Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný"

Transkript

1 EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar civarýnda olacaðýný, ancak son kararý EPDK'nýn vereceðini söylemiþti. Dün bir açýklama yapan EPDK, zam oranýnýn yüzde 21.8 olduðunu belirtti. EPDK nýn zam kararý 1 Ekim de uygulamaya girdiðinde, TETAÞ ýn toptan elektrik satýþ fiyatý liradan liraya yükselecek. Halkýn yaþamý daha da zorlaþacak Okullarýn açýlmaya baþlamasýyla dar gelirlinin giderleri artýyor. Ana sýnýfý, ilköðretim, genel lise ve meslek lisesi için toplam 145 kalem harcama belirlendi. Öte yandan kýþýn yaklaþmasýyla doðalgaz kalemi de bütçeyi sarsacak. Elektriðe yapýlan bu zam halkýn yaþamýný daha da zorlaþtýracak. Önümüzdeki günlerde su ve doðalgaza da zam yapýlmasý gündeme gelecek. Ekonomik krizle sarsýlan, iþsiz kalan halk AKP hükümetinin bu zamlarýyla daha da yoksullaþacak. 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE Cumartesi günü saat da Pir Sultan Abdal Kültür Derneði tarafýndan Ankara Kýzýlay da zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý için basýn açýklamasý ve oturma eylemi yapýldý. 6 DA Türkiye nin çeþitli þehirlerinden gelen çok sayýda Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Þube Baþkanýnýn yaný sýra demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý eyleme vatandaþlar çocuklarý ile birlikte katýlarak destek verdiler. Devamý 7DE Yaþam 8 DE Nevþehir Belediyesi nin Yaz okullarý bünyesinde açtýðý çocuklara yönelik olarak düzenlenen Resim Kursu sona erdi.kursiyerler kurs bitiminde kurs öðretmenleri Berrin Evdirir nezaretinde yaptýklarý eserleri,paþa Konaðý ndaki Resim Atölyesinde sergileme imkaný buldular. 3 DE Antik Yunan düþünürleri tarafýndan yapýlan giriþime klasik çözüm adýný verirken, Machiavelli yle baþlayýp Hobbes, Locke, Rousseau ekseninden Nietzsche ye uzanan düþünce hattýndaki çözüm çabalarýný da modern çözümler olarak adlandýrýr. Strauss, politika felsefesi sorununu ortaya koyabilmek için iyi düþüncesine baþvurur. Ona göre muhafazakâr da olsa deðiþtirme yanlýsý da olsa her politik eyleme bir daha iyi ve daha kötü düþüncesi rehberlik eder. Bu da iyi düþüncesini ima eder. Bu iyi düþüncesi tüm eylemlerimize rehberlik etmektedir. Bu noktada Strauss, Platoncu bir ayrým yapar ve sorgulandýðý zaman iyi düþüncesinin bir kaný karakteri taþýmakta olduðunu belirtir. Fakat tam da bu sorgulamanýn kendisi, bizi artýk sorgulanabilir olmayan türden bir iyi düþüncesine, yani artýk kaný deðil de bir bilgi olan bir iyi düþüncesine yöneltir. Her politik eylem, iyinin bilgisine, iyi yaþamýn ve iyi toplumun bilgisine bir yönelmiþlik taþýr. 5 DE Erçakmak'ýn da aralarýnda olduðu 7 firari sanýðýnýn yargýlandýðý davaya Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 31 Aðustos'ta görülen duruþmada, Sivas'ta yakýlarak katledilen 33 aydýnýn avukatý Þenal Sarýhan mahkemeye bir dilekçe verdi. Þenal Sarýhan, dilekçesinde firari sanýk Erçakmak'ýn 1998 yýlana kadar SSK'dan emekli maaþý aldýðýna ýþýk tuttu. Sarýhan, ayrýca 19 Eylül 2007'de bir nüfus müdürlüðüne Cafer Erçakmak'ýn Fransa'da ikamet ettiðinin bildirildiðine, ancak yapýlan araþtýrmada Fransa ve Almanya'nýn bu kiþiye vize... 2 DE

2 2 Karþý kýtalarýn, hiç beraber oynamamýþ çocuklarý Omar ile Ömer, Frida ile Feride beyaz bir kâðýda dökülmüþ istatistiklerde yanyana geldiler önceki gün. Kalkýnmada batýlý parlamenter demokrasiyi benimseyen ülkelerin oluþturduðu Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý nýn (OECD) Çocuklar için daha iyisini yapmak baþlýklý yayýmladýðý rapora göre Türkiye Meksika yla birlikte, eðitim, saðlýk, dayak dahil çocuklara ilgi, özen ve bakýmýn deðerlendirildiði araþtýrmada tüm ölçütleri yetersiz görülen iki ülkeden biri oldu. Ýlgi ve ihtimam gösterilmeyen Meksikalý çocuklar Omar ve Frida ile bakým ve özenden yoksun yetiþtirilen Türkiyeli Ömer ve Feride, makûs kaderlerinin raporlanmasýný el ele izledi. Rapora göre, Ömer ve Feride daha pek çoðu gibi yoksul evlerin çocuklarý. Eðitimlerini sürdürebilmek için gereken maddi olanaktan yoksunlar. Çocuk yoksulluðu Türkiye de Danimarka nýn tam dokuz kat fazlasý. Türkiye, çocuklarýn Maddi Refahý sýralamasýnda sonuncu! Türkiye de çeþitli sebeplerle eðitim ve öðretim hayatý içinde bulunamayan binlerce çocuk var. Ortalama okuryazarlýk oraný diðer ülkelere göre düþük. Eðitimde fýrsat eþitliði yaratýlamýyor. Türkiye, Eðitim Refahý sýralamasýnda sonuncu! Türkiye deki bebek ölümleri diðer OECD ülkelerine oranla oldukça yüksek. Çocuklar yeteri kadar anne sütüyle beslenemiyor, aþýlama oranlarý yetersiz. Saðlýk ve güvenlik açýsýndan Türkiye yine sonuncu! Türkiye de Ferideler, çocuk yaþta doðum yaparak anne oluyor. Bu oranýn OECD ortalamasýnýn üç ile dört katý fazlasý olduðu belirtiliyor. Çocuklarý bekleyen tehlikeler göz önünde bulundurularak oluþturulmuþ riskli davranýþlar sýrasýnda Türkiye sondan ikinci! OECD ülkeleri arasýnda yapýlan bu araþtýrmada baþarýsýzlýklarýyla son sýralarda yerini alan Meksika ve Türkiye yi birbirinden ayýran tek sonuç, altýncý ölçüt olarak ele alýnan okul hayatýnýn kalitesi nde Türkiye nin on ikinci sýrada yer alarak, bu araþtýrmadaki en büyük baþarýsýný elde etmesi oldu. Okul hayatýnýn kalitesi içine okulda zorbalýkla, þiddetle karþýlaþma ve okulu sevme gibi alt araþtýrma alanlarý dahil. Okulu sevme alt baþlýðýnda verilen cevaplara göre Türkiye deki çocuklar, tekme tokat dayak yese de, elleri cetvellerle patlatýlsa da, kulaklarý koparýlana kadar çekilse de, evde, okulda, sokakta þiddetle en çok onlar karþýlaþsa da, OECD ülkeleri içinde okulunu en çok seven yine onlar. Türkiye okulunu seven öðrencileriyle birinci sýrada! Çocuklarýmýz her türlü zorluða karþý okullarýný çok seviyor böbürlenmesine fýrsat vermemek için hemen sormak istiyorum. Gerçekten seviyorlar mý sizce? Tüm ölçütlerde baþarýsýz olan Türkiye de, her türlü yoksulluða, yoksunluða, eþitsizliðe, þiddete raðmen okullar sevilebilir mi? Evde, sokakta þiddet görmeye alýþmýþ bir çocuk, okulda karþýlaþtýðýný yadýrgar mý? Bunu okulu sevmemek için bir neden olarak görür mü? Görse de sevmiyorum diyebilir mi? Feride, çocuk yaþta kocaya verilip anne olmamasýný saðlayacak tel þey olarak gördüðü okulu sevmeyebilir mi? Ömer küçücük bedenine yüklenen geçim derdini üstlenmek yerine okul çantasý taþýmayý reddedebilir mi? Ömer le Feride belki de tek oyun alanlarý olan okuldan sevmiyoruz diyerek vazgeçebilir mi? Yeni þeyler öðrenmenin heyecanýnýn öldürüldüðü, yeni fikirler üretmenin baltalandýðý, ezberci, sýkýcý, tutucu, sýnýrlayýcý bir eðitim sisteminde çocuklar okulu niye sevsin? Sevmez. Bütün o seviyorumlar korkudan, alýþmýþlýktan... Meksikalý Frida sevmez. Türkiyeli Feride sever... Korkuyla sevginin birbirine karýþtýrýldýðý her yerde bu böyledir... BirGün Sivas Katliamýnýn aralarýnda eski Sivas Belediye Meclis Üyesi Cafer Erçakmak'ýn da aralarýnda olduðu 7 firari sanýðýnýn yargýlandýðý davaya Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 31 Aðustos'ta görülen duruþmada, Sivas'ta yakýlarak katledilen 33 aydýnýn avukatý Þenal Sarýhan mahkemeye bir dilekçe verdi. Þenal Sarýhan, dilekçesinde firari sanýk Erçakmak'ýn 1998 yýlana kadar SSK'dan emekli maaþý aldýðýna ýþýk tuttu. Sarýhan, ayrýca 19 Eylül 2007'de bir nüfus müdürlüðüne Cafer Erçakmak'ýn Fransa'da ikamet ettiðinin bildirildiðine, ancak yapýlan araþtýrmada Fransa ve Almanya'nýn bu kiþiye vize vermediðinin öðrenildiðine dikkat çekti. Av. Sarýhan, mahkemeden Ýçiþleri Bakanlýðý'na sanýðýn yurt dýþýna giriþçýkýþ kayýtlarý ile bulunduðu ülkelerin sorulmasýný ve 26 Mayýs 1998 kadar aldýðý maaþýn neden kesildiðini, bu tarihten önceki ödemelerin nereden yapýldýðýný ve aylýðý kimin tahsil ettiðinin sorulmasýný talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. Büyükþehirde memurdu Daha önce ise, Sivas katliamý sanýklarýndan Ýhsan Çakmak 2007 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde memurluk yaparken yakalanmýþtý. Baþka sanýklarýn ise firari görünürken askerlik yaptýklarý, devletin kurumlarýnda resmi iþlemler yaptýrdýklarý ortaya çýkmýþtý. Alevi örgütleri, defalarca bu gerçeðe dikkat çekmiþ, yaptýklarý eylemlerle katillerin devlet tarafýndan korunmasýný protesto etmiþti. Pir Sultan Abdal Derneði Mamak eski Þube Baþkaný Mustafa Karabudak, Ýhsan Çakmak'ýn peþine düþen PSAKD yöneticilerinden biriydi. Karabudak, 2007 yýlýnda firari sanýklardan Ýhsan Çakmak Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde memur olarak çalýþýrken yakaladýklarýna dikkat çekiyor. Karabudak, Biz o dönemde ailelerle yaptýðýmýz eylemlerde devletin katilleri koruduðunu bir kez daha gündeme getirmiþ ve devletin kaç tane katili koruduðunu sormuþtuk hatýrlatmasýnda bulunuyor. Yurt dýþýnda da kollanýlýyorlar Sivas katliamý sanýklarýna devlet korumasýný Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç ve Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu'na sorduk. Ali Kenanoðlu (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný): Bu ülkede Maraþ Çorum Gazi, 1 Mayýs'ta yaþanan katliamlarýn failler her zaman resmi ideoloji tarafýndan korunmuþtur. Sivas Madýmak katliamý da bunlarýn bir örneði, devlet, gerçeklerin açýða çýkmamasý için katliamýn sebeplerini ve gerçek katillerin arkasýndaki güçleri, ele baþlarýný hatta tetikçileri dahi hala saklanýyor. Bilindiði gibi dönemin adalet bakanlarýndan Þevket Kazan katillerin avukatlýðýný yapmak istemiþti. Bu da devletin davaya yaklaþýmýný ortaya koyuyor. Birileri bu katillerin konuþmasýndan korkuyor. O nedenle devletin bir yerlerinde kollanýyorlar. Ama sadece Türkiye'de deðil, ayný zamanda yurt dýþýnda da kollanýlýyorlar. Almanya'daki örgütlerimiz katillerden birinin yerini tespit etmiþ ve yetkililere bildirmiþti. Ama bu kiþi hakkýnda hala bir iþlem yapýlmadýðýný biliyoruz. Sivas katliamýnýndaki gerçeklerin ortaya çýkmamasý için özel bir çaba sarf ediliyor. Ama Alevi örgütleri olarak tüm gerçekler açýða çýkana kadar bu sürecin takipçisi olacaðýz. Bunlar sadece bir kaçý Kazým Genç (Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri): Biz her platformda dillendirdik, Sivas Madýmak katliamýnýn birileri tarafýndan organize edildi ve sonrada sahnelendi. Bu birileri devletin bir yerlerinde olan birileriydi. Þimdide devlet bu iþin organizesinde kullandýklarý maþalarýný korumaya devam ediyorlar. Cafer Erçakmak, Ýhsan Çakmak, 6 ay önce Sivas'ta ikamet ederken yakalanan iki sanýk bunlardan bir kaçýdýr. Keza madýmak katliamýnda hiçbir devlet görevlisinin yargýlanmamasý bundandýr. Bunlarýn hepsini üst üste koyduðumuzda devletin Alevilere yönelik bir katliam planý vardý, bu plan sahneye konuldu. Bu katliamda katliamda görev alanlar koruma aþamasýndalar korunuyorlar. Buda devletin iþin iþinde olduðunu gösteriyor. Bir önceki dönemde AKP'nin kültür bakaný Erkan Mumcu, 'Devlet içinde olduðu ve suçlandýðý bir olayýn anýtýný mý diker' diyordu. Aslýnda bunu derken anýt yapýlmasýna karþý çýkýyordu ama ben devlet adamýyým biliyorum itirafý vardý. Devlet katilleri kullandýðý, iþin içinde kendinden de birileri olduðu için her alanda korumaya devam ediyor. ATILIMHABER

3 Cuma günkü en ilginç gazete sayfalarý bir cover a aitti. Gazeteleri, ekleri sarýp sarmalayan ilan yapraklarý oluyor ya, iþte onlara cover deniyor ve kýzmasýn ilan verenler ama okur nezdinde çoðunlukla çöp addediliyor. Bu seferki hiç onlardan deðildi. Hürriyet in Kelebek ini kucaklamýþ olan kapak, siyah-beyaz eski bir gazete sayfasýydý. 4 Eylül 1950 tarihli Hürriyet! Bu bir ilandýr ibaresini görmesek, Türkiye Türklerindir sloganýyla, Hürriyet in eski logosuyla, o yýllara ait haber ve ilanlarla, ilk bakýþta son derece inandýrýcýydý; sanki sahaflardan 59 sene öncesinin gazetesini bulmuþuz gibi. Mehmet Aslantuð ve Özgü Namal ýn fotoðraflarý o kadar ustaca kullanýlmýþtý ve sýrýtmýyordu ki, bunun Kanal D nin yeni bomba dizisi Hanýmýn Çiftliði nin reklamý olduðunu bazýlarý sayfayý çevirinceye kadar anlamadý. Nefis bir fikir, gayet de baþarýlý, temiz bir uygulama. Bayýldým bu iþe ve hayatta herhalde ilk defa bir cover ý elimden býrakamadým, basbayaðý okudum. Mehmet Aslantuð un canlandýrdýðý Muzaffer Bey, hemen her habere yedirilen bir karakterdi. Haber dili, imlasý ( Kapatmaða karar verdi, Holivut ) filan tam da o yýllara uygundu. Küçük ilanlarda, mesela Giritli Meyhanesi ya da Terzi Madam Emma nýn bonmarþesi gibi dizide geçecek yerler, o dönem ilüstratif geleneðiyle verilmiþti. Fakat delirip de satýr satýr okudukça bu cover ý, tarihlerde 1071 Malazgirt ten gayrý pek iddialý olmamama raðmen bir tuhaflýk hissettim. Bir çeþit anakronizm. 4 Eylül 1950 tarihli birinci sayfanýn büyük haberleri þöyleydi: Adnan Menderes halka hitâb etti: Yeter, söz milletindir. baþlýðý þöyle ilerliyordu: Ýzmir vilayeti Konak Meydaný nda taþan coþkun insan sellerine hitab eden Menderes, Ýzmir halkýndan gördüðü teveccühe mazhar olmaya çalýþacaðýný ifade ederek, seçmenlerin reylerini Demokrat Parti ye vermelerini istirham etmiþtir. Nasýl yani, hangi reyler? O tarihte seçim zaten olup bitmedi mi? 1950 deki seçimin günü 14 Mayýs deðil miydi? Adana da ilk büyük mitingi Demokrat Parti tertip edecek baþlýðýysa þöyle devam ediyordu: Bugün Þehir Lokalinde Adanalý muharrirler için bir yemek tertip eden Paþazade Bey, yaklaþan seçimler nedeniyle Demokrat Parti reisi Celal Bayar ýn vilayete bir günlük ziyarette bulunacaðýný ve Gar meydanýnda halka hitap edeceðini söyledi. Gene nasýl yani? Ne demek yaklaþan seçimler? 1950 nin 4 Eylül ünde seçimler çoktan yapýlmýþ geçmiþ, ayrýca da Celal Bayar artýk Demokrat Parti nin reisi deðil, 22 Mayýs 1950 den beri Cumhurbaþkaný deðil mi? Bunlarýn yanýnda çok daha tali ama Amerika dan Türkiye ye yeni Marshall Yardýmý 44 Milyon Dolar muþtusu da biraz gecikmeli yer almýþ gazetemizde, zira o da yanýlmýyorsam ilk defa 21 Þubat ta açýklanmýþtý. Ama hata bende; bir ilana bu kadar mana yüklemek de neyin nesi! Adana sosyetesinin önde gelen ismi Zekai Bey in eþi Neriman Haným ýn düzenlediði büyük yardým balosundaki kostümler neyine yetmiyor? Kurguyu fazla kurcalamamak lazým. Kadýn Yolu nun cevherleri Ýki gündür çok hoþ bir kitap okuyorum yýllarý arasýnda yayýmlanmýþ bir derginin Osmanlý Türkçesi nden Latin harflerine çevrimi bu. Sahibi ve baþyazarý Nezihe Muhiddin olarak görünen bu derginin ilk iki sayýsý Kadýn Yolu, sonraki sayýlarýysa Türk Kadýn Yolu adýyla çýkmýþ. Toplam 30 sayý. Olaðanüstü ama belli ki çok, bazen pes ettirecek kadar meþakkatli bir derleme iþine kalkýþan Prof. Dr. Nevin Yurdsever Ateþ, ne kadar uðraþtýysa da yedi sayýyý bulamamýþ, elindeki 23 sayýyla yetinmek zorunda kalmýþ. Ama neler neler var o 23 sayýda, aman Allah ým! Erken Cumhuriyetin kadýnlarýnýn bütün dünyasý... Ev hayatý, giyim-kuþam, eþlik vazifeleri (fevkalade önemseniyor!), çocuk büyütme, matbah yani mutfak tavsiyeleri, sofra adabý... Sonra ciddi memleket-dünya meselelerine giriþ, kadýn hareketinin tarihçesi minvalli derin mevzular... Alkol ve medeniyet ve de Kadýnlar Ayyaþlýktan Tiksinmelidirler þeklinde matrak ibretlikler... Derken Abla mektuplarý adý altýnda lafýn böylesine uzatýldýðýna baþka hiçbir yerde tanýk olamayacaðýnýz üreme yollarý!.. Aðdalý makalelerin yanýnda bulmacalar, anketler, duyurular, ilanlar da var tabii ve de hem çok tatlýlar hem de dönemin ruhuna ýþýklar. Pek çok ilanda yüksek yüksek ailelere akses vaat ediliyor: Melek Burnunda Bir Sinek mesela! Avrupa nýn pek meþhur sinema yýldýzlarý tarafýndan temsil edilmiþ olan bu filmi seyretmek üzere Beyoðlu nun en müzeyyen ve en kibar sinemasý Melek Sinemasý na gidenler, ayný zamanda memleketimizin en yüksek halkýný görerek muntazam ve þýk bir muhitte pek leziz ve hissî saatler geçireceklerdir. Bir de Maksim var ki, Son zamanlarda asrî hayata Türk kadýnýnýn da dahil olmasý itibarýyla bir çok yüksek aileleri Maksim de görüyoruz. Belli ki kadýn dergilerinin mantýðý 20 lerde de aynýymýþ: Gardýrop yap, koca yap, çocuk yap, yemek yap... Ama en çok ve mutlaka sýnýf yap! Radikal Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Nevþehir Belediyesi nin Yaz okullarý bünyesinde açtýðý çocuklara yönelik olarak düzenlenen Resim Kursu sona erdi.kursiyerler kurs bitiminde kurs öðretmenleri Berrin Evdirir nezaretinde yaptýklarý eserleri,paþa Konaðý ndaki Resim Atölyesinde sergileme imkaný buldular. Nevþehir de öðrencilerin yaz tatillerini sanatsal etkinliklerde bulunarak geçirmelerini saðlamak amacýyla Nevþehir Belediyesi nin örgün eðitim konusunda etkili kurumu haline gelen Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) tarafýndan açýlan Resim Sergisine 12 öðrenci katýldý. Yaklaþýk 2 ay süre ile devam eden Resim Kursuna katýlan kursiyerler karakalem çalýþmalarýný KAPEM in merkez binasý olan Paþa Konaðý ndaki Resim Atölyesinde sergileme imkaný buldular.bu arada öðrenciler MUSTAFA SÜMEN eðitimleri sürecince el becerilerinin de geliþtirilmesine katký saðlanmasýný amaçlayan Tiþört boyama eðitimi döneminde ortaya çýkardýklarý eserlerini de sergilediler. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Tam da bu baðlamda özellikle son iki yýlda emperyalist ülkelerde baþlayýp, diðer tüm ülkelerde giderek derinleþen ekonomik krize karþý, çeþitli demokratik, hak ve talepler için ulusal ve uluslararasý alanda seslerini yükselten kitlelerin mücadele gücünü zayýflatmak, kýrmak ve onlarýn arasýna ayrýlýk fikirleri serpiþtirmek için, ve de en önemlisi kendiliðinden geliþen halkýn muhalefetini bastýrmak için çeþitli sözde açýlým projeleri kamuoyuna sunuldu ve sunulmaya da devam ediyor Tarýmda, sanayide, özellikle otomotivde - tekstilde ve tüm sektörlerde önemli oranda üretim düþüþleri yaþanmakta; sermaye sahipleri, burjuva feodal egemenler krizi fýrsata dönüþtürmek için kitlesel iþten çýkartmalarý hýzlandýrmýþ bulunmaktadýrlar. Toplumun ekonomik cendere altýndaki bu ezilmiþliðine karþý durmak için son zamanlarda DÝSK, KESK ve hatta Türk-Ýþ gibi emek örgütleri çeþitli devrimci, demokrat kurumlarýn, demokratik kitle örgütlerinin de desteðini de alarak bir dizi etkinlik, eylem ve mitingler tertip etmekteler Alevi Açýlýmý Biraz daha somuta indirgersek, yüzyýllardýr Anadolu topraklarýnda her türlü inkâr, yok sayma, asimilasyon ve kimi zaman da kitlesel katliamlara uðrayan Aleviler ve onlarýn temsilci örgütleri, son 20 yýldaki örgütlenme çabalarý sonucu çeþitli demokratik hak ve taleplerini yüksek sesle dillendirmeye baþladýlar. Uluslararasý alanda da bir takým kazanýmlar elde ettiler. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin, zorunlu din derslerinin hukuk a aykýrýlýðýna ve bunun bir insanlýk suçu olduðuna iliþkin verdiði karar en somut örnek ve uyulmasý zorunlu iken, AKP iktidarýnýn hak ve özgürlükleri umursamaz, her þeyi ben bilir ve uygularým tavrý, açýlýmlarýn ne kadar samimiyetsiz olduðunun aslýnda en açýk göstergesidir Kasým 2007 tarihinde AKP hükümeti, Alevi kökenli olan ama Aleviliði Sünniliðe yedekleme çabalarý içindeki; bu iþ için çeþitli ekonomik siyasal ve toplumsal rant peþinde koþan; ama kesinlikle Alevilikle herhangi bir ilgileri kalmamýþ bir kaç kiþi ve kurumu da yanýna alarak ( Reha Çamuroðlu, Ýzzettin Doðan Cem Vakfý vb ) sözde bir Alevi açýlýmý söylemi baþlattý. Ýlk olarak da 12 Ocak 2008 tarihinde Ankara Bilkent te Alevilerin yasý matem ayýnda, Alevi ritüelleri içinde olmayan, þatafatlý bir iftar toplantýsý düzenledi. Ardýndan bu yýl da Ýstanbul da ayýný tarihte bir toplu iftar yemeði tertip ettiler.. Oysa biliriz ki, Alevi inancýnda þatafatlý, toplu iftar açma (hatta iftar kavramý yoktur) diye bir ritüel bulunmamaktadýr. Bu sözde Alevi açýlýmýnýn amaçlarýndan en önemlisi, yüzlerce yýl boyunca inkar edilen, ibadet ve inançlarýný yaþamaktan men edilen, hatta bu nedenle defalarca katliamlara maruz kalan Alevileri ve dolayýsýyla Aleviliði; Ýslam inancý içine çekme, asimile etme, sisteme entegre etmek, kimi düþkünleþmiþ taþeronlar aracýlýðýyla Aleviliði dönüþtürme, sünnileþtirme ve Þiileþtirmeye çalýþmaktýr. Yýllardýr süren AKP iktidarý Alevilere ve tüm diðer ötekilere karþý hukuksuz, eþitsiz ve ayrýmcý uygulamalarýn yanýnda Alevileri ve Aleviliði asimile edecek her türlü çalýþmayý yapmaktan da asla geri kalmamaktadýr. Ancak Demokratik Alevi Hareketinin ve Türkiye deki Alevilerin gerçek temsilcisi, üst çatý örgütü olan Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) ve bileþenlerinden özellikle Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) nin dirençli ve ödün vermez tavrý ve mücadelesi sonucu sözde açýlým Alevi toplumu içersinde itibar görmemiþ; hem Alevi toplumu üzerinden prim yapmaya Ülkemizde iktidar erkini elinde tutan burjuva feodal egemenler ekonomik, siyasal ve sosyal sýkýntýlar, açmazlar yaþamaya baþladýklarý her dönemde kamuoyunun dikkatini baþka yöne çekmek, mevcut sorunlarýn üzerini örtmek ve kitlelerin kafalarýný bulandýrmak için çeþitli manevralar yaparlar Son süreçte gördüðümüz sözde Alevi Açýlýmý ve Kürt Açýlýmý örneklerinde olduðu gibi çalýþan, yukarýda bir ikisinin ismini verdiðim düþkün ve iþbirlikçilerin, hem de muaviye soylu AKP hükümetinin hevesleri kursaðýnda kalmýþtýr. Alevi Çalýþtayý Bir kaç satýlmýþ düþkün ile birlikte sürdürülmeye çalýþýlan Alevi açýlýmý baþarýsýzlýkla sonuçlanýnca, üstelik global krizin etkileri gün geçtikçe artýp, kitlelerin hoþnutsuzluðu ve iktidara karþý sesini yükseltmesi artýnca bu sefer de adýna Alevi Çalýþtayý dedikleri bir faaliyet baþlatýldý. 3 Haziran da baþlayan, 8 Temmuz ve 19 Aðustosta devam eden ve bir süre daha devam edeceði açýklanan bir dizi çalýþmaya çeþitli Alevi örgütü yöneticileri, bilim adamlarý, akademisyenler ve özellikle bugüne kadar Aleviliðin asimile edilmesi için yýllarýný vermiþ ilahiyat fakültelerinden ve diyanet iþlerinden kiþileri çaðýrdýlar Alevi Bektaþi Federasyonu ve Demokratik Alevi Hareketinin temsilcileri katýldýklarý ilk çalýþtay oturumunda, Alevilerin belirlenmiþ hak ve taleplerini maddeler halinde hükümete sundular. Alevi örgütleri; Madýmak Oteli nin Utanç Müzesi olmasý, Cemevleri ne yasal statü kazandýrýlmasý, Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Alevi köylerine cami yapýlmasýndan vazgeçilmesi, Baþta Hace Bektaþ-i Veli Dergahý olmak üzere, inançsal deðere sahip yerlerin gerçek sahiplerine, yani Alevilere býrakýlmasý konusunda mutabakata vardýlar. Aleviler eþit yurttaþlýk hakký istemlerini, özellikle Ankara daki 9 Kasým Büyük Alevi Yürüyüþünde dile getirdiler. Yani Alevilerin saklý, gizli, bilinmez, hukuk dýþý hiçbir talepleri yoktur. Ancak bir kez daha görüldü ki, hükümet hem Alevi açýlýmý ile hem de Alevi çalýþtayý ile sadece ve sadece göz boyamaya çalýþmaktan baþka bir þey yapmamaktadýr ve hiçbir þekilde samimi deðildir. Bugün Alevileri uyutmaya çalýþan, onlarýn bir kýsmýnýn kafalarýný bulanýklaþtýrmaya çalýþan AKP ve hükümetinin baþý Tayyip Erdoðan, belediye baþkanlýðý döneminde Karaca Ahmet Dergahý ný yýkmak için aylarca uðraþmadý mý? Daha dün Alevilerin ibadet yeri cemevleri için cümbüþ evidir demediler mi? Sivas Madýmak Otelinde 35 caný ateþe verenlerin avukatlýðýný yapmadýlar mý? En ufak bir samimiyet olsaydý, derhal Madýmak Oteli Utanç Müzesi yapýlabilir, Cemevlerinin Alevilerin Ýbadet Merkezleri olduðu açýklanabilirdi. Ve çalýþtay çalýþmalarýnýn 3.süne katýlan Din Hizmetleri Daire Baþkaný hükümetin ve diyanet iþlerinin aðzýnýn altýndaki baklayý çýkardý Cemevlerinin ibadet yeri olmadýðýný, bunun kabul edilmesinin asla mümkün olmadýðýný beyan etti. Bir kez daha takke düþmüþ kel görünmüþtür ki, AKP ve onun zihniyetindeki memurlar takiyeden baþka bir þey yapmamaktadýrlar. Alevilere daha önceki çeþitli hükümetler döneminde de sözde Alevi açýlýmlarý sunulmuþtur... Paralar, mevkiler, rantlar teklif edilmiþtir... Bu açýlýmlar ve çalýþtaylar göstermektedir ki, Türkiye de iktidara gelen kiþi ve partiler deðiþse bile, Alevileri ve Aleviliði inkâr eden, yok sayan, asimile etmek isteyen zihniyet asla deðiþmemektedir. Yüzlerce yýl Alevileri katledenler, gelinen süreçte artýk Aleviliði katletme projelerini ortaya koymaktan baþka bir þey yapmamaktadýrlar Ve yine bir kez daha görüldü ki, her açýlým belli bir süre sonra baþladýðý noktaya geri dönmektedir. Ve de bu yezit muaviye soylularýn asimilasyon hevesleri de kursaklarýnda kalmaktadýr, kalacaktýr! Kürt Açýlýmý Kürt açýlýmýna bakacak olursak, bunun özünde de büyük aldatmacadan baþka bir þey olmadýðýný çok rahatlýkla görmekteyiz. Emperyalistler ve ülkemizde onlarýn uþaklýðýný yapan burjuva feodaller, emperyalist global krizin sonucunda dünyayý ve özellikle de Ortadoðu coðrafyasýný yeniden biçimlendirmeye çalýþtýklarý bir süreçte, Kürt ulusuna yönelik de bir açýlým söylemine giriþti. Büyük Ortadoðu projesinin önemli coðrafi ayaklarýndan olan Ortadoðu- Kafkasya üzerinden Orta Asya ya açýlma hedeflerine engel oluþturabilecek bir coðrafyada yer alan Kürt ulusal varlýðý ve sorunu için, emperyalist ABD nin ve onun uþaðý AKP nin çok uzun zamandan beri çeþitli planlar ortaya attýklarýný, yol haritalarý çizdiklerini ve söz konusu coðrafyadaki petrol, doðalgaz, inþaat, hizmet ve diðer sektörlere iliþkin olanaklarý ele geçirme planlarý yaptýklarýný bilmekteyiz. Çok dikkat çekici bir biçimde görülmektedir ki, Amerika, AKP ve Iraktaki Kürt yönetimi, Kürt ulusal hareketini tasfiye etmek, Kürt halkýný inkâr etmeye devam etmek, asimilasyonu yasalaþtýrmak ve Kürt emekçilerinin sömürüsünün kolaylaþtýrýlmasý için ortaklaþa hareket etmektedirler Bu açýlýmýn samimiyetsizliði de çok açýk bir þekilde görülmektedir. Zira AKP hükümeti açýlýmýn söylemini Kürt sorunu ifadesiyle baþlatmýþ, aradan çok kýsa bir süre geçtikten sonra açýlýmýn ismini Kürt açýlýmý ve daha sonrasýnda demokratik açýlým ve MGK toplantýsýndan sonra da Terör sorunu gibi kýlýflarla kamuoyu önüne çýkarmýþtýr. AKP nin Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, açýlýmý özellikle devlet çalýþmasý olarak nitelendirmeye çalýþsa da, çözüm noktasýnda Türk modelini uygulayacaðýz diyerek bu çalýþmanýn aslýnda ABD ve Avrupalý emperyalistlerin bir çalýþmasý olduðunu ve iþbirlikçisi AKP taþeronluðuyla hayata geçirilmeye çalýþýldýðýný gizleyememiþtir. AKP hükümeti bugüne kadar Kürt sorununun demokratik yollardan çözümüne iliþkin olarak, Kürt açýlýmý diye bir þey gündemimizde yoktur, demokratik açýlým vardýr demekten baþka bir tek öneri ve çözüm yöntemi ortaya koymamýþtýr. 'TRT Þeþ' açmakla, bir kaç tane kimliðini yitirmiþ türkücüye türkü söyletmekle, bu tür sahte ve tüm kitleleri uyutmaya, kandýrmaya yönelik adýmlarla herhangi bir açýlýmdan söz edilemez. Ortaya konan þey, hiçbir çözüm önerisinin olmadýðý ve özellikle demokratikleþmeyle, toplumsal barýþla, ilgisi olmayan bir takým süslü yalanlarla süslenmiþ, ( asýl fikirleri enselerinin arkasýnda gizlenmiþ) imha-inkâr, tasfiye ve asimilasyon politikalarýndan baþka bir þey deðildir. Ulus-devlet, üniter devlet, bölünmez bütünlük yapýsýnýn korunmasýnda tarafýz ve taraf olmaya da devam edeceðiz ve yegâne egemen Türk ulusudur, gibi þoven, ýrkçý, inkârcý, asimilasyoncu bir zihniyetten demokratik çözümlemeler bekleme oldukça büyük bir iyimserlik diye düþünüyorum. Diðer yandan açýlým söylemine ilk baþlarda oldukça sýcak bakan, umutlu olan ve uzlaþma için çeþitli kanallarla, sürece ve sözde açýlýma dahil olmak için çok çaba sarf eden konunun muhataplarýnýn, ardarda gelen çeliþkili açýklamalardan sonra giderek daha temkinli olmaya çalýþtýklarýný görmekteyiz. Baþlardaki o pembe tablo çok kýsa sürede ortadan kaybolmuþ görünmektedir. Zira emperyalistler ve onlarýn uþaðý AKP nin Alevi Açýlýmýnda da olduðu gibi, Kürt Açýlýmýmda da samimiyetsiz olduðu, özünde, açýlým gibi dertlerinin olmadýðý gün gibi ortaya çýkmýþtýr Görünen o ki, hem Aleviler, hem Kürtlerin, hem de diðer farklý kimliklerin en doðal demokratik hak ve talepleri emperyalistlerin ve onlarýn uþaklarý kurumlarca, kiþilerce görünmezden ve inkârdan geliniyor, ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlýyor. Aleviler de, Kürtler de, ülkedeki tüm ötekiler ve farklý kimlikler her zamankinden daha sinsi ve daha planlý bir asimilasyon sürecine tabi tutulmuþ durumdadýr.. Bu nedenle bu yapýlar, belli ortak paydalar etrafýnda ve emek cephesiyle, demokrasi güçleriyle birlikte hareket etmek ve buna uygun çözüm mekanizmalarý ve politikalar üretmek zorundadýrlar Tüm bu içeriði, kapsamý belli olmayan ve samimiyetten uzak sözde açýlým söylemlerine raðmen, mutlaka toplumsal barýþýn biran önce saðlanmasý, akan kanýn durdurulmasý, Kürtlerin de kültürlerini, dillerini eþit yurttaþlýk temelinde ve özgürce demokratik bir ortamda yaþayabilmelerinin saðlanmasý her zamankinden daha çok gereklidir. Bunun için her kurum ve kiþi üzerine düþen görev ve sorumluluðun bilincinde ve önyargýsýz olarak katký sunmalýdýr. Bugün gelinen nokta, toplumun her kesiminde bir beklenti oluþturmasý ve dönülmez bir yola girilmiþ olmasý bakýmýndan son derece önemlidir. Bu noktadan açýk bir þekilde, hangi sebeple olursa olsun çark edilmesinin, bu sözde çözüm doðrultusunda olumlu kararlara dönüþtürülmemesinin, ülkeyi çok büyük bir kaos ortamýna götürmesi kaçýnýlmazdýr ve umarým ki, onlarca yýldan beri Anadolu coðrafyasýnda yan yana yaþayan, ancak her zaman inkâr edilen, yok sayýlan, imha ve asimile edilen etnik ve inançsal kimliklerin ve farklýlýklarýn demokratik hak ve talepleri, toplumsal uzlaþý ve barýþ içinde ve eþit yurttaþlýk temeli ve anayasal gerekli düzenlemeler yapýlarak bir an önce hayata geçirilmelidir.. Renkhaber Alevi Haber Ajansý

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı