İZMİR KORDON YOLU PROJESİ: BİR KENTSEL VAKA TAKDİMİ. Utku CİHAN Yüksek Şehir Planc s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KORDON YOLU PROJESİ: BİR KENTSEL VAKA TAKDİMİ. Utku CİHAN Yüksek Şehir Planc s utkucihan@gmail.com"

Transkript

1 655 İZMİR KORDON YOLU PROJESİ: BİR KENTSEL VAKA TAKDİMİ Utku CİHAN Yüksek Şehir Planc s GİRİŞ Bu çal şman n amac ; 1973 y l nda Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onanan İzmir Metropoliten Alan Naz m İmar Plan 'nda yer alan İnciralt ndan başlayarak Bostanl ya kadar devam eden İzmir Körfezi k y band na yap lmas öngörülen metre genişlikteki dolgu önerisi ile başlayan bir projenin, diğer bir ad yla Kordon Yolu Projesi nin, daha sonralar İzmir - Urla - Çeşme Otoyolu Projesi kapsam nda çeşitli alternatifler geliştirilerek İkiztepe - Konak - Halkap nar - Doğanlar Kesimi projesi ile devam eden ancak günümüzde henüz tamamlanamam ş bu projenin tarihsel öyküsünün anlat lmas ve önerilen çözümün tart ş lmas d r. Kentlerin en önemli sorun alanlar ndan biri olan ulaş m problemlerinin çözümüne yönelik gerek merkezi gerekse yerel yönetimler taraf ndan çeşitli projeler haz rland ğ ve uyguland ğ bilinmektedir. Ancak uygulanmak istenen projelerin kentte yaşayanlar taraf ndan ne ölçüde kabullenildiği ve üzerinde uzlaş ld ğ gerek planc lar gerekse uygulay c lar taraf ndan sorgulanmas gereken önemli bir konudur. Kordon Yolu Projesinde Meslek Odalar n n, Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu nun ve kentteki diğer aktörlerin karş ç kmalar na rağmen srar edilmesi, dava süreçlerinin yaşanmas na, kaynaklar n ve zaman n boşa harcanmas na ve kentin merkezinde y llard r kaderlerini beklemekte olan köprüyol ayaklar n n İzmir in siluetinin bir parças haline gelmesine neden olmuştur. Sonuç olarak; köprüyol ayaklar n n İzmir Liman na bağlanarak sonland r lmas ve geri kalan ayaklar n ise y k lacağ ile ilgili proje, taraflar n söylemleri dikkate al narak ve analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yöntem Bu bildiride, problemin tan mlanmas, sürecin anlat lmas, taraflar n söylemlerinin değerlendirilmesi ve sonuç olarak öneri geliştirilmesine olanak sağlanmas aç s ndan Vaka Takdimi yöntemi benimsenmiştir. Vaka Takdimi yöntemi kentsel bir olaya uyarlanm şt r. İlk bölümde kent ile ilgili bir problem tan mlanm ş, ikinci bölümde kronolojik olarak olay n tarihsel öyküsü anlat lm ş, üçüncü bölümde taraflar n görüşleri tart şmaya aç lm ş ve sonuç bölümünde olay ile ilgili öneride bulunulmuştur. PROBLEM TANIMI Çal şma konusu olarak seçilen sorun alan, İzmir kent gündemini uzun süre meşgul eden Kordon Yolu Projesi kapsam nda yap lm ş olan Alsancak bölgesindeki köprüyol ayaklar d r. İkiztepe Konak Halkap nar otoyol projesinin Kent İçi Geçişi nin Kordon dan yap l p yap lamayacağ tart şma konusu olmuş, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum

2 656 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Kuruluşlar temsilcileri taraf ndan tart şma yarg ya taş nm ş, Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu taraf ndan al nan sit kararlar ve verilen mahkeme kararlar ile günümüze kadar tart ş lmaya devam edilmiştir. Sorun iki yönlü olarak tariflenebilir: Birincisi kamu kaynaklar n n kullan m, ikincisi ise Kordon daki yar m kalm ş köprüyol ayaklar n n İzmir in siluetinin bir parças haline gelmesi ve görüntü kirliliği yaratmas noktas ndad r. Konu, kamu kaynaklar n n kullan m ekseninde irdelendiğinde; 1991 y l nda yap lm ş olan bir projenin, inşaatlar n başlamas ve baz yat r mlar n yap lmas na rağmen tamamlanamam ş olmas bir sorun alan olarak görülmektedir. Projenin taraflar aras nda anlaşma sağlanamamas, karş ç k şlar olmas na rağmen projede srar edilmesi ve yaşanan süreç neticesinde kente yap lmas gereken kamu yat r m boşa harcanm şt r. Görüntü kirliliği aç s ndan değerlendirildiğinde ise; İzmir in d şa dönük yüzü olarak tariflenebilecek Kordon ve Liman bölgesindeki yar m kalm ş köprüyol ayaklar, kentin en prestijli alan nda görünüm aç s ndan kötü bir etki yaratmaktad r. Şekil 1 Kordon Köprüyol Ayaklar ÖYKÜ Kordon olarak tariflenen alan, İzmir Liman ndan başlay p Cumhuriyet Meydan na kadar olan sahil şeridini kapsar. Kordonboyu öteden beri ulaş m ilişkileri ve arazi kullan m ilişkileri aç s ndan, İzmir in prestij, sanat, kültür ve eğlence alan olmuştur. Bu haliyle Kordon sürekli bir çekim merkezi olma özelliğine sahip olup, Türk edebiyat yaz n nda say s z şaire ve yazara kaynakl k ederken, birçok şark ya ilham kaynağ olmuştur (Demirhan, 2003). Kordon, ilk oluşmaya başlad ğ 1850 li y llardan itibaren gerek rekreasyon gerekse ulaş m amaçl işlevler yerine getirmiştir (Atay, 2000). Bu anlamda kordon kent ve kentli için önemli bir aland r. İzmir in mevcut durumunun incelenmesi ve geleceğine ilişkin öneriler geliştirilmesi amac yla İzmir Belediyesi nin resmi davetiyle 1932 y l nda şehre gelen Alman Mimar Hermann JANSEN, 26 Nisan 1932 tarihli Yeni As r Gazetesi nde şimdiki 1. Kordon Yolu ve 2. Kordon Yolu hakk nda şu ifadeleri kullanm şt r: Konak Meydan ndan Ayd n Demiryollar iskelesine kadar istidat eden R ht m Caddesi, şehrin en k ymetli sokaklar ndan biri olacakt r ve bunun k ymeti ile muhafazas laz md r (Turan, 2007).

3 657 Jansen, o dönemde şimdiki Konak Meydan ile Liman aras ndaki alan n değerli bir alan olacağ n öngörmüştür. Zaten yap laşman n da mevcut olduğunu belirtmektedir. Bu alan n korunabilmesi için birinci kordona paralel metre gerisinde başka bir yol aç lmas gerektiğini söylemiş ve bunun ancak hemen yap l rsa mümkün olacağ n, ileride yap lmas n n mümkün olmayacağ n belirtmiştir. Kordon tarihin çeşitli dönemlerinde farkl fonksiyonlar yerine getirmiş olsa da var olduğu günden bu yana kentin d şa dönük yüzü olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Kent ve kentli için bu kadar değerli olan bir yerin çekişmelere ve mücadelelere konu olmamas mümkün değildir. Metropoliten Alan Naz m İmar Plan Kordon Yolu Projesi, Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ n n 1973 y l nda onaylad ğ İzmir Metropoliten Alan Naz m İmar Plan nda yer alan İnciralt ndan başlayarak Bostanl ya kadar tüm İzmir Körfezi çevresine, kamu kullan şl k y band ad alt nda metre genişlikte dolgu önerisi kapsam nda başlat lm ş bir projedir. Şekil Y l nda Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca Onaylanan Metropoliten Alan Naz m İmar Plan (Kaynak: İKNİP Raporu) Metropoliten alan ölçeğindeki plan doğrultusunda 1975 y l nda Belediye, Üçkuyular dan başlay p, Konak a gelecek biçimde bir yolun yap lmas n istemiştir. Bu şekilde, o dönem koşullar na göre imar planlar haz rlanm ş ve İmar ve İskan Bakanl ğ na onaya gönderilmiştir y l nda Bakanl ğ n planlar onaylamas üzerine, İkiztepe Konak Meydan aras nda k y band oluşturularak Mustafa Kemal Sahil Bulvar inşas na başlanm şt r. Bu amaç ile y llar n kapsayan süreçte İzmir Körfezi k y s nda kalan alanda dolgu işlemleri yap lm şt r (Turan, 2007). Karayollar Genel Müdürlüğü Projesi (Kaz kl Yol) İzmir Kordon Yolu süreci, dönemin Cumhurbaşkan n n 1991 y l nda İzmir i ziyareti s ras nda kordonda bir yol yap m önerisi ile başlar. Bunu üzerine o dönemki merkezi hükümet kent geçişi projesinin, İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu Projesi ne ek olarak yap lmas n uygun görmüşlerdir. Bu şekilde, kent geçişi yolu, İzmir Urla Çeşme Otoyolu kapsam nda Karayollar Genel Müdürlüğü nün yat r m program na al nm şt r. Bu önerinin ard ndan İzmir Karayolu Kent Geçişi ad yla bir proje haz rlanm şt r. Bu proje İkiztepe Kavşağ ndan

4 658 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 başlayarak Doğanlarda son bulan 24 km şehir içi ana yol özelliğinde bir yoldur tarihinde İkiztepe Konak Halkap nar k sm ihale aç lmadan Çeşme Otoyolu yüklenicisine ek bir sözleşme ile verilmiştir. Yüklenici firma Konak Halkap nar aras ndaki bu geçişin sağlanmas için 3 alternatif geliştirmiştir. Haz rlanan raporlar ve yap lan değerlendirmeler sonucunda en ideal olan n deniz dolgusu ve liman köprüyollar n kapsayan proje olduğu kanaatine var lm şt r. Bu gelişme üzerine, k y dolgusu üzerinde 3x2 şeritli yeni bir ana ulaş m koridoru oluşturulmas amac yla hem Karayollar 2. Bölge Müdürlüğü hem de Büyükşehir Belediyesi ortak hareket etmiştir. Bu kapsamda yol güzergâh na ait İmar Plan Revizyonu nu haz rlanm ş ve plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi nin karar ile uygun bulunmuştur. Kordon yolu projesi uygulamalar na böylece 1992 y l nda ilk ad m at lm şt r. İlk Sit Kararlar ve Konunun Yarg ya Taş nmas Bu döneme kadar ilgili kurumlar n proje üzerinde görüş birliği içinde olduğu ve bu tarihe kadar güzergâh üzerinde herhangi bir sit karar n n olmad ğ görülmektedir y l nda TMMOB a bağl İzmir de bulunan 17 meslek odas Kordon Yolu na karş ç km ş ve hukuki mücadeleye başlam şlard r y l konunun yarg ya taş nd ğ y ld r tarihinde TMMOB Mimarlar Odas taraf ndan, meclis karar ve Naz m Plan n iptali istemiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi nde dava aç lm şt r. Dava devam ederken, tarihinde Mimarlar Odas n n 1991 y l nda yapt ğ başvuru sonuçlanm ş ve 1 Numaral Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu nun 4840 say l karar ile Gümrük depolar ile Cumhuriyet Meydan aras ndaki kesimin tarihi sit ilan edilmiştir. Ayn tarihli diğer bir karar ile de Konak Meydan ve Yak n Çevresinin de tarihi sit olarak tescili karar verilmiştir ve sit kararlar nedeniyle İmar plan n n uygulamas durdurulmuştur. İkiztepe-Konak Kesimi tarihinde 1/5000 ölçekli naz m İmar Plan n n İkiztepe-Konak Kesimi Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onaylanm şt r. Mimarlar odas tarihinde İzmir 3. İdare Mahkemesi açt ğ imar plan n n iptali davas n n reddine karar verilmiş. Bunu üzerine Mimarlar odas karar temyize götürmüştür tarihinde Dan ştay 6. Dairesi, 3. İdare Mahkemesinin red karar n bozmuş, gerekçe olarak ise kordonun bir bölümünün tarihi sit olmas ve bilirkişi incelemesi yap lmadan karar al nm ş olmas gösterilmiştir y l nda ayr ca İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir 1 No lu KTVK Kurulu nun 4840 ve 4841 say l Gümrük Depolar Cumhuriyet Meydan aras, Konak meydan ve yak n çevresini kapsayan sit kararlar n n iptali istemi ile İzmir 4. İdare Mahkemesine dava açm şt r tarihinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi 4840 ve 4841 say l sit kararlar n n iptali istemiyle açt ğ davalardan feragatini istemiş ve bu nedenle İzmir 4. İdare Mahkemesi nce al nan kararla İBB nin açt ğ iptal davas reddedilmiştir tarihinde İzmir 1 No lu KTVK Kurulu bir karar alm ş ve Kordon boyu Sit Alan Koruma Amaçl İmar Plan haz rlanmas n istemiştir. Konak Halkap nar Kesimi tarihi İzmir-Çeşme Otoyolu Kent İçi Geçişi 1/5000 ölçekli Karayolu Sahil Dolgu Naz m İmar Plan n n Konak Halkap nar aras ndaki bölümünün, Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onayland ğ tarihtir tarihinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Cumhuriyet Meydan ile Konak Meydan aras nda kalan bölüm sit alan kapsam nda kald ğ ndan daha sonra değerlendirileceği belirtilerek Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onanm şt r tarihinde Mimarlar Odas tarihinde Bakanl kça Onanan

5 659 1/1000 ölçekli K smi Uygulama İmar Plan na karş l k olarak, tüm kordonun sit ilan edilmesi için 1 No lu KTVK Kuruluna başvurmuştur. Ancak olumlu yan t alamad ğ ndan işlemin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi ne dava açm şt r. 1 Nisan 1997 de Cumhuriyet Meydan - Liman aras nda Kordon da k y dolgusuna başlanm şt r. Gümrük Depolar ile Cumhuriyet Meydan aras ndaki alan n sit ilan edilmesi nedeni ile bu bölgedeki Karayolu Geçişi Dolgu Alan Naz m İmar tarihinde onaylanan plan ile iptal edilir tarihinde Mimarlar Odas İzmir Şubesi taraf ndan talep edilmesi üzerine, İzmir 1 Nolu KTVK Kurulu taraf ndan 1. Kordon un Cumhuriyet Meydan ile Alsancak Liman aras ndaki kesiminin de Tarihi Sit olarak tescili gerçekleştirilmiştir. Bu karara ilişkin tutanakta, Kordon un kentsel manada sahip olduğu önem ve özel konum, kentin denizle olan ilişkisinin kopmamas n n gerekliliği, orijinal k y çizgisini değiştiren faaliyetlerin önlenmesi gerektiği gibi konulara yer verilmiştir. 1 No lu KTVK Kurulu nun ald ğ bu karar, tarihinde Kültür Bakanl ğ taraf ndan iptal edilmiştir ve dönemin kurul başkan görevden al nm şt r. İptale gerekçe olarak da önceden sit alan ilan edilmiş bir bölgenin genişletilmesinin yetki d ş bir işlem olmas gösterilmiştir. İzmir 2. İdare Mahkemesi tarihinde, İzmir 1 No lu KTVK Kurulu nun Kordon u bütünüyle Tarihi Sit ilan eden karar n iptal eden Kültür Bakanl ğ n n işlemine yönelik iptal istemini hakl bularak önce yürütmeyi durdurma sonrada ard ndan tarihinde iptaline karar vermiş. Böylelikle Kordon bütünüyle tarihi sit olarak tekrar tescilli hale gelmiştir. 17 Nisan 1999 da yerel yönetim seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanl ğ na Ahmet PİRİŞTİNA n n seçilmesi ve yeni belediye yönetim, yarg kararlar na ve hukuka mutlaka bağl kalacağ n aç klam şt r. Bu kararlar n ard ndan yol çal şmas durdurulmuştur. İkiztepe Konak- Halkap nar aras ndaki imar planlar n n iptali ve Kurul taraf ndan bölgeye ilişkin al nan sit kararlar üzerine, Koruma Amaçl Naz m İmar Plan haz rlanm şt r. Planlar tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi nce kabul edilmiş ve ayr ca tarihinde İzmir 1 No lu koruma kurulu taraf ndan 8349 say l karar ile uygun bulunmuştur. Ancak kurulun ald ğ 8349 say l karar yarg ya intikal ettirilmiş ve iptali gerçekleşmiştir. Bu karar yerine Kurul yeni bir karar alm ş Koruma amaçl İmar Plan n tekrar uygun bulmuştur tarihinde Gümrük depolar ile Halkap nar Kavşağ aras ndaki alana yönelik Konak Alsancak K y Kesimi Koruma Amaçl Naz m İmar Plan onaylanm şt r. 16 Eylül 2000 de projeye göre alanda yap lan uygulamalar tamamlanm ş, alan rekreasyon alan ve yeşil alan olarak kullan ma aç lm şt r. Şekil 3 Kordon Rekreasyon Alan Düzenlemesi 2002 y l nda Karayollar Genel Müdürlüğü 1. Kordon un tarihi sit ilan edilmesini sağlayan 7089 say l İzmir 1 No lu KTVK Kurulu karar n n yeniden iptali için yeniden mahkemeye başvurmuş. İzmir 1. İdare Mahkemesi dava konusu kurul kararlar n yerinde bularak yürütmenin durdurulmas istemini reddetmiştir. Bu karar kurum taraf ndan temyiz edilmiş ve

6 660 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Dan ştay 6. Dairesi, tarihinde ald ğ karar ile 1. İdare Mahkemesinin karar n uygun bularak istemin reddine karar vermiştir. Dan ştay 6. Dairesinin bu karar İkiztepe Konak Halkap nar Kent İçi Geçişi projesinin sonu olarak nitelendirilebilir tarihinde Konak Kemeralt ve Çevresi Koruma Amaçl Naz m İmar Plan Büyükşehir Belediyesi taraf ndan onaylanm şt r tarihinde Alsancak K y Kesimi Koruma Amaçl Naz m İmar Plan ve Halkap nar Zafer Payz n Kavşaklar Naz m İmar Plan Büyükşehir belediyesi taraf ndan onaylanm şt r. Ve son olarak alan ile ilgili tarihinde Konak Koruma Amaçl Naz m İmar Plan onaylanm şt r. TARAFLAR VE GÖRÜŞLERİ Kordon un doldurulmas ile elde edilen alanda, Çeşme otoyolu ile bağlant l kentiçi geçişi projesinin uygulanmak istenmesi ile ilgili olarak yaşanan süreçte: Ulaş m, şehircilik bilimi ve ilkeleri, kent estetiği, görsel uyum, kirlilik, sosyal uyum, SİT, mega proje, hukuk, etik gibi kavramlara vurgu yap lm şt r. Bu vurgulardan her biri veya baz lar farkl aktör gruplar taraf ndan oluşturulmuştur. Bu aktörler, Kordon Otoyolu nu yapmak isteyenler ve yap m na karş ç kanlar olarak iki grup olarak ifade edilirse; Birinci grupta olanlar; bürokrasi, kent içi ulaş m kararlar ve kentsel kapitali araç olarak kullan p kamuoyu desteği aram şlard r. İkinci grupta olanlar ise; yarg kararlar, SİT kararlar, sivil toplum ve toplumsal muhalefet gibi araçlarla karş bir kamuoyu oluşturmuşlard r (Demirhan, 2003). Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ 1973 y l nda, o zamanki ad ile İmar ve İskan Bakanl ğ olan Bakanl ğ n İzmir için yürütülen Metropoliten plan çal şmalar nda, kentin gelişimi için ihtiyaç duyulan aç k alanlar teknik ve sosyal altyap alanlar n n oluşturabilmesi amac ile İzmir Körfezi k y s na kamu kullan şl k y band oluşturulmas kapsam nda İzmir Karayolu Kent Geçişi Projesi ad alt nda k y dolgu alanlar öneren plan haz rlanarak Bakanl kça onaylanm şt r. Bakanl ğ n ald ğ bu karar Kordonboyu na dolgu yap lmas na yasal olanak sağlamaktad r. Ancak bu plan iyi incelendiğinde dolgu alanlar n n daha çok rekreasyon amaçl önerildiği görülmektedir (Demirhan, 2003) y l nda Kordon dolgusunu bar nd ran Metropoliten Alan Naz m İmar Plan Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onaylanm şt r. Bu plan n varl ğ deniz dolgusunu yasal hale getirmektedir y l nda Bakanl ğ n, İkiztepe Konak Meydan aras nda k y band n n oluşturulmas n kapsayan planlar onaylamas üzerine, Mustafa Kemal Sahil Bulvar inşas na başlanm şt r. Bu amaç ile y llar n kapsayan süreçte İzmir Körfezi k y s nda kalan alanda dolgu işlemleri yap lm şt r y l nda 1/5000 ölçekli naz m İmar Plan n n İkiztepe - Konak Kesimi, 1996 y l nda İzmir-Çeşme Otoyolu Kent İçi Geçişi 1/5000 ölçekli Naz m İmar Plan n n Konak Halkap nar aras ndaki bölümü ve 1997 y l nda haz rlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onanm şt r.

7 661 Ayr ca dönemim gazete haberleri incelendiğinde Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ n n Kordon Yolu Projesine destek verdiği ve Kordon Yolu Projesinin uygulanmas nda taraf olduğu görülmektedir. Dönemin bakan ve müsteşarlar n n yapt ğ aç klamalar ve gazete haberlerine göre; Kent Geçişi Projesi nin asla rafa kalkmad ğ vurgulanmakta, kent geçişi için farkl alternatiflerin geliştirildiği anlat lmaktad r. Karayollar Genel Müdürlüğü Karayollar Genel Müdürlüğü, o dönemde Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ na bağl olarak çal şmaktayd. Otoyol yap m çal şmalar n üstlenmesi nedeni ile tart şman n teknik anlamda yetkili taraf n temsil etmektedir. Karayollar Genel Müdürlüğü taraf ndan yap lan tüm aç klamalarda Kordon Yolu Projesinin yap lmas gerektiği üzerinde srarla durulmaktad r. Yap lan aç klamalarda kent içi trafik sorunun bu proje ile çözüleceği vurgulanm şt r. Ayr ca Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu nun alan ile ilgili ald ğ Sit kararlar n n iptali için yarg ya başvuran taraflardan biridir. İzmir 1 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu İzmir 1 No lu KTVK Kurulunun o dönemde ald ğ kararlardan baz lar şunlard r: tarih ve 4840 say l karar: Gümrük depolar ile Cumhuriyet Meydan aras nda kalan kesimin tarihi sit ilan edilmesi (Mimarlar Odas İzmir Şubesi nin talebi) tarih 4841 say l karar: Konak Meydan ve Yak n Çevresinin Tarihi Sit olarak tescili - (Mimarlar Odas İzmir Şubesi nin talebi) tarih ve 4842 say l karar: İkiztepe Konak Halkap nar Projesinin 1/1000 Ölçekli İmar Plan n n değerlendirilip, söz konusu 4840 ve 4841 say l kararlar ile belirlenen tarihi sit alanlar n n olumsuz etkilenmeleri nedeniyle uygun olmad ğ na karar vermiştir. (İzmir Büyükşehir Belediyesi talebi) tarih ve 5909 say l karar: Kordon tarihi sit alan Koruma Amaçl imar Plan haz rlanmas istemi karar vermiştir. (İzmir 1 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu talebi) tarih ve 7089 say l karar: 1. Kordon un cumhuriyet meydan ile Alsancak liman aras ndaki kesiminin tarihi sit olarak tesciline karar verilmiştir. (Mimarlar Odas İzmir Şubesi nin talebi) tarih ve 7090 say l karar: Tarihi Sit olarak tescil edilen Cumhuriyet Meydan n n da deniz dolgusu yap lmas na ilişkin yap lan değerlendirmede öneri uygulaman n KTVKK kararlar na ayk r olduğuna karar verilmiştir. (Mimarlar Odas İzmir Şubesi talebi) tarih ve 9187 say l karar: 1/5000 ölçekli Konak Kordon Alsancak K y Kesimi Koruma Amaçl Naz m İmar Plan n n onaylanmas na karar verilmiştir. (İzmir Büyükşehir Belediyesi talebi) İzmir 1 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu, 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu na dayanarak Kordon dan yol geçmesini engelleyecek Sit kararlar alm ş ve tart şman n taraf haline gelmiştir. Yarg Yaşanan süreç içerisinde birçok defa mahkemelere başvurulmuştur. Mahkemeler sürecin direk taraf olmasalar da bilirkişilik sistemi nedeniyle dolayl yoldan taraf olmuşlard r.

8 662 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 1992 y l nda Kordonboyu ndan geçirilecek otoyol kent içi geçiş projesini içeren 1/5000 ölçekli Naz m İmar Plan değişikliğini onaylamas ndan sonra bu karar n iptali istemi ile Mimarlar Odas nca İzmir 3. İdare Mahkemesine iptal davas aç lm şt r. Bu davada Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ lehine karar al nmas üzerine Mimarlar Odas da 3. İdare Mahkemesinin ald ğ karara karş Dan ştay a temyiz başvurusunda bulunmuştur. Gümrük Depolar -Cumhuriyet Meydan aras ndaki Tarihi SİT karar n n kald r lmas için İzmir Büyükşehir Belediyesi nin açm ş olduğu dava İzmir 4. İdare Mahkemesince reddedilmiştir. Kordon u bütün olarak SİT ilan eden karar n Kültür Bakanl ğ nca iptal edilmesine ilişkin olarak İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma karar alm şt r. Kordonyolu nun yap lmas na dayanak oluşturan 1/5000 ölçekli Naz m İmar Plan n n TMMOB Mimarlar Odas n n ve Baro nun başvurusu üzerine Dan ştay 6. Dairesinin verdiği 5794 say l kararla, Koruma Kurulu nun yöreye ilişkin Tarihi SİT Karar n n varl ğ n n dikkate al nmam ş olmas gerekçesiyle tümüyle iptal edilmiştir. Odalar ve Dernekler Başta Mimarlar Odas ve Şehir Planc lar Odas olmak üzere TMMOB a bağl meslek odalar sürecin baş ndan beri kordon yolu projesine karş ç km şlard r. TMMOB Mimarlar Odas Mimarlar odas konuyu yarg ya taş yan ilk kurum olmuştur. Mimarlar Odas ndan yap lan ilk talep 1991 tarihinde KTVK Kuruluna olmuştur. Kurul 1994 y l nda bu talep üzerine Gümrük Depolar ile Cumhuriyet Meydan aras n Tarihi Sit alan olarak ilan etmiştir y l nda Mimarlar Odas, Naz m Plan n iptali istemiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi nde dava açarak yarg sürecini başlatm şt r y l nda ilan edilen sit karar gerekçesi ile bu davay kazanm ş ve plan iptal edilmiştir y l nda tekrar onanan plana Mimarlar Odas n n açt ğ dava sonucu 1998 y l nda tekrar iptal edilir. Mimarlar Odas süreç boyunca tart şman n takipçisi ve taraf olmaya devam etmiştir. Bunlara ek olarak Mimarlar Odas, kent içi trafik sorununa yönelik farkl çözümler üretilebileceğini göstermek amac yla k sa sürede alternatif planlar üretmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. TMMOB Şehir Planc lar Odas Şehir Planc lar Odas, Mimarlar Odas ile birlikte sürecin takipçisi konumundad r. Yolun projelendirilme ve dolgu yap m aşamalar nda bas n aç klamalar ile kamuoyunu bilgilendirmiş ve Kordon dan otoyol geçirilmesinin karş s nda durmuştur. Şehir Planc lar Odas n n yapt ğ bas n aç klamalar ndan yola ç karak kordon yoluna karş ç k ş nedenleri şu şekilde s ralanabilir: - Yolun hukuk kurallar na ve şehircilik ilkelerine ayk r olduğu, - Sorunun parçac yaklaş m ile çözülmeye çal ş ld ğ, - Bu tür çözümlerin kentlerin gelişiminde ki karmaş k etkileşim özelliklerinden dolay yeni sorunlar ç karacağ veya sorunlar daha da büyüteceği,

9 663 - Bunun yerine kentsel sorunlar n bu karmaş k etkileşim sürecinde bütünsel yaklaş mlarla ele al nmas gerektiği, - Böyle bilimsel bir yaklaş m n dikkate al nmam ş olmas, - Plan yap m sürecinde ilgili kurumlar n görüşlerinin al nmam ş olmas, - Bu yol ile ilgili kentsel bir ulaş m karar al nmad ğ, - Önemli bir karar olmas na rağmen kentlinin bilgilendirilmediği, - Kentsel duyarl l ğ n motive edilmediği ve kentin görüşlerine sayg duyulmad ğ şeklindedir. Yerel Yönetimler İzmir Büyük Şehir Belediyesi nin Kordonyolu hakk ndaki düşünceleri, görev yapan Belediye Başkanlar n n siyasal tercihleri ve vizyonlar doğrultusunda farkl laşmaktad r. Seçimle gelen Belediye Başkanlar na bağl olarak izlenen tutum ve eylem de değişkenlik göstermektedir. (Demirhan, 2003) Yüksel ÇAKMUR Dönemi ( ) tarihler aras nda görev yapan Belediye Başkan Yüksel ÇAKMUR otoyolun proje aşamas na rastlamaktad r y l nda işbaş yapan Belediye Başkan Yüksel ÇAKMUR, kent içi trafiğin rahatlat lmas için bu yolun gerekli olduğunu vurgulam ş ve projenin halka duyurulmas nda görev alm şt r. Projenin İzmir in ulaş m sorununa köklü ve kal c çözüm getireceğini, bu nedenle İzmir e tarihinin en büyük yat r m n n yap ld ğ n söylemiştir. Burhan ÖZFATURA Dönemi ( ) tarihleri aras görev yapan Belediye Başkan Burhan ÖZFATURA ise otoyol projesinin uygulamas na yönelik olarak k y dolgusu çal şmalar n başlatm şt r. Bir önceki dönemde kararlar al nm ş ve plan onaylanm ş projeyi yeni belediye yönetimi de sahiplenmiştir. Projenin uygulanmas için çaba sarf edilmiştir. Çeşitli dönemlerde gazete haberlerine yans yan aç klamalar nda, Kordon dan mutlaka yol geçirilmesi gerektiğini ve proje ile trafik ak ş n n güçleneceğini belirtmektedir. Ahmet PİRİŞTİNA Dönemi ( ) 1999 y l nda seçilen Belediye Başkan Ahmet PİRİŞTİNA ise, otoyol yap m n n durdurulmas ve dolgu alan n rekreasyon alan haline getirilmesi konusunda önemli eylemler gerçekleştirmiştir. Yeni Belediye Başkan ilk aç klamas nda hukuk kurallar na bağl kalacağ n aç klam şt r. Böylece o güne kadar otoyol kent içi geçişinin yap m na taraf olan İzmir Büyükşehir Belediyesi görüş değiştirerek Kordon dolgusunu rekreasyon alan olarak düzenlemiştir tarihli ve 05/268 no lu meclis karar ile 1996 y l nda Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onaylanan ve Kordon dolgusunu içeren 1/5000 ölçekli plan, Koruma Kurulu kararlar dikkate al narak İzmir Büyük Şehir Belediyesi nce iptal edilmiştir tarihli ve 05/268 say l İzmir Büyük Şehir Belediyesi meclis karar ile Koruma Kurulu karar ve Dan ştay karar dikkate al narak Belediye uzmanlar taraf ndan haz rlanan 1/5000 ölçekli plan oybirliği ile kabul edilmiştir.

10 664 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Aziz KOCAOĞLU Dönemi (2004-.) İzmir Büyükşehir Belediyesi nin şuan baş nda bulunan Aziz KOCAOĞLU, Piriştina döneminde rekreasyon alan olarak tasarlanan Kordon un ayn amaçla kullan m n devam ettirmiştir. Yar m kalan köprüyol ayaklar sorununun çözüme kavuşturulmas ile ilgili girişimlerde bulunmuş, köprüyol ayaklar n n limana indirilmesi ile ilgili projeye destek vermiştir. Bas na yans yan aç klamalar nda; köprüyol sorununun k sa sürede çözüleceği, liman önündeki köprüyollar n limana indirileceğini, Kordon da kalan köprüyol ayaklar n n ise kald r lacağ n belirtmiştir. Kordon Otoyolunu Önleme Girişimi ve Diğer Çevre Hareketleri Kordon Otoyolu Önleme Girişimi, Kent İçi Geçişi yolunun yap m na karş, İzmir deki sivil toplum kuruluşlar taraf ndan oluşturulan sivil bir girişimdir. Girişimin sözcülüğünü dönemin Şehir Planc lar Odas Başkan Tuncay Karaçorlu üstlenmiştir. Girişim o dönemde çeşitli bas n aç klamalar eylemler gerçekleştirerek kordon yoluna tepki göstermişlerdir Ocak ay nda Alsancak İskelesi yak n nda fidan dikerek 6 şeritli yola karş olduklar n, bu alan rekreasyon alan olarak kabul ettiklerini simgelemişlerdir. Yap lan dolgu işleminin hukuk ve insan haklar na ayk r olduğunu söylemişlerdir. (Gazete Ege, 9 Ocak, 1998). Kordon Yolu Projesi ne karş ç kan diğer bir grup çevreye duyarl avukatlar n oluşturduğu Çevre Hareketi Avukatlar d r. Bu harekete o dönemde Noyan ÖZKAN sözcülük etmiştir. İzmir Çevre Hareketi Avukatlar, Kordonyolu Projesi nin durdurulmas, kamu zararlar n n geri al nmas ve yöneticilerin cezaland r lmas için Cumhurbaşkanl ğ, Başbakanl k ve Bakanl klar n Teftiş Kurullar na müracaatta bulunmuşlard r. Avukat Noyan Özkan, Bay nd rl k Bakanl ğ, Karayollar Genel Müdürlüğü, Karayollar Bölge Müdürlüğü ve İzmir Valiliği nin gerekli hukuksal araşt rmalar yapmadan projeye başlad klar n öne sürerek, projenin hukuk yollar ile durdurulduğunu söylemiştir. Tamamlanamayacağ önceden bilinen projeye trilyonlar harcand ğ n, bu harcanan paralar n, vergisini veren yurttaşlar n cebinden ç kt ğ n ve kamunun zarara uğrat ld ğ n belirtmiş, dava aç lmadan önce sorumlu kamu yöneticilerinin taş n r taş nmaz mallar na tedbir konulmas n talep etmiştir. (Gazete Ege, 4 Mart 1998) SONUÇ VE ÖNERİLER Kentlerin en önemli sorun alanlar ndan biri olan ulaş m problemlerinin çözümüne yönelik gerek merkezi gerekse yerel yönetimler taraf ndan çeşitli projeler haz rland ğ ve uyguland ğ bilinmektedir. Ancak uygulanmak istenen projelerin kentte yaşayanlar taraf ndan ne ölçüde kabullenildiği ve üzerinde uzlaş ld ğ gerek planc lar gerekse uygulay c lar taraf ndan sorgulanmas gereken önemli bir konudur. Kordon Yolu Projesinde Meslek Odalar n n, Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu nun ve kentteki diğer aktörlerin karş ç kmalar na rağmen srar edilmesi, dava süreçlerinin yaşanmas na, kaynaklar n ve zaman n boşa harcanmas na ve kentin merkezinde y llard r kaderlerini beklemekte olan köprüyol ayaklar n n İzmir in siluetinin bir parças haline gelmesine neden olmuştur.

11 665 İzmir in en önemli sorunlar ndan biri ulaş md r. Ancak dönemin belediye başkanlar Çakmur ve Özfatura n n yapt ğ gibi ketin bir sorunun çözerken başka sorunlara yol açmak, kentin deniz ile bağlant s n koparmak ve kentliye bu yolla bedel ödetmek rasyonel bir çözüm yolu değildir. Bu iki başkan görev sürelerinin sonuna kadar Kordon u doldurularak elde edilen alanda kent içi geçişi projesinin uygulamaya geçirilmesini desteklemişlerdir. Ancak, büyük bir halk desteği ile belediye başkanl ğ n kazanan Ahmet PİRİŞTİNA 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl İmar Plan değişikliği yaparak, Dan ştay Karar ve KTVK Kurulu tavsiyeleri dikkate alarak Kordonboyu nu rekreasyon alan haline getirtilmiştir. Dolgu yap lm ş olan alana, k y yasas gereğince ve hukuka uygunluk aç s ndan hiçbir yap yap lmam ş, kald r mlar n genişlikleri art r larak alan n deniz ile yeniden ilişkilendirilmesi sağlanm şt r. Taş t trafiği ise iki şeritli hale getirmiş olup yol taban parke döşenerek yol bir servis yolu haline getirilmiştir. Ayr ca dolgu alanlar na denize paralel olacak şekilde bir bisiklet yolu ve koşu band oluşturulmuştur. Biri Alsancak iskelesi önünde diğeri de Gündoğdu da olmak üzere iki meydan tasarlanm şt r. K y da ve dolgu alan n üzerinde, plastik sanat öğeleri ve gerekli kent mobilyalar d ş nda başka mimari eleman bulunmamaktad r. Bütün bu çal şmalar sonucunda m² yaya ve m² yeşil alan yarat lm şt r. Böylece İzmir in simgelerinden olan Kordon un çağdaş bir uygulama ile yeniden denizle ilişkisi kurulmuş, kent yeniden denizle bar ş k konuma getirilmiştir. Ancak Kordon un rekreasyon alan olarak düzenlenmesine rağmen zaman zaman yap lan aç klamalar dikkat çekici olmaktad r tarihinde Ulaşt rma Bakan ile Bay nd rl k ve İskan Bakan n n bas na yans yan aç klamalar dikkat çekicidir. Viyadükler tamamlanacak, milyonlarca dolarl k yat r mlar yar m kalamaz, tüyü bitmemiş yetimin hakk var ( Hürriyet Gazetesi, ). Ayr ca Karayollar n n haz rlad ğ İzmir Karayolu Kent Geçişi Projesi adl kitapç ğ n bitiş k sm ndaki ifadeler de dikkat çekicidir: Daha önceki yerel yönetimlerce desteklenmiş olan bu projenin her şeye rağmen ilgili kurum ve kuruluşlar n mutabakat ile devletin yat r mlar na sahip ç k larak yap lan işlerin boşa gitmesine sebep olmadan Konak - Alsancak K y Kesimi ile ilgili gerçek bir koruma amaçl imar plan haz rlanarak çözüme kavuşturulmas imkan hala mevcuttur (İzmir Karayolu Kent Geçişi Projesi, s:9, 2001). Kordonboyu na yeni yap lan düzenlemelerden sonra medyadaki bir yorumda da şu ifadelere yer verilmiştir: İzmir, muhteşem bir park kazand (!) Kordon a yap lmas düşünülen 6 şeritli yol için 32.5 trilyon harcanarak doldurulan deniz, çevreciler yüzünden, önce otopark, şimdide park oldu Hay rl olsun! (Star Gazetesi, 5 Ocak, 1999). İzmir özelinde geliştirilecek bu tür bir projede, temel olarak dikkate al nmas gereken 3 nokta bulunmaktad r: - Bir k y kenti olarak İzmir'in doğal ve tarihi karakteri, - Kentlilerin denizle doğrudan ilişki içinde olduklar Kordon'un özellikleri - Bir bütün olarak kentin denizle bağlant s Kordon Yolu Projesi nde bu üç nokta dikkate al nmam şt r. Karayollar Genel Müdürlüğü nün Bay nd rl k ve İskân Bakanl ğ ndan ald ğ 8 Nisan 1991 tarihli Bakan Oluru nda Kordon dan geçirilecek otoyolun gerekçesi "...şehir bağlant s şehir içi yoğun trafik dolay s yla otoyolun başlang ç noktas na ulaşmay büyük çapta

12 666 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 güçleştirecektir. İzmir - Urla otoyolunun İzmir şehrine tam hizmet verebilmesi için şehir bağlant s n n sahili takip ederek Alsancak liman n n arkas ndan İzmir şehir karayolu geçişindeki Halkap nar kavşağ na bağlanmas gerekli görülmektedir" biçiminde aç klanmaktad r (Türksoy, 2010). Kent İçi Geçişi projesi henüz ortada yokken İzmir _ Urla otoyolu çal şmas başlam şt r. Ancak İzmir Urla yolunun kente tam hizmet verebilmesi için Kent İçi Geçişi nin olmas gerektiği belirtilmektedir. Yani İzmir Urla Otoyolu inşaat na başland ğ nda kente gelip saplanacağ bilinmektedir. Buna rağmen proje tamamlanm ş ve yol hizmete aç lm şt r. Dolay s yla İkiztepe Konak Halkap nar istikametinde yol ihtiyac n doğmas na asl nda İzmir Urla Otoyolu neden olmuştur. Bu örnekte olduğu gibi, kent içi ulaş mda sergilenen parçac yaklaş mlar sorunlar çözmek yerine, içinden ç k lmaz yeni sorunlar ortaya ç karmaktad r. Bu nedenle kent içi ulaş m sistemleri bir bütün olarak ele al nmal d r. Ulaş m projelerinde yat r m hangi kurum taraf ndan yap l rsa yap ls n, kent ve kentlinin ihtiyaçlar ve görüşleri de dikkate al narak projelendirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Liman Viyadüklerinin Sonland r lmas Projesi 17 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete de yay nlanan Tebliğ gereği İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu, İkiztepe-Konak-Halkap nar-doğanlar Kesimi Liman Viyadüklerinin sonland r lmas na ilişkin Karayollar Genel Müdürlüğü'ne ait projenin Konak İlçesi s n rlar içinde yer alan Karayolu Viyadüklerinin Alsancak Liman Bağlant s na İlişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanl ğ taraf ndan haz rlanan ve 2 (iki) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli imar plan değişikliği ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli naz m imar plan değişikliğinin onaylanmas na, karar verilmiştir. Uygulanan proje, İkiztepe Konak Halkap nar - Doğanlar Kesimi Liman köprüyol ayaklar n n Alsancak Liman na bağlanmas n ; kara taraf nda bulunan şeritlerin limana içerisine indirilmesini ve deniz taraf nda bulunan şeritlerin ise Liman Caddesi ne bağlanmas n içermektedir. Uygulanan bu proje; Kent Geçişi Projesi kapsam nda yap lan 1. Kordondaki köprüyol ayaklar na herhangi bir çözüm üretmemekte, Kent İçi Geçişi nin nas l sağlanacağ ile ilgili bir öneride bulunmamakta, Deniz taraf ndaki şeritlerin Liman Caddesi ne bağlanmas nedeni ile oluşacak trafik yükü ile ilgili herhangi öneride bulunmamaktad r. Projenin görünürdeki tek amac özelleştirme kapsam nda olan Alsancak Liman na ulaş m n rahatlat lmas n sağlamakt r. KAYNAKLAR Budgell, B. (2008) "Guidelines to the writing of case studies." PubMedCentral. Dec. The Canadian Chiropractic Association. Cohen H. (2009) "How to write a patient case report." American Journal of Health-System Pharmacists, Inc. Çilingir T. (2009), "İzmir de Bir Planlama Sorunu: Ulaş m, Bir Erişim Sorunu: Planlama" İzmir Ulaş m Sempozyumu Demirhan Y. (2003) Planlama Sürecinde Aktörlerin Temsil Sorunsal ve Kentsel Sosyal Hareketler: İzmir Kordon Yolu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

13 667 İBB, (2006) 1/25000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Naz m İmar Plan Raporu Okçu O. (2003) Kamusal Bir Aç k Alan Olarak Kentsel K y Düzenlemelerinin İrdelenmesi İzmir Kordonboyu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü TMMOB Şehir Planc lar Odas İzmir Şubesi Arşivi Turan M. K. (2007) İzmir Büyükşehir Bütünündeki Büyük Ölçekli Yat r mlar n Kent Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlamas ve İdari Yarg Aç s ndan Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN YETKİSİNDE İNCİRALTI SÜRECİ. Nehir YÜKSEL Şehir Planc s nynehir@gmail.com

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN YETKİSİNDE İNCİRALTI SÜRECİ. Nehir YÜKSEL Şehir Planc s nynehir@gmail.com 39 MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN YETKİSİNDE İNCİRALTI SÜRECİ Nehir YÜKSEL Şehir Planc s nynehir@gmail.com Toplumsal bir süreç olarak planlama; eşitlikçi, adil, özel ç kar gözetmeyen, kamu yarar n gözeten,

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 305 İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr Yard.Doç.Dr. M. Y ld r m ORAL yildirim.oral@deu.edu.tr

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR 1 ARALIK 2015 1 İZMİR KRUVAZİYER LİMANI İMAR PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

SAKARYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE

SAKARYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. SAKARYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Detaylı

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2010/868 İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Vekili : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI 8-29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Kanunu I(A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası 9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com 701 İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com GİRİŞ Ege Bölgesi doğal ve tarihi zenginliklerinin yan s ra tar mdan madenciliğe,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119 24 Temmuz 2013 Sayı : 28717 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 KARAR NO : 2013/119 KONU Kurulumuzca; : TEİAŞ İştirak Hissesi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2013 tarih ve 5352 sayılı yazısına istinaden,

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 519 KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi lsinmaz@hotmail.com GİRİŞ Bugün ülkemizde kentleşme olgusunun gelişimi

Detaylı

PLANLAMA DA KAMU YARARI BAĞLAMINDA İZMİR DE NEOLİBERAL KENTLEŞME UYGULAMALARI. Müberra Cansu İŞVEN Şehir Planc s

PLANLAMA DA KAMU YARARI BAĞLAMINDA İZMİR DE NEOLİBERAL KENTLEŞME UYGULAMALARI. Müberra Cansu İŞVEN Şehir Planc s 345 PLANLAMA DA KAMU YARARI BAĞLAMINDA İZMİR DE NEOLİBERAL KENTLEŞME UYGULAMALARI Gülnur ÇEVİKAYAK Yüksek Şehir Planc s gulnurvuruskan@gmail.com Müberra Cansu İŞVEN Şehir Planc s cansucnss@gmail.com Nehir,

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin durdurulması, keşif ve bilirkişi incelemesi taleplidir. İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No:

Detaylı

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org 95 2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org İnsanlara en yak n yönetişim katman olan yerel ve bölgesel yönetimler, eşitsizliklerin sürmesi ve artmas na karş mücadelede

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453

9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453 9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453 Şişli İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi ne ait 11.08.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının şehircilik ilkelerine

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR-

Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR- Gölbaşı İlçesi 25 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü BUTTİM Köprülü Kavşağı Buttim Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri İşi kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece, mevcut kavşaktaki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh:31.03.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU Büyükşehir

Detaylı

MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU 2017 1. KONUMU Muradiye(Yunusemre-Manisa) Revizyon Nazım Ġmar Planına askı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden,

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1996/29 KARAR NO : 1996/81 ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, başvurunun 2247 sayılı Yasanın 1. ve 24. maddeleri

Detaylı