Baflkanlar hesap verdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkanlar hesap verdi"

Transkript

1 SAYFA 01 N SAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde ise baflkanlar n yapamad klar vard Istasyonda icraat n içinden Konak ta Çakma Bakan tart flmas H. brahim fienol Baflkan fienol dan ABD benzetmesi GAZ EM R Belediye Baflkan Halil brahim fienol, görev süresinde geride kalan 1 y l de erlendirdi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na konuflmas nda s k s k teflekkür eden ve Büyükflehir in Gaziemir e yapt hizmetleri anlatan fienol, Aziz Baflkan n kendileri için ABD gibi oldu unu söyledi. 5 te ZM R Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 29 Mart yerel seçimlerinin y ldönümünde Alia a- Menderes hatt ndaki Karfl yaka Tüneli ndeki Nergis stasyonu nda proje ve yat r mlara ilgili toplant düzenledi. Kocao lu, Belediye ye vurmak için zmir in alt oyulmaz. dedi. 8 de Kabak: zmir in alt n oysa da metro bitse Bayrakl n n ilk baflkan bir y l n halkla paylaflt Konak Belediyesi ne 0 puan veren Ak Parti lçe Baflkan Özkan, Tartan a çakma bakan dedi, tart flma bafllatt B R NC hizmet y l n geride b rakan Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan n bas n toplant s nda, Bana kültür bakan diyorlar. Evet, hem kültür bakan y m, hem e itim, hem çevre bakan fleklindeki sözleri zmir siyasetine damga vuracak bir tart flmaya dönüfltü. 5 te Hakan Tartan Latif Özkan Onur Ak n dan coflkulu konser Cevat Durak Kent A.fi. iflçi krizi bizi yavafllatt KARfiIYAKA Belediyesi nde 2. dönem baflkanl k koltu undaki bir y l n geride b rakan Cevat Durak, 6 y lda yapt klar n ve yapacaklar n bas n toplant s yla anlatt. Karfl yaka n n bölünmesine neden olan durumu siyasetin çirkin yüzü olarak tan mlayan Durak, yaflanan iflçi krizinin de çal flmalar yavafllatt n söyledi. 10 da Buca Ak Parti den sert muhalefet i Sayfa 5 te BAYRAKLI Belediye Baflkan Hasan Karaba, Bayrakl n n ilk Belediye Baflkan olmaktan dolay onur duydu unu söyledi. Baflkan Karaba, Bizim için hevestir, yorulur zannetmesinler. Koflar ad m çal flaca z. Ekonomik ve sosyal belediyecili imizde zmir de birinci olaca z dedi. Tepekule S nd r n projeleri hayata geçiyor Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, bir y lda gecen dönemden devral nan projeleri tamamlad klar n, di er yandan planl geliflim amac yla stratejik plan haz rlad klar n belirterek, Fiziki geliflmemizi 2023 te tamamlamay hedefliyoruz dedi. 7 de Kongre Merkezi nde Bayrakl Halk n n yo un kat l m yla gerçekleflen 1.y l etkinli i renkli geçti. Proje ve çal flmalar n sunumunun ard ndan sema gösterisiyle bafllayan etkinlik Kafkas, oyun havas, davul, modern dans ve tango gösterisiyle binlerce Bayrakl l y coflturdu. 9 da Kamil Okyay S nd r AKP ye göre çal flma yok AK Parti Bornova lçe Baflkan Hüseyin Özkan, Bornova Belediyesi nin bir y ll k faaliyetlerini de erlendirdi, Baflkan S nd r n birfley yapmad - n savundu. Özkan, Önemli konularda hiçbir çal flma yap lmam fl dedi. 7 de S tk Kürüm Karaba lar Belediyesi ilk yafl n renkli kutlad ZM R N en büyük ilçesi Karaba lar n Belediye Baflkan S tk Kürüm, bir y ll k çal flma döneminin yeni belediye olman n olumsuzluklar na ra men baflar yla geçti ini söyledi. U ur Mumcu Park sosyal tesislerindeki toplant da Kürüm, belediyenin kuruluflu ile önemli proje ve planlamalarla ilgili çal flmalar anlatt. 11 de O uz, bir y lda sözlerini tuttu Turgut O uz AL A A Belediye Baflkan Turgut O uz, birinci hizmet y l n de erlendirdi. Sosyal mardketten ö renci misafirhanesine kadar pek çok vaadini ilk y lda hayata geçirdiklerini belirterek, Ne mutlu ki halk m z n da deste iyle sözlerimizi 1 y lda tuttuk dedi. 6 da

2 SAYFA Nisan EXPO için Inciralt flart Büyükflehir Belediyesi nin fianghay da düzenlenecek EXPO 2010 a kat l m yla ilgili bilgi veren Baflkan Kocao lu, EXPO bize çok uzak de il, ama yeni baflvuru için nciralt planlamas flart dedi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 2020 EXPO suna baflvurabilmek için k r lma noktas n n, nciralt n n planlanmas oldu unu söyledi. zmir in 2010 da fianghay da düzenlenecek Dünya EXPO suna kat lmas nedeniyle bas n toplant s düzenleyen Baflkan Kocao lu, zmir in EXPO flans n kaybetmedi- ini, ama yeni bir baflvuru için nciralt ve Yeni Kent Merkezi planlamalar n n yap lmas gerekti ini söyledi EXPO için müracaatlar n henüz aç lmad n belirten Baflkan Kocao lu, EXPO yar fl nda kazanamasak da, çok ciddi bir performans gösterip ciddi oy ald k. EXPO bize çok uzak de il, her zaman ipi gö üsleyebiliriz. Ancak baflvuruya haz r hissetmek için birkaç noktan n ayd nl a kavuflmas gerekiyor. Ancak o zaman EXPO ya gö sümüzü gererek baflvuruda bulunabiliriz için önce taahhütte bulundu umuz nciralt n planlamam z gerekiyor diye konufltu. Yeni Kent Merkezi için zemin etüdlerinin bitmek üzere oldu unu da hat rlatan Kocao lu, Ama nciralt çok önemli bir konu. Burada k r lma noktas nciralt d r dedi. 1 May s - 31 Ekim tarihlerinde Çin in fianghay flehrinde düzenlenecek EXPO ya milyon aras nda ziyaretçi beklendi- ini ve fuar n zmir in ve bölgenin tan t m aç s ndan çok yararl geçece ine inand klar - n söyleyen Kocao lu, Temas Daha iyi bir flehir, daha iyi bir yaflam olan fianghay EXPO ya 183 ülke kat l yor. zmir, 48 dünya flehriyle birlikte Dünyadaki en iyi flehir uygulamalar bölümünde 200 metrekarelik bir standda yer alacak. Büyük Kanal projesi, EXPO süresince dünyan n her yerinden gelecek ziyaretçilere sergilenecek dedi. Baflkan Kocao lu, Haziran da fianghay EXPO y ve Türk Günü ne kat laca n, ayr ca organizasyon çerçevesinde 21 Haziran da zmir Günü düzenleyerek kenti ve bölgeyi EXPO ziyaretçilerine tan tacaklar n ifade etti. EXPO da tan t lacak Büyük Kanal projesi uzun soluklu ve sürekli geliflen bir proje. zmir TÜYAP ta kitapla dolu 9 gün zmir de, 303 yay nevi ve sivil toplum kuruluflunun kat l m yla bu y l 15. si düzenlenen TÜYAP Kitap Fuar aç ld. Kültürpark Fuar alan 1 No lu holde düzenlenen fuar n aç l fl nda konuflan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, zmir de büyük yank uyand ran ve kente önemli katk lar sa layan pek çok fuar düzenlendi ini, ancak kitap fuar n n ayr bir yeri ve zenginli i oldu- unu vurgulad, Bu fuarda çok fley ö renip al yoruz ve hiç bitmesin istiyoruz dedi. TÜ- YAP Kültür Fuarlar Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuo lu, zmir Kitap Fuar 'n n en uzun soluklu organizasyonlardan biri oldu unu kaydederek, "Paris Kitap Fuar na gittik geçenlerde. Orada çok net gördük ki, zmir Kitap Fuar hafif bir itmeyle Paris'i geçecektir" dedi. Kavukçuo lu, bu sene 50. sanat y l n kutlayan flair, çevirmen, dil bilimci Yüksel Pazarkaya'n n, fuar n onur konu u oldu unu da kaydetti. Fuar 25 Nisan a kadar devam edecek.

3 SAYFA Nisan Trenler deneme seferine bafllad Alia a-menderes Hafif Rayl Sistem hatt nda çal flt r lacak trenlerin ilk deneme seferleri, Ankara da Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman n kat ld törenle bafllad. 80 kilometrelik Alia a-menderes hatt nda yolcu tafl nacak olan trenlerin ilk deneme seferi Ankara-Sincan hatt nda gerçeklefltirildi. Trene binerek Ankara dan hareket eden Bakan Y ld r m, Baflkan Kocao lu ve Genel Müdür Karaman Sincan da, Belediye Baflkan Mustafa Tuna karfl lad. Bakan Y ld r m, ad m ad m zmir'in kuzeyini güneyine ba layacak ve bir günde yar m milyondan fazla zmirliye hizmet verecek Egeray projesinde sona yaklafl ld n belirterek, ''Bu testlerin ve hatt n baz ufak tefek ifllerinin tamamlanmas n n ard ndan yolcu tafl mas na bu y l içinde geçilecek. Egeray, belki iki etapta aç lacak. Cumaovas 'ndan Alsancak'a olan güney hatt daha önce, sene ortas nda aç lacak. Di er k sm da senenin ikinci yar s nda tamamlanarak hatt n tamam hizmet vermeye bafllayacak'' diye konufltu. Hipermarketler yasas na da Frans z kald k! Hipermarketler yasas na da Frans z kald k! Y llardan beri konuflula gelir, kaç hükümet kaç bakan devirdi. Hipermarketler yasas söylentisi! Ancak bugüne kadar mecliste görüflülmesi d fl nda somut bir ad m at lmad her nedense... Geçti imiz günlerde Baflbakan Erdo an konuyu yeniden gündeme getirmifl; Art k küçük esnaf m z ile ilgili bir fleyler yapmam z gerekir. En az ndan mahalle aralar nda kalan son bakkallar kurtarmak u runa diye. Ve demifl ki; Hipermarketlerin çal flma saatlerine k s tlama getirelim. Bundan sonra e kadar faaliyet göstersinler. Ertesi gün Frans z ortakl dev bir Türk hipermarket firmas ndan tehdit gibi aç klama ile yan t gecikmemifl, "E er bu tasar meclisten geçerse Türkiye deki yat r mlar m z durdururuz" Fransa daki modelin Türkiye ye uyarlanmas n n hedeflendi i bu süreçte en büyük tepkinin Frans z ortakl bir firmadan gelmesi pek flafl rtmad aç kças!. Yeniden gündeme gelen Hipermarketler Yasas düzenlenirken baflta Büyükflehirler olmak üzere her geçen gün say lar na yenilerini katan al flverifl merkezleri ile ilgili olarak Fransa modeli örnek al nmak isteniyor. Bu modelde hipermarketlerin kurulaca yerlere yerel komisyonlar karar veriyor. Türkiye'de de benzer bir düzenleme üzerine çal flan hükümet hipermarketlere izin verirken flehir trafi i, nüfusu, bölge altyap s, çevre ve otopark faktörü göz önünde bulunduruyor. Üreticiyi ma dur eden raf ömrü uygulamas kald r larak, marketlerin istedikleri vadede ödeme yapmalar n n önüne geçilecek. Bakanlar Kurulu'nda görüflülen "Al flverifl Merkezleri, Büyük Ma azalar Yasa Tasar s " yeniden meclis gündemine al narak görüflülmeye baflland. Hipermarketlerin kurulaca yerlere, o ilin valisi, sivil toplum örgütlerinin içinde yer ald yerel komisyon karar verecek. Sanayi ve Ticaret Bakanl 'n n haz rlay p, Baflbakanl k'a sundu u 'Büyük Ma azac l k Yasa Tasar s 'nda ise flu hükümler yer al yor: Marketler Pazar günü aç k kalabilecek Al flverifl merkezlerinin çal flma saatlerini belediyeler belirleyecek Raf kiras, insert ücreti gibi kalemler yine geçerli olacak. Özel markal ürünlerin toplam ciroda pay %20'yi geçmeyecek. Al flverifl merkezleri büyük - küçük ayr m olmadan otopark kuracaklar Hafta sonu tatili yap lmayacak, isteyen her gün çal flabilecek Mesai saatlerini belediye ve valilik belirleyecek. 400 metrekare üzeri olanlar büyük ma aza say lacak isteyen servis hizmeti sa layacak. Büyük marketler sat n ald klar ürünün en geç raf ömrü süresi içinde bedelini ödeyecekler. Tasla a göre kanuna ayk r hareket edenlere metrekare bafl na 50 YTL ceza kesilecek. Cezalar valilik uygulayacak. Denetim yetki ise bakanl kta olmas na ra men bakanl k bu yetkiyi valilik veya belediyeye devredebilecek. Üç s n fa ayr lan ma azalar kurulufl izinlerini belediye ve valiliklerden alacak. Belediyeler, 400 metrekare alt ndakiler ile imar plan ve de erlendirme komisyonu raporuna aç l fl izni verecek metrekare üzerindekiler için ise izini valilikler verecek. Görüldü ü üzere Hipermarket yasas içerdi i hükümler nedeniyle her iki taraf da tatmin etmiyor. Küçük esnaf taslakdaki maddeleri yetersiz bulurken, hipermarket yöneticileri ise getirilecek k s tlamalar ile sektörün daralaca n ve yat r mlar n Türkiye den çekilece ini vurguluyor. Gerçi at alan n Üsküdar geçti i de söylenebilir Y llar önce bu yasan n ç kma riskini göz önünde bulunduran hipermarketlerde kendi önlemlerini ald. Neydi bu önlemlerin en çarp c s diye sorarsan z Tabii ki mahalle bakkallar n yan nda mini, small ve ekspres AVM fleklinde küçük çapta yap lanmalar n da tamamlanm fl olmas As l merak edilen ise, kanunlaflmas y lan hikayesine dönen bu tasar n n gerçekten küçük esnaf nas l ve ne flekilde koruyaca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ülkemiz ve tüm dünya çocuklar na arma an etti i 23 Nisan kutlu olsun... En de erli varl m z çocuklar m z, bar fl n, sevginin, umudun ve kardeflli in temsilcileri olarak ayd nl k yar nlar m z n güvencesidir 23 Nisan Kutlu olsun Özgürlü ün de, eflitli in de, adaletin de dayana ulusal egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun... zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi OLGUN AT LA Yüksek Mimar Bülent Delican AK Parti zmir l Baflkan Yard mc s Belkahve yemyeflil olacak Selçuk Ayhan CHP zmir Milletvekili Belkahve deki 40 y ll k tafl ocaklar n kald ran ve onlardan boflalan kireçli-kalkerli alana tam 45 bin fidan diken zmir Büyükflehir Belediyesi, bu örnek projede aflama kaydetti, fidanlar tuttu. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Belkahve de faaliyet gösteren taflocaklar ile k rmaeleme tesislerin tafl nmas n n ard ndan rehabilite edilen alan ziyaret etti. Baflkan Kocao lu, firmalarla yapt klar ortak çal flman n sonuç verdi ini belirterek, Buradaki tesislerin tafl k rma yöntemlerini de ifltirerek, sulu ve kapal devre çal flmalar n sa lad k. Tafl nma ifllemi ile hem zmir in giriflindeki görüntü kirlili i ve tozdan kurtulmufl olduk, hem de yeflil bir alan yaratm fl olduk. Buradaki iflletmelerin de bize maddi ve manevi deste i oldu. Firmalarla kader birli i yaparak bu ifli çözdük. Böyle birlikte hareket etti imizde, dayan flma içinde oldu umuz zaman birçok problemi afl yoruz dedi. Bölgeye iki sene önce dikilen çam, akasya, çal türlerindeki yaklafl k 45 bin fidan da tuttu.

4 SAYFA 4 23 Nisan Anne babalara ifl imkan çocuklara krefl sa land Çi li Halk E itim Merkezi nin yürüttü ü Çi li Belediyesi nin de ortaklar ndan biri oldu u zmir Kalk nma Ajans n n destekledi i proje kapsam nda Çi li de iflsiz 100 kifliye mesleki e itim ve bu ailelerin 3-14 yafl grubundaki çocuklar na da krefl ve etüt imkan sa land. Mesleki E itim ve Aile Kalk nmas n n Desteklenmesi Projesi kapsam nda Çi li de mesleki e itim verilen aileler ile özel e itime al nan çocuklar için proje sonu tören düzenlendi. Belediye Nikah Salonu ndaki törene Kaymakam Ahmet Arabac, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, zmir Kalk nma Ajans temsilcileri, kaymakaml k ve belediye bürokratlar ile aileler kat ld. Projede katk s bulunanlara plaket ve teflekkür belgelerinin verildi i törende ilk olarak projenin amac ve uygulama sonuçlar hakk nda yaz l ve görsel bilgi sunuldu. Ard ndan proje kapsam nda e itim verilen 3-14 yafl aras ndaki çocuklar birbirinden renkli gösteriler sundu. Çocuk korosunun söyledi i flark ve türküler salonu flenlendirirken, çocuklar n sportif gösterileri büyük alk fl ald. Kaymakam Arabac, 9 ay süren proje kapsam nda sadece e itim verilmedi ini ayn zamanda kaynaflma ortam n n sa land n söyledi. Projenin baflar ya ulaflmas ndan dolay mutlu oldu unu belirten Arabac, 100 ailemizi e itime alarak meslek kazand rd k. Çocuklar için de e itim imkan sa lad k. dedi. Baflkan Solak ise Çi li halk na karfl çeflitli sorumluluklar bulundu unu belirterek, mesleki e itim ve aile kalk nmas n n önemine de indi. Belediye olarak bu tür çal flmalar n içinde olacaklar n belirten Baflkan Solak, Daha yapacak çok iflimiz var. Bu tür projeleri belediye olarak önemsiyoruz. E itime önem veren bir anlay fl içindeyiz dedi. Çi li nin küçük flairleri Büyükçi li lkö retim Okulu nun minik ö rencilerinin yazd fliir kitab belediye meclis salonunda düzenlenen törenle tan t ld. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, lçe Milli E itim Müdürü Hamdullah Ifl k, meclis üyeleri, okul ö retmenleri ile velilerin kat ld törende fliirleri yazan 3A s n f ö rencileri fliirlerini okudu. fiiirler Sevimli Çiçeklerden Gül Kokulu fiiirler ad alt nda kitaplafl rken, fliir kitaplar tan t m gecesine kat lanlara da t ld. Törenin sonunda eme i geçenlere birer plaket da- t ld ve minik flairler kitaplar n imzalad. Ö rencileri baflar l çal flmalar ndan dolay kutlayan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, okuma ve yazma al flkanl n n erken yaflta kazan lmas gerekti- ini belirterek, bu kadar küçük yaflta birer kitap sahibi olmalar ndan dolay çocuklarla gurur duyduklar n söyledi. Böylesine baflar l çocuklar oldu u sürece gözümüz arkada kalmayacak diyen Baflkan Solak, tüm ö rencileri bu flekilde teflvik etmek gerekti ini sözlerini ekledi. Handan Gökçek in ilk roman ç kt zmirli yazar Handan Gökçek in yak n tarihimizin en trajik olaylar ndan 1924 mübadelesini anlatt ilk roman Ah Mana Mu ç kt. Okurlar n Düfl H rs z ve "S r Dökümü" adl öykü kitaplar yla tan d zmirli yazar Handan Gökçek, ilk roman Ah Mana Mu ile bu alanda da iddias n gösteriyor. Rumca Anneci im anlam na gelen kitaba ismini de veren Ah Mana mu sözcü ü, Handan Gökçek in roman nda iç yakan, sessiz bir ç l a dönüflüyor. Yüz binlerce insan do up büyüdü ü topraklardan eden, geçmifllerini ve an lar n silen yak n tarihimizin en trajik olaylar ndan biri olan 1924 Mübadelesi, Gökçek in kalemiyle duyarl ve sars c bir roman n oda oluyor. Handan Gökçek in duyarl, o kadar da yak c, soluk solu a okunan roman, yak n tarihimizle yüzleflmemiz için de bir ça r niteli inde. zmir i renkli inekler basacak Cowparade zmir 2010 inek heykelleri aç khava sergisi, Konak Belediyesi nin deste- iyle zmir sokaklar n süsleyecek. Cowparade zmir 2010 ad yla ve Konak Belediyesi ve Beyaz Sosyal Sorumluluk Dan flmanl n n destekleriyle zmir sokaklar n, caddelerini renklendirecek birbirinden farkl ve yarat c nek Heykelleri Aç khava Sergisi nin bas n toplant s Swiss Otel Grand Efes te gerçeklefltirildi. Elde edilen gelirin, EBSOV ve Zihinsel Özürlüleri Yetifltirme ve Koruma Vakf arac - l yla sosyal projelere aktar laca n dile getiren Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, inek heykellerinin turizm konusunda da zmir e katk da bulunaca n söyledi. E lence ve kültür-sanat konusunda zmir in büyük kazançlar sa layaca n ifade eden Baflkan Tartan, projenin sosyal sorumluluk bilincini de beraberinde getirece ini belirtti. zmirli sanatç lar n uluslararas nda tan n rl - n n artaca n n ifade eden Tartan, Cowparade nek Heykelleri Sergisi 8 binin üzerinde inek heykeli, 58 flehirde vatandafllar n be enisine sunuldu. Büyük ses getiren bu serginin zmir e kazand rman n mutlulu unu yafl yoruz. Böylesine önemli bir sergi ile sosyal sorumlulu un bir araya gelmesi bizi bu projenin içerisine itti. zmirli sanatç lar n tasarlayacaklar inekler, 5 ay boyunca Konak Meydan ndan Alsancak a Alaçat dan Çeflme ye kadar birçok noktada sergilenecek. zmir Devlet Opera Balesi Bafldekoratörü Tayfun Çebi taraf ndan tasarlanan heykeli Dominik Caddesi ne yerlefltirece iz. Kentin güzelleflmesine katk koyacak sergiye zmirli sanatç lar n destek vermesini diliyorum dedi.

5 SAYFA 5 23 Nisan Çakma Bakan(!) tart flmas AK Parti Konak lçe Baflkan Latif Özkan, bir y ll k icraatlar n de erlendiren belediyeye 100 üzerinden 0 puan verirken ilginç bir tart flmay da bafllatt. Özkan, Tartan a çakma bakan dedi Kültür bakan y m demiflti Konak ta patlak veren çakma tart flmas Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan n birinci y l de erlendirme toplant s ndaki sözleri üzerine bafllad. Bir gazetecinin kültürel faaliyetlerinden ötürü kendisine kültür bakan yak flt rmas nda bulundu unu anlatan Tartan, Evet hem kültür, hem çevre, hem milli e itim bakan y m demiflti. Tartan, AKP li Özkan a yan t vermezken partisi ad na yan t lçe Baflkan Aytekin Tunus verdi. Tartan dan okullara çiçek gibi destek Konak Belediyesi, ilçe s n rlar içerisindeki okullar n bahçelerinde hem bak m iflini üstleniyor hem de yeni fidan ve çiçek dikimlerini gerçeklefltiriyor. Alsancak Nevvar Salih flgören lkö retim Okulu nun bahçesi de parklar ve bahçeler müdürlü ünün flok ekipleri taraf ndan elden geçirildi. A aç ve fidanlar n bak mlar ve budamalar yap ld. Okulun minikleri de yap - lan çal flmalar ilgiyle izleyip, fidan dikimlerine efllik ettiler. Baflkan Tartan da e itime deste in sürece- ini söyledi. Kemeralt Ah! Vah! ile kurtulmaz zmir Düflünce ve Eylem Platformu nun tarihi Kemeralt Çarfl s ile ilgili Fuar Kültürpark zmir Sanat Oditoryumunda düzenledi i toplant ya kat - lan Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, Kemeralt sadece ah, vah, öldük, bittik demeyle Hakan Tartan kalk namaz. Kemeralt n n de er ve güzelliklerine inanaca z, yaflataca z, anlataca z ve aktaraca- z dedi. Kemeralt Esnaf Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar n da kat ld ve Avrupa Acil T p Birli i Baflkanvekili Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu nun yönetti i toplant da Kemeralt Çarfl s n n dünü bugünü ve yar n tart fl ld. Tarihi Çarfl n n yaflad sorunlar masaya yat r ld ve çözümleri konufluldu. Birinci hizmet y l n geride b rakan Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan n bas n toplant s nda, Bana kültür bakan diyorlar. Evet, hem kültür bakan y m, hem e itim, hem çevre bakan fleklindeki sözleri zmir siyasetine damga vuracak bir tart flmaya dönüfltü. AK Parti Konak lçe Baflkan Latif Özkan, Çakma Bakanl b rak, Konak a baflkan ol diye sert ç kt bas n toplant s nda Konak Belediyesi ni Gaziantep'in fiehitkamil Belediyesi ile karfl laflt rd. Tartan' n bakanl k merak n üzerinden atamam fl oldu- unu söyleyen Latif Özkan flunlar söyledi: "At k pilleri topluyor, Çevre bakan oldu unu söylüyor. Ö rencileri gezdiriyor, Milli E itim bakan oluyor. Belediyenin borcu olmad n ifade ettikten sonra Maliye bakan oldu unu söylüyor. Sa l k taramas yapt r yor, Sa l k bakan oldu unu söylüyor. Subay efllerini a rl yor, Millî Savunma bakan oluyor. Biz ise Tartan'a, 'Sadece Konak Belediye Baflkan ol.' diyoruz." Belediyenin 18 milyon lira borcu oldu unu söyleyen Özkan, "2009 y l raporlar na göre Konak Belediyesi nde 109 milyon TL harcanm fl. Bu paran n ne ac d r ki sadece 17 milyon liras yat r m, 84 milyonu cari harcama. Cari harcamalar n ne oldu u konusunu halk n takdirine b rak yorum" dedi. zmir'in iflporta flehri oldu una dikkat çeken Latif Özkan Hatay, Kemeralt, Alsancak ve Konak baflta olmak üzere ilçenin her taraf n n sat c tezgahlar taraf ndan iflgal edildi ini belirterek, zmir'in görünümünü Afganistan sokaklar na benzetti. SIFIR... SIFIR... SIFIR... Özkan belediye baflkan na not vererek flunlar söyledi: Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol görev süresinde geride kalan 1 y l de erlendirdi. Baflkan fienol, Gaziemir ncir Cafe de yap - lan bas n toplant s nda bugüne kadar ilçe gerçeklefltirilen hizmetleri anlat rken, gelece e iliflkin say s z projenin de müjdesini verdi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na konuflmas nda s k s k teflekkür eden ve Büyükflehir in Gaziemir e yapt hizmetleri anlatan fienol a bir gazetecinin aralar ndaki uyumu sormas üzerine ilginç bir örnekle yan t veren Baflkan fienol, Aziz Baflkan n kendileri için Amerika Birleflik Devletleri oldu unu söyledi. fienol, CHP'nin ikinci Genel Baflkan ve Milli fief lakapl smet nönü'nün bir sözünü örnek göstererek, smet Pafla n n ABD ile Türkiye aras ndaki iliflki üzerine yapt, "Amerika ile siyaset yapmak zordur. Amerika ile siyaset yapmak ay ile yata a girmek gibidir" sözüne at fta bulundu ve flöyle devam etti: "Bu sözü örnek al yorum. Ne ay ile yata a girerim. Ne de Amerika ile kavga ederim" dedi. Üç büyük ad m Bir y l kadar k sa bir sürede birçok proje için somut ad m att n ifade eden Halil brahim fienol, üç CHP den jet savunma AK Parti lçe Baflkan Latif Özkan n Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan'a "Çakma bakan demesi üzerine CHP Konak lçe Baflkan Aytekin Tunus bugün bir bas n toplant s düzenleyerek, Konak ta oturmayan Latif Özkan a, Çakma Konak l dedi. Tunus, Latif Özkan ve yönetiminin ço unun Konak ta oturmad n savunarak, Latif Özkan için Çakma Konak l ibaresini kulland. Aytekin Tunus, Çakma Konak l dedi i Latif Özkan n Narl dere de oturdu una dikkat çekerek, Latif Özkan n Konak ta oturmas nda fayda var. zmir ve Konak için bir tak m fleyler yaps n. ktidar partisi olarak lütfen partisinden yard m istesin katk als n. Konak halk için çözüm üretsin dedi. "Avrupa Birli i fonlar ndan yararlanma konusunda baflar lar s f r. Proje e itimi konusunda da notlar s f r. Birinci derece deprem kufla üzerinde bulunan ilçede, afetlerde hasar ve zarar azaltma çal flmalar konusunda ana hedefi oldu u ve bunlar n ad mlar n n at ld n müjdesini verdi. Projelerini anlatan Gaziemir Belediye Baflkan fienol flunlar söyledi: Birincisi, eksikli ini hissetti imiz hastanemizi kurmakt. Bunun için gerekli proje çal flmalar n son aflamaya getirdik. 2 ay içersinde temellerini at yoruz ve tahmini 1 buçuk y l sonra bölgemize kazand - r yoruz. kincisi, kent vizyonuna uygun bir Havac - l k Yüksek Okulu nu ilçeye kazand rmakt. Bu proje için de projemizi tamamlad k ve inflaat na bafllad k. En k sa sürede tamamlayaca z ve önümüzdeki y l ö renci al mlar na bafllayaca z dedi. Latif Özkan hiçbir harcama yap lmam fl, yani çal flma yok. Faaliyet raporuna bak - yorsunuz. 20 sokak, elle serme asfalt dökülmek suretiyle tamir edilmifl. 10 soka a merdiven yap lm fl veya olanlar tamir edilmifl" fienol dan Kocao lu na ilginç ABD benzetmesi Aytekin Tunus H. brahim fienol Aziz Kocao lu Üçüncü olarak da yard ma muhtaç ailelere destek amaçl G da Bankas oluflturmak oldu unu söyleyen Baflkan fienol göreve geldikten sonra bu projesini hayata geçirmiflti. fienol, G da bankam z da oluflturduk. Her gün ihtiyaç sahibi ailelere yard m edebilecek kapasiteye ulaflt k. Bir y l gibi k sa bir sürede, onca s k nt ya ra men kafam zdaki projeleri tek tek hayata geçirdik. Bu bizim için baflar say - l r. Bunlar yaparken, di er zorunlu hizmetlerimizi de aksatmad k. zmir Büyükflehir Belediyesi ile koordineli olarak kentin çehresini yenilemeye çal fl yoruz. Baflkan Aziz Kocao lu nun büyük deste ini arkamda hissediyorum. Bir y lda tüm sokaklar m z flantiye gibi çal fl r hale getirdik diye konufltu. Çal flan kazan r, elmas (nah) k zar r! Türkiye statistik Kurumu TU K, Aral k-ocak-fiubat aylar n kapsayan Hane Halk flgücü Araflt rmas sonuçlar n duyurdu geçti imiz günlerde. Mevcutlara yenilerin eklendi ini, son üç ayda, 1 milyon 484 bin kiflinin daha iflsiz kald n, böylece iflsiz say s n n 3.6 milyon oldu unu, verilere göre her dört gençten birinin yan na iflsiz notu düflüldü ünü, 2.2 milyon kiflinin ise ifl bulma umudunun kalmad n ö rendik aç klad klar rakamlardan. Rakamlar, o so uk yan yana gelmifl dizimler bile, insan n içini titretirken biliyoruz ki TU K in rakamlara dönüfltüremeyece i yaralar yafland Türkiye de; hala da yaflan yor. Ve bu yaralar, ancak sözcüklerle anlat labiliyor. TU K in rakamlar, iyi bir ifle sahipken; hayat, de erleri, inançlar bir günde alt üst oluveren, y llarca biz bir aileyiz diyen flirketi için bir anda sadece fazladan bir maliyet oluveren, kendisini bir anda kap n n önünde, ifle yaramaz bir böcek gibi buluveren insanlar n hissiyatlar n dile getirmiyor sözgelimi Rakamlarla bile ifade edilemeyen baflka gerçekler de var yani yi para kazanmay, iyi hayat yaflamay vaat eden e itimleri ve donan mlar yla do ru orant l bir hayat yaflayamayanlar n; Eskisine oranla daha afla bir düzeyde hayat kabullenip o manevi sars nt n n kederi yüzlerine kaz nanlar n yaflad klar sözgelimi Belki iflsizlik kadar ac kl bir sonuç olan bu durum, rakamlara hiçbir zaman yans m yor, anl yor musunuz? Maafllar düflürülenler, birkaç y ld r komik oranlarda zam alanlar (hatta hiç almayanlar), yaflam kalitesi ciddi biçimde düflmesine ra men, hiç de ilse bir ifli oldu una flükredip iflten at lma korkusuyla zam istemeyenler Daha düflük maafll ifllerde, Ben hiç de ilse sabahlar ifle gidiyorum deyip sinenler, donan mlar - n n çok alt nda ifllerde çal fl rken, ruh halini ayakta tutmaya çal flanlar Niye eskisi gibi giyinemiyorum, harcayam yorum, sinemaya/tiyatroya/tatile gidemiyorum un hesab n sormak yerine, daha ucuz satan marketleri/dükkanlar aramaya giriflenler Ve bütün bunlar yaparken insanca yaflamaya/insanl n korumaya gayret edenler TU K in rakamlar nda yer almayan bu insanlar, önlerindeki ekme i difllemeye çal fl yorlar uzunca bir süredir. Uzunca bir süredir, hayat tad yla yaflamak için de il de hayatta kalmak için çabal yorlar Rakamlar n ortaya saçamad bir baflka gerçek daha var. Krizden önce üç kiflinin yapt ifli, krizden sonra bir kiflinin de yapabildi ini, daha önce 10 liraya yapt rd ifli, krizden sonra üç liraya yapt rabildi ini gören iflverenler, art k o ifli bir kifliye yapt r yorlar, zam zaman geldi inde de çal flan na 3 kurufl veriyorlar. flsizli in normalleflmesinden, kriz koflullar ndan alabildi ine yararlan yorlar; çünkü onlar, krizin sadece onlar için f rsat anlam na geldi ini gayet iyi biliyorlar Ama daha da ac kl s n n, normallefltirilen kriz koflullar n n, art k çal flanlar taraf ndan da normal karfl lan p kabullenilmesi oldu unu düflünüyorum. O kabullenifl yüzünden de il mi TEKEL iflçilerini fl - mar kl k etmekle suçlay p, onlara verilen paray üniversite mezunlar n n bile bulamad n nobran bir h nçla söyleyen bir dolu insan? T pk iflverenler gibi parmaklar n sallayarak, iflsizleri, üç kurufla çal flan üniversite mezunlar n düflünün, flükredin halinize demeleri, bir kabulleniflin ifadesi de il mi sizce de? flsizlik yaflayanlar n, yüzlerine flimdiden yafll ifade inmifl genç insanlar n durumu kadar; hakk n aramaya çal flan insanlara yöneltilen öfke de inan lmaz kederlendiriyor beni. Ve kederimi yazarak paylaflmak d fl nda elimden gelen yok ne yaz k ki Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri ve Müdürü ÜM T YALDIZ Genel Koordinatör ve Görsel Yönetmen HAKAN ER fien BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 23 N SAN 2010 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. KURULUfi: YIL: 3 SAYI: 32 Reklam Koordinatörü Bülent KARATOSUN Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

6 SAYFA 6 23 Nisan O uz: verdi imiz sözlerin ço unu flimdiden yapt k Birinci hizmet y l n tamamlayan Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz, sosyal marketten, ö renci misafirhanesine kadar pek çok vaadini ilk y lda hayata geçirdiklerini anlatt Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz, bir y ll k görev süreleri içersinde söz verdikleri birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Birinci y l n de erlendiren Baflkan O uz lk bir y l içersinde Sosyal Market, E-Belediyecilik, Ö renci misafirhanesi, ALKED, Sinema, Alia aspor futbol tak m n n kurulmas gibi projeleri hayata geçirdik. Emek ve Bar fl fienliklerini yeniden bafllatarak verdi- imiz sözü yerine getirdik. Bölgenin en büyük sahil band yeniden yap l yor. Ne mutlu ki Belediye yönetimi olarak halk - m z n da deste iyle verdi imiz sözlerin birço unu daha 1. y l m z dolmadan yerine getirdik. dedi. Kad n Eme i De erlendirme Proje Evi Kad nlar n ev ekonomilerine kat lmalar için söz verdiklerini ve ilk önemli icraatlar n n Kad n Eme ini De erlendirme Proje Evi açmak oldu unu belirten Baflkan O uz Temmuz ay sonunda açt - m z Kad n Eme i De erlendirme Proje Evi nde (ALKED) bugüne de in 224 kad n ücretsiz e itime kat ld ve ürettikleri el eme i ürünleri satarak aile bütçelerine katk sa lad dedi. Ö renciler için misafirhane Özellikle üniversitede okuyan ö rencilerin bar nma sorununa seçim öncesi dikkat çektiklerini belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz TOK de bulunan Belediyemize ait 128 ö rencinin bar nabilece i bir blo u k z ö renci misafirhanesine dönüfltürdük. 30 erkek ö rencinin de belediye konutlar nda bar nmas n sa lad k. dedi. mkanlar ölçüsünde okullar n ihtiyaçlar n karfl lamaya çal flt klar n belirten Baflkan O uz lçemiz okullar na; boya, bak m, onar m, bahçe ve çevre düzenlemesi gibi birçok konuda destek olduk. Maddi durumu yetersiz 180 ö renciye e itim ve servis deste i sa lad k diye konufltu. Sosyal Market tamam Sosyal yard mlaflman n ve dayan flman n toplumumuz için çok önemli oldu unu her zaman vurgulad klar n belirten Baflkan O uz bu konuda da ortaya koyduklar modeli hayata geçirmek için Sosyal Market açt klar n ve verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti. Baflkan O uz Geçti imiz Eylül ay bafl nda açt m z Sosyal Marketimize flimdiye kadar duyarl 432 kifli ve kurumdan yard m geldi. Bu yard mlar n karfl l nda da 821 aileye giyim, ev eflyas ve k rtasiye, 39 aileye ev eflyas, 208 ö renciye ev eflyas ve k rtasiye, 6 gelinlik, 3 niflanl k ve çeflitli çeyiz eflyas ile 11 çocu a sünnet k yafeti yard m yap ld. dedi. Belediye sinemas açt k Kentimizin y llard r hasretle bekledi i Sinema özlemini de çözdüklerini belirten Baflkan O uz Yurttafllar m z n sinema iste ini çözümü kavuflturmak için Atatürk Kültür Merkezi nde tadilat yaparak film gösterimine bafllad k. dedi. Yeni yap lacak olan dü ün salonu ile birlikte cep sinemas yapacaklar n belirten Baflkan O uz Bu süreçte yurttafllar m za vizyondaki filmleri izlettirmeye devam edece iz. dedi. E-belediyecili i bafllatt k Vatandafllar n belediyeye olan borçlar - n kredi kart ile ödeyebilme imkan getirdiklerini ayr ca ça n gere i olarak teknolojik geliflmelere paralel olarak internet üzerinden belediye ile ilgili her türlü borcu ö renip, ödeyebilmesi için e-belediyecilik hizmetini bafllatt klar n belirten Baflkan O uz, kaynaklar n do ru kullan lmas konusunda da birçok çal flma yapt klar n belirtti. Çevreye duyarl bir belediyecilik anlay fl ile hizmet verdiklerini dile getiren Baflkan O uz 1 y lda toplam 19 bin 686 adet a aç diktiklerini kent içinde toplam 12. Bin 500 metrekare yeflil alan çal flmas yapt klar n belirtti. Büyükflehir belediyesi ile birçok konuda iflbirli i yapt klar - n belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz Büyükflehir belediyesine de teflekkür etti. Sporun yayg nlaflmas için çal flt klar n belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz Alia aspor futbol tak m n oluflturarak bir sözü daha yerine getirdiklerini söyledi. Bulgun dan baflkanlara s k takip CHP zmir l Baflkan Ekrem Bulgun, görevlerinde bir y l n tamamlayan CHP li Belediye Baflkanlar n ziyaret ediyor. Bayrakl ya giden Bulgun, önce CHP ilçe baflkanl - na geçerek lçe Baflkan Levent Ölçer den örgüt çal flmalar hakk nda bilgi ald. Daha sonra, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba makam na geçen l Baflkan Ekrem Bulgun, Hasan Karaba n iflinin di er belediye baflkanlar na göre daha zor oldu unu belirterek Baflkan m z beklentilerinde üstünde hizmet üretmifltir. Kendisini kutluyor, her zaman destekçisi ve takipçisi oldu umuzu belirtmekten mutluluk duyuyorum dedi. Baflkan Karaba ise, hem vatandafllar n hem de partisinin verdi i deste e lay k olmak için çal flt n söyledi. Bulgun un ikinci dura Bornova oldu. CHP lçe Baflkan Enver Dündar dan parti çal flmalar hakk nda bilgiler alan Bulgun, Bornova Belediyesi ne geçti.bulgun, Prof. Dr. Kamil S nd r n Bornova gibi üniversite ilçesine yak flan bir baflkan oldu unu belirterek, yi e itim alm fl, Cumhuriyet in ve demokrasinin k ymetini bilen, Atatürkçü gençlere ihtiyac m z var. Baflkan S nd r, y llarca bu gençleri yetifltirmifl biri. Hizmetlerin de bu yönde olmas bizi gururland r yor dedi. Buca da AKP elefltirdi Baflkan Tat savundu Buca Belediyesi'nin bir y ll k faaliyetlerini de erlendiren AK Parti Buca lçe Teflkilat, Belediye Baflkan Ercan Tat y savurganl k yap p, ilçenin bir y l - n bofla geçirmekle suçlay p, yeni bir iddiada bulundu. lçe Baflkan Mustafa Solmaz, AK Partili olan güvenlik personelinin iflten ç kart ld n iddia etti. AK Parti Buca lçe Baflkan Mustafa Solmaz, ilçe binas nda düzenli i toplant da ele geçirdikleri bir nota de indi. ddia edilen ve kamuoyuna gösterilen notta, güvenlik hizmetlerini üstlenen özel bir firman n amiri O uz Erol taraf ndan haz rlad 84 güvenlik çal flan n ismi yer alarak Not: Tüm AKP referansl lar iflten uzaklaflt r lacak yazd öne sürüldü. Baflkan Solmaz, ele geçirilen notta yer alan isimlerin, Cemil fieboy döneminde ifle al nan ve AK Parti li olduklar bilinen tüm iflçilerin iflten ç kart ld n savundu. lçe Baflkan Solmaz, Paralar bofla harcad lar, Buca n n bir y l n heba ettiler dedi. AKP lçe Baflkan Solmaz n iddialar na yan t veren Belediye Baflkan Tat, Paralar bofla harcayanlar onlar. Hala AKP li Cemil fieboy döneminin sorunlar yla u rafl yoruz. Kültür Merkezi moloz y n olarak duruyor, 14 trilyon harcay p yap lan stad da ben 6 trilyona yapar m dedi. CHP Bornova dan köy enstitüsü paneli Köy Enstitülerinin 70. kurulufl y ldönümünü kutlayan CHP Bornova lçe Örgütü, Yalova Milletvekili Muharrem nce nin de konuflmac oldu- u bir panel düzenledi. Etkinlik Gazeteci ve Halkla liflkiler Uzman Sancar Maruflu nun takdimiyle lçe Baflkan Enver Dündar n aç l fl konuflmas yla bafllad. lçe Baflkan Dündar, Köy Enstitülerini ortadan kald rmak sadece bir okul kapatmak de il, köyün gücünden, ayd nl ndan, uyan fltan, ça dafll ktan ürkenlerin, korkanlar n att bir ad md dedi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem nce ise Köy Enstitülerinin kapat lmas n n alt nda köylünün uyan fl ndan korkan toprak a as egemen güçlerinin oldu unu savundu. nce; o günden bugüne halk n birikimleriyle kurulmufl bütün sanayi ve tar msal iflletmelerimizin ya kapat ld ya da büyük oranda yabanc lara sat ld n belirtti. CHP li Demirsoy dan Anayasa elefltirisi CHP Gaziemir lçe Baflkan Yüksel Demirsoy hükümetin Anayasa de ifliklik paketini elefltirerek, temsili paketi ilçe binas nda açarak içindekileri kamuoyuna sundu. Anayasada yap lmas öngörülen de iflliklerin, halk n temel sorunlar na e ilmedi ini söyleyen Yüksel, AK Parti hükümeti, haz rlad klar de ifliklik paketi ile sadece kendilerini kurtarmay hedefliyor. ktidar kaybettikten sonra nas l olurda yarg lamalardan en az zararla kurtuluruz anlay fl ile haz rlanan bu paket, vatandafllar n gerçek gündemini görmezden geliyor. Gerçek sorunlar n üstü örtülüyor. Bu nedenle bu paketin ad n aklama ve kurtarma paketi koyduk. Pakette, vergilerle bo uflan esnaf, zor koflullarda çal flan iflçi, iflsizlikle bo- uflan gençlik ve açl k s n r nda yaflayan emekliler ile ilgili hiçbir olumlu madde yok dedi. Paketten ç kan maddeleri tek tek aç klayan Demirsoy, hükümeti esas amac n n vatandafl düflünmek olmad n, Türkiye nin gerçek gündemden sapt - r lmaya çal flt n ifade etti. Memurlara, grev hakk olmaks z n verilen toplu sözleflme hakk n n komik oldu unu da sözlerine ekleyen Baflkan Demirsoy, AKP döneminde sendikal düzenin de tasfiye edildi ini belirtti. Demiroy, 1980 öncesinde, ülkenin nüfusunun 40 milyon oldu u dönemde sendikal insan say s 3 milyonun üzerindeydi. Bugün bu say 600 bine kadar geriledi. Durum içler ac s dedi. Öte yandan Yüksel Demirsoy, Anayasa De ifliklik paketinin yer alan Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddeler neticesinde yarg ya müdahale edildi ini dile getirdi. Sand k görevlileri tamam CHP Karfl yaka da seçim start verildi CHP Karfl yaka ilçe örgütünden yap lan yaz l aç klamaya göre, lçe Baflkan Ertam Özen, mahalle temsilcileri ve kad n kollar yla bir araya geldi i toplant da, genel seçimlere iliflkin altyap çal flmalar n tamamlad klar n belirtti. Seçmenle s k aral klarla bir araya geleceklerini vurgulayan Özen, ''23 mahallede 75 mahalle temsilcimiz var. Her mahallede en az 1 kad n temsilcimiz var. Ayr ca 50 kad ndan oluflan bir grup daha kurduk. 125 kiflilik özel bir ekibimiz oldu. Halkla iliflkilerde deneyimli bu ekibimiz ve mahalle temsilcileri esnaf ve ev gezilerine bafllad. Önümüzdeki ay, Karfl yaka Belediye Baflkan m z Cevat Durak ve zmir milletvekilimiz Mehmet Ali Susam' n kat laca esnaf gezilerine bafllayaca- z diye konufltu.

7 SAYFA 7 23 Nisan Siyaset Baflkan S nd r n büyük projeleri hayata geçiyor Gecekondunun önüne geçilmedi Bir y lda de iflen bir fley yok AK Parti Bornova lçe Baflkan Hüseyin Özkan, Bornova Belediyesi nin 1 y ll k faaliyetlerini de erlendirdi. lçe binas nda bir toplant düzenleyen Özkan, Baflkan Kamil Okyay S nd r n 1 y ll k görev sürecinde hiç bir fley yapmad n savundu. Bornova n n zmir içinde en problemli ilçe oldu unu ifade eden Özkan, Belediye taraf ndan haz rlat l p da t lan faaliyet raporunda da gözlemledik ki pazaryeri, ulafl m, trafik, kent yenileme, gecekondu önleme bölgeleri konusunda hiçbir çal flma yap lmam flt r. Belediye sadece kültür-sanat etkinlikleri ve geçmifl yönetimden kalan birkaç projeyi bitirmekle övünecekse vay halimize dedi. Bornova da gecekondunun önüne geçilmedi i ve daha çok oranda art fl yafland n anlatan Özkan, binlerce vatandafl n da ma dur oldu unu söyledi. Özkan, Yaklafl k 40 y ld r burada arsa al p-satmak, konut al p satmak büyük s k nt. 775 say l yasan n gündemden ç kmas gerekirken, görüyoruz ki belediye bu konuda hiçbir çal flma yapm yor. Öte yandan, Mevlana, Do anlar ve Ümit Mahallesi bölgelerimizdeki hurdal k depolar, TIR parklar gibi gelifligüzel tesisler de vatandafllar m - z her bak mdan zor durumda b - rakmaktad r dedi. lk y l n de erlendiren Baflkan S nd r, yapt klar n ve yapacaklar n kamuoyuyla paylaflt. S nd r, "Dünya Bornova y tan yacak dedi Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, bir y ll k görev sürecini de erlendirdi. Önceki dönemden devral nan projeleri tamamlad klar n, di er yandan planl geliflim amac yla stratejik plan haz rlad klar n söyleyen S nd r, Fiziki geliflimimizi 2023 te tamamlamay hedefliyoruz dedi. S nd r, belli bafll icraatlar n flöyle s ralad : Organik Oyuncak Projesi yle 60 kad na ifl imkan sa lad k. Ege Üniversitesi yle Sa l k Köyü Projesi devam ediyor. Halk sa l binas n n kaba inflaat bitti. Çocuk sa l binas n n da proje çal flmalar na baflland. Ayr ca Sa l k Köyü nde anne-çocuk sa l, iflçi sa l ve e itimi, yafll bak m evi ve gündüz bak m binalar yer alacak. Köy-Koop la protokol imzaland. Köylülerin ürünleri kurulacak ma azalarda sat lacak. Özel bir ekip yafll lar n ve hamilelerin tüm sa l k ihtiyaçlar n evlerinde gideriyor. Büyük Çarfl D fl Cephe Yenileme Projesi yap ld. Büyük Çarfl esnaf yla görüflmeler sürüyor. Oras Kemeralt gibi olacak projeler y l 2010 u projeler y l ilan ettiklerini vurgulayan S nd r, Bornova n n vizyonunu de ifltirmek ve dünyaya duyurmak için çaba sarf ediyoruz. Hem fiziki projelerle hem sosyal etkinliklerle Bornova da halk m z cofltu dedi. Her mahalleye ve her soka a adil ve eflit hizmet götürmek için çal flt klar n da sözlerine ekleyen Baflkan S nd r, Belediyemiz, toplumun yoksul ve ezilen kesimlerine öncelik tan yan bir siyasal yaklafl m temel alan, eme e, sosyal adalete ve insan haklar na sayg l olmay, eflitlik, özgürlük, demokrasi ve dayan flma gibi insani de erlere sahip ç kmay, hemflerileri aras nda sosyal ve kültürel iliflkilerin gelifltirilmesi ve kültürel de erlerin korunmas konusunda gerekli çal flmalar yapmay ve bu çal flmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar n n, sendikalar n, sivil toplum kurulufllar ve uzmanlar n kat l - m n sa layacak önlemleri almay ilke ediniyor. dedi. Esnaf n sorunlar n P narbafl nda dinledi Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r P narbafl l esnaf ve vatandafllarla buluflarak sorunlar n dinledi ve çözüm sözü verdi. P narbafl esnaf yla De irmenalt mevkiinde sabah kahvalt s nda buluflan Baflkan S nd r, önce bölgenin sorunlar dinledi ve ard ndan P - narbafl n gezerek sorunlar yerinde görerek çözüm için çal flmalar bafllatt klar n en k sa sürede çözüme kavuflturaca n dile getirdi. Baflkan S nd r özellikle De irmenalt mevkiindeki dü ün salonlar sahiplerinin aç k bir yol istemeleri sorununa de inerek bölgede bulunan iflletme sahiplerine belediye olarak çal flmalar yapmaya bafllad klar n ve çözümle sonuçlanma olas l - sinyallerini verdi. Baflkan S nd r, De irmenalt ndaki dü ün salonlar n n özelikle yaz n hareketlenir. Araç trafi i gidifl gelifl oldu u için t - kan kl klar, yar m saat bekleyenler. Dü üne yetiflemeyenler, ciddi bir keflmekefl sorunudur. Dü ün salonlar n n bulundu u bölümde yolun sonunda ç k fl yok. O yol devam nda bir yol açabilir miyiz diye talepleri oldu. Biz de zaten o konu üzerinde çal flma yap yoruz dedi. Esnaf n özellikle P narbafl merkezinde, park yeri meydan ve etraf ndaki seyyar sorunu, park ve camiinin de onar m bak m ile ilgili talepleri oldu unun alt n çizen Baflkan S nd r, bu sorunlar n n çözümü için çal flt klar n söyledi. Baflkan S nd r bölgede yaflayan vatandafl n da sa l na verdi i de eri ortaya koydu, Tafl ocaklar yla ilgili çal flmalar m z devam ediyor. Yasad fl ne varsa onun karfl s nda durup gere ini yap yoruz. Herkes yasalara ve yönetmeliklere uygun davranmak zorunda. Kimse kimsenin sa l yla oynayamaz, ne esnaf, sanayici ne de tafl oca diyerek tepkisini koydu. Asayifl berkemal! Birileri diyor ki CHP li belediyeler çal flm yor. Biraz amiyane olacak ama; Nah çal flm yor! Bütün gün bu konuyu etrafl ca düflündüm. nternet gazetemizin yerel yönetim bölümündeki belediye bültenlerine göz att m. Akflam da yerel bir kanal n haberlerini izledim. Yerel gazeteleri okudum sonra Tempo müthifl! Bir çal flma, bir çal flma ki sormay n. Har l har l. Dünya çocuklar Karfl yaka da, Gaziemir de, Buca da Bayram yap yorlar. Çocuk yazar Muzaffer zgü, Buca da okurlar yla buluflmufl! Köy Enstitülerinin kurulufl y ldönümü törenlerle kutlanm fl. Hatta törenler için yeteri kadar köy enstitüsü mezunu bulamayan belediyelerimiz, emekli ö retmen bulmak ad na birbirleriyle köfle kapmaca oynam fl. Balçova da, Bornova da, Bayrakl da, Karfl yaka da her yerde Konak ta m? Say n Bakan/Baflkan m z inek sürüsü getirmifl sokaklara. Hani geçen y l stanbul un sokaklar n süsleyen dev maket inekler vard ya. Bu y l zmir in sokaklar n süsleyecekler. Konak Belediyesi nin deste iyle Daha ne olsun demi? Hizmet dedi in böyle olur. Büyükflehir mi? Aziz Bey ekibiyle Çin e gidiyor. EXPO 2015 olmad, 2020 nin antrenman na bafllad k. Ayr ca Sasal ya da bahar gelmifl. Her Nisan oldu u gibi! Do al Yaflam Park ndaki ay c klar k fl uykusundan uyanm fl, maymunlar, kufllar, filler b c r b c r Hani baflkanlar çal flm yordu? Gördünüz mü, nas l büyük bir gayret içindeler. Umar m ikna olmuflsunuzdur! Gece gündüz çal fl yor hem de. Har l gürül ifl üretip, kenti gelifltirecek, iflsizli i engelleyecek, esnaf rahatlatacak, sanayicinin önünü açacak projeler gelifltiriyorlar. AR-GE birimlerinde beyaz önlüklü adamlar/kad nlar, Einstein titizli inde San rs n z izafiyet teorisini yeniden yazacaklar. Gün geçmiyor ki ortal sarsacak, Aha, iflte bu dedirtecek bir proje ç kmas n ç k nlar ndan. Yaaa Neymifl efendim; Körfez kokuyor, metro bitmiyormufl. Koksun, ne olacak? Dün kokmuyor muydu? Ayr ca, dün metro mu vard? Buradan CHP nin iktidara yürüyen Say n Genel Baflkan na seslenmek istiyorum. Say n Baykal! Efendim, siz hiç merak buyurmay n. Sizin atad n z, bizim de seçti imiz baflkanlar n z halk için, kenti için gecesini gündüzüne kat yor. Baz muhannetlere, k skançlara inanmay n sak n. Kula- n za gelenleri duymam fl gibi yap n. Muhalefetin elefltirilerini ise hiç okumay n! Hala seçim yenilgisini hazmedemediler, kuyruk ac lar geçmedi çünkü. Baflkanlar n z çal fl yor, atad m z il baflkan bile ilerlemifl yafl na ra men yüksek tempoya ayak uyduruyor. Bir arkadafl m n dedi i gibi bedeni yafll ama kafas genç Ne zaman kahvalt l bir bas n toplant s, ya da kokteyl olsa orada. ki ayda tüm belediye baflkanlar n makamlar nda ziyaret etti. Tabi ki her yere yetiflemiyor. Ama yetiflemedi i yerde ise yine sizin atad n z z pk n gibi il sekreteri giriyor devreye Kavga m? flte buna hiç inanmay n. Tamamen dedikodu. Örgütüyle, belediyesiyle Her biri dev bir orkestran n, büyük bir senfoninin usta bir ferdi gibi. Kah Ekrem Bulgun un kah Aziz Kocao lu nun flefli inde, kimi davul, kimi zurna, kimi ise kabak kemanide Öyle güzel icra ediyorlar ki vazifelerini Uzaktan kula a çok hofl geliyor. Yak ndan bak nca davul birinde, tokmak di erinde gibi görünse de, Ben senfoniyi uzaktan severim, uzaktan dinlerim. Siz de öyle yap n. Aziz Bey in sözleri kanun gibi Ekrem bey zaten herkesin dedesi Kimsenin sizinle de bir sorunu yok. l/ilçe örgütleri, belediye baflkanlar Bülent Baratal y k skand racak derecede bahriyeli olmufl durumda. Tüm ilçe belediye baflkanlar, sayg dan yerlere kadar e iliyor Aziz Bey in karfl s nda. Kimsenin ç t ç km yor. Evet, do rudur birkaç tart flma yafland, Ama kol k r ld, yen içinde kald. Bas na bile do ru dürüst s zmad. Bunlar da normal de il mi? Dün biz, bugün de gazeteler yazd. Sizin de tuttu unuz Galatasaray gibi dev bir tak m n antrenman nda, Arda gibi seçkin bir topçu Caner i tokatlay p a z n burnunu k rmad m? Birkaç saat sonra da öpüflüp bar flmad lar m? Bizim kavgalar da aynen öyle tifliler, kak fl rlar hatta küfürleflirler belki, Ama öpüflüp bar fl rlar, siz merak buyurmay n. Yani Yanisi flu. Siz iflinize bak n! ktidar yürüyüflünüz s ras nda kafan z bizimle meflgul etmeyin. Çünkü, zmir de asayifl berkemal! Hepsi okumufl, yazm fl, mürekkep yalam fl, hayat üniversitesinden y ld zl pekiyi ile mezun olmufl, vizyonu ve de misyonu olan adamlar çünkü; Adamlar diyorum özellikle! Çünkü hiç kad n atamad n z bu makamlara Sadece Alia a da delikanl bir kad n baflkan seçilmeyi baflard. Onu da çizip, att lar il kongresinde Bilginiz olsun.

8 SAYFA 8 23 Nisan Baflkanla icraat n içinden kinci dönemin ilk y l n de erlendiren Baflkan Kocao lu, Kavga etmek, uyumak gibi lüksüm yok. 24 saat çal fl p kent insan na lay k olmak zorunday m dedi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 29 Mart yerel seçimlerinin birinci y ldönümünde, gerçeklefltirdikleri proje ve yat r mlarla ilgili de erlendirme toplant s yapt. Alia a- Menderes hatt ndaki Karfl yaka Tüneli ndeki Nergis stasyonu nda gerçeklefltirilen toplant da Baflkan Kocao lu, Görevim projeler gerçeklefltirmek ve kente hizmet etmektir. Onun için uyuma ya da ifl yapmama lüksüm yok. Bütün enerjimi de bunun için kullan - yorum dedi. 80 km. uzunlu undaki Alia a- Menderes rayl sistem hatt n n, Türkiye nin en büyük projelerinden oldu unu söyleyen Baflkan Kocao lu, TCDD gibi 150 y l aflk n süredir çal flan Türkiye nin dev kurulufllar ndan biriyle bir yerel yönetim ilk defa ortak oldu. lk oldu u için de, çocukluk hastal klar yaflad m z anlar oldu. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m Bey e, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve imza att m z dönemdeki Talat Ayd n a büyük katk lar için teflekkür ediyorum dedi. Kocao lu, tramvay projesini de TCDD ve ZBAN ile ortak yapma e iliminin oldu u bilgisini vererek, Güçlerimizi birlefltirmek konusunda hiçbir sak nca yok. Bunlar ciddi maliyetli ifller. Ve biz ortak projelerden sa l kl ifller ç kaca na inan yoruz dedi. Çamurdan enerji ZSU nun 2009 da toplam 127 milyon TL lik yat r m gerçeklefltirdi ini söyleyen Baflkan Kocao lu, yap lmas planlanan Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi nin 30 milyon euro ya mal olaca n söyledi. Ar tma tesislerinden ç kan toplam 800 ton çamuru 6 kat azaltacak ve yüzde 90 oran nda kurutarak tar m alanlar nda kullan l r hale getirecek dev tesis için uluslararas ihaleye ç k lmas konusunda haz rl klar n tamamland n belirten Baflkan Kocao lu, Bu tesis, Büyük Kanal Projesi nin olmazsa olmaz. Ama o dönem olanaks zl klar nedeniyle kalm fl dedi. Harmandal çöp döküm alan n n düzensiz planlamadan dolay kent içinde kald n ve ömrünü tamamlad n belirten Baflkan Kocao lu, Orman Bakanl ile belirledi imiz 1800 dönüm alanda ÇED çal flmalar sürüyor. Hepsi tamamlan nca, Harmandal Çöp Deponi alan kald r l p metan gaz ç kar ld ktan sonra a açland r lacakt r. Oras mesire alan - kent orman olacakt r diye konufltu. zmir in yat r mc çekmesi için nciralt, Yeni Kent Merkezi ve Yar mada n n mutlaka planlanmas ve teflvik almas gerekti ini söyleyen Baflkan Kocao lu, Bu 3 yer zmir in olmazsa olmaz d r dedi. Belediyeye vuraca m diye zmir in alt oyulmaz Baflkan Kocao lu, konuflmas n n son bölümünü Ama sabah kalkt m zda, bu kentin yarar neyse, AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak a ay rd. Kocao lu, Polemik istiyorlarsa, polemik benim tarz m tandafl bize onun için görev verdi. Enerjimizi tart fl- kentlinin faydas neyse onu yapmak zorunday z. Va- de il! Beni TCDD ve Ulaflt rma Bakanl ile çeliflkiye düflürmek istiyorlarsa, ben düflmem. Di erleri- projeyi daha bir an önce gerçeklefltirmektir. Görevim maya harcayal m diye vermedi. Benim görevim, bir nin de düflece ini sanm yorum. Büyükflehir Belediyesi ni vuraca m diye zmirliler e vurulmaz. Bele- gayret gösteriyoruz. Bu kentli beni, Rahmetli Baflka- kente hizmet etmektir. Ve o görevi yapmaya azami diye ye vurmak için zmir in alt oyulmaz. Belli makamlar belli özverileri gerektirir. Ben de zmir in yaniden seçti. Dolay s yla benim kavga etmek, uyumak n m zdan sonra geldi im koltu a yüzde 56 oyla yerar için, konuflmam gereken ço u fleyi konuflmuyorum. Bu yüzden beni p s r kl kla suçlayanlar olabilir. olmak zorunday m. Benim tek görevim gibi lüksüm yok. 24 saat çal fl p kent insan na lay k budur. Bir y l daha bofla geçti Kabak: Izmir in alt n oysa da metroyu bitirse zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun bir y ll k çal flmas n de erlendiren AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak, metro konusunda suskun kalmaya çal flt, elefltirilerini baflka konulara yöneltti. Baflkan Kabak, seçimlerin ard ndan, zmir yarar na yap lan çal flmalar hakk nda bir klasör tutma ve çal flmalar yak ndan izleme karar ald klar n dile getirdikten sonra bas n mensuplar - na bofl klasörü gösterdi ve ''K rm z klasörümüzün içinin bofl oldu unu söylemek zorunday m'' dedi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu'nun de erlendirme toplant s nda, ''her zamanki gibi baflar s zl na mazeret bulmaya çal flt n '' savunan Kabak, ''Baflkan m z n bir konuda çok baflar l oldu unu söylemek zorunday z. O da baflar s zl na mazeret bulma, bahane üretme ve baflkalar n suçlama konusundaki baflar s d r. Geçen bir y l içinde hükümetten bafllay p Valili i, AK Parti l Baflkan ndan bafllay p CHP'li ilçe belediye baflkanlar n, üst düzey bürokratlardan bafllay p kap - daki bekçiye kadar suçlamad - hiç kimse kalmad. Halbuki aynaya baksa, zmir için bir vizyonu olmayan ve liderlik yapamayan gerçek sorumluyu görecekti.'' Kabak, Kocao lu'nun, Hükümetin Büyükflehir Belediyesine para göndermedi i ve fazla kesinti yapt yönündeki iddialar n gerçe i yans tmad n söyledi. AK Parti iktidara geldi i günden 2008 y l sonuna kadar zmir Büyükflehir Belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerindeki pay n n yüzde 494 oran nda artt n anlatan Kabak, buna karfl n ayn dönem için stanbul'un pay n n yüzde 301, Ankara'n n pay n n ise yüzde 202 oran nda artt n belirtti. Ak Parti l Baflkan Kabak, Tahtal Baraj na kanalizasyon kar flt n, AKP ye oy veren Menderes in Küner Köyü ne hizmet götürülmedi ini, tfaiye ye al nan iki personelin CHP lilerin yak n oldu unu öne sürdü. Kabak, AKP l Baflkan n n zmir in alt n oydu unu söyleyen Kocao lu na, zmir in alt n oymak deyince akl ma metro geldi. Keflke Kocao lu da zmir in alt n oysa da metroyu bitirse dedi. Yolculu a bilgisayarl güvenlik zmir Büyükflehir Belediyesi ve TCDD ortakl nda yürütülen Alia- a- Menderes Banliyö Sisteminin Gelifltirilmesi Projesi kapsam nda inflaat tamamlanmak üzere olan Çi li Depo Tesisleri, Türkiye de bir ilki bar nd r yor. Tren Tan Sistemi sayesinde banliyö araçlar nda oluflacak en ufak bir hasar bile, bilgisayarl ve kameral sistem ile an nda tespit edilip kumanda merkezine aktar lacak. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Çi li deki 77 bin metrekarelik alanda yap lan Depo ve Atölye Tesisleri, 20 bin metrekarelik kapal alana sahip. Alia a Menderes banliyö hatt nda kullan lacak trenlerin her türlü hafif ve a r bak m ile onar mlar, demiryolu sistemindeki en yeni teknolojiler kullan larak, bilgisayarl sistemlerle burada gerçeklefltirilecek. Tesislerde, trenlerdeki hasarlar n bulunmas için kullan lacak Tren Tan Sistemi ise yine zmir in Türkiye ye örnek gösterilece i bir sistem olacak. Sistemin çal flmas için banliyö araçlar n n ön ve arka k s mlar na, o arac n bütün teknik bilgilerini içeren kartlar yerlefltirilecek. Bu araçlar her gün seferlerini tamamlad ktan sonra depo tesislerine girerken sistem devreye girecek. Sistem, bilgi kartlar ndaki arac n önceki ve yeni teknik durumunu karfl laflt rarak bir hasar ve ar za oluflup oluflmad n an nda tespit edip depo tesisleri içinde kurulan kumanda merkezine bildirecek. Böylece banliyö araçlar nda en yüksek oranda güvenlik sa lanacak. Bu sistem, zmir Büyükflehir Belediyesi ile TCDD nin yüzde 50 oran nda ortak oldu u iflletimci firma ZBAN A.fi taraf ndan yap - lan ihale ile temin ediliyor. nflaat zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilen ve bilgisayarl -kameral sistemleri ile adeta bir teknoloji üssünü and racak olan Çi li Depo ve Atölye tesislerinde ayr ca trenlerin bak m, onar m, temizlik ve boyama gibi ifllemleri de gerçeklefltirilecek. Büyükflehir in 21. salon gururu zmir Büyükflehir Belediyesi nin geçti imiz dönem her beldeye bir salon parolas yla yola ç karak yap m na bafllad çok amaçl salonlar n say s 21 e ulaflt. Son olarak Menderes e ba l Özdere Mahallesi nde yap m gerçeklefltirilen salon, aç l fl için haz r hale getirildi. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, bu yazdan itibaren Özdere halk n n genci, yafll s, kad - n, erke iyle burada spor yapaca n ; dü- ün, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde bir araya gelece ini belirterek, amaçlar n n salon say s n daha da artt rmak oldu unu söyledi. zmir Büyükflehir Belediyesi nin projesini tek tip olarak gelifltirerek son iki y l içinde hizmete açt çok amaçl salonlar n her biri, yaklafl k 1 milyon liraya mal oluyor. Teleskopik tribünlü salonlarda sportif aktiviteler, sosyal faaliyetler ve kültürel- sanatsal etkinlikler ile geleneksel dü- ün törenleri de gerçeklefltirilebiliyor. 2 y lda hangi mahallelere salon yap ld? Yukar K z lca, Ba yurdu, Armutlu, Canl, Ç rp Çok Amaçl Salonu, Helvac, Emiralem, Koyundere, Seyrek, Ba aras, Gümüldür, Çaybafl, Ayranc lar, Görece, Ulukent, Yeni Foça, Yekli, Ören, Ulucak, Asarl k, Özdere. Baflkan Kocao lu yak n takipte Alia a- Menderes Banliyö Sisteminin Gelifltirilmesi projesi kapsam nda oluflturulan bu dev merkezdeki çal flmalar yerinde inceleyen zmir Büyükflehir Belediye Baflkana Aziz Kocao lu, tesisin inflaat çal flmalar n n May s ay n n ortas nda tamamlanaca n söyledi.

9 SAYFA 9 23 Nisan Çal flmalar n Bayrakl halk ile paylaflt Baflkan Karaba bir y l n anlatt Bayrakl Belediyesi 1. y l n coflkuyla kutlad. Baflkan Karaba n çal flmalar renkli bir organizasyonla Bayrakl halk na sunuldu Bayrakl n n ilk Belediye Baflkan olmaktan dolay onur duydu unu dile getiren Baflkan Hasan Karaba, Bizim için hevestir, yorulur zannetmesinler. Koflar ad m çal flaca z. Ekonomik ve sosyal belediyecili imizde zmir de birinci olaca z dedi. Tepekule Kongre Merkezi nde Bayrakl Halk n n yo un kat l m yla gerçekleflen 1.y l etkinli ine CHP zmir l Baflkan Ekrem Bulgun, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Buca Belediye Baflkan Ercan Tat ve birçok yetkili kat ld. Etkinlikte misafirlere Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba n 1 y l boyunca yapt çal flmalar ve gerçeklefltirece i kentsel dönüflüme zenginlik kataca projeler dev ekranda yans t ld. Film gösterisinin ard ndan kürsüye ç - kan Bayrakl Belediyesinin ilk Baflkan olma özelli ini tafl yan Hasan Karaba, hedeflerini ve geçen bir y l misafirlere anlatt. lk baflkan olmaktan onur duyuyorum lçe olma kararl l gösteren Bayrakl halk n n, yenilgiyi kabul etmeyen bir Baflkan oldu unu dile getiren Karaba, Nerede oturuyorsun diye soran arkadafl m za, Bayrakl da oturuyorum dedi imizde, ha öylemi diye konuflan insanlar unutmad k. Bayrakl n n ilçe olmas için u rafl veren ekibin bir parças oldum. Her geçen gün yat r mlar - m z, projelerimizle daha da büyüyece iz dedi. Bayrakl daki 23 mahalleden 18 inin gecekondu oldu u gerçe- ine dikkat çeken Karaba, Kentsel dönüflümden dönüfl yok. lçenin hatta kentin kaderini bu dönüflümün belirleyecektir. dedi. Toplant da DansizmiRitim grubu sahne ald. Sema gösterisiyle bafllayan etkinlik Kafkas, oyun havas, davul, modern dans ve tango gösterisiyle binlerce Bayrakl l y coflturdu. Camilerden deprem vaaz verilecek Kentsel dönüflümde örnek yol Deprem Etüt Merkezi ni Prof. Dr. Ifl kara açt zmir in ilk deprem etüt merkezi olan Bayrakl daki BAY- DEM törenle hizmete girdi. Aç - l fl, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Zafer Akç n kat l m yla gerçekleflti. Tören öncesinde, Bayrakl Belediye Baflkan Karaba ile DEÜ Rektörü Prof. Dr. Füzün iflbirli i protokolüne imza att. Bu protokolle Deprem Etüt Merkezi bilimsel çal flmalar n Dokuz Eylül Üniversitesi yle birlikte yapacak. Daha sonra düzenlenen Deprem Söyleflisi nde konuflan Prof. Dr. Ifl kara, Haziran ay ndan itibaren Bayrakl daki 58 camiden vatandafllara "deprem" konusunda vaaz verece ini söyledi. Projenin K z lay ile Diyanet flleri Baflkanl 'n n ortak yürüttü ünü dile getiren Ifl kara, ülke genelinde uygulad klar proje sayesinde camileri okul haline getirdiklerini söyledi. Bayrakl Belediyesi'nin hizmete açt Deprem Etüt Merkezi nin, bu konseptte Türkiye'de bir ilk oldu unu belirten Ifl - kara, "Üniversite ile ifl birli i içinde olmak çok önemli. Biz hep afetten sonra insan m enkaz alt ndan nas l kurtar r m çal flmalar yapar z ama yapmam z gereken insan m enkaz alt nda nas l kalmas n çal flmas d r. Burada yerel yönetim, etki alan ndaki vatandafllara uyar da bulunuyor, zmir ve çevresinde hep depremler oluyor, olmaya devam edecek. Mühim olan sen haz r m s n bu depreme" dedi. Bayrakl Belediyesi, Kentsel Dönüflüm çal flmalar nda örnek bir yol ve yöntem sergiliyor. Yerinde dönüflümü savunan ve teknik ön çal flmalar n yan s ra sosyolojik araflt rmalar n da sonland ran Bayrakl Belediyesi; pilot olarak belirledi i Fuat Edip Baks Mahallesi nde, kentsel dönüflümü ve beklentilerini halka sordu. Sonuç; Halk Kentsel Dönüflümü benimsiyor 576 vatandaflla yap lan araflt rmayla bölgenin sosyo-demografik haritas ç kart ld. Baflkan Hasan Karaba, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Engin Önen ve Teknik Baflkan Yard mc s Bahar Erdican ile birlikte düzenlenen bas n toplant s nda Kentsel Dönüflüm anket sonuçlar n aç klad.halk üzen bir dönüflüm projesinin içinde olmayacaklar n söyleyen Baflkan Karaba, Anket sonuçlar halk n Kentsel Dönüflümü büyük oranda destekledi i sonucunu ortaya ç kar yor. Biz de bu gücü arkam za alarak halk m z daha güvenli, sa l kl, modern ve huzurlu konutlarda yaflatmak için elimizden geleni yapaca z. 1 y l geride b rakan bir Belediye olmam z da göz önüne al rsan z kat etti imiz yol net olarak görülüyor dedi. Pilot olarak belirlenen Fuat Edip Baks Mahallesi nde 17 hektar alanda yap lacak Kentsel Dönüflüm Projesi anket çal flmas nda halk n ekonomik ve kültürel özelliklerini tan mlayan sorular n yan nda, kentsel yaflam kalitesi, aile ve akrabal k dayan flma iliflkileri, Kentsel Dönüflüme yönelik de erlendirmeler, tafl nma konusunda al nacak tav r ile tafl nmak için önerilen semt ve konut modellerine iliflkin bir tak m sorular yöneltildi. Baflkan Karaba, Her türlü Kentsel Dönüflüm Projesi, farkl gerekçelerden hareket etmekle beraber, belli bir grubun sosyal yaflam tarz na müdahale anlam na geliyor olmas bizim için önemli bir veridir. Ad ne olursa olsun bu tür projelerin baflar - lar aç s ndan söz konusu alanlardaki sosyal hayat iyi anlanmal ve bilinmelidir. Bölge halk n projeye dâhil etmeden yap lacak uygulamalar n bir sosyal y k ma ve gerilime yol açmas bizim için üzücü olur. Bu projeye mühendislik sorunu olarak bakmak sorunlar yarat r dedi. Karaba, Halk m z semtini tan mlarken sakin, tan d k, güzel, canl ve hareketli gibi birçok bak fl aç s yla de erlendiriyor. Halk n yaklafl k yüzde 73 ünün destekledi- i ve kentsel dönüflümü bir ihtiyaç olarak gördü ü sonucunu arkam za alarak yola ç k yoruz. Biz de bu de erlendirmeler fl ndan yola ç - karak rantsal dönüflüm de il kentsel dönüflümü Bayrakl dan bafllataca z. Bu projeyi hayata geçirirken nsan odakl hizmetleri ön planda tutarak hayata geçirece iz. diye konufltu.

10 SAYFA Nisan Iflçi krizi bizi yavafllatt Karfl yaka y ikiye böldüler Hükümetin yanl fl politikalardaki srar sonras yasalaflan ve Karfl yaka n n bölünmesine neden olan durumu siyasetin çirkin yüzü olarak yorumlayan Baflkan Durak, Bizden memnun kalan hemflerilerimiz bizlere ikinci dönem içinde görev verme teveccühünü gösterdi. flte tam bu noktada siyasetin çirkin yüzü ortaya ç km flt r. Hükümet, zmir üzerine oynamaya çal flt oyunlara maalesef Karfl yaka dan bafllam flt r. Bayrakl, Karfl yaka dan yönetimsel co rafi s n rlar yerine, siyasi s n rlarla ayr lm flt r. Belediye binam z n birkaç sokak ilerisinden bafllayan ve Karfl yaka n n en eski mahallesi olan So ukkuyu, Bayrakl ilçesine ba lanm flt r. lçemizin geniflleme alanlar tamamen kapat larak Karfl yaka adeta abluka alt na al nm flt r. Bu da yetmemifl olacak ki belediyede suni bir iflçi krizi yarat lm flt r dedi. Karfl yaka Belediyesi'nde 2. dönem baflkanl k koltu undaki 1. y l n geride b rakan Cevat Durak 6 y lda yapt klar ve yapacaklar n bas n toplant s yla anlatt, Kent Afi krizinin belediyeyi yavafllatt n söyledi Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, kentin 30 y lda göremediklerini 6 y la s d rd klar n söyledi. Basketbol müsabakalar için uluslar aras standartlarda spor salonunu tamamlayarak hizmete açt klar n anlatan Baflkan Durak, Atam z n manevi miras Latife Han m Köflkü sat n al n p restorasyonu yap larak Karfl yaka halk n n mal yap ld. Yine Zübeyde Han m n kabrinin restorasyonu tamamlanarak ad na yak fl r hale getirildi. Kentimizi azgeliflmifl ülke görüntüsüne bürüyen çöp konteyn rlar ndan yer alt çöp depolama sistemine geçildi. fiantiye tesislerimiz tüm yat r m malzemelerimizi üretebilece imiz kapasiteye ulaflt r ld. Yine ayn flantiye tesislerimize dev bir yönetim binas yap larak üretkenli inin sürekli olmas sa land. Pek çok kültür merkezi, kütüphane, kad n dan flma merkezleri, kad n s nma evini tamamlayarak hizmete açt k dedi. Ücretsiz dershane e itimi Kentte kurduklar ücretsiz dershane hizmetinden bahseden Durak, Belediyemiz gençlerimizin en büyük sorunu haline gelen üniversite ve ilkö retim s navlar nda e itimde eflitlik ilkesiyle Gençlik Merkezini hizmete açt. Binlerce gencimize burs sa laman n yan nda, ekonomik olanaklar yetersiz ailelerin çocuklar için üniversite ve ilkö retim s navlar na haz rl k amac yla KARGEM dershanesi kuruldu. Hiçbir ücret almayan dershanemiz daha ilk y l nda yüzde 70 gibi bir baflar oran sa land diye konufltu. Son bir y l içinde yapt en güzel eserlerin bafl nda Karfl yaka Belediyesi Opera ve Kongre binas oldu unu söyleyen Baflkan Durak, modern mimarisi, kültürel yap s, sahne düzeniyle tam bir prestij projesi olan Opera ve Kongre binas n n, 2023 ün Karfl yakas nda en önemli kilometre tafllar ndan birisi olca n sözlerine ekledi. Baflkan Durak yap lan di er hizmetlere yönelik flunlar dile getirdi; Bu y l hizmete açaca m z K z Ö renci Yurdu tamamlan p ö renci kabulüne bafllanm flt r. Erkek Ö renci Yurdumuz da ihale aflamas ndad r. Birleflmifl Milletler ile ortak projemiz olan ikinci Kad n S nma Merkezimiz de tamamlan p hizmete soktu umuz projelerin en önemli ayaklar ndan birisidir. ki Kad n S nma Evimizle Karfl yaka, bu konuda Türkiye de tek olma özelli- ine kavuflmufltur. Kütüphane üretme srar n ikinci dönemde de sürdürmüfltür. Son alt y lda yap lanlara ilaveten, ülkemizin yetifltirdi i en önemli e itimcilerin bafl nda gelen Hasan Ali Yücel in ad n verdi imiz kütüphanemizi de bu dönem tamamlayarak hizmete açt k. fiapkadan tavflan m ç kartay m Karfl yaka da yaflanan iflçi kriziyle ilgili provokatif söylemlerin gündeme getirildi ini savunan Cevat Durak, yaflanan süreci özetledi; Siz bir ilçenin hizmet alanlar n yar yar ya azaltacaks n z, gelirlerinin yar s n keseceksiniz, sonra da o hizmet alanlar nda çal flan iflçiler için ben kar flmam diyeceksiniz. flçimi çal flt raca m alanlar gitmifl, maafl n ödeyece im gelirlerim gitmifl, komisyon ben kar flmam deyip kenara çekilmifl, bu durumda flapkadan tavflan m ç karmam bekleniyordu acaba diye konufltu. Baflkan Durak illüzyonistli i b raks n Eskiflehir ç karmas AK Parti Karfl yaka lçe Baflkan, Tuncay Bozkurt, Belediye Baflkan Cevat Durak n bir y ll k de erlendirme toplant s nda fiapkadan tavflan m ç kartal m söylemine elefltiri getirdi. Bozkurt, craatlar ndan çok mazeret ve sitemlerini anlatan Say n Durak n flapkadan tavflan ç kartmas n bekleyen yok, illüzyonistli i b rak p sadece Karfl yaka ya yak flan belediyecilik hizmetlerini yerine getirmesi bizim için yeterlidir. Karfl - yaka halk n n da bu kadar na hakk oldu unu düflünüyoruz. % 64 oyla seçilen bir belediye baflkan n n mazeret üretme lüksü yoktur. Bu oyu tafl yamayacaksa yapmas gereken bellidir diye konufltu. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak n 2009 yerel seçimlerinden bu yana geçen bir y lda hizmetten çok bahane üretmifl oldu unu söyleyen AK Parti Karfl yaka lçe Baflkan Tuncay Bozkurt, bunun en bariz örne inin de KENT Afi. iflçilerinin yaflad klar n durumla de erlendirdi. Belediyeden sat l k bitmifl daireler Gecekondulaflmaya karfl savafl açan Karfl yaka Belediyesi, küçük bütçesine ra men çözüm üretti. Siz delisiniz elefltirilerine ald rmadan ifle koyulduklar - n belirten Baflkan Cevat Durak, 808 adet konutu üretmeyi baflard k. Gecekondu sahiplerine da tarak kentimizden ciddi say da kacak yap y eksilttik. En önemli icraatlar m z n bafl nda kent yenileme geliyor dedi. Öte yandan Karfl yaka Belediyesi nin, kentin de iflik semtlerinde tamamlad daireler de sat fla ç kar ld. Belediye hisseli yerlerde yeni binalar yap l rken kazan lan hak ile belediye mülkiyetine geçen 5 adet daire aç k artt rma yoluyla tek tek sat lacak. Tamam yeni dairelerden sat n almak isteyenler 27 Nisan a kadar Emlak stimlak Müdürlü ü ne baflvurmas gerekiyor. Karfl yaka Belediyesi bürokratlar, de iflik kent çal flmalar n yerinde görmek için Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Büyükerflen in daveti üzerine kente inceleme gezisi yapt Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Latife Han m Köflkümüzdeki balmumu heykellerimizi say n Büyükerflen yapt. Karfl yaka da kald dönemde gezi karar alm flt k. Eskiflehir de uygulanan farkl projeleri teknik ekibimizle birlikte yerinde inceleme imkan bulduk. Karfl yaka n n daha iyi olabilmesi için ekibimizle benzeri flekilde geziler düzenleyerek kentimize daha çok yat r m getirmek istiyoruz. Büyükflehir belediyesi imkanlar n n üniversitelerin de kat l m n sa layarak bir kente ne derece katk lar yapabildi ini gördük. Bizlere gösterdi i yak nl k nedeniyle Baflkan Büyükerflen ve ekibine teflekkür ediyorum. dedi. zmir i çok sevdi ini belirten Büyükerflen, Ancak Karfl yaka n n bende çok ayr yeri var. Latife Han m Köflkü nü bir y lda 200 bin kifli taraf ndan gezildi ini ö rendim, çok mutlu oldum. Sizleri Eskiflehir de a rlamaktan mutluyuz. Bu birlikteli in sürmesini istiyorum. Her zaman iflbirli ine haz r m. dedi. Opera binas ve Cam Müzesi ni gezen heyet belediyenin atölyelerini de incelme imkan buldu. Atölyelerde kente sokaklar nda, parklar nda kullan lmak üzere yüzlerce de iflik heykellerin yap lm fl oldu- u görüldü. Park ve bahçelerin atölyelerinde de kent içerisinde kullan lan d fl mekan mobilyalar n üretiminin yap ld, fidanl klarda a aç çeflitleri yetifltirildi i görüldü. Ayr ca mini hayvanat bahçesinde inceleme yap larak teknik özellikler hakk nda bilgi al nd. Durak memnun kald Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Belediye Mecli Üyesi, Kent Konseyi Baflkan R fat Özer ve Belediye Meclis Üyesi Necat Y lmaz ile birlikte Eskiflehir CHP l Baflkan Erman Gölet ve CHP li nönü Belediye Baflkan smail Karaköse ye makamlar nda ziyaret etti. CHP l merkezini ziyaret s ras nda CHP Eskiflehir Milletvekili Murat Sönmez le de görüflen Baflkan Durak, Karfl yaka Belediyesi hizmetleri hakk nda bilgi verdi. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, iki baflkan yard mc s 3 meclis üyesi ile bürokratlar n kat ld gezide, Büyükflehir Belediye Baflkan Y lmaz Büyükerflen taraf ndan karfl lanan heyet, kenti ve yat r m alanlar n gezdi. Baflkandan babas na plaket Karfl yaka Belediyesi nin düzenledi i 70. Y l nda Köy Enstitüleri Deneyimi paneli meclis salonunda yap ld. Etkinlikte 1950 mezunlar ndan mesle inin 60. y l n dolduranlara da plaket verildi. Plaket alanlar aras nda Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak n Köy Enstitülü babas Ali Seydi Durak da vard. Baflkan Durak duygulu anlar yaflad n belirterek, Hasan Ali Yücel, smail Hakk Tonguç u hala konufluyorsak bu güzellikler yaflayacak demektir. Köy Enstitülerini yaflatmaya devam edece iz dedi.

11 SAYFA Nisan Karaba lar ilk yafl n kutlad Baflkan Kürüm, 50 günde altyap s ve teknolojisiyle Karaba lar a yak flan bir hizmet binas kazand rd klar n söyledi zmir'in en büyük ilçesi Karaba lar' n Belediye Baflkan S tk Kürüm, bir y ll k çal flma döneminin yeni belediye olman n olumsuzluklar na ra men baflar yla geçti ini söyledi U ur Mumcu Park 'ndaki Sosyal Tesisler'de düzenlenen, 1. y l de erlendirmesinde Baflkan Kürüm, ilk y lda belediyenin kuruluflunu, ilçenin kaderini de ifltirecek önemli proje ve planlamalar n n ad mlar n att klar n söyledi. lçenin ilk Belediye Baflkan olmaktan gurur duydu unu ifade eden Baflkan Kürüm'ü, de erlendirme toplant s nda CHP l Baflkan Ekrem Bulgun, CHP zmir Milletvekili Abdürrezzak Erten, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce, Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Kürüm'ün Efli Fatma Kürüm, Karaba lar Belediyesi meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok say da vatandafl yaln z b rakmad. Etkinlik, U ur Mumcu Park Sosyal Tesisleri'ndeki Atatürk Heykeli'nin aç l fl yla bafllad. Karaba lar Belediyesi Spor Kulübü ö rencilerinin jimnastik ve halk oyunlar gösterileri yap ld. Daha sonra belediyenin bir y ll k çal flmalar n n yer ald Sizi Dinlemeye Devam Ediyoruz Diyerek Bir Y lda Neler Yapt k? isimli foto raf sergisi gezildi. Karaba lar Belediyesi'nin yapt hizmetler ve projelerde tan t m filmiyle davetlilerle buluflturuldu. Karaba lar' n en önemli sorunun plans z yap laflma ve iflsizlik oldu unu belirten Kürüm, önemli ad mlar att klar n anlatt. Baflkan Kürüm, yerel yönetimde çocuktan, yafll s na kadar insana en üst noktada hizmet anlay - fl yla yola ç kt klar n belirterek; Önce insan anlay fl n benimsediklerini dile getirdi. Karaba lar' el ele gönül gönüle daha iyi bir noktaya tafl yacaklar n söyleyen Baflkan Kürüm, gelinen noktada belediyeye katk sunanlara da teflekkür plaketi verdi. CHP zmir Milletvekili Abdurrezzak Erten, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan ad na CHP Konak lçe Baflkan Aytekin Tunus, Karaba lar Belediye Meclisi AKP Grup Baflkanvekili Mehmet Emin Aflk n, zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl ad na Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ak n Kazanço lu ve fladam Yaflar Çal fl r'a plaket verildi. Belediye Meclisi ad na ise Meclis Üyesi Suat Erdil Baflkan Kürüm'e katk lar ndan dolay teflekkür plaketi sundu.bir y lda pek çok olumsuzlu a ra men önemli mesafeler kat ettiklerine dikkati çeken Kürüm, ilçedeki tüm kurum ve kurulufllar n temsilcileriyle iflbirli i içinde bir yönetim anlay fl sergilediklerini belirtti. Onur Ak n dan muhteflem konser Karaba lar Belediyesi, kuruluflunun birinci y l dönümünü halkla kutlad. Yurto lu Mahallesi'ndeki Kartal Park 'nda ünlü sanatç Onur Ak n konser verdi. Konser öncesinde, ilçe halk na gösterdikleri sab r için teflekkür eden Belediye Baflkan S tk Kürüm; Y llad r kimsenin sahip ç kmad ilçemize en iyi hizmeti vermek için çal fl yoruz. Bölgenin kaderini de ifltirecek yat r mlar hep birlikte hayata geçirece iz dedi. Hava fiflek gösterileriyle renklenen konserde konuflan Kürüm; göreve geldiklerinde hizmet üretecek bir binaya dahi sahip olmad klar n belirterek, Bu olumsuzluklara ra men birçok önemli projemize bafllad k. Çok yak nda, Uzundere, Eski zmir, Yurto lu Mahallesi gibi genifl bir bölgeyi etkileyecek çehresini de ifltirecek, kentsel dönüflüm projesini zmir Büyükflehir Belediyesi ile birlikte bafllataca z. Bana destek verip hizmet yolunu açt n z için sizlere teflekkür ediyorum. dedi. Milletvekili Muharrem nce den uyar Baflkan Çalkaya çok sert ç kt Ayd nlanma Onur Ödülü Genco Erkal a verildi Köy Enstitüleri nin 70. kurulufl y ldönümünü bir panelle kutlayan Balçova Belediyesi, Ayd nlanma Onur Ödülü nü de sanatç Genco Erkal a verdi. Balçova Belediyesi Cumhuriyet in ilk y llar nda kurulan ve dünyadaki en önemli e itim programlar ndan birisi olarak kabul edilen Köy Enstitüleri nin 70. kurulufl y ldönümünü bir panelle kutlad. Yeni Kuflak Köy Enstitüleri Baflkan Prof. Dr. Kemal Kocabafl n yönetti i Dr. Engin Tonguç, Gazeteci Yazar H fz Topuz ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem nce nin konuflmac olarak kat ld panel, Ekonomi Üniversitesi nde yap ld. Yazar Prof. Dr. O uz Makal n Köy Enstitüleri nin kurucusu smail Hakk Tonguç un hayat n anlatt Ülkeyi Kucaklayan Adam isimli belgeselin gösteriminin ard ndan konuflan Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, Köy Enstitüleri nin Atatürk Devrimleri nin devam olan bir ayd nlanma fl oldu unu ifade etti. E itimin çok önemli oldu unu ifade eden CHP Yalova Milletvekili Muharrem nce de, 87 y l önce Cumhuriyet i kuranlar n bu yönetim biçimini yerlefltirmek için e itimi kulland, Köy Enstitülerini açt. Bugün Cumhuriyet de erlerine karfl olanlar yine e itimi kullan yor. Ulusalc, bilimin önceli ine önem veren e itim yerine baflka kavramlar yerlefltirmek istiyorlar. diye konufltu. Panelde, Onur Ödülü Sanatç Genco Erkal a verildi. E itime yapt katk lar ve ayd n kiflili i nedeniyle Baflkan Çalkaya n n elinden 2010 Ayd nlanma Onur Ödülü nü alan Genco Erkal, Hepimiz bu ülkenin Cumhuriyet de erleri ile yaflat lmas için elimizi tafl n alt na sokmal y z dedi. Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya meclis toplant - s nda AKP Grup Baflkan Oktay Duru nun elefltirilerini yan tlarken flimdiye kadar hiç dile getirmedi i konular anlatt Balçova Belediyesi nin 2009 y l na ait faaliyet raporu meclis salonunda yap lan oturumda tart fl ld. Faaliyet raporu AKP Grubu nun karfl oy kullanmas nedeniyle oy çoklu u ile geçti. Meclis üyelerine 6 y ll k gelir gider istatistikler eflli inde faaliyetlerini anlatan Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, 2004 ten bu yana gelirlerinin sürekli düflmesine, giderlerin de artmas na ra men ilçede e itim, sa l k ve güvenlik alan nda sosyal belediyecilik ad na çok önemli ifller yapt klar n söyledi. AK Parti Grup Baflkan Vekili Oktay Duru ise yap lan do ru ifllere destek verdiklerini ama söz verilip yap lmayan ifllerin de takipçisi olacaklar n ifade ederek, Baflkan Çalkaya n n söyledi i gibi ilçemizin tamam na jeotermal enerji gelmedi. Teleferik projesi iki y ld r at l duruyor, hayata geçmesi konusunda ad m at lmad. Balçova n n denizle ba lant s n sa layan 1.5 km lik yola alternatif yap lmad. Bir iki küçük düzenleme d fl nda imar plan yap lmad. Otopark ve trafik sorunu afl lamad. Arsa ma durlar sorunu çözülmedi. Baflkan her yerde Say n Kocao lu na teflekkür ediyor. Ben niye teflekkür etti ini anlam yorum. Ancak bunun yan nda amac na hizmet etmeyen Semtevleri, dayan flma evleri, geziler konserleri güzel hizmetler olarak görüyoruz diye konufltu. Baflkan Çalkaya ise 6 y ld r e itime, sa l a, güvenli e, ücretsiz spor hizmetlerine ve kad nlara s n rs z destek verdiklerini, Balçova halk n n da bu hizmetler nedeniyle 2004 teki %38 lik oy oran n % 69 a ç kararak kendilerini onurland rd n ifade etti. AKP Sözcüsü Duru nun elefltirilerine de cevap veren Baflkan Çalkaya, Balçova Termal Genel Müdürlü ü yaparken Vali Ö ütcen in önerisi ile jeotermal projesini ben bafllatt m. fiu an ekonomik krizde insanlar n öncelikleri de iflti. Onur Mahallesi ne jeotermal geldi ama kat l m oran % 20 lerde. nsanlar evlerine götürecek ekmek bulam yor dedi. Baflkan Çalkaya, ilçenin logosunda, bayra nda kullan - lan Teleferik in Oktay Duru nun dedi i gibi yap ifllet devret modeliyle kimseye veremeyeceklerini, Büyükflehir Belediyesi nin Teleferikle ilgili gerekli çal flmalar yapt n söyledi. Kocao lu na teflekkür nciralt ve Bahçeleraras n n 25 y ld r kilitlendi ini söyleyen Baflkan Çalkaya, 5 milyon metrekarelik alan n planlamas yap l yor. 25 binlik planlar ask dan indi. Binlik ve 5 binlik planlar yap lmadan öncegenifl kat l ml toplant yap p konsensus oluflturaca z. Bu arada hem nciralt hem de Teleferik tesisleri için bize her türlü deste i veren Say n Kocao lu na 77 bin kifli ad na teflekkür ediyorum dedi. Çalkaya, Arsa Ma durlar n n A HM ye gitmesiyle ilgili olarak da, Bakanlar Kurulu devreye girmedi i için, vatandafllar A HM ye gitti yorumunu yapt. zmir e g c n z m var? Öngörülemedi i için zaman nda otopark yap lmad n flimdi ise uygun alan olmad için çok pahal ya maloldu unu ancak yine de bir proje üzerinde çal flt klar n söyleyen Çalkaya, Sakarya Caddesi nden Mithatpafla Caddesi ne yol açmak için proje haz rlad k. Ancak stanbul Mecidiyeköy de 6 kilometrelik viyadük alt n veren Karayollar, deprem riski gerekçesiyle bize vermedi. stanbul da deprem riski yok mu? zmir e g c n z m var? diye konufltu. Çanakkale ve An tkabir etkinliklerinin gezi olarak adland r lmas n n yanl fl oldu- unu, bunlar n tarih dersi niteli inde oldu- unu belirten Mehmet Ali Çalkaya, Zaman nda çocuklar m za Atatürk ü ve Çanakkale yi anlatsayd k ülkemiz bu durumlara düflmezdi. Binlerce gencimizi trilyonlarca dolar m z teröre yat rmazd k. diyerek sert tepki gösterdi. Baflkan Çalkaya, 6 y lda ller Bankas paylar ndaki ve di er gelir kalemlerindeki azal fllar ve giderlerdeki art fllar da istatistiklerle anlatarak, Kesintilerimiz 2004 ten 2009 a yüzde 15 ten yüzde 37 y ç kt. Kriz nedeniyle emlak vergisi gelirlerimiz düfltü, yak t fiyatlar sürekli artt. Gelirlerimiz kesintiye u rarken, giderlerimizin artmas na ra men bu kentte sosyal belediyecilik ad - na çok ciddi ifller yapt k. Söz verdi imiz her fleyi de yapaca z dedi.

12 SAYFA 12 BAfiLARKEN GÖNÜL SOYO UL: 2001 seçimlerinden, kaybetti iniz y ldan bafllayal m. Hangi nedenle kaybettiniz o seçimleri, muhasebesini yapm fls n zd r mutlaka. Seçim öncesi kendinizden emin görünüyordunuz. Neden kaybettiniz? CEMAL TERCAN: 2001 seçimlerinde biliyorsunuz yönetim kurulunun içinden 4-5 arkadafl bizim aleyhimize döndüler. Ne sebepten araflt rmad m bile. Döndüler. Do rudan içerden bir huzursuzluk kaynakland. Bu arada da rakibimiz durumunda olan Mehmet Ali Susam, Zekeriya falan, tak m halinde oda oda dolaflarak bir tak m vaatlerde bulundular. Hayal olan vaatlerde. Gerçekleflmesi mümkün olmayan. nsanlar etkilediler. Bana da b kk nl k gelmiflti art k. Bir yönetim kurulu oluflturduk, kerhen! Kongre salonunu izlediyseniz görmüflsünüzdür, orada yaln z bafl mayd m. Tek bafl ma. Yönetim kurulu meydanda bile yoktu. Bütün bunlara ra men çok az farkla kaybettik. Neden yaln z kald n z? TERCAN: Bana o tarihte Ödemifl teflkilat m z dedi ki, Ödemifl i temsilen yönetimde olan arkadafl alma. Onun yerine baflkas n al dedi. Tire den de öyle oldu. Bergama da yönetimdeki arkadafl alma, d flardan birini al yönetime. Ben de cevaben dedim ki, üçünü de alaca m. Neden, çünkü o kara günlerde, s k nt l günlerde onlar direk gibi, mertçe yan mda kald lar. Ben bunlar bir tarafa atamam. Seçimi kaybedersin dediler. Kaybedersek kaybedelim dedim. Onurumuzla kaybettik nitekim. Yanl fl liste oluflturmakt hatan z? TERCAN: Bir içerden yedi im darbe, tabiri caizse, mertli imiz. Ben seçimden sonra çekildim. Art k istirahat edelim dedim. Seçimden sonra Birlik Baflkan Mehmet Ali Susam ile görüflmediniz mi? TERCAN: O tarihlerde benim Türkiye de ilk defa bafllatt m bir proje vard. Türkiye de Avrupa fonlar na proje ile baflvuran ilk biz olduk. Neydi o proje? Çevre sa l projesi. Avrupa fonlar ndan hibe yoluyla desteklenecekse, mutlaka Almanya içinde olmal. Çünkü Avrupa birli i fonlar na para en çok Almanya dan akt na göre, onlar da fonun idaresine hakim olduklar için, bunu yapt k. Ben Münster flehri ile kardefl flehir oldum ve bu projeyi onlar n bilgisine sundum, onlar da kabul ettiler. Dediler ki, bu projede bir ayak Türkiye, bir ayak Almanya, bir ayak da Tunus olacak. Ne demek çevre sa l projesi? TERCAN: fiu. Çevrenin sa l için egzoz yakan bütün vas talar çevreyi kirletiyor. Ne laz m, enerji laz m. Çevreye zarar vermeyen enerji nedir, günefl enerjisidir. Almanya da ve k ta Avrupa s nda bu enerjiden, günefli az olmas na faydalan yorlar. Türkiye günefli bol ülke, biz daha çok faydalan r z dedik. Proje tuttu. Vilayetin, Çevre Bakanl n n onay n ald k, projeyi yollad k. Proje orada sonuçlanmak üzere iflleme kondu. Yani fon yönetimi, projeye paray 23 Nisan Röportaj 9 y l aradan sonra aday m diyen Cemal Tercan, zehir zemberek Eserlerim torunlar m gibiydi, hepsini satt lar! Tercan: Esnaf sömürmüfller, y km fllar, yakm fllar 1957 y l nda zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkanl k koltu una oturduktan 44 y l sonra o koltu u Mehmet Ali Susam a b rakan; 44 y l n içine 3 dönem milletvekilli i ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Baflkanl da s d ran 77 yafl ndaki Cemal Tercan, flimdi var gücüyle 16 May s ta yap lacak ESOB seçimlerine haz rlan yor. Çankaya daki bir iflhan ndaki bürosu, tam anlam yla seçim bürosu gibi çal fl yor Tercan n. Gelenler, gidenler, arayanlar, v z r v z r iflleyen telefonlar, aray p rapor verenler 9 y l önce kendinden emin olarak girdi i seçimde ilk kez yenilgiyi tadan Cemal Tercan, belli ki, bu 9 y l boyunca rövanfla haz rlanm fl. Rövanfl sözcü- ünü kendisi kabul etmese de flu an rakibi durumunda olan Birlik Baflkan Zekeriya Mutlu nun ad - n n söylefli boyunca bir ya da iki kez geçmesi, durumun pek de öyle olmad n anlatt bana. Tercan, sürekli Mehmet Ali Susam n ad n vererek konufltu; kald ki odan n as l baflkan n n da Susam oldu unu savundu. 9 y l sonra adayl a soyunmam n nedeni flu. Daha önce baz teflebbüsler oldu. Birli- e karfl ç kanlar oldu. Reflat ç kt, Mustafa Kara ç kt. Ama sonuç alamad lar. Bir saatlik sohbetimizde, benim sordu umdan daha fazla soru sordu kendine. Ve bu bir saatlik konuflmada; bu kez 2001 deki seçim öncesinde oldu u gibi seçime çantada keklik gibi bakmad, zor bir seçim olaca n düflündü ünü hissettirdi bana. Ama 9 y ld r sürdürdü ü ad m ad m, ince ince yürüttü ü çal flma, belli ki, 16 May s taki seçimlerin, mevcut oda yönetimi aç s ndan da zahmetsiz geçmeyece ini gösteriyor. Bu notu da düfltükten sonra, söz; seçime bir ay kala adayl n aç klayan Cemal Tercan n. tahsis edece i dönemde, biz yönetimi devrettik. Seçimden bir hafta sonra Birlik Baflkan Mehmet Ali Susam a telefon ettim. Gelece im, yaln z seninle görüflece im dedim. Gittim, yönetim kurulu bir odaya kapanm fllar, merakla ne diyece imi bekliyorlar. Dedim ki, Mehmet Ali ye; böyle böyle bir proje gelifltirdik, son kertesine kadar geldi. Bu projeye sahip ç k n. Aman bunu ihmal etmeyin, benden ne yard m isterseniz, bu proje için ben var m. Ama görünmem, foto raf çektirmem, sizi gölgelemem. Mehmet Ali yürütürüz dedi ama yapmad. Çünkü projenin yarar n anlamad. Teknoloji ile ilgileri yok. Ve maalesef o proje, ilgisizlikten dolay, iptal edildi. Çünkü Almanlar n muhatab kalmad. Bunun d fl nda 9 sene boyunca, bu ifl han ndaki büroda kendi elemanlar mla hep vard m. Niye? Çünkü esnaf sanatkara hizmet etmek art k bizim mayam z olmufl. Bu benim idealim. Vazgeçemiyoruz. Seçimlerden sonra esnafla ba n z hiç koparmad n z anl yorum. Peki esnaf size karfl nas l davrand? TERCAN: Her gün bir flikayet geldi. Ma dur olan insanlar geldi. Hepsine yard mc olmaya çal flt k burada. Siz bu 9 y l gölgede, hiç kenara çekilmifl gibi geçirmemiflsiniz. TERCAN: Do ru, çal flt k. Zamanlama olarak niye 9 y l beklediniz, niye daha önce de il de flimdi peki? TERCAN: Nedeni flu. fiimdi bundan evvel baz teflebbüsler oldu. Birli e karfl ç kanlar oldu. Reflat ç kt, Mustafa Kara ç kt. Ama sonuç alamad lar. simler tutmad çünkü. Bir de bunlar (flimdiki yönetim) çok para harcad lar, hala harc yorlar. Korkunç bask yap yorlar odalara. Para harc yorlar dan kast n z ne? TERCAN: Efendim, ne oluyor, muhalif bir oda mesela. Bir bina var, onu sana verelim diyorlar, para veriyorlar. Mesela Reflat a 100 milyar verdiler. Bina paras olarak. Birine mobilya als n diye veriyorlar. fiimdi yeni odalar var, duyuyorum, yenilefltirme yapacaklar mesela. Gidiyor hemen Birlik Baflkan, diyor ki, bu paray biz ödeyece iz. Biz yenileyece iz. Ve ödüyor. Yani millete ait paray çar çur ediyorlar rahatça. Peki bu paralar nereden geliyor? fiimdi bir kanun de ifltirdiler. 507 say l yasay ç karan bendim, biliyorsun. Konfederasyon Genel Baflkan olarak. 507 say l yasa, Türk sanatkarlar esnaflar için bir milatt r. Bir devrim yaratt. Nedir o devrim? 507 say l yasaya göre mahalli idarelerin yetkilerini odalara ald m. Tarifeler. Tarifeleri ekme in, sütün, berberin tarifesini bu yasan n imkanlar dahilinde odalar belirliyor. Eskiden bunu mahalli idareler veriyordu. Bu yasa, Türk esnaf ve sanatkar na ve yönetimlere, flahsiyet kazand rd. Kiflilik getirdi. Ustal k belgesi olmayan, iflyeri açamaz kural getirdik yine bu kanunla. Bu toplumun menfaati icab d r. flinin ehli olmas zorunlu oldu. Peki yasaya ne oldu ki? TERCAN: fiimdi bak n ne yapt lar. Bizim meslek odalar m z bunu yürütmeye çal fl yor. Ama ticaret ve sanayi odalar na kay tl olanlar n böyle bir mecburiyeti yok. 507 say l yasa sizi ba lar, bizi ba lamaz diyorlar. Eskiden ba l yordu ama bunu bozmufllar, mecliste. Bozulma toplumun aleyhine. Peki bu bozulma ile ne elde ediyorlar, anlamad m. TERCAN: fiimdi iflyeri açacaks n z, radyo tamircisiniz diyelim, gidip ticaret odas na kay t oluyor. Oras sormuyor ustal k belgesini. Kaydolman için bizim meslek örgütlerinde o belge flartt r. Ama ticaret odas nda bu flart yok. Paray nereden buluyorlar dediniz ama sorunuzu cevaplamad n z. Bunlarla ne ilgisi oldu unu hala anlamad m. TERCAN: Oraya geliyorum. 507 say l yasay de- ifltirdiler. Eskiden bizim 507 say l yasaya göre, bir kifli iflyeri açacak, evvela ilgili odaya giderdi. F r nc ysa f r nc lar odas na gider, f r nc lar odas kendi usulüne göre, o kiflinin bu mesle i yap p yapamayaca n kendi kurallar yla belirler. Yapacaksa önce odaya kaydeder, sonra sicile yollard. Kaydederken aidat n al yordu. Sicil de mütevaz bir fley al yordu. fiimdi kanun de iflti. fiimdi evvela sicile gidiyor, sicil her önüne geleni, ustal k belgesi var m yok mu bakmadan, bir kaideye al yor, aidat n da al yor, bütün paralar al yor, sonra da istedi i odaya yolluyor. stedi i oda derken, f r nc ysa f r nc lar odas na göndermiyor mu? TERCAN: Karma odaya gönderiyor. Karma odac f r nc odas na k z yorsa, ondan de ilse, ona gerekeni baflka yere yolluyor. Para bak m ndan büyük geliri bu al yor, kayma n yiyor, odaya da al bunu diyor. Bir gelir bu. En büyük gelirleri yasal gelir de- il. Bilmem takip ettiniz mi, Gültepe nin üzerinde 82 bin metrekare alan, 62 bin metrekaresi Büyükflehir den sat n ald m. Çok ucuz parayla. Kime? Birli- e Sa nda solunda da iki parsel var hazinenin, 22 bin metrekare falan. Tuttum buraya, iflletmeler üstü e itim merkezi yapma projesi oturttum. Bu projenin giderini de konfederasyona yükledik. Konfederasyon nereden buluyor bu paray? Ben 93 te milletvekiliyken bütçeye iflletmeler üstü e itim merkezi yap lmak üzere 500 milyar hibe koydurdum. Ondan sonra 1 trilyon, 2 trilyon devam etti. Ne yapt konfederasyon o parayla? iflletmeler üstü e itim merkezi yapacak. flletmeler üstü e itim merkezi ne demek? Ç rak imtihan veriyor usta oluyor, usta oldu u zaman piyasaya at laca zaman o iflletmeler üstü merkeze girecek, niçin girecek? Diyelim ki tornac. O merkeze gitti i zaman piyasada olmayan teknik ve teknolojinin en son ürünü olan makineler orada olacak. Gelip onu da ö renecek. Çünkü o makineler çok büyük paralar. fl sahibi olman n kurallar n da orada ö renecek. Ayakta durman n flartlar n. fiimdi bunlar ne yapt lar? Bir de yaln z, bununla ba lant s oldu u için söylüyorum. Sarn ç biliyorsunuz, 112 bin metrekare alan ben Hazine den 30 y ll na kiralad m. Niçin? Ben burada ihtisas fuarlar yapmak için kiralad m. Bunun için Almanya ile irtibat kurdum. Geldiler gördüler. Bir yan havaalan, bir tarafta Birlik Oteli. Oras uygulamal e itim oteli. Otelin alt na 6 derslik yapt rd m. Rehberler getirttirdim. Demek ki mükemmel bir yer. Tuttular bunlar Afetevleri üstündeki e itim merkeziyle o de erli yeri, hazineye ait olan yeri takas ettiler. Al bunu dediler, ver bunu. Burada korkunç bir suistimal var. Bakanl a intikal ettirdik. fiimdi al bunu dedikleri yer ne? E itim son halkas, iflin ci erini verdiler. E itimi yok ettiler. Onun yerine buray ald - lar. Sarn ç taki yerin de eri 30 trilyon, bizim yapt rd m z yerin de erini hesap ettirdim 1.5, 2 trilyon. Aradaki o büyük fark ne oldu? 70 bin metrekaresini Do an holdinge satt lar, 5.5 trilyona. Görünen rakam o. Ama oran n de eri baflka. O para Birli e giderken hemen kasan n yan nda yar s n çarpt lar. Ne yapt lar. Bizim yapt rd m z Birlik Plaza n n yan nda bir kat vard, 2 trilyona onu satt lar Birli e. O para nereye gitmesi laz m? Besafl a gitmesi laz m. Besafl tam bir felaket. Bunlar adliyeye intikal eden fleyler. A r suçlamalar var bu konuda, burada konuflmak do ru olmaz.. TERCAN: fiimdi zmir deki esnaf teflkilat, flu soruyu sormal. Benim e itim tesislerim nerede? Benim alan m nerede? fiimdi 5.5 trilyona satt lar dedim ya Sarn ç taki yerin 70 bin metrekaresini. Onun 2 trilyonunu, geriye kalan n ; bizim iskeletini yapt - m z meslek okulu vard, o iskeleti tuttular, milli e itime dediler ki biz burada sanat okulu yapaca z. O paray da tuttular o sanat okuluna yat rd lar. Sanat okulu yapmak devletin iflidir. Esnaf teflkilat n n ifli e itim tesisleri yapmakt r. Kalan paray da bas na reklam olarak da tt lar. Bas nda bunlar aleyhine bir fley yazd ramazs n z. 9 sene bir çivi çakmad lar. Bütün bunlar görünce, haydi bismillah, bir daha soyunal m dedik. Size aday olun diye bir bask gelmedi, siz ortaya ç kt n z yani? TERCAN: Olur mu bask geldi, hem de ne bask? Ben gözledim uzun süre. Bu arada iki baflkan ç kt. Ama bizle temas etmeden ç kt lar. fiimdi o kendili- inden ç kanlar gözledim. Ama ç kanlara bakt m, bir a rl klar yok. Niçin ç kt klar belli, k zm fllar. Ya da listeye al nmam fllar. Ama flimdi öyle de il. nançl, imanl, kararl bir ekip var. Ben de bu ekibin bir ferdiyim. RÖPORTAJIN DEVAMI da...

13 SAYFA Nisan Bahara merhaba pikni i AK Parti zmir teflkilat, bahar n gelmesini Buca Kaynaklar da düzenlenen piknikle kutlad. Evsahibi l Baflkan Kabak, zmirlilerin gönüllerine girece iz dedi AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak' n evsahipli inde Buca Kaynaklar Cennet Vadisi Orman alan ndaki pikni e çok say da partili kat ld. Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Genel Sekreteri dris Naim fiahin, zmir Milletvekilleri Prof. Dr. Mehmet Tekelio lu ve Tu rul Yemiflçi, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe teflkilat mensuplar da bahara merhaba diyenler aras nda yer ald. Zaman zaman bahar ya murunun sürprizine ra men düzenlenen etkinliklere büyük coflkuyla efllik eden AK Partililer e seslenen AK Parti Halkla liflkilerden Sorumlu l Baflkan Yard mc s Bülent Delican, Ya murun bereketiyle program m z daha da bereketlendi. En k sa sürede havalar daha da güzelleflti inde daha büyük organizasyonlarda buluflaca z. dedi. l Baflkan Ömür Kabak ise, konuflmas na zmir teflkilat na müjde vererek bafllad Kabak, ''Yo un parti çal flmalar n aral ks z devam ettiren zmir teflkilat m z, 81 il aras nda, son bir ay içinde en fazla üye kayd Sanat üç ülkeyi Bornova da buluflturdu yapt ran 4. il oldu. Umuyoruz ki 1.s raya yerleflece iz.'' dedi. Tüm zmir'e seslenen Baflkan Kabak, AK Parti zmir'de gönüllere girerek büyük hizmetler yapacak. Ben burada bir Anadolu flehri olan zmir'imizde bütün Anadoluyu görüyorum. Bu birlik ve beraberlikle AK Parti olarak zmir'imize büyük hizmetler yapaca z. diye konufltu. Anayasa de iflikli i bir f rsat Baflmüzakereci Egemen Ba fl ise, gündemdeki Anayasa de iflikli ine de indi. Ba fl, Geçici maddelerle beraber 26 maddelik bir taslak, Anayasa De ifliklik Paketi metni haz rlad k. Bunu muhalefet partilerimizle paylaflt k. Kimi paketi görmeden bizimle konuflmayaca n ilan etti. Kimi, Gelir çay içer giderler dedi. Ama biz dar lmad k, k r lmad k. Türkiye için dar lmayaca- z, k r lmayaca z, b kmayaca z, usanmayaca z. Türkiye'nin küresel standartlarda demokrasiyi benimseyebilmesi, darbe anayasalar ndan kurtulabilmesi için sizlerin verdi i yetkiyi sonuna kadar kullanaca z. diye konufltu. AB Merkezi taraf ndan yürütülen Hayat Boyu Ö renme program kapsam nda Türkiye, Polonya ve Bulgaristan ortakl Sanat ile Ö renme bafll kl proje Halil Atila lkö retim Okulu nda bafllad. Proje kapsam nda ö rencilerin Türk kültürünü tan tan el eme i eserleri sergisinin aç l fl n zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Bornova Kaymakam Hakk Uzun, hay rsever ifladam Halil Atila, Bornova Belediye Baflkanvekili Mustafa du ve Büyükflehir Belediye Meclis üyesi Yüksek Mimar Olgun Atilla ile birlikte yapt. Bulgaristan ve Polonya dan gelen ö retmenlerin de kat ld törende Halil Atila lkö retim Okulu ö rencileri lehçe etkinli i, halk oyunlar, ritm ve ba lama gösterisi yapt. Ana s n f ö rencileri ise Bulgarca flark söyledi. Ö rencilerin ebru, hal dokuma, resim, müzik aletinden oluflan sergisi ise törene kat - lanlar taraf ndan büyük bir ilgiyle izlendi. Baflkan Kocao lu, ilkö retim okulu ö rencileri düzeyinde bafllat lan kültürleraras paylafl m n faydas na de indi i konuflmas nda, zmir de bin 200 okul bulundu unu, 500 ünün böyle bir projeye dahil olmas n n dünya bar fl na çok önemli bir katk koyaca n söyledi. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Genel Sekreteri dris Naim fiahin de pikni e kat lmaktan, teflkilatla birarada olmaktan mutluluk duydu unu söyledi. fiahin, zmir teflkilat m z çal fl yor, çal flt kça baflar yor. zmir'imizden hep güzel sesler, güzel haberler geliyor. Biz herfleye ra men; ya mura, boraya, f rt naya, muhalefete, elefltiriye, hileye ra men: '' nad - na Türkiye, Herfley Türkiye için'' diyerek yolculu umuza devam edece iz. dedi. Bahara Merhaba pikni i düzenlenen çeflitli e lence, konser ve yar flmalarla son buldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram 'n n 90. Y l n kutlad m z bugünlerde, dile imiz odur ki; 91. Y l n, Türkiye'nin gerçek gündemine hakim, yenilenmifl bir TBMM ve Atatürk Devrimlerinin koruyucusu, Laik, Demokratik, Hukuk devletinden yana, özlemi duyulan yepyeni bir KT DAR la kutlar z. Ertam ÖZEN CHP Karfl yaka lçe Baflkan Çi li de ücretsiz kuduz afl s günleri Çi li Belediyesi taraf ndan ilçedeki tüm kedi ve köpeklerin afl lanmas amac yla kuduz afl s kampanyas bafllat ld. Avrupa Birli i nin destekledi i Türkiye de kuduz hastal ile mücadele projesi kapsam nda Tar m l Müdürlü ü nden sa lanan afl larla hayvanlar 31 May s tarihine kadar ücretsiz afl lanacak. Ahmet Taner K fllal Mahallesi Ahmet Ay Park nda bafllayan kampanyaya yo un ilgi yaflan rken, ilk gün belediye veteriner hekimleri taraf ndan 75 hayvan afl - land. Veteriner iflleri müdürlü ünün yo un çal flmas yla y l sonuna kadar 2 bin hayvan n afl lanmas planlan yor. Kampanyan n ilk gününde parka giderek projeye destek olan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, kuduz hastal ile mücadelede her türlü önlemi almaya özen gösterdiklerini, bu nedenle ücretsiz kuduz afl s kampanyas bafllatt klar n söyledi. Tar m l Müdürlü ü ile koordineli çal flarak AB taraf ndan desteklenen projeye kat ld klar n belirten Baflkan Solak, Çi li4de hayvan say s n n çok oldu unu, geçen y l 804 hayvan n afl land n bu y l bu rakam 2 bine ç karmak istediklerini ifade etti. Çocuklar için 1 liraya pizza Türkiye nin büyük pizza restoranlar zinciri Pizza Pizza, 23 Nisan coflkusuna pizza lezzeti ile destek oluyor. Pizza Pizza dan bir parça pizza bayrama özel 1 TL olacak. Birbirinden zengin menüleri ve tarifsiz lezzeti ile tüm Türkiye nin pizza damak tad n belirleyen firma, 23 Nisan bayram n kaç r lmayacak bir kampanyayla kutluyor. Hem siz, hem de 23 Nisan n heyecan ve nefle dolu minikleri için Pizza Pizza dan bir parça pizza bayrama özel 1 TL olacak. Pizza Pizza n n bu özel kampanyas sadece Pizza Pizza n n Türkiye çap ndaki 170 flubesinde ve gel-al servislerinde geçerli. Farkl ve özgün tatlar pizzan n eflsiz kar fl - m nda sunan Pizza Pizza, tam 15 y ld r pizza severlerin damak tad na uygun zengin pizzalar ve menüler üretiyor. Lezzetli pizzalar ile oldu u kadar bol malzemeli ve ekonomik fiyatl menüleri ile de herkes taraf ndan tercih edilen Pizza Pizza n n son sürprizi ise toplam 12 çeflit malzemeden oluflan Extra Extra pizzas olmufltu. Gelece imizin teminat çocuklar m z n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun... Egemenli in kay ts z flarts z millette oldu u TBMM nin aç l fl n n 90. y ldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm halk m za kutlu olsun Bugünün küçükleri, yar n n büyükleridir. Çocuklar sa l kl ve bilgili yetifltirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk y k l rlar. Tüm çocuklar m z n 23 Nisan kutlu olsun Latif Özkan Konak lçe Baflkan Mehmet Semerci Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Özkan Bormova lçe Baflkan

14 SAYFA Nisan Bornova ya buz gibi yat r m Gelece imizin teminat çocuklar m z n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n kutlar, gözlerinden öperim... Türkiye nin 5. Olimpik Buz Pateni pisti, Bornova daki Afl k Veysel Rekreasyon Alan nda yap l yor. Ekim ay nda hizmete aç lmas planlanan pist, kentin prestijli projelerinden biri olacak Mehmet Süne Buca lçe Baflkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n en içten dileklerimle kutlar, daha ayd nl k yar nlar dilerim Olimpik buz pateni salonu ile zmir in en büyük anfitiyatrosunu içinde bar nd ran Afl k Veysel Rekreasyon alan nda çal flmalar h zla sürüyor. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Bornova daki 231 dönüm alanda yaflama geçirilen olimpik buz pateni salonu ile içinde 5 bin kiflilik anfitiyatronun bulundu u Afl k Veysel Rekreasyon Alan nda incelemelerde bulundu. Dev kompleksin bir an önce tamamlanmas için h zl bir flekilde çal fl ld n söyleyen Baflkan Kocao lu, her iki projeyi de de Ekim ay nda hizmete almay planlad klar n aç klad. Kaba inflatlar ve makine ekipmanlar n n montajlar tamamlanan tesislerin, sadece Bornova ve Bayrakl ilçelerinin de il, tüm kentin önemli bir cazibe merkezi olaca n kaydeden Baflkan Kocao lu, projede yer alan anfitiyatronun zmir in en büyük anfitiyatrosu oldu unun da alt n çizerek 231 dönüm alan içinde olimpik buz pateni salonumuz, yan nda 5 bin kiflilik zmir in en büyük anfitiyatrosu, yürüyüfl yollar, basketbol ve voleybol sahalar, tenis kortlar, mini futbol sahalar, 2 kafeterya ve bol miktarda yeflil alan n bulundu u büyük bir alan oluflturuyoruz. Bu alan n büyüklü ünü tan mlamak için, Bornova daki Büyük Park göz önüne getirmekte yarar var. Büyük Park, 40 dönümlük bir arazi. Bizim alan m z ise bunun 6 misli büyüklükte. zmir e önemli bir yeflil alan ile sosyal ve sportif etkinliklerin yap laca büyük bir kompleks kazand r yoruz diye konufltu. Baflkan Aziz Kocao lu, buz hokeyi ve buz pateni sporlar n n dünyan n geliflmifl ülkelerinde yap ld n hat rlatarak, zmir in böyle bir salonu hak etti ini de sözlerine ekledi. Yüksel Demirsoy Gaziemir lçe Baflkan Konak ta zab taya demir çubuklu sald r Kemeralt nda seyyar sat c lara karfl operasyon düzenleyen zab ta ekipleri feci flekilde sald r ya u rad Atam z n çocuklar m za arma an etti i Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n en içten dileklerimle kutlar m... Enver Dündar Bornova lçe Baflkan Tarihi Kemeralt Çarfl s nda seyyar sat c - lara yönelik çal flma yürüten Konak Belediyesi zab ta memurlar demir çubuklar ile darp edildi. 913 Sokak ta kald r ma tezgah açan sat c lar uyaran Musa Öztürk, Kaz m Karaçolak ve Arif Y ld r m çeflitli yerlerinden yaraland. Büyükflehir Belediyesi Eflrefpafla Hastanesi ne kald r lan zab ta memurlar ndan Arif Y ld r m n burnu k r l rken, Musa Öztürk elinden ve kafas ndan, Kaz m Karaçolak da kolundan ve boynundan yaraland. Üç zab ta memurun tedavileri sürdürülüyor. Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, zab - ta memurlar na yap lan sald r y k nad ve bir daha yaflanmamas n istedi. Kamu görevi yapan zab ta memurlar na yönelik sald r n n affedilemez oldu unu vurgulayan Tartan, Kaçan sald rganlar n ellerinde demir çubuk tafl malar düflündürücüdür. Kemeralt Çarfl s 'nda bir düzen sa lad k. Bundan rahats z olanlar, iflleri sadece kamu görevi yapmak olan zab ta memurlar na sald - r p arkadafllar m z y ld rmak istiyorlar. Halk n huzuru için zab ta memurlar m z y lmadan çal flmalar n sürdürmeye devam edecek. Kemeralt Çarfl s 'nda Konak Zab ta Müdürlü ü taraf ndan sa lanan huzur ve güvenlikten taviz verilmeyecek diye konufltu. Daha ayd nl k, daha mutlu yar nlar dile imle çocuklar m z n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n kutlar m Levent Ölçer Bayrakl lçe Baflkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n kutlar, yar m z n teminat çocuklar m za mutlu, huzurlu, baflar dolu bir ömür dilerim Birol A rbafl Karaba lar lçe Baflkan

15 SAYFA Nisan fianss zl k peflini b rakm yor Kalbi do ufltan delik olan 5 yafl ndaki Esma Gül, sa l k masraflar n üstlenen ifladam iflas edince i nelerini vurduramama tehlikesiyle karfl karfl ya kald. Küçük k z 7 yafl na kadar i ne olmazsa ölecek. Kalbinde iki delik bulunan ve yaflamas i nelere ba l olan 5 yafl ndaki Esma Gül ün peflini flans zl klar b rakm yor. Baba sa Gül ün ça r s na kulak veren bir fabrika sahibi 1 y l boyunca Esma n n tüm i ne masraflar n karfl - lad. Ama iflas eden hay rsever ifladam yard mlar kesmek zorunda kald. Yeflil kart karfl lamad için üç ayda bir, 1000 TL i ne masraf n karfl layamayan aile yard m bekliyor Bornova'da, do umundan bir süre sonra parmaklar ve dudaklar nda ten rengi de iflen Esma`y hastaneye götürerek ac gerçe i ö rendi ini söyleyen baba sa Gül, K z m z n kalbi delik. Kalbinde iki tane delik bulunuyor. Doktorlar yafl n ilerlemesiyle deliklerden birinin kapanaca n di erinin de ameliyatla ileriki y llarda kapat laca n söyledi. Bu arada çocu a yaflamas için anjiyo i nesi denilen kalp i nelerinden yap lmaya baflland. Ancak, hastane masraflar n karfl layamaz hale geldik dedi. Sosyal güvenceleri olmad n anlatan Gül, flöyle konufltu: Devlet taraf ndan verilen ücretsiz sa l k hizmeti almak için kullan lan yeflil kart m z ile hastaneleri dolaflmaya bafllad k. Hiçbir kurum k z yat rarak tedavi olmas n kabul etmedi. Anjiyo i nelerini de yeflil kart m z karfl lam yor, periflan z. Üç ayda bir ödemeleri gereken 960 TL. i ne ücretini karfl lamakta zorlanan Gül ailesinin ayl k kazanc 300 TL. Birçok kurumun kap s n çald klar n söyleyen sa Gül, çaresiz kald klar n belirterek, Eflim çocu a bakmak için ifle girip çal flam yor. Ben da lardan salep otu toplayarak geçimimizi sa lamaya çal fl yorum. Benim toplad m otlar eflim evde iflliyor. Bu salep otlar n pastanecilere, dondurmac lara ve aktarlara satarak geçinmeye çal fl yoruz. Tek iste imiz çocu umuzu yaflatmak. diye konufltu. sa Gül, hay rsever vatandafllardan kendilerine yard mc olmalar n istedi. Baba sa Gül e ulaflmak isteyen hay rseverler, numaral telefonu arayabilir. Benim kooperatifimde neler oluyor? EDAK Ecza Kooperatifi birçok eczac n n, birlikte el ele vermesiyle oluflmufl, merkezi zmir'de olan güçlü bir kooperatiftir. Yine bizlerin deste i, çal flanlar n eme i ve al nan do ru kararlar ile y llard r ayakta kalmaktad r. Biz eczac lara eflit hizmet vermektedir. Ve hiçbirimizi birbirimizden farkl bir yere koymamaktad r. Ben Paçac Eczanesi sahibi ve mesul müdürü olarak, EDAK Ecza Kooperatifi ne ulafl m anlam nda en yak n eczaneyim y l ndan beri de üyesiyim. Kendi kooperatifimden "yok" denilebilecek flekilde ilaç al m m vard. Bunun ezikli ini ve vicdan s k nt s n uzun süre yaflad m asl nda. Bu y l bafl nda da kendimce karar ald m ve aidiyet uygulamas na dahil oldum. Bana göre EDAK, hizmet s k nt s olmayan, sevecen bir kadroyla çal flan, ilaç sat fl flartlar son derece uygun, eczac n n yan nda olan, güven problemi hiç yaflanmayan, eczane eczac l ile ilgili her konuda tam destek ald m z bir kooperatif. Hatta ben; kendimi aflarak "sanatç eczac lar" denilen eczac grubunun içinde, sosyalleflmek ad na, haftada bir gün bile olsa stresimi azaltmak için kursa bafllad m. EDAK Ecza Kooperatifimize, sosyal çal flmalar ndan dolay, verdi i hizmetten dolay, özverili kadrosundan dolay da, teflekkürümü peflin peflin edeyim. Ben memnuniyetimi nas l anlatabiliyorsam, elefltirilerimi de yapabilirim diye düflünüyorum. fiöyle ki; P narbafl bölgesi EDAK a en yak n bölge oldu u için, iflyeri hekiminin yazd, personel reçetelerini üye eczanelerden, birer ayl k dönüflümle al yorlard. Daha sonra bu durumu, "EDAK ile en yo un çal flan eczanelerden" almak üzere de ifltirdiler. Yani ben, bu grubun içinde, haliyle olamad m. Çünkü; "en" lerin içinde de ildim. Buna da söyleyecek bir fleyim yok. "Bizim çal flanlar m z n ilaçlar n n, bir baflka depodan geldi ini düflünmek bizleri rahats z ediyor" söylemlerini çok hakl buldum. "Hakl s n z" dedim. Bu y lda, aidiyet anlaflmas na kat lm fl olmamdan dolay, tekrar s raya dahil oldu umu hemen belirteyim. Henüz s ram gelmedi. Reçetelerle ilgili olan s k nt m daha önce de, bu y l da kendileriyle paylaflt m. Yönetim kuruluna ulaflt m, ulaflmad m bilmiyorum. Benim kooperatifimde, yani EDAK'ta, iflyeri hekimi, EDAK personeline srarla tembih ediyormufl. "Benim reçetede yazd m ilaçlar n ayn s n al n"!!! "muadil ilaç almay n" diyormufl. Bütün hastalar neredeyse muadil (eflde er) ilaç asla istemiyordu, hatta ilaçlar almaya gelen arkadafl dakikalarca muadil almamak için bekliyordu. Muadil ilaçlar geri gönderiliyor ve de ifltiriliyordu. Hasta ayn s n almak ad na gereksiz fark ödüyor, "doktorum ays n al, dedi" diyordu. Bizimle bu konuda tart flma içine girmekten de hiç kaçm yorlard. Ben bunu içimde sindiremiyordum. Soruyorum arkadafllar; Benim eczac l k kooperatifimin yönetici kadrosu, EDAK iflyeri hekiminin bu tutumundan haberdar m? Benim kooperatifimin doktoru buna nas l cesaret edebiliyordu? E er yönetimin bundan haberi yoksa, içerde bir fleyler birbirinden gizleniyor mu? E er haberi varsa, buna göz mü yumuluyordu? Biz eczac lar kendi kooperatifimizde bile muadil s k nt s m yaflamal y z? "Peki bu güne kadar niye söylemediniz?" demeyin, çünkü hep konufltum. Sadece buradan yazmad m. Tekrar reçete karfl lamaya bafllayaca m için de "testi tekrar k r lmadan "diye sesleniyorum. Doktor arkadafl m da, EDAK personelim de, EDAK Yönetim Kurulum da bana çok k zabilir. Hatta personel reçete s ras bana geldi i ay, "almam ben bu eczaneden, falan filan" gibi söylemler çok artabilir. Ama içimi çok ac tm flt. Tekrar ayn muadil karmaflas n, kendi kooperatifimin reçetelerinde yaflayaca ma, "s radan ç kar m daha iyi diye" düflündüm ve bafllad m yazmaya. Bir derdim daha var. Üniversiteden ayn dönemde mezun oldu um, kafadar toplan yoruz ayda bir. Eee... Üç befl eczac biraraya gelince ne konuflur? SGK, depolar, ilaç fiyatlar, reçete kurallar, vs. Böyle bir toplant da s k nt l konulardan birisi de EDAK't. Kendimin vicdan s k nt s n azaltm fl, EDAK ile aidiyet çal flmas na bafllam fl biri olarak sevinçle "Ben de art rd m" diye atlay verdim. Çünkü, az çal flt mdan dolay her zaman f rça yerdim. Sonraki cevaplarsa bende "flok" etkisi yapt. Herkes EDAK' a k z yordu. "Allah allah neler oluyor" demeye kalmadan bafllad lar anlatmaya... EDAK Ecza Kooperatifi nin yeni ald yer ve bununla ilgili s k nt lar konuflulmaya baflland. Bizlerin ço u EDAK genel kuruluna kat lm yoruz. (10 y ld r üyesiyim, hep vekalet veririm) Arkadafllar m k zd ran, verdi imiz vekaletlerimizden birinde al nan karard... Ben de k zm flt m asl nda, ama pek tak lmam flt m. Genel kurulda al nan karar gere i, EDAK için yeni bir yer al nd. Çok daha güzel bir bina, yeni donan m, iyi hizmet, yenilenme, mülk, oluflum... Süper... Ne dersek diyelim... Nas lsa bizim yerimiz... Kimsenin buna bir fley dedi i yok zaten. Ancak böyle bir fikrin paylafl m, hat rlad m kadar yla üyelere önceden yap lmad. Genel kurulda görüflülecek konular k sm nda yer al yordu. Bizlerin ödeyece i, böyle çok spesifik, k rk y lda bir al nacak yer durumunun, önceden, genel kurul bilgilendirmesi haricinde de, bilgilendirme yap lmas uygun olmaz m yd? Bizlere bayramlarda, özel günlerde, bafl sa l nda, toplant larda bilgilendirme yap l rken, bu yeni yerin al m n n gündeme tafl nmas konusunda fikir almak çok mu zor olurdu? Kim yorulurdu ki bunu yaparken? Davet edilme flekline bir toplant, bir adet A4 ka d nda "ister misiniz? tarz nda bir posta yolu, mailleflme yoluyla bilgi ak fl, EDAK sitesinde oy verilme, vb. birçok flekli olabilirdi bence... Çünkü benim aidiyetimle al nacak bir mülkün haberini, genel kurul toplant ça r s nda m almal y z? " lgilen o zaman kooperatifinle" demeyiniz lütfen, bazen herfleye yetiflemeyebiliyoruz. Biz ilgilenmiyorsak e er, sizler öyle bir yazars n z ki; ilgilendirtirsiniz, öyle de il mi? "Sizin ristürnlerinizin de katk lar yla al nacak olan yeni yerimizin... " diye bafllayan bir mektup, salonlar doldurup tafl r rd. Kald ki; yukar da anlatt m, eczac l k kooperatifinde ad bile geçmemesi gereken bir durumun yani "reçete, muadil, doktor zorlamas " üçgeninin olmayan fl kl n, sizler "bilmiyorsunuzdur " ümidiyle düflünüyor, k zg nl m azaltmaya çal fl yorum y llard r... Öyleyse herkes herfleye yetiflemiyor anlafl lan!!! Bak n z, ben ikinci tur reçete karfl lamaya bafllamadan hat rlat yorum. Diyece im fludur ki; bu yeni yerin al n fl na mutlu olan çok eczac arkadafl m oldu u gibi, mutlu olmayan, k zg n, bu sebeple EDAK al mlar n yavafllatan, ristürnleri bu yerin al m na yetmedi i için, cebinden nakit ödemek zorunda olan, bu ödemeyi yapmad için de ekran kararan, bunlar haketmeyen arkadafllar m var. Ben EDAK üyeli ini sonland ran bile tan yorum. Ristürn yetersizli i yaflayan arkadafllar ma önümüzdeki birkaç y l içinde, belli kota verilip, içeride alacak bakiye olarak ristürnleri kalabilirdi. Böylece EDAK ile aktif çal flmayan arkadafllar m n da, çal flmas sa lanabilirdi. Hem de "üye kayb " olmazd diye düflünüyorum. Bütün bunlar, sizlerin (o kadar eme inize ra men) haketti inizi düflünmemekle beraber, iletiflim yetersizli ini ve üyelerin bu durumdan haberdar olmamas n da sizlere ( ne yaz k ki) ba l yorum. Ben akl mdan geçenleri, art niyet tafl madan, samimi bir flekilde anlatmaya çal flt m. "Sürç-i lisan ettiysem flimdiden affola" diyerek, sevgilerimi sunuyorum...

16 SAYFA Nisan Dünya çocuklar Izmir de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n n odak noktas bu y l da zmir oldu. TRT Çocuk fienli i nin yan s ra belediyelerin organizasyonlar da dünya çocuklar n kente toplad zmir, dünyan n çeflitli ülkelerinden binlerce çocu u a rl yor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle düzenlenen festvaller için zmir e gelen dünya çocuklar kente de hareket getirdi. TRT 32. Uluslararas 23 Nisan Çocuk fienli i nedeniyle zmir'de buluflan 43 ülkeden 850 çocuk, zmir e gelerek protokolü ziyaret etti. zmir Valisi Cahit K raç, çocuklar n zmir'de aileler taraf ndan misafir edildi ini söyledi. TBMM'nin bu y l 90. kurulufl y l dönümü oldu unu vurgulayan K raç, fienlikler için ülkemize gelen çocuklar bizim dostluk elçilerimiz oldu. Bu güzel iliflkiler sürsün istiyoruz. Dünya çocuklar n tekrar ülkemize bekliyorum. Bu dostluklar pekiflsin, uzun y llar sürsün'' dedi. Çocuk fienli i nin temas bar fl Gaziemir de bu y l 13. sü düzenlenecek Uluslararas Çocuk fienli i ne 9 yabanc halk oyunlar ekibinin yan s ra Türkiye nin üç farkl yöresinden de kat l m oldu. fienli- in temas Atatürk ün Yurtta bar fl dünyada bar fl sözü olarak seçilirken, kültür, dostluk, sevgi ve bar fl elçili i misyonunu üstlenen flenlikte Atatürk Bulvar nda 8 gün boyunca 150 stantt n yer alaca bir fuar alan kuruldu. Uluslararas Karfl yaka Çocuk fienli i nin 18. si, Karfl yaka Belediyesi ve lçe Milli E itim Müdürlü ü iflbirli inde bu y l Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, festivale bu y l aralar nda Azerbaycan, Bosna- Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Makedonya, Rusya, Slovenya, Ürdün ün de bulundu- u 8 ülkenin kat ld n söyledi. Do al Yaflam Park çocuklara bedava 7 den 70 ye herkesin büyük be enisini toplayan Do al Yaflam Park nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram üç gün sürecek flenlikle kutlanacak Nisan tarihlerini kapsayan zmir Do- al Yaflam Park Çocuk fienli i kapsam nda çocuklar için çeflitli etkinlikler düzenlenecek. 23 Nisan Cuma günü bafllayan ve hafta sonu ile birlikte üç güne yay lan tatil günlerinde Do al Yaflam Park na ziyaretçi ak n yaflanaca n düflünen zmir Büyükflehir Belediyesi, Nisan günlerinde tüm çocuklar n parka ücretsiz girece ini aç klad. Bay nd r çiçe i dünyaya aç l yor Uluslararas platforma tafl nan ve bu y l 13. sü düzenlenecek Bay nd r Çiçek Festivali nin haz rl klar h zla devam ediyor. Festival 30 Nisan- 2 May s tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Her y l çiçek sever herkesi, Osmanl dan beri çiçe i ve gülü ile an lan Bay nd r da buluflturan Çiçek Festivali bu y l uluslararas bir etkinli e imza atmak için haz rlan yor. Festival, ulusal ve uluslararas sanatç, iflletmeci, sinema ve edebiyat dünyas n n önemli isimlerinin kat l mlar n n yan s ra belediyelerin ve sivil toplum kurulufllar n n da kat lmas yla gerçekleflecek. Festival bu y l dünyaya aç larak Bay nd r n bak fl aç s na yeni ufuklar kazand racak. Geçen seneki gibi kurulacak stantlarda; firma, kurum ve kurulufllar ürünlerini sergileyebilecek ve isteyenler sat fl imkan da bulabilecek. Yo un baflvurunun gözlendi i festivalde kat l mc lar, yörelerinin kültürel, ekonomik ve sanatsal de erlerini sergileyebilece i önemli bir f rsat imkan bulacak. 11 y l boyunca küçük çapta ve kendi içinde etkinlikler ile gerçekleflen bölgesel bir flenlikten, Mehmet Kertifl in baflkan seçilmesinden sonra ilk önce ulusal alanda kendini gösteren bir etkinli e bürünen festival, bu y l hedefini daha da büyüterek uluslararas platforma tafl nd.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı