Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1

2

3 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında yaptığı düzenlemeler ile dikkat çekiyor. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 2005 yılında tüm dünyada kabul gören Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) benimsedi. UFRS Türkçe ye çevrildi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak resmi gazetede yayımlandı. Dünya da başta AB ülkeleri olmak üzere 70 kadar ülkede bu standartlar uygulanıyor. SPK 2005 yılında halka açık tüm şirketler için, BDDK ise 2006 yılında bankalar için TFRS yi benimsedi. Bu kurumları Sigortacılık Sektörü nü düzenleyen Hazine Müsteşarlığı izledi. Son 5 yıl içinde bankalara, sigorta şirketlerine ve halka açık şirketlere gösterilen yabancı yatırımcı ilgisinin önemli sebeplerinden biri de bu kuruluşların uzun yıllardır dünya standartlarında finansal raporlar hazırlıyor olmalarıdır. Yine SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı bu süreçte kamuya açıklanan finansal raporların bağımsız denetim şirketleri tarafından Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) göre denetlenmesini zorunlu kılmışlardır. 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye deki neredeyse tüm şirketlerin (kanunda iş hacmi düşük şirketler için bazı istisnalar tanınmıştır) TFRS ye göre hazırlanan finansal raporlarının UDS ye göre, bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin önümüzdeki yıllarda başlıca faydaları şöyle olacaktır: UFRS ve UDS nedeniyle tüm dünyada anlaşılabilir ve tüm dünya şirketleri ile karşılaştırılabilir finansal raporlar, Yurtdışından borçlanma, ortak bulma ve şirketlere yeni alıcılar bulabilme imkanı, Türkiye de ve yurtdışında her an halka açılma gerçekleştirebilecek kalitede finansal raporlar, Yurtdışı müşteriler ve satıcılar nezdinde daha yüksek itibar ve genişleyen iş hacimleri, Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve tam rekabet ortamının sağlanması, Şeffaflık ve güven. Bu düzenlemelerin, Türkiye nin ticaret hayatını Uluslararası Standartlara kavuşturacağına ve dünya ile entegrasyon sürecimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 3

4 I. Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile Denetim Alanında Getirilen Değişiklikler ve Şirketlerin Sorumlulukları 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile denetim alanında yapılan düzenlemeleri 4 ana başlıkta incelemek mümkündür. 1 Denetim Çeşitleri 2 Bağımsız Denetime İlişkin Hususlar 3 Bağımsız Denetçilere İlişkin Hususlar 4 Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Görüşü 4 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

5 1. Yeni TTK da Denetim Çeşitleri Nelerdir? Sermaye şirketlerinin denetiminde öngörülen denetim sistemi aşağıdaki gibidir: İşlem bazlı denetim: İşlem denetçileri kuruluş, sermaye arttırımı, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul ihracı gibi işlemleri denetler. İşlem denetçilerinde de bağımsız denetçide aranan nitelikler aranır. Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olmaları gereklidir. İşlem denetçilerinin yer alması gereken işlemler Yeni TTK da ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Özel denetim: Yeni TTK da pay sahibinin güçlenen konumunun en önemli kanıtlarından biri de özel denetim isteme hakkıdır. Denetçi veya risk komitesi, aşağıdaki hallerde mahkemece özel denetçi atanmasını isteyebilir: Topluluk şirketleriyle ilişkilerde hileli bir işlem tespit edilmesi, Topluluk şirketleriyle ilişkilerle ilgili sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazılması, Yönetim kurulunun, şirketin topluluk tarafından kayba uğratıldığını ve denkleştirme yapılmadığını açıklaması. Pay sahipleri, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını genel kuruldan isteyebilir. İstek onaylanırsa, pay sahipleri 30 gün içinde, mahkemece özel denetçi atanmasını isteyebilir. Genel kurulun pay sahiplerinin isteğini reddetmesi durumunda gerekli şartlara sahip olan pay sahipleri 3 ay için mahkemece özel denetçi atanmasını isteyebilir. Özel denetimin tamamlanmasından sonra yönetim kurulu, raporu ve buna ilişkin değerlendirmeleri ilk genel kurula sunar. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 5

6 2. Yeni TTK da Bağımsız Denetime İlişkin Hususlar Nelerdir? 6 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

7 Yeni TTK da Bağımsız Denetime İlişkin Hususlar Nelerdir? Denetçi şirket organı olmaktan çıkarılmış ve murakıplık kaldırılmıştır. Denetim, bağımsız dış denetçi, SMMM ve YMM lere bırakılmıştır. Tüm sermaye şirketlerinin denetlenmesi zorunluluğu vardır. Denetimden geçmemiş finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılmaktadır. Yeni TTK nın Geçici 2. ve 3. maddelerine göre kamu tüzel kişiliğine sahip, Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurulu (TÜDESK) kurulması öngörülmektedir. Kanun tasarısının son hali henüz Resmi Gazete de yayınlanmamıştır. TÜDESK kurulana kadar denetçilerin, denetimlerini Kanun a uygun yapmalarını sağlamak için, denetçiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenecektir. Yeni TTK da Bağımsız Denetimin Konu ve Kapsamı na İlişkin Getirilen Değişiklikler Şirket ve/veya şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetimi, Türkiye Denetim Standartları na (TDS) göre yapılır. Denetim, finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Yeni TTK ve esas sözleşmeye uyumunun denetimini içerir. Faaliyet raporundaki finansal bilgilerin, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu da denetim kapsamındadır. Hem solo hem de konsolide finansal tablolar bağımsız denetim kapsamındadır. Risklerin erken teşhisine yönelik sistemin olup olmadığının ve işleyip işlemediğinin denetimi de bağımsız denetim kapsamındadır. Konsolidasyona dahil olacak şirket denetlenmemiş ise, konsolide finansal tablolarından sorumlu denetçi, konsolide finansal tablolara alınan şirketin finansal tablolarını da inceler. Merkezi yurtdışında bulunan şirket Yeni TTK dakine eşdeğer bir denetime tabi tutulduysa denetim istisnasına tabidir. Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu, denetimden sonra denetim raporlarını etkileyebilecek nitelikte değiştiyse, yeniden denetlenir ve bu durum raporda açıklanır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 7

8 3. Yeni TTK da Yer Alan Bağımsız Denetçilere İlişkin Hususlar Nelerdir? 8 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

9 Bağımsız denetçinin seçimi, görevden alınması veya sözleşmenin feshi Denetçinin seçimi genel kurula aittir ve bu yetki devredilemez. Denetçi şirket genel kurulunca, topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçi seçimi ticaret siciline tescil ettirilir; Ticaret Sicil Gazetesi ve web sitesinde ilân edilir. Denetçi faaliyet döneminin 4. ayına kadar atanır. 31 Aralık 2013 denetimi için denetçinin 31 Mart 2013 e kadar atanması gerekir. Bu tarihten sonra denetçi mahkemece atanır. Yeni TTK bağımsız denetim sözleşmesinin iptal edilmeme ilkesini kabul etmiştir. Fakat istisnai durumlarda ve haklı sebeplerin varlığında mahkemece başka bir denetçi atanabilir. Denetçi, sözleşmeyi haklı bir sebep varsa ve görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Fikir ayrılıkları, sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılmaz. Bağımsız denetçilere ilişkin hükümler Denetçi ile şirket arasındaki her türlü ilişki denetçiliğe ve etiğe aykırı görülmektedir. Denetçiler sır saklamakla yükümlüdürler. İş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile sır saklama yükümlülüklerini ihlâl edenler şirkete karşı sorumludurlar. Denetçiler kusurlu hareket ederse, şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumludur ve 100,000 TL ye (halka açık şirketlerde 300,000 TL ye kadar) kadar tazminat söz konusudur. Tazmin yükümlülüğü sözleşmeyle kaldırılamaz, daraltılamaz, 5 yılda zaman aşımına uğrar. Denetçi, ortakları YMM / SMMM sıfatını taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşu olmalıdır. KOBİ ler, bir bağımsız denetim kuruluşu, YMM veya SMMM yi denetçi olarak seçebilirler. Büyük ölçekli şirketlerin denetimi ise bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacaktır. Denetçinin herhangi bir şirkette denetçi olmayacağı haller yeni TTK da açıklanmıştır. Yeni TTK da denetçi rotasyonu söz konusudur ve 7 yıl arka arkaya ilgili şirket için denetim raporu veren denetçi, en az 2 yıl için değiştirilir. Denetçi, şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında hizmet veremez. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 9

10 10 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

11 Bağımsız denetçiye ibraz yükümlülüğü ve bilgi alma hakkı Yönetim kurulu, 6 ay içinde; finansal tabloları, faaliyet raporunu, denetçi görüşünü, kar dağıtım ve genel kurul kararını, Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirir ve web sitesine koyar. Yönetim kurulu, denetim sırasında denetçiye gerekli tüm imkânları sağlamak zorundadır. Konsolide finansal tablolardan sorumlu yönetim kurulu, denetçiye; şirketlerin solo finansal tablolarını, faaliyet raporlarını ve denetim raporlarını vermek zorundadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 11

12 4. Yeni TTK Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Görüşü ne İlişkin Hangi Değişiklikleri Getirmiştir? 12 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

13 Bağımsız denetim raporuna ilişkin kurallar Bağımsız denetim görüşü Yönetim kurulu 4 iş gününde, genel kurulu toplantıya çağırır ve görevinden istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim kurulu 6 ay içinde, finansal tablo hazırlatır ve bunları genel kurula sunar. Denetçi, geçmiş yıl karşılaştırmalı finansal tablolarla ilgili bir denetim raporu düzenler. Faaliyet raporundaki finansal bilgilerin, finansal tablolarla tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu gözden geçirilmelidir. Fakat faaliyet raporunun denetlenmesi söz konusu değildir. Denetim raporunda bulunması gerekenler aşağıdaki gibidir: Finansal duruma dair yönetim kurulunun değerlendirmesi, Şirketin varlığını sürdürebilmesine ve gelecekteki gelişmesine ilişkin analiz, Olumlu görüş: Denetçi, verdiği olumlu görüş yazısında; riskin erken teşhis ve yönetimi ve Türkiye Denetim Standartları (TDS) na göre yapılan denetimde herhangi bir aykırılığın belirlenmediğini; finansal tabloların, denetime ve TMS ye göre doğru olduğunu; TMS ye göre şirketin finansal durum ve performansının gerçeğe uygunluğunu açıklar. Sınırlandırılmış olumlu görüş: Finansal tabloların düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve finansal tablolara etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir. Genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri karara bağlar. Denetim sırasındaki belgeler kullanılarak şirketin finansal durumunun irdelenmesi, Defter tutma düzeni ve finansal tabloların, kanun ile esas sözleşmeye uygunluğu, Yönetim kurulunun denetçi tarafından istenen kayıtları ve açıklamaları verip vermediği, Finansal tablolar ve ticari defterlerin öngörülen hesap plânına uygunluğu, TMS ye göre şirketin finansal durum ve performansının gerçeğe uygunluğu, Riskin erken teşhis ve yönetimi uyarınca değerlendirme yapıldıysa bunun sonucu. Görüş bildirmekten kaçınma: Denetimin kanuna uygun bir şekilde yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde denetçi delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabilir. Olumsuz görüş: Finansal tabloların kapsamlı, büyük aykırılıklar içerdiği durumlarda verilir. Olumsuz görüş yazılan veya görüş bildirmekten kaçınma durumunda genel kurul, finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile ilgili bir karar alamaz. Olumsuz görüş yazılan veya görüş bildirmekten kaçınma durumunda yapılması gerekenler şöyledir: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 13

14 Şirket ve bağımsız denetçi arasındaki görüş ayrılıkları Şirket ile denetçi arasında doğan görüş ayrılıkları hakkında, yönetim kurulunun veya denetçinin isteği üzerine mahkeme karar verir. Denetçi, şirketin topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa pay sahiplerinin isteği üzerine, mahkemece özel denetçi atanabilir. Yeni TTK nın Yürürlüğe Giriş Tarihi Nedir? Bu Kanunun denetime ilişkin maddeleri 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer. KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir? Bağımsız Denetim Hizmetleri 14 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

15 II. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticari Defterler ve Raporlama Alanında Getirilen Değişiklikler ve Şirketlerin Sorumlulukları Nelerdir? 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) ticari defterler ile ilgili madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler; ticarî defterlerini tutarken, bireysel ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ye, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 15

16 Bu düzenlemelerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu olacak şekilde, yalnızca Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı belirtilmiştir. TMSK tarafından değişik ölçütlerdeki işletmeler ve sektörler için UFRS tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hallerde özel ve istisnai standartlar konulabilir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, TMS ye uygun olmak ve Yeni TTK da KOBİ Tanımı (Madde 1522) TMSK nın onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. Yeni TTK nın TMS ile ilgili hükümleri (KOBİ lerle ilgili kısımlar da dahil olmak üzere) 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. KOBİ ler için getirilen yeni düzenlemeler nelerdir? KOBİ TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standardı), TMSK tarafından 1 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak Yeni TTK da KOBİ leri tanımlayan ölçütler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TMSK nın görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu ölçütler (başta ticari defterler, finansal tablolar ve raporlama ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere); TTK nın ilgili tüm hükümlerine uygulanır. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri büyük sermaye şirketi sayılmaktadır. yürürlüğe girmiştir ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tek başına bir standartlar seti olan KOBİ TFRS, kapsamlı TFRS ile aynı kavramsal çerçeveye sahiptir. KOBİ lerin öncelikleri, finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçları, fayda maliyet analizi göz önüne alınarak muhasebeleşme, değerleme ve dipnot açıklamalarında basitleştirme sağlayan daha sade bir standartlar setidir. KOBİ ölçülerinde olsalar dahi büyük sermeye şirketi sayılan şirketler: - Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada işlem gören ya da işlem görmek üzere ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri, - Bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri vb. dir. Yeni TTK da Ticari Defterler ve Raporlama Alanında Yapılan Düzenlemeleri 2 Ana Başlıkta İncelemek Mümkündür: 1 Ticari Defterler ile İlgili Düzenlemeler 2 Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporu 16 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

17 1. Yeni TTK da Ticari Defterler ile ilgili Getirilen Düzenlemeler Nelerdir? Tüm işletmelere TMS ye göre ticari defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Tutulması zorunlu defterler: Yevmiye, defteri kebir, envanter defteri dışında tutulacak defterler TMSK tarafından bir tebliğ ile belirlenecektir. Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi defterler de ticari defterlerdir. Ticari defterlerin açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanması hükmü bulunmaktadır. TMS ye göre tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekil ve esasları ve bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile belirlenecektir. Defterler ve gerekli kayıtlar; Türkçe tutulur. TMS ye uygun olmak kaydıyla fiziki dosyalama ya da veri taşıyıcıları (elektronik ortam) aracılığıyla tutulabilir. Ticari defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıldır. Ticari faaliyetin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, TMS ye uygun olarak varlık ve borçların tutarlarının ilişkisini gösteren açılış ve yıl sonu bilânçosu çıkarmak zorunludur. Bilanço ve gelir tablosu yıl sonu finansal tabloları oluşturur. Yıl sonu finansal tablolar Türkçe ve TL olarak hazırlanır. Bu konudaki diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 17

18 2. Yeni TTK da Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporu ile İlgili Getirilen Düzenlemeler Nelerdir? Yönetim kurulu, TMS ye uygun olarak oluşturulacak finansal tabloları, eklerini ve yıllık faaliyet raporunu bilanço tarihinden itibaren 3 ay içerisinde hazırlayıp genel kurula sunmalıdır. Yönetim Kurulu nun yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi gereken bilgiler Madde 516 da belirtilmiştir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Bu içerik hem anonim şirketler, hem de şirketler topluluğunda geçerlidir. Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren 6 ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirmek ve şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürleri; şubeye özgü finansal tablolarının ayrıntılı şeklini, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirketin dâhil bulunduğu topluluğun yıl sonu tablolarının özetlerini, yıllık raporlarını merkezin tâbi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren 6 ay içinde Türkiye de yayınlar. Konsolide finansal tabloları hazırlamakla yükümlü işletmeler ile, konsolidasyon kapsamına giren işletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diğer konularda TMS geçerlidir. Aşağıdaki şirketlerin yayınlayacakları özet finansal tablolarının içeriği TMSK tarafından belirlenir: Küçük ölçekteki şirketler Merkezleri yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye deki şubeleri Aşağıdaki şirketlerin yıl sonu tabloları ile konsolide finansal tablolarına ilişkin özel hükümler saklıdır: Banka ve diğer finansal şirketler (finansal kiralama, faktöring vb.) Sigorta ve reasürans şirketleri SPK kapsamındaki tüm kurumlar Kooperatifler KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir? Uluslar arası (UFRS) Finansal Raporlama Standardı Dönüştürme Hizmetleri UFRS Eğitimleri Finansal Raporlama ve Bütçeleme Hizmetlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi Hizmetleri Muhasebe ve Finans Departmanlarının Performans Değerlendirmesi Hizmetleri Muhasebe, Finansal Raporlama ve Bütçeleme Eleman Desteği 18 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

19 III. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsal Yönetim Alanında Getirilen Değişiklikler ve Şirketlerin Sorumlulukları Nelerdir? Kurumsal Yönetim Nedir? Kurumsal Yönetim; şirket yönetiminde, iş süreçlerinde ve paydaşlarla ilişkilerde, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliği, yasal düzenlemelere uygunluk, paydaşların hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkelerin ifadesidir. Şirket ve kurumların varlıklarının sürekliliğini hedeflemektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin açılımı aşağıdaki gibidir: Eşitlik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir. Şeffaflık ilkesi, şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi, yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 19

20 Sorumluluk ilkesi, şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir. Kurumsal Yönetim Neyi Hedefler? Kurumsal yönetimin amacı şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken her şirkette var olan kar dürtüsü ile yanlış kararlar almasını ve almış olduğu kararlarla birlikte şirketin ilgilisi olan şahıs ve kurumları zarara uğratmamak ve bu süreci denetim altına almaktır. Kurumsal Yönetim in Şirketinize Getireceği Katkılar Nelerdir? Kurumsal yönetim uygulamasının şirketinize sağlayacağı yararlar aşağıda belirtilmiştir: Şirket itibarını artırır. Şirketin finansman imkânlarını çoğaltır; bir şirket ne kadar iyi yönetilirse sermaye maliyeti o ölçüde azalır. Bu bakımdan kurumsal yönetimin şirkete sağlayacağı en önemli yarar sermaye maliyetini azaltmasıdır. Yerli ve yabancı yatırımcıların güveni tesis edilir ve böylece uzun vadeli sermaye girişi hızlanır. Finansal krizlerin daha kolay atlatılmasına imkan sağlar. Şirket varlıklarının değeri yükselir. Bir şirket ne kadar iyi yönetilirse şirket varlıklarının getirisi o kadar yüksek olur. Dolayısla, kurumsal yönetim, şirketin değerini arttırır. Şirket yönetiminde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu dolayısıyla yolsuzluklar azalır. Şirkette güç ve yetki istismarını engeller ve keyfi yönetimi ortadan kaldırır. Tüm paydaşların çıkarlarına hizmet edeceği için şirket ile paydaşlar arasındaki ilişkilerin ve diyalogun artmasına katkı sağlar, yöneticilerin ve çalışanların verimli çalışmasını sağlayacak tedbirler alır. Dolayısıyla firma performansını artırır. Şirket faaliyetlerinde uzun dönemli istikrar sağlar. Şirketin rekabet gücünü artırır. Etkin iç kontrol ortamı ve güçlü risk yönetimi imkanı sağlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun (Yeni TTK) Kurumsal Yönetim Açısından Getirdiği Önemli Yenilikler ve Yükümlülükler Nelerdir? Kurumsal yönetim ile ilgili çerçeve oluşturan maddelerin Yeni TTK nın içine dâhil edilmesine yönelik gerekçe; ABD deki Sarbenes Oxley yasasından sonra ortaya çıkan gelişmelere dayandırılmıştır. Yeni TTK tasarısının kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili düzenlemelere göre; Yeni TTK ile şirketlerin yönetim şeması bir yasal zorunluluk çerçevesinde oluşturulmak zorundadır. Kanunun 375. madde C. Fıkrası şirketlerde etkin bir iç kontrol sisteminin ve iç denetiminin gerekliliğine işaret eden ve bu sebeple de iç denetim birimlerinin kurulmasını teşvik eden bir düzenlemedir. Yine bu madde ile paralel olarak 366. maddede yönetim kurulunun, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğinden bahsetmektedir. Yeni TTK genel olarak anonim şirket yapısında kurumsallaşacak firma ve ortaklar için kurumsal yönetim ilkelerinin temel bir yapı olarak benimsenmesi konusunda uyulması zorunlu kurallar getirmektedir. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde Tehlikelerin Erken Teşhisi Komitesi kurulması zorunlu kılınmaktadır. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de gönderilir. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde Tehlikelerin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde kurulabilmektedir. 20 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

21 KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir? İç Denetime Dışarıdan Destek Hizmetleri İç denetim işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik yaptığı etkinlik ve verimlilik değerlendirmeleri ile bu uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesi, yönetimin bilinçlendirilmesi, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve bu şekilde işletmenin kurumsal devamlılığı ve itibarının arttırılarak, amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar. Kurumsal itibarın sigortasıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 21

22 İç Kontrol Sistemlerini Güçlendirme ve İhtiyaca Uygun Çözüm Hizmetleri Etkin yürütülen bir iç kontrol faaliyeti ile işletmenin risk yönetimi sistemleri ile kurumsal yönetim süreçlerinin iyileştirilerek etkinliklerinin arttırılması ve bu şekilde işletmenin hedef ve amaçlarının gerçekleştirilebilmesine yardımcı olur. Risklerin Erken Teşhisi Komitesinin / İç Denetim Biriminin Kurulması Hizmetleri Organizasyonunuzun kendi içinde ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağlamak için uluslararası iç denetim standartlarına uygun, yüksek kaliteli, etkili bir İç Denetim biriminin kurulması önem taşımaktadır. İç Denetim Birimi Kalite Değerlendirme Hizmetleri İç Denetim biriminin performansının uluslararası iç denetim standartlarına göre gözden geçirilmesi, fonksiyonun işletmeye olan değerinin maksimize edilmesine yardımcı olacaktır. Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, iletilmesi ve yönetimi için tüm organizasyonu kapsayan bir yaklaşımdır. Risk, sürekli olarak değişen ve gelişen dış ve iç olayların bir birleşimidir. Son zamanlardaki örnekler, birçok organizasyonun iç risklerinin de dış riskler kadar pay sahiplerinin değerini etkileyebileceğini ortaya koymuştur. ERM kullanılarak süreç riski doğrudan organizasyonun hedeflerine bağlanabilmekte, risk ve kontrol arasındaki doğru dengenin bulunmasında organizasyona destek sağlanmaktadır. Suistimal Risk Yönetimi Hizmetleri Yolsuzluk skandallarının ve buna bağlı olarak yasal düzenlemelerin arttığı günümüz iş dünyasında, şirketler, kendilerine özel dizayn edilmiş Suistimal Risk Yönetimi programlarının öneminin hızla farkına varmaktadır. Şirketler, bu programlar sayesinde yalnızca suistimal risklerini yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda şirket değerleriyle desteklenen bir performans artışına da tanık olmaktadırlar. Suistimal riskinin yönetilmesi, önleyici (sistem ve süreçlerdeki açıkların belirlenerek bunların giderilmesi için strateji belirlenmesi) ve tepkisel (sorun ortaya çıktıktan sonra en iyi müdahale planının önerilmesi) birçok yöntem içerir. 22 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

23

24 Murat Alsan KPMG Türkiye Denetim Bölüm Başkanı, Ortak T: F: E: Ofis Adresleri KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:3 Beykoz İSTANBUL T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 41 Yıldızevler - Çankaya ANKARA T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İZMİR T: F: kpmg.com.tr Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Mesleği İş Geliştirme Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı