ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI Prof. Dr. Derin Orhon

3 EMA Kağıtçılık ve Matbaacılık Tic.Ltd.Şti. Ankara Cad., No: 42, Görsel Han, Sirkeci -Istanbul Tel: , Fax:

4 içindekiler ÖN SÖZ SUNUŞ 1. ÇEVRE KORUNMASINA V AKLAŞIM ESASLARI GENELYAPI ÇEVRE KORUNMASINDA TEMEL ESASLAR ÇEVRE KORUNMASINDA ARITMA KAVRAMI-SU ÇEViRiMiNDEKi YERi Su ve Atıksu Antması......: ll 3.2. Antmoda Su Kalitesinin Yeri Yöntem Seçiminde Genel Esaslar KAYNAKLAR ll. ÇEVRE KORUNMASINDA YASAL ÇERÇEVE ve DENETiM SORUNU GELiŞiM GÜNÜMÜZDEKiYASAL ÇERÇEVE ı Sayıiı Su ürünleri Kanunu Kapsam Su Urünleri Sirküleri Çevre Kanunu Genel Kapsam Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sayılı Kanun Diğer Önemli Mevzuat Uluslararası Anlaşmalar iski KANUNU iski Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun iski yönetmelikleri DENETiM SORUNU Denetimde Örgütlenme istanbul'da Yerel Örgütlenme ve iski KAYNAKLAR lll. istanbul'un SU SORUNU VE SU KORUMA HAVZALARINDA KiRLENME i ST AN BULUN SU GEREKSiNMESi SU KAYNAKLARININ DURUMU VE GELiŞTiRiLMESi SU HAVZALARINDA KiRLENME SORUNU Evsel Kirlenme Endüstriyel Kirlenme - Büyükçekmece-Ömerli Örnekleri

5 4. HAVZALARDA KiRLENMENiN ÖNLENMESi Yasal Çerçeve Uygulamaı Esasları KAYNAKLAR IV. istanbul'da ATlKSULARDAN OLUŞAN KiRLENME VE ÇÖZÜM YOLLARI istanbul'un ATIKSU SORUNUNUN BOYUTLARI istanbul'da OLUŞAN ATIKSU MiKTARLARI VE KiRLETiCi YÜKLERi Hesap Esasları Debiler ve Kirletici Yükler ATIKSU SORUNUNUN ÇÖZÜM YOLLARI Atıksu Sorununa ilişkin Çalışmalar Uygulama Esasları istanbul'un Atıksu Uzaklaştırma Sisteminin Kavramsal Değerlendirmesi KAYNAKLAR V. istanbulda ENDÜSTRi KÖKENLi SU KiRLENMESi VE KONTROLÜ... lll 1. istanbul'da ENDÜSTRiYEL KiRLENME BOYUTU... lll 2. ENDÜSTRiYEL ATIKSU KONTROLÜNÜN YAPISAL ÖZELLiKLERi Temel ilkeler Endüstriyel Kaynaklarda Ön Arıtma Arıtma Gereksinmesi Denetim Sorunu istanbul'da ENDÜSTRiYEL ATlKSULARlN KiRLETiCi YÜKÜ ENDÜSTRiLERDE KiRLETiCi YÜKLERiN BELiRLENMESi VE DEGERLENDiRiLMESi Yaklaşım Esasları Kirlenme Bazında Sınıflandırma Atıksu Kaynakları ve Sınıflandırılması Endüstrilerdeki Evsel Nitelikteki Atıksuların Miktar ve Yükleri Küçükçekmece Havzası.... : Tuzla Havzası Kağıthane Havzası KAYNAKLAR VI. HALiÇ SORUNU... : GiRiŞ HALiÇ'iN ÖZELLiKLERi Fiziksel Özellikler Hidrodinamik Özellikler

6 3. HALiÇTE KARA KÖKENLi KiRLENME ı56 3. ı. ilgili Veriler ve Esaslar ı Haliç Havzasının Kirlenme Profili ı64 4. HALiÇ BÜNYESiNDE SU KALiTESi ı65 4.ı. Karakteristik Parametrelere Göre Kirlilik Dağılımı ı Haliç'te Zehiriilik Ölçümleri... ı69 5. HALiÇTE DiPSEL ÇAMUR SORUNU ı73 6. SONUÇLAR..,... ı76 KAYNAKLAR... ı77 VII. MARMARA DENiZiNiN KiRLENMESi ı79 ı. MARMARA DENiZiNDE KiRLENME SORUNU ı79 2. MARMARA DENiZiNiNÖZELLiKLERi... :... ı80 2. ı. Fiziksel Özellikler ı8ı 2.2. Hidrodinamik ÖZellikler ı Debi ve Karışım Özellikleri ı88 3. MARMARA DENiZiNDE KiRLENME BOYUTU ı. Marmara'da Çözünmüş Oksijen Sorunu Boğaz ve Boğaz/Marmara Birleşim Bölgesinde Kirlenme Marmara Denizinde Kirlenme ve istanbul'un Etkisi ı 4. SONUÇLARlN DEGERLENDiRiLMESi KAYNAKLAR...,... 2ı2 VIII. ISTANBUL'UN ÇÖP VE ZARARLI ATlKLAR SORUNU... 2ı4 ı. KATI ATlK SORUNUNUN KAPSAM VE ÖNEMi... 2ı4 2. TÜRKiYE'DEKi KATI ATlK MEVZUATI... 2ı4 3. istanbul'da KATI ATlK SORUNUNUN BOYUTLARI... 2ı7 3. ı. Üretilen Katı Atık Miktarı ve Bileşimi... 2ı Katı Atıkların Geri Kazanılması ve Uzaklaştırılması Çöp Depolama Sızıntılarının Su Kaynaklarına Etkileri ÇAMUR SORUNU ZARARLI VE TEHLiKELi ATlKLAR SORUNU ı. Yasal Çerçeve Tanımı ve Kontrol Esasları... 23ı 5.3. Kaynakları istanbul ve Türkiye için Çözüm Yaklaşımı KAYNAKLAR IX. istanbul'da HAVA KlRLENMESI SORUNU ı. HAVA KiRLiLiGiNiN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR ı.ı Hava Kirlenmesinin Tanımı ve Hava Kalitesi ı.2. Kirletici Parametreler

7 1.3. Kirletici Kaynaklar Hava Kirlenmesinde önem Taşıyan Faktörler HAVA KALiTESi YÖNETiMi VE istanbul'da DURUM istanbul'da KiRLETiCi KAYNAKLAR Yakıt Yakılması Endüstriyel Kaynaklar Ulaştırma Kaynaklı Kirlenme Diğer Kaynaklar Hava Kalitesi SONUÇ VE ÖNERiLER KAYNAKLAR X. istanbul'da YERLEŞiM SORUNLARI VE GECEKONDU ALANLARI GECEKONDU BÖLGELERiNiN TARiHi GELiŞiMi GECEKONDULARlN YERLEŞME ÖZELLiKLERi GECEKONDU BÖLGELERi için PLANLAMA ALTERNATiFLERi SONUÇ KAYNAKLAR Xl. istanbul'da GÜRÜLTÜ KiRLiLiGi GÜRÜLTÜNÜN TANIMI... ':'-.< GÜRÜLTÜ ETKiLEMESi..., işitsel Etkiler Fizyolojik Etkiler Gürültü ve Uyku Psikolojik Etkilenme Performans Etkileri Toplumsal Etkilenme istanbul'da YAPILAN GÜRÜLTÜ ANALiZLERiNE BAGLI OLARAK SORUNUN incelenmesi Motorlu Taşıt Ulaşımı Gürültüsü Demiryolu Gürültüsü Uçak ve Havaalanı Gürültüsü Endüstri Gürültüsü Şantiye (Yapı m) Gürültüsü istanbul'da ÇEVRE GÜRÜLTÜSÜNÜN KONTROLÜNE ilişkin ilkeler SONUÇ XII. SONUÇLAR

8 ÖN SÖZ istanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyen ölçüde sanayileşmesi. çarpık yapıleşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerinden biri durumuna gelmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunları insanların günlük yaşamlarını önemli boyut)arda ve olumsuz yönde etkileyen bir hale gelmesi sebebiyle, giderek daha fazla ilgi çekmekte ve her geçen gün sorunun çözümü daha da güçleşmektedir. Ancak çevre korunması konusunda kamuoyunda yeterli bilincin oluştuğu henüz söylenemez. Bu araştırmada öncelikle istanbul'un çevre sorunlarının çeşitli yönleri ile - hava. su, toprak, gürültü kirliliği. gecekondulaşma sorunu- ortaya konması, sebeplerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sunuş ve sonuç bölümleri. çevre korunmasına katkıda bulunrnek amacıyla, yeniden kazanılmış atık kağıda basılmıştır. Çalışmayı hazırlayan Prof. Dr. Derin Orhon'a teşekkür eder, yayının üyelerimize ve ilgililere yararlı olmasını, kamuoyunda gerekli çevre koruma bilincinin oluşmasına katkıda bulunmasını dilerim. Prof. Dr. ismail Özaslan

9

10 SUNUŞ istanbul kenti çevre sorunları bakımından asırların yükünü omuzlarında taşımaktadır. Bu yükü daha ne kadar taşıyacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Beklemenin yanında birşey yapmamakla kalmıyor. bu yükü sürekli artırıyoruz. Çevre konuları ile uğraşan biri için kent tamamen açık bir laboratuar görünümü veriyor. Elinizi neye atsanız. bir çevre sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Bu konuda birşeyler yazmak da o ölçüde kolay : Nasıl olsa yıllardır sadece yazılıyor ve konuşuluyor. Bu kitabı bir aydan kısa bir süre içinde topariayıp yazmak gibi. başlangıçta bana çok zor görünen bir işe başladım. Çalıştıkça yıllardır bilimsel çevrelerdeki ve özellikle i.t.ü bünyesindeki bilimsel birikimin ne denli büyük ve önemli olduğunu farkettim. Böyle bir destek ile işimin giderek kolayiaştığını hissettim. Bu birikimin oluşmasına katkıda bulunan meslek arkadaşlarıma içten teşekkür ederim. Sorunlarımızı hep konuşarak tanımlayıp çözümleme çabası neredeyse çevre sorunlarına özgü bir alışkanlık halini aldı. Kitapta. hiç katılmadığım bu alışkanlığın bir parçası olarak görünmemek için. mümkün olduğunca bulgulara. değerlere ve mühendislik verilerine yer verdim. Bazı yorumlara ve sonuçlara. kişisel görüş ve kanılarım yerine. bu rakamlarla ulaşılabildiğini umarım. Bu verilerin bir çoğunun son yıllarda iski tarafından üretilmiş olduğu. sahifeler arasında farkedilecektir. Bilimsel referanslar arasında iski kaynaklarının da yer alması. istanbul sorunlarının çözümüne yönelik gerçekçi çabaların başladığını göstermekte ve gelecek için bir ölçüde bizleri iyimser olmaya yöneltmektedir. istanbul'un çevre sorunları. gerçekten kişisel uzmanlık alanımın dışına taşacak kadar çok yönlü. Kitapta. bu eksiğimi değerli meslekdaşlarım kapattı: "istanbul' da Hava Kirlenmesi Sorunu"nu Prof. Dr. Olcay Tünay. "istanbul' da Yerleşim Sorunları ve Gecekondu Sorunu"nu Prof. Dr. Ayten Çetiner. "istanbul'da Gürültü Kirliliği" bölümünü de Prof. Dr. Semra Kurra yazdılar. "Marmara Deni-

11 zi'nin Kirlenmesi" bölümünde ise Yük. Müh. Süreyya Meriç bana yardımcı oldu. Ancak bu şekilde kitap gerekli bütüncül yapısına kavuşabildi. Kendilerine değerli katkıları için şükranlarımı sunarım. Bu kitabı. hele böyle bir süre içinde yazmayı düşünmek bile benim için zordu. istanbul Ticaret Odasının çabası olmasaydı bu çalışmanın gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Kendilerine. beni bu projeye zorlamaları ve özellikle çevre kirlenmesi konusuna çok olumlu yaklaşım ve destekleri dolayısıyla teşekkür borçluyum. Önümüzdeki yıllarda çevre korunması alanına çok daha değerli eserler katacaklarına eminim Şu anda. kısa zamanda sonuçlandırılan. zor ve yoğun bir çalışmayı noktalıyorum. Bunu kendi zamanımın ötesinde. yakınlarıma ayırmam gereken zamandan "ödünç alarak" gerçekleştirebildim. Bu nedenle. kitabımı Hatice'ye. Elhan' ve Ferit'e. o zor günlerin anısına ithaf ediyorum. Aslında bu. 25 yıla yaklaşan anlayış ve desteğin ufak bir simgesi... Derin ORHON Nişantaşı. 17 Mayıs 1991

12 ÇEVRE KORUNMASINA YAKLAŞlM ESASLARI 1. GENEL YAPI Türkiye'de çevre sorunları, son yıllarda, kirlenmenin ancak çok aşırı boyutlara ulaşarak güncellik kazandığı yörelerde ilgi görmeye başlamıştır. Gösterilen ilgi çoğu kez sadece olayın boyutlarının saptanması biçiminde gelişmekte, bunda da genelde gerçekçi ve uygulamaya dönük olabilecek bir tablo ortaya konamamaktadır; yani sadece o yörenin ne kadar kirli olduğu belirlenmeye çalışılmakta, bazı hallerde alınması gerekli önlemlere ilişkin. Master plan, proje v.b çalışmalar yapılmakta, ama bunun ötesinde (bkz. metin) somut önlemlerin alınması suretiyle kirlenmenin giderilmesi ya da en azından azaltılması sağlanamamaktadır. Ülkemizde henüz, önlemler bir yana, kirletici kaynakların bir çevre envanteri çıkartılmış değildir; bundan önce, çevre kaynaklarının durumu ve kalitesi yönünde sağlıklı bir bilgi de yoktur; kirlenmeyi kaynakta önleyici düşük atıklı ya da çevresel etkili teknolojiler bilinmemektedir. Denetim mekanizması kirleticiler yanında gerek bilgi birikimi ile gerek yapısı ile gerekse dayandığı yasal imkanlar ile sürekli yetersiz kalmıştır, bir çok alanda yörede yetki girişimi ve hatta kargaşası olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür; denetim sistemi henüz daha doğal coğrafi hidrolojik havzalara indirgenememiştir, merkezi sistem son derece yetersiz kalmaktadır. Zararlı atıklar gibi, gelişmiş ülkelerin son ı O yıldır büyük paralar ve emekler harcadıkları kavramlar Türkiye'ye bir kaç yıl öncçe tesadüfen girmiş, henüz kavram olarak bile tam anlamı ile anlaşılamamıştır. Bu genel çerçeve içinde olaya bakıldığında, örnek olarak kamu oyunun en fazla ilgi duyduğu atıksu sorunu ele alınırsa, bir kaç istisna dışında hiçbir kentimizde atıksu arıtma tesisi kurulmamış olduğu görülür. Mevcutların ise nasıl çalıştırıldıklarına dair hiç bir resmi bilgi bulunmamaktadır. Bazı belediyelerin, enerji tüketimi dolayısıyla arıtma tesislerini çalıştırmadıkları belirtilmektedir. Türkiye genelinde, endüstri tesislerinin büyük bir çoğunluğu kirlenmenin kontrolu doğrultusunda henüz bir şey yapmamış durumdadır. Bazı hallerde

13 bir tesisin sadece işçilerinden kaynaklanan atıksuları için basit bir arıtma tesisi yaptığı, asıl proses atıksuları için hiçbir önlem almadığı, ama denetleyici kuruluşların bu iki kavramı birbirine karıştırmak suretiyle olayı takip etmedikleri görülmüştür. Kirlenme bu boyutlarda her yörede belirli bir tempoda artarak kendini göstermektedir. Birkaç yörede. gerek başta belirtildiği gibi bu temponun kabul edilebilir mertebenin çok üstüne çıkmış olması, gerekse oluşan kamuoyunun baskısı nedeni ile kayda değer çalışmalar ve gelişmeler oluşmuştur. istanbul Metropoliten alanı ve yakın çevresi, çevre sorunlarının nitelik ve nicelik olarak çok büyük boyutlarda olmasına karşın. uygulanan ve planlanan önlem ve çalışmalarla bu yörelerin başında gelmekte ve bir örnek oluşturmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında. çevre sorunlarını bireysel olarak farketmek ve çözmekte bir şey sağlanamayacağı açıktır. Türkiye'de çevre konularının tabanında bir yaklaşım sorunu yatmaktadır. Ülkemizde henüz çevre sorunlarına nasıl doğru yaklaşılacağı, bunun esaslarının ne olması gerektiği henüz anlaşılamamıştır; bu. gecekondu örneği, temelsiz ev yapmaya benzemektedir. Yaklaşım yöntemindeki eksiklik nedeni ile de. ülkemiz için somut sonuçları görülebilecek bir çevre politikasından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle. aşağıda çevre korumasının temel esaslarına değinilecek ve aynı kapsam içinde istanbul'un çevre sorunları ve uygulanan çevre korunması kavramının yeri özetlenecektir. 2. ÇEVRE KORUNMASINDA TEMEL ESASLAR Yaklaşım sorununun temel nedenleri başında. sorunu oluşturan ya da çözümünde önemli ve etkili olan faktörlerin iyi belirlenmemiş ve öncelikierin ortaya konmamış olması gelmektedir. Bundan dolayı, her türden çok sayıda çalışma yapılmış olmasına karşın, örneğinizmit körfezi v.b yöreler acil çözüm bekler durumlarını muhafaza etmektedir. Sağlıklı çözüm için düzgün yaklaşım kavramını, başta denetleyici kuruluşlar olmak üzere, konuya taraf olan herkesin benimsernesi başlangıç koşulu olmak gerekir. Bunun sadece benimsenmesi de yeterli değildir; gerekli teknik ve idari ayrıntıları ile ilgili mevzuata yansımış olması da zorunludur. Yaklaşım esaslarının bütünü ile tanımlanmadan işe başlanılması, başta sorunun çözümlenmemesi olmak üzere, gereksiz ve amacı sağlamayan harcama yapılması ve benzer atılımiara duyulan güvenin sarsılması gibi temel sakıncalar taşımaktadır. 2

14 Bu bakış açısı ile konuya yaklaşıldığında, kirlenmenin giderilmesi ve önlenmesine yönelik her projenin ilk amaç ve adımı, konuya yaklaşım esaslarını belirlemek olmalıdır. Böylece, konunun çözümünde göz önüne alınması zorunlu kavram ve ilkeler, bu kavramlar doğrultusurıd 1 çalışma alanları ve çalışma düzeni ortaya çıkmış olur. Çevre sorunları, ilgili tüm öge ve unsurları belirlemek ve sıralamakla daha kolay anlaşılabilir. Bunlar, (a) Çevre 1 Alıcı ortam (Su, hava, toprak) (b) Kirletici (c) Denetleyici (d) Çevre korunmasına ilişkin ana unsurlar - Kalite Standartları -Teknolojik esaslar - Denetim ve işletme mekanizması -Yasal çevçeve - Finansman ve mali destek - Finansman ve môli destek (e) Kamu Oyu (f) Kitle iletişim araçları (g) Araştırma (h) Eğitim öğretim olarak tanımlanabilir. Çevre sorunlarının temel öge ve unsurları arasında kurulması gerekli iletişim ve etkileşimler Şekil ı de gösterilmiştir. Şekilde de belirtildiği gibi, doğal olarak, yaklaşım düzeninin ilk ve temel elemanı, su, hava, toprak, yani özetle, çevre dir. Teknik dilde çevre alıcı ortam olarak da adlandırılmaktadır. Kirlenme olayı etkisini çevrede gösterir. kamu oyu, bir kirlenme sorunu olduğunu çevresindeki değişimlerden farkeder. Ancak olay gözle görülür boyutlara geldiği zaman çoğu kez çok geç kalınmış, iş işten geçmiştir. Kirleten olmadan kirlenme olmayacağına göre, düzenin ikinci elemanı kirleciti dir; kirleticiyi bir toplumda, kentte, yerleşim düzeninde tanımierken dikkatli olmak gerekir: Halk, ve kamuoyu kirlenmeyi kendinden soyutlayarak farkeder ve izler; oysa bireyler, doğal yaşam süreçleri, ısınma ve ulaşım ihti- 3

15 yaçları bakımından doğrudan. kullandıkları sanayi ürünleri itibarı ile de dolaylı olarak temel kirleticilerdir. Yöresel ve merkezi idareler bir yandan çevre korunmasına ilişkin kararları koruyup uygularken öte yandan çevreyi kirletirler. Özellikle ülkemizde görülen bu duruma güzel örnekler olarak. devlete ait olduğu halde hiç bir önlem almadan çevreyi kirleten fabrikalar. arıtmasız çevreye boşalan kentsel atıksular. toplu taşıma araçları vb. sayılabilir. Her olayda olduğu gibi. denetlenmez ise kirlenmenin önlenmesi mümkün olmayacağına göre. düzenin üçüncü temel elemanı denetleyici dir. Bu suretle çevre/kirletici/ denetleyici üçlemi tamamlanmış olur. Yukarda da değinildiği gibi. özellikle ülkemizde denetleyici kuruluşlar da çoğu kez çevreyi kirletmekte ama kendi kendilerini en son denetlemektedirler. Bütün dünyada çevre kirlenmesinin önlenmesi bir kamu görevidir; dolayısıyla denetleyici kamu adına görev yaptığından kamu oyunun etkisindedir. Bir çok hallerde kitle iletişim araçları da denetleyicinin etkinliklerini. sonuçlarını çevrede izleyerek değerlendirirve hatta yönlendirir. Denetleyici esasta, kamu oyunun baskısı olmadan da çevreden ve kirleticiden aldığı bilgileri değerlendirerek gerekli yaptırımları uygulamaya koymalı ve sonuçlarını izlemelidir. Başka bir tanımla. denetleyici kirlenme sorununun -fiziksel boyutları - nitelikleri (kirletici kaynak 1 çevre ilişkileri) olmak üzere iki temel yönü olduğunu göz önünde tutmalı ve fiziksel boyutların genişliğinden etkilenmeden, genel karakteri üzerinde durmalıdır. Bu yaklaşımla. kavramsal olarak her kirlenme sorununun şu 5 ana yönü ile incelenmesi gerektiği söylenebilir. - Çevresel standartlar -Teknoloji - Denetim ve işletme -Yasal çerçeve - Finansman ve môli Destek (a) Çevresel Kalite StandartlarıHalen. birçok alıcı ortamın kirli olduğu, en basit gözlemden en karmaşık araştırma sonucuna dek, türlü yollarla ortaya konmuştur. bilinmekteridr. Oysa bu yönden soruna bakıldığında, çözüm için ne kadar kirlendiği değil. hangi ölçüde temizleneceğinin saptanması zorun 4

16 , ~~ ~ ~ ARAŞTIRMA - - EGiTiM 1 ÖGRETiM 7 ' KiTLE iletişim ARAÇLARI. Kalite Standartları. Teknolojik Esaslar. Denetim ve işlet me Mekanizması. Yasal çerçeve. Finansman ve Mali Destek 1 KAMU OYU 7 ' DENETLEYiCi l---j KiRLETiCi Şekil 1. Çevre Sorunıcırının Temel Öğeleri ve Unsurları. 5

17 !udur. Proje çerçevesinde, global ya da bölgesel olarak alıcı ortamda hangi "yararlı kullanma"nın önceliği olduğu belirlenmelidir. Bu yararlı kullanmayı sağlamak üzere tanımlanacak olan kalite faktörlerinin teknik dile çevrilmesi gereklidir. Bu çevirme, - çevresel kalite ölçütlerinin (kriter) - deşarj ölçütlerinin - bu ölçütlerinin yapısal özelliklerinin -zaman boyutunda ölçütlerde zorunlu görülebilecek değişikliklerin belirlenmesi anlamını taşımaktadır. Ülkemizde, çevre kirlenmesinin kontrolünde gereği gibi düzenlenmemiş standartların çok olumsuz etkileri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na bağlı tüzüklerle yaşanmıştır. Tablo 1, 4 Eylül 1988 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde endüstri atıksuları için konmuş olan deşarj limitlerinden birini vermekte, kirliliği önlemek için arzu edilen seviyenin teknik d~le çevrilişine örnek, teşkil etmektedir (Çevre Müsteşarlığı, 1988) Tablo ı. Melastan Alkol Üretici Sanayiinde Atıksu Deşarj Limitleri Parametre Birim Anlık Nümune Kompozit Numune 2 saatlik Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı, BOI 5 Kimyasal Oksijen ihtiyacı, KOl Çökelebilir Katı Madde mg/ kg/ kg/ mg/ Kabul edilebilir arıtma teknolojileri kullanmak suretiyle, melastan alkol üretiminde oluşan atıksuları bu ölçüde antmak teknik olarak mümkün olmadı- 6

18 ğından, Tablo ı deki değerler yanlış bir uygulama yaklaşımını da örneklemektedir. Yukardaki örnekten de anlaşılacağı gibi standartlar önlemleri ve gerekli yatırımları yönlendirdikleri için fevkalade dikkatli hazırlanmalıdır. Yanlış bir değer çok büyük fakat gereksiz harcamalara neden olabilir. Herzaman, heryerde ideali aramak ve sağlamak da mümkün değildir. Örneğin bir yörede hem yoğun sanayileşmeye imkan tanımak, hem de aynı yörede çevrenin doğal düzeyde kalmasının amaçlamak, gerçekçi bir amaç olmanın çok ötesindedir. Dolayısıyla, çevrenin korunması ile ilgili istek ve amaçları yörelere göre çok iyi ifade edebilmek, sorunun çözümündeki ilk temel adımdır. Ülkemizde, çevre standartlarının henüz özlenen seviyede ve düzeyde ele alınmış olduğunu söylemek aşırı iyimserlik olacaktır. (b) Teknoloji Teknoloji yönü sorunun genellikle ilk akla gelen yönüdür. Bu amaçla, diğer ana yönlerle bir bütün teşkil edecek tarzda, - kirleticide kaynakların normal atıklar yönünden (sıvı, katı, gaz) karakterizasyonu - kirletici kaynakların "zararlı" ya da "özel" atıklar yönünden karakterizasyonu - kirletici kaynakların alıcı ortamın kirlenmesinde önem ve öncelik derecelerinin saptanması - yukarıdaki bulgu ve verilere göre, arıtma ve uzaklaşfırma gereksinmesi nin, bireysel kirletici kaynak ve global ölçekte belirlenmesi - yöre için teknolojik çözüm optimizasyonunun gerçekleştirilmesi söz konusudur. Bir önlemin ne olacağını söylemek kadar, o önlemin gerektirdiği teknik hususları bilmek şarttır. Bir arıtma tesisini değişik teknolojiler ile çok farklı şekillerde de ele almak mümkündür. Hatta bazı koşullarda bu tesislerden önemli ölçüde enerji geri kazanarak çevre koruma işlemini ekonomik olarak cazip hale getirmek bile söz konusudur. Çevre teknolojisi, gelişmiş ülkelerde, eğitiminden araştırmasına ve pazarlamasıı:ıa, üretim kalitesinden çalıştırdığı teknik eleman yelpazesine kadar, önemli bir sanayi dalıdır ve bir sanayi dalının gerektirdiği teknik ve kalite koşulları ile hizmet vermektedir. Türkiye'de çevre kirlenmesi konusunda teknolojki anlamda hizmet arzı, pazarın 7

19 yeterince oluşmamış çok uzaktır. bulunması nedeni ile. böyle bir sanayi görünümünden (c) Denetim ve işletme Çevr.eseı standartları saptamak ya da arıtma ve uzaklaştırma sistemlerini kurmaktan amaçlanan yarar. ancak bu tesislerin yeterince işletilmesi ve denetlenmesi halinde sağlanabilir. Bu konudaki yetersizlik temel bir yaklaşım sorununun tüm sakıncalarını taşır. Bu görüş çerçevesinde. (i) Alıcı ortamda kirlenmenin kontrolü amacı ile alıncak önlemlerin etkin bir biçimde denetlenmesine yönelik olmak üzere; - gerekli teknik iş gücü potansiyelinin ve niteliğinin saptanması - iş gücü eksikliğinin zaman boyutunda giderilmesi için eğitim programlarının planlanması - gerekli ölçüm (laboratuvar) imkanlarının saptanması - ölçüm birimlerinin tanımlanması. bunların güvenilir sonuçlar alınabilecek şekilde "kalibrasyon" çalışmalarının düzenlenmesi. (ii) Arıtma ve uzaklaştırma tesislerinin işletilmesi için gerekli iş gücünün saptanması. bu gücün oluşturulmasını amaçlayan eğitim çalışmalarının düzenlenmesi. Hususlarının vazgeçilmez önemi ortaya çıkmaktadır. Denetimi yapacak kuruluşta. bu görevin gerektirdiği tüm yetki ve teknik unsurlar toplanmış olmalıdır. Ülkemizde. henüz böyle bir kurumlaşmanın sağlanamaması yanında. konu ile ilgili olarak, yetki ve bilginin yanyana olmamasının getirdiği sorunlar her gün yaşanmaktadır. Bu eksikliğin yanısıra. bakım ve işletme konusunda yeterli bilgi birikimini ve işgücünü oluşturmak için farkedilir bir çaba da görülmemektedir. (d) Yasal Çerçeve ve Finansman Yasal çerçeve ve finansman imkanları gerekli unsurlar zincirinin son halkasını oluşturmaktadır. Tüm istek ve önlemler yasal bir dayanak buldukları zaman bir uygulama değeri taşıyabilmektedirler. Çevre ile ilgili yasal hükümleri sadece polisiye tedbirler alarak düşünmek fevkalade yanıltıcıdır. Konunun il- 8

20 gili tarafların işbirliği içinde ve teşvik hükümleri getirilmek suretiyle hakiki çözümüne kavuşturulabileceği unutulmamalıdır. Yasal çerçeve ve finansman imkanları ile inceleme konusu havza ya da tesiste çevre korunması amacı ile gerekli olan ve - idart mekanizmanın işlerliğini - gerekli finansman kaynaklarını sağlayacak yasal düzenlemeler kastedilmektedir. Bu şekilde, - uygulamanın her teknik ve idari yönü için yasal temelierin hazırlanması - konuya yaklaşım esaslarının (prosedür) belirlenmesi -özellikle, kalite ölçütlerinin standartlar haline getirilmesi - yetki ve sorumlulukların belirtilmesi, dağıtılması ve denetlenmesi - gerçekleşme imkanı sağlayacak gerekli finansman kaynaklarının yasal ölçekte tanımlanması sağlanmış olacaktır. Çevre kirlenmesi sorunu genel prensipleri itibarı ile sözcüklerle ifade edildiği seviyenin çok üstünde bir önem taşımaktadır. Sorunun çözümlenmesi için, bir makina aksamı gibi, en büyük dişlisinden en küçük civatasına kadar, tüm elemanlarının eksiksiz olması şarttır. Ayrıntıları ile incelendiğinde, hemen görmek mümkündür ki herhangi bir kirlenme kontrolü projesinde, çözüm yaklaşımının temelini oluşturan 5 ana ilkeden birinin ele alınmaması, ya da diğerleri ile uyum sağlayamaması. tüm projelerin gerçerliliğini ve işlerliliğini önemli ölçüde etkileyecektir. Ülkemizdeki başarısız uygulama örneklerini bu temel ilkelerin eksikliğinde aramak doğru olur. Tekrar Şekil ı e dönerek görmek mümkündür ki, Denetleyici görevini ancak bu ana unsurlar paketi ile yapabilecektir. Görevde başarı, bu paketin iyi tanımlanmış olmasına bağlıdır. Bu gereksinme, düzenin diğer temel elemanı olan araştırma'yı tanımlamaktadır. Ülkemizde her alandan çok, sağlıklı bir gerçekçi bir çevre korunması politikası ve uygulamasını sağlayacak araştırmaya gerek duyulmakta, ama pratikte bu yola hemen hemen hiç baş vurulmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde araştırma payı milli gelirin Ofo 2 si dolayındadır. Türkiyede ise bu oran yukarıdaki seviyenin onda biri dolayında oynamakta. 9

21 çevre sektöründe ise genel ortalamanın da altında kalmaktadır. Araştırma, şekilde görüldüğü gibi yaklaşım düzenin en üstte tutulmanı gereken öğesidir. Araştırma talepleri hem denetleyiciden hem de kirleticiden gelmelidir ve sonuçları uygulamaya yansıdığı kadar diğer önemli bir öğe olan bu konudaki eğitim 1 öğretimin esaslarını oluşturmalıdır. Eğitim 1 öğretimden sadece denetleyici ve kirleticinin yararlanacağı teknik bir etkinlik anlaşılmamalıdır. Kamu Oyu nun oluşturulması bu eğitime bağlıdır. Çevre bilincinin topluma işlemiş olması çok önemlidir; bu da ülkemiz için çok büyük bir eksiklik olan ve ilkokul öğretiminden başlayan bir eğitim zinciri ile mümkündür, kitle iletişim araçlarının da gerek doğrudan, gerekse kamu oyu oluşturarak denetleyici üzerinde çok önemli etkileri söz konusudur. Ancak bu alanda, gerek çevreden doğru bilgileri algılamakta, gerekse bunları kamu oyuna oktarmoda özel bir ilgi, bilgi birikimi ve eğitim sözkonusudur. Ülkemizde, özellikle basında böyle bir ihtisaslaşma henüz oluşmuş değildir. 3. ÇEVRE KORUNMASINDA ARITMA KAVRAMI - SU ÇEVRiMiNDEKi YERi Yaşam süreci, insanı, ilk çağlardan günümüzün ileri teknolojili toplumuna dek, temel kirletici yapmıştır. Gerek doğal ihtiyaçları, çevresindeki imkanları kullanması ya da ortamdaki faaliyeti, gerekse üretimi, kaçınılmaz olarak atık oluşmasına neden olur. Özetle, insan çevresinden yararlanır ve bu süreç içinde de atık oluşturur. Atık, (i) bir sahibi olan, (ii) sahibi için bir değer ifade etmeyen, (iii) bu nedenle de terkedilen ya da atılan nesne olarak tanımlanmıştır. Atıklar ülkemizde de görüldüğü gibi öyle olumsuz etkilere neden olur ki artık insanın çevresinden yararlanması mümnkün olmaz. Çevre kirlenmesi de, aslında bir çok kaynakta, böyle bir bencil bakış açısı ile "insanın çevresinden güncel ya da gelecekteki yararlanmasını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran" olaylar olarak tanımlanmıştır. Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılması için kirletici ile çevre arasına atıkların temizlenerek doğal sevrime sokulduğunda bir arıtma adımı eklenmesi gereklidir. (Şekil 2). Kirletici Atık Arıtma Çevre " (Doğal Çevrim) Kullanım Şekil 2. Kaynak Çevriminde Arıtma Kavramı lo

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER ÖRNEK-3 Yunus YÖNÜGÜL İSTANBUL'DAKİ İÇMESUYU HAVZALARI NIN ÖNEMİ, İÇME SUYU KORUMA HAVZALARI NDA YAŞANAN SORUNLAR, İDARİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ UYUŞMAZLIKLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı???

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 1. Endüstriyel Çevre Kirliliği Tarihi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇEVRESEL ATIKLAR

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 SUNUM İÇERİĞİ İlgili mevzuat Uygunsuzluk yönetiminde amaç Uygunsuzluk yönetiminde ilgili kurumlar Uygunsuzluk durumları Uygunsuzluk

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ: 1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 de verilen sektörler esas alınacaktır). 2.Kullanılan hammaddeler ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI SUYLA OYUN OLMAZ!! En ileri teknolojiler dahi doğru mühendislik hizmeti ile birleştirilmediğinde atıl yatırımlara dönüşebilmektedir. Sektörde tamamladığımız tüm tesislerde

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Atık Su Desarj Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006. Resmi Gazete Sayısı: 26047

Atık Su Desarj Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006. Resmi Gazete Sayısı: 26047 Atık Su Desarj Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Kriter no: 7,8,9,10,11 Mavi Bayrak ta 4 ana kategoriden bir tanesi ve

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI Çevre ile ilgili temel kavramlar Çevre sorunlarının nedenleri Tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları Sürdürülebilir tarım ve tarımsal kalkınma.hafta Çevreye

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları:

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: Katı Atıklar: Katı atıkların içinde %40 ila %60 organik madde vardır ve bu organik maddeyi doğanın çevrim yasası içinde mutlaka değerlendirmek

Detaylı