İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden"

Transkript

1 MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli Hasıla D) Milli Gelir E) Harcanabilir Gelir 2. Belli bir dönem içinde ülkenin sahip olduğu üretim faktörleri yardımıyla elde edilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir? A) HG B) KG C) MG D) SMH E) GSMH 3. Toplumdaki kişi başına düşen reel gelirin her yıl bir önceki yıla göre artış oranına ne ad verilir? A) Büyüme hızı B) Çarpan katsayısı C) Etkililik hızı D) Gelir katsayısı E) Hızlandıran katsayısı 4. Gayri Safi Milli Hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) GSYH + dış alem net faktör geliri B) GSYH - dış alem net yatırım geliri C) GSYH + yıpranma D) GSYH + dış alem net yatırım geliri E) GSYH + net sermaye girişi 5. Belli bir yıldaki nominal GSMH'nın o yılın reel GSMH'na oranına ne ad verilir? A) Tüketici Fiyatları Endeksi B) Toptan Eşya Fiyat Endeksi C) Ekonominin Büyüme Hızı D) İşsizlik Oranı E) GSMH Deflatörü 6. Bir ekonominin sahip olduğu üretim faktörlerini tam olarak istihdam etmeden üreteceği çıktıya ne ad verilir? A) Nominal GSMH B) Fiili GSMH, C) Potansiyel GSMH D) GSYİH E) GSMH Deflatörü 7. Milli gelir = Dolaylı Vergiler = 300 Amortismanlar = 350 olduğuna göre GSMH kaçtır? A) 2750 B) 5300 C) 4700 D) 5650 E) yılında reel GSMH 120 ve nominal GSMH 360 katrilyon ise fiyat indeksi kaçtır? A) 100 B) 150 C) 200 D) 240 E) GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) SMH net iktisadi başarıyı gösterir. B) SMH, GSMH'dan aşınma payları ile ayrılır. C) Net iktisadi başarıya amortisman paylarının eklenmesi GSMH'yı verir. D) Üretim faktörleri gelirlerinin toplamı gelir yaklaşımı ile GSMH'yı verir. E) SMH fert başına satın alma gücünü gösterir. 10. Aşağıdakilerden hangisi dışa açık bir ekonomide toplam arz, efektif talep eşitliğini gösterir? A) Y = C + I B) Y = C + I + X C) Y = C + I+X-M D) Y = C + S E) Y = C + S + X 11. Bir ekonomide gayri safi milli hasıla 450 milyar TL, safi milli hasıla 395 milyar TL 'dir. Bu ekonomide gayri safi yatırım 80 milyar TL ise, net yatırım kaç milyar TL dir? A) 25 B) 55 C) 75 D) 235 E) Bir ekonomide amortismanlar, gayri safi yatırımlardan büyükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Net dışsatım eksidir. B) Katma değer, üretim değerini aşmaktadır. C) Ülkenin sermaye stoku artar. D) Net yatırım eksidir. E) Üretime hem ara malları ve hem de nihai mallar eklenmiştir. 13. Sabit fiyatlarla GSMH nasıl bulunur? A) Nominal GSMH'nın fiyat indeksiyle çarparak B) Nominal GSMH'nın fiyat deflatörüne bölünmesiyle C) Mal ve hizmetleri satın almak için varolan para miktarını sınırlayarak D) Mal ve hizmet miktarını 6 yılki cari fiyatlarla çarparak E) Nominal GSMH'yı reel GSMH'ya bölerek 14. Kişisel gelir 600, kişisel gelir vergisi 120, tüketim harcamaları 450, toplam faiz ödemeleri 50 ve kişisel tasarruf 60 birim olursa, harcanabilir gelir kaç birimdir? A) 500 B) 480 C)470 D) 440 E) Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden A) Para arzı B) Reel faiz oranları C) Hane halkı yaş ortalaması D) Harcanabilir gelir E) Gelecekte beklenen gelir 16. Reel GSMH artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Üretim artar ve fiyatlar azalır. B) Nominal GSMH artar ve fiyatlar azalır. C) Nominal GSMH aynı kalır ve fiyatlar azalır. D) Üretim aynı kalır ve fiyatlar artar. E) Üretim fiyatlardan daha az artar.

2 17. Aşağıdakilerden hangisi GSMH defiatörü ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için doğru değildir? A) TÜFE yalnızca tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetleri ölçer. B) GSMH deflatörüne ithal edilen mallarda girer. C) TÜFE sabit bir mal sepetine göre ölçülür. D) Deflatör, TÜFE' ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. E) TÜFE perakende fiyatlardaki değişiklikleri yansıtır. 18. Enflasyon oranıyla işsizlik oranının toplamına eşit olan makroekonomik performans endeksi aşağıdakilerden A) Mutsuzluk endeksi B) Tüketici fiyat endeksi C) Zımni fiyat deflatörü D) Gerçek işgücü oranı E) Toptan eşya fiyat endeksi 19. Kamuoyunda enflasyon oranı ile ilgili olarak yorumların yapıldığı endeks aşağıdakilerden A) GSMH deflatörü B) Mutsuzluk endeksi C) Tüketici fiyat endeksi D) Üretici fiyat endeksi E) Satınalma gücü endeksi 20. Hangi yaklaşıma göre GSMH, ücret, faiz, rant, kâr ve dolaylı veriler toplamından oluşur? A) Üretim yaklaşımı B) Harcama yaklaşımı C) Gelir yaklaşımı D) Faktör yaklaşımı E) Servet yaklaşımı 21. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının başlıca araçlarından biri değildir? A) Gelirler politikası B) Dış ekonomi politikası C) Maliye politikası D) Para politikası E) Vergi politikası 22. Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişken değildir? A) Gelir B) Üretim C) Yatırım D) Servet E) İthalat 23. Klasik iktisatçıların üzerinde en çok durdukları işsizlik türü aşağıdakilerden A) Gizli işsizlik B) Friksiyonel işsizlik C) İradi işsizlik D) Açık işsizlik E) Devrevi işsizlik 24. Toplam talepteki yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir? A) Yapısal işsizlik B) Konjonktürel işsizlik C) Friksiyonel işsizlik D) Mevsimlik işsizlik E) Doğal işsizlik 25. Ekonomide mevcut işyerleri için aranan nitelikler ile işsiz bulunanların nitelikleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden A) Arızi işsizlik B) Yapısal işsizlik C) Friksiyonel işsizlik D) Reel ücret işsizliği E) Gizli işsizlik 26. I. Mahreçler yasası II. Faiz teorisi III. Ücret teorisi Klasik iktisatçıların genel işsizliği ve üretim krizini olanaksız kılan teorileri temelde yukarıdakilerden hangisine dayanmaktadır? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I ve III E) II ve III 27. Aşağıdakilerden hangisi "Modern İstihdam Teorisi" nin dayandığı modelin varsayımlarından biri değildir? A) Üretim ve istihdam aynı yönde değişmektedir. B) Ekonomide sermaye stoku veri olarak kabul edilmiştir. C) Üreticiler kârlarını maksimuma çıkarma çabasındadırlar. D) Mal ve hizmet piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir. E) Tam istihdamın sağlanmasına olanak veren mekanizma vardır. 28. Tüketim harcamalarında meydana gelen değişmelerin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye ne ad verilir? A) Çarpan B) Hızlandıran C) İkame D) Gelir E) Fiyat 29. Ekonomide belli harcama kalemlerinde meydana gelecek değişmelerin gelirde meydana getireceği değişmeleri gösteren etkiye ne ad verilir? A) Çarpan B) Hızlandıran C) İkame D) Fiyat E) Gelir 30. Gelirden bağımsız olarak yapılan tüketime ne ad verilir? A) Ortalama tüketim eğilimi B) Marjinal tüketim eğilimi C) Otonom tüketim D) Uyarılmış tüketim E) Efektif tüketim 31. Otonom tüketim harcaması 100 birim, otonom yatırım harcaması 60 birim ve marjinal tüketim eğilimi %80 ise gelir (Y) kaç olur? A) 200 B) 800 C) 600 D) 450 E) Yukarıdaki örnekte otonom yatırım harcamalarındaki 10 birimlik bir artış, geliri kaç birim artırır? A) 125 B) 100 C) 50 D) 25 E) 140

3 33. Otonom tüketim harcaması 100 birim, otonom yatırım harcaması 50 birim ve marjinal tüketim eğilimi 0,50 marjinal yatırım eğilimi 0,25 ise gelir düzeyi kaç olur? A) 600 B)700 C)500 D) 450 E) Gelir düzeyinde bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Ortalama tüketim eğilimi artar. B) Marjinal tüketim eğilimi artar. C) Ortalama tasarruf eğilimi azalır. D) Ortalama tüketim eğilimi azalır. E) Marjinal tasarruf eğilimi azalır 35. Tam istihdam milli gelir 250 milyar TL / olan bir ekonominin cari milli geliri 200 milyar TL ve toplumun marjinal tüketim eğilimi 0,80'dir. Tam istihdam milli gelir düzeyini sağlamak için toplam talebin TL kaç TL arttırılması gerekir? A) 10 B)15 C)20 D) 40 E) Marjinal tüketim eğilimi 0,80 ise çarpanın değeri kaçtır? A) 6 B)5 C)4 D)-4 E) Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 olduğu bir ekonomide otonom yatırımlardaki 100 milyar TL'lik bir artış geliri kaç milyar TL arttırır? A) 500 B) 450 C) 400 D) 350 E) Vergi çarpanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 1-c - c A) B) C) 1-c 1-c s c 1 D) E) - s s+m 39. Harcanabilir gelir 100 ve tüketim 80 ise ortalama tasarruf eğilimi kaç olur? A) 0,80 B) 0,75 C)0,50 D) 0,25 E) 0, Bir ülkede milli gelir 400 milyon dolar art tığında ithalat 20 milyon dolar artıyorsa ve otonom ithalat 40 milyon dolar ise ithalat fonksiyonu aşağıdakilerden hangi sidir? A) M = 40 +0,10 Y B) M = 40 +0,05 Y C) M = 50 +0,05 Y D) M = 50 +0,30 Y E) M =40+ 0,5 Y 41. I. Yatırımın marjinal verimliliğine, II. Yatırılabilir fonların faiz maliyetine III. Sermaye stokuna yapılan ilavelerden beklenen getirilere Yatırım harcamaları yukarıdakilerden hangisine (ya da hangilerine) bağlıdır? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) Yalnız 42. Sermayenin belirli bir dönem sonunda girişimciye sağladığı gelirin yatırım tutarına oranına ne denir? A) Reel faiz oranı B) Sermayenin marjinal etkinliği C) Fırsat maliyeti D) Uyarılmış yatırım E) Marjinal yatırım eğilimi 43. Arzulanan Harcamalar Yukarıda toplam harcama fonksiyonu verilmiştir. Buna göre aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 45 doğru gelirle harcamaların eşit olduğu noktaları göstermektedir. B) Y 0, milli gelir denge düzeyini gösterir. C) Yı'de harcamalar gelirleri aşmaktadır. D) Y2'de harcamalar gelirin altında kalmaktadır. E) Ekonomi Y 0 gelir düzeyinin dışında da dengeye ulaşabilmektedir. 44. J.M.Keynes'e göre, milli gelir denge düzeyi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? A) Toplam arza B) Efektif talebe C) Para arzına D) Para talebine E) Gerçekleşen harcamalara 45. Aşağıdakilerden hangisi iki kesimli bir ekonomide denge koşuludur? A) S = C + I B) S = I C) S = C D) G = I E) C + I = S 46. Bir ekonomide tüketim fonksiyonu, C = ,6Y'dir. Bu ekonomide otonom yatırımlar 1200 birim ise denge gelir düzeyi kaçtır? A) 5000 B) 6000 C) 7000 D) 8000 E) Bir ekonomide S=-5 + 0,2Y ve 1=5 + 0,1 Y ise bu ekonominin denge gelir seviyesi nedir? A) 10 B) 50 C) 70 D) 100 E) Aşağıdakilerden hangisi basit yatırım çarpımını gösterir? 1 c - c A) B) C) 1-c 1-c s 1-c 1 D) E) - 1-c 1-c+m

4 49. Marjinal tüketim eğilimi (c) 0,80 olan bir ekonomide transfer harcamaları 200 milyon dolar azalırsa milli gelir seviyesi hangi yönde ve ne kadar değişir? A) 600 milyon dolar artar. B) 600 milyon dolar azalır. C) 800 milyon dolar artar. D) 800 milyon dolar azalır. E) Değişmez. 50. Bir ekonomide gelirdeki 200 birimlik artış yatırımlarda 500 birimlik artış yaratıyorsa hızlandıran katsayısı kaçtır? A) 0,0 75 B) 0,50 C) 2,5 D) 1 E) 1, Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarında değişmeye neden olmaz? A) Vergilerdeki artış B) Beklentiler C) Borç durumu D) Servet E) Kaynakların maliyeti 52. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamalarında değişmeye yol açmaz? A) Dış ülkelerin milli gelir düzeyi B) Teknoloji C) Kurumlar vergisi D) Yatırımlardan beklenen kârlar. E) Faiz oranları 53. Klasik sistemde faiz oranını aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Tüketim ve tasarruf B) Ödünç verilebilir fon miktarı C) Tasarruf ve yatı rı m D) Vergiler ve devlet harcamaları E) Para arzı ve talebi Bireylerin ve kurumların ellerinde para bulundurma arzusuna ne ad verilir? A) Talep edilen para B) Para talebi C) Likidite ihtiyacı D) Dolaylı fayda E) Spekülatif para talebi 58. İşlem amaçlı para talebi paranın hangi fonksiyonu ile ilgilidir? A) Değer saklama B) Ortak değer ölçüşü olma C) Değişim aracı olma D) İktisat politikası aracı olma E) Servet aracı olma 59. Aşağıdakilerden hangisi işlem amaçlı para talebini arttıran bir unsurdur? A) Gelirin düşmesi.b) Gelirin artması C) Firmaların dikey bütünleşmesi D) Kredi kullanımının yaygınlaşması E) Trampanın yaygınlaşması 60. Spekülatif amaçlı para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir? A) İşlem hacmine B) Nominal GSM H C) Faiz oranına D) Reel GSMH'ya E) Senet Stokuna 61. Parayı elde tutmanın fırsat maliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Faiz oranı ile hiçbir ilişkisi yoktur. B) Para ekonomik bir kaynak olmadığı için sıfırdır. C) Faiz oranı ile ters yönlü ilişkilidir. D) Ekonomik faaliyet düzeyi ile ters yönlü ilişkilidir. E) Faiz oranı ile doğrudan ilişkilidir. 62. Para arzının sadece Merkez Bankası tarafından belirlendiğini varsayarsak, para arzının faiz esnekliği kaç olur? A) e = > B) e = 1 C)e = 0 D) e = % E) 0<e<1 63. Tasarruflara verilen faiz oranı %10 ve enflasyon oranı da %7 ise, reel faiz oranı % kaçtır? Yukarıdaki şekilde hangisi otonom tüketimi verir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aşağıdâkilerden hangisi Milli gelirin bir unsuru değildir? A) Tüketim harcamaları B) Yatırım harcamaları C) Faiz oranları D) Kamu harcamaları E) Net ihracat 56. Yatırım harcamalarındaki değişikliğin gelir üzerindeki etkisi genel olarak nasıldır? A) Marjinal tasarruf eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür. B) Ortalama tüketim eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür. C) Marjinal tüketim eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür. D) Marjinal tasarruf eğilimi büyüdüğünde, daha büyüktür. E) Ortalama tasarruf eğilimi büyüdüğünde, daha büyüktür. A) -3 B) 0,7 C) 1,2 D) 3 E) 4,3 64. Keynesyen okula göre faizin tanımı aşağıdakilerden A) Tüketimden vazgeçmenin bedelidir. B) Gömülemeden vazgeçmenin bedelidir. C) Kamu harcamalarını artırmanın bedelidir. D) Yatırımdan vazgeçmenin bedelidir. E) Likiditeden vazgeçmenin bedelidir 65. Toplam Gelir-Toplam Harcama modelinde toplam gelir eğrisi nasıldır? A) Yataydır B) Dikeydir C) Negatif eğimlidir D) 45 'lik bir doğrudur E) Orijine göre dışbükeydir

5 66. Keynesyen Modelde denge faiz oranının temel belirleyicisi aşağıdakilerden A) Tasarruf fonksiyonu B) Toplam talep C) Toplam arz D) Toplam tüketim E) Bireylerin portföy kararları 67. Yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması aşağıdakllerden hangisine neden olur? A) IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına B) IS eğrisinin göreli olarak yatık olmasına C) LM eğrisinin göreli olarak dik olmasına D) LM eğrisinin göreli olarak yatık olmasına E) LM eğrisinin göreli olarak yatık ve IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına 68. Genişletici mali politika aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Sadece tüketimi azaltır. B) Sadece yatırımı arttırır. C) Tüketimi ve yatırımı azaltır. D) Tüketimi arttırır ve yatırımı azaltır. E) Tüketimi ve yatırımı arttırır 69. Dışa kapalı bir ekonomide "S" ile tasarruflar, "B" ile bütçe açığı, I ile planlanan yatırımlar, "G" ile devlet harcamaları, T ile de vergiler ifade edilirse, dengenin sağlanabilmesi için aşağıdaki eşitliklerden hangisi gerçekleşir? A) S = I-B B) S = I + B C) S = I-G-T D) S = I-G + T E) S = I + T 70. Gelir vergisi oranında bir artış meydana gelirse, IS eğrisi nasıl değişir? A) Yaklaşır ve sağa kayar, B) Paralel sola kayar. C) Dikleşir ve sağa kayar. D) Paralel olarak sağa kayar. E) Dikleşir ve sola kayar. 71. Yatırımların faize duyarlılığının düşük olmasının anlamı aşağıdakilerden A) IS eğrisinin göreli olarak dik olması B) IS eğrisinin göreli olarak yatık olması C) LM eğrisinin göreli olarak dik olması D) LM eğrisinin göreli olarak yatık olması E) LM eğrisinin sonsuz eğimli olması 72. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sağa veya sola doğru kaymasına yol açmaz? A) Faiz oranlarının düşmesi B) Otonom tüketim harcamalarının artması C) Devlet harcamalarının artması D) Otonom tüketim harcamalarının azalması E) Devlet harcamalarının azalması 73. Kamu borçlanma gereksinimini azaltan daraltıcı maliye politikası aşağıdakilerden hangisine yol açma eğilimindedir? A) Tüketimlerin azalması ve yatırımların artmasına B) Tüketimin artması ve yatırımın azalmasına C) Tüketimin ve yatırımın artmasına D) Tüketimin ve yatırımın azalmasına E) Yatırımın azalmasına 74. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin yukarıya doğru kaymasına neden olmaz? A) Vergi oranlarındaki bir azalma B) Devlet harcamalarındaki bir artış C) İhracatta meydana gelen bir artış D) İthalatta meydana gelen bir azalma E) Fiyat düzeyinin artması 75. Keynesyen likidite tuzağının gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir? A) LM eğrisinin dikey eksene paralel olması B) LM eğrisinin yatay eksene paralel olması C) IS eğrisinin yatay eksene paralel olması D) IS eğrisinin dikey eksene paralel olması E) LM eğrisinin negatif eğimli IS eğrisini ise pozitif eğimli olması 76. Diğer faktörler sabitken, ihracattaki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) IS'nin sağa, LM'in sola kayması B) Yalnız LM'in sağa kayması C) LM'in sağa, IS'nin sola kayması D) Yalnız IS'nin sola kayması E) Yalnız IS'nin sağa kayması 77. Aşağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi daha dik hale gelir? A) Para talebinin faiz oranına daha duyarlı hale gelmesi B) Para talebinin faiz oranına daha az duyarlı hale gelmesi C) Yatırımların faiz oranına daha duyarlı hale gelmesi D) Yatırımların faiz oranına daha az duyarlı hale gelmesi E) Marjinal tasarruf eğiliminin düşmesi 78. Gelir vergisi oranında bir azalış meydana gelirse IS eğrisi nasıl değişir? A) Yatıklaşır ve sağa kayar. B) Paralel sola kayar. C) Dikleşir ve sağa kayar. D) Paralel olarak sağa kayar. E) Dikleşir ve sola kayar. 79. Keynesyen modelde otonom tüketim harcamalarının artması sonucunda toplam talep fonksiyonu ve IS eğrisi nasıl değişir? Toplam Talep Fonksiyonu IS Eğrisi A) Yukarı kayar Sağa kayar B) Yukarı kayar Sola kayar C) Aşağı kayar Sağa kayar D) Aşağı kayar Sola kayar E) Yukarı kayar Değişmez 80. Aşağıdakilerden hangisi mal piyasası dengesini gösterir? A) Tasarruf = Yatırım B) Para arzı = Para talebi C) Yatırım-Faiz oranı D) Yatırım > Tasarruf E) Para arzı > Para talebi 81. Para piyasası dengesini aşağıdakilerden hangisi verir? A) l = S B) M = L C) L=L t + L p + L s D) S(Y) = l(r) E) Y = C + I + G

6 82. Aşağıdakilerden hangisine göre para arzındaki bir artış faizleri düşürür bunun sonucunda yatırımlar artar ve dolayısıyla milli gelir artar? A) Keynes etkisi B) Pigou etkisi C) Bekleyiş etkisi D) Dışlama etkisi E) Yeniden dağıtım etkisi 83. IS eğrisi aşağıdakilerden hangisini belirler? A) Faiz oranı ile milli gelir düzeyi arasındaki ilişki B) Faiz oranıyla milli gelir düzeyi arasındaki negatif ilişkiyi C) Faiz oranıyla yatırım arasındaki pozitif ilişkiyi D) Faiz oranıyla yatırım arasındaki negatif ilişkiyi E) Faiz oranıyla vergiler arasındaki negatif ilişkiyi 84. Aşağıdakilerden hangisi İS eğrisinin kaymasına neden olmaz? A) Kamu harcamalarındaki artış B) Kamu harcamalarındaki azalış C) Vergi oranlarındaki artış D) Vergi oranlarındaki azalış E) Para arzındaki artış 85. LM eğrisinin hangi bölgesinde para politikası etkendir? A) Klasik aralık B) Ara aralık C) Keynesgil aralık D) Klasik ve ara aralık E) Keynesgil ve ara aralık 86. Fiyat düzeyi düştüğünde LM eğrisi nasıl değişir ve bunun sonucunda ne söylenebilir? A) Sağa kayar, faiz oranı yükselir. B) Sola kayar, faiz oranı düşer. C) Sağa kayar, faiz oranı düşer. D) Sola kayar, faiz oranı yükselir. E) LM eğrisinin hareketi fiyattan bağımsızdır. 87. Aşağıdakilerden hangisi İS eğrisini sola kaydırır? A) Vergilerdeki artış B) Para arzındaki artış C) Kamu harcamalarındaki artış D) Fiyat düzeyindeki azalış E) Denk bütçe 88. Üzerindeki her noktada para arzı ile para talebinin eşit olduğu eğri aşağıdakilerden A) LM eğrisi B) IS eğrisi C) Toplam arz eğrisi D) Toplam talep eğrisi E) Likidite tercihi eğrisi 89. Genel denge modeline kamu harcamaları ve vergi giderleri eklendiğinde, mal ve hizmet piyasasında denge koşulu hangi şekli alır? A) S = l B) S+T = l + G C) S + I = C + G D) Y = S + T E) S-T = l-g 90. Ekonomide fiyatlar genel düzeyinin ve maliyetlerin yükselmesine ne ad verilir? A) Enflasyon B) Deflasyon C) Stagflasyon D) Revalüasyon E) Develüasyon 91. Fiyatlar genel düzeyinin genel olarak düşmesi durumuna ne ad verilir? A) Enflasyon B) Deflasyon C) Stagflasyon D) Develüasyon E) Revelüasyon 92. Fiyatlar genel düzeyinin yavaşça yükseldiği zaman hangi tür enflasyon söz konusu olur? A) Sürünen enflasyon B) Latin enflasyonu C) Talep enflasyonu D) Maliyet enflasyonu E) Yüksek oranlı enflasyon 93. Bir ülkede enflasyon oranı %8 ise nasıl bir enflasyondan söz edilebilir? A) Ilımlı enflasyon B) Latin enflasyonu C) Hiper enflasyon D) Talep enflasyonu E) Düşük oranlı enflasyon 94. Philip Cagon'a göre hiperenflasyon nasıldır? A) Yıllık %200 artış B) Yıllık %400 artış C) Yıllık %600 artış D) Aylık %50 artış E) Aylık %100 artış 95. Bir ülkede hem fiyat artışları hem de işsizlik söz konusu ise buna ne ad verilir? A) Deflasyon B) Enflasyon C) Stagflasyon D) Revelüasyon E) Resesyen 96. Emek ve mal piyasalarının dengede olduğu işsizlik oranına ne ad verilir? A) Doğal işsizlik oranı B) Teknolojik işsizlik C) Konjonktürel işsizlik D) Friksiyonel işsizlik E) Açık işsizlik 97. Aşağıdakilerden hangisi doğal işsizlik oranını azaltmaz? A) Emek piyasası ile ilgili enformasyonu iyileştirmek B) Eğitim programları düzenlemek C) Çalışanları kamusal programlarla desteklemek D) Kolay iş bulunmasını sağlayıcı düzenlemeler yapmak E) Devletin iş arayana işveren bir kaynak olmasını sağlamak 98. IS fonksiyonunun esnekliğini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden A) Yatırımların faiz esnekliği B) Yatırımların gelir esnekliği C) Milli gelir D) Kişisel gelir E) Marjinal tasarruf eğilimi

7 99. Para ve maliye politikalarının etkinliği aşağıda kilerden hangisine bağlıdır? A) Para talebine B) LM'in eğimine C) IS'in faiz esnekliğine D) IS ve LM'in gelir esnekliğine E) LM'in gelir esnekliğine 100. Bir ülke vatandaşlarının dünyanın diğer kısmıyla ilişkilerinin sonucunu ne gösterir? A) LM eğrisi B) IS eğrisi C) Cari İşlem hesabı D) Ödemeler bilançosu E) Sermaye hareketleri 101. I. Cari işlemler hesabı II. Sermaye hesabı III. Kasa hesabı IV. Borçlar hesabı Yukarıdakilerden hangileri ödemeler bilançosunun ana hesap kalemleridir? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) III ve IV E) II ve IV 102. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) S > I ise Ticaret dengesinde fazlalık vardır. B) S < I ise Ticaret dengesinde açık vardır. C) S = I ise Ticaret dengesi 0'dır. D) S = l = NX'dir. E) S > I ise Ticaret dengesinde açık vardır Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda sermaye hesabı içinde yer almaz? A) Tahvil B) Hisse senedi C) Gayrimenkul alım-satımı D) Borç alış verişi E) Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri 104. Aşağıdakilerden hangisi konjonktür döneminin aşamalarından biri değildir? A) Tepe B) Daralma C) Dip D) Genişleme E) Kâr 105. Bir ekonomide konjonktüre ilişkin temel ölçüt aşağıdakilerden A) Reel gayri safi milli hasıla B) Kişisel gelir C) Sanayi üretim indeksi D) Para arzı E) Stoklarda değişme 106. Aşağıdaki kavramlardan hangisi çok uzun süreli ve şiddetli daralma dönemlerini ifade eder? A) Durgunluk B) Resesyon C) Bunalım D) Genişleme E) Enflasyon 107. Tüm konjonktür teorilerinin konjonktür dalgalanmalarında rol oynayan temel faktör olarak gördükleri makroekonomik büyüklük nedir? A) Tüketim B) Yatırım C) Tasarruf D) İthalat E) İhracat 108. Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarının eğimini belirler? A) Ortalama tüketim eğilimi B) Ortalama yatırım eğilimi C) Ortalama tasarruf eğilimi D) Marjinal tüketim eğilimi E) Marjinal tasarruf eğilimi 109. Faiz oranı Spekülatörlerin varlıklarını paraya çevirerek elde para tutma eğilimlerinin en yüksek olduğu faiz oranı A)%2 B)%4 C)%6 D)%8 E) % LM doğrusu üzerinde, klasik bölgeye doğru gidildikçe para talebinin faiz esnekliği hangi değere yaklaşır? A)-1 B)0 C)1 D) 2 E) & İKTİSAT CEVAP ANAHTARI 1. B 2. E 3. A 4. A 5. E 6. B 7. D 8. E 9. E 10. C 11. A 12. D 13. B 14. B 15. D 16. D 17. B 18. A 19. D 20. C 21. E 22. D 23. D 24. B 25. B 26. C 27. E 28. B 29. A 30. C 31. B 32. C 33. A 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. E 40. B 41. A 42. B 43. E 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A 49. D 50. C 51. E 52. A 53. C 54. A 55. C 56. A 57. C 58. C 59. B 60. C 61. E 62. C 63. D 64. E 65. D 66. E 67. B 68. E 69. B 70. E 71. A 72. A 73. D 74. E 75. B 76. E 77. B 78. A 79. A 80. A 81. B 82. A 83. B 84. E 85. A 86. C 87. A 88. A 89. B 90. A 91. B 92. A 93. A 94. D 95. C 96. A 97. E 98. A 99. D 100. D 101. A 102. E 103. E 104. E 105. A 106. C 107. B 108. D 109. A 110. B Hazırlayan: İbrahim DOĞAN

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli Hasıla D) Milli Gelir E)

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

MAKRO İKTİSAT KONUYA İLİŞKİN SORU ÖRNEKLERİ(KARMA)

MAKRO İKTİSAT KONUYA İLİŞKİN SORU ÖRNEKLERİ(KARMA) MAKRO İKTİSAT KONUYA İLİŞKİN SORU ÖRNEKLERİ(KARMA) 1- Bir ekonomide işsizlik ve istihdamdaki değişimler iktisatta hangi alan içinde incelenmektedir? a) Mikro b) Makro c) Para d) Yatırım e) Milli Gelir

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

2018/1. Dönem Deneme Sınavı.

2018/1. Dönem Deneme Sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin konuları arasında yer almamaktadır? A) Tüketici maksimizasyonu B) Faktör piyasası C) Firma maliyetleri D) İşsizlik E) Üretici dengesi 2. Firmanın üretim miktarı

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

İthalat 5 birim olduğuna göre, toplam talep kaç birimdir?

İthalat 5 birim olduğuna göre, toplam talep kaç birimdir? ÇALIŞMA SORULARI MAKRO İKTİSAT SORU ÇÖZÜMLER 1- Toplam tüketim fonksiyonu C = 120 + 0,8 (Yd) ve T = 50 + 0,2 Y ise, Gelir 2500 birim olduğunda toplam tüketim harcamaları kaçtır? (C: tüketim miktarı, Y:

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

MAKROİKTİSAT BÖLÜM 1: MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ. Mikro kelimesi küçük, Makro kelimesi ise büyük anlamına gelmektedir.

MAKROİKTİSAT BÖLÜM 1: MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ. Mikro kelimesi küçük, Makro kelimesi ise büyük anlamına gelmektedir. 68 MAKROİKTİSAT BÖLÜM 1: MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Mikro kelimesi küçük, Makro kelimesi ise büyük anlamına gelmektedir. Mikroiktisat küçük ekonomik birimler (hanehalkı, firmalar ve piyasalar) ile

Detaylı

FİNAL ÖNCESİ ÇÖZÜMLÜ DENEME MALİYE POLİTİKASI 1 SORULAR

FİNAL ÖNCESİ ÇÖZÜMLÜ DENEME MALİYE POLİTİKASI 1 SORULAR SORULAR 1- Genişletici maliye politikası uygulanması sonucunda faiz oranının yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalması durumuna ne ad verilir? A) Dışlama etkisi B) Para yanılsaması

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 13 1.1.İktisadın Konusu ve Kapsamı 14 1.2. İktisadın Bölümleri 15 1.2.1.Mikro ve Makro İktisat 15 1.2.2. Pozitif İktisat ve Normatif İktisat

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları.

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. 1-Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanlıştır? a)milli Gelir seviyesini effektif talep belirler b)sermayenin marjinal etkinliği artarsa effektif

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTİSADA GİRİŞ

ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTİSADA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTİSADA GİRİŞ 1.Makro İktisat Nedir?...1 2. Makro İktisat Ne İle Uğraşır?... 4 3. Başlıca Makro İktisat Okulları...5 3.1.Klasik Makro İktisat

Detaylı

Dolaysız ölçme. Dolaylı ölçme. Toplam üretim yaklaşımı. Toplam harcama yaklaşımı Toplam gelir yaklaşımı

Dolaysız ölçme. Dolaylı ölçme. Toplam üretim yaklaşımı. Toplam harcama yaklaşımı Toplam gelir yaklaşımı Dolaysız ölçme Toplam üretim yaklaşımı Dolaylı ölçme Toplam harcama yaklaşımı Toplam gelir yaklaşımı DOLAYSIZ ÖLÇME: Toplam Üretim Yaklaşımı Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

Kamu bütçesi, Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşan ve devletin planlanan gelir ve harcamalarını gösteren yıllık bir programdır.

Kamu bütçesi, Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşan ve devletin planlanan gelir ve harcamalarını gösteren yıllık bir programdır. 97 BÖLÜM 6. KAMU BÜTÇESİ ve MALİYE POLİTİKASI (KEYNESYEN MODEL DEVAMI) Kamu bütçesi, Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşan ve devletin planlanan gelir ve harcamalarını gösteren yıllık bir programdır.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6 1. LM eğrisini oluşturan noktalar neyi ifade etmektedir? LM eğrisinin nasıl elde edildiğini grafik yardımıyla açıklayınız. 2. Para talebinin gelir esnekliği artarsa LM eğrisi nasıl değişir? Grafik yardımıyla

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTISAT 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir.

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. IS-LM modeli ; J.M.KEYNES tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre ekonomide; 1. MAL PİYASASI

Detaylı

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir.

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER Genişletici

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

7. BÖLÜM EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

7. BÖLÜM EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 7. BÖLÜM EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 1 IS LM MODELİ : MAL PARA PİYASALARINDA DENGE IS - LM modeli, J. Hickstarafından 1939 yılında geliştirilmiş bir

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz? A) İktisat bilimi insan davranışlarının sadece iktisadi yönünü seçip inceler B) İktisat analitiktir C) İktisat deneylerle kanıtlanabilen

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

MODERN MAKROEKONOMİNİN KÖKLERİ

MODERN MAKROEKONOMİNİN KÖKLERİ MODERN MAKROEKONOMİNİN KÖKLERİ ANAHTAR KAVRAMLAR 1: EMEK PİYASASI Klasik-Keynesyen-Monoterist- Yeni Klasik Varsayımlar: 1:Rasyonel İktisadi Birimler 2:Reel Değişkenleri Dikkate Alma 3:Esneklik-Denge Reel

Detaylı

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ordinalist Yaklaşım Fayda ölçülemez ancak kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu yardımı ile sıralanabilir. Farksızlık eğrisi tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan

Detaylı

N VE PARA ARZININ ÖZELL

N VE PARA ARZININ ÖZELL PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ 1-PARA TALEBİ, PARA ARZI VE FAİZ HADDİ (KEYNESYEN FAİZ TEORİSİ) Klasik ve neoklasik ekonomistlerce öne sürülen faiz teorisinde, faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI Harcama yöntemine göre yapılan GSYİH hesaplaması GSYİH = C + I + G şeklinde idi. Biz burada GSYİH ile MG arasındaki farkı bir

Detaylı

16.Bölüm:Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli. Doç.Dr.Tufan BAL

16.Bölüm:Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 16.Bölüm:Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

2009 VS 2100-1. şağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? ) Giderildikçe şiddetlerinin azalması B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi C) ikame edilebilmesi D) Sonsuz olması

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1.DERS Şubat 2013 DERS PLANI 1. hafta Ders planının gözden geçirilmesi, Türkiye nin dünyadaki yeri bazı

Detaylı

[AI= Aggregate Income (Toplam Gelir); AE: Aggregate Expenditure (Toplam Harcama)]

[AI= Aggregate Income (Toplam Gelir); AE: Aggregate Expenditure (Toplam Harcama)] 88 BÖLÜM 5: TOPLAM GELİR-TOPLAM HARCAMA MODELİ (KEYNESYEN MODEL) Bölüm 4 te Toplam Talep-Toplam Arz modelini (AD-AS modeli) inceledik. Bölüm 5 te ise Toplam Gelir-Toplam Harcama modelini (AI-AE modeli)

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 1 IS LM MODELİ : MAL PARA PİYASALARINDA DENGE IS - LM modeli, J. Hicks tarafından 1939 yılında geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

Detaylı

Orta Vadede (Dönemde) Piyasa Dengesi:

Orta Vadede (Dönemde) Piyasa Dengesi: .E.. Orta Vadede (Dönemde) iyasa Dengesi: S e D n öyle bir dengede denge şartı noktasında gerçekleşmektedir. Üretim kadar piyasa fiyat düzeyi ise seviyesinde gerçekleşmektedir. Olaya S eğrisi açısında

Detaylı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

Detaylı

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ [AD-AS] modelinin amacı ekonomide milli gelir ile fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ve milli gelir ile fiyat düzeyindeki

Detaylı

Ünite 14 MİLLİ GELİR. Prof. Dr. İsmet BOZ

Ünite 14 MİLLİ GELİR. Prof. Dr. İsmet BOZ Ünite 14 MİLLİ GELİR Prof. Dr. İsmet BOZ MİLLİ GELİRİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Üretim Yönünden Hesaplama Üretim yolu ile milli gelir hesaplanırken, üretilen nihai mal ve hizmetlerin miktarları, o yılın piyasa

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

AD AS MODELİ. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

AD AS MODELİ. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 AD AS MODELİ Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Toplam talep ve toplam arz analizi ekonomide kısa dönemde ortaya çıkan dalgalanmaları anlamak toplam çıktı ve enflasyonun nasıl belirlendiğini anlamak için

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP 1. Bir ülkenin ihracatı; a) GSMH eksi tüketim eksi yatırım eksi hükümet harcamalarına eşittir b) GSMH eksi yurtiçi mal ve hizmetlerin tüketimi

Detaylı

PARA TALEBİ VE KURAMLARI

PARA TALEBİ VE KURAMLARI PARA TALEBİ VE KURAMLARI Kişilerin servetlerinin bir kısmını ellerinde para olarak tutmalarına para talebi adı verilir. İktisadi düşünceler anlamında bakıldığında para talebi kuramları paranın fonksiyonlarına

Detaylı

Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası

Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası Giriş Modern konjonktür teorileri : - Reel iş ÇevrimleriTeorisi - Yeni Keynesyen Model Modern konjonktür teorileri iktisat politikası analizlerine neler

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TEMEL MAKRO EKONOMİ SORUNLARI VE POLİTİKA ARAÇLARI. Dr. Öğretim Üyesi Yasemin TELLİ ÜÇLER

TEMEL MAKRO EKONOMİ SORUNLARI VE POLİTİKA ARAÇLARI. Dr. Öğretim Üyesi Yasemin TELLİ ÜÇLER TEMEL MAKRO EKONOMİ SORUNLARI VE POLİTİKA ARAÇLARI Dr. Öğretim Üyesi Yasemin TELLİ ÜÇLER EKONOMİK BÜYÜME SORUNU Ekonomik büyüme, ekonominin üretim kapasitesinin artırılması daha fazla mal ve hizmet üretilmesidir.

Detaylı

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG 2 = Çifte hesaplama sorunu NİHAÎ mal ve hizmetlerin fiyatlarının toplamı. Hammadde, ara ve yatırım mallarının fiyatları

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı DERS NOTU 03 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI - I Bugünki dersin içeriği: 1. TOPLAM HARCAMA VE DENGE ÇIKTI... 1 HANEHALKI TÜKETİM VE TASARRUFU... 2 PLANLANAN YATIRIM (I)... 6 2. DENGE TOPLAM ÇIKTI (GELİR)...

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı