Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný"

Transkript

1 EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar civarýnda olacaðýný, ancak son kararý EPDK'nýn vereceðini söylemiþti. Dün bir açýklama yapan EPDK, zam oranýnýn yüzde 21.8 olduðunu belirtti. EPDK nýn zam kararý 1 Ekim de uygulamaya girdiðinde, TETAÞ ýn toptan elektrik satýþ fiyatý liradan liraya yükselecek. Halkýn yaþamý daha da zorlaþacak Okullarýn açýlmaya baþlamasýyla dar gelirlinin giderleri artýyor. Ana sýnýfý, ilköðretim, genel lise ve meslek lisesi için toplam 145 kalem harcama belirlendi. Öte yandan kýþýn yaklaþmasýyla doðalgaz kalemi de bütçeyi sarsacak. Elektriðe yapýlan bu zam halkýn yaþamýný daha da zorlaþtýracak. Önümüzdeki günlerde su ve doðalgaza da zam yapýlmasý gündeme gelecek. Ekonomik krizle sarsýlan, iþsiz kalan halk AKP hükümetinin bu zamlarýyla daha da yoksullaþacak. 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE Cumartesi günü saat da Pir Sultan Abdal Kültür Derneði tarafýndan Ankara Kýzýlay da zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý için basýn açýklamasý ve oturma eylemi yapýldý. 6 DA Türkiye nin çeþitli þehirlerinden gelen çok sayýda Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Þube Baþkanýnýn yaný sýra demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý eyleme vatandaþlar çocuklarý ile birlikte katýlarak destek verdiler. Devamý 7DE Yaþam 8 DE Nevþehir Belediyesi nin Yaz okullarý bünyesinde açtýðý çocuklara yönelik olarak düzenlenen Resim Kursu sona erdi.kursiyerler kurs bitiminde kurs öðretmenleri Berrin Evdirir nezaretinde yaptýklarý eserleri,paþa Konaðý ndaki Resim Atölyesinde sergileme imkaný buldular. 3 DE Antik Yunan düþünürleri tarafýndan yapýlan giriþime klasik çözüm adýný verirken, Machiavelli yle baþlayýp Hobbes, Locke, Rousseau ekseninden Nietzsche ye uzanan düþünce hattýndaki çözüm çabalarýný da modern çözümler olarak adlandýrýr. Strauss, politika felsefesi sorununu ortaya koyabilmek için iyi düþüncesine baþvurur. Ona göre muhafazakâr da olsa deðiþtirme yanlýsý da olsa her politik eyleme bir daha iyi ve daha kötü düþüncesi rehberlik eder. Bu da iyi düþüncesini ima eder. Bu iyi düþüncesi tüm eylemlerimize rehberlik etmektedir. Bu noktada Strauss, Platoncu bir ayrým yapar ve sorgulandýðý zaman iyi düþüncesinin bir kaný karakteri taþýmakta olduðunu belirtir. Fakat tam da bu sorgulamanýn kendisi, bizi artýk sorgulanabilir olmayan türden bir iyi düþüncesine, yani artýk kaný deðil de bir bilgi olan bir iyi düþüncesine yöneltir. Her politik eylem, iyinin bilgisine, iyi yaþamýn ve iyi toplumun bilgisine bir yönelmiþlik taþýr. 5 DE Erçakmak'ýn da aralarýnda olduðu 7 firari sanýðýnýn yargýlandýðý davaya Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 31 Aðustos'ta görülen duruþmada, Sivas'ta yakýlarak katledilen 33 aydýnýn avukatý Þenal Sarýhan mahkemeye bir dilekçe verdi. Þenal Sarýhan, dilekçesinde firari sanýk Erçakmak'ýn 1998 yýlana kadar SSK'dan emekli maaþý aldýðýna ýþýk tuttu. Sarýhan, ayrýca 19 Eylül 2007'de bir nüfus müdürlüðüne Cafer Erçakmak'ýn Fransa'da ikamet ettiðinin bildirildiðine, ancak yapýlan araþtýrmada Fransa ve Almanya'nýn bu kiþiye vize... 2 DE

2 2 Karþý kýtalarýn, hiç beraber oynamamýþ çocuklarý Omar ile Ömer, Frida ile Feride beyaz bir kâðýda dökülmüþ istatistiklerde yanyana geldiler önceki gün. Kalkýnmada batýlý parlamenter demokrasiyi benimseyen ülkelerin oluþturduðu Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý nýn (OECD) Çocuklar için daha iyisini yapmak baþlýklý yayýmladýðý rapora göre Türkiye Meksika yla birlikte, eðitim, saðlýk, dayak dahil çocuklara ilgi, özen ve bakýmýn deðerlendirildiði araþtýrmada tüm ölçütleri yetersiz görülen iki ülkeden biri oldu. Ýlgi ve ihtimam gösterilmeyen Meksikalý çocuklar Omar ve Frida ile bakým ve özenden yoksun yetiþtirilen Türkiyeli Ömer ve Feride, makûs kaderlerinin raporlanmasýný el ele izledi. Rapora göre, Ömer ve Feride daha pek çoðu gibi yoksul evlerin çocuklarý. Eðitimlerini sürdürebilmek için gereken maddi olanaktan yoksunlar. Çocuk yoksulluðu Türkiye de Danimarka nýn tam dokuz kat fazlasý. Türkiye, çocuklarýn Maddi Refahý sýralamasýnda sonuncu! Türkiye de çeþitli sebeplerle eðitim ve öðretim hayatý içinde bulunamayan binlerce çocuk var. Ortalama okuryazarlýk oraný diðer ülkelere göre düþük. Eðitimde fýrsat eþitliði yaratýlamýyor. Türkiye, Eðitim Refahý sýralamasýnda sonuncu! Türkiye deki bebek ölümleri diðer OECD ülkelerine oranla oldukça yüksek. Çocuklar yeteri kadar anne sütüyle beslenemiyor, aþýlama oranlarý yetersiz. Saðlýk ve güvenlik açýsýndan Türkiye yine sonuncu! Türkiye de Ferideler, çocuk yaþta doðum yaparak anne oluyor. Bu oranýn OECD ortalamasýnýn üç ile dört katý fazlasý olduðu belirtiliyor. Çocuklarý bekleyen tehlikeler göz önünde bulundurularak oluþturulmuþ riskli davranýþlar sýrasýnda Türkiye sondan ikinci! OECD ülkeleri arasýnda yapýlan bu araþtýrmada baþarýsýzlýklarýyla son sýralarda yerini alan Meksika ve Türkiye yi birbirinden ayýran tek sonuç, altýncý ölçüt olarak ele alýnan okul hayatýnýn kalitesi nde Türkiye nin on ikinci sýrada yer alarak, bu araþtýrmadaki en büyük baþarýsýný elde etmesi oldu. Okul hayatýnýn kalitesi içine okulda zorbalýkla, þiddetle karþýlaþma ve okulu sevme gibi alt araþtýrma alanlarý dahil. Okulu sevme alt baþlýðýnda verilen cevaplara göre Türkiye deki çocuklar, tekme tokat dayak yese de, elleri cetvellerle patlatýlsa da, kulaklarý koparýlana kadar çekilse de, evde, okulda, sokakta þiddetle en çok onlar karþýlaþsa da, OECD ülkeleri içinde okulunu en çok seven yine onlar. Türkiye okulunu seven öðrencileriyle birinci sýrada! Çocuklarýmýz her türlü zorluða karþý okullarýný çok seviyor böbürlenmesine fýrsat vermemek için hemen sormak istiyorum. Gerçekten seviyorlar mý sizce? Tüm ölçütlerde baþarýsýz olan Türkiye de, her türlü yoksulluða, yoksunluða, eþitsizliðe, þiddete raðmen okullar sevilebilir mi? Evde, sokakta þiddet görmeye alýþmýþ bir çocuk, okulda karþýlaþtýðýný yadýrgar mý? Bunu okulu sevmemek için bir neden olarak görür mü? Görse de sevmiyorum diyebilir mi? Feride, çocuk yaþta kocaya verilip anne olmamasýný saðlayacak tel þey olarak gördüðü okulu sevmeyebilir mi? Ömer küçücük bedenine yüklenen geçim derdini üstlenmek yerine okul çantasý taþýmayý reddedebilir mi? Ömer le Feride belki de tek oyun alanlarý olan okuldan sevmiyoruz diyerek vazgeçebilir mi? Yeni þeyler öðrenmenin heyecanýnýn öldürüldüðü, yeni fikirler üretmenin baltalandýðý, ezberci, sýkýcý, tutucu, sýnýrlayýcý bir eðitim sisteminde çocuklar okulu niye sevsin? Sevmez. Bütün o seviyorumlar korkudan, alýþmýþlýktan... Meksikalý Frida sevmez. Türkiyeli Feride sever... Korkuyla sevginin birbirine karýþtýrýldýðý her yerde bu böyledir... BirGün Sivas Katliamýnýn aralarýnda eski Sivas Belediye Meclis Üyesi Cafer Erçakmak'ýn da aralarýnda olduðu 7 firari sanýðýnýn yargýlandýðý davaya Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 31 Aðustos'ta görülen duruþmada, Sivas'ta yakýlarak katledilen 33 aydýnýn avukatý Þenal Sarýhan mahkemeye bir dilekçe verdi. Þenal Sarýhan, dilekçesinde firari sanýk Erçakmak'ýn 1998 yýlana kadar SSK'dan emekli maaþý aldýðýna ýþýk tuttu. Sarýhan, ayrýca 19 Eylül 2007'de bir nüfus müdürlüðüne Cafer Erçakmak'ýn Fransa'da ikamet ettiðinin bildirildiðine, ancak yapýlan araþtýrmada Fransa ve Almanya'nýn bu kiþiye vize vermediðinin öðrenildiðine dikkat çekti. Av. Sarýhan, mahkemeden Ýçiþleri Bakanlýðý'na sanýðýn yurt dýþýna giriþçýkýþ kayýtlarý ile bulunduðu ülkelerin sorulmasýný ve 26 Mayýs 1998 kadar aldýðý maaþýn neden kesildiðini, bu tarihten önceki ödemelerin nereden yapýldýðýný ve aylýðý kimin tahsil ettiðinin sorulmasýný talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. Büyükþehirde memurdu Daha önce ise, Sivas katliamý sanýklarýndan Ýhsan Çakmak 2007 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde memurluk yaparken yakalanmýþtý. Baþka sanýklarýn ise firari görünürken askerlik yaptýklarý, devletin kurumlarýnda resmi iþlemler yaptýrdýklarý ortaya çýkmýþtý. Alevi örgütleri, defalarca bu gerçeðe dikkat çekmiþ, yaptýklarý eylemlerle katillerin devlet tarafýndan korunmasýný protesto etmiþti. Pir Sultan Abdal Derneði Mamak eski Þube Baþkaný Mustafa Karabudak, Ýhsan Çakmak'ýn peþine düþen PSAKD yöneticilerinden biriydi. Karabudak, 2007 yýlýnda firari sanýklardan Ýhsan Çakmak Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde memur olarak çalýþýrken yakaladýklarýna dikkat çekiyor. Karabudak, Biz o dönemde ailelerle yaptýðýmýz eylemlerde devletin katilleri koruduðunu bir kez daha gündeme getirmiþ ve devletin kaç tane katili koruduðunu sormuþtuk hatýrlatmasýnda bulunuyor. Yurt dýþýnda da kollanýlýyorlar Sivas katliamý sanýklarýna devlet korumasýný Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç ve Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu'na sorduk. Ali Kenanoðlu (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný): Bu ülkede Maraþ Çorum Gazi, 1 Mayýs'ta yaþanan katliamlarýn failler her zaman resmi ideoloji tarafýndan korunmuþtur. Sivas Madýmak katliamý da bunlarýn bir örneði, devlet, gerçeklerin açýða çýkmamasý için katliamýn sebeplerini ve gerçek katillerin arkasýndaki güçleri, ele baþlarýný hatta tetikçileri dahi hala saklanýyor. Bilindiði gibi dönemin adalet bakanlarýndan Þevket Kazan katillerin avukatlýðýný yapmak istemiþti. Bu da devletin davaya yaklaþýmýný ortaya koyuyor. Birileri bu katillerin konuþmasýndan korkuyor. O nedenle devletin bir yerlerinde kollanýyorlar. Ama sadece Türkiye'de deðil, ayný zamanda yurt dýþýnda da kollanýlýyorlar. Almanya'daki örgütlerimiz katillerden birinin yerini tespit etmiþ ve yetkililere bildirmiþti. Ama bu kiþi hakkýnda hala bir iþlem yapýlmadýðýný biliyoruz. Sivas katliamýnýndaki gerçeklerin ortaya çýkmamasý için özel bir çaba sarf ediliyor. Ama Alevi örgütleri olarak tüm gerçekler açýða çýkana kadar bu sürecin takipçisi olacaðýz. Bunlar sadece bir kaçý Kazým Genç (Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri): Biz her platformda dillendirdik, Sivas Madýmak katliamýnýn birileri tarafýndan organize edildi ve sonrada sahnelendi. Bu birileri devletin bir yerlerinde olan birileriydi. Þimdide devlet bu iþin organizesinde kullandýklarý maþalarýný korumaya devam ediyorlar. Cafer Erçakmak, Ýhsan Çakmak, 6 ay önce Sivas'ta ikamet ederken yakalanan iki sanýk bunlardan bir kaçýdýr. Keza madýmak katliamýnda hiçbir devlet görevlisinin yargýlanmamasý bundandýr. Bunlarýn hepsini üst üste koyduðumuzda devletin Alevilere yönelik bir katliam planý vardý, bu plan sahneye konuldu. Bu katliamda katliamda görev alanlar koruma aþamasýndalar korunuyorlar. Buda devletin iþin iþinde olduðunu gösteriyor. Bir önceki dönemde AKP'nin kültür bakaný Erkan Mumcu, 'Devlet içinde olduðu ve suçlandýðý bir olayýn anýtýný mý diker' diyordu. Aslýnda bunu derken anýt yapýlmasýna karþý çýkýyordu ama ben devlet adamýyým biliyorum itirafý vardý. Devlet katilleri kullandýðý, iþin içinde kendinden de birileri olduðu için her alanda korumaya devam ediyor. ATILIMHABER

3 Cuma günkü en ilginç gazete sayfalarý bir cover a aitti. Gazeteleri, ekleri sarýp sarmalayan ilan yapraklarý oluyor ya, iþte onlara cover deniyor ve kýzmasýn ilan verenler ama okur nezdinde çoðunlukla çöp addediliyor. Bu seferki hiç onlardan deðildi. Hürriyet in Kelebek ini kucaklamýþ olan kapak, siyah-beyaz eski bir gazete sayfasýydý. 4 Eylül 1950 tarihli Hürriyet! Bu bir ilandýr ibaresini görmesek, Türkiye Türklerindir sloganýyla, Hürriyet in eski logosuyla, o yýllara ait haber ve ilanlarla, ilk bakýþta son derece inandýrýcýydý; sanki sahaflardan 59 sene öncesinin gazetesini bulmuþuz gibi. Mehmet Aslantuð ve Özgü Namal ýn fotoðraflarý o kadar ustaca kullanýlmýþtý ve sýrýtmýyordu ki, bunun Kanal D nin yeni bomba dizisi Hanýmýn Çiftliði nin reklamý olduðunu bazýlarý sayfayý çevirinceye kadar anlamadý. Nefis bir fikir, gayet de baþarýlý, temiz bir uygulama. Bayýldým bu iþe ve hayatta herhalde ilk defa bir cover ý elimden býrakamadým, basbayaðý okudum. Mehmet Aslantuð un canlandýrdýðý Muzaffer Bey, hemen her habere yedirilen bir karakterdi. Haber dili, imlasý ( Kapatmaða karar verdi, Holivut ) filan tam da o yýllara uygundu. Küçük ilanlarda, mesela Giritli Meyhanesi ya da Terzi Madam Emma nýn bonmarþesi gibi dizide geçecek yerler, o dönem ilüstratif geleneðiyle verilmiþti. Fakat delirip de satýr satýr okudukça bu cover ý, tarihlerde 1071 Malazgirt ten gayrý pek iddialý olmamama raðmen bir tuhaflýk hissettim. Bir çeþit anakronizm. 4 Eylül 1950 tarihli birinci sayfanýn büyük haberleri þöyleydi: Adnan Menderes halka hitâb etti: Yeter, söz milletindir. baþlýðý þöyle ilerliyordu: Ýzmir vilayeti Konak Meydaný nda taþan coþkun insan sellerine hitab eden Menderes, Ýzmir halkýndan gördüðü teveccühe mazhar olmaya çalýþacaðýný ifade ederek, seçmenlerin reylerini Demokrat Parti ye vermelerini istirham etmiþtir. Nasýl yani, hangi reyler? O tarihte seçim zaten olup bitmedi mi? 1950 deki seçimin günü 14 Mayýs deðil miydi? Adana da ilk büyük mitingi Demokrat Parti tertip edecek baþlýðýysa þöyle devam ediyordu: Bugün Þehir Lokalinde Adanalý muharrirler için bir yemek tertip eden Paþazade Bey, yaklaþan seçimler nedeniyle Demokrat Parti reisi Celal Bayar ýn vilayete bir günlük ziyarette bulunacaðýný ve Gar meydanýnda halka hitap edeceðini söyledi. Gene nasýl yani? Ne demek yaklaþan seçimler? 1950 nin 4 Eylül ünde seçimler çoktan yapýlmýþ geçmiþ, ayrýca da Celal Bayar artýk Demokrat Parti nin reisi deðil, 22 Mayýs 1950 den beri Cumhurbaþkaný deðil mi? Bunlarýn yanýnda çok daha tali ama Amerika dan Türkiye ye yeni Marshall Yardýmý 44 Milyon Dolar muþtusu da biraz gecikmeli yer almýþ gazetemizde, zira o da yanýlmýyorsam ilk defa 21 Þubat ta açýklanmýþtý. Ama hata bende; bir ilana bu kadar mana yüklemek de neyin nesi! Adana sosyetesinin önde gelen ismi Zekai Bey in eþi Neriman Haným ýn düzenlediði büyük yardým balosundaki kostümler neyine yetmiyor? Kurguyu fazla kurcalamamak lazým. Kadýn Yolu nun cevherleri Ýki gündür çok hoþ bir kitap okuyorum yýllarý arasýnda yayýmlanmýþ bir derginin Osmanlý Türkçesi nden Latin harflerine çevrimi bu. Sahibi ve baþyazarý Nezihe Muhiddin olarak görünen bu derginin ilk iki sayýsý Kadýn Yolu, sonraki sayýlarýysa Türk Kadýn Yolu adýyla çýkmýþ. Toplam 30 sayý. Olaðanüstü ama belli ki çok, bazen pes ettirecek kadar meþakkatli bir derleme iþine kalkýþan Prof. Dr. Nevin Yurdsever Ateþ, ne kadar uðraþtýysa da yedi sayýyý bulamamýþ, elindeki 23 sayýyla yetinmek zorunda kalmýþ. Ama neler neler var o 23 sayýda, aman Allah ým! Erken Cumhuriyetin kadýnlarýnýn bütün dünyasý... Ev hayatý, giyim-kuþam, eþlik vazifeleri (fevkalade önemseniyor!), çocuk büyütme, matbah yani mutfak tavsiyeleri, sofra adabý... Sonra ciddi memleket-dünya meselelerine giriþ, kadýn hareketinin tarihçesi minvalli derin mevzular... Alkol ve medeniyet ve de Kadýnlar Ayyaþlýktan Tiksinmelidirler þeklinde matrak ibretlikler... Derken Abla mektuplarý adý altýnda lafýn böylesine uzatýldýðýna baþka hiçbir yerde tanýk olamayacaðýnýz üreme yollarý!.. Aðdalý makalelerin yanýnda bulmacalar, anketler, duyurular, ilanlar da var tabii ve de hem çok tatlýlar hem de dönemin ruhuna ýþýklar. Pek çok ilanda yüksek yüksek ailelere akses vaat ediliyor: Melek Burnunda Bir Sinek mesela! Avrupa nýn pek meþhur sinema yýldýzlarý tarafýndan temsil edilmiþ olan bu filmi seyretmek üzere Beyoðlu nun en müzeyyen ve en kibar sinemasý Melek Sinemasý na gidenler, ayný zamanda memleketimizin en yüksek halkýný görerek muntazam ve þýk bir muhitte pek leziz ve hissî saatler geçireceklerdir. Bir de Maksim var ki, Son zamanlarda asrî hayata Türk kadýnýnýn da dahil olmasý itibarýyla bir çok yüksek aileleri Maksim de görüyoruz. Belli ki kadýn dergilerinin mantýðý 20 lerde de aynýymýþ: Gardýrop yap, koca yap, çocuk yap, yemek yap... Ama en çok ve mutlaka sýnýf yap! Radikal Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Nevþehir Belediyesi nin Yaz okullarý bünyesinde açtýðý çocuklara yönelik olarak düzenlenen Resim Kursu sona erdi.kursiyerler kurs bitiminde kurs öðretmenleri Berrin Evdirir nezaretinde yaptýklarý eserleri,paþa Konaðý ndaki Resim Atölyesinde sergileme imkaný buldular. Nevþehir de öðrencilerin yaz tatillerini sanatsal etkinliklerde bulunarak geçirmelerini saðlamak amacýyla Nevþehir Belediyesi nin örgün eðitim konusunda etkili kurumu haline gelen Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) tarafýndan açýlan Resim Sergisine 12 öðrenci katýldý. Yaklaþýk 2 ay süre ile devam eden Resim Kursuna katýlan kursiyerler karakalem çalýþmalarýný KAPEM in merkez binasý olan Paþa Konaðý ndaki Resim Atölyesinde sergileme imkaný buldular.bu arada öðrenciler MUSTAFA SÜMEN eðitimleri sürecince el becerilerinin de geliþtirilmesine katký saðlanmasýný amaçlayan Tiþört boyama eðitimi döneminde ortaya çýkardýklarý eserlerini de sergilediler. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Tam da bu baðlamda özellikle son iki yýlda emperyalist ülkelerde baþlayýp, diðer tüm ülkelerde giderek derinleþen ekonomik krize karþý, çeþitli demokratik, hak ve talepler için ulusal ve uluslararasý alanda seslerini yükselten kitlelerin mücadele gücünü zayýflatmak, kýrmak ve onlarýn arasýna ayrýlýk fikirleri serpiþtirmek için, ve de en önemlisi kendiliðinden geliþen halkýn muhalefetini bastýrmak için çeþitli sözde açýlým projeleri kamuoyuna sunuldu ve sunulmaya da devam ediyor Tarýmda, sanayide, özellikle otomotivde - tekstilde ve tüm sektörlerde önemli oranda üretim düþüþleri yaþanmakta; sermaye sahipleri, burjuva feodal egemenler krizi fýrsata dönüþtürmek için kitlesel iþten çýkartmalarý hýzlandýrmýþ bulunmaktadýrlar. Toplumun ekonomik cendere altýndaki bu ezilmiþliðine karþý durmak için son zamanlarda DÝSK, KESK ve hatta Türk-Ýþ gibi emek örgütleri çeþitli devrimci, demokrat kurumlarýn, demokratik kitle örgütlerinin de desteðini de alarak bir dizi etkinlik, eylem ve mitingler tertip etmekteler Alevi Açýlýmý Biraz daha somuta indirgersek, yüzyýllardýr Anadolu topraklarýnda her türlü inkâr, yok sayma, asimilasyon ve kimi zaman da kitlesel katliamlara uðrayan Aleviler ve onlarýn temsilci örgütleri, son 20 yýldaki örgütlenme çabalarý sonucu çeþitli demokratik hak ve taleplerini yüksek sesle dillendirmeye baþladýlar. Uluslararasý alanda da bir takým kazanýmlar elde ettiler. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin, zorunlu din derslerinin hukuk a aykýrýlýðýna ve bunun bir insanlýk suçu olduðuna iliþkin verdiði karar en somut örnek ve uyulmasý zorunlu iken, AKP iktidarýnýn hak ve özgürlükleri umursamaz, her þeyi ben bilir ve uygularým tavrý, açýlýmlarýn ne kadar samimiyetsiz olduðunun aslýnda en açýk göstergesidir Kasým 2007 tarihinde AKP hükümeti, Alevi kökenli olan ama Aleviliði Sünniliðe yedekleme çabalarý içindeki; bu iþ için çeþitli ekonomik siyasal ve toplumsal rant peþinde koþan; ama kesinlikle Alevilikle herhangi bir ilgileri kalmamýþ bir kaç kiþi ve kurumu da yanýna alarak ( Reha Çamuroðlu, Ýzzettin Doðan Cem Vakfý vb ) sözde bir Alevi açýlýmý söylemi baþlattý. Ýlk olarak da 12 Ocak 2008 tarihinde Ankara Bilkent te Alevilerin yasý matem ayýnda, Alevi ritüelleri içinde olmayan, þatafatlý bir iftar toplantýsý düzenledi. Ardýndan bu yýl da Ýstanbul da ayýný tarihte bir toplu iftar yemeði tertip ettiler.. Oysa biliriz ki, Alevi inancýnda þatafatlý, toplu iftar açma (hatta iftar kavramý yoktur) diye bir ritüel bulunmamaktadýr. Bu sözde Alevi açýlýmýnýn amaçlarýndan en önemlisi, yüzlerce yýl boyunca inkar edilen, ibadet ve inançlarýný yaþamaktan men edilen, hatta bu nedenle defalarca katliamlara maruz kalan Alevileri ve dolayýsýyla Aleviliði; Ýslam inancý içine çekme, asimile etme, sisteme entegre etmek, kimi düþkünleþmiþ taþeronlar aracýlýðýyla Aleviliði dönüþtürme, sünnileþtirme ve Þiileþtirmeye çalýþmaktýr. Yýllardýr süren AKP iktidarý Alevilere ve tüm diðer ötekilere karþý hukuksuz, eþitsiz ve ayrýmcý uygulamalarýn yanýnda Alevileri ve Aleviliði asimile edecek her türlü çalýþmayý yapmaktan da asla geri kalmamaktadýr. Ancak Demokratik Alevi Hareketinin ve Türkiye deki Alevilerin gerçek temsilcisi, üst çatý örgütü olan Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) ve bileþenlerinden özellikle Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) nin dirençli ve ödün vermez tavrý ve mücadelesi sonucu sözde açýlým Alevi toplumu içersinde itibar görmemiþ; hem Alevi toplumu üzerinden prim yapmaya Ülkemizde iktidar erkini elinde tutan burjuva feodal egemenler ekonomik, siyasal ve sosyal sýkýntýlar, açmazlar yaþamaya baþladýklarý her dönemde kamuoyunun dikkatini baþka yöne çekmek, mevcut sorunlarýn üzerini örtmek ve kitlelerin kafalarýný bulandýrmak için çeþitli manevralar yaparlar Son süreçte gördüðümüz sözde Alevi Açýlýmý ve Kürt Açýlýmý örneklerinde olduðu gibi çalýþan, yukarýda bir ikisinin ismini verdiðim düþkün ve iþbirlikçilerin, hem de muaviye soylu AKP hükümetinin hevesleri kursaðýnda kalmýþtýr. Alevi Çalýþtayý Bir kaç satýlmýþ düþkün ile birlikte sürdürülmeye çalýþýlan Alevi açýlýmý baþarýsýzlýkla sonuçlanýnca, üstelik global krizin etkileri gün geçtikçe artýp, kitlelerin hoþnutsuzluðu ve iktidara karþý sesini yükseltmesi artýnca bu sefer de adýna Alevi Çalýþtayý dedikleri bir faaliyet baþlatýldý. 3 Haziran da baþlayan, 8 Temmuz ve 19 Aðustosta devam eden ve bir süre daha devam edeceði açýklanan bir dizi çalýþmaya çeþitli Alevi örgütü yöneticileri, bilim adamlarý, akademisyenler ve özellikle bugüne kadar Aleviliðin asimile edilmesi için yýllarýný vermiþ ilahiyat fakültelerinden ve diyanet iþlerinden kiþileri çaðýrdýlar Alevi Bektaþi Federasyonu ve Demokratik Alevi Hareketinin temsilcileri katýldýklarý ilk çalýþtay oturumunda, Alevilerin belirlenmiþ hak ve taleplerini maddeler halinde hükümete sundular. Alevi örgütleri; Madýmak Oteli nin Utanç Müzesi olmasý, Cemevleri ne yasal statü kazandýrýlmasý, Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Alevi köylerine cami yapýlmasýndan vazgeçilmesi, Baþta Hace Bektaþ-i Veli Dergahý olmak üzere, inançsal deðere sahip yerlerin gerçek sahiplerine, yani Alevilere býrakýlmasý konusunda mutabakata vardýlar. Aleviler eþit yurttaþlýk hakký istemlerini, özellikle Ankara daki 9 Kasým Büyük Alevi Yürüyüþünde dile getirdiler. Yani Alevilerin saklý, gizli, bilinmez, hukuk dýþý hiçbir talepleri yoktur. Ancak bir kez daha görüldü ki, hükümet hem Alevi açýlýmý ile hem de Alevi çalýþtayý ile sadece ve sadece göz boyamaya çalýþmaktan baþka bir þey yapmamaktadýr ve hiçbir þekilde samimi deðildir. Bugün Alevileri uyutmaya çalýþan, onlarýn bir kýsmýnýn kafalarýný bulanýklaþtýrmaya çalýþan AKP ve hükümetinin baþý Tayyip Erdoðan, belediye baþkanlýðý döneminde Karaca Ahmet Dergahý ný yýkmak için aylarca uðraþmadý mý? Daha dün Alevilerin ibadet yeri cemevleri için cümbüþ evidir demediler mi? Sivas Madýmak Otelinde 35 caný ateþe verenlerin avukatlýðýný yapmadýlar mý? En ufak bir samimiyet olsaydý, derhal Madýmak Oteli Utanç Müzesi yapýlabilir, Cemevlerinin Alevilerin Ýbadet Merkezleri olduðu açýklanabilirdi. Ve çalýþtay çalýþmalarýnýn 3.süne katýlan Din Hizmetleri Daire Baþkaný hükümetin ve diyanet iþlerinin aðzýnýn altýndaki baklayý çýkardý Cemevlerinin ibadet yeri olmadýðýný, bunun kabul edilmesinin asla mümkün olmadýðýný beyan etti. Bir kez daha takke düþmüþ kel görünmüþtür ki, AKP ve onun zihniyetindeki memurlar takiyeden baþka bir þey yapmamaktadýrlar. Alevilere daha önceki çeþitli hükümetler döneminde de sözde Alevi açýlýmlarý sunulmuþtur... Paralar, mevkiler, rantlar teklif edilmiþtir... Bu açýlýmlar ve çalýþtaylar göstermektedir ki, Türkiye de iktidara gelen kiþi ve partiler deðiþse bile, Alevileri ve Aleviliði inkâr eden, yok sayan, asimile etmek isteyen zihniyet asla deðiþmemektedir. Yüzlerce yýl Alevileri katledenler, gelinen süreçte artýk Aleviliði katletme projelerini ortaya koymaktan baþka bir þey yapmamaktadýrlar Ve yine bir kez daha görüldü ki, her açýlým belli bir süre sonra baþladýðý noktaya geri dönmektedir. Ve de bu yezit muaviye soylularýn asimilasyon hevesleri de kursaklarýnda kalmaktadýr, kalacaktýr! Kürt Açýlýmý Kürt açýlýmýna bakacak olursak, bunun özünde de büyük aldatmacadan baþka bir þey olmadýðýný çok rahatlýkla görmekteyiz. Emperyalistler ve ülkemizde onlarýn uþaklýðýný yapan burjuva feodaller, emperyalist global krizin sonucunda dünyayý ve özellikle de Ortadoðu coðrafyasýný yeniden biçimlendirmeye çalýþtýklarý bir süreçte, Kürt ulusuna yönelik de bir açýlým söylemine giriþti. Büyük Ortadoðu projesinin önemli coðrafi ayaklarýndan olan Ortadoðu- Kafkasya üzerinden Orta Asya ya açýlma hedeflerine engel oluþturabilecek bir coðrafyada yer alan Kürt ulusal varlýðý ve sorunu için, emperyalist ABD nin ve onun uþaðý AKP nin çok uzun zamandan beri çeþitli planlar ortaya attýklarýný, yol haritalarý çizdiklerini ve söz konusu coðrafyadaki petrol, doðalgaz, inþaat, hizmet ve diðer sektörlere iliþkin olanaklarý ele geçirme planlarý yaptýklarýný bilmekteyiz. Çok dikkat çekici bir biçimde görülmektedir ki, Amerika, AKP ve Iraktaki Kürt yönetimi, Kürt ulusal hareketini tasfiye etmek, Kürt halkýný inkâr etmeye devam etmek, asimilasyonu yasalaþtýrmak ve Kürt emekçilerinin sömürüsünün kolaylaþtýrýlmasý için ortaklaþa hareket etmektedirler Bu açýlýmýn samimiyetsizliði de çok açýk bir þekilde görülmektedir. Zira AKP hükümeti açýlýmýn söylemini Kürt sorunu ifadesiyle baþlatmýþ, aradan çok kýsa bir süre geçtikten sonra açýlýmýn ismini Kürt açýlýmý ve daha sonrasýnda demokratik açýlým ve MGK toplantýsýndan sonra da Terör sorunu gibi kýlýflarla kamuoyu önüne çýkarmýþtýr. AKP nin Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, açýlýmý özellikle devlet çalýþmasý olarak nitelendirmeye çalýþsa da, çözüm noktasýnda Türk modelini uygulayacaðýz diyerek bu çalýþmanýn aslýnda ABD ve Avrupalý emperyalistlerin bir çalýþmasý olduðunu ve iþbirlikçisi AKP taþeronluðuyla hayata geçirilmeye çalýþýldýðýný gizleyememiþtir. AKP hükümeti bugüne kadar Kürt sorununun demokratik yollardan çözümüne iliþkin olarak, Kürt açýlýmý diye bir þey gündemimizde yoktur, demokratik açýlým vardýr demekten baþka bir tek öneri ve çözüm yöntemi ortaya koymamýþtýr. 'TRT Þeþ' açmakla, bir kaç tane kimliðini yitirmiþ türkücüye türkü söyletmekle, bu tür sahte ve tüm kitleleri uyutmaya, kandýrmaya yönelik adýmlarla herhangi bir açýlýmdan söz edilemez. Ortaya konan þey, hiçbir çözüm önerisinin olmadýðý ve özellikle demokratikleþmeyle, toplumsal barýþla, ilgisi olmayan bir takým süslü yalanlarla süslenmiþ, ( asýl fikirleri enselerinin arkasýnda gizlenmiþ) imha-inkâr, tasfiye ve asimilasyon politikalarýndan baþka bir þey deðildir. Ulus-devlet, üniter devlet, bölünmez bütünlük yapýsýnýn korunmasýnda tarafýz ve taraf olmaya da devam edeceðiz ve yegâne egemen Türk ulusudur, gibi þoven, ýrkçý, inkârcý, asimilasyoncu bir zihniyetten demokratik çözümlemeler bekleme oldukça büyük bir iyimserlik diye düþünüyorum. Diðer yandan açýlým söylemine ilk baþlarda oldukça sýcak bakan, umutlu olan ve uzlaþma için çeþitli kanallarla, sürece ve sözde açýlýma dahil olmak için çok çaba sarf eden konunun muhataplarýnýn, ardarda gelen çeliþkili açýklamalardan sonra giderek daha temkinli olmaya çalýþtýklarýný görmekteyiz. Baþlardaki o pembe tablo çok kýsa sürede ortadan kaybolmuþ görünmektedir. Zira emperyalistler ve onlarýn uþaðý AKP nin Alevi Açýlýmýnda da olduðu gibi, Kürt Açýlýmýmda da samimiyetsiz olduðu, özünde, açýlým gibi dertlerinin olmadýðý gün gibi ortaya çýkmýþtýr Görünen o ki, hem Aleviler, hem Kürtlerin, hem de diðer farklý kimliklerin en doðal demokratik hak ve talepleri emperyalistlerin ve onlarýn uþaklarý kurumlarca, kiþilerce görünmezden ve inkârdan geliniyor, ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlýyor. Aleviler de, Kürtler de, ülkedeki tüm ötekiler ve farklý kimlikler her zamankinden daha sinsi ve daha planlý bir asimilasyon sürecine tabi tutulmuþ durumdadýr.. Bu nedenle bu yapýlar, belli ortak paydalar etrafýnda ve emek cephesiyle, demokrasi güçleriyle birlikte hareket etmek ve buna uygun çözüm mekanizmalarý ve politikalar üretmek zorundadýrlar Tüm bu içeriði, kapsamý belli olmayan ve samimiyetten uzak sözde açýlým söylemlerine raðmen, mutlaka toplumsal barýþýn biran önce saðlanmasý, akan kanýn durdurulmasý, Kürtlerin de kültürlerini, dillerini eþit yurttaþlýk temelinde ve özgürce demokratik bir ortamda yaþayabilmelerinin saðlanmasý her zamankinden daha çok gereklidir. Bunun için her kurum ve kiþi üzerine düþen görev ve sorumluluðun bilincinde ve önyargýsýz olarak katký sunmalýdýr. Bugün gelinen nokta, toplumun her kesiminde bir beklenti oluþturmasý ve dönülmez bir yola girilmiþ olmasý bakýmýndan son derece önemlidir. Bu noktadan açýk bir þekilde, hangi sebeple olursa olsun çark edilmesinin, bu sözde çözüm doðrultusunda olumlu kararlara dönüþtürülmemesinin, ülkeyi çok büyük bir kaos ortamýna götürmesi kaçýnýlmazdýr ve umarým ki, onlarca yýldan beri Anadolu coðrafyasýnda yan yana yaþayan, ancak her zaman inkâr edilen, yok sayýlan, imha ve asimile edilen etnik ve inançsal kimliklerin ve farklýlýklarýn demokratik hak ve talepleri, toplumsal uzlaþý ve barýþ içinde ve eþit yurttaþlýk temeli ve anayasal gerekli düzenlemeler yapýlarak bir an önce hayata geçirilmelidir.. Renkhaber Alevi Haber Ajansý

5 Antik Yunan düþünürleri tarafýndan yapýlan giriþime klasik çözüm adýný verirken, Machiavelli yle baþlayýp Hobbes, Locke, Rousseau ekseninden Nietzsche ye uzanan düþünce hattýndaki çözüm çabalarýný da modern çözümler olarak adlandýrýr. Strauss, politika felsefesi sorununu ortaya koyabilmek için iyi düþüncesine baþvurur. Ona göre muhafazakâr da olsa deðiþtirme yanlýsý da olsa her politik eyleme bir daha iyi ve daha kötü düþüncesi rehberlik eder. Bu da iyi düþüncesini ima eder. Bu iyi düþüncesi tüm eylemlerimize rehberlik etmektedir. Bu noktada Strauss, Platoncu bir ayrým yapar ve sorgulandýðý zaman iyi düþüncesinin bir kaný karakteri taþýmakta olduðunu belirtir. Fakat tam da bu sorgulamanýn kendisi, bizi artýk sorgulanabilir olmayan türden bir iyi düþüncesine, yani artýk kaný deðil de bir bilgi olan bir iyi düþüncesine yöneltir. Her politik eylem, iyinin bilgisine, iyi yaþamýn ve iyi toplumun bilgisine bir yönelmiþlik taþýr. Strauss burada da Platon ile Aristoteles'in sadýk bir takipçisi gibi davranýr ve bunun nedenini, tam politik iyinin iyi toplum olmasý olarak gösterir. Politika felsefesi, bu yönelmiþliðin apaçýk hale geldiði noktada ortaya çýkar: Ýnsanlar iyi yaþamýn ve iyi toplumun bilgisini edinmeyi kendilerinin apaçýk hedefi yaptýklarýnda. Politika felsefesi nde, 'politika' sözcüðü konuyu ve iþlevi ortaya koyarken, 'felsefe' sözcüðü bir ele alýþ tarzýný belirtir. Felsefe tümel bilgiye, bütünün bilgisine iliþkin bir arayýþtýr ve bütün hakkýndaki kanýlarýn yerine bütünün bilgisini geçirme giriþimidir. Politik þeylerin doðasý hakkýndaki kanýnýn yerine politik þeylerin doðasýnýn bilgisini geçirme giriþimidir. Politik þeyler hakkýnda saðlam ve güvenilir yargýlar verebilmek için politikayý, kendisiyle ölçebileceðimiz hakiki standartlara gereksinimimiz vardýr. Bu standartlar ise aslýnda bir iyi politik düzen tahayyülüdür. Ýþte politika felsefesinin bilmeye çabaladýðý da hem politik þeylerin doðasý hem de iyi düzenin ne olduðudur. Strauss bunun hemen ardýndan politika felsefesini a-) politik düþünceden, b-) politika teolojisinden, c-) sosyal felsefeden ve d-) politika biliminden ayýrýr. Politik düþünceden ayýrýrken kaný ile bilgi arasýndaki ayrýma dayanýr ve politik düþüncenin bu ayrýma kayýtsýz olduðunu belirtir. Buna karþýlýk politika felsefesi, politik temeller hakkýndaki kanýlarýn yerine bilgiyi geçirmeye yönelik bilinçli, tutarlý ve kesintisiz bir çabadýr. Politika teolojisi ise ilahi vahye dayanan politik öðretilere tekabül eder. Halbuki politika felsefesi tek baþýna insan zihni için ulaþýlabilir olanla sýnýrlýdýr. Sosyal felsefe, politika felsefesi ile ayný konuya sahiptir, ama konuyu ele alýþ biçimi açýsýndan politika felsefesinden ayrýlýr. Politika felsefesi politik birliðin en kapsamlý ve en yetkili birlik olduðu öncülüne dayanýr. Fakat sosyal felsefe politik birliði, toplum kavramýyla iþaret ettiði daha geniþ bir bütünün bir parçasý olarak tasarlar. Bunun ardýndan Staruss politika bilimi ile politika felsefesini birbirinden ayýrabilmek için, alelade denilebilecek politik bilgi ile politika bilimini birbirinden ayýrýr. Politik bilgi her bakýmdan politik kaný tarafýndan kuþatýlmýþtýr ve politik kaný ile iç içe bulunur. Oysa politik bilgiyi akademik bir biçimde arayan bir kiþi, özünde, ahlaki bir içtepi tarafýndan, hakikat aþký tarafýndan güdülenmektedir. Fakat gene de bu iki arayýþýn baþvuru merkezi (referans merkezi) verili politik durumdur ve bu da çoðunlukla kendi ülkesinin verili politik durumudur. Politika felsefesi, Burada ve Þimdi yi bir baþvuru merkezi olmaktan çýkarýr. Strauss bunun ardýndan politika biliminin politika felsefesini itibar kaybýna uðratmýþ olmasýný tartýþýr. Hakim pozitivist paradigmaya göre politika felsefesi bilimsellikten ve tarihsellikten yoksundur. Strauss bu baðlamda pozitivist paradigmaya dört eleþtiri yöneltir: 1-) Toplumsal feneomenleri, pozitivizmin ileri sürdüðü gibi, deðer yargýlarýnda bulunmaksýzýn incelemek olanaksýzdýr. Çünkü bir toplum, amacýna gönderim yapýlmaksýzýn tanýmlanamaz. 2-) Deðer yargýlarýnýn reddi, farklý deðerler ve deðer-sistemleri arasýndaki çatýþmalarýn insan aklý için çözülemez olduðu varsayýmýna dayanýr. Strauss, bu varsayýmýn bir kanýtýnýn olmadýðýný belirtir ve bu varsayým nedeniyle ciddi meselelerin, basit bir hileyle, deðer problemleri olarak geçiþtirildiðini ve bu gibi meselelere iliþkin ciddi tartýþmalardan kaçýnýldýðýný ifade eder. 3-) Strauss'un üçüncü eleþtirisi bilimselliköncesi bilginin statüsüne iliþkindir. Modern bilimin sahip olduðu ya da sahip olmak istediði bilgi türünün, bilginin en yüksek formu olduðuna iliþkin inanç bilimsellik-öncesi bilginin küçümsenmesine neden olmaktadýr. Strauss,buna, insanlarýn diðer varlýklardan ayrý tutulabileceði varsayýmýnýn bilgisel statüsünü öne çýkararak itiraz eder. Zira bu bilgi, sosyal bilim tarafýndan bilgiye dönüþtürülmediði halde sonuna dek ayný kalmaktadýr. Bilimsellik-öncesi bir bilgi olarak bu bilgi, bilgi deðilse, bu bilgiyle kaim olan bilimsel incelemelerin hiçbiri bilgi karakterine sahip olamaz. 4-) Pozitivizm, kendisini zorunlu olarak historisizme dönüþtürür. Batý toplumuna özgü ve tikel olan kimi özellikleri tümelleþtirir ve bu özellikleri insani toplumun özsel özellikleriymiþ gibi sunar. Kendini bundan kurtarmak için kültürel araþtýrmalara yönelir. Fakat geçmiþteki kültürlere ya da þimdiki baþka kültürlere, batý toplumunu yansýtan ve yalnýzca batý toplumuna uygulanabilecek olan kavram þemalarý uyarýnca bakar. Bu sefer de bundan kurtulmak için sosyal bilim, söz konusu kültürleri, onlarýn kendilerini anladýklarý gibi anlamaya çalýþýr. Bu, tarihsel anlamadýr. Ama bu iþin de sonu yoktur. Sosyal bilimin bizzat kendisi tarihseldir, tarihsel bir fenomendir. Bu bakýþ açýsý, modern bilimin kendisini de görelileþtirir. Bu nokta, politika felsefesinin en ciddi hasmý olan tarihsicilikle (historisizm) yüz yüze getirir bizi. Strauss politika felsefesinin tarihsellikten yoksun olduðu savýný da burada karþýlar. Önce tarihsiciliði pozitivizmden dört karakteristikle ayýrýr: a-) Her anlama, teorik de olsa özgül deðerlendirmeler içerdiði için, tarihsicilik olgular ile deðerler arasýndaki ayrýmý terk eder. b-) Tarihsicilik, modern bilimin, insanýn dünyadaki düþünme yönelimlerinin çeþitliliði arasýnda yegane form olarak görünüþe çýkan otoriter karakterini yadsýr. c-) Tarihsicilik, tarihsel sürece ilerleyen bir süreç olarak veya akýlla kavranabilir bir süreç olarak bakmayý reddeder. d-) Tarihsicilik, insanýn insan-olmayandan evriminin, insanýn insanlýðýný anlaþýlýr kýlma gücünde olmadýðýný iddia ederek evrimci tezi yadsýr. Böylelikle tarihsicilik, iyi toplum sorununu ele almayý reddeder. Çünkü tarihsiciliðe göre toplum ve insan düþüncesi, özünde tarihseldir. Strauss, bu noktada adýný zikretmeden Heidegger'i ve onun Nazi baðlanýmýný eleþtirir. Ona göre bu en büyük tarihsici, insanlýðýn sürekli karakteristiklerinin statüsünü küçümsediði için Ýyi Toplum sorusundan vazgeçmiþtir. Oysa insan, bu sorudan vazgeçemez, vazgeçmemelidir ve bu soruyu Tarih e ya da kendi aklýndan farklý bir baþka güce havale etmek suretiyle bu soruyu yanýtlama sorumluluðundan kendisini kurtaramaz. Strauss a göre klasik politika felsefesinin modern politika felsefelerinden ayrýlan yaný ise klasik politika felsefesinin, sonradan politika felsefesi adýný verdiðimiz þeyin dolayýmýndan geçmiyor oluþudur. Klasik politika felsefesi, geleneksel olmayan bir felsefedir, çünkü bu felsefe tüm politik geleneklerin sarsýlmýþ olduðu ve bir politika felsefesi geleneðinin henüz varoluþa gelmemiþ olduðu o doðurgan ana aittir. Daha sonraki dönemlerde, filozoflarýn politik þeylere iliþkin incelemesi, bir politika felsefesi geleneði ile dolayýmlanmýþtý; yani birey olarak filozof, söz konusu geleneði ister benimsesin isterse de reddetsin, bu gelenek filozof ile politik þeyler arasýnda bir perde gibi iþ görmüþtü (s. 57). Strauss, klasik politika felsefecilerinin pazar yerinde de bilindik olmayan tek bir terim dahi kullanmadýklarýný hatýrlatýr. Ona göre daha sonraki zamanlarda yalýn ve ilksel meselelerden bir uzaklaþma olmuþtur. Politika felsefesi artýk soyuttan somuta gitme çabasýndadýr; ama modern felsefenin kuruluþundaki aksaklýk onun somuta gitmesinin önüne geçmektedir. Strauss bu durumu örneklendirebilmek için Antik Yunan daki dost kavramýna baþvurur ve modern politika felsefesinin ancak ile konuþma da gerçekleþebilecek olaný, hakkýnda konuþma da muhafaza etmeye çalýþtýðýný belirtir. Böylelikle Sahici otantik iletiþim için bir temel atayým derken, sahici insani iletiþim için bir kabiliyetsizliði korurum (s. 59). Strauss, klasik politika felsefesinin karakterini açýklýða kavuþturmak için Platon un Yasalar ýna baþvurur. Bu metinde bir Giritli ve bir Spartalýyla politik þeyler hakkýnda konuþmakta olan Atinalý, yasalarý tartýþmaya açmak istemektedir. Fakat hem Giritli hem de Spartalý, kendi yasalarýný tanrýlara borçlu olduklarýný düþündükleri için, Atinalý yasalarý ve tanrýlarý tartýþmaya doðrudan çekmez. Önce þarap üzerine uzun bir konuþma yapýlýr. Þarabýn verdiði zevkin yerine ikame edilen þarap hakkýnda konuþmanýn verdiði zevk, yaþlý yurttaþlarýn ufkunu geniþletirken, filozofun ufkunu daraltýr. Strauss a göre, filozofun bu daralmayý kabullenmesi, itidal erdeminin en soylu uygulanýþýdýr. Filozof, gözlerinin bulanýklaþmasýna rýza göstermektedir. Böylelikle karþýlýklý konuþma mümkün olmaktadýr. Nitekim en iyi rejim sorununu tartýþabilmenin tek yolu da konuþma imkânýdýr. Bundan Strauss en iyi rejim sorununun klasiklerdeki tartýþýlma biçimi üzerine eðilir ve ardýndan modern çözümlere geçer. Modern politika felsefelerinin temel prensibinin negatif bir prensip olduðunu belirtir Strauss: Klasik þemanýn gerçekçi olmadýðý gerekçesiyle reddedilmesi. Modern politika felsefesinin kurucusu Machiavelli dir ve o da Strauss a göre toplumsal eylemin standartlarýný bilinçli olarak alçaltmýþtýr. Böylece þansa baðlýlýk azaltýlýr; þans fethedilecektir (s.77). Machiavelli, insan doðasýna iliþkin kavrayýþý deðiþtirmiþtir. Ýnsan doðasý gereði erdeme yönelir deðildir. Bu yüzden toplumun iyisi erdemden türemez; aksine erdem toplumsal iyi den türemektedir. Ýnsanlar kötüdürler; iyi olmaya zorlanmalarý, mecbur edilmeleri lazýmdýr (s. 78). Machiavelli de vurgu, karakter formasyonu olarak siyasetten, kurumlara güven e dayalý bir siyasete kaydýrýlmýþtýr. Bu siyaset, hareket kabiliyetini ise insanlarýn suçluluðundan, siyaset eyleyici figürün bencilliðinden, þan ve þeref arzusundan alýr. Strauss, Machiavelli nin, politik þeyleri anlamada, tavrýný veya yönünü istisnai olana göre tayin ederek, uç durum çerçevesinde tespit ettiðini belirtir. Hobbes, sivil toplumun suça dayandýrýlmasýnýn sivil toplumun özüne ait olduðu düþüncesini reddedecektir. Medeni toplumun beþiðinde duran, þan-þerefin saçtýðý parýltý ve göz kamaþtýrýcýlýk deðil, ölüm korkusunun saçtýðý dehþettir. Muteber ve yavan hedonizmi, yücelikten ve incelikten yoksun soðukkanlýlýðý koruyan veya mümkün kýlan güç politikasý iþte, Hobbes un Machiavelli yi tashih etmesinin anlamý (s. 88). Fakat Hobbes un düþüncesinin de hafifletilmesi gerekmektedir ve bu iþi yapan da John Locke olmuþtur. Locke a göre insanýn kendisini korumak için ihtiyacýný duyduðu ilk þey mülkiyettir. Böylece kendini koruma arzusu yerini kazanç arzusuna býrakmýþ olur. Bu da politik sorunun ekonomiye ait çarelerle çözümü düþüncesini getirecektir. Strauss un tabiriyle bu yýlansý bilgelik, insanýn bu alçalýþý Rousseau nun tutkulu protestosuna yol açmýþtýr. Rousseau, sivil toplumun doðal yasa uyarýnca inþa edilmesi gerektiðini, adaletin ya da adil pozitif yasanýn ancak böyle mümkün olacaðýný söyleyerek, Hobbes ve Locke un doðal yasayý öteleyen düþüncelerine de karþý çýkar. Böylelikle doðal yasa aþkýn konumunu kaybedecek; onun yerini genel irade alacaktýr. Strauss, idealist Alman felsefesinin de bu alçalýþa bir itiraz içerisinden þekillendiði fikrindedir. Klasik politika felsefesinin seviyesini geri getirmek iddiasýnda olan bu felsefenin tarih felsefesiyle yoðrulmuþ olduðunu belirttikten sonra, tarih felsefesinin adil düzenin hayata geçirilmesinin özsel zorunluluðu olduðunu ileri sürer. Fakat bu felsefede, özellikle de Hegel felsefesinde, adil düzen, hiçbir þekilde adil düzene yönelmeyen insani etkinliklerin niyetlenilmemiþ yan-ürünüdür. Alman idealizminin karþý karþýya kaldýðý bu güçlük(ler), modernitenin üçüncü çýðýrýnýn oluþmasýný saðlar. Bu çýðýrý baþlatan Nietzsche olmuþtur. Nietzsche, tarihsel sürecin rasyonelliði fikrini reddetmiþtir. Tüm insani yaþam ve düþünce ufuk açýcý yaratýmlara dayanýr. Ama onun yaratýcýlýða çaðrýsý, büyük toplumsal devrimleri deðil, kendi hayatýnda devrim yapacak bireylere hitap eder. O çaðdaþ rejimlerin tümünden duyduðu tiksintiyi felsefesine taþýr ve Strauss a göre bu büyük sorumluluðu kendi üzerine aldýktan sonra, okuyucularýna politik sorumluluk yönünde bir yol gösterememiþtir (s.98). Nietzsche den sonra sonsuzluk kavramý terk edilmiþtir. Sonsuzluk un bu unutuluþu, historisizmin en radikal halidir. Bu unutuþ, modern insanýn, doðaya mutlak þekilde egemen olmak, doðanýn efendisi ve sahibi haline gelmek, þansý fethetmek için ödemek zorunda kaldýðý bedeldir (s. 99). BirGün

6 Siz ise hepiniz mutluluðu arýyorsunuz Kiminiz, bazen sesinden o nu tanýyorsunuz ve umut ile, heyecan ile, azim ile o na doðru yürüyor ve mutlu oluyorsunuz. Kiminiz çoðu zaman o nu duyamýyorsunuz. Duyuyorsunuz belki o sesi tanýyamýyorsunuz ya da anlayamýyorsunuz. Oysa mutlu olmayý özlüyor, soruyor ve bulmak için çabalýyorsunuz her an ve her yerde. Kiminiz mutlu olmak için bir baþkasýný mutsuz ediyorsunuz istemeden. Kiminiz bir baþkasýný mutlu etmek uðruna kendiniz mutsuz oluyorsunuz isteyerek. Halbuki mutluluk herkese yetecek kadar bereketli Mutlu olmak hakkýnýz. Nefes almak kadar, su içmek ve gök yüzüne bakmak kadar bir haktýr hepinize mutluluk. Mutluluk sizi çaðýrýyor O nu duyamayýp, yerini ve yönünü bulamadýkça, o nu hep arar, arar ve güzelim ömrünüzü mutluluðu bulamamakla tüketirsiniz. Kiminiz mutluluðun parada, pulda olduðunu sanýrsýnýz, paraya-pula sahip oldukça ondan uzaklaþýrsýnýz. Kiminiz mutluluðun þanda-þöhrette olduðunu zannedersiniz, þana-þöhrete sahip oldukça olaný da kaybedersiniz. Kiminiz mutluluðun güçte-iktidarda olduðunu zannedersiniz, zafer üstüne zafer elde eder, sonunda altettiðiniz þeyin kendi mutluluðunuz olduðunu farkedersiniz. Kiminiz mutluluðun sahip olmak istediðiniz bilgide-görüntüde olduðuna inanýr, sahip olduklarýnýzýn bile yaralanmasýný saðlarsýnýz. Kiminiz mutluluðun çok sevdiðiniz birinde olduðunu düþünür, «beni mutlu et» diye aðýr bir sorumluluk yükleyip, hem o nu hem kendinizi yokedersiniz. Oysa mutluluk sizi çaðýrýyor Býkmadan, usanmadan, yerinden hiç kýmýldamadan sizi bekliyor mutluluk. Sizi mutsuz eden her ne var ise hayatýnýzda, siz mutluluðun sesine yöneldiðiniz anda birer birer yok olacaklar. Sizin mutluluða attýðýnýz her adýmla yokolacak olan kötülüklerin gölgelediði güzellikler filizlenecek, baðýnýzda, bahçenizde, güller açacak, bülbüller ötecek, nice dostlar gelip geçecek mutluluða giden bu yoldan. Mutluluk sizi çaðýrýyor Boþuna, saða-sola, öne-arkaya, aþaðýyayukarýya bakýnmayýn. O nu duyumsamak için, algýlamanýzý yeniden ayarlayýn. Patýrtýsý-gürültüsü-telaþesi-tellali-sihirbazýhilekarý bol, cav-cavlý ortamlara hapsolmayýn, baþkalarýnýn dünyasýnda mutluluk aramayýn. Zaten siz kendiniz bir dünyasýnýz. Önce içinizdeki dünyanýzla bütünleþin Özgürleþin Kendi derinliðinizde koyulaþan, zengin, samimi, sade ve sessiz sohbete kulak verin, dinleyin. Mutluluk sizi çaðýrýyor Daha fazla bekletmeyin. Okul ve pansiyon binasý kalorifer yakýtý alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale kayýt numarasý* : 2009 / Ýdarenin a) adresi : Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) telefon ve faks numarasý : / c) elektronik posta adresi (varsa) : 2- Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý : Teknik Þartnameye uygun 20 ton Kalorifer Yakýtý Alýmý b) teslim [yeri/yerleri] : Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi c) teslim[tarihi/tarihleri] : Sözleþme tarihinden sonra yakýt tankýnýn kapasitesine göre 365 gün içerisinde teslim alýnacaktýr. 3- Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) tarihi ve saati : Salý günü Saat 14:00 4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- ihaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný, irtibat için telefon ve faks numarasý ile elektronik posta adresi Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Ýdari Þartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekil ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Bu þartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri : Ýsteklinin, son beþ yýl içinde kesin kabul iþlemleri tamamlanan mal alýmlarýyla ilgili iþ deneyimi gösteren belgeler.teklif edilen bedelin % 50 oranýnda, ihale konusu alým veya benzer nitelikteki alýmlara ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi ibraz edilecektir Üretim imalat kapasitesi, araþtýrma-geliþtirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler: Ýstekli yetkili satýcý ise, yetkili satýcý olduðunu gösteren belgeler ve/veya imalatçýnýn sanayi sicil belgesi veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler, Yetkili kalite kontrol kuruluþlarý tarafýndan verilen sertifikalar Yakýtýn TÜPRAÞ Spesifikasyon deðerlerine ve TSE Standartlarýna uygun olacaðýna dair taahhütname Vekaleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen iþ ortaklýðý beyannamesi Ýhale konusu alýmýn /iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge, Yerli istekli olunduðuna iliþkin Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde belirtilen belgeler Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþiliklere iliþkin beyanname Tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname Benzer iþ olarak, kamu ve özel sektöre kalorifer yakýtý temini benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7- Ýhale dokümaný Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR adresinde görülebilir ve 5O TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8- Teklifler, 15/09/2009, saat 14;00 e kadar Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler Tekliflerini mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Diðer Hususlar: Ýdaremiz ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Ýdare Yetkilisi Zeynep AYVAZOÐLU (B 242 ) Okul Müdür V. Strasbourg

7 7 Sulucakarahöyük/ANKARA Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Fevzi Gümüþ yaptýðý açýklamada þu görüþleri ifade etti: Ýþkenceye son verin: Zorunlu din derslerini kaldýrýn! AKP nin Alevi Açýlýmý, Kürt Açýlýmý, Demokratik Açýlým laflarýný bolca kullandýðý bir ortamda icraat yok. Siyasal Ýslam ýn temsilcisi AKP lafta demokrat gözüküyor ama icraatta bildiðini okuyor 12 Eylül 1980 darbesinin bir ürünü olan ve bu uygulamadan dolayý Fettullah Gülen tarafýndan cennetlik ilan edilen darbe þefi Kenan Evren in bir asimilasyon aracý olarak devreye soktuðu zorunlu din dersi uygulamasý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi adý altýnda uygulamaya devam ediyor. AKP, bütün yerel ve uluslar arasý mahkeme kararlarýna raðmen, artýk uçan kuþun bile Sünni Ýslamýn zorunlu olarak ezberletildiði bir ders olarak bildiði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ni kaldýrmamakta ýsrar ediyor. Uygulama haksýz ve hukuksuzdur! Alevi ailelerin Ýstanbul, Ýzmir, Antalya gibi illerde açtýðý davalarda Bölge Ýdare Mahkemeleri nin aldýðý kararlar, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin Ekim 2007'de bu ders uygulmasýnýn "dersin içeriðinin sadece Ýslamýn Sünni yorumuna dayandýðý için eðitim hakkýnýn ihlali olduðu yönünde aldýðý kararý, AKP tarafýndan görmezden geliniyor. Danýþtay ýn da bu yönde aldýðý kararlar ise yok sayýlarak, hukuksuzluk yapýlýyor. Sahte demokrasi þampiyonu AKP bu konuda tam anlamýyla ikiyüzlüce davranýyor. Aleviler olarak yýllardýr verdiðimiz mücadelenin hukuki sonuçlarý da, zorunlu din derslerinin insan haklarýna, laikliðe, inanç özgürlüðüne, çaðdaþ eðitim anlayýþýna aykýrý olduðunu tescil etmektedir. Yani uygulama haksýz ve hukuksuzdur! AKP Ýktidarý bu yargý kararlarýnýn "eski müfredat döneminde olduðunu" söyleyerek, "Yeni müfredatta Aleviliði de yer veriyoruz" diyerek uzunca bir zamandýr kamuoyunu yanýltmaktadýr. AKP, ders kitaplarda Alevilik kelimesine dahi tahammül edilememekte dahasý Alevilerin kutsal deðerlerine saldýrýlmaktadýr. Eðitim süreçlerinde çocuklar dinsel baský altýna alýnarak zorla camiye götürülmekte ve annelerinin, ebeveynlerinin ellerini sýkmaktan çekinir hale getirilmektedir. Bir kez daha belirtiyoruz; gerek bu dersin içeriði, gerekse ders müfredatýnýn uygulama biçimi temel bir insan haklarý ihlalidir. Alevi öðrencilere ve Din Dersi ni almak istemeyen öðrencilere bir anayasal zorunluluk olarak bu ders okutulmaktadýr. Zorunlu din dersi Alevi çocuklarý için zorunlu bir iþkencedir. AKP nin Alevi Açýlýmý ucu açýk bir oyuncaða dönüþmüþtür. Alevi kuruluþlarýnýn üzerinde anlaþtýklarý ve kamuoyuna sunduklarý cem evlerinin inanç merkezi olarak tanýnmasý, Madýmak ýn müze yapýlmasý, zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý gibi ortak talepleri AKP tarafýndan görmemezlikten gelinmekte, sürekli olarak ipe un serilmektedir. Kültür Bakaný nýn Madýmak ile ilgili olarak açýkladýðý aný evi bunun somut bir örneðidir. Þu açýktýr ki Alevilerin sorunlarý büyüyerek devam ederken, AKP nin Alevilere yönelik politikasý, Alevi köylerine zorla cami yapmak, O camilere Sünni imamlar atamak, Alevi çocuklarýný zorunlu din dersi eðitimine tabi tutarak Sünnileþtirmek, Alevilerin ibadet merkezi olan cem evlerini yadsýyarak ibadet etmek istiyorsanýz buyurun camiye diyerek, Alevileri asimile etmeye çalýþmak þeklinde olmuþtur. Kýsacasý AKP nin Alevi açýlýmý diye kamuoyuna yutturmaya çalýþtýðý þeyin anlamý: Sistemin Alevileri red ve inkar tutumunun devamýdýr. Cemevine yýkým, Alevi çocuklarýna asimilasyon, Alevi köylerine zorla cami yapmaktýr. AKP nin mumu yatsý da sönmüþtür! Artýk mýzrak çuvala sýðmýyor. AKP, yaptýðý onca manevradan sonra artýk göstermelik bile olsa yanýnda göstereceði Alevi kökenli kuruluþ bile kalmamýþtýr. AKP nin boyasý iyice dökülmüþtür. AKP nin mumu yatsý da sönmüþtür. Bir milyon imza topladýk, dinlemediler! Davalar açtýk, AHÝM e gittik, haklý bulunduk. Görmüyorlar! Danýþtay karar verdi. Hukuku uygulamýyorlar! Köylerimize zorla yaptýrdýklarý Camilere giden yok, imamlarý iþsiz. Görmek istemiyorlar! Eþit yurttaþlýk hakký istiyoruz diye Ankara da 100 bini aþkýn kiþi yürüdük. Hakkýmýzý verin, gerekli yasal düzenlemeleri yapýn dedik. Dinletemedik! Yeter artýk! Duymuyorum, görmüyorum, iþitmiyorum diyerek daha fazla ýsrar edemezsiniz! Duyacaksýnýz, göreceksiniz, iþiteceksiniz! Biz bu ülkenin gerçeðiyiz! Bunun için buradayýz! Gerçekle yüzleþeceksiniz! Oturma eylemi yapmaya, yürümeye, alanlarý doldurmaya yeter artýk demeye devam edeceðiz! Gerçekle yüzleþin! Zorunlu din derslerini kaldýrýn, iþkenceye son verin! Açýklamanýn arkasýndan eyleme katýlanlar temsili olarak Kýzýlay da yarým saat oturma gerçekleþtirdiler. KIÞ kapýdayken FAHÝÞ ZAM EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar civarýnda olacaðýný, ancak son kararý EPDK'nýn vereceðini söylemiþti. Dün bir açýklama yapan EPDK, zam oranýnýn yüzde 21.8 olduðunu belirtti. EPDK nýn zam kararý 1 Ekim de uygulamaya girdiðinde, TETAÞ ýn toptan elektrik satýþ fiyatý liradan liraya yükselecek. Halkýn yaþamý daha da zorlaþacak Okullarýn açýlmaya baþlamasýyla dar gelirlinin giderleri artýyor. Ana sýnýfý, ilköðretim, genel lise ve meslek lisesi için toplam 145 kalem harcama belirlendi. Öte yandan kýþýn yaklaþmasýyla doðalgaz kalemi de bütçeyi sarsacak. Elektriðe yapýlan bu zam halkýn yaþamýný daha da zorlaþtýracak. Önümüzdeki günlerde su ve doðalgaza da zam yapýlmasý gündeme gelecek. Ekonomik krizle sarsýlan, iþsiz kalan halk AKP hükümetinin bu zamlarýyla daha da yoksullaþacak. TETAÞ ýn elektriðe zam talebi kabul edildi. 1 Ekim den itibaren geçerli olmasý beklenen zam oranýna iliþkin Enerji Bakaný Yýldýz, Vatandaþa yüzde 10 civarýnda yansýyacak dedi Sedat Demir Türkiye Elektrik Ticaret AÞ (TETAÞ), geçen yýlý zararla kapatýlmasýný gerekçe göstererek 1 Ekim'den geçerli olmak üzere elektrik fiyatýna yaklaþýk yüzde 21.8 oranýnda zam yapýlmasý için Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'na (EPDK) baþvurusu kabul edildi. EPDK kabul ettiði yüzde 21.8 lik artýþý 20 elektrik daðýtým firmasýna iletecek. Bu þirketler ise oluþturacaklarý tarifelerle yeni zammý halka yansýtacak. Sonuç olarak halka yansýyacak zam oranýnýn yüzde 10 civarýnda olmasý bekleniyor.bu zamla AKP hükümeti tarafýndan temmuz ayýnda baþlayan zam furyasýna bir yenisi daha eklenmiþ oldu. Ankara'da Türkiye, Irak ve Suriye çevre ve su bakanlarýnýn toplantýsý öncesi gazetecilerin konuya iliþkin sorularýný yanýtlayan Yýldýz þöyle konuþtu: "TETAÞ'tan gelen ve gerekçeleri belirtilmiþ olan talebi deðerlendirecek. Maliyet bazlý bir fiyat uygulamasýna bildiðiniz gibi geçilmiþti. Çýplak maliyetlere olabildiðince giden ve enerji sektörünün kendi ayaklarý üzerine yürüyebileceði bir sistem oturtulmuþtu. Bununla birlikte ne yapýlacak nasýl bir yol haritasý izlenecek. TETAÞ'tan da teklifini alacak EPDK, bu teklifi aldýktan sonra vatandaþa en son fiyat ayarlamasý hangi oranda yansýyacak, bunu belirleyecek. Sistem bu, þu anki süreç bu.'' Gözler Daðýtým Þirketlerinde Bakan Yýldýz ýn açýklamasýnýn hemen ardýndan EPDK TETAÞ ýn zam talebini kabul etti. Þimdi daðýtým þirketlerinin belirleyeceði tarife bekleniyor. Öte yandan bu yýlýn ilk 8 aylýk dönemi dikkate alýndýðýnda ise tüketilen elektrik miktarý geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 5.5 düþtü. AKP elektriði fahiþ fiyattan satýyor AKP hükümeti nin elektrik ve doðalgazýn yoðun olarak kullanýldýðý kýþ aylarýnda fahiþ zamlar, kullanýlmaya yaz aylarýnda ise sembolik indirimler yaptýðýnýn vurgulandýðý açýklamada, AKP hükümeti, kwh saatini ortalama 4 cente ürettiði elektriði vatandaþa 16 cent gibi fahiþ bir bedelle satýyor ifadesi yer aldý. Açýklamada, þunlar kaydedildi: Özelleþtirmelerin halka yansýyan tek sonucunun zam ve kötü hizmet olduðunun vurgulandýðý açýklamada, þu öneriler yer aldý:»temel bir insan hakký olarak kabul edilen enerji, güvenilir, kesintisiz, kaliteli ve ucuz olarak sunulmasý gereken bir kamu hizmetidir. Elektrik halka þu an olduðundan çok daha ucuz bir bedelle saðlanmalýdýr.»oecd ülkeleri içinde en yüksek kayýp kaçak oranýna sahip elektrikteki bu vurgun durdurulmalýdýr.»elektrik enerjisi planlamasý, kamu tarafýndan üretim, iletim, daðýtým ve tüketim bir bütün olarak düþünülmeli, ülkemize özgü koþullara uygun bir anlayýþla deðerlendirilmelidir.»üretimde kalite ve performansý düþürmeden ekonomik ve sinai geliþmeyi saðlamak, enerjinin ancak kaliteli ve verimli kullanýlmasýyla mümkündür. Bu noktada da geliþmiþlik deðerlendirmesinde kiþi baþýna tüketilen enerji miktarý deðil, enerjiyi verimli kullaným temel veri kabul edilmelidir. BirGün SATILIK TARLA Zir Mahallesi Viran Baðý Mevkiinde Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksek Okulu yanýnda m2 Tarla Satýlýktýr. Ramazan DANACI

8 Ali Ekber Yýldýrým Ayçiçeðinde hasat zamaný. Çukurova ve yöresinde hasat büyük ölçüde bitti. Trakya da ise devam ediyor. Bu yýl beklenen üretim 800 bin ton civarýnda. Türkiye nin yaðlýk ayçiçeði tablosu pek parlak deðil. Yýllýk üretim ortalama bin ton. Bu üretim iç talebi karþýlamýyor. Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði nin verilerine göre, Türkiye, 2008 de 456 bin ton ayçiçeði tohumu, 411 bin ton ham ayçiçeði yaðý ve 204 bin ton ayçiçeði küspesi ithal etti. Ýthalatta ayçiçeði unu ve benzeri ürünler de var. Bu rakamlar yýllara göre büyük deðiþiklikler gösteriyor. Örneðin, 2007 deki ayçiçeði tohumu ithalatý 596 bin ton oldu da ayçiçeði küspesi ithalatý 423 bin ton gibi çok yüksek seviyeye ulaþtý. Diðer yaðlý tohumlar da hesaba katýlýnca Türkiye nin sadece 2008 de bitkisel yað ithalatýna ödediði döviz 3 milyar dolar. Dýþa baðýmlýlýðýn bu kadar yüksek seviyede olduðu sektörde, dýþ ticaret politikasý özellikle de ithalata iliþkin kararlar çok büyük önem taþýyor. Yerli üretimi artýracak, içerideki üreticiyi koruyacak bir politikanýn uygulanmasý gerekiyor. Fakat, Dünya Ticaret Örgütü ne verilen taahhütler, yapýlan anlaþmalar Türkiye nin elini kolunu baðlýyor. Bir çok tahýl ürünü yüzde 100 ün üzerindeki gümrük vergisi ile korunurken, yaðlý tohumlarda bu oran çok düþük seviyelerde. Yaðlýk ayçiçeði tohumunda yüzde 27, ham yaðda yüzde 36 gümrük vergisi uygulanýyor. Bu oranlar, koruma saðlamaktan çok uzak. Bu þartlar altýnda, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ýthalat Genel Müdürlüðü son bir yýlda ayçiçeði tohumu, ayçiçeði unu, ham ayçiçeði yaðý ithalatý mevzuatýnda o kadar çok deðiþiklik yaptý ki; üreticinin, sanayicinin, ihracatçýnýn, ithalatçýnýn kafasý karýþtý. Piyasa alt üst oldu Bu baþ döndürücü geliþmeleri özetleyelim: 1- Geçen yýl Eylül de ithalatta referans fiyat uygulamasýna geçildi. Yaðlýk ayçiçeði tohumu ithalatý için ton baþýna 750 dolar, ham ayçiçeði yaðý için ise ton baþýna 1650 dolar referans fiyat belirlendi. Bu, üreticiyi koruyan bir sistem olarak görüldü. Fakat, yasal düzenleme yerine, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ýthalat Genel Müdürlüðü gümrüklere yazý göndererek referans fiyatlarýn dikkate alýnmasýný istedi. Ýthalatçý firmalar bu uygulamayý yargýya götürdü. Referans fiyat üzerinden alýnan gümrük vergisini talep etti. Bazýlarý geri aldý. Bazýlarýnýn mahkemesi sürüyor. Referans fiyat uygulamasý ayçiçeði yaðý piyasasýnda büyük bir karmaþaya neden oldu. 2- Dünyada fiyatlarýn da düþmesi ile Ýthalat Genel Müdürlüðü, referans fiyatlarý aþaðý çekerek, ayçiçeðinde 550$/ton, ayçiçeði yaðýnda1250$/ton olarak belirledi. Bu deðiþiklik sorunu çözmek bir yana daha büyük bir karmaþaya yol açtý. Böylece üreticiyi koruyacak referans fiyat uygulamasý fiyasko ile sonuçlandý. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý bu uygulamadan vazgeçti. 3- Referans fiyat sisteminden vazgeçildikten sonra, 15 Temmuz 2009 da Resmi Gazete de yayýnlanan teblið ile bu kez ithalatta gözetim uygulamasýna geçildi. Ayçiçeði çekirdeðinde 425$/ton ve ham ayçiçeði yaðýn da 1000$/ton üzerinden, tohumda yüzde 27, ham yaðda yüzde 36 gümrük vergisi uygulanmasý kabul edildi. Bundan taviz verilmeyeceði ifade edildi. 4- Taviz verilmeyeceði açýklanan teblið, sadece 20 gün sonra deðiþtirildi. Resmi Gazete nin 6 Aðustos 2009 tarihli sayýsýnda yayýnlanan deðiþiklik ile daha önce, 425$/ton olan ayçiçeði tohumu gözetim birim kýymet (CIF) deðeri 525 $/ton a, 500 $/ton olan ayçiçeði tohumunun unu ve kaba unlarý birim kýymet deðeri 525$/ton a ve 1000 $/ton olan ayçiçeði tohumu yaðý gözetim birim kýymet deðeri deðeri de 1250 $/ton a yükseltildi. 5- Gözetim fiyatýndaki deðiþiklikten iki gün sonra, 8 Aðustos tarihli Resmi Gazete de Bakanlar Kurulu nun Yaðlýk Ayçiçeði Tohumu ve Ham Ayçiçeði Tohumu Yaðý Ýthalatýnda Tarife Kontenjaný Uygulanmasý Hakkýnda Karar ý yürürlüðe girdi. Uygulama Tebliði 15 Aðustos tarihli Resmi Gazete de yayýnlanan karar ile, tarife kontenjaný çerçevesinde 1 Ocak 2010 ile 30 Haziran.2010 tarihleri arasýnda ayçiçeði tohumu ve ayçiçeði unu ithalatýnda yüzde 5, ham ayçiçeði yaðý ithalatýnda ise yüzde 17 gümrük vergisi uygulanmasý öngörülüyor. Bu tarihler arasýnda tarife kontenjaný çerçevesinde ithalat yapanlar, ayçiçeði tohumunda ve unda yüzde 22, ham ayçiçeðiyaðýnda ise yüzde 19 daha az vergi ödeyecek. Ýlk bakýþta çok önemli bir avantaj. Fakat, çok ciddi bir engel var. Geçmiþ yýllarda tarife kontenjanýndan yararlananlar iç piyasadan satýn aldýklarý ayçiçeði tohumu kadar ürünü ithal edebiliyordu. Bu yýl ise, satýn alýnan ürün kadar deðil, satýn alýnan ürünün 15 Aralýk 2009 a kadar iþlenen miktarý kadar ithal edilecek. Okurumuz ve sektörün duayenlerinden Ruhi Çetin, 33 yýldýr sektörde olduðunu ve hiçbir dönem bu yýl ki karýþýk bir piyasanýn yaþanmadýðýný söylüyor. Bu politikalarla sektörün tamamen dýþa baðýmlý hale geleceðini ekliyor. Tarife kontenjaný ile sektörü bekleyen tehlikeleri, sanayicinin, üreticinin görüþlerini gelecek yazýda paylaþacaðýz. Kaynak : tarým dünyasýndan Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Oðuz Gündoðdu, ÝTÜ tarafýndan geliþtirilen Depremi Önceden Belirleme sistemi'yle ilgili bilgiler verdi. Gündoðdu, Türkiye'nin deprem gerçeðini kabul etmesine raðmen, 17 Aðustos büyük Marmara depreminin ardýndan önemli adýmlarýn atýlmadýðýný söyledi. Bu konuda önemli çalýþmalar yapan ÝTÜ'nün Depremi Önceden Belirleme Sistemi'ni geliþtirdiðini ve son derece ciddi sonuçlar aldýklarýný ifade eden Gündoðdu, bunun yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnýn ise amatör biçimde devam ettiðini bildirdi. Sistemin, baðlý bulunduðu bilgisayara yer, hava ve toprak hareketi verilerini aktararak çalýþtýðýný, hareketlerin üniversitedeki merkezden 24 saat süreyle aralýksýz izlendiðini anlatan Gündoðdu, þöyle konuþtu: ''Fay hattýndaki hareketlerle, toprak, su ve havadaki hareketleri sürekli izleyerek bölgenin deprem haritasýný oluþturan bu sistem, depremi 4 gün önce haber veriyor. Bu sistem Türkiye'de ilk baþta bazý bilimadamlarý tarafýndan ciddiye alýnmadý. Sistem hakkýnda bilgi verdiðimiz insanlar, (Japonlar bile depremi önceden tespit edemiyor) dediler. Ancak, Türkiye'de meydana gelen depremler 'sýð' olarak adlandýrdýðýmýz, kilometre derinde olan hareketler. Bunun için tespitler yapabilmek mümkün. Japonya'daki depremler ise yerin kilometre altýndan geliyor.'' Sistemle ilgili Çanakkale, Bursa ve Nilüfer ilçesi ile Bakýrköy ve Çýnarcýk'ta istasyonlar kurulduðunu bildiren Gündoðdu, hareketliliðin, Ýstanbul'daki merkezden izlendiðini ve 4 gün sonra olacak depremin þiddetini burada belirleyerek, ilgili birimlere haber verildiðini kaydetti. Bu sistemi birinci derece deprem kuþaðýndaki Marmara Ereðlisi ilçesine de kurmak istediklerin kaydeden Gündoðdu, ''Konuyla ilgili belediye baþkanýyla görüþtük. Baþkan, halkýn güvenliði açýsýndan sistemin kurulmasý gerektiðini belirterek, bize olumlu cevap verdi'' dedi. Gündoðdu, birçok Avrupa ülkesinin, Türkiye'de kullanýlan deprem uyarý sistemini örnek aldýðýný bildirdi. Nasa, Marmara'yý Ýzliyor Gündoðdu, Türkiye'de sistemin kurulu olduðu bölgelerdeki hareketliliðin aralýksýz izlendiðini anýmsatarak, 10 dakikada bir güncellenen tüm verilerin ''www.yerdurumu.com'' internet adresinden açýk olarak yayýnladýðýný belirtti. Sitenin, günlük bin 200 kez týklandýðýný ve Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Araþýrmalarý Merkezi (NASA) tarafýndan günlük olarak takip edildiðini bildiren Gündoðdu, þunlarý kaydetti: ''Marmara'nýn deprem hareketliliðiyle NASA çok yakýndan ilgileniyor. Ýnternet üzerinden buradaki tüm hareketler dikkatlice izleniyor. Hayati önem taþýyan bu sistemin ülkemizde de önemsenmesi gerekiyor. Depremin 4 gün önceden fark edildiði bir ülkede, insanlar daha bilinçli hale gelecektir. Türkiye'de depremi 5-6 saniye öncesinden haber veren bir sistem kullanýlýyor. Bu sistemdeki amaç, can kurtarmaya yönelik olmasa da gaz ve elektriklerin kesilmesi için yeterli görülüyor. Bunun için 4 milyon dolar para harcandý.'' Deprem ve doða hareketliliðinin yabancý ülkelerdeki bilim adamlarý tarafýndan da titizlikle takip edildiðini anlatan Gündoðdu, Sapanca'da meydana gelen bir sývýlaþma olayý üzerine yüzlerce yabancý bilimadamýnýn gelip incelemelerde bulunduðunu ve kendince tedbirler aldýðýný söyledi.(aa) Radikal

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı