İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1"

Transkript

1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması, III. Türk kültürünün Avrupa'ya taşınması durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 4. Kavimler Göçü sonucunda; Vizigotlar İspanya'ya, Slavlar Balkanlara, Franklar Fransa'ya, Süevler Portekiz'e, Angıl ve Saksonlar İngiltere'ye göç etmişlerdir. Bu durum, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? A) Ulus bilincinin kaybolması B) Günümüz Avrupa toplumlarının temelinin atılması C) Kavimler arasında Hristiyanlığın yayılması D) Avrupa'da feodal düzenin hâkim olması E) Bölgeler arası ticaretin gelişmesi 5. Talas Savaşı'nda İslam ordusuyla birlikte Çin'e karşı mücadele eden Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? 2. Hun hükümdarı Attila'nın Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları üzerine seferler yapması; A) Kıpçaklar B) Peçenekler C) Avarlar D) Karluklar E) Türgişler I. Kavimler Göçü'nün başlaması, II. Avrupa'da sınıflı toplum yapısının ortaya çıkması, III. Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesi durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? D) I ve III E) II ve III 6. Hz. Osman döneminin İslam ordularıyla savaşarak İslamiyetin Kafkaslarda yayılmasını engelleyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazarlar B) Köktürkler C) Uygurlar D) Hunlar E) Avarlar 7. Orta Asya'dan hızlı nüfus artışı, iklim koşulları, kendi aralarındaki mücadeleler, Çin'in baskıları gibi nedenlerle göç eden Türkler, gittikleri bölgelerde Taş Devri'ni yaşayan toplumlara hayvanları evcilleştirmeyi, madenleri işlemeyi öğretmişlerdir. 3. Orta Asya Türk devletleri ve özellikleriyle ilgili; I. Hazarlar : Museviliği kabul eden tek Türk devletidir. II. Karluklar : İslamiyeti toplu hâlde kabul eden ilk Türk boyudur. III. Avarlar : İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? D) I ve II E) I, II ve III Buna göre; I. Orta Asya göçleri başka toplumların gelişmesinde etkili olmuştur. II. Orta Asya Türkleri gittikleri yerlerin toplumlarından daha yüksek bir uygarlığa sahiptir. III. Orta Asya'da yaşam koşullarının elverişsiz hâle gelmesi, göçlerin yapılmasında etkili olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) I, II ve III

2 8. Aşağıdakilerden hangisi, İlk Türk devletlerinde görevli devlet memurlarından biri değildir? A) Şad B) Tamgacı C) Şaman D) Todun E) Tarkan 13. Köktürkler, kendi devletlerini kurarken aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin siyasi varlığına son vermiştir? A) Avarlar B) Hazarlar C) Uygurlar D) Karluklar E) Akhunlar 9. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, Orta Asya'da kurulmamıştır? A) Uygurlar B) Köktürkler C) Macarlar D) Kutluklar E) Asya Hunları 14. Aşağıdaki toplumlardan hangisi, Avarların etkisiyle Avrupa'ya yayılmıştır? A) Slavlar B) Vizigotlar C) Angıllar D) Süevler E) Franklar 10. Uygurların Manihaizm ve Budizm dinlerinin etkisiyle göçebe hayatı büyük ölçüde terk ederek yerleşik hayata geçmeleri; I. mimarinin gelişmesi, II. tarımsal üretimin ön plana çıkması, III. kültürel etkileşimden uzak durulması durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 15. Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra bozulan Türk siyasi birliğini tekrar sağlayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar B) Köktürkler C) Kırgızlar D) Avarlar E) Kumanlar 11. Maveraünnehir bölgesine egemen olan Emevi ordularının ilerleyişini durduran Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir? 16. Durum Etkileşim I. Hazarların Bizans'la Ekonomik ticaret yapmaları A) Kutluklar B) Hazarlar C) Kırgızlar D) Türgişler E) Sibirler II. Çinlilerin Hunlardan onluk sistemi almaları III. Uygurların Çinlilerden Manihaizmi öğrenmeleri Askerî Dinî Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 12. İslamiyet öncesi Türk toplumunda Budizm, Nasturizm, Musevilik, Hristiyanlık gibi dinler yayılmıştır. Zamanla Müslümanlarla komşu olan Türkler, İslamiyeti kabul etmişler ve Türklerin büyük bir kısmı Müslüman olmuştur. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Türklerde dinsel hoşgörü vardır. B) Türkler en eski dönemlerden beri teokrasiyle yönetilmiştir. C) Müslümanlık, Türkler arasında daha çok yayılmıştır. D) Türkler arasında tek tanrılı dinler de yayılmıştır. E) Türkler, kültürel etkileşime açık olmuşlardır. D) I ve III E) I, II ve III 17. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi, hem Asya da hem de Avrupa da devlet kurmuştur? A) Hunlar B) Köktürkler C) Uygurlar D) Kutluklar E) Bulgarlar

3 İLK TÜRK DEVLETLERİ II TEST 2 1. Türklerin Orta Asya'dan göç etmesine yol açan siyasi nedenler arasında, I. iklim değişiklikleri, II. boylar arasındaki mücadeleler, III. Çin ve Moğol baskıları durumlarından hangileri yoktur? 5. Asya Hunların; I. Çin Seddi'nin yapılmasına neden olmaları, II. İpek Yolu'nu denetim altına almaları, III. dağınık Türk boylarını bir bayrak altında toplamaları özelliklerinden hangileri, siyasi ve askerî yönden güçlü olduklarının kanıtıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Aşağıdakilerden hangisi, İskitlerin özelliklerinden biri değildir? 2. İslamiyet öncesi Türklerle ilgili; I. Uygurlar Matbaa kullanan ilk Türk topluluğudur. II. Kırgızlar Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk topluluğudur. III. Türgişler Madenî para kullanan ilk Türk topluluğudur. eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? D) I ve II E) I, II ve III A) Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlardır. B) Kimi İskit boylarının yöneticileri Türk'tür. C) İskitler zamanında Türkler İslamiyetle tanışmıştır. D) İskitlerin yönetiminde, İran asıllı boyları vardır. E) Alper Tunga Destanı İskitlere aittir. 7. Aşağıdakilerden hangisi, Köktürklerin özelliklerinden biridir? A) İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur. B) İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur. C) Ulusal anlayışla kurulan ilk devlettir. D) İlk defa yerleşik hayata geçmişlerdir. 3. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin inanış sistemlerinde görülen dinî kavramlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Yuğ B) Toygun C) Balbal D) Kurgan E) Şaman 4. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, Doğu Roma İmparatorluğu ile siyasi ilişkide bulunmamıştır? A) Avrupa Hun Devleti B) Avarlar C) Uygurlar D) Bulgarlar E) Köktürkler E) Slavların birleşmesine engel olmuşlardır. 8. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Türk devlet adamlarının halka hesap vermeleri anlatılmıştır. Türklerin yaşamları ve kültürleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu özellikler aşağıdaki eserlerin hangisiyle ilgilidir? A) Divan-ı Lügat-it Türk B) Manas Destanı C) Siyasetname D) Orhun Kitabeleri E) Ergenekon Destanı

4 9. I. Orhun Abidelerini oluşturan Türk devletidir. II. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlettir. III. Yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk devletidir. IV. Bizans'a karşı Selçuklularla iş birliği yapmıştır. Yukarıda verilen özelliklerle, aşağıdaki Türk toplumları eşleştirildiğinde, hangisi dışarıda kalır? 14. Orta Asya'da bütün Türkleri bir bayrak altında toplayan ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A) Cengiz Han B) Bumin Kağan C) Kültigin D) Bögü Kağan E) Mete Han A) Avar B) Kutluk C) Asya Hunları D) Peçenek E) Uygur 15. İlk Türk devletlerinde ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Ordu millet düşüncesi yaygındır. 10. Türk askerî teşkilatı olan onlu sistemi Avrupa ya ilk kez tanıtan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Peçenekler B) Hunlar C) Bulgarlar B) Onluk sistem Mete Han tarafından oluşturulmuştur. C) Donanma güçleri yoktur. D) Temeli paralı askerlere dayanır. E) Atlı ve yaya askerlerden oluşur. D) Hazarlar E) Avarlar 11. Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır: I. İkili yönetim şeklini benimsemişlerdir. II. İpek Yolu'na egemen olmuşlardır. III. Avrupa'ya göç etmişlerdir. Bu bilgilerden hangileri Köktürk Devleti'ne aittir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 16. I. Sadece askerî konular görüşülür. II. Komşu devletlerle ilişkiler gözden geçirilir. III. Hakan ın başkanlığında toplanır. Yukarıdakilerden hangileri kurultay toplantılarının özelliklerinden değildir? 12. Aşağıdakilerden hangisi, Köktürklerin tarihteki etkilerinden biridir? A) Çin'e karşı bağımsızlık savaşı yapmışlardır. B) Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. C) Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. D) İlk kez kâğıt ve matbaayı kullanmışlardır. E) İslam ordularının Orta Asya'daki ilerleyişini engellemişlerdir. 17. VI. yüzyılda Kafkaslara egemen olmuşlardır. Museviliği benimseyen ilk Türk topluluğudur. Hz. Osman döneminde Arapları Kafkasya bölgesinde durdurmuşlardır. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Avarlar B) Hazarlar C) Türgişler D) Kıpçaklar E) Karluklar 13. Orhun Kitabelerinde; "Aç milletimi tok, fakir milletimi zengin ettim, çıplak milleti giydirdim." ifadesi yer almıştır. Bu durum, İslamiyet öncesi Türklerde nasıl bir devlet anlayışının olduğunu gösterir? A) Demokratik B) Teokratik C) Sosyal D) Hukuksal E) Laik 18. Aşağıdaki Türk boylarından hangisi, diğerlerinden daha geniş sınırlara ulaşmıştır? A) Kırgızlar B) Hazarlar C) Kutluklar D) Hunlar E) Avarlar

5 İLK TÜRK DEVLETLERİ III TEST 3 1. I. Türgişler II. Hunlar III. Avarlar Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri Avrupa da devlet kurmuşlardır? 5. Aşağıdakilerden hangisi, Köktürk ve Uygurların ortak özelliklerinden biridir? A) İstanbul'u kuşatmaları B) Türk adıyla kurulmaları C) Kendilerine özgü alfabe oluşturmaları D) Manihaizmi kabul etmeleri E) Avrupa ve Asya'da devlet kurmaları 2. I. Hunları bir araya toplamıştır. II. Çin Seddi yapımının başlatılmasında etkili olmuştur. III. Türk tarihinin ilk taht kavgasını oğluna karşı kaybetmiştir. Bu bilgiler, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisiyle ilgilidir? A) İstemi Yabgu B) Mete Han 6. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışının bulunduğunu gösterir? A) Yönetimde kurultay denilen bir meclisin bulunması B) Ülkenin doğu-batı olarak ikiye bölünerek yönetilmesi C) Halkın yönetime katılması D) Hakanların idikut unvanını taşıması E) Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması C) Bilge Kağan D) Teoman E) Attila 7. I. Uygurlar II. Peçenekler III. Hazarlar 3. Uygurlara kadar Türk tarihinde kalıcı mimari eserlere rastlanmazken, Uygurlardan itibaren bu durumun değişmesine ortam hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki Türk boylarından hangileri, devlet hâline gelememiştir? A) Uygurların yazıyı kullanması B) Ticari ilişkilerin artması C) Manihaizm dininin etkisi D) Uygurların, Moğolları Türkleştirmesi E) Çin ile diplomatik ilişkiler kurulması 8. Eski Türk devletlerinde, sözlü edebiyat olan destanlar oldukça yaygındır. Aşağıdakilerden hangisi bu destanlardan biri değildir? A) Manas B) Ergenekon C) Türeyiş D) Nibelungen E) Göç 4. Aşağıdakilerden hangisi, Türklere ait Orta Asya daki kültür merkezlerinden biri değildir? A) Andronova B) Afanesyova C) Anav D) Karasuk E) Alişar 9. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri, aşağıdaki toplumlardan hangisiyle mücadele etmemiştir? A) Sasani B) Tunguz C) Çin D) Moğol E) Yunan

6 10. I. Rusların Karadeniz'e inmesini engellediler. II. Oğuzlarla yaptıkları savaşlar Dede Korkut Hikâyelerine konu oldu. III. İlk kez kendi adlarına para bastırdılar. Türk boylarına ait olan yukarıdaki bilgilerden hangileri Kıpçaklarla ilgilidir? D) I ve II E) I, II ve III 14. I. Tarımsal faaliyetlerde ilerlemişlerdir. II. 18 harfli alfabeyi kullanmışlardır. III. Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Bu özellikleri taşıyan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırgızlar B) Kutluklar C) Uygurlar D) Hunlar E) Hazarlar 15. Hun, Köktürk ve Uygur egemenliğinde yaşamışlardır. 11. İslam öncesi Türk devletlerinin Çin ile İpek Yolu egemenliği için savaşmaları, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) İpek ticaretini Çin'den daha iyi bildiklerinin B) Orta Asya'da madenin az olduğunun C) Ekonomik ve siyasi güç kazanmak istediklerinin D) İpek Yolu nun önemini kaybetmesini önlemek istediklerinin 840'ta Uygur Devleti ni yıkarak Ötüken'e yerleşmişlerdir. Moğol egemenliğine giren ilk Türk boyudur. Bu özelliklere sahip olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Kumanlar B) Akhunlar C) Türgişler D) Karluklar E) Kırgızlar E) Tarımsal üretimi henüz bilmediklerinin 16. Aşağıdakilerden hangisi, atlı - göçebe kültürün Türklere sağladığı yararlarından biri değildir? 12. İslamiyetten önceki Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, demokrasiye yatkınlıklarının bir göstergesidir? A) Ülke sorunlarını Kurultay Meclisi'nde görüşmeleri B) Komşuları ile dostluk ilişkilerini geliştirmeleri A) Teşkilatçı yapının gelişmesi B) Savaşçı özelliklerinin geliştirilmesi C) Sınıfsız toplum yapısının oluşması D) İkili yönetim sisteminin uygulanması E) Kolayca yer değiştirebilmeleri C) Kısa sürede devlet kurmaları D) Boylar federasyonu yönetimini benimsemeleri E) Egemenlikleri altında farklı kavimlerin yaşaması 17. Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletleri hakkında bilgi edinebileceğimiz sözlü edebiyat kaynaklarıdır? A) Orhun Kitabeleri B) Türk Çin antlaşmaları C) Türk destanları 13. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde ülkeyi düzen içinde yönetmek ve sınırları genişletmek hakanın başlıca göreviydi. D) Yenisey Yazıtları E) Arkeolojik buluntular Buna göre, hakanın bu görevlerini yerine getirebilmek için aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir? A) Askerî yapıyı güçlendirmeye B) Kervansaray inşa etmeye C) Medreseler kurmaya D) Bilimsel çalışmalara E) Şamanlardan görüş almaya 18. Orta Asya Türk devletlerinde "askerlik" işlerinden sorumlu komutanlara verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarkan B) Tudun C) Tamgacı D) Şad E) Aygucı

7 İLK TÜRK DEVLETLERİ IV TEST 4 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türk tarihi ile ilgili ilk ciddi araştırmaları başlatan ve Türkoloji enstitüsü kuran devlettir? A) Macar B) Avar C) Köktürk D) Karluk E) Türgiş 5. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangisi, ilk kez kendine ait bir alfabe oluşturmuştur? A) Köktürkler B) Uygurlar C) Türgişler D) Hunlar E) Kırgızlar 2. I. Asya Hunları 6. Oğuzlarla olan mücadelesi Dede Korkut Destanlarına konu olan Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir? II. Bulgarlar A) Sibirler B) Peçenekler C) Kumanlar III. Köktürkler D) Akhunlar E) Avarlar Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin yıkılmasında Çin'in böl, parçala, yönet politikası etkili olmamıştır? 7. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Asya Hunlarının yıkılması üzerine kurulmuştur? A) Eftalit B) Kutluk C) Kırgız D) Hazar E) Uygur 3. Uygurlara son vererek bağımsız devlet kurmuşlardır. Moğolların yönetimini kabul eden ilk Türk boyu oldular. Bu bilgiler, aşağıdaki Türk boylarından hangisine aittir? A) Kutluklar B) Avarlar C) Köktürkler D) Kırgızlar E) Türgişler 8. Orta Asya'dan yapılan göçlerin yönü daha çok batıya, güneye ve kuzeybatıya doğru olmuştur. Buna göre, göçlerin kuzey yönüne doğru yapılmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasi yapı B) Coğrafi şartlar C) Sosyal yapı D) Ekonomik şartlar E) Dinî yapı 4. Aşağıdaki Türk topluluğu ve destan eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? A) Hunlar Oğuz Kağan Destanı B) Köktürkler Ergenekon Destanı C) Uygurlar Türeyiş Destanı D) Kırgızlar Manas Destanı E) Oğuzlar Bozkurt Destanı 9. Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde siyasi yetkinin paylaşıldığının bir göstergesidir? A) Hakanın törelere uymak zorunda olması B) Hatunun Hakana yardımcı olması C) Boylar hâlinde yaşanması D) Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi E) Uygurların Moğol bürokrasisinde görev alması

8 10. Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde I.de verilen II.ye ortam hazırladığı savunulamaz? I II A) Türklerin yazıyı geç Türkler arasında kullanmaları siyasal birliğin sağlanamaması B) Ülkenin hanedan Sık sık taht üyelerinin ortak malı kavgalarının çıkması sayılması 14. I. Kut anlayışı II. Veraset belirsizliği III. Çin ile mücadele Yukarıdakilerden hangileri, ilk Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olan yönetsel nedenlerden biri değildir? D) I ve III E) II ve III C) İpek Yolu'na egemen Çinlilerle savaşların olmak istenmesi yaşanması D) Devletlerin doğu-batı Türk devletlerinin kısa diye ayrılarak sürede yıkılması yönetilmesi E) İnanç özgürlüğünün Toplumda farklı benimsenmesi dinlerin yayılması 15. I. Kurultay kararları II. Gelenek ve görenekler III. Hakan'ın aldığı kararlar 11. I. Uygurlar II. Köktürkler III. Hunlar Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinde yazısız hukuk olarak uygulanan törenlerin dayanakları arasında yer alır? D) I ve II E) I, II ve III Yukarıdaki Türk devletlerinin kuruluşunun kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, II, III B) II, I, III C) III, II, I D) I, III, II E) II, III, I 16. I. İkili devlet teşkilatının benimsenmesi 12. Türk boylarından biri olan Oğuzları aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin kuruluşunda etkili olmamıştır? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Yabgular Devleti C) Karahanlı Devleti D) Osmanlı Devleti II. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması III. Taht kavgalarının yaşanması Yukarıdaki özelliklerden hangileri, ilk Türk devletlerinin parçalanıp yıkılma nedenleri arasında yer alır? D) I ve II E) I, II ve III E) Türkiye Selçuklu Devleti 17. İlk Türk devletleriyle ilgili bazı gelişmeler şunlardır: 13. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya'da devlet kuran Türk topluluklarından biri değildir? A) Köktürk B) Kutluk C) Avar D) Vandal E) Uygur I. 38 harfli alfabe kullanmışlardır. II. Türk tarihinin yazılı ilk belgelerini bırakmışlardır. III. Atalar kültü inancını benimsemişlerdir. Bu özelliklerden hangileri Uygurlara aittir? D) I ve II E) I ve III

9 TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ I TEST 5 1. Farklı toplulukları egemenlikleri altına alarak imparatorluk özelliğine ulaşan Türk-İslam devletleri arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Gazneliler B) Karahanlılar C) Memlükler D) Türkiye Selçukluları E) Büyük Selçuklular 5. Haçlı Seferleri'nin dinî, siyasi, ekonomik nedenleri vardır. Dinî nedenlerin en önemlisi ise Kudüs'ün Müslümanlardan geri alınmak istenmesidir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Haçlıların bu isteğinin gerçekleşmesine engel olmuştur? A) Musul Atabeyi'nin Urfa'yı geri alması B) I. Kılıç Arslan'ın İznik'te Haçlılarla savaşması C) Selahattin Eyyubi'nin Hıttin Savaşı nı kazanması D) Seferlere katılanların farklı mezheplerden olması 2. Büyük Selçuklu Devleti nin yıkılışında etkili olan; E) İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması I. saltanat kavgaları, II. Batınilerin yıkıcı çalışmaları, III. atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri nedenlerinden hangilerinin dinî nitelikli olduğu söylenebilir? D) I ve II E) I, II ve III 6. İkta sistemi Türk - İslam devletlerine pek çok alanda kolaylık sağlamıştır. 3. I. Meliklerin yetiştirilmesi II. Yerel yönetimlerin kolaylaştırılması III. Feodal devletler kurulması Yukarıdakilerden hangileri, atabey olarak bilinen devlet adamlarının görevleri arasında yer alır? D) I ve II E) I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin getirdiği kolaylıklardan biri değildir? A) Merkezî otoritenin korunması B) Savaşa hazır bir ordunun bulunması C) Üretimde sürekliliğin sağlanması D) Bölgede güvenliğin sağlanması E) Veraset anlayışıyla ilgili düzenlemelere gidilmesi 4. Büyük Selçuklu Devleti pek çok alanda çalışma yapmış ve bu çalışmalarla kendinden sonra gelen Türk devletlerine örnek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu çalışmalardan biri değildir? A) Vakıf sisteminin kurulması B) İkta sisteminin uygulaması C) Ortodoks Kilisesine özerklik verilmesi D) Nizamiye Medreselerinin açılması E) Loncaların kurulması 7. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans İmparatorluğunun Avrupa'dan yardım istemesi sonucu oluşan Haçlı ordularının Türkler üzerine seferler düzenlemesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Dinî nitelikli savaşlar yapıldığının B) İslamiyetin Türkler tarafından Avrupa'ya yayıldığının C) Bizans'ta taht kavgaları yaşandığının D) Hristiyanların mezhep birliğini sağladığının E) Kutsal yerler sorununun çözüme ulaştırıldığının

10 8. Türk-İslam devletlerinde yöneticiler fethedilen yerlerdeki halkın geleneklerine ve yaşam tarzına müdahale etmemişlerdir. Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? A) İsyanların çıkmasını B) Merkezî otoritenin zayıflamasını C) Halkın devlete olan bağlılığını 12. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyete yaptığı hizmetlerden biri değildir? A) Abbasi Halifesini Büveyoğullarına karşı korumaları B) Batınilerle mücadele etmeleri C) Gaza ve cihat politikası izlemeleri D) İslam bilim ve sanatının gelişmesine katkıda bulunmaları E) Emevi ordularına karşı savaşmaları D) Fetihlerin batı yönünde ilerlemesini E) Devletin içinde tek bir kültürün hâkim olmasını 13. Abbasi Devleti nin zayıflaması sonucunda Mısır'da kurulan Tavaif-ül Mülk devletlerinden biridir. Nil Nehri'nden kanallar açarak Mısır da tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır. 9. Türk - İslam devletlerinde kadıleşkerin (kazaskerin) başkanı olduğu mahkemeler, aşağıdaki davalardan hangisine bakmıştır? A) Ticari anlaşmazlıklara B) Azınlıkların davalarına Bu özellikleri taşıyan Türk - İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Tolunoğulları B) Hazarlar C) Karahanlılar D) Gazneliler E) Selçuklular C) Aile içindeki sorunlara D) İkta sistemiyle ilgili davalara E) Ordu içindeki anlaşmazlıklara 14. Türk - İslam dünyasında bilimsel araştırmaların gelişmesini sağlayan önemli bilim insanları yetişmiştir. Bunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İbn-i Sina B) Birunî 10. Türk - İslam devletlerinde Müslüman olmayan çiftçilerden 2/10 oranında alınan toprak vergisi aşağıdakilerden hangisidir? C) İbn-î Rüşd D) Tonyukuk E) Kaşgarlı Mahmut A) Öşür B) Haraç C) Cizye D) Mukataa E) Gümrük 15. Hükümdarlığın veraset yoluyla el değiştirmediği Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 11. I. Katvan II. Malazgirt A) Memlükler B) Selçuklular C) Karahanlılar D) Harzemşahlar E) Karahıtaylar III. Dandanakan IV. Pasinler Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I - II - III - IV B) III - II - I - IV C) II - I - IV - III D) IV - II - I - III E) III - IV - II - I 16. Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam dünyasının bilim insanlarından biri değildir? A) Farabi B) Biruni C) Gazali D) Harezmi E) Yoluğ Tigin

11 TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ II TEST 6 1. I. Türklerin Abbasi Devleti nde görevler almaya başlaması II. Çin'deki bazı buluşların Batıya götürülmesi III. Orta Asya ticaret yollarının kontrolünün Arapların eline geçmesi Yukarıdakilerden hangileri, Talas Savaşı'nın kültürel sonuçları arasında yer alır? 4. Hindistan da İslamiyeti yayarak sosyal eşitsizliğe yol açan kast sisteminin zayıflamasında etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Karahanlılar B) Tolunoğulları C) Gazneliler D) Eyyubiler E) İhşidiler 5. Büyük Selçuklu Devleti nde feodal beyliklerin ortaya çıkmasında; I. ikili yönetim anlayışının benimsenmesi, II. Arap kültürünün etkisi altında kalınması, III. fethedilen yerin, fethedenin malı olarak kabul edilmesi durumlarından hangileri etkili olmamıştır? 2. Nizamiye Medresesinin açılması Pozitif bilimlerin ders olarak okutulması Yetenekli öğrencilere burs verilmesi Büyük Selçuklu Devleti nde görülen bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Eğitim çalışmalarına önem verildiğinin B) Sınırların genişlediğinin C) Cihat politikasının D) Paralı eğitimin başlatıldığının E) Askerî eğitime verilen önemin arttığının 6. Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlanan ikta sistemi Nizamülmülk tarafından yeniden düzenlenmiş ve Türk - İslam devletlerinde uygulanmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Türk - Arap rekabeti başlamıştır. B) İslam kültürü ile Türk kültürü ayrışmıştır. C) İslam Devleti'nin toprak sistemi örnek alınmıştır. D) İslam devletleri Türkler üzerinde asimilasyon siyaseti uygulanmıştır. E) Türkler millî benliklerini yitirmişlerdir. 3. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Harzemşahların yıkılmasına ve Selçukluların Moğollarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur? A) Ayncalut Savaşı B) Yassıçimen Savaşı C) Pasinler Savaşı D) Malazgirt Savaşı E) Miryokefalon Savaşı 7. I. Dandanakan Savaşı nda Gaznelileri yenmişlerdir. II. Halifenin siyasi yetkileri ele geçirilmiştir. III. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerine son vermişlerdir. IV. Ayncalut Savaşı'nda Moğolları yenilgiye uğratmışlardır. Yukarıdaki özelliklerden hangileri, Büyük Selçuklulara aittir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

12 8. Abbasilerin hoşgörülü politikası İslam dini ile Gök Tanrı inancı arasında benzerlikler olması Türklerdeki fetih anlayışı ile İslamiyetteki cihat anlayışının birbirine benzemesi 13. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Araplarla Türkler ilk kez sınır komşusu olmuştur? A) Hz. Osman B) Hz. Ömer C) Hz. Ali D) Hz. Ebubekir E) Emeviler Bu özellikler, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? A) Türklerle Emevilerin yakın ilişkiler kurmasında B) Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinde C) Talas Savaşı'nın yaşanmasında D) Batıya yönelik fetihler yapılmasında E) Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde 14. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam öncesi Türklerin çadır kültürü İslam mimarisinde biçimsel anlamda etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde bu durum açıkça görülür? A) Medreseler B) Şifahaneler C) Kümbetler D) İmarethaneler 9. Aşağıdakilerden hangisi, Mısır ve Suriye bölgelerinde kurulan Türk devletlerinden biri değildir? E) Kervansaraylar A) Tolunoğulları B) Akşitler (İhşidiler) C) Memlükler D) Samanoğulları E) Eyyubiler 10. Timur Devleti döneminin bilim insanlarından olan Uluğ Bey; I. astronomi, II. mimarlık, III. tıp alanlarından hangilerinde önemli çalışmalar yapmıştır? 15. Kâğıt, matbaa, pusula ve barutun Çin dışında da yaygınlaşmasını sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir? A) Katvan Savaşı B) Talas Savaşı C) Nihavent Savaşı D) Ridaniye Savaşı E) Mercidabık Savaşı 11. Türk - İslam devletlerinde örfi hukukun uygulayıcısı olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Emirülümera B) Atabey C) Naib D) Melik E) Emiridad 16. Oğuz boyları tarafından kurulan ve yine Oğuz boylarının isyanı sonucu zayıflayıp yıkılma sürecine giren devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Babürler B) Harzemşahlar C) Karahanlılar D) Büyük Selçuklular E) Memlükler 12. Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangilerinin yıkılmasında çok uluslu yapı doğrudan etkili olmuştur? A) Eyyubiler - Harzemşahlar B) Memlükler - Karahanlılar C) Akkoyunlular - Samanoğulları D) Büyük Selçuklular - Gazneliler E) Karahanlılar - Selçuklular 17. I. Elhamra Sarayı II. Kurtuba Camii III. Tolunoğlu Ahmet Camii Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri, Mısır da kurulan Türk - İslam devletleri dönemine aittir? D) I ve II E) I, II ve III

13 TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ III TEST 7 1. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde; I. tek tanrı inancının benimsenmesi, II. kurban kesme geleneğine sahip olunması, 5. XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Türk - İslam devletleri, Haçlı Seferleri'ne karşı mücadele etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir? III. Şamanların, ataların ruhuyla bağlantı kurması A) Türkiye Selçuklu Devleti durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II B) Karahanlı Devleti C) Eyyubi Devleti D) Memlük Devleti E) Danişmendoğulları 2. I. Gazneliler II. Tolunoğulları III. Karahanlılar Yukarıdaki Türk - İslam devletlerinden hangileri, Türk dilinin gelişmesini engelleyen politikalar izlememiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 6. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Malazgirt Savaşı arasında bir ilişki olduğu söylenemez? A) Haçlı Seferleri'nin başlaması B) Anadolu kapılarının Türklere açılması C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması D) Bizans'ın papadan yardım istemesi E) Türk - İslam kültürünün Anadolu'da yayılmaya başlaması 3. I. Katvan Savaşı II. Dandanakan Savaşı III. Malazgirt Savaşı IV. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti zamanında gerçekleşen yukarıdaki savaşlardan hangileri Bizans'la yapılmıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV 7. I. Türkmen boylarının isyan etmesi II. Katvan Savaşı nın kaybedilmesi III. Taht kavgalarının yaşanması Yukarıdakilerden hangileri, Büyük Selçukluların yıkılmasında etkili olan iç nedenlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 8. Gazneli Mahmut'un Hindistan'a on yedi sefer düzenlemesi; 4. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Selçukluların, Trabzon'a kadar olan bölgeyi egemenlikleri altına almalarında etkili olmuştur? A) Pasinler Savaşı B) Malazgirt Savaşı C) Dandanakan Savaşı D) Yassıçemen Savaşı E) Katvan Savaşı I. kast sisteminin zayıflaması, II. İslamiyetin Hindistan'da yayılması, III. Büyük Selçuklu Devleti nin yıkılması durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır? D) I ve II E) I ve III

14 9. Büyük Selçuklu Devleti nde ilk medreseyi yaptıran sultan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Selçuk Bey B) Tuğrul Bey C) Alparslan D) Melikşah E) Sencer 14. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçukluların İslam dünyanın siyasi liderliğini ele geçirdiklerini gösterir? A) Halifenin, yönetimle ilgili yetkilerini Tuğrul Bey'e devretmesi B) Anadolu'ya akınlar düzenlenmesi C) İran kökenli Müslümanların devlet yönetiminde kullanılması D) Nizamiye Medresesinin kurulması 10. Abbasi Devleti'ne son veren İlhanlı (Moğol) ordularının Suriye ve Mısır'a yönelik istila hareketleri, I. Gazneliler, II. Karahanlılar, III. Memlükler devletlerinden hangileri tarafından durdurulmuştur? E) Kut anlayışının devam ettirilmesi 15. I. Devlet, Doğu ve Batı adıyla ikiye ayrılmıştır. II. Burslu eğitim sistemini başlatmışlardır. III. Abbasi halifesini Büveyhoğullarına karşı korumuşlardır. Yukarıdaki bilgilerden hangileri, Türk - İslam devleti olan Karahanlılara aittir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 11. Aşağıdakilerden hangisi, Karahanlılar Döneminde yazılmış eserlerden biri değildir? A) Divan-ı Hikmet B) Kutadgu Bilig C) Divan-u Lugat'it - Türk D) Atabetü'l Hakayık E) Şehname 16. Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklularda uygulanan ikta sisteminin sonuçları arasında yer almaz? A) Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması B) Konargöçerlerin yerleşik hayata geçirilmesi C) Hazine üzerindeki yükün azalması D) Gulam uygulamasının başlatılması E) Devlete atlı asker yetiştirilmesi 12. I. 12 Hayvanlı Türk Takvimi II. Celâli Takvim III. Rumi Takvim Yukarıdaki takvim çeşitlerinden hangileri, Türk - İslam devletleri tarafından kullanılmıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 17. Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerin tarihteki etkilerinden biri değildir? A) Abbasi halifeliğini Şii tehdidine karşı korumaları B) Hükümdarlarının sultan unvanını kullanmaları C) Hindistan'da İslamiyetin yayılmasını sağlamaları D) Şeyhname adlı eseri hazırlamaları E) Türkçeyi resmi dil ilan etmeleri 13. Aşağıdakilerden hangisi, Mısır'da kurulan Tolunoğulları ve İhşidiler devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında temel etken olmuştur? A) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi B) Yönetimle halk arasındaki bağların kopuk olması C) Saltanat yönetiminin uygulanması D) Haçlı Seferleri'nin yapılması E) Mısır'ı kalkındırma çalışmaları yapılması 18. Aşağıdakilerden hangisi, Tolunoğulları Devleti'nin özelliklerinden biri değildir? A) Mısır'da kurulmaları B) Bayındırlık çalışmaları yapmaları C) Kudüs'ü Haçlılardan almaları D) Suriye'ye egemen olmaları E) Abbasiler tarafından yıkılmaları

15 TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ IV TEST 8 1. I. Serahs II. Nesa III. Yassıçemen IV. Katvan Yukarıdaki savaşlardan hangileri, Büyük Selçuklularla Gazneliler arasındadır? 5. Aşağıdakilerden hangisi, Moğol İmparatorluğu nun parçalanmasından doğan devletlerden biri değildir? A) Kubilay Hanlığı B) Çağatay Hanlığı C) Harzemşah Devleti D) İlhanlı Devleti E) Altınorda Devleti A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. Aşağıdakilerden hangisi, Moğol kökenli bir devlettir? 2. I. İznik II. Kudüs III. Urfa A) Akkoyunlular B) Karakoyunlular C) Karahitaylar D) Safeviler E) Gazneliler Haçlı Seferleri sırasında, yukarıdaki bölgelerin hangilerinde Latin devletleri kurulmuştur? 7. Çağatay Hanlığı yerine kurulmuştur. Altınorda Hanlığı'na son vermiştir. Osmanlı'nın Fetret Devri'ne girmesine yol açmıştır. Bu bilgiler, aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilgilidir? 3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I II A) Ayncalut Savaşı Memlüklerle Moğollar arasında yapılmıştır. B) Miryokefalon Savaşı Anadolu Türk yurdu olmuştur. C) Kösedağ Savaşı Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. D) Talas Savaşı Anadolu da Türkiye tarihi başlamıştır. E) Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur. A) İlhanlılar B) Timurlular C) Türkiye Selçukluları D) Samanoğulları E) Safeviler 8. Türk devletlerinin birbirleriyle yaptığı savaşlarda Türk dünyası büyük zararlar görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi, bu tür bir savaşa örnek olarak gösterilemez? 4. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, diğerlerinden farklı bir coğrafyada faaliyet göstermiştir? A) Karahanlılar B) Memlükler C) Eyyubiler D) Tolunoğulları E) İhşidiler A) Talas Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Otlukbeli Savaşı D) Yassıçemen Savaşı E) Ankara Savaşı

16 9. I. Pasinler II. Kösedağ III. Katvan IV. Dandanakan Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin Anadolu coğrafyasında yaşandığı ileri sürülemez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 14. Memlüklerde Divandaki her komutanın sultan olma hakkı vardı. Bu durum, sık sık taht kavgaları yaşanmasına neden olmuştur. Bu bilgi doğrultusunda, Memlüklerle ilgili; I. Siyasi istikrar sağlanamamıştır. II. Devlet, imparatorluk durumuna getirilmiştir. III. Yönetim, güçlü komutanlar arasında el değiştirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangisinin yıkılmasında İran Moğolları etkilidir? A) Memlükler B) Eyyubiler C) Türkiye Selçukluları D) Babürler E) Gazneliler 15. Türk - İslam tarihinde İstanbul u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye Selçukluları B) Avarlar C) Çaka Beyliği D) Osmanlılar E) Büyük Selçuklular 11. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Türkistan da, Maveraünnehir bölgesinde kurulmuştur? A) Tolunoğulları B) Karahanlılar C) Eyyûbiler D) İhşidiler E) Memlükler 16. Timur; Altınorda, Çağatay, İlhanlı devletlerinden sonra Çin deki Kubilay Hanlığı üzerine yürümek isterken ölmüştür. Buna göre, Timur un; 12. Şah Cihan'ın, eşi Mümtaz Mahal in anısına yaptırdığı anıt mezar Taç - Mahal dır. Sözü edilen ünlü mimari eser, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir? A) Karakoyunlular B) Babürler C) Akkoyunlular D) İlhanlılar E) Gazneliler I. Baharat Yolu nu ele geçirmek, II. Cengiz Han İmparatorluğu nu yeniden canlandırmak, III. Çin Seddi'nin yapımına engel olmak hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir? D) I ve II E) I, II ve III 13. Kurucusu Kara Yülük Osman Bey dir. Diyarbakır ve çevresinde kurulmuştur. Otlukbeli Savaşı nda Osmanlı Devleti ne karşı mücadele etmiştir. Yukarıda özellikleri verilen Türk - İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Samanoğulları B) Akkoyunlular C) Karakoyunlular D) İlhanlılar E) Memlükler 17. I. Kınık boyu tarafından kurulması II. Halifeyi koruma altına almaları III. Abbasi egemenliğinde yaşamaları IV. Yönetici sınıfın Türk, halkın Arap olması Yukarıdaki bilgilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgilidir? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

17 TÜRKİYE TARİHİ I TEST 'de İznik'i Bizans'tan alan Kutalmışoğlu Süleyman, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu ilan ederken hem kendi adına, hem de Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah adına hutbe okutmuş ve Abbasi halifesine dinen bağlılığını bildirmiştir. Bu bilgilere dayanılarak; I. Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini kurmuştur. II. Türkiye Selçukluları bağımsız bir devlet durumunda değildir. III. Kutalmışoğlu Süleyman, laik bir devlet örgütlenmesine gitmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 4. Anadolu daki Türk beyliklerinin farklı isimlerle bilinmeleri; I. kurucuların farklı ailelerden olması, II. etnik yapılarının benzerlik taşıması, III. gaza ve cihat politikası izlenmesi durumlarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 5. I. Türkiye tarihinde ilk denizaşırı seferin yapılması II. Anadolu'nun uluslararası bir ticaret merkezi hâline getirilmesi III. Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmesi Yukarıdaki durumlardan hangileri, Türkiye Selçuklu Devleti zamanında gerçekleşmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 2. I. Talas Savaşı II. Haçlı Seferleri III. Malazgirt Savaşı Yukarıdakilerden hangileri,türkiye tarihi araştırılırken incelenmesi gereken konulardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Türkiye Selçuklularında sultan ve beyler, köylüleri topraklarında tutabilmek için; I. belli zamanlarda vergi affı çıkarmak, II. çiftçiye karşılıksız tohum dağıtmak, III. halka çift hayvanı temin etmek önlemlerinden hangilerini almışlardır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Danişmentoğulları Beyliği için söylendiğinde doğru olmaz? A) Orta Anadolu'yu Bizanslılardan alarak Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden birini kurmuşlardır. B) Türkiye Selçukluları'yla birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. C) Kösedağ Savaşı'ndan sonra tekrar bağımsız olmuşlardır. D) Anadolu'da cami, medrese ve kervansaraylar yapmışlardır. E) Türkiye Selçukluları tarafından ortadan kaldırılmıştır. 7. Türkiye Selçuklularında devlet, ikta arazilerin gelirlerini hükümdar ve ailesine, yüksek rütbeli yöneticilere ve sipahilere maaş karşılığı olarak verirdi. Buna karşılık ikta sahiplerini gelirleri oranında asker beslemekle yükümlü tutulurdu. Bu bilgiye göre; I. Devlet askeri masraflarını azaltmıştır. II. Maaşların karşılanmasında ikta sisteminden yararlanılmıştır. III. Özel mülkiyet özendirilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

18 8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti nde başkent değişikliğine neden olmuştur? A) I. Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi B) Moğolların Anadolu'ya girmesi C) Konya surlarının inşa edilmesi 12. Selçukluların Karadeniz ticaretinde etkili olmasında, aşağıdaki bölgelerden hangisinin ele geçirilmesinin rolü olmamıştır? A) Ahlat B) Suğdak C) Samsun D) Trabzon E) Sinop D) İznik'in Haçlıların eline geçmesi E) Türkiye Selçuklularının Yükselme Dönemine girmesi 13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçukluları Döneminden kalan eserlerden biri değildir? A) Gök Medrese B) Sultan Han 9. Türkiye Selçuklu Devleti'nde, ele geçirilen toprakların kaydedilmesi, gruplandırılması ve dağıtılması ile görevli olan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? C) Çifte Minareli Medrese D) Bursa Ulu Cami E) Karatay Medresesi A) Nişancı B) Müstevfi C) Kadı D) Pervaneci E) Naib 10. I. Alaeddin Keykubat döneminde; Erzincan alınarak Mengücek Beyliği'ne son verilmiştir. Fethiye'den Silifke'ye kadar olan kıyı bölgesi, egemenlik altına alınmıştır. Buna göre; I. Selçukluların deniz ticaretindeki etkinlikleri artmıştır. II. Ülke sınırlarıyla ilgili değişiklikler yaşanmıştır. III. Gaza ve cihat politikası terk edilmiştir. 14. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki Moğol baskısı arttı ve Türkiye Selçuklu sultanları Moğollar tarafından atanmaya başlandı. Sınırlara yerleştirilen Türkmen beyleri üzerinde Selçukluların otoritesi zayıfladı. Anadolu ekonomisi ve ticareti zarar gördü; şehirler tahrip edildi. Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kösadağ Savaşı, Selçukluların yenilgisiyle sonuçlanmıştır. B) Anadolu, Moğol hâkimiyeti altına girmiştir. C) Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. D) Ticari etkinliklerin önemi artmıştır. E) Sınırların güvenliği sarsılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 15. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecine girmesinde etkili olmuştur? A) Şeyh Bedrettin İsyanı B) Canberdi Gazali İsyanı 11. Türkiye Selçuklularında, siyasi istikrarın sağlanması, güçlü orduların kurulması C) Babailer Ayaklanması D) Şahkulu İsyanı E) Cem Sultan Ayaklanması durumları; I. toprak bütünlüğünün korunması, II. feodal yönetimlerin ortaya çıkması, III. ülke sınırlarının genişlemesi gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 16. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Baba İshak Ayaklanması'nı bastırmakta zorlanması, aşağıdaki devletlerden hangisinin Anadolu'ya yönelmesinde etkili olmuştur? A) Memlükler B) Fatımiler C) Eyyûbiler D) Bizanslılar E) İlhanlılar

19 TÜRKİYE TARİHİ II TEST Anadolu'ya yerleşme amacı güden Türk akınlarını aşağıdaki devletlerden hangisi başlatmıştır? A) Osmanlılar B) Harzemşahlar C) Büyük Selçuklular D) Türkiye Selçukluları E) Karahanlılar 5. Turan taktiği olarak bilinen Türk savaş stratejisinde; I. sahte geri çekilme, II. düşmanın sağ ve sol taraflarında pusu kurma, III. düşmanı çember içine alarak yok etme yöntemlerinden hangileri uygulanmıştır? D) I ve II E) I, II ve III 2. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'yu kaybeden Hristiyan dünyasında, batıya doğru ilerleyen Türk - İslam kuvvetlerine karşı ortak hareket etme çalışmaları başlatıldı. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? A) Haçlı Seferleri'ne B) Yüz Yıl Savaşları'na C) Coğrafi Keşiflere D) Skolastik düşünceye E) Anadolu - Türk birliği çalışmalarına 6. Bizans ordusunda ücretli asker olarak bulunan ve Malazgirt Savaşı'nda Selçukluların safına geçenler arasında; I. Uz, II. Peçenek, III. Başkırt Türk boylarından hangileri vardır? 3. Anadolu'nun Türkleşme sürecini ve günümüze kadar devam eden Türkiye tarihini başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu'ya ilk Türk akınlarının yapılması B) Malazgirt Savaşı'nın kazanılması C) Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması E) Halifenin siyasi yetkilerinin Tuğrul Bey'in eline geçmesi 4. Bizans, aşağıdaki savaşların hangisiyle, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır? A) Pasinler B) Malazgirt C) Kösedağ D) Miryokefalon E) Dandanakan 7. Anadolu'yu yurt edinen Selçukluların ve beyliklerin, yeni yurtlarını savunmak için aşağıdaki güçlerden hangisiyle savaş yaptığı söylenemez? A) Bizans B) Çin C) Moğol D) Haçlı E) Ermeni 8. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasını sağlayan gelişmeler arasında; I. Süleyman Şah'ın Bizans'tan İznik'i alması, II. Melikşah'ın Süleyman Şah'a hükümdarlık fermanı göndermesi, III. Abbasi halifesinin Süleyman Şah'a menşur göndermesi durumlarından hangileri yer alır? D) I ve II E) I, II ve III

20 9. I. Kılıç Arslan'ın Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağımsızlığını kazandırmasında; I. Çaka Bey'in Kılıç Arslan tarafından öldürtülmesi, II. Bizans ile saldırmazlık antlaşması yapılması, III. Büyük Sultan Melikşah'ın ölmesi ve taht kavgalarının başlaması durumlarından hangileri etkili olmuştur? 13. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Antalya'yı aldıktan sonra, Venediklilerle ve Kıbrıs'taki Haçlılarla ticari antlaşmalar imzalamıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Antalya'nın başkent yapıldığını B) Akdeniz ticaretinin güvence altına alındığını C) Türk tarihinin ilk denizaşırı seferinin yapıldığını D) Selçukluların, Haçlılara arabuluculuk yaptığını E) Venediklilerin deniz gücünün örnek alındığını 10. I. Haçlı Seferi'nde Anadolu'dan geçen Haçlılarla savaşan I. Kılıç Arslan ve Danişmentliler Beyliği, Haçlılara karşı çete ve yıpratma savaşı yapmak zorunda kalmışlardır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Anadolu'nun Haçlıların eline geçtiğini B) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını C) Haçlı ordusunun, Türk ordusundan daha güçlü olduğunu D) I. Kılıç Arslan'ın, Danişmentoğulları'yla iktidar kavgası yaşadığını E) Anadolu'da fetret devrinin başladığını 14. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Karadeniz'de egemenlik kurmasında; I. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yenilgiye uğratılması, II. Kırım'ın Suğdak limanının ele geçirilmesi, III. Harzemşahlara karşı Yassıçimen Savaşı'nın kazanılması durumlarından hangileri etkili olmuştur? 11. Türkiye tarihinde "Yurt açan, yurt tutan, yurt kurtaran" biçiminde nitelendirilen savaşlar, aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir? A) Malazgirt Pasinler I. İnönü B) Dandanakan Katvan Kösedağ C) Malazgirt Yassıçimen Sakarya D) Pasinler Malazgirt II. İnönü E) Malazgirt Miryokefalon Büyük Taarruz 15. Anadolu'yu Moğol akınlarına açık hâle getiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Harzemşahlar Devleti'nin yıkılması B) Selçuklu başkentinin değişmesi C) Sultan Melikşah'ın ölmesi D) Haçlı Seferleri'nin sona ermesi E) Anadolu Türk beyliklerinin kurulması 12. I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in, Türkiye Selçuklu Devleti'nin tahtına geçtiği tarihlerde Haçlılar Bizans'ın başkenti İstanbul'u işgal edip, burada Latin Devleti kurmuşlardır. Bu durum, I. Selçuklu başkentinin Konya'ya taşınması, II. İznik ve Trabzon'da Rum devletleri kurulması, III. Katolik - Ortodoks ayrımının kesinleşmesi sonuçlarından hangilerini doğurmuştur? 16. Türkiye Selçukluları'nın yardım çağrısı üzerine Anadolu'ya gelen Memlük Sultanı Baybars, Elbistan Ovası'nda Moğolları (İlhanlıları) büyük bir yenilgiye uğrattı. Bir süre Anadolu'da kaldıktan sonra tekrar ülkesine döndü. Bu durum; I. Moğolların Baybars yanlılarına tepkisinin artması, II. Memlüklerin İslam dünyasındaki itibarının artması, III. Anadolu Türk birliği çalışmalarının başlatılması sonuçlarından hangilerini doğurmuştur? D) I ve II E) I, II ve III

21 BEYLİKTEN DEVLETE I (OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ) TEST Osman Bey, Bizans'tan aldığı toprakların yönetimini oğullarına bırakmış, Orhan Bey'e Karacahisar'ı, Hasan Alp'e Yarhisar'ı, Turgut Alp'e de İnegöl'ü vermiştir. Ancak bu bölgeler Osman Bey'e bağlı olarak yönetilmiştir. Bu bilgiye göre; I. Feodal yapılanmalar ortaya çıkmıştır. 4. Orhan Bey döneminde gerçekleştirilen; I. vezirlik makamının oluşturulması, II. Divanıhümayun teşkilatının kurulması, III. İznik'te ilk medresenin açılması çalışmalarından hangileri, Osmanlı Devleti'nin idari alanda kurumsallaştığının bir göstergesidir? II. III. Cihat politikası izlenmiştir. "Ülke hanedanının malıdır." geleneği devam ettirilmiştir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 5. Osmanlı'nın Kuruluş Döneminde görev alan padişahlar ve bu padişahlar döneminde gerçekleşen savaşlar aşağıda verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Padişah Savaş 2. Osmanlı Beyliği'nin devlete dönüşmesinde etkili olan kurumsallaşma çalışmaları arasında; I. vakıf sisteminin başlatılması, II. beşik ulemalığının ortaya çıkması, III. yaya ve müsellem birliklerinin kurulması durumlarından hangileri yoktur? A) I. Murat I. Kosova B) Orhan Bey Maltepe C) Osman Bey Koyunhisar D) I. Bayezit Ankara Savaşı E) II. Murat Sırpsındığı 6. Osmanlı Devleti'nin Bizans'la yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sazlıdere B) Koyunhisar C) Palekanon D) Ploşnik 3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı'nın Kuruluş Döneminde izlenen genel politikalar arasında yer almaz? A) Genişleme siyasetini Balkan topraklarına yönelik olarak sürdürmek B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak C) Fethedilen bölgelere yönelik iskân politikası uygulamak D) İkili yönetim sistemini sürdürmek E) Adaletli ve hoşgörülü olmak E) Sırpsındığı 7. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama girişimi olmamıştır? A) Osman Bey B) Orhan Bey C) I. Murat D) I. Mehmet E) I. Bayezit

22 8. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi varlığından söz edilemez? A) Bizans İmparatorluğu B) Anadolu Selçuklu Devleti C) Eyyubi Devleti D) Trabzon Rum İmparatorluğu E) İlhanlı Devleti 13. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, amaç ve sonuçları bakımından diğerlerinden ayrılır? A) Ankara B) Sırpsındığı C) Niğbolu D) I. Kosova E) Varna 9. Osmanlı Devleti'nin Bizans'tan imtiyazlar aldığı antlaşma, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde imzalanmıştır? A) Orhan Bey B) I. Murat C) II. Murat D) I. Bayezit E) I. Mehmet 14. I.? İznik'te ilk Osmanlı medresesidir. II.? İstanbul'da açılan ilk Osmanlı medresesidir. Buna göre,? ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? I. II A) Orhaniye Nizamiye B) Sahn'ı Süleyman Sahn'ı Seman C) Nizamiye Tetimme D) Muradiye Caferağa 10. Yıldırım Bayezit, 1391'de İstanbul'u kuşatmış, Haçlı saldırısı yüzünden kuşatma kaldırılmıştır. İkinci kuşatmaya ise Ankara Savaşı tehlikesi nedeniyle 1401 yılında son verilmiştir. Bu iki gelişme birlikte düşünüldüğünde; I. Bizans'ın giderek güçlendiği, II. Osmanlı merkezî otoritesinin bozulduğu, III. fetih için uygun bir ortamın bulunamadığı sonuçlarından hangilerine varılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) Orhaniye Sahn'ı Seman 15. Osmanlı Devleti'nde Rumeli ve Anadolu beylerbeyliklerini kuran padişahlar, aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilmiştir? Rumeli Anadolu A) Osman Bey Orhan Bey B) I. Murat I. Bayezit C) Orhan Bey I. Mehmet D) I. Beyazit II. Murat E) I. Murat I. Mehmet 11. Osmanlı Kuruluş Döneminde gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisi, sonuçları bakımından Kösedağ Savaşı na benzetilebilir? A) Ankara B) Niğbolu C) Sırpsındığı D) I. Kosova E) II. Kosova 16. II. Murat döneminde yapılan; Varna, II. Kosova savaşlarında Haçlı ordularının amacı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kudüs'ü Müslümanlardan almak 12. Abbasi halifesi, "Sultanıiklimirum" unvanını aşağıdaki hangi Osmanlı hükümdarına vermiştir? A) Osman Bey B) Orhan Bey C) I. Murat D) II. Murat E) Yıldırım Bayezit B) Bizans topraklarının fethini kolaylaştırmak C) Osmanlı'daki devşirme sistemine son vermek D) Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişini durdurmak E) İpek Yolu'nu denetim altına almak

23 BEYLİKTEN DEVLETE II (OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ) TEST Osmanlı Beyliği Döneminde Anadolu'ya gaza amacıyla gelen Türkmen toplulukları için; I. gaziyanırum, II. tekfur, III. ahi adlarından hangileri kullanılmıştır? D) I ve II E) I, II ve III 5. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesinden rahatsız olan ve Osmanlı'ya karşı birlik oluşturan devletler arasında, aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? A) Bosna Krallığı B) Kırım Hanlığı C) Sırp Krallığı D) Eflak Prensliği E) Macar Krallığı 2. Ahlak ile zanaatı birleştirmiş bir meslek örgütü olan Ahiler, I. Anadolu'nun Müslümanlaşması, II. Osmanlı Beyliği'nin güç kazanması, III. Batılılarla ticari antlaşmalar yapılması durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuşlardır? D) I ve II E) I, II ve III 6. I. Kosova Savaşı'ndan sonra Tuna Irmağı'nın güneyinde Osmanlılara karşı koyacak önemli bir gücün kalmaması; I. Sırbistan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanması, II. Çimpe Kalesi'nin Bizans'tan alınması, III. Kocaeli Yarımadası'nın Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi durumlarından hangileriyle ilgilidir? 3. Osmanlı Devleti'nin Bizans ve Bulgar birleşik ordularına karşı kazandığı Sazlıdere Savaşı'nın ardından Edirne'yi alması; I. Bizans'ın Anadolu'daki topraklarının ele geçirilmesi, II. Osmanlı Devleti'nin yeni bir başkente sahip olması, III. Bizans'ın Balkanlarla karadan bağlantısının kesilmesi sonuçlarından hangilerini doğurmuştur? 7. Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa devletlerini kışkırtması ve Karamanoğulları Beyliği ile ittifak hâlinde olması, Osmanlı Devleti'ni; I. devşirme sistemini kurma, II. İstanbul'u kuşatma, III. Ortodoks Kilisesi'ne özerklik verme faaliyetlerinden hangilerine yöneltmiştir? 4. Osmanlı akıncılarının Ploşnik'te Sırp ve Boşnak kuvvetlerine yenilmesi, Haçlıların; I. Sırpsındığı, II. Çirmen, III. I. Kosova savaşlarından hangileri için bir araya gelmelerine neden olmuştur? D) I ve II E) I, II ve III 8. Osmanlı Beyliğinin kuruluş yıllarında seferlere aşiret kuvvetleri, alperenler ve akıncılar katılırdı. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Çok uluslu bir devlet kurulduğunu B) Kültür birliğinin sağlanamadığını C) Doğu seferlerine ağırlık verildiğini D) Rumeli'de ilerleyişin başladığını E) Düzenli ordunun henüz kurulamadığını

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1 Kitapta yer alan

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

Türkiye Tarihi Ders Notları

Türkiye Tarihi Ders Notları Türkiye Tarihi Ders Notları Anadolu ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu ya Türk akınları Dandanakan Savaşı ndan sonra yeniden başlamıştır

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRK İSLAM TARİHİ Abbasile r Talas Savaşı Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRKLERİN MÜSLÜMANLARLA KARŞILAŞMALARI Türk Arap ilişkileri ilk kez Hz. Ömer döneminde başlamıştır(sasani devletinin Kadisiye ve nihavent

Detaylı

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 1.Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

Detaylı

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 9 01 1. BÖLÜM lk Türk Devletleri kavimler göçü kut inanc ikili teflkilat kurgan töre kurultay göktürk yaz tlar destan balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 10 1. B Ö L Ü M

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ TÜRKLERİN ANA YURDU NOT: Göçebe bir yaşam sürmüş olması ve geniş alanlara yayılmış olmasından dolayı Türklerin anayurdu olarak çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm görüşlere

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. KPSS 2015 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik

Detaylı

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. KPSS 2015 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö )

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö ) TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Türklerin değişik bölgelerde yaşamalarından dolayı tarihinin belli bir zaman diliminde bütün olarak değerlendirme imkanı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

www.kpssegitimleri.com

www.kpssegitimleri.com GENEL TARİH www.kpssegitimleri.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ. 16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır.

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır. T A R İ H T E İ L K L E R İLKÇAĞ TARİHİ Tarih öncesinin İLK Devri KABATAŞ devridir. İLK araçlar YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde yapılmıştır. İLK RESİM ve HEKEL Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI Fatih KAHYA LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 34 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. TÜRK ADINA İLK KEZ: ÇİN YILLIKLARINDA, BUNUN YANINDA BİZANS

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000:

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 139-172. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Bu kavim ya da kavimler topluluğu üzerinde isim, menşe, hatta yaşadığı

Detaylı

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ Talas Savaşı ( 751 ) ( Araplar - Çinliler ): Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile Ön-Asya'dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER SINAVI

SOSYAL BİLİMLER SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ( Yüzyıl)

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ( Yüzyıl) 259 5. Ünite TÜRK İSLAM DEVLETLERİ (10. - 13. Yüzyıl) 1. Türkler'in İslamiyet'i Kabulü... 108 2. Mısır'da Kurulan Türk Devletleri... 110 3. İlk Türk İslam Devletleri... 111 4. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)...

Detaylı

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi Emevi Halifeliği zamanında müslüman Araplar, Suriye ve İran'ı hâkimiyetlerine alarak Maverâünnehir bölgesine ulaşmışlardı. Seyhun ve Ceyhun

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ OSMNLI EVLETİ'NE FETİH HREKETLERİ II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) önemi (5-) II. Murat'ın ölümünden sonra, tahta, oğlu II. Mehmet ikinci defa geçti. 5 yılında genç yaşta Osmanlı tahtına geçen II. Mehmet

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası.

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası. Çetin Sungur&Murat Köyden - 10. Sınıf Tarih Soru Bankası www.cepsitesi.net için d ekiler Ö n söz... vii Ünite I Beylikten Devlete (1 3 0 0-1 4 5 3 )... 1 Ünite II Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1 4 5 3-1

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 05.08.2017 www.tariheglencesi.com ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

LYS GENEL 3 LYS-4 TARİH (TS)

LYS GENEL 3 LYS-4 TARİH (TS) B LYS GENEL 3 TARİH (TS) 1. Bu testte Tarih ile ilgili 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Bu testteki süreniz 65 dakikadır. 4. Puanınızın

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet On5yirmi5.com İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet nasıldı? Yayın Tarihi : 2 Nisan 2014 Çarşamba (oluşturma : 5/25/2017) 1)-Devlet Yönetimi A)DEVLET İslamiyetten

Detaylı

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( )

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( ) OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (13001453) 7. ÜNİTE OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (1300 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Beyliklerin çoğunlukla Batı Anadolu dolaylarında kurulmuşlardır.

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 5.Hafta SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurduğu dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. İslam

Detaylı

ÖSYM. öabt. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖABT TARİH DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ

ÖSYM. öabt. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖABT TARİH DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖABT TARİH 5 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Komisyon ÖABT TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME ISBN 978-605-364-765-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı