEDÜRÜ Akü baðlantýsý kesildikten veya bir acil durumda çal şt rma işleminden (bir önceki paragrafa bak n z) sonra, rulo perde devreye alýnabilir. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kapalý konumda A butonuna basýnýz. A butonunu bas l tutunuz: 10 saniye sonra rulo perde geri yönde hareket eder. Hareket biter bitmez (rulo perde kapal konumda) A butonu b rak lmal d r. Kontak anahtar n STOP konumuna getiriniz ve 10 saniye bu konumda tutunuz. Kontak anahtar n MAR-ON konumuna getiriniz. Kapal konumda A butonuna basýnýz. Rulo perde tamamen kapan ncaya kadar A butonunu bas l tutunuz: Yeniden devreye alma prosedürü sona erer. Yeniden devreye alma prosedürünün sona ermesinden itibaren 3 saniye içerisinde A butonuna tekrar bas n z. A butonunu bas l tutun: Rulo perde otomatik bir açma ve kapama döngüsü yerine getirecektir: Eğer bu gerçekleşmez ise prosedürü en baştan tekrar ediniz. A butonunu bas l tutarak, rulo perde tamamen kapanana kadar bekleyiniz. 88 şekil 71 F0Y0285

91 Fiat 500L_ :32 Sayfa 89 ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN (SUN ROOF) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Elektrikli aç l r tavan (sun roof) iki cam panelden oluşur. Arka panel sabittir ve ön panel hareket edebilir. Arka panel elektrik kumandal bir rulo güneş perdesine sahiptir. Elektirikli aç l r tavan (sun roof) ve rulo güneş perdesi ancak kontak anahtar MAR-ON konumundayken kumanda edilebilir. AÇMAK İÇİN A butonunu (þekil 72) basýlý tutunuz, cam panel havaland rma konumuna hareket eder. "Havaland rma" konumuna kadar aç lmas n n ard ndan A butonuna yar m saniyeden daha fazla bas ld ğ nda tavan otomatik olarak tamamen aç l r. Otomatik aç lma hareketi esnas nda A butonuna bas ld ğ nda aç lma hareketi durdurulur. KAPATMAK İÇİN Tamamýyla açýk pozisyonda iken, A butonuna (þekil 72) bas n z: Ön cam panel "havaland rma" konumuna hareket eder. "Havaland rma" konumuna kadar aç lmas n n ard ndan A butonuna yar m saniyeden daha fazla bas ld ğ nda, tavan otomatik olarak tamamen kapan r. Otomatik kapanma hareketi esnas nda A butonuna bas ld ğ nda, kapanma hareketi durdurulur. Arac n za tavan üstü bagaj taş y c tertibat tak ld ysa aç l r tavan açmay n z. Üzerinde kar veya buz olduğunda aç l r tavan açmay n z. Aksi halde aç l r tavan n hasar görmesine sebep olabilirsiniz. Otomobilden ayrýlýrken, açýlabilir tavanýn yanl şl kla açýlmasýný ve otomobil içinde bulunanlara zarar vermesini önlemek için, anahtar otomobil üzerinde býrakýlmamalýdýr. Açýlabilir tavanýn yanlýþ kullanýlmasý tehlikeli olabilir. Açýlabilir tavaný açarken/kapat rken yolcularýn direkt olarak açýlýr tavandan veya þahsi eþyalarýnýn açma-kapatma mekanizmasýna sýkýþmasý sonucu zarar görmeyeceklerinden emin olunuz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 72 F0Y

92 Fiat 500L_ :32 Sayfa 90 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA RULO GÜNEŞ PERDESİNİN HAREKET ETTİRİLMESİ Şekil 72'de gösterilen B butonuna bas n: Rulo perde arac n arka k sm na doğru hareket ederek son noktas na kadar aç l r. Rulo perde tamamen aç ld ğ nda B butonuna bas n: Perde arac n ön k sm na doğru hareket ederek tamamen kapan r. Aç lma veya kapanma hareketi esnas nda rulo perdeyi durdurmak için B butonuna tekrar bas n z. SIKIŞMAYI ÖNLEYİCİ SİSTEMİ Elektrikli cam tavan kenar nda bulunan s k şmay önleyici güvenlik sistemi panelin yatay ve düşey kapanmas s ras nda etkindir ve herhangi bir engel tespit ettiğinde aç labilir tavan tekrar geri aç l r. ACÝL DURUMDA ÇALIÞTIRMA Butonun çalýþmamasý halinde, açýlýr tavan aþaðýdaki þekilde manuel olarak çalýþtýrýlabilir: Rulo perdenin hareket ettirilmesi: Şekil 73'de gösterilen iç kaplamada bulunan koruyucu kapağ (A) ç kar n z. Aç l r tavan n hareket ettirilmesi: İç kaplamadaki koruyucu kapağ (B) ç kar n z. Bagajdaki tak m çantas nda ya da baz tiplerde bagajdaki h zl lastik tamir kitinin (Fix&Go) içinde bulunan lokma anahtar (C) al n z. Şekil 73'te gösterilen C anahtar n A yuvas na (rulo perdeyi hareket ettirmek için) veya B yuvas na (aç l r tavan hareket ettirmek için) sokun ve tavan n (veya perdenin) aç lmas için saat yönünde veya tavan n (veya perdenin) kapat lmas için saat yönünün tersine çeviriniz. 90 şekil 73 F0Y0234

93 Fiat 500L_ :32 Sayfa 91 YENÝDEN DEVREYE ALMA PROSEDÜRÜ Akü baðlantýsý kesildikten veya bir acil durumda çal şt rma işleminden (bir önceki paragrafa bak n z) sonra, açýlýr tavan devreye alýnabilir. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kapalý konumda A (şekil 72) butonuna basýnýz. Kontak anahtar n STOP konumuna getiriniz ve 10 saniye bu konumda tutunuz. Kontak anahtar n MAR-ON konumuna getiriniz. A butonunu tavan kapal konuma gelinceye kadar yaklaş k 10 saniye bas l tutunuz. Hareket sonland ğ nda (tavan kapal ) A butonunu serbest býrakýnýz (eğer tavan zaten kapal konumda ise, sadece mekanik bir kilit sesi duyulur). Yeniden devreye alma prosedürünün sona ermesinden itibaren 3 saniye içerisinde A butonuna tekrar bas n z. A butonunu bas l tutun: Tavan otomatik bir açma ve kapama döngüsü yerine getirecektir: Eğer bu gerçekleşmez ise prosedürü en baştan tekrar ediniz. A butonunu bas l tutarak, tavan tamamen kapanana kadar bekleyiniz. Yeniden devreye alma prosedürü sonland r lacakt r. KAPILAR KAPILARIN KİLİTLENMESİ/AÇILMASI D şar dan kilitleme Kap lar kapal yken, uzaktan kumanda üzerindeki butonuna bas n z veya anahtar n metal ucunu kullanarak sürücü taraf ndaki kilitten kap lar kilitleyiniz. Kilitleme esnas nda q butonu (şekil 74) üzerindeki led yanacakt r. Kap kilidi, tüm kap lar kapal ve bagaj aç k olduğunda devreye girer. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 74 F0Y

94 Fiat 500L_ :32 Sayfa 92 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Kap lar n d şar dan aç lmas Uzaktan kumanda üzerindeki butonuna bas n z veya anahtar n metal ucunu kullanarak sürücü taraf ndaki kilitten kap lar aç n z. Kap lar n içeriden kilitlenmesi/kilitlerinin aç lmas Üzerinde bir led olan q butonuna bas n z (buton kap kilitlerinin aç k/kapal olduğunu belirtir). Led yanacakt r: Kap lar kilitlenir. Bütün kap lar merkezi olarak açmak için bir kez daha q butonuna bas n z. Led sönecektir. Led kapal d r: Kap kilitleri aç l r. Bütün kap lar merkezi olarak kilitlemek için bir kez daha q butonuna bas n z. Kap lar, bütün kap lar kapal ysa kilitlenecektir. Kap lar uzaktan kumanda ile kilitlenmişse, q butonu ile açmak mümkün değildir. Elektrik mevcut değilse (sigorta atm ş, akü bitmiş, vb.) kap lar manuel olarak da kilitlenebilir. DİKKAT Merkezi kilit devrede iken, kap lardaki kolun kald r lmas kap kilidini açar (LED aç k kal r). Sürücü kap s nda bulunan kolun kald r lmas bütün kap kilitlerinin aç lmas n sağlar. DİKKAT Çocuk emniyet kilidi devredeyken arka kap lar içeriden aç lamaz (bir sonraki paragrafa bak n z). 92

95 Fiat 500L_ :32 Sayfa 93 ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ Arka kap lar n içeriden aç lmalar n önlemek içindir. Çocuk emniyet A kilidi (şekil 75) sadece arka kap lar aç k iken devreye al nabilir: 1 konumu Emniyet kilidi devrede (kap kilitli). 2 konumu Emniyet kilidi devre d ş (kap içeriden aç labilir). Emniyet kilidi, merkezi kilit sistemi ile aç lm ş olsa dahi devreye al n r. DİKKAT Çocuk emniyet kilidi devreye al nd ğ nda arka kap lar içeriden aç lamaz. Otomobilde çocuk taş rken bu kilitleri daima kullan n z. Emniyet kilidini devreye ald ktan sonra, kap iç açma kolunu çekerek kap n n aç lmad ğ n kontrol ediniz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 75 F0Y

96 Fiat 500L_ :32 Sayfa 94 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ÖN YOLCU KAPISI VE ARKA KAPILAR İÇİN ACİL DURUM KİLİTLEME SİSTEMİ Ön yolcu kap s ve arka kap lar, elektrik ak m mevcut olmad ğ nda, kap lar n kilitlenmesini sağlayan bir sistem ile donat lm şt r. Aşağ dakileri uygulay n z: Anahtar n metal ucunu A (şekil 76) (ön yolcu kap s ) veya B (şekil 75) (arka kap lar) yuvas na tak n z. Anahtar saat yönünde çeviriniz ve A ya da B yuvas ndan ç kar n z. Kap kilitlerini ilk konumlar na geri getirmek için aşağ daki işlemleri uygulay n z (sadece akü ak m desteği tekrar uygun şekilde sağland ktan sonra). Uzaktan kumanda üzerindeki butonuna bas n z. ya da Gösterge paneli üzerindeki kap kilitleme/kap kilidi açma q butonuna bas n z. ya da Anahtar n metal ucunu ön kap n n anahtar yuvas na tak n z. ya da İç kap tutamağ n çekiniz. Çocuk emniyet kilidi devredeyse ve yukar da anlat lan kilitleme prosedürü gerçekleştirilmişse, iç kap kolu kullanarak kap y açamazs n z. Kap y açmak için, d ş kap kolu kullan lmal d r. Merkezi kap kilitleme/ kilit açma butonu, acil durum kilidinin devreye girmesi ile q devre d ş kalmaz. Kap açma/kapama mekanizmas n n yeniden devreye al nmas Akü sökülmüşse veya koruma sigortas atm şsa, kap açma / kapatma mekanizmas şu şekilde tekrar başlat lmal d r: Tüm kap lar kapat n z. Uzaktan kumanda üzerindeki butonuna veya gösterge paneli üzerindeki kap kilitleme / açma butonuna q bas n z. Uzaktan kumanda üzerindeki butonuna veya gösterge paneli üzerindeki kap kilitleme / açma butonuna q bas n z. 94 şekil 76 F0Y0110

97 Fiat 500L_ :32 Sayfa 95 ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR Elektrikli camlar, kontak anahtarý MAR konumunda iken, STOP konumuna çevrildikten veya yerinden çýkartýldýktan sonra 3 dakika süre ile çalýþýr. Kontrol butonlar kap panellerinde bulunur (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Sürücünün kap paneli, tüm pencereleri çal şt rmak için kullan labilir. Elektrik kumandalý camlarýn, usulüne uygun olmayan şekilde kullan lmas tehlikelidir. Elektrik kumandalý camlarý kullanmadan önce, yolcularýn direkt olarak veya þahsi eþyalarý vasýtasý ile hareket halindeki camdan zarar görmeyeceklerinden emin olunuz. Araçtan indiðinizde, elektrik kumandalý camlarýn yanl şl kla çalýþtýrýlýp içeride kalanlarýn yaralanmasýný önlemek için kontak anahtarýný yerinden daima çýkartýnýz. KUMANDALAR Sürücü kap s (iki adet elektrikli cam kumandas na sahip tipler) A - şekil 77: Sol ön kap cam n n aç lmas /kapat lmas. Kontak anahtar MAR-ON konumunda olduğu sürece kap cam n n aç lmas /kapat lmas hareketi "otomatik olarak devam" eder. B: Sağ ön kap cam n n aç lmas /kapat lmas. Kap cam n n aç lmas /kapat lmas hareketi "otomatik olarak devam" eder, "manuel" kullan m sadece cam kapat l rken gerçekleşir. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 77 F0Y

98 Fiat 500L_ :32 Sayfa 96 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Sürücü tarafý kapýsý (dört adet elektrikli cam kumandas na sahip tipler) A (şekil 78): Ön sol camýn açýlmasý/kapanmasý. Cam n aç lmas ve kapat lmas otomatik şekilde sürdürülür ve s k şma önleyici sistem devreye al n r. B: Ön sað camýn açýlmasý/kapanmasý. Cam n aç lmas ve kapat lmas otomatik şekilde sürdürülür ve s k şma önleyici sistem devreye al n r. C: Arka kap elektrikli cam kumandalar n n devreye al nmas /devreden ç kar lmas D: Sol arka kapý (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) açma/kapatma. Cam n aç lmas ve kapat lmas otomatik şekilde sürdürülür ve s k şma önleyici sistem devreye al n r. E: Sað arka kapý (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) açma/kapatma. Cam n aç lmas ve kapat lmas otomatik şekilde sürdürülür ve s k şma önleyici sistem devreye al n r. Ýstenilen camý açmak/kapatmak için butonlara basýnýz. Cam n aç lmas İstediğiniz cam açmak için butonlara bas n z. Butonlardan birine k saca bas ld ğ nda cam kademeli olarak hareket edecektir. Eğer butona sürekli bas l rsa cam n aç lma veya kapanma hareketi otomatik şekilde sürdürülecektir. Butona tekrar basmak, camlarý istenilen konumda durduracaktýr. Cam n kapat lmas Kapatmak istediğiniz cam n ilgili butonuna yukar kald r n. Cam kapatma aşamas cam açma aşamas ile ayn mant kta yap l r. Ön ve arka yolcu kap lar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ön yolcu kapýsý ve bazý tiplerde arka kapý panelinde cama kumanda eden butonlar mevcuttur. 96 şekil 78 F0Y0240

99 Fiat 500L_ :32 Sayfa 97 S k şmay önleme sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobil, cam n yukar doğru hareketinde bir s k şma önleme sistemi ile donat lm şt r. Cam n kapanmas esnas nda sistem bir cismin varl ğ n tespit ederse, cam durur ve konumuna göre geri hareket edebilir. Bu cihaz çocuklar taraf ndan camlar n kazara çal şt r lmas durumuna karş da faydal d r. S k şmay önleme sistemi, camlar n hem manuel hem de otomatik çal şmas nda aktiftirler. Sistem devreye girdiğinde, cam n hareketi aniden durur ve sonra geri hareket eder. Bu s rada cam hiçbir şekilde çal şt r lamaz. DİKKAT Eğer s k şma önleme fonksiyonu bir dakika içinde 3 kez devreye girerse veya bir sistem ar zas tespit edilirse, otomatik cam kapatma fonksiyonu devre d ş kal r. Cam kademeli olarak hareket edebilir. Yar m saniye içinde bir kademe hareket eder, ikinci ad mda buton serbest b rak lmal d r. Sistemin tekrar doğru şekilde işlemesini sağlamak için ilgili cam aşağ ya indirilmelidir. Camlar n, uzaktan kumandaya sahip bir anahtar ile aç lmas /kapat lmas Camlar, uzaktan kumandadaki açma butonuna ( ) bas larak aç labilir ve kapama butonuna ( ) bas larak kapat labilir. Camlar ilgili buton bas ld ğ müddetçe hareket eder ve alt/üst dayanma noktalar na ulaşt klar nda veya buton serbest b rak l d ğ nda durur. Elektrik kumandal camlar n yeniden ayarlanmas Camlar hareket ederken, arac n z n elektrik beslemesinde bir kesinti meydana gelirse, cam hareket mekanizmas n n yeniden ayarlanmas gerekir. Bu ayar işlemi kap lar kapal konumdayken ve her ayr kap için aşağ da anlat ld ğ gibi yürütülmelidir: Ayar işlemi yap lacak olan cam manuel olarak tamamen kapat n z. Cam en üst dayanma noktas na ulaşt ktan sonra, butonu 1 saniyeden fazla bas l tutunuz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 97

100 Fiat 500L_ :32 Sayfa 98 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA MANUEL KUMANDALI ARKA CAMLAR (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Camlar açmak/kapatmak için tutamağ (şekil 79) kullan n z. BAGAJ Bagaj elektrik kontrollü olarak aç l r, otomobil hareket halindeyken devreye girmez. BAGAJIN AÇILMASI Kilit aç ld ğ nda, bagaj A tutamağ ile (şekil 80) d şar dan aç labilir (kilidin aç lmas sesi duyulur) veya uzaktan kumanda üzerindeki R butonuna bas larak aç labilir. Bagaj bölmesi aç ld ğ nda sinyal lambalar 2 kez yan p söner ve bir iç lamba yanar. Bagaj kapand ğ nda lamba otomatik olarak söner. Eğer bagaj aç k kal rsa, lamba birkaç dakika sonra kendiliğinden söner. 98 şekil 79 F0Y0267 şekil 80 F0Y0146

101 Fiat 500L_ :32 Sayfa 99 Bagaj bölmesi kapağ n açarken depolama raf ndaki nesnelere çarpmamaya özen gösteriniz. Acil durumda içerden açma Aşağ daki işlemleri uygulay n z: Arka koltuk başl klar n ç kar n z ve koltuklar tamamen yat r n z ( Bagaj n genişletilmesi bölümüne bak n z). Tak m çantas nda bulunan veya modele bağl olarak bagajdaki h zl lastik tamir kiti (Fix&Go) setinde bulunan tornaviday ç kar n z. Şekil 81'de gösterilen sar renkli kulakç ğ (A) ç kar n z. Ard ndan bagaj n kilit açma dilini tetikleyecek şekilde tornaviday şekil 82'de gösterilen B yuvas na yerleştiriniz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 81 F0Y0172 şekil 82 F0Y

102 Fiat 500L_ :32 Sayfa 100 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA BAGAJIN KAPATILMASI A (şekil 83) tutamağ ndan çekiniz ve bagaj kapağ n aşağ ya indiriniz, kilidin yak nlar ndan klik sesini duyana kadar bast r n z. DİKKAT Bagaj kapatmadan önce anahtarlar n sizde olduğunu kontrol ediniz. Bagaj otomatikman kilitlenir. BAGAJ BÖLÜMÜNÜN AÇMA/KAPAMA MEKANİZMASININ SIFIRLANMASI DİKKAT Akü ç kart lm ş veya sigorta atm şsa, bagaj n açma kapama mekanizmas aşağ daki gibi tekrar ayarlanmal d r: Bütün kap lar ve bagaj bölümü kapağ n kapat n z. Uzaktan kumandan n butonuna bas n z. Uzaktan kumandan n butonuna bas n z. BAGAJ BÖLÜMÜNÜN GENİŞLETİLMESİ Bagaj bölümünün genişletilmesi ile ilgili detayl bilgi için Koltuk başl klar n n ç kart lmas ve Koltuklar n katlanmas bölümlerine bak n z. Şapkal k bölümünün ç kart lmas Aşağ daki işlemleri uygulay n z: Şekil 84'te gösterilen şapkal k (B) destek çubuklar n n (A) uç k s mlar n, kopçalar (C) tutucu pimlerden çekmek suretiyle klipslerinden kurtar n z. Şapkal ğ n arka uç k sm n şekil 85'de gösterildiği gibi kald r n z. Şapkal ğ n d ş taraf ndaki pimleri (D - şekil 86) yerinden ç kart n ve şapkal ğ (B) yukar doğru çekerek ç kart n z. 100 şekil 83 F0Y0227 şekil 84 F0Y0065

103 Fiat 500L_ :32 Sayfa 101 Şapkal k ç kar ld ktan sonra, bagaj bölümünde ön koltuklar ile katlanm ş arka koltuk aras ndaki boşluğa yerleştirilebilir (bagaj bölümü tam olarak genişletildiğinde). Arka koltuk s rtl ğ n n yat r lmas (bagaj bölümünün k smi olarak genişletilmesi) Aşağ dak işlemleri uygulay n z: Arka koltuk başl klar n tamamen aşağ bast rarak en alt konuma getiriniz. Emniyet kemerlerinin yanlarda, gergin ve düz şekilde durmas n sağlay n z. A kolunu (şekil 87) kullanarak koltuğu istenilen konuma ayarlay n z. Koltuk s rtl ğ n katlamak için B kolunu (şekil 88) kald r n z (bkz. şekil 89). Not Bu işlemleri sol elinizle ve koltuğun d ş taraf ndan yapman z tavsiye edilir. VE MESAJLAR şekil 85 F0Y0067 ACİL DURUMDA şekil 86 F0Y0068 şekil 87 F0Y

104 Fiat 500L_ :32 Sayfa 102 Koltuk s rtl ğ n n eski konumuna getirilmesi Koltuk s rtl ğ n tekrar dik konuma getirmek için şekil 88'de gösterilen B kolunu kald r n ve koltuk s rtl ğ n yukar kald r n z. Koltuk sýrtlýðýnýn ani frenlemelerde ileriye doðru hareket ederek yolcularýn yaralanmasýna sebep olmasýný önlemek için her iki taraftan da uygun þekilde kilitlenmiþ olduðunu kontrol ediniz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 88 F0Y şekil 89 F0Y0075

105 Fiat 500L_ :32 Sayfa 103 Arka koltuk s rtl ğ n n ve koltuğun katlanmas (bagaj bölümünün tam olarak genişletilmesi) Aşağ daki işlemleri uygulay n z: Arka koltuk başl klar n tamamen aşağ bast rarak en alt konuma getiriniz. Emniyet kemerlerinin yanlarda, gergin ve düz şekilde durmas n sağlay n z. En geniş bagaj alan n sağlamak için (ön koltuklar n istenilen konumuna bağl olarak) A kolunu (şekil 87) kullanarak koltuğu en ön konuma getiriniz. Arka koltuk s rtl ğ n n sol veya sağ k sm n katlamak için B kolunu (şekil 90) kald r n (koltuk s rtl ğ ve oturma minderi otomatik olarak öne doğru katlan r, bkz. şekil 91). Gerekirse katlama işleminin ilk k sm nda koltuk s rtl ğ n siz katlay n z. Not Bu işlemleri sol elinizle ve koltuğun d ş taraf ndan yapman z tavsiye edilir. Üzerinde çocuk veya çocuk koltuğu varken koltuk s rtl ğ n ayarlamay n z ve katlamay n z. Koltuk s rtl ğ katlanmadan önce koltuğun üzerinde bulunan nesneler uzaklaşt r lmal d r. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 90 F0Y0073 şekil 91 F0Y

106 Fiat 500L_ :32 Sayfa 104 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Arka koltuğun eski konumuna getirilmesi Arka koltuğu tekrar eski konumuna getirmek için şekil 92'de gösterildiği gibi koltuk s rtl ğ n geriye doğru itin ve yerine tam olarak kilitlenmesini sağlay n (doğru konuma oturduğunda klik sesi duyulur). Koltuk sýrtlýðýnýn ani frenlemelerde ileriye doðru hareket ederek yolcularýn yaralanmasýna sebep olmasýný önlemek için her iki taraftan da uygun þekilde kilitlenmiþ olduðunu kontrol ediniz. Koltuk s rtl ğ n n eski konumuna getirilmesi Koltuk s rtl ğ n tekrar dik konuma getirmek için şekil 88'de gösterilen B kolunu kald r n ve koltuk s rtl ğ n yukar kald rarak en dik konuma getiriniz. BAGAJ HACMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (CARGO MAGIC SPACE) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Arac n z, bagaj alan n n hacmini modüler olarak ayarlayabilmek için iki farkl yüksekliğe ayarlanabilen bagaj platformu (zemini) ile donat lm şt r: Pozisyon 0 (Platform en alt seviyede): Maksimum bagaj alan kapasitesi. Pozisyon 1 (Platform eşik seviyesinde): Bagaj bölümüne yük yerleştirme/yük boşaltma işlemi için kolayl k sağlayacak olan düz bagaj zeminini sağlar. Platformun (zeminin) alt nda kalan alan küçük veya kolay k r labilir nesnelerin saklanmas için kullan labilir. Pozisyon 2 (Platform en üst seviyede): Platform bu pozisyondayken ayn zamanda arka koltuk s rtl klar ve ön yolcu koltuğunun s rtl ğ öne doğru katlan rsa bagaj alan nda uzun nesneler taş nabilir. Bu pozisyon sadece uzun nesnelerin taş nmas için kullan lmal d r. Ard ndan tekrar pozisyon 0 veya pozisyon 1'e geçilmelidir. Bagaj platformu, pozisyon 1'de maksimum 70 kg ve pozisyon 2'de maksimum 40 kg taş yacak şekilde tasarlanm şt r. Daha ağ r yükler taş nmamal d r. 104 şekil 92 F0Y0077

107 Fiat 500L_ :32 Sayfa 105 İkinci yükleme alan na erişim İkinci yükleme alan na erişmek için aşağ daki ad mlar uygulay n z: Şekil 93'te gösterilen A tutamağ n tutun ve platformu (B) yukar kald r n ve elinizle sabit tutunuz. Uygun nesneleri şekil 94'te gösterilen C bölümüne yerleştiriniz. Ard ndan platformu (B) tekrar şekil 95'te gösterilen yan k s mlardaki ve arkadaki enine taş y c daki dayanak noktalar na (D) sabitleyiniz. DİKKAT Platform, bagaj alan n n merkezi baz al narak hareket ettirilmelidir. VE MESAJLAR şekil 94 F0Y0080 ACİL DURUMDA şekil 93 F0Y0079 şekil 95 F0Y

108 Fiat 500L_ :32 Sayfa 106 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Platformun hareket ettirilmesi Platformun üst konumdan alt konuma getirilmesi için aşağ daki işlemleri uygulay n z: Şekil 93'te gösterilen tutamaktan tutarak platformu (B) yukar ya kald r n ve elinizle sabit tutunuz. Platformu (B) şekil 96'da gösterilen, yanlardaki C ve D dayanak noktalar na (yuvalara) konumland r n z. H zl lastik tamir kitine (Fix&Go Automatic) erişim (Acil durum tekerleğinin ç kar lmas ) H zl lastik tamir kitine (Fix&Go Automatic) erişmek için ("Acil Durumda Yap lacaklar" bölümüne bak n z) veya acil durum tekerleğinin (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ç kar lmas için aşağ daki ad mlar uygulay n: Şekil 93'te gösterilen A tutamağ n kullanarak platformu (B) ç kar n z. Şekil 97'de gösterilen A kulakç ğ n çekin ve zemin kaplamas n (B) yukar kald r n z. 106 şekil 96 F0Y0082 şekil 97 F0Y0083

109 Fiat 500L_ :32 Sayfa 107 BAGAJDAKİ YÜKÜN EMNİYETE ALINMASI Bagaj bölümünde şekil 98'de gösterilen iki adet kanca bulunmaktad r. Bu kancalara halat ve ipler tak larak bagajda taş nan yükler emniyet alt na al nabilir. Ayr ca arka travers (enine çubuk) üzerinde de iki adet kanca bulunmaktad r. Bunun d ş nda yan k s mlarda da iki adet kanca bulunur. Bu kancalara çok ağ r olmayan yükler sabitlenmelidir (örneğin al şveriş poşetleri vs.) Bu kancalar kullanabilmek için şekil 99'da gösterilen A noktas na bas n z. DİKKAT Tekli eşya asma kancalar na 10 kg'dan adaha ağ r yükler asmay n z. EŞYA SAKLAMA GÖZLERİ Yan bölümlerde iki adet esya saklama gözü bulunmaktad r (şekil 100). VE MESAJLAR şekil 99 F0Y0062 ACİL DURUMDA şekil 98 F0Y0063 şekil 100 F0Y

110 Fiat 500L_ :32 Sayfa 108 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Bagaj bölümünün iç k sm nda da bir eşya saklama gözü (A) bulunur (şekil 101). Eşya saklama gözünü boşaltmak için ilgili yuvadan yukar doğru çekilip ç kar lmal d r. Eşya saklama gözünü tekrar yerine yerleştirmek için yan kaplamadaki yuvalar n içine ilgili kulakç klar yerleştirin ve üç kay ş n bagaj alan na doğru yönlendirilmiş olduğundan emin olunuz. MOTOR KAPUTU KAPUTUN AÇILMASI Aşağ daki işlemleri uygulay n z: A (şekil 102) kolunu ok yönünde çekiniz. B (şekil 103) kolunu ok yönünde çekiniz ve kaputu kald r n z. DÝKKAT İki tarafl gaz amortisörleri kaput açma yard m sağlamaktad r. Kaputun kald r lmas s ras nda amortisörlere dokunmay n z. DÝKKAT Motor kaputunu açmadan önce, ön cam sileceklerinin kaldýrýlmamýþ olduðunu kontrol ediniz. Motor bölümünde şekil 104'te gösterilen etiket bulunmaktad r. 108 şekil 101 F0Y0084 şekil 102 F0Y0228

111 Fiat 500L_ :32 Sayfa 109 MOTOR KAPUTUNUN KAPATILMASI Motor kaputunu motor bölmesinden yaklaþýk 20 cm yukarýya kadar alçaltýnýz ve ardýndan býrakýnýz, tamamen kapandýðýndan ve yalnýzca emniyet tutacaklarýndan tutulmadýðýndan emin olunuz. Eðer motor kaputu düzgün kapanmýyorsa aþaðýya doðru bastýrmayýp yeniden yukarý kaldýrýnýz ve prosedürü tekrarlayýnýz. Güvenlik nedenlerinden dolayý, seyahat esnasýnda yeniden açýlmamasý için motor kaputu uygun þekilde kapatýlmalýdýr. Bu yüzden, her zaman düzgün þekilde kapatýlýp kapatýlmadýðýný ve tutucunun devrede olup olmadýðýný kontrol ediniz. Seyahat esnasýnda tutucunun düzgün þekilde devreye alýnmadýðýný tespit ederseniz, otomobili hemen durdurunuz ve motor kaputunu kapatýnýz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 103 F0Y0115 şekil 104 F0Y

112 Fiat 500L_ :32 Sayfa 110 TAVAN YÜK TAŞIMA ÇITASI Ekler, (A-şekil 105) şekilde gösterilen alanlarda bulunmakta olup sadece kap lar aç kken erişilebilir. Fiat aksesuar serisinde bu otomobil için tavan yük taş ma ç tas mevcuttur. Birkaç kilometre sonra, tutma vidalarýnýn sýký olup olmadýðýný kontrol ediniz. Otomobili sürerken yükü eþit daðýtýnýz, yan rüzgarlardan dolayý hassasiyetin artacağ n unutmayýnýz. Azami toplam boyutla ilgili mevcut yasal düzenlemeleri gözetiniz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA İzin verilen azami yük sýnýrýný hiçbir şekilde aþmayýnýz (bkz. bölüm Teknik bilgiler ). 110 şekil 105 F0Y0131

113 Fiat 500L_ :32 Sayfa 111 FARLAR FAR YÜKSEKLÝK AYARI Farlarýn doðru olarak ayarlanmasý, sürücülerin konfor ve güvenliði açýsýndan çok önemlidir. Bu ayrýca özel bir kanunla da belirlenmiþtir. Tüm sürücüler için en iyi görüþ mesafesi elde etmek için farlarýn uygun bir þekilde ayarlanmasý gereklidir. Farlarý düzgün bir þekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Farlar, otomobilin yük durumuna göre veya yük daðýlýmý deðiþtiðinde tekrar ayarlanmalýdýr. FARLARIN AYARLANMASI Farlar, kontak anahtarý MAR konumunda ve kýsa farlar devrede iken elektrikli olarak ayarlanabilir. Far yüksekliğinin ayarlanmasý Kumanda panelindeki ve butonlarýna (şekil 106) basýnýz. Ayarlama iþlemi sýrasýnda ekranda konumlarýn görsel göstergesi görüntülenir. Konum 0 - Ön koltuklarda bir veya iki kiþi. Konum 1-4 yolcu. Konum 2-4 yolcu + bagajda yük var. Konum 3 - Sürücü + bagaj izin verilen maksimum yük ile yüklenmiş. DÝKKAT Taþýnan yükün her deðiþikliðinde far yüksekliðini kontrol ediniz. ÖN SÝS FARI AYARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Farlarý düzgün bir þekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 106 F0Y

114 Fiat 500L_ :32 Sayfa 112 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA YURTDIÞINDA FAR AYARI Kýsa farlar otomobilin satýþa sunulduðu ülkenin kanunlarýna göre ayarlanmalýdýr. Trafiðin ters þeritten aktýðý ülkelerde, karþýdan gelen aracýn gözleri kamaþtýrmasýný engellemek için farlarýn kapsama alanýnýn, bulunulan ülkenin trafik akýþýna göre ayarlanmasý gereklidir (şekil 107 (ön sağ far), şekil 108 (ön sol far). ABS SÝSTEMÝ Otomobil, fren yapýldýðý zaman tekerleklerin kilitlenmesini önleyen ve yolu daha iyi kavrayarak acil durumlarda ve zorlu koþullar altýnda fren yapýldýðý zaman daha iyi direksiyon hakimiyeti saðlayan ABS fren sistemi ile donatýlmýþtýr. Sistem, frenleme gücünü ön ve arka tekerlekler arasýnda daðýtan EBD (Elektronik Fren Gücü Daðýtýmý) ile tamamlanmýþtýr. DÝKKAT Fren sisteminden maksimum verimin alýnmasý için otomobilin yaklaþýk 500 km yol yapmasý gerekmektedir. Bu süre içinde, ani, tekrarlý ve uzun süren frenlemelerden kaçýnýnýz. 112 şekil 107 F0Y0187 şekil 108 F0Y0188

115 Fiat 500L_ :32 Sayfa 113 ABS fonksiyonu lastik-yol arasýndaki tutuþtan en iyi þekilde yararlanýlmasýný saðlar, fakat bunu iyileþtiremez; bu yüzden kaygan yol yüzeylerinde seyahat ederken gereksiz tehlikelerden kaçýnýp her türlü dikkati göstermelisiniz. ABS SÝSTEMÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ ABS fren sisteminin devreye girmesi, fren pedalýnýn gürültülü bir þekilde titremesinden anlaþýlýr: Bu titreme yol yüzey tipine uymak için otomobilin hýzýnýn deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna gelir. ABS devreye girdiði ve fren pedalýnda titreþim hissettiðiniz zaman ayaðýnýzý pedaldan çekmeyiniz ve basmaya devam ediniz, böylece mevcut yol þartlarýna göre mümkün olan en kýsa mesafede durursunuz. MSR SİSTEMİ (motor frenlemesi tork kontrolü) Bu sistem, ASR sisteminin entegre bir parçasýdýr ve ani vites deðiþtirmelerde motora gerekli tork kuvvetini vermek ve dolayýsýyla özellikle zayýf tutuþ þartlarýnda stabilite kayýplarýna yol açan çekiþ tekerleklerinin aþýrý yüklenmesini önlemek üzere devreye girer. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ABS sistemi devreye girerse, bu yol yüzeyi ile lastik arasýndaki yol tutuþunun minimum seviyeye indiðinin belirtisidir: Mevcut yol tutuþuna uygun þekilde hýzýnýzý azaltmanýz gerekir. 113

116 Fiat 500L_ :32 Sayfa 114 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ESC SÝSTEMÝ (Elektronik Stabilite Programý) ESC sistemi, lastiðin yol tutuþunda azalma olmasý durumunda otomobilin dengesini kontrol eden elektronik bir sistemdir. Bu sistem düşük yol tutuşlar nda otomobilin dengesini kontrol eden elektronik bir sistemdir. Sistemi, istikrar aç s ndan potansiyel olarak tehlikeli durumlar tan ma kapasitesine sahiptir ve otomatik olarak, frenler üzerinde bir tork istikrar sağlamak için müdahale eder. ESC ayr ca aşağ daki sistemleri içerir: Yokuşta kaymay önleyici sistem (Hill Holder) ASR sistemi HBA (Acil durum frenlemesi sýrasýnda fren baskýsýnýn otomatik artýrýlmasý) DST ERM SÝSTEMÝN DEVREYE GÝRMESÝ Sürücüye otomobilin kritik denge ve yol tutuþu þartlarýnda bulunduðu gösterge paneli üzerindeki ESC uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi ile bildirilir. SÝSTEMÝN DEVREYE ALINMASI ESC sistemi motor çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer ve devre dýþý býrakýlamaz. YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM (HILL HOLDER) Yokuþta kayma önleyici sistem, ESC sisteminin bir parçasýdýr. Aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak devreye girer: Yokuþ yukarý: Eðimi %5 den daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde bulunan otomobilde motor çalýþýyor, debriyaj ve fren pedallarý basýlý, vites kutusu boþta veya geri vites hariç herhangi bir viteste iken. Yokuþ aþaðý: Eðimi %5 den daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde bulunan otomobilde motor çalýþýyor, debriyaj ve fren pedallarý basýlý ve geri vites devrede iken. Çekiþ esnasýnda ESC sistemi çalýþtýrma için uygun tork oluþana kadar veya her durumda maksimum 2 saniye tekerleklerdeki fren kuvvetini fren pedalýndan kolayca gaz pedalýna geçilmesi için koruyacaktýr. Bu zaman içerisinde çalýþtýrma iþlemi gerçekleþmezse, sistem otomatik olarak fren kuvvetini giderek azaltarak sistemi devreden çýkaracaktýr. Serbest býrakýldýðýnda, frenin devreden çýkarýldýðýna ve otomobilin hareket edeceðine dair bir ses duyulacaktýr. DİKKAT Yokuşta kayma önleyici sistem park freni değildir, arac n z kesinlikle el freni çekili değilken, motor stop edilmeden ve 1. vitese al nmadan terk etmeyiniz. ( Otomobilin Kullan l ş bölümündeki Park Etme k sm na bak n z). 114

117 Fiat 500L_ :32 Sayfa 115 ASR SÝSTEMÝ (Anti Patinaj Sistemi) ESC sistemine entegredir ve sürücünün otomobili kontrol edebilmesi için dinamik tekerleklerden biri veya ikisi kaydýðý zaman otomatik olarak devreye girer. ASR sistemi, özellikle aþaðýdaki durumlarda faydalýdýr: Eðer fazla güç aktarýmý sebebi ile her iki dinamik tekerlekte de kayma söz konusu ise, ASR sistemi müdahalede bulunur ve motor tarafýndan aktarýlan gücü azaltýr. Eðer kayma sadece bir çekiþ tekerleðini içeriyorsa, ASR sistemi kayan tekerleði frenleyerek otomatik olarak devreye girer. ASR sisteminin devreye alýnmasý /devreden çýkarýlmasý ASR fonksiyonu, motor her çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. ASR sistemi ASR OFF butonuna basýlarak devreden çýkar labilir (şekil 109). Sistemin devreye girişi baz modellerde ekranda bir mesaj ile belirtilir. ASR devre dýþý býrakýldýðýnda ASR OFF butonu üzerindeki led yanar ve bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj görüntülenir. Eðer ASR sürüþ esnasýnda devre dýþý býrakýlýr ise motor yeniden çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Karlý yollarda kar zincirleri ile seyahat ederken ASR sisteminin devre dýþý býrakýlmasý uygun olur. Bu koþullarda, otomobilin kalkýþý esnasýnda dinamik tekerleklerin kaymasý, çekiþin daha iyi olmasýný saðlar. ESC ve ASR sistemlerinin düzgün çalýþmasý için lastikler tüm tekerleklerde kesinlikle ayný marka ve tipte, mükemmel durumda ve en önemlisi belirtilen tipte, markada ve boyutta olmalýdýr. Yedek lastik kullan l rken ESC sistemi çal şmaya devam eder. Bununla birlikte yedek lastik, orijinal lastikten daha küçük boyuttaysa, daha az yol tutuşu sağlayacağ ndan daha dikkatli olunuz. şekil 109 F0Y0164 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 115

118 Fiat 500L_ :32 Sayfa 116 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ESC ve ASR sistemlerinin, aktif güvenlik açýsýndan saðladýðý performans, sürücünün lüzumsuz riskler almasýný gerektirmez. Sürüþ tarzý; daima yol yüzeyine, görüþ mesafesine ve trafik koþullarýna uygun olmalýdýr. Yol güvenliði ile ilgili sorumluluk daima sürücüye aittir. HBA SİSTEMİ (Acil durum frenlemesi sýrasýnda fren baskýsýnýn otomatik arttýrýlmasý) HBA, acil durum frenleme manevralar esnas nda, otomobilin frenleme kabiliyetini iyileştirmek için tasarlanm şt r. Sistem, fren uygulamas n n oran n ve miktar n hissederek bir acil durum frenlemesini alg lar ve ard ndan frenlere optimum bas nç uygular. Bu durum, frenleme mesafesinin azalmas na yard mc olabilir. HBA, ABS yi tamamlar. Frenleri çok h zl uygulamak, en iyi HBA desteğine sebep olur. Sistemin faydalar ndan istifade etmek için, frenleme esnas nda sürekli frenleme bas nc uygulamal s n z. Frenlemenin sona erdirilmesi gerekmedikçe fren pedal ndaki bas nc azaltmay n z. Fren pedal bir kere serbest b rak ld ğ nda, HBA devreden ç kar. HBA, fizik kanunlar n n otomobile etki etmesini önleyemediği gibi yol koşullar na etki ederek çekiş miktar n da artt ramaz. HBA, virajlarda aş r h zdan, çok kaygan zeminlerde sürüşten veya su yast ğ ndan (aquaplanning) kaynaklanan kazalar önleyemez. HBA sistemi sadece sürücüye yard m için tasarlanm şt r. Sürücü seyir esnas nda dikkatini asla azaltmamal d r. Sorumluluk her zaman sürücünündür ve sürücüde olacakt r. HBA sisteminin performans, sorumsuzca tehlikeli bir şekilde asla test edilmemelidir. Sürücünün, araç içindeki yolcular n, trafikteki diğer araçlar n ve şah slar n emniyeti asla riske at lmamal d r. 116

119 Fiat 500L_ :32 Sayfa 117 DST SİSTEMİ (Dinamik Direksiyon Torku) DST fonksiyonu tüm arac n emniyet seviyesinin artt r lmas için ESC sistemi ile elektrikli servo direksiyon fonksiyonunu entegre eder. Kritik durumlarda (d şa savrulma/içe savurma, farkl zemin tutunma şartlar ndaki frenleme etkisi) ESC sistemi direksiyon sisteminin, direksiyon simidine ilave bir tork vermesini sağlar. Bu sayede sürücü en doğru manevray yapabilir. Fren ve direksiyon sisteminin koordinasyonu arac n güvenliğini ve kontrolünü artt r r. DST sistemi sürücüye yard mc olan ilave bir sistemdir ancak sürücünün arac n emniyetli sürme sorumluluğunu ortadan kald rmaz. TAKLA ATMAYA KARŞI ELEKTRONİK EMNİYET SİSTEMİ - ERM Sürücü örneğin uygun olmayan yol şartlar nda bir engelden kaç nmak için yapt ğ ani manevralarda arac n bir lastiğinin zeminle temas kesilmesi durumlar n tespit eder. Böyle bir durumda sistem frenleri ve motor gücünü devreye sokar ve tekerleklerin yerle temas n n kesilmesini engeller. Yan eğilimi yüksek olan yollarda seyahat ederken veya bir nesneye veya başka bir araca çarp ld ğ nda ERM sistemi devrilmeyi engelleyecek durumda bulunmaz. ERM sistemine sahip bir arac n performans, araç ve araç içindeki yolcular n güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde test edilmemelidir. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 117

120 Fiat 500L_ :32 Sayfa 118 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ÇEKİŞ DESTEK (TRACTION PLUS) SİSTEMİ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Çekiş Destek (Traction Plus) sistemi, yol tutuşunun zay f olduğu durumlarda (kar, buz, çamur, vs.) her iki tekerleğin de kaymas halinde tahrik gücünün ayn aksa eşit şekilde dağ t lmas n sağlayan bir sürüş ve kalk ş yard m d r. Çekiş Destek sistemi etkinleştirildiğinde, fren sistemi vas tas yla ön akstaki diferansiyel kilidi etkinleştirilir; bu da bozuk arazilerde çekiş gücünü optimize eder. Çekiş Destek sistemi etkin olarak, yol tutuşu zay f olan (veya diğerlerinden daha fazla kayan) lastiği frenler, böylece tahrik gücünü daha fazla yol tutuşuna sahip olan tekerlere aktar r. İŞLETİMİ Sistem, otomobilin çal şt r lmas s ras nda devre d ş d r. Çekiş Destek sistemini etkinleştirmek için T+ butonuna bas n z (şekil 110): Butonda bulunan led ş ğ yanar ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Sistem 30 km/s alt ndaki h zlarda çal ş r, bu h z aş ld ğ nda sistem otomatik olarak devre d ş kal r (LED ş ğ yanmaya devam eder) ve h z saatte 30 km alt na düştüğünde yeniden etkinleşir. Sistemi devre d ş b rakmak için, bir kez etkinleştirildikten sonra, tekrar T+ düğmesine bas n z. Çekiş Destek (Traction Plus) sistem ar zas Sistem ar zalan rsa, gösterge panelinde ESC uyar lambas sürekli olarak yanar. Çekiş destek (Traction Plus) sistemi mekanik kilitli diferansiyel sisteminden farkl olarak çekiş sisteminin aktif olduğu aksta sağ ve sol tekerleklerin birbirinden farkl devirde dönmesi ile devreye girebilir. 118 şekil 110 F0Y0248

121 Fiat 500L_ :32 Sayfa 119 START&STOP (ÇALIŞTIR&DURDUR) SİSTEMİ ÖNSÖZ Start & Stop sistemi araç her durduğunda otomatik olarak motoru durdurur ve sürücü hareket etmek istediğinde tekrar çal şt r r. Bu durum yak t tüketimi, zararl gaz ve gürültü kirliliğini azaltarak arac n verimliliğini iyileştirir. ÇALIŞMA MODLARI Motor kesme modu Araç durduğunda, vites boşta ve debriyaj pedal serbest b rak ld ğ nda motor stop eder. Not Yürüyüş h z nda kullan rken sürekli stop edişleri önlemek için sadece 10 km/s h za ulaşt ktan sonra motor otomatikman stop edilebilir. Motor stop ettiğinde göstergede sembolü görüntülenir. Motor tekrar çal şt rma modu Motorun tekrar çal şmas için debriyaj pedal na bas n z. SİSTEMİN MANUEL OLARAK DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI Ön paneldeki butonuna (şekil 111) basarak sistemi devreye al p/devreden ç karabilirsiniz. Start&Stop sistemini devreye alma Sistemi devreye ald ğ n zda butonu üzerindeki led söner. Start&Stop sistemini devreden ç karma Çok fonksiyonlu gösterge bulunan tiplerde: Start&Stop sistemi devreden ç kar ld ğ nda ekranda bir mesaj görüntülenir. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge bulunan tiplerde: Start&Stop sistemi devreden ç kar ld ğ nda ekranda sembolü ve ilgili bir mesaj görüntülenir. Sistem devreden ç kar ld ğ nda butonu üzerindeki led yanar. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 111 F0Y

122 Fiat 500L_ :32 Sayfa 120 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA MOTOR DURDURMA ŞARTLARI Sistem devreye al nd ğ nda, konfor, s n rl emisyon ve güvenlik sebeplerinden belli şartlarda motor durmaz: Motor hala soğuk. D ş hava s cakl ğ özellikle soğukken, ve bu duruma özel uyar ile işaret ediliyorsa. Akünün yeterli şarj yok. Dizel partikül filtre (DPF) temizliği devam ediyor (dizel motorlu tiplerde). Sürücü kap s kapal değil. Sürücü emniyet kemeri bağl değil. Geri vites tak l (örneğin park manevralar ). Otomatik klima kontrolü (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), konfor s cakl ğ na henüz ulaş lmam şsa veya MAX DEF fonksiyonu devredeyse. İlk kullan m periyodu, sistem başlang çta. Öncelikle klima konforu tercih edilecek ise, klima kontrol sisteminin çal şmas n n devam etmesi ve örneğin camlar n buğulanmas ndan kaç nmak için Start&Stop (Çal şt r&durdur) sistemi kapat labilir. TEKRAR ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Konfor, zararl gaz s n rlamas ve güvenlik amaçlar yla, güç ünitesi hiçbir faaliyet olmaks z n aşağ daki şartlar oluştuğunda sürücünün yerine arac çal şt rabilir: Akü şarj yeterli olmad ğ nda. Aş r frenleme bas nc olduğunda (örneğin devaml fren pedal na bas l yor). Araç devaml virajl yolda olduğunda (örneğin dağ yollar nda). Start&Stop sistemi ile motor 3 dakikadan fazla stop edildiğinde. Konfor s cakl ğ na ulaşmak için otomatik klima sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve/veya MAXDEF fonksiyonu etkinleştirildiğinde. Vites tak l iken sadece debriyaj pedal tam bas l iken motor otomatikman çal şabilir. Bu işlem gösterge panelindeki bir mesaj ile sürücüden istenir. Notlar Motor kapal durumda 3 dakika geçmiş ve debriyaj pedal bas l değilse bu durumda motor sadece anahtar kullan larak çal şt r labilir. Motor istenmeden durmuşsa, örneğin vites tak l yken debriyaj pedal h zla b rak lm şsa, Start&Stop sistemi debriyaj pedal na tam bas larak veya vitesi boşa alarak motoru çal şt rabilir. 120

123 Fiat 500L_ :32 Sayfa 121 FONKSİYONLARI Motor Start&Stop (Çal şt r&durdur) sistemi ile durmuşsa, sürücünün emniyet kemerinin bağl olmad ğ, sürücünün veya yolcunun kap s n n aç k olduğu durumlarda motor sadece anahtarla çal şt r labilir. Sürücü bu durumdan bir uyar sesi ile haberdar edilir. ENERJİ TASARRUFU FONKSİYONU (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Motor otomatikman çal şt ktan sonra, sürücü 3 dakika boyunca hiçbir faaliyette bulunmazsa Start&Stop sistemi, yak t tüketimini önlemek için otomatikman motoru durdurur. Bu durumda motor sadece anahtar ile çal şt r labilir. Not Herhangi bir durumda Start&Stop sistemi devre d ş b rak larak motorun çal şmas devam ettirilebilir. FONKSİYON ARIZALARI Ar za durumunda Start&Stop sistemi devre d ş kal r. Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler: Start&Stop sisteminin devre d ş kald ğ nda gösterge panelindeki uyar lambas yanar ve ekranda bir mesaj görüntülenir. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler: Start&Stop sistemi devre d ş kald ğ nda ekranda sembolü ve ilgili bir mesaj görüntülenir. Start&Stop sistemi ar zas durumunda Fiat yetkili servisine başvurunuz. ÇALIŞMAMASI HALİNDE Otomobilin uzun süre kullan lmamas (ya da akünün değiştirilmesi) durumunda, akü elektrik beslemesinin sökülmesi gerekmektedir. A (şekil 112) butonuna basarak akünün negatif kutbu üzerine tak l akünün durumunu izlemek için C sensöründen B bağlant parças n ay r n z. Aküyü değiştireceğiniz zaman daima yetkili bir Fiat servisine gidiniz. Aküyü ayn tip ve özelliklerdeki yenisi ile değiştiriniz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 112 F0Y

124 Fiat 500L_ :32 Sayfa 122 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Kontak anahtar n n STOP konumuna çevrilmesinin ard ndan, arac n akü ile olan bağlant s n ay rmadan önce mutlaka 1 dakika bekleyiniz. ÇALIŞTIRMA Akü takviyesi esnas nda yedek akünün ( ) ucunu akünün negatif kutbuna (A-şekil 113) değil, motor/vites kutusu şase (topraklama) noktas na bağlay n z. ÖNEMLİ Motor kaputunu açmadan önce motorun kapal ve anahtar n STOP konumunda olduğuna dikkat ediniz. Ön rulo perde k zağ üzerindeki plakada yazan talimatlara uyunuz (şekil 114).Otomobilin içinde başka bir kişi varsa anahtar kontaktan ç karman z tavsiye edilir. Daima anahtar ç kar ld ktan veya STOP konumuna çevrildikten sonra araçtan ç k lmal d r. Yak t al rken anahtar n ç kar lm ş veya STOP konumunda olduğundan emin olunuz. 122 şekil 113 F0Y0040 şekil 114 F0Y0040

125 Fiat 500L_ :32 Sayfa 123 AKTİF ŞEHİR İÇİ SİSTEMİ (CITY BRAKE CONTROL - "Collision Mitigation") (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu sürüş asistan sistemi, arac n önünde seyreden diğer araç ile olan mesafesinin belli bir yaklaşma s n r n aşmas n tespit eder ve çarp şma tehlikesi söz konusu ise kazay önlemek veya hasar en aza indirmek için arac otomatik olarak frenler. Sistem ancak aşağ daki şartlarda aktif konumdad r: Kontak anahtar MAR-ON konumundayken. Araç h z saatte 5 ile 30 km aras ndayken. Ön emniyet kemerleri tak l konumdayken. İstenildiğinde sistem, ekran ayar menüsü üzerinden devre d ş b rak labilir (daha sonra tekrar etkinleştirilebilir) (bkz. "Menü seçenekleri" paragraf ) Bu sistem, çarp şma tehlikesinin mevcut olduğu ve sürücünün doğru zamanda fren pedal na basmad ğ durumlarda devreye girer. Sistem, önde seyreden araç ile bir çarp şma ihtimali alg larsa, arac acil frenleme işlemine haz rlayabilir. Eğer sürücü çarp şmay önlemek için hiçbir şey yapmaz ise çarp şmay önlemek için sistem araç h z n otomatik olarak düşürebilir. Çarp şma tehlikesinin olduğu durumlarda, sürücü fren pedal na yeteri kadar basmad ğ nda sistem devreye girebilir ve fren sisteminin tetiklenmesini optimize ederek araç h z n düşürebilir. Yokuş aşağ yollarda sistem, fren sistemini devreye sokabilir. Start&Stop (Çal şt r&durdur) sistemine sahip tiplerde: Otomatik frenleme işleminin sonunda Start&Stop sistemi etkinleştirilir ("Start&Stop sistemi" paragraf na bak n z) Manuel vites kutusuna sahip tiplerde: Otomatik frenleme işlemi sonras nda, sürücü debriyaj pedal na basmaz ise motor boğulabilir veya stop edebilir. Otomatik vites kutusuna sahip tiplerde (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda): Otomatik frenleme işleminin ard ndan en son etkin olan vites kademesi etkin kalmaya devam eder. DİKKAT Hem manuel hem de otomatik vites kutusuna (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) sahip modellerde, araç durdurulduktan sonra emniyet sebebiyle fren kaliperi yaklaş k 2 saniye bloke olabilir. Araç ileri yönde hareket etmeye başlarsa fren pedal na tamamen bas ld ğ ndan emin olunuz. DİKKAT Sistem ancak, araç h z saatte 5 ile 30 km aras ndayken etkindir. DİKKAT Geri vitese tak ld ğ nda sistem etkin olmaz. Ön koltuklar n emniyet kemerleri tak l olmad ğ nda sistem etkin olmaz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 123

126 Fiat 500L_ :32 Sayfa 124 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA LAZER SENSÖR Sistem, ön cam n üst k sm na konumland r lm ş olan bir lazer sensöründen oluşur (şekil 115). ÖZEL ŞARTLARDA SÜRÜŞ Aşağ daki durumlarda sistem beklenmedik şekilde devreye girebilir veya sistemin devreye girmesi gecikebilir: Virajlara girer ve ç karken Çok küçük veya yola (şerit çizgilerine) uygun konumland r lmam ş araçlar Diğer araçlar n şerit değiştirmesi Bu sebeple sürücü dikkatli olmal d r ve tam emniyetli bir sürüş için araç üzerindeki hakimiyetini korumal d r. DİKKAT Zor şartlarda, sürücü sistemi Ayar menüsü üzerinden iptal edebilir (Bu bölümdeki "Menü seçenekleri" k sm na bak n z). Virajlara girmek/virajlardan ç kmak Geçiş çapl virajlara girerken ve ç karken lazer sensörü arac n önünde olan ama ayn şerit içinde seyretmeyen (şekil 116) bir arac tespit edebilir. Bu durumda sistem devreye girebilir. Çok küçük veya yola (şerit çizgilerine) uygun konumland r lmam ş araçlar Sistem lazer sensörünün menzil alan içinde olmayan bir arac tespit edemez. Sistem ayr ca motorsiklet ve mobilet gibi küçük araçlara tepki vermez (şekil 117). 124 şekil 115 F0Y0200 şekil 116 F0Y0320

127 Fiat 500L_ :32 Sayfa 125 Diğer araçlar n şerit değiştirmesi Başka bir şeritten sizin bulunduğunuz şeride aniden geçiş yapan ve lazer sensörünün menzil alan içine giren araçlar (şekil 118) sistemin devreye girmesine sebep olabilirler. ÖNEMLİ Sistem sürücüye yard m etme amac yla tasarlanm şt r ve asla sürücünün dikkatini azaltmas için bir sebep olmamal d r. Sürüş sorumluluğu her zaman sürücüye aittir. Sürücü trafik kurallar na dikkat etmeli ve sürüş tarz n buna göre adapte etmelidir. Sürücü önde seyreden araç ile aras ndaki mesafeyi her zaman emniyetli bir seviyede tutmal d r. şekil 117 F0Y0321 Sistem etkin şekilde devreye girmiş konumdayken sürücü fren pedal na sonuna kadar basarsa veya direksiyonu çok h zl çevirirse otomatik frenleme fonksiyonu sona erebilir (örn. sürüş esnas nda bir engelden kaç labilmesi için). VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Lazer sensör, hava şartlar na bağl olarak, yağmur, dolu, yoğun sis, kar ve ön camda buz oluşumu durumlar nda fonksiyonunu k s tl olarak yerine getirebilir veya devre d ş kalabilir. şekil 118 F0Y

128 Fiat 500L_ :32 Sayfa 126 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Ön camda toz, yoğuşma suyu, kir veya buz olmas veya uygun olmayan trafik şartlar nda (örneğin ayn yönde seyretmeyen araçlar n olmas veya ayn şerit üzerinde karş trafikten bir arac n geliyor olmas veya dar virajlar), kötü yol ve sürüş şartlar nda (arazide sürüş) sensörün çal şmas olumsuz etkilenebilir ve sensör çal şmayabilir. Ön cam n her zaman temiz konumda olmas na dikkat ediniz. Ön cam n çizilmemesi için daima uygun temizlik maddesi ve temiz bezler kullan n z. Sensörün fonksiyonu baz sürüş, trafik ve yol şartlar nda k s tlanabilir veya durdurulabilir. Araç tavan na yük yerleştirilmesi, sensörün düzgün çal şmas n olumsuz etkileyebilir. Arac çal şt rmadan önce var olan yüklerin sensörün etki alan n kapatmad ğ ndan emin olunuz. Lazer sensörü üzerinde herhangi bir değişiklik veya ayar yapmay n z. Dikiz aynas n n alt ndaki kapak üzerinde bulunan deliklerin üzerini kapamay n z. Sensörde herhangi bir ar za oluştuğunda yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. DİKKAT Ç k nt l veya sarkan dallara sahip ağaçlara yak n yollardaki sürüşlerde, dallar n motor kaputu veya ön cam bölümünde sistemi olumsuz etkilemesini engellemek için sistemi devre d ş b rakman z tavsiye edilir. Sensörün etki alan etiket veya diğer başka nesneler ile kapat lmamal d r. Motor kaputu üzerindeki diğer nesneler de (örneğin kar tabakas ) sensörün çal şmas n olumsuz etkileyebilir. Bunlara dikkat edilmelidir. 126 Ön camdaki çizik ve yar klardan dolay ön cam n değiştirilmesi gerekiyorsa yetkili Fiat servisine başvurunuz. Ön cam kendiniz değiştirmeyiniz. Aksi halde sensörün doğru çal şmas sağlanamaz. Lazer sensörün olduğu alanda bir ar za söz konusu olduğunda ön cam n değiştirilmesi tavsiye edilir. Lazer ş ğ ç plak gözle görülmez. Asla direkt olarak veya optik enstrümanlar (örn. lens) kullan larak lazer ş ğ na asla 10 cm'den daha yak n mesafeden bak lmamal d r. Aksi halde gözünüzde yaralanmalar olabilir. Kontak anahtar MAR-ON konumundayken ve lazer sensörü çal şm yorken de, lazer sensörü etkin değilken de, manuel olarak ekran ayar menüsünden ("Menü seçenekleri" paragraf na bak n z) devre d ş b rak ld ğ nda da lazer ş ğ mevcuttur.

129 Fiat 500L_ :32 Sayfa 127 Sistem, kendi şeridinde seyreden araçlarda devreye girer. Küçük taş tlar (örn. bisiklet, motorsiklet), insanlar, hayvanlar ve nesneler (örn. çocuk arabas ) ve genel olarak düşük ş k yans tan faktörler (örneğin çamura bulanm ş bir araç) sistem taraf ndan tespit edilemez. Bir römork veya araç çekilirken sistem, ekran ayar menüsü üzerinden devre d ş b rak lmal d r ("Menü seçenekleri" paragraf na bak n z). Bak m çal şmalar için araç, rulolu test sistemleri (dinamometre, fren test cihaz gibi) üzerine al nmas gerekiyorsa (saatte 5 ile 30 km h z aras nda) veya otomatik araç y kama tertibat nda temizlendiğinde, arac n önünde bir engel veya başka bir araç tespit edilebilir ve sistem devreye girebilir. Bu sebeple sistem, ekran ayar menüsü üzerinden devre d ş b rak lmal d r ("Menü seçenekleri" paragraf na bak n z). ARKA KAMERA (PARKVIEW ARKA GERİ GÖRÜŞ KAMERASI) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Kamera otomobilin arka k sm nda yer al r (şekil 119). DEVREYE ALMA/DEVREDEN ÇIKARMA Kamera, Ayarlar menüsüsündeki Uconnect 5" Radio üzerinden ya da (baz tiplerde) Uconnect 5" Radio Nav üzerinden (bkz. Emniyet/Yard m bölümündeki More modu k sm ) devreye al n r/devre d ş b rak l r. Kamera devreye al nd ğ nda, geri vitese tak l nca ekranda otomobilin arka k sm görünür (şekil 120). Ekrandaki görüntüyle birlikte bir uyar mesaj belirir: Birkaç saniye sonra bu mesaj kaybolur. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 119 F0Y

130 Fiat 500L_ :32 Sayfa 128 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA Araç geri vitesten ç kar ld ğ nda ekrandaki görüntü yaklaş k 10 sn. boyunca kal r; ard ndan kaybolur ve bir önceki ekranda bulunan görüntü gösterilir. Not Ekrandaki görüntü biraz bozuk olabilir. EKRANDAKİ SEMBOL Görüntülendiğinde, noktal orta çizgi arac n ortas n gösterirken statik kafes çizgileri arac n genişliğini gösterecektir. Statik kafes çizgileri, arac n arkas na olan mesafeyi belirtmeye yard mc olacak olan ayr alanlar gösterecektir. Aşağ daki tablo her bir alan n yaklaş k mesafelerini göstermektedir: Alan Arac n arkas ndan uzakl ğ (referans şekil 120) K rm z (A) 0 30 cm Sar (B) 30 cm 1 m Yeşil (C) 1 m ya da fazla Ekrandaki mesajlar Bagaj kapağ aç l rsa, kamera arac n arkas ndaki hiçbir engeli tespit edemeyecektir. Ekranda bununla ilgili bir mesaj görüntülenir. Bu durumda, bagaj kapağ n klik sesi duyulup kapanana kadar uygun şekilde tutarak indiriniz (bkz. Bagaj bölümü bölümündeki Kapatma k sm ). 128 şekil 120 F0Y0337

131 Fiat 500L_ :32 Sayfa 129 DİKKAT DİKKAT Sensörlerin yüzeyindeki: Buz, kar, çamur ve benzeri faktörler kameran n hassasiyetini düþürebilir. DİKKAT Bagaj kapağ n n tamir amac yla boyanmas gerektiğinde boyan n kameraya bulaşmad ğ ndan emin olun. DİKKAT Otomobili park ederken, kameran n üzerindeki veya alt nda kalan engellere dikkat ediniz. Park etme ve diðer tehlikeli manevralar sürücünün sorumluluðundadýr. Manevra alanýndaki insanlarýn, özellikle çocuklarýn veya hayvanlarýn mevcudiyetini kontrol ediniz. Kamera sürücüye yardýmcý bir sistemdir: Her durumda, tehlikeli manevralarda dikkatli olmalýsýnýz. Herhangi bir terslik durumunda, an nda frenleme yapabilmek için her zaman düşük h zda manevra yap lmal d r. Düzgün çalýþmasý için, sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temizlenmelidir. Sensörleri temizlerken hasar görmemesi için dikkatli olunuz. Kuru ve sert bezler kullanmayýnýz. Gerekirse, sensörler temiz su ve otomobil deterjaný ile yýkanabilir. Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri en az 10 cm mesafeden basýnçlý su veya buhar tutarak temizleyiniz. Sensörlerin üzerine etiket uygulamay n z. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 129

132 Fiat 500L_ :32 Sayfa 130 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA EOBD SÝSTEMÝ EOBD sistemi, emisyon sistemi ile ilgili elemanlarýn sürekli test edilmesini saðlar. Bu koþullar gösterge panelindeki uyarý lambasýný yakarak göstergedeki mesajla (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) birlikte sürücüyü uyarýr ( Uyarý lambalarý ve mesajlar bölümüne bakýnýz). Burada amaç þudur: Sistemin verimini kontrol altýnda tutmak. Emisyonlarýn verilen limitlerin dýþýna çýkmasýna sebep olan arýzalarý bildirmek. Aþýnmýþ parçalarýn deðiþtirilmesini önermek. Sistemin ayrýca, elektronik kontrol ünitesinin hafýzasýnda bulunan arýza kodlarýnýn, diyagnostik bir konnektör ile baðlantýsý olan uygun bir gösterge üzerinde, motorun çalýþmasý ile ilgili spesifik parametreler doðrultusunda okunmasýný saðlamaktýr. DÝKKAT Arýza giderildikten sonra sistemin komple kontrol edilmesi için yetkili Fiat servisleri test cihazlarý ile gerekli kontrolleri yapar. ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON (DUAL DRIVE) SÝSTEMÝ Bu sistem sadece kontak anahtarý MAR konumunda ve motor çalýþýyor iken devreye alýnýr. Sürüþ þartlarýna ve sürücünün gereksinimlerine göre ayarlanabilir. DİKKAT Kontak anahtar n n h zla çevrilmesinden birkaç saniye sonra elektrik destekli direksiyonun tüm fonksiyonlar devreye al n r. DEVREYE ALMA / DEVREDEN ÇIKARMA (CITY fonksiyonu) Fonksiyonu devreye almak/devreden çýkartmak için kumanda paneli üzerindeki CITY butonuna (şekil 121) basýnýz. Devreye alýnmasý gösterge paneli üzerindeki CITY mesaj n n yanmasýyla bildirilir (ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde bu durum gösterge panelinde görünen CITY yaz s ile bildirilir). 130 şekil 121 F0Y0036

133 Fiat 500L_ :32 Sayfa 131 CITY fonksiyonu ile direksiyon daha hafif hale gelir ve otomobilin park edilmesi esnasýnda daha az kuvvet gerektirir. Bu sistem þehir içine kullanýmda faydalýdýr. Direksiyon sistemini ilgilendiren herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi veya direksiyon kolon modifikasyonu yapmak kesinlikle yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý koruma cihazý). Aksi halde otomobilin performans düşebilir, araç garantisi iptal olabilir ve arac n trafiğe ç k ş onay n iptal edebilecek ağ r güvenlik problemleri oluşabilir. DÝKKAT Direksiyon, park manevralarýndan sonra sertleþebilir. Bu normaldir ve motorun aþýrý ýsýnmasýný önleyen bir sistemden kaynaklanýr. Herhangi bir bakým gerektirmez. Motor, otomobilin bir sonraki kullanýlýþýnda normal çalýþmasýna geri dönecektir. Herhangi bir bakým iþleminden önce, özellikle tekerlekler yerden yükseltilmiþ ise, daima motoru durdurunuz, anahtarý yerinden çýkartýnýz ve direksiyon kilidini devreye alýnýz. Bunun mümkün olmadýðý durumlarda (örneðin kontak anahtarýnýn MAR-ON konumunda bulunmasý veya motorun çalýþmasý zorunluluðunda), bakým iþleminden önce elektrik destekli direksiyonun koruyucu ana sigortasýný yerinden çýkartýnýz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 131

134 Fiat 500L_ :32 Sayfa 132 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA SES SİSTEMİ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Araç ön panelde iki adet eşya gözü ile donat lm ş olabilir (şekil 122). Sistem aşağ dakilerden oluşur; Ses sistemi elektrik kablolarý. Kap tutamaklar nda 38 mm çap nda 2 adet ön yüksek frekansl tiz hoparlörü. Kap panellerinde 165 mm çap nda 2 adet orta-alçak frekansl hoparlör. Kap panellerinde 165 mm çap nda 2 adet geniş frekansl hoparlör Ses sistemi yuvas. Anten (araç tavan nda). Araç radyosu şekil 122'de gösterilen yuvaya (A) monte edilebilir. Montaj için önce yuva d şa doğru çekilerek ç kar lmal d r. Yuva d şar ç kar ld ğ nda montaj için gerekli kablolara erişilebilecektir. TAŞINABİLİR NAVİGASYON SİSTEMİNİN TAKILMASI İÇİN ÖN DONANIM Navigasyon sistemini bağlamak için şekil 123'de gösterilen yuvas na özel destek braketinin tak lmas gerekir. şekil 122 F0Y0139 Araç güvenliği ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa sebep olmamak için radyo sistemi kurulumu için yetkili Fiat servisine başvurunuz. 132 şekil 123 F0Y0132

135 Fiat 500L_ :32 Sayfa 133 LAVAZZA 500 ESPRESSO MAKİNASI ÖN DONANIMI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ön donan m orta bölmedeki arka şişe tutucunun içindedir (şekil 124). Fiat üzerinden sipariş edilebilen Lavazza aksesuarlar, beraberlerinde verilen dokümanlara uygun olarak yerleştirilmeli ve işleme al nmal d r. Kullan m için beraberinde verilen kullan m k lavuzuna bak n z. Bu aksesuar sadece otomobil hareketsiz konumdayken kullan n z. Akü şarj n korumak amac yla bu aksesuar motor kapal konumdayken kullanmay n z. Eğer ayn anda birden fazla cihaz ak m kullan yorsa (kliman n aç k veya arka cam buz çözücünün çal ş yor olmas ), donan m çal şmayabilir. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 124 F0Y

136 Fiat 500L_ :32 Sayfa 134 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli elektrik kaynaðýna ihtiyaç duyan elektrikli donanýmlar (alarm, ahizesiz telefon, uydudan hýrsýzlýk önleme fonksiyonu, vs) veya her zaman elektrik beslemesine fazla yük bindiren aksesuarlar takmak isterseniz, en uygun aksesuar ve cihazlar önermenin yaný sýra elektrik sisteminin gereken gücü kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir aküyle donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ederek, toplam güç tüketimini deðerlendirecek nitelikli personele sahip yetkili bir Fiat servisine danýþýnýz. İlave aksesuar, saç jant ve standart olmayan jant kapaðý takarken dikkat ediniz: Bunlar frenlerin havalandýrmasýný azaltabilir; Bu nedenle ani ve ard arda yapýlan frenlemelerde ve yokuþ aþaðý kullanýmlarda frenleme etkisini azaltabilir. Frenlere basýldýðýnda engel olabilecek nesnelerin pedalýn altýnda bulunmadýðýndan emin olunuz. ELEKTRÝKLÝ/ELEKTRONÝK CÝHAZLARIN MONTAJI Otomobilinizi satýn aldýktan sonra, montaj yap lacak elektrikli ve elektronik cihazlarýn üzerinde aşağ daki etiketler bulunmal d r (şekil 125): Fiat, alýcý-verici cihazlarýn, üreticinin belirttiði montaj þartlarýna uygun olan, mühendislik kurallarýna uygun olarak özel merkezlerde yapýlan montajýný onaylar. DÝKKAT Trafik polisi, otomobilin özelliðini deðiþtirecek montajlarý onaylamayabilir. Bu montajlarýn direkt veya dolaylý olarak arýzalara sebep olmasý, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir. Fiat, kendisi tarafýndan saðlanmayan veya tavsiye edilmeyen ve/veya verilen açýklamalara göre monte edilmeyen aksesuarlarýn montajýndan kaynaklanan arýzalardan sorumlu deðildir. 134 şekil 125 DISPOSITIVI-ELETTRONICI

137 Fiat 500L_ :32 Sayfa 135 RADYO VERİCİLERİ VE CEP TELEFONLARI Radyo frekans ile çal şan al c -vericiler (cep telefonlarý, radyo sistemleri ve benzeri) otomobilin dýþýna ayrý bir anten takýlmadýðý sürece içeride kullanýlmamalýdýr. DÝKKAT Yolcu bölmesinde benzer cihazlarýn kullanýlmasý (ayrý anten olmaksýzýn) rezonans etkisiyle yolcu bölmesindeki etkisi artan radyo frekansýnda elektromanyetik alanlar yaratýr, bu da otomobilde bulunan elektrikli sistemlerin arýzalanmasýna yol açar. Bu durum, yolcularýn güvenliði için potansiyel bir tehlike teþkil eder. Bunun yanýnda, bu sistemlerin ses alma ve gönderme fonksiyonlarý, otomobil gövdesinin koruyucu yapýsýndan da etkilenebilir. AB standartlarýna uygun cep telefonlarý konusunda ise (GSM, GPRS, UMTS), kesin þekilde cep telefonunun üreticisi tarafýndan verilen talimatlara uyunuz. PARK SENSÖRLERİ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Park sensörleri otomobilin arka kýsmýnda bulunur (þekil 126), otomobilin arkasýnda bulunan engelleri algýlar ve sürücüyü uyarýr (akustik sinyal ile). DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI Otomobil geri vitese takýldýðýnda sensörler otomatik olarak devreye girerler. Sesli sinyal, otomobil ile engel arasýndaki mesafe azaldýðý zaman artar. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 126 F0Y

138 Fiat 500L_ :32 Sayfa 136 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA AKUSTÝK SÝNYAL Geri vitese alýndýðý zaman otomobilin arkasýnda bir nesne tespit edildiðinde sinyal devreye alýnýr. Tampon ve nesne arasýndaki mesafe deðiþtiðinde sesli sinyal seviyesi de deðiþir. Sinyal aralýðý: Otomobil ile engel arasýndaki mesafe 30 santimden daha az olduðunda sürekli duyulur ve mesafe artarsa durur. Otomobil ve engel arasýndaki mesafe azald ğ nda sinyal artar. Mesafe deðiþmezse sabittir; eðer durum yan sensörlerle ilgiliyse, örneðin duvar boyunca manevra iþlemi durumunda uyarý sinyallerini önlemek için sesli uyarýcý yaklaþýk 3 saniye sonra devreden çýkacaktýr. Eðer birkaç engel tespit edilirse, kontrol ünitesi en yakýn olanýný gösterir. ARIZA LARI Sistemdeki bir arýza durumunda, geri vitese alýnýrken, gösterge paneli üzerindeki è uyarý lambasý yanar. Uyarý lambasý yanar ve çok fonksiyonlu göstergede (öngörülen bazý pazarlarda/versiyonlarda) mesaj görüntülenir ( Uyarý lambalar ve mesajlar bölümüne bakýnýz). RÖMORK ÝLE ÇALIÞMA ÞEKLÝ Park sensörleri, römork elektrik kablosunun otomobildeki çeki kancasý soketine takýlmasý ile otomatik olarak devreden çýkar. Sensörler kablonun çýkartýlmasý ile otomatik olarak tekrar devreye alýnýr. Düzgün çalýþmasý için, sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temizlenmelidir. Sensörleri temizlerken hasar görmemesi için dikkatli olunuz. Kuru ve sert bezler kullanmayýnýz. Gerekirse, sensörler temiz su ve otomobil deterjaný ile yýkanabilir. Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri en az 10 cm mesafeden basýnçlý su veya buhar tutarak temizleyiniz. 136

139 Fiat 500L_ :32 Sayfa 137 GENEL LAR Otomobili park ederken, sensörlerin üzerindeki veya altýndaki engellere dikkat ediniz. Otomobilin önünde veya arkasýnda bulunan bazý cisimler algýlanamayabilir ve bu nedenle de otomobilin hasar görmesine sebep olabilir. Park sensörlerinin performansýný etkileyecek bazý durumlar: Sensörlerin hassasiyetini ve park etme performansýný düþürebilen, sensörlerin yüzeyindeki: Buz, kar, çamur, birden fazla cila katmaný. Sensör, var olmayan bir nesneyi mekanik sesler sebebiyle varm ş gibi tespit edebilir ( yanký karýþýklýðý ): Yýkama, yaðmur (kuvvetli rüzgar), dolu gibi. Sensörler tarafýndan gönderilen sinyaller ses ötesi sistemler tarafýndan engellenebilir: Kamyon havalý frenleri veya pnömatik çekiçleri gibi. Süspansiyon seviyesinin deðiþimi (amortisörlerin aþýnmasý, süspansiyonlarýn aþýnmasý sebebi ile) veya lastik deðiþimi, otomobilin aþýrý yükü, süspansiyon deðiþimi için otomobilin alçaltýlmasý nedenleri ile sensörlerin pozisyonunun deðiþimi durumunda yardýmcý park sisteminin performansý etkilenebilir. Park etme ve diðer tehlikeli manevralar sürücünün sorumluluðundadýr. Manevra alanýndaki insanlarýn, özellikle çocuklarýn veya hayvanlarýn mevcudiyetini kontrol ediniz. Park sensörleri sürücüye yardýmcý bir sistemdir: Her durumda, tehlikeli manevralarda dikkatli olmalýsýnýz. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 137

140 Fiat 500L_ :32 Sayfa 138 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI Yak t dolumundan önce doğru yak t tipini kulland ğ n zdan emin olunuz ve motoru durdurunuz. BENZÝN MOTORLU TÝPLER Oktan deðeri 95 (RON) dan düþük olmayan kurþunsuz benzin kullanýnýz. DÝKKAT Verimi düþmüþ bir katalizör, çevreye zararlý gazlarýn yayýlmasýna ve dolayýsýyla hava kirliliðine yol açabilir. DÝKKAT Çok az miktarda veya acil bir durumda bile asla kurþunlu benzin kullanmayýnýz, katalizöre onarýlamayacak zararlar verebilir. DÝZEL MOTORLU TÝPLER Düþük dýþ hava sýcaklýðýnda çalýþma Dýþ hava sýcaklýðý çok düþük ise, parafin formasyonu nedeniyle dizel yakýtýn yoðunluðu artar ve yakýt filtresinde týkanmaya sebep olur. Bu problemlerden sakýnmak için, mevsime göre farklý türde dizel yakýtlar daðýtýlýr: Yaz tipi, kýþ tipi ve kuzey kutbu tipi (soðuk, daðlýk alanlarda). Eðer dizel yakýtý bulunduðunuz hava sýcaklýðýna uygun deðil ise, kutu üzerinde belirtilen oranlarda TUTELA DIESEL ART karýþtýrýlmalýdýr. Önce antifriz, sonra yakýt doldurunuz. Otomobilinizi uzun süre park edecekseniz veya daðlýk veya soðuk bölgelerde kullanacaksanýz, yerel istasyonlardan yakýt almanýz tavsiye edilir. Bu durumda, ayrýca deponuzu %50 dolu tutmanýz tavsiye edilir. Dizel motorlu tiplerde, sadece standartlara uygun kaliteli dizel yakýtý kullanýnýz (EN590 standardý). Diðer ürünlerin veya karýþýmlarýn kullanýlmasý, tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir. Eðer depoyu diðer tip yakýt ile doldurursanýz, motoru çalýþtýrmayýp depoyu boþaltýnýz. Eðer motor çok kýsa bir süre için dahi çalýþtýrýlýrsa, yakýt deposunun yaný sýra yakýt sistemini de boþaltmanýz gerekir. YAKIT DOLUMU Yakýt deposunun tamamýyla dolmasý için dolum tabancasýnýn ilk durmasýndan sonra iki kez dolum iþlemi yapýnýz. Daha fazla seviye tamamlamayýnýz; bu yakýt besleme sisteminin arýzalanmasýna sebep olabilir. 138

141 Fiat 500L_ :32 Sayfa 139 YAKIT DOLDURMA PROSEDÜRÜ "Ak ll Yak t Sistemi" (Smart Fuel) yak t pompas n n tak lmas /kald r lmas na bağl olarak otomatik olarak aç lan ve kapanan yak t dolum borusunun ağz na entegre edilmiş bir cihazd r. "Ak ll Yak t Sistemi" (Smart Fuel) yanl ş yak t n doldurulmas n önleyen bir engelleyiciye sahiptir. Yak t dolum prosedürü, yak t kapağ n n içerisindeki aşağ da B etiketi ile (şekil 127) gösterilmiştir. Bu etiket ayr ca yak t tipini gösterir (Kurşunsuz benzin (UNLEADED FUEL), Dizel yak t (DIESEL)). Yak t dolumu aşağ daki şekilde gerçekleşir: Kapağ (A-şekil 127) d şar doğru aç n z. Yak t pompas n dolum ağz na dayay n ve yak t dolum işlemini gerçekleştiriniz. Yak t dolumu tamamland ğ nda, pompay ç karmadan önce yak t n deponun içine tam olarak akmas için en az 10 saniye kadar bekleyiniz. Sonra pompay yak t dolum ağz ndan ç kar n ve kapağ (A) kapat n z. A kapağ (şekil 127) yak t deposunun doldurma ağz nda çökeltilerin ve tozlar n kalmas n engelleyen bir yak t depo kapağ na (C) sahiptir. KURŞUNSUZ BENZİN DİZEL VE MESAJLAR ACİL DURUMDA şekil 127 F0Y

142 Fiat 500L_ :32 Sayfa 140 VE MESAJLAR Acil durumda yeniden yak t dolumu Araçta yak t yoksa veya besleme devresi tamamen boşken, depoya yak t yeniden doldurmak için aşağ daki maddeleri takip ediniz: Bagaj bölmesini aç n ve araç kutusunda (küçük yedek tekerlek ile donat lm ş olan modellerde - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) (şekil 128) veya H zl Lastik Tamir Kitinde (H zl Lastik Tamir Kiti (Fix&Go) ile donat lm ş modellerde) (şekil 129) bulunan huniyi (B) al n z. Depo kapağ n (A-şekil 127) d şar doğru çekerek aç n z. Huniyi şekil 130 da gösterildiği gibi yak t deposunun ağz na yerleştirin ve yak t tekrar doldurunuz. Tekrar yak t dolumundan sonra huniyi yerinden çekin ve kapağ kapat n z. Kutudaki adaptörü tekrar tan t n ve bagaj bölmesindeki yerine geri koyunuz. ACİL DURUMDA şekil 129 F0Y şekil 128 F0Y0230 şekil 130 F0Y0231

143 Fiat 500L_ :32 Sayfa 141 ÖNEMLİ Yak t deposunun ağz na herhangi bir nesne/ t kaç veya t pa koymay n z. Uyumsuz nesnelerin veya t kaçlar n kullan m tehlikeli durumlara yol açabilecek şekilde depo içerisinde bas nç art ş na sebep olabilir. Yak t deposuna ç plak ateş veya yanan sigara ile yaklaşmay n z: Yang n riski! Zehirli dumanlar solumaktan kaç nmak için yüzünüzü yak t deposuna yaklaşt rmay n z. DİKKAT Yak t bölümü yüksek bas nçl su ile y kanacaksa, suyu en az 20 cm mesafede tutmaya özen gösteriniz. Yak t dolum pompas n n yak nlar nda cep telefonunuzu kullanmay n z: Yang n tehlikesi mevcuttur. VE MESAJLAR ACİL DURUMDA 141

144 Fiat 500L_ :32 Sayfa 142 VE MESAJLAR ACİL DURUMDA ÇEVRENÝN KORUNMASI Benzinli motor emisyonlarýný azaltma sistemleri þunlardýr: Üç yollu katalitik konvertör, oksijen sensörü, yakýt buharlaþma sistemi. Buna ilaveten, test amacý ile olsa bile, kesinlikle bir veya daha fazla bujiyi çýkartarak motoru çalýþtýrmayýnýz. Dizel motor emisyonlarýný azaltma sistemleri þunlardýr: Oksitleyici katalitik konvertör, egzoz gazlarý devirdaim (E.G.R.) sistemi, dizel partikül filtresi (DPF). DÝZEL PARTÝKÜL FÝLTRESÝ (DPF) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Dizel Partikül Filtresi, dizel motorlarýnýn egzoz gazlarýnda bulunan partikülleri fiziksel olarak tutan ve egzoz sisteminin entegre bir parçasý olan mekanik bir filtredir. Dizel partikül filtresi mevcut / gelecek yasalara uygun olarak neredeyse her türlü partikülü tutacak þekilde tasarlanmýþtýr. Otomobilin normal kullaným koþullarýnda motor kontrol ünitesi belirli bir veri grubunu kaydeder (seyahat süresi, gidilen yol tipi, sýcaklýk gibi) ve filtre tarafýndan ne kadar partikül tutmuþ olduðunu hesaplar. Bu filtre fiziksel olarak partikülleri hapsettiðinden dolayý, düzenli aralýklarla karbon partiküllerin yakýlmasýyla temizlenmelidir (ýslah edilmelidir). Temizleme iþlemi otomatik olarak motor kontrol ünitesi tarafýndan filtre koþullarýna ve otomobilin kullaným koþullarýna göre kontrol edilir. Ýþlem sýrasýnda aþaðýdaki durumlar oluþabilir: Rölantinin hafifçe artmasý, fanýn devreye girmesi, hafifçe duman oluþmasý, yüksek egzoz sýcaklýðý. Bu durumlar arýza olarak görülmemelidir; otomobilin performansýný ve çevreyi etkilemez. Ýlgili mesajýn görüntülenmesi durumunda, Uyarý lambalarý ve mesajlar bölümüne bakýnýz. Çalýþma esnasýnda katalizör ve dizel partikül filtresi (DPF) yüksek sýcaklýða ulaþýr. Bu sebepten dolay, otomobili yanýcý maddeler üzerine park etmeyiniz (çimen, kuru yapraklar, çam yapraklar vb.): Yangýn tehlikesi. 142

145 Fiat 500L_ :33 Sayfa 143 EMNÝYET KEMERLERÝ EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANILMASI Emniyet kemeri, göðüs dik bir biçimde koltuk s rtlýðýna tamamýyla dayanmýþ durumdayken takýlmalýdýr. Emniyet kemerlerini baðlamak için A (şekil 131) dilini alarak klik sesini duyana kadar B kilidinin içine yerleþtiriniz. Kemeri takarken eðer kemer sýkýþýrsa, kýsa bir bölümünün geriye sarýlmasýna izin verip, yavaþça yeniden dýþarý doðru çekiniz. Kemeri serbest býrakmak için butona (C) basýnýz. Kemerin geriye sarýlýrken dönmesini önlemek için, kemeri elinizle yönlendiriniz. Otomobil hareket halinde iken C butonuna (şekil 131) asla basmayýnýz. Kemer, toplayýcýdan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak, ona hareket özgürlüðü saðlayacak þekilde sarar. Dik yokuþlarda kemer kilitlenebilir. Bu normaldir. Toplayýcý mekanizma, kemer hýzla çekildiðinde, ani fren yapýldýðýnda, çarpýþma durumunda veya yüksek hýzda viraj dönerken kilitlenir. Arka koltukta üç noktalý emniyet kemerleri vardýr. Arka emniyet kemerlerini şekil 132 de gösterildiği gibi tak n z. şekil 131 F0Y0085 şekil 132 F0Y

146 Fiat 500L_ :33 Sayfa 144 Þiddetli bir çarpýþma halinde, kemer takmamýþ olan arka koltuktaki yolcularýn riske maruz kalmalarýnýn yaný sýra, ön koltuktaki yolcular için de tehlike oluþturduðu unutulmamalýdýr. DÝKKAT Koltuklarý seyahat konumuna geri getirdikten sonra, bunlarý kullanýma hazýr hale getirmek için emniyet kemeri pozisyonunu düzeltiniz. EMNİYET KEMERİ HATIRLATMA (SBR) SÝSTEMÝ Otomobil, sürücü ile ön yolcuyu emniyet kemerini takmas için uyaran bir sistem ile donat lm şt r. Gösterge panelindeki < uyar lambas (şekil 133) (önce sürekli bir uyar sesi sonras nda kesik kesik bir uyar sesi ile birlikte) yanarak sürücü ve ön yolcuyu emniyet kemeri takmas konusunda uyar r. Sistemi kal c şekilde devreden ç karmak için, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Emniyet kemeri hat rlatma sistemi ancak ayar menüsü vas tas yla yeniden devreye al nabilir ("Otomobilin Tan t m " bölümüne bak n z). 144 şekil 133 F0Y0116

147 Fiat 500L_ :33 Sayfa 145 SÜRÜCÜ Eğer sadece sürücü otomobilde bulunuyorsa ve emniyet kemeri tak lmam şsa, 5 saniyeden fazla bir süre için otomobilin h z 20 km/saati geçer veya h z 10 ile 20 km/saat aras ndaysa, ön koltuklar için bir sesli uyar çevrimi başlar (6 saniye devaml sesli sinyal ve 90 saniye bip sesi) ve uyar lambas yan p söner. Bir kez çevrim tamamlan nca, otomobil stop edilene kadar uyar lambalar sabit bir şekilde yan k kal r. Sürücü emniyet kemeri bağlan nca sesli sinyal hemen durur ve uyar lambas söner. Eğer otomobil hareket halindeyken emniyet kemeri tekrar bağlanmazsa, sesli sinyal ve uyar lambas n n yan p sönmesi önceden aç kland ğ gibi tekrar başlar. YOLCU Yolcunun otomobilden inip sinyalin durmas haricinde, benzer durum ön yolcu için de geçerlidir. Otomobil hareket halindeyken her iki ön emniyet kemeri bağl değilse, birkaç saniye d ş nda, en son durumdan dolay sesli sinyal ve iki uyar lambas devreye girer. ÖN GERDÝRÝCÝLER Otomobiliniz, ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin daha etkili koruma saðlamasý için gerdirici sistem ile donatýlmýþtýr. Bu sistem, bir sensör yardýmý ile þiddetli bir çarpýþma olduðunu algýlar ve kemerin birkaç santim daha gerilip kýsalmasýný saðlar. Bu þekilde; kemer kullanýcýyý arkada tutmaya baþlamadan önce, gerdirici kemerin vücudu boþluksuz bir þekilde sarmasýný saðlar. Emniyet kemeri kilitlendiðinde, gerdiricinin devreye girdiði anlaþýlýr ve emniyet kemeri el ile bile çekilmez. Ayr ca bu araçta ikinci bir gerdirici sistem vard r (eşik ç tas n n bulunduğu yerde tak l d r) ve devreye girdiği metal kablonun k salmas yla anlaş l r. Küçük bir miktar duman ortaya çýkabilir. Bu duman hiç bir þekilde zehirli deðildir ve bir yangýn tehlikesi oluþturmaz. DÝKKAT Gerdiricinin maksimum koruma saðlamasý için emniyet kemeri göðüs ve kalçalarý saracak þekilde baðlanmalýdýr. Ön gerdiriciler herhangi bir bakým veya yaðlama gerektirmez. Orijinal konumunda yapýlan tüm deðiþiklikler, etkinliðini geçersiz kýlar. Ýstisnai doðal afetler (sel, deniz fýrtýnalarý gibi) sonucunda sistem ýslanýr veya çamurlanýr ise, deðiþtirilmesi zorunludur. 145

148 Fiat 500L_ :33 Sayfa 146 Gerdirici sadece bir kez kullanýlabilir. Devreye girdiði bir çarpýþmadan sonra yetkili bir Fiat servisinde deðiþtirilmelidir. Ön gerdirici etrafýndaki bölgede oluþan patlama, titreþim veya lokal ýsýnmaya (6 saate kadar 100 C üzerinde) yol açan iþlemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Bu cihazlar yol yüzeyindeki bozukluklarýn veya kaldýrým taþý gibi alçak engellerin sebep olduðu sarsýntýlardan etkilenmez. Bilgi ve yard m gerektiren durumlarda yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. YÜK SINIRLAYICILARI Yolcunun güvenliðini arttýrmak için, ön ve arka koltuk emniyet kemer makaralarý önden çarpma halinde, kemer kilitleme sýrasýnda omuzlara ve göðüse uygulanan kuvvetin miktarýný kýsýtlayan bir yük sýnýrlayýcýsý içerir. EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANIMI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Sürücü emniyet kemerlerinin kullanýmý ile ilgili yerel trafik kurallarýna uymak ve bunu otomobilin içerisindeki diðer yolculara bildirmekle yükümlüdür. Emniyet kemerini her zaman hareket etmeden önce takýnýz. Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundadýrlar. Kemer takmamalarý halinde kendileri ve doðacak çocuklarý için kaza durumunda yaralanma riski daha fazladýr. Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt kýsmý karýn bölgesinin altýndan geçecek þekilde ayarlamalýdýrlar (þekil 134). Doğmam ş bir bebeği koruman n en iyi yolu annenin korunmas d r. Emniyet kemerinin doğru tak lmas bir çarp şma an nda doğmam ş bebeğin korunmas için çok önemlidir. Tüm şah slar için olduğu gibi hamile kad nlar içinde emniyet kemerinin doğru kullan lmas hayati önem arzetmektedir. 146 şekil 134 F0Y0283

149 Fiat 500L_ :33 Sayfa 147 Maksimum güvenlik için, koltuk s rtlýðý dik pozisyonda ayarlanmýþ olarak arkanýza yaslanýnýz ve kemerin göðüs ve kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz. Ön ve arka koltuklardaki yolcularýn emniyet kemerlerinin baðlý olduðundan mutlaka emin olunuz! Kemerlerinizi baðlamadan yola çýktýðýnýzda, çarpýþma durumunda ciddi bir þekilde yaralanma veya ölüm riskini artýrýrsýnýz. Her bir emniyet kemeri sadece bir kişi içindir. Emniyet kemeri çocuğun üzerinden geçecek şekilde kucağ n za çocuk alarak seyahat etmeyiniz (şekil 136). Vücuda emniyet kemeri ile aran za gelecek şekilde herhangi bir nesne bağlamay n z. Hiç bir koþul altýnda emniyet kemerinin ve ön gerdiricinin parçalarý kurcalanmamalý veya deðiþtirilmemelidir. Tüm iþlemler kalifiye ve yetkili personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Her zaman yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. Kemer k vr lm ş olmamalýdýr. Üst kýsým, omuzun üzerinden göðsü çaprazlamasýna geçmelidir. Alt kýsým kullanýcýnýn öne doðru kaymasýný önlemek için karýn üzerinden deðil kalça üzerinden baðlanmalýdýr (þekil 135), kemerin yolcunun vücudunu sarmasýný önlemek için klipsler, tutucu parçalar vs. kullanmayýnýz. şekil 135 F0Y0015 şekil 136 F0Y

150 Fiat 500L_ :33 Sayfa 148 Eğer kemer ani ve sert bir şekilde çal şma zorunda kalm ş ise (örneğin bir kaza sonras nda), bağlant lar, bağlant tespit vidalar ve gerdiricisi ile birlikte kemerin komple değiştirilmesi gerekir. Kemerde gözle görülür herhangi bir kusur olmasa da esnekliğini kaybetmiş olabilir. EMNÝYET KEMERLERÝNÝN DAÝMA ÝYÝ DURUMDA TUTULMASI ÝÇÝN YAPILMASI GEREKENLER Aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz: Kemer daima gergin, dönmemiþ ve hiçbir zorlukla karþýlaþmadan serbest þekilde kayabilecek pozisyonda kullanýlmalýdýr. Emniyet kemerinin fonsiyonunu kemeri takarak ve h zl bir şekilde çekerek test edebilirsiniz. Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra üzerlerinde herhangi bir hasar görünmese bile deðiþtiriniz. Ön gerdiriciler devreye girmiþse emniyet kemerlerini her zaman deðiþtiriniz. Emniyet kemerlerini sabunlu su ile yýkayýp durulayarak, gölgede kurutunuz. Kemer dokusuna zarar verebilecek türden; kuvvetli deterjanlar, çamaþýr suyu, renklendirici veya baþka kimyasal maddeler kullanmayýnýz. Toplayýcý makaralarýný kesinlikle ýslatmayýnýz. Sadece kuru kalmalarý halinde düzgün olarak çalýþmalarý garanti edilir. Emniyet kemerlerini herhangi bir aþýnma veya üzerlerinde kesik tespit edildiði zaman deðiþtiriniz. 148

151 Fiat 500L_ :33 Sayfa 149 ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ BÝR ÞEKÝLDE TAÞINMASI Bir çarpýþma anýnda en iyi koruma için tüm yolcular oturur durumda ve yeterli tutma sistemiyle kuþanmýþ olmalýdýrlar. Bu özellikle çocuklar için daha da önemlidir (otomobiliniz 2003/20/EC Avrupa direktiflerine uymaktadýr). Çocuklarýn baþlarý; vücut aðýrlýklarýyla kýyaslandýðýnda yetiþkinlerinkinden daha büyük ve aðýrken, kas ve kemik yapýlarý da tam olarak geliþmemiþtir. Bir çarp şma, ani frenleme veya ani manevra durumlar nda yaralanma riskini en aza indirmek için yetişkinler için olan emniyet kemeri haricinde doğru taş ma sistemleri gereklidir. Çocuklar emniyetli ve konforlu şekilde taş nmal d r. Çocuğun özelliklerine bağl olarak olabildiğince uzun süre (en az ndan 3 veya 4 yaş na kadar) yönü arac n sürüş yönünün tersine doğru bakan çocuk emniyet koltuklar nda taş nmal d r. Bu konum bir çarp şma an nda en güvenli konumdur. Çocuk emniyet koltuğunun seçimi, ilgili çocuğun ağ rl ğ na bağl d r. Birçok farkl çocuk emniyet koltuğu bulunmaktad r ancak kullanacak olan çocuğa uygun olan koltuğu seçmek çok önemlidir. 1,50 m den daha uzun boylu olan çocuklar, koruyucu sistemlerin kullanýmý açýsýndan yetiþkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemerini kullanabilirler. En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarý, Avrupa Standardý ECE-R44 içinde yer almaktadýr. Bu standart aþaðýda beþ grupta belirtilen koruyucu sistemlerin kullanýmýný þart koþar: Grup Ağ rl k grubu Grup 0 10 kg'a kadar Grup kg'a kadar Grup kg aras Grup kg aras Grup kg aras Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri bulunmalý ve sisteme emniyetli şekilde baðlanmýþ, sökülemeyen bir etiket üzerinde kontrol edildiðini gösteren iþaret bulunmalýdýr. Her bir aðýrlýk grubundaki çocuklarýn Fiat marka otomobiller için özel olarak tasarlanmýþ ve denenmiþ Fiat Aksesuar Serisinde bulunan çocuk koruyucu sistemlerini kullanmalarýný tavsiye ediyoruz. 149

152 Fiat 500L_ :33 Sayfa 150 CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yast ğ devrede ise çocuk koruyucu sistemini arkaya bakar şekilde koltuğa monte etmeyiniz. Şişen hava yast ğ, bebeğin ölümle sonuçlanabilecek yaralanmas na sebep olabilir. En güvenli yer arka koltuk olduğu için, çocuklar arka koltukta taş man z tavsiye ediyoruz. Eğer ön yolcu koltuğuna otomobilin önüne doğru dönük bir çocuk taş ma koltuğu yerleştirme zorunluluğu varsa ön ve yan yolcu hava yast klar n n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ayar menüsüyle devreden ç kart lmas ve bunun gösterge panelindeki uyar lambas n n yanmas ile onayland ğ n n kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayr ca çocuk koltuğunun ön göğüse temas etmesini önlemek için koltuğun tamamen geriye çekilmesi gerekir. Ön veya arka koltuklar, üzerinde bir çocuk veya çocuk emniyet koltuğu varken ayarlamay n z. 150

153 Fiat 500L_ :33 Sayfa 151 UNIVERSAL ÇOCUK SÝSTEMÝNÝN MONTAJI (emniyet kemerleri ile) GRUP 0 ve 0+ Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz. 13 kg aðýrlýða kadar olan bebekler; bebeðin baþýný destekleyen ve arka tarafa bakar þekilde monte edilen özel tipte koruyucu koltuklara oturtulmalýdýr (şekil 137). Koruyucu koltuk, otomobilin koltuðuna emniyet kemeri ile baðlanýr (þekil 137), çocuðun da koruyucu koltuðun kemerleri ile baðlanmýþ olmasý gerekir. Bu tür çocuk oto koltuğu, üçüncü s radaki koltuklara (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) yerleştirilmemelidir. şekil 137 F0Y

154 Fiat 500L_ :33 Sayfa 152 GRUP 1 Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz. 9 kg ve 18 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar, ön tarafýnda yastýklar bulunan çocuk koruyucu koltuklarýna, öne bakar þekilde oturtulmalýdýr (şekil 138). Isofix bağlant lar na sahip çocuk koltuklar, Isofix bağlant lar sayesinde arac n emniyet kemerlerinin kullan lmas na gerek kalmadan çocuk koltuğunun araç koltuğuna emniyetli şekilde sabitlenmesini sağlarlar. GRUP 2 Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz kg arasýndaki çocuklar doðrudan otomobilin emniyet kemerleriyle baðlanabilirler (þekil 139). Koltuðun tek fonksiyonu çocuðu emniyet kemerine göre doðru konumda tutmak, böylece çapraz kýsmýn boyun yerine göðüse ve enine kýsmýnda çocuðun karýn boþluðu yerine leðen kemiðine oturmasýný saðlamaktýr. 152 şekil 138 F0Y0203 şekil 139 F0Y0204

155 Fiat 500L_ :33 Sayfa 153 GRUP 3 Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz. Þekil 140 arka koltukta çocuk koltuðunun uygun þekilde yerleþtirilmesini göstermektedir. 1,50 m den daha uzun boylu çocuklar yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler. 22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar için, çocuðun sýrtýnýn koltuk s rtl ğ ndan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak üzere bir destek kullanýlmasýný gerektirmez. şekil 140 F0Y

156 Fiat 500L_ :33 Sayfa 154 YOLCU TARAFI KOLTUKLARI ÝLE ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMININ UYGUNLUK TABLOSU Fiat, çocuk koltuklarýnýn otomobilin deðiþik yerlerine montajý ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine aþaðýdaki tabloda gösterildiði þekilde uymaktadýr: 5 koltuklu tipler Arka orta Arka yan Grup Ağ rl k ölçüsü Ön yolcu yolcu orta yolcu Grup 0, kg a kadar U X U Grup kg U X U Grup kg U X U Grup kg U X U U = Belirtilen grup lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre Universal kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluðu. X= Bu ağ rl k grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu. 154

157 Fiat 500L_ :33 Sayfa koltuklu tipler (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda) Grup Ağırlık ölçüsü Ön yolcu 2. sıra arka orta yolcu 2. sıra arka yan yolcu 3. sıra arka yan yolcular (*) Grup 0, kg a kadar U X U X Grup kg U X U UF (**) Grup kg U X U UF (**) Grup kg U X U UF (**) (*) = (**) = X = 155

158 Fiat 500L_ :33 Sayfa 156 UNIVERSAL ISOFIX ÇOCUK SÝSTEMÝNÝN MONTAJI Yeni Avrupa standartlar na uygun bu sistem bebeklerin taş nmas için öngörülmüştür. Isofix sistemi, geleneksel çocuk güvenlik sistemleri ile birlikte kullan labilir. Çocuk koltuğu ile ilgili bir örnek şekilde (şekil 141) gösterilmektedir. Universal Isofix, çocuk koltuğu 1. ağ rl k grubunu kapsar. Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk güvenlik sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz. Sadece özel olarak dizayn edilmiş ise kullan labilen, diğer ağ rl k gruplar n kapsayan Isofix çocuk koltuklar bu otomobil için test edilmiş ve onaylanm şt r (çocuk koltuğu ile birlikte verilen listeye bak n z). DİKKAT Arka orta koltuk (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), herhangi bir çocuk koltuğu için onaylanmam şt r. 156 şekil 141 F0Y0201

159 Fiat 500L_ :33 Sayfa 157 UNIVERSAL ISOFIX ÇOCUK SÝSTEMÝNÝN MONTAJI Çocuk koltuğunu, arka koltuk s rtl ğ ile arka koltuk minderinin aras nda bulunan metal alt halkalara (A-şekil 142) bağlay n z. Üst kay ş (çocuk koltuğu ile birlikte verilmektedir) arka koltuk s rtl ğ n n arka alt k sm nda bulunan ilgili halkalara (B - şekil 143) sabitleyiniz. Hem geleneksel güvenlik sistemini hemde Universal Isofix i, ayný anda kurmak mümkündür. Isofix çocuk koltuklarý söz konusu olduðunda, yalnýzca ECE R44/03 Universal Isofix iþaretine sahip koltuklarýn kullanýlabileceðini unutmayýnýz. Universal ISOFIX çocuk koltuğu ilgili tüm bağlant noktalar na, usulüne uygun şekilde doğru bağlanmaz ise çocuğun emniyeti sağlanmam ş olur. Bir çarp şma an nda çocuk için ağ r yaralanma veya ölüm riski söz konusu olabilir. Herhangi bir kurulum/kullaným bilgisi için, çocuk güvenlik sisteminin imalatçýsý tarafýndan verilmesi gereken Kullaným Kýlavuzu na bakýnýz. Çocuk güvenlik sistemini sadece araç hareketsizken monte ediniz. Isofix çocuk emniyet sistemi, klik sesleri duyulduðunda montaj braketlerine düzgün þekilde oturmuþtur. Her durumda, çocuk güvenlik sisteminin imalatçýsý tarafýndan temin edilmesi gereken montaj, demontaj ve konumland rma talimatlar na uyunuz. şekil 142 F0Y0088 şekil 143 F0Y

160 Fiat 500L_ :33 Sayfa 158 YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU Aþaðýdaki tablo ECE 16 Avrupa Standardýna göre Isofix emniyet sistemlerinin, Isofix Universal kemerleriyle donatýlmýþ koltuklarda deðiþik þekilde kurulumunu göstermektedir. Aðýrlýk ölçüsü Grup 0- (0-10 kg) Çocuk koltuðu Isofix Isofix konumu yönü boy grubu yan arka Arkaya bakan Grup 0+ (0-13 kg) Grup 1 (9-18 kg) Arkaya bakan Arkaya bakan Arkaya bakan Arkaya bakan Arkaya bakan Öne bakan Öne bakan Öne bakan E D C D C B B1 A IL IL IL (*) IL IL (*) IUF IUF IUF IL: "Özel araçlar", "k s tl " veya "yar üniversal" kategorileri için olan ISOFIX çocuk koltuğu sistemlerine uygundur. (*) : Isofix çocuk koltuğu, ön koltuk ayarlanarak monte edilebilir. IUF: Öne (sürüş yönüne) bakan "universal" s n f ve ayn zamanda ilgili ağ rl k grubu için kullan m na izin verilmiş ISOFIX çocuk koltuk sistemleri için uygundur. E IL 158

161 Fiat 500L_ :33 Sayfa 159 Kullandýðýnýz özel çocuk güvenlik sisteminin beraberinde bulunmasý gereken montaj talimatlarýna uyunuz. Otomobilde çocuk taþýnýrken uyulmasý gereken kurallar aþaðýda özetlenmiþtir: Bir kaza olmasý durumunda; otomobil içindeki en güvenli yer arka koltuk olduðundan, çocuk koruyucu sistemleri arka koltuða monte edilmelidir. Çocuklar olabildiğince uzun süre (en az ndan 3 veya 4 yaş na kadar) yönü arac n sürüş yönünün tersine doğru bakan çocuk emniyet koltuklar nda taş nmal d r. Arac n arka koltuğuna, yüzü arac n sürüş yönünün tersine bakan bir çocuk koltuğu yerleştirilirken, çocuk koltuğunu olabildiğince arac n ön koltuğuna (ön koltuğun konumu müsaade ettiği kadar) doğru konumland r n z. Yolcu hava yastýðý devreden çýkarýlmýþsa, gerçekten devreden çýkarýldýðýndan emin olmak için her zaman gösterge panelindeki uyarý lambasýný kontrol ediniz. Çocuk güvenlik sisteminin montaj ile ilgili imalatç firma taraf ndan verilen talimatlara uyunuz. Bu talimatlar, otomobilin belgeleri ve bu el kitab ile birlikte saklay n z. Montaj talimat olmayan çocuk koruyucu sistemlerini kullanmay n z. Bir çocuk koruyucu sistemine ayn anda sadece bir çocuk bağlanabilir. Emniyet kemerinin, çocuğun boğaz üzerinden geçmediğini daima kontrol ediniz. Emniyet kemerini çekerek, doğru bağland ğ n her zaman kontrol ediniz. Seyahat esnas nda çocuğun yanl ş oturmas na veya kemerleri çözmesine izin vermeyiniz. Emniyet kemerinin çapraz k sm n n, çocuğun kolunun alt na veya s rt n n arkas na gelmesine asla izin vermeyiniz. Kucağ n zda kesinlikle çocuk veya bebek taş may n z. Ne kadar güçlü olursa olsun, bir kaza an nda hiç kimse bir çocuğu tutamaz. Bir kaza durumunda koltuğu yenisi ile değiştiriniz. 159

162 Fiat 500L_ :33 Sayfa 160 HAVA YASTIKLARI Arac n zdaki mevcut hava yast klar şunlard r: sürücü ve ön yolcu için hava yast klar, sürücü diz hava yast ğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), sürücü ve ön yolcu üst/alt gövde ve omuz k sm n koruyan koltuğa monte edilmiş yan hava yast ğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), sürücü, ön yolcu ve arka koltuktaki yolcular n baş bölgelerinin korunmas için perde hava yast ğ. Hava yast klar n n bulunduğu direksiyon simidi, gösterge paneli, yan kaplamalardaki noktalarda veya hava yast ğ n n aç lma alan nda bir etiket üzerinde "AIRBAG" (hava yast ğ ) yaz s bulunmaktad r. ÖN HAVA YASTIKLARI Sürücü/yolcu ön hava yast klar ve sürücü diz hava yast ğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), orta/yüksek þiddetteki herhangi bir önden çarpýþma anýnda sürücü/yolcu ile direksiyon simidi veya ön panel arasýna bir yastýk yerleþtirerek yolcularý korumak üzere tasarlanmýþtýr. Ön hava yastýklarý, önden çarpýþmalarda otomobilin içerisinde bulunan yolcularý korumak için tasarlanmýþtýr ve bu yüzden diðer tip çarpýþmalarda tetiklenmemesi (yan çarpýþmalar, arka bindirmeler, taklalar, vb) normaldir. Ön hava yast klar (sürücü/yolcu) emniyet kemerlerinin yerine geçmez. Avrupa da ve dünyanýn pekçok ülkesinde kanunlarla da belirlendiði gibi, emniyet kemerlerinin daima takýlmasý gerekir. Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan yolcu, öne doðru hareket eder ve þiþmekte olan hava yastýðý ile temas edebilir. Bu durumda hava yastýðýnýn saðladýðý koruma etkisi azalýr. Ön hava yast klar aşağ daki durumlarda devreye girmeyebilir: Otomobilin ön yüzeyine hasar vermeyecek nesnelere çarpýldýðýnda (tampon bariyerlere çarptýðýnda). Koruyucu bariyerlerin altýna girildiðinde (örneðin bir kamyonun veya bariyerlerin altýna girildiðinde). Emniyet kemerlerinin yan s ra ilave bir koruma sağlamayacaklar ndan ve dolay s yla aç lmalar gerekli olmayacağ ndan yukar da belirtilen durumlarda hava yast klar aç lmaz. Hava yast klar n n belirtilen durumlarda aç lmamas bir ar za olarak yorumlanmamal d r. Direksiyon simidi, yolcu tarafý hava yastýðý kapaðý ya da tavan yan kaplamasýnýn üzerine etiket veya baþka nesneler yapýþtýrmayýnýz. Yolcu hava yastýðýnýn gereken þekilde þiþmesini engelleyerek, aðýr yaralanmalara yol açabilecekleri için ön panelin yolcu tarafýna herhangi bir nesne (örneðin araç telefonlarý) koymayýnýz. 160

163 Fiat 500L_ :33 Sayfa 161 Sürücü ön hava yast ğ Direksiyon simidinin merkezindeki özel bölmede hemen þiþebilen hava yastýðýdýr (şekil 144). Hava yastýðýnýn serbestçe þiþebilmesini saðlamak ve kendinizi ciddi þekilde yaralanmaktan korumak için, otomobilinizi daima her iki eliniz ile direksiyon simidinden tutarak kullanýnýz. Otomobilinizi direksiyon simidine doðru eðilerek deðil, dik bir þekilde, sýrtýnýzý koltuða yaslayarak oturup kullanýnýz. Yolcu ön hava yast ğ Ön paneldeki özel bölmede hemen þiþebilen ve sürücü hava yastýðýndan daha büyük olan hava yastýðýdýr (şekil 145). CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastýðý devredeyken, hiçbir zaman bir çocuk koltuðunu arka tarafa bakacak þekilde yerleþtirmeyiniz, hava yastýðýnýn devreye girmesi çocuða ciddi hatta ölümcül þekilde zarar verebilir. Bu hava yastýklarý ön yolcu koltuðunda çocuk koltuðu bulunduðunda devre dýþý býrakýlmalýdýr. Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla ön konsol arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuk taþýmak uzun süre gerekli olmadýðý sürece hava yastýðýný hemen tekrar devreye almanýz tavsiye edilir. şekil 144 F0Y0112 şekil 145 F0Y

164 Fiat 500L_ :33 Sayfa 162 Sürücü diz hava yast ğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Gösterge panelinin alt k sm nda özel bir kapağ n alt nda bulunur (şekil 146). Herhangi bir ön çarpýþmada ilave koruma saðlamak için tasarlanmýþtýr. Ön yolcu ve yan hava yast ğ n n manuel olarak devreye al nmas /devreden ç kar lmas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ön koltukta bir çocuk taþýnmasý zorunlu olduðunda, otomobilde bulunan yolcu hava yastýðýnýn ve yan hava yastýðýnýn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) devre dýþý býrakýlmasý gereklidir. Gösterge panelindeki uyarý lambasý hava yast klar devreden ç kar ld ğ nda yanacaktýr. DÝKKAT Hava yast klar n devreden çýkarmak için, Otomobilin tan t m bölümündeki Menü seçenekleri paragrafýna bakýnýz. 162 şekil 146 F0Y0207

165 Fiat 500L_ :33 Sayfa 163 YAN HAVA YASTIKLARI: KOLTUĞA MONTE EDİLMİŞ YAN HAVA YASTIĞI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) VE PERDE HAVA YASTIĞI Araç içindeki yolcular n güvenliğini artt rmak için araç, yandan çarp şma durumlar için tasarlanm ş olan sürücü ve ön yolcu için yan hava yast ğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve perde hava yast ğ ile donat lm şt r. Koltuğa monte edilmiş yan hava yast ğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ön koltuklar n koltuk s rtl klar nda (şekil 147) bulunan iki tip hava yast ğ ndan oluşur ve orta seviyedeki bir yan çarp şmada araç içindeki yolcular n göğüs ve omuz bölgesini korur. Perde hava yast ğ Perde hava yastýklar, tavan kaplamasýn n iki yan nda yer alan perde şeklinde bir sistem olup özel bir trim ile kaplanmýþtýr (şekil 148). Yolcu ve sürücünün baþlarýný korumak için düþünülen bu çözüm, geniþ yüzeyi ile yandan çarpýþma durumunda en üst seviyede koruma saðlar. Önemsiz yandan çarpmalarda (emniyet kemerlerinin koruma etkisinin yeterli olduðu) koltuğa monte edilmiş konumdaki yan hava yast klar açýlmaz. Yan çarp şma durumunda, eğer yolcu doğru konumda oturuyor ise hava yast ğ doğru olarak şişerek en iyi korumay sağlar. DİKKAT Ceket ask s na veya tutamaklara sert nesneler takmayýnýz. DİKKAT Hava yastýðýnýn þiþme aþamasýnda yaralanma ihtimalini önlemek için, baþýnýzý, kollarýnýzý ve dirseklerinizi kesinlikle kapýda, camlarda ve pencere hava yastýðý açýlma bölgesinde dinlendirmeyiniz. DİKKAT Baş n z, kollar n z ve dirseklerinizi asla camdan d şar sark tmay n z. şekil 147 F0Y

166 Fiat 500L_ :33 Sayfa 164 ÖNEMLİ Koltuklarý basýnçlý buhar veya su ile yýkamayýnýz (manuel veya otomatik yýkama istasyonlarýnda). Basamaklar, bordür taşlar gibi ç k nt l cisimlere şiddetli bir şekilde çarp lmas, büyük çukurlara veya yol üzerindeki çökmüş bölgelere düşülmesi gibi, otomobilin, alt k sm n etkileyecek şiddetli darbelere veya kazalara maruz kalmas halinde, ön ve/veya yan hava yast klar şişebilir. Hava yastýklarý þiþerken, dýþarý az miktarda toz þeklinde bir madde yayýlýr. Bu zararlý olmayýp bir yangýnýn baþlangýcýna iþaret etmez. Ayrýca, þiþen hava yastýðýnýn yüzeyi ve otomobilin içi de toz halindeki bu madde ile kaplanabilir. Bu madde, cildi ve gözleri tahriþ edebilir. Vücudunuzun bu maddeye maruz kalan bölgelerini, sabun ve su ile yýkayýnýz. Hava yastýðý ile ilgili tüm kontrol, tamir ve deðiþtirme iþlemleri yetkili bir Fiat servisinde yapýlmalýdýr. Otomobiliniz hurdaya ç kar ld ğ nda hava yast ğ n n devre d ş b rak lmas için bir Fiat yetkili servisine müracaat ediniz. Ön gerdiriciler ve hava yastýklarý; elektronik kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþmanýn tipine baðlý olarak devreye alýnýrlar. Dolayýsýyla, bu tertibatlarýn birinin veya bir kaçýnýn devreye girmemesi, sistemin arýzalý olduðu anlamýna gelmez. Kontak anahtarýný MAR-ON konumuna çevirdiðinizde uyarý lambas yanmýyor veya seyahat esnasýnda yanýyorsa güvenlik sistemlerinde bir arýza anlamýna gelir. Bu durumda herhangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve ön gerdiriciler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol etmek için yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda ve uyarý lambalar nda bir ar za olduğunda yan yolcu hava yast klar n n piroteknik şarjlar devre d ş b rak l r. 164 şekil 148 F0Y0206

167 Fiat 500L_ :33 Sayfa 165 Koltuğa monte edilmiş konumdaki yan hava yast klar na sahip tiplerde koltuk s rtl klar n kaplama ve k l fla örtmeyiniz. Kucağ n zda veya önünüzde göğüs hizas nda bir nesne taş yarak ya da ağz n zda (pipo, kalem gibi) nesneler varken yolculuk yapmay n z. Bir kaza esnas nda hava yast klar n n şişmesiyle ciddi şekilde yaralanabilirsiniz. Otomobile h rs zl k girişiminde bulunulursa, tahrip edici hareketlere ya da sel basmasýna maruz kal n rsa hava yastýðý sistemini yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. Kontak anahtarý MAR-ON konumunda ve motor çalýþmýyorken, hareket eden baþka bir araç çarpt ğ nda hava yastýðýnýn hareketsiz haldeyken de devreye girebileceðini unutmayýnýz. Bu yüzden otomobil hareketsiz halde olsa bile, çocuklarý kesinlikle ön koltuklara oturtmayýnýz. Hava yastýðýnýn devreye girmesi çocuða ciddi hatta ölümcül þekilde zarar verebilir. Eğer ön yolcu koltuğuna yönü arkaya bakan bir çocuk taş ma koltuğu yerleştirme zorunluluğu varsa yolcu hava yast klar n n (Kar n-göğüs-omuz korumal ön ve yan hava yast klar ) devreden ç kart lmas gerekir. Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla ön konsol arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuğun ön koltukta taş nmas art k gerek kalmad ğ andan itibaren hava yastýðýný hemen tekrar devreye almanýz tavsiye edilir. Diðer yandan kontak anahtarý STOP konumunda ise herhangi bir çarpma halinde emniyet tertibatlar devreye girmez (hava yast klar veya gerdiriciler); bu durumda bu tertibatlar n tetiklenmemesi bir sistem hatasý olarak düþünülmemelidir. 165

168 Fiat 500L_ :33 Sayfa 166 Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde uyarý lambasýnýn birkaç saniye yanýp sönmesi bir çarpýþma halinde yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnacaðýný hatýrlatýr, daha sonra söner. uyar lambas n n yan p sönmesi uyarý lambas n n ar zal olduğunu bildirir: Bu durumda yan yolcu hava yast klar n n piroteknik şarjlar devre d ş b rak l r. Sistemi kontrol etmesi için en k sa zamanda yetkili Fiat servisine başvurunuz. Hava yastýðý emniyet kemerlerinin yerine geçmez, emniyet kemerlerinin etkinliğini art r rlar. Ayrýca, ön hava yastýklarý düþük hýzda önden çarpmalarda, yan çarpýþmalarda, arkadan darbelerde veya devrilmelerde devreye girmeyeceðinden, bu durumlarda yolcular sadece her zaman takýlmasý gerekli olan emniyet kemerleri ile korunurlar. Hava yastýklarý, ön gerdiricilerin devreye girdiði darbelerden daha þiddetli darbelerde þiþer. Dolayýsýyla, bu iki darbe þiddeti arasýnda sadece ön gerdiricilerin devreye girmesi normaldir. 166

169 Fiat 500L_ :33 Sayfa

170 Fiat 500L_ :34 Sayfa 168 BIRAKILACAKLAR MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI BENZÝNLÝ TÝPLERDE ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRÜ (0.9 TwinAir 105 HP tipleri hariç) Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: El freninin çekili olduðundan emin olunuz ve vitesi boþa alýnýz. Gaz pedalýna basmadan debriyaj (veya fren) pedalýna basýnýz. Kontak anahtarýný AVV konumuna getiriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz serbest býrakýnýz. Eðer motor çalýþmaz ise, kontak anahtarýný STOP konumuna çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz. Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken, Y ve U uyarý lambalarý birlikte yanarsa, kontak anahtarýný STOP konumuna ve sonra MAR-ON konumuna çeviriniz; eðer uyarý lambasý hala yanarsa otomobili verilen diðer anahtarlar ile tekrar deneyiniz. Motor hala çal şm yorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Motor çalýþmýyor iken kontak anahtarýný MAR-ON konumunda býrakmayýnýz. 0.9 TwinAir 105 HP tiplerinde motorun çal şt r lmas Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: El freninin çekili olduðundan emin olunuz ve vitesi boþa alýnýz ya da vites boş konumdan herhangi bir konumda iken debriyaj pedal na tamamen bas n z. Kontak anahtarýný AVV konumuna getiriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz serbest býrakýnýz. Not Eðer motor çalýþmaz ise, kontak anahtarýný STOP konumuna çeviriniz ve vitesi boşa al p debriyaj pedal na tamamen basarak iþlemi tekrarlayýnýz. Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken, Y ve U uyarý lambalarý birlikte yanarsa, kontak anahtarýný STOP konumuna ve sonra MAR-ON konumuna çeviriniz; eðer uyarý lambasý hala yanarsa otomobili verilen diðer anahtarlar ile tekrar deneyiniz. Motor hala çal şm yorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Motor çalýþmýyor iken kontak anahtarýný MAR-ON konumunda býrakmayýnýz. 168

171 Fiat 500L_ :34 Sayfa 169 DÝZEL TÝPLERDE ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRÜ Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: El freninin çekili olduðundan emin olunuz ve vitesi boþa alýnýz. Kontak anahtarýný MAR-ON konumuna getiriniz; gösterge panelinde Y ve m uyarý lambalar yanar. Y ve m uyarý lambalarý sönünceye kadar bekleyiniz. Gaz pedalýna basmadan debriyaj pedalýna basýnýz. m uyarý lambasý söner sönmez kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz. Eðer uzun süre beklerseniz, ýsýtma bujilerinin fonksiyonundan yararlanamazsýnýz. Motor çalýþýr çalýþmaz, kontak anahtarýný serbest býrakýnýz. DÝKKAT Motor soðuk iken, kontak anahtarýný AVV konumuna çevirirken gaz pedalý tamamen serbest býrakýlmalýdýr. Eðer motor ilk denemede çalýþmaz ise, kontak anahtarýný STOP konumuna çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz. Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken Y uyarý lambasý yanarsa, anahtarý STOP konumuna ve daha sonra da MAR-ON konumuna çeviriniz; uyarý lambasý yanarsa otomobil ile birlikte verilen diðer anahtarlar ile tekrar deneyiniz. Eğer motor hala çal şm yorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. m uyarý lambasý, ýsýtma bujileri sisteminde arýza olduðunu belirtmek için motor çalýþýnca 60 saniye veya uzun marþ süresince yanýp söner. Eðer motor çalýþýrsa otomobili kullanabilirsiniz fakat mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. Otomobilin kapal yerlerde çal şt r lmas tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip karbondioksit, karbonmonoksit ve diğer zararl gazlar n d şar at lmas na sebep olur. Motor çal şmad ğ sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin çal şmayacağ n unutmay n z, bundan dolay fren pedal ve direksiyon simidi için daha fazla güç gerekecektir. Otomobili ilk kullanmaya başlad ğ n z zaman, tam performans ile kullanmaman z (aş r süratli olarak uzun mesafeler gidilmemesi, aş r gaz vermeme, sert fren yapmama gibi) tavsiye ederiz. 169

172 Fiat 500L_ :34 Sayfa 170 BIRAKILACAKLAR Aküden gereksiz güç harcanmas n önlemek için, motor durduktan sonra kontak anahtar n MAR-ON konumunda b rakmay n z. Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu metod, katalitik egzoz sistemine yakýt dolmasýna ve tamir edilemeyecek biçimde zarar görmesine sebep olabilir. ÇALIÞTIRILDIKTAN SONRA MOTORUN ISITILMASI Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Motoru orta devirlerde çalýþtýrarak, yavaþça ileri doðru hareket ediniz. İlk birkaç kilometrede motoru fazla zorlamayýnýz. Motor soğutma s v s s cakl k göstergesinin ibresi hareket edinceye kadar bekleyiniz. MOTORUN DURDURULMASI Motor rölantide çalýþýrken kontak anahtarýný STOP konumuna getiriniz. DÝKKAT Otomobilinizi zor koþullarda kullandýktan sonra, motoru durdurmadan önce soðutma s v s sýcaklýðý düþene kadar kýsa bir süre rölantide çalýþtýrýnýz. Motoru durdurmadan önce motor devrini yükseltmenin hiç bir amacý yoktur ve gereksiz yere yakýt harcar. Ayný zamanda fazla yakýt tüketimine sebep olur ve özellikle turboþarja zarar verir. 170

173 Fiat 500L_ :34 Sayfa 171 PARK ETME Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz. Otomobilin yokuþ yukarý durmasý halinde birinci vitese, yokuþ aþaðý durmasý halinde geri vitese takýnýz ve direksiyonu çevrili býrakýnýz. Eðer otomobil dik bir eðimde park edilmiþ ise tekerleklere bir tahta veya taþ takoz yerleþtiriniz. Akünün boþalmasýný önlemek için anahtarý kontaða takýlý halde býrakmayýnýz. Çocuklarý otomobilin içinde asla yalnýz býrakmayýnýz. Otomobilinizden inerken kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. EL FRENÝ El freni kolu iki ön koltuk arasýnda bulunmaktadýr. Otomobil hareket etmeyinceye kadar el frenini (A) yukarý çekili halde b rak n z (şekil 149). Otomobil dik bir eðimde ya da yüklü iken on veya on bir diş gerekmesine raðmen düz bir yüzeyde iken dört veya beþ diş yeterlidir. Eðer durum böyle deðilse, el frenini ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. şekil 149 F0Y

174 Fiat 500L_ :34 Sayfa 172 BIRAKILACAKLAR El freni çekilmiþ ve kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken gösterge panelindeki x uyarý lambasý yanar. El frenini indirmek için: El frenini hafifçe kaldýrýnýz ve B butonuna basýnýz. B butonuna basýlý tutarak kolu indiriniz. Gösterge panelindeki x uyarý lambasý söner. Bu iþlemi yaparken aracýn kazara hareket etmesini önlemek için fren pedalýna basýnýz. DİKKAT Ön kol desteği bulunan otomobillerde, el frenini kullan rken çal şmas na engel olmamas için kol desteğini kald r n z. VÝTESÝN KULLANILMASI Vitesi deðiþtirmek için debriyaj pedalýna tamamýyla basýnýz ve vites kolunu istenilen pozisyonlardan birine getiriniz (þekil 147 de düğme üzerinde de verilmiþtir). 0.9 TwinAir Turbo 105 HP ve V tiplerinde boþta konumdan geri vitese (R) takmak için vites kolu topuzunun altýndaki kayýcý halkayý (A) kaldýrýp ayný anda kolu saða ve daha sonra da geriye doðru çekiniz (şekil 150) V MultiJet tiplerinde boþta konumdan geri vitese (R) takmak için vites kolunu saða ve daha sonra da geriye doðru çekiniz V MultiJet tiplerinde boşta konumdan geri vitese (R) takmak için düğmenin alt ndaki kay c halkay (A-şekill 150) kald r p ayn anda kolu sola ve daha sonra da öne doğru çekiniz. 172 şekil 150 F0Y0136

175 Fiat 500L_ :34 Sayfa vitese takmak istediðinizde (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), yanlýþlýkla 4. vitese geçmesini önlemek için, vites kolunu sað tarafa doðru bastýrýnýz. Ayn durum 6. vitesten 5. vitese geçilmesi halinde de sözkonusudur. DİKKAT Otomobilin geri vitese takýlmasý için, otomobil tamamen durmuþ olmalýdýr. Motor çalýþýyorken, geri vitese takmadan önce diþlilere hasar vermemek ve ses yapmasýný önlemek için debriyaj pedalýna en az 2 saniye basarak bekleyiniz. DİKKAT Debriyaj pedal sadece vites değiştirilirken kullan lmal d r. Ayağ n z debriyaj pedal üzerinde iken kesinlikle seyahat etmeyiniz. Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda, debriyaj pedal elektronik olmas nedeni ile ar za durumunda yanl ş sürüş halinde devreye girebilir. Düzgün vites deðiþtirmek için debriyaj pedalýna tamamen basmalýsýnýz. Bu yüzden pedallarýn altýnda bir þey olmamasý gereklidir: Paspaslarýn yere düzgün serildiðinden ve pedallar ile zemin arasýnda engel teþkil etmediðinden emin olunuz. Eliniz vites üzerinde iken seyahat etmeyiniz. Uygulanan güç çok hafif de olsa vites kutusu elemanlar n n zaman ndan önce aş nmas na sebep olacakt r. YAKIT TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI Yak t ve zararl emisyonlar azaltman z sağlayacak baz tavsiyeler verilmiştir. GENEL TAVSÝYELER Otomobilin bakýmý Periyodik bakým programýnda belirtilen kontrol ve ayar iþlemlerinin yapýlmasý gereklidir. Lastikler Lastiklerin en az ndan 4 haftada bir kez kontrol edilmesi gereklidir: Düşük lastik bas nçlar nda, lastiğin dönme hareketine karş direnci fazla olacağ ndan dolay yak t tüketimi artar. Aş r yük Bagajda aş r yük ile seyahat etmeyiniz. Otomobilin ağ rl ğ (özellikle şehir içinde seyahat ederken) ve aksesuarlar yak t tüketimini ve dengeyi oldukça etkiler. Tavan yük taş ma ç tas Eğer kullanmayacaksan z, tavan yük taş ma ç tas n sökünüz. Bu aksesuarlar, otomobilin aerodinamik özelliğini bozar ve yak t tüketimini art r r. Özellikle büyük boyutlu yükler taş n rken römork kullan lmas daha uygundur. 173

176 Fiat 500L_ :34 Sayfa 174 BIRAKILACAKLAR Elektrikli cihazlar Elektrikli cihazlar, sadece gerekli olduğunda kullan n z. Arka s tmal cam, ilave farlar, ön cam silecekleri ve s t c fan çok fazla miktarda enerji çekerler ve bu nedenle o andaki yak t tüketim gereksinimini art r rlar (şehir içi kullan mda +%25 seviyesine kadar). Klima kontrol sistemi Klima sistemi, yak t tüketiminin artmas na neden olur (ortalama %20 civar nda): D ş hava s cakl ğ uygun ise havaland rma sistemini kullan n z. Aerodinamik aksesuarlar Onaylanmamýþ aerodinamik aksesuarlar, hava sürtünmesi ve yakýt tüketim seviyesi üzerinde olumsuz etki yapabilir. SÜRÜŞ ŞEKLİ Çal şt rma Yüksek ya da düşük devirlerde motoru s tmay n z: Bu şekilde motor çok daha yavaş s n r, yak t tüketimi ve emisyonlar artar. Motorun h zl s nmas için, yavaşça hareket ederek motoru düşük devirlerde çal şt r n z: Bu şekilde motor daha çabuk s n r. Gereksiz manevralar Trafik ş klar nda beklerken veya motoru durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz. Bunlar, sadece yak t tüketiminin ve çevre kirliliğinin artmas na sebep olur. Vites seçimi Trafik şartlar uygun olur olmaz bir üst vitese geçiniz. H zlanmak için düşük viteslerde gaza fazla bas lmas yak t tüketimini art r r. Ayn şekilde yüksek vitesin gereksiz şekilde kullan lmas tüketimi, emisyonlar artt r r. Maksimum h z Yak t tüketimi otomobil h z ile orant l olarak artar. Mümkün olduğunca h z n z değiştirmeyiniz, yak t tüketiminin ve emisyonlar n artmas na sebep olan gereksiz frenlemelerden kaç n n z. Hýzlanma Gaza birden yüklenerek motor devrini art rmak, yak t tüketimini ve emisyonlar art r r. H z n z yavaş yavaş art r n z. 174

177 Fiat 500L_ :34 Sayfa 175 KULLANIM ÞEKLÝ Soðuk motorun çalýþtýrýlmasý Kýsa yolculuklar ve sýk sýk soðuk motorun çalýþtýrýlmasý, optimum çalýþma sýcaklýðýna eriþilmesini engeller. Bu tüketim seviyelerinin ve zararl gaz emisyonlar n n önemli ölçüde artmasýna (þehir içinde +%15 ila +%30 arasýnda) yol açar. Trafik ve yol durumu Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha yoðun trafik koþullarýna, örneðin sýkýþýk trafikte sýk sýk düþük vites kullanma veya þehir içi çok fazla trafik ýþýðý olmasý ile iliþkilidir. Ayrýca, virajlý yollar ve kötü yol yüzeyleri tüketim üzerinde olumsuz etki yapar. Trafikte durulmasý Uzun süre durmanýz gerekiyor ise motoru durdurunuz. RÖMORK ÇEKÝLMESÝ ÖNEMLÝ NOTLAR Karavan veya römork çekebilmek için, otomobilinizde onaylanmýþ bir çeki kancasý ve uygun elektrik sistemi olmalýdýr. Montaj iþlemi, trafiðe çýkmak için gerekli özel belge saðlayacak uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Trafik kurallarýna uygun özellikte ve/veya ilave dikiz aynalarý takýnýz. Otomobilinizin, üzerindeki yüke göre maksimum eðimdeki yokuþlarý çýkmakta zorlanacaðýný, frenleme aralýðýnýn yükseleceðini ve önünüzdeki aracý sollamanýn daha uzun süre alacaðýný unutmayýnýz. Yokuþ aþaðý giderken sürekli frenleri kullanma yerine düþük vitese geçiniz. Çeki kancasýndaki yük otomobilin çekiþ gücünü ayný oranda azaltýr. Maksimum çekme aðýrlýðýný (araç ruhsatýnda belirtilen) geçmediðinizden emin olmak için, aksesuarlar ve þahsi yüklerde dahil olmak üzere römorkun tam yüklü aðýrlýðýný göz önüne almanýz gerektiðini unutmayýnýz. Bulunduðunuz ülke içinde geçerli hýz sýnýrlamalarýný aþmayýnýz. Her durumda 100 km/saat hýzý aþmayýnýz. 175

178 Fiat 500L_ :34 Sayfa 176 BIRAKILACAKLAR Elektrik fren sistemi kesit alaný, asgari 2.5 mm 2 olan bir kablo ile doðrudan aküye baðlanmalýdýr. Elektrikli fren veya diðer cihazlar motor çalýþýrken kullanýlmalýdýr. Elektrik baðlantýlarýna ilave olarak, otomobilin elektrik sistemi besleme kablosuna sadece elektrikli fren ve 15W ýn üzerinde olmayacak dahili lambalar baðlanabilir. Baðlantýlar için 2.5 mm 2 den az olmayan kesite sahip akü kablolarý ile birlikte baðlantý ünitesi kullanýnýz. DÝKKAT Elektrikli fren veya diðer cihazlar motor çalýþýrken kullanýlmalýdýr. DİKKAT Römork kancas n takt rmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. ABS fren sistemi römork frenlerine etki etmez. Bu sebeple kaygan yollarda çok dikkatli olunuz. Kesinlikle, römork frenlerine kumanda etmek için otomobilin fren sisteminde deðiþiklik yapmayýnýz. Römorkun fren sistemi, otomobilin hidrolik fren sisteminden tamamen baðýmsýz olmalýdýr. ÇEKME TERTİBATININ TAKILMASI Çekme tertibat n n otomobil gövdesi üzerine, uzman personel taraf ndan aşağ da verilmekte olan talimatlar doğrultusunda ve/veya bununla birlikte yürürlükte olan ve cihaz imalatç s taraf ndan sağlanan bilgiler doğrultusunda tak lmal d r. Çekme tertibat 94/20/EC direktifi ve kurallar esaslar na göre yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmal d r. Kullan lan her tipteki çeki kancas, monte edilen otomobilin maksimum çekme kapasitesi ile uyum sağlamal d r. Elektrik bağlant lar için genellikle normal olarak çekme tertibat üzerine tak lan bir özel brakete bağlanan ve özel birleşik soket kullan lmas ve römork harici ş k kontrolü içinde özel ECU kullan lmal d r. Elektrik bağlant s için 7 veya 13 uçlu 12VDC bağlant s kullan lmas gerekmektedir (CUNA/UNI ve ISO/DIN Standartlar ). Otomobil üreticisi ve/veya çeki kancas üreticisi taraf ndan verilen talimatlara uyunuz. Montaj şemas (şekil 151) Çekme tertibat, toplam 8 adet cývata kullanýlarak şekil ile gösterilen noktalardan baðlanmalýdýr. 176

179 Fiat 500L_ :34 Sayfa 177 TAM YÜK MEVCUT CIVATALAR AÇILACAK DELİK STANDART BAĞLAMA TOPUZU MEVCUT CIVATALAR AÇILACAK DELİK şekil 151 F0Y

180 Fiat 500L_ :34 Sayfa 178 Trekking tipleri için montaj şemas (şekil 152) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Çekme tertibat, toplam 8 adet cývata kullanýlarak şekil ile gösterilen noktalardan baðlanmalýdýr. Montajdan sonra, egzoz gazýnýn içeri sýzmasýný önlemek için baðlantý deliklerinin sýzdýrmazlýðýný saðlayýnýz. BIRAKILACAKLAR 178

181 Fiat 500L_ :34 Sayfa 179 TAM YÜK MEVCUT CIVATALAR AÇILACAK DELİK STANDART BAĞLAMA TOPUZU MEVCUT CIVATALAR AÇILACAK DELİK şekil 152 F0Y

182 Fiat 500L_ :34 Sayfa 180 BIRAKILACAKLAR KIŞ LASTÝKLERÝ Otomobiliniz ile birlikte verilen standart lastikler boyutunda kar lastikleri kullanýnýz. Fiat Servisleri, müþteri taleplerine en uygun lastikler için gerekli tavsiyeleri vermekten mutlu olacaklardýr. Kullanýlacak lastik tipi ile ilgili olarak þiþirme basýnçlarý ve kar lastiklerinin özellikleri için Teknik Özellikler kýsmýndaki Lastikler paragrafýnda verilen talimatlarý takip ediniz. Diþ derinliði 4 mm nin altýna indiði zaman lastiklerin kýþ özellikleri azalmýþ demektir. Bu durumda deðiþtirilmeleri gerekmektedir. K ş lastiði olma özeliklerine baðlý olarak normal kullaným þartlarý altýnda veya uzun otoban seyahatlerinde bu lastiklerin performanslarý normal lastiklerden daha düþüktür. Bu nedenle kullaným amaçlarý doðrultusunda kullanýlmalarý gerekmektedir. DİKKAT K ş lastikleri kullan l rken otomobilin yapabileceği maksimum h z limitleri indeksi, yolcu kabini içinde sürücünün görebileceği yerde bulunmal d r; daima arac kulland ğ n z ülkedeki k ş lastiği kullan m ile ilgili yasal düzenlemelere uyunuz. Frenleme esnasýnda daha iyi kontrol için, yüksek sürüþ güvenliði tüm lastiklerin ayný marka ve ebatta olmasýný gerektirir. Lastiklerin dönme yönünün deðiþtirilmemesi gerektiðini unutmayýnýz. K ş lastikleri maksimum hýzlarý: Q iþaretli lastikler için 160 km/saat, T iþaretli lastikler için 190 km/saat, H iþaretli lastikler için 210 km/saat tir. Bununla birlikte trafik hýz limitlerine kesinlikle uyulmalýdýr. 180

183 Fiat 500L_ :34 Sayfa 181 KAR ZÝNCÝRLERÝ Zincir kullanýmý otomobilin kullanýldýðý ülkenin kurallarýna göre uygulanmalýdýr. Kar zincirleri sadece çekiþ tekerleklerine (ön tekerleklere) takýlmalýdýr. Birkaç metre gittikten sonra kar zincirlerinin gerginliðini kontrol ediniz. 17" lastikler kar zinciri kullan m na uygun değildir. Diğer lastiklerde (15" ve 16") lastik profili üzerinde ancak 9 mm kadar olacak (ebat küçültülmüş) kar zincirlerinin kullan m na izin verilir. DÝKKAT Yedek lastiðe (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) kar zinciri takýlmasý mümkün deðildir. Eðer ön lastiklerden birisi patlar ise, önce arka lastiklerden birisini yedek lastik ile deðiþtiriniz ve sonra patlak lastiðin yerine çýkartýlan arka lastiði takýnýz. Böylece, ön lastikler normal boyutta olacaðý için üzerlerine kar zinciri tak labilir. Otomobilinize kar zinciri takýlmýþ ise, hýzýnýzý düþürünüz. 50 km/saat hýzý geçmeyiniz. Çukurlara, kaldýrýmlara, kasislere dikkat ediniz ve otomobili uzun süre kar olmayan yerlerde kullanmayýnýz. UZUN SÜRE KULLANILMAMASI Eðer otomobiliniz uzun müddet çalýþtýrýlmayacaksa aþaðýda verilen tedbirlere dikkat edilmelidir: Otomobili kapalý, kuru ve mümkünse yeterli havalandýrmasý olan bir yere park ediniz. Herhangi bir vitese takýnýz ve el freninin çekilmediðini kontrol ediniz. Negatif bağlant akü kutbundan ç kar n z (Start&Stop sistemine sahip tiplerde Otomobilin Tan t m bölümündeki Start&Stop (Çal şt r&durdur) sistemi paragraf na bak n z); akü ile arac n elektrik sistemi aras ndaki bağlant y ay rmazsan z her 30 günde bir akünün şarj durumunu kontrol ediniz. Boyalý bölümleri temizleyiniz ve korumak için koruyucu cila yapýnýz. Parlak metal bölümleri özel bir ürün ile temizleyiniz ve koruyunuz. Ön ve arka cam silecek lastikleri üzerine talk pudrasý sürüp, silecekleri cam üzerinden kaldýrýnýz. Otomobili bir bez veya delikli plastik bir örtü ile örtünüz. Deliksiz plastik örtüler kullanmayýnýz çünkü bunlar otomobilin gövdesindeki nemin buharlaþmasýna engel olurlar. Lastikleri normal basýnçlarýndan 0,5 bar daha yüksek basýnçla þiþiriniz ve basýncý aralýklarla kontrol ediniz. Motor soðutma sistemi s v s n boþaltmayýnýz. 181

184 Fiat 500L_ :45 Sayfa 182 GENEL LAR Her bir arýza gösterimi, varsa gösterge panelindeki ilgili uyarý mesajý ve sesli uyarý ile belirtilir. Bu gösterimler tedbir amaçlýdýr ve otomobilde herhangi bir arýza durumu söz konusu olduðunda sürücünün hýzlýca yapmasý gereken iþlemi gösterme hedefi taþýr. Arýza belirtisi durumunda, bu bölümde bulunan bilgilere başvurunuz. DÝKKAT Ekranda bildirilen arýza gösterimleri iki kategori altýnda toplanýr: çok ciddi ve daha az ciddi arýzalar. Çok ciddi arýzalar tekrarlanan ve uzun süre devam eden uyarý çevrimi ile bildirilir. Daha az ciddi arýzalar sýnýrlý bir uyarý çevrimi ile bildirilir. Bu çevrimi durdurmak için butonuna basýnýz: Bu durumda ise arýza giderilene kadar arýza simgesi ekranýn alt tarafýnda durmaya devam eder. x DÜÞÜK FREN HÝDROLÝÐÝ SEVÝYESÝ (k rm z ) / EL FRENÝ ÇEKÝLÝ (k rm z ) Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. DÜŞÜK FREN HİDROLİĞİ SEVİYESİ Devrede olasý bir sýzýntýdan dolayý fren hidroliðinin asgari seviyenin altýna düþmesi durumunda uyarý lambas yanar. Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. x uyarý lambasý, hareket halinde iken yanarsa otomobili derhal durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. EL FRENİ ÇEKİLİ Bu uyar, kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyarý lambasý (veya ekranda bir sembol) el freni çekili olduðunda yanar. Eðer otomobil hareket halinde ise sesli uyarýcý devreye girecektir. 182

185 Fiat 500L_ :45 Sayfa 183 DÝKKAT Uyarý lambasý, otomobil hareket halinde iken yanarsa el freninin çekili olmadýðýný kontrol ediniz. x > EBD ARIZASI (kýrmýzý) (sar ) Motor çalýþýyorken x ve > uyarý lambalar n n birlikte yanmasý EBD sisteminde bir arýza olduðunu bildirir. Bu durumda þiddetli bir frenleme esnasýnda arka tekerlekler zamanýndan önce kilitlenebilir ve kaymaya yol açabilir. Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakýn Fiat servisine kadar çok dikkatli bir þekilde kullanarak götürünüz. > ESC ABS SİSTEM ARIZASI (sarý) Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyarý lambasý (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) sistem etkisiz veya arýzalý olduðunda yanar. Bu durumda, fren sisteminin performansý deðiþmez, fakat ABS sisteminden yararlanýlamaz. Dikkatli olunmasý ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçilmesi gerekir. HAVA YASTIÐI ARIZASI (kýrmýzý) Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma arýzasý varsa uyarý lambasý sürekli olarak yanar. Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. Kontak anahtarýný MAR-ON konumuna çevirdiðinizde uyarý lambas yanmýyor veya seyahat esnasýnda yanýyorsa, güvenlik sistemlerinde bir arýza mevcut demektir. Bu durumda herhangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve ön gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat servisi ile baðlantý kurunuz. 183

186 Fiat 500L_ :45 Sayfa 184 uyar lambas ndaki ar za, yolcu hava yast ğ n n devre d ş b rak ld ğ n bildiren uyar lambas n n yanmas ile bildirilir. İlave olarak, hava yast ğ sistemi otomatik olarak yolcu taraf hava yast ğ n devreden ç kar r (ön ve yan hava yast klar n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Bu durumda uyar lambas sistemde ar za olduğunu işaret etmez. Sistemi kontrol ettirmek için en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. ÖN YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE DIÞI (sarý) Uyarý lambasý ön yolcu hava yastýðý ve yan hava yast ğ devre dýþýyken yanar. Ön yolcu hava yastýðý devreye girdiðinde kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiği zaman, uyarý lambasý 4 saniye boyunca sürekli yanar, ardýndan sonraki 4 saniye boyunca yanýp söner ve daha sonra tamamen söner. Hava yast ğ uyar lambas n n, uyar lambas ile birlikte yanmas bir ar zay belirtir. İlave olarak, hava yast ğ sistemi otomatik olarak yolcu taraf hava yast ğ n devreden ç kart r (ön ve yan). Sistemi kontrol ettirmek için en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. EMNÝYET KEMERLERÝ BAÐLI DEĞİL (k rm z ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Sürücü veya yolcu emniyet kemeri bağlanmam ş ve araç hareketsiz ise uyar lambas sabit olarak yanar. Otomobil hareket halinde iken ön emniyet kemerleri bağlanmam ş ise, uyar lambas yan p söner ve sesli bir uyar duyulur. Eğer S.B.R. (emniyet kemeri hat rlat c s ) sisteminin sesli uyar s n devaml olarak iptal ettirmek isterseniz, en yak n yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. Baz tiplerde sistem ayar menüsü kullan larak tekrar devreye al nabilir ( Otomobilin tan t m bölümüne bak n z). 184

187 Fiat 500L_ :45 Sayfa 185 w v DÜÞÜK AKÜ ÞARJI (kýrmýzý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Anahtarýn MAR konumuna çevrilmesiyle gösterge paneli üzerindeki uyarý lambasý yanar, ancak motor çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir (motor rölantide çalýþýyorken lambanýn sönmesi kýsa bir süre gecikebilir). Eðer uyarý lambasý hala yanýyor ise (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ya da sembol ile birlikte) derhal yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. SÜREKLİ YANAR: DÜÞÜK MOTOR YAÐ BASINCI (kýrmýzý) YANIP SÖNER: YETERSİZ YAĞ (DPF li Multijet tiplerinde k rm z ) Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý, ancak motor çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir. 1. Düþük motor yaðý basýncý Uyarý lambas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ekranda ilgili mesajla birlikte sistem, motor yaðý bas nc n n düşük olduğunu tespit ettiðinde yanýp sönmeye baþlar. v uyarý lambasý seyir halinde iken yanarsa (bazý versiyonlarda ekrandaki mesajla birlikte) motoru hemen durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 2. Motor yağ kalitesi düşük (DPF li Multijet tiplerinde) Uyar lambas yan p sönecek ve ekranda bir mesaj (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) görülecektir. Uyar lambas modele bağl olarak, aşağ daki şekillerde yan p sönebilir. Her iki saatte bir 1 dakika Yağ değiştirilene kadar 3 dakikal k çevrimlerle ve 5 saniyelik aral klarla uyar lambas n n yan p sönmesi. Yağ değiştirilene kadar, ilk uyar dan sonra motor her çal şt r l ş nda, uyar lambas yukar da tarif edildiği şekilde yan p sönecektir. Özel bir mesaj uyar lambas na ilave olarak ekranda görülecektir (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Uyar lambas yan p sönerse bu otomobilin ar zaland ğ anlam na gelmez, fakat düzenli araç kullan m n n sonucu olarak yağ değiştirmenin gerekli olduğu konusunda sürücüyü basitçe bilgilendirmektedir. 185

188 Fiat 500L_ :45 Sayfa 186 Motor yağ bozulmas aşağ daki durumlarda daha h zl olur. Otomobili şehir içi kullan mda çok kullanmak, DPF temizliğinin daha s k olmas. Otomobili k sa mesafelerde kullanmak, bu durumda motor çal şma s cakl ğ na ulaşmaz. Temizleme sürecinin devaml olarak kesilmesi, bu durum DPF uyar lambas n n yanmas ile belirtilir. Uyar lambas yand ktan sonra, asla 500 km yi geçirmeden mümkün olan en k sa sürede motor yağ değiştirilmelidir. İlk 500 km içinde yağ n n değiştirilmemesi motorda ciddi hasara ve garantinin geçersiz olmas na sebep olur. Unutmay n z ki uyar lambas n n yanmas motor yağ seviyesi düşük anlam nda değildir, yani motor yağ eklemenize gerek yoktur. MOTOR SOÐUTMA SIVISI SICAKLIÐI ÇOK YÜKSEK (kýrmýzý) Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyarý lambasý (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ya da sembol ile birlikte) motor aþýrý ýsýndýðýnda yanar. Eðer uyarý lambasý sürüþ sýrasýnda yanarsa, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Normal sürüþ durumunda: Otomobili durdurup, motoru stop ediniz ve soðutma s v s n n MIN işaretinin altýnda olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eğer alt nda ise motorun soðumasý için birkaç dakika bekleyiniz, sonra kapaðý yavaþ ve dikkatli bir þekilde açýnýz, soðutma s v s yla tamamladýktan sonra rezervuardaki seviyenin MIN ve MAX iþaretleri arasýna gelip gelmediðini kontrol ediniz. Gözle sýzýntý kontrolü yapýnýz. Motoru tekrar çalýþtýrdýðýnýzda uyarý lambasý yanarsa, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Zor þartlarda kullanýmda (örneðin yokuþ yukarý römork çekiyor veya otomobil tam yüklü iken): Yavaþlayýnýz, eðer uyarý lambasý sürekli yanarsa, otomobili durdurunuz. Motoru çalýþýr durumda 2 veya 3 dakika býrakýnýz ve motor soðutma s v s n n sirkülasyonunu hýzlandýrmak için, hafifçe gaza basýnýz ve motoru stop ediniz. Önceden açýklandýðý gibi uygun soðutma s v s seviyesini kontrol ediniz. DÝKKAT Zor þartlarda kullaným durumunda, motoru durdurmadan önce motor çalýþýr durumda iken birkaç dakika hafifçe gaza basýnýz. 186

189 Fiat 500L_ :45 Sayfa 187 U YAKIT REZERVÝ (sarý) Depoda 6 ile 8 litre yak t kald ğ nda uyar lambas yanar. Yaklaş k 50 km menzil kald ğ nda baz tiplerde ilgili bir mesaj ekranda görüntülenecektir. DÝKKAT Uyarý lambas bir arýzayý iþaret etmek için yanýp sönerse, sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat servisi ile en kýsa zamanda temasa geçiniz. EOBD/ENJEKSÝYON SÝSTEMÝ ARIZASI (sarý) Normal koþullar altýnda, kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde uyarý lambasý (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar, fakat motor çalýþýr çalýþmaz sönmesi gerekir. Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arýzayý, olasý performans düþüklüðünü, düþük sürüþ kalitesini ve yüksek tüketim deðerlerini bildirmek için uyarý lambas sabit olarak yanar veya seyahat esnasýnda yanar. Bu koþullar altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere çýkýlmadan yola devam edilmesi mümkündür. Bu durumda en kýsa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Ar za giderilince uyar lambas söner ve ar za sistem haf zas nda kay tl kal r. NOT (sadece benzin motorlu tipler için) Uyar lambas n n yan p sönmesi katalitik konvertörün hasar görmüş olabileceğini belirtir. Eðer uyarý lambasý yanýp söner ise, motor devrini düþürmek için, uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi sona erene kadar gaz pedalýný serbest býrakmak gerekir; yolunuza uyarý lambasýnýn yanýp sönmesine sebep olmayacak þekilde normal hýzda devam ediniz ve mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde U uyarý lambasý yanmaz veya sürüþ esnasýnda sabit olarak yanar veya yanýp söner ise (ekrandaki mesaj ile birlikte) derhal yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. U uyarý lambasýnýn çalýþmasý özel cihazlar ile kontrol edilebilir. Daima trafik kurallarýna uyunuz. 187

190 Fiat 500L_ :45 Sayfa 188 ESC ESC SÝSTEMÝ ARIZASI (sarý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Y FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ ARIZASI (sarý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyarý lambas sönmezse veya seyahat esnasýnda yanarsa (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ve sembol ile birlikte), yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Seyahat esnasýnda uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi ESC sisteminin devrede olduðunu belirtir. Yokuşta kaymay önleyici sistem (Hill Holder) ar zas Baz tiplerde uyar lambas n n ekrandaki mesaj ve sembolü ile birlikte yanmas yokuşta kaymay önleyici sistemde bir ar za olduğunu belirtir. Bu olay meydana gelirse en yak n yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. Çekiş Destek (Traction Plus) sistem ar zas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Çekiş destek sisteminde bir ar za meydana gelmesi durumunda gösterge panelindeki ESC uyar lambas yanar. Fiat şifre sisteminde ar za olmas durumunda uyar lambas (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ve sembol ile birlikte) yanar. En k sa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. m ISITMA BUJÝLERÝ DEVREDE/ISITMA BUJÝLERÝ ARIZASI (Dizel tiplerinde - sarý) BUJİ ÖN ISITMASI Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde uyarý lambasý yanar; ýsýtma bujileri istenilen sýcaklýða eriþtiklerinde de söner. Uyarý lambasý söndükten hemen sonra motoru çalýþtýrýnýz. DÝKKAT Ortam sýcaklýðýnýn yüksek olmasý durumunda, uyarý lambasý kýsa bir süre için yanabilir. ISITMA BUJİSİ ARIZASI Uyar lambas yan p sönerse (baz tiplerde ekranda bir mesaj ve sembol ile birlikte) bu durum s tma bujilerinin ön s tma sisteminde bir ar zan n olduğunu belirtir. Ar zay gidermek için mümkün olan en k sa sürede yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. 188

191 Fiat 500L_ :45 Sayfa 189 ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON (DUALDRIVE) ARIZASI (kýrmýzý) Otomobil durur konumdayken Bu uyar lambas, anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde yanar ancak birkaç saniye sonra sönecektir. Eğer yanmaya devam ederse, kontak anahtar n STOP konumuna çevirin ve motoru yeniden çal şt r n z. Eğer uyar lambas (baz tiplerde göstergede bir mesaj ve bir sembol ile birlikte) yan k kal yorsa, direksiyonu kullanmaya devam etmek mümkündür ancak direksiyon simidinin çevrilmesi için daha fazla güç gerekebilir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Sürüş esnas nda Uyar lambas sürüş esnas nda yanarsa (baz tiplerde göstergede bir mesaj ve bir sembol ile birlikte) direksiyon servo desteği devre d ş kalm ş olabilir. Direksiyonu kullanmak mümkündür ancak direksiyon simidinin çevrilmesi için daha fazla güç gerekebilir. DİKKAT Baz durumlarda elektrikle destekli direksiyonun bağ ms z faktörleri gösterge panelindeki uyar lambas n n yanmas na sebep olabilir. Bu durumda, arac hemen durdurun (hareket halinde ise), motoru yaklaş k 20 saniye süre ile durdurun ve sonra motoru tekrar çal şt r n z. Eğer uyar lambas (baz tiplerde göstergede bir mesaj ve bir sembol ile birlikte) yan k kalmaya devam ediyorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DİKKAT Akü bağlant lar n n sökülüp tekrar tak lmas durumunda elektrikli direksiyon ile ilgili bir uyar lambas yanar. Elektrikli direksiyon sisteminin tekrar devreye girmesi için direksiyonu bir yönde sonuna kadar çevirin veya otomobili birkaç yüz metre düz bir hat üzerinde sürünüz. Ü HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL) (yeşil) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. H z sabitleme halkas Ü konumuna çevrildiğinde uyar lambas yanar ( Otomobilin Tan t m bölümündeki "H z Sabitleyici" paragraf na bak n z). Baz tiplerde ekranda ilgili mesaj görüntülenir. 189

192 Fiat 500L_ :45 Sayfa 190 HIZ SINIRLAYICI (SPEED LIMITER) (yeşil) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) DPF (DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ) TEMİZLENMESİ DEVAM EDİYOR Kontak anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde uyar lambas yanmal d r ancak HIZ SINIRLAYICI (Speed limiter) devre d ş durumdaysa uyar lambas bir kaç saniye sonra sönmelidir. Devreye alma H z sabitleme düğmesi konumuna çevrilirse ("Otomobilin Tan t m " bölümündeki "H z Sabitleyici" paragraf na bak n z) uyar lambas yanar. Baz modellerde sistem devreye girdiğinde ekranda bir mesaj, sembol ve son kaydedilen h z görüntülenir. Devreden ç karma Sistem devre d ş b rak ld ğ nda göstergedeki uyar lambas söner. Baz modellerde ise ekranda bir mesaj ve sembolü görüntülenir (sadece DPF'li Dizel tiplerinde - sar ) Kontak anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde, uyar lambas yanar fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Temizleme süreci ile DPF'nin partiküllerden temizlenmesine gerek olduğunu sürücüye belirtmek için uyar lambas (baz tiplerde ekranda ilgili bir mesaj ve sembol ile birlikte) yan k kal r. Her DPF temizleme sürecinde uyar lambas yanmaz, fakat sadece sürüş şartlar gerektiğinde uyarmak için yanar. Temizleme süreci bitene kadar otomobil hareket halindeyse uyar lambas sönecektir. Süreç normal olarak 15 dakika sürer. İşlemin tamamlanmas için optimum şartlar, otomobili 60 km/s h zla, 2000 dev/dakikan n üzerinde kullanmakt r. Uyar lambas yanarsa, otomobil ar zal demek değildir, yani otomobili servise götürmeye gerek yoktur. Baz tiplerde uyar lambas yand ğ nda ilgili mesaj ekranda belirir. 190

193 Fiat 500L_ :45 Sayfa 191 Daima trafik şartlar, yol ve h z limitlerine uygun bir h zda otomobili kullan n z. DPF uyar lambas yanmas na rağmen motor durdurulabilir ancak temizleme sürecinin devaml olarak kesilmesi motor yağ n n erken bozulmas na sebep olabilir. Bu nedenle, motoru kapatmadan önce yukar daki talimatlara uyarak uyar lambas n n sönmesini beklemek her zaman tavsiye edilir. Otomobil dururken, DPF temizlenme sürecinin tamamlanmas n beklemek iyi bir fikir değildir. è GENEL ARIZA BÝLDÝRÝMÝ (sarý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Aşağdaki durumlarda uyar lambas yanar: ar zan n giderilmesi için en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. H z limiti aş ld (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobil, ayarlanan h z s n r n aşt ğ nda uyar lambas yanar. Otomobil, ayarlanan h z s n r n aşt ğ nda baz tiplerde ekranda bir uyar mesaj ve sembol görüntülenir ve bir uyar sesi duyulur. Ataletli yakýt kesme anahtarý (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ataletli yakýt kesme anahtarý tetiklendiðinde uyarý lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar D ş ayd nlatma ar zas Aşağ dakilerden birinde ar za tespit edilmesi durumunda uyar lambas yanar: Gündüz sürüş farlar (DRL) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Yan lambalar/park lambalar. Sinyal lambalar. Arka sis lambalar. Geri vites lambalar. Plaka lambalar. Fren lambalar (sadece çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde). Bu lambalarla ilgili ar zalar şunlar olabilir: Bir veya birden fazla yanm ş ampul, bir sigortan n atmas ve elektrik bağlant s nda bir kopukluk. 191

194 Fiat 500L_ :45 Sayfa 192 DST sistemi ar zas DST sisteminde bir ar za tespit edildiğinde uyar lambas (ekrandaki ilgili bir mesaj ile birlikte) yanar. Dizel Filtresinde Su olmas Dizel filtresinde su tespit edildiğinde uyar lambas (ekrandaki ilgili bir mesaj ile birlikte) yanar. Start&Stop (Çal şt r&durdur) sistemi arýzasý (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Start&Stop sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar. LPG/Metan seviye sensörü ar zas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) LPG/Metan seviye sensöründe bir ar za tespit edildiğinde uyar lambas (ekrandaki ilgili bir mesaj ile birlikte) yanar. Aktif şehir içi güvenlik sisteminde (City Brake Control "Collision Mitigation") geçici veya sürekli ar za (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Aktif şehir içi güvenlik sisteminde geçici veya sürekli ar za tespit edildiğinde uyar lambas (ekrandaki ilgili bir mesaj ile birlikte) yanar. Yağmur sensörü ar zas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Yağmur sensörü sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar. Park desteği ar zas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Park desteği sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar. Karanl k sensörü ar zas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Karanl k sensörü sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar. Motor yağ bas nc sensörü ar zas Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler: Motor yağ bas nc sensöründeki ar zalarda gösterge panelindeki ilgili uyar lambas yanar. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler: Motor yağ bas nc sensöründeki ar zalarda ekranda ilgili bir sembol yanar. 192

195 Fiat 500L_ :45 Sayfa 193 ISITMALI ARKA CAM (sar ) 1 UZUN FARLAR (mavi) Arka cam s t c s (rezistans ) devreye girdiğinde uyar lambas yanar. ISITMALI ÖN CAM (sar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ön cam s t c s (rezistans ) devreye girdiğinde uyar lambas yanar ("Otomobilin Tan t m " bölümündeki "Otomatik çift bölgeli klima sistemi" paragraf na bak n z). 3 PARK/ARKA LAMBALAR VE KISA FARLAR (yeşil)/beni EVE KADAR İZLE (FOLLOW ME) FONKSİYONU (yeşil) PARK/ARKA LAMBALAR VE KISA FARLAR Park/arka lambalar ve kýsa farlar yandýðýnda uyarý lambas yanar. BENİ EVE KADAR İZLE (FOLLOW ME) FONKSİYONU Uyarý lambas (baz tiplerde ekranda ilgili bir mesaj ve sembol ile birlikte) Beni eve kadar izle fonksiyonu devreye alýndýðýnda yanar (bkz. Otomobilin Tan t m bölümünde Beni eve kadar izle kýsmý). Uzun farlar yakýldýðýnda, gösterge paneli üzerindeki uyarý lambasý yanar. Î SOL SÝNYAL LAMBASI (yeşil) (fas lal ) Sinyal lambalarý, kumanda kolu aþaðý doðru hareket ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda, sað sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner. SAÐ SÝNYAL LAMBASI (yeşil) (fas lal ) Sinyal lambalarý, kumanda kolu yukarý doðru hareket ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda, sol sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner. 193

196 Fiat 500L_ :45 Sayfa 194 CITY ELEKTRİK DESTEKLİ DİREKSİYON (DUALDRIVE) SİSTEMİ AÇIK (yeşil) "Dualdrive" elektrik destekli direksiyon sistemi ilgili buton kullan larak etkinleştirildiğinde ("Otomobilin Tan t m " bölümündeki "Dualdrive" elektrik destekli direksiyon" paragraf na bak n z) CITY ibaresi yanar (baz modellerde ekranda bir sembol görüntülenir). Butona yeniden basýldýðýnda CITY simgesi (veya ekrandaki sembol) söner. KAPI/BAGAJ/KAPUT AÇIK (k rm z ) Bir veya daha fazla kap veya bagaj düzgün şekilde kapanmad ğ nda uyar lambas (baz tiplerde ekranda ilgili bir mesaj ve sembol ile birlikte) yanar. Herhangi bir kap aç k ve otomobil hareket ediyorsa, bir uyar sesi duyars n z. AKTİF ŞEHİR İÇİ (City Brake Control - "Collision Mitigation") SİSTEMİNİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI (sar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Aktif şehir içi güvenlik sistemi ayar menüsü üzerinden devre d ş b rak ld ğ nda uyar lambas yanar. ("Otomobilin Tan t m " bölümündeki "Menü seçenekleri" paragraf na bak n z). START&STOP (ÇALIŞTIR&DURDUR) SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI Start&Stop sisteminin devreye al nmas Start&Stop sistemi devreye al nd ğ nda ekranda bir mesaj görüntülenir. Ön paneldeki butonunun üzerinde bulunan led sönecektir ( Otomobilin tan t m bölümündeki Start&Stop paragraf na bak n z). Start&Stop sisteminin devreden ç kar lmas Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde: Start&Stop sistemi devreden ç kar ld ğ nda ekranda bir mesaj görüntülenir. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde: Start&Stop sistemi devreden ç kar ld ğ nda sembolü ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Sistem devreden ç kar ld ğ nda butonu üzerindeki led yanar. 194

197 Fiat 500L_ :45 Sayfa 195 START&STOP (ÇALIŞTIR&DURDUR) SİSTEMİ ARIZASI Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde Start&Stop sisteminde bir hata alg land ğ nda è uyar lambas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) yanar ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler Start&Stop sisteminde bir ar za tespit edilmesi durumunda sembolü yan p söner. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. n LASTİK BASINCI İZLEME SİSTEMİ (itpms) (sar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna getirildiğinde yanar fakat bir kaç saniye sonra sönmelidir. Düşük lastik bas nc Uyar lambas, uzun lastik ömrü ve düşük yak t tüketimi garanti etmek amac yla, lastik bas nc n n tavsiye edilen değerden düşük olduğunu göstermek için veya yavaş bas nç kayb n göstermek için sabit olarak yanar. Böylece itpms sürücüye bir ya da birden fazla lastiğin patlak ya da y rt lm ş olabileceği hakk nda uyar da bulunur. Bu durumda, doğru bas nç değerine geri dönmek tavsiye edilir ("Teknik özellikler" bölümü "Tekerlekler" paragraf na bak n z). Arac n normal çal şma koşullar na dönüldüğünde, Lastik bas nc s f rlama prosedürünü gerçekleştiriniz. DİKKAT Arac n yol tutuşu riske at labileceğinden arac bir veya birden fazla patlak lastik ile kullanmaya devam etmeyiniz. Keskin fren ve direksiyon manevras ndan kaç narak arac durdurunuz. itpms ar zas /itpms geçici olarak devre d ş Uyar lambas, sistemin geçici olarak devreden ç kar ld ğ n veya ar zal olduğunu göstermek için yaklaş k 75 saniye boyunca yan p söner ve daha sonra sabit olarak yanmaya devam eder (ekranda bir mesaj ile birlikte) ( Çal şma koşullar paragraf na bak n z). Çal şma koşullar izin verdiğinde sistem normal çal şmaya geri döner. Dönmezse, normal çal şma koşullar na döndükten sonra Lastik s f rlama prosedürünü gerçekleştiriniz. Eğer ar za uyar s geçmezse, en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile irtibata geçiniz. ÇEKİŞ DESTEK (TRACTION PLUS) SİSTEMİNİ DEVREYE ALMA/DEVREDEN ÇIKARMA (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Çekiş destek sistemi ilgili butona bas larak devreye al nabilir/devre d ş b rak labilir ( Otomobilin Tan t m bölümündeki "Çekiş destek sistemi" paragraf na bak n z). Ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. 195

198 Fiat 500L_ :46 Sayfa 196 ACÝL DURUMDA Acil durumda, Garanti Kitapç ğ nda bulunan acil servis numaras n araman z tavsiye edilir. Ayr ca, en yak n yetkili servisi sitesinden bulabilirsiniz. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Eðer Y uyarý lambasý uzun süreli yanarsa, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRILMASI Eðer akünüz boþalmýþ ise motoru ayný kapasitedeki veya biraz daha yüksek kapasitedeki baþka bir yardýmcý akü ile çalýþtýrabilirsiniz. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Her iki akünün pozitif (+) kutuplarýný takviye kablosu ile birbirine baðlayýnýz (şekil 153). İkinci bir takviye kablosu ile, yardýmcý akünün negatif ( ) kutup baþýný, aküsü boþalmýþ motor veya vites kutusu üzerindeki E topraklama noktasýna baðlayýnýz. Motoru çalýþtýrýnýz. Motor çalýþtýðýnda, takviye kablolarýný yukarýdaki sýranýn tersine göre çýkartýnýz. Start&Stop sistemine sahip araçlarda takviye ile çalştrma için Otomobilin Tan t m bölümündeki Start&Stop sistemi k sm na bak n z. Birkaç denemeden sonra motoru çalýþtýramazsanýz; daha fazla denemeyiniz ve en yakýn yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. DÝKKAT Her iki akünün negatif kutup baþlarýný direkt olarak birbirine baðlamayýnýz: kývýlcýmlar aküden yanýcý gazlarý ateþleyebilir. Eðer yardýmcý akü diðer bir araçta ise, bu araç ile aküsü boþalmýþ araç arasýndaki metal parçalara dokunmaktan kaçýnýnýz. 196 şekil 153 F0Y0137

199 Fiat 500L_ :46 Sayfa 197 Otomobilinizi çal şt rmak için kesinlikle h zl akü şarj cihaz kullanmay n z: aksi takdirde, elektronik sistemlere zarar verebilirsiniz. Bu çalýþtýrma prosedürü kalifiye personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir, çünkü yanlýþ iþlemler yüksek yoðunlukta elektrik deþarjýna sebep olabilir. Akü elektroliti, zehirli ve çürütücüdür. Cildinize veya gözünüze bulaþmamasýna çok dikkat ediniz. Açýk alev ve yanan sigara ile akünün yanýna yaklaþmayýnýz, kývýlcýmlara neden olmayýnýz. ÝTEREK VB. ÞEKÝLLERDE ÇALIÞTIRILMASI Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz. DÝKKAT Motor çalýþmadýðý sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin (baz tiplerde) çalýþmayacaðýný unutmayýnýz. Bu sebeple, fren pedalý ve direksiyon için oldukça fazla güç uygulamanýz gerekir. TEKERLEK DEĞİŞİMİ GENEL BİLGİLER Otomobil H zl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) h zl lastik tamir kiti ile donat lm şt r. Bu ekipman n kullan lmas için "H zl lastik tamir kiti" bölümüne bak n z. H zl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) h zl lastik tamir kitine alternatif olarak küçük yedek lastik de araçta bulunabilir. Takip eden sayfalardaki tekerlek değişimi talimatlar na bak n z. Yedek tekerlek (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) otomobilinize özeldir, bu tekerleği kesinlikle baþka modellerde kullanmayýnýz veya diðer modellere ait yedek tekerlekleri de kendi otomobilinizde kullanmayýnýz. Yedek tekerlek sadece acil durumlarda ve mümkün olduğunda az kullan lmal d r. Yedek tekerlek üzerindeki janta kesinlikle standart lastik takmayýnýz. Etiket üzerinde dört ayrý dilde verilen aþaðýdaki açýklamalar yer alýr: Dikkat! Sadece geçici olarak kullaným içindir! Maksimum hýz 80 km/s! En kýsa zamanda standart tekerlek ile deðiþtiriniz. Bu açýklamalarýn üzerini kapatmayýnýz. 197

200 Fiat 500L_ :46 Sayfa 198 Yürürlükteki kurallara uygun olarak otomobilin durmuş olduğunu belirtiniz: Dörtlü flaşörler, üçgen reflektör gibi. Yolcular otomobilden ç kmal ve güvenli bir yerde beklemelidir. Otomobili yokuş yukar veya aşağ park etmeniz durumunda, tekerlek alt na hareketini engelleyecek bir nesne yerleştiriniz. Hasar gören tekerleği mümkün olan en k sa sürede tamir ettiriniz ve yerine tak n z. Takmadan önce hiçbir zaman bijonlarýn diþlerini greslemeyiniz. Otomobilin sürüş özellikleri yedek tekerlek tak l nca değişebilir. Ani h zlanma ve fren, ani direksiyon dönüşleri ve keskin virajlara h zl girmeden sak n n z. Yedek tekerleğin toplam servis ömrü yaklaş k 3000 km'dir, bu mesafe aş ld ktan sonra ayn tipten bir lastikle değiştirilmelidir. Yedek tekerlek için tasarlanan bir tekerlek göbeğine asla geleneksel lastik takmay n z. Hasar gören tekerleği mümkün olan en k sa sürede tamir ettirin veya değiştiriniz. Ayn anda iki veya daha fazla yedek tekerlek kullan m yasakt r. Takmadan önce bijonlar n başlar n greslemeyiniz: Gevşeyip ç kabilirler. Kriko, sadece bulunduğu veya ayn model otomobilin tekerleklerini değiştirmek için kullan lmal d r. Krikoyu başka amaçlar için veya başka modeldeki araçlar kald rmak için kullanmay n z. Kriko, otomobilin alt nda tamirat yap l rken kesinlikle kullan lmamal d r. Krikonun yanl ş şekilde yerleştirilmesi, kald r lm ş otomobilin düşmesine sebep olabilir. Krikoyu, üzerinde yer alan etikette belirtilenden daha ağ r yükleri kald rmak için kullanmay n z. Kar zincirleri yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl ) yedek tekerleğe asla tak lmamal d r. Bu sebep ile ön tekerleklerden bir tanesi patlar ise arka lastiklerden bir tanesi öne ve yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl ) yedek tekerlek ise arkaya tak lmal d r. Bu şekilde acil bir durum karş s nda iki adet normal çekiş lastiğini de zincir tak labilir. Lastiðin hareket esnasýnda çýkmamasý için jant kapaðýný doðru bir þekilde takýnýz. Þiþirme supabýný kesinlikle kurcalamayýnýz. Jant ile lastik arasýna hiçbir zaman baþka araçlar koymayýnýz. Lastiklerin ve yedek tekerleğin hava basýnçlarýný kontrol ediniz ve gerekiyorsa Teknik özellikler bölümünde verilen deðerlere göre düzeltiniz. 198

201 Fiat 500L_ :46 Sayfa 199 KRİKO Önemli notlar: Krikonun aðýrlýðý 1,76 kg dýr. Kriko ayar gerektirmez. Kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa, yenisi ile deðiþtirilmelidir. Kriko üzerine sadece kendi kaldýrma kolu takýlabilir. Tekerleği aþaðýda açýklanan þekilde deðiþtiriniz: Otomobili, trafik akýþýna engel teþkil etmeyecek ve lastiði güven içinde deðiþtirebileceðiniz bir yere park ediniz. Zemin düz ve yeterli derecede sert olmalýdýr. Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz, birinci vitese veya geri vitese tak n z, diğer sürücülerin sizi farketmesi için üçgen reflektörünü uygun bir şekilde yola yerleştiriniz. Bagaj kapağ n aç n z, A tutamağ n (şekil 154) çekerek hal y kald r n z. Tak m çantas nda verilen anahtar (A-şekil 155) kullanarak, kilitleme cihaz n gevşetin, tak m çantas n (B) al p değiştirilecek olan tekerleğin yan na yerleştirin ve daha sonra tekerleği (C) al n z. şekil 154 F0Y0083 şekil 155 F0Y

202 Fiat 500L_ :46 Sayfa 200 Verilen anahtarla (A-şekil 156) bir kez döndürerek tekerleğin bijonlar n gevşetiniz; otomobilde alaş m jant mevcut ise jant ç karmak için biraz zorlay n z. Takozu (A) alet çantas ndan ç kar n ve şekilde gösterildiği gibi aç n z (şekil 157). Değiştirmek istediğiniz tekerlerin karş çapraz na takozu yerleştirerek (şekil 158) araç kald r ld ğ nda hareket etmemesini sağlay n z. Krikoyu arac n alt na, değiştirilecek olan tekerleğin yan na yerleştiriniz. Krikoyu yükseltmek için, krikonun üst kýsmýný (B), C yuvasýna düzgün þekilde oturana kadar yükseltmek üzere A (þekil 156) elemanýný kullanýnýz (işaretin yak n na). Kaldýrýlacak olan otomobilin yakýnýndaki kiþileri uyarýnýz. Tekrar yere indirilene kadar otomobilden uzakta durulmalý ve otomobile dokunulmamalýdýr. şekil 156 F0Y şekil 157 F0Y0211 şekil 158 F0Y0212

203 Fiat 500L_ :46 Sayfa 201 Krikoyu çalýþtýrmak için D (şekil 159) kolunu, kriko üzerindeki A teçhizatýna takýnýz ve tekerlek yerden kalkacak þekilde otomobili birkaç cm kaldýrýnýz. Jant kapağ na sahip tipler için, 4 bijonu ç kard ktan sonra jant kapağ n ç kar n ve ard ndan beşinci bijonu da ç kar p tekerleği ç kar n z. Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz. Bijonu, supaba en yak n deliğe iki diş takarak yedek lastiği yerleştiriniz. Bijonu iki diş s karak tak n ve ard ndan diğer bijonlar da ayn şekilde tak n z. A (şekil 156) bijon anahtar ile bijonlar tam olarak s k n z. Krikonun kolunu (D) cevirerek otomobili indiriniz ve krikoyu ç kart n z. A bijon anahtar ile bijonlar şekilde gösterilen s ra ile sabitleyiniz (şekil 160). Alaş m janta sahip lastiği değiştirirken yedek lastik bölmesine sağlam taraf üste gelecek şekilde geçici olarak yerleştiriniz. Standart tekerleği en k sa sürede tak n çünkü ilgili bölmesine yerleştirildiğinde, bagaj bölümü yük platformu, standart tekerlek yedek tekerlekten daha büyük olduğundan eriyecektir. şekil 159 F0Y0014 şekil 160 F0Y

204 Fiat 500L_ :46 Sayfa 202 STANDART LASTÝÐÝN TAKILMASI Yukarýda açýklanan iþlemleri yaparak otomobili kaldýrýnýz ve yedek lastiði çýkartýnýz. Çelik jantlý tipler için Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz. Standart lastiði 5 bijonun yuvalara oturacaðý þekilde takýnýz. Jant kapağ n, þiþirme supab n n özel yuvaya denk geleceði þekilde takýnýz. Bijon anahtar ile bijonlarý sabitleyiniz. Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz. Anahtarý kullanarak, bijonlarý önceki þekilde gösterildiði sýra ile sabitleyiniz. Alaþým jantlý tipler için Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: Bijon anahtar kullanarak mevcut bijonlarý sabitleyiniz. Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz. Bijon anahtar kullanarak 5 bijonu s k n z. Jant kapağ n tekrar tak n ve bu esnada üç plastik pimin tekerlekteki ilgili boşluklara denk gelmesine dikkat edin. Jank kapağ n hafifçe bast r n ve bu esnada ilgili plastik pimlerin zarar görmemesine dikkat ediniz. DÝKKAT Jant kapaðýnýn uygun þekilde takýlmamasý, otomobil hareket halinde iken kapağ n düþmesine sebep olur. Tekerleği değiştirdikten sonra Küçük yedek tekerleği bagaj içindeki yerine yerleþtiriniz. Krikoyu ve el aletlerini tekrar kutudaki yerlerine koyunuz. Kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir þekilde küçük yedek tekerleðin üzerine yerleþtiriniz. Bagaj hal s n yeniden yerleþtiriniz. 202

205 Fiat 500L_ :46 Sayfa 203 H zl Lastik Tamir Kiti (Fix&Go Automatic) H zl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) lastik tamir kiti bagaj bölümünde şekil 161 de gösterilen (yüksek bas frekansl hoparlör (subwoofer) olmayan modellerde) veya şekil 162'de gösterilen (yüksek bas frekansl hoparlör (subwoofer) mevcut modellerde - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) hazne içinde bulunur. İlgili haznede ayn zamanda bir tornavida ve çeki kancas bulunur. Kit aþaðýdakileri içerir: Yal t m s v s n içeren tüp (A-şekil 163) aþaðýdakilerden oluşur. Dolum borusu B. Azami 80 km/h yazýsý olan bir etiket, lastik onarýldýktan sonra sürücünün göreceði bir þekilde (gösterge paneline) yerleþtirilmelidir (C). İbre ve baðlantýlar dahil olmak üzere kompresör (D). Hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun þekilde kullanmak ve ardýndan lastik tamir kiti ile onarýlan lastiðin üzerinde çalýþacak olan personele verilmek için bir talimat broþürü (þekil 164). Kompresörün yan boþluðunda yer alan bir çift koruma eldiveni. Farklý elemanlarý þiþirmek için adaptörler. şekil 162 F0Y0176 şekil 161 F0Y0135 şekil 163 F0Y

206 Fiat 500L_ :46 Sayfa 204 Kit ile onarýlan lastik üzerinde iþlem yapacak olan personele talimat broþürünü veriniz. Lastiðin yabancý nesneler tarafýndan patlatýlmasý durumunda lastik izi üzerinde veya kenardaki hasar azami 4 mm çapa kadar tamir edilebilir. Lastiğin yanağ ndaki hasar tamir etmek mümkün değildir. Lastikte meydana gelen hasar inik lastikle seyirden kaynaklan yorsa tamir kitini kullanmay n z. Eğer tekerlek jant zarar gördüyse (jant kenar hava kaçağ na sebep olarak şekilde deforme olduysa) tamir edilemez. Yabanc cisimleri lastikten ç karmay n z (vidalar ya da çiviler). Kompresör, 20 dakikadan fazla çalýþtýrýlmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi vardýr! Hýzlý lastik tamir kitiyle tamir edilen lastikler sadece geçici olarak kullanýlmalýdýrlar. 204 şekil 164 F0Y0011

207 Fiat 500L_ :46 Sayfa 205 Tüp etilen glikol içermektedir. Tüp lateks içerebilir ve bu alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Yutulduðunda veya solunduðunda zararlýdýr ve gözleri tahriþ edebilir. Herhangi bir temas halinde hemen su ile yýkayýnýz ve kirli giysilerinizi çýkarýnýz. Yutulursa, kusmayýnýz, aðzýnýzý çalkalayýnýz, çok miktarda su içiniz ve hemen doktora haber veriniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Bu ürün astým hastalarý tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Buharlarýný solumayýnýz. Alerjik reaksiyonlar olduðunda hemen doktora baþvurunuz. Tüpü bu amaç için öngörülen bölümde saklayýnýz ve sýcaktan uzak tutunuz. Yal t m s v s n n s n rl bir ömrü vard r. Kullan m ömrü geçmiş yal t m s v s içeren tüpleri değiştiriniz. Yal t m s v s tükenirse tüpü deðiþtiriniz. Tüp ile yalýtým sývýsýný atmayýnýz. Yal t m s v s ný ve tüpü ulusal ve yerel kanunlara uygun olarak tasfiye ediniz. ÞÝÞÝRME PROSEDÜRÜ Hýzlý lastik tamir kiti ile birlikte verilen koruma eldivenlerini giyiniz. Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: El frenini çekiniz. Lastik şişirme supab n n kapakç ğ n çevirerek ç kar n, elastik dolum hortumunu (A şekil 165) ç kar n ve halka somununu (B) lastik supab na s k ca tak n z. Kompresör þalterini (A-þekil 166) 0 (kapalý) konumuna getiriniz, motoru çalýþtýrýp elektrik prizini orta k sma ya da bagaj bölümüne (şekil 167) takýnýz ve ardýndan kompresör düğmesini (A) I (açýk) konumuna getirerek çalýþtýrýnýz. Lastiði Teknik özellikler bölümündeki Şişirme bas nçlar kýsmýnda belirtilen basýnçlarda þiþiriniz. B göstergesinde lastik basýncýný kontrol ediniz, deðerleri doðru þekilde okumak için kompresörü kapatýnýz. şekil 165 F0Y

208 Fiat 500L_ :46 Sayfa dakika sonra asgari 1.8 barlýk deðere ulaþmak mümkün olmuyorsa valfý kullanarak kompresörü ve akým çýkýþýný devre dýþý býrakýn, ardýndan macunun lastiðe eþit þekilde daðýlmasýný saðlamak için otomobili yaklaş k 10 metre ileri hareket ettirin ve þiþirme iþlemini tekrarlayýnýz. şekil 166 F0Y0176 Bu iþlemin 5 dakika sonrasýnda yine de 1.8 bar deðerine ulaþmak mümkün olmuyorsa, lastik aþýrý þekilde hasarlandýðýndan sürmeye baþlamayýnýz, hýzlý lastik tamir kiti lastiðin uygun þekilde tamir edilmiþ olduðunu garanti edemez, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Lastiðin hýzlý lastik tamir takýmý ile tamir edildiðini belirten bir etiketi, sürücünün kolayca görebileceði bir yere yapýþtýrýnýz. Özellikle virajlarý dönerken, otomobili dikkatli sürünüz. 80 km/s hýz sýnýrýný aþmayýnýz. Ani hýzlanmalardan veya sert fren yapmaktan kaçýnýnýz. 10 dakika kadar otomobili sürdükten sonra durup el frenini çekin ve lastik bas nçlar n kontrol ediniz. Park edildiğinde arac n güvenliğini sağlamak için Otomobilin Kullan l ş bölümündeki Park Etme k sm na bak n z. 206 şekil 167 F0Y0012

209 Fiat 500L_ :46 Sayfa 207 Eðer basýnç 1.8 barýn altýna düþerse, lastik aþýrý derecede hasarlý olduðundan otomobili stop ediniz: Hýzlý lastik tamir kiti, uygun þekilde tamir edilmiþ olduðunu garanti edemez. Yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. Lastiðin kesinlikle hýzlý lastik tamir kiti ile tamir edilmiþ olduðunu belirtmelisiniz. Talimat broþürünü kit ile tamir edilmiþ olan lastik üzerinde iþlem yapacak olan personele veriniz. En az 1.8 barlýk bir basýnç varsa, uygun basýncý þiþirin (motor çalýþýyor ve el freni çekili vaziyetteyken) ve yeniden çalýþtýrýnýz. Dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn Fiat servisine gidiniz. 207

210 Fiat 500L_ :46 Sayfa 208 LASTİK BASINCININ KONTROLÜ VE DÜZELTÝLMESÝ Kompresör ayný zamanda basýncýn düzeltilmesi için de kullanýlabilinir. Hýzlý baðlantýyý (A-þekil 168) sökünüz ve doğrudan şişirilecek lastiğin supab na bağlay n z. TÜP DEÐÝÞTÝRME PROSEDÜRÜ Tüp deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Baðlantýyý sökünüz (A-þekil 169). Deðiþtirilecek tüpü saat yönü tersine döndürünüz ve yükseltiniz. Yeni tüpü takýn ve saat yönünde çeviriniz. A baðlantýsýný veya B hortumunu yuvasýna yeniden tak n z. 208 şekil 168 F0Y0008 şekil 169 F0Y0007

211 Fiat 500L_ :46 Sayfa 209 AMPULÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ GENEL BÝLGÝLER Bir ampulü deðiþtirmeden önce ilgili sigortayý kontrol ediniz. Bir ampulü deðiþtirmeden önce, baðlantý yerinin oksitlenip oksitlenmediðini kontrol ediniz. Yanan ampuller, ayný tip ve güçte ampuller ile deðiþtirilmelidir. Bir lamba yanmýyorsa, ampulü deðiþtirmeden önce ilgili sigortayý kontrol ediniz. Sigortalarýn yerleri için Bir sigortanýn değiştirilmesi bölümüne bakýnýz. Elektrik sisteminde (elektronik kontrol üniteleri üzerinde) yapýlan modifikasyonlarýn veya tamirlerin düzgün þekilde yapýlmamasý ve sistemin özelliklerini gözetilmeden gerçekleþtirilmesi arýzalara ve yangýn tehlikesine yol açabilir. Halojen ampuller yüksek basýnçlý gaz içerirler ve kýrýlmalarý halinde etrafa cam parçacýklarý sýçrayabilir. Halojen ampulleri sadece metal kýsýmlarýndan tutunuz. Ampülün cam kýsmýna dokunulduðu takdirde, ýþýk yoðunluðu düþer ve ampulün kullaným ömrü kýsalýr. Yanl şl kla ampule dokunmanýz halinde, alkol ile nemlendirilmiþ bir bez ile silip, kurumaya býrakýnýz. Mümkünse ampulleri yetkili bir Fiat servisinde değiştiriniz. D ş ayd nlatma lambalar n n düzgün çal şmas ve ayarlanmas, güvenlik nedeni ile ve yerel kanuni uygulamalar için zorunludur. DİKKAT Hava soğuk veya nemli veya ağ r bir yağ ş veya y kama işlemi sonras nda, far veya arka far yüzeyleri buharlaşma yap p ve/veya iç taraf ndan yoğunlaşmadan kaynaklanan damlamalar yapabilir. Bu bir ar zaya işaret etmeyen ve ayd nlatma cihazlar n n normal çal şmas n etkilemeyecek cam n iç ve d ş bölümleri aras ndaki s cakl k ve nem fark ndan kaynaklanan doğal bir fenomendir. Yönelticinin merkezinden başlay p uç k s mlara doğru yay lan şekilde meydana gelen buğu farlar n aç lmas yla h zl bir şekilde kaybolur. 209

212 Fiat 500L_ :46 Sayfa 210 AMPUL TÝPLERÝ Otomobilde farklý tiplerde ampuller mevcuttur: Cam ampuller (A tipi): Yerlerine klipslenmiþlerdir. Çýkarmak için sadece çekiniz. Pim kilitli ampuller (B tipi): Bu tip ampulü tutucusundan çýkarmak için ampulün üzerine bastýrýn, saat tersi yönde döndürünüz. Boru şeklinde (silindirik) ampuller (C tipi): Çýkarmak için baðlantýlarýndan çýkarýnýz. Halojen ampuller (D tipi): Ampulü çýkarmak için ampulü yerinde tutup klipsi açýnýz. Halojen ampuller (E tipi): Ampulü çýkarmak için ampulü yerinde tutup klipsi açýnýz. 210

213 Fiat 500L_ :46 Sayfa 211 Ampuller Tipi Güç Referans şekil K sa/uzun farlar H7 55W D Ön park lambalar /Gün ş ğ lambalar (DRL) W21/5W 21W/5W B Arka park lambalar /Fren lambalar P21/5 W 21W/5W B Ön sinyal lambalar WY21W 21 W B Yan sinyal lambalar WY5W 5 W A Arka sinyal lambalar P21W 21 W B 3. fren lambas LED Sis farlar H11 55W E Geri vites lambas W16W 16 W B Arka sis lambalar W16W 16 W B Plaka lambas C5W 5 W C Ön tavan lambas C5W 5 W C Ön tavan lambalar (güneşlikler) C5W 5 W C Bagaj bölümü tavan lambas W5W 5 W A Torpido gözü lambas C5W 5 W C Arka tavan lambas C5W 5 W C 211

214 Fiat 500L_ :46 Sayfa 212 BÝR DIÞ AMPUL YANDIÐINDA Ampul tipi ve güç oraný için, Ampulün deðiþtirilmesi bölümüne bakýnýz. ÖN LAMBA ÜNÝTELERÝ Ön lamba üniteleri sinyal lambalarýný ve kýsa far ampullerini içermektedir. Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi yerleþtirilmiþtir (şekil 170): A Sinyal lambalar B K sa farlar SÝNYAL Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Koruyucu kapağ (A-şekil 170) ç kart n z. B (şekil 171) muhafazas n saat yönünde çeviriniz, ampulü (C) ç kar n z ve değiştiriniz. Yeni ampulü tak n z ve yerine oturduğundan emin olunuz. Ampul muhafazas n yerine tak n z ve kilitlenme sesini duyana kadar saat yönünde döndürünüz. Koruyucu kapağ (A-şekil 170) uygun şekilde tak n z. 212 şekil 170 F0Y0021 şekil 171 F0Y0022

215 Fiat 500L_ :46 Sayfa 213 KISA FARLAR Ampulü değiştirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: Kapağ (B-şekil 170) ç kart n z. Konnektörü ç kar n z ve ampul tutucusunu (C-şekil 172) yuvas ndan ç kar n z. Ampulü (E) konnektörden (D) ç kart n ve değiştiriniz. Doğru kilitlendiğinden emin olarak yeni lambay tak n z. Konnektörü tekrar tak n z ve ampul tutucusunu (C) yuvas na tak n z. Kapağ (B-şekil 170) yerine tak n z. ÖN ALT FAR GRUBU Uzun far ve park lambas /gündüz sürüş far n (DRL) içerir. Farlar n konumlar şöyledir (şekil 173): C Uzun farlar D Park lambalar /gündüz sürüş farlar (DRL) şekil 172 F0Y0023 şekil 173 F0Y

216 Fiat 500L_ :46 Sayfa 214 UZUN FARLAR Ampulü değiştirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: Lastiği tamamen çeviriniz. Vidalar (A-şekil 174) gevşetiniz ve B koruma kal b n ç kar n z. Kapağ (C-şekil 173) ç kar n z. Konnektörü ve ampul tutucusunu (D-şekil 175) ç kar n z. Ampulü (E) konnektörden (F) ç kar n z ve değiştiriniz. Yeni ampulü konnektöre tak n z ve yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Konnektörü tekrar tak n z ve ampul tutucusunu (D) yuvas na tak n z. Kapağ (C-şekil 173) yerine tak n z. 214 şekil 174 F0Y0145 şekil 175 F0Y0025

217 Fiat 500L_ :46 Sayfa 215 PARK /GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI (DRL) Ampulü değiştirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: Lastiği tamamen çeviriniz. Vidalar (A-şekil 174) gevşetiniz ve B koruma kal b n ç kar n z. Kapağ (D-şekil 173) ç kar n z. Ampul tutucusunu (E-şekil 176) saat yönünde çeviriniz, ampulü (F) konnektörden (G) sökünüz ve değiştiriniz. Yeni ampulü konnektöre tak n z ve yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Ampul muhafazas n (E) yerine tak n z ve kilitlenme sesini duyana kadar saat yönünde döndürünüz. Kapağ (D-şekil 173) yerine tak n z. SİNYAL Ampulü değiştirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: A (þekil 177) transparan kapaðý iç tutucularýna (B-şekil 178) doðru bastýrýnýz ve üniteyi çýkartýnýz. Ampul tutucusunu (C) saat yönü tersine çeviriniz ve bastýrýnca oturan ampulü (D) çýkartýp deðiþtiriniz. şekil 177 F0Y0147 şekil 176 F0Y0026 şekil 178 F0Y

218 Fiat 500L_ :46 Sayfa 216 Ampul tutucusunu (C) saat yönünde çevirerek lenslere takýnýz. Kancasý (B) yuvasýna kliklenecek þekilde üniteyi yeniden yerleþtiriniz. SİS FARLARI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ampulü değiştirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: Lastiği tamamen çeviriniz. Vidalar (A-şekil 179) gevşetiniz ve B koruma kal b n ç kar n z. Tutucu yaya (C) bast r n (şekil 80) ve elektrik soketini (D) sökünüz. Ampul tutucusunu (E) çevirerek ç kar n z. Ampulü ç kar n z ve değiştiriniz. Yeni ampulü tak n z ve prosedürü tersten uygulayarak işlemi tamamlay n z. 216 şekil 179 F0Y0148 şekil 180 F0Y0033

219 Fiat 500L_ :46 Sayfa 217 ARKA LAMBA ÜNİTELERİ Bu ünite arka lambalar n, fren lambalar n n ve sinyal lambalar n n ampullerinden oluşmaktad r. Ampulü değiştirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: Tak m çantas ndaki lokma anahtar (A) al n z (şekil 181). Kulakç ğa (B) bast r p (şekil 182) koruyucu kapağ (C) ç kar n (bagaj bölümü taraf ndad r). Arka far grubunun tespit parçalar n (D-şekil 183) sökmek için lokma anahtar n (A) kullan n z. Far grubunu her iki elinizle ok yönünde çekerek ç kar n z (şekil 184). Elektrik bağlant soketini ay r n, tespit civatalar n (E) ç kar n (şekil 185) ve ampul tutucusunu ç kar n z. İlgili ampulu değiştiriniz: F=Sinyal lambas G=Park lambas /Fren lambas (şekil 186). şekil 182 F0Y0150 şekil 181 F0Y0149 şekil 183 F0Y

220 Fiat 500L_ :46 Sayfa 218 SABİT ARKA LAMBA GRUBU Arka sis lambas (sol taraf) ve geri vites lambas n içerir. Ampulü değiştirmek için aşağ daki işlemleri yap n z: Bagaj bölümünü aç n, dekoratif çerçeveyi ç kar n, dört tespit c vatas n (A - şekil 187) sökün ve far grubunu (B) ç kar n z. şekil 184 F0Y0151 şekil 186 F0Y şekil 185 F0Y0027 şekil 187 F0Y0032

221 Fiat 500L_ :46 Sayfa 219 Konnektörü sökünüz ve ampul tutucusunu (C) saat yönünün tersine çeviriniz (şekil 188). Ampulü (D) tutucusundan ç kar n z ve değiştiriniz. Yeni ampulü yuvas na tak n z ve yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Ampul tutucusunu (C) tekrar cama monte edin ve saat yönünde çeviriniz. Konnektörü tekrar bağlay n z. Far grubunu (B- şekil 187) tekrar doğru şekilde tak n ve dört tespit c vatas n (A) tak n z. Bagaj kapat n z. ÜÇÜNCÜ FREN LAMBASI Bunlar bagajda bulunmaktad r ve led şeklindedir. Bu lambalar n değişimi için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. şekil 188 F0Y

222 Fiat 500L_ :46 Sayfa 220 PLAKA Ampulü değiştirmek için, aşağ daki işlemleri yap n z: Lensi ç kar n z (A-şekil 189). Yan tutucular ndan ç kararak ampulü değiştiriniz (B-şekil 190). Yeni ampulü (B) yerleştiriniz ve tutuculara düzgün şekilde geçtiğinden emin olunuz. Lens ünitesini tekrar tak n z (A-şekil 189). şekil 189 F0Y şekil 190 F0Y0031

223 Fiat 500L_ :46 Sayfa 221 BİR İÇ LAMBA YANDIĞINDA ÖN TAVAN LAMBASI Arka koltuklar gözetleme aynas (çocuk aynas ) olmayan modeller Ampulü değiştirmek için aşağ dakileri uygulay n z; Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak lambayý çýkarýnýz (A-şekil 191). Lamba soketinin (B - Şekil 192) c vatalar n sökün ve d şa doğru çekin. Ard ndan ampulü (C) değiştiriniz. Yeni ampulü doğru şekilde ilgili sokete (B) tak n z. Tavan lambas n (A - Şekil 191) yuvas na sabitleyin ve tam olarak oturduğundan emin olunuz. şekil 191 F0Y0193 şekil 192 F0Y

224 Fiat 500L_ :46 Sayfa 222 Arka koltuklar gözetleme aynas (çocuk aynas ) olan modeller (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ampulü değiştirmek için, aşağ daki işlemleri yap n z: Aynay A noktas nan tutup aşağ çekerek aç n z. C vatay sökün ve kapakç ğ (C - şekil 193) ç kar n z. Tavan lambas n arka k sm ndan aşağ ya çekerek sökünüz. Tekrar geri takarken sökme işleminin tersi uygulanmal d r. Ampul değişimi için "Arka koltuklar gözetleme aynas (çocuk aynas ) olmayan modeller" paragraf na bak n z. Sabit cam tavana veya aç l r cam tavana sahip modeller Tavan lambas n n sökülmesi ve ampulün değiştirilmesi için yetkili Fiat serisine başvurunuz. ARKA TAVAN LAMBASI Aç l r cam tavana sahip olmayan tiplerde Ampulü değiştirmek için, aşağ daki işlemleri yap n z: Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak ön tavan lambasýný çýkarýnýz (A-þekil 194). Koruma kapağ n aç n z (C-şekil 195), yan tutuculardan çýkartarak ampulü (B) değiştiriniz. Yeni ampulü tak n z ve ampulün tutucular na doğru şekilde oturduğundan emin olunuz. A (şekil 194) tavan lambas n yerine tam olarak oturduğundan emin olarak yuvas na tak n z. 222 şekil 193 F0Y0224 şekil 194 F0Y0103

225 Fiat 500L_ :46 Sayfa 223 Aç l r cam tavana sahip tiplerde (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ampulü değiştirmek için, aşağ daki işlemleri yap n z: Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak ön tavan lambasýný çýkarýnýz (A-þekil 196). Yan tutuculardan çýkartarak ampulü (B-şekil 197) değiştiriniz. Yeni ampulü tak n z ve ampulün tutucular na doğru şekilde oturduğundan emin olunuz. A (şekil 196) tavan lambas n yerine tam olarak oturduğundan emin olarak yuvas na tak n z. şekil 195 F0Y0104 şekil 196 F0Y0261 şekil 197 F0Y

226 Fiat 500L_ :46 Sayfa 224 BAGAJ LAMBASI Ampulü değiştirmek için, aşağ daki işlemleri yap n z: Bagajý açýnýz ve ampulü (A-şekil 198) oklarla gösterilen noktada indirip çýkarýnýz. Koruyucu muhafazayý açýnýz (B) ve ampulü deðiþtiriniz. Lensin üstündeki koruyucu kapaðý (B) yeniden kapatýnýz. Doðru konumda önce bir ucu ardýndan diðer ucu yuvasýna kliklenene kadar A elemanýný takýnýz. TORPİDO GÖZÜ LAMBASI Ampulü değiştirmek için, aşağ daki işlemleri yap n z: Torpido gözünü aç n z ve lamba ünitesini (A-şekil 199) ç kart n z. Koruyucu muhafazayý açýnýz (B) ve ampulü deðiþtiriniz. Lensin üstündeki koruyucu kapaðý (B) yeniden kapatýnýz. Doðru konumda önce bir ucu ardýndan diðer ucu yuvasýna kliklenene kadar A elemanýný takýnýz. 224 şekil 198 F0Y0105 şekil 199 F0Y0104

227 Fiat 500L_ :46 Sayfa 225 SİGORTA DEĞİŞİMİ GENEL ÖZELLÝKLER Sigortalar, elektrik sistemi için koruyucudur: Genelde bir arýza durumunda veya sistemdeki uygunsuz bir geliþme olduðunda devreye girer. Cihazlardan birisi çalýþmadýðý zaman, öncelikle sigortasýný kontrol ediniz: İletken eleman (A-þekil 200) bozulmamýþ halde durmalýdýr. Kopmuþsa, sigortayý ayný amper deðerinde (ayný renkte) yenisiyle deðiþtiriniz. B = Yanmamýþ sigorta; C = Hasarlý tele sahip sigorta. Sigorta deðiþtirmek için takým çantasýnýn içindeki aleti (D) kullanýnýz. Koruyucu sigortalar için ilerideki sayfalardaki tabloya bakýnýz. Değiştirilen sigorta yeniden yanarsa, yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. Sigorta yerine metal tel veya başka bir madde kullanmay n z. Bir sigortayý daha yüksek amper deðerine sahip bir baþka sigortayla deðiþtirmeyiniz: YANGIN TEHLİKESİ. şekil 200 F0Y

228 Fiat 500L_ :46 Sayfa 226 Bir genel sigortan n yanmasý durumunda, herhangi bir tamir yapmayýnýz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Sigortayý deðiþtirmeden önce, kontak anahtarý çýkarýlmýþ ve diðer elektrikli cihazlar kapatýlmýþ olmalýdýr. Eğer güvenlik sistemleri, (hava yast ğ sistemi, fren sistemi) güç ünitesi sistemleri (motor sistemi, aktar m sistemi) ya da direksiyon sistemi için olan genel bir koruma tapas tetiklenmiş ise, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 226

229 Fiat 500L_ :46 Sayfa 227 SİGORTALARIN YERİ Motor bölümündeki sigortalar Akünün yan nda bulunur (şekil 202). Sigortalara erişmek için aşağ daki iþlemleri yapýnýz: Vidalar sökünüz (A-şekil 201). Kapağ (B) okla gösterilen yönden ç kar n z. DİKKAT Kapak (B) ç kar lmadan önce her iki "sürgülü kilitlemeli" tip c vatay (A) yavaşça içe bast r n ve çözülü konuma gelene kadar saat yönünün tersine çeviriniz (bunun için mevcut olan tornaviday kullan n). Çözülü konuma geldiklerinde c vata başlar yukar doğru kalkar. İlgili her bir sigortaya bağl elektrikli elemanlar n numaralar kapağ n arkas ndad r. Sigortay değiştirdikten sonra, sigorta kutusunun B kapağ n kapat n z. Motor bölümünü y katman z gerekiyorsa, bas nçl su püskürtücülerinin direkt olarak sigorta kutusuna ve cam sileceği motoruna yönlendirilmemesine dikkat ediniz. şekil 201 F0Y0071 şekil 202 F0Y

230 Fiat 500L_ :46 Sayfa 228 Ön paneldeki sigortalar Sigortalar şekil 203 de gösterilen sigorta kutusunda bulunur. Sigortalara ulaşmak için A kapağ n aç n z. şekil 203 F0Y

231 Fiat 500L_ :46 Sayfa 229 Bagaj bölümündeki sigortalar Sigortalar şekil 204'de gosterilen sigorta kutusunda bulunur ve bagaj bölümünün sol taraf nda yer al r. Sigortalara erişmek için kapağ (A) ç kar n z. şekil 204 F0Y

232 Fiat 500L_ :46 Sayfa 230 MOTOR BÖLÜMÜ SİGORTA KUTUSU (şekil 202) KULLANIM SİGORTA AMPER Korna F10 15 F20 30 F85 15 F86 15 F88 7,5 230

233 Fiat 500L_ :46 Sayfa 231 ÖN PANEL SİGORTA KUTUSU (şekil 203) KULLANICI SİGORTA AMPER Elektrikli arka cam (sol taraf) F33 20 Elektrikli arka cam F34 20 versiyonlarda), Uconnect 5" Radyo, Uconnect 5" F36 10 F38 20 F43 20 F47 20 ( F48 20 (sol taraf) F90 7,5 F91 7,5 (sol taraf) F92 7,5 F93 7,5 231

234 Fiat 500L_ :46 Sayfa 232 BAGAJ BÖLÜMÜ SİGORTA KUTUSU (şekil 204) KULLANICI SİGORTA AMPER F1 15 F2 15 HI-FI F3 20 F5 20 F

235 Fiat 500L_ :46 Sayfa 233 AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ DÝKKAT Akünün þarj edilmesi ile ilgili açýklamalar sadece bilgi için verilmiþtir. Bu iþlem yetkili bir Fiat servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Aküyü çok düþük amper deðerinde ve yaklaþýk 24 saatlik bir süre içerisinde, yavaþça doldurmanýz tavsiye edilir. Akünün çok uzun süre þarj edilmesi, zarar görmesine sebep olabilir. Start&Stop (Çal şt r&durdur) SİSTEMİ OLMAYAN TİPLER (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Aküyü aşağ daki şekilde değiştiriniz: Akü negatif kutbunu sökünüz. Kutuplarý doðru olarak þarj kablolarýný aküye baðlayýnýz. Şarj cihazýný açýnýz. Şarj iþlemini tamamladýðýnýz zaman, akü baðlantýlarýný sökmeden önce þarj cihazýný kapatýnýz. Akü negatif kutbunu tekrar baðlayýnýz. Start&Stop SİSTEMİNE SAHİP TİPLER (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Aküyü aşağ daki şekilde değiştiriniz: Akünün içinde bulunduğu koşullar izleyen C sensöründen (D akünün negatif kutbu üzerindedir) A bağlant parças n (şekil 205) ç karmak için B butonuna bas n z. Pozitif (art ) kabloyu akünün pozitif (art ) kutbuna bağlay n z. Negatif ( ) kabloyu akünün negatif ( ) ucundaki D sensörüne bağlay n z. Şarj cihaz n çal şt r n z; bitirdiğinizde, aküden sökmeden önce şarj cihaz n kapal konuma getiriniz. Şarj cihaz n n bağlant s n söktükten sonra A bağlant parças n (şekil 205) yeniden akü sensörüne (C) bağlay n z. Akü suyu zehirli ve aþýndýrýcýdýr. Cilde veya göze temasýndan kaçýnýnýz. Akü þarj iþlemi iyi havalandýrýlmýþ, muhtemel alev ve kývýlcým kaynaklarýndan uzak bir yerde yapýlmalýdýr: Patlama ve yangýn tehlikesi. şekil 205 F0Y

236 Fiat 500L_ :46 Sayfa 234 Donmuþ bir aküyü þarj etmeye çalýþmayýnýz: İlk önce buzu çözülmelidir, aksi takdirde patlayabilir. Donma gerçekleþmiþse, iç elemanlarýnýn zarar görmediðinden ve zehirli ve aþýndýrýcý asitin akmasý riskini doðuracak þekilde dýþ muhafazasýnýn çatlamadýðýndan emin olmak için akü, uzman bir personel tarafýndan kontrol edilmelidir. OTOMOBÝLÝN KALDIRILMASI Otomobil kaldýrýlacaksa, kriko veya lifte sahip olan yetkili bir Fiat servisine gidiniz. Otomobili sadece şekil 206 ve şekil 207'de (arac arka taraftan kald rmak için) gösterilen noktalardan, kriko veya atölye lifti kollar n yerleştirerek kald r n z. Aerodinamik spoylere ve yan eteklere (mevcutsa) zarar vermemek için kald rma kollar n veya tezgah n yerleştirirken özellikle dikkat edin. 234 şekil 206 F0Y0266

237 Fiat 500L_ :46 Sayfa 235 OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ Otomobille birlikte verilen çeki kancasý, bagaj hal s n n altýndaki alet kutusundadýr. ÇEKME HALKASININ TAKILMASI A başl ğ n (ön tampon şekil 208, Trekking versiyonu için şekil 209) veya arka tampon (şekil 210, Trekking versiyonlar için şekil 211) alt k sm na bast rarak elle ç kar n z. B çekme tertibat n (ön tampon, şekil 208; arka tampon, şekil 210) muhafazas ndan ç kar n ve ön veya arka dişli pimine s k ca vidalay n z. şekil 208 F0Y0144 şekil 207 F0Y0143 şekil Trekking tipi F0Y

238 Fiat 500L_ :46 Sayfa 236 Otomobili çekmeye başlamadan önce, kontak anahtar n önce MAR ve sonra STOP konumuna çeviriniz. Eğer kontak anahtar yerinde tak l değil ise, direksiyon otomatik olarak kilitlenebilir. Kancayý takmadan önce, vidalý yuvasýný iyice silip temizleyiniz. Çekmeye baþlamadan önce, kancanýn sýkýca baðlandýðýndan emin olunuz. şekil 210 F0Y0144 Otomobili çekerken; takviyeli fren ile hidrolik direksiyonun devre d ş olduğunu, frene basmak ya da direksiyonu çevirmek için daha fazla güç harcaman z gerektiğini unutmay n z. Otomobilin çekilmesi için, esnek kablolar/halatlar kullanmayýnýz. Çekme iþlemi yapýlýrken, baðlantý halkas n n, temasta bulunduðu parçalara zarar vermediðinden emin olunuz. Otomobili çekerken; çeki kancasý ile ilgili koþullara ve trafiðe açýk yollarda araçlarýn çekilmesiyle ilgili yasalara uyunuz. Otomobil çekilirken motoru çal şt rmay n z. 236 şekil Trekking tipi F0Y0363

239 Fiat 500L_ :46 Sayfa 237 Ön ve arka çeki kancalar sadece acil durumda kullan lmal d r. Trafik kurallar ile uyumlu özel teçhizatlar (esnek olmayan barlar) kullan larak otomobilin yol üzerinde k sa mesafelerde veya özel araç üzerinde çekilmesi işlemlerine izin verilir. Çeki kancas, yoldan ve engellerden uzaklaşt rmak için otomobili çekmek ve/veya esnek kablolar kullanarak çekmek için kullan lmamal d r. Yukar daki aç klamalara ilave olarak, çekme işlemi iki araç ile (birisi çeken, diğeri çekilen), olabildiğince ayn merkez aks çizgisinde birbirine hizal olarak gerçekleşmelidir. 237

240 Fiat 500L_ :48 Sayfa 238 PERÝYODÝK BAKIM Otomobilinizin en iyi şartlarda uzun kullan m ömrüne sahip olabilmesi için, bak m program n n doğru olarak yap lmas şartt r. Fiat, her kilometrede (dizel tipler için) yap lacak bir dizi kontroller ve servis bak m işlemleri düzenlemiştir km de ve bak m onar m hizmet süreleri aras nda Periyodik Bak m Plan üzerindeki öğeleri (örn. s v seviyelerinin kontrol edilmesi, lastik bas nc vs.) kontrol ediniz. Periyodik Bak m Plan, belli bir zaman çizelgesine göre bütün Fiat servisleri taraf ndan verilmektedir. Her bir işlem s ras nda, bu belirlenmişler d ş nda, ek değişikliklere veya onar mlara ihtiyaç olursa, bunlar ancak müşterinin aç kça kabul etmesi durumunda gerçekleştirilebilir. Arac n z s kl kla çekmek için kullan l yorsa bir servis işlemi ile sonraki işlem aras ndaki aral k azalt lmal d r. Bir sonraki servis işleminin ard ndan km sonra göstergede bir mesaj görüntülenecektir. Periyodik Bak m Plan aral klar Üretici taraf ndan belirlenir. Bunlara uyulmaz ise garantiyi geçersiz k labilir. Küçük çaptaki hata ve onar mlar için bir sonraki bak m zaman n beklemeden yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçmeniz tavsiye edilir. DÝKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağ ve motor yağ filtresi değişimi her km de bir yap lmas gerekmektedir. Bakanlýkça belirlenen 10 yýllýk kullaným ömrü boyunca, satýþ sonrasý servis hizmetleri ve yedek parça temininin imalatçý/ithalatçý firma tarafýndan saðlanmasý zorunludur. 238

241 Fiat 500L_ :48 Sayfa 239 PERİYODİK BAKIM TABLOSU GENEL KONTROLLER MOTOR KAVRAMA Kilometre A A IDAK DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLAR- X X X X X X X X X BURÇLAR G B ), TÜM MOTOR YAN SÜRGÜLÜ KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEM ZL N N KONTROLÜ(Veya her X X X X X X X X X T PLER EXAMINER LE ELEKTRON K S STEMLER N KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can A ı vb.) X X X X X X X X X SIVI SEV YELER N N TAMAMLANMASI (MOTOR SO UTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SO UTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YO UNLUKLARININ ÖLÇÜLMES, X X X X X X X X X GEREK RSE UYGUN YO UNLUK DE ER N N SA LANMASI. YARDIMCI S STEM KAYI LARININ DURUMLARININ VE GERG NL KLER N N KONTROLU VE GEREK SE AYARI k Ka Gergisiy e Ta an Kay ar Hariç) X X X X X X YARDIMCI S STEM KAYI LARININ DE M ( atör, K a Kompresörü, Hidr k Direksiyon Pom X X X YARDIMCI S STEM KAYI LARINA A T RULMANLARIN DE M (A ternatör, K a Kompresörü, Hidr ik Direksiyon Pompa X TÜM MOTOR TR GER KAYI ININ / Z NC R N N DURUMUNUN KONTROLU X X X X X X X X T PLER MOTOR VE YAKIT S STEMLER KARBON TEM ZL (Emme du Temiz i i (**) X X X X X MOTOR YA I DE M (1.3 ve 1.9 Motor arda Her Km' de Bir) (***) X X X X X X X X X MOTOR YA F LTRES DE M (1.3 ve 1.9 rda Her Km' de Bir) (***) X X X X X X X X X HAVA F LTRES DE M (***) X X X X X X X X X ATE LEME BUJ LER N N DE M (****) X X X X X X X X X BENZ NL YAKIT DEPO BUHARLA MA GER DÖNÜ HATTININ KONTROLÜ X X MOTORLAR TR GER KAYI I VE RULMANLARININ DE M (*) (Hare ve Sabit R m ar) X EGSOZ EM SYON KONTROLU (Gaz Ana iz Cihazı i e) X X X X YAKIT FiLTRES DE M X X X X X X X X X Z NC RL TR GER MOTORLARDA Z NC R SET N N DE M (*) (Zincir, Gergi, Di er, Sabit eme Civata arı ve Pa et er) X D ZEL D ZEL PART KÜL F LTRES KONTROLÜ GEREK YORSA TEM ZLENMES (**) X X X X MOTORLAR KAYI LI TR GER MOTORLARDA TR GER KAYI I VE RULMANLARIN DE M (*) (Hareke ve Sabit Ru m X X DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı e) X X X X X X X X X KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFES N N KONTROLÜ VE AYARI (Hidr Kuma Tip ar Hariç) X X X X X X X X X TÜM MOTOR DEBR YAJ S STEM VER ML L K KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREK RSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DE M (**)(***) T PLER X X X X X X X X X V TES KUTUSU D FERANS YEL V TES KUTUSU ( TÜM V TES KUTUSU T PLER Ç N ) YA SEV YE KONTROLÜ X X X X X X X X X MANUEL V TES KUTUSU YA I DE M (veya Her 3 Yı Bir) (MTA V TES KUTULU ARAÇLAR DAH L) X OTOMAT K VE SPEEDGEAR T P V TES KUTULARININ YA DE M (veya Her 2 Yı Bir) X X X X ROBOT MEKAN ZMASI S STEM YA I SEV YE KONTROLÜ X X X X X X X X X TÜM MOTOR T PLER ROBOT MEKAN ZMASI S STEM YA I DE M X X ROBOT ZE (Se espeed&mta) V TES KUTULU ARAÇLARDA DEBR YAJ AKTÜATÖRÜ H DROL K KUMANDA S STEM YA SEV YES N N X X X X X X X KONTROLÜ (veya Her 2 Y Bir) (1.4 Benzin Mo Araç Hariç) ROBOT ZE (Se espeed&mta) V TES KUTULU ARAÇLARDA DEBR YAJ AKTÜATÖRÜ H DROL K KUMANDA S STEM YA ININ DE M (veya Her 2 Bir) (1.4 Benzin Araç ar Hariç) X X X 239

242 Fiat 500L_ :48 Sayfa 240 FREN S STEM D REKS YON S STEM SÜSPANS YON ARJ VE MAR S STEM KONTROLU Kilometre FREN H DROL K SIVISI DE M (veya Her 2 Yılda Bir) X X X FREN H DROL N N SEV YE KONTROLU VE GEREK RSE TAMAMLANMASI X X X X X X FREN H DROL K YA ININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ X X X X X X X X X TÜM MOTOR ÖN FREN D SK VE BALATALARI A INMA KONTROLÜ, GEREK RSE DE M (**)(***) X X X X X X X X X T PLER ÖN D SK FREN BALATA A INMA LAMBASI ÇALI MA KONTROLÜ X X X X X X X X X ARKA FREN D SK VE BALATA A INMA KONTROLÜ, GEREK RSE DE M (MEVCUT OLAN T PLERDE) (**)(***) X X X X X X X X X ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE A INMA KONTROLÜ, GEREK RSE DE M (**)(***) X X X X X X X X X EL FREN KURSUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR SE EL FREN BALATASI A INMA KONTROLÜ, GEREK RSE DE M (**) X X X X X X X X X LAST KLER N A INMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREK RSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)(***) X X X X X X X X X TÜM MOTOR ÖN DÜZEN AYARI(***) X X X X X X X X X T PLER BALANS AYARI (**) X X X X X X X X X H DROL K D REKS YON S STEM YA ININ DE M (veya Her 2 Yılda Bir) X X TÜM MOTOR ÖN VE ARKA SÜSPANS YON ELEMANLARININ BO LUK KONTROLÜ, GEREK RSE LG L ELAMANLARIN DE M (**) (Rotba Ro l, T PLER Salıncak Burcu, Amo sör ) X X X X X X X X X TÜM MOTOR T PLER ALTERNATÖR ARJ VOLTAJININ KONTROLÜ(***) X X X X X X X X X ALTERNATÖR KABLOLARININ BA LANTI KONTROLÜ X X X X X X X X X AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLER YO UNLUK KONTROLÜ(*** X X X X X X X X X AKÜ KUTUP BA LARI VE BA LANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEYLER N TEM ZLENMES X X X X X X X X X KL MA TÜM MOTOR KL MA S STEM ÇALI MA PERFORMANSI KONTROLÜ X X X X X X X X X T PLER POLEN F LTRES N N DE M (veya Her Yıl)(***) X X X X X X X X X AYDINLATMA S STEM KONTROLÜ, FARLAR, S NYAL, DÖRTLÜ FLA ÖRLER, BAGAJ, YOLCU KAB N, TORP DO GÖZÜ ELEKTR KL TÜM MOTOR AYDINLATMASI, vb. X X X X X X X X X C HAZLAR T PLER ÖN CAM YIKAMA / S LME S STEM KONTROLÜ, FISK YELER N AYARI X X X X X X X X X ÖN CAM VE ARKA CAM S LECEKLER POZ SYON VE A INMA KONTROLÜ, GEREK RSE DE M (**) X X X X X X X X X BOYA TÜM T PLER BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANT BELGES N N LG L BÖLÜMÜNE KAYDED LMES X X X X X X X X X (*) Veya kilometre dolmaz ise her 5 yılda bir, zor artlar altında kullanımda her 3 yılda bir. (**) Periyodik bakım i çilik dahil olmayan ek ücrete tabi i lemler veya kontroller sonrası de i rilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi i çilikler. (***) Zor artlar altında kullanımda periyodik bakım tablosunda belir en sürelerden daha kısa sürelerde yapılması tavsiye edilir. (****) 240

243 Fiat 500L_ :48 Sayfa 241 LPG S STEML ARAÇLARA A T LAVE BAKIMLAR (EK ÜCRETE TAB LEMLER) GAZ KAÇAK KONTROLÜ 1- DOLUM BORUSU, DOLUM A ZI 2- MULT VALF 3- ELEKTROVALF 4- BASINÇ DÜ ÜRÜCÜ REGÜLATÖR 5- TÜM BORU VE HORTUMLAR. GÖRSEL KONTROLLER: LPG S STEM N OLU TURAN TÜM PARÇALARDA A INMA, SÜRTÜNME, BA LANTI KONTROLLER MEKAN K SUBAP T C L T PLERDE SUBAP AYARININ KONTROLÜ VE GEREK YORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire motor erinde) Kilometre X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LPG enjektör te i X X X SIVI FAZ LPG F LTRES N N DE M (ELEKTROVALF) X X X X X X X X X GAZ FAZI F LTRES N N DE M (REGÜLATÖR-YAKIT DA ITICI ARASI) X X X X X GAZ KONUMUNDA YANMA VER ML L / ENJEKTÖR KONTROLÜ GEREK RSE DE M X DEPO BA LANTILARININ TORK KONTROLÜ X X X X X LPG LE ÇALI MADA EGSOZ EM SYONUN KONTROLÜ ( GAZ ANAL Z C HAZI LE ) X X X X X X X X X BENZ N ELEKTRON K KONTROL ÜN TES OTOMAT K B LG PARAMETRELER SIFIRLAMA X X X X X X X X X LPG ÜN TES PARAMETRE GÜNCELLEME (GAZ AYARI) X X X X X X X X X 241

244 Fiat 500L_ :48 Sayfa 242 YILLIK BAKIM Bir y l içerisinde Km'ye ulaş lmamas durumunda aşağ daki işlemler ve kontroller yap lmal d r. Motor yağ n n değişimi Motor yağ filtresinin değişimi Hava filtresinin değişimi Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için) Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler) S v lar n kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanmas (Motor soğutma s v s, fren hidrolik yağ, cam y kama s v s, akü vb) Akü şarj durumunun kontrolü Triger ve yard mc sistem kay şlar n n kontrolü Ön fren balatalar n n ve ön fren disklerinin aş nma ve çal şma kontrolü, gerekirse değişimi (**) Ön/arka cam silecekleri aş nma ve pozisyon kontrolü, gerekirse değişimi (**) Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü Ön cam silecekleri çal şma kontrolü, f skiyelerin ayar Lastiklerin durumu/aş nma kontrolü ve gerekirse bas nçlar n n ayar (yedek lastik dahil) Ön ve arka süspansiyon elemanlar n n boşluk kontrolü, gerekirse ilgili elemanlar n değişimi (**) (Rot baş, Rotil, Sal ncak Burcu, Amortisör) Ayd nlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller, dörtlü flaşör, bagaj lambas, yolcu kabini ayd nlatma lambas, uyar lambalar) Gözle yap lacak kontroller; motor, vites kutusu, transmisyon, borular (egzoz, yak t, fren borular ), kauçuk parçalar Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor, ABS, Araç bilgisayar, Can Ağ vb.) 242

245 Fiat 500L_ :48 Sayfa 243 SEVİYE KONTROLLERİ Motor bölmesinde çalýþýrken asla sigara içmeyiniz; gaz ve yanýcý buhar ve yangýn riski olabilir. Seviye tamamlarken, farklý tipteki sývýlarý birbirleri ile karýþtýrmayýnýz, bunlar birbirleri ile uyumlu olmayabilirler ve otomobilin zarar görmesine sebep olabilirler. Motor sýcakken, yanma tehlikesini önlemek için motor bölmesinin içinde çalýþýrken dikkat ediniz. Motor sýcakken, fanýn aniden çalýþmaya baþlayabileceðini unutmayýnýz: Yaralanma tehlikesi. Eþarplar, atkýlar, kravatlar ve diðer bol giysiler; hareketli parçalara takýlabilirler. 243

246 Fiat 500L_ :48 Sayfa TwinAir Turbo 105 HP tipleri 212 F0Y0180 A. C. D.. 244

247 Fiat 500L_ :48 Sayfa V tipleri A.. C. D.. 245

248 Fiat 500L_ :48 Sayfa V MultiJet tipleri 214 F0Y0182 A.. C. D.. 246

249 Fiat 500L_ :48 Sayfa V MultiJet tipleri 215 F0Y0314 A.. C. D.. 247

250 Fiat 500L_ :48 Sayfa MOTOR YAÐI Motor durdurulduktan birkaç dakika sonra (yaklaþýk 5), otomobil düz bir zemine park edilmiþ haldeyken yað seviyesini kontrol ediniz V ve V MultiJet ve V MultiJet tipleri için Motor yağ çubuğunu (A) ç kart n, iz b rakmayan bir kumaş parças ile temizleyip tekrar yerine tak n. Motor yağ çubuğunu tekrar ç kart n ve seviyenin çubuk üzerindeki MIN ve MAX işaretleri aras nda olup olmad ğ n kontrol ediniz. MIN ile MAX arasýndaki mesafe yaklaþýk bir litrelik yaða tekabül eder. Yað seviyesi MIN iþaretine yakýn veya altýndaysa MAX iþaretine kadar B dolum aðzýndan yað dolumu yapýnýz. Yað seviyesi kesinlikle MAX iþaretini geçmemelidir. 0.9 TwinAir 105 HP tipleri için Motor yağ çubuğu (A), B kapağ ile bütünleşiktir. Kapağ gevşetin, çubuğu iz b rakmayan kumaş bir bezle temizleyin ve çubuğu yerine tekrar tak p kapağ s k n z. Motor yağ çubuğunu tekrar ç kart n ve seviyenin çubuk üzerindeki MIN ve MAX işaretleri aras nda olup olmad ğ n kontrol ediniz. Motor yağ tüketimi Maksimum motor yaðý tüketimi genellikle 1000 km de 400 gramdýr. Yeni otomobilin alýþma devresinden geçmesi gerekir, bu nedenle motor yað tüketiminin ancak ilk km - den sonra dengeleneceði dikkate alýnmalýdýr. DÝKKAT Yað eklenmesi veya deðiþtirilmesinden sonra ve seviye kontrolü yapmadan önce motorun birkaç dakika çalýþmasýna izin veriniz. Motorda bulunan yaðdan farklý özellikte yað ilave etmeyiniz. Kullanýlmýþ motor yaðlarý çevreye zarar veren tehlikeli maddeler içerir. Yaðýn ve filtrenin deðiþtirilmesi için, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.

251 Fiat 500L_ :48 Sayfa 249 MOTOR SOÐUTMA SIVISI Soðutma s v s n n seviyesi, motor soðukken kontrol edilmeli ve genleþme haznesindeki MIN ile MAX iþaretleri arasýnda olmalýdýr. Eðer seviye düþükse, depo kapağ n (C) ç kar n z (bir önceki sayfaya bak n z) ve Teknik Özellikler bölümünde aç klanan özelliklerde s v ekleyiniz. Motor soðutma sisteminde, PARAFLU UP koruyucu antifriz kullanýr. Tamamlama iþlemi sýrasýnda, soðutma sisteminde mevcut olan sývýnýn aynýsýný kullanýnýz. PARAFLU UP antifriz, baþka tip antifrizlerle karýþtýrýlamaz. Eðer farklý özellikte bir sývý ile karýþtýrýlmýþ ise, motoru çalýþtýrmayýnýz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Soðutma sistemi basýnçlýdýr. Gerekiyorsa, kapaðý sadece orijinaliyle deðiþtirin, aksi takdirde sistem verimliliði düþebilir. Motor sýcakken hazne kapaðýný açmayýnýz: Yanma tehlikesi. ÖN CAM/ARKA CAM/FAR YIKAMA SIVISI Tamamlamak için, hazne kapağ n (D) kald r n z (bir önceki sayfaya bak n z) ve Teknik Özellikler bölümünde aç klanan özelliklerde s v ekleyiniz. Ön cam yýkama sývýsý haznesi boþ iken yola çýkmayýnýz: Ön cam y kama sistemin çal şmas görüş aç s n n iyileştirilmesi için çok önemlidir. Piyasada bulunan bazý cam yýkama sývýsý katkýlarý yanýcýdýr. Motor bölmesi içindeki sýcak parçalar ile temas etmeleri halinde alev alabilirler. FREN HİDROLİK SIVISI Haznedeki hidrolik s v s seviyesi, MAX iþaretini geçmemelidir. Eğer s v ilave edilmesi gerekirse, kapaðý (E) (önceki sayfalara bak n z) çevirerek açýnýz ve "Teknik özellikler" bölümünde önerilen fren s v s n kullan n z. Not E hazne kapağ n ve çevresini uygun bir şekilde temizleyiniz. Kapağ açarken haznenin içine zararl maddelerin girmemesi için çok dikkatli olunuz. Seviye tamamlarken, aç kl ğ 0,12 mm veya daha az olan, entegre filtreye sahip bir huni kullan n z. DÝKKAT Fren hidrolik s v s nem çeker. Bu nedenle otomobil baðýl nemin yüksek olduðu alanlarda kullanýlacak ise; fren hidrolik sývýsýnýn Bakým Programý nda belirtilenden daha sýk aralýklarla deðiþtirilmesi gerekir. 249

252 Fiat 500L_ :48 Sayfa 250 Yüksek derecede aþýndýrýcý fren hidrolik s v s n n boyalý yüzeylere damlamamasýna dikkat ediniz. Damlamas durumunda hemen suyla y kay n z. Fren hidrolik s v s zehirli ve çok aþýndýrýcýdýr. Yanl şl kla temas edilmesi halinde, etkilenen bölgeyi su ve sabun ile yýkayýp durulayýnýz. Fren hidrolik s v s n n yutulmasý durumunda, derhal doktora başvurunuz. Kutu üzerindeki π sembolü sentetik tip fren hidroliðinin, mineral tip hidrolikten ayýrt edilmesini saðlar. Mineral tip sývýnýn kullanýlmasý; fren sisteminin özel kauçuktan üretilmiþ parçalarýna, tamir edilemeyecek þekilde hasar verir. HAVA FÝLTRESÝ/POLEN FİLTRESİ/DİZEL FİLTRESİ Filtre değişimi için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. 250

253 Fiat 500L_ :48 Sayfa 251 AKÜ Akü, normal çal şma koşullar alt nda kullan lan elektrolitin saf su ile seviye tamamlanmas n gerektirmez. Bununla birlikte, akünün durumunu periyodik olarak yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. AKÜ DEÐÝÞÝMÝ Gerekiyorsa aküyü, ayný özelliklere sahip yeni bir akü ile deðiþtiriniz. Akü üreticisi firmanýn vermiþ olduðu açýklamalarý uygulayýnýz. AKÜ KULLANIM ÖMRÜNÜN UZATILMASI ÝÇÝN YARARLI TAVSÝYELER Akünüzün boþalmasýný önlemek ve ömrünü uzatmak için, aþaðýdaki göstergelere bakýnýz: Otomobilinizi park ettiğinizde araç içindeki tavan lambalar ndan herhangi birinin aç k kalmas n önlemek için bütün kap lar n ve bagaj kapağ n n ve kaputun kapal konumda olduğundan emin olunuz. Otomobilin içindeki tavan ayd nlatmalar n kapat n z: Otomobil, tüm iç ayd nlatmalar otomatik olarak söndüren bir sistem ile de donat lm şt r. Motor çalýþmýyor iken güç çeken aksesuarlarý (radyo, dörtlü flaþör, park lambalarý gibi) uzun süre açýk býrakmayýnýz. Elektrik sisteminde herhangi bir çalýþma yapmadan evvel, akünün negatif kutbunu çýkartýnýz. Akü baðlantýlarý her zaman sýkýca takýlý olmalýdýr. DİKKAT %50 den daha az şarjda tutulan bir akü, ateşleme gücünde azalmaya yol açan oksitlenme ile birlikte hasar görecektir. Ayr ca akünün daha fazla donma riski vard r (-10 C'de donar). Eğer otomobil uzun süre kullan lmam ş ise, Otomobilin kullan l ş bölümündeki Otomobilin uzun süre park edilmesi paragraf na bak n z. Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli elektrik kaynaðýna ihtiyaç duyan elektrikli donanýmlar kurmak isterseniz (alarm, ses sistemi), en uygun akseuar ve cihazlarý önermenin yaný sýra otomobilin elektrik sisteminin gereken gücü kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir aküyle donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ederek toplam güç tüketiminin deðerlendirilmesi için yetkili bir Fiat servisine danýþýnýz. Akü sývýsý zehirli ve aþýndýrýcýdýr. Deri ve gözler ile temas ettirmeyiniz. Açýk alev veya muhtemel kývýlcým kaynaklarýný aküye yaklaþtýrmayýnýz: Patlama ve yangýn tehlikesi. Akünün elektrolit seviyesi düþükken kullanýlmasý tamir edilemeyecek þekilde zarar görmesine ve ayrýca patlamasýna sebep olabilir. 251

254 Fiat 500L_ :48 Sayfa 252 Elektrikli ve elektronik donanýmýn yanlýþ takýlmasý otomobile ciddi hasarlar verebilir. Otomobilinizi satýn aldýktan sonra, sürekli elektrik çeken ilave aksesuarlar (alarm sistemleri, ses sistemi, cep telefonu araç kiti gibi) takmak isterseniz yetkili bir Fiat servisine gidiniz. Buradaki uzman personel, size aksesuar serisinden en uygun aksesuarlar önermenin yan s ra, otomobilin elektrik sisteminin yeterli olup olmad ğ n kontrol edecek veya daha yüksek kapasitede bir akünün monte edilmesinin gerekip gerekmediğini de belirleyecektir. Aküler çevreye zarar veren maddeler ihtiva ederler. Akünüzü yetkili bir Fiat servisinde deðiþtirmeniz tavsiye edilir. FRENLER Araçta dört adet fren balatas mekanik aş nma detektörü bulunur (Her tekerlek için bir adet). Fren balatalar tamamen aş nmak üzereyken, hafif bir t slama sesi duyulur; bu durum yaklaş k 100 km boyunca etkin kal r (sürüş tarz na ve yol şartlar na bağl olarak). Bu durumda dikkatli bir şekilde araç sürülmeye devam edilebilir. Aş nan fren balatalar n n değiştirilmesi için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. Eðer otomobiliniz uzun bir süre soðuk ortamda kalacaksa donmasýný önlemek için aküyü sökünüz ve daha sýcak bir ortamda saklayýnýz. Akü üzerinde veya yakýnýnda çalýþýrken daima özel bir koruyucu gözlük takýnýz. 252

255 Fiat 500L_ :48 Sayfa 253 JANTLAR VE LASTÝKLER Ýki haftada bir ve uzun yolculuklarýn öncesinde tüm lastiklerin ve stepnenin basýncýný kontrol ediniz. Hava basýnç deðerlerinin, lastikler soðukken veya soðuyuncaya kadar beklendikten sonra ölçülmesi gerekir. Doðru basýnç deðerleri için Teknik Özellikler bölümündeki Lastikler konusuna bakýnýz. Yanlýþ basýnç anormal lastik aþýnmasýna yol açar (þekil 216): A normal basýnç: Lastik homojen þekilde aþýnýr. B normalden az basýnç: Lastik kenarlardan aþýnýr. C yüksek basýnç: Lastik orta kýsýmlardan aþýnýr. Lastikler, lastik diþleri 1.6 mm den daha az olursa deðiþtirilmelidir. Her şartta, otomobilin kullanýldýðý ülkedeki kanunlara uyunuz. şekil 216 F0Y0006 ÖNEMLÝ NOTLAR Mümkün olduðu kadar ani frenlemelerden ve sert kalkýþlardan kaçýnýnýz. Kaldýrým kenarlarýna ve diðer sert engellere çarpmayýnýz, çukurlara girmeyiniz. Bozuk zeminli yollarda uzun süre kullanmak, lastiklere zarar verebilir. Lastiklerde anormal þiþlikler, düzensiz aþýnmalar ve lastik yanaklarýnda kesilmeler olup olmadýðýný periyodik olarak kontrol ediniz. Aş r yüklü konumda iken araç ile seyahat etmekten kaç n n. Bir lastik patlarsa derhal arac durdurun ve lastiği değiştiriniz. Lastikler çok fazla kullanýlmasa da eskir. Diþlerde ve yanaklarda oluþan çatlaklar, lastiðin eskidiðinin iþaretidir. Her halükarda, lastikler bir araçta 6 seneden fazla bir süredir bulunuyorsa hala kullanýlýp kullan lamayacaklarýnýn deðerlendirilmesi için uzman bir personel tarafýndan kontrol edilmelidirler. Ayrýca stepneyi de (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) kontrol etmeyi unutmayýnýz. Ön ve arka lastiklerin eşit olarak aş nmalar n sağlamak için, her bin kilometrede bir lastiklerin yerini değiştirmeniz gerekir. Dönme yönlerinin değişmemesi için, ayn taraftaki lastikleri birbiri ile değiştiriniz. Lastik değiştirme durumunda, daima yeni lastik kullan n z ve nereden geldiği belli olmayan lastikleri kullanmaktan kaç n n z. Bir lastik deðiþtirilecekse þiþirme supabýný da deðiþtiriniz. 253

256 Fiat 500L_ :48 Sayfa 254 Soldaki lastiði saða takarak veya tersini yaparak, lastikleri çapraz olarak deðiþtirmeyiniz. Yol tutuþunun doðru þiþirilmiþ lastiklere de baðlý olduðunu unutmayýnýz. Düþük lastik basýncý, hasar verecek þekilde lastiklerin ýsýnmasýna sebep olabilir. ÖN CAM/ARKA CAM SİLECEKLERİ SÝLECEK LASTÝKLERÝ Lastikler bükülmüþse veya yýpranmýþsa deðiþtirilmelidirler. Her durumda yýlda bir kez deðiþtirilmelidirler. Birkaç basit bilgi lastiklerin hasar görmesi olasýlýðýný azaltabilir: Sýcaklýk sýfýr derecenin altýna düþtüðünde, silecek süpürgelerinin donarak cama yapýþýp yapýþmadýðýný kontrol ediniz. Eðer gerekiyor ise, buz çözücü bir antifriz ile çözülmelerini saðlayýnýz. Cam üzerinde biriken karlarý temizleyiniz: Bu þekilde silecek süpürgelerini korur ve elektrikli ön cam silecek motorunun zorlanýp, fazla ýsýnmasýný engellemiþ olursunuz. Ön cam/arka cam sileceklerini kuru cam üzerinde çalýþtýrmayýnýz. Alaþým jantlar, jantlarýn mekanik özellikleri bozulabileceðinden 150 C üzerindeki sýcaklýklara maruz býrakýlmamalýdýr (Lastiklerin mekanik özellikleri azaltýlabilir). Görüþ mesafesini azaltacaðý için, aþýnmýþ silecek lastikleri ile yola çýkmak tehlikelidir. 254

257 Fiat 500L_ :48 Sayfa 255 Silecek lastiklerinin kald r lmas Silecek lastiklerinin ön camdan kald r lmas gerektiğinde (örn.; kar yağmas halinde veya silecek lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğinde) aşağ daki şekilde hareket ediniz: Döner düğmeyi (A - şekil 217) O konumuna çeviriniz. Kontak anahtar n OFF konumuna çeviriniz. Kontak anahtar n STOP konumuna getirdikten sonra iki dakika içinde sağ kolu en az ndan yar m saniye boyunca oynatarak, silecek kolunun k sa bir hareket yapmas n sağlay n z. Yukar da belirtilen işlem, sileceği değişiklik için en uygun konuma getirme amac yla arka arkaya en fazla 3 defa uygulanmal d r. Silecek kolunu aşağ ya indirmek için kontak anahtar n MAR-ON konumuna çeviriniz. DİKKAT Silecekler çal şt r lmadan önce veya kontak anahtar MAR-ON konumuna çevrilmeden önce silecek kollar mutlaka tekrar cam n üzerine yerleştirilmelidir. Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Cam silecek kolunu (A-şekil 218) kaldýrýnýz, silecek lastiğini koldan ç kar n z. Yeni silecek lastiğini, kilitlendiðinden emin olarak takýnýz. Ön cam silecek kolunu ön cam n üzerine indiriniz. Ön cam sileceklerini ön camdan kald r lm ş haliyle çal şt rmay n z. şekil 217 F0Y0049 şekil 218 F0Y

258 Fiat 500L_ :48 Sayfa 256 Arka cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kapağ (A-şekil 219) kald r n, c vatay (B) kald r n ve kolu ç kar n z. Kolu doğru şekilde oturtun, c vatay (B) s k n ve kapağ (A) indiriniz. SU FISKİYELERİ Ön cam su f skiyesi Ön cam su f skiyeleri sabittir (A-şekil 220). Eðer hiç sývý püskürmüyor ise, önce haznede sývý olup olmadýðýný kontrol ediniz (bu bölümde yer alan Seviye kontrolleri kýsmýna bakýnýz). Daha sonra, fýskiye deliklerinin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz, gerekiyor ise bir iðne kullanarak temizleyiniz. DÝKKAT Açýlýr tavan mevcut otomobillerde, su püskürtücüleri çalýþtýrmadan önce açýlýr tavanýn kapalý olduðunu kontrol ediniz. 256 şekil 219 F0Y0208 şekil 220 F0Y0209

259 Fiat 500L_ :48 Sayfa 257 Arka cam y kay c s Arka cam y kay c s n n su püskürtücüleri sabittir. Püskürtücüleri içeren taş y c parça arka cam n üzerinde bulunur (şekil 221). şekil 221 F0Y0210 KAROSER OTOMOBÝLÝN KÖTÜ HAVA ÞARTLARINDAN KORUNMASI Otomobilinizin karoserini pasa karþý etkin bir biçimde korumak için, Fiat yüksek teknolojiye sahip çözümler uygulamýþtýr. Bu çözümler þunlardýr: Otomobilin paslanma ve çizilmeye karþý dirençli olmasýný saðlayan boya sistemleri ve ürünleri. Pasa karþý yüksek direnci olan galvanizli (veya ön iþlem görmüþ) çelik sac kullanýlmasý. Gövdenin altýna, motor bölmesine, çamurluk iç kýsýmlarýna ve diðer parçalara yüksek koruyucu özelliklere sahip, balmumu ihtiva eden ürünlerin püskürtülmesi. Dýþ etkiye açýk; kapý altý, çamurluk içleri ve kenarlar gibi bölgelerin korunmasý için plastik kaplama malzemelerinin püskürtülmesi. İçerisinde su cepleri ve yoğuşma oluşmas n önlemek için "aç k" tipten kutu kesitli bölmelerin kullan lmas. GÖVDENÝN VE ALT KISIMLARIN GARANTÝSÝ Otomobiliniz bütün orjinal karoser konstrüksiyonu ve gövde parçalarý pas nedeni ile delinmeye karþý garanti kapsam ndad r. Bu garantinin genel þartlarý için Garanti Kitapçýðý na bakýnýz. 257

260 Fiat 500L_ :48 Sayfa 258 GÖVDENÝN ÝYÝ DURUMDA TUTULMASI ÝÇÝN ÖNERÝLER Boya Boya sadece otomobilinizin çekici görünmesini saðlamaz, ayný zamanda sacý korur. Boyanýn iyi durumda kalabilmesi için yapýlacak en temel işlem otomobilin yýkanmasýdýr, yýkama iþleminin sýklýðý otomobilinizin kullanýldýðý þartlara ve çevreye baðlýdýr. Örneðin otomobilinizi hava kirliliðinin yüksek olduðu yerlerde kullanýyorsanýz, tuz serpilmiþ yollarda kullanýyorsanýz, sýk sýk yýkamanýz tavsiye edilir. Otomobilinizi doðru þekilde yýkamak için: Otomatik yýkama makinelerinde hasar görmesini önlemek için, anteni tavandan sökünüz. Eğer yüksek bas nçl su kullan l yorsa, gövdenin hasar görmemesi için su püskürtücüsünün en az 40 cm uzaktan kullan lmas n sağlay n z. Uzun vadede, bas nçl su kullan m n n gövdeye zarar verebileceği unutulmamal d r. Gövdeyi düþük basýnçlý su ile ýslatýnýz. Süngeri sýk sýk sabunlu suya batýrarak, otomobili yýkayýnýz. Su ile iyice durulayýp, hava püskürterek kurutunuz veya güderi bir bez ile kurulayýnýz. Kuruturken suyun bulunabileceði kapý kenarlarý, kaput ve farlarýn etrafý gibi gözle az görülür alanlara özellikle dikkat ediniz. Yýkama iþleminden hemen sonra otomobili kapalý bir alana götürmeyip, açýkta býrakarak üzerindeki suyun buharlaþmasýný saðlayýnýz. Otomobilinizi, uzun süre güneþte park edilmiþ ise veya motor kaputu sýcak iken yýkamayýnýz; boyanýn cilasýný bozarsýnýz. Dýþ plastik parçalar da otomobilin geri kalanýyla ayný þekilde temizlenmelidir. Mümkün olan yerde aðaç altýna park etmeyin; bir çok aðacýn ürettiði reçinemsi maddeler boyaya mat bir görünüm verip paslanma sürecini hýzlandýrma olasýlýðýný artýrýr. DÝKKAT Kuþ pislikleri, derhal büyük bir dikkatle yýkanmalýdýr. Bunlarýn asidi zararlýdýr. Deterjanlar sularý kirletir. Bu sebepten dolay otomobil, y kama esnas nda kullan lan suyun toplanabildiği ve ar t labildiği tesislerde y kanmal d r. Araç boyas n n estetik görünümünü korumak amac yla kullan lan aş nd r c ürünler ve/veya cila arac temizlemek için kullan lmamal d r. 258

261 Fiat 500L_ :48 Sayfa 259 Camlar Özel cam temizleyicisi ürünlerini kullanýnýz. Camý çizmemek veya þeffaflýða hasar vermemek için temiz kumaþlar kullanýnýz. DÝKKAT Rezistansa zarar vermemek için, rezistanslý arka camýn iç kýsmýný rezistanslarýn yönüne paralel olarak yavaþça siliniz. Ön farlar Yumuşak ve nemli bir bez ve araba deterjan kullan n z. DÝKKAT Ön farlarý temizlemek için aromatik maddeler (örn. benzin) veya keton (örn. aseton) kullanmayýnýz. DİKKAT Otomobili yüksek bas nçl su ile y karken suyu otomobilin farlar ndan en az 20 cm mesafede tutunuz. Motor bölümü Kýþ sonunda, motor bölmesinin içi su jeti doðrudan elektronik kumanda birimlerine tutulmadan dikkatlice yýkanmalýdýr. Motoru yýkatmak için uzman bir servis ile temasa geçmeniz tavsiye edilir. DÝKKAT Otomobil; motor soðuk ve anahtar STOP konumundayken yýkanmalýdýr. Yýkama iþleminden sonra çeþitli korumalarýn (lastik kapaklar ve çeþitli kaplamalar gibi) hasar görmediðinden veya çýkmadýðýndan emin olunuz. OTOMOBÝLÝN ÝÇÝ Sacýn paslanmasýna sebep olabileceði için, paspaslarýn altýnda su birikip birikmediðini düzenli olarak kontrol ediniz. Otomobilin içini hiçbir zaman yað, eter veya iþlenmiþ petrol ürünleriyle temizlemeyiniz. Silme sýrasýnda oluþabilecek elektrostatik kývýlcýmlar yangýna sebep olabilir. Otomobil içinde sprey tüpleri bulundurmayýnýz, patlama tehlikesi vardýr. Sprey tüplerinin 50 C daha fazla sýcaklýða maruz kalmamalarý gerekir. Hava ýsýnmaya baþladýðýnda, otomobil içindeki sýcaklýk bu rakam n üzerine çýkabilir. 259

262 Fiat 500L_ :48 Sayfa 260 KOLTUKLARIN, KUMAÞ VE KADÝFE BÖLÜMLERÝN TEMÝZLENMESÝ Tozu temizlemek için yumuþak bir fýrça veya elektrik süpürgesi kullanýnýz. Fýrça hafif ýslatýlýrsa, kadife daha iyi temizlenebilir. Koltuklarý, doðal deterjanlý suyla hafifçe ýslatýlmýþ bir süngerle siliniz. ÝÇ PLASTÝK PARÇALAR Plastik parçalarý su ve aþýndýrýcý olmayan nötr bir deterjan ile nemlendirilmiþ bezle siliniz. Gres veya sert kirleri çýkarmak için parçalarýn görünümlerini koruyacak uygun bir ürün kullanýnýz. Gerekirse su ile nemlendirilmiş mikro fiber bez kullanarak tozlar temizleyiniz. Art klar b rakabileceğinden, kağ t maddelerin kullan m tavsiye edilmez. DÝKKAT Gösterge panelinin camýný temizlemek için alkol veya benzin kullanmayýnýz. DERÝ KAPLI DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ/VÝTES KOLU TOPUZU (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu parçalar su ve nötr sabun ile temizlenmelidir. Kesinlikle ispirto veya alkol bazlý ürünler kullanmayýnýz. Ýç mekaný temizlemek için herhangi bir özel ürün kullanmadan önce, etiket talimatlarýný ve bilgilerini, bunlarýn ispirto ve/veya alkol bazlý maddeler içermediklerinden emin olmak için dikkatlice okuyunuz. 260

263 Fiat 500L_ :50 Sayfa 261 OTOMOBİL TANITIM PLAKALARI Tan t m kodlar n not alman z önerilir. Plakalarda bas l olarak verilen tan mlama verileri ve yerleri aşağ daki gibidir: Otomobil tan t m plakas (VIN). Şasi kod numaras. Boya tan t m plakas. Motor numaras. TANITIM PLAKASI (VIN) Arka bagaj n (şekil 222) sol taraf nda yer al r (ulaşmak için paspas kald r n z) ve aşağ daki bilgileri içerir: B Tip onay numaras. C Tip kodu. D Şasi numaras. E Azami yüklü ağ rl k. F Römorkla birlikte tam yüklü maksimum ağ rl k. G Azami ön aks yükü. H Azami arka aks yükü. I Motor tipi. L Şasi versiyon kodu. M Yedek parça kodu. N Duman indeksi için bölüm (dizel motorlu tipler). şekil 222 F0Y

264 Fiat 500L_ :50 Sayfa 262 BOYA TANITIM PLAKASI Motor kaputunun iç taraf ndad r ve aşağ dakileri içerir (şekil 223): A Boya üreticisi. B Renk ismi. C Fiat renk kodu. D Yeniden boyama ve rötuş kodu. ÞASÝ NUMARASI Şasi numaras yolcu bölümü taban sac nda yer al r ve aşağ dakileri içerir: Model. Şasi numaras. MOTOR NUMARASI Motor iþareti silindir bloðu üzerine basýlmýþtýr, model ve numarasýný içerir. 262 şekil 223 F0Y0003

265 Fiat 500L_ :50 Sayfa 263 MOTOR KODLARI- AS VERS YONLARI Tipler Motor kodlar asi versiyonlar 0.9 TwinAir Turbo 105 HP 199B V 843A V MultiJet 199B4000 (*) (**) Tr g 199LYC1B L2B 199LYC1B L2E (*) 199LYC1B L2G (**) 199LYB1B L1 199LYB1B L1B (**) 199LXY1A L0H 199LXY1A L0D (**) 263

266 Fiat 500L_ :50 Sayfa 264 MOTOR Tipler 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V Motor kodu 199B A1000 Çevrim Benzinli Benzinli x x ± ± / / / / / / Bujiler K K 264

267 Fiat 500L_ :50 Sayfa 265 Tipler V MultiJet V Multijet 120 HP Motor kodu 199B A3000 Çevrim Dizel Dizel 69.6 x ± ± Dizel motorlu tipler Dizel motorlu tipler 265

268 Fiat 500L_ :50 Sayfa 266 YAKIT BESLEME Tipler 0.9 TwinAir Turbo 105 HP Yakıt besleme Darbe kontrollü ve değişken tahrikli emme valfi ile zamanlı birbiri ardına gelen çok noktalı elektronik enjeksiyon V Çok noktalı (Multipoint) sıralı fazlı, geri dönüşsüz elektronik enjeksiyon V MultiJet V MultiJet Turbo ve intercoolerli, elektronik kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon Yakýt sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin veya onarýmlarýn doðru olarak veya teknik özelliklerin dikkate alýnarak yapýlmamasý, yangýn riski ile birlikte arýzalara sebep olabilir. AKTARMA ORGANLARI Tipler Vites kutusu Debriyaj Çekiş 0.9 TwinAir Turbo 105 HP Altı ileri ve bir geri vites; V ileri vitesler senkromeçli V MultiJet V MultiJet Beş ileri ve bir geri vites; ileri vitesler senkromeçli Otomatik seviye ayarlı pedal Ön 266

269 Fiat 500L_ :50 Sayfa 267 FRENLER Tipler Ön frenler Arka frenler El freni 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V V MultiJet V MultiJet DÝKKAT Yoldaki su, buz ve tuz fren balatalarý üzerinde birikebilir, bundan dolayý ilk frenleme esnasýnda performans düþüklüðüne neden olabilirler. SÜSPANSÝYONLAR disk Tipler Ön Arka 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V V MultiJet tekerlekler ve viraj demiri (stabilizatör bar) V MultiJet Disk Kol ile kumanda edilir, arka frenlerde çalýþýr 267

270 Fiat 500L_ :50 Sayfa 268 DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ Tipler 0.9 TwinAir Turbo 105 HP Dönüş çapı (kaldırımdan kaldırıma) 10, V 10, V MultiJet 10, V MultiJet 10.7 Tip Kremayer ve pinyon kumandalı elektrik destekli direksiyon sistemi 268

271 Fiat 500L_ :50 Sayfa 269 TEKERLEKLER JANTLAR VE LASTÝKLER Preslenmiş sac veya alaş m jantlar. Radyal iç lastiği olmayan tipteki lastikler. Onaylanan lastikler kay t kitapç ğ nda belirtilmiştir. Hareket halinde otomobilin güvenliğini sağlamak için tüm jantlara tan mlanm ş olan ayn marka ve tipte lastik tak lmal d r. DİKKAT İç lastiği olmayan tipteki lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmay n z. YEDEK LASTÝK Pres çelik jant. İç lastiği olmayan tipteki lastik. T = Maksimum h z oran. Lastiðin maksimum hýz endeksi Q = 160 km/s e kadar. R = 170 km/s e kadar. S = 180 km/s e kadar. T = 190 km/s e kadar. U = 200 km/s e kadar. H = 210 km/s e kadar. V = 240 km/s e kadar. Kýþ lastikleri için maksimum hýz endeksi QM + S = 160 km/s e kadar. TM + S = 190 km/s e kadar. HM + S = 210 km/s e kadar. TEKERLEK AYARLARI Toplam ön toe in aç s : 0.5 ± 1 mm Bu değerler otomobilin normal çal şma durumu içindir. LASTİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİN DOĞRU OKUNMASI Örnek (şekil 224): 195/65 R 15 82T 195 Nominal genişlik (S, mm cinsinden iki kenar aras ndaki mesafe). 65 Yükseklik/genişlik oran yüzdesi (H/ S). R Radyal lastik. 15 İnç cinsinden jant çap (Ø). 82 = Yük (kapasite) oran. şekil 224 F0Y

272 Fiat 500L_ :50 Sayfa 270 Yük endeksi (kapasite) 70 = 335 kg 81 = 462 kg 71 = 345 kg 82 = 475 kg 72 = 355 kg 83 = 487 kg 73 = 365 kg 84 = 500 kg 74 = 375 kg 85 = 515 kg 75 = 387 kg 86 = 530 kg 76 = 400 kg 87 = 545 kg 77 = 412 kg 88 = 560 kg 78 = 425 kg 89 = 580 kg 79 = 437 kg 90 = 600 kg 80 = 450 kg 91 = 615 kg JANT ÜZERÝNDEKÝ BÝLGÝLERÝN DOÐRU OKUNMASI Örnek (şekil 224): 6 J x 15 H2 6 Jant genişliği inç olarak (1). J Lastik topuğunun oturduğu jant n yan ç k nt s n n profili (2). 15 İnç cinsinden jant n nominal çap (tak lacak jant n çap na karş l k gelir) 3 = Ø. H2 Tekerlek kamber aç s (disk/jant destek düzlemi ile tekerlek jant merkezi aras ndaki mesafe). 270

273 Fiat 500L_ :50 Sayfa 271 STANDART JANT VE LASTİKLER Tipler Jantlar Lastikler Kış Lastikleri 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V 6Jx15 H2 ET 39 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 7Jx17 H2 ET 41 6Jx15 H2 ET 39 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 7Jx17 H2 ET 41 (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H (*) 225/45 R17 91H(*) 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H (*) 225/45 R17 91H(*) 195/65 R15 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 225/45 R17 91Q (M+S) 195/65 R15 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 225/45 R17 91Q (M+S) Küçük yedek lastik (*) Jant Lastik 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M 271

274 Fiat 500L_ :50 Sayfa 272 Tipler Jantlar Lastikler Kış Lastikleri V MultiJet V MultiJet 6Jx15 H2 ET 39 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 7Jx17 H2 ET 41 6Jx15 H2 ET 39 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 7Jx17 H2 ET 41 (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H (*) 225/45 R17 91H(*) 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H (*) 225/45 R17 91H(*) 195/65 R15 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 225/45 R17 91Q (M+S) 195/65 R15 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 225/45 R17 91Q (M+S) Küçük yedek lastik (*) Jant Lastik 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M 272

275 Fiat 500L_ :50 Sayfa 273 Trekking tipleri Tipler Jantlar Lastikler Kış Lastikleri 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V V MultiJet V MultiJet 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 7Jx17 H2 ET 41 (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda Not: 195/65 R15 91H ve 205/55 R16 91H tipi lastikler lastik profilinden 9 mm uzun maksimum çıkıntılı kar zincirleri kullanır. 225/45 R17 91H tipi lastiklere kar zinciri takılamaz. 205/55 R16 91H (*) 225/45 R17 91H(*) Küçük yedek lastik (*) Jant Lastik 205/55 R16 91Q (M+S) 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M 225/45 R17 91Q (M+S) 273

276 Fiat 500L_ :50 Sayfa 274 SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar) Lastik sıcak iken yapılan ölçümlerde; verilen değere +0.3 bar eklenmelidir. Kış lastikleri takılıyken yapılan ölçümlerde standart lastik için verilen değere +0.2 bar eklenmelidir. Lastik soğuk iken basıncı tekrar kontrol ediniz. Lastikler Yüksüz/Ortalama yük Tam yük Yedek lastik Ön Arka Ön Arka (*) 195/65 R15 91H 2,2 /2,4 (**) 2,0 /2,4 (**) 2,5 /2,8 (**) 2,5 /2,9 (**) 205/55 R16 91H 2.2 /2.4 (**) ,2 225/45 R17 91H 2.2 /2.4 (**) (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda (**) V MultiJet tipleri Trekking tipleri Yüksüz/Ortalama yük Tam yük Yedek lastik Lastikler Ön Arka Ön Arka (*) 205/55 R16 91H /45 R17 91H (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda 274

277 Fiat 500L_ :50 Sayfa 275 JANT KORUYUCU LASTİKLER Çelik jantlara (yaylar ile) sabitlenmiş olan entegre jant kapaklar na sahip araçlara ve sat ş sonras nda jant korumal (Rim Protector) lastiklerin (şekil 225) kullan ld ğ araçlara jant kapaklar TAKMAYINIZ. Uygun olmayan lastiklerin ve jant kapaklar n n kullan lmas, lastik bas nc n n aniden azalmas na sebep olabilir. şekil 225 F0Y

278 Fiat 500L_ :50 Sayfa 276 BOYUTLAR BAGAJ HACMİ = re A B C D E F (*) G H (*) I (* 276

279 Fiat 500L_ :50 Sayfa 277 TREKKING TİPLERİ BAGAJ HACMİ = re A B C D E F (*) G H (*) I (* 277

280 Fiat 500L_ :50 Sayfa 278 PERFORMANS Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz. Tipler km/h 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V V MultiJet V MultiJet V Multijet 120 HP 189 Trekking tipleri Tipler km/h 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V V MultiJet V MultiJet V Multijet 120 HP

281 Fiat 500L_ :50 Sayfa 279 AÐIRLIKLAR Tipler Boþ aðýrlýk 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V Çekme baðlantýsýnda maksimum (* (** (***

282 Fiat 500L_ :50 Sayfa 280 Tipler Boþ aðýrlýk Sürücü dahil taþýnabilecek yük (kg) (**) Römork çekme yükü (kg) Çekme baðlantýsýnda maksimum (***) Trekking tipleri V MultiJet 1310 (***) V MultiJet 1365/1375 (***) (*) 550 / 545 (***) / 1850 (***) / 1930 (***) (*) (**)

283 Fiat 500L_ :50 Sayfa 281 KAPASÝTELER Benzinli tipler 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V Yakýtlar ve orijinal ürünler Yakýt deposu (litre): Minimum 95 R.O.N. Yedek yakýtla birlikte (litre): Motor soðutma sistemi (litre): ,3 4,5 (oktanlý) kurþunsuz benzin (EN228 Stan.) %50 su ve %50 UP PARAFLU karýþýmý (*) Motor yað karteri (litre): SELENIA DIGITEK P.E. (0.9 TwinAir Turbo 105 HP (litre): 3,3 2,95 1,76 1,76 tipi) SELENIA K P.E. (1.4 16V tipi) TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE 0,5 0,5 TUTELA TOP 4 yýkayýcý sývý haznesi (litre): 2,9 2,9 UP (*) Su ve TUTELA PROFESSIONAL 281

284 Fiat 500L_ :50 Sayfa 282 Dizel tipler V MultiJet V MultiJet Yakýt deposu (litre): Yedek yakýtla birlikte (litre): Motor soðutma sistemi (litre): Motor yað karteri (litre): filtresi (litre): Vites kutusu/diferansiyel muhafazasý (litre): ,9 3,0 3,2 2,0 0,5 2, (*) UP 6,35 4,3 4,75 1,76 0,5 2,9 Yakýtlar ve orijinal ürünler Dizel motorlu araçlar için yakýt (EN590 Stan.) PARAFLU UP karýþýmý (*) SELENIA WR P.E. TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE TUTELA TOP 4 PROFESSIONAL SC

285 Fiat 500L_ :50 Sayfa 283 YAÐLAR VE SIVILAR TAVSÝYE EDÝLEN ÜRÜNLER VE TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için Kullaným yað ve sývýlarýn teknik özellikleri Benzinli motorlar için yaðlar (0.9 TwinAir Turbo 105 HP tipi) Benzinli motorlar için yaðlar (1.4 16V tipi) Dizel motorlar için yaðlar FIAT GS1 spesifikasyonlarýný karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli SAE 0W-30 ACEA C2 yaðý. FIAT S2 spesifikasyonlarýný karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli SAE 5W-40 ACEA C3 yaðý. FIAT S1 spesifikasyonlarýný karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli Orijinal yaðlar ve sývýlar SELENIA DIGITEK P.E. Referans No F020.B12 SELENIA K P.E. Referans No F603.C07 SELENIA WR P.E. Referans No F510.D07 Deðiþim aralıkları Periyodik bakým planýna göre Periyodik bakým planýna göre Periyodik bakým planýna göre 283

286 Fiat 500L_ :50 Sayfa 284 Kullanım Transmisyon için yaðlar ve gresler Fren hidroliði Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için yað ve sývýlarýn teknik özellikleri Orijinal yaðlar ve sývýlar TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE TUTELA ALL STAR TUTELA STAR 700 TUTELA TOP 4 Uygulamalar Mekanik vites kutusu Fren ve debriyaj hidrolik 284

287 Fiat 500L_ :50 Sayfa 285 Kullanım Radyatörler için koruyucu sývý Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için yað ve sývýlarýn teknik özellikleri CUNA NC , ASTM D 3306 spesifikasyon- Orijinal yaðlar ve sývýlar PARAFLU UP (*) Uygulamalar PARAFLU UP (**) sývýsý TUTELA DIESEL ART TUTELA PROFESSIONAL SC 35 (*) UP (**) PARAFLU sulandýrýlarak veya 285

288 Fiat 500L_ :50 Sayfa 286 YAKIT TÜKETİMİ Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim deðerleri Avrupa Birliði Normlarına göre belirlenmiþ homologasyon testleri esas alýnarak belirlenmiþtir. Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek için gerçekleþtirilmiþtir: Şehir içi çevrim: Motor soðuk iken yola çýkýlýr ve otomobil þehir içinde yerleþim bölgelerindekine benzer þartlarda kullanýlýr. Şehir dýþý çevrim: Otomobil, þehir dýþý trafiðindekine benzer þartlarda, bütün viteslerde sýk sýk hýzlanarak kullanýlýr: Sürüþ hýzý 0 ve 120 km/s arasýnda deðiþiklik gösterir. Ortalama yakýt tüketimi: Otomobil yaklaþýk %37 normal þehir içi trafikte ve yaklaþýk %63 þehir dýþı trafikte kullanýlarak elde edilir. DÝKKAT Yol durumu, trafik, hava þartlarý, sürüþ þekli, donanýmlar, aksesuarlar, araçtaki yük, tavan yük taşıma çıtası, aracýn durumu ve aracýn aerodinamik özelliklerini etkileyen diðer faktörlere baðlý olarak; gerçek yakýt tüketimi, belirtilen deðerlere göre farklýlýk gösterir. DİKKAT Yakıt tüketimi sadece ilk 3000 km den sonra daha düzenli olacaktır. AVRUPA NORMLARINA GÖRE YAKIT TÜKETİMLERİ (litre/100 km) Tipler Þehir içi Þehir dýþý Ortalama 0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*) TwinAir Turbo 105 HP (*) (**) V V MultiJet V MultiJet V MultiJet 120 HP 5.5/5.4 (***) 4.0/3.9 (***) 4.6/4.5 (***) 286

289 Fiat 500L_ :50 Sayfa 287 Trekking tipleri Tipler Şehir içi Şehir dışı Ortalama 0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*) 6,0 4,6 5, V 8,4 5,3 6, V MultiJet 5,2 3,8 4, V MultiJet 5,6 4,1 4, V MultiJet 120 HP (*) T (**) 287

290 Fiat 500L_ :50 Sayfa 288 CO 2 EMİSYONLARI Egzoz gazlarý içindeki CO emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir. 2 Tipler Avrupa normlarına göre CO emisyonları (g/km) TwinAir Turbo 105 HP TwinAir Turbo 105 HP (*) V V MultiJet V MultiJet 117 (*) Trekking tipleri Tipler Avrupa normlarına göre CO emisyonları (g/km) TwinAir Turbo 105 HP V V MultiJet V MultiJet

291 Fiat 500L_ :50 Sayfa 289 BELİRLİ PAZARLARDA GEÇERLİ RESMİ TİP ONAYI Radyo frekanslı uzaktan kumanda Ülke tip onayı ilkeleri (TRF198) AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément : MR 6345 ANRT 2011 Fas Date d'agrément : 13 JUIN 2011 Araç Bilgisayarı tip onayı ilkeleri (BCML7) Ürdün TRC/LPD/2011/102 TRC/LPD/2012/75 AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément : MR 6968 ANRT 2012 Date d'agrément : 22 FEV 2012 Meksika RLVMABC RLVMABC Suriye Simge TRF198= /12-3 BCML7= /12-4 Simge Güney Afrika Tunus Simge TA-2011/505 APPROVED Simge TA-2011/1915 APPROVED 289

292

293 5 0 0 L L I V I N G

294

295 500L Living_ :19 Sayfa 293 Bu bölümde, 500L LIVING modelinin 5 ve 7 koltuklu versiyonlar aç klanm şt r. Aç klamalar 500L modeline ait El Kitapç ğ nda yer alanlardan farkl olanlar için geçerlidir.

296 500L Living_ :19 Sayfa 294 İÇİNDEKİLER KOLTUKLAR İÇ EKİPMANLAR BAGAJ BÖLÜMÜ EMNİYET KEMERLERİ "UNIVERSAL" ÇOCUK KOLTUĞU SİSTEMİNİN MONTAJI (EMNİYET KEMERİ İLE) HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ (FIX&GO AUTOMATIC) TEKERLEK DEĞİŞİMİ AMPUL DEĞİŞİMİ MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI TEKERLEKLER BOYUTLAR PERFORMANS AĞIRLIKLAR YAKIT TÜKETİMİ CO2 EMİSYONLARI

297 500L Living_ :19 Sayfa 295 KOLTUKLAR ÜÇÜNCÜ SIRA ARKA KOLTUK (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz modellerde, arka koltuklar n arka k sm nda iki adet katlan r koltuk daha bulunur (bkz. şekil 1). Bu koltuklar, bagaj bölümünde daha fazla yer aç lmas için katlanabilir: Daha fazla bilgi için bkz. Bagaj bölümü. Hareket etmeden önce, koltuklar n, sabitleme parçalar yla yerlerine düzgün oturduğundan emin olunuz. DİKKAT Üçüncü s ra koltuklarda, sadece 1,64 m den k sa kişilerin oturmas önerilir. şekil 1 F0Y

298 500L Living_ :19 Sayfa 296 Üçüncü s ra arka koltuklara erişim Aşağ daki ad mlar takip ediniz: İkinci s ra koltuk başl klar n tamamen indiriniz. Emniyet kemerini, düzgün bir şekilde gerdirildiğinden ve katlanm ş olmad ğ ndan emin olarak yana kayd r n z. A kolunu (şekil 2) kullanarak ikinci s radaki koltuklar öne ittiriniz. İkinci s ra koltuklar tamamen katlamak için B açma kolunu kald r n z: Koltuk s rtl ğ ve minderi otomatik olarak öne doğru katlanacakt r (bkz. şekil 4). Gerekli hallerde, koltuk s rtl ğ n katlama esnas nda indiriniz. İkinci s radaki koltuklar tekrar eski konumlar na getirirken ayaklar n z n zeminde yer alan k rm z şeridi (bkz. şekil 5) geçmediğinden emin olarak üçüncü s ra koltuklara oturunuz. şekil 3 F0Y şekil 2 F0Y0074 şekil 4 F0Y0076

299 500L Living_ :19 Sayfa 297 İkinci s ra arka koltuklar n eski konumlar na getirilmesi Arka koltuğu tekrar eski konumuna getirmek için şekil 6 da gösterildiği gibi koltuğu geriye doğru itin ve kilitlenmesini sağlay n (yerine oturduğunda bir klik sesi duyulur; bu, koltuğun düzgün bir şekilde yerleştiğini gösterir). Koltuk s rtl ğ n n eski konumuna getirilmesi Koltuk s rtl ğ n normal kullan m konumuna getirmek için B kolunu (şekil 7) kald r n ve ard ndan dik konuma ulaşana kadar s rtl ğ yukar kald r n z. DİKKAT Yukar da aç klanan prosedürlere uygun hareket edilmesi tavsiye edilir. Üçüncü s ra koltuklarda oturan yolcu varsa, ikinci s ra koltuklar zemine düzgün bir şekilde sabitlenmiş olmal ve s rtl k dik konuma getirilmelidir. şekil 5 F0Y0400 şekil 6 F0Y0077 şekil 7 F0Y

300 500L Living_ :19 Sayfa 298 Ani frenleme esnas nda s rtl ğ n ileriye doğru hareket ederek yolcular için bir tehlike oluşturmamas için düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Düzgün kilitlendiğinde metalik bir klik sesi duyulur. ÜÇÜNCÜ SIRA KOLTUK SIRTLIKLARININ KATLANMASI Aşağ daki ad mlar takip ediniz: Üçüncü s ra koltuk başl klar n tamamen indiriniz. Emniyet kemerini, düzgün bir şekilde gerdirildiğinden ve katlanm ş olmad ğ ndan emin olarak yana kayd r n z. A (şekil 8) kolunu kullanarak (her iki köşe için) bagaj perdesini yan yuvalardan ç kar n z. Sol/sağ koltuk s rtl ğ n katlamak için A kolunu (şekil 9) yukar çekin. S rtl k otomatik olarak öne doğru katlanacakt r. Gerekli hallerde, koltuk s rtl ğ n katlama esnas nda indiriniz. Koltuk s rtl klar katland ğ nda bagaj bölümünün kapasitesi artar. Koltuk s rtl klar n tamamen yat rmadan önce, üzerlerinde bulunan tüm nesneleri al n z. Arabada bir çocuk varken koltuğu hareket ettirmeyiniz. 298 şekil 8 şekil 9

301 500L Living_ :19 Sayfa 299 ÜÇÜNCÜ SIRA KOLTUKLARIN ESKİ KONUMLARINA GETİRİLMESİ Arka koltuk s rtl klar nda bulunan A çekme aparatlar n (şekil 10) kendinize doğru çekiniz. DİKKAT S rtl ğ hareket ettirmeden önce, B kapaklar n n, s rtl ğ n arka k sm nda tamamen katl olduğundan emin olun. DİKKAT Bagaj perdesini ç karmadan önce üçüncü s ra koltuklar hareket ettirmeyiniz. BARDAK/İÇECEK KUTUSU TUTUCU Üçüncü s ra koltuklar n aras na yerleştirilmiştir (şekil 11). şekil 10 şekil 11 F0Y

302 500L Living_ :19 Sayfa 300 İÇ EKİPMANLAR BAGAJ BÖLÜMÜ GÜÇ SOKETİ (7 koltuklu tipler) Güç soketi, rulo perdenin yan nda (şekil 12), bagaj bölümünün sol taraf nda bulunur. Elektrik bağlant soketi, yaln zca kontak anahtar ile MAR- ON konumundayken çal ş r. DİKKAT Sokete 180 W gücünden yüksek cihazlar bağlamay n. Uygun olmayan adaptörler kullanarak sokete zarar vermeyin. BAGAJ BÖLÜMÜ BAGAJ PERDESİ Bagaj perdesi A (şekil 13) rulo haline getirilebilir ve ç kar labilir. Zarar görmemesi için perdenin üzerine ağ r eşyalar koymay n z. Perdenin üzerine koyulmuş eşyalar, bir kaza veya ani frenleme esnas nda yolcu bölümüne devrilebilir ve yaralanma riski ortaya ç kabilir. 300 şekil 12 F0Y1141 şekil 13 F0Y0371

303 500L Living_ :19 Sayfa 301 Perdeyi rulo haline getirme Perdeyi rulo haline getirmek için, C kolunu tutun (şekil 13) ve ard ndan B pimlerini (şekil 14) serbest b rak n (her bir köşe için). Ard ndan perdeyi bagaj bölümünün ön k sm na doğru yavaşça hareket ettiriniz. Perdeyi ç karma Perdeyi ç karmak için önce rulo haline getirin, ard ndan iki kancay (A) (şekil 15) okla gösterildiği gibi bagaj bölümünün içine doğru çekiniz (her bir köşe için). Perdeyi yukar doğru kald r n ve ç kar n z. Perdeyi konumland rma 7 koltuklu tipler Perde, sadece üçüncü s ra koltuklar katl haldeyken ç kar labilir. Perde ç kar ld ktan sonra, üçüncü s radaki koltuklar n arkas ndaki yerine (B) tak n z. Tekerlek değişiminden sonra s rtl k ve bagaj kapağ aras ndaki alana hasar gören tekerleğin koyulmas durumunda, perde, ikinci s ra koltuklar n önüne yerleştirilmelidir. şekil 15 F0Y0374 şekil 14 F0Y0373 şekil 16 F0Y

304 500L Living_ :19 Sayfa 302 BAGAJ PERDESİNİN ESKİ KONUMUNA GETİRİLMESİ Ç kar ld ktan sonra, bagaj perdesi yan panellerdeki (D-şekil 17) yerlerine yerleştirilmelidir (her iki köşe için). Ard ndan bagaj perdesini (A) tutamak (C-şekil 17) ile kendinize doğru çekiniz ve düzgün bir şekilde B (şekil 18) yuvas na yerleştiriniz. Muhafaza perdeleri İki adet muhafaza perdesi, bagaj kapama perdesinin ön k sm nda bulunur. Bu perdeleri kullanmak için A kay ş n (şekil 19) d şar doğru çekin ve şekilde gösterildiği gibi koltuk başl klar n n destek k s mlar ile birleştiriniz. şekil 17 şekil şekil 18 şekil 20 F0Y0376

305 500L Living_ :19 Sayfa koltuklu tiplerde perde, emniyet kemerleri yana çekilerek üçüncü s ra koltuklar n arkas na konumland r lmal d r. Emniyet kemerleri daima erişilebilir ve kullan ma haz r halde olmal d r. Ani frenleme esnas nda s rtl ğ n ileriye doğru hareket ederek yolcular için bir tehlike oluşturmamas için düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Düzgün kilitlendiğinde metalik bir klik sesi duyulur. EMNİYET KEMERLERİ ÜÇÜNCÜ SIRA ARKA KOLTUK EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANIMI Üçüncü s radaki koltuklar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), üç noktal emniyet kemeri ve geri sarma mekanizmas bulunan aktif gergili emniyet kemeri ile de donat lm şt r. Emniyet kemerlerini şekil 21'de gösterildiği gibi tak n z. şekil 21 F0Y

306 500L Living_ :19 Sayfa 304 Şiddetli bir çarpma esnas nda, emniyet kemeri takmayan arka koltuktaki yolcular n çok ciddi tehlike içinde bulunduklar n ve ayr ca ön tarafta oturan yolcular için de tehlike yaratabilecek durumlara neden olacaklar n unutmay n z. DİKKAT Arka koltuğu normal konumuna geri al rken, katlama işleminin ard ndan, s k şmamas ve bunun sonucunda herhangi bir tehlike arz etmemesi için emniyet kemerinin düzgün şekilde durduğundan emin olunuz. "UNIVERSAL" ÇOCUK KOLTUĞU SİSTEMİNİN MONTAJI (Emniyet kemerleri ile) Sadece 1, 2, 3 Grubu öne bakan çocuk oto koltuğu sistemleri, üçüncü s radaki koltuklara yerleştirilebilir. GRUP 1 Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz. 9 kg ve 18 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar, çocuk koruyucu koltuklarýna, öne bakar þekilde oturtulmalýdýr (şekil 22). 304 şekil 22 F0Y0203

307 500L Living_ :19 Sayfa 305 GRUP 2 Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz. GRUP 3 Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz kg arasýndaki çocuklar doðrudan otomobilin emniyet kemerleriyle baðlanabilirler (þekil 23). Koltuðun tek fonksiyonu çocuðu emniyet kemerine göre doðru konumda tutmak, böylece çapraz kýsmýn boyun yerine göðüse ve enine kýsmýnda çocuðun karýn boþluðu yerine leðen kemiðine oturmasýný saðlamaktýr. 22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan uygun çocuk emniyet sisteminin kullan lmas emniyet kemerinin tak lmas n kolaylaşt r r. Þekil 24 arka koltukta çocuk koltuðunun uygun þekilde yerleþtirilmesini göstermektedir. 1,50 m den daha uzun boylu çocuklar yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler. şekil 23 F0Y0204 şekil 24 F0Y

308 500L Living_ :19 Sayfa 306 YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU Aþaðýdaki tablo 2000/3/EC Avrupa Standardýna göre Isofix emniyet sistemlerinin, Isofix Universal kemerleriyle donatýlmýþ koltuklarda deðiþik þekilde kurulumunu göstermektedir. 7 koltuklu tipler (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda) Grup Ağırlık grubu Ön yolcu 2. sıra arka orta yolcu 2. sıra arka yan yolcu 3. sıra arka yolcular (*) Grup 0, kg a kadar U X U X Grup1 9-18kg U X U UF (**) Grup kg U X U UF (**) Grup kg U X U UF (**) (*) = (**) = X = 306

309 500L Living_ :19 Sayfa 307 HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ (Fix&Go Automatic) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bagaj bölümünde bir çanta içinde bulunur. Şekil 25 (5 koltuklu tipler) veya şekil 26 (7 koltuklu tipler). Kit aþaðýdakileri içerir: Yal t m s v s n içeren tüp (A-şekil 27) aþaðýdakilerden oluşur: Dolum borusu B. Azami 80 km/h yazýsý olan bir etiket, lastik onarýldýktan sonra sürücünün göreceði bir þekilde (gösterge paneline) yerleþtirilmelidir (C). İbre ve baðlantýlar dahil olmak üzere kompresör (D). Hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun þekilde kullanmak ve ardýndan lastik tamir kiti ile onarýlan lastiðin üzerinde çalýþacak olan personele verilmek için bir talimat broþürü (þekil 28). Kompresörün yan boþluðunda yer alan bir çift koruma eldiveni. Farklý elemanlarý þiþirmek için adaptörler. şekil 25 F0Y0353 şekil 26 F0Y0354 şekil 27 F0Y

310 500L Living_ :19 Sayfa 308 HIZLI LASTİK TAMİR KİTİNİN KULLANIMI Kitin kullan m yla ilgili El Kitapç ğ nda bulunan (uygun modellerde) H zl Lastik Tamir Kiti (Fix&Go Automatic) k sm n okuyunuz. GENEL BİLGİLER Otomobil h zl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) ile donat lm şt r. Bu ekipman n kullanlmas için "H zl Lastik Tamir Kiti (Fix&Go Automatic)" bölümüne bak n z. H zl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) h zl lastik tamir kitine alternatif olarak küçük yedek lastik de araçta bulunabilir. Takip eden sayfalardaki tekerlek değişimi talimatlar na bak n z. Yedek tekerlek (öngörülen baz pazarlarda/ versiyonlarda) otomobilinize özeldir, bu tekerleği kesinlikle baþka modellerde kullanmayýnýz veya diðer modellere ait yedek tekerlekleri de kendi otomobilinizde kullanmayýnýz. Yedek tekerlek sadece acil durumlarda ve mümkün olduğunda az kullan lmal d r. Yedek tekerlek üzerindeki janta kesinlikle standart lastik takmayýnýz. Etiket üzerinde dört ayrý dilde verilen aþaðýdaki açýklamalar yer alýr: Dikkat! Sadece geçici olarak kullaným içindir! Maksimum hýz 80 km/s! En kýsa zamanda standart tekerlek ile deðiþtiriniz. Bu açýklamalarýn üzerini kapatmayýnýz. 308 şekil 28 F0Y0011

311 500L Living_ :19 Sayfa 309 Yürürlükteki kurallara uygun olarak otomobilin durmuş olduğunu belirtiniz: dörtlü flaşörler, üçgen reflektör gibi. Yolcular otomobilden ç kmal ve güvenli bir yerde beklemelidir. Otomobili yokuş yukar veya aşağ park etmeniz durumunda, tekerlek alt na hareketini engelleyecek bir nesne yerleştiriniz. Patlak lastiği mümkün olan en k sa sürede tamir ettiriniz ve yerine tak n z. Takmadan önce hiçbir zaman bijonlarýn diþlerini greslemeyiniz. Otomobilin sürüş özellikleri yedek lastik tak l nca değişebilir. Ani h zlanma ve fren, ani direksiyon dönüşleri ve keskin virajlara h zl girmeden sak n n z. Yedek lastiğin toplam servis ömrü yaklaşk 3000 km'dir, bu mesafe aş ld ktan sonra ayn tipten bir lastikle değiştirilmelidir. Yedek lastik için tasarlanan bir tekerlek göbeğine asla geleneksel lastik takmay n z. Delinen lastiği mümkün olan en k sa sürede tamir ettirin veya değiştiriniz. Ayn anda iki veya daha fazla yedek lastik kullan m yasakt r. Takmadan önce bijonlar n başlar n greslemeyiniz: Gevşeyip ç kabilirler. Kriko, sadece bulunduğu veya ayn model otomobilin lastiklerini değiştirmek için kullan lmal d r. Krikoyu başka amaçlar için veya başka modeldeki araçlar kald rmak için kullanmay n z. Kriko, otomobilin alt nda tamirat yap l rken kesinlikle kullan lmamal d r. Krikonun yanl ş şekilde yerleştirilmesi, kald r lm ş otomobilin düşmesine sebep olabilir. Krikoyu, üzerinde yer alan etikette belirtilenden daha ağ r yükleri kald rmak için kullanmay n z. Kar zincirleri yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl ) yedek tekerleğe asla tak lmamal d r. Bu sebep ile ön tekerleklerden bir tanesi patlar ise arka tekerleklerden bir tanesi öne ve yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl ) yedek tekerlek ise arkaya tak lmal d r. Bu şekilde acil bir durum karş s nda iki adet normal çekiş tekerleğine de zincir tak labilir. Lastiðin hareket esnasýnda çýkmamasý için jant kapaðýný doðru bir þekilde takýnýz. Þiþirme supabýný kesinlikle kurcalamayýnýz. Jant ile lastik arasýna hiçbir zaman baþka araçlar koymayýnýz. Lastiklerin ve yedek tekerleğin hava basýnçlarýný kontrol ediniz ve gerekiyorsa Teknik özellikler bölümünde verilen deðerlere göre düzeltiniz. 309

312 500L Living_ :19 Sayfa 310 KRİKO Önemli notlar: Krikonun aðýrlýðý 1,76 kg dýr. Kriko ayar gerektirmez. Kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa, yenisi ile deðiþtirilmelidir. Kriko üzerine sadece kendi kaldýrma kolu takýlabilir. TEKERLEK DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ Tekerleği aþaðýda açýklanan þekilde deðiþtiriniz: Otomobili, trafik akýþýna engel teþkil etmeyecek ve lastiði güven içinde deðiþtirebileceðiniz bir yere park ediniz. Zemin düz ve yeterli derecede sert olmalýdýr. Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz, birinci vitese veya geri vitese tak n z, diğer sürücülerin sizi farketmesi için üçgen reflektörünü uygun bir şekilde yola yerleştiriniz. 5 koltuklu tiplerde: Bagaj bölümünü aç n, A kulpunu (şekil 29) tutun ve Cargo Magic Space alan n açmak için B platformunu bir elinizle tutarak yukar kald r n z. Ard ndan alet çantas n al n (şekil 30). Cargo Magic Space yükleme platformunun hareketi bagaj bölümüne özgü olarak merkezi bir pozisyonda yer almal d r. 7 koltuklu tiplerde: Bagaj kapağ n aç n z, A tutamağ n (şekil 31) çekerek hal y kald r n z. Alet çantas nda şunlar bulunur: Çeki kancas, tornavida, kriko, takoz, bijonlar /kriko ile kald rma işlemi için bijon anahtar, aç l r tavan (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) acil durumda açmak/kapatmak için alyen anahtar, acil durumda yak t ikmali için yak t ağ zl ğ. şekil 29 F0Y şekil 30 F0Y0351

313 500L Living_ :19 Sayfa 311 Bagaj bölümünde yer alan A klapesini (şekil 32) kald r n, alet çantas ndan B bijon anahtar n (şekil 33) ç kar n ve C yuvas na geçiriniz. Küçük yedek tekerlek tutucusunu sökmek için bijon anahtar n (şekil 33) saat yönünün tersine çeviriniz. Yedek tekerleği araçtan ç karmak için bijon anahtar n kullan n z (şekil 34). C şekil 31 F0Y0352 şekil 33 F0Y0355 şekil 32 F0Y0383 şekil 34 F0Y

314 500L Living_ :19 Sayfa 312 Küçük yedek tekerleği, lastik tutucusundan (E) ay rmak için D aparat n çeviriniz (şekil 35). Ard ndan küçük yedek tekerleği yerinden ç kar n z (şekil 36). Verilen anahtarla (A-şekil 37) bir kez döndürerek tekerleğin bijonlar n gevşetiniz; otomobilde alaş m jant mevcut ise jant ç karmak için biraz zorlay n z. Takozu (A) alet çantas ndan ç kar n ve şekilde gösterildiği gibi aç n z (şekil 38). şekil 35 F0Y0357 şekil 37 F0Y şekil 36 F0Y0358 şekil 38 F0Y0211

315 500L Living_ :19 Sayfa 313 Değiştirmek istediğiniz tekerlerin karş çapraz na takozu yerleştirerek (şekil 39) araç kald r ld ğ nda hareket etmemesini sağlay n z. Krikoyu arac n alt na, değiştirilecek olan tekerleğin yan na yerleştiriniz. Krikoyu yükseltmek için, krikonun üst kýsmýný (B), C yuvasýna düzgün þekilde oturana kadar yükseltmek üzere A (þekil 40) ekipman n kullanýnýz (işaretin yak n na). Kaldýrýlacak olan otomobilin yakýnýndaki kiþileri uyarýnýz. Tekrar yere indirilene kadar otomobilden uzakta durulmalý ve otomobile dokunulmamalýdýr. Krikoyu çalýþtýrmak için D (şekil 40) kolunu, kriko üzerindeki A teçhizatýna takýnýz ve tekerlek yerden kalkacak þekilde otomobili birkaç cm kaldýrýnýz. Jant kapağ na sahip tipler için, 4 bijonu ç kard ktan sonra jant kapağ n ç kar n ve ard ndan beşinci bijonu da ç kar p tekerleği ç kar n z. Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz. Bijonu, supaba en yak n deliğe iki diş takarak yedek lastiği yerleştiriniz. Bijonu iki diş s karak tak n ve ard ndan diğer bijonlar da ayn şekilde tak n z. A bijon anahtar ile bijonlar tam olarak s k n z. Krikonun kolunu (D) çevirerek otomobili indiriniz ve krikoyu ç kart n z. şekil 39 F0Y0212 şekil 40 F0Y

316 500L Living_ :19 Sayfa 314 A bijon anahtar ile bijonlar şekilde gösterilen s ra ile sabitleyiniz (şekil 41). Alaş m janta sahip lastiği değiştirirken yedek tekerlek bölmesine sağlam taraf üste gelecek şekilde geçici olarak yerleştiriniz. En k sa sürede yedek tekerleği standart tekerlek ile değiştiriniz. Prosedür bittiğinde, aşağ dakileri uygulay n z: A aparat n küçük yedek tekerlek tutucusuna tekrar tak n (şekil 42). Bijon anahtar n (C) D yuvas na yerleştirin ve küçük yedek tekerlek tutucusunu gevşetmek için saat yönünde çevirin (şekil 43). Sar şerit E penceresindeki delikte göründüğünde aparat düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir. şekil 42 F0Y şekil 41 F0Y0358 şekil 43 F0Y0211

317 500L Living_ :19 Sayfa 315 Patlak tekerleği A k l f na yerleştirin (şekil 44). Küçük ebatl yedek tekerlek aparat n n kald rma/kilitleme işlemini tamamlad ktan sonra bijon anahtar n yanl ş yönde ÇEVİR- MEMEK için bijon anahtar yerinden ç kar lmal d r. 7 koltuklu tipler Üçüncü s ra koltuklar katl haldeyken: Patlak tekerleği bagaj bölümüne, s rtl klar n üzerine yerleştiriniz. Üçüncü s ra koltuklar katl halde değilken: Bagaj perdesini ç kar n (ikinci s ra koltuklar n önüne yerleştirilmiş olmal d r), ard ndan patlak tekerleği şekil 45'de gösterildiği gibi bagaj bölümüne yerleştiriniz (bagaj kapağ n kapat rken tekerleğin düşmemesi için tekerlek göbeği yolcu bölümüne dönük halde olmal d r). Patlak tekerleğin yerleştirilmesi 5 koltuklu tipler Patlak tekerleği bagaj bölümüne yerleştiriniz. şekil 44 F0Y0367 şekil 45 F0Y

318 500L Living_ :19 Sayfa 316 STANDART TEKERLEĞİN TAKILMASI Yukarýda açýklanan iþlemleri yaparak otomobili kaldýrýnýz ve yedek tekerleği çýkartýnýz. Çelik janta sahip tipler Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz. Standart lastiði 5 bijonun yuvalara oturacaðý þekilde takýnýz. Jant kapağ n, þiþirme valfinin özel yuvaya denk geleceði þekilde takýnýz. Bijon anahtar ile bijonlarý sabitleyiniz. Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz. Bijon anahtarýn kullanarak, bijonlarý önceki þekilde gösterildiði sýra ile sabitleyiniz. Alaþým jantlý tipler için Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: Bijon anahtar kullanarak mevcut bijonlarý sabitleyiniz. Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz. Bijon anahtar kullanarak 5 bijonu s k n z. Jant kapağ n tekrar tak n ve bu esnada üç plastik pimin tekerlekteki ilgili boşluklara denk gelmesine dikkat edin. Jant kapağ n hafifçe bast r n ve bu esnada ilgili plastik pimlerin zarar görmemesine dikkat ediniz. DÝKKAT Jant kapaðýnýn uygun þekilde takýlmamasý, otomobil hareket halinde iken kapağ n düþmesine sebep olur. 316

319 500L Living_ :19 Sayfa 317 Yedek tekerlek ç kar l p yerine standart tekerlek tak ld ktan sonra Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: Küçük yedek tekerleği bagaj içindeki yerine yerleþtiriniz. Krikoyu ve el aletlerini tekrar kutudaki yerlerine koyunuz. Kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir þekilde küçük yedek tekerleðin üzerine yerleþtiriniz. Bagaj hal s n yeniden yerleþtiriniz. AMPUL DEĞİŞİMİ ÜÇÜNCÜ SIRA ARKA KOLTUK TAVAN LAMBASI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ampul tipi: C5W Güç: 5 W Ampulü ç karmak için aşağ daki ad mlar izleyiniz: Oklarla gösterilen noktadaki A tavan lambas n ç kar n (şekil 46). C klapesini aç n (şekil 47) ve yan temas noktalar ndan çekerek B ampulünü ç kar n z. Yeni ampulü yerleştirin ve temas noktalar na düzgün oturduğundan emin olunuz. A tavan lambas n (şekil 46) düzgün konumuna yerleştirerek tekrar tak n; yerine yerleşene kadar (yerleştiğinde bir klik sesi duyulur) önce bir taraf n, sonra diğer taraf n geçiriniz. şekil 46 F0Y

320 500L Living_ :19 Sayfa 318 BAGAJ BÖLÜMÜ TAVAN LAMBASI Ampul tipi: W5W Güç: 5 W Ampulü ç karmak için aşağ daki ad mlar izleyiniz: Bagaj bölümünü aç n ve okla gösterilen yerde A tavan lambas n çekiniz (şekil 48). B kapağ n aç n ve ampulü ç kar n z. Yeni ampulü yerleştirin, ard ndan B kapağ n lens üzerinde tekrar kapat n z. A tavan lambas n düzgün konumuna yerleştirerek tekrar tak n; yerine yerleşene kadar (yerleştiğinde bir klik sesi duyulur) önce bir taraf n, sonra diğer taraf n geçiriniz. 318 şekil 47 F0Y0104 şekil 48 F0Y0380

321 500L Living_ :19 Sayfa 319 MOTOR KODLARI-ŞASİ VERSİYONLARI Tipler Motor kodları Şasi versiyonları 0.9 TwinAir Turbo 105 HP 199B V MultiJet 199B V MultiJet 105 HP 199B V MultiJet 120 HP 955A LYC1B L2H (*) 199LYC1B L2L (**) 199LXY1A L0E (*) 199LXY1A L0F (**) 199LYD1B L4E (*) 199LYD1B L4F (**) 199LYE1B L6 (***) 199LYE1B L6B (****) 199LYE1B L6C (*****) 199LYE1B L6D ( ) 199LYE1B L6E ( ) (*) 5 koltuklu tipler (**) 7 koltuklu tipler (***) 500L tipleri (****) 205/55 R16 91H lastikli 500L tipleri (*****) 500L Trekking tipleri ( ) 500L Living tipleri (5 koltuklu) ( ) 500L Living tipleri (7 koltuklu) 319

322 500L Living_ :19 Sayfa 320 TEKERLEKLER JANTLAR VE LASTÝKLER Preslenmiş sac veya alaş m jantlar. Radyal iç lastiği olmayan tipteki lastikler. Onaylanan lastikler kay t kitapç ğ nda belirtilmiştir. Hareket halinde otomobilin güvenliğini sağlamak için tüm jantlara tan mlanm ş olan ayn marka ve tipte lastik tak lmal d r. DİKKAT İç lastiği olmayan tipteki lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmay n z. YEDEK TEKERLEK Pres çelik jant. İç lastiği olmayan tipteki lastik. Lastiðin maksimum hýz endeksi Q = 160 km/s e kadar. R = 170 km/s e kadar. S = 180 km/s e kadar. T = 190 km/s e kadar. U = 200 km/s e kadar. H = 210 km/s e kadar. V = 240 km/s e kadar. Kýþ lastikleri için maksimum hýz endeksi QM + S = 160 km/s e kadar. TM + S = 190 km/s e kadar. HM + S = 210 km/s e kadar. TEKERLEK AYARLARI Toplam ön toe in aç s : 0.5 ± 1 mm Bu değerler otomobilin normal çal şma durumu içindir. 320 LASTİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİN DOĞRU OKUNMASI Örnek (şekil 49): 195/65 R 15 91H 195 Nominal genişlik (S, mm cinsinden iki kenar aras ndaki mesafe). 65 Yükseklik/genişlik oran yüzdesi (H/ S). R Radyal lastik. 15 İnç cinsinden jant çap (Ø). 91 = Yük (kapasite) oran. H = Maksimum h z oran. şekil 49 F0Y0004

323 500L Living_ :19 Sayfa 321 Yük endeksi (kapasite) 70 = 335 kg 81 = 462 kg 71 = 345 kg 82 = 475 kg 72 = 355 kg 83 = 487 kg 73 = 365 kg 84 = 500 kg 74 = 375 kg 85 = 515 kg 75 = 387 kg 86 = 530 kg 76 = 400 kg 87 = 545 kg 77 = 412 kg 88 = 560 kg 78 = 425 kg 89 = 580 kg 79 = 437 kg 90 = 600 kg 80 = 450 kg 91 = 615 kg JANT ÜZERÝNDEKÝ BÝLGÝLERÝN DOÐRU OKUNMASI Örnek (şekil 49): 6 J x 15 H2 6 Jant genişliği inç olarak (1). J Lastik topuğunun oturduğu jant n yan ç k nt s n n profili (2). 15 İnç cinsinden jant n nominal çap (tak lacak jant n çap na karş l k gelir) 3 = Ø. H2 Tekerlek kamber aç s (disk/jant destek düzlemi ile tekerlek jant merkezi aras ndaki mesafe). 321

324 500L Living_ :19 Sayfa 322 STANDART JANT VE LASTİKLER 5 koltuklu tipler Tipler Jantlar Lastikler Kış Lastikleri 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V MultiJet 6Jx15 H2 ET 39 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H (*) 7Jx17 H2 ET /45 R17 91H (*) 6Jx15 H2 ET 39 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H (*) 7Jx17 H2 ET /45 R17 91H (*) 195/65 R15 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 225/45 R17 91Q (M+S) 195/65 R15 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 225/45 R17 91Q (M+S) Küçük yedek lastik (*) Jant Lastik 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M 322

325 500L Living_ :19 Sayfa 323 Tipler Jantlar Lastikler Kış Lastikleri V MultiJet 6Jx15 H2 ET 39 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H (*) 7Jx17 H2 ET /45 R17 91H (*) 195/65 R15 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 225/45 R17 91Q (M+S) Küçük yedek lastik (*) Jant Lastik 4JX16 H ET 15 T135/70 R16 100M Not: 195/65 R15 91H ve 205/55 R16 91V tipi lastikler lastik profilinden 9 mm uzun maksimum çıkıntılı kar zincirleri kullanır. 225/45 R17 91V tipi lastiklere kar zinciri takılamaz. 323

326 500L Living_ :19 Sayfa koltuklu tipler Tipler Jantlar Lastikler Kış Lastikleri 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V MultiJet V MultiJet 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 205/55 R16 91H 7Jx17 H2 ET 41 (*) 225/45 R17 91H (*) 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 7Jx17 H2 ET 41 (*) 6Jx16 H2 ET ½Jx16 H2 ET 39 (*) 7Jx17 H2 ET 41 (*) (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda Not: 205/55 R16 91V tipi lastikler lastik profilinden 9 mm uzun maksimum çıkıntılı kar zincirleri kullanır. 225/45 R17 91V tipi lastiklere kar zinciri takılamaz. 205/55 R16 91V (*) 225/45 R17 91V(*) 205/55 R16 91V (*) 225/45 R17 91V(*) Küçük yedek lastik (*) Jant Lastik 205/55 R16 91Q (M+S) 4JX16 HET 15 T135/70 R16 100M 225/45 R17 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 4JX16 HET 15 T135/70 R16 100M 225/45 R17 91Q (M+S) 205/55 R16 91Q (M+S) 4JX16 HET 15 T135/70 R16 100M 225/45 R17 91Q (M+S) 324

327 500L Living_ :19 Sayfa 325 SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar) Lastik sıcak iken yapılan ölçümlerde; verilen değere +0.3 bar eklenmelidir. Kış lastikleri takılıyken yapılan ölçümlerde standart lastik için verilen değere +0.2 bar eklenmelidir. Lastik soğuk iken basıncı tekrar kontrol ediniz. 5 koltuklu tipler Yüksüz/Ortalama yük Tam yük Yedek lastik Lastikler Ön Arka Ön Arka (*) 195/60 R16C 97H /65 R15 91H /2.9 (**) 205/55 R16 91V /45 R17 91V (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda (**) V MultiJet tipi 7 koltuklu tipler Yüksüz/Ortalama yük Tam yük Yedek lastik Lastikler Ön Arka Ön Arka (*) 195/60 R16C 97H /55 R16 91V /45 R17 91V (*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda

328 500L Living_ :19 Sayfa 326 JANT KORUYUCU LASTİKLER Çelik jantlara (yaylar ile) sabitlenmiş olan entegre jant kapaklar na sahip araçlara ve sat ş sonras nda jant korumal (Rim Protector) lastiklerin (şekil 50) kullan ld ğ araçlara jant kapaklar TAKMAYINIZ. Uygun olmayan lastiklerin ve jant kapaklar n n kullan lmas, lastik bas nc n n aniden azalmas na sebep olabilir. 326 şekil 50 F0Y0005

329 500L Living_ :19 Sayfa 327 BOYUTLAR Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiþtir ve standart lastiklerle donatýlmýþ olan araçlar için geçerlidir. 51 A B C D E F (*) G H (*) I / / (*) F0Y

330 500L Living_ :19 Sayfa 328 BAGAJ BÖLÜMÜ KAPASİTESİ Kapasite (V.D.A. standartlar ) 5 koltuklu tipler Normal oturma pozisyonundaki arka koltuklarla: 560 litre. Tamamen katl arka koltuklarla: 1428 litre. 7 koltuklu tipler Normal oturma pozisyonunda iken üçüncü s ra koltuklarla: 168 litre. Tamamen katl üçüncü s ra koltuklarla: 416 litre. Tamamen katl ikinci ve üçüncü s ra koltuklarla: 1584 litre. 328

331 500L Living_ :19 Sayfa 329 PERFORMANS Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz. Tipler km/h 0.9 TwinAir Turbo 105 HP V MultiJet V MultiJet V MultiJet 120 HP

332 500L Living_ :19 Sayfa 330 AÐIRLIKLAR Tipler 0.9 TwinAir Turbo 105 HP 5 koltuklu tipler 7 koltuklu tipler

333 500L Living_ :19 Sayfa 331 Tipler V MultiJet V MultiJet 5 koltuklu tipler 7 koltuklu tipler 5 koltuklu tipler 7 koltuklu tipler

334 500L Living_ :19 Sayfa 332 Fiat 500L LIVING A rl klar (kg) Boþ aðýrlýk Çekme baðlantýsýnda maksimum V 5 koltuklu tipler koltuklu tipler

335 500L Living_ :19 Sayfa 333 YAKIT TÜKETİMİ Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim deðerleri Avrupa Birliði Normlarına göre belirlenmiþ homologasyon testleri esas alýnarak belirlenmiþtir. Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek için gerçekleþtirilmiþtir: Şehir içi çevrim: Motor soðuk iken yola çýkýlýr ve otomobil þehir içinde yerleþim bölgelerindekine benzer þartlarda kullanýlýr. Şehir dýþý çevrim: Otomobil, þehir dýþý trafiðindekine benzer þartlarda, bütün viteslerde sýk sýk hýzlanarak kullanýlýr: Sürüþ hýzý 0 ve 120 km/s arasýnda deðiþiklik gösterir. Ortalama yakýt tüketimi: Otomobil yaklaþýk %37 normal þehir içi trafikte ve yaklaþýk %63 þehir dýþı trafikte kullanýlarak elde edilir. DÝKKAT Yol durumu, trafik, hava þartlarý, sürüþ þekli, donanýmlar, aksesuarlar, araçtaki yük, tavan yük taşıma çıtası, aracýn durumu ve aracýn aerodinamik özelliklerini etkileyen diðer faktörlere baðlý olarak; gerçek yakýt tüketimi, belirtilen deðerlere göre farklýlýk gösterir. DİKKAT Yakıt tüketimi sadece ilk 3000 km den sonra daha düzenli olacaktır. 333

336 500L Living_ :19 Sayfa 334 AVRUPA NORMLARINA GÖRE YAKIT TÜKETİMLERİ (litre/100 km) Tipler Şehir içi Şehir dışı Ortalama 0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*) 5,7 4,3 4,8 0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*) (**) 5,6 4,2 4, V MultiJet 5,0 3,7 4, V MultiJet 5,4 3,9 4, V MultiJet 120 HP (*) (**) 334

337 500L Living_ :19 Sayfa 335 CO 2 EMİSYONLARI Egzoz gazlarý içindeki CO emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir. 2 Tipler Avrupa normlarına göre CO emisyonları (g/km) TwinAir Turbo 105 HP TwinAir Turbo 105 HP (*) V MultiJet V MultiJet V MultiJet 120 HP 120 (**) / 117 (***) / 125 (****) (*) (****) 500L Trekking tipleri. 335

338 5 Radio

339

340 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 339 İÇİNDEKİLER TANITIM TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER TAVSİYELER MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE FORMATLARI TESCİLLİ MARKALARLA İLGİLİ NOTLAR HARİCİ SES KAYNAKLARI HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA KISA TANITIM ÖN PANELDEKİ KUMANDALAR ÖN PANELDEKİ KUMANDALAR ÖZET TABLOSU DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR TANITIM DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR ÖZET TABLOSU SİSTEMİN AÇILMASI/KAPATILMASI RADYO (TUNER) MODU RADYO MODU SEÇİMİ FREKANS BANDI SEÇİMİ EKRANDAKİ BİLGİLER RADYO İSTASYONU SEÇİMİ BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ İSTASYONUN ARANMASI BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ İSTASYON HIZLI ARAMA AM/FM RADYO İSTASYONU SEÇİMİ DAB RADYO ÖN SEÇİM AYARLARI SES MEDIA MODU ŞARKI DEĞİŞTİRME (bir önceki/bir sonraki) HIZLI İLERİ/GERİ SARMA ŞARKI SEÇİMİ (Browse) SES KAYNAĞI SEÇİMİ PARÇA BİLGİ EKRANI RASTGELE ŞARKI ÇALMA PARÇA TEKRARI CD ÇALAR CD NİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI Bluetooth KAYNAĞI BİR Bluetooth CİHAZININ KAYDEDİLMESİ 361 USB/iPod SOKETİ AUX SOKETİ TELEFON MODU TELEFON MODUNU DEVREYE ALMA ANA FONKSİYONLAR EKRANDAKİ BİLGİLER BİR CEP TELEFONUNUN KAYDEDİLMESİ CEP TELEFONU REHBERİNE İSİM/NUMARA KAYDETME BİR TELEFON YA DA Bluetooth CİHAZININ BAĞLANMASI/BAĞLANTISININ KESİLMESİ BİR TELEFON YA DA Bluetooth CİHAZININ SİLİNMESİ

341 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 340 CEP TELEFONU VEYA BİR Bluetooth SES CİHAZININ FAVORİ OLARAK AYARLANMASI TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE SON ARAMALAR) SİLİNMESİ TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE SON ARAMALAR) AKTARILMASI BİR ARAMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GELEN ARAMALARIN YÖNETİLMESİ İKİNCİ BİR GÖRÜŞMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İKİ ARAMANIN YÖNETİLMESİ BİR GÖRÜŞMENİN SONLANDIRILMASI YENİDEN ARAMA BİR GÖRÜŞMENİN DEVAM ETTİRİLMESİ MİKROFONUN DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI BİR GÖRÜŞMENİN AKTARILMASI SMS OKUYUCU "MORE" MODU YOL BİLGİSAYARI SAAT eco:drive AYARLAR SESLİ KOMUTLAR SESLİ KOMUTLARIN KULLANIMI SESLİ KOMUTLARIN DEVREYE ALINMASI İÇİN DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALARIN KULLANILMASI SESLİ KOMUT OTURUM DURUMU ÇOKLU SEÇİM EVRENSEL SES KOMUTLARI TELEFON SESLİ KOMUTLARI RADYO AM/FM/DAB SESLİ KOMUTLARI MEDIA SESLİ KOMUTLARI

342 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 341 TANITIM Otomobilinizdeki ses sistemi, yolcu kabininin özelliklerine göre ve özellikle de ön panelin görünümüne uyum saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir. Sistem, hem sürücü hem de yolcu için ergonomik bir konuma kurulmuştur ve ön k s mdaki grafik ekrandan kolayca ulaş labilen kumandalar, cihaz n kullan m n kolaylaşt r r. Çal nmaya karş korumay artt rmak amac yla, sistem, sadece ilk kez kurulduğu araçta kullan labilmesini sağlayan özel bir koruma sistemiyle donat lm şt r. Aşağ da verilen kullan m talimatlar n dikkatlice okuman z ve her zaman elinizin alt nda (örneğin torpido gözünde) bulundurman z öneririz. Otomobilinizi keyifle kullanman z dileriz. Bu yay ndaki bilgiler çeşitli örneklerle sunulmuştur. Fiat, teknik veya pazarlama amaçlar na yönelik olarak, bu yay nda yer alan araç modeli özelliklerini dilediği anda değiştirebilir. Ayr nt l bilgi için Fiat yetkili sat c s na başvurunuz. 341

343 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 342 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GE- NEL BİLGİLER FAYDALI TAVSİYELER Yol güvenliği Aracý kullanmadan önce çeþitli radyo fonksiyonlarýnýn nasýl kullanýlacaðýný öðrenmeniz tavsiye edilir. Bu k lavuzu dikkatle okuyunuz. Koruma ve bakým Sistemin eksiksiz çal şabilmesi için lütfen aşağ dakilere uyunuz: Ekran çizilmeye, s v lara ve deterjanlara karş hassast r. Ekran asla sivri uçlu veya sert cisimlerle temas etmemelidir; aksi takdirde yüzeyi hasar görebilir. Temizlerken ekrana bast rmay n z. Sisteme s v nüfuz etmesini önleyiniz: onar lamayacak hasarlar meydana gelebilir. Aracýnýzý, ses çok açýk iken kullanýrsanýz; hem kendi hayatýnýzý, hem de diðer insanlarýn hayatýný tehlikeye atarsýnýz. Bu yüzden ses yüksekliðini her zaman çevrenizdeki sesleri duyabilecek þekilde ayarlayýnýz. Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý, araç hareket halinde iken her zaman deðiþebilir. Özellikle dinlediðiniz istasyonun vericisinden çok uzakta olmanýz halinde yayýnlar; daðlar, binalar veya köprülerin varlýðýndan etkilenebilir. DÝKKAT Trafik raporlarý, normal yayýnlara göre daha yüksek ses seviyesinde yayýnlanabilinir. Ön paneli, sadece yumuþak, anti-statik bir bez ile temizleyiniz. Temizlik ve cilalayýcý maddeler yüzeye zarar verebilir. Paneli veya ekran temizlemek için alkol veya benzeri ürünler kullanmay n z. Önemli Bir ar za durumunda sistem sadece yetkili bir Fiat servisinde kontrol edilmeli ve onar lmal d r. S cakl k çok düşükse, ekran n optimum parlakl ğa ulaşmas zaman alabilir. Araç bir süreliğine durdurulmuşsa ve d ş ortam s cakl ğ çok yüksekse, sistem "termal koruma" moduna girerek yolcu bölmesindeki s cakl k kabul edilebilir seviyelere ulaşana kadar çal şmay duraklatabilir. 342

344 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 343 CD CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya deformasyonlarýn, atlamalara ve ses kalitesinin bozulmasýna sebep olabileceðini unutmayýnýz. CD den en iyi performansý elde etmek için aþaðýdaki tavsiyelere uyunuz: Sadece aþaðýdaki markaya sahip CD leri kullanýnýz: Tüm CD lerin üzerindeki parmak izlerini ve tozlarý, yumuþak bir bez kullanarak dikkatle temizleyiniz. CD leri dýþ kenarlarýndan tutunuz ve merkezinden baþlayýp kenarýna doðru temizleyiniz. CD leri temizlemek için kesinlikle kimyasal ürünler (sprey þeklindeki temizleyiciler, antistatik veya inceltici maddeler gibi) kullanmayýnýz; aksi takdirde CD yüzeyi hasar görebilir. CD çalýnýrken atlamalara sebep olabilecek lekeleri ve çizilmeleri önlemek için, CD leri kullandýktan sonra kutularýna koyunuz. CD lerin eðilmesini önlemek için; uzun sürelerle direkt güneþ ýþýðýna, yüksek sýcaklýklara ve neme maruz býrakmayýnýz. CD nizin kayýt tarafýna çýkartma yapýþtýrmayýnýz ve üstüne yazý yazmayýnýz. Çok çiziðe sahip, kýrýk veya eðik vb. diskler kullanmayýnýz. Bu disklerin kullanýmý CD çalarda arýza veya hasara yol açar. Optimum kalite ve kullaným için her zaman orjinal CD ler kullanýnýz. Usulüne uygun olarak hazýrlanmayan R/RW (tekrar yazýlabilir) CD ler ve/veya 650 MB tan daha fazla kapasiteye sahip CD lerin düzgün çalýþmasý garanti edilmez. DİKKAT CD ler için piyasada satýlan koruyucu filmleri veya stabilizör içeren diskleri kullanmayýnýz; bunlar iç mekanizmaya sýkýþabilir ve CD nin hasar görmesine sebep olabilir. Kopyalanmaya karþý korumalý CD lerin kullanýlmasý durumunda, çalmaya baþlamadan önce bir kaç saniye beklemeniz gerekebilir. Sürekli yeni koruma metotlarýnýn oluþturulmasýndan dolayý CD çalar tüm korumalý CD leri çalmayabilir. Korumalý CD ler CD kabýndaki küçük bir harf iþareti veya okunmasý zor olan küçük karakterler ile gösterilmektedir. Üzerlerinde genelde þu ifadeler olabilir: COPY CONTROL, COPY PROTECTED, THIS CD CAN- NOT BE PLAYED ON A PC/MAC veya aþaðýdaki gibi semboller kullanýlmýþ olabilir: DİKKAT Çok oturumlu bir disk yerleştirilmişse, sadece ilk oturum oynat l r. 343

345 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 344 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE FORMATLAR Sistem CD, USB ve ipod kaynaklar ndan aşağ daki uzant ve formattaki dosyalar çalabilir:.mp3 (32 320Kbps).WAV.WMA (5 320Kbps) mono ve stereo.aac (8 96KHz) mono ve stereo.m4a (8 96KHz) mono ve stereo.m4b (8 96KHz) mono ve stereo.mp4 (8 96KHz) mono ve stereo. Ayr ca, aşağ daki çalma listesi formatlar n sistem tüm ses kaynaklar ndan (CD, AUX, ipod and Bluetooth ) çalabilir:.m3u.pls.wpl NOT Son eklerin büyük veya küçük harfle yaz lmas farkl l k yaratmaz. MARKALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ipod, itunes ve iphone, Apple Inc. in tescilli markas d r. Diðer bütün markalar ilgili sahibin mülkiyetidir. Apple bu ayg t n çal şmas ndan veya mevzuat ve emniyet standartlar na uygunluğundan sorumlu değildir. DAB/DAB+/DMB Dijital Radyo fonksiyonu, S n f A - Ses Hizmetleri "ARD" beyaz etiketinin teknik özelliklerine göre sertifikaland r lm şt r. ARD, İtalya merkezli Associazione per la Radiofonia Digitale'nin ticari markas d r. 344

346 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 345 HARİCİ SES KAYNAKLARI Araçta diğer elektronik cihazlar (örneğin ipod, PDA, vb.) kullan labilir. Bu cihazlardan baz lar elektromanyetik çak şma yaratabilir. Sistemde performans düşüklüğü meydana geliyorsa cihazlar kapat n z. NOT Sistem sadece FAT32 format ndaki USB ayg tlar destekler. Sistemi, 64 GB'den yüksek kapasiteli ayg tlar desteklemez. HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA uconnect kendisi ile aracýn içerisine monte edilmiþ elektronik kontrol ünitesi (Body Computer) arasýnda gerçekleþen bilgi alýþ veriþine dayanan bir hýrsýzlýk önleme sistemiyle donatýlmýþtýr. Sistem en yüksek güvenlik derecesini temin eder ve radyo beslemesinin baðlantýsýnýn her kesilmesinde gizli þifrenin girilmesini önler. Otomatik kontrolün sonuçlarý olumsuz ise ses sistemi çalýþmaya baþlar, eðer þayet karþýlaþtýrma kodlarý ayný olmazsa veya elektronik kontrol ünitesi deðiþtirildi ise cihaz kullanýcýyý uyarýr ve sonraki paragraflarda bahsedilen prosedürlere göre gizli þifreyi girmesini ister. Gizli þifrenin girilmesi Sistem aç l nca, kod gerekiyorsa, ekranda "Lütfen H rs zl k Önleme Kodunu Giriniz" (Please enter Anti-Theft Code) yaz s görüntülenir ve gizli kodun girilmesi için video sayfas nda bir tuş tak m ç kar. Gizli þifre, 1 ila 9 arasýnda yer alan dört rakamdan meydana gelir: Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgili butona basýnýz. Benzer þekilde þifrenin diðer rakamlarýný da giriniz. Dört rakam da girildikten sonra, uconnect sistemi çal şmaya başlar. Eðer hatalý þifre girilirse, ekranda Hatal kod. Radyo kilitlendi. 30 dakika bekleyiniz (Incorrect Code. Radio locked. Please wait 30 minutes) ibaresi görüntülenir. Bu durum, kullanýcýya doðru þifrenin girilmesi gerektiðini belirtir. Kod 3 defa hatal girilirse, sistem Hatal kod. Radyo kilitlendi. 30 dakika bekleyiniz (Incorrect Code. Radio locked. Please wait 30 minutes) mesaj görüntülenir: bekleme süresi görüntülenir. Mesaj ekrandan kaybolduktan sonra, þifrenin girilmesi prosedürünü yeniden uygulamaya baþlamak mümkün olur. 345

347 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 346 Þifre Kartý Þifre kartý, sistemin sahibi olduðunuzun belgesidir. Þifre kartý üzerinde; sistemin modeli, seri numarasý ve gizli þifre yer alýr. DÝKKAT Hýrsýzlýk durumunda yetkili makamlara gerekli bilgileri verebilmek için, þifre kartýný güvenli bir yerde saklayýnýz. Araç radyosu pasaportunun kayb durumunda, kimliğinizi ve ruhsat n z alarak Fiat Sat c s yla irtibata geçiniz. YAZILIM GÜNCELLEMELERİ Uconnect TM 5" Radyo sistemine yönelik yaz l m güncellemesi bir Fiat Servisi ile iletişime geçerek güncel yaz l m indirilebilir. Temel özellikler için hoparlörler Ön hoparlörler Kap tutamaklar nda 38 mm çap nda 2 adet yüksek frekansl tiz hoparlörü. Kap panellerinde 165 mm çap nda 2 adet orta-alçak frekansl hoparlör. Arka hoparlörler Kap panellerinde 165 mm çap nda 2 adet geniş frekansl hoparlör. Hi-Fi sistem için hoparlörler (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ön hoparlörler Kap tutamaklar nda 38 mm çap nda 2 adet yüksek frekansl tiz hoparlörü. Kap panellerinde 165 mm çap nda 2 adet orta-alçak frekansl hoparlör. Arka hoparlörler Kap panellerinde 165 mm çap nda 2 adet geniş frekansl hoparlör. Bagajda 8 kanall 1 adet amplifikatör. Bagajda 1 adet yüksek bas frekansl hoparlör (subwoofer) kutusu (konumu sürümlere göre değişebilir). 346

348 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 347 KISA TANITIM ÖN PANELDEKİ KUMANDALAR şekil 1 F0Y

349 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 348 ÖN PANEL KUMANDA ÖZET TABLOSU Buton Fonksiyon Mod 1- Kontak CD BROWSE ENTER 8 - MORE e 9 - PHONE 10 - SETTINGS 11 - MEDIA CD UX Bluetooth 12 - RADIO 348

350 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 349 DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) AÇIKLAMA Ana sistem fonksiyonlar na ait kumandalar, kullan m kolayl ğ bak m ndan direksiyon simidine yerleştirilmiştir. Baz durumlarda, seçilen bir fonksiyonun etkinleşmesi, aşağ da aç kland ğ gibi butona bas lma süresi ile (k sa veya uzun) kontrol edilir. şekil 2 F0Y

351 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 350 DİREKSİYON KUMANDALARI ÖZET TABLOSU Buton Etkileşim (butona basma/çevirme) SRC - Gelen aramanýn kabul edilmesi CD, P Bluetooth - - ree), S, Ra - CD, P Bluetooth - ra, CD, P, AUX Bluetooth 350

352 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 351 SİSTEMİN AÇILMASI/KAPATILMASI RADYO (TUNER) MODU butonuna/düğmesine (ON/OFF) bas ld ğ nda sistem aç labilir/kapat labilir (1-şekil 1). Elektronik ses ayar kumandas, durma konumu olmaks z n her iki yöne doğru kesintisiz olarak (360 ) döner. Sesi yükseltmek için butonu/düğmeyi saat yönüne çeviriniz. Sesi azaltmak için butonu/düğmeyi saat yönünün tersine çeviriniz. Sistem aşağ daki radyo al c lar na sahiptir: AM, FM ve DAB (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). RADYO MODU SEÇİMİ Radyo modunu açmak için ön paneldeki RADIO butonuna (12-şekil 1) bas n z. Ekrandaki ilgili buton kullan larak farkl kanal ayar modlar seçilebilir (bkz. şekil 3). Her kanal ayar modu özel bir ön seçim ayar na sahiptir. FREKANS BANDI SEÇÝMÝ İstenilen frekans band n seçmek için k saca "AM/FM" butonuna bas n z. DAB ayarlay c s mevcutsa, "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB" butonlar na k sa süreli basarak istediğiniz frekans band n seçiniz. şekil 3 F0Y

353 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 352 EKRANDAKİ BİLGİLER İstediğiniz radyo istasyonu ekranda seçilince (bkz. şekil 4) aşağ daki bilgiler görüntülenir: Üstte: Kay tl (ön ayarl ) radyo istasyonlar n n listesi görüntülenir; dinlenmekte olan kanal vurgulu olarak gösterilir. Ortada: Dinlenmekte olan radyo istasyonu ve bir sonraki ya da bir önceki radyo istasyonunu seçmek için kullan labilecek butonlar görüntülenir. Altta: Aşağ daki butonlar görüntülenir: "Tara": Mevcut radyo istasyonlar n n listesi. "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB": İstenen frekans band seçimi (buton, seçilen frekans band na göre yeniden yap land r labilir: AM, FM veya DAB). "Ayar": Manuel radyo istasyonu ayar (DAB radyolar için mevcut değildir). "Bilgi": Dinlenmekte olan kaynak hakk nda ilave bilgiler. "Ses": "Ses sistemi ayar " ekran na erişim. RADYO İSTASYONU SEÇİMİ İstediğiniz radyo istasyonu aramak için veya butonlar na veya ekrana bas n ya da direksiyon simidindeki kumandalar kullan n z. 352 şekil 4 F0Y1000

354 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 353 BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ RADYO İSTASYONUNUN ARANMASI Ekrana veya butonlar na k sa süreli basmak: buton b rak ld ğ nda önceki veya sonraki radyo istasyonu görüntülenir. İleri doğru arama yap l rken sistem, frekans band n n sonuna ulaş rsa, araman n başlat ld ğ kanala geri dönerek burada durur. BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ RADYO İSTASYONUNUN HIZLI ARANMASI H zl aramay başlatmak için veya butonlar na veya ekran bas l tutun: Buton b rak ld ğ nda, ayarlanabilecek ilk radyo istasyonu duyulur. AM/FM RADYO İSTASYONU ARAMA Bir radyo istasyonu seçmek için "Ayar" butonunu kullan n z. Ekranda "Ayar" butonuna bas n ve istediğiniz radyo istasyonunun ilk numaras n seçiniz (bkz. şekil 5). Ekrandaki grafik tuş tak m, kanal numaras n girmek için kullan l r. Bu modda, + ve butonlar n kullanarak frekansta ince ayar yapabilirsiniz. Hatal bir numaray silmek için (Sil) butonuna bas n z ve doğru istasyon numaras n giriniz. Kanal n son hanesini girdikten sonra "Ayar" ekran devreden ç kar ve sistem otomatik olarak seçilen kanala ayarlan r (radyo kanal n n numaras "Ayar" metin kutusunda görüntülenir). Ekran 5 saniye sonra otomatik olarak veya "GİT" ya da (Sil) butonlar na bas l nca kaybolur. Eksik kalan radyo istasyonu seçimi "GİT" Seçilen radyo istasyonunu ayarlamak için ekranda "GİT" butonuna bas n ve "Direk Ayar" ekran n kapat n z (manuel ayarlamaya geçilir). "Direk Ayar" ekran ndan ç kma Sistemin ana ekran na geri dönmek için ekrandaki ç k ş işaretine (X) veya "Radio" (Radyo) butonuna bas n z. şekil 5 F0Y

355 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 354 DAB RADYO (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ekranda DAB radyo modu seçilince, dinlenmekte olan radyo istasyonuna ait bilgiler görüntülenir (bkz. şekil 6) ve aşağ daki modlar mevcut hale gelir: Önceki/sonraki radyo istasyonu şu şekilde seçilebilir: BROWSE ENTER butonunu çevirerek (7-şekil 1). veya butonlar na k sa süreli basarak. Direksiyon simidindeki veya butonlar na basarak. İstasyon listesinde h zl gezinmek için veya butonlar na bas l tutunuz. "Tara" butonu şunlar görüntülemek için kullan l r: Tüm DAB istasyonlar n n listesi. "Türler"e göre filtrelenmiş istasyonlar n listesi. "Topluluklar"a göre filtrelenmiş istasyonlar n listesi (yay n grubu). İstediğiniz harfe atlamak için iç k s mdaki "ABC" butonunu kullan n z. "Yenile" butonu, DAB radyo istasyonlar listesinin güncellenmesini sağlar: Güncelleme, birkaç saniye ile iki dakika aras nda sürebilir. 354 şekil 6 F0Y1020

356 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 355 ÖN SEÇİMLERİN AYARLANMASI Ön seçimler tüm sistem modlar nda mevcuttur ve ekran n üst k sm ndaki ön seçim butonlar ndan birine dokunularak etkinleştirilir. Dinlenmekte olan radyo istasyonunu kaydetmek için, istediğiniz ön ayara denk gelen butonu sesli bir onay sinyali duyulana kadar bas l tutunuz. Sistem her modda en fazla 12 radyo istasyonu kaydedebilir: 4 radyo kanal ekran n üst k sm nda gösterilir. Seçilen frekans band nda kay tl olan tüm radyo istasyonlar n göstermek için ekranda "All" (Hepsi) butonuna bas n z. SES "Ses" menüsüne girmek için, ön paneldeki AYARLAR butonuna (10-şekil 1) bas n, menüde aşağ /yukar ilerleyin ve ekranda "Ses" öğesine bas n z. "Ses" menüsü kullan larak aşağ daki ayarlar yapabilirsiniz: "Ekolayzer" (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). "Balans/Fade" (sağ/sol ses dağ l m / ön/arka ses dağ l m ). "H za/ses ayar " (Hi-Fi sistemli tipler hariç) h za bağl otomatik ses ayar. "Loudness" (ses seviyesi düþükken bas ve tiz sesinin vurgulanmasý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). "Otomatik Radyo". "Gecikmeli Radyo Kapatma". "Ses Sistemi" menüsünden ç kmak için /Yap ld butonuna bas n z. NOT Bir ayar değiştirilince, butonun yerini Yap ld kelimesi al r. 355

357 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 356 Ekolayzer (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bas, orta ve tiz tonlar n seçmek için ekranda "Ekolayzer" seçiniz. İstediğiniz ayarlar yapmak için "+" veya " " butonlar n kullan n z (bkz. şekil 7). "Ses" menüsüne geri dönmek için /Yap ld butonuna bas n z. Balans/Fade (sağ/sol ses dağ l m /ön/arka ses dağ l m ) Ön ve arka hoparlörlerden gelen sesi ayarlamak için Balans/Fade (sağ/sol ses dağ l m /ön/arka ses dağ l m ) butonuna bas n z. Ön veya arka hoparlörlerden gelen ses seviyesini ayarlamak için veya butonuna bas n z (bkz. şekil 8). Sağ veya sol hoparlörlerden gelen ses seviyesini ayarlamak için veya butonuna bas n z. sembolünü ekran n sağ taraf na hareket ettirerek yukar /aşağ /sol/sağ ayar yapmak mümkündür. Ayarlar dengelemek için ortadaki "C" butonuna bas n z. "Ses" menüsüne geri dönmek için /Yap ld butonuna bas n z. 356 şekil 7 F0Y1002 şekil 8 F0Y1003

358 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 357 H za/ses ayar "H za/ses ayar " butonuna basarak "Kapal " ile "1, 2 veya 3" aras nda seçim yap n z. Yap lan seçim görüntülenir (bkz. şekil 10). Ses seviyesini, kademeli olarak yap lan seçime artt rmak için "1, 2 veya 3"ü seçiniz. Ses menüsüne geri dönmek için /Yap ld butonuna bas n z. Loudness (ses seviyesi düþükken bas ve tiz sesinin vurgulanmasý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Düşük ses seviyelerinde ses kalitesini artt rmak için "Loudness" (ses seviyesi düşükken bas ve tiz sesinin vurgulanmas ) fonksiyonunu devreye alabilir/devre d ş b rakabilirsiniz. Otomatik Radyo Kontak anahtar MAR konumuna getirilince, radyonun ne yapacağ n ayarlamak için kullan l r. Radyo açma, radyo kapama veya kontak anahtar STOP konumuna getirildiği andaki konuma geri dönme seçenekleri mevcuttur. Gecikmeli Radyo Kapatma Kontak anahtar STOP konumuna getirildikten sonra önceden ayarlanan bir süre boyunca radyonun aç k kalmas için kullan l r. şekil 9 F0Y

359 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 358 MEDIA MODU Bu bölümde CD, Bluetooth, AUX, USB/iPod kullan m yla ilgili etkileşimli modlar aç klanmaktad r (şekil 10). ŞARKI DEĞİŞTİRME (önceki/sonraki) Sonraki şark ya geçmek için butonuna k sa süreli dokunun veya BROWSE ENTER butonunu (7-şekil 1) saat yönünde çeviriniz; seçilen şark n n en baş na geri dönmek veya 8 saniyeden daha k sa süre boyunca çal nm şsa önceki şark n n baş na gitmek için butonuna k sa süreli dokunun veya BROWSE ENTER butonunu saat yönü tersine çeviriniz. HIZLI İLERİ/GERİ SARMA Seçilen şark y h zl ca ileri sarmak için butonunu bas l tutun, h zl ca geri sarmak için butonuna sürekli bas n z. Buton b rak l nca veya önceki/sonraki şark ya ulaş l nca h zl ileri/geri sarma durdurulur. ŞARKI SEÇİMİ (Gözat) Aktif ayg ttaki şark lar seçmek veya şark lar aras nda gezinmek için bu fonksiyonu kullan n z. Seçime ait ek seçenekler, bağl olan ayg ta veya tak lan CD'nin türüne göre değişir. Örneğin, bir ses CD'si tak l ysa çal nacak şark y seçebilir, CD-ROM, USB/iPod veya Bluetooth cihaz tak l ysa şark larda bulunan bilgilere bağl olarak sanatç lar, müzik türleri ve albümler aras nda gezebilirsiniz. Listede istediğiniz harfe atlamak için iç k s mdaki "ABC" butonunu kullan n z. NOT Bu buton baz Apple ayg tlar nda devre d ş b rak lm ş olabilir. NOT Tara butonu, AUX ayg t nda hiçbir işlem yap lmas na izin vermez. 358 şekil 10 F0Y1008

360 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 359 NOT Bluetooth ses ayg tlar n n ve desteklenen fonksiyonlar n bir listesini görmek için internet sitesini ziyaret ediniz. Çal nmakta olan kaynakta bu fonksiyonu etkinleştirmek için Tara butonuna bas n z. İstediğiniz kategoriyi seçmek için BROWSE ENTER (7-şekil 1) butonunu çevirin ve seçimi onaylamak için butona bas n z. Fonksiyonu iptal etmek için "X" butonuna bas n z. NOT Bir USB ayg t n içindeki dosyalar n dizilme süresi, tak l olan ortam ayg t na göre değişebilir (baz durumlarda birkaç dakika sürebilir). SES KAYNAĞI SEÇİMİ CD, USB/iPod, AUX ya da Bluetooth şeklinde istenen ses kaynağ n seçmek için Kaynak (Source) butonuna bas n z. Hiçbir kaynak seçilmezse, ekran birkaç saniye sonra kaybolur ve yeniden ana ekrana dönülür. ŞARKI BİLGİSİ EKRANI Bu fonksiyonu destekleyen ayg tlarda geçerli olmak üzere, dinlenmekte olan şark n n bilgilerini ekranda görüntülemek için "Bilgi" butonuna bas n z. Ekrandan ç kmak için "X" butonuna bas n z. RASTGELE ŞARKI ÇALMA CD, USB/iPod veya Bluetooth içindeki şark lar rastgele olarak çalmak için öncelikle ">" butonuna, ard ndan da "Kar ş k" butonuna bas n z. Bu fonksiyonu devreden ç karmak için "Kar ş k" butonuna tekrar bas n z. PARÇANIN TEKRAR EDİLMESİ Fonksiyonu devreye almak için ">" butonuna, daha sonra "Tekrarla" (Repeat) butonuna bas n z. Fonksiyonu devreden ç karmak için "Tekrarla" butonuna yeniden bas n z. 359

361 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 360 CD ÇALAR CD modunu etkinleştirmek için ilgili yuvaya (4-şekil 1) bir ses CD'si veya MP3 yerleştirin veya ön paneldeki ORTAM butonuna (11-şekil 1) bas n z. Bir CD tak l ysa, "Kaynak" grafik butonuna bas n ve "CD"yi seçiniz. Tak lan CD okunam yorsa (CD-ROM yerleştirilmesi, CD'nin yanl ş yerleştirilmesi veya okuma hatas gibi nedenlerle) ekranda bir hata mesaj görüntülenir. CD NÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ/ÇIKARTILMASI Mekanizmayý harekete geçirmek için, CD yi dikkatle yuvasýna yerleþtiriniz; mekanizma CD nin doðru konuma geçmesini saðlar ("CD" sembolü ekranda görüntülenir). Sistem devredeyken bir CD yerleştirildiğinde CD modu otomatik olarak seçilir ve sistem parçalar çalmaya başlar. Ekranda parçan n numaras ve süresi gösterilir (dakika ve saniye olarak). CD yi yerinden çýkaran mekanizmayý çalýþtýrmak için, ses sistemi açýkken (EJECT) (3-şekil 1) butonuna basýnýz. Çýkartma iþleminin ardýndan, ses kaynağ otomatik olarak seçilecektir. Bir CD nin ç kar lm ş ancak 10 saniye içinde yerinden al nmam ş olmas durumunda, yeniden CD çalara tak lacakt r. 360

362 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 361 Bluetooth KAYNAĞI Bu mod, müzik parçalar içeren bir Bluetooth cihaz n n sisteme kaydedilmesi suretiyle etkinleştirilir. BİR Bluetooth SES CİHAZININ KAYDEDİLMESİ Bir Bluetooth ses cihaz n kaydetmek için aşağ dakileri uygulay n z: Cep telefonunun Bluetooth fonksiyonunu etkinleştiriniz. Ön paneldeki MEDIA butonuna (11-şekil 1) bas n z. "Media" kaynağ etkinse "Kaynak" butonuna bas n z. Bluetooth media kaynağ n seçiniz. "Cihaz Ekle" butonuna bas n z. Bluetooth cihaz nda uconnect aray n z (kay t işlemi s ras nda, ilerlemeyi gösteren bir ekran görüntülenir). Ses cihaz taraf ndan talep edilince sistem ekran nda gösterilen PIN kodunu girin veya PIN'i gösterildiği cihazdan onaylay n z. Kay t başar yla tamamlan rsa bir ekran görüntülenir. Bluetooth ses cihaz n favori cihaz olarak eklemek için soruya "Evet" şeklinde yan t verin (cihaz, daha sonra kaydedilen cihazlara göre bir önceliğe sahip olacakt r). "Hay r" derseniz, öncelik s ras yap lan bağlant s ras na göre belirlenir. Bağlanan son cihaz en yüksek önceliği al r. Ön paneldeki AYARLAR butonuna (10-şekil 1) bas p "Telefon/Bluetooth "u seçerek de bir ses cihaz n kaydedebilirsiniz. DİKKAT Cep telefonu ile sistem aras ndaki Bluetooth bağlant s kesilirse, cep telefonunun kullan m k lavuzundan yard m al n z. 361

363 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 362 USB/iPod SOKETİ USB/iPod modunu devreye almak için, ilgili cihaz (USB veya ipod) araç üzerindeki USB bağlant noktas na (şekil 11) tak n z. Sistem aç kken bir USB/iPod cihaz tak l rsa, cihazda bulunan şark lar çal nmaya başlar. AUX SOKETİ AUX modunu devreye almak için, arac n AUX bağlant noktas na uygun bir cihaz tak n z. Sistem aç kken bir cihaz yerleştirilirse, cihazdaki şark lar çal nmaya başlar (ilk şark dan başlanarak). Ön k s mda bulunan butonu (1-şekil 1) veya bağl cihazda bulunan ses ayar butonunu kullanarak sesi ayarlayabilirsiniz. "Ses kaynağ seçimi" fonksiyonu hakk nda bilgi almak için "Media Modu" bölümüne bak n z. ÖNEMLİ NOTLAR AUX soketine bağl bulunan cihaz n fonksiyonlar, doğrudan cihaz n kendisi üzerinden kumanda edilir; parça/dosya/çalma listesinin radyo veya direksiyon kumandalar üzerinden değiştirilmesi mümkün değildir. Hoparlörlerden sl k seslerinin gelmesini önlemek amac ile, bağlant n n kesilmesinin ard ndan taş nabilir cihaz n z n kablosunu AUX soketinde tak l b rakmay n z. 362 şekil 11 F0Y0097

364 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 363 TELEFON MODU TELEFON MODUNUN DEVREYE ALINMASI Telefon modunu devreye almak için ön paneldeki PHONE (9-şekil 1) butonuna bas n z. Aşağ daki ekran görüntülenir (bkz. şekil 12). ANA FONKSİYONLAR Ekrandaki butonlar kullanarak şunlar yapabilirsiniz: Telefon numaras çevirmek (ekrandaki grafik tuş tak m n kullanarak). Cep telefonunun adres defterindeki kişileri görüntülemek ve aramak. Çağr kayd nda yer alan kişileri görüntülemek ve aramak. Daha h zl ve daha kolay erişim için maksimum 10 adet cep telefonu/ses ayg t kaydetmek. Sistemdeki aramalar cep telefonuna veya cep telefonundakileri sisteme aktarmak ve özel görüşmeler için mikrofonla görüşmeyi devre d ş b rakmak. Cep telefonunuzun sesi arac n ses sistemi üzerinden iletilir. Sistem, telefon fonksiyonu kullan l rken radyonun sesini otomatik olarak keser. EKRANDAKİ BİLGİLER Sisteme bir telefon bağlan nca ekranda çeşitli bilgiler (varsa) görüntülenir: Dolaş m durumu. Şebeke sinyal gücü. Cep telefonu pil durumu. Cep telefonunun ad. NOT Cep telefonlar n n ve desteklenen fonksiyonlar n bir listesini görmek için internet sitesini ziyaret edin. şekil 12 F0Y

365 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 364 CEP TELEFONUNUZUN KAYDEDİLMESİ Bu iþlemi sadece hareket halinde olmayan araçta uygulayýnýz. Araç hareket halindeyken fonksiyon devre d ş kal r. Cep telefonu kay t prosedürü aşağ da aç klanm ş olsa da, cep telefonunun kullan m k lavuzuna da mutlaka bakman z öneririz. Cep telefonunuzun kaydedilmesi için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn z: Cep telefonuzunun Bluetooth fonksiyonunu etkinleştiriniz. Ön paneldeki Telefon butonuna (9-şekil 1) bas n z. Sisteme henüz hiçbir cep telefonu kaydedilmemişse, ekranda özel bir yard mc ekran aç l r. Kay t işlemini başlatmak için "Evet" seçin ve cep telefonunda uconnect cihaz n aray n ("Hay r" seçilirse Telefon ana ekran görüntülenir). Cep telefonu taraf ndan talep edilince, telefonun tuş tak m n kullanarak sistem ekran nda gösterilen PIN kodunu girin veya PIN'i gösterildiği cep telefonunda onaylay n z. "Telefon" ekran nda, "Ayarlar" butonuna basarak dilediğiniz anda bir cep telefonu kaydedebilirsiniz: "Cihaz Ekle" butonuna bas n ve yukar da aç kland ğ gibi ilerleyiniz. Kay t işlemi s ras nda, ilerlemeyi gösteren bir ekran görüntülenir. Kay t başar yla tamamlan rsa bir ekran görüntülenir: cep telefonunu favori cihaz n z olarak kaydetmek için soruya "Evet" şeklinde yan t verin (cep telefonu, daha sonra kaydedilen telefonlara göre bir önceliğe sahip olacakt r). Başka bir cihaz kaydedilmezse, sistem ilk kaydedilen cihaz favori (s k kullan lan) olarak alg lar. Not Favori olarak ayarlanmam ş cep telefonlar n n öncelik s ras, bağlant s ralar na göre belirlenir. Bağlanan son telefon en yüksek önceliği al r. CEP TELEFONU REHBERİNE İSİM/NUMARA KAYDETME Cep telefonunuzu kaydetmeden önce, arac n eller serbest sistemini kullanarak arayabilmeniz için kişi isimlerini cep telefonunuzun telefon rehberine eklediğinizden emin olunuz. Telefon rehberinizde hiçbir isim yoksa, en s k kullan lan numaralar için yeni isimler giriniz. Detayl bilgi için cep telefonunuzun kullan m k lavuzuna bak n z. DİKKAT Telefon numaralar veya ad/soyad bilgileri içermeyen telefon rehberi kay tlar görüntülenmez. 364

366 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 365 BİR CEP TELEFONU YA DA Bluetooth SES CİHAZINA BAĞLANMASI/BAĞLANTININ KESİLMESİ Bir Cep Telefonu veya Cihaza Bağlanma Sistem otomatik olarak kapsam içindeki en yüksek öncelikli kay tl telefona bağlanacakt r. Belirli bir telefon ya da Bluetooth ses cihaz seçmek için aşağ dakileri uygulay n z: Ön panelde bulunan Ayarlar butonuna (10-şekil 1) bas n z. Ekranda "Telefon / Bluetooth" seçiniz. Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kay tl Telefonlar" veya "Kay tl cihazlar" listesini seçiniz. Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth cihaz ). "Cihaz devreye sok" butonuna bas n z. Bağlant işlemi s ras nda, ilerlemeyi gösteren bir ekran görüntülenir. Bağlanan cihaz listede vurgulu olarak gösterilir. Bir Cihaz n Bağlant s n n Kesilmesi Belirli bir telefon ya da Bluetooth ses cihaz n n bağlant s n kesmek için aşağ dakileri uygulay n z: Ön panelde bulunan Ayarlar butonuna (10-şekil 1) bas n z. Ekranda Telefon / Bluetooth seçiniz. Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kay tl Telefonlar" veya "Kay tl cihazlar" listesini seçiniz. Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth cihaz ). "Devreden ç kar" butonuna bas n z. CEP TELEFONU VEYA BİR Bluetooth SES CİHAZININ SİLİNMESİ Bir cep telefonu ya da Bluetooth ses cihaz n silmek için aşağ dakileri uygulay n z: Ön panelde bulunan Ayarlar butonuna (10-şekil 1) bas n z. Ekranda Telefon / Bluetooth seçiniz. Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kay tl Telefonlar" veya "Kay tl cihazlar" listesini seçiniz. Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth cihaz ). "Cihaz Sil" butonuna bas n z. 365

367 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 366 Bir onay ekran görüntülenecektir: Cihaz silmek için "Evet" ya da silme işlemini iptal etmek için "Hay r" tuşuna bas n z. CEP TELEFONU VEYA BİR Bluetooth SES CİHAZININ FAVORİ OLARAK AYARLANMASI Bir cep telefonu ya da Bluetooth ses cihaz n s k kullan lan olarak ayarlamak için aşağ dakileri uygulay n z: Ön panelde bulunan Ayarlar butonuna (10-şekil 1) bas n z. Ekranda Telefon / Bluetooth seçiniz. Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kay tl Telefonlar" veya "Kay tl cihazlar" listesini seçiniz. Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth cihaz ). "Favorilere ekle" butonuna bas n z. Seçilen cihaz listenin en üst s ras na al nacakt r. TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE SON ARAMALAR) SİLİNMESİ Çağr kay tlar n ve telefon rehberi kopyas n silmek için ekranda "Telefon bilgilerini sil"i seçiniz. TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE SON ARAMALAR) AKTARILMASI Bu özellik, cep telefonunuzda Bluetooth üzerinden telefon rehberi aktarma/gönderme özelliği varsa kullan labilir. Kay t işlemi s ras nda, "Rehberin ve son aramalar n indirilmesini istiyor musunuz?" sorusu ç kar. Tüm telefon rehberini ve çağr kay tlar n sisteme kopyalamak için "Evet"i seçiniz. İşlemi daha sonra yapmak isterseniz "Hay r" seçiniz. İlk telefon verisi aktar m ndan sonra, cep telefonu ile sistem aras nda bir Bluetooth bağlant s olmas şart yla telefon rehberinin aktar lmas ve güncellenmesi işlemi hemen başlar (bu özellik destekleniyorsa). Sisteme her cep telefonu bağland ğ nda, her telefon için en fazla 1000 kişi indirilebilir ve güncellenebilir. Telefon rehberinden indirilmiş olan öğelerin miktar na bağl olarak, indirilen son isimlerin kullan lmas için k sa bir süre geçmesi gerekebilir. Bu süre boyunca, önceden indirilmiş olan telefon rehberi (varsa) kullan lacakt r. Sadece sisteme o anda bağl olan cep telefonunun telefon rehberine erişilebilir. Cep telefonundan indirilen telefon rehberi, uconnect sistemi kullan larak değiştirilemez veya silinemez: Cep telefonu daha sonra bağlan nca değişiklikler sisteme aktar l r ve güncellenir. 366

368 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 367 BÝR ARAMANIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ Aşağ da aç klanan işlemlere, sadece kullan lan cep telefonu taraf ndan destekleniyorsa erişilebilir. Kullan labilecek tüm fonksiyonlar için cep telefonunuzun kullan m k lavuzuna bak n z. Bir arama şöyle yap labilir: simgesi seçilerek (cep telefonu rehberi). "Son aramalar" seçilerek. simgesi seçilerek. "Tekrar ara" butonuna bas larak. Ekrandaki "tuş tak m " simgesini kullanarak telefon numaras çevirme Görüntülenmekte olan grafik tuş tak m n kullanarak telefon numaras n giriniz. Aşağ dakileri uygulay n z; Ön panelde TELEFON butonuna (9-şekil 1) bas n z. Ekrandaki butonuna bas n ve numara girmek için numara butonlar n kullan n z. Arama yapmak için "Ara" butonuna bas n z. Cep telefonunu kullanarak telefon numaras arama Telefon numaras n cep telefonunuzdan çevirdiğinizde de sistemi kullanmaya devam edebilirsiniz (sürüş s ras nda dikkatinizin dağ lmamas na özen gösteriniz). Cep telefonunuzun tuş tak m n kullanarak bir telefon numaras çevirdiğinizde, görüşmenin sesi arac n z n ses sisteminden verilir. Çağr kayd Aşağ daki görüşmelere ait son çağr lar n bir listesi görüntülenebilir: Gelen aramalar Giden aramalar Cevaps z aramalar Tüm aramalar Bu çağr türlerine erişmek için, telefonun ana ekran ndaki "Son aramalar" butonuna bas n z. 367

369 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 368 GELEN ARAMANIN YÖNETÝLMESÝ Çağr kumandalar Ekrandaki butonlar, telefonla ilgili aşağ daki çağr fonksiyonlar n n yerine getirilmesini sağlar: Yan tlama Sonland rma Reddetme Beklemeye alma/devam etme Mikrofonu etkinleştirme/devreden ç karma Görüşmeyi aktarma Bir görüşmeden başka bir görüşmeye geçme İki aktif görüşmeyi birleştirme/konferans görüşmesi başlatma Bir aramanýn cevaplandýrýlmasý Cep telefonuna bir arama gelince, sistem otomatik olarak müzik sistemini devre d ş b rak r (o anda etkinse) ve bir ekran görüntüler. Gelen aramay yan tlamak için "Cevapla" butonuna veya direksiyon simidi kumandalar ndaki ilgili butona bas n z. Bir aramanýn reddedilmesi Gelen aramay reddetmek için "Yoksay" butonuna veya direksiyon simidi kumandalar ndaki ilgili butona bas n z. Devam eden bir telefon görüþmesi esnasýnda gelen bir aramanýn cevaplandýrýlmasý Başka bir görüşme yaparken gelen bir aramay yan tlamak için, "Cevapla" butonuna basarak mevcut görüşmeyi beklemeye al n ve gelen yeni aramay yan tlay n z. DİKKAT Bir görüşme yap l rken gelen yeni bir çağr n n yan tlanmas özelliği baz cep telefonlar taraf ndan desteklenmiyor olabilir. 368

370 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 369 İKİ GÖRÜŞMENİN YÖNETİLMESİ Ayn anda iki görüşme yap lmas söz konusu olduğunda (biri aktif diğeri beklemede), "Beklemeye Al" butonuna basarak mevcut görüşmeler aras nda geçiş yapabilir veya "Görüşmeleri birleştir" butonlar na basarak iki görüşmeyi birleştirerek konferans görüşmesine geçebilirsiniz. Not Kulland ğ n z telefonun ikinci görüşmelerin yönetilmesini ve "Konferans" modunu desteklediğini kontrol ediniz. GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRMA Mevcut görüşmeyi sonland rmak için "Kapat" butonuna veya direksiyon simidi kumandalar ndaki ilgili butona bas n z. Sadece devam eden görüşme sonland r l r ve beklemede olan görüşme aktif hale getirilir. Cep telefonunun türüne bağl olarak, devam eden bir görüşme arayan kişi taraf ndan sonland r l rsa, beklemede olan görüşme otomatik olarak etkinleştirilemeyebilir. İKİNCİ BİR ARAMA YAPMA Bir görüşme devam ederken ikinci bir arama yapmak için şu ad mlar izleyiniz: Çağr kayd listesinden kişiyi/numaray seçiniz. Telefon rehberinden bir kişi seçiniz. "Beklet" butonuna bas n ve ekran n grafik tuş tak m n kullanarak numaray çeviriniz. TEKRAR ARAMA Son arad ğ n z kişiyi/numaray tekrar aramak için "Tekrar Ara" butonuna bas n z. BİR TELEFON GÖRÜŞMESİNE DEVAM ETME Motor durdurulduktan sonra da telefon görüşmenize devam edebilirsiniz. Etkin bir görüşme, manuel olarak sonland r lana veya maksimum 20 dakika (yaklaş k) geçene kadar sürdürülür. Sistem kapat l nca bu görüşme cep telefonuna aktar l r. MİKROFONUN DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI Bir görüşme s ras nda, ön paneldeki (veya direksiyon simidi kumandalar ndaki) butona ya da ekrandaki "Sessiz" butonuna basarak mikrofonu devre d ş b rakabilirsiniz. Mikrofon devre d ş b rak ld ktan sonra da devam eden bir görüşmeyi dinleyebilirsiniz. Mikrofonu devreden ç karmak için ilgili butona tekrar bas n z. 369

371 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 370 BİR GÖRÜŞMENİN AKTARILMASI Bir telefon görüşmesini, görüşmeyi sonland rmadan cep telefonundan sisteme ya da sistemden cep telefonuna aktarabilirsiniz. Görüşmeyi aktarmak için, "Aktar" butonuna bas n z. SMS MESAJ OKUYUCU Sistem, cep telefonunuza gelen mesajlar okuyabilir. Bu fonksiyonu kullanman z için Bluetooth kablosuz teknolojisi ile donatýlmýþ cep telefonunuzun SMS okuma fonksiyonunu desteklemesi gerekir. Fonksiyon desteklenmiyorsa, butonu devre d ş kal r (görünmüyor). Bir metin mesaj al n nca, "Dinle", "Ara" veya "Yoksay" seçimlerinin yap labildiği bir ekran görüntülenir. Cep telefonuna gelen SMS mesajlar n n listesine erişmek için butonuna bas n z (listede en fazla 60 adet mesaj görüntülenir). "MORE" (DAHA FAZLA SEÇENEK) MODU Aşağ daki seçenekleri görüntülemek (bkz. şekil 13) için ön paneldeki MORE (Daha fazla seçenek) butonuna (8-şekil 1) bas n z: Yol bilgisayar Saat eco:drive YOL BİLGİSAYARI Arac n yolculuk bilgilerini görüntülemek için "Trip" butonuna (bkz. şekil 13) bas n z. Bu fonksiyon, arac n sarfiyat seviyelerini görebilmenizi ve bir yolculuk boyunca arac n tüm bilgilerini birbirinden bağ ms z olarak görüntüleyebildiğiniz "Trip A" ve "Trip B" şeklinde iki farkl yolculuk tan mlayabilmenizi sağlar. 370 şekil 13 F0Y1013

372 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 371 Her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý): İstediğiniz "Trip" seçeneğini s f rlamak için "Trip A" veya "Trip B" butonlar n bas l tutunuz. SAAT Saati görüntülemek için "Saat" butonuna bas n z (bkz şekil 13). eco:drive eco:drive uygulamas (şekil 14), sürücünün, sürüş stilini izleyerek yak t sarfiyat n ve emisyonu azaltacak daha verimli bir sürüş stili seçmesine yard mc olur. Bu izleme, ekranda gerçek zamanl olarak görüntülenir; ancak, eco:drive sitesine bakarak daha detayl bilgilere de erişilebilir (bkz. paragraf "Veri Aktar m "). Sürüş stilinin genel bir değerlendirmesi, aşağ daki "ekonomik" sürüş stili kriterlerine uyulduğunda elde edilen optimum stiller olarak kabul edilmiş 4 indeksle gösterilir: H zlanma/h z düşüşü: Ani h zlanmalardan/yavaşlamalardan kaç n n ve h z kademeli artt rmay /azaltmay tercih ediniz. Vites değişim: En yüksek yak t verimliliğine ulaşmak için, yol koşullar na en uygun vitesi seçiniz (otomatik şanz manl araçlarda, "Otomatik" mod kullan ld ğ nda bu parametre gösterilmez). H z: Trafiğin yoğun olmad ğ yollarda, bozuk zeminler veya olumsuz trafik koşullar nedeniyle yavaşlaman z gerekebileceğini düşünerek en uygun (tercihen sabit) sürüş h z n koruduğunuz bir sürüş stili benimseyiniz. NOTLAR Ölçülen değerler yak t sarfiyat yla doğrudan bağlant l olmamakla birlikte, sürücünün yakt sarfiyat n azaltmak için sürüş stilini ne şekilde değiştirebileceği konusunda bir fikir vermeyi amaçlamaktad r. Trafik koşullar, yolculuğun uzunluğu veya soğuk çal şt rma gibi muhtelif d ş etkenler nedeniyle, sürüş stili ayn olsa bile farkl yolculuklarda farkl değerler elde edilebilir. "eco:drive", trafik koşullar buna s kl kla izin vermese bile daha "ak şkan" bir sürüşü ifade eder. Daha "agresif" bir sürüş ise, daha s k yavaşlama/h zlanmay içeren ve bu nedenle yak t sarfiyat n n ve zararl gaz emisyonlar n n daha yüksek olduğu bir sürüşü ifade eder. şekil 14 F0Y

373 272 RADYO Fiat 500L_ :57 Sayfa 372 Devreye al nmas Fonksiyona erişmek için "eco:drive" butonuna (bkz. şekil 14) bas n z. Fonksiyonu devreye almak için "eco:drive ON" (eco:drive AÇIK) butonuna bas n z. Yukar da bahsedilen 4 indeksi gösteren bir ekran görüntülenir (bkz. şekil 15). Sistem, sürüş stilinizi değerlendirmeye yetecek miktarda veri toplayana kadar veya uzun süreli durmalarda bu indeksler gri hale döner. Yeterince veri toplan nca, yap lan değerlendirmelere bağl olarak indeksler 4 farkl renk al r: yeşil (çok iyi), sar, turuncu ve k rm z (çok kötü). Şekil 15'deki "Güncel endeks", yukar da bahsi geçen indekslerin gerçek zamanl olarak hesaplanan ve sürüş stilinin eko sürdürülebilirliğini 0 (düşük) ile 100 (yüksek) aras nda değerlerle gösteren toplam ortalamalar ifade eder. Önceki yolculuğa ait veri ortalamas n görüntülemek için (bir "trip" (yolculuk) kontak anahtar MAR konumuna getirildiği anda başlay p STOP konumuna getirildiği anda bitmiş kabul edilir), "Önceki güzergah" butonunu seçiniz (bkz. şekil 16). Devreden ç kar lmas Bu fonksiyonu devreden ç karmak için "eco:drive Off" (eco:drive Kapal ) butonuna bas n z. Veri aktar m Yolculuk verileri sistemin belleğinde saklan r. USB cihaz n doğru şekilde yap land r p eco:drive sitesine giderek, kişisel profilinize ait geçmiş yolculuklara erişebilir, yolculuk verilerinin ve sürüş stilinin genel bir analizine başvurabilirsiniz. Veriler tamamen ya da k smen kaybedilebileceğinden, tüm veriler sistem taraf ndan indirilene kadar USB çubuğunu ç karmay n z. 372 şekil 15 F0Y1015 şekil 16 F0Y1016

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino Euro 5 LUM TR 2e 7 1.12.2010 11:28 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 PUNTO FL TR 1ed 7 24.11.2009 15:18 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Punto nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ?

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Arazınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Qubo Euro 5 LUM TR 2e 7 2.12.2010 12:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat QUBO yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat QUBO nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 FIAT 500 GBdx:001-022 FIAT 500 GB 19.09.2008 15:48 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat ü seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat ünüzün tüm özelliklerini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Punto Nuova TR_R:001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 07.08.2008 10:43 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032_LINEA_1ed_IT 22.09.2014 11:46 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino LUM TR 2e 7 14.08.2010 10:01 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino TR 1ed:001-035 Fiorino GB 1ed 04.03.2010 13:55 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model BRAVO LUM GB:BRAVO UM GB 24-05-2012 14:30 Pagina 1 F I A B T R A V Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması.

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması. 001-126 Alfa MiTo GB 11-06-2008 10:08 Pagina 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitabı, otomobilinizin özelliklerini tanımanıza yardımcı olmak

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 BRAVO GB:001-022 BRAVO GB 24.01.2012 11:15 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Fiat Panda TR 1ed 14.02.2011 10:09 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Panda y seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Panda n z n tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z.

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z. 530.07.104 500L ING 1a Ed 23.01.2014 09:00 Sayfa 1 Bu ilave kitap, Dualogic elektronik kontrollü vites kutusunun kullan lmas ile ilgili talimatlar aç klamaktad r. Şanz man n doğru kullan m için bu kitab

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR Türkiye Garanti Koşulları Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT S3 1.6 e-hi 92 HP Style M/T STT TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 92 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 230 / 1750 Uzunluk - Genişlik (mm) 3948-1715 Yükseklik -

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker:

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker: 4 SUNUM Bu kullanım kılavuzu, daha ilk kullanımından itibaren aracı tanıdık kılmak ve sık kullanılan işlevlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Her biri kendine özel rengi sayesinde tanımlanan 10 başlıktan

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5" 2ULMLQDO 3DU DODU

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5 2ULMLQDO 3DU DODU Tüm Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Montaj Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu

Montaj Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu Montaj Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu Küvet Montaj Uygulamaları 7 8 Garanti Belgesi 11 11 11 11 12 Kasım 2015 3 ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ Akrilik Banyo Küvetleri nin Akrilik Banyo Küvetleri nin NAKLİYE

Detaylı