YILI DARE FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILI DARE FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 YILI DARE FAAL YET RAPORU

2

3 Bilim gerçe i bilmektir.

4

5 Yeni yüksekö retim stratejisi ile üniversiteler için yeni roller tanımlanmıfltır. Üniversiteler e itim-ö retim ve bilimsel arafltırma faaliyetlerinin yanı sıra, üretilen bilginin teknolojiye dönüflümünü sa layarak bilgiyi ekonomiye kazandıran ve yerel ihtiyaçlara yanıt verebilen bir yapılaflmanın içindedirler. Üniversitelerin misyonları da küresel, bölgesel ve yerel sorunların çözümünde aktif olarak yer almak, kültürel çeflitlili i koruyup desteklemek ve kültürlerin karflılıklı olarak zenginleflmesi konularında çalıflmalar yapmak yönünde çeflitlenmektedir. Akdeniz Üniversitesi e itim-ö retim faaliyetlerinin niteli ini, bilimsel ve teknolojik çalıflmalarını ve iflbirliklerini arttırarak, Ar-Ge faaliyetlerine hız vererek, altyapı eksikliklerini gidererek gelece e emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz seçkin akademik ve idari personeli ve ça ın gereklerine uygun olarak yürüttü ü çalıflmaları ile öncü bir dünya üniversitesi olma misyonunu baflarıyla gerçeklefltirmektedir. Kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini, hesap verilebilirli i ve mali saydamlı ı sa lamak üzere yürürlü e konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 41 inci maddesi ve Kamu darelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gere ince birim faaliyet raporları esas alınarak 2012 yılı faaliyet raporu hazırlanmıfltır. Üniversitemizin 2012 yılında gerçeklefltirdi i çalıflmaları, siz de erli paydafllarımızın bilgisine sunuyoruz. Kurumumuzun geliflimine yönelik sa ladı ınız ve sa layaca ınız katkılarınız için üniversitemiz adına teflekkür ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. srafil KURTCEPHE Rektör

6 Ç NDEK LER I GENEL B LG LER...09 A- M SYON VE V ZYON...10 B- GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLAR...11 C- DAREYE L fik N B LG LER F Z KSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR NSAN KAYNAKLARI SUNULAN H ZMETLER YÖNET M VE Ç KONTROL S STEM II AMAÇ VE HEDEFLER...99 A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER B- TEMEL POL TAKALAR VE ÖNCEL KLER...102

7 III FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MAL B LG LER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MAL TABLOLARA L fik N AÇIKLAMALAR MAL DENET M SONUÇLARI B- PERFORMANS B LG LER PROJE VE FAAL YET B LG LER PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES PERFORMANS B LG S STEM N N DE ERLEND R LMES IV KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DE ERLEND RME V ÖNER VE TEDB RLER EKLER Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI MAL H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI...193

8

9 I GENEL B LG LER

10 I - GENEL B LG LER A. M SYON VE V ZYON Akdeniz Üniversitesi Misyonu: Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde e itim-ö retim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüflümüne katk sa lamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve di er alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karfl lamakt r. Akdeniz Üniversitesi Vizyonu: E itim-ö retim, araflt rma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyilefltiren, çevreye duyarl, giriflimci ve bilimsel yönüyle uluslararas alanda tan nan seçkin bir üniversite olmakt r Y l dare Faaliyet Raporu

11 I - GENEL B LG LER B. GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLAR Yüksek Ö retim Kurumları Yüksek Ö retim kurumlar n n görevleri, Yüksekö retim Kanunu nun 12 nci maddesinde belirtilmifltir. Buna göre; Ça dafl uygarl k ve e itim-ö retim esaslar na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö retime dayal çeflitli düzeylerde e itim ve ö retim, bilimsel araflt rma, yay m ve dan flmanl k yapmak. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar n rasyonel, verimli ve ekonomik flekilde kullanarak, milli e itim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri ile Yüksekö retim Kurulu taraf ndan yap lan plan ve programlar do rultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insan gücü yetifltirmek. Türk toplumunun yaflam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu ayd nlat c bilim verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak. Örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim yoluyla toplumun özellikle sanayileflme ve tar mda modernleflme alanlar nda e itilmesini sa lamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliflmesini ilgilendiren sorunlar n, di er kurulufllarla iflbirli i yaparak, kamu kurulufllar na önerilerde bulunmak suretiyle ö retim ve araflt rma konusu yapmak, sonuçlar n toplumun yarar na sunmak ve kamu kurulufllar nca istenecek inceleme ve araflt rmalar sonuçland rarak düflüncelerini ve önerilerini bildirmek. E itim-ö retim seferberli i içinde örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak. E itim teknolojisini üretmek, gelifltirmek, kullanmak, yayg nlaflt rmak. Yüksekö retimin uygulamal yap lmas na ait e itim-ö retim esaslar n gelifltirmek, döner sermaye iflletmelerini kurmak, verimli çal flt rmak ve bu faaliyetlerin gelifltirilmesine iliflkin gerekli düzenlemeleri yapmakt r say l Yüksekö retim Kanunu gere ince üniversite organlar m z ve görevleri afla da sunulmufltur. Rektör Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvan na sahip kifliler aras ndan görevdeki rektörün ça r s ile toplanacak üniversite ö retim üyeleri taraf ndan seçilecek adaylar aras ndan Cumhurbaflkan nca atan r. Rektörün görev süresi 4 y ld r. Süresi sona erenler ayn yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yap lamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkiflili ini temsil eder. Rektör aday seçimleri gizli oyla yap l r. Oy veren her ö retim üyesi oy pusulas na yaln z bir isim yazabilir. Birinci toplant da ö retim üyelerinin en az yar s n n haz r bulunmas flartt r. Bu sa lanamad takdirde toplant 48 saat ertelenir ve nisap aranmaks z n seçime geçilir. Bu toplant da en çok oy alan 6 kifli aday olarak seçilmifl say l r. Yüksekö retim Genel Kurulunun bu adaylar aras ndan seçece i üç kifli Cumhurbaflkanl na sunulur. Cumhurbaflkan, bunlar aras ndan birini seçer ve rektör olarak atar. Yeni kurulan üniversitelere rektör aday olarak baflvuran profesörler aras ndan Yüksekö retim Genel Kurulunun seçece i üç aday Cumhurbaflkanl na sunulur. Cumhurbaflkan, bunlar aras ndan birini seçer ve rektör olarak atar. Vak flarca kurulan üniversitelerde rektör adaylar n n seçimi ve rektörün atanmas ilgili mütevelli heyet taraf ndan yap l r. Yörelerindeki tar m ve sanayinin geliflmesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek elemanlar n n yetiflmesine ve bilgilerinin geliflmesine katk da bulunmak, sanayi, tar m ve sa l k hizmetleri ile di er hizmetlerle modernleflmeyi, üretimde art fl sa layacak çal flma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla iflbirli i yapmak ve çevre sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak Y l dare Faaliyet Raporu 11

12 I - GENEL B LG LER Rektörlerin yafl haddi 67 yaflt r. Ancak Rektör olarak atanm fl olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yafl haddi aranmaz. Rektör, çal flmalar nda kendisine yard m etmek üzere, üniversitesinin ayl kl profesörleri aras ndan en çok üç kifliyi rektör yard mc s olarak seçer. Ancak, merkezi aç k ö retim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör taraf ndan befl rektör yard mc s seçilebilir. Rektör yard mc lar, rektör taraf ndan befl y l için atan r. Rektör, görevi bafl nda olmad zaman yard mc lar ndan birisini yerine vekil b rak r. Rektör görevi bafl ndan iki haftadan fazla uzaklaflt nda Yüksekö retim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet alt aydan fazla sürerse yeni bir rektör atan r. Rektör Görev Yetki ve Sorumlulukları Üniversite kurullar na baflkanl k etmek, yüksekö retim üst kurulufllar n n kararlar n uygulamak, üniversite kurullar n n önerilerini inceleyerek karara ba lamak ve üniversiteye ba l kurulufllar aras nda düzenli çal flmay sa lamak, Her e itim-ö retim y l sonunda ve gerekti inde üniversitesinin e itim-ö retim, bilimsel araflt rma ve yay m faaliyetleri hakk nda Üniversiteleraras Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yat r m programlar n, bütçesini ve kadro ihtiyaçlar n, ba l birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüfl ve önerilerini ald ktan sonra haz rlamak ve Yüksekö retim Kuruluna sunmak, Gerekli gördü ü hallerde üniversiteyi oluflturan kurulufl ve birimlerde görevli ö retim elemanlar n n ve di er personelin görev yerlerini de ifltirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen di er görevleri yapmakt r. Üniversitenin ve ba l birimlerin ö retim kapasitesinin rasyonel bir flekilde kullan lmas nda ve gelifltirilmesinde, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmas nda, gerekti i zaman güvenlik önlemlerinin al nmas nda, e itim-ö retim, bilimsel araflt rma ve yay m faaliyetlerinin devlet kalk nma plan, ilke ve hedefleri do rultusunda planlan p yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yap lmas nda ve bu görevlerin alt birimlere aktar lmas nda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlar n n al nmas nda birinci derecede yetkili ve sorumludur. Akademik ve idari di er birim ve personel ise 2914 Sayılı Yüksekö retim Kanunun verdi i yetki ve sorumluluk çerçevesinde Rektöre ba l olarak hizmet vermektedir Y l dare Faaliyet Raporu

13 I - GENEL B LG LER C. DAREYE L fik N B LG LER 1. F Z KSEL YAPI 1.1. Genel Bilgiler Üniversitemizin ana yerleflkesi Dumlup nar Bulvar - Uncal semti aras nda yer alan bölgede kurulmufltur. Merkez yerleflke m 2 arazi yüzölçümü ve m 2 yap alan na sahiptir. 17 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Enstitü, 13 Meslek Yüksekokulu 4 Bölüm Baflkanl 41 Araflt rma ve Uygulama Merkezi ve 19 idari birimi ile e itim hizmeti vermektedir. Tüm yerleflkelerin toplam nda m 2 kapal alan bulunmaktad r. Üç bloktan oluflan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam m 2 ''lik hizmet alan na sahiptir. Yak n tarihte inflaat tamamlanan, 70 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 20 yatakl Ruh Sa l Tan ve Tedavi Merkezi de Merkez Kampüs alan içerisinde yer almaktad r y l nda tamamlanan 304 yatak kapasiteli B Blok ile yatak say s 846 adede yükselmifltir. Ayr ca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapal Spor Salonu, Kapal Yüzme Havuzu, Atletizm Pisti, Olbia Kültür Merkezi, Yakut Yeni Yaflam Alan, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binas ve Rektörlük Ek Hizmet Binas, Sa l k Kültür ve Spor Daire Baflkanl, Merkezi s santral binas, 75.Y l çocuk krefli binalar da kampüs içerisinde yer almaktad r. fiehir merkezinde yer alan bu yerleflkeler d fl nda üniversitemize ba l çeflitli birimlerin bulundu u, afla da belirtilen 17 ayr yerleflim alan daha bulunmaktad r. Yerleflim yerleri ve m 2 'leri Tablo 1.1.1'de, kapal alanlar n n da l m Tablo 1.1.2' de, bu alanlar n hizmet alanlar na göre da l m ise Tablo 1.1.3'te gösterilmifltir. Aç k ve kapal spor tesisleri ile Sunulan Hizmetler bölümünde yer alan no'lu tabloda ayr nt l olarak gösterilmifltir. Fakülte binalar, laboratuvarlar, kütüphane ve spor tesisleri merkez kampüste yer almaktad r. Üniversite merkez kampüsü m 2 geniflli indedir. Projelendirilmifl örtülü alan büyüklü ü ise m 2 ' dir. Tesislerin y llara göre tamamlanma oranlar Tablo 1.1.4' de yer almaktad r. Çall yerleflkesinde Sosyal Bilimler Yüksekokulu, Yeflilbay r yerleflkesinde Ayfle Sak Uygulamal Bilimler MYO. yer almaktad r. lçe Kampüslerinde ise Alanya'da flletme, E itim ve Mühendislik Fakülteleri ile bir meslek yüksek okulu bulunmaktad r Y l dare Faaliyet Raporu 13

14 I - GENEL B LG LER Son 5 Y l çinde Aç lan Akademik Birimler Afla da S ralanm flt r: Enstitüler Prof. Dr. Tuncer KARPUZO LU Enstitüsü E itim Bilimleri Enstitüsü Akdeniz Uygarl klar Araflt rma Enstitüsü Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar Alanya Mühendislik Fakültesi Difl Hekimli i Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Alanya E itim Fakültesi Turizm Fakültesi Yabanc Diller Yüksekokulu Ayfle SAK Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Finike Meslek Yüksekokulu Gazipafla Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Hemflirelik Fakültesi ( Tarihinde kurulan Fen Edebiyat Fakültesinin ad tarihinde Fen Fakültesi olarak de ifltirilmifl, ve tarihinde Edebiyat Fakültesi aç lm flt r.) Araflt rma ve Uygulama Merkezleri Kad n Çal flmalar ve Toplumsal Cinsiyet Araflt rma ve Uygulama Merkezi Antalya Uygulama ve Araflt rma Merkezi Sualt Uygulama ve Araflt rma Merkezi E itim- Ö retimde Mükemmellik Araflt rma ve Uygulama Merkezi Tohumculuk ve Tar msal Biyoteknoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi Özel Gereksinimli Bireyler çin Araflt rma, Uygulama ve E itim Merkezi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Proje Gelifltirme Uygulama ve Araflt rma Merkezi Uzaktan E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi Gen ve Hücre Tedavisi Uygulama ve Araflt rma Merkezi fl Dünyas ile flbirli i Uygulama ve Araflt rma Merkezi G da Güvenli i ve Tar msal Araflt rmalar Merkezi Avrupa- Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araflt rma Merkezi Hal Kilim ve El Sanatlar Uygulama ve Araflt rma Merkezi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araflt rma Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Ahflap Teknolojileri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araflt rma Merkezi Y l dare Faaliyet Raporu

15 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Tafl nmazlar n n Da l m Üniversite tafl nmazlar merkez kampüs, Çall ve Yeflilbay r mevkii ile Aksu, Serik, Elmal, Alanya, Kumluca, Akseki, Korkuteli, Manavgat ve Gazipafla ilçelerinde yer alan yerleflkelerde yer almaktad r. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre oluflturulan tabloda Üniversite'ye ve Hazine'ye ait tafl nmazlar n yüzölçümleri ve da l mlar ayr nt l olarak yer almaktad r. Mülkiyet Durumuna Göre Tafl nmaz Alan (m 2 ) Yerleflke Ad Toplam (m 2 ) Aç klama Üniversite Maliye/Hazine Di er Yerleflke Çall Sos. Bil. M.Y. O Yeflilbay r Sosyal Hizm. Y.O Yeflilbay r Belediyesi Ziraat Fak. Arafl. Ve Uyg. Çiftli i (Aksu) , ,00 Serik M.Y. O. Binas , ,84 Elmal M.Y. O. Yerleflkesi ,42 Elmal M.Y. O. Sos. Tes.(fieh Mrk) 2.412,00 931, ,00 Elmal M.Y. O.Yurt ,18 Alanya fll. Fak. Yerleflkesi (Kestel) Alanya Turizm M.Y. O.(Kestel) Kumluca Serac l k M.Y. O. Yerleflkesi Akseki Sa l k Y.O (Yurt ve Yük. Okul) 4.568, ,00 Akseki M.Y. O. (Yük. Okul, Atölye, Yurt Binas ) 130,00 305,00 401,00 414, , ,00 Akseki E itim Hayrat Yap. Yafl.Dern. Korkuteli M.Y. O Korkuteli M.Y. O. K z Ö r. Yurdu Korkuteli M.Y. O Yerleflkesi Korkuteli E t. Kült ve Sa. Vakf Korkuteli E itim, Kültür ve Sa l k Vak f nflaat Manavgat M.Y. O. Yerleflkesi , ,00 Finike M.Y. O. Yerleflkesi Gazipafla M.Y. O.Yerleflkesi 5.530, Gazipafla Belediyesi Antalya Sakl kent Kayak Merkezi ,00 Adrasan(Çavuflköy) Göynük-Aflç l k MYO 3.415, ,00 Göynük Belediyesi Alanya-Konakl 9.995, ,11 Toplam , , , , Y l dare Faaliyet Raporu 15

16 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Kapal Alanlar n n Da l m Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre üniversitemize ait kapal alanlar merkez kampüs ile Çall, Yeflilbay r, Aksu, Akseki, Kumluca, Korkuteli, Alanya, Manavgat, Finike, Adrasan, Konakl ve Gazipafla yerleflkelerinde, m 2 'si Üniversite'ye ait ve m 2 'si hazine taraf ndan tahsis edilmifl olmak üzere toplam m 2 ' dir. Yerleflke Ad Üniversite Kapal Alan Miktar (m 2 ) Tahsis Toplam (m 2 ) Merkez Kampus Merkez Çall Yerleflkesi Merkez Yeflilbay r Yerleflkesi Aksu Ziraat Fakültesi Uygulama Akseki Yerleflkesi Kumluca Yerleflkesi Korkuteli Yerleflkesi Korkuteli Kampus Serik Yerleflkesi Alanya Yerleflkesi Manavgat Yerleflkesi Elmal Yerleflkesi Finike Yerleflkesi 3,360 3,360 Adrasan Yerleflkesi Gazipafla Yerleflkesi Konakl Yerleflkesi Toplam Kapal Mekanlar n Hizmet Alanlar na Göre Da l m Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre oluflturulan tabloda ayr nt l olarak gösterildi i üzere mevcut kapal alanlar e itim, sa l k, bar nma, beslenme, kültür, spor ve di er alanlarda kullan lmak üzere hizmet alanlar na göre da t lm flt r y l nda kapal alanlar n toplam m 2 iken 2012 y l nda m 2 'ye yükselmifltir. Hizmet Alan Merkez Yerleflkesi (m2) Di er (m2) Toplam (m2) E itim Sa l k Bar nma Beslenme Kültür Spor Di er ( dari, Tesis, Depo) Toplam Y l dare Faaliyet Raporu

17 I - GENEL B LG LER Üniversitemiz Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranlar Projelendirilmifl ve projesi tamamlanm fl örtülü alan büyüklüklerinin y llar itibari ile da l m n gösteren, Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre oluflturulan tabloya göre son alt y l içinde toplam örtülü alan büyüklü ü m 2 artm flt r Projelendirilmifl (m 2 ) Bitmifl (m 2 ) Tamamlanma Oran ( %) Tahsisli (m 2 ) Toplam (m 2 ) Tafl tlar Üniversitemiz akademik ve idari birimleri hizmetlerinde kullan lmak üzere tahsis edilen tafl tlar n 2012 y l na ait da l m cins ve adet baz nda afla daki tabloda gösterilmektedir. Tafl t n Cinsi Adet Otomobiller 42 Yolcu Tafl ma Araçlar 14 Yük tafl ma Araçlar 7 Özel Amaçl Tafl tlar 5 Mopet ve Motosikletler 1 Motorsuz Kara Tafl tlar 19 Gemi 1 Tekne 2 Motorsuz Hava Tafl tlar 16 Toplam 107 * Kay tlar Tafl n r Program ndan Al nm flt r y l nda 107 tafl t say s verilmifl olmakla birlikte 2012 y l içerisinde 10 tafl t için girifl, 10 tafl t için ise ç k fl ifllemi yap lm flt r Y l dare Faaliyet Raporu 17

18 I - GENEL B LG LER 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1. Akdeniz Üniversitesi Teflkilat fiemas REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENST TÜLER YÜKSEK OKULLAR Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi E itim Fakültesi letiflim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Alanya flletme Fakültesi lahiyat Fakültesi Alanya Mühendislik Fakültesi Difl Hekimli i Fakültesi Alanya E itim Fakültesi Turizm Fakültesi Hemflirelik Fakültesi Sa lık Bilimleri Ens. Fen Bilimleri Ens. Sosyal Bilimler Ens. Güzel Sanatlar Ens. Prof.Dr.Tuncer Karpuzo lu Ens. E itim Bilimleri Ens. Akdeniz Uygarl klar Araflt rma Ens. Beden E itimi ve Spor Y.O. Antalya Sa lık Y.O. Antalya Devlet Kons. Yabancı Diller Y.O. Ayfle Sak Uyg. Bilimler Y.O. MESLEK YÜKSEK OKULLARI Teknik Bilimler M.Y.O. Sosyal Bilimler M.Y.O. Sa lık Hizmetleri M.Y.O. Serik M.Y.O. Elmalı M.Y.O. Korkuteli M.Y.O. Kumluca M.Y.O. Manavgat M.Y.O. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas M.Y.O. Akseki M.Y.O. Finike M.Y.O. Gazipafla Mustafa Rahmi Büyükball MY.O. Adalet M.Y.O Y l dare Faaliyet Raporu

19 I - GENEL B LG LER SENATO YÖNET M KURULU REKTÖR YARDIMCISI ARAfiTIRMA ve UYGULAMA MERKEZLER Antalya Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Kültür - Sanat A.U.M. (KÜSAM) Avrupa Birli i A.U.M. (AKVAM) Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi A.U.M. Akdeniz Ülkeleri Ekonomik A.M. BÖLÜMLER Enformatik Blm. Bflk Beden E itimi ve Spor Bölüm Bflk. Güzel Sanatlar Eflg. Bflk. Türk Dili Bölümü GENEL SEKRETERL K Genel Sekreter Yardımcıları Yapı flleri ve Teknik Daire Baflkanl Personel Daire Baflkanl dari ve Mali fller Daire Baflkanl Ç DENET M B R M Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini A.U.M. (ADKAM) Ö renci flleri Daire Baflkanl Alkol ve Madde Ba ml l A.U.M. Sa lık, Kültür ve Spor Daire Baflkanl Bilgisayar Bilimleri A.U.M. Biyolojik Çeflitlilik A.G.U.M. (AK- B YOM) Botanik Bahçesi U.A.M. Çevre Sorunlar A.U.M. (AKÇAM) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl Bilgi fllem Daire Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl E itim ve Ö retimde Mükemmellik A.U.M. Uluslararas liflkiler Ofisi E itim Teknolojileri A.U.M. Hukuk Müflavirli i Endüstriyel ve Medikal Uyg. Migrodalga U.A.M. Gen ve Hücre Tedavisi U.A.M. Giriflimcilik ve fl Gelifltirme U.A.M. (AKG M) letiflim A.U.M. fl Dünyas ile flbirli i U.A.M. Hastane Baflmüdürlü ü Basın Yayın ve Halkla liflkiler fiube Müdürlü ü Yazı flleri ve Evrak fiube Müdürlü ü Döner Sermaye flletme Müdürlü ü Kad n Çal flmalar ve Toplumsal Cinsiyet A.U.M. Bilimsel Arafl.Proj.Yönt.Brm. Likya Uygarl klar A.M. (LAM) Organ Nakli E itim, A.U.M. Özel Gereksinimli Kifliler U.A.M. Proje Gelifltirme, U.A.M. (APGEM) Sa l k, A.U.M. (Üniversite Hastanesi) Basımevi fiube Müdürlü ü Kalite Yönetim Birimi Koruma ve Güvenlik fiube Müdürlü ü Bak m Onar m ve flletim Müdürlü ü Sa l k Bilimleri A.U.M. (SBAUM) Sa l k Turizmi ve Talassoterapi E itim, A.U.M. Spor Bilimleri A.U.M. Sporcu Sa l A.U.M. (SSAUM) Stratejik Araflt rmalar Merkezi (AKSAM) Sosyal Hizmetler E itim A.U.M. (AKSUM) Sualt Uygulama ve Araflt rma Merkezi Sürekli E itim Merkezi (AKÜNSEM) Temiz Enerji Araflt rma ve Uygulama Merkezi Tohumculuk ve Tar msal Biyoteknoloji A.U.M. Turizm Araflt rma, Gelifltirme ve U.M. (TAGUM) Uzaktan Alg lama Araflt rma ve U.M. (AKUZAL) Uzaktan E itim U.A.M. (AKUZEM) G da Güvenli i ve Tar msal Araflt rmalar Merkezi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araflt rma Merkezi Hal Kilim El Sanatlar Uygulama Araflt rma Merkezi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araflt rma Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Ahflap Teknolojileri U.A.M. (ATAUM) Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler U.A.M Y l dare Faaliyet Raporu 19

20 I - GENEL B LG LER 2.2. Akdeniz Üniversitesi Birimlerinin Kurulufl Tarih ve Dayanaklar Akdeniz Üniversitesi'nin temelleri, 1973 y l nda Ankara Üniversitesi'ne ba l olarak kurulan Antalya T p Fakültesi'ne dayanmaktad r. Fakülte, 1982'de Akdeniz Üniversitesi'nin kurulmas ile Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi ad n alm flt r. Akdeniz Üniversitesi, 20 Temmuz 1982'de, Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yüksekö retim kurumlar n da kapsayacak flekilde 2 fakülte ve 3 meslek yüksekokulu ile resmen kurulmufl, 1992 y l nda Antalya d fl ndaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi'ne devretmifltir. Ayn y l Akdeniz Üniversitesi'nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte say s 9'a yükseltilmifltir. Daha sonra farkl tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte say s 17'ye ç km flt r. Afla daki tablolarda Akdeniz Üniversitesi Akademik ve dari Birimleri, Araflt rma ve Uygulama Merkezleri ile Birimlerin kurulufl tarihleri ve dayanaklar görülmektedir Akdeniz Üniversitesi Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullar n n Kurulufl Tarih ve Dayanaklar 1982 T p Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sa l k Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 1973 y l nda Ankara Üniversitesine ba l olarak kurulan Antalya T p Fakültesi, 'de 41 SKHK ile ba lant s de iflerek Akdeniz Üniversitesi'ne ba lanm flt r 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu Fen Fakültesi 'de 41 SKHK ile Fen Edebiyat Fakültesi olarak kuruldu da 2010/1058 sayılı BKK ile adı Fen Fakültesi Olarak De ifltirilmifltir 1983 Ziraat Fakültesi 'te say l Kanun ile kuruldu 1989 Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 'da 1800 say l YKK ile kurulmufltur 1992 Güzel Sanatlar Enstitüsü Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu Hukuk Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi lahiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu 'da 4142 say l Kanun ile Alanya Reiso lu Hukuk Fakültesinin ad Alanya Hukuk Fakültesi olarak de iflmifltir 'de 3704 say l BK karar ile Alanya Hukuk Fakültesi'nin ad yeniden de iflerek Hukuk Fakültesi olmufltur gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu 1993 Elmal Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 'de 668 say l YKK ile kuruldu 'de 391 say l YKK ile Akdeniz MYO Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayr lm flt r.( lk kuruluflu 1976 y l nda olan Antalya MYO, 'de 41 SKHK ile ayr larak Akdeniz Üniversitesi Rektörlü ü'ne Akdeniz MYO olarak ba lanm flt r.) 'de 391 say l YKK ile Akdeniz MYO Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayr lm flt r.( lk kuruluflu 1976 y l nda olan Antalya MYO', 'de 41 SKHK ile ayr larak Akdeniz Üniversitesi rektörlü üne Akdeniz MYO' olarak ba lanm flt r.) 1996 Antalya Sa l k Yüksekokulu 'da 8655 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur Y l dare Faaliyet Raporu

21 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullar n n Kurulufl Tarih ve Dayanaklar 1997 Kumluca Meslek Yüksekokulu 'de 17 say l GNK ile kurulmufltur 1998 letiflim Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi E itim Fakültesi 'de say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'de say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'de say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 1999 Antalya Devlet Konservatuar 'da 84 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2000 Korkuteli Meslek Yüksekokulu gün ve 96 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2001 Serik Meslek Yüksekokulu Akseki Meslek Yüksekokulu 'de 23 Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 'de 23 Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2002 ALTSO Meslek Yüksekokulu Manavgat Meslek Yüksekokulu 'de 75 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 'de 111 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2003 Alanya flletme Fakültesi 'de 5813 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 2008 Finike Meslek Yüksekokulu 'de say l YÖK yaz s ile kurulmufltur 2010 Yabanc Diller Yüksekokulu Gazipafla Meslek Yüksekokulu Alanya Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZO LU Enstitüsü Difl Hekimli i Fakültesi Edebiyat Fakültesi Ayfle SAK Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu tarih ve 2010/103 say l Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle kurulmufltur tarih say l YÖK yaz s ile kurulmufltur 'da 2010/564 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/783 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/960 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/1058 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/1076 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur ' da Yüksekö retim Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2011 E itim Bilimleri Enstitüsü Alanya E itim Fakültesi Turizm Fakültesi Akdeniz Uygarl klar Araflt rma Enstitüsü 'de 2011/1595 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 'de 2011/2018 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 'de 2011/2605 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 'de 2011/2605 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 2012 Hemflirelik Fakültesi de 2012/3902 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 2012 Y l dare Faaliyet Raporu 21

22 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Merkezlerinin Kurulufl Tarih ve Dayanaklar 1983 Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Araflt rma-uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1990 Bilgisayar Bilimleri Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1991 Çevre Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi(AKÇAM) Organ Nakli, E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi Sa l k Bilimleri Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1993 Turizm Araflt rma, Gelifltirme ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1996 Biyolojik Çeflitlilik Araflt rma, Gelifltirme ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1997 Sa l k Turizmi ve Talassoterapi E itim-araflt rma ve Uygulama Merkezi Spor Bilimleri Araflt rma ve Uygulama Merkezi Sporcu Sa l Araflt rma ve Uygulama Merkezi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araflt rmalar Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1998 Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araflt rma ve Uygulama Merkezi E itim Teknolojileri Araflt rma ve Uygulama Merkezi Likya Uygarl klar Araflt rma Merkezi Sa l k, Araflt rma ve Uygulama Merkezi (HASTANE) Sosyal Hizmetler E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2001 Sürekli E itim Merkezi (AKÜNSEM) tarihinde24464 say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2002 Uzaktan Alg lama Araflt rma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araflt rmalar Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2003 Avrupa Birli i Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2005 letiflim Araflt rmalar ve Uygulama Merkezi Temiz Enerji Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2006 Kültür-Sanat Araflt rma ve Uygulama Merkezi Alkol ve Madde Ba ml l Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur Y l dare Faaliyet Raporu

YILI DARE FAAL YET RAPORU

YILI DARE FAAL YET RAPORU YILI DARE FAAL YET RAPORU Bilim gerçe i bilmektir. Yeni yüksekö retim stratejisi ile üniversiteler için yeni roller tanımlanmıfltır. Üniversiteler e itim-ö retim ve bilimsel arafltırma faaliyetlerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 Gündem/Konular Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Yeni Akademik Yıla Hazırlık ÇalıĢmaları ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personel

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2013-2017. Akdeniz Üniversitesi Stratejik Plan

2013-2017. Akdeniz Üniversitesi Stratejik Plan 2013-2017 Akdeniz Üniversitesi Stratejik Plan Antalya 2012 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kamu kayna n n kullan lmas n n genel esaslar n düzenleyen üçüncü bölümünde mali saydaml k

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam 2009 1886 E T M - KÜLTÜR limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI SUNUŞ Selçuk üniversitesi, 22 Fakülte, 6 Enstitü, 5 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek okulu, 1 Devlet Konservatuarı, 36 Araştırma ve Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILI İDARE FAALİYET RAPORU Antalya 5 5 Mali iş ve işlemlerde hesap verilebilirlik ve saydamlık gereği birim faaliyet raporları esas alınarak Akdeniz Üniversitesi Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval Üzerine Ya l boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval Üzerine Ya l boya TAPORU i o A R EF A A L i V E R Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval Üzerine Ya l boya Kapak Tasar m : Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü,T.Fikret Uçar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON VE VĠZYON B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2009 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 201 MALİ YILI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2016 1- SUNUŞ Akademik ve idari hizmetlerin birlikte yürütüldüğü Üniversiteler bir yandan akademik kalite

Detaylı

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1. Yetki... 2 2. Görev... 2 3. Sorumluluk...

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015 YILI FAALĠYET RAPORU OCAK- 2016 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.. 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER... 1. YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER... 3. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri... 3. B- Temel Politikalar ve Öncelikler..

ĠÇĠNDEKĠLER... 1. YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER... 3. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri... 3. B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. ĠÇĠNDEKĠLER... 1 YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER.... 3 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 4 ORGANĠZASYON ġemasi ve YAPILANMASI......

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Đdareye

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan, 2013 Ülkemizin en bayındır, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

2016 YILI DETAY PROGRAMI MAMUL MAL ALIMI (06.1) 2016 YILI DETAY PROGRAMI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (6.6)

2016 YILI DETAY PROGRAMI MAMUL MAL ALIMI (06.1) 2016 YILI DETAY PROGRAMI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (6.6) SEKTÖRÜ SAĞLIK 2016I000330 MUHTELİF İŞLER PROJE ÖDENEĞİ TOPLAM 5.000.000 5.000.000 BAKIM ONARIM 500.000 500.000 MAKİNE ve TEÇHİZAT ALIMI 4.500.000 4.500.000 MAMUL MAL ALIMI (06.1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 Yılı Performans Programı

2014 Yılı Performans Programı Adnan Menderes Üniversitesi Sayfa 0 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Telefon: + 90.256.218 20 00 Faks: + 90.256.214 66 87 Internet: http://www.adu.edu.tr e-posta: iletisim@adu.edu.tr Adres:

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik KONU VERG S RKÜLER NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik Yap lmas na Dair Karar Yay nlanm r. 13/10/2012 tarih 28440 say Resmi Gazete de yay nlanan 2012/3802

Detaylı