FNANSAL YÖNETM!" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FNANSAL YÖNETM!" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%'"

Transkript

1 1

2 !" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-''&. -'' /#$ $ $ '-''&0%#'' 1)23+4#$) ' ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 2

3 %$ ( ) *!" %$##$#, -$ ' %* ## $## # % 4.5 * ## #% + %67.7*&$#' (!)% *(&' '% 8.5 % #.5 * *+$, -'./% + #5- +$ *01*,%#5%#0- * 2 *+$ $#% % 9 % % *!' 3!## *+$ $##, 42# ( (5$ % -$ $' %$ ## $#, ) - :; 7 5 &7<==>>>'7')%' $ $ ( ' %$- % ( (5 - $ $ ($)5 $ '!"#'*2 50*2 *2#*2 ($!)#,-*# #" #+" #" 678 # +"7 ##$# 9 A B: BC : : D D + %67.7 B B A A.5 % - B B A A A B: BC %% B B A A 4.5 #5$4 %? 37 + #5- +$ E +$ G AH ( F +$ #5%# #5.5 %-#5.5 $ B B : 9 ; ( $ ' 4( 3

4 ;8 <... 9 ;=; ##)... 9 ;= ###$#>##$'... 9 ;=? ###4##)#,# # ###'###$# ;=9 ###"'4*#* B';'B ;=A :##"##4*#* =;-! :'B'B :'B':0$ == -$#### =?-$#*,... 22? ?=;######'>... 24?=###)

5 55 A'A'B' A'A':' +F A';'B' 1? A';':' 1? A';'A' +$ ) I B(3C =;=&$# ;'B'B' % ;'B':' & %-$ ;'B'A' & % Hızı Yöntemi le Tahmini ;'B';' ;'B'C' ;'B'J' == (!) ;':':' $ ;':'A' ;':';' ;':'C' # A8 D A=;= 5' 54' A== 5$# C':'B'! " C':':' +&(!#" # C':'A' K C':';' $ ) C':'C' -E 6!E$$E " E8(B B E=;=(&4' E== (&#,#

6 E=?= 'F ",(&' '&-#'" < B =;=4-,)'&& D'B'B' 0$ D'B':' ++( 0$ E +( 0$ D'B'A' ($ 0$ D'B';' $ #0$ == ##46#G D':'B' 3) $! )"8)L D':':' D':'A' 8)%F =?= -*#G )8)%F%%F )K *+#G D'A'B' # )8)%F D'A':' # ) ) H8: 4B.< H=;=-' H== G':'B'5? G':':'K56? H=?=(-##%B#'#,/ H=9=4**# H=A= 5& ;84: C: ;=;=*,#6-*I"8*+$*

7 ;== -*I":FB#*, BH':'B' #5? %#5? $ BH':':' E-# # BH':'A' BH':';' ) BH':'C' %.$ BH':'J' 67 # BH':'D' $+$ ;;8 (J: 6KL ;;=;= 01*,### ;;== -$# ;;=?= C*--$!*, ;8 : B:: C ;=;= M/+*# )!! ;== #*+*# )!! ;=?= J##+*# )!! ;?8 <: ;?=;= 2*+$ $ # ;?== 4('4!&!> B33B3B #) '*I, BA':'B' BA':':' >$

8 %>$ :/*# * 67!2 67 *67 " *M " &!M * " $!N & +"*!6 # & +"% (! &+" $ I/ BA'A'B'? BA'A':' > > ;98 3B33: 4<< ;9=;=!'3!#&/#>/ B;'B'B' E$ 5 $!3$)" B;'B':' E$ $ ( F C

9 ;8 < ;=; ##) # -$( 7-$ 7 -$' % $# 5 )5 * - )#$ $ %($$'#$ -( 7-$$ ( 5$' )$5-$'&- *($7)*7) ( -* ) -* ( ( $ % # ) $ % -$ 5 $5-$' * $5 -$' *( $$( *& ( -* $ -$' $ 7 -* $ $5 -$' $* 5$( % * 5$ %$ )- % ) ( # $) $' $ $( * # )- )5$ -$' 8%$7F %$ * %$ 7F%$7$' 5$* % $5 -$' $# $ -* 5 7 $ -* 5 ( ) % # $ -) ( ' %7-*$5-$'--*5*O F ) ( $ -* ( ( * 7 % - % ( $ $ )( $ ' - *7-$' $ - $ - ' *# - -O)7%#5 ( $ - $ ($'. # $ $ % $'. $ - ) $ $ ( )$ ' 6 ( $ ) 7 ) $7- - $$' ;= ###$#>##$' 5 # 7 $ -' * O $$ $ '+$( # 5 *# % *# 7* $5% $% 5 * % O $*# (% 7 * # ($ #)5$ ' 9

10 5 % ) $$ $- $ % - $ 7 ' *# %( ( '&- *$5% $% ( $ # 7 $ *# 7( ' ( #$ *# 7 * O $ ( $ ' - * # $% % ( -$# 5 $(-5$$' ;=? ###4##)#,# # 5 # 7$ - ' & & # * # ) * % $ & 5 ' 5 $($ $ ' $ % $$$' ( ( 5 - $ --%$ ' ( - ( ( $ -% $' % $ ( $'.5 $< # $ * # (* % F $ * 7 $ $ % ) $5 7F %' 5 * # 7 $ -$ $ 5 -' % $ $ $ )5$ ' # 7 $ *# ) * $ $$ $ $ ($' - $ $ $' 5 $*# 7 $ -( - $% $$)$' ###'###$# # 5 (55) - $ $ (5 - $ $' 0 &((5$ ( ) # 7 ' $ $ % $ %$ 7* 7# (* (- % $ (- &( ' 3&) ( # $ *# 5 )5 %5 $&' ( (# ( %*# ( * $ ( * # (5 )5% $' (5# 5) - $ *# ( ( ($ ' 5) - # (55) - $ )5< 10

11 Y ö n e ti m K u r u l u F i n a n s m a n K o m it e s i G e n e l M ü d ü r G e n e l M ü d. Y r d. (Ü re ti m ) G e n e l M d r. Y rd. ( P a z a r la m a ) G e n e l M ü d. Y r d. ( F in a n s m a n ) M a li le r M ü d ü r ü D e n e tim M ü d ü r ü ;=9 ###"'4*#* * # ($ &7 $ ( * 5-7 % # 7' )- % - $ ( $5 7# ) $5 & 7 ' 5 $' (&$ # $ 7 P - # Q* # $ $ $ 7P$ # Q5$' ( ) $#$ $& - 5 * $ # * # * ** 7%'' %7 $ 5 * 7# () $ $ * 7# ($ - $*#$ $ ) $ 7#()$ $ )5 ( ' ) ( - # 7 )$ ' * # 7 )* & )( ) $ $$ % &$# - ) 7 7' # 7 # # % 7(- $ $' ;=9=; :##" 6 ($ ( $ $( ) $ ' + ($- $ &7 $' &7 -( ( ) $ '37 ( ( #$ ' $ ) *)- % 5 #$ ( ' 6 $ $?8 $ ) ( $ ' 11

12 6 $$%-)( ( - $$' 6 $ % % F & $ $ $' 6$ $ $ % -$ $ 5 $ ($ ' 6$ $ ( ) $$' 6$$ $ )- %5( ) $$ $' 6 # - $ $$ - $ #$')5 $ ) ( )7' ' $ 6 '+.76 2'6 '6 ;=9=;=; -,:# $ $ $ * $5% %$ ( $ $ $ ' %$ (- 5$( 5- $ % - 7 $( $ ' $ * * I% $' =N:#<5% %$($ )5 ( $' 5E 2 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( 2 :($ '* & 7$ $5%7*%$($: $# $ $ ' 0=F:#6-,:#8O$5% %$ ( )5$ ' 7 -% $ $5%$&#( ) $ $( &7$)5$$ $ ' 5EI I6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( I B ( $ $ '. $ $5 %* %$ (- 5$( ( $$ $ ' 12

13 ( -$ $ $5 7 $ $5 7 $ $& # P) ) $ % ) &Q P$ $5 %Q ' $ I # ( ( -$&&7 - $ # ) < 3S(+SE$ I6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( >= -:# 6 /*#0:#8< 1 & $ * %$(-$ ( )5( $' 3!S%1$ $E" 1 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( 1 H':H, $ $ $ ' ( $$ *($ 7$% $( )5) $' ;=9=;= /#"#,42##:# 7% %$(- 5$) 5- $ ()77$' ( * 57 $* 7 - $(-% 5 $) % 5 # $5 % $ $ % $ 5- $ $' %$ (- 5$ ) )5 $' =(*)# -+ */#:# 6## 4,):#8< % %$ (* #7!%7 #7"(5 $$ '.(7 $-6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII #7 % $( ( $( $ 5 # $ $ )5$ ' 0= "-#-# -+ */#:#* 5 # 7!% 7 #7"(5 $$ ' 0 0 IIIIIIIIIIIIIIIIII% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII #7.(S0 % $ - & 7% #$# $ $ ' 13

14 >= 4 B, 0#> 4#-#% */ 4#-:#O %$ ( 7 * % $ %$(# $ $ )5 ' E$.( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7! #7",="2#B,0#>4#-#*/4#-:#O8%$( 7 * % $ - %$ (# $ $ )5 = 8E$.( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7! #7" =(*)#,, " B5:# O.( 5 $ ( &$ ( ) % ' +$$ 5 %* 5$ $$ $ %-(' +$$ $%&% # ) $$ %$$5 %$'.(7 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII +$$ 0E 6* B,$ - '. * $$ 5 %* ( $$&#' += :*+### :# < # $ 5- $( $ ' 1 $( $ (- $$ ' O.$ I T 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0$ G= 2# B-#% "-#- :# O % 5 * # $%$5# $ $ )5 ' E 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0 M= 2#B-#% ':#O%$%!0 S 8 E$.( " * $% $%$(-%5# $ $ )5 ' E 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII %!0S8E$.(" 14

15 6* ( $ - ' 6 ( $ ( $ % ( %$(# $ $ )5 ' =,, 2# B-# "-#- :# 6 :#8 O +$$ $ % 5 * $$ $ % $ 5 # $ $ )5 ' 6$ $$ $ % ( -$ #$$' +$$ E!1" 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0 6(,$ - ' 6(,$ - $$ $% 5# $ $ )5 % - )% ' ;=9=;=? C& 222#2##"#,42##:#6 :#8 %% 7 $ 5-$ $' =*- '.":#O$% &* $( - $ )5 ' ( * ( $5$ - $# $ )5 ' + + % 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII $ $&7' 5( S5 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII : 6 * ( $5$ - $# $ )5 ' (5*( $-)$( $ (( RIIIIIIIIIIIIIIIIII % 3 $% &7$( $ % (5$)5$ ' 0= >-# '.":# O $% & * $( - $& )5 '*( $5$-$# & $ $ #$$' 15

16 $ 1 % 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6 (5$$* ( $ - )$ ( & $ $ (( & RIIIIIIIIIIIIIIIIIIII % 3 $% & & ( $$ % 7 $($)5 ' $% & (( (5& $ $ ( ' >=." 5 '.":# O 3 $ $% & * * (%('&$ -$ $)5 ' 1 3% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 63,= C& 6&8 '.":# O 1- $% & * - ( $5$ - $# $% * - 7$)5 ' 1 1K % 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 61!1 R5EUE$.(" $ * - & 7 $ % $% & % $ ) $ # $ $ & 7 $ )5( ' 6 - % $' = $## B- '.":# O 5% $% & * $5 % % 5-$ '6 * $5% & $ $* $ $5%)$-# $)5 ' 6& -$)-( $( '((& 5 )5$ ( ' 1 5E% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 65E += 2# B- '.":# O % $% & * $ % % 5-$ ' 6 * $%7 $ $*$ 16

17 $% % $)5 ' 6 *& 5 )5 # ( ' $ $ ( ' 1 E% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6E G= */ -+ '.":# O 7 # $% & * # % 5-$ ' 6 $ * # % ( $ $)5 ' 1 7 #% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 67 # 6$ 7 - $)5$ ' M= "-#- '." :# O 0 $% & * 5% 7 $)5( $' 6 $( ' # * )- % %(' #5* ' 1 0% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 60 4P-:# O * ( $ $ 5-$ $' =4P&#,-&-$#:# ;F (!&4Q&:# $ -( $)5 $' ( *& - $ ( %$' F 4Q&:# $-#$ # $ 5-$O$$ $ )5 '?F :5#4PQ&:# * $ - $ )5 $' 6* # $ $ $ 7 $ )5 ' 17

18 @F $#4Q&:# $-$5$)5$' 9F $#4Q&:# $57$5-$ $' 0= #0:# 6 "## 45:#8 O + &( * & ( % $% 7 $ 5- $ ' 6* & 7 #$ ( ( $ O7)5 ' 1 +4( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 07 >= -*#*- #0 :# O ( * 7 5-$ $ )5 ' 6* # ) 5-$ ' E) $0 OS? $' 4( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7! #" &( 7* 5 ) P%) $ 5 Q ( )5 P# ) $ Q 7 % ( 7 7 % (5$ ' ( $$ )$ ' $$( $$$ ',="4&:#O * 5$$$ # ) $ ( $5$ - $ )5 ' 5$ ) # *5$ 75$ )5$' E) $0 OS? $ 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? $ =4"#):#<& $ ( $ O7 & $ (# $ ' 3 $ -6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 $ O 75 ) $ ( $' +=(&(& *- 64 )& *-8 O ( * ) ) $ ( ( $$' ( & $ &$ $&7( ' 18

19 7(? $ 1!+ "RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! U? $" 7(? $ 1!"RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6 * ( 7 # % 7 7* 7 ) (5 (' ;=A :##"##4*#* * ) ( ) - # - # 7 7 $ &$$ ' # 5 # - 5 ( < I I I 1 %(- #( -%)( 7 7( - ) 5$ ( P Q$ ' $#%( ) ' $%- '/ B'B # 5)5 ( ' 19

20 -;=; Yatırımın Verimi Satıların %si Olarak Faaliyet Karı X Devir Hızı Faaliyet Karı / Satılar Satılar / Top. Yatırım Satılar - Satıların Maliyeti Döner Varlıklar Sabit Varlıklar Satıların Fabrika Maliyeti Stoklar Artı Artı Satı Masrafları Alacaklar Artı Artı Yönetsel Masraflar Nakit 20

21 8 4 =;-! ( $ ) ( *( ( $*$ #5 *5$ & $ % - &-)- $( $ ' & &%$-'?& - # ($' 5 * $ ) ( )( #( ( ' + 0$ =;=;&-#- 5 $( $ %& $ ' + - * % %$ $!(**-**(*$7*% ) ( "' + - * $ % $ )7 ) $ ' $( 5 - $' ( 0$F%$7 8)5 # ) =;=,&-#- + % & $ $ ( 5$ $' 5$ 77 7! "%* 5$ 7 $*5$ )- 7)-!7 %# " 5$ $ '5 $ ) ( ( ' 21

22 , - 6> -8O ($ &&) ( $ $ 5$ $ ' *- -O 37* * & ) ( $ * 5$ )$ $* 5$)*5$ )- $ ' #+ -O 0$ )$ $ P% (Q $5% $ ( $($ # )- $ ' -O 0$ )$ $ % $ ) %) *#%)%) $ 5 ' =;=?=&-#- + % & $ # $' $ ' == -$#### 5 * % $-( 5$$ ( ( - $% 7$$ %( $ %$$5 ( ' =?-$#*, $ * 5 ($$* $' ) 3$) ) E$ $5% 7!P7Q" E$$5% 7!P#>$Q"?$5% 7!P#Q" 67!P7 Q" %$5% $ >7*$5% >7 +($!P$ Q" 22

23 23 $ $!P$ $$ Q" 5$( ) ( ) * P8.5 Q $ % '

24 ?8?=;######'> 7*# # - $( #) %- 5$(( $ ' 7*#) % - $ )# $) ( ' 7 % $7%(-7$ $ ' $ 7$ )5 $7 '?=###) 77$$-$(7#( -*7# )(*7##(% (- $ '?==;*+*(#)* $ %$# ( $ 7#( - 5 '5 ( $ $$V& ( -V$'$# % 7*# #%7 #&7 $ &7- '3 ( 7#( - #7*7 #7 $ *#$ # - 5 $' 5 ( $$* ( - &) # $ % $ ' #( -$5$$&< B' % ( ( & ( ( - &( 7 7* :' $ $ 0(* A' #%7 ##$)' # ( -W 5* ( ( & # & )5 $ ' #( --#5&( < B'.$ 5 < 5 $* & $ & $ $ ( ( - ( '0 ** * ( %* (-% & ) $&7 ($ #* * %$ (-* 7 (- % & (5( 5$ $ ' :' 6.5 < 5* 5 # - ' 0 # - $ ($ $ % ) - 7 & ( )$ ' 24

25 @' 4)5 <4)5 ( ) '$ $ 5 - $( $'* % $ ( ( - ( - ) $ )5 ' 4O E $$VXV# ( -' VXV # -!." # # 3 XXX E XXX :'JHH 8E G'HHH XXX 0 XXX +E*1 XXX */ RRR */ RRR #$% &<B*;H $ Y <YAH %$% &<:*; I<B OF<Y:H ''<BD'HHH. $% &<BH '&' <:H) +E!1"% #7$5( %$5$ $' C 3O 6' 3 3 R$ =' BDR$ $ R;C'JHH R;C'JHH=H*AHRBAB'J;H IIIIIIIIIIIIIIIIIIRBH BAB'J;H=:*; BS9A=E 3 RGA';HHI:'JHHIA'CDHI;C'JHH." 0 " S9=??==*+*0*2 #) (*) $5) & $ '. 5 & )$ 'K & $ * % ( $ '* - %)) $ & $ * & ' & 7$ * ) ) $%5 ) $ & 7' 25

26 4O ++.? 0 E0 E 1O % $ O 2 5?(!." :H'HHH C';HH A';HH!Y::*;" :'HHH B'AHH ;CH ;AH 2 5 -!." AHH!Y:" - :'BHH!YBH';" E 0$E) B':HH!YC" ('E'*1 D';HH!YA:';" 8E #7 #7 2 $5 :H*HHH.*)& ::*HHH. $# & -%$L C 3O #?(!." ::*HHH ++ BA*D;H O J*B;H.? A*G;H 0 :*:HH CCH E0 B*;AH E!YAH" CBC 1O G:A O 5=4 26

27 # -!." AAH - E GGH 0$E) ('E'*1 8E -+*/ +*/ # # % (* # ) $5$ & $ % )5* # & $ ($' 8%$( 7 7## (* # ) ( * 7 7$ $5$ & *# & $* $7) )5 ' (&( - I #)(* I #( -* I O$7 * I $ 5 $( ) & -%$' # # (* (5$ ' % ' - $*1O% ) ( - ) ) $* #$ %(-$ ' * 5$%) * 5$ O 7* #7*(-5$ % $ 1 (- # %$ # ( - ( (-$ ' 5 * ) $ % ( $$' 5 ) & 7 % & (- $ # 7# 7$ '1 (- - $*# ) %( (' 1 (- %$ 7 7*(%$ ( *# * #%() ( #5)5 $ ' )5$ - )* $ & )% $ 5-$ '?$ $ $ - *( $& (- $ $'$ $ ) - $*& $ *&% %(' ) ( $ $ $ * * - ) ( # $ 27

28 $$$ #%$ $ $$ ) - $' 1 ) $($ - %'. & $ * 7'3$$% $$ ' * %$ 5 ) $ *# 5$ %%) $ - $$' 1 (- $ 5 -%#&) $ )5 5 ( ($' ( - (-$ &&) ( $5$5 *5 (5$7 $%%$( $ (-7( % #%*(#$- - ( ' 4O # :HH;6*/(*+ D*AHH*HHH.*C*HHH*HHH. %D*DHH*HHH.(- ' 7 YAH, *YAH,( *Y:H, $( & $ $ 'B6:HH;,$:*HHH*HHH., 6*B*:HH*HHH., /($& $ B*HHH*HHH.,$ ('2 # ) -!(-5$ $& "( ' / 7 )5 & $ B*:HH*HHH. ) ( ($' 11<:HH; /( $ 7% ( %(- ) $$L C 3O :>- 20 D*AHH*HHH C*HHH*HHH D*DHH*HHH!YAH"!YAH"!Y:H" B*CDH*HHH & :*AHH*HHH :*AHH*HHH :*HHH*HHH 1? C*GCH*HHH J*CHH*HHH 1 A*GCH*HHH A*HHH*HHH B*HHH*HHH D*GCH*HHH ) B*:HH*HHH B*:HH*HHH B*:HH*HHH J*JCH*HHH 28

29 @8 B : # ) $$#( '<.(*!-" 0!0".( # $ $ * 5 # #$ '.( $ * # $ ( 5$ $' 0 (( 7*# -$( ' 0 (( &) 5$ ) ( ( $5$ $ ' 5 5 5$$$' $ ' (- $L (- 7 7*( ( $ 7 (I5( $L $ ( * % ( $( ( $L ) - 5*($ (5 I# $ & $ & $L!6# < $ # ( $ "' -% 5 ( $*(- 5 $ $& $ $ ( $ ' -%* # $# $$ 5 $' 3 $ & 7 $$ 5 (- %$ $' (- 5$ # %) $ $ ( *(-# $'75$ # 5$ %) 5 $ $ ' $ ( $ * -$7(-# # $ ' ($ () ( # 5& 7$ (- & & $' K (- % -$ 5 5( $'$(-5$($ $ ' # (- $*(-% $& # 7$$ '. (- $ & $* & $ & 7 $ $& ( ) ($ ' (- ( $ )55$ ($)$ '$5(-%5 )$ ( ) * 7 ( - ' 67 7 $ $# $ ' Bu bölüm Nugül Chambers ın Firma Deerlemesi kitabından alınmıtır. Beta Basım Yayın Daıtım, stanbul, 2008, 2. Basım, Sf

30 @=4' * 7 &( 7*7 - $ 5-'? * # -$ ( #! " ( # $ 7) () $ *) $ 7- () $ $' # ) 7 - )5# *75$ %$ % $I7( ' ( * # $ $ $ $$$( () ( - * $ ) ) $' ) $ () 7* 7 - $ $ &7' * # 5 $ $ ( $' 0 * 5 7 ) 7F $ - 7*- ' K 7F # - ) # ) ( 7F )$ ) $($ ' $ 5( 5 $' 0 * F $ $ ( 7 7 $$$ ( $ %$ $ * ( $ $' (5$ 5( # $ ( (-*&% *& %5 - ' & ( (- $ $ ($ -* # - #) *# $- % % (- 7 ( ' - ) # % 7 5$ - ( & %$%(5$$ ( ) & - $' ) $$ # # -$ $- $$( ' 30

31 - 77 $$$ $ 5$# $'*(-# )(' % # 5$$5 ($7 ( ' -$* ( 5$ # %) %F 5 $'. * 5$$ # %) &$ $ %) # %$ ' $$(- )- %) $ $ ' $$ - %) ( % $ $ $ (-# ) $ )5( ' $$ - (- %) $ 5 $ ' $ %) %F$ ( - (%) $ *%) $5 $ $&$' $%) *# %) $ - $ ( $ $ $ ( ' 0 * %) $ ) :HH'HHH.'* %) $ YAH $ $ ' $ $ $$5$%) $ ) ( )5 ( '.' IIIIIIIIIIIIII E) $ ) :HH'HHH E) YAH 0$%) DH'HHH BHH'HHH.' (- - Y:H $ 5$ :H'HHH.' # $ $$<.' 5) :HH'HHH 0$# :H'HHH E) $ ) BDH'HHH E) YAH 0$%) J:'HHH 37$ :H'HHH.' # 5$ )$ $ $ %) $ ) % 5$ %) ' $ %) $ * 5$ %) DH'HHH.',$* J:'HHH.', $ D'HHH.'%) #$$ '5()- DH'HHH.' $ * J:'HHH.'!DH'HHHID'HHH" $' $ $5$# $%) $&() -$' $%) $(%) $ $ ) ( ( # )5 ( ' 31

32 %) $ R UE) ( R#I#[ ( R#!BI%"!B'B" $< ( R%) $ #R %RE).$ 5#)$$ ( RH*:H!BIH*AH"RYB: (%) $ )- Y:H$ YB:$)5$ # *( ) $ %# %-*(- %$ &$&% (-' &% 7 # )$$ $ $ $ ' &% %$ (# #$&% & ( 5$# &% %$ $&% & ( 5$7$ '/ $ $&% $ () ) $ (' $ &% %) $ 5* %) $ % - ) $ $ - ' =M'#BG,# #>- # # YD*%$ BH% $ B'HHH.BHHH$ &% - ' &% 7 B'HHH'HHH.'$ ' $ &% 5$ # DH'HHH.'$ '6 %$$ # &% & 7 DH'HHH.'# ( &% $ B'HHH'HHH.' $ ) 5$ )$ ' $$* # &% - $ )- $ $ $ $ ) 5 $' K &% $ # $ $ &% & 7 5$ - ) $' 32

33 &% %$ $# &% & 7 75$ $ ) ( )5( '.' B'. :'. BH'. \\\\\S\\\\ ]\\\\\\\ DH'HHH DH'HHH B'HDH'HHH &% & 7 &% %$ (&DH'HHH.'# '&% %$ ( BH'$DH'HHH.'# ( )- 7 B'HHH'HHH.' $' &% ( &% $ $(( '.$ 5( &% * ($B'HHH.'$$($ '$$ $ # &% &7( ' 2 B 2 : 2 N^R\\\\S\\\\S ]S\\\\S\\\\\!BS $ " B!BS $ " :!BS $ "!BS $ " 2 N^R_\\\\S\\\\ RB!BS $ "!BS $ " $<!B':" N^ R&% -# $7) 2 R. # 5$ R&% ($ $ R&% -# R&% %$ $ $ * &% - ( * &% # $7) ()$5$# %7 $ # $) 7- # % $'.$5 % (#)$$<.' DH DH B'HDH B'HHHRI\\\S\\\\S ]S\\\\\ BS $!BS $ " :!BS $ " BH 33

34 $ RYD?5$#$&% YD( ' # $YD*($&% 7%# 5$ $ ' - % YD,$ $& $ ( * &% & 7 7 5$ ' 5&( &% *&% & ( ) $ '$$YD&% -$ $ ' 0=M' #BG,#*#- $ # 5$ ) %) )5$ $ '?- # $ - ) %) 5$ $$$'.* # 5$ ) $ )5 7 %) $ $# $ %) $ * &% $ $ ' &% - %) $ # $ &7( -!B':" ' #$ %) $ % )$ ' $$ # $ ) ( ( ' 2!BI%"2 :!BI%" 2!BI%" N ( R \\\\S\\\\S ]S\\\\ S \\\\II!BS $ " B!BS $ " :!BS $ "!BS $ " 2!BI%" N ( R _\\\\II RB!BS $ "!BS $ " $ $ * %) 5$$ &% $ $ $ * ( )- # $' `&% E) $0 +,(5$% 5$ $$&% $ ) ( $' 34

35 .' DH!BIH*AH" DH!BIH*AH" DH!BIH*AH" BHHHR\\\\\S\\\\\S ] S \\\\\IIII!BS $ " B!BS $ " :!BS $ " BH $ RYA*D E) YAH $$ $ #-5$$ &% %) $ YA*D (' E) $ $ $$ &% YD( ' >=C-,'M' # 3) $)$&$--) $ 5 $'K) $ 7$5 ) $ *(5$* * - $ 7 & ) ( - $ # $) ) $(( ') $# ) $ % ' K) $ $ ( &% # $) $$$ $ $$* ( ( $ &% ( ( $ $ $$* &% $ # &7( ' B 2 S\!IN "!BI%" $ R\\\\\\\\\!B'A" $<!SN "=: $ R&% 2 R. # 5$ R&% ($ N R&% -# $7) R&% %$ %RE) 35

36 .$ 5 $ B'HHH.' &% - AD.' -) $ 7$($'$$( &% # $) G;:.'$!B'HHH.'UAD.'"')5&% $ ) ( &7( ' B DHS\!B'HHHUG;:"!BIH*AH" BH $ R\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!B'HHHSG;:"=:!DHSA*D"!H*CH" $ R\\\\\\\\\R GJC $ RY;*:B * $ %) $ YA*D &7 &% *&% -) $ $ $$Y;*:B, $ '? $&% -) $ -&% $$',=",##,-4"/ 222#, M' # 8)$&% # 5$ $( $#$#*5 $$-$ ( 75( ' 0 (5$&% &7 ) % B':,#*# 5$ $ 7$)5 $ ) ( $$( ' : :2 B B N ( R_\\\\\S\\\ RB:BS $ =:BS $ =:!B';" 36

37 # B'HHH.' ($ *:H%$ YBH $*$( $ # 5$ ( &% &- $ '.$ #$(&% $ ) ( &7( ' B AH AHBHH B B N ( R_\\\\\SBHHH\\\ RB:BS $ =: BS $ =: AH ;H BHHH B'HHHR_S RB!BS $ =:"a!bs $ =:" AH $ =:RY; ( $ $ R:!Y;"RYBH' $*Y;% YBH&7&% *-$ # ) $ '.$ (# $ $$*# ( -' 0 $ 7 &7 )5 $ Y; # ) * - (# $ $$ ) * ) YBH,$!Y;M:"#' ( $ # $&7( ' $ R!BS $ *" : IB #$ 5)$$ $ R!BSH*H;" : IBRBH*:; # ( $ ) YBH,$*YBH*:;,-)5$ '.$ ( $ # # 5$ 7$ (5 $* -$ $ )$ '.$ 5* B'HHH.'$ &- $ &% - ) $ YBH % $ &% # ) GHH.' $ ($' $$ &% YBH,$# ' K# B'HHH.' $ $YBH# 5$ $GHH.') $' 37

38 AH ;H BHHH GHHR_S RB!BS $ =:" B!BS $ =:" AH $ ( $ $$ ) % $ ) ( $ ' $ : IBRYBB*;G - ) $ &% YBH*:;,$ YBB*;G, '(&7$&% # %) #)5$$ ' E) YAH$($ $ $*&% $ ) ( $ ' $ RH*BB;G!BIH*AH"RH*HCG;RYC*G; &5 YBB*;G&7&% *%) $ YC*G;,$ >-.### & ( 7 5$ % ) %$ & $ '& &% %$ & (5 ( $ $$ # % $ $ ( ' 0 ( 7 5$ $ & * ( # 5$ &% ( )5 ' $ %$ & $ $ $ & (' & $ & 7 # $*$ & $ & 7 )55 %$'$ & $ & 7 75$$5* & $ & 7 $ 5 % 7 ' * # (-% ((- 5$$ 7 $ & 7 75$ ' - $$ & 5$ 7 # ' 0$ ) 7 5$$ $ $ )$ ' #7*$ 7$ & 7 7$ 5 5$$ ' & $ & 7 5$ 7*$ & $ & 7 $$$( $ '$ # 7 $ F 5$ ( ' & $ & 7 & ( $$ $ # $ $( ' $$$*7 75$ *)( 7 ( *# $) 7 5$ 5$$ '$75$ ( ( $' 38

39 75$ ( ) $ $( *($ $ # 5$ $$) ( ( 5 ($ $ '7 (-$ 5#*(-# %) $ )$$ * 7 5$ 7 %) $ )$ $ $' $(- $$ & * $%F $ ' $$*%) $ * & (- )5 # # 7 - $ $& ' & (-)5-5( %F& 7 '$ & 75$ *# # )-$ #) ( $$( $ ' # 5$ $ ) $ $ #%- $$ # 7( ( $ ' 3( # 7 5$$ $ ( ( 7 $& 5$ $' & $ - # $ # &7' 7 7 R\\\ $<!B'C" 7 R. 75$ R& $7)!K) $ $ $ 7) " 7 R& $ 0 ( & $ ( 5$$ ;HH.'%$ ( ( # G';HH.',$' -$ & $ ) ( &7( ' 7 7 R\\II ;HH 7 R\\\RY;*:C G;HH 39

40 & 775$ ( * -$(& $'4 -() $ $' $ $& $ &% $$* $ & 7) *&% # ) $$& $)5$ '75$ # 5$ $ (# 7%) $ # -$$&('.$ &7$* & $( $# $ 7 5$ 7$($ '55$ -$( $ $5 $# 5$ - ( $$' 5 ( $$* 7 5$ 5 - &7 $& &7( ( $$ 5$-% )$ ' # $ B'HHH.'* 75$ YB:& $ -$ $ ' 7 - $( $ $5 5$ '& $ ) &7 $ ) ( $ ' Dp kp, üç aylık = $$ *( $ & $ $ ) ( ' 7R!BS$*-"AUB 37YB:*:;,-$ 7) $'?5$ - 7 5$ $$* 7 ) % $' & $ - - Y:$-) $ 7( $'$$ $&7 7 GDH 7 A IBRYB:*DB K ) $ & YB:*:;,$* YB:*DB, ' $ 7 5$ # -$ ( %) ($' 40

41 @=?=?= " $ 5* # & 7 % # 7 $ $' & 7$( *# 7 $ % & ( $ $ % $ ' ( 5( $ ( # $ ( '. 5 # $ (5$ $ $ ) $ 5 ( ' #& $ ( # $( *# $ %) ( *# $# - 7 #( ) ( - $$ ' 3 $ & 7 ($ ( ) * # 5 $' 3 $ * & 7 $ & $ ) (' $ ( * & 7 # - $ $ $ $ $ )! "* $ $ & 5$7$'? & $ & 7 * $ $ $ ' & ( 7 - -( ' 3 $$* & $ $ * ) & $ 5$ 7 $ $'. & $ $% - $*)75$ $ ( *& $ $$$ $$' - $ * ( & $ ( ) $ ) ( )5( '? RS? $( )5 $ $< B U R\\\S\\\III!B'J" $< R3 $ () B R3 ( (7 R3 $ 7 $ B R3 $ ()$ (( (# 0 *( & $ 7 $ J;H.'*)$(7 & $ # DBH.' & $ $ '$$& $ () $ ) ( ( DBHUJ;H R\\\S\\\\\IIII J;H J;H 41

42 RH*HASH*HDRH*B:RYB:.#$(() 7 7 $ ' 0 &7*$ *5 (- & &7$ $& ' K 5( ) ( # %$ $ ' ($(-$$$ &% -$$((%&% *($5$# 5$'& - $( 75$ $('5$( & $ & 7 5$ 7 ( ( $ ( ( 7 $ - $ 5$ ' # ) ( $' $ 7 -$ # ) % & $ $ )5 $& # ( $' 7$ ( * & $ & 7 ($ 7 $ $ %( 7$$-)-' # 5 5 $ 7 $' 5 $ & $$ # $ ( '(5$*5 &7$ & * % -& $ $' 0 &7( ) ' $ & $ &$)#$$-()5 $ $'$( 7($$ $# %# $$ " 7($+?$#$) ( $$ '$ $?$,( $ $ $$$' $ 7$ $ & * % - & ' =,.### $ & $ * # % $ & 7 & $' (- %* & $ & 7 * - * &% & 7 ) 5$ 7$ % %) 5$$ $ & $ & 7 5$ 7'$ $ & $ & 7 # ) $5 &$' $ ( ) $ ) ) $$ & $ & 7 & $$ $( '? ( ) 75$ 7'$& # %$ $( ($ ' $ & $ & 7 5$7&) &*&) %&) $7 & $ & ( % ( 5'$$ & $ & 7 *& $ & 7 ) ( $( & 7 $ $ '3( $ & $ & 7 $ & $-$ $( ) 75$ $ '$ & 75$ ( * ( & $$ 5 )- 42

43 $' 5 ( $$* - & $ $ &77)$ ' 3 $ ) # *75$ %$$ & 7$ & ( ) & $ * $ & $ 7 $ &7( ' - $% B'J'# $ ) ( $( ' S )$R R\\\\ BS.$ 5 R DBH.' % R YB: $ ' % # )$$*& $ # R\\\\\RJ;H.' BSH*B: ('.$ $* $ & $ () $ % # ) &7* ) $ 7! " % ) $ & $ #! B " & $$'3( *5 & $ ) # $ & $-)-'& $7( & -%( - $ $ ( ' $* $ & $ # &7* & $ ) # & ) # & $' * & $ ) # $ $*# 5$ 7() $ ( 5 ( '5 $*# 5$$ 7 $ % ( $ $ & &7$7) $'.5 )5* ) 7 & $ $ * 7 ()$ # $ 7 7 # ( ( (' ( * $ & ($ ) $ $' 1 $ % 7 $$$ ($ $ ) ( #$ ( ' $5$ $5$ $ 7 75$ 75$ ()# R\\\\\\\\IIIS\\\\\\\\IIIS ]!BS"B!BS": B: R\\\\S\\\\S ]!BS"B!BS": #)5*# $ & 7 # *) ($ 7 $ $ $' $ ) ( $( ' 43

44 R_\\\\!B'D" RB!BS" $< R$ & $ 7 $ R5 $& $ ( 5$7 R$ & 7*# - $($ $ $)5* $ # )5( ' 7$ $ )5* 5 $ ) ( &7( ' = 5>--/##M0* &( ( $7$ ( ) ( *# $ (( 7( '5( $$$ & * & ( )5 ' ( 7 5$ * )%$ % % - - ( '75$ ( $ $$$ & # $ #$&7( ' D R\\\\!B'G" $< R$ & $ 7 $ R$5$%)$5$(( 75$ R$ & B'G1'#$*$ & &7 # $ ) ( ( ' D R\\\\!B'BH" 0= 5>--/##M00*#, $ 7 7) &$57*( $5$$ $5( ( $($ '0 5 5$7! "*) $(( $!)"( ( '$$)5$7! B "R!BS)"$) $ ' $ $( $% $ % 7 : R B!BS)" ( ' $ ) $ ) ( )5 ( ' R I B!BS)" 44

45 R!BS)" 7&( ( $)5*& - 7& 7 * ) 7 % 7 ( & ( '$$< R!BS)" $< R?$5 7 $< R\\\\!B'BB"! I)",)5$$ $$ & (' R\\\\S)!B'B:" $ $ & *) $5$ 7 )! = " 7(!)"7 ' $ & 7 7$ R) S( ) ( 5 $$' # )$ & $ ( AHH.'-' 7 $ 7 )5 $ $ Y;H, & 7 $$'?- (# % $ 7 YD $ )5 ' ) $$$%$ $ $ ' $ & 7 # A'HHH.'$'% $# $ & $ ) ( &7( ' R \\\\S) P o :HH A'HHH 45

46 $ & $7$ & 7 ($ ) 0=-*#2#4# 3 $ & 7 7 ( * # ( % 7 7$ $5$ # ) $ *& $ & 7 7$ # $( '$ # $(*# & $ & 7 ' *$ ( ) ( )5$($$' *# & $ & 7 # $' & $ & 7 $ $ ( ( $ $ $( -$' % ( $ $$* & $ & 7 (# 7$7 $'7 $(7( & $ %&% ( *)$ ( %( 7( $ ' 5( $$# * $ 7 $ $ $ # $ $ $( ) $ - $' # ( ( * $ & $ & 7 $ % ($ ) ( $ 5#%$ ' $ &% & 7 ( ( # ) *& $ & 7 $( ( 7 ) $ $' $ & $ & 7 $ # $ ( 7 - ( ) ($ ' $ ( ) $ $&$ # $ ( ) $ $& $ $' $$ $ # *& $ & 7 7 $ ($ ) $' - 7 $$$*& $ & 7 ( 7 $)%) 5$ )$ '$ ( $ 7( $& 7)- ' 7 $ # $ $$* # % ( $ 7 $ & # $ ( '.*& $$ $ $ - %) $ ' # $ * $& 5 ( $ * ($ ) $ $ $ $& 7 # $ ( ' &7* ) %) $ )$ '$ & $ ( (%$'.$$ 7 &7 - B'B: ' # &7 - $ ( ' - # ) %) )$ ' 5 $ # &7( ' 46

47 $< R ) % R?%) $ $ )5$ * $ & &7$ #* ) %) $ $ $'.$$ & &7$$7 &( ( $ ) % 5*& ( AHH.' Y;H, $* ( YD % & 7 # A'HHH.' $( ' 5 $$* )%) $ ) ( ( ' R\\S)!BI)%" :HH AHHH RYG?%) $ $$ % $ ) $&5&7$ & $'?%) $ -* $ $ $&-( ' >=#C-#.### $ # 5 $ $*$ # $ $ & -' $$# & $ - $$ ' $ 5 7 $ & $ # $*# )5$ %# & 5 ( ( $$$)5' & $ -$ #5 $ ) ( ( ' '? $7# - $# $ # $( $! -# "* (' $ #!5 # "* ' %& 7 # '. -& # %$ & $ $& ' $ - & $ - 47

48 ) $ 5 $' K ) $ $ * # $ $ 7) *& 7 # $$&$ $'* - & $& - )( - * ( $ $ # $( '. & -) $ $ * ) ( ) $* & & % & ( ) $ * & $ - $ 5$ %) * % $ ) $ 5$ % () $ ) ( ) $$'. & $ -$ $$5*( $$ # $ - ) $ $ & $ - $'.$ $ $ ) $ & -# & $ () $$' & 5 $ 7 &7$ B'B: '# $* -7 $ ) ( #$ ( ' R \\\\S)!B'BA"!BI#" $< #R. & $ -) $!BI#"R. 7$ -# $7) 7( * $ & &7 $ % 5* & &7 - $ ' 3 5 5# &( & $ - $-AHH.'*7$Y;H*& $ 7 # A'HHH.'%(YD,$ '% *# -) $ %& 7 # YB;$($'5 # & 5 # A'HHH.' YD;, ' $$ - & $ ) ( ( ' R\\\\S)!BI#" :HH :HH R\\\\\\IIIIISH*HDR\\\\SH*HD )5 - & $ & &7 $& ' 5 & 48

49 7 # A'HHH.' $ $ - 5 $'. - & # $) $$ & $ # $ ) $ $ ' $$* # & - $ # - ) $ & ( ( - $ *# ( 7 5$ 7( % ( $ 7 7 # $ $ * # ( ' $$ -* 7%( $ ( $ & $ 7 # $ $' 3 # $ $ # -$( ) $ $ 'K # $) ($ * 5 5-$( & # $ % #& $ $$' # & $ -$$ & $ # # 7# $ ' 3 $ # $ 7 $ # & 7 %# $( )5) ( $ ( ' 3 $ # $ # $ % # $ *) ' 7 - $& $ 5( ## B- 5 *, " 6N-&8 %$$*( # %() $ -% - (( $$ ' $)$ $ $$( # %*(% 7 $) $) ( '$5$ 7 7#5- $ ) $ ' % 7 -* ( % ($ ) $ $' ( ) $ ( # %$$ 5 $'$b &7% c& #$) ' % $ $* $ $ $ $ ) ( ( % $$'% $ ' I. -$* I $&) - & $($* I - 7 $ #$* I E) % * I I. # $(-(-7%( * %&&) ( )-%) $7* ( ' % $ $ $ $ * & ($ %&$$ $( ) $ $ ' 4 $() $$($'4 ( & ( 7$$* %$ ( $ # ' ) ( $' 4 ( & $ 7$$ $ $& #) % 7 ( ' 49

50 0 *& () # )5 '.* #$ $ & $& &) $ % $& 7 ' # 7 )5# $ % & $ ) ' # $ & &)$ -# $$$ )5( ' 5)5* & 7# %() $ $' $ 5 $ 7 * & $ ( ' 4 RM 7 %$$*& $ () # 7 7 $-'$ $ ) ( #$ ( ' 3 $ () R4 # S!(M7 7 " R 4 Sd! + U 4 "!B'B;" $< R3 $ () 4 R4 ) dr + R#5) d! + I 4 "R3 $ 7 )5( () * # *7 7#5( ) % ) ) #5 $! "( # $'.$5$ (*( & $ 7 ( & ' ( & $ )5 & $ 5-$' (* # % $ $ ( $' $ & $ $ *- $ 5-) 7 $ $ * %& $ & $ $ '5( & $ (B, '? ($*7 YBH & $* & $ $ YBH & $ $ 7 YBH$ *& $ $YBH$ )5$ 'B, & $ ( 7#5$7 ( % &$%$ ' *# % $ $* ) * ( $ $ ( $& #$' +$* ( ( # % $ %$-*( $ $ 7 ) ' $ 5 $* 7 % -$ $*& &- )5$ %(5 7 # $ $$ $ ( $ ' % $ $ ) $ (#( -)5 # *( % 7! + I 4 "(&7$' 50

51 0 &7$* 7( $( # # % $ $* $ )5 &7 75 ' I 4 #! 4 "& $ * I 3 7 $ (!β"&7* I I 7#5()! + "& $ * %&7 $$ # & (& $ ' 4 # YD*7 7#5) $($ * $ ) ( &7 ' R 4 Sd! + I 4 " R R YDSH*J!Y;" RYBB*; 3 $ $ $& $% $( $ * 5 B*D$$$ $$ ' RYDS!B*D"!Y;" RYBJ % $ $$* - & &7 - $( $ '& - # $ ) ( $( ' R\\I BI# 7$ $ YBB*; &7 '. & $ - ) $ YBH $ ( $ * ( & $ ) ( &7( ' YBB*; R\\R\\\\RB:*JD BI# BIYBH $* 5 &7 ) * 7( $ # %$$ - ' # 5 &7$ 7( $ # %$$*( ( #$ $ '$ $&) $& -% % )% ($' % $$$$($ ) $ '$ # 7 7 ' $ - ) # & $ * 7 () ( &7 51

52 )$ ' ( ( & % &7$ * # %$$ 5 &7( ' #* 7 ( $ # & $ & 7 5$$ 7( &7$$'$$ 5 *(& $ ( - $( $ $ )$' 1$ 7 ( ( $ $ ' $5(& $&( (( ' # -( $5(*5 ( *( ( $( % # ( $5 ( ( $ 7 5$ %% ( * 5 &7$7($)( '? ( * ( # % ( 5 &7$*# %$$ 7($ & $ $' 3 $$ $ 7 &7 - # $* ( $ % - $ )$ ( ' $( )( $$)$$*( & $ $$$ ) (& $ $() ( ( $$'$ $ ) * # 7 7 ' 3 ( $ ( ( & $ ( ) 7 ) ( ( 7 ' $ # % $ $ 7 ($( $ $ ) ( )5 ( ' $$ ) ) R R 4 S4R R = ". ( & % ) & $ & ' # ) $ 5$ 7$-* -) ( $ ) % *(& ' # ( $ 7 5% %( - ) & '( - ) -5*# & $$ 5$( $# =-$ ' =-# & 7 # *)- $# 7( 5$$ $) $(7( (5 $$ % $ ) ( )5 ' =6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 52

53 & $ # 7( -$$$ -7$$$$$'=%7( -( $ $& $ & # &7( ' R=M( - & $ $ ) & 7*&7$ (-$ *) $ -$ $& )$' 3 & ) $ 7 )- - &7 7( ' =- $ - - & $ # ( ( % $ $ $ & )5$ # 7$)5 ' 0 * ( # # =- B;=B ($ % 7 $( # - B:=B # & $ $ # $ $ ( $ ' =- # ( & $ '. $ ( & # & ( $ * (&$ # )5$&#5$7($' 3 $ # & ) ( * # ) - & 7* 7 $ # =- ( & $ & $$$' $$* # =- 5 ( & $ # ( - # ) $5$ ( - % # $ & ) # =- 7 $ # =- $ $ ( $ & $$$' &5$ & &7 ) (5$% B'BB,#*# =- - $ $( ' 5 # $% ' R\\\ e I) * 7 5$! = " % ) $ & $ ( ( - #$$ *& $ $ # $ ) ( ( ' R\\\ e I) $ P o K \\\R\\\!B'BC" e I) $ = * # =- $' * # =- ( - *(( #5$%)$' -*# =-$$' 53

54 0( # % $RBHH.'*RH*A*RYB;%)RYBH ($ '% )5& $ # < BHH R \\\R\\\\\IIIR:HHH.' I)H*B;IH*BH =-< H*AH \\R\\\\R\\\\IIIRD B I)H*B;IH*BH -< \\RD B H :HHH B R\\R\\\IIIIR:;H.' DD # =-< H*AH \\R\\\\\IIIR:H B 3 $ # < BHH STTTTTFFFFS;HHH.' $ # ( - # =- % & $ $ $' =- 5 ( )* )$ ( 5 &7$7 $' )5< 0 B R\\\\\\III =- 54

55 0 $ &7$ YBH( )5# =- D ( '$5 &7 $ $< B 0 R\\IIRYB:*; D =-:H$$ < B 0 R\\RY; :H $'-)5# =--*5 $ $ ' =- * &7$ ( -$ $ ' 6 $ ( & % & $ 7* - - $' =- *# ( -$ ( )5) $ ( ' ($ $ $ )* # - $ $ &$* # =- & 7 ( $ ' 0 ) * # =- # & 7 # * )- $# 7( 5$$ $) $(7 ( (5 $ $ ' 37$ ( - $ * ) $ -$ $& )$' =- $ - -* & $ # ( ( % $ $ $ & )5$ # 7$)5 ' 0 ( # # =- ( 7$ # # =- )5 $ 5 # & $ $ # $ $%' =- $$% $ $$ # ( - % & $ & 7$$ ( ' # * # & #$ ) $ ) ( ' ) * 7 $ $7) % 7 7 $'3 $ & 7 # -$ $ & & ( $$ $ %(() $ ' ( -$ *# 7 7 $ ( ' 5 ( $$ * # 7 # () $' ( # $(-$ $* (-5$ # %) $ ' (- % & $ -* 5$ % $ & $ & 7 () $ ( ' )-( $ 55

56 $- )-' * ( $ # ( ) $' K $ ( %$' ( ) * &7' - #%) $ ( - $ 7-7 7$' &7- $7' $ ' B' <37 - $!7" &7' :' <3 < - $ -7'7 ' * F ' N 2 - $$$ # &7'$5*# & 7 $%$' $ &7 ( 5 $' 0 # (-* & $ % 5 ( $ ( 7 & 7 ' 7 7 $ % # ( $ $ % 7 7 ( $ ' # $# $ %7 $ $&7( '0*$#$ ' # 7D;H.'$(-$*CH.' $ & $ % GJ;.' $ $ $'8(-!$"YBB*&!7"* YB:*; $' $ & 7 $ :';HH.'*$ & $7B:;.'%(YD,$ ' 8)%) YAH,$' % $ * $ $$# &7( ( ' 56

57 ;=&O2#2##*/)#,- 5-##M/# 2 5-8!.'" Y "2#!0*) >-M#, A==? -*#2#- HE9== 9 7B'DD;'HHH'HHH BHH =&O2#2####M/# "8(- &7< 0(- YBB% '( $ # (- 5$$ # %) 5$'$(-)- *%) $ &7$$$')5< &% %) $ R $!BI%" RYBB!BIH*AH"RYBB!H*CH"RYC*C ("7 &7< 7 * &7 ) YB:*; % ' " &7< 0 R:';HH.'* RB:;.'*)RYD% '% $ &7( ' B:;.' 7* - $( $5$ 5$ 7$' 5$ 7$ & $ * ) 7 5$ $ ( '$&7$,$ )$ ' R!BS)" R\\S) :;HH 57

58 ?= &O5-*##M/# &7 $ ($)5( ' Y 8 7 E) $ - $ 6!.'"+ + + I8 -D;H'HHH'HHA;BBC*C:*GJH I & B:*;B:*; I GJ;'HHH'HHH;: C*GCD 7B'DD;'HHH'HHHBHH ($7&7)5$ # ' $ # $ ( ' R> $ $!BI%"S> 7 7 S>!B'BJ" $< > $ R 7 - $(- > 7 R 7 - $& > R7 - $ $ R - 7 R & R %R E) 0 % #)$$< R> $ $!BI%"S> 7 7 S> 7%) $YC*C %YA;(-$* YB:*; % & $* % Y;: $ $' ( $ # 58

59 & 5 $( $ # ( -$ $ $# % 7 $ &7( ' 7 $ $$' ( # $# $ $ *7 $ $ $-*$#$ $ 7 $ $ ( ' 1# +F * - $'. *( ( $ *( # %( ($ '+F *# $ $ # * $ $ $ $' # $ $ # - * F % $' # # $ $ * &7$ - ) $ $ $' 2 # & 7 $ % 5-* F # 7$ 5-$ ' $ # $ ( &7 ( ' $ $ & ( * F $ ' 7 7$ ) 7F*7F )%) $ # F $ $ 7 #()$($ '.$% 5 # * & 7 $ 7 $%(- %) $ YC*C* & YB:*;* 5 $ ' &( (-* & $ 5 7%( ($ $ $) 5( *# ( $$'?-# (( - $) -(( %(((-* & *5 %$&( ' ( $ # ( ( $ -' ( $ * &( ( $(-% 5 $ ) $) * $-- % ( $)$ '-%5$ $ $$ 5 $) $% 7 7 $ ( $ ' -( ## %) %F $ # # 5$ )- - $ ( ' (- 5$# %) $ $ (-# 5 # $ %F $ ) $ ' ( (- # $ $- # (-# 5$ $ $' ) $ $ 5 # )- $ & # 5 ( $ ' $# 7 # - *%) $ $ # ( ( 59

60 - $' # ( $ 5 -$5 $'?-*& $ & 7 ) '$$5)- ( ) 7 - ' ( $ $( ( $ (- 5 $ $- $ $ $ # 7 $ % ( ( 5 $' ) - 5 ' $$%% (% ) # $$' %) %)%) 5$ 5$ $ ' $$ OO7$' 3( # (#) *7 $ ( - $' # %%) $5 O # ( ' ' % ) # $ ) ( $ < (-% ) < k b = F Yıllık Faiz Giderleri = B Borçların Piyasa Deeri (1.18) & 7 ) < R E R S Hisse Senetlerinin Getirisi i Hisse Senetlerinin Dolaolaı Piyasa Deee!B'BG" 7!7 "< O Net Faaliyet Geliri R R V Firmanın Piyasa Deeri $ # 7 $ ERS*!B':H" 7$ R (! B B + S "S! S B + S "!B':B" 60

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Ş ğ Ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ğ ç ğ ö ö ö ö ğ ö Ş ç Ş ç ç ç ç ö öç ö ö ğ ö ö ç ç ğ ğ ö ç ö ğ Ç Ş ç Ç Ş Ş Ç Ş ç ç ç ç öç Ö Ş ç Ğ ç ç ö ö ç ç Ş ç ö ö ç ğ ç Şğ ç Ş Ş ç Ü ç Ş Ş ğ ç ç ö ç ç ö Ö öç ö Ç Ö Ö öç Ö ğ Ö ç öç

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

TIMKEN 2015 FİYAT LİSTESİ

TIMKEN 2015 FİYAT LİSTESİ 1 TMK 02473/02419 RULMAN 61,95 EUR TMK 02473/02420 RULMAN 55,00 EUR TMK 02474/02420 RULMAN 28,575*68,262*22,225 40,53 EUR TMK 02710/71005 RULMAN 65,00 EUR TMK 02872/02820 RULMAN 28,575*73,025*22,225 37,27

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ Sayfa TABLOLAR LİSTESİ, xv ŞEKİLLER LİSTESİ xiv No xiii BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER I. GÖREV ZARARI KAVRAMININ TANIMI

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

www.aygunaydinlatma.com.tr

www.aygunaydinlatma.com.tr www.aygunaydinlatma.com.tr AYGÜN, elektrik ve aydınlatma ürünleri sektöründe, 1993 yılında pazarlama amaçlı olarak yerini almıştır. Firmamız pazar şartlarına uyum göstermiş olup, hızla gelişmeye, ithalat

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz.

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Jonathan Lewellen Finansal Yönetim 15.414 Güz 2001 Final Sınavı 2 Talimatlar: Sınav için 1 saat 20 dakikanız bulunmaktadır. Tam kredi alabilmeniz için ayrılan sürenin

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.04.2012 y: 2012/41 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İKB İş Gö Thv v B 31 2012 Th İy Dğ

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

1 22207 RULMAN 35*72*23 49,68 EUR 22208 RULMAN 60,17 EUR 22209 RULMAN 45*85*23 56,64 EUR 22210 RULMAN 50*90*23 59,95 EUR 22211 RULMAN 74,66 EUR 22219 RULMAN 229,85 EUR 23026 RULMAN 451,84 EUR 24122 RULMAN

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

BİRİNCİ BöIüm ÖLÜM VE YARALANMAYA SEBEBİYET VERİLMESİNDE SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ

BİRİNCİ BöIüm ÖLÜM VE YARALANMAYA SEBEBİYET VERİLMESİNDE SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ İçindekiler T e ş e k k ü r... 7 7. B askı Önsöz (Sema A k s o y )...9 6. B askı Önsöz (A hm et M, K ılıç o ğ lu )...11 6. B askı Önsöz (M e tin F e y iz o ğ lu )...13 BİRİNCİ BöIüm ÖLÜM VE YARALANMAYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 4: Portföy Teorisi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 4: Portföy Teorisi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 4: Portföy Teorisi Bölüm 2: Uzantılar Bahar 2003 Giriş Daha uzun yatırım dönemine sahip bir yatırımcı hisse senedi piyasasına daha çok mu yatırım yapmalıdır? Dinamik yeniden değerlendirmenin

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

!"!#$"%&$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%

!!#$%&$'!%()*)#$+$,%$-$,.% !"#$%"'%(#)*"+*$%,%-./"%-01'.2!34567!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.% /%0%!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%1$'!02345% ; -*=C> +*AA*@E> %-A%=?*- F-%=C%?*"+*$%,%-G>?*"+*$%,%-%/"%-0@#""%=0"(%@A%C0-H;>G">A*=>A@*=E%"0I(%$0JG%A%=C%I%E%/C%I

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

DOĞAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA KATALOĞU 2015

DOĞAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA KATALOĞU 2015 DOĞAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA KATALOĞU 2015 2015 yılında 15 nci kuruluş yılını kutlayan Doğan Otomotiv, sektörünün güvenilir imalat ve ithalatçılarından biridir. İş stratejisini beklenenin ötesinde hizmet

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

12. HAFTA (RİSK VE GETİRİ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

12. HAFTA (RİSK VE GETİRİ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 12. HAFTA (RİSK VE GETİRİ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL GETİRİ VE RİSK SUNUM İÇERİĞİ MENKUL KIYMETLERDE GETİRİ VE RİSK YATIRIM YAPILIRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN ETMENLER BEKLENEN GETİRİ VARYANS STANDART

Detaylı

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER EK 2: SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE BAŞVURU SAYI VE YÜZDELERİ A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER A001 İNSAN İLAÇLARI VE DİĞER ÜRÜNLER (ATC SINIFLAMASINA GÖRE) A Sindirim sistemi ve metobolizma 10.550

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

Ğ Ğ ç ü ü üü ç ü ü ü Ğ ü ü üü ü Ğ ç ç ü ü Ş Ş ç Ç Ş ç ü ü ç ç Ş ü ç ü ü ü ü ç ç ü Ç ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç Ş ü ü ü ü üü Ş ç ü ç ü ü ü «ç ü Ç ü ü ç ü ü ü ü ü ü ç ç ü ç ü ü üü Ş ü

Detaylı

Parametrik Yer Eğrileri

Parametrik Yer Eğrileri Parametrik Yer Eğrileri Haldun Gürmen Özgür Cemal Özerdem Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Alernatif akım devrelerinde parametrik empedans veya admitanslara sık rastlanır.

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi Boy S00 Direk yol verme Sağ - sol çalışma Montaj kiti bara montajı için 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D aşağıdakileri içermektedir: kablolama kiti bara

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

! " #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir.

!  #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir. ! " #$%& ' $'!# # #kısa dönemde güncellenme gereklilii hissedilen,!!)* # *, ancak mevcut standardın revizyon sorularını ele almaz, hatta herhangi bir revize kriteri belirlememitir. Yorumlamalar,düzeltmeler

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR 1. ÜLKE KODLARI (CNT) 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR 1 Ocak 1996 tarihli ISO-3166 da belirtildiği üzere ISO alfa 2 Ülke Kodu uygulanır. 2.

Detaylı

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 İskonto Oranları Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 Bugün İskonto oranlar SVFM kullanarak Beta ve sermaye maliyetini tahmin Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 9 Graham ve Harvey (2000, sayfa 1-10) Tekrar SVFM

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

ğ ş ş ğ ö Ğ ş ö Ü ö ğ ğ ö Ş Ü ş ş ğ ö ş şş Ö ş ş Ş Ö Ü ş ş ğ ş ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş ö Ğ ş ş ğ ş ö Ğ Ç Ç ğ Ş Ş ş ğ Ş ö ğ ş ö ğ ö ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ö ş ğ Ç ö ş ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ş ş ö ö Ş Ş ş ö ş ş Ş ş ş ş ö ö

Detaylı

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU 31.03.2015 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu... 5 2014 Yıllık Sonuçlar... 6 2014 Dikkat Çekenler...

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Yakup BOZKURT Okul Müdürü

Yakup BOZKURT Okul Müdürü ŞHİT Uİ PAİ AADOLU İA HATİPLİSSİ Sayı : 015-1- Sınıfın Adı : 9A 4.10.015 1 3 4 5 6 7 8 İG9 BUS Gİ DYL COG SA ŞBAŞ İG9 BUS Gİ DYL COG SA BD1 FFD A DYL İG9 BUS Gİ DYL YU YU DYL İG9 BUS Gİ DYL İ SBLU İ Fİ

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye yapısı M&M teoremi Kaldıraç, risk ve AOSM Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Esas amaç Pozitif NBD yatırımları için,

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile

Detaylı

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları Servo Motorlar & Opsiyonları Ürün Unimotor FM Seçim Tablosu Unimotor FM Unimotor FM 250 Seçim Tablosu Unimotor FM 250 Unimotor HD Seçim Tablosu Unimotor HD Unimotor (Klasik) Seçim Tablosu Unimotor (Klasik)

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

Sermaye Artırımı. Ders 14 Finansal Yönetim 15.414

Sermaye Artırımı. Ders 14 Finansal Yönetim 15.414 Sermaye Artırımı Ders 14 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye artırımı Tanıtım Finansman modelleri ve piyasanın tepkisi Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 14 ve 15 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme 2. Bölüm:

Detaylı

http://www.cengizonder.com Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014

http://www.cengizonder.com Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ocak 2009 / SORU - 1 K hisse senedinin beklenen getirisi %35 M hisse senedinin beklenen getirisi %25 olup, her iki hisse senediyle oluşturulan portföyde 20.000 TL lik K hisse senedi

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.09.2012 y: 2012/105 Ku: Ġ R K Ü L E R Güük G Tğ y R O R Ö: kş Güük üşvğ ( N:2) Dğşk p D Tğ ( N:3) 2012/105 u kü y k. Ġg Tğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE

Detaylı