ELEKTROKİMYA II.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com"

Transkript

1 ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştüren aygıtlara elektrokimyasal pil adı verilir. Bu olayı açıklayabilmek için elektrolit ve elektrot kavramlarını tanımlayalım. Elektrolit : Elektrik akımını, negatif ( ) ve pozitif (+) iyonları aracılığıyla iletebilen sıvılara elektrolit denir. Elektrot : Pillerde, yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerinin gerçekleştiği, elektrik akımını iletebilen uçlara elektrot denir. Elektrotlar, genellikle metaldir, karbonun bir allotropu olan grafit de elektrot olarak kullanılabilir. Yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrota anot, indirgenmenin gerçekleştiği elektrota katot denir. Mg (Anot) M Mg(NO 3 e e M NO 3 (Katot) Şekilde bir elektrokimyasal pil görülmektedir. Mg ve elektrotlar birer molar Mg + ve + iyonu içeren çözeltilere daldırılmış ve dıştan iletken bir telle bağlanmışlardır. Elektrolitler de birbirine tuz köprüsü ile bağlanmıştır. Mg metalinin elektron verme eğilimi, metalinin elektron verme eğiliminden fazladır. Bu sistemde, Mg atomları elektron vererek yükseltgenir. Yükseltgenme yarı tepkimesinin denklemi : + Mg Mg + e şeklindedir. Açığa çıkan elektronlar, iletken telden çubuğa akar ve çubuk ile temasta olan + iyonlarını indirger. İndirgenme yarı tepkimesinin denklemi : + e + şeklindedir. Mg çubukta yükseltgenme olduğu için, Mg elektrot anot, çubukta indirgenme olduğu için, elektrot katottur. Pil tepkimesi anot ve katot tepkimelerinin toplamına eşittir. Anot tepkimesi : Mg Mg + + e Katot tepkimesi : + + e Pil tepkimesi : Mg + + Mg + + Pil çalışırken, tepkimenin girenler yönündeki tanecik miktarları azalır, ürünler yönündeki tanecik miktarları artar. Bu nedenle, Mg çubuk aşınır, + iyonları derişimi azalır, Mg + iyonları derişimi artar, çubuk kütlesi artar. Elektronlar Mg elektrottan (anottan), elektrota (katota) doğru akar. Elektrokimyasal pil şemalarında, anot negatif ( ), katot ise pozitif (+) olarak gösterilir. TUZ KÖPRÜSÜ, katot ve anot çözeltilerinde elektriksel yükün nötr kalmasını sağlar. Anot nde yükseltgenme yarı tepkimesi nedeniyle (+) yük fazlalığı, katot nde indirgenme yarı tepkimesi nedeniyle (+) yük eksikliği oluşur. Bu yük dengesizliği giderilmezse, zıt elektriksel gerilimler nedeniyle pilin çalışması durur. Bu olumsuzluk, tuz köprüsü kullanılarak giderilir. ndeki ( ) yüklü iyonlar (anyonlar) anot bölmesine, (+) yüklü iyonlar (katyonlar) katot bölmesine göç ederek elektriksel açıdan yüksüzlüğün sürekliliğini sağlar. YARI PİL GERİLİMLERİ Bir elektrotun bir elektrolit içine daldırılması ile oluşan sisteme yarı pil, bu sistemin oluşturduğu elektriksel gerilime ise yarı pil gerilimi denir. Yarı pil gerilimi, elektrot ve elektrolitin türüne, sıcaklığa, elektrolitin derişimine ve yarı pil tepkimesinde gaz varsa, bu gazın basıncına bağlıdır. PİL GERİLİMİ Elektrokimyasal piller, iki yarı pilden oluşur. Bu nedenle pil gerilimi, elektrot ve elektrolitlerin türüne, elektrolit derişimine, sıcaklığa ve gaz basıncına bağlıdır. 5 C sıcaklık, atmosfer basınç, molarlık elektrolit derişimi standart koşullar olarak kabul edilir. Yarı pil gerilimleri, standart koşullarda hidrojen yarı pilinin gerilimine göre saptanır. Standart koşullarda hidrojen yarı pilinin gerilimi (E ), sıfır kabul edilmiş ve diğer yarı pillerin gerilimleri, bu standarta göre deneysel olarak hesaplanmıştır. Standart yükseltgenme gerilimi, standart koşullarda yükseltgenme yarı tepkimelerinin gerilimine verilen addır. Standart indirgenme gerilimi, standart koşullarda indirgenme yarı tepkimelerinin gerilimine verilen addır. Bir yarı tepkimede; standart yükseltgenme standart indirgenme = dir. gerilimi gerilimi Örneğin; + Fe Fe + e için E = +,44 volt, + Fe + e Fe için E =,44 volttur. Bir tepkimenin standart gerilimi, tepkimeyi oluşturan yarı tepkimelerin standart gerilimleri toplamına eşittir. Not : Bir elektrokimyasal pilde, Dış devrede elektronların aktığı yön katottur. nde, anyonlar anota, katyonlar katota doğru akar. Kütlesi azalan (aşınan) elektrot anottur. Kütlesi artan elektrot katottur. Yükseltgenmenin olduğu elektrot anot, indirgenmenin olduğu elektrot katottur.

2 ÖRNEK Fe + Fe + e için E = +,44 volt, + e için E = -,8 volttur. Fe pilinde, Fe + + Fe + + tepkimesi gerçekleştiğine göre, bu pilin standart pil gerilimi kaç volttur? Pil tepkimesi, Fe nin yükseltgenme yarı tepkimesi ile + nın indirgenme yarı tepkimesinin toplanmasıyla oluşmuştur. Fe Fe + + e E = +,44 volt + + e E = +,8 volt Fe + + Fe + + E = E + E dir. pil E = (+,44) + (+,8) = +,4 volttur. pil Yanıt : +,4 volt Not : Yarı tepkimenin katsayılarının değişmesi, yarı tepkimenin gerilimini değiştirmez. ÖRNEK Cu Cu + + e E =,34 volt AI 3 AI + + 3e E = +,66 volt olduğuna göre, şekildeki pilde,. Hangi elektrot anot, hangi elektrot katottur?. Dış devrede elektronların akış yönü nedir? 3. nde anyonlar hangi bölmeye doğru akar? 4. Anot ve katot tepkimesi nedir? 5. Pil tepkimesi nedir? 6. Standart pil gerilimi kaç volttur? Cu Anot : AI + 3 AI + 3e M Cu(NO 3 7. Pil çalışırken, elektrot kütleleri nasıl değişir? 8. Pil çalışırken, çözelti derişimleri nasıl değişir? M AI(NO 3 ) 3. Yükseltgenme gerilimi daha büyük olan AI elektrot anot, Cu elektrot ise katottur.. Dış devrede elektronlar anottan (AI elektrottan), katota (Cu elektrota) doğru akar. 3. nde, anyonlar ( yüklü iyonlar) anot bölmesine (AI elektrota) doğru akar. 4. Anotta AI yükseltgenir, katotta Cu + indirgenir. + Katot : Cu + e Cu ( katı) AI 5. Pil tepkimesi, anot ve katot tepkimelerinin toplamıdır. + 3 AI ( katıai + 6e + 3Cu + 6e 3Cu ( AI + 3Cu AI + 3Cu ( katı) ( katı) 6. Pil gerilimi anot ve katot tepkimelerinin gerilimleri toplamına eşittir. katı = + pil AI,AI Cu, Cu E E E E = (+,66) + (+,34) = +, volttur. pil 7. Pil denklemine göre, pil çalışırken AI elektrotun kütlesi azalır, Cu elektrotun kütlesi artar. 8. Pil çalışırken, pil tepkimesinde girenler yönünde bulunan Cu + iyonu derişimi azalır, ürünler yönünde bulunan AI +3 iyonu derişimi artar. ÖRNEK 3 AI Fe pilinde AI elektrot anot, Fe pilinde Fe elektrot anottur. AI Fe pilinin standart gerilimi, volt, Fe pilinin standart gerilimi,4 volttur. Buna göre, AI pilinin. Pil tepkimesi nedir?. Standart gerilimi kaç volttur? Elektrokimyasal pillerde yükseltgenme gerilimi büyük olan elektrot anottur. Bu nedenle, metallerin yükseltgenme gerilimleri AI > Fe > dir.. AI pilinde AI anottur, yarı pil tepkimeleri ve pil tepkimesi aşağıdaki gibidir. Anot tepkimesi : AI AI e Katot tepkimesi : e 3 Pil tepkimesi : AI ) AI AI + 3Fe + AI Fe E = +, volt Fe + + Fe + + AI AI E = E + E = +, +,4 E = +,4 volt E =,46 volttur. PİL GERİLİMİNE ETKİ EDEN ETMENLER Elektrokimyasal bir pil çalıştıkça anotun yükseltgenme gerilimi küçülürken, katotun yükseltgenme gerilimi büyür, pil gerilimi küçülür ve sonuçta, volt olur (pil biter). Bir pilin gerilimi, I. Elektrolitlerin derişimine II. Sıcaklığa III. Basınca I. Elektrotların cinsine bağlıdır. 5 C sıcaklık, atmosfer basınç ve molar elektrolit derişiminde pil gerilimine standart pil gerilimi denir. Sıcaklık, basınç ve derişimler değiştikçe, pilin gerilimi de değişir.

3 Elektrot yüzeylerinin büyüklüğü, elektrolitlerin miktarı pil gerilimine etki etmez. Sıcaklık ve derişimlerdeki değişmelerin pil gerilimine etkisini, pilin tepkime denklemini bir denge tepkimesi gibi düşünerek anlayabiliriz. Uygulanan işlem sonucunda denge, ürünler yönünde bozulursa pilin gerilimi artar, girenler yönünde bozulursa pilin gerilimi azalır. ÖRNEK 4 M NO 3 M Ni(NO 3 Ni I. kap II. kap ÖRNEK 5 X K kabý Şekildeki pil sistemi çalışırken M X + Y + X + Y X + + tepkimesi gerçekleşmektedir. Buna göre, bu pil sistemine, I. K kabına su eklemek II. L kabına Y(NO 3 tuzu ekleyip çözmek III. Ortamın sıcaklığını artırmak M Y + Y L kabý + e + E = +,8 volt Ni + e + Ni E =,3 volt olduğuna göre, aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanırsa, şekildeki pilin gerilimi nasıl değişir?. Sıcaklığı düşürmek. I. kaba su eklemek 3. II. kaba su eklemek 4. I. kapta NO 3 katısı çözmek 5. II. kapta Ni(NO 3 katısı çözmek 6. I. kaba NaCI katısı eklemek (CI suda çok az çözünür.) 7. I. kaba M NO 3 eklemek İndirgenme gerilimi daha büyük olan I. bölme katot, II. bölme ise anottur. Bu nedenle, pil tepkimesi, Ni + + Ni + + şeklindedir.. Pil tepkimeleri, ekzotermiktir. Bu nedenle ısı, tepkimenin ürünler yönündedir. Sıcaklık düşürülürse, denge ürünler yönünde bozulur, pil gerilimi artar.. I. kaba su eklenirse + iyonu derişimi azalır, denge girenler yönünde bozulur, pil gerilimi azalır. 3. II. kaba su eklenirse Ni + iyonu derişimi azalır, denge ürünler yönünde bozulur, pil gerilimi artar. 4. I. kapta NO 3 katısı çözülürse, + iyonu derişimi artar, denge ürünler yönünde bozulur, pil gerilimi artar. 5. II.kapta Ni(NO 3 katısı çözülürse, Ni + iyonu derişimi artar, denge girenler yönünde bozulur, pil gerilimi azalır. 6. I. kaba NaCI eklenirse, sudaki çözünürlüğü az olan CI tuzu, + CI CI tepkimesi gereğince çöker. + iyonları derişimi azalır, denge girenler yönünde bozulur, pil gerilimi azalır. 7. I. kaba M NO 3 eklenirse, + iyonları derişimi değişmez, denge bozulmaz, pil gerilimi değişmez. işlemlerinden hangileri uygulanırsa pil gerilimi azalır? K kabına su eklenirse X + iyonları derişimi azalır, denge girenler yönüne bozulur, pil gerilimi azalır. L kabında Y(NO 3 tuzu çözülürse, Y + iyonları derişimi artar, denge girenler yönüne bozulur, pil gerilimi azalır. Sıcaklık artışı, elektrokimyasal pillerin gerilimini azaltır. Buna göre, üç işlemde de pil gerilimi azalır. Yanıt : I, II ve III DERİŞİM PİLLERİ Şekildeki sistemde, I. ve II. bölmelerde elektrot ve elektrolit türleri aynıdır. Ancak elektrolit derişimleri farklıdır. Derişim farklılığı, yarı pil gerilimini değiştirir. Cu K kabý I, M CuSO 4 M NO 3 II M CuSO 4 Bu nedenle, I. ve II. elektrotlar arasında bir gerilim farkı vardır ve bu sistem, bir pil olarak çalışır. Bu tür pillere derişim pili denir. Şekildeki pil, elektrolit derişimleri eşitleninceye kadar elektrik enerjisi üretir. Pil çalışırken, elektrolit derişimlerinin farkı giderek azalır. Öyleyse, I. kapta, Cu Cu + e + tepkimesi, + II. kapta, Cu + e Cu tepkimesi gerçekleşir. I. kapta yükseltgenme olduğundan bu bölme anot, II. kapta indirgenme olduğundan bu bölme katottur. Elektronlar, dış devrede I. bölmeden, II. bölmeye doğru akar. ÖRNEK 6 Şekildeki derişim pili ile ilgili, I. K bölmesi anottur. II. Dış devrede elektronlar L bölmesinden, K bölmesine doğru akar. III. L kabına su eklenirse, pil gerilimi azalır. açıklamalarından hangileri doğrudur?,5 M NO 3 Cu L kabý

4 Pil, NO 3 çözeltilerinin derişimleri eşitleninceye kadar enerji üretir. NO 3 derişimlerinin eşitlenebilmesi için K kabında derişimin azalması, L kabında derişimin artması gerekir. Bu nedenle, K kabında, + e + L kabında, + e + tepkimeleri gerçekleşir. K kabında indirgenme olduğu için, K bölmesi katot; L kabında yükseltgenme olduğu için, L bölmesi anottur. Dış devrede, elektronlar anottan katota (L bölmesinden K bölmesine) doğru akar. L kabına su eklenirse, bölmeler arasındaki derişim farkı artar, pil gerilimi artar. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar yanlış, II. açıklama doğrudur. Yanıt : Yalnız II Not : Derişim pillerinde genellikle, derişimi az olan bölme anot, derişimi çok olan bölme katottur. ELEKTROLİZ Kendiliğinden gerçekleşemeyen indirgenme yükseltgenme tepkimelerinin elektrik enerjisi kullanarak gerçekleştirilmesi olayına elektroliz denir. Elektroliz olayında alternatif akım kullanılamaz, doğru akım kullanılır. Elektroliz olayı tuz köprüsü ile bağlanmış iki ayrı bölmede ya da tek kapta gerçekleştirilebilir. Ýletken çubuk (Anot) + + Elektrolit Ýletken çubuk (Katot) Şekilde bir elektroliz devresi görülüyor. Elektrolit, elektroliz edilecek iyonik bileşiğin eritilerek sıvılaştırılmış hali ya da sudaki dir. İyonik bileşik sıvı ortamda iyonlarına ayrışmış durumdadır. Devreden akım geçtiğinde, (+) yüklenmiş elektrot çevresinde ( ) yüklü iyonlar (anyonlar), ( ) yüklenmiş elektrotun çevresinde (+) yüklü iyonlar (katyonlar) toplanır. Elektroliz devresinde anot ve katotun işaretleri, pil devresindekinin tersidir. Pozitif (+) yüklü elektrot anottur. Anotta, ya anot metali ya da negatif ( ) yüklü iyonlardan yükseltgenme gerilimi büyük olan yükseltgenir. Negatif ( ) yüklü elektrot katottur. Katotta, pozitif (+) yüklü iyonlardan indirgenme gerilimi büyük olan iyon indirgenir. Şimdi, erimiş tuzların ve tuzların sulu çözeltilerinin elektrolizini örneklerle inceleyelim. ÖRNEK 7 Grafit elektrot () + Pil Erimiþ NaCI Grafit elektrot () Şekildeki elektroliz devresinden akım geçtiğinde, I.. elektrotta indirgenme olur. II.. elektrotta CI gazı oluşur. III.. elektrot anottur. açıklamalarından hangileri doğrudur? Erimiş NaCI, NaCI Na + CI tepkimesine göre, iyonlaşmış durumdadır. Devreden akım geçince Na + iyonları, negatif ( ) yüklü birinci elektrota göçer bu elektrotta Na + + e Na tepkimesi gerçekleşir. Öyleyse,. elektrotta indirgenme olur ve. elektrot katottur. CI iyonları ise, pozitif (+) yüklü ikinci elektrota göçer, bu elektrotta, CI CI (gaz) + e tepkmesi gerçekleşir. Öyleyse,. elektrotta yükseltgenme olur ve. elektrot anottur. Elektroliz tepkimesinin denklemi şöyledir: elektrik enerjisi Na + ( sudaci Na + CI Yanıt : I, II ve III (gaz) Not : Elektrolit birden çok anyon ve katyon içeriyorsa; katota göç eden katyonlardan indirgenme gerilimi en büyük olan iyon önce indirgenir, anota göç eden anyonlardan ve elektrotun yapıldığı metalden yükseltgenme gerilimi en büyük olan önce yükseltgenir. ÖRNEK 8 MgCI, ZnBr ve FeI tuzlarının karışımı eritilip elektrotlar kullanılarak elektroliz ediliyor. Ametal atomlarının ve metal iyonlarının indirgenme eğilimleri sırası CI > Br > + > I >Fe + > Zn + > Mg + dir. Buna göre, anot ve katot tepkimeleri nedir? CI, Br ve I iyonları anota gider. metali ve bu iyonların içinde, yükseltgenme eğilimi en büyük olan I iyonu olduğundan, anotta I iyonu yükseltgenir. Anot tepkimesi, I I + e dir. Mg +, Zn + ve Fe + iyonları katota gider. Bu iyonlardan indirgenme eğilimi en büyük olan Fe + iyonu olduğundan, katotta Fe + iyonu indirgenir. Katot tepkimesi, Fe + + e Fe dir.

5 Sulu çözeltilerde elektroliz yapılırken, ortamda bulunan H O nun yükseltgenme ve indirgenme gerilimleri de dikkate alınır. Suyun yükseltgenme tepkimesinin denklemi ve standart gerilimi, H O (sıvı) /O (gaz) + H + +e E =,3 volttur. Suyun indirgenme tepkimesinin denklemi ve standart gerilimi, H O (sıvı) +e H (gaz) + O H E =,83 volttur. Sulu çözeltilerde; H O yükseltgenirse, O gazı ve H + iyonları oluşur, ortam asit özelliği kazanır, H O indirgenirse, H gazı ve OH iyonları oluşur, ortam baz özelliği kazanır. ELEKTROLİZDE AYRIŞAN MADDE MİKTARLARININ HESAPLANMASI Elektroliz olayında ayrışan elementlerin kütlesi, devreden geçen elektrik yükü ve elementin mol kütlesi ile doğru orantılı, element iyonunun değerliği ile ters orantılıdır. Devreden geçen elektronların mol sayısı ( mol elektron = faraday elektriksel yük) bilinirse, anot ve katotta oluşan elementin mol sayısı hesaplanabilir. Örneğin, devreden mol elektron geçtiğinde, Cr +3 iyonlarından kaç mol ve kaç gram Cr oluşabileceği hesaplanabilir (Cr = 5). Cr e Cr 3 mol elektron mol Cr = 5 gram Cr ayrıştırırsa, mol elektron /3 mol Cr ve 5/3 = 7 gram Cr ayrıştırır. ÖRNEK 9 + Pil ÖRNEK Seri bağlı bir elektroliz devresinde erimiş CaBr ve erimiş AIBr 3 tuzları aynı süre elektroliz ediliyor. Grafit Grafit Ayrışan Ca kütlesi 4 gram olduğuna göre, kaç gram AI oluşmuştur? (Ca = 4, AI = 7) I MgBr MgBr Şekildeki sistemde, MgBr çözeltileri elektroliz edilmektedir. Mg Mg + + e E = +,37 volt Br Br + e E =,7 volt Suyun indirgenme gerilimi,,83 volt, Suyun yükseltgenme gerilimi,,3 volttur. Buna göre,. I. ve II. bölmelerdeki elektroliz ürünleri nedir?. I. ve II. bölmelerde çözeltinin ph değeri değişir mi?. I. bölme anot bölmesidir. Bu bölmede elektrot çevresindeki H O ve Br den, yükseltgenme gerilimi daha büyük olan Br yükseltgenir. Anot ürünü Br dir. Anot tepkimesi : Br Br + e şeklindedir. II. bölme katot bölmesidir. Bu bölmede elektrot çevresindeki H O ve Mg + den indirgenme gerilimi daha büyük olan H O indirgenir. Katot ürünü H gazıdır. Katot tepkimesi : H O + e H + OH şeklindedir. II Ca + + e Ca AI e AI Devreden 6 mol elektron geçerse 3 mol Ca ve mol AI oluşur. 3 mol Ca = 3.4 = gram, mol AI =.7 = 54 gram gram Ca ayrıştığında 54 gram AI oluşuyorsa, 4 gram Ca ayrıştığında X gram AI oluşur. Yanıt :,8 gram AI 4.54 X = =,8 gram AI oluşur. ÖRNEK Seri bağlı iki elektroliz kabında X +n ve Mg + iyonlarını içeren erimiş tuzlar elektroliz edilmektedir. Aynı süre sonunda,4 mol X ve 4,8 gram Mg oluştuğuna göre, n değeri kaçtır? (Mg = 4) 4,8 gram Mg, 4,8/4 =, moldür. Mg + + e Mg tepkimesinde, mol elektron mol Mg ayrıştırdığına göre,, mol Mg ayrışması için devreden,4 mol elektron geçmiştir. X +n + ne X tepkimesinde. Anot bölmesinde (I. bölmede), Br iyonu derişimi azalmıştır. H + ya da OH iyonlarının derişimi değişmediği için, çözeltinin ph değeri değişmez. Katot bölmesinde (II. bölmede), OH iyonu derişimi artmıştır. Bu nedenle, ortam, baz özelliği kazanır (ph > 7) ve çözeltinin ph değeri yükselir.,4 mol X oluşurken,4 mol elektron kullanılmışsa, mol X oluşurken n mol elektron kullanılır. n = dir. Yanıt : n =

6 . Yarı tepkime LÜ TEST X ( katı) X + + e Standart gerilim E volt Y ( katı) Y + + e E volt X / Y pili çalışırken, + + katı suda suda katı X + Y X + Y ( ) ( ) ( ) ( tepkimesi gerçekleştiğine göre, bu pilin standart geriliminin volt türünden değeri, aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır? A) E + E B) E + E C) E E ) İndirgenme gerilimi büyük olan elektrot katot, Ni elektrot anottur. Katot tepkimesi : A g + e E = +,8 volt + Anot tepkimesi : Ni Ni + e E = +,5 volt + + Pil tepkimesi : Ni + + Ni E = +,5 volt Ni pil sistemi çalışırken, Ni elektrotun kütlesi azalır, elektrotun kütlesi artar. + iyonlarının derişimi azalır, Ni + iyonlarının derişimi artar. Yanıt : E 3. Mn Pb D) E E EE E K bölmesi L bölmesi X / Y pilinin tepkimesi, X in yükseltgenme yarı tepkimesi ile Y + nın indirgenme yarı tepkimesinin ile çarpılmasından elde edilen tepkimelerin toplanmasıyla oluşmuştur. Yarı pil tepkimesi ters çevrilirse, standart pil geriliminin (E ) işareti değişir. Yarı pil tepkimesi herhangi bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse, standart pil gerilimi (E ) değişmez. X + X + e E ( suda ) Y + ( sudae Y E ( katı) + + X + Y X + Y E = E ( katı) ( katı) E dir. Yanıt : D. M NO 3 Ni M Ni(NO 3 M Mn + M Pb + Şekildeki pil sistemi çalışırken tuz köprüsünde pozitif (+) yüklü iyonlar, L bölmesine doğru akmaktadır. Buna göre, bu pil sistemi ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? (PbSO 4 suda çözünmez.) A) L bölmesine katı K SO 4 tuzu eklenirse, pil gerilimi artar. B) Sıcaklık artırılırsa, pil gerilimi azalır. C) Mn elektrotun yüzeyi artırılırsa, pil gerilimi değişmez. D) Pil çalışırken dış devrede elektronlar Mn elektrottan, Pb elektrota doğru akar. E) Pil çalışırken Mn + iyonu derişimi artar, Pb + iyonu derişimi azalır. nde, pozitif (+) yüklü iyonlar katot bölmesine doğru akarlar. Öyleyse, Pb elektrotta (L bölmesi) indirgenme tepkimesi, Mn elektrotta (K bölmesi) yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir. Katot tepkimesi : Pb + + e Pb Anot tepkimesi : Mn Mn + + e Şekildeki pil sisteminin, yarı pil tepkimeleri ve bu tepkimelerin yarı pil gerilimleri aşağıda verilmiştir. + + e E = +,8 volt Ni + + e Ni E =,5 volt Buna göre, bu pil sistemi ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Standart pil gerilimi +,5 volttur. B) + iyonlarının derişimi zamanla azalır. C) Ni elektrot, anottur. D) Katot tepkimesi, + + e dir. E) Pil çalışırken, Ni elektrotun kütlesi artar. Pil tepkimesi : Mn + Pb + Pb + Mn + dir. Pil çalışırken Mn + iyonlarının derişimi artar, Pb + iyonlarının derişimi azalır. Pil tepkimeleri, ekzotermiktir. Sıcaklık artırılırsa, denge girenler yönünde bozulur ve pil gerilimi azalır. Elektrot yüzeylerinin büyüklüğü, pil gerilimini değiştirmez. Pil çalışırken dış devrede elektronlar Mn elektrottan (anottan), Pb elektrota (katota) doğru akar. L bölmesine katı K SO 4 tuzu eklenirse, PbSO 4 çöker, Pb + iyonlarının derişimi azalır, denge girenler yönünde bozulur ve pil gerilimi azalır. Yanıt : A

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir.

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir. KClO 3 + 3SO + 3H O KCl + 3H SO 4 Kimya ve Elektrik / Redoks Tepkimeleri BÖLÜM 07 Test 0. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi elektron alış-verişi yoluyla gerçekleşen bir tepkime değildir? A) Zn + KOH K ZnO

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİT Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM 3 BÖLÜM İÇRİK 1.3.1 Standart lektrot Potansiyeli 1.3.2 Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve lektrot Potansiyelleri 1.3.3 lektrot Potansiyelini tkileyen Faktörler

Detaylı

Katoda varan pozitif iyonlar buradan kendilerini nötrleyecek kadar elektron alırlar.

Katoda varan pozitif iyonlar buradan kendilerini nötrleyecek kadar elektron alırlar. ELEKTROLİZ Şekilde verilen kapta saf su var iken, anahtar kapatıldığında lamba yanmaz. Saf suyun içine H 2 SO 4, NaCI, NaOH gibi suda iyonlarına ayrışan maddelerden herhangi biri katıldığında lamba ışık

Detaylı

KİMYA ÖZEL VİDEO FASİKÜLLERİ KİMYA VE

KİMYA ÖZEL VİDEO FASİKÜLLERİ KİMYA VE KİMYA VE ELEKTRİK 1. REDOKS TEPKIMELERI İndirme ve yükseltgenmenin bir arada gerçekleştiği tepkimelere redoks tepkimeleri denir. 3 PO ve HPO m 4 4 iyonlarında fosforun yükseltgenme basamağı aynı olduğuna

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

ELEKTRO METALÜRJ BAHAR

ELEKTRO METALÜRJ BAHAR ELEKTRO METALÜRJ 2016-2017 BAHAR ANOT KATOT HÜCRE - ELEKTROL T Anot ve Katodun Enine Kesitleri Kenar Büyümesi Anod Anod Katod Katod Anod M + M + M + M + M + M + Hücrede Ak m Da Molarite = M = Çözünen

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre.

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre. 4. ELEKTROLİZ AMAÇLAR 1. Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini öğrenmek. 2. Bir elektroliz hücresi kullanarak bakırın elektro kimyasal eşdeğerinin bulunmasını öğrenmek. 3. Faraday kanunlarını öğrenerek

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE Kimyasallardan Elektrik Üretimi 4. BÖLÜM 4 BÖLÜM İÇERİK 1.4.1 Galvanik Piller 1.4.2 Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi Kimyasallardan Elektrik Üretimi Kalp rahatsızlığı olan kişilerde

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

Kimya Bilimi ve Elektrik

Kimya Bilimi ve Elektrik Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. I. Aktiflik Bir maddenin elektron almasına indirgenme (redüksiyon)

Detaylı

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİTE Elektroliz 5. BÖLÜM 5 BÖLÜM Elektroliz İÇERİK 1.5.1 Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim 1.5.2 Faraday ın Elektroliz Kanunları 1.5.3 Endüstriyel Elektroliz İşlemleri Alüminyum fabrikalarında elde

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri 6 6. 1. ÜNİTE Korozyon BÖLÜM BÖLÜM İÇERİK 1.6.1 Metallerde Korozyon 1.6.2 Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri Korozyon Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımının artması ile metallerin uzun yıllar

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK

KİMYA VE ELEKTRİK KİMYA VE ELEKTRİK Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması: 1.kural:Atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır 2.kural:Moleküller veya iyonik bütün bileşiklerdeki

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI 1 Madde - Elektrik İlişkisi Tüm maddeler elektriksel yapıya sahip taneciklerden oluşmuştur. Bu yapıdan dolayı elektrik enerjisi yardımıyla maddenin yapısında değişiklik yapılabildiği gibi, kimyasal değişimler

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ve DEĞERLEND ERLENDĐRMERME

ve DEĞERLEND ERLENDĐRMERME ÖĞRETĐMDE PLANLAMA ve DEĞERLEND ERLENDĐRMERME Dersin Sorumlusu:Prof.Dr Prof.Dr.Đnci Morgil Hazırlayan: rlayan:g.pınar Arslan Bisikletim neden paslandı? Günlük k yaşam am ile ilişkisi: Günlük k hayatta

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell Ch 20 ELEKTROKİMYA: Elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki bağlantı araştırması Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektronlar bir türden diğerine aktarılırlar. Öğrenme amaçları ve temel beceriler: oksidasyon,indirgeme,

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur. 26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortam içerisinde değişir. Malzemeler; Korozif bir sıvı ile çözünebilir, Yüksek sıcaklıklarda bozunabilir,

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Elektrokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 14 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; elektrokimya hakkında bilgi edinecek, elektrokimyasal hücrenin kısımlarını ve yazım şeklini öğrenecek, bir elektrokimyasal

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER Elektrokimya Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilimdalı elektrokimyadır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YASEMĐN KONMAZ 20338575 Çalışma Yaprağı Ders Anlatımı: REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER: 1.Reaktif Maddelerin

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı