İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI"

Transkript

1 İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

2 İşletmenin Özellikleri

3 İşletmenin Amaçları İşletmenin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar almasında temel koşul, neler yapacağının bilinmesidir. İşletme faaliyetlerinin başlangıcında, amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi işletmeler için yaşamsal önemdedir. Temel Amaçlar: Kar Topluma Hizmet Özel Amaçlar: Uzun dönemli büyüme Tüketicilere nitelikli mal sunma Çalışanlara uygun ücret verme Toplumsal sorumluluk Çevreyi koruma

4

5 İşletmelerin İşlevleri Üretim Dağıtım Pazarlama Muhasebe Finansman Eğitim AR-GE Reklam İnsan Kaynakları Bu işlevlerden hangilerinin uygulanacağı ya da hangileri için ayrı bölümler açılacağı; üst yönetimin yaklaşımı, işletmenin içinde bulunduğu özel koşullar, işletmenin büyüklüğü gibi unsurların etkisi altında kararlaştırılır.

6

7 İşletmelerin Çevre İlişkileri ve Sorumlulukları İç Çevre: Sermaye sahipleri, yöneticiler, personel, örgüt kültürü gibi unsurlardır. Dış Çevre: Devlet ve yasalar, tüketiciler, toplum yapısı ve kültürü, rakipler, tedarikçi işletmeler, diğer işletmeler, fiziksel koşullar vb. unsurlardır.

8

9 İşletme Çeşitleri 1. Üretilen Mal ve Hizmet Çeşidine Göre İşletmeler 2. Üretim Araçlarının Mülkiyetine Göre İşletmeler 3. Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler 4. Ulusal Kökenlerine Göre İşletmeler 5. İşletmelerarası Anlaşmalara Göre işletmeler

10 İşletmelerin Sınıflandırılmasındaki Diğer Ölçütler Büyüklük Süreklilik Riske katlanma Yönetim biçimleri Alıcıların rolü

11 İşletmenin büyüklüğü, girişim tarafından bir araya getirilen üretim araçlarının tümünün hacmidir

12 İşletmeler büyüklükleri bakımından genelde dörde bölünerek incelenirler: Büyük İşletmeler Orta İşletmeler Küçük İşletmeler Mikro İşletmeler

13 Avrupa Birliği nde geçerli olan KOBİ tanımına çalışan sayısı ve yıllık ciro ya da bilanço değerlerine göre yapılmıştır. Buna göre şöyle bir bölümlendirme yapılmıştır: Mikro Ölçekli İşletme: Çalışan Sayısı 10 dan az, ciro 2 milyon Euro ya kadar. Küçük Ölçekli İşletme: Çalışan Sayısı 50 den az, ciro 10 milyon Euro ya kadar. Orta Ölçekli İşletme: Çalışan Sayısı 250 den az, ciro 50 milyon Euro ya kadar. Bu ölçeği aşanlar büyük işletme sayılmaktadır.

14 Türkiye AB ile uyum sağlama amacıyla 2005 yılında yürürlüğe konulan Yönetmeliğe göre işletme büyüklüklerine ilişkin ölçütler şöyledir: Mikro İşletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 1 milyon YTL yi aşmayan işletmelerdir. Küçük İşletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 5 milyon YTL yi aşmayan işletmelerdir. Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon YTL yi aşmayan işletmelerdir. Büyük İşletmeler: Yukarıdaki ölçüleri aşan işletmelerdir.

15 2-İşletmelerin Büyüklüğünün Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler 1- Niteliksel ölçütler 2- Niceliksel ölçütler A- Niteliksel Ölçütler Belli başlı niteliksel ölçütler şunlardır: a.uzmanlık kazanmış yöneticilere yer verme düzeyi b.işletme yönetimiyle kişisel ilişki derecesi c.uzun ve kısa süreli sermaye sağlama olanakları d. Pazarlıklarda güçlülük derecesi e.yerel çevre ile bağlantı düzeyi

16 B- Niceliksel Ölçütler Büyüklüğün Belirlenmesinde Kullanılan Niceliksel Ölçütler: a. Çalışanların sayısı b. Sermaye c. Yarattığı değer fazlası d Üretim kapasitesi e. Belirli bir süre içinde kullanılan hammadde f. Belirli bir süre içinde harcanan enerji niceliği g Belirli bir süre içinde yapılan satış h. Kullanılan makine ve tezgahların sayısı ya da gücü i. İşlenen ya da yararlanılan toprağın genişliği

17 C- İşletme Büyüklükleriyle İlgili Sonuçlar 1.Pazardan aldıkları pay ve üretim kapasitelerine göre : -Küçükse küçük işletme -Daha büyükse orta işletme -Pazarın yarıdan fazlası ya da tümü için üretim yapıyorsa büyük işletme 2. Basit üretim sanayiinde ve esnaf ve zanaatkar sınıfına giren işlerde küçük ölçekli işletmeler yer alır 3. İşletme büyüklükleri, pazarın ve ekonomik gelişme düzeyinin bir işlevidir 4. Ülkeler arası karşılaştırmalar, işletme büyüklüğü kavramını etkiler.

18 3- Değişik Büyüklükteki İşletmelerin Özellikleri İşletmeler ister çok büyük olsun ister çok küçük olsun tümü için ortak olan sorunlar vardır. Bunlar; finansal sorunlar, işgücü sorunları, yönetsel sorunlar,vergiler ve satış sorunlarıdır. Büyük çaplı işletmelerde bu sorunlar daha yoğunken küçük çaplı işletmelerde daha yalındır. A- Büyük İşletmeler Günümüzün dinamik ekonomik yapısı, işletmelerin çeşitli özellikler taşıyacak biçimde gelişmesini sağlamıştır. Bu temel özellikler, uzmanlaşma, kütlesel üretim, araştırma- geliştirmeye verilen artan önem ve büyük çaplı işletmelerden oluşan endüstrilerin artmasıdır.

19 a-büyük İşletmelerin Üstünlükleri 1. Teknik üretim yöntemleri uygulanır Mallar tiplere ayrılır Standartlaştırılır Büyük özel makinalar kullanılır 2. Kütlesel üretimle yüksek kârlar sağlarlar 3. Teknik ve yönetsel görevler için ayrı uzmanlar çalıştırılır 4. Daha iyi örgütleme yaparlar 5.Alımlarını büyük nicelikler üzerinden ve zamanında yaparlar 6.Makinalarını tam olarak değerlendirirler 7. Para ve sermaye pazarlarından daha kolaylıkla yararlanırlar 8.Maliyet hesaplarını daha iyi ve ayrıntıyla yaparlar 9. Yeni buluşlardan, bilimsel araştırmalardan kolayca yararlanırlar 10.İş bölümünün sağladığı olanaklardan yararlanırlar

20 B-Büyük İşletmelerin Yarattığı Sorunlar A-İşletme içi Sorunlar 1.Yönetim güçlükleri 2.Merkezleşme ya da merkezleşmeme kararında zorlanma. 3.Yönetim kurullarının sorumluluklarını yürütecek yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması. 4.Çok büyük niceliklerdeki kapitalin her zaman bulunamaması 5.Yenilikçiliği ve yaratıcılığı ortadan kaldıran bir ortam yaratmaları

21 B-Toplumsal Sorunlar 1. Pazarda gerçek bir egemenliğe sahip olmalarının yarattığı olumsuzluklar 2.Yoğun çevre kirliliğine yol açmaları, güvenlik dışı çalışma yöntemleri kullanmaları, politik yozlaşmaya katkıda bulunmaları 3.Yerel çıkarlara karşı kayıtsız kalmaları

22 B-Orta Büyüklükteki İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmelerin Özellikleri: Fiyattan çok niteliğe yönelik istekleri karşılarlar Küçük seriler biçiminde üretimde bulunurlar Ürünlerinin türünü sık sık değiştirirler Gerekli kararlar daha çabuk alınır ve uygulanır Uzmanlaşmaya daha az yer verirler Yüksek bir uyum yeteneği taşırlar Yeni elemanları kolayca yetiştirirler İşçileri ve teknik elemanları daha verimli çalıştırabilirler Çevrelerine daha bağlıdırlar Dış satım alanında özel bir yer tutarlar

23 C-KÜÇÜK İŞLETMELER Ayırdedici Özellikleri 1.Yönetim genellikle bağımsızdır 2. Kapital Gereksinmesi oldukça sınırlıdır 3.Büyük çoğunluğunun işleyiş alanı yereldir 4. Aynı endüstride yer alan işletmelere göre boyutları oldukça küçüktür.

24 KÜÇÜK İŞLETMELERİN ÜSTÜNLÜKLERİ 1. Esnek olabilme 2. Yeni mallara yönelebilme 3. El işçiliği gerektiren alanlardaki başarısı 4. Çabuk bozulur ürün ve hammaddelerin üretim ve dağıtımındaki çabukluk 5. Özel hizmet ve malları üretebilme 6. Sınırlı pazarlarda çalışabilme 7. Kişisel ilişkiler kurabilme

25 SAKINCALARI 1. Girişimcilerinin gerekli deneyime sahip olmaması 2. Gelişme olanaklarının sınırlılığı 3. Ülke kaynaklarını geliştirici etki yaratamamaları 4. Uzman personel çalıştıramamaları 5. Çevrelerindeki değişikliklere karşı kayıtsız kalmaları 6.. Düşük nitelikli ve standart olmayan mal üretimi

26 c- Küçük İşletmelerin Tamamlama Özelliği Çağdaş küçük sanayinin temel özelliği, büyük sanayinin bütünleyicisi olma yolunda gösterdiği gelişmedir. İki sanayi dalının birbirlerini tamamlaması birkaç yönden incelenebilir; 1-Dolaylı Tamamlama: büyük sanayi ile küçük sanayi, aralarında bir anlaşama olmadan iş bölümüne gitmektedir. 2- Doğrudan Tamamlama: Bir sanayi kolu başka bir sanayi üretimini kendi üretiminde sürekli olarak kullanır.

27 Küçük ve Büyük işletmelerin Karşılaştırılması Küçük işletmeler 1. Genellikle işletme sahibi yöneticidir Büyük işletmeler 1. Yönetim çoğunlukla işletme sahipliğinden ayrıdır 2. Yalın bir örgütsel yapı vardır 2.Karmaşık bir örgütsel yapı vardır 3. İşletme sahibi personelini bilir 3. İşletme sahibi bir bölüm personelini tanır 4. Başarısızlık oranı yüksektir 4. Başarısızlık oranı düşüktür 5.Uzman yönetici çalıştırılmaz 5. Uzman yönetici çalıştırılır 6. Uzun dönemli kapital sağlamak zordur 6. Uzun dönemli kapitalin sağlanması oldukça kolaydır

28 4- İşletmelerde Kıvamlı (Optimal) Büyüklük Kıvamlı büyüklük en uygun büyüklük demektir. Herhangi bir işletmeden en iyi geliri sağlayabilmek için ekonomik üretim ögelerinin yani toprağın, kapitalin ve emeğin birbirleriyle olan ilişkilerinin uygun olması gerekir. Büyüklükleri kıvamlı ölçülerin altında olan işletmeler, düşük maliyetlerle çalışan işletmelere göre pazarda olumsuz durumdadırlar. Kıvamlı ölçülerin üstünde olan büyük işletmeler talebin azalmasıyla zor duruma düşerler.

29 II-İŞLETMELERDE KAPASİTE Kapasite: işletmenin belli bir süre içerisinde üretim ögelerini en iyi biçimde kullanarak ulaşabileceği üretim niceliğidir. İşletmeye bağlı aletler, makinalar ve her türlü donatımın belli bir süre içindeki üretim güçleri, o işletmenin kapasitesinin belirlenmesini sağlar.

30 KAPASİTENİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ A-Kapasite Birimine Göre Kapasitesi ölçülen nesneye, konuya, birime göre belirlenen kapasite (bir insanın, bir aletin, bir makinanın kapasitesi ) B-Süreye Göre Kapasite a-kuramsal kapasite (Maksimum Kapasite) b-pratik Kapasite (Normal Kapasite) c-kullanılış Kapasitesi (Fiili Kapasite)

31 a-kuramsal Kapasite: Makina ve donanımın hiçbir duraklama, gecikme, aksama, bozukluk olmadan, nitelikli işçiler elinde yapabileceği en yüksek üretim niceliğidir.

32 b-pratik (Normal) Kapasite İşletmenin bakım, bozulma, onarım, elektrik kesilmesi gibi işleyiş kesilmeleri nedeniyle doğan olağan duraklamaları düşüldükten sonra ulaşılan kapasitedir. Bir işletmenin kapasitesi denilince daha çok pratik kapasite anlaşılır. Pratik kapasite, uygulamada gerçekleştirilebilen en yüksek üretim düzeyini ortaya koyar. c-kullanış (Fiili) Kapasitesi İşletmenin uygulamada belli bir dönemde yaptığı üretim niceliğine kullanış kapasitesi denilir. Pratik kapasitenin kullanılan bölümüdür yararlanılamayan bölümü aylak kapasite adını alır.

33 C-Çalışma Derecesi ( Kapasite kullanım oranı ) Üretim niceliği Fiili kapasite Çalışma Derecesi = ya da Pratik kapasite Pratik kapasite Kuramsa... Pratik Kullanış Aşırı Kul... Aylak KAPASİTE ÇEŞİTLERİNİN GRAFİKSEL GÖRÜNÜMÜ

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ Türkiye de Girişimcilik Toplam nüfusumuzu, 12 yaş ve altındakiler, işgücüne dahil olmayanlar, işgücüne dahil olanlar olarak üç gruba ayırırsak: 2 Türkiye de Girişimcilik

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş. ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI GA-04-1-2 Mehmet HARMANCI Kd. Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2004 ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. ÇOK ULUSLULUĞUN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör.

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. (4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. Murat AYKIRI ÖZET Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi içerisinde

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı