Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ç O C U K tiyatro MASAL MASAL MATÝTAS MÜZÝKLÝ DANSLI ÇOCUK OYUNU

2

3 Emre KINAY Mart 2005 de kurduðumuz tiyatro topluluðumuz, bir repertuar tiyatrosu olarak yaþamýna baþladý. Ayný sezon Ýstanbul daki birçok özel tiyatro salonlarýnda ilk oyunuz olan KARA SOHBET i sahneledik sezonunda yýllarca atýl kalmýþ olan A.F.L. Kültür Merkezi ni hiçbir maddi destek almadan kendi imkanlarýmýzla restore ettirip kullanýma açarak yerleþik düzene geçtik, kendi oyunlarýmýzý kendi tiyatro sahnemizde oynama hayalimizi gerçekleþtirdik. Eylül 2007 de Maarif Kültür Merkezi projesine baþlarken, çaðdaþ bir kente yakýþýr duru bir tiyatroyu nasýl yaratabiliriz düþüncesi ile yola çýktýk. Sanatçýlar, eðitimciler, yöneticiler, çalýþanlar; aslýnda tek bir tanýmla Gerçek Sanatseverler 5 ay her gün, günde en az 10 saat çalýþarak ellerini gerçekten taþýn altýna sokarak herkesin gurur duyduðu bir kültür ve sanat merkezi oluþturdular. Ayný sezonda ilk kez özel bir tiyatro dört yeni oyunla seyircisine perde dedi. Hepimiz gurur duyduk Bazýlarýnýn deyimiyle Bu devirde tiyatro kuran deliler olmakla Ve devam ettik, deneyimli ve akademik eðitmen kadrosuyla, 7-77 yaþ grubunu içine alan yaratýcý drama, tiyatro ve oyunculuk temel eðitimi, dersleri vermeye baþladýk. Duru Tiyatro Çocuk Kulübü, çocuklarýmýzýn, yaþýtlarý ile birlikte tiyatro yaparak ve oyun oynayarak, iletiþim becerilerini ve sosyo- kültürel geliþimlerini saðlamak amacý ile kuruldu. Hedefimiz, çocuklarýmýza rol modellerinin, kiþisel geliþim için ne kadar önemli olduðunu anlatmak ve saðlamak, sanatýn gerekliliðini ve önemini kavrayan, tiyatro kültürüne vakýf seyirciler yetiþtirerek, Türk Tiyatrosu'na katkýda bulunacak, geleceði, entelektüel bir bakýþla daha aydýnlýk görebilen gençler yetiþtirmektir. Göstermiþ olduðunuz yoðun ilginize, yaptýðýmýzýn doðru olduðunu bize kanýtlayan alkýþlarýnýza ve süreceðine emin olduðumuz desteðinize, tüm öðrenci, veli ve tiyatro seyircilerine teþekkür ederiz.

4

5 Banu ÇÝÇEK Bir varmýþ bir yokmuþ, Allahýn deli deli kullarý çokmuþ, çok demesi günah, az demesi sevapmýþ Memleketin birinde bir deli varmýþ, 2 deli yokmuþ, 3 deli de yokmuþ, diyorum ya size sadece 1 tane deli varmýþ, o da bize yetermiþ Diye baþlardý masallar, büyüklerin dilinden Günümüz teknolojisinin olmadýðý eskilerde, mum ýþýðýnda dikkatle dinlenen masallar vardý. Çünkü yaþadýðýmýz bu topraklarýn kocamaaannn bir masal dünyasý vardý, uçsuz bucaksýz bir dünyaydý bu, keloðlaný da içine alýr, köroðlunu da, peri kýzýný da için alýr, devanasýný da amaaaa yine de fýndýk kabuðuna sýðar, dünyaya sýðmazdý. Görüntü yok, sesler vardý, biz renklendirirdik anlatýlanlarý, þekil verir, hayal gücümüzü sonuna kadar kullanýrdýk, benim masal rengim baþka senin ki baþka olurdu. Anlatýrdý nineler, dedeler masallarý iyi ki varlardý ama gün geldi, hepsi uçup gitti, masallarda zannýmca orda bir yerler de bitti Biz anlatmayý unuttuk, zaman deðiþti. Oysa, Her gece sadece birazcýk, içimizdeki çocuða ve çocuðumuza zaman ayýrsak Biz çocuklarýmýzýn hem masal kahramaný hem de masal anlatýcýsý olalým, her gece onlarý bir memleketten diðerine taþýyalým, okyanuslarý aþalým, Nasrettin hoca ile tanýþýp, zürafa ile dans edelim, Keloðlanla yemek yiyip, Parmak Kýzý bulmaya çalýþalým Çünkü her masal biraz daha büyütür bizi, biraz daha bizi biz yapar Gökten 3 elma düþmüþ, biri benim baþýma, biri senin baþýna, biride masallarý dinleyecek çocuklarýn baþýna...

6

7 Günay ERTEKÝN Masal Masal Mattitas Yalnýzlýktan sýkýlan çocuk bir gece yatmadan önce pencereden gökyüzünü seyre dalar. Gökyüzünden çocuðun üzüntüsünü gören ay nine ve yýldýzlar yeryüzüne iner ve çocuðu masallarla tanýþtýrýr. Masal dünyasýnda birlikte keyifli bir yolculuða çýkarlar Çocuk önce çizgilerini kaybeden zebra, yapraklarýný düþüren bodur çamla tanýþýr ve onlardan yaþadýðý her durumda sakin ve sabýrlý olmayý öðrenir. Daha sonra göle maya çalan Nasrettin hocayla karþýlaþýr ve kendisinden doðruluðu dürüstlüðü, verilen sözde durmanýn deðerini anlar. Sonunda Orman da kendine oyun arkadaþý ararken sýrtýndaki dikenler yüzünden hor görülen kirpiyle ve ona kötü davranan orman sakinleriyle tanýþýr. Kirpiden, -kendisine kötü davranýlmasýna raðmen- cesaretli tavrý ve iyiliði sayesinde fedakârlýðý ve dostluðu öðrenir Oyunumuzun sonunda yalnýzlýktan sýkýlan ve üzülen çocuk, masallar sayesinde yüreðini ve düþüncelerini güçlendirir. Artýk masallarýn büyülü dünyasý, onun kendi yaþamýna ve yalnýzlýðýna arkadaþ olmuþtur. Çünkü masallar yüreðimizi güçlendirmenin en güzel yoludur

8 Yazan: Banu Çiçek - Günay Ertekin Yöneten: Banu Çiçek Dramaturg: Günay Ertekin Yönetmen Yardýmcýsý: Özlem Durmaz Kostüm - Dekor: Özlem Durmaz Müzik: Can Emre Uygan Dans - Koreografi: Ýlyas Odman Iþýk: Tuncay Mengi Oyuncular: Aliye Uslu,Ceyda Akel, Mert Aydýn, Özge Aslan, Özlem Durmaz,Yeliz Þatýroðlu

9 1978 Almanya doðumlu olan Banu Çiçek, Mersin Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi yýlýndan beri Semaver Kumpanya da Murtaza, Mem ile Zin, Süleyman ve Öbürsüler, Mucizeler Komedisi, Fýrtýna, Pýrtlatan Bal, Bir Varmýþ Hiç Yokmuþ, Ýþbankasý Çocuk Tiyatrosu nda; Peter Pan ve Bilmelisin ki adlý oyunlarda oynadý..reklam ve çok sayýda dizi oyunculuðu yaptý. Halen Semaver Kumpanya da oyunculuk yapmaya devam etmektedir. Çaðdaþ Drama Derneðinde proje aþamasýnda olup, uzun yýllardýr Yaratýcý Drama alanýnda çalýþmakta, Duru Tiyatro bünyesinde Yaratýcý Drama-Çocuk Atölyelerini yürütmektedir. 1976, Ýstanbul doðumlu olan Günay Ertekin, Ýstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleþtirmeliði ve Dramaturgi Bölümü nden mezun oldu. Semaver Kumpanya da dramaturg-yazar olarak çalýþtý. Ýstanbul Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümünde Reji Yüksek lisansýna baþladý yýlýndan bu yana çocuklara, yetiþkinlere, yaratýcý drama, doðaçlama, yaratýcý yazma-okuma, metin çözümleme, oyuncu dramaturgisi dersleri vermektedir.halen Ýstanbul Devlet Tiyatrosu nda Dramaturg olarak çalýþmaktadýr. 1980, Ýzmir doðumlu Can Emre Uygan, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okudu. Ýzmir Devlet Opera ve Balesi Çocuk ve Gençlik Koro'sunda, "Carmen" operasý ve "Carmina Burana" kantatýnda çocuk korist olarak görevler aldý. Bir çok kýsa film, belgesel film ve tiyatro oyunu müziði besteledi, Destere adlý uzun metraj filme müzik yaptý. Halen "Orff Yaklaþýmý ile Müzik Eðitimi" alanýnda eðitmenlik yapmakta ve üç senedir Duru Tiyatro'nun çocuk oyunlarýnýn müziklerini bestelemektedir.

10 1974 Sivas doðumlu olan Özlem Durmaz, Trakya Üniv. Büro yönetimi ve sekreterlik bölümünü okuduktan sonra yanlýþ bir yerden mezun olduðunu anlayýp,sýrasýyla; Kadýköy Halk Eðitim Merkezi, Pera Güzel Sanatlar Akademisi, Ayþe Emel Mesçi ve Mahir Günþýray oyunculuk atölyelerinde, tiyatro eðitimi aldý.özel tiyatrolarda ve Devlet Tiyatrosu nda çok sayýda oyunlarda rol aldý.2002 yýlýndasemaver Kumpanya ya katýldý. Kuþlar Meclisi, 12.Gece, Murtaza, Mem ile Zin, Süleyman ve Öbürsüler, Chamaco, Mucizeler Komedisi, Semaver ve Kumpanya, Cesaret Ana ve Çocuklarý, Pýrtlatan Bal, Bir Varmýþ Hiç Yokmuþ adlý oyunlarda, Ýþbankasý Çocuk Tiyatrosu nda; Bir Sergiden Tablolar, Peter Pan, Bilmelisin ki, Pear Gynt adlý oyunlarda oynadý..reklam ve çok sayýda dizi oyunculuðu yaptý. Halen Semaver Kumpanya, Ýþbankasý Çocuk tiyatrosu,anatole Sokak Oyuncularý, Tiyatro Pankart ve Tiyatro Oyunevi nde oyunlarýna devam etmektedir Ýstanbul doðumlu olan Ýlyas Odman, þu ana kadar gerçekleþtirdiði koreografiler yurtiçi ve yurtdýþý bir çok oluþumda sahne aldý. Karine Ponties, Alexdra Abellan, Handan Ergiydiren, Alparslan Karaduman çalýþtýðý yönetmen ve koreograflardýr. En son Duru Tiyatro için "Ay Tedirginliði" adlý oyunun koreografisini gerçekleþtirdi. 1974, Nevþehir doðumlu olan Aliye Uslu,Trakya Üniv. saðlýk hizmetleri meslek yüksek okulundan sonra,mersin Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.edirne halk eðitim merkezi, tiyatro topluluðu ile çocuk tiyatrosu yaptý.mersin büyükþehir belediyesi deneme sahnesinde, Fehim paþa konaðý, Rumuz Goncagül Þahlarýda vururlar, Akýllý Kaplumbaða oyunlarýnda, rol aldý. Dizi ve reklam oyunculuðu yaptý. Fransa dan gelen, Sirk Sanatlarý Atölyesi nden Juggling dersi aldý.halen seslendirme yapmaya ve diksiyon dersi vermeye devam etmektedir.

11 1990 Ýstanbul doðumlu olan Ceyda Akel, Lise yýllarýnda tiyatroyla ilgilenmeye baþladý. Bakýrköylü Sanatçýlar Derneði ve Yýlmaz Köksal Sanat Merkezi nde oyunculuk derslerine katýldý. Hayat ve Ayý oyununda rol aldý yýlýnda okul tiyatrosunda oynadýklarý Turgut Özakman ýn Töre oyunuyla liseler arasý tiyatro yarýþmalarýnda ilçe birinciliði kazandýlar yýlýnda Duru Tiyatro da oyunculuk eðitimi aldý. Halen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü son sýnýf öðrencisidir Ýstanbul doðumlu olan Mert Aydýn, oyunculuk eðitimine Semaver Kumpanya da baþladý. Semaver Kumpanya Çýraklar ekibinde, Yazmak Eylemi adlý oyunda oynadý. Fransa dan gelen, Sirk Sanatlarý Atölyesi nden Juggling, Doðaçlama Oyunculuk ve Clown dersleri aldý. Es Es ve Küstüm Çiçeðiadlý dizilerde yer aldý. Halen Haliç Üniversitesi, Tiyatro bölümü 2.sýnýf öðrencisidir Ýstanbul doðumlu olan Özge Arslan, lise yýllarýnda Hayat, Evimizin Alametleri, Otogargara ve Hey Gidi Günler oyunlarýnda, 2005 yýlýnda girdiði Haliç Üniversitesi nde Eski fotoðraflar, Devlet Tiyatrosu nda Yaðmur Aðacý, Semaver Kumpanya da ise Fýrtýna adlý oyunlarda rol aldý. Halk eðitim merkezinde yaratýcý drama ve diksiyon dersleri verdi. 1979, Sivas doðumlu olan Yeliz Þatýroðlu, 2001 yýlýnda, Mersin Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.sivas Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve sahne amiri olarak çalýþtýktan sonra, uzunca bir süre yaratýcý drama ve tiyatro eðitmenliðini Mersin de sürdürdü. Volkan Severcan Tiyatrosunda (Vscompany) Korkuyorum Sevgilim adlý oyunda rol aldý. Dizi oyunculuðu yaptý.halen seslendirme ve yaratýcý drama eðitmenliðine devam etmektedir.

12 Caferaða Mah. Dr. Esat Iþýk Sk. No:84 Moda - Kadýköy Tel:

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet Doða Yürüyüþü AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı