SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar"

Transkript

1 SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği 1. Aşağıdaki tedarik ve ödeme şartları, VULKAN ın diğer şirketlere yapacağı tüm tedarik ve ödemelerde uygulanacaktır. VULKAN ile SİPARİŞ VEREN arasında ileride vuku bulacak istisnasız bütün hukuki ilişkiler, VULKAN ın yürürlükte bulunan güncel satış şartlarına tabidir. Farklı hükümler, özellikle SİPARİŞ VERENİN satın alma şartlarına ilişkin hususlar, ancak taraflarca açıkça yazılı biçimde kararlaştırılmış olduğu takdirde sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılır. 2. Taraflar arasında çerçeve sözleşmelerin akdedilmiş olmaları halinde, bunlar önceliklidir. Özel düzenlemeler kararlaştırılmadıkça, işbu çerçeve sözleşmeler mevcut tedarik ve ödeme şartları tarafından tamamlanır. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar 1. Siparişler ve tedarik sözleşmeleri ve de muhtemel garanti beyanları VULKAN ın yazılı teyidini gerektirir. İşbu yazılı şekil şartından sadece yazılı mutabakat ile feragat edilebilir. 2. VULKAN ın verdiği icaplar (sözleşme yapma teklifleri) bağlayıcı değildir. 3 Fiyatlar, Ödemeler, eksik sayıda teslimat, Numune 1. Teslimat ve ödemeler, VULKAN ın tedarik sözleşmesinde / verdiği tekliflerde daha doğrusu sipariş onayında belirtilmiş fiyat ve şartlar uyarınca yerine getirilir. Sipariş onayında belirtilmiş fiyatlar bağlayıcıdır. 2. Fiyatlar, VULKAN ın merkez ve deposunda yapılan teslim için geçerlidir. Bu fiyata ek olarak hesap döneminde geçerli olan katma değer vergisi eklenir. 3. Teslimat ve iadeye ilişkin masraf ve risk her halükarda SİPARİŞ VERENE aittir; VULKAN ın nakliye masraflarını ya da nakliyeyi üstlenmesi durumunda dahi risk SİPARİŞİ VERENE aittir. 4. Numune ya da eksik sayıda ürün tesliminde veya bunların işlenmesinde makul bir götürü fiyat uygulanır. 5. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bütün faturalar otuz gün içerisinde kesinti yapılmaksızın ödenir. 6. Ödemede temerrüt durumunda, yasal faiz oranı üzerinden makul oranda bir gecikme faizi muaccel olacaktır. VULKAN, senet teslim almaya karar vermişse, borçlunun vereceği senet ödeme yerine geçen edim sayılır. VULKAN, senet kabul etmesi nedeniyle meydana gelen bir gecikme halinde, bunu reddetmeye ve ödemenin derhal yapılmasını istemeye yetkilidir. Senedin alınmış olması halinde, bankanın uyguladığı oranda iskonto ve tahsilat masrafları, faturanın vade tarihi itibariyle hesaplanır, nakden ve defaten ödenir. 7. SİPARŞİ VERENİN VULKAN dan olan alacakları karşılığında ödemeleri alıkoyması veya takas etmesi için, alıkonan veya takas edilen alacakların VULKAN tarafından tanınmış veya hakkında (haklarında) kesin bir şekilde hüküm verilmiş ya da hüküm için hazır olması (olmaları) gerekmektedir. 4 Teslim Süresi 1. Teslim ya da edim süreleri bağlayıcı değildir, meğer ki yazılı sipariş teyidinde / çağrı üzerine teslimatta / teklif yazısında / yazılı sözleşmede aksi açıkça belirtilmiş olsun. 2. Teslim süresi, sipariş onayının SİPARİŞ VERENE gönderilmesi ile başlar, ve fakat bu tarih SİPARİŞ VEREN tarafından temin edilmesi gereken nesneler, belgeler, izinler, ruhsatlar ve de mutabık kalınan ön ödemenin VULKAN a ulaşmasından önce olamaz. SİPARİŞ VERENİN önceden temin etmesi gereken parçalar kararlaştırılan tarihte tam olarak veya ayıpsız olarak gönderilmemişse, bu halde teslim süresi başlayan her ay için bir ay müddetle ve ek olarak bir ay daha uzatılır. 3. Tedarik konusu mallar, teslim süresinin hitamına kadar tesisten ayrılmış ya da teslimata hazır olunduğu bildirilmişse, teslim süresine riayet edilmiş sayılır. 4. İş ihtilafları bilhassa grev ve lokavt çerçevesinde alınan tedbirler gibi VULKAN ın, iradesi dışında meydana gelip de öncesinden öngörülemeyen engellerle karşılaşılması halinde ve söz konusu engellerin tedarik konusu malın hazırlanmasına ya da teslim edilmesine ispat edilebilir bir şekilde ciddi tesiri olması halinde, teslim süresi makul oranda uzar. İşbu husus, söz konusu durumların alt yüklenicilerin mevcudiyetinde meydana gelmesi durumunda da geçerlidir. Belirtilen durumların, önceden mevcut bir temerrüt esnasında meydana gelmeleri halinde dahi VULKAN bunlara ilişkin sorumluluğu üstlenmez. VULKAN önemli durumlarda bu gibi engellerin başlangıç ve sona ermesini SİPARİŞ VERENE mümkün mertebe en kısa sürede bildirecektir. İki aydan kısa süren teslimat gecikmelerinde herhangi bir gecikme tazminatı verilmez. Bunun haricinde veya mutlaka tazminat ödenmesi gerekmesi hallerinde aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır:

2 5. VULKAN ın kusuru ile meydana gelen bir temerrütten ötürü SİPARİŞ VEREN in zarara uğraması halinde başkaca taleplerden feragat etmesi kaydıyla gecikme tazminatı talep etmeye hak kazanır. Gecikme tazminatı geç kalınan beher tam hafta için % 0,5 oranındadır, ve fakat en fazla, toplam bütün teslimatın temerrüt nedeniyle zamanında ya da sözleşme gereği kullanılamayan ilgili kısmının değerinin % 5 i oranındadır. 6. Sevkiyatın SİPARİŞ VERENİN talebi üzerine geç gönderilmesi halinde, teslimata hazır olunduğunun ihbar edilmesinden bir hafta sonra başlamak üzere depolama neticesinde oluşan masraflar; VULKAN ın fabrikasında depolama halinde ise, başlayan her ay için fatura tutarının % 0.5 i oranı SİPARİŞ VERENE faturalandırılacaktır. VULKAN, makul bir müddetin verilmesi ve bu sürenin sonuçsuz bir şekilde sona ermesini müteakip, teslim konusu mal üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma ve SİPARİŞ VERENE makul olarak uzatılmış süre sonunda teslim etme hakkını haiz olacaktır. Bunun dışındaki taleplerle ilgili olarak Kanun un ilgili hükümleri, SİPARİŞ VERENİN edimlerinin mahsubu suretiyle VULKAN açısından mahfuz kalacaktır.. 7. Teslim süresine riayet, SİPARİŞ VERENİN sözleşmeden doğan borçlarını ifası şartına bağlıdır. 5 Teslimat ve risk durumunun kalkması 1. Risk en geç, teslim edilecek malların VULKAN tarafından hazır edilmesi ile birlikte SİPARİŞ VERENE geçer. Bu durum, kısmi teslimatlar halinde ve hatta VULKAN ın nakliye masraflarını, teslimat ve kurulumu üstlenmesi halleri için dahi geçerlidir. SİPARİŞ VERENİN talebi halinde ve masrafları SİPARİŞ VERENE ait olmak üzere teslimat, hırsızlık, kırılma, nakliye, yangın ve suyun sebebiyet verdiği zararlar ve sair sigorta edilebilir risklere karşı VULKAN tarafından sigorta ettirilebilir. 2. Teslimatın, SİPARİŞ VERENİN sorumluluğu kendisine ait durumlar neticesinde gecikmesi halinde, söz konusu tehlike malın sevke hazır edildiği günden itibaren SİPARİŞ VERENE geçer; bununla birlikte SİPARİŞ VERENİN talebi ile ve masrafları SİPARİŞ VERENE ait olmak üzere VULKAN, SİPARİŞ VERENİN talep ettiği sigortaların yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür. 3. Teslim edilen malların esaslı olmayan ayıplar ihtiva etmesi halinde, bunlar SİPARİŞ VEREN tarafından 11 den doğan haklarına halel gelmeksizin kabul edilmelidir. 4. Kısmı teslimat mümkündür. 6 Teslim almaktan İmtina / Kabul etmekten İmtina 1. SİPARİŞ VEREN sözleşme konusu mal, teslimat ya da edimi kabulden imtina ederse, bu halde VULKAN SİPARİŞ VERENE için teslim alma veya kabule ilişkin makul bir müddet tayin edebilir. SİPARİŞ VEREN sözleşme konusu malı tayin edilen bu müddet içinde teslim almaz veya kabul etmezse, sözleşmenin yerine getirilmesi haklarına halel gelmeksizin sözleşmeden geri dönmeye ya da ifa etmemekten ötürü tazminat talep etmeye yetkilidir. Her halükarda, VULKAN hasıl olan fiili zararı ispat etmeksizin ve daha yüksek bir fiili zararı talep ve dava etme hakkına halel gelmeksizin, standart ürünlerin net sipariş değerinin % 30 u tutarında ve başka şekilde kullanımı mümkün olmayan özel üretim malların % 100 ü tutarında toplam tazminat talep edebilir. SİPARİŞ VEREN, fiili zararın daha az olduğunu ispat etme hakkını haizdir. 2. Teslim alma taraflarca kararlaştırılmış veya zorunlu ise, bu halde VULKAN malda esaslı ayıpların mevcut olmaması ve işlevsellik ve işlerliğin temin edilmiş olması halinde, kabulü talep etme hakkını haizdir. Esaslı ayıplar, kullanılabilirliğe şüphe düşüren ya da kullanılabilirliği önemli ölçüde engelleyen ayıplardır. Söz konusu durumlarda VULKAN, SİPARİŞ VERENE birden fazla muhtemel kabul tarihleri önermelidir. Bu öneri, tasarlanan tarihlerden en geç bir hafta önce SİPARİŞ VERENE ulaşmalıdır. İşbu önerilen kabul tarihlerinden hiçbirisi söz konusu kabul tarihinden en az iki gün önce SİPARİŞ VEREN tarafından kabul edilmez ve önerinin ulaşmasından itibaren SİPARİŞ VEREN, tekliften itibaren iki hafta içerisindeki süre içinde bir tarih önermezse, kabul beyanı yapılmış kabul edilir. 7 Mülkiyeti Muhafaza Kaydı 1. Tüm tedarik ve edimler, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yerine getirilir. Teslim edilen mal, satın alma fiyatı / harçlar ve VULKAN ın (süregelen) cari ticari ilişkiden doğup da SİPARİŞ VERENDEN alacaklı olduğu sair tüm alacaklar tamamen ödenene kadar VULKAN ın mülkiyeti olarak kalır. 2. SİPARİŞ VEREN malı işler ya da ona başka bir şekil verirse, söz konusu işleme/başka bir şekle sokma sonucu VULKAN adına gerçekleştirilmiş sayılır. Ürünün diğer mallarla, SİPARİŞ VERENE ait olmayan mallarla birlikte işlenerek karışması halinde, VULKAN kendisinin teslim ettiği mal ile işleme tarihindeki yabancı malın arasındaki değer oranında yeni malın müşterek mülkiyetini iktisap eder. 3. SİPARİŞ VEREN, usulüne uygun ticari işletmesinin çerçevesinde, aradaki sözleşme çerçevesinde ve dilediği zaman rücu edebilecek bir biçimde teslim edilen malı başkalarına devretmeye ve üzerindeki lisansları vermeye yetkilidir. SİPARİŞ VEREN, temlik ve ticari ilişki ile bağlantılı olarak alıcılarına borçlu olduğu fer i hakları ile birlikte tüm alacaklarını teslim edilen münferit malların değeri tutarında her ihtimale karşı VULKAN a şimdiden devir ve temlik eder. VULKAN, işbu alacağın temlikini dilediği zaman SİPARİŞ VEREN in alıcılarına ihbar edebilir. 4. VULKAN masrafı SİPARİŞ VERENE ait olmak üzere tedarik konusu malı hırsızlık, kırılma, yangın ve suyun sebebiyet verdiği ve sair zararlara karşı sigorta ettirmeye yetkili ancak bununla yükümlü değildir, meğer ki SİPARİŞ VEREN sigortayı ispat edilebilir bir şekilde bizzat akdetmiş olsun. 5. SİPARİŞ VEREN tedarik konusu ürünü rehin bırakamaz ya da teminat niyetiyle devredemez. Üçüncü kişiler üzerinden sair tasarruflar ya da el koyma (hapis) gibi haciz durumlarında VULKAN, söz konusu durumdan gecikmesizin haberdar edilmelidir. VULKAN yapılmamış ya da gecikmiş ihbar sebebiyle herhangi bir zarara maruz kalırsa (örneğin hak kaybı), SİPARİŞ VEREN işbu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

3 6. SİPARİŞ VEREN sözleşmeye aykırı davranır bilhassa ödemede temerrüt ederse, VULKAN ihtarnameyi müteakip sözleşmeden rücuya yetkilidir ve SİPARİŞ VEREN malı iade ile yükümlüdür. 7. Tüketici kredisi hakkındaki Kanun hükümleri tatbik edilmedikçe, VULKAN tarafından mülkiyeti muhafaza ve de tedarik konusu ürünün haczinin ileri sürülmesi sözleşmeden dönme sayılmayacaktır. 8. VULKAN, kendisine verilen teminatları, SİPARİŞ VERENİN isteği üzerine ancak bu teminatların paraya çevrilebilir değeri teminata esas teşkil eden alacakların tutarını %20 den fazla aştığı takdirde serbest bırakabilir. 9. Uygulanacak Hukuka ilişkin 12 fıkra 2 den ayrık olarak, malların Türkiye sınırları içinde olması halinde, mülkiyeti muhafaza kaydına Türk Hukuku uygulanacaktır. VULKAN, SİPARİŞ VEREN den üzerinde mülkiyet muhafaza kaydı malların şekle uygun olarak kaydı konusunda gereğini yerine getirmesini talep edebilir. 10. Mülkiyeti muhafaza kaydı yerine VULKAN; SİPARİŞ VEREN den ticari ilişkinin başlangıcında kayıtsız ve şartsız bir şekilde VULKAN tarafından kabul edilen bir banka tarafından, ilk talepte ödenmesi karşılaştırılacak ve süre olarak asgari XXXX aylık süreye sahip bir banka teminat mektubu verilmesini isteyebilir. 11. Banka teminat mektubunun, SİPARİŞ VEREN in ödeme riskini karşılamayacağının anlaşılması halinde, VULKAN, SİPARİŞ VEREN den banka teminat mektubunun uzatılması veya uygun artırmayı talep edebilir. SİPARİŞ VEREN, herhangi bir talep olmadan banka teminat mektubuna ait sürenin sona ermesinden 3 ay önce her seferinde 12 aylık bir süre için uzatılması konusunda yükümlülük altına girer. 12. SİPARİŞ VEREN in süresinde banka teminat mektubunu vermemesi veya süresini uzatmaması halinde, VULKAN tedarik sözleşmesini herhangi bir süreye tabi olmadan mehilsiz bir şekilde feshetmeye ve mevcut taleplerini, yine mevcut banka teminat mektubundan karşılama konusunda yetkilidir. Bu, sözleşmesel ve kanuni şartların oluşması halinde meydana gelen ve burada saklı tutulan tazminat haklarının karşılanması için de geçerlidir. 8 Zararlardan sorumluluk 1. SİPARİŞ VEREN in kusura dayalı talepler nedeniyle tazminat talep hakkı VULKAN ın sahibi, organları ya da yöneticilerinin kasıt, ağır ihmal, ayıpları hile ile gizleme, yaşam hakkı, beden bütünlüğü ya da sağlığın kusurlu ihlali ya da [Alman] Ürün Sorumluluk Yasası uyarınca yaralanma ve ölüm gibi şahsa ve mala gelen zararları için özel olarak kullanılan mallar için bir sözleşme konusunun ayıplı olması halleri ile sınırlıdır. 2.Sözleşmenin amacına yönelik esaslı yükümlülüklerinin tehlikeye atılması halinde, sorumluluk hafif ihmal halini de kapsar. Bununla birlikte bu sorumluluk sadece sözleşme için tipik olan ve öngörülebilen zararların yarısını kapsayacaktır. 3. Başkaca tazminat talebi yapılamaz. 4. VULKAN a, VULKAN ın ifa yardımcıları ya da işlerinin görülmesinde yardımcı kişiler aleyhine öne sürülen tazminat talepleri teslimden itibaren bir sene içerisinde zamanaşımına uğrar. 9 Fikri Mülkiyet Hakları / Telif Hakları / Sır Saklama Yükümlülüğü ve diğerleri Sözleşme konusu mal ve hizmetlere özgü patenler, endüstriyel tasarım, faydalı modeller, markalar, teçhizat ve sair koruma ve telif hakları, hak sahiplerinin mülkiyetinde kalır. İşbu husus bilhassa ürün tanımları, yazılım ve de isim ile işaret hakları için de geçerlidir. 2. Sözleşmenin tarafları ticari ilişki neticesinde öğrendikleri, kamuya mal olmamış tüm ticari ve teknik ayrıntılara ticari sır muamelesi yapmak ile yükümlüdür. 3. VULKAN tarafından ya da VULKAN için tedarik edilen, kullanılan veya tahsis edilen çizimler, alet ve kalıplar, yazılımlar, şekiller, modeller, şablonlar, numuneler ve benzer nesnelerin mülkiyeti VULKAN a aittir ve bu şekilde kalmaya devam edecektir. Bunlar yetkisiz üçüncü kişilere devredilemez ve bu kişilerin erişimine açılamaz. Yukarıda anılan bu nesnelerin VULKAN için üretilmesi halinde, bu nesnelerin mülkiyeti imalat ve üretimi anından itibaren itibariyle VULKAN a geçer. Bunların çoğaltılmasına sadece işletme ihtiyaçları doğrultusunda ve patent, marka, telif hakları ve rekabet hukuku mevzuatı çerçevesinde izin verilebilir. 4. SİPARİŞ VEREN e sözleşme ile bağlı olan taraflar da aynı şekilde aynı yükümlülükleri üstlenir. 5. SİPARİŞ VEREN, yazılı bir onay almadan reklamlarında VULKAN ile arasındaki ticari ilişkiye atıfta bulunamaz. 10 Üçüncü Kişilerin Hakları ile İhtilaf Hali 1. VULKAN aracılığıyla teslim edilen mal ve/veya hizmetler sebebiyle üçüncü kişilere ait telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarının doğrudan ihlalinden ötürü SİPARİŞ VERENDEN talepte bulunulduğu hallerde; VULKAN, kendi aleyhine olarak tanınan ya da nispi olarak takdir edilmiş tazminat taleplerine; mahkeme ve vekalet masraflarına ilişkin olarak SİPARİŞ VERENİ bunlardan muaf tutar. Bununla birlikte bu muaf tutma sadece müteakip koşullar uyarınca mümkündür: a) SİPARİŞ VEREN, savunmaya yönelik herhangi bir adım atmadan ve/veya bir vekil bir avukatı devreye sokmadan önce VULKAN ı üçüncü kişilerin talep ya da ihtarından gecikmesizin haberdar eder. VULKAN ı bilgilendirmeden önce alınması gereken acil tedbirler bundan muaf tutulmuştur. b) Konuyla ilgili olarak savunma tedbirlerinin alınması taraflar arasında anlaşılacaktır. SİPARİŞ VEREN, VULKAN a kendisine karşı açılan bir dava halinde dava arkadaşı olarak müdahil olması için gerekli imkan tanıyacaktır. SİPARİŞ VEREN in yargılama giderlerine mahkum edilmesi halinde, bu tutar kanuni sınır için VULKAN tarafından üstlenilecektir. Aynı şekilde avukat masrafları da, avukatlık asgari ücret tarifesi doğrultusunda VULKAN tarafından karşılanacaktır.

4 c) SİPARİŞ VEREN, VULKAN ı gecikmeksizin ve düzenli olarak vaka hakkında bilgilendirecek ve bilhassa gerekli bilgileri ve belgeleri gecikmeksizin tahsis edecektir. 2. Üçüncü kişi haklarının ihlali sözleşme konusu ürünün veya buna ait parçaların değiştirilmesi sonucu meydana gelmişse ve sözleşme konusu ürün asıl olarak, hak ihlaline bizzat gerekçe teşkil etmiyorsa, VULKAN ın sorumluluğu ortadan kalkar. Bundan başka, SİPARİŞ VERENİN üçüncü kişinin ihtarından sonra ya da üçüncü kişinin haklarının olası ihlaline ilişkin malumat sahibi olduktan sonra başkaca kullanma girişimlerinde bulunulması halinde sorumluluk ortadan kalkar, meğer ki VULKAN yazılı olarak başkaca kullanma eylemlerine muvafakat etmiş olsun. 3. Sözleşme konusu ürünün kullanımına devam edilmesinin üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları da dahil telif haklarını ihlal ettiği mahkemece kesinlik kazanmışsa ya da SİPARİŞ VERENİN kanaatine göre fikri mülkiyet ve telif haklarının ihlal edilmiş olması nedeniyle bir dava açılma tehlikesi bulunuyorsa; VULKAN masrafları ve seçimi kendisine ait olmak üzere SİPARİŞ VERENE ya sözleşme konusu ürünü kullanmaya devam etme hakkını ya da bu nesneyi değiştirme hakkını veya artık bir ihlalin mümkün olmayacağı şekilde ya da hiç olmazsa, ihlalin daha az muhtemel olacağı tarzda değiştirme hakkını temin edebilir. Bu tür önlemlerin alınması, hiçbir surette SİPARİŞ VERENE VULKAN aleyhine her ne türde olursa olsun taleplerde bulunma hakkını vermez. 11 Ayıba karşı Tekeffül 1. VULKAN, üründeki ayıplar için seçimi kendisine ait olmak üzere öncelikle maldaki ayıbın giderilmesi yoluyla ya da malın yenisi ile değiştirilmesi yoluyla kusur giderir. 2. Malın yenisi ile değiştirilmesi mümkün değilse, SİPARİŞ VEREN seçimi kendisine ait olmak üzere kural olarak fiyatın tenzili (indirim) veya sözleşmenin feshini (sözleşmeden dönme) talep edebilir. Sözleşmeye önemsiz aykırılık, bilhassa önemsiz ayıplarda SİPARİŞ VERENİN sözleşmeden dönme hakkı yoktur. 3. SİPARİŞ VEREN, açık ayıpları malı teslim almasından itibaren iki haftalık süre içerisinde VULKAN a yazılı olarak ihbar etmelidir. Aksi takdirde ayıba karşı tekeffülden doğan talep haklarını ileri sürmesi söz konusu olamaz. Tüm talep şartları bilhassa bizzat ayıp, ayıbın tespit zamanı ve ayıp ihbarının zamanında yapılmış olması açısından bütün ispat külfeti SİPARİŞ VERENE aittir. Bundan başka; SİPARİŞ VERENİN tekeffül hakları, Alman Ticaret Kanunu 377 uyarınca uhdesinde olan muayene ve ihbar külfetlerinin usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmiş olmasını şart koşar. 4. Malın yenisi ile değiştirilmesinin mümkün olmaması halinde, SİPARİŞ VEREN hukuki ayıp ve/veya maddi ayıp sebebiyle sözleşmeden dönmeyi seçerse, bu halde ayıptan doğan tazminat talep etme hakkını kaybedecektir. SİPARİŞ VEREN malın yenisi ile değiştirilememesi halinde, tazminat ödenmesini talep ederse, mümkün olması halinde mal kendisinde kalır. Bu durumda tazminat, satın alma fiyatı ile ayıplı eşyanın değeri arasındaki fark ile sınırlı olur. İşbu husus VULKAN ın sözleşmenin ihlaline hileli bir şekilde sebebiyet vermesi durumunda geçerli değildir. 5. Tekeffül müddeti; malın/hizmetin gönderilmesi/teslim alınması tarihinden itibaren bir senedir. 6. Malın nitelikleri olarak sadece sözleşmenin temelinde yatan ve imalatçı ile üzerinde mutabakata varılmış olan somut ürün tanımı geçerlidir. Bunun yanı sıra, imalatçı ya da üçüncü kişilerin açıklamaları, ürünü öven tanımlamaları ya da reklamlarda belirtilenler malın sözleşme bağlamındaki niteliklerini teşkil etmez. 7. SİPARİŞ VEREN ayıplı bir kurulum kılavuzu teslim almışsa, VULKAN ancak bu ayıplı kurulum kılavuzunun usulüne uygun bir kuruluma engel teşkil etmesi halinde, ayıpsız bir kurulum kılavuzu teslim etmek ile yükümlüdür. Ayıplı bir kurulum kılavuzunun dayanak teşkil ettiği kurulum sorunlarında SİPARİŞ VEREN, kendisini danışman olarak destekleyen VULKAN ile telefon suretiyle irtibat kuracaktır. Talep üzerine VULKAN işbu vesileyle oluşan telefon masraflarını SİPARİŞ VERENE ödeyecektir. 8. VULKAN, SİPARİŞ VEREN ya da onun görevlendirdiği üçüncü kişiler tarafından kendi rızası alınmaksızın usulsüz şekilde yapılan değişiklik ya da onarımlar sonucunda karşılaşılan durumlar için sorumluluk kabul etmez. Söz konusu durumlarda VULKAN ın ayıba karşı sorumluluğu tamamen sona erer, meğer ki SİPARİŞ VEREN yapılan değişiklikler ya da onarım çalışmaları ile zarar arasında illiyet bağı olmadığını ispat etmiş olsun. 9. SİPARİŞ VEREN hukuki bağlamdaki garantileri esas itibariyle VULKAN vasıtasıyla elde etmez. Üçüncü taraf imalatçıların olası garantileri mahfuzdur. 10. VULKAN, SİPARİŞ VERENİN geçmişte temin ettiği ürünlerin imalatını durdurursa, programda artık bulunmayan mallara ilişkin yedek parçaların üretiminin durdurulma tarihinden itibaren 8 senelik süre zarfında, söz konusu yedek parçaları stoklamayı ve teslim etmeyi taahhüt eder. Bununla birlikte orijinal yedek parçalar yerine kalite açısından denk yedek parçaları kullanabileceği kullanabilir. Türk Hukuku nun tüketicinin korunması kapsamında daha uzun bir elde tutma süresi öngörüyorsa, bu halde SİPARİŞ VEREN bunu VULKAN a uygun bir belge ile derhal bildirmekle yükümlüdür, aksi halde SİPARİŞ VEREN, VULKAN ın yedek parçaları 8 senelik sürenin bitiminden itibaren elinde bulundurmaması nedeniyle üçüncü kişilerin zararlarını karşılamakla yükümlü olacaktır. 12 İfa Yeri, Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk Teslimatlar ve ödemeler için ifa yeri ve de sözleşme ilişkisinden mütevellit yükümlülükler ile anlaşmazlıklar için yetkili mahkeme, VULKAN ın şirket merkezinin ya da -bunların seçimine göre- ifayla yetkili şubenin bulunduğu yer mahkemesidir. VULKAN, seçimi kendisine ait olmak üzere SİPARİŞ VERENİN şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da ifa yerinde dava açmaya yetkilidir. Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması nın (CİSG) hariç tutulması suretiyle Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Sözleşmenin dili Almanca dır.

5 13 Yazılı Şekil Sözleşme ekleri esas itibariyle sadece yazılı olarak kararlaştırılırlarsa hüküm taşır. Değişiklikler ve/veya ilaveler yazılı şekle tabidir. İşbu husus, yazılı şekil şartından bizzat feragat etmek için de geçerlidir. 14 Bölünebilirlik İşbu şartların herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya ileride geçersiz hale gelmesi veya şartların bir boşluk ihtiva etmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. 2. Bu takdirde geçersiz hüküm yerine taraflarca istenilene en yakın anlamı haiz geçerli hüküm kararlaştırılmış olarak addedilir; aynı husus, boşluk olması halinde geçerlidir.

6 Terms and Conditions of Sale of the Company VULKAN LOKRING Rohrverbindungen GmbH & Co. KG Heerstraße 66, Herne (hereinafter referred to as VULKAN LOKRING) Article 1 Application of the Terms and Conditions of Sale 1. The following Terms and Conditions of Sale shall apply to all present and future supplies furnished and services rendered by the company of VULKAN LOKRING Rohrverbindungen GmbH & Co. KG to business enterprises, legal persons under public law, or federal, state or communal special funds. All current and future legal relations between VULKAN LOKRING and the CUSTOMER shall comply with the respectively valid Terms and Conditions of Sale of VULKAN LOKRING. Any deviating terms and conditions, especially the purchasing conditions of the CUSTOMER are contradicted without exception. Such terms shall only become part of the contract if specifically agreed to in writing. 2. Existing framework agreements between the parties shall prevail. The present Terms and Conditions of Sale shall apply subsidiarily where no special regulations have been made in the framework agreements. Article 2 Conclusion and type of contracts 1. Orders, delivery contracts as well as potential guarantees have to be confirmed in writing by VULKAN LOKRING. This also applies to a waiver of this requirement of written form itself. 2. As regards time, nature and scope of supplies and services as well as relevant prices VULKAN LOKRING s written order acknowledgement, if issued, shall be applicable. Minor changes of the supply and services items with respect to design, form and configuration as well as values and data indicated in the description are permissible for technical reasons, provided such changes do not impair the intended use, quality and functionality. 3. Offers by VULKAN LOKRING are subject to change. Article 3 Prices, Payment, Smaller-than-Minimum Orders, Samples 1. Deliveries and services shall be rendered according to prices and conditions included in VULKAN LOKRING s supply contract/offer or its order acknowledgement, respectively. The prices stipulated therein shall be binding. 2. Prices are calculated ex works and from storehouse of VULKAN LOKRING. VAT will be added as effective on the date of invoicing. 3. In the event additional or increased fees, taxes or other direct and indirect charges in particular customs duty, levies, currency adjustments are incurred in the period between contract conclusion and delivery due to amended rules of law or judicial decisions, VULKAN LOKRING shall be entitled to increase its prices accordingly. 4. All shipments and returns of goods shall generally be made at the cost and risk of the CUSTOMER. This shall also apply if VULKAN LOKRING pays the cost of transport or makes the shipment. 5. An appropriate lump sum shall be paid for handling or delivery of specimen or small-volume purchases. 6. All invoices shall be payable within 30 days without any deduction, unless expressly agreed otherwise in writing. 7. In the case of delayed payment a default interest shall become due. The amount of said default interest shall be appropriate; however, at VULKAN LOKRINGS s choice, it shall amount to the interest rate customary in banking or to the statutory interest rate (according to 288 and 247 German Civil Code (BGB)). Should VULKAN LOKRING agree to accept bills of exchange, drafts or checks, such bills, drafts or checks will be accepted only on account of performance but not in lieu of performance. VULKAN LOKRING shall be entitled to revoke at any time the respite granted through the acceptance of drafts and to demand immediate payment. If VULKAN LOKRING accepts any bill of exchange or draft, it will charge and demand immediate payment in cash of the applicable discounting and collecting charges as of the expiry date of the invoice. 8. The CUSTOMER shall not have the right to withhold any payment or offset claims against any payment, unless its claim has been acknowledged by VULKAN LOKRING or is legally valid. Article 4 Delivery Date 1. Delivery or completion dates agreed shall not be binding, unless expressly stipulated otherwise in the order acknowledgement in the delivery schedule / in the offer / in the contract. 2. The delivery period shall commence on the day the order acknowledgement is mailed, subject to receipt of all items, documents, approvals and authorizations to be provided by the CUSTOMER and subject to receipt of any advance payment that may have been agreed. If any item to be provided by the CUSTOMER is not made available, or if the item made available is defective in any manner, the delivery period shall be extended by a full month for any part of the month that the item is delayed or defective, and, additionally, by another month. 3. The delivery period shall be deemed to have been observed, if the item of sale has left the factory or has been reported ready for dispatch before expiry of the delivery period. 4. The delivery period shall be reasonably extended in the event of any actions related to labour disputes, especially strikes and lockouts, and in the event of any unforeseeable circumstances that are beyond the control of VULKAN LOKRING, provided such circumstances can be proved to have a significant impact on the completion or shipment of the item of sale. This shall apply also if such circumstances occur at subcontractors plants. Circumstances of this nature shall not be the responsibility of VULKAN LOKRING, even if they occur during a delay already caused by other reasons. In serious cases, the CUSTOMER shall be notified without delay by VULKAN LOKRING of the start and end of such circumstances. Any compensation for delays in delivery of less than two months shall be excluded. If any delay exceeds this time limit or if compensation has to be provided for a compelling reason, the following shall apply: Should the CUSTOMER suffer any damage due to a delay for which VULKAN LOKRING is to blame, it shall be entitled to the exclusion of further claims to demand compensation. The applicable compensation shall amount to 0.5 % for each full week of delay, with the maximum compensation being limited to 5 % of the value of that part of the total delivery that cannot be used at the time or in the manner stipulated in the contract. 5. If shipment is deferred by the CUSTOMER s request, the CUSTOMER shall, commencing one week after VULKAN LOKRING reports the goods to be ready for dispatch, be invoiced for the costs of storage in the factory of VULKAN LOKRING, at least, however, a rate of 0.5 % of the invoice amount for each commenced month the items are kept in storage. VULKAN LOKRING shall, however, be entitled to dispose of the goods otherwise after setting an appropriate deadline and its unsuccessful expiry and to supply the CUSTOMER within a deadline adequately extended. VULKAN LOKRING shall retain all further claims, especially the rights granted under 293 et seq. including 304 of the German Civil Code (BGB), against which claims all services provided by the CUSTOMER shall be offset. The same shall apply to VULKAN LOKRING s rights under 280 et seq. BGB and its claim to performance. 6. Observance of the delivery period shall be subject to the performance by the CUS- TOMER of its contractual obligations. Article 5 Passage of Risk and Acceptance 1. The risk in the goods shall pass to the CUSTOMER at the latest when the items are in the state of readiness. This shall apply also in cases where delivery is made in instalments or where VULKAN LOKRING s responsibility includes further costs or services, e.g. costs of transport, carriage and mounting. If so requested by the CUSTOMER, VULKAN LOKRING will insure the shipment at the CUSTOMER s expense against theft, breakage, damage in transit, as well as damage caused by fire or water, and other insurable risks. 2. If delivery is delayed due to reasons attributable to the CUSTOMER, the risk shall pass to the CUSTOMER on the day that the goods are reported to be ready for dispatch. However, VULKAN LOKRING shall, by the request and for the account of the CUSTOMER, effect any insurance that the CUSTOMER may demand. 3. All items delivered, including items with minor defects, shall be accepted by the CUSTOMER without prejudice to its rights under Article Part shipments are permissible. Article 6 Refusal to Accept / Refusal to Take Delivery 1. Should the CUSTOMER refuse to accept the item of sale, shipment or service, VULKAN LOKRING may set a reasonable deadline for acceptance or taking delivery. If, within this deadline, the CUSTOMER fails to accept or take delivery of the item of sale, VULKAN LOKRING shall be entitled, without prejudice to the right for performance of the contract, to cancel the contract also without setting a deadline and/or claim damages for non-performance. VULKAN LOKRING may at all events, even without furnishing proof of the actual damage or loss suffered and without prejudice to its right to claim higher damages for the actual damage or loss suffered, claim for overall compensation amounting to 30 % of the net order value regarding standard goods and amounting to 100 % regarding custom-made products which are not utilisable otherwise. The CUSTOMER is required to explain and produce evidence for a lower damage. 2. If acceptance has been agreed or is necessary for a compelling reason, VULKAN LOKRING shall be entitled to demand that the item of sale be accepted, provided that it has no material defects and is functional/operational. Material defects are defects that may jeopardize or significantly affect the fitness of the item of sale for the intended purpose. In this event, VULKAN LOKRING shall propose to the CUSTOMER several possible acceptance dates. If none of the proposed acceptance dates is agreed to by the CUSTOMER at least two days before the relevant acceptance date and if the CUSTOMER, in turn, does not propose an alternative date, which should lie within a period of two weeks from receipt of the proposal made by VULKAN LOKRING, acceptance shall be deemed to have been pronounced. Article 7 Retention of Title 1. All deliveries shall be made and all services shall be provided subject to the provisions of this retention-of-title clause. VULKAN LOKRING shall retain title to the goods delivered until the purchase price and all charges have been fully paid and until all other claims that VULKAN LOKRING may have against the CUSTOMER under the relevant contract have been settled. 2. If the goods are processed or converted by the CUSTOMER, such processing / conversion shall take place on behalf of VULKAN LOKRING, which shall consequently be deemed to be the manufacturer of the goods within the meaning of 950 of the German Civil Code (BGB), thus acquiring property in the intermediate or finished product. If the goods are processed / converted together with other goods not owned by the CUSTOMER, VULKAN LOKRING shall become the co-owner of the new product in the ratio, in terms of value, of the goods delivered by VULKAN LOKRING to the goods delivered by others at the time of processing. 3. Under any contract signed with VULKAN LOKRING, the CUSTOMER shall at any time have the revocable right to resell the delivered goods within the scope of its regular business activities. By accepting these Terms and Conditions, the CUSTOMER assigns to VULKAN LOKRING as security, up to the value of the relevant goods delivered, all claims and ancillary rights related to the resale effected as a result of its business relations with its customers. VULKAN LOKRING accepts this assignment. VULKAN LOKRING shall be entitled to announce such assignment of claims to the purchasers of the CUSTOMER at any time. 4. VULKAN LOKRING shall be entitled, but not obliged, to insure, for the account of the CUSTOMER, the delivered goods against theft, breakage, damage caused by fire and water and any other type of damage, unless the CUSTOMER proves that it has arranged for such insurance. The CUSTOMER undertakes to disclose the necessary information therefor upon demand. 5. The CUSTOMER shall not be entitled to pledge the item of sale or assign it to others as security. In the event of the item of sale being seized or attached or disposed of in any other manner by a third party, the CUSTOMER shall notify VULKAN LOKRING forthwith. Should VULKAN LOKRING sustain any damage (e.g. due to loss of right/s) as a result of the CUSTOMER not notifying VULKAN LOKRING or not notifying VULKAN LOKRING in good time, the CUSTOMER shall be obliged to provide compensation. 6. If the CUSTOMER is in breach of the contract, especially if it fails to make payment on the due date, VULKAN LOKRING shall be entitled, after sending a reminder, to claim back the item of sale and CUSTOMER shall be obliged to deliver the item of sale. 7. Enforcement of the retention-of-title provisions and seizure of the item of sale by VULKAN LOKRING shall not be deemed cancellation of contract. VULKAN LOKRING undertakes to approve the entitled securities on demand of the CUSTOMER insofar as the realizable value of the security exceeds the claims to be secured by more than 20 %. The choice of the securities to be approved is incumbent on VULKAN LOKRING. Article 8 Liability 1. The right of the CUSTOMER to claim damages based on no-fault/strict liability shall be limited to wilful action, gross negligence on the part of the owners, its corporate bodies or executives of VULKAN LOKRING, careless violation of material contractual obligations (cardinal obligations), fraudulent non-disclosure of defects, damage culpably caused to a person s life, body or health by VULKAN LOKRING, its legal representatives or vicarious agents or defects in sale and services items of a nature that makes producers liable under the Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) for injury to persons or damage to privately used property. Status 08/2008

7 2. The liability limit is overall restricted to the amount of ,00 for all damages resulting from one consignment In the event of a careless violation of essential contractual obligations (cardinal obligations), any claim shall be limited to typically foreseeable, contract-specific damage. 4. Further claims for damages shall be excluded. 5. Any claims for damages against VULKAN LOKRING, its vicarious agents or servants shall be subject to a limitation period of one year from the legal commencement of the limitation period. Article 9 Industrial Property Rights / Copyrights / Confidentiality etc. 1. All rights in patents, utility model patents, design patents, registered trademarks, advancements and other property rights as well as copyrights relating to the item of sale and the services provided shall remain with the holder of such rights. This shall apply in particular to product names, software products and name and trademark rights. 2. The contractual partners undertake to treat as a trade secret any commercial and technical details that are not in the public domain and that may be communicated to them during their business relations. 3. Drawings, tools, software packages, patterns, devices, models, templates, designs and other items delivered, used or made available by or to VULKAN LOKRING shall remain the property of VULKAN LOKRING. They shall not be handed over or made available to a third party. If such items are specifically manufactured or made for VULKAN LOKRING, they shall become the property of VULKAN LOKRING at the time they are manufactured or made. Such items may be reproduced only in the framework of operational requirements and in accordance with the provisions of the patent, trademark, copyright and competition laws. 4. The CUSTOMER shall impose similar obligations upon its contractual partners. 5. The CUSTOMER shall not use its business relations with VULKAN LOKRING for any kind of advertising, unless it has obtained prior written approval from VULKAN LOKRING. Article 10 Conflicts with Third-Party Rights 1. Should any claim be brought against the CUSTOMER by third parties due to direct infringement of industrial property rights including copyrights related to the goods supplied and/or services rendered by VULKAN LOKRING, VULKAN LOKRING shall indemnify the CUSTOMER against any damages that may be awarded against the CUSTOMER or agreed by way of settlement including all court costs and lawyer s fees, subject to the following conditions: a) In the event of a claim or a warning being made or given by a third party, the CUSTOMER shall notify VULKAN LOKRING immediately and prior to taking any action to defend the case and/or involving a lawyer, excluding, however, any urgent action that may need to be taken before VULKAN LOKRING can be notified. b) Only VULKAN LOKRING shall be authorized to take action to defend the case, hire lawyers for the purpose of conducting the defence, and/or make representations and / or conduct negotiations. If so requested by VULKAN LOKRING, the CUSTOMER shall, at the expense of VULKAN LOKRING, hire a lawyer to conduct the defence. c) The CUSTOMER shall inform VULKAN LOKRING immediately and regularly of the development of the matter and shall, in particular, make available without delay any required information and documents. 2. VULKAN LOKRING shall not be liable in cases where the infringement of a third party right is attributable to a change to the item of sale, or parts thereof, but where the item of sale itself does not infringe a right. Furthermore, VULKAN LOKRING shall not be liable in cases where the CUSTOMER, after being warned by a third party or after becoming aware of the potential infringement of a right owned by a third party, continues using the relevant item, unless VULKAN LOKRING has agreed to such further use in writing. 3. If it has been established by way of a legally effective decision that the use of the item of sale, if continued, will infringe industrial property rights, including copyrights, owned by a third party or if, in the CUSTOMER s opinion, there is a risk of a lawsuit being filed on grounds of infringement of industrial property rights or copyrights, VULKAN LOKRING may, at its discretion and for its account, either obtain the right for the continued use of the item of sale or replace the item of sale or modify it in such a manner that an infringement will no longer exist or at least is less probable. Such action shall not entitle the CUSTOMER in any manner to assert any claims whatsoever against VULKAN LOKRING. Article 11 Warranties To the exclusion of any further claims and subject to the provisions of Article 8 VULKAN LOKRING shall warrant as follows for defects and deficiencies in title of which it has been properly notified in good time: 1. At its sole discretion VULKAN LOKRING shall, free of charge, make good defects in or replace so as to be free of defects any supplies and services that turn out to be defective as a result of circumstances occurring prior to the passage of risk. Replaced items shall become the property of VULKAN LOKRING. 2. The agreed standard, quality and characteristics of the goods shall exclusively be deemed to be those specified in the relevant manufacturer s product description, in particular in VULKAN LOKRING s catalogue of products, that forms the basis of the contract. Public statements as well as promotional or advertising messages of the manufacturer or a third party shall not be deemed to be standard, quality and characteristics specifications of a contractually binding nature. 3. VULKAN LOKRING shall be informed in writing about obvious defects within two weeks after reception of the goods. Otherwise, warranty claims for such defects shall be excluded. The CUSTOMER bears the full burden to prove that its claims are justified, in particular for the defect itself, for the time of the defect s detection and for the timeliness of the notification of the defect. Additionally, the CUSTOMER is obliged to duly exercise its obligation to inspect and claim according to 377 German Commercial Code (HGB) in order to obtain a right for warranty. 4. The CUSTOMER, in consultation with VULKAN LOKRING, shall give VULKAN LOKRING the opportunity, and allow it the required time, to make all repairs and/or replacements that VULKAN LOKRING may consider necessary, failing which VULKAN LOKRING shall be relieved of its liability for any consequences arising from this. Only in urgent cases where safety of operation is at risk and/or serious damage must be averted, of which cases VULKAN LOKRING must be informed forthwith, shall the CUSTOMER be entitled to remedy the defect, or have it remedied by a third party, and claim compensation from VULKAN LOKRING for the required expenses incurred. 5. Of the direct costs incurred through VULKAN LOKRING s performance of a repair or delivery of a replacement, VULKAN LOKRING shall bear - provided the complaint is justified - the costs of the replacement item including shipment to the original shipping designation. Reasonable dismantling and installation costs shall be remunerated to the extent prescribed by law. Such remuneration shall be limited in height to the gross list price of the item of sale and services. 6. Otherwise, claims raised by CUSTOMER against VULKAN LOKRING in toto or in relation to individual components shall be limited to the right of subsequent performance. Only if subsequent performance has failed repeatedly may the CUSTOMER at its discretion claim reduction or rescind from the contract. 7. If the CUSTOMER decides to cancel the contract due to a legal and/or material defect and after rectification has failed, it shall not be entitled to any additional damages because of defects. If the CUSTOMER decides to accept damages after rectification has failed, the goods shall remain at its premises, if reasonable. Thus, the damages shall only cover the difference between the purchase price and the value of the defective goods. This does not apply if VULKAN LOKRING caused the breach of contract maliciously. 8. In case the respective defect is of insignificant nature only, the CUSTOMER shall exclusively be entitled to reduce the contract price. 9. Should the CUSTOMER receive an incorrect assembly and/or operation instruction, VULKAN LOKRING shall only be obliged to deliver a correct assembly and/or operation instruction. Additionally, this shall only apply if the incorrect assembly and/or operation instruction prevents a correct assembly. In case of assembly and/or operation problems caused by an incorrect assembly and/or operation instruction, the CUSTOMER shall contact VULKAN LOKRING by phone to ask for consulting service. VULKAN LOKRING shall advise the CUSTOMER and shall refund the respective telephone costs to the CUSTOMER if so required. 10. In particular, warranty shall not be assumed in the following circumstances: Inappropriate or improper use, faulty erection/installation, in particular erection/installation not reflecting state-of-the-art techniques, faulty start-up and/or improper use by the CUSTOMER or third parties, natural wear, faulty or negligent treatment, improper maintenance, unsuited utilities, deficient civil work, unsuited building ground, chemical, electrochemical or electric effects, unless such effects are attributable to VULKAN LOKRING. Furthermore, warranty shall also be excluded for consumables, normal wear and damage due to inappropriate storage of the products, as well as for detrimental product changes not attributable to production deficiencies but to natural ageing processes to which the products are subject. 11. In principle, the CUSTOMER does not receive any guarantees as defined by law from VULKAN LOKRING. This does not apply to guarantees issued by third manufacturers. 12. Should any modification or repair made by the CUSTOMER or a third party without the prior consent of VULKAN LOKRING turn out to be faulty, VULKAN LOKRING shall not be liable for the consequences resulting from such modification or repair. In such a case, the warranty obligations of VULKAN LOKRING shall become void altogether, unless the CUSTOMER can prove that the modification or repair is not the cause of the damage or loss. 13. The time limit for the warranty for all supplies and services shall be one year starting with the begining of the legal limitation period. 14. The replacement and repair shall be warranted for six months or until the expiry date of the warranty originally granted for the item of sale, whichever is later. Article 12 Place of Performance and Jurisdiction 1. The laws of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods (CSIG). The contract language shall be German. 2. VULKAN LOKRING agrees upon the following with its contractual partners resident in the European Union as concerns its respective borders: The place of performance in respect of supplies and services and the place of jurisdiction in respect of all obligations under and disputes that may arise in connection with the contract shall be the principal place of business of VULKAN LOKRING or at the discretion of VULKAN LOKRING the place of business of the VULKAN LOKRING branch office or plant responsible for the supplies / services. VULKAN LOKRING shall at its discretion also have the right to file a lawsuit at the CUSTOMER s principle place of business or at the place where services are rendered or deliveries are made. 3. VULKAN LOKRING agrees upon the following with its contractual partners resident outside the European Union as concerns its respective borders: Any disputes arising from or in connection with the respective contractual relationship as well as these Terms and Conditions and their coming into existence shall be subject to final settlement according to the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce, adjudicated by one or several arbitrators appointed according to these Rules. Article 13 Requirement of Writing Side agreements shall not be valid, unless they are made in writing. Alterations and or supplements must be in writing to be valid. The requirement that agreements must be in writing shall apply also to the waiver of the requirement. Article 14 Saving Clause 1. Should any provision of these Terms and Conditions of Sale be or become invalid, or should there be any omission in them, the validity of the other provisions shall not be affected thereby. 2. In this case, a valid provision coming as close as possible to what the parties intended shall apply instead of the invalid provision. The same shall be applicable in the event of any omission in the contract. Status 08/2008

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE The terms and conditions detailed herein ( Agreement ) apply to your ( Customer ) purchase from NI of NI hardware ( Hardware ), licenses to use NI software

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG] THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ Anadolu Images web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için aşağıda yazılı koşulları lütfen okuyunuz. Bu SİTE'ye erişim sağlayan ve sunulan hizmetlerden

Detaylı

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307 K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913 Malta (Europe) P: (+356) 2013-3933 F: (+356) 2138-3307 FXDD Customer Agreement, Risk Disclosure And Trading Rules & Regulations Documents

Detaylı

HRACATTA ACENTE/ D STR BÜTÖR SEÇ M

HRACATTA ACENTE/ D STR BÜTÖR SEÇ M moment expo 90 B LG HATTI HRACATTA ACENTE/ D STR BÜTÖR SEÇ M KOB ler genelde d flar dan gelen bir talebe ba l olarak ihracata bafllarlar. Bununla birlikte, d fl talep miktar büyümeye bafllay nca, firmalar,

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler.

Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler. Management: Arap KARADUMAN Date: 00.00.0000 emails: info@sternnet.com Homepage: www.sternnet.com Telephone: 0049 151 47101943 Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler. Firmamiz SternNET

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Synology_QIG_4BayCL_201000608 İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği... 3 Güvenlik Talimatları... 4 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sabit Sürücünün

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

Başvuru Kılavuzu NPD4279-02 TR

Başvuru Kılavuzu NPD4279-02 TR NPD4279-02 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı