fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!"

Transkript

1 Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! - Bir kez daha, bofl vaatler, ç lg n rant projeleri, burjuva partileri aras nda flantajlar, komplolar, kasetler, belden afla vurufllarla klasik bir burjuva seçimine gidiyoruz. - Burjuva partileri birbiri ard na umut fakirin ekme i anlay fl yla hayalî 100. y l (2023) öngörülerini gururla aç kl yor. Hepsi ayn fleyleri söyledi i için hangimiz di erinden çald tart flmas na batmalar da kaç n lmaz oluyor. Buna karfl n Türkiye nin 2050 projeksiyonunu yapan uluslararas ekonomik kurulufllar, mevcut politikalarla devam edilirse (yani daha kötüleri uygulanmazsa, ki küçük bir ihtimal) Türkiye geliflmekte olan ülkeler diye adland r lan di er ülkelerle birlikte önemli bir ekonomik geliflme kaydedecek, nüfusu (her aile üç çocuk yapmasa bile) 97 milyona ç kacak, birçok ülkeyi geride b rakacak, ama bu geride b - rakt klar dahil belli bir geliflme seviyesindeki ülkeler içinde ortalama yaflam beklentisi olarak en geri s - ralarda (40 ülke aras nda 33. s rada) yer alacak, e itimde ise ayn ülkeler aras nda sadece Endonezya ve Hindistan geçerek sondan üçüncü olacak. K sacas, Türkiye mevcut kapitalist yolda yürümeye devam etti i takdirde küçük bir az nl k en geliflmifl ülkelerin refah seviyesine ç karken en genifl emekçi ve yoksul y - nlar n durumunda ciddi bir iyileflme olmayaca gibi birçok aç dan gerileme olacak. Kapitalizm y k lmad sürece, burjuva politikac lar n n her zaman dedi i gibi hepimiz ayn gemide olaca z, tek sorun, biz küreklere as lmaya devam ederken onlar n temsil etti i s n flar günefl banyosu yapmaya devam edecek. - Peki yeni anayasa tart flmalar iflçiler ve emekçiler için ne ifade ediyor? Bilindi i gibi TÜS AD bu yak nlarda Anayasa tart flmalar çerçevesinde bir kez daha demokrasi üst limiti mizi aç klam fl bulunuyor. Yeni TÜS AD raporunu haz rlayanlardan (ki bunlar daha önce AKP nin anayasa tasla n haz rlayanlarla ayn isimlerden oluflmaktad r) Prof. Serap Yaz c diyor ki: Benim ufkumun alabildi ine göre, görebildi im gelecekte bir sermaye s n f ve bir çal flan s n f olmaya devam edecek. Sermaye yat r m yapma iste inden, kâr motivasyonundan yoksun b rakacak ortam olmamal ki yat r m yapmaya ve istihdam yaratmaya devam etsin. TÜS AD n, ufku kapitalizmden ötesini asla almayan insanlara Anayasa taslaklar haz rlatmas nda flafl lacak hiçbir fley yok. TÜS AD 90 l y llardan bu yana, Bülent Tanör, Süheyl Batum vb. lerinin raporlar yla 12 Eylül ün kan n elinden olmasa bile imaj ndan silebilmek için (ne de olsa imaj ça nda yafl yoruz) bu yöntemi uyguluyor. TÜS AD n gönüllü hizmetkâr liberal profesör tak m, askeri ve bürokratik vesayetten rahats zl k duymaktad r, ama çal flan s n flar üzerinde mutlak sermaye vesayetinden en ufak bir rahats zl k duymalar na dar dünya görüflleri asla el vermemektedir. - Baflbakanl k taraf ndan haz rlanan resmi bir rapora göre 2010 y l nda örtülü ödenekten bütçede öngörülenin 698 kat (!) harcama yap larak - ileri demokrasi ye emin ad mlarla geçifl sürecinde- 5 y l n en yüksek örtülü harcama yap lm flt r. Yaln zca 2010 y l nda örtülü ödene e harcanan para yar m milyon asgari ücretlinin ald maafl n toplam na eflit. Örtülü harcaman n patlama yapmas na neden olan kalemlerden biri de Gaz Bombas al mlar d r. Yine bu yak nlarda bas na yap lan aç klamalara göre üniversite odakl olaylar ve protestolar n, KPSS ve YGS deki kopya iddialar nedeniyle yurt genelinde bafllayan gerginlik ve toplu eylemler ile Güneydo- u daki geliflmelerin düflünülenin üzerinde müdahaleyi gerektirmesi sonucunda, bir önceki y ldan fazla fazla al nm fl olunmas na ra men, polisin gaz bombas stoklar erken bitince yaklafl k 170 bin gaz bombas, gaz solüsyonu, yang n söndürme aparat ve savunma tüfek mühimmat n n acele al nmas için Baflbakanl k örtülü ödene inden yaklafl k 2.3 milyon lira aktar lmas gerekmifltir. Görüldü ü gibi polisi demokrasinin en önemli güvencesi, adeta garantisi olarak gören hükümetimiz halk n ileri (polis) demokrasisinin tad na tam anlam yla varabilmesi için hiçbir masraftan kaç nmamaktad r. - Bir yanda patlayan cari aç k, öbür yanda borçlu olmayan tek bir vatandafl n kalmamas, yeni ekonomik krizlerin ve sadece cop ve gazla bast r lamayacak sosyal patlamalar n çok da uzakta olmad n n habercisi oluyor. - En geliflmifl ve gerçekten ileri olanlar da dahil olmak üzere hiçbir kapitalist demokraside en önemli devlet iflleri parlamentolarda de il borsa ve bankalar ve bunlara binlerce ba la ba l olan kulislerin ard ndaki daireler, özel kalem odalar, genel kurmaylar taraf ndan yap l r. Parlamentolarda sadece laklak edilir, hem de "s radan halk" kafese koymak özel amac yla. (Lenin) Belli aral klarla parlamentoda halk yönetici s n f n hangi üyesinin temsil edece i ni ve ayaklar alt na alaca n kararlaflt rmak için (Marx) yap lan seçimler ve bu seçimlerin sonucunda oluflan parlamentolarda verilecek mücadele asla iflçi s n f n n ve emekçi y nlar n kurtulufl mücadelesinin bafll ca veya en önemli araçlar ndan biri olamaz. Yine de iflçi s n f n n seçim hesaplaflmas nda oynad rol, onun kapitalist devletlerdeki olgunluk ve örgütlülük derecesini ölçmeyi sa layan önemli bir gösterge olabilir. Milyonlarca iflçinin bulundu u Türkiye de hemen hemen bütün burjuva ve küçükburjuva s n flar n kendi partileri vard r, ancak proletarya hem siyasal hem de sendikal olarak büyük ölçüde örgüt- Devam s. 8 de BU SAYIDA 1 May s tan Notlar s. 2 Yüz Y ll k S n f Mücadelesi Tarihimizden - IV- s. 3 Gerici Rejimlere Karfl Her Türlü taatsizlik Meflrudur s. 4 Direnifl Ve Eylemlerden s flçi Kurultaylar ndan s. 8 Libya Savafl nda Türk Politikas s. 9 Libya da Emperyalist Rekabet s. 10 Büyüyen Türkiye Manzaralar s. 10 D fl Borçlar Ve ç Borçlar Birbirini Nas l Tamamlar? s. 11 Okurlardan s Ç lg n Kentsel Projelerin Kayna s. 14 Karl Marx Biyografi s. 15 1

2 S n f Ve Politika - Bu 1 May s ta da iflçiler taraf ndan bir kez daha lay k olduklar tarzda kürsüden indirilmek istemeyen Mustafa Kumlu ve di er konfederasyon baflkanlar kürsüden söz almaya ve vatan-millet-cumhuriyet-flehit-gazi söylemlerini bir kez dillendirmeye cesaret edemediler. "Bizi kürsüden indirenlerden hesap soraca z" vb. tehditler savuranlardan Sami Evren, Salim Uslu gibilerden hiçbiri ortal kta görünemedi. Taksim'i ben kazand m iddias nda olan Bay Süleyman Çelebi kürsüye ç karak burjuva bas n nda dillendirdi- i gibi "K l çdaro lu Türkiye'nin üzerine bir günefl gibi do du, vizyonumuz TÜS AD'la ayn, oylar CHP'ye" diyemedi. - 1 May s'ta düzenin icazet oyununu bozmaya dönük anlaml ç k fllar da yafland. Kürt emekçilerinin tafl d klar afifllerde bütün milliyetlerden devrimcilerin resimleri, kapitalist sömürüye karfl sloganlar emekçilerin özlemlerinin düzen s n rlar na s k flt r lamayaca n gösteriyordu. Grup Yorum emekçileri de Dursun Karatafl' n dev bir resmini kürsüye asarak, "1 May s'a biz izin verdik, bizim iznimizle Taksim'desiniz" diyen ileri polis demokrasisine, bu meydan n devrimcilerin mücadelesiyle zorla al nd - n bir kez daha kan tlayan oldukça a r ve anlaml bir mesaj verdi. Özellikle M. Kemal heykeline BDP bayra as lmas belli çevreleri çileden ç karsa da, seçimlere kadar "ileri demokrasi" imaj n n korunmas için "flimdilik" kayd yla burjuva medyas al fl ld k olana göre daha az intikam ç l klar atmay tercih etti. Öte yandan demokrasi türküleri ç ran burjuva medyada asla gündeme gelmeyen bir gerçek de bu sahte l ml l k görüntüsünün ard nda devrimci kurumlara dönük sald r lar n ve çok say da devrimcinin tutuklanmas n n 1 May s' n hemen öncesinde oldu u gibi sonras nda da hiç h z kesmeden devam etti iydi. Nitekim k sa süre sonra Grup Yorum üyelerinin de içinde oldu u 1 May s a kat lan çok say da devrimci, terörist TMY kapsam ndaki kan t gerektirmeyen suçlamalarla göz alt na al nacakt. - Sendikal konfederasyonlar n ortak olarak haz rlad 1 May s afiflinde "1 May s'ta 1 milyon kifliyle Taksim'deyiz!" deniyordu, 1 Milyon "kifli"den söz etmek çok kolayd ama üç konfederasyonun toplam "iflçiyle" 1 May s a gelece iz diyecek cesareti yoktu. Sendikalar n büyük bölümünün 1 May s'a - getirdikleri kadar yla- iflçileri getirmesi de her zamanki gibi âdeta yasaksavarca bir tarzda oluyordu. Dolmabahçe'de Türk- fl'e ba l sendikalar neredeyse temsili düzeyde gelmiflti. Disiplinsiz, da n k bir hava vard. Kula m za sendikalar n ço unun sadece iflyeri temsilcilerini ve flube baflkanlar n alana getirdi i de çal nd. Bunlar her zaman oldu u gibi iflçileri ulusalc cenah n koruyuculu unda alana sokup, sak ncal unsurlara hiç temas ettirmeden, program bafllad ktan hemen sonra bir an evvel servislerle alandan kaç rma derdindeydi. Görüfltü ümüz baz deneyimli iflçi arkadafllar iflçileri alana getirmek için tek bafllar na bütün bir sendikadan daha fazla çaba sarf ettiklerini söylüyordu. - Kimi devrimci geçinen kortejlerdeki kendi gruplar n n imzas n tafl mayan herhangi bir bildiriyi al p okunmas kati suretle yasaklanm fl olan gençlerin (böyleleri gençleri kendi beyinleriyle düflünen gerçek devrimciler olarak de il, birer tarikat müridi olarak yetifltirme derdindeydi) aksine, en geri sendikalardaki iflçiler bile ço u zaman kendilerine uzat lan bildirileri okumaktan hatta kimileri bizimle ve arkadafllar yla eksik ve fazlalar n tart flmaktan korkmuyordu. Bir maden iflçisi bildirimizin ilk cümlesini yan ndaki arkadafllar n n da duyaca biçimde yüksek sesle okudu ve ard ndan iflçi s n f n n asl nda bu 1 May s'ta da polis teröründen kurtulamad n, polis taraf ndan metal kafese al nman n, sivil polislerle neredeyse iç içe olman n da dolayl bir terör oldu unu söyledi. - Bu iflçi arkadafl tamamen hakl yd. stanbul'da ve di er büyük illerde "polis çevrede olacak, heryerde olacak ama görünmeyecek" denildi, öyle de oldu. Aç kland na göre stanbul'daki eylemde polis yer ald, bunun büyük bir bölümü Mübarek'in "sivil" k l kl ordular gibi tedbili k yafet olarak meydandayd. Kameral kaskl polisler ise yüzbinlerce kifliyi 1 May s tan Notlar tek tek fiflleyebilen sistemleriyle girifl kap lar ndaki yerini al yordu. Polis devlet "siz e lenin, ben nas l olsa hepinize flah damar n zdan bile yak n m" mesaj - n vermek istiyordu. Ancak "kitlenin zoru oyunu bozar" diyenler polisin kontrol çemberini yer yer geri ad m att rarak alana girmeyi baflard lar. - 1 May s bildirimizi hasbelkader ellerine geçiren kimi HKP'li ve P'lilerin çileden ç kmalar ise özellikle seyirlik bir manzara oluflturuyordu. Kimi flef taslaklar kortejdeki bir gencin elindeki bildiriyi al p h fl mla parçalarken (neme lâz m, bu bildiriyi okursa kendi beyniyle düflünüp içinde bulundu u siyasetin 1 May s' n gerçek anlam ndan ne kadar uzak oldu unu fark edebilirdi!!), kimisi de üzerine kendince bir fleyler yazarak yere at p çi nemeyi tercih ediyordu. Onlar n kendilerini ifade etme biçimi de buydu. flbirlikçi tekelci sermayenin ordusunun ve bürokrasisinin gönüllü uflakl na soyunmay "anti-emperyalizm" sanan böylelerinin, 1 May s'ta burjuva s n f içi hesaplaflmalar n gündemlerine karfl iflçi s n f n n bütün sömürücü s n flara karfl enternasyonal devrimci mücadelesinin ç karlar n n gündeme gelmesini savunanlara gösterdi i düflmanl k bizim için birer iltifatt. - 1 May s kürsüsüne "bar fl, demokrasi" vb. düzen içi sloganlar n damgas n vurma anlay fl na karfl, özellikle Agire Jiyan müzik grubunun söyledi i flark - larda ve Kürtçe olarak yapt konuflmalarda emekçi halklar n yaln zca ulusal bask ya karfl mücadelesinin de il ayn zamanda kapitalist-emperyalizme karfl mücadele, sosyalizm, devrim özlemlerinin yer almas da anlams z de ildi. Ancak 1 May s günü bir aç k hava konseri havas na büründürülmemeliydi. - Bu 1 May s'ta, "Birlikte Yaflama" (tabii tüm dillerin ve uluslar n hak eflitli inin sözünü bile etmeden ve ettirmeden "birlikte yaflama") MHP'nin, "12 Eylül'ün, May s' n n ac s n belleklerden silme" (sermayenin azmettiricili ini unutturmak ve düzeni aklamak için toplumsal bellek y kama) sloganlar gibi y llard r 1 May slar n enternasyonal devrimci gündemini unutturmak için Çelebi Süleymanlar n ve benzerlerinin a z nda art k posas ç kar lm fl belli bafll liberal sloganlar da AKP'nin "kutlama mesajlar na" yar olacakt (!) Hey "ileri demokrasi", sen nelere kadirsin dememek iflten bile de ildi! - flçi s n f na ihanet ederek burjuva kariyerlerini yükseltenler mücadeleci iflçilerin, s n f bilinçli iflçilerin 1 May s kürsülerinden söz almas n da istemiyordu. Y l n 363 günü, Devrim ve Sosyalizm mücadelesiyle, s n f mücadelesiyle hiçbir ilgisi olmayan kimilerinin "günün anlam ve önemine binaen" ve ille de burjuva gündemlerle harmanlayarak lafzen dillendirdikleri "iflçi, devrim, sosyalizm" edebiyat na sonuna kadar aç k olan kürsüler, devam eden direnifllerdeki mücadelelerini anlatmak ve hakl taleplerini dillendirmek isteyen iflçiler taraf ndan bir kere daha ancak en son s rada ve o da zorla, istemeye istemeye kulland r labildi. Polisin pasif kalmay tercih etti i ortamda "kürsü güvenli ini (iflçilerden) korumak" ad na polislik görevi bir kez daha küçükburjuva "demokrasi ve özgürlük" flampiyonlar na düflmüfltü. En "ileri" burjuva demokrasisinin kimler için demokrasi oldu unu ve kimler için olmad n iflçilere her "serbest" 1 May s'ta bir kez de onlar göstermek istiyordu. - "Ulusalc sol" cenah, olmas gerekti i gibi CHP'yle yan yana ve omuz omuza salt AKP karfl tl - na endekslenmifl sloganlar yla 1 May s'a kat ld. Önceki y llarda stanbul da 1 May s'a kat l(a)mayan " flçi" Partisi ve onun gençlik uzant s TGB de, CHP, (ve asla bunlar teflhir ve tecrit etmek gibi bir sorunu olmayan) HKP ve "TKP"cilik oynayanlar n aras nda yer alman n rahatl yla Do u Perinçek'in piflmifl kelle gibi s r tan bir resmi ve nasyonal-"sol" sloganlar yla meydanda sembolik yerini alabildi. Bunlardan ayr duran Halkevlerinin gündemleri de onlarla ayn konulardan olufluyordu. - Perinçekçiler daha cesur olduklar Ankara'da ise her eylemde yapt klar gibi provokasyon yaratarak devrimcilere sald rmaktan geri durmayacaklard. Onlarcas n n tek bafl na k st rd klar bir gencin üzerine çullan rkenki görüntüsü tv'lerde "marjinal radikal gruplar aras ndaki çat flma" olarak yans t ld. Tv kanallar ndan birinde 1 May s'tan sonra konuflan günümüzde ulusalc cenahta konaklam fl "solcu eskisi" bir gazeteci flöyle diyordu: "bizim zaman m zda da sol içi kavgalar olurdu, ama böylesine kalleflçe, onlarca kiflinin tek bir kiflinin üzerine çullan p, onu âdeta öldürmek istercesine linç etmeye kalkt n ben hiç hat rlam yorum..." Bu gazeteci han mefendinin bilmedi- i sözkonusu linççilerin sergiledi i gözü dönmüfl manzaran n gerçekte bir "sol içi çat flma" sahnesi de- il, kendisinin saflar nda bulundu u ulusalc neo-faflistlerin difl biledikleri devrimcilere bir sald r s ndan ibaret oldu uydu. - BDP korteji en kitlesel kortejlerden biri olmas na ra men Newroz'lardaki kitleye oranla oldukça sembolik bir kat l m gösteriyordu. Fakat BDP kortejinin ço unlu u iflçi, emekçi ve gençlik kitlesinden olufluyordu. Bu kortejin Mahir, Deniz, bo, Che, Agit ve Zilan' n resimlerinden oluflan bir pankart tafl mas da Kürt emekçilerinin gerçek özlemlerini ifade eden anlaml bir mesajd. - 1 May s'ta kimileri önümüzdeki seçimlerde "emek, demokrasi, bar fl blo u" adaylar için, kimileri ise silivri sakinleri için destek, kimileri de cengaver aray fl na devam etti. Devrimci ve Komünist cenah n ise önümüzdeki seçimler için iflçi ve emekçi kitlelere önerecek gerçek bir politikas yoktu. - Ontex, PTT, Canbebe, zmir Konak Belediyesi'ndeki direniflleri temsil eden iflçier " flimizi geri istiyoruz", "tafleron çal flma yasaklans n", "sendikalar direnifllere sahip ç k n", "demokratik seçim, demokratik sendika" gibi hakl taleplerini her türlü yöntemle burjuva gündemlere sat n al nm fl iflçi aristokrasisi ve sendika bürokrasisinin a z n n tad n bozmak pahas na gündeme getirecekti. - Her renkten burjuva ve küçükburjuva ak m ve sloganlar n çok yönlü kuflatma ve ablukas na ra men May s' da öncekiler gibi iflçilerin, emekçi halklar n ve gençli in hakl talep ve özlemlerini büyük bir kitlesellikle ve her dilden sloganlar, pankartlar ve marfllar yla dillendirdikleri, özlenen halklar demokrasisini yaln zca proletaryan n kurtulufl mücadelesinin yaratabilece ini bir kez daha kan tlayan bir gün olmufltur. - Tek bir "1 May s Marfl " vard r, o da Enternasyonal Marfl d r. "Baflka âlem" isteyenlerin ve ona hangi yoldan gidilece inin bilincinde olanlar n özledi i 1 May s'lar da "baflka"d r. Herfleye ve kütlesel ç k fllar n Proletaryan n Devrimci Partisi nin Kurmayl ndan yoksun olmas na ra men, her 1 May s s n f bilinçli proletarya için kurtulufl mücadelesinde önemli derslerle dolu bir gündür. Geçmiflte çok daha ileri 1 May slar yaratm fl olan bütün milliyetlerden Türkiye proletaryas n n 12 Eylül'ün ölü topra n üzerinden at p kendi ba ms z s n f bayra alt nda daha da ilerilerini yarataca n, 1 May slar n devrim ve kurtulufl mücadelesinde gerçekten nas l kullan laca n dosta düflmana gösterece ini bizler çok iyi biliyoruz! - Bu 1 May s'ta da bir kez daha, emek ad na daha çok burjuvan n ve küçükburjuvan n liberal ve "demokratik" emek sömürüsü üzerinde duran kapitalist düzen içi gündemleri söz ald, elbette proletaryan n ba ms z s n f ç karlar n n savunulmas n n, sosyalizmin damgas n vuraca devrimci 1 May s'lar da mutlaka olacakt r! 2 flçi s n f n n kurtuluflu, bizzat kendi eseri olacakt r. (Marx)

3 ( Gazetemiz in 9. Say s ndan Devam) D SK in Kuruluflu Ve 1968 e Kadar flçi Hareketleri Tarih Bilinci 100 Y ll k S n f Mücadelesi Tarihimizden - IV - Zonguldak Maden iflçilerinin an lan direnifli karfl s nda Türk- fl yöneticilerinin devletin yan ndaki tutumu, yönetim kadrosunda görüfl ayr l klar n n ç kmas na neden oldu. Türk- fl cra Kurulu, Yönetim Kurulunu toplamadan, diledi i gibi konfederasyonu yönetiyordu. Türk- fl deki bu ayr l klar daha önceden de belirmifl, Ulafl- fl Federasyonu, Türk- fl karfl s nda yeni bir konfederasyon kurulmas na öncülük etmifl, ancak bu giriflim baflar ya ulaflamam flt. Bu kez, yedi sendika 1965 Mart nda Türk- fl e karfl Türkiye flçi Sendikalar Dayan flma Konseyi ad alt nda birlefltiler. Ancak bu giriflim de baflar l olamad. Türk- fl içindeki bu huzursuzluk giderek artt. Sonuçta, 1 fiubat 1966 da bafllayan Paflabahçe fiifle-cam fabrikalar grevi üzerindeki görüfl ayr l klar ve Türk- fl yöneticilerinin bu grevde de sürdürdükleri iflçi haklar na ayk r tutumlar, ayr l doru unu ç kartt. Bu grevdeki görüfl ayr l neden gösterilerek üç üye sendikan n Türk- fl ten geçici olarak ihrac yoluna gidilmek istendi. Bu yolla egemen s n flarla birlikte iflçi s n f n n ekonomik mücadelesini önlemek amac ndaki Türk- fl yöneticileri, kendilerine karfl çok önceden beri geliflen hareketi yok etmek istiyorlard. Bunun üzerine Türk- fl ten geçici olarak ihraç edilen Lastik- fl, Maden- fl ve Bas n- fl sendikalar, Ba ms z G da- fl ile de anlaflarak 1966 Temmuzunda Sendikalar Dayan flma Konseyi (SADA)y oluflturdular. Türk- fl ten geçici olarak ihraç edilen üç sendika 12 fiubat 1967 de yapt klar Genel Kongrelerinde Türk- fl ten kesin olarak ayr lma ve D SK i kurma karar ald lar. Ba ms z G da- fl Sendikas da kongresini yaparak bu yolda karar ald. Zonguldak daki Türkiye Maden flçileri Sendikas Genel Yönetim Kurulu da ayn nitelikte bir karar al nca, befl sendika kurucu üye olarak Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu (D SK) nu oluflturdular. D SK in ana tüzü ü 13 fiubat 1967 tarihinde stanbul valili ine verildi ve resmen kurulmufl oldu Anayasas n n k s tl da olsa getirdi i-getirmek zorunda oldu u burjuva demokratik hak ve özgürlük ortam nda baz örgütler kuruldu. Bunlar aras nda Türkiye flçi Ve Çiftçi Partisi ile devlet icazetli Alaaddin Tirido lu nun Sosyalist Partisini sayabiliriz. Bu dönemde sendikac lar aras nda da politik örgütlenme konusunda görüfl birli i vard. Türk- fl Genel Baflkan Seyfi Demirsoy ve baz CHP li sendikac lar Yön Dergisi kurucular ile birleflerek de Türkiye Çal flanlar Partisi ni kurmaya girifltiler. Ancak bu parti, çal flmalar n n bafllamas yla kendini feshetmesi bir oldu. Çünkü s n f mücadelesinin bilinçli kadrolar n n bask s - na dayanamayarak Mart 1961 de parti, Sosyalist Partiye kat lma karar alarak feshedildi. Ayn tarihlerde özelliklede Maden- fl ve Lastik- fl sendikalar yöneticilerinin de aralar nda bulundu u, dönemin sosyalist kadrolar n n da destekledi i, 13 fiubat 1967 de Türkiye flçi Partisi (T P) nin kuruldu unu görüyoruz. Günahlar ve sevaplar ile ülkemizin politik hayat nda bugüne kadar legal alanda kurulan örgütlerin en etkinlerinden biri olan T P in, ilk Genel Baflkan Avni Erakal n (Daha sonra, T P seçimlere kat lamay nca, YTP den milletvekili aday yap ld ), Genel Baflkan vekili ise, o zaman da Maden- fl Sendikas Baflkan olan Kemal Türkler, Genel Sekreteri de fiaban Y ld z d. T P, bilindi i gibi 12 Mart 1971 den sonraki dönemde Anayasa Mahkemesinde aç lan dava sonunda kapat ld. Anayasa Mahkemesi, T P i kapatmaya iliflkin 20 Temmuz 1971 tarihli karar nda, 4. Büyük Kongrede al nan kararlarla, partinin ülkede bölücülük yapt n kabul etmekte ve kapatma karar n 648 say l Siyasi Partiler Kanununun 89 ve 111/2 maddelerine dayand rmaktayd. Anaysa Mahkemesinin bu karar üzerine Parti Merkez yöneticileri hakk nda Ankara S k yönetim Komutanl Askerî Mahkemesinde TCK n n 141. maddesini ihlâl iddias yla dava aç ld. Sonuçta parti yöneticileri TCK n n 141. maddesine göre 15 y la kadar varan a r cezalara çarpt r ld lar. Anayasa Mahkemesinin karar ile S k yönetim mahkemesi karar aras nda büyük çeliflki vard. Türk- fl ile D SK aras ndaki görüfl ve anlay fl farkl l klar n n neler oldu una gelince, bu konudaki temel sorun; Türk- fl in s n f mücadelesini hâkim gerici s n flar n -devletin- yan nda yer alarak engellemek, bu mücadeleyi bilimin gösterdi i yolun d fl na ç karmak biçimindeki tutum ve davran fllar d r. Bunlar örneklersek: Paflabahçe flçileri Taksim de Türk- fl Ana Tüzü ünde yaz l ilkeleri ve kongrelerinde al nan kararlar uygulama gücünü tümden yitirmifltir. - Sendikalar Kanunu na göre ç kar lan flkolu Yönetmeli inin haz rlan fl nda uluslararas normlar n bir kenara itilmesini ve iflkollar n n parçalanarak iflçilerin güçsüz kalmas na yol açm flt r. - Türk- fl, iflçi s n f n sömürücülere teslim eden bir politika ile iktidarlar n paralelinde bir yol izlemifltir. - Türk- fl ayn zamanda iflçi s n f n ve kitleleri avutucu, aldat c bir yola gitmifl, Türk toplumunun gerçeklerine ayk r ve sosyal s n flar inkâra varan bir politika izlemifltir. - Türk- fl yönetici kadrosu uzlaflmac ve gerici ideolojik-s n fsal aidiyetleri uzant s nda, birbirleriyle çeliflen ve birbirleriyle sahte dostluklar kuran kiflilerden oluflmufltur. Tük- fl bu nedenle önemli demokratik ve ekonomik ilkeleri savunmamakta, gerçekleflmelerine çal flmamaktad r. - Türk- fl Amerikan yard mlar yla yaflayan Amerikanc bir kurulufltur. - Türk- fl e itim programlar n da Amerikan Hükümetinin Türkiye de uygulatmak istedi i sendikac l k politikas na göre düzenlemekte ve iflçi s n f n n gerçekten e itilmesine engel olmaktad r. - Türk- fl tam ba ms z, kiflili i olan bir d fl politika izlenmesini isteyenlere daima karfl ç km fl, yaln zca Amerikan ç karlar na uygun bir politika izlenmesini sa lamak yolunda hareket etmifltir. - Türk- fl bütün hakl grevlere karfl ç km fl, iflçi s n f karfl s nda patronlarla birlikte çal flm flt r. - Türk- fl mevcut yasalar n iflçiler aleyhine yorumlanmas n sa lam fl, kanunsuz ifllerin pefline düflmüfltür. - Türk- fl yöneticileri, iflçilerin topluca iflten ç kar lmalar ve sefaletin kuca- na itilmeleri demek olan lokavt savunmufl ve buna karfl ç kanlar suçlam fllard r. - Türk- fl, iflçi s n f n n gerçek sendikalar içinde birleflmesini önlemifl ve sar sendikalar n kurulmas ve iflçilerin parçalanmas için çaba sarf etmifltir. - Türk- fl iflçi ve emek karfl t burjuva politikalar n n yan nda, 100 y ll k s n f mücadelesinde, özellikle de 1946 stanbul Sendikalar Birli i gibi önemli sendikal birlik deneyimlerinin d fl ndaki bir yola girmifltir. flçi s n f n n siyasal ve sendikal mücadelesi için kavga verenlerin önü bir yandan TCK, di er yandan çeflitli ifl yasalar mevzuatlar, beri yandan devletin keyfî-fiilî bask lar yla önlenmek istenmifltir. D SK in oluflumunu iflte bu süreç tahrik etmifltir. (Devam edecek) * Bu yaz, S rr Öztürk ün kaleme ald, Sorun Yay nlar taraf ndan yay mlanan ve 1976 da 1. Bask s, 2001 de 2. Bask s yap lan fiç SINIFI SEND - KALAR VE 15/16 HAZ RAN -Olaylar-Nedenleri-Davalar-Belgeler-An lar-yorumlar isimli çal flmas ndan yararlan larak haz rland. S n f bilincinin büyük bölümü tarih bilincidir. (Lenin) 3

4 Ulusal Sorun Gerici Rejimlere Karfl Her Türlü " taatsizlik" Meflrudur Günümüzde Türkiye'deki "liberalizm salg n n" kayna nedir? Lenin 1905 devriminden sonra burjuvazinin genifl y nlar yönetme taktiklerindeki de iflimi flöyle aç kl - yordu: "Rusya'da, özellikle en ak ll burjuvalar n ç plak zorun tek bafl na çare olmad n aç kça gördükleri 1905 y l ndan sonra, bütün "ilerici" burjuva partileri ve gruplar taraf ndan, iflçilerin, iflçi s n f n n mücadelesini zay flatan çeflitli burjuva fikir ve ö retilerle parçalanmas yöntemi gittikçe daha çok kullan l r oldu. Göze ve kula a en hofl gelen bahanelerle örne in "ulusal kültür"ün, "ulusal özerkli in ya da ba ms zl - n" vs. ç karlar n korumak bahanesiyle proletaryan n ayr l p parçalanmas n vaazeden ince milliyetçilik de bu fikirler aras ndad r." (Lenin, flçilerin nce Milliyetçilikle Demoralize Edilmesi, s. 198) Gerçi Türkiye'de 12 Eylül'ün ölü topra n silkip atacak, 1905 Rusya Devrimi gibi bir devrim flimdiye kadar gerçekleflmifl de ildir. Ne var ki, 12 Eylül den bu yana sermayenin "en ak ll " temsilcilerinin ç plak zorun giderek ifllevini yitirdi ini, bunun daha ince, daha aldat c, daha "bar flç " yöntemlerle tamamlanmas gerekti ini iyice anlamaya iten birçok geliflme olmufltur. Burjuvaziyi sözkonusu gerçe i anlamaya zorlayan fleylerin bafl nda da bölgedeki emekçilerin ulusal kurtulufl u runa mücadelesinin, çifte bask ya ve çifte sömürüye karfl mücadelesinin, 30 y l aflk n bir süredir kesintisiz olarak uygulanan ve hala da devam eden devlet terörüne (ki asl nda TC'nin kuruluflundan beri demek daha do ru olur) ra men bir türlü yokedilememesi ve teslim al namamas gerçe inin yer ald - n söylemek hiç de yanl fl olmaz. flte tam da bu noktada "en ak ll burjuvalar n" temsilcisi olarak liberaller ve liberalizm ak m gittikçe daha iddial biçimde devreye girmekte veya sokulmaktad r. Liberalizm gerçi hala ba ms z bir parti haline gelmifl de ildir. Ama liberalizm ak m geleneksel sa partilerin çok önemsiz bir eklentisi durumundan ve liberal yazar-çizer tak m da büyük burjuva bas n n egzantrik köfle süsleri olmaktan kendi ba ms z (en az ndan k smen ba ms z) yay n organlar na sahip olacak, etkilerini giderek bütün büyük burjuva partilerine yayacak konuma gelmifltir. Liberalizm ak m n n etkilerini sadece liberal olarak tan nan baylar n ve bayanlar n dolays z etkisiyle ve varl yla s n rlamak da do ru de- ildir. Tam tersine, deyim yerindeyse genel bir "liberalizm salg n ndan" söz etmek hiç de yanl fl olmaz. Düne kadar Kürt dilinin bile varl n tan mayan bir devletin hükümet baflkan olarak baflbakan n Diyarbak r'da yapt seçim konuflmas n, ismini liberal bas ndan ö rendi i Ehmedê Xanî'den al nt larla süslemesi her halükarda dikkate de er bir olgudur. O Ehmedê Xanî ki hakl olarak sadece Kürt dilinin Dante'si olarak de il, Kürtlerin ulusal birli i düflüncesinin Makyavellisi olarak görülmüfltür. Gerçi baflbakan, Xanî'den al nt larla süsledi i ayn konuflmay "Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak" diyerek bitirmeyi de baflarm flt r(!) Asl nda böylece baflbakan m z liberal sahtekârl n iyi bir ö rencisi oldu unu kan tlamaktan baflka bir fley yapmamaktad r. Y llarca ezdi iniz ve bütün varl n inkar etti iniz bir halk n a z na "Türk a abeylerinin" onlar n varl n sözümona art k inkar etmedi ine dair bir parmak tatl sözle bal çal n ve sonra da uluslar n ve dillerin hak eflitsizli inin asla de iflmeyece ini daha yüksek sesle ilan edin! 80 küsur y ll k CHP bile "benim neyim eksik" diyerek yavafl yavafl bu sahtekârl a ortak olman n al flt rmalar n yapmaya bafllam flt r.yine baflbakan n "Kürt sorunu bitmifltir, art k sadece Kürt vatandafllar n n sorunlar vard r" beyan da yine lastik gibi her yere çekilebilir ve sözde herkesi kand ran liberalizmden esinlenilmifl, "inceltilmifl" politik flarlatanl n mükemmel bir örne idir. En ak ll burjuvalar n genifl emekçi kitleleri kontrol alt nda tutman n daha ak ll ve daha ince yöntemlerini bulmaya zorlanmalar n n alt nda yatan nedenlerden biri de çürüyen bir rejime karfl yönelen bütün ilerici ve devrimci dinamiklerin birbiriyle buluflmas olas l ndan duyulan korkudur. Asl nda burjuvazinin en çok korktu u "senaryo" budur. Ve bu senaryonun gerçe- e dönüflmesini engellemek için onun "tart flamayaca " hiçbir fley, lafta da olsa tan mayaca hiçbir hak yoktur. Örne in, 2010 y l nda yaflanan tarihi önemdeki bir iflçi eylemi olan TEKEL direniflinde iflçilerin pankartlar nda gururla tafl d klar sloganlardan birisi de fluydu: "Türk'ün Sabr, Kürd'ün nad, Laz n Coflkusuyla Kazanaca z!" Yaln zca bu slogan bile biraz olsun düflünmesini bilen herkes için, bütün milletlerden en genifl emekçi y nlar n her türlü sömürüden ve her türlü, gerek s n fsal ve gerekse de ulusal bask n n bütün biçimlerinden kesin olarak kurtulufl mücadelesine sadece yine bütün milliyetlerden modern proletaryan n önderlik edebilece ini kan tlamaya yeter. Polis devletinin bu tarihsel direnifle öylesine ac - mas zca sald rmas n n ve sermayenin "iflçi dostu" hatta "sosyalist" geçinen uzant lar n n onu içeriden kuflat p bofla ç karmak için elinden gelen her fleyi yapmas n n esas derin kayna n tam da burada aramak gerekir. Sermaye devletinin bütün milletlerden iflçilerin ve emekçilerin gerici rejime karfl tek bir yumruk, tek Hükümet sözcüleri her f rsatta hapishanelerde "Kürtçe konuflmaya izin vermekle" övünüyor. Fakat ayn hapishanelerde yaln zca 1979 y l nda al nan bir karara dayanarak Komünist Manifesto de il, Kültür Bakanl 'n n yak nlarda büyük reklamlar yaparak yay nland Ehmedê Xanî nin ünlü eseri Mem û Zîn de tutsaklara "yasak kitap" oldu u gereçeksiyle verilmiyor. Göstermelik ve seçmeli "ileri demokrasi" demek ki böyle oluyor... bir mücadele birli i olarak birleflmesini engellemek için yapamayaca hiçbir fley yoktur. Kaba polis terörüne baflvurulur ve bu yetmedi inde de bir yanda ezen ulus iflçilerini ve emekçilerini en i renç flovenizmle zehirlemeye devam ederken, ezilen ulus emekçilerine de sahte umutlar ve aç l mlarla umut verilerek, hatta gerekti inde "bölünme bile tart flabilir" (çünkü burjuvazi ulusal sorunda sadece iki fl kk tan r: ya ulusal kölelik ya da bölünme, ama asla tüm uluslar n ve tüm dillerin tam hak eflitli i temelinde gönüllü birli ini sa lamak de il) gibi söylemlerle en ince bir liberal tarzda milliyetçilik politikas yla birbirlerinden yal t lmalar ve uzaklaflt r lmalar için sistem s n rlar içinde mümkün olan bütün yöntemleri denemekten kaç nmaz. Proletarya bütün demokratik taleplerin en ileri savunucusudur, ve tam da bu yüzden tüm uluslar n ayr lma ve ayr l p kendi devletini kurma hakk dahil tam hak eflitli ini ve tüm dillerin hak eflitli ini, zorunlu bir resmi dilin gereksizli ini, anadilde e itim hakk n kay ts z flarts z savunan yaln zca ve yaln zca gerçek proletarya sosyalistleridir, yani komünistlerdir. Tam da bu yüzden komünistler yaln zca devlet taraf ndan bask yla karfl lanmakla kalmaz, gerek demokrasi flampiyonu geçinen liberaller, gerek sosyalist geçinen burjuva kuyrukçular, gerekse de ezen ulus burjuvazisiyle s k bir iliflki içinde olan ezilen ulus burjuvazisinin çeflitli renklerdeki ve çeflitli partilerdeki temsilcileri taraf ndan (bunlar n ulusalc liberal mi yoksa liberal ulusalc e ilimde mi olmalar na ba l olarak ortaya ç kan ufak tefek nüanslarla) s kça "so uk savafl dönemini hat rlatan son derece köhne ve demode bir formülü savunmak" veya "halklar n kendi kaderini tayin sorununu bölücü veya ayr l kç tarzda yorumlayarak ayr - l kç l körüklemek" gibi suçlamalara (ve hatta bazen de her iki suçlamaya birden) maruz kalmaktad r. Farkl partilere da lm fl bütün bu burjuva güçlerin hepsinin de son moda "liberalizm" veya ayn anlama gelen "sivil-demokratik-bar flç l çözüm", yani aç k veya örtülü olarak düzen-içi, burjuva, devrimci olmayan tarzda sözde "çözüm" bayra alt nda toplanm fl olmalar hiç flüphesiz bir tesadüf de ildir. Ayn flekilde gerici rejimin liberal ak l vericilerinin Kürt burjuvazisinin "entegrasyon" derecesini Türk devletinin Kürdistan'daki en önemli ve asl nda elinde kalan en son tutama olarak görmesi de ayn flekilde bofluna de ildir. Bir "demokratik sosyalist"in faflistten bozma bir liberal taraf ndan takdir edilen görüflleri bu aç dan son derce karakteristik ve bir o kadar da ö reticidir: "Tar k Ziya Bey i yirmi y ld r tan r m lar n bafl nda, terörü tasvip etmeyen baz Kürtler Kürt Ayd n nisiyatifi ad yla sivil bir platform oluflturmufllard. Birkaç defa ben de kat l p konuflma yapm flt m. Tar k Ziya Bey, herkesin sayg gösterdi i, bilge davran fll bir insand.... Dün de bugün de demokratik sosyalist oldu u için Kürt meselesine etnik milliyetçilik de il, sosyalist felsefe aç s ndan bak yor: Kürt burjuvazisi Türkiye ye entegre olmufltur, ayr lmay amaçlayan görüfller gerçekçi de ildir. Çözüm ço ulcu, demokratik, çok kültürlü bir yaklafl mla mümkün olabilir... Bu görüfllerini 1997 de Vatandafll k Aç s ndan Kürt Sorunu Ve Bir Çözüm Önerisi ad yla kitaplaflt rm flt. Yeni ç kan Lice den Paris e An lar m henüz okumad m; içindekilere bakt m, hem Türkiye deki sosyalist hareket hem Kürt hareketi hakk nda önemli bilgiler veriyor. Okuyaca m muhakkak. Tar k a abeye sayg lar sunuyorum, sa l k ve esenlik diliyorum." (Taha Akyol, Sosyalist Bir Kürt, Milliyet, 27 Nisan 2011) Böylesine "bilge davran fll ", ak ll ve uslu bir "sosyalist felsefe"ye ve "Kürt hareketine" hangi ak ll burjuva sa l k ve esenlikler dilemez ki! Ne var ki kimilerinin sa l k ve esenlik dilekleri bu tür bir "sosyalist felsefe"nin ve "Kürt hareketinin" ömrünün, bunlar n tap nd gerici ve çürümüfl sermaye diktatörlü ünün ömrüyle birlikte oldukça k salm fl oldu u gerçe ini ortadan kald rm yor. Bizzat rejimin kendisi ve onun gerici hükümetleri bu tür bar flç, "sivil" (siz burjuva okuyun) "çözüm" hayallerinin ne kadar gerçe e dönüflebilece i konusunda emekçi y nlar n gün be gün sert bir politik e itimden geçirmektedir. Tam da bu yüzden Türk burjuvazisi Kürt emekçilerinden umudunu her geçen gün biraz daha kesiyor ve "bölge"de son tutama olarak umutlar n "Kürt burjuvas n n (Türk devletine ve Türk burjuvazisine) entegreli ine" ba lamak zorunda kal yor. Bir baflka örnek. Son dönemde hükümete yak n yay n organlar nda bir Kürt sorunu uzman olarak öne ç kan flair Bejan Matur diyor ki: "Yeni bir Kürt s n f olufltu. Kentlileflme art yor. Bu sosyoloji er ya da geç siyasete yans yacak. Ama flu anda seçim baraj buna engel oluyor." Bu da önümüzdeki süreçte "bölgede" BDP'ye alternatif olabilecek bir burjuva siyasal güç oluflturabilmek için seçim baraj n n düflürülmesinin düflünülebilece ini göstermektedir. fiairden al haberi! Özü itibariyle kapitalist geliflmenin toplumdaki bütün çeliflkileri yumuflataca na ve çözece ine dair çocukça bir düflünceden ibaret olan ve bu yüzden de liberal flairlerin bile birer sosyolog edas yla kolayca aç klayabildi i liberal sosyoloji çok hofltur ama bir o kadar da tek yanl l ktan muzdariptir. "Yeni Kürt s n f n n" bir baflka temsilcisi olan slamc liberallerden Altan Tan ise - emekle pek iliflkisi olmamas na ve o da palazlanan Kürt burjuvazisini bir garanti olarak görmesine ra men- bölge gerçekli inden ve burjuvalaflman n kaç - n lmaz öteki yüzü konusunda biraz daha haberli görülüyor: "Bölgede bir orta s n f gelifliyor, her yerde lüks konutlar yükseliyor, büyük caddelerle lüks arabalar dolafl yor, vs... Öte yanda da fuhufl, uyuflturucu, lümpenleflme art yor. Bu koflullarda devlet ve AKP buray art k Afganistan gibi, PKK ve BDP de Arnavutluk gibi (sosyalist bir ülke gibi demek istiyor) yönetemeyece ini anlamal." BDP'nin öncülük etti i genifl "Emek, Demokrasi, Özgürlük" blo u içindeki slamc Kürt burjuvazisinin görüflü de böyle. Gerçekte kapitalist iliflkilerin geliflti i bir yerde, bir uçta küçük bir az nl k için zenginli in, refah n, lüksün, öte uçta da genifl y nlar için sefaletin, yozlaflman n, proleterleflmenin (ve lümpen-proleterleflmenin) birikmemesi mümkün de ildir. Bu sorunlar kal c olarak ortadan kald rma anlam nda bat daki en geliflmifl kentlerde hiçbir fley yapamayan ve yapamayacak olan burjuva hükümetlerin bölgeyi emperyalizmin Afganistan' yönetmeye çal flt gibi yönetmekten vazgeçse bile yapabilecek hiçbir fleyi ol- Devam s. 9 da 4 Baflka bir ulusu ezen uluslar asla özgür olamaz. (Marx)

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 43 KASIM 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 43 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 36 MAYIS 2009 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 36 (2009) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı