PARA BANKA. Kariyermemur.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARA BANKA. Kariyermemur.com"

Transkript

1 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifikası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise bir sermaye piyasası aracıdır. Doğru yanıt D dir. 2. Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbi hız ve kolaylığa ne ad verilir? A) Risk B) Likidite C) Fon talebi D) Fon arzı E) Satın alma gücü Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbî hız ve kolaylığa likidite (nakit) denir. Doğru yanıt B dir. 3. Faiz ödemeleri kupon dönemlerinde, anapara ödemeleri vade sonunda olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuponlu borç senedi B) İskontolu borç senedi C) Strips D) Katılma belgesi E) Banka kabulu İskontolu Borç Senedi: Faiz ödemesi anapara ile birlikte vade sonunda olan borç senedidir. Strips: Menkul kıymetlerin anapara ve kuponlarının ayrıştırılarak ayrı ayrı alınıp satılmasına denir. Katılma Belgesi: Yatırım fonları tarafından çıkarılan ve kıymetli evrak sayılan belgelere denir. Banka Kabulü: Bankanın kabul edildi kaşesini taşıyan, uluslar arası ödemelerde kullanılan bir tür bonodur. Doğru yanıt A dır. 4. Bankaların alacak haklarına karşı çıkardıkları borçlanma kağıtlarına ne ad verilir? A) Akreditif PARA BANKA B) Katılma belgesi C) Mevduat sertifikası D) Hisse senedi E) Varlığa dayalı menkul kıymet Varlığa dayalı menkul kıymet, bankaların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılığında, Sermaye Piyasası Kurulu nca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. Ülkemizde bankalar tarafından yapılan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı önem kazanmıştır. Ayrıca ticari ve sınai işletmeler de varlığa dayalı menkul kıymet çıkarabilir. İşleme konu olabilecek alacak türleri: Tüketici kredileri, konut kredileri, finansal kiralama sözleşmeleri, otomobil kredileri, kredi kartları ve tarım kredi kooperatifleri alacaklarıdır. Doğru yanıt E dir. 5. Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özelliklerinden değildir? A) Bölünebilir olma B) Kuvvetli olma C) Dayanıklı olma D) Genel kabul görme E) Standart olma Paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özellikleri; genel kabul görmesi, bölünebilir olması, taşınabilir olması, nadir olması, dayanıklı olması, standart olmasıdır. Doğru yanıt B dir. 6. Cambridge denklemi M=kPY ise k neyi ifade eder? A) Fiyatlar genel düzeyini B) Kişilerin gelirlerinin ne kadarını para olarak elde tutacaklarını gösteren oranı C) Paranın dolaşım hızını D) Nominal para arzını E) Gayrisafi milli hasılayı Burada M nominal para arzını, P fiyatlar genel düzeyini, Y milli hasılayı, k ise elde tutulan paranın milli gelire oranını ifade eder. Doğru yanıt B dir. 7. Bir ülkede beklenen enflasyon (P E ) % 60, nominal faiz oranı (i) % 40 ise reel faiz oranı % kaçtır? A) 25 B) 16 C) 12,5 D) 23,5 E) 13 Tam ölçüm formülüne göre reel faiz oranı

2 1 i formülü ir 1 dir. e 1 p Buna göre 1 0,40 /1 0,60) 1 %12,5 sonucuna ulaşılır. Doğru yanıt C dir. 8. Dışsal para arz eğrisinin konumu nasıldır? A) Negatif eğimlidir. B) Orijinden çıkan bir doğrudur. C) Yatay eksene dik bir doğrudur. D) Yatay eksene paralel bir doğrudur. E) Hiperboliktir. Dışsal para arzında, para çarpanındaki parametrelerin faiz oranından etkilenmediği varsayılır. Bu durumda para arz eğrisi yatay eksene dik bir doğrudur. Merkez Bankası nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Doğru yanıt C dir. 9. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası nın para piyasasındaki etkilerinden biri değildir? A) Açık piyasa işlemleri B) Zorunlu karşılıklar C) Reeskont kredisi D) İnterbank piyasası E) Para çarpanı Merkez Bankası, para piyasasına interbank, açık piyasa işlemleri, döviz ve efektif piyasaları, reeskont kredisi ve zorunlu karşılık oranları aracılığıyla etki eder. Doğru yanıt E dir. 10. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası nın para politikası amaçları arasında yer almaz? A) İhracat B) Fiyat istikrarı C) Faiz oranı istikrarı D) Büyüme E) İstihdam Para politikası amaçları; fiyat istikrarı, faiz oranı istikrarı, finansal istikrar, büyüme, istihdam ve döviz piyasası istikrarıdır. Doğru yanıt A dır. 11. Klasik miktar teorisinde paranın dolaşım hızı (V) neye eşittir? A) V GSMHxP B) GSMH V M C) V GSMHxM D) GSMH V P E) GSMH V PY Klasiklerin mübadele denklemi MV PY' dir. Burada M; para arzı, V; paranın dolaşım hızı, P; fiyat düzeyi, Y; reel geliri gösterir. P ile Y nin çarpımı nominal geliri ifade eder. Bu durumda V yi yalnız bırakırsak Nominal gelirin para arzına bölümü, paranın dolanım hızını (V)

3 verecektir. Doğru yanıt B dir. 12. Paranın nötr olduğunu, para ile üretimin etkilenmeyeceğini, üretim artışının teknoloji sonucunda artan verime bağlı olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasik Görüş B) Keynesyen Görüş C) Post Keynesyen Görüş D) Yeni Keynesyen Görüş E) Reel Konjonktür Teorisi Reel konjonktür teorisine göre üretim artışıyla birlikte para talebi artar ve bunun üzerine Merkez Bankası para arzını arttırır, sonuçta para her zaman nötrdür. Doğru yanıt E dir. 13. Keynesyen modelde yatırım fonksiyonun faiz esnekliği hakkında ne söylenebilir? A) Birden büyüktür. B) Sonsuzdur. C) Birdir. D) Sıfırdır. E) Birden küçüktür. Keynes modelinden yatırımlar faiz oranından etkilenmez. Buna göre Keynesyen sistemde spekülatif para talebi sonsuz, yatırımın faiz esnekliği ise sıfırdır. Doğru yanıt D dir. 14. Friedman a göre para talebinin gelir esnekliği nasıldır? A) Birden büyüktür. B) Sıfırdır. C) Birden küçüktür. D) Sonsuzdur. E) Birdir. Friedman a göre (modern miktar teorisi) para talebinin gelir esnekliği birden büyüktür. Para lüks bir maldır. Sürekli gelir attıkça para talebi artar. Doğru yanıt A dır. 15. İşlem ve ihtiyat amaçlı para talebine ne ad verilir? A) Atıl para balansları B) Likidite tercihi C) Aktif para balansları D) Reel ankes E) Arzulanan ankes İhtiyat ve işlem amaçlı para taleplerine aktif para balansı denir. Spekülasyon amaçlı para talebine ise atıl para balansları adı verilir. Doğru yanıt C dir.

4 16. Likidite tercihi teorisi hangi iktisatçıya aittir? A) Pigou B) Boumal C) Keynes D) Friedman E) Tobin Keynes e göre faiz haddi yükseldikçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi azalır veya faiz haddi düştükçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi artar. Buna likidite tercihi teorisi adı verilir. Doğru yanıt C dir dir ve nama yazılıdır. Doğru yanıt A dır. 17. Aşağıdakilerden hangisi TCMB nin görevleri arasında yer almaz? A) Ülke içinde altın ve döviz rezervlerini yönetmek B) Açık piyasa işlemleri yapmak C) Mali piyasaları izlemek D) Maliye politikası uygulamak E) Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite oranlarını belirlemek TCMB nin görevleri arasında maliye politikası uygulaması yoktur. Ayrıca reeskont ve avans işlemlerini yapmak, TL nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri almak, gibi görevleri de vardır. Doğru yanıt D dir. 18. TCMB nin hisse senetleri dağılımı için hangisi doğrudur? A) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri milli bankalara, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına B) A sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı na, B sınıfı hisse senetleri Hazine ye, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına C) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı na, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına D) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı na, C sınıfı hisse senetleri milli bankalara, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına E) A sınıfı hisse senetleri Hazine ye, B sınıfı hisse senetleri milli Bankalara, C sınıfı hisse senetleri T.C. vatandaşlarına, D sınıfı hisse senetleri diğer bankalara TCMB hisse senetleri dağılımı A, B, C, D olmak üzere dörde ayrılır. Hisse senedi adedi

5 19. Aşağıdakilerden hangisi TCMB nin para politikası araçlarından biri değildir? A) Zorunlu karşılık oranı B) MB nin telkin ve tavsiyeleri (ikna yolu) C) İthalat teminatı oranı D) Selektif kredi kontrolü E) Taban fiyat uygulaması Para politikasının genel araçları: Açık piyasa işlemleri, disponibilite oranı, zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, faiz oranı, ikna yolu, ithalat teminat oranı (ithalat zorunluluğu oranı), asgari ödeme oranı, zorunlu döviz devir oranıdır. Taban fiyat uygulaması bir para politikası aracı değildir. Doğru yanıt E dir. Doğru yanıt C dir. 20. Amaçları finansman olmamakla birlikte, büyük fonları toplamaları nedeniyle finansal kuruluş olarak ele alınan yarı finansal kurumların içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sigorta Şirketleri B) Özel Emekli Sandıkları C) Sosyal Sigortalar Kurumu D) OYAK E) Kamu Bankaları Yarı finansal kurumlar arasında Kamu bankaları yoktur. Bunlar, sigorta şirketleri, Kamu Sosyal Güvenlik Kurumları olan; T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Özel emekli sandıkları, OYAK ve banker kuruluşlarıdır. Ancak 1981 finansal krizinden sonra birçok banker tasfiye olmuştur. Bu kuruluşların para ve sermaye piyasasına katkıları dolaylı ve sınırlıdır. Doğru yanıt E dir. 21. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında yer almaz? A) Varlığa dayalı menkul kıymet B) Mevduat C) Krediler D) Yüzen fon E) Menkul kıymet ihracı Ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında; bankaların topladıkları mevduatlar, bankanın özkaynakları, varlığa dayalı menkul kıymetleri, menkul kıymet ihracı, yüzen fon, döviz mevduatları, faiz gelirleri, hizmetlerden sağlanan gelirler (ATM lerden kesilen hesap işletim ücretleri), reeskont kredisi (MB kredileri) şeklinde sıralanabilir. Krediler ise ticari bankanın aktif (varlıklar) kısmında yer alır. Bunlar bankanın dışarıya verdiği borçlardır.

6 22. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında yer almaz? A) Krediler B) Menkul kıymet plasmanları C) Yedek akçeler D) İştirakler E) Rezervler Ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında; krediler, iştirakler, menkul kıymet plasmanları, diğer varlıklar ve rezervler (bankanın ayırdıkları zorunlu ve ihtiyari karşılıklar) yer alır. Yedek akçeler ise bir özkaynak hesabıdır ve bankanın pasif kısmında yer alır. Doğru yanıt C dir. 23. Faiz haddi yükseldikçe elde para tutmanın fırsat maliyeti için ne söylenebilir? A) Artar B) Azalır C) Önce artar sonra azalır D) Değişmez E) Önce azalır sonra artar Elde para tutmanın fırsat maliyeti faiz oranı ile doğru yönlüdür. Faiz oranı arttıkça kişiler tasarruflarını elde tutmak istemezler, borç vermek isterler. Bu durumda fon arzı artar. Fon talebi (kredi alanlar) ise azalır. Doğru yanıt A dır. farklılıktan doğan gelirlerdir. Ticari bankaların banka sistemi içerisinde en önemli faaliyetlerinden birisi de kaydi para (banka parası) yaratmadır. Kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın kanuni karşılık miktarı (zorunlu karşılık) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucunda oluşur. Kaydi para özellikle çek sisteminin etkin şekilde uygulandığı gelişmiş ülkelerde büyük bir role sahiptir. Doğru yanıt B dir. 26. TCMB nin, Hazine ye ait olup, uluslararası standartta olmayan altın mevcudu, bilançosunun hangi tarafında ve hangi hesabında izlenir? A) Aktif kısmında, altın mevcudu hesabında B) Aktif kısmında, diğer varlıklar hesabında C) Pasif kısmında, hazine alacakları hesabında D) Pasif kısmında, değerleme hesabında E) Aktif kısmında, hazine alacakları hesabında Uluslararası standartta olmayan ve Hazine ye ait olan altın mevcudu Merkez Bankası nın pasifinde hazine alacakları hesabında izlenir. Tamamı yurtiçinde muhafaza edilmektedir. Doğru yanıt C dir. 24. T.C. Merkez Bankası nın pay senetlerinden hangileri Hazine Müsteşarlığı na aittir? A) A grubu pay senetleri B) B grubu pay senetleri C) C grubu pay senetleri D) A ve C grubu pay senetleri E) D grubu pay senetleri A sınıfı pay senetleri Hazine ye aittir. B sınıfı pay senetleri mili bankalara, C sınıfı pay senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı pay senetleri T.C vatandaşlarına aittir. Doğru yanıt A dır. 27. Aşağıdakilerden hangisi MB nin rezerv parasını oluşturan unsurlardan değildir? A) Emisyon B) Bankaların zorunlu karşılıkları C) Bankaların serbest karşılıkları D) APİ borçları E) Fon hesapları Rezerv para; emisyon+bankaların zorunlu karşılıkları+serbest karşılıklar+fon hesapları+banka dışı kesim mevduatından oluşur. APİ borçları, rezerv paraya dahil değildir. Doğru yanıt D dir. 25. Kaydi Para tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bankaların, mevduatlarından bağımsız olarak ayırdıkları karşılıklardır. B) Bankaya yatırılan mevduatların, kanuni karşılık miktarı düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesidir. C) Hazine ye verilen borçlardır. D) Bankalarım MB den aldığı kredidir. E) Bankaların alacaklı ve borçlu cari hesaplarının faiz ödeme yöntemindeki 28. Merkez Bankası Parasına nasıl ulaşılır? A) Rezerv para APİ borçları - Kamu mevduatı B) APİ borçları + Kamu mevduatı C) Rezerv para + APİ borçları-kamu mevduatı D) Rezerv para + Kamu mevduatı E) Rezerv para + APİ borçları+kamu mevduatı Rezerv paraya APİ borçlarını eklersek parasal tabana ulaşırız. Parasal tabana kamu

7 mevduatını eklersek MB parasına ulaşırız. Doğru yanıt E dir. 29. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise rezerv para kaçtır? A) 2100 B) 600 C) 400 D) 900 E) 1100 Parasal tabandan (rezerv para+api borçları) APİ borçlarını çıkarırsak rezerv paraya ulaşırız Doğru yanıt D dir. 30. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise MB parası para kaçtır? A) 2100 B) 2600 C) 1000 D) 2000 E) 1400 Parasal tabana (rezerv para+api borçları) Kamu mevduatı eklenirse MB parası bulunur Doğru yanıt D dir. 31. Merkez Bankası para arzı tanımı olan M 2Y de aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Vadeli mevduat B) Vadesiz mevduat C) Resmi mevduat D) Emisyon E) Merkez Bankası mevduatları M1 Emisyon (dolaşımdaki nakit) + vadesiz mevduat (ticari + tasarruf) + MB mevduatlarından oluşur. M2 M1 vadeli mevduat (ticari + tasarruf) hesabından oluşur. M Y M döviz tevdiat hesaplarından oluşur. 2 2 Resmi mevduat ise M 3 para arzı içindedir. Doğru yanıt C dir. 32. Merkez Bankası M 3Y para arzı tanımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Resmi mevduat B) Döviz mevduatı C) Repo D) Vadeli mevduat E) Vadesiz mevduat M M Resmi mevduat + MB deki diğer 3 2 mevduatlardan oluşur. M 3Y = M 3 + döviz tevdiat hesaplarından oluşur. Repo hesabı M 2YR para arzı içinde yer alır. M 2YR = M 2Y + repo hesabından oluşur. Doğru yanıt C dir.

8 33. Klasik İktisatçılara göre denge faiz oranı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Toplam talep ve toplam arz B) Para arzı ve para talebi C) Toplam gelir D) Fon arzı E) Yatırım ve tasarruf Klasik iktisatçıların piyasa faiz oranı, tasarrufların yatırıma eşitlendiği noktada oluşur. Doğru yanıt E dir. 34. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede para arzının artmasına yol açmaz? A) MB nin APİ ile tahvil alması B) Enflasyon oranın yükselmesi C) Piyasa faiz oranın artması D) Zorunlu karşılık oranının artması E) Reeskont kredisi faiz oranının düşmesi Bir ülkede para arzının artmasına yol açan etmenler, parasal tabanın artması (MB, parasal tabanı en çok APİ yoluyla etkiler) ve para çarpanının artmasıdır. Para çarpanını arttıran etmenler ise, nakit tercih oranının azalması, zorunlu karşılık oranının azalması, serbest rezerv oranının azalması, vadeli mevduat tercih oranının azalmasıdır. Enflasyon oranının yükselmesi halkın nakit tercih oranını arttıracağı için, para çarpanını düşürür. Doğru yanıt B dir. 35. Bir ülkede nakit tercih oranını azaltarak, para arzının artmasına yol açan etmenlerden hangisi yanlıştır? A) Piyasa faiz oranının artması B) Gelir düzeyinin artması C) Kayıtdışı ekonominin azalması D) ATM ve kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşması E) Finansal istikrarsızlık Finansal istikrarsızlık nakit tercih oranını azaltmaz, arttırır. Doğru yanıt E dir. 36. Merkez Bankası nın APİ yoluyla tahvil alması durumunda para arzı ve faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Para arzı azalır, faiz oranı düşer B) Para arzı artar, faiz oranı yükselir C) Para arzı değişmez, faiz oranı yükselir D) Para arzı artar, faiz oranı düşer E) Para arzı azalır, faiz oranı değişmez MB nin APİ yoluyla piyasadan tahvil alması piyasadaki para miktarını arttırır. Para arzı artınca faizler düşer. Doğru yanıt D dir.

9 37. Klasik iktisat teorisinde Fisher Denklemine göre MV=PY eşitliğinde para arzının (M) artması aşağıdakilerden hangisinin değişmesine yol açar? A) V artar. B) P artar C) Y artar D) Y azalır E) P azalır MV PY eşitliğinde para arzının artması sadece fiyatları arttırır. V ve Y kısa dönemde sabittir. Doğru yanıt B dir. dir. 38. Keynes e göre faiz oranı yükseldiğinde tahvil fiyatı ve spekülatif amaçlı para talebi hakkında ne söylenebilir? A) Tahvil fiyatı yükselir, spekülatif amaçlı para talebi azalır B) Tahvil fiyatı düşer, spekülatif amaçlı para talebi artar C) Tahvil fiyatı düşer ve spekülatif amaçlı para talebi azalır D) Tahvil fiyatı yükselir ve spekülatif amaçlı para talebi artar E) Tahvil fiyatı değişmez, spekülatif amaçlı para talebi azalır Faiz oranı yükseldiğinde, tahvilin piyasa fiyatı düşer ve tahvile olan talep artar. Tahvil talebi arttığında ise spekülatif amaçlı para talebi azalır. Faiz ile para talebi arasındaki ilişki ters yönlüdür. Faiz oranı maksimum olduğu zaman spekülatif amaçlı para talebi sıfır olur çünkü elde para tutmanın maliyeti yüksektir. Kişiler tahvile yatırım yaparlar. Doğru yanıt C dir. 39. Para talebinin istikrarsız, paranın dolaşım hızının ise sabit olmadığını ve faizden etkilendiğini öne süren iktisatçı kimdir? A) Friedman B) Keynes C) Tobin D) Adam Smith E) Pigou Keynes, para talebinin faize bağlı olduğundan istikrarsız olduğunu, dolaşım hızının ise klasiklerin ileri sürdüğü gibi sabit değil faize bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Doğru yanıt B

10 40. Spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de faizden etkilendiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Keynes B) Friedman C) Pigou D) Klasikler E) Tobin ve Baumal Tobin ve Baumal birbirlerinden ayrı olarak, Keynes ten sonra spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de faizden etkilendiğini ve bunların da faizle ters yönlü olduklarını ileri sürmüşleridir. Diğer farkları da Keynes gibi paranın tek alternatifinin tahvil olmadığını, diğer finansal araçların da rol oynadığını ve bunların talep edilmesinde sadece getirinin değil riskinde belirleyici olduğunu ileri sürmüşleridir. Doğru yanıt E dir. Buna göre reel faiz = 0,75 0,35 = 0,40 tır. Doğru yanıt A dır. 41. Keynesyen iktisada göre faiz aşağıdakilerden hangisinden vazgeçmenin bedelidir? A) Tasarruf B) Tüketim C) Likidite D) Yatırım E) İstihdam Keynesyen iktisada göre, faiz likiditeden vazgeçmenin bedelidir. Faizler yükselince elde para tutmanın maliyeti artar. Doğru yanıt C dir. 42. Parasal modele göre aşağıdakilerden hangisi döviz kurunun artmasına yol açmaz? A) Para çarpanının değerinin artması B) Para talebinin azalması C) Net dış varlıkların artması D) Reel gelirin azalması E) Yurtdışı fiyat düzeyinin artması m * NDA NFA Parasal modele göre kur E f kyp Burada m, para çarpanı; NDA, MB nin net iç varlıkları; NFA, MB net dış varlıkları; k, para talebi; Y, reel gelir; P f, yurt dışı fiyat düzeyidir. Buna göre yurtdışı fiyat düzeyinin artması değil azalması halinde kur düşecektir. Doğru yanıt E dir. 43. Fisher faiz kuramına göre nominal faiz oranı % 75, beklenen enflasyon % 35 ise reel faiz oranı % kaçtır? A) 40 B) 110 C) 2,14 D) 0,46 E) 35 Fisher faiz formülü: Reel faiz = nominal faizbeklenen enflasyon.

11 44. Dolaşımdaki nakit 10, vadesiz mevduat 15, vadeli mevduat 8 ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) M1 10; M2 8 B) M1 18; M2 15 C) M1 25; M2 33 D) M1 10; M2 23 E) M1 23; M2 25 M1 para arzı = Dolaşımdaki nakit+vadesiz mevduattır M2 para arzı = Dolaşımdaki nakit + vadesiz mevduat + vadeli mevduattır Doğru yanıt C dir. 45. Merkez Bankası nın APİ yoluyla tahvil alması halinde MB ve banka bilançosundaki değişmeler için ne söylenebilir? A) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. B) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. C) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır. D) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır. E) MB nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. MB nin tahvil alması durumunda bankalara para aktarması söz konusudur. Bu durumda MB nin menkul kıymet hesabı ve pasifteki rezerv para artar. Bankalar ise, tahvil sattığı için aktifteki menkul kıymet hesabı azalır ve yine aktifteki rezervleri artar. Doğru yanıt A dır. 46. Merkez Bankası nın A Bankasına Reeskont kredisi vermesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv hesabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar B) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar C) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar D) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv hesabı artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar E) MB nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı azalır, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar MB nin A bankasına reeskont kredisi vermesi durumunda, MB nin bilançosunun aktifindeki net iç varlıklar kısmındaki bankalara verilen kredi hesabı ve pasifindeki rezerv hesabı artar. Bankaların ise rezervleri arttığı için aktifteki rezerv hesabı artar ve reeskont kredisi kullandığı için pasifte reeskont kredisi hesabı artar. Doğru yanıt C dir. 47. Bankaların serbest rezervlerinin azalmasında (ER) aşağıdakilerden hangisinin etkisi yanlış verilmiştir? A) Faiz oranının artması B) Mevduat giriş hızının artması C) Finansal istikrarın artması D) Reeskont faiz oranının artması E) Menkul kıymet faizlerinin artması Reeskont faiz oranının artması, bankaların serbest rezervlerini arttırır. Faiz oranının artması, mevduat giriş hızının artması, mevduat çıkış hızının azalması, mevduat giriş-çıkış belirsizliğinin azalması, finansal istikrarın artması, O/N faiz oranının azalması, reeskont faiz oranının azalması ve menkul kıymet faizlerinin artması bankaların serbest rezervlerinin azalmasına yol açar. Doğru yanıt

12 D dir. 48. Aşağıdakilerden hangisi klasik miktar teorisinin yaklaşımlarından biri değildir? A) Para talebi faizden etkilenmez B) Paranın dolanım hızı sabittir C) Para miktarındaki artış üretimi etkiler D) Para sadece işlem amacıyla talep edilir E) Ekonomi daima tam istihdam durumundadır. Miktar teorisine göre, para miktarındaki artış üretimi etkilemez, sadece fiyatlar genel düzeyini arttırır. Doğru yanıt C dir. 49. Paranın dolaşım hızı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Belli bir dönemdeki nominal GSMH nin para arzına bölünmesiyle bulunur B) Akım değişkendir C) Klasik miktar teorisine göre kısa dönemde sabittir. D) Fiyat artış beklentisi, paranın dolaşım hızını azaltır E) Faiz oranlarında düşme, paranın dolaşım hızını azaltır. Fiyatların artış beklentisi paranın dolaşım hızını azaltmaz tam tersine arttırır. Ayrıca gelirin artış beklentisi uzun dönemde paranın dolaşım hızını arttıracaktır. Doğru yanıt D dir. 50. Keynesgil görüşe göre faiz aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Tasarruf ve yatırım B) Toplam talep ve toplam arz C) Emek arzı ve emek talebi D) Para arzı ve para talebi E) Fon arzı Keynesgil görüşe göre piyasa faiz oranı, para arzı ve para talebinin eşitlendiği noktada gerçekleşir. Doğru yanıt D dir. 51. Keynesgil yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Para talebi fonksiyonu istikrarlıdır. B) Faiz oranı para arzı ve talebince belirlenir C) Para mal değil aktif bir varlıktır. D) Dolaşım hızı istikrarsızdır ve faizden etkilenir. E) Faiz oranı arttıkça, spekülasyon amaçlı para talebi azalır. Keynesgil yaklaşımda, para talebi fonksiyonu istikrarsızdır. Çünkü faizden etkilenir. Doğru yanıt A dır.

13 52. Aşağıdakilerden hangisi Friedman ın sürekli gelir hipotezinin fonksiyonlarından biri değildir? A) Tüketim B) Para arzı C) Yatırım D) Para talebi E) Dolaşım hızı Sürekli gelir, uzun dönemde beklenen ortalama gelirdir. Tüketim, yatırım, para talebi ve dolaşım hızı sürekli gelirin fonksiyonlarıdır ve bunlar istikrarlıdır. Para arzı sürekli gelirin fonksiyonu değildir. Doğru yanıt B dir. 53. Ekonomideki fiyat düzeyinin düşmesi sonucunda reel servetin artması, bunun ise tüketim harcamalarını arttırmasına ne denir? A) Keynes etkisi B) Fisher etkisi C) Cambridge etkisi D) Para çarpanı E) Pigou etkisi Pigou nun bu etkisine reel ankes etkisi de denir. Doğru yanıt E dir. 54. Tobin in q teorisine göre; firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden yüksek ise q değeri ve yatırım ilişkisi için ne söylenebilir? A) q değeri birden küçük olur ve yatırım azalır B) q değeri birden büyük olur ve yatırım azalır C) q değeri birden büyük olur ve yatırım artar D) q değeri değişmez ve yatırım azalır E) q değeri birden küçük olur ve yatırım artar Tobin e göre her firmanın bir q su vardır ve yatırıma buna göre karar verilir. Firmanın piyasa değeri q ' dir. Buna göre; Firmanın yenilenme maliyeti firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden büyükse (q>1), firma yatırımlarını arttıracaktır. Tam tersi durumunda ise azaltacaktır. Para arzının artması durumunda hisse senedi fiyatları artacak ve firmanın piyasa değeri yükselecektir, q artacaktır ve firma yatırımını arttıracaktır. Bu, hisse senetleri kanalı yoluyla ekonomiyi etkileme biçimidir. Doğru yanıt C dir.

14 55. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar görüşü kime aittir? A) Keynes B) Pigou C) Gresham D) Baumal E) Fisher Gresham yasası denilen kötü para iyi parayı piyasadan kovar olgusu, mal para zamanında bimetalizm denilen altın ve gümüşten oluşan çift para sisteminin uygulandığı dönemde görülmüştür. Zamanla daha değerli olan altının piyasadan silineceği görüşüdür. Doğru yanıt C dir. 56. Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının özelliklerinden değildir? A) İşletmelerin ve bireylerin kısa vadeli finansman ihtiyaçları karşılanır B) Kredi ve borçların geri ödenme riski düşüktür. C) Kredi araçları hisse senedi ve tahvildir D) Vadeleri bir yıldan azdır E) İşletmelerin döner sermaye ihtiyaçları karşılanır Hisse senedi ve tahvil (uzun vadeli) sermaye piyasası araçlarındandır. Para piyasasında, kısa vadeli finansman ihtiyaçları karşılanır, vadeleri kısadır, işletmelerin döner sermaye ihtiyaçları karşılanır. Sermaye piyasasında ise işletmelerin sabit sermaye ihtiyacını karşılamaya yönelik krediler alınır. Doğru yanıt C dir. 57. Aşağıdakilerden hangisi bankaların fon kullanımı arasında yer almaz? A) Krediler B) İştirakler C) Merkez Bankası krediler D) Menkul kıymet plasmanları E) Rezervler Banka bilançosunun aktif kısmını oluşturan fon kullanımı arasında Merkez Bankası kredileri yer almaz. MB kredileri bankanın fon kaynağı arasında (pasifte) yer alır. Doğru yanıt C dir. 58. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası nın yetkilerinden değildir? A) Banknot ihraç etmek B) Vadeli mevduat toplamak C) Faiz oranlarını belirlemek D) Banka kredi işlemlerine uygulanacak reeskont ve iskonto oranlarını belirlemek E) Para ve kredi konularında karar almak, hükümete önerilerde bulunmak T.C. Merkez Bankası vadeli ve vadesiz mevduat toplamaz. Bu işlemi bankalar yapar. Doğru yanıt B dir. 59. Aşırı rezerv oranı (ER) ile piyasa faiz oranı arasındaki ilişki nasıldır? A) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv azalır B) Aralarında ilişki yoktur. C) Faiz oranı düştüğünde aşırı rezerv oranı azalır. D) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv oranı artar. E) Aşırı rezerv faiz oranını etkiler. Aşırı rezervi etkileyen iki temel faktör piyasa faiz oranı ve reeskont oranıdır. Faiz oranları yükselince aşırı rezervler azalır, aşırı rezervlerdeki azalma ise para arzını arttırır. Reeskont oranının düşmesi ise, ticari bankaların aşırı rezervlerini azaltır. Çünkü bankaların rezerv tutma maliyeti azalır, bu da para arzının artmasına neden olur. Doğru yanıt A dır. 60. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının göstergeleri arasında yer almaz? A) Parasal taban B) Para arzı C) Para talebinin faiz esnekliği D) Bankalardaki rezervler E) Faiz oranı Para otoritelerinin para talebinin faiz esnekliği ekonomik faaliyetler üzerinde uygun bir gösterge değildir. Para politikasında uygun göstergeler, parasal taban, para arzı, bankalardaki rezervler ve faiz oranıdır. Doğru yanıt C dir. 61. Para arzının dışsal olarak belirlendiği bir durumda para arz eğrisi nasıldır? A) Yatay eksene paralel B) Orijinden çıkan bir doğrudur C) Negatif eğimlidir D) Yatay eksene dik bir doğrudur E) Hiperboliktir Para arzının dışsal olarak belirlenmesi, para arzının para otoritelerinin kararıyla belirlenmesi demektir. Merkez Bankası nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Bu durumda para çarpanında yer alan parametrelerin faizden etkilenmediği varsayımı ile dışsal para arzı eğrisi yatay eksene dik olarak çizilir. Doğru yanıt D dir.

15 i M 62. Keynes sisteminde para arzındaki bir daralmanın reel ekonomiye aktarımını aşağıdakilerden hangisi gösterir? M A) Kısa vadeli nominal faiz oranları düşer, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar B) Mal ve hizmet harcamaları artar, milli gelir artar C) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, yatırım harcamaları azalır, milli gelir azalır D) Mal ve hizmet harcamaları azalır, milli gelir azalır E) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, ihracat azalır, milli gelir azalır Buna göre, para arzı azaldığı zaman reel faiz oranı yükselir, yatırım harcamaları azalır ve milli gelir azalır. Doğru yanıt C dir. 63. Tobin in q teorisine göre para arzındaki genişlemenin reel ekonomiye aktarımı nasıldır? A) Hisse senetleri fiyatları artar, q düşer, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar B) Faiz oranı yükselir, net ihracat azalır, milli gelir azalır C) Faiz oranları yükselir, yatırım harcamaları azalır, mili gelir azalır D) Hisse senedi fiyatları artar, q artar, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar E) q artar, hisse senetleri fiyatları düşer, faiz oranları artar, yatırım harcamaları azalır, milli gelir artar Para arzı artığında kişilerin elinde daha fazla para olacaktır ve hisse senetlerine olan talep artacak, bundan dolayı da hisse senedi fiyatı yükselecektir. Bu da daha yüksek bir q değeri sağlayacaktır. Bu da yatırımların artmasına ve dolayısıyla milli gelirin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt D dir. 64. Tobin in q teorisine göre hangi durumda firma yeni yatırımlar yapar? A) q = 1 B) q > 1 C) q = 0 D) q < 1 E) 0 < q < 1 q değeri birden büyükse, firmanın piyasa değeri sermayenin yenilenme maliyetine göre yüksektir yani yeni fabrika ve sermaye teçhizatı firmanın değerine göre ucuzdur. Bu durumda firma yeni hisse senedi çıkararak, firmanın yenilenme maliyetine göre daha yüksek bir fiyat elde eder ve yeni yatırım malları alma fırsatı elde ederek, yatırım harcamalarını arttırır.

16 Doğru yanıt B dir. 65. Hükümetin harcamaları arttırması sonucu milli gelirin artıp, faiz oranın azalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda oluşur? A) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltmıştır B) LM eğrisi yatay eksene paraleldir C) IS eğrisinin eğimi LM eğrisinin eğiminden daha büyüktür D) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını arttırmıştır E) LM eğrisi dik konumdadır Devlet harcamalarında bir artış sonucu IS eğrisi sağa kayar. Bu durumda gelir artışıyla birlikte faiz oranı da artar. Ancak Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltırsa, harcamaların artması sonucu yükselen faiz oranlarının artışı, para arzı azalışı ile düşer. Doğru yanıt D dir. 66. Yatırımların faize duyarlılığı -0- ise aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) LM eğrisi diktir B) IS eğrisi yatıktır C) IS eğrisi diktir D) LM eğrisi yatıktır E) LM eğrisinin eğimi IS eğrisinin eğiminden daha büyüktür Yatırımların faize duyarlılığı -0- olması IS eğrisinin eğiminin sonsuz olması anlamına gelir. Bu da yatay eksene dik bir doğru oluşturur. 1 IS nin eğimi dir. Burada ke harcama Ke.b çarpanı ve b ise yatırımların faize duyarlılığıdır. Buna göre b parametresinin 0 olması eğimi sonsuz yapacağından IS eğrisi dik olacaktır. Ke ve b değeri ne kadar düşük olursa IS eğrisinin eğimi o kadar artacak ve eğri dikleşecektir. Keynesyenler b nin düşük bir değerde olacağını savunurlar, klasikler ise bunun tersini iddia ederler. Doğru yanıt C dir. 67. Para ve üretim ilişkisi çerçevesinde klasik iktisatçılara göre kısa dönemde toplam arz eğrisi nasıldır? A) Sonsuz eğimlidir B) Eğimi önce artar sonra azalır C) Eğimi sıfırdır D) Eğim sıfır ile bir arasındadır E) Eğim birden büyüktür

17 Klasiklere göre, Say kanunu gereğince ekonomi daima tam istihdamdır. Bu yüzden toplam arz eğrisi kısa dönemde diktir yani eğim sonsuzdur. O halde para arzı artışları sadece fiyatları arttırır, ekonomi tam istihdamda olduğundan üretimi etkilemez. MV=PY P SAS Doğru yanıt A dır. Y 70. Merkez Bankası nın para arzını arttırması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı artar toplam üretim artar B) LM eğrisi sola kayar, faiz oranı artar, toplam üretim azalır C) LM eğrisi sola kayar, faiz oranları düşer, toplam üretim artar D) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim artar E) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim düşer MB nin para arzını arttırması durumunda LM eğrisi sağa kayar, faiz oranları düşer ve toplam üretim artar. Doğru yanıt D dir. 71. IS-LM modeli çerçevesinde yatırımların faize karşı duyarlı olması sonucunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 68. Para talebi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Faiz oranına B) Nominal gelire C) Reel gelir ve reel faiz oranına D) Servete E) Nominal gelir ve reel faiz oranına Para talebi denklemi L ky hi' dir. Buna göre, k; reel para talebinin gelire duyarlılığı, h; reel para talebinin faize duyarlılığını ölçer. H yi işlem ve ihtiyat amaçlı para talebi, h yi ise spekülatif amaçlı para talebi olarak da ifade edebiliriz. LM eğirsinin eğimi k/h dir. Buna göre k değeri ne kadar yüksek ve h değeri ne kadar düşük olursa LM eğrisi o kadar dik olacaktır. Doğru yanıt C dir. 69. Sermaye girişinin serbest olduğu bir ekonomide faiz oranlarının yükselmesi ihracatı ve ithalatı nasıl etkiler? A) İhracat değişmez, ithalat artar B) Hem ihracat hem ithalat artar C) İhracat artar, ithalat değişmez D) İhracat azalır, ithalat artar E) İhracat azalır, ithalat artar Faiz oranının yükselmesi, dışarıdan döviz girişine neden olacağından, kur düşer ve yerli para değer kazanır. Bu ise ihracatı azaltır, ithalatı arttırır. Doğru yanıt E dir. A) Para politikası çarpanı yüksektir B) Maliye politikası çarpanı yüksektir C) Maliye politikası çarpanı düşüktür D) Para politikası çarpanı sonsuzdur E) Maliye politikası çarpanı sıfırdır Yatırımın faize duyarlılığı para politikasını değil, maliye politikasını etkiler. Buna göre IS nin eğimi olan 1/ke.b formülünde, yatırımların faize duyarlılığı olan b katsayısı büyüdükçe IS nin eğimi azalır ve IS yatıklaşır. Dolayısıyla maliye politikası çarpanı yüksek olur. Doğru yanıt B dir. 72. IS-LM modeli çerçevesinde daraltıcı bir maliye politikası üretim ve faiz oranını nasıl etkiler? A) Üretim artar, faiz oranları artar B) Üretim değişmez, faiz oranları yükselir C) Üretim düşer, faiz oranları yükselir D) Üretim artar, faiz oranları düşer E) Üretim düşer, faiz oranları düşer Negatif eğimli bir IS ve pozitif eğilimli bir LM durumunda daraltıcı bir maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. Bu durumda faiz oranları düşer ve üretim azalır. Doğru yanıt E dir. 73. Aşağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi sola kayar? A) Zorunlu karşılık oranının artması B) Merkez Bankası nın APİ yoluyla tahvil satın alması C) Merkez Bankası nın genişletici bir para politikası uygulaması D) Üretimim artması E) Reeskont oranının düşmesi

18 Merkez Bankası nın zorunlu karşılık oranını arttırması, para arzını azaltır ve LM eğrisi sola kayar, bu durumda faiz oranları yükselir ve üretim azalır. Doğru yanıt A dır. 74. Monetarist iktisatçılara göre para arzının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Toplam arz eğrisi sağa kayar B) Toplam arz eğrisi sola kayar C) Toplam talep eğrisi sağa kayar D) Toplam talep ve toplam arz eğrisi değişmez E) Toplam talep eğrisi sola kayar Monetaristlere göre para arzı artışları, beklenen enflasyonu yükseltir. Bu durumda ilerde mal fiyatlarına zam gelmesi beklendiği için, mal talebi artar ve toplam talep eğrisi sağa kayar. Doğru yanıt C dir. 75. Keynesgil görüşe göre aşağıdakilerden hangisi durumunda para politikası etkisiz olur? A) Ekonomi tam istihdamda ise B) Ekonomi likidite tuzağında ise C) Maliye politikası çarpanı yükse ise D) Ücretlerin esnek olmaması durumunda E) Ekonomi eksik istihdamda ise Likidite tuzağında faiz oranları minimumdur. Bu durumda para arzı artışı faiz oranlarını daha fazla düşüremez. Dolayısıyla yatırım ve milli gelir üzerinde etkili olamaz. Para politikası etkili olamaz. Doğru yanıt B dir. 76. Zorunlu rezerv oranının (rr) % 25, serbest rezerv oranının (e) % 15 olduğu durumda, TL tutarında başlangıç mevduatı ile yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL Sistemde zorunlu karşılık ve serbest rezerv tutma oranından başka bir sızıntı olmadığı varsayımı ile mevduat çarpanı 1/ rr.e' dir. Bu 1 durumda işleminden çarpanın 0,25 0,15 değerini 2,5 olarak buluruz. Toplam mevduatta değişikliği ise mevduat çarpanı ile başlangıç mevduatını çarparak buluruz. Başlangıçta TL mevduatımız olduğu için 2,5* TL TL toplam mevduatta değişiklik olur. Doğru yanıt C dir. 77. Aşağıdakilerden hangisi bankaların kaydi para yaratma miktarını azaltmaz? A) Vadeli mevduat zorunlu rezerv oranının artması B) Vadeli mevduat faiz oranının artması C) Nakit tercih oranının azalması D) Bankaların serbest rezerv oranının artması E) Munzam karşılık oranının artması Halkın nakit tercih oranının azalması kaydi para yaratma miktarını arttırır. Eğer nakit tercih oranında bir artış olursa, bankaların kullandırdığı kredilerin daha azı bankacılık sistemine geri döner ve kaydi para miktarı azalır. Doğru yanıt C dir. 78. Para arzının 100 TL ve para talebinin 0,50 Y olması durumunda parasal gelir düzeyi kaç TL olur? A) 500 B) 250 C) 50 D) 200 E) 100 M S M eşitliğinden 100 0,50 Y yerine d konulduğunda Y 200 olarak buluruz. Doğru yanıt D dir. 79. Para arzının 200 TL ve para talebinin 0,10 olduğu bir ekonomide paranın dolaşım hızı kaçtır? A) 200 B) 10 C) 2000 D) 500 E) 50 M S M eşitliğinden 200 0,10 Y den, d Y 2000 olarak buluruz. Nominal geliri para arzına bölersek paranın dolaşım hızını buluruz; 2000/ Doğru yanıt B dir. 80. Aşağıda verilen değerlerle ilgili dönemde TL lik mevduatla yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadardır? Vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranı r 0,10 DD Vadeli mevduat zorunlu karşılık oranı r 0,05 TD Vadeli mevduat tercih oranı t 0,20 Halkın nakit tutma oranı c 0,15 A) 1,5 B) 2 C) 3,2 D) 6 E) 3,85 Mevduat çarpanını k 1 r e c r t DD TD dir. Buna göre mevduat çarpanı 1/ 0,10 0,15 0,20 * 0,05 3,85 olur. D k R eşitliğinden 3,850 3,85*1.000 bulunur. Doğru yanıt E dir.

19 81. Fiyatlar genel düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A) LM eğrisinin sağa doğru kaymasına B) LM eğrisinin sola kaymasına C) IS eğrisini sola kaymasına D) IS eğrisini değiştirmez E) LM eğrisini etkilemez Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi ekonomideki para arzının reel olarak artmasına neden olur. Bu ise LM eğrisini sağa kaydırır. Doğru yanıt B dir. 84. Klasik miktar teorisine göre para talebi ve faiz oranı arasındaki ilişki hakkında ne söylenebilir? A) Para talebi artınca, faiz oranı artar B) Para talebi ile faiz oranı arasında bir ilişki yoktur C) Para talebi artınca faiz oranı düşer D) Faiz oranı artınca, para talebi artar E) Faiz oranı artınca para talebi azalır Klasik miktar teorisinde para talebi ve faiz oranı arasında bir ilişki yoktur. MV PY eşitliğinde V ve Y sabittir, faiz oranlarının para talebi üzerinde etkisi yoktur. Doğru yanıt B dir. 82. Toplam talepteki gerçekleşen artışın, beklenen artıştan fazla olması halinde üretim düzeyi ve işsizlik hakkında ne söylenebilir? A) Reel gelir azalır, işsizlik oranı düşer B) Reel gelir değişmez, işsizlik oranı düşer C) Reel gelir artar, işsizlik oranı düşer D) Reel gelir artar, işsizlik oranı azalır E) Reel gelir azalır, işsizlik oranı değişmez Toplam talepteki artış (gerçekleşen enflasyonun) halkın beklediği düzeyin üzerinde olursa ücretler reel olarak düşer, firmalar daha çok işçi istihdam ederler ve daha fazla üretim yaparlar. Bunun sonucunda reel gelir artar ve istihdam arttığı için de işsizlik azalır. Doğru yanıt C dir. 83. Klasik faiz teorisine göre aşağıdakilerden hangisi denge faiz oranının artmasına yol açar? A) Tasarrufların artması B) Para talebinin artması C) Yatırımların artması D) İstihdamın artması E) Para arzının artması Klasik faiz teorisine göre denge faiz haddi yatırımların tasarruflara eşitlendiği noktada belirlenir. Buna göre negatif eğimli bir yatırım eğrisinde, yatırımların artması denge faiz oranını arttırır. Tasarrufların artması ise faiz oranlarını düşürür. Doğru yanıt C dir. 85. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın aktifteki kalemlerinden biri değildir? A) MB bankasındaki mevduatları B) Krediler C) Kasa D) Plasmanlar E) Tasarruf mevduatları Tasarruf mevduatları banka mevduatlarının içinde olan pasif kalemlerinde yer alır. Tasarruf mevduatı, gerçek kişilerin, derneklerin, vakıfların, ticari nitelikli olmayan kişi veya kurumların bankaya yatırdıkları paralardır. Doğru yanıt E dir. 86. MB nin beklenmeyen daraltıcı bir para politikasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Enflasyonun beklenen oranının altına inmesi ve işsizliğin artması B) Enflasyonun beklenen oranının üzerine çıkması ve işsizliğin azalması C) Enflasyonun beklenenin altına inmesi ve işsizliğin azalması D) Enflasyonun beklenen oranın üzerine çıkması ve işsizliğin artması E) Enflasyonun beklenen oranının üstüne çıkması ve işsizliğin değişmemesi MB beklenmeyen bir şekilde para arzını azalttığı zaman beklenen enflasyon fazla olacak, gerçekleşen enflasyon düşük olacaktır. Bu durum fiili üretim düzeyinin azalmasına ve işsizliğin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt A dır. 87. Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif kalemindeki mevduatları arasında yer almaz? A) Tasarruf mevduatları B) Ticari mevduatlar C) Merkez Bankası mevduatları

20 D) Resmi mevduatlar E) Bankalar mevduatı Merkez Bankası mevduatları bankaların aktif kaleminde yer alır. Bunlar bankaların Merkez Bankasına yatırdıkları zorunlu ve serbest rezervlerdir. Doğru yanıt C dir. olur. Zorunlu rezerv - mevduat oranının sıfır olduğu bir ekonomide para çarpanı değeri yüksek olur. Doğru yanıt C dir. 88. Aşağıdakilerden hangisi ticari mevduat arasında yer almaz? A) Kooperatiflere ait mevduat B) Bankalar mevduatı C) Derneklere ait mevduatlar D) Vakıflar ait mevduat E) Gerçek kişilerin mevduatları Bankalar mevduatı, bankaların birbirleri nezdinde yatırdıkları mevduatlardır. Ticari mevduatlar içinde değildir. Bankaların mevduat sınıflandırmasını; ticari mevduat, tasarruf mevduatı, resmi mevduat, bankalar mevduatı ve diğer mevduatlar olarak sıralayabiliriz. Doğru yanıt B dir. 89. Ekonomi likidite tuzağında ise aşağıdakilerden hangisi etkili olur? A) Devlet harcamalarının arttırılması B) Devlet harcamalarının düşürülmesi C) Para arzının arttırılması D) Para arzının düşürülmesi E) Herhangi bir etki söz konusu olamaz Likidite tuzağında para politikası uygulaması etkili değildir. Para politikası çarpanı sıfırdır. Likidite tuzağında maliye politikası etkindir. Buna göre devlet harcamalarının artması IS yi sağa kaydıracak, böylece milli gelir artacaktır. Doğru yanıt A dır. 90. Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasaya ne ad verilir? A) Döviz piyasası B) Tahvil piyasası C) Borsa D) Finansal piyasa E) Bono piyasası Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalara finansal piyasa denir. Doğru yanıt D dir. 91. Para çarpanının en yüksek değerine ulaşması için zorunlu rezerv - mevduat oranının kaç olması gerekir? A) B) 1 C) 0 D) 2 E) 0,2 Zorunlu rezerv - mevduat oranı ne kadar düşük olursa para çarpanının değeri o kadar yüksek

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

N VE PARA ARZININ ÖZELL

N VE PARA ARZININ ÖZELL PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ 1-PARA TALEBİ, PARA ARZI VE FAİZ HADDİ (KEYNESYEN FAİZ TEORİSİ) Klasik ve neoklasik ekonomistlerce öne sürülen faiz teorisinde, faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin

Detaylı

PARA VE BANKA I.BÖLÜM. PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ

PARA VE BANKA I.BÖLÜM. PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ PARA VE BANKA I.BÖLÜM PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ Paranın Tanımı:Parayı en basit anlamıyla tanımlayacak olursak Bir toplumun ödeme aracı olarak kabul ettiği, herkes tarafından kullanılan

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

PARA TALEBİ VE KURAMLARI

PARA TALEBİ VE KURAMLARI PARA TALEBİ VE KURAMLARI Kişilerin servetlerinin bir kısmını ellerinde para olarak tutmalarına para talebi adı verilir. İktisadi düşünceler anlamında bakıldığında para talebi kuramları paranın fonksiyonlarına

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları.

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. 1-Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanlıştır? a)milli Gelir seviyesini effektif talep belirler b)sermayenin marjinal etkinliği artarsa effektif

Detaylı

ÜNİTE 6: PARA TALEBİ VE PARA PİYASASINDA DENGE İŞLEM AMAÇLI PARA TALEBİ TEORİLERİ

ÜNİTE 6: PARA TALEBİ VE PARA PİYASASINDA DENGE İŞLEM AMAÇLI PARA TALEBİ TEORİLERİ ÜNİTE 6: PARA TALEBİ VE PARA PİYASASINDA DENGE İŞLEM AMAÇLI PARA TALEBİ TEORİLERİ Paranın bir ekonomide yerine getirdiği birçok işlevi vardır. Para; bir değişim aracıdır, bir hesap birimidir ve bir değer

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Paranın Fonksiyonları İktisadi analizde para, malların ve hizmetlerin satın alınmasında ve borçların geri ödenmesinde genel olarak kabul edilen şey olarak tanımlanmaktadır. Para

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI Faiz oranı, ödünç alanın belirli bir dönem boyunca aldığı borca karşılık ödediği faiz tutarının veya ödünç verenin verdiği

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ IS-LM MODELİ IS-LM Modeli modern makroekonominin temel taşlarından birisidir. Model, ekonominin reel yönünü parasal

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

M3 = M2 + Repo + Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) + İhraç Edilen Menkul Değerler

M3 = M2 + Repo + Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) + İhraç Edilen Menkul Değerler ÜNİTE 10: PARA ARZININ BELİRLENME MEKANİZMASI PARA ARZI VE ÖNEMİ Bir ekonomide belirli bir anda dolaşımda bulunan her türlü paranın toplam miktarına para arzı denir. Stok değişken olan para arzı, ekonomide

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir.

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER Genişletici

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Para talebi teorisi bu yüzden önemlidir. Yunus Emre ERDOĞAN 1

Para talebi teorisi bu yüzden önemlidir. Yunus Emre ERDOĞAN 1 ~PARA TEORİSİ~ Para Talebi Teorileri 1.GRUP : Klasik ve Paracı Yaklaşımlar *Miktar Teorisi (Fisher / Cambridge) *Modern Miktar Teorisi (M. Friedman) 2. GRUP : Keynesyen ve Neo-Keynesyen Yaklaşımlar A.

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Para-Banka Teori ve Politikası Zorunlu DERS HEDEFİ Para-Banka Teori ve Politikası dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Paranın tanımı, fonksiyonları

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim Piyasa Türleri Nihai Mal Piyasaları ----- Reel Kesim Üretim Faktör Piyasaları ----- Reel Kesim Doğal Kaynaklar Emek Sermaye Girişim Para ve Sermaye Piyasaları ----- Finansal Kesim Rekabet Açısından Piyasa

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ I. Temel Yapı Ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlarına

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( )

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( ) 1 BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI (205 231) IS-LM modelinde hükümet genişletici veya daraltıcı para ve maliye politikaları izleyerek hâsıla düzeyini etkileyebilir. Bu bölümde IS-LM modelinde maliye

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Ekonominin Genel Dengesi

Ekonominin Genel Dengesi Bölüm 8 Ekonominin Genel Dengesi Bu bölümde ekonomide kısa ve uzun dönemde fiyat genel düzeyi, faiz ve toplam hasıla düzeylerinin nasıl belirlendiğinden bahsedeceğiz. Bu amaçla, IS-LM ve AD- AS modellerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

M1 = Nakit + Vadesiz Mevduat + Diğer Çek Yazılabilir Mevduat (16.1)

M1 = Nakit + Vadesiz Mevduat + Diğer Çek Yazılabilir Mevduat (16.1) BÖLÜM 16: PARA ARZI Bu bölümde para arzı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda para arzının tanımı-para arzının hangi unsurlardan oluştuğu, bankaların para yaratması, para çarpanı ve para arzının belirleyicileri

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

PARA POLİTİKASI VE ARAÇLARI Para politikasının hedefleri 1. Fiyat istikrarını sağlamak 2. Finansal istikrarı sağlamak 3. Ekonomik büyümeyi sağlamak

PARA POLİTİKASI VE ARAÇLARI Para politikasının hedefleri 1. Fiyat istikrarını sağlamak 2. Finansal istikrarı sağlamak 3. Ekonomik büyümeyi sağlamak PARA POLİTİKASI VE ARAÇLARI Para politikasının hedefleri 1. Fiyat istikrarını sağlamak 2. Finansal istikrarı sağlamak 3. Ekonomik büyümeyi sağlamak 4. Tam istihdamı sağlamak 5. Döviz kurlarında istikrarı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ [AD-AS] modelinin amacı ekonomide milli gelir ile fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ve milli gelir ile fiyat düzeyindeki

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 1 IS LM MODELİ : MAL PARA PİYASALARINDA DENGE IS - LM modeli, J. Hicks tarafından 1939 yılında geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

V. Bölüm Dr. Vedat KAYA BÖLÜM V PLANLANAN HARCAMA, FAİZ HADDİ VE HÂSILA DÜZEYİ: IS-LM MODELİ ( ) Temel Varsayım: P=P i

V. Bölüm Dr. Vedat KAYA BÖLÜM V PLANLANAN HARCAMA, FAİZ HADDİ VE HÂSILA DÜZEYİ: IS-LM MODELİ ( ) Temel Varsayım: P=P i 1 BÖLÜM V PLANLANAN HARCAMA, FAİZ HADDİ VE HÂSILA DÜZEYİ: IS-LM MODELİ (179 201) Temel Varsayım: P=P i 5.1 Mal ve Para Piyasaları Arasındaki Etkileşim I=I(i) I=I o -bi AE=C+I(i)+G Y=C+I(i)+G i (C+I(i)+G)

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı