son bolum.qxp :20 Page 192

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192"

Transkript

1 son bolum.qxp :20 Page 192

2 son bolum.qxp :20 Page 193 Etkinlikler Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali; plastik sanatlar disiplinlerinin güncel sanat uygulama ve düzenlemeleriyle sanatçý sunumu, performans, video gösterimi, panel, söyleþi gibi etkinlikleri kapsýyor. Ýki yýlda bir tekrarlanacak olan, "Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali", kentin Avrupa Kültür Baþkentliði sürecinde ilk tohumlarý atýlan ve sürdürülebilir nitelikte önemli bir etkinlik olarak kayýtlara geçiyor. Atölye çalýþmalarý Sanat Atölyesi Atölye Sorumlusu: Niyazi Selçuk, Güneþ Acur, Sonja Tanrýsever, Nadir Baylan Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali'nde ziyaretçi çocuk ve gençlere yönelik sanat atölyeleri yapýlmýþtýr. Plastik sanatlarýn tüm disiplinlerine yönelik birçok disiplini bir araya getiren sanat atölyelerinde resim, heykel, seramik, baský teknikleri ve ebru üzerine work-shop'lar gerçekleþmiþtir. 193

3 son bolum.qxp :20 Page 194 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 194

4 son bolum.qxp :20 Page 195 Fotoðraf Atölyesi Atölye Sorumlusu: Özcan Yurdalan, Ömer Kaptanoðlu, Alper Baler Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali süresince ziyaretçi çocuk ve gençlere yönelik fotoðraf atölyesi gerçekleþti. Amacý, katýlýmcýlarý "bir ifade aracý" olarak fotoðrafla tanýþtýrmak olan fotoðraf atölyesi haftada iki gün, iki seans Antrepo 5'te yapýldý. Katýlýmcýlar kamera önünde deðiþim kavramýna uygun sahneler yaratýp pozlar verdiler. Fotoðraflar çekildikten sonra her katýlýmcý çekilen fotoðraflara uygun cümleler yazdý. Tamamlanan çalýþmalar Bienal sonuna kadar atölye mekânýnda sergilendiler. 195

5 son bolum.qxp :21 Page 196 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Sanatla Etkileþim ve Yaratýcýlýk Atölyesi Atölye Sorumlularý: Çimen Güldöker, Defne Erdur Bekdik, Murat Seyfi Elim Sende Derneði ve Hayat Boyu Eðitim Derneði yönetiminde gerçekleþen, eðitimcilere yönelik bu seminerde, farklý sanat disiplinlerinden uygulamalý çalýþmalar, eðitmenlerin kiþisel farkýndalýklarýný artýrmaya, diðerini anlama ve iletiþim kurabilme becerilerini geliþtirmeye yönelik çalýþmalar ve paylaþýmlar yapýlmýþtýr. Rock Sýnýfý Perküsyon Atölyesi Atölye Sorumlusu: Danny Lundmark 7-10 ve yaþ grubu çocuklara yönelik uygulanacak perküsyon atölyesinde motor becerileri geliþtirmek, grup iliþkileri kurabilmek, odaklanma ve dinlemeyi saðlayabilmek amaçlanmýþtýr. 196

6 son bolum.qxp :21 Page 197 Kýsa Film Atölyesi Atölye Sorumlusu: Doç. Dr. Nilüfer Pembecioðlu Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Çocuklar için Kýsa Film Atölyesi, çocuklarýn ve gençlerin ifade özgürlüklerini destekleyerek, sanatsal yönlerinin dýþavurumu için gerekli olan keyifli ve eðitici ortamý oluþturmayý ve ürünlerini ortaya koymayý hedeflemiþtir. Uygulanan "Küçükayakizleri Projesi"nin ilk adýmý senaryo yazým aþamalarýnýn öðretilmesi ve Bienalin temel temasý olan "Deðiþim" kavramýnýn tüm yönleri ile irdelenmesiydi. Bunun ardýndan katýlýmcýlarýn ikiþer dakikalýk kendi kýsa filmlerini çekmelerini amaçlayan ikinci adýmýna geçildi. Böylece çocuklar film çekme aþamalarýný adým adým yaþadýlar ve sadece "seyreden" konumumdan çýkararak "üreten" konumuna taþýndýlar. Rock Sýnýfý Proje Atölyesi Atölye Sorumlusu: Aylin Anýl Ýnteraktif bir atölye olan Rock sýnýfý proje atölyesi öðretmenlere yönelik eðitimde kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir. Öðretmenlerin farklý eðitim teknikleri üzerine atölye çalýþmasý yaptýðý Rock Sýnýfý Proje Atölyesi'nde, disiplinler arasý bir eðitim verebilmenin yollarý eðitimde müzik kullanarak deneysel bir arayýþ süreci içinde gösterilmiþtir. 197

7 son bolum.qxp :21 Page 198 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Barýþ Bayraklarý Atölyesi Atölye Sorumlusu: Çiðdem Aksoy Çocuklarýn, barýþ ile ilgili duygu ve düþüncelerini ifade etmeleri için, bir barýþ farkýndalýðý yaratmak amacýyla Barýþ Bayraklarý atölyesi düzenlenmiþtir. Heykel Atölyesi Atölye Sorumlusu: Shane Stratton Ýstanbul'da süsleme sanatlarý üzerine objelerin doðal þekilleri, heykel çalýþmalarý, Türk sanatýndan esinlenen çalýþmalar ve bunlarýn soyut formlarý üzerine görseller kullanarak gerçekleþtirilen bir konuþma/atölye çalýþmasý yapýldý. 198

8 son bolum.qxp :21 Page 199 Elim Sende Derneði Yaratýcý Dans ve Drama Atölyesi Atölye Sorumlularý: Çimen Güldöker, Defne Erdur Bekdik, Lerna Babikyan, Þebnem Yüksel Elim Sende Derneði gençlerin fiziksel, sosyal ve psikolojik geliþimlerine destek vermek amacýyla farklý geliþim süreçlerini ve ihtiyaçlarý göz önüne alarak sanatsal çalýþmalar yapar. Farklý sanat dallarý aracýlýðýyla onlarýn kendilerini tanýmalarýna, ifade edebilmelerine ve yaratýcý enerjilerini dýþa vurmalarýna imkân saðlamayý hedefler. Bu hedefler çerçevesinde Bienal kapsamýnda, Antrepo 5'te gerçekleþtirilmiþ olan Yaratýcý Dans ve Drama Atölyeleri'nde çocuklarýn ve gençlerin öncelikle kendi bedenlerini tanýmalarýna, koordinasyon becerilerini geliþtirmelerine ve bireysel farklýlýklarýný deðerlendirerek kendilerini fiziksel olarak ifade etmelerine yönelik oyunlar ve dans çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Animasyon Atölyesi Atölye Sorumlusu: Baran Baran, Baþar Muluk Reklamcýlýk ve Animasyon dünyasýnda tanýnmýþ olan "komik adamlar" Baran Baran ve Baþar Muluk, rock sýnýfý klip yaratýcýlarý, çocuklara bir 2-D animasyon atölye çalýþmasý yaptýlar. Çocuklar, karakter çalýþmasý ve storyboard yapýmý hakkýnda bilgi edinecekleri atölyede çizdikleri karakterleri hareketlendirmeyi öðrendiler. 199

9 son bolum.qxp :21 Page 200 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Panel ve Söyleþiler "Ýstanbul'um", 80 seçkin yazarýn kendi semtlerini anlattýklarý 80 kitaplýk bir anýt proje. Her semtin ayrý bir hikâyesi, ayrý bir kimliði ve ayrý bir ruhunun olduðu fikrinden yola çýkýlan projede, Ýstanbul'da doðmuþ ve yaþamýþ 80 yazar, Ýstanbul'un 80 semti üzerine duygularýný, düþüncelerini, anýlarýný kendilerine özgü üsluplarýyla yazdýlar. Bienal kapsamýnda düzenlenen söyleþi programýnda 9 yazar, Antrepo 5'teki atölyeler alanýnda öðretmen ve öðrencilerle buluþtu. Yazarlar: Celal Özcan, Refet Özkan, Ayþe Sarýsayýn, Haydar Ergülen, Süleyman Faruk Göncüoðlu, Ýzel Rozental, Sennur Sezer, Adnan Özyalçýner, Eray Canberk, Nusret Karaca, Gönül Kývýlcým, Reyhan Çorak, Selçuk Erez Söyleþi: Gülten Dayýoðlu/Yazar Üç kuþaktýr okunan "Fadiþ" adlý kitabýn yazarý Gülten Dayýoðlu çocuklar ve gençlerle buluþtu. 200

10 son bolum.qxp :21 Page 201 Söyleþi: Reggio Emilia Yaklaþýmý Vea Vecchi; Reggio Emilia Enstitüsü, Yayýnlar ve atölye çalýþmalarý sorumlusu, Claudia Giudici; Araþtýrma ve geliþtirme sorumlusu, Reggio Emila okul öncesi Müdürü, Program kapsamýnda küçük çocuklara kendilerini ifade becerisi, yaratýcýlýk, sanatsal ve bilimsel düþüncenin kazandýrýlmasý konusunda dünya çapýnda etkin ve baþarýlý bir eðitim modeli olan "Reggio Emilio Yaklaþýmý" tanýtýldý. Misafirlerimiz Reggio Emilia eðitim yaklaþýmý ve uygulama metotlarýný tanýtarak deneyimlerini bizlerle paylaþtýlar. 201

11 son bolum.qxp :21 Page 202 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Panel: Öðretmenler Ýçin "Çocuk ve Ýletiþim" Doç. Dr. Nilüfer Pembecioðlu - Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Eðitimcilerimizin çocuðun iletiþimle olan baðlantýsýný, iletiþim güçlüklerini, sorunlarýný tanýlamalarýna yardým edecek ipuçlarý sunan ve günümüz çocuklarýnýn "hastalýðý" haline gelen medya baðýmlýlýðý konusunu ele alan bir panel ve söyleþi programýdýr. Panel: Öðrenciler için "Çocuk ve Ýletiþim" Doç. Dr. Nilüfer Pembecioðlu - Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Çocuklarý karþýlaþmakta olduklarý "yeni medya" kavramý ile tanýþtýrýp, medya kullanýmýnýn olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilmeyi, katýlýmcýlarda bir medya farkýndalýðý oluþturup medyanýn olumlu biçimde tüketimini özendirici etkinlikleri içeren bir panel ve söyleþi programýdýr. Söyleþi: "Alternatif Eðitim Modelleri" Araþ. Gör. Eylem Korkmaz Alternatif Eðitim Derneði Yönetim Kurulu üyelerinden Araþ. Gör. Eylem Korkmaz tarafýndan alternatif eðitim modelleri üzerine bir söyleþi gerçekleþtirildi. Kitle eðitiminin ortaya çýkmasý ve eðitimin zorunlu hale gelmesiyle birlikte eðitim tarihinde, yaygýn okul sistemine karþý, çocuða ve eðitime radikal bir bakýþ açýsýyla yaklaþan yeni bir eðitim hareketinin ortaya konulmasý ve bunlardan çýkarýlan sonuçlarýn ýþýðýnda "biz ne yapabiliriz" sorusu çerçevesinde tartýþmak üzere Antrepo 5 Sanat Limaný'nda katýlýmcýlar bir araya geldiler. 202

12 son bolum.qxp :21 Page 203 Paralel Etkinlikler Efgan Rende Gitar Resitali/ Açýklamalý Gitar Resitali Anadolu Halk Çalgýlarý Orkestrasý/ Açýklamalý Türk Halk Müziði Konseri Acapella Grup34 Korosu / Çok Sesli Koro Konseri Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi/ Açýklamalý Gitar Resitali Ý. Ü. Devlet Konservatuarý / Açýklamalý Klasik Müzik Dinletisi Anadolu Halk Çalgýlarý Orkestrasý/ Açýklamalý Türk Halk Müziði Konseri Acapella Grup34 Korosu / Çok Sesli Koro Konseri Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi / Gitar Resitali / Açýklamalý Gitar Resitali Ý. Ü. Devlet Konservatuarý Senfoni Orkestrasý / Konser Ý. Ü. Devlet Konservatuarý / Açýklamalý Klasik Müzik Dinletisi Film Gösterimleri Öðrencilerin çekmiþ olduðu kýsa film çalýþmalarý Bienal süresinde izleyicilere sunuldu. Ayrýca Atölye çalýþmalarýnda ortaya çýkarýlan yirmiye yakýn film de gösterime sunuldu. Antrepo 5'te sabit iþler sergilendiði gibi Tuzla Ýdris Güllüce Kültür Merkezi'ndeki film gösterimleri programý eþ zamanlý olarak sürdürüldü. Tuzla Ýdris Güllüce Kültür Merkezinde 25 Kasým - 25 Aralýk tarihlerinde Saat: 10:00-16:00 saatleri arasýnda Türkiye Ýletiþim Araþtýrmalarý Merkezi ve Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi Öðrencilerinin toplam 45 kýsa film çalýþmasý gün boyunca izleyici ile buluþtu. Rehberli Turlar Rehberli turlar her turda 20 kiþilik gruptan oluþan seanslarla 10:00-15:30 saatleri arasýnda rezervasyon yaptýran birey ve gruplar ile yapýldý. 203

13 son bolum.qxp :21 Page 204 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 204

14 son bolum.qxp :21 Page

15 son bolum.qxp :22 Page 206 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 206

16 son bolum.qxp :22 Page

17 son bolum.qxp :22 Page 208 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 208

18 son bolum.qxp :22 Page

19 son bolum.qxp :22 Page 210 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 210

20 son bolum.qxp :22 Page

21 son bolum.qxp :22 Page 212 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 212

22 son bolum.qxp :22 Page

23 son bolum.qxp :22 Page 214

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Dr. Þahin Bodur*, Dr. A. Þebnem Soysal** Ýlk olarak Kanner (1943) tarafýndan týp yazýnýna kazandýrýlan otizm; kýsýtlanmýþ, yinelenen davranýþ örüntüleri, toplumsallaþmada,

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Örnek haftalýk I program Eðitim rehberinin bütününün tamamlanmasý için birçok hafta gerekebilir.

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı