FNANSAL YÖNETM!" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FNANSAL YÖNETM!" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%'"

Transkript

1 1

2 !" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-''&. -'' /#$ $ $ '-''&0%#'' 1)23+4#$) ' ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 2

3 %$ ( ) *!" %$##$#, -$ ' %* ## $## # % 4.5 * ## #% + %67.7*&$#' (!)% *(&' '% 8.5 % #.5 * *+$, -'./% + #5- +$ *01*,%#5%#0- * 2 *+$ $#% % 9 % % *!' 3!## *+$ $##, 42# ( (5$ % -$ $' %$ ## $#, ) - :; 7 5 &7<==>>>'7')%' $ $ ( ' %$- % ( (5 - $ $ ($)5 $ '!"#'*2 50*2 *2#*2 ($!)#,-*# #" #+" #" 678 # +"7 ##$# 9 A B: BC : : D D + %67.7 B B A A.5 % - B B A A A B: BC %% B B A A 4.5 #5$4 %? 37 + #5- +$ E +$ G AH ( F +$ #5%# #5.5 %-#5.5 $ B B : 9 ; ( $ ' 4( 3

4 ;8 <... 9 ;=; ##)... 9 ;= ###$#>##$'... 9 ;=? ###4##)#,# # ###'###$# ;=9 ###"'4*#* B';'B ;=A :##"##4*#* =;-! :'B'B :'B':0$ == -$#### =?-$#*,... 22? ?=;######'>... 24?=###)

5 55 A'A'B' A'A':' +F A';'B' 1? A';':' 1? A';'A' +$ ) I B(3C =;=&$# ;'B'B' % ;'B':' & %-$ ;'B'A' & % Hızı Yöntemi le Tahmini ;'B';' ;'B'C' ;'B'J' == (!) ;':':' $ ;':'A' ;':';' ;':'C' # A8 D A=;= 5' 54' A== 5$# C':'B'! " C':':' +&(!#" # C':'A' K C':';' $ ) C':'C' -E 6!E$$E " E8(B B E=;=(&4' E== (&#,#

6 E=?= 'F ",(&' '&-#'" < B =;=4-,)'&& D'B'B' 0$ D'B':' ++( 0$ E +( 0$ D'B'A' ($ 0$ D'B';' $ #0$ == ##46#G D':'B' 3) $! )"8)L D':':' D':'A' 8)%F =?= -*#G )8)%F%%F )K *+#G D'A'B' # )8)%F D'A':' # ) ) H8: 4B.< H=;=-' H== G':'B'5? G':':'K56? H=?=(-##%B#'#,/ H=9=4**# H=A= 5& ;84: C: ;=;=*,#6-*I"8*+$*

7 ;== -*I":FB#*, BH':'B' #5? %#5? $ BH':':' E-# # BH':'A' BH':';' ) BH':'C' %.$ BH':'J' 67 # BH':'D' $+$ ;;8 (J: 6KL ;;=;= 01*,### ;;== -$# ;;=?= C*--$!*, ;8 : B:: C ;=;= M/+*# )!! ;== #*+*# )!! ;=?= J##+*# )!! ;?8 <: ;?=;= 2*+$ $ # ;?== 4('4!&!> B33B3B #) '*I, BA':'B' BA':':' >$

8 %>$ :/*# * 67!2 67 *67 " *M " &!M * " $!N & +"*!6 # & +"% (! &+" $ I/ BA'A'B'? BA'A':' > > ;98 3B33: 4<< ;9=;=!'3!#&/#>/ B;'B'B' E$ 5 $!3$)" B;'B':' E$ $ ( F C

9 ;8 < ;=; ##) # -$( 7-$ 7 -$' % $# 5 )5 * - )#$ $ %($$'#$ -( 7-$$ ( 5$' )$5-$'&- *($7)*7) ( -* ) -* ( ( $ % # ) $ % -$ 5 $5-$' * $5 -$' *( $$( *& ( -* $ -$' $ 7 -* $ $5 -$' $* 5$( % * 5$ %$ )- % ) ( # $) $' $ $( * # )- )5$ -$' 8%$7F %$ * %$ 7F%$7$' 5$* % $5 -$' $# $ -* 5 7 $ -* 5 ( ) % # $ -) ( ' %7-*$5-$'--*5*O F ) ( $ -* ( ( * 7 % - % ( $ $ )( $ ' - *7-$' $ - $ - ' *# - -O)7%#5 ( $ - $ ($'. # $ $ % $'. $ - ) $ $ ( )$ ' 6 ( $ ) 7 ) $7- - $$' ;= ###$#>##$' 5 # 7 $ -' * O $$ $ '+$( # 5 *# % *# 7* $5% $% 5 * % O $*# (% 7 * # ($ #)5$ ' 9

10 5 % ) $$ $- $ % - $ 7 ' *# %( ( '&- *$5% $% ( $ # 7 $ *# 7( ' ( #$ *# 7 * O $ ( $ ' - * # $% % ( -$# 5 $(-5$$' ;=? ###4##)#,# # 5 # 7$ - ' & & # * # ) * % $ & 5 ' 5 $($ $ ' $ % $$$' ( ( 5 - $ --%$ ' ( - ( ( $ -% $' % $ ( $'.5 $< # $ * # (* % F $ * 7 $ $ % ) $5 7F %' 5 * # 7 $ -$ $ 5 -' % $ $ $ )5$ ' # 7 $ *# ) * $ $$ $ $ ($' - $ $ $' 5 $*# 7 $ -( - $% $$)$' ###'###$# # 5 (55) - $ $ (5 - $ $' 0 &((5$ ( ) # 7 ' $ $ % $ %$ 7* 7# (* (- % $ (- &( ' 3&) ( # $ *# 5 )5 %5 $&' ( (# ( %*# ( * $ ( * # (5 )5% $' (5# 5) - $ *# ( ( ($ ' 5) - # (55) - $ )5< 10

11 Y ö n e ti m K u r u l u F i n a n s m a n K o m it e s i G e n e l M ü d ü r G e n e l M ü d. Y r d. (Ü re ti m ) G e n e l M d r. Y rd. ( P a z a r la m a ) G e n e l M ü d. Y r d. ( F in a n s m a n ) M a li le r M ü d ü r ü D e n e tim M ü d ü r ü ;=9 ###"'4*#* * # ($ &7 $ ( * 5-7 % # 7' )- % - $ ( $5 7# ) $5 & 7 ' 5 $' (&$ # $ 7 P - # Q* # $ $ $ 7P$ # Q5$' ( ) $#$ $& - 5 * $ # * # * ** 7%'' %7 $ 5 * 7# () $ $ * 7# ($ - $*#$ $ ) $ 7#()$ $ )5 ( ' ) ( - # 7 )$ ' * # 7 )* & )( ) $ $$ % &$# - ) 7 7' # 7 # # % 7(- $ $' ;=9=; :##" 6 ($ ( $ $( ) $ ' + ($- $ &7 $' &7 -( ( ) $ '37 ( ( #$ ' $ ) *)- % 5 #$ ( ' 6 $ $?8 $ ) ( $ ' 11

12 6 $$%-)( ( - $$' 6 $ % % F & $ $ $' 6$ $ $ % -$ $ 5 $ ($ ' 6$ $ ( ) $$' 6$$ $ )- %5( ) $$ $' 6 # - $ $$ - $ #$')5 $ ) ( )7' ' $ 6 '+.76 2'6 '6 ;=9=;=; -,:# $ $ $ * $5% %$ ( $ $ $ ' %$ (- 5$( 5- $ % - 7 $( $ ' $ * * I% $' =N:#<5% %$($ )5 ( $' 5E 2 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( 2 :($ '* & 7$ $5%7*%$($: $# $ $ ' 0=F:#6-,:#8O$5% %$ ( )5$ ' 7 -% $ $5%$&#( ) $ $( &7$)5$$ $ ' 5EI I6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( I B ( $ $ '. $ $5 %* %$ (- 5$( ( $$ $ ' 12

13 ( -$ $ $5 7 $ $5 7 $ $& # P) ) $ % ) &Q P$ $5 %Q ' $ I # ( ( -$&&7 - $ # ) < 3S(+SE$ I6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( >= -:# 6 /*#0:#8< 1 & $ * %$(-$ ( )5( $' 3!S%1$ $E" 1 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E$.( 1 H':H, $ $ $ ' ( $$ *($ 7$% $( )5) $' ;=9=;= /#"#,42##:# 7% %$(- 5$) 5- $ ()77$' ( * 57 $* 7 - $(-% 5 $) % 5 # $5 % $ $ % $ 5- $ $' %$ (- 5$ ) )5 $' =(*)# -+ */#:# 6## 4,):#8< % %$ (* #7!%7 #7"(5 $$ '.(7 $-6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII #7 % $( ( $( $ 5 # $ $ )5$ ' 0= "-#-# -+ */#:#* 5 # 7!% 7 #7"(5 $$ ' 0 0 IIIIIIIIIIIIIIIIII% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII #7.(S0 % $ - & 7% #$# $ $ ' 13

14 >= 4 B, 0#> 4#-#% */ 4#-:#O %$ ( 7 * % $ %$(# $ $ )5 ' E$.( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7! #7",="2#B,0#>4#-#*/4#-:#O8%$( 7 * % $ - %$ (# $ $ )5 = 8E$.( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7! #7" =(*)#,, " B5:# O.( 5 $ ( &$ ( ) % ' +$$ 5 %* 5$ $$ $ %-(' +$$ $%&% # ) $$ %$$5 %$'.(7 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII +$$ 0E 6* B,$ - '. * $$ 5 %* ( $$&#' += :*+### :# < # $ 5- $( $ ' 1 $( $ (- $$ ' O.$ I T 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0$ G= 2# B-#% "-#- :# O % 5 * # $%$5# $ $ )5 ' E 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0 M= 2#B-#% ':#O%$%!0 S 8 E$.( " * $% $%$(-%5# $ $ )5 ' E 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII %!0S8E$.(" 14

15 6* ( $ - ' 6 ( $ ( $ % ( %$(# $ $ )5 ' =,, 2# B-# "-#- :# 6 :#8 O +$$ $ % 5 * $$ $ % $ 5 # $ $ )5 ' 6$ $$ $ % ( -$ #$$' +$$ E!1" 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0 6(,$ - ' 6(,$ - $$ $% 5# $ $ )5 % - )% ' ;=9=;=? C& 222#2##"#,42##:#6 :#8 %% 7 $ 5-$ $' =*- '.":#O$% &* $( - $ )5 ' ( * ( $5$ - $# $ )5 ' + + % 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII $ $&7' 5( S5 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII : 6 * ( $5$ - $# $ )5 ' (5*( $-)$( $ (( RIIIIIIIIIIIIIIIIII % 3 $% &7$( $ % (5$)5$ ' 0= >-# '.":# O $% & * $( - $& )5 '*( $5$-$# & $ $ #$$' 15

16 $ 1 % 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6 (5$$* ( $ - )$ ( & $ $ (( & RIIIIIIIIIIIIIIIIIIII % 3 $% & & ( $$ % 7 $($)5 ' $% & (( (5& $ $ ( ' >=." 5 '.":# O 3 $ $% & * * (%('&$ -$ $)5 ' 1 3% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 63,= C& 6&8 '.":# O 1- $% & * - ( $5$ - $# $% * - 7$)5 ' 1 1K % 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 61!1 R5EUE$.(" $ * - & 7 $ % $% & % $ ) $ # $ $ & 7 $ )5( ' 6 - % $' = $## B- '.":# O 5% $% & * $5 % % 5-$ '6 * $5% & $ $* $ $5%)$-# $)5 ' 6& -$)-( $( '((& 5 )5$ ( ' 1 5E% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 65E += 2# B- '.":# O % $% & * $ % % 5-$ ' 6 * $%7 $ $*$ 16

17 $% % $)5 ' 6 *& 5 )5 # ( ' $ $ ( ' 1 E% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6E G= */ -+ '.":# O 7 # $% & * # % 5-$ ' 6 $ * # % ( $ $)5 ' 1 7 #% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 67 # 6$ 7 - $)5$ ' M= "-#- '." :# O 0 $% & * 5% 7 $)5( $' 6 $( ' # * )- % %(' #5* ' 1 0% 36RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 60 4P-:# O * ( $ $ 5-$ $' =4P&#,-&-$#:# ;F (!&4Q&:# $ -( $)5 $' ( *& - $ ( %$' F 4Q&:# $-#$ # $ 5-$O$$ $ )5 '?F :5#4PQ&:# * $ - $ )5 $' 6* # $ $ $ 7 $ )5 ' 17

18 @F $#4Q&:# $-$5$)5$' 9F $#4Q&:# $57$5-$ $' 0= #0:# 6 "## 45:#8 O + &( * & ( % $% 7 $ 5- $ ' 6* & 7 #$ ( ( $ O7)5 ' 1 +4( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 07 >= -*#*- #0 :# O ( * 7 5-$ $ )5 ' 6* # ) 5-$ ' E) $0 OS? $' 4( 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7! #" &( 7* 5 ) P%) $ 5 Q ( )5 P# ) $ Q 7 % ( 7 7 % (5$ ' ( $$ )$ ' $$( $$$ ',="4&:#O * 5$$$ # ) $ ( $5$ - $ )5 ' 5$ ) # *5$ 75$ )5$' E) $0 OS? $ 6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? $ =4"#):#<& $ ( $ O7 & $ (# $ ' 3 $ -6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 $ O 75 ) $ ( $' +=(&(& *- 64 )& *-8 O ( * ) ) $ ( ( $$' ( & $ &$ $&7( ' 18

19 7(? $ 1!+ "RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! U? $" 7(? $ 1!"RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6 * ( 7 # % 7 7* 7 ) (5 (' ;=A :##"##4*#* * ) ( ) - # - # 7 7 $ &$$ ' # 5 # - 5 ( < I I I 1 %(- #( -%)( 7 7( - ) 5$ ( P Q$ ' $#%( ) ' $%- '/ B'B # 5)5 ( ' 19

20 -;=; Yatırımın Verimi Satıların %si Olarak Faaliyet Karı X Devir Hızı Faaliyet Karı / Satılar Satılar / Top. Yatırım Satılar - Satıların Maliyeti Döner Varlıklar Sabit Varlıklar Satıların Fabrika Maliyeti Stoklar Artı Artı Satı Masrafları Alacaklar Artı Artı Yönetsel Masraflar Nakit 20

21 8 4 =;-! ( $ ) ( *( ( $*$ #5 *5$ & $ % - &-)- $( $ ' & &%$-'?& - # ($' 5 * $ ) ( )( #( ( ' + 0$ =;=;&-#- 5 $( $ %& $ ' + - * % %$ $!(**-**(*$7*% ) ( "' + - * $ % $ )7 ) $ ' $( 5 - $' ( 0$F%$7 8)5 # ) =;=,&-#- + % & $ $ ( 5$ $' 5$ 77 7! "%* 5$ 7 $*5$ )- 7)-!7 %# " 5$ $ '5 $ ) ( ( ' 21

22 , - 6> -8O ($ &&) ( $ $ 5$ $ ' *- -O 37* * & ) ( $ * 5$ )$ $* 5$)*5$ )- $ ' #+ -O 0$ )$ $ P% (Q $5% $ ( $($ # )- $ ' -O 0$ )$ $ % $ ) %) *#%)%) $ 5 ' =;=?=&-#- + % & $ # $' $ ' == -$#### 5 * % $-( 5$$ ( ( - $% 7$$ %( $ %$$5 ( ' =?-$#*, $ * 5 ($$* $' ) 3$) ) E$ $5% 7!P7Q" E$$5% 7!P#>$Q"?$5% 7!P#Q" 67!P7 Q" %$5% $ >7*$5% >7 +($!P$ Q" 22

23 23 $ $!P$ $$ Q" 5$( ) ( ) * P8.5 Q $ % '

24 ?8?=;######'> 7*# # - $( #) %- 5$(( $ ' 7*#) % - $ )# $) ( ' 7 % $7%(-7$ $ ' $ 7$ )5 $7 '?=###) 77$$-$(7#( -*7# )(*7##(% (- $ '?==;*+*(#)* $ %$# ( $ 7#( - 5 '5 ( $ $$V& ( -V$'$# % 7*# #%7 #&7 $ &7- '3 ( 7#( - #7*7 #7 $ *#$ # - 5 $' 5 ( $$* ( - &) # $ % $ ' #( -$5$$&< B' % ( ( & ( ( - &( 7 7* :' $ $ 0(* A' #%7 ##$)' # ( -W 5* ( ( & # & )5 $ ' #( --#5&( < B'.$ 5 < 5 $* & $ & $ $ ( ( - ( '0 ** * ( %* (-% & ) $&7 ($ #* * %$ (-* 7 (- % & (5( 5$ $ ' :' 6.5 < 5* 5 # - ' 0 # - $ ($ $ % ) - 7 & ( )$ ' 24

25 @' 4)5 <4)5 ( ) '$ $ 5 - $( $'* % $ ( ( - ( - ) $ )5 ' 4O E $$VXV# ( -' VXV # -!." # # 3 XXX E XXX :'JHH 8E G'HHH XXX 0 XXX +E*1 XXX */ RRR */ RRR #$% &<B*;H $ Y <YAH %$% &<:*; I<B OF<Y:H ''<BD'HHH. $% &<BH '&' <:H) +E!1"% #7$5( %$5$ $' C 3O 6' 3 3 R$ =' BDR$ $ R;C'JHH R;C'JHH=H*AHRBAB'J;H IIIIIIIIIIIIIIIIIIRBH BAB'J;H=:*; BS9A=E 3 RGA';HHI:'JHHIA'CDHI;C'JHH." 0 " S9=??==*+*0*2 #) (*) $5) & $ '. 5 & )$ 'K & $ * % ( $ '* - %)) $ & $ * & ' & 7$ * ) ) $%5 ) $ & 7' 25

26 4O ++.? 0 E0 E 1O % $ O 2 5?(!." :H'HHH C';HH A';HH!Y::*;" :'HHH B'AHH ;CH ;AH 2 5 -!." AHH!Y:" - :'BHH!YBH';" E 0$E) B':HH!YC" ('E'*1 D';HH!YA:';" 8E #7 #7 2 $5 :H*HHH.*)& ::*HHH. $# & -%$L C 3O #?(!." ::*HHH ++ BA*D;H O J*B;H.? A*G;H 0 :*:HH CCH E0 B*;AH E!YAH" CBC 1O G:A O 5=4 26

27 # -!." AAH - E GGH 0$E) ('E'*1 8E -+*/ +*/ # # % (* # ) $5$ & $ % )5* # & $ ($' 8%$( 7 7## (* # ) ( * 7 7$ $5$ & *# & $* $7) )5 ' (&( - I #)(* I #( -* I O$7 * I $ 5 $( ) & -%$' # # (* (5$ ' % ' - $*1O% ) ( - ) ) $* #$ %(-$ ' * 5$%) * 5$ O 7* #7*(-5$ % $ 1 (- # %$ # ( - ( (-$ ' 5 * ) $ % ( $$' 5 ) & 7 % & (- $ # 7# 7$ '1 (- - $*# ) %( (' 1 (- %$ 7 7*(%$ ( *# * #%() ( #5)5 $ ' )5$ - )* $ & )% $ 5-$ '?$ $ $ - *( $& (- $ $'$ $ ) - $*& $ *&% %(' ) ( $ $ $ * * - ) ( # $ 27

28 $$$ #%$ $ $$ ) - $' 1 ) $($ - %'. & $ * 7'3$$% $$ ' * %$ 5 ) $ *# 5$ %%) $ - $$' 1 (- $ 5 -%#&) $ )5 5 ( ($' ( - (-$ &&) ( $5$5 *5 (5$7 $%%$( $ (-7( % #%*(#$- - ( ' 4O # :HH;6*/(*+ D*AHH*HHH.*C*HHH*HHH. %D*DHH*HHH.(- ' 7 YAH, *YAH,( *Y:H, $( & $ $ 'B6:HH;,$:*HHH*HHH., 6*B*:HH*HHH., /($& $ B*HHH*HHH.,$ ('2 # ) -!(-5$ $& "( ' / 7 )5 & $ B*:HH*HHH. ) ( ($' 11<:HH; /( $ 7% ( %(- ) $$L C 3O :>- 20 D*AHH*HHH C*HHH*HHH D*DHH*HHH!YAH"!YAH"!Y:H" B*CDH*HHH & :*AHH*HHH :*AHH*HHH :*HHH*HHH 1? C*GCH*HHH J*CHH*HHH 1 A*GCH*HHH A*HHH*HHH B*HHH*HHH D*GCH*HHH ) B*:HH*HHH B*:HH*HHH B*:HH*HHH J*JCH*HHH 28

29 @8 B : # ) $$#( '<.(*!-" 0!0".( # $ $ * 5 # #$ '.( $ * # $ ( 5$ $' 0 (( 7*# -$( ' 0 (( &) 5$ ) ( ( $5$ $ ' 5 5 5$$$' $ ' (- $L (- 7 7*( ( $ 7 (I5( $L $ ( * % ( $( ( $L ) - 5*($ (5 I# $ & $ & $L!6# < $ # ( $ "' -% 5 ( $*(- 5 $ $& $ $ ( $ ' -%* # $# $$ 5 $' 3 $ & 7 $$ 5 (- %$ $' (- 5$ # %) $ $ ( *(-# $'75$ # 5$ %) 5 $ $ ' $ ( $ * -$7(-# # $ ' ($ () ( # 5& 7$ (- & & $' K (- % -$ 5 5( $'$(-5$($ $ ' # (- $*(-% $& # 7$$ '. (- $ & $* & $ & 7 $ $& ( ) ($ ' (- ( $ )55$ ($)$ '$5(-%5 )$ ( ) * 7 ( - ' 67 7 $ $# $ ' Bu bölüm Nugül Chambers ın Firma Deerlemesi kitabından alınmıtır. Beta Basım Yayın Daıtım, stanbul, 2008, 2. Basım, Sf

30 @=4' * 7 &( 7*7 - $ 5-'? * # -$ ( #! " ( # $ 7) () $ *) $ 7- () $ $' # ) 7 - )5# *75$ %$ % $I7( ' ( * # $ $ $ $$$( () ( - * $ ) ) $' ) $ () 7* 7 - $ $ &7' * # 5 $ $ ( $' 0 * 5 7 ) 7F $ - 7*- ' K 7F # - ) # ) ( 7F )$ ) $($ ' $ 5( 5 $' 0 * F $ $ ( 7 7 $$$ ( $ %$ $ * ( $ $' (5$ 5( # $ ( (-*&% *& %5 - ' & ( (- $ $ ($ -* # - #) *# $- % % (- 7 ( ' - ) # % 7 5$ - ( & %$%(5$$ ( ) & - $' ) $$ # # -$ $- $$( ' 30

31 - 77 $$$ $ 5$# $'*(-# )(' % # 5$$5 ($7 ( ' -$* ( 5$ # %) %F 5 $'. * 5$$ # %) &$ $ %) # %$ ' $$(- )- %) $ $ ' $$ - %) ( % $ $ $ (-# ) $ )5( ' $$ - (- %) $ 5 $ ' $ %) %F$ ( - (%) $ *%) $5 $ $&$' $%) *# %) $ - $ ( $ $ $ ( ' 0 * %) $ ) :HH'HHH.'* %) $ YAH $ $ ' $ $ $$5$%) $ ) ( )5 ( '.' IIIIIIIIIIIIII E) $ ) :HH'HHH E) YAH 0$%) DH'HHH BHH'HHH.' (- - Y:H $ 5$ :H'HHH.' # $ $$<.' 5) :HH'HHH 0$# :H'HHH E) $ ) BDH'HHH E) YAH 0$%) J:'HHH 37$ :H'HHH.' # 5$ )$ $ $ %) $ ) % 5$ %) ' $ %) $ * 5$ %) DH'HHH.',$* J:'HHH.', $ D'HHH.'%) #$$ '5()- DH'HHH.' $ * J:'HHH.'!DH'HHHID'HHH" $' $ $5$# $%) $&() -$' $%) $(%) $ $ ) ( ( # )5 ( ' 31

32 %) $ R UE) ( R#I#[ ( R#!BI%"!B'B" $< ( R%) $ #R %RE).$ 5#)$$ ( RH*:H!BIH*AH"RYB: (%) $ )- Y:H$ YB:$)5$ # *( ) $ %# %-*(- %$ &$&% (-' &% 7 # )$$ $ $ $ ' &% %$ (# #$&% & ( 5$# &% %$ $&% & ( 5$7$ '/ $ $&% $ () ) $ (' $ &% %) $ 5* %) $ % - ) $ $ - ' =M'#BG,# #>- # # YD*%$ BH% $ B'HHH.BHHH$ &% - ' &% 7 B'HHH'HHH.'$ ' $ &% 5$ # DH'HHH.'$ '6 %$$ # &% & 7 DH'HHH.'# ( &% $ B'HHH'HHH.' $ ) 5$ )$ ' $$* # &% - $ )- $ $ $ $ ) 5 $' K &% $ # $ $ &% & 7 5$ - ) $' 32

33 &% %$ $# &% & 7 75$ $ ) ( )5( '.' B'. :'. BH'. \\\\\S\\\\ ]\\\\\\\ DH'HHH DH'HHH B'HDH'HHH &% & 7 &% %$ (&DH'HHH.'# '&% %$ ( BH'$DH'HHH.'# ( )- 7 B'HHH'HHH.' $' &% ( &% $ $(( '.$ 5( &% * ($B'HHH.'$$($ '$$ $ # &% &7( ' 2 B 2 : 2 N^R\\\\S\\\\S ]S\\\\S\\\\\!BS $ " B!BS $ " :!BS $ "!BS $ " 2 N^R_\\\\S\\\\ RB!BS $ "!BS $ " $<!B':" N^ R&% -# $7) 2 R. # 5$ R&% ($ $ R&% -# R&% %$ $ $ * &% - ( * &% # $7) ()$5$# %7 $ # $) 7- # % $'.$5 % (#)$$<.' DH DH B'HDH B'HHHRI\\\S\\\\S ]S\\\\\ BS $!BS $ " :!BS $ " BH 33

34 $ RYD?5$#$&% YD( ' # $YD*($&% 7%# 5$ $ ' - % YD,$ $& $ ( * &% & 7 7 5$ ' 5&( &% *&% & ( ) $ '$$YD&% -$ $ ' 0=M' #BG,#*#- $ # 5$ ) %) )5$ $ '?- # $ - ) %) 5$ $$$'.* # 5$ ) $ )5 7 %) $ $# $ %) $ * &% $ $ ' &% - %) $ # $ &7( -!B':" ' #$ %) $ % )$ ' $$ # $ ) ( ( ' 2!BI%"2 :!BI%" 2!BI%" N ( R \\\\S\\\\S ]S\\\\ S \\\\II!BS $ " B!BS $ " :!BS $ "!BS $ " 2!BI%" N ( R _\\\\II RB!BS $ "!BS $ " $ $ * %) 5$$ &% $ $ $ * ( )- # $' `&% E) $0 +,(5$% 5$ $$&% $ ) ( $' 34

35 .' DH!BIH*AH" DH!BIH*AH" DH!BIH*AH" BHHHR\\\\\S\\\\\S ] S \\\\\IIII!BS $ " B!BS $ " :!BS $ " BH $ RYA*D E) YAH $$ $ #-5$$ &% %) $ YA*D (' E) $ $ $$ &% YD( ' >=C-,'M' # 3) $)$&$--) $ 5 $'K) $ 7$5 ) $ *(5$* * - $ 7 & ) ( - $ # $) ) $(( ') $# ) $ % ' K) $ $ ( &% # $) $$$ $ $$* ( ( $ &% ( ( $ $ $$* &% $ # &7( ' B 2 S\!IN "!BI%" $ R\\\\\\\\\!B'A" $<!SN "=: $ R&% 2 R. # 5$ R&% ($ N R&% -# $7) R&% %$ %RE) 35

36 .$ 5 $ B'HHH.' &% - AD.' -) $ 7$($'$$( &% # $) G;:.'$!B'HHH.'UAD.'"')5&% $ ) ( &7( ' B DHS\!B'HHHUG;:"!BIH*AH" BH $ R\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!B'HHHSG;:"=:!DHSA*D"!H*CH" $ R\\\\\\\\\R GJC $ RY;*:B * $ %) $ YA*D &7 &% *&% -) $ $ $$Y;*:B, $ '? $&% -) $ -&% $$',=",##,-4"/ 222#, M' # 8)$&% # 5$ $( $#$#*5 $$-$ ( 75( ' 0 (5$&% &7 ) % B':,#*# 5$ $ 7$)5 $ ) ( $$( ' : :2 B B N ( R_\\\\\S\\\ RB:BS $ =:BS $ =:!B';" 36

37 # B'HHH.' ($ *:H%$ YBH $*$( $ # 5$ ( &% &- $ '.$ #$(&% $ ) ( &7( ' B AH AHBHH B B N ( R_\\\\\SBHHH\\\ RB:BS $ =: BS $ =: AH ;H BHHH B'HHHR_S RB!BS $ =:"a!bs $ =:" AH $ =:RY; ( $ $ R:!Y;"RYBH' $*Y;% YBH&7&% *-$ # ) $ '.$ (# $ $$*# ( -' 0 $ 7 &7 )5 $ Y; # ) * - (# $ $$ ) * ) YBH,$!Y;M:"#' ( $ # $&7( ' $ R!BS $ *" : IB #$ 5)$$ $ R!BSH*H;" : IBRBH*:; # ( $ ) YBH,$*YBH*:;,-)5$ '.$ ( $ # # 5$ 7$ (5 $* -$ $ )$ '.$ 5* B'HHH.'$ &- $ &% - ) $ YBH % $ &% # ) GHH.' $ ($' $$ &% YBH,$# ' K# B'HHH.' $ $YBH# 5$ $GHH.') $' 37

38 AH ;H BHHH GHHR_S RB!BS $ =:" B!BS $ =:" AH $ ( $ $$ ) % $ ) ( $ ' $ : IBRYBB*;G - ) $ &% YBH*:;,$ YBB*;G, '(&7$&% # %) #)5$$ ' E) YAH$($ $ $*&% $ ) ( $ ' $ RH*BB;G!BIH*AH"RH*HCG;RYC*G; &5 YBB*;G&7&% *%) $ YC*G;,$ >-.### & ( 7 5$ % ) %$ & $ '& &% %$ & (5 ( $ $$ # % $ $ ( ' 0 ( 7 5$ $ & * ( # 5$ &% ( )5 ' $ %$ & $ $ $ & (' & $ & 7 # $*$ & $ & 7 )55 %$'$ & $ & 7 75$$5* & $ & 7 $ 5 % 7 ' * # (-% ((- 5$$ 7 $ & 7 75$ ' - $$ & 5$ 7 # ' 0$ ) 7 5$$ $ $ )$ ' #7*$ 7$ & 7 7$ 5 5$$ ' & $ & 7 5$ 7*$ & $ & 7 $$$( $ '$ # 7 $ F 5$ ( ' & $ & 7 & ( $$ $ # $ $( ' $$$*7 75$ *)( 7 ( *# $) 7 5$ 5$$ '$75$ ( ( $' 38

39 75$ ( ) $ $( *($ $ # 5$ $$) ( ( 5 ($ $ '7 (-$ 5#*(-# %) $ )$$ * 7 5$ 7 %) $ )$ $ $' $(- $$ & * $%F $ ' $$*%) $ * & (- )5 # # 7 - $ $& ' & (-)5-5( %F& 7 '$ & 75$ *# # )-$ #) ( $$( $ ' # 5$ $ ) $ $ #%- $$ # 7( ( $ ' 3( # 7 5$$ $ ( ( 7 $& 5$ $' & $ - # $ # &7' 7 7 R\\\ $<!B'C" 7 R. 75$ R& $7)!K) $ $ $ 7) " 7 R& $ 0 ( & $ ( 5$$ ;HH.'%$ ( ( # G';HH.',$' -$ & $ ) ( &7( ' 7 7 R\\II ;HH 7 R\\\RY;*:C G;HH 39

40 & 775$ ( * -$(& $'4 -() $ $' $ $& $ &% $$* $ & 7) *&% # ) $$& $)5$ '75$ # 5$ $ (# 7%) $ # -$$&('.$ &7$* & $( $# $ 7 5$ 7$($ '55$ -$( $ $5 $# 5$ - ( $$' 5 ( $$* 7 5$ 5 - &7 $& &7( ( $$ 5$-% )$ ' # $ B'HHH.'* 75$ YB:& $ -$ $ ' 7 - $( $ $5 5$ '& $ ) &7 $ ) ( $ ' Dp kp, üç aylık = $$ *( $ & $ $ ) ( ' 7R!BS$*-"AUB 37YB:*:;,-$ 7) $'?5$ - 7 5$ $$* 7 ) % $' & $ - - Y:$-) $ 7( $'$$ $&7 7 GDH 7 A IBRYB:*DB K ) $ & YB:*:;,$* YB:*DB, ' $ 7 5$ # -$ ( %) ($' 40

41 @=?=?= " $ 5* # & 7 % # 7 $ $' & 7$( *# 7 $ % & ( $ $ % $ ' ( 5( $ ( # $ ( '. 5 # $ (5$ $ $ ) $ 5 ( ' #& $ ( # $( *# $ %) ( *# $# - 7 #( ) ( - $$ ' 3 $ & 7 ($ ( ) * # 5 $' 3 $ * & 7 $ & $ ) (' $ ( * & 7 # - $ $ $ $ $ )! "* $ $ & 5$7$'? & $ & 7 * $ $ $ ' & ( 7 - -( ' 3 $$* & $ $ * ) & $ 5$ 7 $ $'. & $ $% - $*)75$ $ ( *& $ $$$ $$' - $ * ( & $ ( ) $ ) ( )5( '? RS? $( )5 $ $< B U R\\\S\\\III!B'J" $< R3 $ () B R3 ( (7 R3 $ 7 $ B R3 $ ()$ (( (# 0 *( & $ 7 $ J;H.'*)$(7 & $ # DBH.' & $ $ '$$& $ () $ ) ( ( DBHUJ;H R\\\S\\\\\IIII J;H J;H 41

42 RH*HASH*HDRH*B:RYB:.#$(() 7 7 $ ' 0 &7*$ *5 (- & &7$ $& ' K 5( ) ( # %$ $ ' ($(-$$$ &% -$$((%&% *($5$# 5$'& - $( 75$ $('5$( & $ & 7 5$ 7 ( ( $ ( ( 7 $ - $ 5$ ' # ) ( $' $ 7 -$ # ) % & $ $ )5 $& # ( $' 7$ ( * & $ & 7 ($ 7 $ $ %( 7$$-)-' # 5 5 $ 7 $' 5 $ & $$ # $ ( '(5$*5 &7$ & * % -& $ $' 0 &7( ) ' $ & $ &$)#$$-()5 $ $'$( 7($$ $# %# $$ " 7($+?$#$) ( $$ '$ $?$,( $ $ $$$' $ 7$ $ & * % - & ' =,.### $ & $ * # % $ & 7 & $' (- %* & $ & 7 * - * &% & 7 ) 5$ 7$ % %) 5$$ $ & $ & 7 5$ 7'$ $ & $ & 7 # ) $5 &$' $ ( ) $ ) ) $$ & $ & 7 & $$ $( '? ( ) 75$ 7'$& # %$ $( ($ ' $ & $ & 7 5$7&) &*&) %&) $7 & $ & ( % ( 5'$$ & $ & 7 *& $ & 7 ) ( $( & 7 $ $ '3( $ & $ & 7 $ & $-$ $( ) 75$ $ '$ & 75$ ( * ( & $$ 5 )- 42

43 $' 5 ( $$* - & $ $ &77)$ ' 3 $ ) # *75$ %$$ & 7$ & ( ) & $ * $ & $ 7 $ &7( ' - $% B'J'# $ ) ( $( ' S )$R R\\\\ BS.$ 5 R DBH.' % R YB: $ ' % # )$$*& $ # R\\\\\RJ;H.' BSH*B: ('.$ $* $ & $ () $ % # ) &7* ) $ 7! " % ) $ & $ #! B " & $$'3( *5 & $ ) # $ & $-)-'& $7( & -%( - $ $ ( ' $* $ & $ # &7* & $ ) # & ) # & $' * & $ ) # $ $*# 5$ 7() $ ( 5 ( '5 $*# 5$$ 7 $ % ( $ $ & &7$7) $'.5 )5* ) 7 & $ $ * 7 ()$ # $ 7 7 # ( ( (' ( * $ & ($ ) $ $' 1 $ % 7 $$$ ($ $ ) ( #$ ( ' $5$ $5$ $ 7 75$ 75$ ()# R\\\\\\\\IIIS\\\\\\\\IIIS ]!BS"B!BS": B: R\\\\S\\\\S ]!BS"B!BS": #)5*# $ & 7 # *) ($ 7 $ $ $' $ ) ( $( ' 43

44 R_\\\\!B'D" RB!BS" $< R$ & $ 7 $ R5 $& $ ( 5$7 R$ & 7*# - $($ $ $)5* $ # )5( ' 7$ $ )5* 5 $ ) ( &7( ' = 5>--/##M0* &( ( $7$ ( ) ( *# $ (( 7( '5( $$$ & * & ( )5 ' ( 7 5$ * )%$ % % - - ( '75$ ( $ $$$ & # $ #$&7( ' D R\\\\!B'G" $< R$ & $ 7 $ R$5$%)$5$(( 75$ R$ & B'G1'#$*$ & &7 # $ ) ( ( ' D R\\\\!B'BH" 0= 5>--/##M00*#, $ 7 7) &$57*( $5$$ $5( ( $($ '0 5 5$7! "*) $(( $!)"( ( '$$)5$7! B "R!BS)"$) $ ' $ $( $% $ % 7 : R B!BS)" ( ' $ ) $ ) ( )5 ( ' R I B!BS)" 44

45 R!BS)" 7&( ( $)5*& - 7& 7 * ) 7 % 7 ( & ( '$$< R!BS)" $< R?$5 7 $< R\\\\!B'BB"! I)",)5$$ $$ & (' R\\\\S)!B'B:" $ $ & *) $5$ 7 )! = " 7(!)"7 ' $ & 7 7$ R) S( ) ( 5 $$' # )$ & $ ( AHH.'-' 7 $ 7 )5 $ $ Y;H, & 7 $$'?- (# % $ 7 YD $ )5 ' ) $$$%$ $ $ ' $ & 7 # A'HHH.'$'% $# $ & $ ) ( &7( ' R \\\\S) P o :HH A'HHH 45

46 $ & $7$ & 7 ($ ) 0=-*#2#4# 3 $ & 7 7 ( * # ( % 7 7$ $5$ # ) $ *& $ & 7 7$ # $( '$ # $(*# & $ & 7 ' *$ ( ) ( )5$($$' *# & $ & 7 # $' & $ & 7 $ $ ( ( $ $ $( -$' % ( $ $$* & $ & 7 (# 7$7 $'7 $(7( & $ %&% ( *)$ ( %( 7( $ ' 5( $$# * $ 7 $ $ $ # $ $ $( ) $ - $' # ( ( * $ & $ & 7 $ % ($ ) ( $ 5#%$ ' $ &% & 7 ( ( # ) *& $ & 7 $( ( 7 ) $ $' $ & $ & 7 $ # $ ( 7 - ( ) ($ ' $ ( ) $ $&$ # $ ( ) $ $& $ $' $$ $ # *& $ & 7 7 $ ($ ) $' - 7 $$$*& $ & 7 ( 7 $)%) 5$ )$ '$ ( $ 7( $& 7)- ' 7 $ # $ $$* # % ( $ 7 $ & # $ ( '.*& $$ $ $ - %) $ ' # $ * $& 5 ( $ * ($ ) $ $ $ $& 7 # $ ( ' &7* ) %) $ )$ '$ & $ ( (%$'.$$ 7 &7 - B'B: ' # &7 - $ ( ' - # ) %) )$ ' 5 $ # &7( ' 46

47 $< R ) % R?%) $ $ )5$ * $ & &7$ #* ) %) $ $ $'.$$ & &7$$7 &( ( $ ) % 5*& ( AHH.' Y;H, $* ( YD % & 7 # A'HHH.' $( ' 5 $$* )%) $ ) ( ( ' R\\S)!BI)%" :HH AHHH RYG?%) $ $$ % $ ) $&5&7$ & $'?%) $ -* $ $ $&-( ' >=#C-#.### $ # 5 $ $*$ # $ $ & -' $$# & $ - $$ ' $ 5 7 $ & $ # $*# )5$ %# & 5 ( ( $$$)5' & $ -$ #5 $ ) ( ( ' '? $7# - $# $ # $( $! -# "* (' $ #!5 # "* ' %& 7 # '. -& # %$ & $ $& ' $ - & $ - 47

48 ) $ 5 $' K ) $ $ * # $ $ 7) *& 7 # $$&$ $'* - & $& - )( - * ( $ $ # $( '. & -) $ $ * ) ( ) $* & & % & ( ) $ * & $ - $ 5$ %) * % $ ) $ 5$ % () $ ) ( ) $$'. & $ -$ $$5*( $$ # $ - ) $ $ & $ - $'.$ $ $ ) $ & -# & $ () $$' & 5 $ 7 &7$ B'B: '# $* -7 $ ) ( #$ ( ' R \\\\S)!B'BA"!BI#" $< #R. & $ -) $!BI#"R. 7$ -# $7) 7( * $ & &7 $ % 5* & &7 - $ ' 3 5 5# &( & $ - $-AHH.'*7$Y;H*& $ 7 # A'HHH.'%(YD,$ '% *# -) $ %& 7 # YB;$($'5 # & 5 # A'HHH.' YD;, ' $$ - & $ ) ( ( ' R\\\\S)!BI#" :HH :HH R\\\\\\IIIIISH*HDR\\\\SH*HD )5 - & $ & &7 $& ' 5 & 48

49 7 # A'HHH.' $ $ - 5 $'. - & # $) $$ & $ # $ ) $ $ ' $$* # & - $ # - ) $ & ( ( - $ *# ( 7 5$ 7( % ( $ 7 7 # $ $ * # ( ' $$ -* 7%( $ ( $ & $ 7 # $ $' 3 # $ $ # -$( ) $ $ 'K # $) ($ * 5 5-$( & # $ % #& $ $$' # & $ -$$ & $ # # 7# $ ' 3 $ # $ 7 $ # & 7 %# $( )5) ( $ ( ' 3 $ # $ # $ % # $ *) ' 7 - $& $ 5( ## B- 5 *, " 6N-&8 %$$*( # %() $ -% - (( $$ ' $)$ $ $$( # %*(% 7 $) $) ( '$5$ 7 7#5- $ ) $ ' % 7 -* ( % ($ ) $ $' ( ) $ ( # %$$ 5 $'$b &7% c& #$) ' % $ $* $ $ $ $ ) ( ( % $$'% $ ' I. -$* I $&) - & $($* I - 7 $ #$* I E) % * I I. # $(-(-7%( * %&&) ( )-%) $7* ( ' % $ $ $ $ * & ($ %&$$ $( ) $ $ ' 4 $() $$($'4 ( & ( 7$$* %$ ( $ # ' ) ( $' 4 ( & $ 7$$ $ $& #) % 7 ( ' 49

50 0 *& () # )5 '.* #$ $ & $& &) $ % $& 7 ' # 7 )5# $ % & $ ) ' # $ & &)$ -# $$$ )5( ' 5)5* & 7# %() $ $' $ 5 $ 7 * & $ ( ' 4 RM 7 %$$*& $ () # 7 7 $-'$ $ ) ( #$ ( ' 3 $ () R4 # S!(M7 7 " R 4 Sd! + U 4 "!B'B;" $< R3 $ () 4 R4 ) dr + R#5) d! + I 4 "R3 $ 7 )5( () * # *7 7#5( ) % ) ) #5 $! "( # $'.$5$ (*( & $ 7 ( & ' ( & $ )5 & $ 5-$' (* # % $ $ ( $' $ & $ $ *- $ 5-) 7 $ $ * %& $ & $ $ '5( & $ (B, '? ($*7 YBH & $* & $ $ YBH & $ $ 7 YBH$ *& $ $YBH$ )5$ 'B, & $ ( 7#5$7 ( % &$%$ ' *# % $ $* ) * ( $ $ ( $& #$' +$* ( ( # % $ %$-*( $ $ 7 ) ' $ 5 $* 7 % -$ $*& &- )5$ %(5 7 # $ $$ $ ( $ ' % $ $ ) $ (#( -)5 # *( % 7! + I 4 "(&7$' 50

51 0 &7$* 7( $( # # % $ $* $ )5 &7 75 ' I 4 #! 4 "& $ * I 3 7 $ (!β"&7* I I 7#5()! + "& $ * %&7 $$ # & (& $ ' 4 # YD*7 7#5) $($ * $ ) ( &7 ' R 4 Sd! + I 4 " R R YDSH*J!Y;" RYBB*; 3 $ $ $& $% $( $ * 5 B*D$$$ $$ ' RYDS!B*D"!Y;" RYBJ % $ $$* - & &7 - $( $ '& - # $ ) ( $( ' R\\I BI# 7$ $ YBB*; &7 '. & $ - ) $ YBH $ ( $ * ( & $ ) ( &7( ' YBB*; R\\R\\\\RB:*JD BI# BIYBH $* 5 &7 ) * 7( $ # %$$ - ' # 5 &7$ 7( $ # %$$*( ( #$ $ '$ $&) $& -% % )% ($' % $$$$($ ) $ '$ # 7 7 ' $ - ) # & $ * 7 () ( &7 51

52 )$ ' ( ( & % &7$ * # %$$ 5 &7( ' #* 7 ( $ # & $ & 7 5$$ 7( &7$$'$$ 5 *(& $ ( - $( $ $ )$' 1$ 7 ( ( $ $ ' $5(& $&( (( ' # -( $5(*5 ( *( ( $( % # ( $5 ( ( $ 7 5$ %% ( * 5 &7$7($)( '? ( * ( # % ( 5 &7$*# %$$ 7($ & $ $' 3 $$ $ 7 &7 - # $* ( $ % - $ )$ ( ' $( )( $$)$$*( & $ $$$ ) (& $ $() ( ( $$'$ $ ) * # 7 7 ' 3 ( $ ( ( & $ ( ) 7 ) ( ( 7 ' $ # % $ $ 7 ($( $ $ ) ( )5 ( ' $$ ) ) R R 4 S4R R = ". ( & % ) & $ & ' # ) $ 5$ 7$-* -) ( $ ) % *(& ' # ( $ 7 5% %( - ) & '( - ) -5*# & $$ 5$( $# =-$ ' =-# & 7 # *)- $# 7( 5$$ $) $(7( (5 $$ % $ ) ( )5 ' =6RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 52

53 & $ # 7( -$$$ -7$$$$$'=%7( -( $ $& $ & # &7( ' R=M( - & $ $ ) & 7*&7$ (-$ *) $ -$ $& )$' 3 & ) $ 7 )- - &7 7( ' =- $ - - & $ # ( ( % $ $ $ & )5$ # 7$)5 ' 0 * ( # # =- B;=B ($ % 7 $( # - B:=B # & $ $ # $ $ ( $ ' =- # ( & $ '. $ ( & # & ( $ * (&$ # )5$&#5$7($' 3 $ # & ) ( * # ) - & 7* 7 $ # =- ( & $ & $$$' $$* # =- 5 ( & $ # ( - # ) $5$ ( - % # $ & ) # =- 7 $ # =- $ $ ( $ & $$$' &5$ & &7 ) (5$% B'BB,#*# =- - $ $( ' 5 # $% ' R\\\ e I) * 7 5$! = " % ) $ & $ ( ( - #$$ *& $ $ # $ ) ( ( ' R\\\ e I) $ P o K \\\R\\\!B'BC" e I) $ = * # =- $' * # =- ( - *(( #5$%)$' -*# =-$$' 53

54 0( # % $RBHH.'*RH*A*RYB;%)RYBH ($ '% )5& $ # < BHH R \\\R\\\\\IIIR:HHH.' I)H*B;IH*BH =-< H*AH \\R\\\\R\\\\IIIRD B I)H*B;IH*BH -< \\RD B H :HHH B R\\R\\\IIIIR:;H.' DD # =-< H*AH \\R\\\\\IIIR:H B 3 $ # < BHH STTTTTFFFFS;HHH.' $ # ( - # =- % & $ $ $' =- 5 ( )* )$ ( 5 &7$7 $' )5< 0 B R\\\\\\III =- 54

55 0 $ &7$ YBH( )5# =- D ( '$5 &7 $ $< B 0 R\\IIRYB:*; D =-:H$$ < B 0 R\\RY; :H $'-)5# =--*5 $ $ ' =- * &7$ ( -$ $ ' 6 $ ( & % & $ 7* - - $' =- *# ( -$ ( )5) $ ( ' ($ $ $ )* # - $ $ &$* # =- & 7 ( $ ' 0 ) * # =- # & 7 # * )- $# 7( 5$$ $) $(7 ( (5 $ $ ' 37$ ( - $ * ) $ -$ $& )$' =- $ - -* & $ # ( ( % $ $ $ & )5$ # 7$)5 ' 0 ( # # =- ( 7$ # # =- )5 $ 5 # & $ $ # $ $%' =- $$% $ $$ # ( - % & $ & 7$$ ( ' # * # & #$ ) $ ) ( ' ) * 7 $ $7) % 7 7 $'3 $ & 7 # -$ $ & & ( $$ $ %(() $ ' ( -$ *# 7 7 $ ( ' 5 ( $$ * # 7 # () $' ( # $(-$ $* (-5$ # %) $ ' (- % & $ -* 5$ % $ & $ & 7 () $ ( ' )-( $ 55

56 $- )-' * ( $ # ( ) $' K $ ( %$' ( ) * &7' - #%) $ ( - $ 7-7 7$' &7- $7' $ ' B' <37 - $!7" &7' :' <3 < - $ -7'7 ' * F ' N 2 - $$$ # &7'$5*# & 7 $%$' $ &7 ( 5 $' 0 # (-* & $ % 5 ( $ ( 7 & 7 ' 7 7 $ % # ( $ $ % 7 7 ( $ ' # $# $ %7 $ $&7( '0*$#$ ' # 7D;H.'$(-$*CH.' $ & $ % GJ;.' $ $ $'8(-!$"YBB*&!7"* YB:*; $' $ & 7 $ :';HH.'*$ & $7B:;.'%(YD,$ ' 8)%) YAH,$' % $ * $ $$# &7( ( ' 56

57 ;=&O2#2##*/)#,- 5-##M/# 2 5-8!.'" Y "2#!0*) >-M#, A==? -*#2#- HE9== 9 7B'DD;'HHH'HHH BHH =&O2#2####M/# "8(- &7< 0(- YBB% '( $ # (- 5$$ # %) 5$'$(-)- *%) $ &7$$$')5< &% %) $ R $!BI%" RYBB!BIH*AH"RYBB!H*CH"RYC*C ("7 &7< 7 * &7 ) YB:*; % ' " &7< 0 R:';HH.'* RB:;.'*)RYD% '% $ &7( ' B:;.' 7* - $( $5$ 5$ 7$' 5$ 7$ & $ * ) 7 5$ $ ( '$&7$,$ )$ ' R!BS)" R\\S) :;HH 57

58 ?= &O5-*##M/# &7 $ ($)5( ' Y 8 7 E) $ - $ 6!.'"+ + + I8 -D;H'HHH'HHA;BBC*C:*GJH I & B:*;B:*; I GJ;'HHH'HHH;: C*GCD 7B'DD;'HHH'HHHBHH ($7&7)5$ # ' $ # $ ( ' R> $ $!BI%"S> 7 7 S>!B'BJ" $< > $ R 7 - $(- > 7 R 7 - $& > R7 - $ $ R - 7 R & R %R E) 0 % #)$$< R> $ $!BI%"S> 7 7 S> 7%) $YC*C %YA;(-$* YB:*; % & $* % Y;: $ $' ( $ # 58

59 & 5 $( $ # ( -$ $ $# % 7 $ &7( ' 7 $ $$' ( # $# $ $ *7 $ $ $-*$#$ $ 7 $ $ ( ' 1# +F * - $'. *( ( $ *( # %( ($ '+F *# $ $ # * $ $ $ $' # $ $ # - * F % $' # # $ $ * &7$ - ) $ $ $' 2 # & 7 $ % 5-* F # 7$ 5-$ ' $ # $ ( &7 ( ' $ $ & ( * F $ ' 7 7$ ) 7F*7F )%) $ # F $ $ 7 #()$($ '.$% 5 # * & 7 $ 7 $%(- %) $ YC*C* & YB:*;* 5 $ ' &( (-* & $ 5 7%( ($ $ $) 5( *# ( $$'?-# (( - $) -(( %(((-* & *5 %$&( ' ( $ # ( ( $ -' ( $ * &( ( $(-% 5 $ ) $) * $-- % ( $)$ '-%5$ $ $$ 5 $) $% 7 7 $ ( $ ' -( ## %) %F $ # # 5$ )- - $ ( ' (- 5$# %) $ $ (-# 5 # $ %F $ ) $ ' ( (- # $ $- # (-# 5$ $ $' ) $ $ 5 # )- $ & # 5 ( $ ' $# 7 # - *%) $ $ # ( ( 59

60 - $' # ( $ 5 -$5 $'?-*& $ & 7 ) '$$5)- ( ) 7 - ' ( $ $( ( $ (- 5 $ $- $ $ $ # 7 $ % ( ( 5 $' ) - 5 ' $$%% (% ) # $$' %) %)%) 5$ 5$ $ ' $$ OO7$' 3( # (#) *7 $ ( - $' # %%) $5 O # ( ' ' % ) # $ ) ( $ < (-% ) < k b = F Yıllık Faiz Giderleri = B Borçların Piyasa Deeri (1.18) & 7 ) < R E R S Hisse Senetlerinin Getirisi i Hisse Senetlerinin Dolaolaı Piyasa Deee!B'BG" 7!7 "< O Net Faaliyet Geliri R R V Firmanın Piyasa Deeri $ # 7 $ ERS*!B':H" 7$ R (! B B + S "S! S B + S "!B':B" 60

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 Doç. Dr.Murat UZAM ar LOJK DEVRE GR$ DERS DERS NOTLAR Doe. Dr.Murat UZA/ LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 / Doç. Dr. Murat UZAM LOJİK DEVRELER DERSİ

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

!#!$%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü 24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZ RAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Yay n No : 3080-1

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - 2015 1 İÇİNDEKİLER Genel Açıklamalar.3-4 Dosyalama İşlemlerinde Uyulacak Kurallar..5-11 Standart Dosya Planı Konu Grupları.12 Standart Dosya Planı..13-57 Konu

Detaylı

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Başbakanlık Genelgesi 2005/7 2. Açıklamalar 3. Dosya Planı 4. İndeks (Ortak Alanlar İçin) 5. Örnek Klasör Sırtlığı 6. Örnek Açıklayıcı Yazışma Kodu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI 30/03/2000 ANKARA SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı