ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI Prof. Dr. Derin Orhon

3 EMA Kağıtçılık ve Matbaacılık Tic.Ltd.Şti. Ankara Cad., No: 42, Görsel Han, Sirkeci -Istanbul Tel: , Fax:

4 içindekiler ÖN SÖZ SUNUŞ 1. ÇEVRE KORUNMASINA V AKLAŞIM ESASLARI GENELYAPI ÇEVRE KORUNMASINDA TEMEL ESASLAR ÇEVRE KORUNMASINDA ARITMA KAVRAMI-SU ÇEViRiMiNDEKi YERi Su ve Atıksu Antması......: ll 3.2. Antmoda Su Kalitesinin Yeri Yöntem Seçiminde Genel Esaslar KAYNAKLAR ll. ÇEVRE KORUNMASINDA YASAL ÇERÇEVE ve DENETiM SORUNU GELiŞiM GÜNÜMÜZDEKiYASAL ÇERÇEVE ı Sayıiı Su ürünleri Kanunu Kapsam Su Urünleri Sirküleri Çevre Kanunu Genel Kapsam Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sayılı Kanun Diğer Önemli Mevzuat Uluslararası Anlaşmalar iski KANUNU iski Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun iski yönetmelikleri DENETiM SORUNU Denetimde Örgütlenme istanbul'da Yerel Örgütlenme ve iski KAYNAKLAR lll. istanbul'un SU SORUNU VE SU KORUMA HAVZALARINDA KiRLENME i ST AN BULUN SU GEREKSiNMESi SU KAYNAKLARININ DURUMU VE GELiŞTiRiLMESi SU HAVZALARINDA KiRLENME SORUNU Evsel Kirlenme Endüstriyel Kirlenme - Büyükçekmece-Ömerli Örnekleri

5 4. HAVZALARDA KiRLENMENiN ÖNLENMESi Yasal Çerçeve Uygulamaı Esasları KAYNAKLAR IV. istanbul'da ATlKSULARDAN OLUŞAN KiRLENME VE ÇÖZÜM YOLLARI istanbul'un ATIKSU SORUNUNUN BOYUTLARI istanbul'da OLUŞAN ATIKSU MiKTARLARI VE KiRLETiCi YÜKLERi Hesap Esasları Debiler ve Kirletici Yükler ATIKSU SORUNUNUN ÇÖZÜM YOLLARI Atıksu Sorununa ilişkin Çalışmalar Uygulama Esasları istanbul'un Atıksu Uzaklaştırma Sisteminin Kavramsal Değerlendirmesi KAYNAKLAR V. istanbulda ENDÜSTRi KÖKENLi SU KiRLENMESi VE KONTROLÜ... lll 1. istanbul'da ENDÜSTRiYEL KiRLENME BOYUTU... lll 2. ENDÜSTRiYEL ATIKSU KONTROLÜNÜN YAPISAL ÖZELLiKLERi Temel ilkeler Endüstriyel Kaynaklarda Ön Arıtma Arıtma Gereksinmesi Denetim Sorunu istanbul'da ENDÜSTRiYEL ATlKSULARlN KiRLETiCi YÜKÜ ENDÜSTRiLERDE KiRLETiCi YÜKLERiN BELiRLENMESi VE DEGERLENDiRiLMESi Yaklaşım Esasları Kirlenme Bazında Sınıflandırma Atıksu Kaynakları ve Sınıflandırılması Endüstrilerdeki Evsel Nitelikteki Atıksuların Miktar ve Yükleri Küçükçekmece Havzası.... : Tuzla Havzası Kağıthane Havzası KAYNAKLAR VI. HALiÇ SORUNU... : GiRiŞ HALiÇ'iN ÖZELLiKLERi Fiziksel Özellikler Hidrodinamik Özellikler

6 3. HALiÇTE KARA KÖKENLi KiRLENME ı56 3. ı. ilgili Veriler ve Esaslar ı Haliç Havzasının Kirlenme Profili ı64 4. HALiÇ BÜNYESiNDE SU KALiTESi ı65 4.ı. Karakteristik Parametrelere Göre Kirlilik Dağılımı ı Haliç'te Zehiriilik Ölçümleri... ı69 5. HALiÇTE DiPSEL ÇAMUR SORUNU ı73 6. SONUÇLAR..,... ı76 KAYNAKLAR... ı77 VII. MARMARA DENiZiNiN KiRLENMESi ı79 ı. MARMARA DENiZiNDE KiRLENME SORUNU ı79 2. MARMARA DENiZiNiNÖZELLiKLERi... :... ı80 2. ı. Fiziksel Özellikler ı8ı 2.2. Hidrodinamik ÖZellikler ı Debi ve Karışım Özellikleri ı88 3. MARMARA DENiZiNDE KiRLENME BOYUTU ı. Marmara'da Çözünmüş Oksijen Sorunu Boğaz ve Boğaz/Marmara Birleşim Bölgesinde Kirlenme Marmara Denizinde Kirlenme ve istanbul'un Etkisi ı 4. SONUÇLARlN DEGERLENDiRiLMESi KAYNAKLAR...,... 2ı2 VIII. ISTANBUL'UN ÇÖP VE ZARARLI ATlKLAR SORUNU... 2ı4 ı. KATI ATlK SORUNUNUN KAPSAM VE ÖNEMi... 2ı4 2. TÜRKiYE'DEKi KATI ATlK MEVZUATI... 2ı4 3. istanbul'da KATI ATlK SORUNUNUN BOYUTLARI... 2ı7 3. ı. Üretilen Katı Atık Miktarı ve Bileşimi... 2ı Katı Atıkların Geri Kazanılması ve Uzaklaştırılması Çöp Depolama Sızıntılarının Su Kaynaklarına Etkileri ÇAMUR SORUNU ZARARLI VE TEHLiKELi ATlKLAR SORUNU ı. Yasal Çerçeve Tanımı ve Kontrol Esasları... 23ı 5.3. Kaynakları istanbul ve Türkiye için Çözüm Yaklaşımı KAYNAKLAR IX. istanbul'da HAVA KlRLENMESI SORUNU ı. HAVA KiRLiLiGiNiN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR ı.ı Hava Kirlenmesinin Tanımı ve Hava Kalitesi ı.2. Kirletici Parametreler

7 1.3. Kirletici Kaynaklar Hava Kirlenmesinde önem Taşıyan Faktörler HAVA KALiTESi YÖNETiMi VE istanbul'da DURUM istanbul'da KiRLETiCi KAYNAKLAR Yakıt Yakılması Endüstriyel Kaynaklar Ulaştırma Kaynaklı Kirlenme Diğer Kaynaklar Hava Kalitesi SONUÇ VE ÖNERiLER KAYNAKLAR X. istanbul'da YERLEŞiM SORUNLARI VE GECEKONDU ALANLARI GECEKONDU BÖLGELERiNiN TARiHi GELiŞiMi GECEKONDULARlN YERLEŞME ÖZELLiKLERi GECEKONDU BÖLGELERi için PLANLAMA ALTERNATiFLERi SONUÇ KAYNAKLAR Xl. istanbul'da GÜRÜLTÜ KiRLiLiGi GÜRÜLTÜNÜN TANIMI... ':'-.< GÜRÜLTÜ ETKiLEMESi..., işitsel Etkiler Fizyolojik Etkiler Gürültü ve Uyku Psikolojik Etkilenme Performans Etkileri Toplumsal Etkilenme istanbul'da YAPILAN GÜRÜLTÜ ANALiZLERiNE BAGLI OLARAK SORUNUN incelenmesi Motorlu Taşıt Ulaşımı Gürültüsü Demiryolu Gürültüsü Uçak ve Havaalanı Gürültüsü Endüstri Gürültüsü Şantiye (Yapı m) Gürültüsü istanbul'da ÇEVRE GÜRÜLTÜSÜNÜN KONTROLÜNE ilişkin ilkeler SONUÇ XII. SONUÇLAR

8 ÖN SÖZ istanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyen ölçüde sanayileşmesi. çarpık yapıleşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerinden biri durumuna gelmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunları insanların günlük yaşamlarını önemli boyut)arda ve olumsuz yönde etkileyen bir hale gelmesi sebebiyle, giderek daha fazla ilgi çekmekte ve her geçen gün sorunun çözümü daha da güçleşmektedir. Ancak çevre korunması konusunda kamuoyunda yeterli bilincin oluştuğu henüz söylenemez. Bu araştırmada öncelikle istanbul'un çevre sorunlarının çeşitli yönleri ile - hava. su, toprak, gürültü kirliliği. gecekondulaşma sorunu- ortaya konması, sebeplerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sunuş ve sonuç bölümleri. çevre korunmasına katkıda bulunrnek amacıyla, yeniden kazanılmış atık kağıda basılmıştır. Çalışmayı hazırlayan Prof. Dr. Derin Orhon'a teşekkür eder, yayının üyelerimize ve ilgililere yararlı olmasını, kamuoyunda gerekli çevre koruma bilincinin oluşmasına katkıda bulunmasını dilerim. Prof. Dr. ismail Özaslan

9

10 SUNUŞ istanbul kenti çevre sorunları bakımından asırların yükünü omuzlarında taşımaktadır. Bu yükü daha ne kadar taşıyacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Beklemenin yanında birşey yapmamakla kalmıyor. bu yükü sürekli artırıyoruz. Çevre konuları ile uğraşan biri için kent tamamen açık bir laboratuar görünümü veriyor. Elinizi neye atsanız. bir çevre sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Bu konuda birşeyler yazmak da o ölçüde kolay : Nasıl olsa yıllardır sadece yazılıyor ve konuşuluyor. Bu kitabı bir aydan kısa bir süre içinde topariayıp yazmak gibi. başlangıçta bana çok zor görünen bir işe başladım. Çalıştıkça yıllardır bilimsel çevrelerdeki ve özellikle i.t.ü bünyesindeki bilimsel birikimin ne denli büyük ve önemli olduğunu farkettim. Böyle bir destek ile işimin giderek kolayiaştığını hissettim. Bu birikimin oluşmasına katkıda bulunan meslek arkadaşlarıma içten teşekkür ederim. Sorunlarımızı hep konuşarak tanımlayıp çözümleme çabası neredeyse çevre sorunlarına özgü bir alışkanlık halini aldı. Kitapta. hiç katılmadığım bu alışkanlığın bir parçası olarak görünmemek için. mümkün olduğunca bulgulara. değerlere ve mühendislik verilerine yer verdim. Bazı yorumlara ve sonuçlara. kişisel görüş ve kanılarım yerine. bu rakamlarla ulaşılabildiğini umarım. Bu verilerin bir çoğunun son yıllarda iski tarafından üretilmiş olduğu. sahifeler arasında farkedilecektir. Bilimsel referanslar arasında iski kaynaklarının da yer alması. istanbul sorunlarının çözümüne yönelik gerçekçi çabaların başladığını göstermekte ve gelecek için bir ölçüde bizleri iyimser olmaya yöneltmektedir. istanbul'un çevre sorunları. gerçekten kişisel uzmanlık alanımın dışına taşacak kadar çok yönlü. Kitapta. bu eksiğimi değerli meslekdaşlarım kapattı: "istanbul' da Hava Kirlenmesi Sorunu"nu Prof. Dr. Olcay Tünay. "istanbul' da Yerleşim Sorunları ve Gecekondu Sorunu"nu Prof. Dr. Ayten Çetiner. "istanbul'da Gürültü Kirliliği" bölümünü de Prof. Dr. Semra Kurra yazdılar. "Marmara Deni-

11 zi'nin Kirlenmesi" bölümünde ise Yük. Müh. Süreyya Meriç bana yardımcı oldu. Ancak bu şekilde kitap gerekli bütüncül yapısına kavuşabildi. Kendilerine değerli katkıları için şükranlarımı sunarım. Bu kitabı. hele böyle bir süre içinde yazmayı düşünmek bile benim için zordu. istanbul Ticaret Odasının çabası olmasaydı bu çalışmanın gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Kendilerine. beni bu projeye zorlamaları ve özellikle çevre kirlenmesi konusuna çok olumlu yaklaşım ve destekleri dolayısıyla teşekkür borçluyum. Önümüzdeki yıllarda çevre korunması alanına çok daha değerli eserler katacaklarına eminim Şu anda. kısa zamanda sonuçlandırılan. zor ve yoğun bir çalışmayı noktalıyorum. Bunu kendi zamanımın ötesinde. yakınlarıma ayırmam gereken zamandan "ödünç alarak" gerçekleştirebildim. Bu nedenle. kitabımı Hatice'ye. Elhan' ve Ferit'e. o zor günlerin anısına ithaf ediyorum. Aslında bu. 25 yıla yaklaşan anlayış ve desteğin ufak bir simgesi... Derin ORHON Nişantaşı. 17 Mayıs 1991

12 ÇEVRE KORUNMASINA YAKLAŞlM ESASLARI 1. GENEL YAPI Türkiye'de çevre sorunları, son yıllarda, kirlenmenin ancak çok aşırı boyutlara ulaşarak güncellik kazandığı yörelerde ilgi görmeye başlamıştır. Gösterilen ilgi çoğu kez sadece olayın boyutlarının saptanması biçiminde gelişmekte, bunda da genelde gerçekçi ve uygulamaya dönük olabilecek bir tablo ortaya konamamaktadır; yani sadece o yörenin ne kadar kirli olduğu belirlenmeye çalışılmakta, bazı hallerde alınması gerekli önlemlere ilişkin. Master plan, proje v.b çalışmalar yapılmakta, ama bunun ötesinde (bkz. metin) somut önlemlerin alınması suretiyle kirlenmenin giderilmesi ya da en azından azaltılması sağlanamamaktadır. Ülkemizde henüz, önlemler bir yana, kirletici kaynakların bir çevre envanteri çıkartılmış değildir; bundan önce, çevre kaynaklarının durumu ve kalitesi yönünde sağlıklı bir bilgi de yoktur; kirlenmeyi kaynakta önleyici düşük atıklı ya da çevresel etkili teknolojiler bilinmemektedir. Denetim mekanizması kirleticiler yanında gerek bilgi birikimi ile gerek yapısı ile gerekse dayandığı yasal imkanlar ile sürekli yetersiz kalmıştır, bir çok alanda yörede yetki girişimi ve hatta kargaşası olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür; denetim sistemi henüz daha doğal coğrafi hidrolojik havzalara indirgenememiştir, merkezi sistem son derece yetersiz kalmaktadır. Zararlı atıklar gibi, gelişmiş ülkelerin son ı O yıldır büyük paralar ve emekler harcadıkları kavramlar Türkiye'ye bir kaç yıl öncçe tesadüfen girmiş, henüz kavram olarak bile tam anlamı ile anlaşılamamıştır. Bu genel çerçeve içinde olaya bakıldığında, örnek olarak kamu oyunun en fazla ilgi duyduğu atıksu sorunu ele alınırsa, bir kaç istisna dışında hiçbir kentimizde atıksu arıtma tesisi kurulmamış olduğu görülür. Mevcutların ise nasıl çalıştırıldıklarına dair hiç bir resmi bilgi bulunmamaktadır. Bazı belediyelerin, enerji tüketimi dolayısıyla arıtma tesislerini çalıştırmadıkları belirtilmektedir. Türkiye genelinde, endüstri tesislerinin büyük bir çoğunluğu kirlenmenin kontrolu doğrultusunda henüz bir şey yapmamış durumdadır. Bazı hallerde

13 bir tesisin sadece işçilerinden kaynaklanan atıksuları için basit bir arıtma tesisi yaptığı, asıl proses atıksuları için hiçbir önlem almadığı, ama denetleyici kuruluşların bu iki kavramı birbirine karıştırmak suretiyle olayı takip etmedikleri görülmüştür. Kirlenme bu boyutlarda her yörede belirli bir tempoda artarak kendini göstermektedir. Birkaç yörede. gerek başta belirtildiği gibi bu temponun kabul edilebilir mertebenin çok üstüne çıkmış olması, gerekse oluşan kamuoyunun baskısı nedeni ile kayda değer çalışmalar ve gelişmeler oluşmuştur. istanbul Metropoliten alanı ve yakın çevresi, çevre sorunlarının nitelik ve nicelik olarak çok büyük boyutlarda olmasına karşın. uygulanan ve planlanan önlem ve çalışmalarla bu yörelerin başında gelmekte ve bir örnek oluşturmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında. çevre sorunlarını bireysel olarak farketmek ve çözmekte bir şey sağlanamayacağı açıktır. Türkiye'de çevre konularının tabanında bir yaklaşım sorunu yatmaktadır. Ülkemizde henüz çevre sorunlarına nasıl doğru yaklaşılacağı, bunun esaslarının ne olması gerektiği henüz anlaşılamamıştır; bu. gecekondu örneği, temelsiz ev yapmaya benzemektedir. Yaklaşım yöntemindeki eksiklik nedeni ile de. ülkemiz için somut sonuçları görülebilecek bir çevre politikasından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle. aşağıda çevre korumasının temel esaslarına değinilecek ve aynı kapsam içinde istanbul'un çevre sorunları ve uygulanan çevre korunması kavramının yeri özetlenecektir. 2. ÇEVRE KORUNMASINDA TEMEL ESASLAR Yaklaşım sorununun temel nedenleri başında. sorunu oluşturan ya da çözümünde önemli ve etkili olan faktörlerin iyi belirlenmemiş ve öncelikierin ortaya konmamış olması gelmektedir. Bundan dolayı, her türden çok sayıda çalışma yapılmış olmasına karşın, örneğinizmit körfezi v.b yöreler acil çözüm bekler durumlarını muhafaza etmektedir. Sağlıklı çözüm için düzgün yaklaşım kavramını, başta denetleyici kuruluşlar olmak üzere, konuya taraf olan herkesin benimsernesi başlangıç koşulu olmak gerekir. Bunun sadece benimsenmesi de yeterli değildir; gerekli teknik ve idari ayrıntıları ile ilgili mevzuata yansımış olması da zorunludur. Yaklaşım esaslarının bütünü ile tanımlanmadan işe başlanılması, başta sorunun çözümlenmemesi olmak üzere, gereksiz ve amacı sağlamayan harcama yapılması ve benzer atılımiara duyulan güvenin sarsılması gibi temel sakıncalar taşımaktadır. 2

14 Bu bakış açısı ile konuya yaklaşıldığında, kirlenmenin giderilmesi ve önlenmesine yönelik her projenin ilk amaç ve adımı, konuya yaklaşım esaslarını belirlemek olmalıdır. Böylece, konunun çözümünde göz önüne alınması zorunlu kavram ve ilkeler, bu kavramlar doğrultusurıd 1 çalışma alanları ve çalışma düzeni ortaya çıkmış olur. Çevre sorunları, ilgili tüm öge ve unsurları belirlemek ve sıralamakla daha kolay anlaşılabilir. Bunlar, (a) Çevre 1 Alıcı ortam (Su, hava, toprak) (b) Kirletici (c) Denetleyici (d) Çevre korunmasına ilişkin ana unsurlar - Kalite Standartları -Teknolojik esaslar - Denetim ve işletme mekanizması -Yasal çevçeve - Finansman ve mali destek - Finansman ve môli destek (e) Kamu Oyu (f) Kitle iletişim araçları (g) Araştırma (h) Eğitim öğretim olarak tanımlanabilir. Çevre sorunlarının temel öge ve unsurları arasında kurulması gerekli iletişim ve etkileşimler Şekil ı de gösterilmiştir. Şekilde de belirtildiği gibi, doğal olarak, yaklaşım düzeninin ilk ve temel elemanı, su, hava, toprak, yani özetle, çevre dir. Teknik dilde çevre alıcı ortam olarak da adlandırılmaktadır. Kirlenme olayı etkisini çevrede gösterir. kamu oyu, bir kirlenme sorunu olduğunu çevresindeki değişimlerden farkeder. Ancak olay gözle görülür boyutlara geldiği zaman çoğu kez çok geç kalınmış, iş işten geçmiştir. Kirleten olmadan kirlenme olmayacağına göre, düzenin ikinci elemanı kirleciti dir; kirleticiyi bir toplumda, kentte, yerleşim düzeninde tanımierken dikkatli olmak gerekir: Halk, ve kamuoyu kirlenmeyi kendinden soyutlayarak farkeder ve izler; oysa bireyler, doğal yaşam süreçleri, ısınma ve ulaşım ihti- 3

15 yaçları bakımından doğrudan. kullandıkları sanayi ürünleri itibarı ile de dolaylı olarak temel kirleticilerdir. Yöresel ve merkezi idareler bir yandan çevre korunmasına ilişkin kararları koruyup uygularken öte yandan çevreyi kirletirler. Özellikle ülkemizde görülen bu duruma güzel örnekler olarak. devlete ait olduğu halde hiç bir önlem almadan çevreyi kirleten fabrikalar. arıtmasız çevreye boşalan kentsel atıksular. toplu taşıma araçları vb. sayılabilir. Her olayda olduğu gibi. denetlenmez ise kirlenmenin önlenmesi mümkün olmayacağına göre. düzenin üçüncü temel elemanı denetleyici dir. Bu suretle çevre/kirletici/ denetleyici üçlemi tamamlanmış olur. Yukarda da değinildiği gibi. özellikle ülkemizde denetleyici kuruluşlar da çoğu kez çevreyi kirletmekte ama kendi kendilerini en son denetlemektedirler. Bütün dünyada çevre kirlenmesinin önlenmesi bir kamu görevidir; dolayısıyla denetleyici kamu adına görev yaptığından kamu oyunun etkisindedir. Bir çok hallerde kitle iletişim araçları da denetleyicinin etkinliklerini. sonuçlarını çevrede izleyerek değerlendirirve hatta yönlendirir. Denetleyici esasta, kamu oyunun baskısı olmadan da çevreden ve kirleticiden aldığı bilgileri değerlendirerek gerekli yaptırımları uygulamaya koymalı ve sonuçlarını izlemelidir. Başka bir tanımla. denetleyici kirlenme sorununun -fiziksel boyutları - nitelikleri (kirletici kaynak 1 çevre ilişkileri) olmak üzere iki temel yönü olduğunu göz önünde tutmalı ve fiziksel boyutların genişliğinden etkilenmeden, genel karakteri üzerinde durmalıdır. Bu yaklaşımla. kavramsal olarak her kirlenme sorununun şu 5 ana yönü ile incelenmesi gerektiği söylenebilir. - Çevresel standartlar -Teknoloji - Denetim ve işletme -Yasal çerçeve - Finansman ve môli Destek (a) Çevresel Kalite StandartlarıHalen. birçok alıcı ortamın kirli olduğu, en basit gözlemden en karmaşık araştırma sonucuna dek, türlü yollarla ortaya konmuştur. bilinmekteridr. Oysa bu yönden soruna bakıldığında, çözüm için ne kadar kirlendiği değil. hangi ölçüde temizleneceğinin saptanması zorun 4

16 , ~~ ~ ~ ARAŞTIRMA - - EGiTiM 1 ÖGRETiM 7 ' KiTLE iletişim ARAÇLARI. Kalite Standartları. Teknolojik Esaslar. Denetim ve işlet me Mekanizması. Yasal çerçeve. Finansman ve Mali Destek 1 KAMU OYU 7 ' DENETLEYiCi l---j KiRLETiCi Şekil 1. Çevre Sorunıcırının Temel Öğeleri ve Unsurları. 5

17 !udur. Proje çerçevesinde, global ya da bölgesel olarak alıcı ortamda hangi "yararlı kullanma"nın önceliği olduğu belirlenmelidir. Bu yararlı kullanmayı sağlamak üzere tanımlanacak olan kalite faktörlerinin teknik dile çevrilmesi gereklidir. Bu çevirme, - çevresel kalite ölçütlerinin (kriter) - deşarj ölçütlerinin - bu ölçütlerinin yapısal özelliklerinin -zaman boyutunda ölçütlerde zorunlu görülebilecek değişikliklerin belirlenmesi anlamını taşımaktadır. Ülkemizde, çevre kirlenmesinin kontrolünde gereği gibi düzenlenmemiş standartların çok olumsuz etkileri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na bağlı tüzüklerle yaşanmıştır. Tablo 1, 4 Eylül 1988 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde endüstri atıksuları için konmuş olan deşarj limitlerinden birini vermekte, kirliliği önlemek için arzu edilen seviyenin teknik d~le çevrilişine örnek, teşkil etmektedir (Çevre Müsteşarlığı, 1988) Tablo ı. Melastan Alkol Üretici Sanayiinde Atıksu Deşarj Limitleri Parametre Birim Anlık Nümune Kompozit Numune 2 saatlik Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı, BOI 5 Kimyasal Oksijen ihtiyacı, KOl Çökelebilir Katı Madde mg/ kg/ kg/ mg/ Kabul edilebilir arıtma teknolojileri kullanmak suretiyle, melastan alkol üretiminde oluşan atıksuları bu ölçüde antmak teknik olarak mümkün olmadı- 6

18 ğından, Tablo ı deki değerler yanlış bir uygulama yaklaşımını da örneklemektedir. Yukardaki örnekten de anlaşılacağı gibi standartlar önlemleri ve gerekli yatırımları yönlendirdikleri için fevkalade dikkatli hazırlanmalıdır. Yanlış bir değer çok büyük fakat gereksiz harcamalara neden olabilir. Herzaman, heryerde ideali aramak ve sağlamak da mümkün değildir. Örneğin bir yörede hem yoğun sanayileşmeye imkan tanımak, hem de aynı yörede çevrenin doğal düzeyde kalmasının amaçlamak, gerçekçi bir amaç olmanın çok ötesindedir. Dolayısıyla, çevrenin korunması ile ilgili istek ve amaçları yörelere göre çok iyi ifade edebilmek, sorunun çözümündeki ilk temel adımdır. Ülkemizde, çevre standartlarının henüz özlenen seviyede ve düzeyde ele alınmış olduğunu söylemek aşırı iyimserlik olacaktır. (b) Teknoloji Teknoloji yönü sorunun genellikle ilk akla gelen yönüdür. Bu amaçla, diğer ana yönlerle bir bütün teşkil edecek tarzda, - kirleticide kaynakların normal atıklar yönünden (sıvı, katı, gaz) karakterizasyonu - kirletici kaynakların "zararlı" ya da "özel" atıklar yönünden karakterizasyonu - kirletici kaynakların alıcı ortamın kirlenmesinde önem ve öncelik derecelerinin saptanması - yukarıdaki bulgu ve verilere göre, arıtma ve uzaklaşfırma gereksinmesi nin, bireysel kirletici kaynak ve global ölçekte belirlenmesi - yöre için teknolojik çözüm optimizasyonunun gerçekleştirilmesi söz konusudur. Bir önlemin ne olacağını söylemek kadar, o önlemin gerektirdiği teknik hususları bilmek şarttır. Bir arıtma tesisini değişik teknolojiler ile çok farklı şekillerde de ele almak mümkündür. Hatta bazı koşullarda bu tesislerden önemli ölçüde enerji geri kazanarak çevre koruma işlemini ekonomik olarak cazip hale getirmek bile söz konusudur. Çevre teknolojisi, gelişmiş ülkelerde, eğitiminden araştırmasına ve pazarlamasıı:ıa, üretim kalitesinden çalıştırdığı teknik eleman yelpazesine kadar, önemli bir sanayi dalıdır ve bir sanayi dalının gerektirdiği teknik ve kalite koşulları ile hizmet vermektedir. Türkiye'de çevre kirlenmesi konusunda teknolojki anlamda hizmet arzı, pazarın 7

19 yeterince oluşmamış çok uzaktır. bulunması nedeni ile. böyle bir sanayi görünümünden (c) Denetim ve işletme Çevr.eseı standartları saptamak ya da arıtma ve uzaklaştırma sistemlerini kurmaktan amaçlanan yarar. ancak bu tesislerin yeterince işletilmesi ve denetlenmesi halinde sağlanabilir. Bu konudaki yetersizlik temel bir yaklaşım sorununun tüm sakıncalarını taşır. Bu görüş çerçevesinde. (i) Alıcı ortamda kirlenmenin kontrolü amacı ile alıncak önlemlerin etkin bir biçimde denetlenmesine yönelik olmak üzere; - gerekli teknik iş gücü potansiyelinin ve niteliğinin saptanması - iş gücü eksikliğinin zaman boyutunda giderilmesi için eğitim programlarının planlanması - gerekli ölçüm (laboratuvar) imkanlarının saptanması - ölçüm birimlerinin tanımlanması. bunların güvenilir sonuçlar alınabilecek şekilde "kalibrasyon" çalışmalarının düzenlenmesi. (ii) Arıtma ve uzaklaştırma tesislerinin işletilmesi için gerekli iş gücünün saptanması. bu gücün oluşturulmasını amaçlayan eğitim çalışmalarının düzenlenmesi. Hususlarının vazgeçilmez önemi ortaya çıkmaktadır. Denetimi yapacak kuruluşta. bu görevin gerektirdiği tüm yetki ve teknik unsurlar toplanmış olmalıdır. Ülkemizde. henüz böyle bir kurumlaşmanın sağlanamaması yanında. konu ile ilgili olarak, yetki ve bilginin yanyana olmamasının getirdiği sorunlar her gün yaşanmaktadır. Bu eksikliğin yanısıra. bakım ve işletme konusunda yeterli bilgi birikimini ve işgücünü oluşturmak için farkedilir bir çaba da görülmemektedir. (d) Yasal Çerçeve ve Finansman Yasal çerçeve ve finansman imkanları gerekli unsurlar zincirinin son halkasını oluşturmaktadır. Tüm istek ve önlemler yasal bir dayanak buldukları zaman bir uygulama değeri taşıyabilmektedirler. Çevre ile ilgili yasal hükümleri sadece polisiye tedbirler alarak düşünmek fevkalade yanıltıcıdır. Konunun il- 8

20 gili tarafların işbirliği içinde ve teşvik hükümleri getirilmek suretiyle hakiki çözümüne kavuşturulabileceği unutulmamalıdır. Yasal çerçeve ve finansman imkanları ile inceleme konusu havza ya da tesiste çevre korunması amacı ile gerekli olan ve - idart mekanizmanın işlerliğini - gerekli finansman kaynaklarını sağlayacak yasal düzenlemeler kastedilmektedir. Bu şekilde, - uygulamanın her teknik ve idari yönü için yasal temelierin hazırlanması - konuya yaklaşım esaslarının (prosedür) belirlenmesi -özellikle, kalite ölçütlerinin standartlar haline getirilmesi - yetki ve sorumlulukların belirtilmesi, dağıtılması ve denetlenmesi - gerçekleşme imkanı sağlayacak gerekli finansman kaynaklarının yasal ölçekte tanımlanması sağlanmış olacaktır. Çevre kirlenmesi sorunu genel prensipleri itibarı ile sözcüklerle ifade edildiği seviyenin çok üstünde bir önem taşımaktadır. Sorunun çözümlenmesi için, bir makina aksamı gibi, en büyük dişlisinden en küçük civatasına kadar, tüm elemanlarının eksiksiz olması şarttır. Ayrıntıları ile incelendiğinde, hemen görmek mümkündür ki herhangi bir kirlenme kontrolü projesinde, çözüm yaklaşımının temelini oluşturan 5 ana ilkeden birinin ele alınmaması, ya da diğerleri ile uyum sağlayamaması. tüm projelerin gerçerliliğini ve işlerliliğini önemli ölçüde etkileyecektir. Ülkemizdeki başarısız uygulama örneklerini bu temel ilkelerin eksikliğinde aramak doğru olur. Tekrar Şekil ı e dönerek görmek mümkündür ki, Denetleyici görevini ancak bu ana unsurlar paketi ile yapabilecektir. Görevde başarı, bu paketin iyi tanımlanmış olmasına bağlıdır. Bu gereksinme, düzenin diğer temel elemanı olan araştırma'yı tanımlamaktadır. Ülkemizde her alandan çok, sağlıklı bir gerçekçi bir çevre korunması politikası ve uygulamasını sağlayacak araştırmaya gerek duyulmakta, ama pratikte bu yola hemen hemen hiç baş vurulmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde araştırma payı milli gelirin Ofo 2 si dolayındadır. Türkiyede ise bu oran yukarıdaki seviyenin onda biri dolayında oynamakta. 9

21 çevre sektöründe ise genel ortalamanın da altında kalmaktadır. Araştırma, şekilde görüldüğü gibi yaklaşım düzenin en üstte tutulmanı gereken öğesidir. Araştırma talepleri hem denetleyiciden hem de kirleticiden gelmelidir ve sonuçları uygulamaya yansıdığı kadar diğer önemli bir öğe olan bu konudaki eğitim 1 öğretimin esaslarını oluşturmalıdır. Eğitim 1 öğretimden sadece denetleyici ve kirleticinin yararlanacağı teknik bir etkinlik anlaşılmamalıdır. Kamu Oyu nun oluşturulması bu eğitime bağlıdır. Çevre bilincinin topluma işlemiş olması çok önemlidir; bu da ülkemiz için çok büyük bir eksiklik olan ve ilkokul öğretiminden başlayan bir eğitim zinciri ile mümkündür, kitle iletişim araçlarının da gerek doğrudan, gerekse kamu oyu oluşturarak denetleyici üzerinde çok önemli etkileri söz konusudur. Ancak bu alanda, gerek çevreden doğru bilgileri algılamakta, gerekse bunları kamu oyuna oktarmoda özel bir ilgi, bilgi birikimi ve eğitim sözkonusudur. Ülkemizde, özellikle basında böyle bir ihtisaslaşma henüz oluşmuş değildir. 3. ÇEVRE KORUNMASINDA ARITMA KAVRAMI - SU ÇEVRiMiNDEKi YERi Yaşam süreci, insanı, ilk çağlardan günümüzün ileri teknolojili toplumuna dek, temel kirletici yapmıştır. Gerek doğal ihtiyaçları, çevresindeki imkanları kullanması ya da ortamdaki faaliyeti, gerekse üretimi, kaçınılmaz olarak atık oluşmasına neden olur. Özetle, insan çevresinden yararlanır ve bu süreç içinde de atık oluşturur. Atık, (i) bir sahibi olan, (ii) sahibi için bir değer ifade etmeyen, (iii) bu nedenle de terkedilen ya da atılan nesne olarak tanımlanmıştır. Atıklar ülkemizde de görüldüğü gibi öyle olumsuz etkilere neden olur ki artık insanın çevresinden yararlanması mümnkün olmaz. Çevre kirlenmesi de, aslında bir çok kaynakta, böyle bir bencil bakış açısı ile "insanın çevresinden güncel ya da gelecekteki yararlanmasını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran" olaylar olarak tanımlanmıştır. Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılması için kirletici ile çevre arasına atıkların temizlenerek doğal sevrime sokulduğunda bir arıtma adımı eklenmesi gereklidir. (Şekil 2). Kirletici Atık Arıtma Çevre " (Doğal Çevrim) Kullanım Şekil 2. Kaynak Çevriminde Arıtma Kavramı lo

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı