Baflkanlar hesap verdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkanlar hesap verdi"

Transkript

1 SAYFA 01 N SAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde ise baflkanlar n yapamad klar vard Istasyonda icraat n içinden Konak ta Çakma Bakan tart flmas H. brahim fienol Baflkan fienol dan ABD benzetmesi GAZ EM R Belediye Baflkan Halil brahim fienol, görev süresinde geride kalan 1 y l de erlendirdi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na konuflmas nda s k s k teflekkür eden ve Büyükflehir in Gaziemir e yapt hizmetleri anlatan fienol, Aziz Baflkan n kendileri için ABD gibi oldu unu söyledi. 5 te ZM R Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 29 Mart yerel seçimlerinin y ldönümünde Alia a- Menderes hatt ndaki Karfl yaka Tüneli ndeki Nergis stasyonu nda proje ve yat r mlara ilgili toplant düzenledi. Kocao lu, Belediye ye vurmak için zmir in alt oyulmaz. dedi. 8 de Kabak: zmir in alt n oysa da metro bitse Bayrakl n n ilk baflkan bir y l n halkla paylaflt Konak Belediyesi ne 0 puan veren Ak Parti lçe Baflkan Özkan, Tartan a çakma bakan dedi, tart flma bafllatt B R NC hizmet y l n geride b rakan Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan n bas n toplant s nda, Bana kültür bakan diyorlar. Evet, hem kültür bakan y m, hem e itim, hem çevre bakan fleklindeki sözleri zmir siyasetine damga vuracak bir tart flmaya dönüfltü. 5 te Hakan Tartan Latif Özkan Onur Ak n dan coflkulu konser Cevat Durak Kent A.fi. iflçi krizi bizi yavafllatt KARfiIYAKA Belediyesi nde 2. dönem baflkanl k koltu undaki bir y l n geride b rakan Cevat Durak, 6 y lda yapt klar n ve yapacaklar n bas n toplant s yla anlatt. Karfl yaka n n bölünmesine neden olan durumu siyasetin çirkin yüzü olarak tan mlayan Durak, yaflanan iflçi krizinin de çal flmalar yavafllatt n söyledi. 10 da Buca Ak Parti den sert muhalefet i Sayfa 5 te BAYRAKLI Belediye Baflkan Hasan Karaba, Bayrakl n n ilk Belediye Baflkan olmaktan dolay onur duydu unu söyledi. Baflkan Karaba, Bizim için hevestir, yorulur zannetmesinler. Koflar ad m çal flaca z. Ekonomik ve sosyal belediyecili imizde zmir de birinci olaca z dedi. Tepekule S nd r n projeleri hayata geçiyor Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, bir y lda gecen dönemden devral nan projeleri tamamlad klar n, di er yandan planl geliflim amac yla stratejik plan haz rlad klar n belirterek, Fiziki geliflmemizi 2023 te tamamlamay hedefliyoruz dedi. 7 de Kongre Merkezi nde Bayrakl Halk n n yo un kat l m yla gerçekleflen 1.y l etkinli i renkli geçti. Proje ve çal flmalar n sunumunun ard ndan sema gösterisiyle bafllayan etkinlik Kafkas, oyun havas, davul, modern dans ve tango gösterisiyle binlerce Bayrakl l y coflturdu. 9 da Kamil Okyay S nd r AKP ye göre çal flma yok AK Parti Bornova lçe Baflkan Hüseyin Özkan, Bornova Belediyesi nin bir y ll k faaliyetlerini de erlendirdi, Baflkan S nd r n birfley yapmad - n savundu. Özkan, Önemli konularda hiçbir çal flma yap lmam fl dedi. 7 de S tk Kürüm Karaba lar Belediyesi ilk yafl n renkli kutlad ZM R N en büyük ilçesi Karaba lar n Belediye Baflkan S tk Kürüm, bir y ll k çal flma döneminin yeni belediye olman n olumsuzluklar na ra men baflar yla geçti ini söyledi. U ur Mumcu Park sosyal tesislerindeki toplant da Kürüm, belediyenin kuruluflu ile önemli proje ve planlamalarla ilgili çal flmalar anlatt. 11 de O uz, bir y lda sözlerini tuttu Turgut O uz AL A A Belediye Baflkan Turgut O uz, birinci hizmet y l n de erlendirdi. Sosyal mardketten ö renci misafirhanesine kadar pek çok vaadini ilk y lda hayata geçirdiklerini belirterek, Ne mutlu ki halk m z n da deste iyle sözlerimizi 1 y lda tuttuk dedi. 6 da

2 SAYFA Nisan EXPO için Inciralt flart Büyükflehir Belediyesi nin fianghay da düzenlenecek EXPO 2010 a kat l m yla ilgili bilgi veren Baflkan Kocao lu, EXPO bize çok uzak de il, ama yeni baflvuru için nciralt planlamas flart dedi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 2020 EXPO suna baflvurabilmek için k r lma noktas n n, nciralt n n planlanmas oldu unu söyledi. zmir in 2010 da fianghay da düzenlenecek Dünya EXPO suna kat lmas nedeniyle bas n toplant s düzenleyen Baflkan Kocao lu, zmir in EXPO flans n kaybetmedi- ini, ama yeni bir baflvuru için nciralt ve Yeni Kent Merkezi planlamalar n n yap lmas gerekti ini söyledi EXPO için müracaatlar n henüz aç lmad n belirten Baflkan Kocao lu, EXPO yar fl nda kazanamasak da, çok ciddi bir performans gösterip ciddi oy ald k. EXPO bize çok uzak de il, her zaman ipi gö üsleyebiliriz. Ancak baflvuruya haz r hissetmek için birkaç noktan n ayd nl a kavuflmas gerekiyor. Ancak o zaman EXPO ya gö sümüzü gererek baflvuruda bulunabiliriz için önce taahhütte bulundu umuz nciralt n planlamam z gerekiyor diye konufltu. Yeni Kent Merkezi için zemin etüdlerinin bitmek üzere oldu unu da hat rlatan Kocao lu, Ama nciralt çok önemli bir konu. Burada k r lma noktas nciralt d r dedi. 1 May s - 31 Ekim tarihlerinde Çin in fianghay flehrinde düzenlenecek EXPO ya milyon aras nda ziyaretçi beklendi- ini ve fuar n zmir in ve bölgenin tan t m aç s ndan çok yararl geçece ine inand klar - n söyleyen Kocao lu, Temas Daha iyi bir flehir, daha iyi bir yaflam olan fianghay EXPO ya 183 ülke kat l yor. zmir, 48 dünya flehriyle birlikte Dünyadaki en iyi flehir uygulamalar bölümünde 200 metrekarelik bir standda yer alacak. Büyük Kanal projesi, EXPO süresince dünyan n her yerinden gelecek ziyaretçilere sergilenecek dedi. Baflkan Kocao lu, Haziran da fianghay EXPO y ve Türk Günü ne kat laca n, ayr ca organizasyon çerçevesinde 21 Haziran da zmir Günü düzenleyerek kenti ve bölgeyi EXPO ziyaretçilerine tan tacaklar n ifade etti. EXPO da tan t lacak Büyük Kanal projesi uzun soluklu ve sürekli geliflen bir proje. zmir TÜYAP ta kitapla dolu 9 gün zmir de, 303 yay nevi ve sivil toplum kuruluflunun kat l m yla bu y l 15. si düzenlenen TÜYAP Kitap Fuar aç ld. Kültürpark Fuar alan 1 No lu holde düzenlenen fuar n aç l fl nda konuflan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, zmir de büyük yank uyand ran ve kente önemli katk lar sa layan pek çok fuar düzenlendi ini, ancak kitap fuar n n ayr bir yeri ve zenginli i oldu- unu vurgulad, Bu fuarda çok fley ö renip al yoruz ve hiç bitmesin istiyoruz dedi. TÜ- YAP Kültür Fuarlar Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuo lu, zmir Kitap Fuar 'n n en uzun soluklu organizasyonlardan biri oldu unu kaydederek, "Paris Kitap Fuar na gittik geçenlerde. Orada çok net gördük ki, zmir Kitap Fuar hafif bir itmeyle Paris'i geçecektir" dedi. Kavukçuo lu, bu sene 50. sanat y l n kutlayan flair, çevirmen, dil bilimci Yüksel Pazarkaya'n n, fuar n onur konu u oldu unu da kaydetti. Fuar 25 Nisan a kadar devam edecek.

3 SAYFA Nisan Trenler deneme seferine bafllad Alia a-menderes Hafif Rayl Sistem hatt nda çal flt r lacak trenlerin ilk deneme seferleri, Ankara da Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman n kat ld törenle bafllad. 80 kilometrelik Alia a-menderes hatt nda yolcu tafl nacak olan trenlerin ilk deneme seferi Ankara-Sincan hatt nda gerçeklefltirildi. Trene binerek Ankara dan hareket eden Bakan Y ld r m, Baflkan Kocao lu ve Genel Müdür Karaman Sincan da, Belediye Baflkan Mustafa Tuna karfl lad. Bakan Y ld r m, ad m ad m zmir'in kuzeyini güneyine ba layacak ve bir günde yar m milyondan fazla zmirliye hizmet verecek Egeray projesinde sona yaklafl ld n belirterek, ''Bu testlerin ve hatt n baz ufak tefek ifllerinin tamamlanmas n n ard ndan yolcu tafl mas na bu y l içinde geçilecek. Egeray, belki iki etapta aç lacak. Cumaovas 'ndan Alsancak'a olan güney hatt daha önce, sene ortas nda aç lacak. Di er k sm da senenin ikinci yar s nda tamamlanarak hatt n tamam hizmet vermeye bafllayacak'' diye konufltu. Hipermarketler yasas na da Frans z kald k! Hipermarketler yasas na da Frans z kald k! Y llardan beri konuflula gelir, kaç hükümet kaç bakan devirdi. Hipermarketler yasas söylentisi! Ancak bugüne kadar mecliste görüflülmesi d fl nda somut bir ad m at lmad her nedense... Geçti imiz günlerde Baflbakan Erdo an konuyu yeniden gündeme getirmifl; Art k küçük esnaf m z ile ilgili bir fleyler yapmam z gerekir. En az ndan mahalle aralar nda kalan son bakkallar kurtarmak u runa diye. Ve demifl ki; Hipermarketlerin çal flma saatlerine k s tlama getirelim. Bundan sonra e kadar faaliyet göstersinler. Ertesi gün Frans z ortakl dev bir Türk hipermarket firmas ndan tehdit gibi aç klama ile yan t gecikmemifl, "E er bu tasar meclisten geçerse Türkiye deki yat r mlar m z durdururuz" Fransa daki modelin Türkiye ye uyarlanmas n n hedeflendi i bu süreçte en büyük tepkinin Frans z ortakl bir firmadan gelmesi pek flafl rtmad aç kças!. Yeniden gündeme gelen Hipermarketler Yasas düzenlenirken baflta Büyükflehirler olmak üzere her geçen gün say lar na yenilerini katan al flverifl merkezleri ile ilgili olarak Fransa modeli örnek al nmak isteniyor. Bu modelde hipermarketlerin kurulaca yerlere yerel komisyonlar karar veriyor. Türkiye'de de benzer bir düzenleme üzerine çal flan hükümet hipermarketlere izin verirken flehir trafi i, nüfusu, bölge altyap s, çevre ve otopark faktörü göz önünde bulunduruyor. Üreticiyi ma dur eden raf ömrü uygulamas kald r larak, marketlerin istedikleri vadede ödeme yapmalar n n önüne geçilecek. Bakanlar Kurulu'nda görüflülen "Al flverifl Merkezleri, Büyük Ma azalar Yasa Tasar s " yeniden meclis gündemine al narak görüflülmeye baflland. Hipermarketlerin kurulaca yerlere, o ilin valisi, sivil toplum örgütlerinin içinde yer ald yerel komisyon karar verecek. Sanayi ve Ticaret Bakanl 'n n haz rlay p, Baflbakanl k'a sundu u 'Büyük Ma azac l k Yasa Tasar s 'nda ise flu hükümler yer al yor: Marketler Pazar günü aç k kalabilecek Al flverifl merkezlerinin çal flma saatlerini belediyeler belirleyecek Raf kiras, insert ücreti gibi kalemler yine geçerli olacak. Özel markal ürünlerin toplam ciroda pay %20'yi geçmeyecek. Al flverifl merkezleri büyük - küçük ayr m olmadan otopark kuracaklar Hafta sonu tatili yap lmayacak, isteyen her gün çal flabilecek Mesai saatlerini belediye ve valilik belirleyecek. 400 metrekare üzeri olanlar büyük ma aza say lacak isteyen servis hizmeti sa layacak. Büyük marketler sat n ald klar ürünün en geç raf ömrü süresi içinde bedelini ödeyecekler. Tasla a göre kanuna ayk r hareket edenlere metrekare bafl na 50 YTL ceza kesilecek. Cezalar valilik uygulayacak. Denetim yetki ise bakanl kta olmas na ra men bakanl k bu yetkiyi valilik veya belediyeye devredebilecek. Üç s n fa ayr lan ma azalar kurulufl izinlerini belediye ve valiliklerden alacak. Belediyeler, 400 metrekare alt ndakiler ile imar plan ve de erlendirme komisyonu raporuna aç l fl izni verecek metrekare üzerindekiler için ise izini valilikler verecek. Görüldü ü üzere Hipermarket yasas içerdi i hükümler nedeniyle her iki taraf da tatmin etmiyor. Küçük esnaf taslakdaki maddeleri yetersiz bulurken, hipermarket yöneticileri ise getirilecek k s tlamalar ile sektörün daralaca n ve yat r mlar n Türkiye den çekilece ini vurguluyor. Gerçi at alan n Üsküdar geçti i de söylenebilir Y llar önce bu yasan n ç kma riskini göz önünde bulunduran hipermarketlerde kendi önlemlerini ald. Neydi bu önlemlerin en çarp c s diye sorarsan z Tabii ki mahalle bakkallar n yan nda mini, small ve ekspres AVM fleklinde küçük çapta yap lanmalar n da tamamlanm fl olmas As l merak edilen ise, kanunlaflmas y lan hikayesine dönen bu tasar n n gerçekten küçük esnaf nas l ve ne flekilde koruyaca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ülkemiz ve tüm dünya çocuklar na arma an etti i 23 Nisan kutlu olsun... En de erli varl m z çocuklar m z, bar fl n, sevginin, umudun ve kardeflli in temsilcileri olarak ayd nl k yar nlar m z n güvencesidir 23 Nisan Kutlu olsun Özgürlü ün de, eflitli in de, adaletin de dayana ulusal egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun... zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi OLGUN AT LA Yüksek Mimar Bülent Delican AK Parti zmir l Baflkan Yard mc s Belkahve yemyeflil olacak Selçuk Ayhan CHP zmir Milletvekili Belkahve deki 40 y ll k tafl ocaklar n kald ran ve onlardan boflalan kireçli-kalkerli alana tam 45 bin fidan diken zmir Büyükflehir Belediyesi, bu örnek projede aflama kaydetti, fidanlar tuttu. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Belkahve de faaliyet gösteren taflocaklar ile k rmaeleme tesislerin tafl nmas n n ard ndan rehabilite edilen alan ziyaret etti. Baflkan Kocao lu, firmalarla yapt klar ortak çal flman n sonuç verdi ini belirterek, Buradaki tesislerin tafl k rma yöntemlerini de ifltirerek, sulu ve kapal devre çal flmalar n sa lad k. Tafl nma ifllemi ile hem zmir in giriflindeki görüntü kirlili i ve tozdan kurtulmufl olduk, hem de yeflil bir alan yaratm fl olduk. Buradaki iflletmelerin de bize maddi ve manevi deste i oldu. Firmalarla kader birli i yaparak bu ifli çözdük. Böyle birlikte hareket etti imizde, dayan flma içinde oldu umuz zaman birçok problemi afl yoruz dedi. Bölgeye iki sene önce dikilen çam, akasya, çal türlerindeki yaklafl k 45 bin fidan da tuttu.

4 SAYFA 4 23 Nisan Anne babalara ifl imkan çocuklara krefl sa land Çi li Halk E itim Merkezi nin yürüttü ü Çi li Belediyesi nin de ortaklar ndan biri oldu u zmir Kalk nma Ajans n n destekledi i proje kapsam nda Çi li de iflsiz 100 kifliye mesleki e itim ve bu ailelerin 3-14 yafl grubundaki çocuklar na da krefl ve etüt imkan sa land. Mesleki E itim ve Aile Kalk nmas n n Desteklenmesi Projesi kapsam nda Çi li de mesleki e itim verilen aileler ile özel e itime al nan çocuklar için proje sonu tören düzenlendi. Belediye Nikah Salonu ndaki törene Kaymakam Ahmet Arabac, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, zmir Kalk nma Ajans temsilcileri, kaymakaml k ve belediye bürokratlar ile aileler kat ld. Projede katk s bulunanlara plaket ve teflekkür belgelerinin verildi i törende ilk olarak projenin amac ve uygulama sonuçlar hakk nda yaz l ve görsel bilgi sunuldu. Ard ndan proje kapsam nda e itim verilen 3-14 yafl aras ndaki çocuklar birbirinden renkli gösteriler sundu. Çocuk korosunun söyledi i flark ve türküler salonu flenlendirirken, çocuklar n sportif gösterileri büyük alk fl ald. Kaymakam Arabac, 9 ay süren proje kapsam nda sadece e itim verilmedi ini ayn zamanda kaynaflma ortam n n sa land n söyledi. Projenin baflar ya ulaflmas ndan dolay mutlu oldu unu belirten Arabac, 100 ailemizi e itime alarak meslek kazand rd k. Çocuklar için de e itim imkan sa lad k. dedi. Baflkan Solak ise Çi li halk na karfl çeflitli sorumluluklar bulundu unu belirterek, mesleki e itim ve aile kalk nmas n n önemine de indi. Belediye olarak bu tür çal flmalar n içinde olacaklar n belirten Baflkan Solak, Daha yapacak çok iflimiz var. Bu tür projeleri belediye olarak önemsiyoruz. E itime önem veren bir anlay fl içindeyiz dedi. Çi li nin küçük flairleri Büyükçi li lkö retim Okulu nun minik ö rencilerinin yazd fliir kitab belediye meclis salonunda düzenlenen törenle tan t ld. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, lçe Milli E itim Müdürü Hamdullah Ifl k, meclis üyeleri, okul ö retmenleri ile velilerin kat ld törende fliirleri yazan 3A s n f ö rencileri fliirlerini okudu. fiiirler Sevimli Çiçeklerden Gül Kokulu fiiirler ad alt nda kitaplafl rken, fliir kitaplar tan t m gecesine kat lanlara da t ld. Törenin sonunda eme i geçenlere birer plaket da- t ld ve minik flairler kitaplar n imzalad. Ö rencileri baflar l çal flmalar ndan dolay kutlayan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, okuma ve yazma al flkanl n n erken yaflta kazan lmas gerekti- ini belirterek, bu kadar küçük yaflta birer kitap sahibi olmalar ndan dolay çocuklarla gurur duyduklar n söyledi. Böylesine baflar l çocuklar oldu u sürece gözümüz arkada kalmayacak diyen Baflkan Solak, tüm ö rencileri bu flekilde teflvik etmek gerekti ini sözlerini ekledi. Handan Gökçek in ilk roman ç kt zmirli yazar Handan Gökçek in yak n tarihimizin en trajik olaylar ndan 1924 mübadelesini anlatt ilk roman Ah Mana Mu ç kt. Okurlar n Düfl H rs z ve "S r Dökümü" adl öykü kitaplar yla tan d zmirli yazar Handan Gökçek, ilk roman Ah Mana Mu ile bu alanda da iddias n gösteriyor. Rumca Anneci im anlam na gelen kitaba ismini de veren Ah Mana mu sözcü ü, Handan Gökçek in roman nda iç yakan, sessiz bir ç l a dönüflüyor. Yüz binlerce insan do up büyüdü ü topraklardan eden, geçmifllerini ve an lar n silen yak n tarihimizin en trajik olaylar ndan biri olan 1924 Mübadelesi, Gökçek in kalemiyle duyarl ve sars c bir roman n oda oluyor. Handan Gökçek in duyarl, o kadar da yak c, soluk solu a okunan roman, yak n tarihimizle yüzleflmemiz için de bir ça r niteli inde. zmir i renkli inekler basacak Cowparade zmir 2010 inek heykelleri aç khava sergisi, Konak Belediyesi nin deste- iyle zmir sokaklar n süsleyecek. Cowparade zmir 2010 ad yla ve Konak Belediyesi ve Beyaz Sosyal Sorumluluk Dan flmanl n n destekleriyle zmir sokaklar n, caddelerini renklendirecek birbirinden farkl ve yarat c nek Heykelleri Aç khava Sergisi nin bas n toplant s Swiss Otel Grand Efes te gerçeklefltirildi. Elde edilen gelirin, EBSOV ve Zihinsel Özürlüleri Yetifltirme ve Koruma Vakf arac - l yla sosyal projelere aktar laca n dile getiren Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, inek heykellerinin turizm konusunda da zmir e katk da bulunaca n söyledi. E lence ve kültür-sanat konusunda zmir in büyük kazançlar sa layaca n ifade eden Baflkan Tartan, projenin sosyal sorumluluk bilincini de beraberinde getirece ini belirtti. zmirli sanatç lar n uluslararas nda tan n rl - n n artaca n n ifade eden Tartan, Cowparade nek Heykelleri Sergisi 8 binin üzerinde inek heykeli, 58 flehirde vatandafllar n be enisine sunuldu. Büyük ses getiren bu serginin zmir e kazand rman n mutlulu unu yafl yoruz. Böylesine önemli bir sergi ile sosyal sorumlulu un bir araya gelmesi bizi bu projenin içerisine itti. zmirli sanatç lar n tasarlayacaklar inekler, 5 ay boyunca Konak Meydan ndan Alsancak a Alaçat dan Çeflme ye kadar birçok noktada sergilenecek. zmir Devlet Opera Balesi Bafldekoratörü Tayfun Çebi taraf ndan tasarlanan heykeli Dominik Caddesi ne yerlefltirece iz. Kentin güzelleflmesine katk koyacak sergiye zmirli sanatç lar n destek vermesini diliyorum dedi.

5 SAYFA 5 23 Nisan Çakma Bakan(!) tart flmas AK Parti Konak lçe Baflkan Latif Özkan, bir y ll k icraatlar n de erlendiren belediyeye 100 üzerinden 0 puan verirken ilginç bir tart flmay da bafllatt. Özkan, Tartan a çakma bakan dedi Kültür bakan y m demiflti Konak ta patlak veren çakma tart flmas Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan n birinci y l de erlendirme toplant s ndaki sözleri üzerine bafllad. Bir gazetecinin kültürel faaliyetlerinden ötürü kendisine kültür bakan yak flt rmas nda bulundu unu anlatan Tartan, Evet hem kültür, hem çevre, hem milli e itim bakan y m demiflti. Tartan, AKP li Özkan a yan t vermezken partisi ad na yan t lçe Baflkan Aytekin Tunus verdi. Tartan dan okullara çiçek gibi destek Konak Belediyesi, ilçe s n rlar içerisindeki okullar n bahçelerinde hem bak m iflini üstleniyor hem de yeni fidan ve çiçek dikimlerini gerçeklefltiriyor. Alsancak Nevvar Salih flgören lkö retim Okulu nun bahçesi de parklar ve bahçeler müdürlü ünün flok ekipleri taraf ndan elden geçirildi. A aç ve fidanlar n bak mlar ve budamalar yap ld. Okulun minikleri de yap - lan çal flmalar ilgiyle izleyip, fidan dikimlerine efllik ettiler. Baflkan Tartan da e itime deste in sürece- ini söyledi. Kemeralt Ah! Vah! ile kurtulmaz zmir Düflünce ve Eylem Platformu nun tarihi Kemeralt Çarfl s ile ilgili Fuar Kültürpark zmir Sanat Oditoryumunda düzenledi i toplant ya kat - lan Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, Kemeralt sadece ah, vah, öldük, bittik demeyle Hakan Tartan kalk namaz. Kemeralt n n de er ve güzelliklerine inanaca z, yaflataca z, anlataca z ve aktaraca- z dedi. Kemeralt Esnaf Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar n da kat ld ve Avrupa Acil T p Birli i Baflkanvekili Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu nun yönetti i toplant da Kemeralt Çarfl s n n dünü bugünü ve yar n tart fl ld. Tarihi Çarfl n n yaflad sorunlar masaya yat r ld ve çözümleri konufluldu. Birinci hizmet y l n geride b rakan Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan n bas n toplant s nda, Bana kültür bakan diyorlar. Evet, hem kültür bakan y m, hem e itim, hem çevre bakan fleklindeki sözleri zmir siyasetine damga vuracak bir tart flmaya dönüfltü. AK Parti Konak lçe Baflkan Latif Özkan, Çakma Bakanl b rak, Konak a baflkan ol diye sert ç kt bas n toplant s nda Konak Belediyesi ni Gaziantep'in fiehitkamil Belediyesi ile karfl laflt rd. Tartan' n bakanl k merak n üzerinden atamam fl oldu- unu söyleyen Latif Özkan flunlar söyledi: "At k pilleri topluyor, Çevre bakan oldu unu söylüyor. Ö rencileri gezdiriyor, Milli E itim bakan oluyor. Belediyenin borcu olmad n ifade ettikten sonra Maliye bakan oldu unu söylüyor. Sa l k taramas yapt r yor, Sa l k bakan oldu unu söylüyor. Subay efllerini a rl yor, Millî Savunma bakan oluyor. Biz ise Tartan'a, 'Sadece Konak Belediye Baflkan ol.' diyoruz." Belediyenin 18 milyon lira borcu oldu unu söyleyen Özkan, "2009 y l raporlar na göre Konak Belediyesi nde 109 milyon TL harcanm fl. Bu paran n ne ac d r ki sadece 17 milyon liras yat r m, 84 milyonu cari harcama. Cari harcamalar n ne oldu u konusunu halk n takdirine b rak yorum" dedi. zmir'in iflporta flehri oldu una dikkat çeken Latif Özkan Hatay, Kemeralt, Alsancak ve Konak baflta olmak üzere ilçenin her taraf n n sat c tezgahlar taraf ndan iflgal edildi ini belirterek, zmir'in görünümünü Afganistan sokaklar na benzetti. SIFIR... SIFIR... SIFIR... Özkan belediye baflkan na not vererek flunlar söyledi: Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol görev süresinde geride kalan 1 y l de erlendirdi. Baflkan fienol, Gaziemir ncir Cafe de yap - lan bas n toplant s nda bugüne kadar ilçe gerçeklefltirilen hizmetleri anlat rken, gelece e iliflkin say s z projenin de müjdesini verdi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na konuflmas nda s k s k teflekkür eden ve Büyükflehir in Gaziemir e yapt hizmetleri anlatan fienol a bir gazetecinin aralar ndaki uyumu sormas üzerine ilginç bir örnekle yan t veren Baflkan fienol, Aziz Baflkan n kendileri için Amerika Birleflik Devletleri oldu unu söyledi. fienol, CHP'nin ikinci Genel Baflkan ve Milli fief lakapl smet nönü'nün bir sözünü örnek göstererek, smet Pafla n n ABD ile Türkiye aras ndaki iliflki üzerine yapt, "Amerika ile siyaset yapmak zordur. Amerika ile siyaset yapmak ay ile yata a girmek gibidir" sözüne at fta bulundu ve flöyle devam etti: "Bu sözü örnek al yorum. Ne ay ile yata a girerim. Ne de Amerika ile kavga ederim" dedi. Üç büyük ad m Bir y l kadar k sa bir sürede birçok proje için somut ad m att n ifade eden Halil brahim fienol, üç CHP den jet savunma AK Parti lçe Baflkan Latif Özkan n Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan'a "Çakma bakan demesi üzerine CHP Konak lçe Baflkan Aytekin Tunus bugün bir bas n toplant s düzenleyerek, Konak ta oturmayan Latif Özkan a, Çakma Konak l dedi. Tunus, Latif Özkan ve yönetiminin ço unun Konak ta oturmad n savunarak, Latif Özkan için Çakma Konak l ibaresini kulland. Aytekin Tunus, Çakma Konak l dedi i Latif Özkan n Narl dere de oturdu una dikkat çekerek, Latif Özkan n Konak ta oturmas nda fayda var. zmir ve Konak için bir tak m fleyler yaps n. ktidar partisi olarak lütfen partisinden yard m istesin katk als n. Konak halk için çözüm üretsin dedi. "Avrupa Birli i fonlar ndan yararlanma konusunda baflar lar s f r. Proje e itimi konusunda da notlar s f r. Birinci derece deprem kufla üzerinde bulunan ilçede, afetlerde hasar ve zarar azaltma çal flmalar konusunda ana hedefi oldu u ve bunlar n ad mlar n n at ld n müjdesini verdi. Projelerini anlatan Gaziemir Belediye Baflkan fienol flunlar söyledi: Birincisi, eksikli ini hissetti imiz hastanemizi kurmakt. Bunun için gerekli proje çal flmalar n son aflamaya getirdik. 2 ay içersinde temellerini at yoruz ve tahmini 1 buçuk y l sonra bölgemize kazand - r yoruz. kincisi, kent vizyonuna uygun bir Havac - l k Yüksek Okulu nu ilçeye kazand rmakt. Bu proje için de projemizi tamamlad k ve inflaat na bafllad k. En k sa sürede tamamlayaca z ve önümüzdeki y l ö renci al mlar na bafllayaca z dedi. Latif Özkan hiçbir harcama yap lmam fl, yani çal flma yok. Faaliyet raporuna bak - yorsunuz. 20 sokak, elle serme asfalt dökülmek suretiyle tamir edilmifl. 10 soka a merdiven yap lm fl veya olanlar tamir edilmifl" fienol dan Kocao lu na ilginç ABD benzetmesi Aytekin Tunus H. brahim fienol Aziz Kocao lu Üçüncü olarak da yard ma muhtaç ailelere destek amaçl G da Bankas oluflturmak oldu unu söyleyen Baflkan fienol göreve geldikten sonra bu projesini hayata geçirmiflti. fienol, G da bankam z da oluflturduk. Her gün ihtiyaç sahibi ailelere yard m edebilecek kapasiteye ulaflt k. Bir y l gibi k sa bir sürede, onca s k nt ya ra men kafam zdaki projeleri tek tek hayata geçirdik. Bu bizim için baflar say - l r. Bunlar yaparken, di er zorunlu hizmetlerimizi de aksatmad k. zmir Büyükflehir Belediyesi ile koordineli olarak kentin çehresini yenilemeye çal fl yoruz. Baflkan Aziz Kocao lu nun büyük deste ini arkamda hissediyorum. Bir y lda tüm sokaklar m z flantiye gibi çal fl r hale getirdik diye konufltu. Çal flan kazan r, elmas (nah) k zar r! Türkiye statistik Kurumu TU K, Aral k-ocak-fiubat aylar n kapsayan Hane Halk flgücü Araflt rmas sonuçlar n duyurdu geçti imiz günlerde. Mevcutlara yenilerin eklendi ini, son üç ayda, 1 milyon 484 bin kiflinin daha iflsiz kald n, böylece iflsiz say s n n 3.6 milyon oldu unu, verilere göre her dört gençten birinin yan na iflsiz notu düflüldü ünü, 2.2 milyon kiflinin ise ifl bulma umudunun kalmad n ö rendik aç klad klar rakamlardan. Rakamlar, o so uk yan yana gelmifl dizimler bile, insan n içini titretirken biliyoruz ki TU K in rakamlara dönüfltüremeyece i yaralar yafland Türkiye de; hala da yaflan yor. Ve bu yaralar, ancak sözcüklerle anlat labiliyor. TU K in rakamlar, iyi bir ifle sahipken; hayat, de erleri, inançlar bir günde alt üst oluveren, y llarca biz bir aileyiz diyen flirketi için bir anda sadece fazladan bir maliyet oluveren, kendisini bir anda kap n n önünde, ifle yaramaz bir böcek gibi buluveren insanlar n hissiyatlar n dile getirmiyor sözgelimi Rakamlarla bile ifade edilemeyen baflka gerçekler de var yani yi para kazanmay, iyi hayat yaflamay vaat eden e itimleri ve donan mlar yla do ru orant l bir hayat yaflayamayanlar n; Eskisine oranla daha afla bir düzeyde hayat kabullenip o manevi sars nt n n kederi yüzlerine kaz nanlar n yaflad klar sözgelimi Belki iflsizlik kadar ac kl bir sonuç olan bu durum, rakamlara hiçbir zaman yans m yor, anl yor musunuz? Maafllar düflürülenler, birkaç y ld r komik oranlarda zam alanlar (hatta hiç almayanlar), yaflam kalitesi ciddi biçimde düflmesine ra men, hiç de ilse bir ifli oldu una flükredip iflten at lma korkusuyla zam istemeyenler Daha düflük maafll ifllerde, Ben hiç de ilse sabahlar ifle gidiyorum deyip sinenler, donan mlar - n n çok alt nda ifllerde çal fl rken, ruh halini ayakta tutmaya çal flanlar Niye eskisi gibi giyinemiyorum, harcayam yorum, sinemaya/tiyatroya/tatile gidemiyorum un hesab n sormak yerine, daha ucuz satan marketleri/dükkanlar aramaya giriflenler Ve bütün bunlar yaparken insanca yaflamaya/insanl n korumaya gayret edenler TU K in rakamlar nda yer almayan bu insanlar, önlerindeki ekme i difllemeye çal fl yorlar uzunca bir süredir. Uzunca bir süredir, hayat tad yla yaflamak için de il de hayatta kalmak için çabal yorlar Rakamlar n ortaya saçamad bir baflka gerçek daha var. Krizden önce üç kiflinin yapt ifli, krizden sonra bir kiflinin de yapabildi ini, daha önce 10 liraya yapt rd ifli, krizden sonra üç liraya yapt rabildi ini gören iflverenler, art k o ifli bir kifliye yapt r yorlar, zam zaman geldi inde de çal flan na 3 kurufl veriyorlar. flsizli in normalleflmesinden, kriz koflullar ndan alabildi ine yararlan yorlar; çünkü onlar, krizin sadece onlar için f rsat anlam na geldi ini gayet iyi biliyorlar Ama daha da ac kl s n n, normallefltirilen kriz koflullar n n, art k çal flanlar taraf ndan da normal karfl lan p kabullenilmesi oldu unu düflünüyorum. O kabullenifl yüzünden de il mi TEKEL iflçilerini fl - mar kl k etmekle suçlay p, onlara verilen paray üniversite mezunlar n n bile bulamad n nobran bir h nçla söyleyen bir dolu insan? T pk iflverenler gibi parmaklar n sallayarak, iflsizleri, üç kurufla çal flan üniversite mezunlar n düflünün, flükredin halinize demeleri, bir kabulleniflin ifadesi de il mi sizce de? flsizlik yaflayanlar n, yüzlerine flimdiden yafll ifade inmifl genç insanlar n durumu kadar; hakk n aramaya çal flan insanlara yöneltilen öfke de inan lmaz kederlendiriyor beni. Ve kederimi yazarak paylaflmak d fl nda elimden gelen yok ne yaz k ki Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri ve Müdürü ÜM T YALDIZ Genel Koordinatör ve Görsel Yönetmen HAKAN ER fien BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 23 N SAN 2010 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. KURULUfi: YIL: 3 SAYI: 32 Reklam Koordinatörü Bülent KARATOSUN Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

6 SAYFA 6 23 Nisan O uz: verdi imiz sözlerin ço unu flimdiden yapt k Birinci hizmet y l n tamamlayan Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz, sosyal marketten, ö renci misafirhanesine kadar pek çok vaadini ilk y lda hayata geçirdiklerini anlatt Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz, bir y ll k görev süreleri içersinde söz verdikleri birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Birinci y l n de erlendiren Baflkan O uz lk bir y l içersinde Sosyal Market, E-Belediyecilik, Ö renci misafirhanesi, ALKED, Sinema, Alia aspor futbol tak m n n kurulmas gibi projeleri hayata geçirdik. Emek ve Bar fl fienliklerini yeniden bafllatarak verdi- imiz sözü yerine getirdik. Bölgenin en büyük sahil band yeniden yap l yor. Ne mutlu ki Belediye yönetimi olarak halk - m z n da deste iyle verdi imiz sözlerin birço unu daha 1. y l m z dolmadan yerine getirdik. dedi. Kad n Eme i De erlendirme Proje Evi Kad nlar n ev ekonomilerine kat lmalar için söz verdiklerini ve ilk önemli icraatlar n n Kad n Eme ini De erlendirme Proje Evi açmak oldu unu belirten Baflkan O uz Temmuz ay sonunda açt - m z Kad n Eme i De erlendirme Proje Evi nde (ALKED) bugüne de in 224 kad n ücretsiz e itime kat ld ve ürettikleri el eme i ürünleri satarak aile bütçelerine katk sa lad dedi. Ö renciler için misafirhane Özellikle üniversitede okuyan ö rencilerin bar nma sorununa seçim öncesi dikkat çektiklerini belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz TOK de bulunan Belediyemize ait 128 ö rencinin bar nabilece i bir blo u k z ö renci misafirhanesine dönüfltürdük. 30 erkek ö rencinin de belediye konutlar nda bar nmas n sa lad k. dedi. mkanlar ölçüsünde okullar n ihtiyaçlar n karfl lamaya çal flt klar n belirten Baflkan O uz lçemiz okullar na; boya, bak m, onar m, bahçe ve çevre düzenlemesi gibi birçok konuda destek olduk. Maddi durumu yetersiz 180 ö renciye e itim ve servis deste i sa lad k diye konufltu. Sosyal Market tamam Sosyal yard mlaflman n ve dayan flman n toplumumuz için çok önemli oldu unu her zaman vurgulad klar n belirten Baflkan O uz bu konuda da ortaya koyduklar modeli hayata geçirmek için Sosyal Market açt klar n ve verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti. Baflkan O uz Geçti imiz Eylül ay bafl nda açt m z Sosyal Marketimize flimdiye kadar duyarl 432 kifli ve kurumdan yard m geldi. Bu yard mlar n karfl l nda da 821 aileye giyim, ev eflyas ve k rtasiye, 39 aileye ev eflyas, 208 ö renciye ev eflyas ve k rtasiye, 6 gelinlik, 3 niflanl k ve çeflitli çeyiz eflyas ile 11 çocu a sünnet k yafeti yard m yap ld. dedi. Belediye sinemas açt k Kentimizin y llard r hasretle bekledi i Sinema özlemini de çözdüklerini belirten Baflkan O uz Yurttafllar m z n sinema iste ini çözümü kavuflturmak için Atatürk Kültür Merkezi nde tadilat yaparak film gösterimine bafllad k. dedi. Yeni yap lacak olan dü ün salonu ile birlikte cep sinemas yapacaklar n belirten Baflkan O uz Bu süreçte yurttafllar m za vizyondaki filmleri izlettirmeye devam edece iz. dedi. E-belediyecili i bafllatt k Vatandafllar n belediyeye olan borçlar - n kredi kart ile ödeyebilme imkan getirdiklerini ayr ca ça n gere i olarak teknolojik geliflmelere paralel olarak internet üzerinden belediye ile ilgili her türlü borcu ö renip, ödeyebilmesi için e-belediyecilik hizmetini bafllatt klar n belirten Baflkan O uz, kaynaklar n do ru kullan lmas konusunda da birçok çal flma yapt klar n belirtti. Çevreye duyarl bir belediyecilik anlay fl ile hizmet verdiklerini dile getiren Baflkan O uz 1 y lda toplam 19 bin 686 adet a aç diktiklerini kent içinde toplam 12. Bin 500 metrekare yeflil alan çal flmas yapt klar n belirtti. Büyükflehir belediyesi ile birçok konuda iflbirli i yapt klar - n belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz Büyükflehir belediyesine de teflekkür etti. Sporun yayg nlaflmas için çal flt klar n belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz Alia aspor futbol tak m n oluflturarak bir sözü daha yerine getirdiklerini söyledi. Bulgun dan baflkanlara s k takip CHP zmir l Baflkan Ekrem Bulgun, görevlerinde bir y l n tamamlayan CHP li Belediye Baflkanlar n ziyaret ediyor. Bayrakl ya giden Bulgun, önce CHP ilçe baflkanl - na geçerek lçe Baflkan Levent Ölçer den örgüt çal flmalar hakk nda bilgi ald. Daha sonra, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba makam na geçen l Baflkan Ekrem Bulgun, Hasan Karaba n iflinin di er belediye baflkanlar na göre daha zor oldu unu belirterek Baflkan m z beklentilerinde üstünde hizmet üretmifltir. Kendisini kutluyor, her zaman destekçisi ve takipçisi oldu umuzu belirtmekten mutluluk duyuyorum dedi. Baflkan Karaba ise, hem vatandafllar n hem de partisinin verdi i deste e lay k olmak için çal flt n söyledi. Bulgun un ikinci dura Bornova oldu. CHP lçe Baflkan Enver Dündar dan parti çal flmalar hakk nda bilgiler alan Bulgun, Bornova Belediyesi ne geçti.bulgun, Prof. Dr. Kamil S nd r n Bornova gibi üniversite ilçesine yak flan bir baflkan oldu unu belirterek, yi e itim alm fl, Cumhuriyet in ve demokrasinin k ymetini bilen, Atatürkçü gençlere ihtiyac m z var. Baflkan S nd r, y llarca bu gençleri yetifltirmifl biri. Hizmetlerin de bu yönde olmas bizi gururland r yor dedi. Buca da AKP elefltirdi Baflkan Tat savundu Buca Belediyesi'nin bir y ll k faaliyetlerini de erlendiren AK Parti Buca lçe Teflkilat, Belediye Baflkan Ercan Tat y savurganl k yap p, ilçenin bir y l - n bofla geçirmekle suçlay p, yeni bir iddiada bulundu. lçe Baflkan Mustafa Solmaz, AK Partili olan güvenlik personelinin iflten ç kart ld n iddia etti. AK Parti Buca lçe Baflkan Mustafa Solmaz, ilçe binas nda düzenli i toplant da ele geçirdikleri bir nota de indi. ddia edilen ve kamuoyuna gösterilen notta, güvenlik hizmetlerini üstlenen özel bir firman n amiri O uz Erol taraf ndan haz rlad 84 güvenlik çal flan n ismi yer alarak Not: Tüm AKP referansl lar iflten uzaklaflt r lacak yazd öne sürüldü. Baflkan Solmaz, ele geçirilen notta yer alan isimlerin, Cemil fieboy döneminde ifle al nan ve AK Parti li olduklar bilinen tüm iflçilerin iflten ç kart ld n savundu. lçe Baflkan Solmaz, Paralar bofla harcad lar, Buca n n bir y l n heba ettiler dedi. AKP lçe Baflkan Solmaz n iddialar na yan t veren Belediye Baflkan Tat, Paralar bofla harcayanlar onlar. Hala AKP li Cemil fieboy döneminin sorunlar yla u rafl yoruz. Kültür Merkezi moloz y n olarak duruyor, 14 trilyon harcay p yap lan stad da ben 6 trilyona yapar m dedi. CHP Bornova dan köy enstitüsü paneli Köy Enstitülerinin 70. kurulufl y ldönümünü kutlayan CHP Bornova lçe Örgütü, Yalova Milletvekili Muharrem nce nin de konuflmac oldu- u bir panel düzenledi. Etkinlik Gazeteci ve Halkla liflkiler Uzman Sancar Maruflu nun takdimiyle lçe Baflkan Enver Dündar n aç l fl konuflmas yla bafllad. lçe Baflkan Dündar, Köy Enstitülerini ortadan kald rmak sadece bir okul kapatmak de il, köyün gücünden, ayd nl ndan, uyan fltan, ça dafll ktan ürkenlerin, korkanlar n att bir ad md dedi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem nce ise Köy Enstitülerinin kapat lmas n n alt nda köylünün uyan fl ndan korkan toprak a as egemen güçlerinin oldu unu savundu. nce; o günden bugüne halk n birikimleriyle kurulmufl bütün sanayi ve tar msal iflletmelerimizin ya kapat ld ya da büyük oranda yabanc lara sat ld n belirtti. CHP li Demirsoy dan Anayasa elefltirisi CHP Gaziemir lçe Baflkan Yüksel Demirsoy hükümetin Anayasa de ifliklik paketini elefltirerek, temsili paketi ilçe binas nda açarak içindekileri kamuoyuna sundu. Anayasada yap lmas öngörülen de iflliklerin, halk n temel sorunlar na e ilmedi ini söyleyen Yüksel, AK Parti hükümeti, haz rlad klar de ifliklik paketi ile sadece kendilerini kurtarmay hedefliyor. ktidar kaybettikten sonra nas l olurda yarg lamalardan en az zararla kurtuluruz anlay fl ile haz rlanan bu paket, vatandafllar n gerçek gündemini görmezden geliyor. Gerçek sorunlar n üstü örtülüyor. Bu nedenle bu paketin ad n aklama ve kurtarma paketi koyduk. Pakette, vergilerle bo uflan esnaf, zor koflullarda çal flan iflçi, iflsizlikle bo- uflan gençlik ve açl k s n r nda yaflayan emekliler ile ilgili hiçbir olumlu madde yok dedi. Paketten ç kan maddeleri tek tek aç klayan Demirsoy, hükümeti esas amac n n vatandafl düflünmek olmad n, Türkiye nin gerçek gündemden sapt - r lmaya çal flt n ifade etti. Memurlara, grev hakk olmaks z n verilen toplu sözleflme hakk n n komik oldu unu da sözlerine ekleyen Baflkan Demirsoy, AKP döneminde sendikal düzenin de tasfiye edildi ini belirtti. Demiroy, 1980 öncesinde, ülkenin nüfusunun 40 milyon oldu u dönemde sendikal insan say s 3 milyonun üzerindeydi. Bugün bu say 600 bine kadar geriledi. Durum içler ac s dedi. Öte yandan Yüksel Demirsoy, Anayasa De ifliklik paketinin yer alan Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddeler neticesinde yarg ya müdahale edildi ini dile getirdi. Sand k görevlileri tamam CHP Karfl yaka da seçim start verildi CHP Karfl yaka ilçe örgütünden yap lan yaz l aç klamaya göre, lçe Baflkan Ertam Özen, mahalle temsilcileri ve kad n kollar yla bir araya geldi i toplant da, genel seçimlere iliflkin altyap çal flmalar n tamamlad klar n belirtti. Seçmenle s k aral klarla bir araya geleceklerini vurgulayan Özen, ''23 mahallede 75 mahalle temsilcimiz var. Her mahallede en az 1 kad n temsilcimiz var. Ayr ca 50 kad ndan oluflan bir grup daha kurduk. 125 kiflilik özel bir ekibimiz oldu. Halkla iliflkilerde deneyimli bu ekibimiz ve mahalle temsilcileri esnaf ve ev gezilerine bafllad. Önümüzdeki ay, Karfl yaka Belediye Baflkan m z Cevat Durak ve zmir milletvekilimiz Mehmet Ali Susam' n kat laca esnaf gezilerine bafllayaca- z diye konufltu.

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı