İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden"

Transkript

1 MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli Hasıla D) Milli Gelir E) Harcanabilir Gelir 2. Belli bir dönem içinde ülkenin sahip olduğu üretim faktörleri yardımıyla elde edilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir? A) HG B) KG C) MG D) SMH E) GSMH 3. Toplumdaki kişi başına düşen reel gelirin her yıl bir önceki yıla göre artış oranına ne ad verilir? A) Büyüme hızı B) Çarpan katsayısı C) Etkililik hızı D) Gelir katsayısı E) Hızlandıran katsayısı 4. Gayri Safi Milli Hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) GSYH + dış alem net faktör geliri B) GSYH - dış alem net yatırım geliri C) GSYH + yıpranma D) GSYH + dış alem net yatırım geliri E) GSYH + net sermaye girişi 5. Belli bir yıldaki nominal GSMH'nın o yılın reel GSMH'na oranına ne ad verilir? A) Tüketici Fiyatları Endeksi B) Toptan Eşya Fiyat Endeksi C) Ekonominin Büyüme Hızı D) İşsizlik Oranı E) GSMH Deflatörü 6. Bir ekonominin sahip olduğu üretim faktörlerini tam olarak istihdam etmeden üreteceği çıktıya ne ad verilir? A) Nominal GSMH B) Fiili GSMH, C) Potansiyel GSMH D) GSYİH E) GSMH Deflatörü 7. Milli gelir = Dolaylı Vergiler = 300 Amortismanlar = 350 olduğuna göre GSMH kaçtır? A) 2750 B) 5300 C) 4700 D) 5650 E) yılında reel GSMH 120 ve nominal GSMH 360 katrilyon ise fiyat indeksi kaçtır? A) 100 B) 150 C) 200 D) 240 E) GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) SMH net iktisadi başarıyı gösterir. B) SMH, GSMH'dan aşınma payları ile ayrılır. C) Net iktisadi başarıya amortisman paylarının eklenmesi GSMH'yı verir. D) Üretim faktörleri gelirlerinin toplamı gelir yaklaşımı ile GSMH'yı verir. E) SMH fert başına satın alma gücünü gösterir. 10. Aşağıdakilerden hangisi dışa açık bir ekonomide toplam arz, efektif talep eşitliğini gösterir? A) Y = C + I B) Y = C + I + X C) Y = C + I+X-M D) Y = C + S E) Y = C + S + X 11. Bir ekonomide gayri safi milli hasıla 450 milyar TL, safi milli hasıla 395 milyar TL 'dir. Bu ekonomide gayri safi yatırım 80 milyar TL ise, net yatırım kaç milyar TL dir? A) 25 B) 55 C) 75 D) 235 E) Bir ekonomide amortismanlar, gayri safi yatırımlardan büyükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Net dışsatım eksidir. B) Katma değer, üretim değerini aşmaktadır. C) Ülkenin sermaye stoku artar. D) Net yatırım eksidir. E) Üretime hem ara malları ve hem de nihai mallar eklenmiştir. 13. Sabit fiyatlarla GSMH nasıl bulunur? A) Nominal GSMH'nın fiyat indeksiyle çarparak B) Nominal GSMH'nın fiyat deflatörüne bölünmesiyle C) Mal ve hizmetleri satın almak için varolan para miktarını sınırlayarak D) Mal ve hizmet miktarını 6 yılki cari fiyatlarla çarparak E) Nominal GSMH'yı reel GSMH'ya bölerek 14. Kişisel gelir 600, kişisel gelir vergisi 120, tüketim harcamaları 450, toplam faiz ödemeleri 50 ve kişisel tasarruf 60 birim olursa, harcanabilir gelir kaç birimdir? A) 500 B) 480 C)470 D) 440 E) Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden A) Para arzı B) Reel faiz oranları C) Hane halkı yaş ortalaması D) Harcanabilir gelir E) Gelecekte beklenen gelir 16. Reel GSMH artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Üretim artar ve fiyatlar azalır. B) Nominal GSMH artar ve fiyatlar azalır. C) Nominal GSMH aynı kalır ve fiyatlar azalır. D) Üretim aynı kalır ve fiyatlar artar. E) Üretim fiyatlardan daha az artar.

2 17. Aşağıdakilerden hangisi GSMH defiatörü ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için doğru değildir? A) TÜFE yalnızca tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetleri ölçer. B) GSMH deflatörüne ithal edilen mallarda girer. C) TÜFE sabit bir mal sepetine göre ölçülür. D) Deflatör, TÜFE' ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. E) TÜFE perakende fiyatlardaki değişiklikleri yansıtır. 18. Enflasyon oranıyla işsizlik oranının toplamına eşit olan makroekonomik performans endeksi aşağıdakilerden A) Mutsuzluk endeksi B) Tüketici fiyat endeksi C) Zımni fiyat deflatörü D) Gerçek işgücü oranı E) Toptan eşya fiyat endeksi 19. Kamuoyunda enflasyon oranı ile ilgili olarak yorumların yapıldığı endeks aşağıdakilerden A) GSMH deflatörü B) Mutsuzluk endeksi C) Tüketici fiyat endeksi D) Üretici fiyat endeksi E) Satınalma gücü endeksi 20. Hangi yaklaşıma göre GSMH, ücret, faiz, rant, kâr ve dolaylı veriler toplamından oluşur? A) Üretim yaklaşımı B) Harcama yaklaşımı C) Gelir yaklaşımı D) Faktör yaklaşımı E) Servet yaklaşımı 21. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının başlıca araçlarından biri değildir? A) Gelirler politikası B) Dış ekonomi politikası C) Maliye politikası D) Para politikası E) Vergi politikası 22. Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişken değildir? A) Gelir B) Üretim C) Yatırım D) Servet E) İthalat 23. Klasik iktisatçıların üzerinde en çok durdukları işsizlik türü aşağıdakilerden A) Gizli işsizlik B) Friksiyonel işsizlik C) İradi işsizlik D) Açık işsizlik E) Devrevi işsizlik 24. Toplam talepteki yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir? A) Yapısal işsizlik B) Konjonktürel işsizlik C) Friksiyonel işsizlik D) Mevsimlik işsizlik E) Doğal işsizlik 25. Ekonomide mevcut işyerleri için aranan nitelikler ile işsiz bulunanların nitelikleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden A) Arızi işsizlik B) Yapısal işsizlik C) Friksiyonel işsizlik D) Reel ücret işsizliği E) Gizli işsizlik 26. I. Mahreçler yasası II. Faiz teorisi III. Ücret teorisi Klasik iktisatçıların genel işsizliği ve üretim krizini olanaksız kılan teorileri temelde yukarıdakilerden hangisine dayanmaktadır? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I ve III E) II ve III 27. Aşağıdakilerden hangisi "Modern İstihdam Teorisi" nin dayandığı modelin varsayımlarından biri değildir? A) Üretim ve istihdam aynı yönde değişmektedir. B) Ekonomide sermaye stoku veri olarak kabul edilmiştir. C) Üreticiler kârlarını maksimuma çıkarma çabasındadırlar. D) Mal ve hizmet piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir. E) Tam istihdamın sağlanmasına olanak veren mekanizma vardır. 28. Tüketim harcamalarında meydana gelen değişmelerin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye ne ad verilir? A) Çarpan B) Hızlandıran C) İkame D) Gelir E) Fiyat 29. Ekonomide belli harcama kalemlerinde meydana gelecek değişmelerin gelirde meydana getireceği değişmeleri gösteren etkiye ne ad verilir? A) Çarpan B) Hızlandıran C) İkame D) Fiyat E) Gelir 30. Gelirden bağımsız olarak yapılan tüketime ne ad verilir? A) Ortalama tüketim eğilimi B) Marjinal tüketim eğilimi C) Otonom tüketim D) Uyarılmış tüketim E) Efektif tüketim 31. Otonom tüketim harcaması 100 birim, otonom yatırım harcaması 60 birim ve marjinal tüketim eğilimi %80 ise gelir (Y) kaç olur? A) 200 B) 800 C) 600 D) 450 E) Yukarıdaki örnekte otonom yatırım harcamalarındaki 10 birimlik bir artış, geliri kaç birim artırır? A) 125 B) 100 C) 50 D) 25 E) 140

3 33. Otonom tüketim harcaması 100 birim, otonom yatırım harcaması 50 birim ve marjinal tüketim eğilimi 0,50 marjinal yatırım eğilimi 0,25 ise gelir düzeyi kaç olur? A) 600 B)700 C)500 D) 450 E) Gelir düzeyinde bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Ortalama tüketim eğilimi artar. B) Marjinal tüketim eğilimi artar. C) Ortalama tasarruf eğilimi azalır. D) Ortalama tüketim eğilimi azalır. E) Marjinal tasarruf eğilimi azalır 35. Tam istihdam milli gelir 250 milyar TL / olan bir ekonominin cari milli geliri 200 milyar TL ve toplumun marjinal tüketim eğilimi 0,80'dir. Tam istihdam milli gelir düzeyini sağlamak için toplam talebin TL kaç TL arttırılması gerekir? A) 10 B)15 C)20 D) 40 E) Marjinal tüketim eğilimi 0,80 ise çarpanın değeri kaçtır? A) 6 B)5 C)4 D)-4 E) Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 olduğu bir ekonomide otonom yatırımlardaki 100 milyar TL'lik bir artış geliri kaç milyar TL arttırır? A) 500 B) 450 C) 400 D) 350 E) Vergi çarpanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 1-c - c A) B) C) 1-c 1-c s c 1 D) E) - s s+m 39. Harcanabilir gelir 100 ve tüketim 80 ise ortalama tasarruf eğilimi kaç olur? A) 0,80 B) 0,75 C)0,50 D) 0,25 E) 0, Bir ülkede milli gelir 400 milyon dolar art tığında ithalat 20 milyon dolar artıyorsa ve otonom ithalat 40 milyon dolar ise ithalat fonksiyonu aşağıdakilerden hangi sidir? A) M = 40 +0,10 Y B) M = 40 +0,05 Y C) M = 50 +0,05 Y D) M = 50 +0,30 Y E) M =40+ 0,5 Y 41. I. Yatırımın marjinal verimliliğine, II. Yatırılabilir fonların faiz maliyetine III. Sermaye stokuna yapılan ilavelerden beklenen getirilere Yatırım harcamaları yukarıdakilerden hangisine (ya da hangilerine) bağlıdır? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) Yalnız 42. Sermayenin belirli bir dönem sonunda girişimciye sağladığı gelirin yatırım tutarına oranına ne denir? A) Reel faiz oranı B) Sermayenin marjinal etkinliği C) Fırsat maliyeti D) Uyarılmış yatırım E) Marjinal yatırım eğilimi 43. Arzulanan Harcamalar Yukarıda toplam harcama fonksiyonu verilmiştir. Buna göre aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 45 doğru gelirle harcamaların eşit olduğu noktaları göstermektedir. B) Y 0, milli gelir denge düzeyini gösterir. C) Yı'de harcamalar gelirleri aşmaktadır. D) Y2'de harcamalar gelirin altında kalmaktadır. E) Ekonomi Y 0 gelir düzeyinin dışında da dengeye ulaşabilmektedir. 44. J.M.Keynes'e göre, milli gelir denge düzeyi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? A) Toplam arza B) Efektif talebe C) Para arzına D) Para talebine E) Gerçekleşen harcamalara 45. Aşağıdakilerden hangisi iki kesimli bir ekonomide denge koşuludur? A) S = C + I B) S = I C) S = C D) G = I E) C + I = S 46. Bir ekonomide tüketim fonksiyonu, C = ,6Y'dir. Bu ekonomide otonom yatırımlar 1200 birim ise denge gelir düzeyi kaçtır? A) 5000 B) 6000 C) 7000 D) 8000 E) Bir ekonomide S=-5 + 0,2Y ve 1=5 + 0,1 Y ise bu ekonominin denge gelir seviyesi nedir? A) 10 B) 50 C) 70 D) 100 E) Aşağıdakilerden hangisi basit yatırım çarpımını gösterir? 1 c - c A) B) C) 1-c 1-c s 1-c 1 D) E) - 1-c 1-c+m

4 49. Marjinal tüketim eğilimi (c) 0,80 olan bir ekonomide transfer harcamaları 200 milyon dolar azalırsa milli gelir seviyesi hangi yönde ve ne kadar değişir? A) 600 milyon dolar artar. B) 600 milyon dolar azalır. C) 800 milyon dolar artar. D) 800 milyon dolar azalır. E) Değişmez. 50. Bir ekonomide gelirdeki 200 birimlik artış yatırımlarda 500 birimlik artış yaratıyorsa hızlandıran katsayısı kaçtır? A) 0,0 75 B) 0,50 C) 2,5 D) 1 E) 1, Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarında değişmeye neden olmaz? A) Vergilerdeki artış B) Beklentiler C) Borç durumu D) Servet E) Kaynakların maliyeti 52. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamalarında değişmeye yol açmaz? A) Dış ülkelerin milli gelir düzeyi B) Teknoloji C) Kurumlar vergisi D) Yatırımlardan beklenen kârlar. E) Faiz oranları 53. Klasik sistemde faiz oranını aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Tüketim ve tasarruf B) Ödünç verilebilir fon miktarı C) Tasarruf ve yatı rı m D) Vergiler ve devlet harcamaları E) Para arzı ve talebi Bireylerin ve kurumların ellerinde para bulundurma arzusuna ne ad verilir? A) Talep edilen para B) Para talebi C) Likidite ihtiyacı D) Dolaylı fayda E) Spekülatif para talebi 58. İşlem amaçlı para talebi paranın hangi fonksiyonu ile ilgilidir? A) Değer saklama B) Ortak değer ölçüşü olma C) Değişim aracı olma D) İktisat politikası aracı olma E) Servet aracı olma 59. Aşağıdakilerden hangisi işlem amaçlı para talebini arttıran bir unsurdur? A) Gelirin düşmesi.b) Gelirin artması C) Firmaların dikey bütünleşmesi D) Kredi kullanımının yaygınlaşması E) Trampanın yaygınlaşması 60. Spekülatif amaçlı para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir? A) İşlem hacmine B) Nominal GSM H C) Faiz oranına D) Reel GSMH'ya E) Senet Stokuna 61. Parayı elde tutmanın fırsat maliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Faiz oranı ile hiçbir ilişkisi yoktur. B) Para ekonomik bir kaynak olmadığı için sıfırdır. C) Faiz oranı ile ters yönlü ilişkilidir. D) Ekonomik faaliyet düzeyi ile ters yönlü ilişkilidir. E) Faiz oranı ile doğrudan ilişkilidir. 62. Para arzının sadece Merkez Bankası tarafından belirlendiğini varsayarsak, para arzının faiz esnekliği kaç olur? A) e = > B) e = 1 C)e = 0 D) e = % E) 0<e<1 63. Tasarruflara verilen faiz oranı %10 ve enflasyon oranı da %7 ise, reel faiz oranı % kaçtır? Yukarıdaki şekilde hangisi otonom tüketimi verir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aşağıdâkilerden hangisi Milli gelirin bir unsuru değildir? A) Tüketim harcamaları B) Yatırım harcamaları C) Faiz oranları D) Kamu harcamaları E) Net ihracat 56. Yatırım harcamalarındaki değişikliğin gelir üzerindeki etkisi genel olarak nasıldır? A) Marjinal tasarruf eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür. B) Ortalama tüketim eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür. C) Marjinal tüketim eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür. D) Marjinal tasarruf eğilimi büyüdüğünde, daha büyüktür. E) Ortalama tasarruf eğilimi büyüdüğünde, daha büyüktür. A) -3 B) 0,7 C) 1,2 D) 3 E) 4,3 64. Keynesyen okula göre faizin tanımı aşağıdakilerden A) Tüketimden vazgeçmenin bedelidir. B) Gömülemeden vazgeçmenin bedelidir. C) Kamu harcamalarını artırmanın bedelidir. D) Yatırımdan vazgeçmenin bedelidir. E) Likiditeden vazgeçmenin bedelidir 65. Toplam Gelir-Toplam Harcama modelinde toplam gelir eğrisi nasıldır? A) Yataydır B) Dikeydir C) Negatif eğimlidir D) 45 'lik bir doğrudur E) Orijine göre dışbükeydir

5 66. Keynesyen Modelde denge faiz oranının temel belirleyicisi aşağıdakilerden A) Tasarruf fonksiyonu B) Toplam talep C) Toplam arz D) Toplam tüketim E) Bireylerin portföy kararları 67. Yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması aşağıdakllerden hangisine neden olur? A) IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına B) IS eğrisinin göreli olarak yatık olmasına C) LM eğrisinin göreli olarak dik olmasına D) LM eğrisinin göreli olarak yatık olmasına E) LM eğrisinin göreli olarak yatık ve IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına 68. Genişletici mali politika aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Sadece tüketimi azaltır. B) Sadece yatırımı arttırır. C) Tüketimi ve yatırımı azaltır. D) Tüketimi arttırır ve yatırımı azaltır. E) Tüketimi ve yatırımı arttırır 69. Dışa kapalı bir ekonomide "S" ile tasarruflar, "B" ile bütçe açığı, I ile planlanan yatırımlar, "G" ile devlet harcamaları, T ile de vergiler ifade edilirse, dengenin sağlanabilmesi için aşağıdaki eşitliklerden hangisi gerçekleşir? A) S = I-B B) S = I + B C) S = I-G-T D) S = I-G + T E) S = I + T 70. Gelir vergisi oranında bir artış meydana gelirse, IS eğrisi nasıl değişir? A) Yaklaşır ve sağa kayar, B) Paralel sola kayar. C) Dikleşir ve sağa kayar. D) Paralel olarak sağa kayar. E) Dikleşir ve sola kayar. 71. Yatırımların faize duyarlılığının düşük olmasının anlamı aşağıdakilerden A) IS eğrisinin göreli olarak dik olması B) IS eğrisinin göreli olarak yatık olması C) LM eğrisinin göreli olarak dik olması D) LM eğrisinin göreli olarak yatık olması E) LM eğrisinin sonsuz eğimli olması 72. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sağa veya sola doğru kaymasına yol açmaz? A) Faiz oranlarının düşmesi B) Otonom tüketim harcamalarının artması C) Devlet harcamalarının artması D) Otonom tüketim harcamalarının azalması E) Devlet harcamalarının azalması 73. Kamu borçlanma gereksinimini azaltan daraltıcı maliye politikası aşağıdakilerden hangisine yol açma eğilimindedir? A) Tüketimlerin azalması ve yatırımların artmasına B) Tüketimin artması ve yatırımın azalmasına C) Tüketimin ve yatırımın artmasına D) Tüketimin ve yatırımın azalmasına E) Yatırımın azalmasına 74. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin yukarıya doğru kaymasına neden olmaz? A) Vergi oranlarındaki bir azalma B) Devlet harcamalarındaki bir artış C) İhracatta meydana gelen bir artış D) İthalatta meydana gelen bir azalma E) Fiyat düzeyinin artması 75. Keynesyen likidite tuzağının gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir? A) LM eğrisinin dikey eksene paralel olması B) LM eğrisinin yatay eksene paralel olması C) IS eğrisinin yatay eksene paralel olması D) IS eğrisinin dikey eksene paralel olması E) LM eğrisinin negatif eğimli IS eğrisini ise pozitif eğimli olması 76. Diğer faktörler sabitken, ihracattaki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) IS'nin sağa, LM'in sola kayması B) Yalnız LM'in sağa kayması C) LM'in sağa, IS'nin sola kayması D) Yalnız IS'nin sola kayması E) Yalnız IS'nin sağa kayması 77. Aşağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi daha dik hale gelir? A) Para talebinin faiz oranına daha duyarlı hale gelmesi B) Para talebinin faiz oranına daha az duyarlı hale gelmesi C) Yatırımların faiz oranına daha duyarlı hale gelmesi D) Yatırımların faiz oranına daha az duyarlı hale gelmesi E) Marjinal tasarruf eğiliminin düşmesi 78. Gelir vergisi oranında bir azalış meydana gelirse IS eğrisi nasıl değişir? A) Yatıklaşır ve sağa kayar. B) Paralel sola kayar. C) Dikleşir ve sağa kayar. D) Paralel olarak sağa kayar. E) Dikleşir ve sola kayar. 79. Keynesyen modelde otonom tüketim harcamalarının artması sonucunda toplam talep fonksiyonu ve IS eğrisi nasıl değişir? Toplam Talep Fonksiyonu IS Eğrisi A) Yukarı kayar Sağa kayar B) Yukarı kayar Sola kayar C) Aşağı kayar Sağa kayar D) Aşağı kayar Sola kayar E) Yukarı kayar Değişmez 80. Aşağıdakilerden hangisi mal piyasası dengesini gösterir? A) Tasarruf = Yatırım B) Para arzı = Para talebi C) Yatırım-Faiz oranı D) Yatırım > Tasarruf E) Para arzı > Para talebi 81. Para piyasası dengesini aşağıdakilerden hangisi verir? A) l = S B) M = L C) L=L t + L p + L s D) S(Y) = l(r) E) Y = C + I + G

6 82. Aşağıdakilerden hangisine göre para arzındaki bir artış faizleri düşürür bunun sonucunda yatırımlar artar ve dolayısıyla milli gelir artar? A) Keynes etkisi B) Pigou etkisi C) Bekleyiş etkisi D) Dışlama etkisi E) Yeniden dağıtım etkisi 83. IS eğrisi aşağıdakilerden hangisini belirler? A) Faiz oranı ile milli gelir düzeyi arasındaki ilişki B) Faiz oranıyla milli gelir düzeyi arasındaki negatif ilişkiyi C) Faiz oranıyla yatırım arasındaki pozitif ilişkiyi D) Faiz oranıyla yatırım arasındaki negatif ilişkiyi E) Faiz oranıyla vergiler arasındaki negatif ilişkiyi 84. Aşağıdakilerden hangisi İS eğrisinin kaymasına neden olmaz? A) Kamu harcamalarındaki artış B) Kamu harcamalarındaki azalış C) Vergi oranlarındaki artış D) Vergi oranlarındaki azalış E) Para arzındaki artış 85. LM eğrisinin hangi bölgesinde para politikası etkendir? A) Klasik aralık B) Ara aralık C) Keynesgil aralık D) Klasik ve ara aralık E) Keynesgil ve ara aralık 86. Fiyat düzeyi düştüğünde LM eğrisi nasıl değişir ve bunun sonucunda ne söylenebilir? A) Sağa kayar, faiz oranı yükselir. B) Sola kayar, faiz oranı düşer. C) Sağa kayar, faiz oranı düşer. D) Sola kayar, faiz oranı yükselir. E) LM eğrisinin hareketi fiyattan bağımsızdır. 87. Aşağıdakilerden hangisi İS eğrisini sola kaydırır? A) Vergilerdeki artış B) Para arzındaki artış C) Kamu harcamalarındaki artış D) Fiyat düzeyindeki azalış E) Denk bütçe 88. Üzerindeki her noktada para arzı ile para talebinin eşit olduğu eğri aşağıdakilerden A) LM eğrisi B) IS eğrisi C) Toplam arz eğrisi D) Toplam talep eğrisi E) Likidite tercihi eğrisi 89. Genel denge modeline kamu harcamaları ve vergi giderleri eklendiğinde, mal ve hizmet piyasasında denge koşulu hangi şekli alır? A) S = l B) S+T = l + G C) S + I = C + G D) Y = S + T E) S-T = l-g 90. Ekonomide fiyatlar genel düzeyinin ve maliyetlerin yükselmesine ne ad verilir? A) Enflasyon B) Deflasyon C) Stagflasyon D) Revalüasyon E) Develüasyon 91. Fiyatlar genel düzeyinin genel olarak düşmesi durumuna ne ad verilir? A) Enflasyon B) Deflasyon C) Stagflasyon D) Develüasyon E) Revelüasyon 92. Fiyatlar genel düzeyinin yavaşça yükseldiği zaman hangi tür enflasyon söz konusu olur? A) Sürünen enflasyon B) Latin enflasyonu C) Talep enflasyonu D) Maliyet enflasyonu E) Yüksek oranlı enflasyon 93. Bir ülkede enflasyon oranı %8 ise nasıl bir enflasyondan söz edilebilir? A) Ilımlı enflasyon B) Latin enflasyonu C) Hiper enflasyon D) Talep enflasyonu E) Düşük oranlı enflasyon 94. Philip Cagon'a göre hiperenflasyon nasıldır? A) Yıllık %200 artış B) Yıllık %400 artış C) Yıllık %600 artış D) Aylık %50 artış E) Aylık %100 artış 95. Bir ülkede hem fiyat artışları hem de işsizlik söz konusu ise buna ne ad verilir? A) Deflasyon B) Enflasyon C) Stagflasyon D) Revelüasyon E) Resesyen 96. Emek ve mal piyasalarının dengede olduğu işsizlik oranına ne ad verilir? A) Doğal işsizlik oranı B) Teknolojik işsizlik C) Konjonktürel işsizlik D) Friksiyonel işsizlik E) Açık işsizlik 97. Aşağıdakilerden hangisi doğal işsizlik oranını azaltmaz? A) Emek piyasası ile ilgili enformasyonu iyileştirmek B) Eğitim programları düzenlemek C) Çalışanları kamusal programlarla desteklemek D) Kolay iş bulunmasını sağlayıcı düzenlemeler yapmak E) Devletin iş arayana işveren bir kaynak olmasını sağlamak 98. IS fonksiyonunun esnekliğini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden A) Yatırımların faiz esnekliği B) Yatırımların gelir esnekliği C) Milli gelir D) Kişisel gelir E) Marjinal tasarruf eğilimi

7 99. Para ve maliye politikalarının etkinliği aşağıda kilerden hangisine bağlıdır? A) Para talebine B) LM'in eğimine C) IS'in faiz esnekliğine D) IS ve LM'in gelir esnekliğine E) LM'in gelir esnekliğine 100. Bir ülke vatandaşlarının dünyanın diğer kısmıyla ilişkilerinin sonucunu ne gösterir? A) LM eğrisi B) IS eğrisi C) Cari İşlem hesabı D) Ödemeler bilançosu E) Sermaye hareketleri 101. I. Cari işlemler hesabı II. Sermaye hesabı III. Kasa hesabı IV. Borçlar hesabı Yukarıdakilerden hangileri ödemeler bilançosunun ana hesap kalemleridir? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) III ve IV E) II ve IV 102. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) S > I ise Ticaret dengesinde fazlalık vardır. B) S < I ise Ticaret dengesinde açık vardır. C) S = I ise Ticaret dengesi 0'dır. D) S = l = NX'dir. E) S > I ise Ticaret dengesinde açık vardır Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda sermaye hesabı içinde yer almaz? A) Tahvil B) Hisse senedi C) Gayrimenkul alım-satımı D) Borç alış verişi E) Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri 104. Aşağıdakilerden hangisi konjonktür döneminin aşamalarından biri değildir? A) Tepe B) Daralma C) Dip D) Genişleme E) Kâr 105. Bir ekonomide konjonktüre ilişkin temel ölçüt aşağıdakilerden A) Reel gayri safi milli hasıla B) Kişisel gelir C) Sanayi üretim indeksi D) Para arzı E) Stoklarda değişme 106. Aşağıdaki kavramlardan hangisi çok uzun süreli ve şiddetli daralma dönemlerini ifade eder? A) Durgunluk B) Resesyon C) Bunalım D) Genişleme E) Enflasyon 107. Tüm konjonktür teorilerinin konjonktür dalgalanmalarında rol oynayan temel faktör olarak gördükleri makroekonomik büyüklük nedir? A) Tüketim B) Yatırım C) Tasarruf D) İthalat E) İhracat 108. Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarının eğimini belirler? A) Ortalama tüketim eğilimi B) Ortalama yatırım eğilimi C) Ortalama tasarruf eğilimi D) Marjinal tüketim eğilimi E) Marjinal tasarruf eğilimi 109. Faiz oranı Spekülatörlerin varlıklarını paraya çevirerek elde para tutma eğilimlerinin en yüksek olduğu faiz oranı A)%2 B)%4 C)%6 D)%8 E) % LM doğrusu üzerinde, klasik bölgeye doğru gidildikçe para talebinin faiz esnekliği hangi değere yaklaşır? A)-1 B)0 C)1 D) 2 E) & İKTİSAT CEVAP ANAHTARI 1. B 2. E 3. A 4. A 5. E 6. B 7. D 8. E 9. E 10. C 11. A 12. D 13. B 14. B 15. D 16. D 17. B 18. A 19. D 20. C 21. E 22. D 23. D 24. B 25. B 26. C 27. E 28. B 29. A 30. C 31. B 32. C 33. A 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. E 40. B 41. A 42. B 43. E 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A 49. D 50. C 51. E 52. A 53. C 54. A 55. C 56. A 57. C 58. C 59. B 60. C 61. E 62. C 63. D 64. E 65. D 66. E 67. B 68. E 69. B 70. E 71. A 72. A 73. D 74. E 75. B 76. E 77. B 78. A 79. A 80. A 81. B 82. A 83. B 84. E 85. A 86. C 87. A 88. A 89. B 90. A 91. B 92. A 93. A 94. D 95. C 96. A 97. E 98. A 99. D 100. D 101. A 102. E 103. E 104. E 105. A 106. C 107. B 108. D 109. A 110. B Hazırlayan: İbrahim DOĞAN

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

4. Hükümet harcamalarındaki bir azalış. 1. Genişleyici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine sebep olur? aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

4. Hükümet harcamalarındaki bir azalış. 1. Genişleyici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine sebep olur? aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 1. Genişleyici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A) Faiz oranlarının yükselmesine, ulusal paranın değerlenmesine ve net ihracatın azalmasına B) Faiz oranlarının yükselmesine, ulusal

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA STRATEJİLERİ ve SANAYİLEŞME (Dün-Bugün-Yarın) GA / 04-2-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ. Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş EKONOMİK ARAŞTIRMALAR İKTİSADİ DÖNEMLER İTİBARİYLE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA (1923-2004) 2004) B. Ali EŞİYOK Kd. Uzman GA-06-02-02 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2006 Ankara

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı