PARA BANKA. Kariyermemur.com

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARA BANKA. Kariyermemur.com"

Transkript

1 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifikası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise bir sermaye piyasası aracıdır. Doğru yanıt D dir. 2. Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbi hız ve kolaylığa ne ad verilir? A) Risk B) Likidite C) Fon talebi D) Fon arzı E) Satın alma gücü Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbî hız ve kolaylığa likidite (nakit) denir. Doğru yanıt B dir. 3. Faiz ödemeleri kupon dönemlerinde, anapara ödemeleri vade sonunda olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuponlu borç senedi B) İskontolu borç senedi C) Strips D) Katılma belgesi E) Banka kabulu İskontolu Borç Senedi: Faiz ödemesi anapara ile birlikte vade sonunda olan borç senedidir. Strips: Menkul kıymetlerin anapara ve kuponlarının ayrıştırılarak ayrı ayrı alınıp satılmasına denir. Katılma Belgesi: Yatırım fonları tarafından çıkarılan ve kıymetli evrak sayılan belgelere denir. Banka Kabulü: Bankanın kabul edildi kaşesini taşıyan, uluslar arası ödemelerde kullanılan bir tür bonodur. Doğru yanıt A dır. 4. Bankaların alacak haklarına karşı çıkardıkları borçlanma kağıtlarına ne ad verilir? A) Akreditif PARA BANKA B) Katılma belgesi C) Mevduat sertifikası D) Hisse senedi E) Varlığa dayalı menkul kıymet Varlığa dayalı menkul kıymet, bankaların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılığında, Sermaye Piyasası Kurulu nca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. Ülkemizde bankalar tarafından yapılan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı önem kazanmıştır. Ayrıca ticari ve sınai işletmeler de varlığa dayalı menkul kıymet çıkarabilir. İşleme konu olabilecek alacak türleri: Tüketici kredileri, konut kredileri, finansal kiralama sözleşmeleri, otomobil kredileri, kredi kartları ve tarım kredi kooperatifleri alacaklarıdır. Doğru yanıt E dir. 5. Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özelliklerinden değildir? A) Bölünebilir olma B) Kuvvetli olma C) Dayanıklı olma D) Genel kabul görme E) Standart olma Paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özellikleri; genel kabul görmesi, bölünebilir olması, taşınabilir olması, nadir olması, dayanıklı olması, standart olmasıdır. Doğru yanıt B dir. 6. Cambridge denklemi M=kPY ise k neyi ifade eder? A) Fiyatlar genel düzeyini B) Kişilerin gelirlerinin ne kadarını para olarak elde tutacaklarını gösteren oranı C) Paranın dolaşım hızını D) Nominal para arzını E) Gayrisafi milli hasılayı Burada M nominal para arzını, P fiyatlar genel düzeyini, Y milli hasılayı, k ise elde tutulan paranın milli gelire oranını ifade eder. Doğru yanıt B dir. 7. Bir ülkede beklenen enflasyon (P E ) % 60, nominal faiz oranı (i) % 40 ise reel faiz oranı % kaçtır? A) 25 B) 16 C) 12,5 D) 23,5 E) 13 Tam ölçüm formülüne göre reel faiz oranı

2 1 i formülü ir 1 dir. e 1 p Buna göre 1 0,40 /1 0,60) 1 %12,5 sonucuna ulaşılır. Doğru yanıt C dir. 8. Dışsal para arz eğrisinin konumu nasıldır? A) Negatif eğimlidir. B) Orijinden çıkan bir doğrudur. C) Yatay eksene dik bir doğrudur. D) Yatay eksene paralel bir doğrudur. E) Hiperboliktir. Dışsal para arzında, para çarpanındaki parametrelerin faiz oranından etkilenmediği varsayılır. Bu durumda para arz eğrisi yatay eksene dik bir doğrudur. Merkez Bankası nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Doğru yanıt C dir. 9. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası nın para piyasasındaki etkilerinden biri değildir? A) Açık piyasa işlemleri B) Zorunlu karşılıklar C) Reeskont kredisi D) İnterbank piyasası E) Para çarpanı Merkez Bankası, para piyasasına interbank, açık piyasa işlemleri, döviz ve efektif piyasaları, reeskont kredisi ve zorunlu karşılık oranları aracılığıyla etki eder. Doğru yanıt E dir. 10. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası nın para politikası amaçları arasında yer almaz? A) İhracat B) Fiyat istikrarı C) Faiz oranı istikrarı D) Büyüme E) İstihdam Para politikası amaçları; fiyat istikrarı, faiz oranı istikrarı, finansal istikrar, büyüme, istihdam ve döviz piyasası istikrarıdır. Doğru yanıt A dır. 11. Klasik miktar teorisinde paranın dolaşım hızı (V) neye eşittir? A) V GSMHxP B) GSMH V M C) V GSMHxM D) GSMH V P E) GSMH V PY Klasiklerin mübadele denklemi MV PY' dir. Burada M; para arzı, V; paranın dolaşım hızı, P; fiyat düzeyi, Y; reel geliri gösterir. P ile Y nin çarpımı nominal geliri ifade eder. Bu durumda V yi yalnız bırakırsak Nominal gelirin para arzına bölümü, paranın dolanım hızını (V)

3 verecektir. Doğru yanıt B dir. 12. Paranın nötr olduğunu, para ile üretimin etkilenmeyeceğini, üretim artışının teknoloji sonucunda artan verime bağlı olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasik Görüş B) Keynesyen Görüş C) Post Keynesyen Görüş D) Yeni Keynesyen Görüş E) Reel Konjonktür Teorisi Reel konjonktür teorisine göre üretim artışıyla birlikte para talebi artar ve bunun üzerine Merkez Bankası para arzını arttırır, sonuçta para her zaman nötrdür. Doğru yanıt E dir. 13. Keynesyen modelde yatırım fonksiyonun faiz esnekliği hakkında ne söylenebilir? A) Birden büyüktür. B) Sonsuzdur. C) Birdir. D) Sıfırdır. E) Birden küçüktür. Keynes modelinden yatırımlar faiz oranından etkilenmez. Buna göre Keynesyen sistemde spekülatif para talebi sonsuz, yatırımın faiz esnekliği ise sıfırdır. Doğru yanıt D dir. 14. Friedman a göre para talebinin gelir esnekliği nasıldır? A) Birden büyüktür. B) Sıfırdır. C) Birden küçüktür. D) Sonsuzdur. E) Birdir. Friedman a göre (modern miktar teorisi) para talebinin gelir esnekliği birden büyüktür. Para lüks bir maldır. Sürekli gelir attıkça para talebi artar. Doğru yanıt A dır. 15. İşlem ve ihtiyat amaçlı para talebine ne ad verilir? A) Atıl para balansları B) Likidite tercihi C) Aktif para balansları D) Reel ankes E) Arzulanan ankes İhtiyat ve işlem amaçlı para taleplerine aktif para balansı denir. Spekülasyon amaçlı para talebine ise atıl para balansları adı verilir. Doğru yanıt C dir.

4 16. Likidite tercihi teorisi hangi iktisatçıya aittir? A) Pigou B) Boumal C) Keynes D) Friedman E) Tobin Keynes e göre faiz haddi yükseldikçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi azalır veya faiz haddi düştükçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi artar. Buna likidite tercihi teorisi adı verilir. Doğru yanıt C dir dir ve nama yazılıdır. Doğru yanıt A dır. 17. Aşağıdakilerden hangisi TCMB nin görevleri arasında yer almaz? A) Ülke içinde altın ve döviz rezervlerini yönetmek B) Açık piyasa işlemleri yapmak C) Mali piyasaları izlemek D) Maliye politikası uygulamak E) Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite oranlarını belirlemek TCMB nin görevleri arasında maliye politikası uygulaması yoktur. Ayrıca reeskont ve avans işlemlerini yapmak, TL nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri almak, gibi görevleri de vardır. Doğru yanıt D dir. 18. TCMB nin hisse senetleri dağılımı için hangisi doğrudur? A) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri milli bankalara, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına B) A sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı na, B sınıfı hisse senetleri Hazine ye, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına C) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı na, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına D) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı na, C sınıfı hisse senetleri milli bankalara, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına E) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri milli Bankalara, C sınıfı hisse senetleri T.C. vatandaşlarına, D sınıfı hisse senetleri diğer bankalara TCMB hisse senetleri dağılımı A, B, C, D olmak üzere dörde ayrılır. Hisse senedi adedi

5 19. Aşağıdakilerden hangisi TCMB nin para politikası araçlarından biri değildir? A) Zorunlu karşılık oranı B) MB nin telkin ve tavsiyeleri (ikna yolu) C) İthalat teminatı oranı D) Selektif kredi kontrolü E) Taban fiyat uygulaması Para politikasının genel araçları: Açık piyasa işlemleri, disponibilite oranı, zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, faiz oranı, ikna yolu, ithalat teminat oranı (ithalat zorunluluğu oranı), asgari ödeme oranı, zorunlu döviz devir oranıdır. Taban fiyat uygulaması bir para politikası aracı değildir. Doğru yanıt E dir. Doğru yanıt C dir. 20. Amaçları finansman olmamakla birlikte, büyük fonları toplamaları nedeniyle finansal kuruluş olarak ele alınan yarı finansal kurumların içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sigorta Şirketleri B) Özel Emekli Sandıkları C) Sosyal Sigortalar Kurumu D) OYAK E) Kamu Bankaları Yarı finansal kurumlar arasında Kamu bankaları yoktur. Bunlar, sigorta şirketleri, Kamu Sosyal Güvenlik Kurumları olan; T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Özel emekli sandıkları, OYAK ve banker kuruluşlarıdır. Ancak 1981 finansal krizinden sonra birçok banker tasfiye olmuştur. Bu kuruluşların para ve sermaye piyasasına katkıları dolaylı ve sınırlıdır. Doğru yanıt E dir. 21. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında yer almaz? A) Varlığa dayalı menkul kıymet B) Mevduat C) Krediler D) Yüzen fon E) Menkul kıymet ihracı Ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında; bankaların topladıkları mevduatlar, bankanın özkaynakları, varlığa dayalı menkul kıymetleri, menkul kıymet ihracı, yüzen fon, döviz mevduatları, faiz gelirleri, hizmetlerden sağlanan gelirler (ATM lerden kesilen hesap işletim ücretleri), reeskont kredisi (MB kredileri) şeklinde sıralanabilir. Krediler ise ticari bankanın aktif (varlıklar) kısmında yer alır. Bunlar bankanın dışarıya verdiği borçlardır.

6 22. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında yer almaz? A) Krediler B) Menkul kıymet plasmanları C) Yedek akçeler D) İştirakler E) Rezervler Ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında; krediler, iştirakler, menkul kıymet plasmanları, diğer varlıklar ve rezervler (bankanın ayırdıkları zorunlu ve ihtiyari karşılıklar) yer alır. Yedek akçeler ise bir özkaynak hesabıdır ve bankanın pasif kısmında yer alır. Doğru yanıt C dir. 23. Faiz haddi yükseldikçe elde para tutmanın fırsat maliyeti için ne söylenebilir? A) Artar B) Azalır C) Önce artar sonra azalır D) Değişmez E) Önce azalır sonra artar Elde para tutmanın fırsat maliyeti faiz oranı ile doğru yönlüdür. Faiz oranı arttıkça kişiler tasarruflarını elde tutmak istemezler, borç vermek isterler. Bu durumda fon arzı artar. Fon talebi (kredi alanlar) ise azalır. Doğru yanıt A dır. farklılıktan doğan gelirlerdir. Ticari bankaların banka sistemi içerisinde en önemli faaliyetlerinden birisi de kaydi para (banka parası) yaratmadır. Kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın kanuni karşılık miktarı (zorunlu karşılık) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucunda oluşur. Kaydi para özellikle çek sisteminin etkin şekilde uygulandığı gelişmiş ülkelerde büyük bir role sahiptir. Doğru yanıt B dir. 26. TCMB nin, Hazine ye ait olup, uluslararası standartta olmayan altın mevcudu, bilançosunun hangi tarafında ve hangi hesabında izlenir? A) Aktif kısmında, altın mevcudu hesabında B) Aktif kısmında, diğer varlıklar hesabında C) Pasif kısmında, hazine alacakları hesabında D) Pasif kısmında, değerleme hesabında E) Aktif kısmında, hazine alacakları hesabında Uluslararası standartta olmayan ve Hazine ye ait olan altın mevcudu Merkez Bankası nın pasifinde hazine alacakları hesabında izlenir. Tamamı yurtiçinde muhafaza edilmektedir. Doğru yanıt C dir. 24. T.C. Merkez Bankası nın pay senetlerinden hangileri Hazine Müsteşarlığı na aittir? A) A grubu pay senetleri B) B grubu pay senetleri C) C grubu pay senetleri D) A ve C grubu pay senetleri E) D grubu pay senetleri A sınıfı pay senetleri Hazine ye aittir. B sınıfı pay senetleri mili bankalara, C sınıfı pay senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı pay senetleri T.C vatandaşlarına aittir. Doğru yanıt A dır. 27. Aşağıdakilerden hangisi MB nin rezerv parasını oluşturan unsurlardan değildir? A) Emisyon B) Bankaların zorunlu karşılıkları C) Bankaların serbest karşılıkları D) APİ borçları E) Fon hesapları Rezerv para; emisyon+bankaların zorunlu karşılıkları+serbest karşılıklar+fon hesapları+banka dışı kesim mevduatından oluşur. APİ borçları, rezerv paraya dahil değildir. Doğru yanıt D dir. 25. Kaydi Para tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bankaların, mevduatlarından bağımsız olarak ayırdıkları karşılıklardır. B) Bankaya yatırılan mevduatların, kanuni karşılık miktarı düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesidir. C) Hazine ye verilen borçlardır. D) Bankalarım MB den aldığı kredidir. E) Bankaların alacaklı ve borçlu cari hesaplarının faiz ödeme yöntemindeki 28. Merkez Bankası Parasına nasıl ulaşılır? A) Rezerv para APİ borçları - Kamu mevduatı B) APİ borçları + Kamu mevduatı C) Rezerv para + APİ borçları-kamu mevduatı D) Rezerv para + Kamu mevduatı E) Rezerv para + APİ borçları+kamu mevduatı Rezerv paraya APİ borçlarını eklersek parasal tabana ulaşırız. Parasal tabana kamu

7 mevduatını eklersek MB parasına ulaşırız. Doğru yanıt E dir. 29. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise rezerv para kaçtır? A) 2100 B) 600 C) 400 D) 900 E) 1100 Parasal tabandan (rezerv para+api borçları) APİ borçlarını çıkarırsak rezerv paraya ulaşırız Doğru yanıt D dir. 30. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise MB parası para kaçtır? A) 2100 B) 2600 C) 1000 D) 2000 E) 1400 Parasal tabana (rezerv para+api borçları) Kamu mevduatı eklenirse MB parası bulunur Doğru yanıt D dir. 31. Merkez Bankası para arzı tanımı olan M 2Y de aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Vadeli mevduat B) Vadesiz mevduat C) Resmi mevduat D) Emisyon E) Merkez Bankası mevduatları M1 Emisyon (dolaşımdaki nakit) + vadesiz mevduat (ticari + tasarruf) + MB mevduatlarından oluşur. M2 M1 vadeli mevduat (ticari + tasarruf) hesabından oluşur. M Y M döviz tevdiat hesaplarından oluşur. 2 2 Resmi mevduat ise M 3 para arzı içindedir. Doğru yanıt C dir. 32. Merkez Bankası M 3Y para arzı tanımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Resmi mevduat B) Döviz mevduatı C) Repo D) Vadeli mevduat E) Vadesiz mevduat M M Resmi mevduat + MB deki diğer 3 2 mevduatlardan oluşur. M 3Y = M 3 + döviz tevdiat hesaplarından oluşur. Repo hesabı M 2YR para arzı içinde yer alır. M 2YR = M 2Y + repo hesabından oluşur. Doğru yanıt C dir.

8 33. Klasik İktisatçılara göre denge faiz oranı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Toplam talep ve toplam arz B) Para arzı ve para talebi C) Toplam gelir D) Fon arzı E) Yatırım ve tasarruf Klasik iktisatçıların piyasa faiz oranı, tasarrufların yatırıma eşitlendiği noktada oluşur. Doğru yanıt E dir. 34. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede para arzının artmasına yol açmaz? A) MB nin APİ ile tahvil alması B) Enflasyon oranın yükselmesi C) Piyasa faiz oranın artması D) Zorunlu karşılık oranının artması E) Reeskont kredisi faiz oranının düşmesi Bir ülkede para arzının artmasına yol açan etmenler, parasal tabanın artması (MB, parasal tabanı en çok APİ yoluyla etkiler) ve para çarpanının artmasıdır. Para çarpanını arttıran etmenler ise, nakit tercih oranının azalması, zorunlu karşılık oranının azalması, serbest rezerv oranının azalması, vadeli mevduat tercih oranının azalmasıdır. Enflasyon oranının yükselmesi halkın nakit tercih oranını arttıracağı için, para çarpanını düşürür. Doğru yanıt B dir. 35. Bir ülkede nakit tercih oranını azaltarak, para arzının artmasına yol açan etmenlerden hangisi yanlıştır? A) Piyasa faiz oranının artması B) Gelir düzeyinin artması C) Kayıtdışı ekonominin azalması D) ATM ve kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşması E) Finansal istikrarsızlık Finansal istikrarsızlık nakit tercih oranını azaltmaz, arttırır. Doğru yanıt E dir. 36. Merkez Bankası nın APİ yoluyla tahvil alması durumunda para arzı ve faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Para arzı azalır, faiz oranı düşer B) Para arzı artar, faiz oranı yükselir C) Para arzı değişmez, faiz oranı yükselir D) Para arzı artar, faiz oranı düşer E) Para arzı azalır, faiz oranı değişmez MB nin APİ yoluyla piyasadan tahvil alması piyasadaki para miktarını arttırır. Para arzı artınca faizler düşer. Doğru yanıt D dir.

9 37. Klasik iktisat teorisinde Fisher Denklemine göre MV=PY eşitliğinde para arzının (M) artması aşağıdakilerden hangisinin değişmesine yol açar? A) V artar. B) P artar C) Y artar D) Y azalır E) P azalır MV PY eşitliğinde para arzının artması sadece fiyatları arttırır. V ve Y kısa dönemde sabittir. Doğru yanıt B dir. dir. 38. Keynes e göre faiz oranı yükseldiğinde tahvil fiyatı ve spekülatif amaçlı para talebi hakkında ne söylenebilir? A) Tahvil fiyatı yükselir, spekülatif amaçlı para talebi azalır B) Tahvil fiyatı düşer, spekülatif amaçlı para talebi artar C) Tahvil fiyatı düşer ve spekülatif amaçlı para talebi azalır D) Tahvil fiyatı yükselir ve spekülatif amaçlı para talebi artar E) Tahvil fiyatı değişmez, spekülatif amaçlı para talebi azalır Faiz oranı yükseldiğinde, tahvilin piyasa fiyatı düşer ve tahvile olan talep artar. Tahvil talebi arttığında ise spekülatif amaçlı para talebi azalır. Faiz ile para talebi arasındaki ilişki ters yönlüdür. Faiz oranı maksimum olduğu zaman spekülatif amaçlı para talebi sıfır olur çünkü elde para tutmanın maliyeti yüksektir. Kişiler tahvile yatırım yaparlar. Doğru yanıt C dir. 39. Para talebinin istikrarsız, paranın dolaşım hızının ise sabit olmadığını ve faizden etkilendiğini öne süren iktisatçı kimdir? A) Friedman B) Keynes C) Tobin D) Adam Smith E) Pigou Keynes, para talebinin faize bağlı olduğundan istikrarsız olduğunu, dolaşım hızının ise klasiklerin ileri sürdüğü gibi sabit değil faize bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Doğru yanıt B

10 40. Spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de faizden etkilendiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Keynes B) Friedman C) Pigou D) Klasikler E) Tobin ve Baumal Tobin ve Baumal birbirlerinden ayrı olarak, Keynes ten sonra spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de faizden etkilendiğini ve bunların da faizle ters yönlü olduklarını ileri sürmüşleridir. Diğer farkları da Keynes gibi paranın tek alternatifinin tahvil olmadığını, diğer finansal araçların da rol oynadığını ve bunların talep edilmesinde sadece getirinin değil riskinde belirleyici olduğunu ileri sürmüşleridir. Doğru yanıt E dir. Buna göre reel faiz = 0,75 0,35 = 0,40 tır. Doğru yanıt A dır. 41. Keynesyen iktisada göre faiz aşağıdakilerden hangisinden vazgeçmenin bedelidir? A) Tasarruf B) Tüketim C) Likidite D) Yatırım E) İstihdam Keynesyen iktisada göre, faiz likiditeden vazgeçmenin bedelidir. Faizler yükselince elde para tutmanın maliyeti artar. Doğru yanıt C dir. 42. Parasal modele göre aşağıdakilerden hangisi döviz kurunun artmasına yol açmaz? A) Para çarpanının değerinin artması B) Para talebinin azalması C) Net dış varlıkların artması D) Reel gelirin azalması E) Yurtdışı fiyat düzeyinin artması m * NDA NFA Parasal modele göre kur E f kyp Burada m, para çarpanı; NDA, MB nin net iç varlıkları; NFA, MB net dış varlıkları; k, para talebi; Y, reel gelir; P f, yurt dışı fiyat düzeyidir. Buna göre yurtdışı fiyat düzeyinin artması değil azalması halinde kur düşecektir. Doğru yanıt E dir. 43. Fisher faiz kuramına göre nominal faiz oranı % 75, beklenen enflasyon % 35 ise reel faiz oranı % kaçtır? A) 40 B) 110 C) 2,14 D) 0,46 E) 35 Fisher faiz formülü: Reel faiz = nominal faizbeklenen enflasyon.

11 44. Dolaşımdaki nakit 10, vadesiz mevduat 15, vadeli mevduat 8 ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) M1 10; M2 8 B) M1 18; M2 15 C) M1 25; M2 33 D) M1 10; M2 23 E) M1 23; M2 25 M1 para arzı = Dolaşımdaki nakit+vadesiz mevduattır M2 para arzı = Dolaşımdaki nakit + vadesiz mevduat + vadeli mevduattır Doğru yanıt C dir. 45. Merkez Bankası nın APİ yoluyla tahvil alması halinde MB ve banka bilançosundaki değişmeler için ne söylenebilir? A) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. B) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. C) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır. D) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır. E) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. MB nin tahvil alması durumunda bankalara para aktarması söz konusudur. Bu durumda MB nin menkul kıymet hesabı ve pasifteki rezerv para artar. Bankalar ise, tahvil sattığı için aktifteki menkul kıymet hesabı azalır ve yine aktifteki rezervleri artar. Doğru yanıt A dır. 46. Merkez Bankası nın A Bankasına Reeskont kredisi vermesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv hesabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar B) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar C) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar D) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv hesabı artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar E) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı azalır, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar MB nin A bankasına reeskont kredisi vermesi durumunda, MB nin bilançosunun aktifindeki net iç varlıklar kısmındaki bankalara verilen kredi hesabı ve pasifindeki rezerv hesabı artar. Bankaların ise rezervleri arttığı için aktifteki rezerv hesabı artar ve reeskont kredisi kullandığı için pasifte reeskont kredisi hesabı artar. Doğru yanıt C dir. 47. Bankaların serbest rezervlerinin azalmasında (ER) aşağıdakilerden hangisinin etkisi yanlış verilmiştir? A) Faiz oranının artması B) Mevduat giriş hızının artması C) Finansal istikrarın artması D) Reeskont faiz oranının artması E) Menkul kıymet faizlerinin artması Reeskont faiz oranının artması, bankaların serbest rezervlerini arttırır. Faiz oranının artması, mevduat giriş hızının artması, mevduat çıkış hızının azalması, mevduat giriş-çıkış belirsizliğinin azalması, finansal istikrarın artması, O/N faiz oranının azalması, reeskont faiz oranının azalması ve menkul kıymet faizlerinin artması bankaların serbest rezervlerinin azalmasına yol açar. Doğru yanıt

12 D dir. 48. Aşağıdakilerden hangisi klasik miktar teorisinin yaklaşımlarından biri değildir? A) Para talebi faizden etkilenmez B) Paranın dolanım hızı sabittir C) Para miktarındaki artış üretimi etkiler D) Para sadece işlem amacıyla talep edilir E) Ekonomi daima tam istihdam durumundadır. Miktar teorisine göre, para miktarındaki artış üretimi etkilemez, sadece fiyatlar genel düzeyini arttırır. Doğru yanıt C dir. 49. Paranın dolaşım hızı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Belli bir dönemdeki nominal GSMH nin para arzına bölünmesiyle bulunur B) Akım değişkendir C) Klasik miktar teorisine göre kısa dönemde sabittir. D) Fiyat artış beklentisi, paranın dolaşım hızını azaltır E) Faiz oranlarında düşme, paranın dolaşım hızını azaltır. Fiyatların artış beklentisi paranın dolaşım hızını azaltmaz tam tersine arttırır. Ayrıca gelirin artış beklentisi uzun dönemde paranın dolaşım hızını arttıracaktır. Doğru yanıt D dir. 50. Keynesgil görüşe göre faiz aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Tasarruf ve yatırım B) Toplam talep ve toplam arz C) Emek arzı ve emek talebi D) Para arzı ve para talebi E) Fon arzı Keynesgil görüşe göre piyasa faiz oranı, para arzı ve para talebinin eşitlendiği noktada gerçekleşir. Doğru yanıt D dir. 51. Keynesgil yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Para talebi fonksiyonu istikrarlıdır. B) Faiz oranı para arzı ve talebince belirlenir C) Para mal değil aktif bir varlıktır. D) Dolaşım hızı istikrarsızdır ve faizden etkilenir. E) Faiz oranı arttıkça, spekülasyon amaçlı para talebi azalır. Keynesgil yaklaşımda, para talebi fonksiyonu istikrarsızdır. Çünkü faizden etkilenir. Doğru yanıt A dır.

13 52. Aşağıdakilerden hangisi Friedman ın sürekli gelir hipotezinin fonksiyonlarından biri değildir? A) Tüketim B) Para arzı C) Yatırım D) Para talebi E) Dolaşım hızı Sürekli gelir, uzun dönemde beklenen ortalama gelirdir. Tüketim, yatırım, para talebi ve dolaşım hızı sürekli gelirin fonksiyonlarıdır ve bunlar istikrarlıdır. Para arzı sürekli gelirin fonksiyonu değildir. Doğru yanıt B dir. 53. Ekonomideki fiyat düzeyinin düşmesi sonucunda reel servetin artması, bunun ise tüketim harcamalarını arttırmasına ne denir? A) Keynes etkisi B) Fisher etkisi C) Cambridge etkisi D) Para çarpanı E) Pigou etkisi Pigou nun bu etkisine reel ankes etkisi de denir. Doğru yanıt E dir. 54. Tobin in q teorisine göre; firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden yüksek ise q değeri ve yatırım ilişkisi için ne söylenebilir? A) q değeri birden küçük olur ve yatırım azalır B) q değeri birden büyük olur ve yatırım azalır C) q değeri birden büyük olur ve yatırım artar D) q değeri değişmez ve yatırım azalır E) q değeri birden küçük olur ve yatırım artar Tobin e göre her firmanın bir q su vardır ve yatırıma buna göre karar verilir. Firmanın piyasa değeri q ' dir. Buna göre; Firmanın yenilenme maliyeti firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden büyükse (q>1), firma yatırımlarını arttıracaktır. Tam tersi durumunda ise azaltacaktır. Para arzının artması durumunda hisse senedi fiyatları artacak ve firmanın piyasa değeri yükselecektir, q artacaktır ve firma yatırımını arttıracaktır. Bu, hisse senetleri kanalı yoluyla ekonomiyi etkileme biçimidir. Doğru yanıt C dir.

14 55. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar görüşü kime aittir? A) Keynes B) Pigou C) Gresham D) Baumal E) Fisher Gresham yasası denilen kötü para iyi parayı piyasadan kovar olgusu, mal para zamanında bimetalizm denilen altın ve gümüşten oluşan çift para sisteminin uygulandığı dönemde görülmüştür. Zamanla daha değerli olan altının piyasadan silineceği görüşüdür. Doğru yanıt C dir. 56. Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının özelliklerinden değildir? A) İşletmelerin ve bireylerin kısa vadeli finansman ihtiyaçları karşılanır B) Kredi ve borçların geri ödenme riski düşüktür. C) Kredi araçları hisse senedi ve tahvildir D) Vadeleri bir yıldan azdır E) İşletmelerin döner sermaye ihtiyaçları karşılanır Hisse senedi ve tahvil (uzun vadeli) sermaye piyasası araçlarındandır. Para piyasasında, kısa vadeli finansman ihtiyaçları karşılanır, vadeleri kısadır, işletmelerin döner sermaye ihtiyaçları karşılanır. Sermaye piyasasında ise işletmelerin sabit sermaye ihtiyacını karşılamaya yönelik krediler alınır. Doğru yanıt C dir. 57. Aşağıdakilerden hangisi bankaların fon kullanımı arasında yer almaz? A) Krediler B) İştirakler C) Merkez Bankası krediler D) Menkul kıymet plasmanları E) Rezervler Banka bilançosunun aktif kısmını oluşturan fon kullanımı arasında Merkez Bankası kredileri yer almaz. MB kredileri bankanın fon kaynağı arasında (pasifte) yer alır. Doğru yanıt C dir. 58. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası nın yetkilerinden değildir? A) Banknot ihraç etmek B) Vadeli mevduat toplamak C) Faiz oranlarını belirlemek D) Banka kredi işlemlerine uygulanacak reeskont ve iskonto oranlarını belirlemek E) Para ve kredi konularında karar almak, hükümete önerilerde bulunmak T.C. Merkez Bankası vadeli ve vadesiz mevduat toplamaz. Bu işlemi bankalar yapar. Doğru yanıt B dir. 59. Aşırı rezerv oranı (ER) ile piyasa faiz oranı arasındaki ilişki nasıldır? A) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv azalır B) Aralarında ilişki yoktur. C) Faiz oranı düştüğünde aşırı rezerv oranı azalır. D) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv oranı artar. E) Aşırı rezerv faiz oranını etkiler. Aşırı rezervi etkileyen iki temel faktör piyasa faiz oranı ve reeskont oranıdır. Faiz oranları yükselince aşırı rezervler azalır, aşırı rezervlerdeki azalma ise para arzını arttırır. Reeskont oranının düşmesi ise, ticari bankaların aşırı rezervlerini azaltır. Çünkü bankaların rezerv tutma maliyeti azalır, bu da para arzının artmasına neden olur. Doğru yanıt A dır. 60. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının göstergeleri arasında yer almaz? A) Parasal taban B) Para arzı C) Para talebinin faiz esnekliği D) Bankalardaki rezervler E) Faiz oranı Para otoritelerinin para talebinin faiz esnekliği ekonomik faaliyetler üzerinde uygun bir gösterge değildir. Para politikasında uygun göstergeler, parasal taban, para arzı, bankalardaki rezervler ve faiz oranıdır. Doğru yanıt C dir. 61. Para arzının dışsal olarak belirlendiği bir durumda para arz eğrisi nasıldır? A) Yatay eksene paralel B) Orijinden çıkan bir doğrudur C) Negatif eğimlidir D) Yatay eksene dik bir doğrudur E) Hiperboliktir Para arzının dışsal olarak belirlenmesi, para arzının para otoritelerinin kararıyla belirlenmesi demektir. Merkez Bankası nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Bu durumda para çarpanında yer alan parametrelerin faizden etkilenmediği varsayımı ile dışsal para arzı eğrisi yatay eksene dik olarak çizilir. Doğru yanıt D dir.

15 i M 62. Keynes sisteminde para arzındaki bir daralmanın reel ekonomiye aktarımını aşağıdakilerden hangisi gösterir? M A) Kısa vadeli nominal faiz oranları düşer, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar B) Mal ve hizmet harcamaları artar, milli gelir artar C) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, yatırım harcamaları azalır, milli gelir azalır D) Mal ve hizmet harcamaları azalır, milli gelir azalır E) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, ihracat azalır, milli gelir azalır Buna göre, para arzı azaldığı zaman reel faiz oranı yükselir, yatırım harcamaları azalır ve milli gelir azalır. Doğru yanıt C dir. 63. Tobin in q teorisine göre para arzındaki genişlemenin reel ekonomiye aktarımı nasıldır? A) Hisse senetleri fiyatları artar, q düşer, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar B) Faiz oranı yükselir, net ihracat azalır, milli gelir azalır C) Faiz oranları yükselir, yatırım harcamaları azalır, mili gelir azalır D) Hisse senedi fiyatları artar, q artar, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar E) q artar, hisse senetleri fiyatları düşer, faiz oranları artar, yatırım harcamaları azalır, milli gelir artar Para arzı artığında kişilerin elinde daha fazla para olacaktır ve hisse senetlerine olan talep artacak, bundan dolayı da hisse senedi fiyatı yükselecektir. Bu da daha yüksek bir q değeri sağlayacaktır. Bu da yatırımların artmasına ve dolayısıyla milli gelirin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt D dir. 64. Tobin in q teorisine göre hangi durumda firma yeni yatırımlar yapar? A) q = 1 B) q > 1 C) q = 0 D) q < 1 E) 0 < q < 1 q değeri birden büyükse, firmanın piyasa değeri sermayenin yenilenme maliyetine göre yüksektir yani yeni fabrika ve sermaye teçhizatı firmanın değerine göre ucuzdur. Bu durumda firma yeni hisse senedi çıkararak, firmanın yenilenme maliyetine göre daha yüksek bir fiyat elde eder ve yeni yatırım malları alma fırsatı elde ederek, yatırım harcamalarını arttırır.

16 Doğru yanıt B dir. 65. Hükümetin harcamaları arttırması sonucu milli gelirin artıp, faiz oranın azalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda oluşur? A) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltmıştır B) LM eğrisi yatay eksene paraleldir C) IS eğrisinin eğimi LM eğrisinin eğiminden daha büyüktür D) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını arttırmıştır E) LM eğrisi dik konumdadır Devlet harcamalarında bir artış sonucu IS eğrisi sağa kayar. Bu durumda gelir artışıyla birlikte faiz oranı da artar. Ancak Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltırsa, harcamaların artması sonucu yükselen faiz oranlarının artışı, para arzı azalışı ile düşer. Doğru yanıt D dir. 66. Yatırımların faize duyarlılığı -0- ise aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) LM eğrisi diktir B) IS eğrisi yatıktır C) IS eğrisi diktir D) LM eğrisi yatıktır E) LM eğrisinin eğimi IS eğrisinin eğiminden daha büyüktür Yatırımların faize duyarlılığı -0- olması IS eğrisinin eğiminin sonsuz olması anlamına gelir. Bu da yatay eksene dik bir doğru oluşturur. 1 IS nin eğimi dir. Burada ke harcama Ke.b çarpanı ve b ise yatırımların faize duyarlılığıdır. Buna göre b parametresinin 0 olması eğimi sonsuz yapacağından IS eğrisi dik olacaktır. Ke ve b değeri ne kadar düşük olursa IS eğrisinin eğimi o kadar artacak ve eğri dikleşecektir. Keynesyenler b nin düşük bir değerde olacağını savunurlar, klasikler ise bunun tersini iddia ederler. Doğru yanıt C dir. 67. Para ve üretim ilişkisi çerçevesinde klasik iktisatçılara göre kısa dönemde toplam arz eğrisi nasıldır? A) Sonsuz eğimlidir B) Eğimi önce artar sonra azalır C) Eğimi sıfırdır D) Eğim sıfır ile bir arasındadır E) Eğim birden büyüktür

17 Klasiklere göre, Say kanunu gereğince ekonomi daima tam istihdamdır. Bu yüzden toplam arz eğrisi kısa dönemde diktir yani eğim sonsuzdur. O halde para arzı artışları sadece fiyatları arttırır, ekonomi tam istihdamda olduğundan üretimi etkilemez. MV=PY P SAS Doğru yanıt A dır. Y 70. Merkez Bankası nın para arzını arttırması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı artar toplam üretim artar B) LM eğrisi sola kayar, faiz oranı artar, toplam üretim azalır C) LM eğrisi sola kayar, faiz oranları düşer, toplam üretim artar D) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim artar E) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim düşer MB nin para arzını arttırması durumunda LM eğrisi sağa kayar, faiz oranları düşer ve toplam üretim artar. Doğru yanıt D dir. 71. IS-LM modeli çerçevesinde yatırımların faize karşı duyarlı olması sonucunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 68. Para talebi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Faiz oranına B) Nominal gelire C) Reel gelir ve reel faiz oranına D) Servete E) Nominal gelir ve reel faiz oranına Para talebi denklemi L ky hi' dir. Buna göre, k; reel para talebinin gelire duyarlılığı, h; reel para talebinin faize duyarlılığını ölçer. H yi işlem ve ihtiyat amaçlı para talebi, h yi ise spekülatif amaçlı para talebi olarak da ifade edebiliriz. LM eğirsinin eğimi k/h dir. Buna göre k değeri ne kadar yüksek ve h değeri ne kadar düşük olursa LM eğrisi o kadar dik olacaktır. Doğru yanıt C dir. 69. Sermaye girişinin serbest olduğu bir ekonomide faiz oranlarının yükselmesi ihracatı ve ithalatı nasıl etkiler? A) İhracat değişmez, ithalat artar B) Hem ihracat hem ithalat artar C) İhracat artar, ithalat değişmez D) İhracat azalır, ithalat artar E) İhracat azalır, ithalat artar Faiz oranının yükselmesi, dışarıdan döviz girişine neden olacağından, kur düşer ve yerli para değer kazanır. Bu ise ihracatı azaltır, ithalatı arttırır. Doğru yanıt E dir. A) Para politikası çarpanı yüksektir B) Maliye politikası çarpanı yüksektir C) Maliye politikası çarpanı düşüktür D) Para politikası çarpanı sonsuzdur E) Maliye politikası çarpanı sıfırdır Yatırımın faize duyarlılığı para politikasını değil, maliye politikasını etkiler. Buna göre IS nin eğimi olan 1/ke.b formülünde, yatırımların faize duyarlılığı olan b katsayısı büyüdükçe IS nin eğimi azalır ve IS yatıklaşır. Dolayısıyla maliye politikası çarpanı yüksek olur. Doğru yanıt B dir. 72. IS-LM modeli çerçevesinde daraltıcı bir maliye politikası üretim ve faiz oranını nasıl etkiler? A) Üretim artar, faiz oranları artar B) Üretim değişmez, faiz oranları yükselir C) Üretim düşer, faiz oranları yükselir D) Üretim artar, faiz oranları düşer E) Üretim düşer, faiz oranları düşer Negatif eğimli bir IS ve pozitif eğilimli bir LM durumunda daraltıcı bir maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. Bu durumda faiz oranları düşer ve üretim azalır. Doğru yanıt E dir. 73. Aşağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi sola kayar? A) Zorunlu karşılık oranının artması B) Merkez Bankası nın APİ yoluyla tahvil satın alması C) Merkez Bankası nın genişletici bir para politikası uygulaması D) Üretimim artması E) Reeskont oranının düşmesi

18 Merkez Bankası nın zorunlu karşılık oranını arttırması, para arzını azaltır ve LM eğrisi sola kayar, bu durumda faiz oranları yükselir ve üretim azalır. Doğru yanıt A dır. 74. Monetarist iktisatçılara göre para arzının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Toplam arz eğrisi sağa kayar B) Toplam arz eğrisi sola kayar C) Toplam talep eğrisi sağa kayar D) Toplam talep ve toplam arz eğrisi değişmez E) Toplam talep eğrisi sola kayar Monetaristlere göre para arzı artışları, beklenen enflasyonu yükseltir. Bu durumda ilerde mal fiyatlarına zam gelmesi beklendiği için, mal talebi artar ve toplam talep eğrisi sağa kayar. Doğru yanıt C dir. 75. Keynesgil görüşe göre aşağıdakilerden hangisi durumunda para politikası etkisiz olur? A) Ekonomi tam istihdamda ise B) Ekonomi likidite tuzağında ise C) Maliye politikası çarpanı yükse ise D) Ücretlerin esnek olmaması durumunda E) Ekonomi eksik istihdamda ise Likidite tuzağında faiz oranları minimumdur. Bu durumda para arzı artışı faiz oranlarını daha fazla düşüremez. Dolayısıyla yatırım ve milli gelir üzerinde etkili olamaz. Para politikası etkili olamaz. Doğru yanıt B dir. 76. Zorunlu rezerv oranının (rr) % 25, serbest rezerv oranının (e) % 15 olduğu durumda, TL tutarında başlangıç mevduatı ile yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL Sistemde zorunlu karşılık ve serbest rezerv tutma oranından başka bir sızıntı olmadığı varsayımı ile mevduat çarpanı 1/ rr.e' dir. Bu 1 durumda işleminden çarpanın 0,25 0,15 değerini 2,5 olarak buluruz. Toplam mevduatta değişikliği ise mevduat çarpanı ile başlangıç mevduatını çarparak buluruz. Başlangıçta TL mevduatımız olduğu için 2,5* TL TL toplam mevduatta değişiklik olur. Doğru yanıt C dir. 77. Aşağıdakilerden hangisi bankaların kaydi para yaratma miktarını azaltmaz? A) Vadeli mevduat zorunlu rezerv oranının artması B) Vadeli mevduat faiz oranının artması C) Nakit tercih oranının azalması D) Bankaların serbest rezerv oranının artması E) Munzam karşılık oranının artması Halkın nakit tercih oranının azalması kaydi para yaratma miktarını arttırır. Eğer nakit tercih oranında bir artış olursa, bankaların kullandırdığı kredilerin daha azı bankacılık sistemine geri döner ve kaydi para miktarı azalır. Doğru yanıt C dir. 78. Para arzının 100 TL ve para talebinin 0,50 Y olması durumunda parasal gelir düzeyi kaç TL olur? A) 500 B) 250 C) 50 D) 200 E) 100 M S M eşitliğinden 100 0,50 Y yerine d konulduğunda Y 200 olarak buluruz. Doğru yanıt D dir. 79. Para arzının 200 TL ve para talebinin 0,10 olduğu bir ekonomide paranın dolaşım hızı kaçtır? A) 200 B) 10 C) 2000 D) 500 E) 50 M S M eşitliğinden 200 0,10 Y den, d Y 2000 olarak buluruz. Nominal geliri para arzına bölersek paranın dolaşım hızını buluruz; 2000/ Doğru yanıt B dir. 80. Aşağıda verilen değerlerle ilgili dönemde TL lik mevduatla yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadardır? Vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranı r 0,10 DD Vadeli mevduat zorunlu karşılık oranı r 0,05 TD Vadeli mevduat tercih oranı t 0,20 Halkın nakit tutma oranı c 0,15 A) 1,5 B) 2 C) 3,2 D) 6 E) 3,85 Mevduat çarpanını k 1 r e c r t DD TD dir. Buna göre mevduat çarpanı 1/ 0,10 0,15 0,20 * 0,05 3,85 olur. D k R eşitliğinden 3,850 3,85*1.000 bulunur. Doğru yanıt E dir.

19 81. Fiyatlar genel düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A) LM eğrisinin sağa doğru kaymasına B) LM eğrisinin sola kaymasına C) IS eğrisini sola kaymasına D) IS eğrisini değiştirmez E) LM eğrisini etkilemez Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi ekonomideki para arzının reel olarak artmasına neden olur. Bu ise LM eğrisini sağa kaydırır. Doğru yanıt B dir. 84. Klasik miktar teorisine göre para talebi ve faiz oranı arasındaki ilişki hakkında ne söylenebilir? A) Para talebi artınca, faiz oranı artar B) Para talebi ile faiz oranı arasında bir ilişki yoktur C) Para talebi artınca faiz oranı düşer D) Faiz oranı artınca, para talebi artar E) Faiz oranı artınca para talebi azalır Klasik miktar teorisinde para talebi ve faiz oranı arasında bir ilişki yoktur. MV PY eşitliğinde V ve Y sabittir, faiz oranlarının para talebi üzerinde etkisi yoktur. Doğru yanıt B dir. 82. Toplam talepteki gerçekleşen artışın, beklenen artıştan fazla olması halinde üretim düzeyi ve işsizlik hakkında ne söylenebilir? A) Reel gelir azalır, işsizlik oranı düşer B) Reel gelir değişmez, işsizlik oranı düşer C) Reel gelir artar, işsizlik oranı düşer D) Reel gelir artar, işsizlik oranı azalır E) Reel gelir azalır, işsizlik oranı değişmez Toplam talepteki artış (gerçekleşen enflasyonun) halkın beklediği düzeyin üzerinde olursa ücretler reel olarak düşer, firmalar daha çok işçi istihdam ederler ve daha fazla üretim yaparlar. Bunun sonucunda reel gelir artar ve istihdam arttığı için de işsizlik azalır. Doğru yanıt C dir. 83. Klasik faiz teorisine göre aşağıdakilerden hangisi denge faiz oranının artmasına yol açar? A) Tasarrufların artması B) Para talebinin artması C) Yatırımların artması D) İstihdamın artması E) Para arzının artması Klasik faiz teorisine göre denge faiz haddi yatırımların tasarruflara eşitlendiği noktada belirlenir. Buna göre negatif eğimli bir yatırım eğrisinde, yatırımların artması denge faiz oranını arttırır. Tasarrufların artması ise faiz oranlarını düşürür. Doğru yanıt C dir. 85. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın aktifteki kalemlerinden biri değildir? A) MB bankasındaki mevduatları B) Krediler C) Kasa D) Plasmanlar E) Tasarruf mevduatları Tasarruf mevduatları banka mevduatlarının içinde olan pasif kalemlerinde yer alır. Tasarruf mevduatı, gerçek kişilerin, derneklerin, vakıfların, ticari nitelikli olmayan kişi veya kurumların bankaya yatırdıkları paralardır. Doğru yanıt E dir. 86. MB nin beklenmeyen daraltıcı bir para politikasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Enflasyonun beklenen oranının altına inmesi ve işsizliğin artması B) Enflasyonun beklenen oranının üzerine çıkması ve işsizliğin azalması C) Enflasyonun beklenenin altına inmesi ve işsizliğin azalması D) Enflasyonun beklenen oranın üzerine çıkması ve işsizliğin artması E) Enflasyonun beklenen oranının üstüne çıkması ve işsizliğin değişmemesi MB beklenmeyen bir şekilde para arzını azalttığı zaman beklenen enflasyon fazla olacak, gerçekleşen enflasyon düşük olacaktır. Bu durum fiili üretim düzeyinin azalmasına ve işsizliğin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt A dır. 87. Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif kalemindeki mevduatları arasında yer almaz? A) Tasarruf mevduatları B) Ticari mevduatlar C) Merkez Bankası mevduatları

20 D) Resmi mevduatlar E) Bankalar mevduatı Merkez Bankası mevduatları bankaların aktif kaleminde yer alır. Bunlar bankaların Merkez Bankasına yatırdıkları zorunlu ve serbest rezervlerdir. Doğru yanıt C dir. olur. Zorunlu rezerv - mevduat oranının sıfır olduğu bir ekonomide para çarpanı değeri yüksek olur. Doğru yanıt C dir. 88. Aşağıdakilerden hangisi ticari mevduat arasında yer almaz? A) Kooperatiflere ait mevduat B) Bankalar mevduatı C) Derneklere ait mevduatlar D) Vakıflar ait mevduat E) Gerçek kişilerin mevduatları Bankalar mevduatı, bankaların birbirleri nezdinde yatırdıkları mevduatlardır. Ticari mevduatlar içinde değildir. Bankaların mevduat sınıflandırmasını; ticari mevduat, tasarruf mevduatı, resmi mevduat, bankalar mevduatı ve diğer mevduatlar olarak sıralayabiliriz. Doğru yanıt B dir. 89. Ekonomi likidite tuzağında ise aşağıdakilerden hangisi etkili olur? A) Devlet harcamalarının arttırılması B) Devlet harcamalarının düşürülmesi C) Para arzının arttırılması D) Para arzının düşürülmesi E) Herhangi bir etki söz konusu olamaz Likidite tuzağında para politikası uygulaması etkili değildir. Para politikası çarpanı sıfırdır. Likidite tuzağında maliye politikası etkindir. Buna göre devlet harcamalarının artması IS yi sağa kaydıracak, böylece milli gelir artacaktır. Doğru yanıt A dır. 90. Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasaya ne ad verilir? A) Döviz piyasası B) Tahvil piyasası C) Borsa D) Finansal piyasa E) Bono piyasası Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalara finansal piyasa denir. Doğru yanıt D dir. 91. Para çarpanının en yüksek değerine ulaşması için zorunlu rezerv - mevduat oranının kaç olması gerekir? A) B) 1 C) 0 D) 2 E) 0,2 Zorunlu rezerv - mevduat oranı ne kadar düşük olursa para çarpanının değeri o kadar yüksek

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır.

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır. Milli Gelir Hesaplamaları GSMH = GSYH + NDF Net Yatırım = GSYatırım Amortismanlar SMH = GSMH Amortismanlar Milli Hasıla = SMH Dolaylı Vergiler (Mesela Harcama Vergisi) KiĢisel Gelir = Milli Hasıla (Dağıtılmayan

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

para-banka kredi kpss tek kitap dilek erdoğan kurumlu Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik

para-banka kredi kpss tek kitap dilek erdoğan kurumlu Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik kpss 2014 kpss ve kurum sınavları için özgün konular ve özgün sorulardan oluşan tek kitap para-banka kredi Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik dilek erdoğan

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4.1 Para nedir? Para genel kabul gören ödeme aracıdır. Ödeme nihai işlemdir: ödeme yapıldıktan sonra yapılacak başka bir şey kalmaz. Para bazen eksik olarak

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı