YILI DARE FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILI DARE FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 YILI DARE FAAL YET RAPORU

2

3 Bilim gerçe i bilmektir.

4

5 Yeni yüksekö retim stratejisi ile üniversiteler için yeni roller tanımlanmıfltır. Üniversiteler e itim-ö retim ve bilimsel arafltırma faaliyetlerinin yanı sıra, üretilen bilginin teknolojiye dönüflümünü sa layarak bilgiyi ekonomiye kazandıran ve yerel ihtiyaçlara yanıt verebilen bir yapılaflmanın içindedirler. Üniversitelerin misyonları da küresel, bölgesel ve yerel sorunların çözümünde aktif olarak yer almak, kültürel çeflitlili i koruyup desteklemek ve kültürlerin karflılıklı olarak zenginleflmesi konularında çalıflmalar yapmak yönünde çeflitlenmektedir. Akdeniz Üniversitesi e itim-ö retim faaliyetlerinin niteli ini, bilimsel ve teknolojik çalıflmalarını ve iflbirliklerini arttırarak, Ar-Ge faaliyetlerine hız vererek, altyapı eksikliklerini gidererek gelece e emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz seçkin akademik ve idari personeli ve ça ın gereklerine uygun olarak yürüttü ü çalıflmaları ile öncü bir dünya üniversitesi olma misyonunu baflarıyla gerçeklefltirmektedir. Kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini, hesap verilebilirli i ve mali saydamlı ı sa lamak üzere yürürlü e konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 41 inci maddesi ve Kamu darelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gere ince birim faaliyet raporları esas alınarak 2012 yılı faaliyet raporu hazırlanmıfltır. Üniversitemizin 2012 yılında gerçeklefltirdi i çalıflmaları, siz de erli paydafllarımızın bilgisine sunuyoruz. Kurumumuzun geliflimine yönelik sa ladı ınız ve sa layaca ınız katkılarınız için üniversitemiz adına teflekkür ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. srafil KURTCEPHE Rektör

6 Ç NDEK LER I GENEL B LG LER...09 A- M SYON VE V ZYON...10 B- GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLAR...11 C- DAREYE L fik N B LG LER F Z KSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR NSAN KAYNAKLARI SUNULAN H ZMETLER YÖNET M VE Ç KONTROL S STEM II AMAÇ VE HEDEFLER...99 A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER B- TEMEL POL TAKALAR VE ÖNCEL KLER...102

7 III FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MAL B LG LER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MAL TABLOLARA L fik N AÇIKLAMALAR MAL DENET M SONUÇLARI B- PERFORMANS B LG LER PROJE VE FAAL YET B LG LER PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES PERFORMANS B LG S STEM N N DE ERLEND R LMES IV KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DE ERLEND RME V ÖNER VE TEDB RLER EKLER Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI MAL H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI...193

8

9 I GENEL B LG LER

10 I - GENEL B LG LER A. M SYON VE V ZYON Akdeniz Üniversitesi Misyonu: Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde e itim-ö retim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüflümüne katk sa lamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve di er alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karfl lamakt r. Akdeniz Üniversitesi Vizyonu: E itim-ö retim, araflt rma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyilefltiren, çevreye duyarl, giriflimci ve bilimsel yönüyle uluslararas alanda tan nan seçkin bir üniversite olmakt r Y l dare Faaliyet Raporu

11 I - GENEL B LG LER B. GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLAR Yüksek Ö retim Kurumları Yüksek Ö retim kurumlar n n görevleri, Yüksekö retim Kanunu nun 12 nci maddesinde belirtilmifltir. Buna göre; Ça dafl uygarl k ve e itim-ö retim esaslar na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö retime dayal çeflitli düzeylerde e itim ve ö retim, bilimsel araflt rma, yay m ve dan flmanl k yapmak. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar n rasyonel, verimli ve ekonomik flekilde kullanarak, milli e itim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri ile Yüksekö retim Kurulu taraf ndan yap lan plan ve programlar do rultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insan gücü yetifltirmek. Türk toplumunun yaflam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu ayd nlat c bilim verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak. Örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim yoluyla toplumun özellikle sanayileflme ve tar mda modernleflme alanlar nda e itilmesini sa lamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliflmesini ilgilendiren sorunlar n, di er kurulufllarla iflbirli i yaparak, kamu kurulufllar na önerilerde bulunmak suretiyle ö retim ve araflt rma konusu yapmak, sonuçlar n toplumun yarar na sunmak ve kamu kurulufllar nca istenecek inceleme ve araflt rmalar sonuçland rarak düflüncelerini ve önerilerini bildirmek. E itim-ö retim seferberli i içinde örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak. E itim teknolojisini üretmek, gelifltirmek, kullanmak, yayg nlaflt rmak. Yüksekö retimin uygulamal yap lmas na ait e itim-ö retim esaslar n gelifltirmek, döner sermaye iflletmelerini kurmak, verimli çal flt rmak ve bu faaliyetlerin gelifltirilmesine iliflkin gerekli düzenlemeleri yapmakt r say l Yüksekö retim Kanunu gere ince üniversite organlar m z ve görevleri afla da sunulmufltur. Rektör Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvan na sahip kifliler aras ndan görevdeki rektörün ça r s ile toplanacak üniversite ö retim üyeleri taraf ndan seçilecek adaylar aras ndan Cumhurbaflkan nca atan r. Rektörün görev süresi 4 y ld r. Süresi sona erenler ayn yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yap lamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkiflili ini temsil eder. Rektör aday seçimleri gizli oyla yap l r. Oy veren her ö retim üyesi oy pusulas na yaln z bir isim yazabilir. Birinci toplant da ö retim üyelerinin en az yar s n n haz r bulunmas flartt r. Bu sa lanamad takdirde toplant 48 saat ertelenir ve nisap aranmaks z n seçime geçilir. Bu toplant da en çok oy alan 6 kifli aday olarak seçilmifl say l r. Yüksekö retim Genel Kurulunun bu adaylar aras ndan seçece i üç kifli Cumhurbaflkanl na sunulur. Cumhurbaflkan, bunlar aras ndan birini seçer ve rektör olarak atar. Yeni kurulan üniversitelere rektör aday olarak baflvuran profesörler aras ndan Yüksekö retim Genel Kurulunun seçece i üç aday Cumhurbaflkanl na sunulur. Cumhurbaflkan, bunlar aras ndan birini seçer ve rektör olarak atar. Vak flarca kurulan üniversitelerde rektör adaylar n n seçimi ve rektörün atanmas ilgili mütevelli heyet taraf ndan yap l r. Yörelerindeki tar m ve sanayinin geliflmesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek elemanlar n n yetiflmesine ve bilgilerinin geliflmesine katk da bulunmak, sanayi, tar m ve sa l k hizmetleri ile di er hizmetlerle modernleflmeyi, üretimde art fl sa layacak çal flma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla iflbirli i yapmak ve çevre sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak Y l dare Faaliyet Raporu 11

12 I - GENEL B LG LER Rektörlerin yafl haddi 67 yaflt r. Ancak Rektör olarak atanm fl olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yafl haddi aranmaz. Rektör, çal flmalar nda kendisine yard m etmek üzere, üniversitesinin ayl kl profesörleri aras ndan en çok üç kifliyi rektör yard mc s olarak seçer. Ancak, merkezi aç k ö retim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör taraf ndan befl rektör yard mc s seçilebilir. Rektör yard mc lar, rektör taraf ndan befl y l için atan r. Rektör, görevi bafl nda olmad zaman yard mc lar ndan birisini yerine vekil b rak r. Rektör görevi bafl ndan iki haftadan fazla uzaklaflt nda Yüksekö retim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet alt aydan fazla sürerse yeni bir rektör atan r. Rektör Görev Yetki ve Sorumlulukları Üniversite kurullar na baflkanl k etmek, yüksekö retim üst kurulufllar n n kararlar n uygulamak, üniversite kurullar n n önerilerini inceleyerek karara ba lamak ve üniversiteye ba l kurulufllar aras nda düzenli çal flmay sa lamak, Her e itim-ö retim y l sonunda ve gerekti inde üniversitesinin e itim-ö retim, bilimsel araflt rma ve yay m faaliyetleri hakk nda Üniversiteleraras Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yat r m programlar n, bütçesini ve kadro ihtiyaçlar n, ba l birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüfl ve önerilerini ald ktan sonra haz rlamak ve Yüksekö retim Kuruluna sunmak, Gerekli gördü ü hallerde üniversiteyi oluflturan kurulufl ve birimlerde görevli ö retim elemanlar n n ve di er personelin görev yerlerini de ifltirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen di er görevleri yapmakt r. Üniversitenin ve ba l birimlerin ö retim kapasitesinin rasyonel bir flekilde kullan lmas nda ve gelifltirilmesinde, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmas nda, gerekti i zaman güvenlik önlemlerinin al nmas nda, e itim-ö retim, bilimsel araflt rma ve yay m faaliyetlerinin devlet kalk nma plan, ilke ve hedefleri do rultusunda planlan p yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yap lmas nda ve bu görevlerin alt birimlere aktar lmas nda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlar n n al nmas nda birinci derecede yetkili ve sorumludur. Akademik ve idari di er birim ve personel ise 2914 Sayılı Yüksekö retim Kanunun verdi i yetki ve sorumluluk çerçevesinde Rektöre ba l olarak hizmet vermektedir Y l dare Faaliyet Raporu

13 I - GENEL B LG LER C. DAREYE L fik N B LG LER 1. F Z KSEL YAPI 1.1. Genel Bilgiler Üniversitemizin ana yerleflkesi Dumlup nar Bulvar - Uncal semti aras nda yer alan bölgede kurulmufltur. Merkez yerleflke m 2 arazi yüzölçümü ve m 2 yap alan na sahiptir. 17 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Enstitü, 13 Meslek Yüksekokulu 4 Bölüm Baflkanl 41 Araflt rma ve Uygulama Merkezi ve 19 idari birimi ile e itim hizmeti vermektedir. Tüm yerleflkelerin toplam nda m 2 kapal alan bulunmaktad r. Üç bloktan oluflan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam m 2 ''lik hizmet alan na sahiptir. Yak n tarihte inflaat tamamlanan, 70 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 20 yatakl Ruh Sa l Tan ve Tedavi Merkezi de Merkez Kampüs alan içerisinde yer almaktad r y l nda tamamlanan 304 yatak kapasiteli B Blok ile yatak say s 846 adede yükselmifltir. Ayr ca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapal Spor Salonu, Kapal Yüzme Havuzu, Atletizm Pisti, Olbia Kültür Merkezi, Yakut Yeni Yaflam Alan, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binas ve Rektörlük Ek Hizmet Binas, Sa l k Kültür ve Spor Daire Baflkanl, Merkezi s santral binas, 75.Y l çocuk krefli binalar da kampüs içerisinde yer almaktad r. fiehir merkezinde yer alan bu yerleflkeler d fl nda üniversitemize ba l çeflitli birimlerin bulundu u, afla da belirtilen 17 ayr yerleflim alan daha bulunmaktad r. Yerleflim yerleri ve m 2 'leri Tablo 1.1.1'de, kapal alanlar n n da l m Tablo 1.1.2' de, bu alanlar n hizmet alanlar na göre da l m ise Tablo 1.1.3'te gösterilmifltir. Aç k ve kapal spor tesisleri ile Sunulan Hizmetler bölümünde yer alan no'lu tabloda ayr nt l olarak gösterilmifltir. Fakülte binalar, laboratuvarlar, kütüphane ve spor tesisleri merkez kampüste yer almaktad r. Üniversite merkez kampüsü m 2 geniflli indedir. Projelendirilmifl örtülü alan büyüklü ü ise m 2 ' dir. Tesislerin y llara göre tamamlanma oranlar Tablo 1.1.4' de yer almaktad r. Çall yerleflkesinde Sosyal Bilimler Yüksekokulu, Yeflilbay r yerleflkesinde Ayfle Sak Uygulamal Bilimler MYO. yer almaktad r. lçe Kampüslerinde ise Alanya'da flletme, E itim ve Mühendislik Fakülteleri ile bir meslek yüksek okulu bulunmaktad r Y l dare Faaliyet Raporu 13

14 I - GENEL B LG LER Son 5 Y l çinde Aç lan Akademik Birimler Afla da S ralanm flt r: Enstitüler Prof. Dr. Tuncer KARPUZO LU Enstitüsü E itim Bilimleri Enstitüsü Akdeniz Uygarl klar Araflt rma Enstitüsü Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar Alanya Mühendislik Fakültesi Difl Hekimli i Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Alanya E itim Fakültesi Turizm Fakültesi Yabanc Diller Yüksekokulu Ayfle SAK Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Finike Meslek Yüksekokulu Gazipafla Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Hemflirelik Fakültesi ( Tarihinde kurulan Fen Edebiyat Fakültesinin ad tarihinde Fen Fakültesi olarak de ifltirilmifl, ve tarihinde Edebiyat Fakültesi aç lm flt r.) Araflt rma ve Uygulama Merkezleri Kad n Çal flmalar ve Toplumsal Cinsiyet Araflt rma ve Uygulama Merkezi Antalya Uygulama ve Araflt rma Merkezi Sualt Uygulama ve Araflt rma Merkezi E itim- Ö retimde Mükemmellik Araflt rma ve Uygulama Merkezi Tohumculuk ve Tar msal Biyoteknoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi Özel Gereksinimli Bireyler çin Araflt rma, Uygulama ve E itim Merkezi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Proje Gelifltirme Uygulama ve Araflt rma Merkezi Uzaktan E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi Gen ve Hücre Tedavisi Uygulama ve Araflt rma Merkezi fl Dünyas ile flbirli i Uygulama ve Araflt rma Merkezi G da Güvenli i ve Tar msal Araflt rmalar Merkezi Avrupa- Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araflt rma Merkezi Hal Kilim ve El Sanatlar Uygulama ve Araflt rma Merkezi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araflt rma Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Ahflap Teknolojileri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araflt rma Merkezi Y l dare Faaliyet Raporu

15 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Tafl nmazlar n n Da l m Üniversite tafl nmazlar merkez kampüs, Çall ve Yeflilbay r mevkii ile Aksu, Serik, Elmal, Alanya, Kumluca, Akseki, Korkuteli, Manavgat ve Gazipafla ilçelerinde yer alan yerleflkelerde yer almaktad r. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre oluflturulan tabloda Üniversite'ye ve Hazine'ye ait tafl nmazlar n yüzölçümleri ve da l mlar ayr nt l olarak yer almaktad r. Mülkiyet Durumuna Göre Tafl nmaz Alan (m 2 ) Yerleflke Ad Toplam (m 2 ) Aç klama Üniversite Maliye/Hazine Di er Yerleflke Çall Sos. Bil. M.Y. O Yeflilbay r Sosyal Hizm. Y.O Yeflilbay r Belediyesi Ziraat Fak. Arafl. Ve Uyg. Çiftli i (Aksu) , ,00 Serik M.Y. O. Binas , ,84 Elmal M.Y. O. Yerleflkesi ,42 Elmal M.Y. O. Sos. Tes.(fieh Mrk) 2.412,00 931, ,00 Elmal M.Y. O.Yurt ,18 Alanya fll. Fak. Yerleflkesi (Kestel) Alanya Turizm M.Y. O.(Kestel) Kumluca Serac l k M.Y. O. Yerleflkesi Akseki Sa l k Y.O (Yurt ve Yük. Okul) 4.568, ,00 Akseki M.Y. O. (Yük. Okul, Atölye, Yurt Binas ) 130,00 305,00 401,00 414, , ,00 Akseki E itim Hayrat Yap. Yafl.Dern. Korkuteli M.Y. O Korkuteli M.Y. O. K z Ö r. Yurdu Korkuteli M.Y. O Yerleflkesi Korkuteli E t. Kült ve Sa. Vakf Korkuteli E itim, Kültür ve Sa l k Vak f nflaat Manavgat M.Y. O. Yerleflkesi , ,00 Finike M.Y. O. Yerleflkesi Gazipafla M.Y. O.Yerleflkesi 5.530, Gazipafla Belediyesi Antalya Sakl kent Kayak Merkezi ,00 Adrasan(Çavuflköy) Göynük-Aflç l k MYO 3.415, ,00 Göynük Belediyesi Alanya-Konakl 9.995, ,11 Toplam , , , , Y l dare Faaliyet Raporu 15

16 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Kapal Alanlar n n Da l m Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre üniversitemize ait kapal alanlar merkez kampüs ile Çall, Yeflilbay r, Aksu, Akseki, Kumluca, Korkuteli, Alanya, Manavgat, Finike, Adrasan, Konakl ve Gazipafla yerleflkelerinde, m 2 'si Üniversite'ye ait ve m 2 'si hazine taraf ndan tahsis edilmifl olmak üzere toplam m 2 ' dir. Yerleflke Ad Üniversite Kapal Alan Miktar (m 2 ) Tahsis Toplam (m 2 ) Merkez Kampus Merkez Çall Yerleflkesi Merkez Yeflilbay r Yerleflkesi Aksu Ziraat Fakültesi Uygulama Akseki Yerleflkesi Kumluca Yerleflkesi Korkuteli Yerleflkesi Korkuteli Kampus Serik Yerleflkesi Alanya Yerleflkesi Manavgat Yerleflkesi Elmal Yerleflkesi Finike Yerleflkesi 3,360 3,360 Adrasan Yerleflkesi Gazipafla Yerleflkesi Konakl Yerleflkesi Toplam Kapal Mekanlar n Hizmet Alanlar na Göre Da l m Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre oluflturulan tabloda ayr nt l olarak gösterildi i üzere mevcut kapal alanlar e itim, sa l k, bar nma, beslenme, kültür, spor ve di er alanlarda kullan lmak üzere hizmet alanlar na göre da t lm flt r y l nda kapal alanlar n toplam m 2 iken 2012 y l nda m 2 'ye yükselmifltir. Hizmet Alan Merkez Yerleflkesi (m2) Di er (m2) Toplam (m2) E itim Sa l k Bar nma Beslenme Kültür Spor Di er ( dari, Tesis, Depo) Toplam Y l dare Faaliyet Raporu

17 I - GENEL B LG LER Üniversitemiz Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranlar Projelendirilmifl ve projesi tamamlanm fl örtülü alan büyüklüklerinin y llar itibari ile da l m n gösteren, Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl 'ndan al nan verilere göre oluflturulan tabloya göre son alt y l içinde toplam örtülü alan büyüklü ü m 2 artm flt r Projelendirilmifl (m 2 ) Bitmifl (m 2 ) Tamamlanma Oran ( %) Tahsisli (m 2 ) Toplam (m 2 ) Tafl tlar Üniversitemiz akademik ve idari birimleri hizmetlerinde kullan lmak üzere tahsis edilen tafl tlar n 2012 y l na ait da l m cins ve adet baz nda afla daki tabloda gösterilmektedir. Tafl t n Cinsi Adet Otomobiller 42 Yolcu Tafl ma Araçlar 14 Yük tafl ma Araçlar 7 Özel Amaçl Tafl tlar 5 Mopet ve Motosikletler 1 Motorsuz Kara Tafl tlar 19 Gemi 1 Tekne 2 Motorsuz Hava Tafl tlar 16 Toplam 107 * Kay tlar Tafl n r Program ndan Al nm flt r y l nda 107 tafl t say s verilmifl olmakla birlikte 2012 y l içerisinde 10 tafl t için girifl, 10 tafl t için ise ç k fl ifllemi yap lm flt r Y l dare Faaliyet Raporu 17

18 I - GENEL B LG LER 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1. Akdeniz Üniversitesi Teflkilat fiemas REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENST TÜLER YÜKSEK OKULLAR Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi E itim Fakültesi letiflim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Alanya flletme Fakültesi lahiyat Fakültesi Alanya Mühendislik Fakültesi Difl Hekimli i Fakültesi Alanya E itim Fakültesi Turizm Fakültesi Hemflirelik Fakültesi Sa lık Bilimleri Ens. Fen Bilimleri Ens. Sosyal Bilimler Ens. Güzel Sanatlar Ens. Prof.Dr.Tuncer Karpuzo lu Ens. E itim Bilimleri Ens. Akdeniz Uygarl klar Araflt rma Ens. Beden E itimi ve Spor Y.O. Antalya Sa lık Y.O. Antalya Devlet Kons. Yabancı Diller Y.O. Ayfle Sak Uyg. Bilimler Y.O. MESLEK YÜKSEK OKULLARI Teknik Bilimler M.Y.O. Sosyal Bilimler M.Y.O. Sa lık Hizmetleri M.Y.O. Serik M.Y.O. Elmalı M.Y.O. Korkuteli M.Y.O. Kumluca M.Y.O. Manavgat M.Y.O. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas M.Y.O. Akseki M.Y.O. Finike M.Y.O. Gazipafla Mustafa Rahmi Büyükball MY.O. Adalet M.Y.O Y l dare Faaliyet Raporu

19 I - GENEL B LG LER SENATO YÖNET M KURULU REKTÖR YARDIMCISI ARAfiTIRMA ve UYGULAMA MERKEZLER Antalya Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Kültür - Sanat A.U.M. (KÜSAM) Avrupa Birli i A.U.M. (AKVAM) Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi A.U.M. Akdeniz Ülkeleri Ekonomik A.M. BÖLÜMLER Enformatik Blm. Bflk Beden E itimi ve Spor Bölüm Bflk. Güzel Sanatlar Eflg. Bflk. Türk Dili Bölümü GENEL SEKRETERL K Genel Sekreter Yardımcıları Yapı flleri ve Teknik Daire Baflkanl Personel Daire Baflkanl dari ve Mali fller Daire Baflkanl Ç DENET M B R M Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini A.U.M. (ADKAM) Ö renci flleri Daire Baflkanl Alkol ve Madde Ba ml l A.U.M. Sa lık, Kültür ve Spor Daire Baflkanl Bilgisayar Bilimleri A.U.M. Biyolojik Çeflitlilik A.G.U.M. (AK- B YOM) Botanik Bahçesi U.A.M. Çevre Sorunlar A.U.M. (AKÇAM) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl Bilgi fllem Daire Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl E itim ve Ö retimde Mükemmellik A.U.M. Uluslararas liflkiler Ofisi E itim Teknolojileri A.U.M. Hukuk Müflavirli i Endüstriyel ve Medikal Uyg. Migrodalga U.A.M. Gen ve Hücre Tedavisi U.A.M. Giriflimcilik ve fl Gelifltirme U.A.M. (AKG M) letiflim A.U.M. fl Dünyas ile flbirli i U.A.M. Hastane Baflmüdürlü ü Basın Yayın ve Halkla liflkiler fiube Müdürlü ü Yazı flleri ve Evrak fiube Müdürlü ü Döner Sermaye flletme Müdürlü ü Kad n Çal flmalar ve Toplumsal Cinsiyet A.U.M. Bilimsel Arafl.Proj.Yönt.Brm. Likya Uygarl klar A.M. (LAM) Organ Nakli E itim, A.U.M. Özel Gereksinimli Kifliler U.A.M. Proje Gelifltirme, U.A.M. (APGEM) Sa l k, A.U.M. (Üniversite Hastanesi) Basımevi fiube Müdürlü ü Kalite Yönetim Birimi Koruma ve Güvenlik fiube Müdürlü ü Bak m Onar m ve flletim Müdürlü ü Sa l k Bilimleri A.U.M. (SBAUM) Sa l k Turizmi ve Talassoterapi E itim, A.U.M. Spor Bilimleri A.U.M. Sporcu Sa l A.U.M. (SSAUM) Stratejik Araflt rmalar Merkezi (AKSAM) Sosyal Hizmetler E itim A.U.M. (AKSUM) Sualt Uygulama ve Araflt rma Merkezi Sürekli E itim Merkezi (AKÜNSEM) Temiz Enerji Araflt rma ve Uygulama Merkezi Tohumculuk ve Tar msal Biyoteknoloji A.U.M. Turizm Araflt rma, Gelifltirme ve U.M. (TAGUM) Uzaktan Alg lama Araflt rma ve U.M. (AKUZAL) Uzaktan E itim U.A.M. (AKUZEM) G da Güvenli i ve Tar msal Araflt rmalar Merkezi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araflt rma Merkezi Hal Kilim El Sanatlar Uygulama Araflt rma Merkezi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araflt rma Uygulama ve Araflt rma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Ahflap Teknolojileri U.A.M. (ATAUM) Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler U.A.M Y l dare Faaliyet Raporu 19

20 I - GENEL B LG LER 2.2. Akdeniz Üniversitesi Birimlerinin Kurulufl Tarih ve Dayanaklar Akdeniz Üniversitesi'nin temelleri, 1973 y l nda Ankara Üniversitesi'ne ba l olarak kurulan Antalya T p Fakültesi'ne dayanmaktad r. Fakülte, 1982'de Akdeniz Üniversitesi'nin kurulmas ile Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi ad n alm flt r. Akdeniz Üniversitesi, 20 Temmuz 1982'de, Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yüksekö retim kurumlar n da kapsayacak flekilde 2 fakülte ve 3 meslek yüksekokulu ile resmen kurulmufl, 1992 y l nda Antalya d fl ndaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi'ne devretmifltir. Ayn y l Akdeniz Üniversitesi'nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte say s 9'a yükseltilmifltir. Daha sonra farkl tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte say s 17'ye ç km flt r. Afla daki tablolarda Akdeniz Üniversitesi Akademik ve dari Birimleri, Araflt rma ve Uygulama Merkezleri ile Birimlerin kurulufl tarihleri ve dayanaklar görülmektedir Akdeniz Üniversitesi Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullar n n Kurulufl Tarih ve Dayanaklar 1982 T p Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sa l k Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 1973 y l nda Ankara Üniversitesine ba l olarak kurulan Antalya T p Fakültesi, 'de 41 SKHK ile ba lant s de iflerek Akdeniz Üniversitesi'ne ba lanm flt r 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu Fen Fakültesi 'de 41 SKHK ile Fen Edebiyat Fakültesi olarak kuruldu da 2010/1058 sayılı BKK ile adı Fen Fakültesi Olarak De ifltirilmifltir 1983 Ziraat Fakültesi 'te say l Kanun ile kuruldu 1989 Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 'da 1800 say l YKK ile kurulmufltur 1992 Güzel Sanatlar Enstitüsü Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu Hukuk Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi lahiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu 'da 4142 say l Kanun ile Alanya Reiso lu Hukuk Fakültesinin ad Alanya Hukuk Fakültesi olarak de iflmifltir 'de 3704 say l BK karar ile Alanya Hukuk Fakültesi'nin ad yeniden de iflerek Hukuk Fakültesi olmufltur gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu gün ve 3837 say l Kanun ile kuruldu 1993 Elmal Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 'de 668 say l YKK ile kuruldu 'de 391 say l YKK ile Akdeniz MYO Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayr lm flt r.( lk kuruluflu 1976 y l nda olan Antalya MYO, 'de 41 SKHK ile ayr larak Akdeniz Üniversitesi Rektörlü ü'ne Akdeniz MYO olarak ba lanm flt r.) 'de 391 say l YKK ile Akdeniz MYO Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayr lm flt r.( lk kuruluflu 1976 y l nda olan Antalya MYO', 'de 41 SKHK ile ayr larak Akdeniz Üniversitesi rektörlü üne Akdeniz MYO' olarak ba lanm flt r.) 1996 Antalya Sa l k Yüksekokulu 'da 8655 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur Y l dare Faaliyet Raporu

21 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullar n n Kurulufl Tarih ve Dayanaklar 1997 Kumluca Meslek Yüksekokulu 'de 17 say l GNK ile kurulmufltur 1998 letiflim Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi E itim Fakültesi 'de say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'de say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'de say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 1999 Antalya Devlet Konservatuar 'da 84 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2000 Korkuteli Meslek Yüksekokulu gün ve 96 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2001 Serik Meslek Yüksekokulu Akseki Meslek Yüksekokulu 'de 23 Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 'de 23 Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2002 ALTSO Meslek Yüksekokulu Manavgat Meslek Yüksekokulu 'de 75 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 'de 111 say l Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2003 Alanya flletme Fakültesi 'de 5813 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 2008 Finike Meslek Yüksekokulu 'de say l YÖK yaz s ile kurulmufltur 2010 Yabanc Diller Yüksekokulu Gazipafla Meslek Yüksekokulu Alanya Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZO LU Enstitüsü Difl Hekimli i Fakültesi Edebiyat Fakültesi Ayfle SAK Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu tarih ve 2010/103 say l Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle kurulmufltur tarih say l YÖK yaz s ile kurulmufltur 'da 2010/564 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/783 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/960 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/1058 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur 'da 2010/1076 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmufltur ' da Yüksekö retim Genel Kurul Karar ile kurulmufltur 2011 E itim Bilimleri Enstitüsü Alanya E itim Fakültesi Turizm Fakültesi Akdeniz Uygarl klar Araflt rma Enstitüsü 'de 2011/1595 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 'de 2011/2018 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 'de 2011/2605 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 'de 2011/2605 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 2012 Hemflirelik Fakültesi de 2012/3902 say l Bakanlar Kurulu karar ile kurulmufltur 2012 Y l dare Faaliyet Raporu 21

22 I - GENEL B LG LER Akdeniz Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Merkezlerinin Kurulufl Tarih ve Dayanaklar 1983 Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Araflt rma-uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1990 Bilgisayar Bilimleri Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1991 Çevre Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi(AKÇAM) Organ Nakli, E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi Sa l k Bilimleri Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1993 Turizm Araflt rma, Gelifltirme ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1996 Biyolojik Çeflitlilik Araflt rma, Gelifltirme ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1997 Sa l k Turizmi ve Talassoterapi E itim-araflt rma ve Uygulama Merkezi Spor Bilimleri Araflt rma ve Uygulama Merkezi Sporcu Sa l Araflt rma ve Uygulama Merkezi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araflt rmalar Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 1998 Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araflt rma ve Uygulama Merkezi E itim Teknolojileri Araflt rma ve Uygulama Merkezi Likya Uygarl klar Araflt rma Merkezi Sa l k, Araflt rma ve Uygulama Merkezi (HASTANE) Sosyal Hizmetler E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2001 Sürekli E itim Merkezi (AKÜNSEM) tarihinde24464 say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2002 Uzaktan Alg lama Araflt rma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araflt rmalar Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2003 Avrupa Birli i Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2005 letiflim Araflt rmalar ve Uygulama Merkezi Temiz Enerji Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur 2006 Kültür-Sanat Araflt rma ve Uygulama Merkezi Alkol ve Madde Ba ml l Araflt rma ve Uygulama Merkezi tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur tarihinde say l Resmi Gazetede yay mlanarak kurulmufltur Y l dare Faaliyet Raporu

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARABÜK 205 Karabük Üniversitesi 204 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa Karabük Üniversitesi 204 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 2 Sunuş, Karabük

Detaylı