5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ"

Transkript

1 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük hesapları denge kralları ile ilgilidir ve problem çözümünde kimyasal denge kurallarından faydalanılır. Doygun tuz çözeltisinde tuz ve çözünmüş iyonlar her zaman dengededir. Gümüş klorür, AgCI, kimyasal tepkimelerde en çok bilinen bileşiklerden olup bir çökelektir. Ancak derişik amonyaklı ortamda çökelme olmaz ve çözeltide çözünen kompleks iyonlar oluşur çözünürlük çarpımı kavramı ve K çç Çözünürlük çarpımı sabiti, Kçç, katı çözünen ve bunun doymuş çözeltilerdeki iyonları arasındaki dengeler için yazılan denge sabitidir. Bu denge sabiti yazılırken saf katıların derişimi 1 alınır. CaSO 4 (k) <===> Ca 2+ (suda) + SO 4 2 (suda) tepkimesi için, K çç, = [Ca 2+ ][ SO 4 2 ] = 9.1*10 6, (25 o C de) Çözünürlük çarpımları, diğer denge sabitleri gibi oluşturulmakla beraber, yalnızca az çözünen maddeler için kullanılır, çözünürlük s olarak alınarak Kçç ifadesinde yazılır. Çok çözünen tuzların doygun çözeltileri derişik olduğu için iyon iyon etkileşimleri de dikkate alınmalıdır. Bir bileşiğin Kçç değerinden faydalanarak çözünürlüğü hesaplanabilir. Örnek. 25 o C de CaSO 4 ın çözünürlüğü 0.2 g CaSO 4 / 100 ml olduğuna göre CaSO 4 ın Kçç sini hesaplayınız. Çözüm. CaSO 4 (k) <===> Ca 2+ (suda) + SO 4 2 (suda) Reaksiyonuna göre Kçç nin hesaplanabilmesi için, verilen çözünürlük değerinin molar derişim cinsinden yazılması gerekir. Buna göre, Dönüşümü uygulanır. 100 ÇÇ çö Reaksiyona göre, 1 mol CaSO 4 (k) 1 mol Ca 2+ 1 mol SO 4 2 olduğunda, [Ca 2+ ] = [ SO 4 2 ] = M olur. Buna göre, Kçç = [Ca 2+ ] *[ SO 4 2 ] = (0.015)*(0.015)= 2.25*10 4 bulunur. 1

2 5.2. Çözünürlük Dengelerinde Ortak İyon Etkisi Çözeltide tuzdaki iyonların birinin derişimi arttırılınca, Kçç nin sabit kalması için, diğerinin derişimi düşer. Dolayısıyla söz konusu tuzun çözünürlüğü ortak iyon varlığında azalır. PbI 2(k) <===> Pb 2+ (suda) + 2I (suda) Tepkimesinde ortama ortak iyon eklenmesi, az çözünen iyonik bileşiğin dengesini çözünmenin olmadığı tarafa kaydıracağı için daha fazla çökelek oluşmasına yol açar. Suda az çözünen bir tuzun çözünürlüğünün ortak iyon içeren başka bir tuz yanında azalmasına ortak iyon etkisi denir. Örnek. PbI 2(k) ün 0.1 M KI (suda) çözeltisindeki çözünürlüğünü bulunuz. Kçç=7.1*10 9 Çözüm. PbI 2(k) ün saf su yerine 0.1 M KI deki çözünürlüğü için doygun çözelti hazırlandığı kabul edilir. Bu durumda önceden çözücüde 0.1 M I iyonu var demektir. PbI 2(k) <===> Pb 2+ (suda) + 2 I (suda) K çç = [Pb 2+ ][ I ] 2 Tepkimeye göre, [Pb 2+ ]= s, [I ]= 2s dir. PbI 2(k) <===> Pb 2+ (suda) + 2 I (suda) Başlangıç, M 0.1 PbI 2 den gelen, M s 2s Dengede, M s 2s K çç = [Pb 2+ ][ I ] 2 = s* (2s + 0.1) 2 s << 0.1 olduğundan ihmal edilebilir. (0.1) 2 *s = Kçç=7.1*10 9 s = 7.1*10 7 M bulunur. Bu ortamda PbI 2 ın çözünürlüğü saf suya göre yaklaşık 2000 kat daha azdır. Ortak iyon etkisi ile kantitatif hesaplamalar daha zordur. İyonlar arasındaki kuvvetli etkileşimler yüzünden basit denge hesapları çoğu zaman doğru sonuç vermez. Fakat, AgCI (k) <===>Ag + (suda) + CI (suda) tepkimesi için, çç Yazılır ve ortak iyon etkisi hakkında fikir edinilebilir. AgCI 0.1 M NaCI içinde çözüneceği zaman, AgCI ün molar çözünürlüğü dengedeki Ag + iyonlarının derişimine eşit olur. [CI ] = 0.1 M olacağı için,

3 Bu değer saf sudaki değeri olan 1.3*10 5 M değerinden yaklaşık 10 5 kata daha düşüktür. Bir tuzun çözünürlüğü üzerine yabancı iyon etkisi, ortak iyon etkisi kadar etkili değildir. Yabancı iyonların etkisi, çözünürlüğü artan yönde etkiler. Az çözünen bir bileşiğin çözünürlüğü fazla yabancı iyon içeren çözücülerde artar. Bu yabancı iyon etkisine tuz etkisi denir Çökelme ve Tam Çökme Daha önce, kimyasal dengenin hangi yöne yürüdüğünü anlamak için kullandığımız ikinci bir denge sabitine (Q) benzer bir yöntem burada da kullanılarak çökelmenin olup olmayacağı tahmin edilebilir. Burada kullanılacak denge oranı (Q çç ), iyon çarpımı olarak adlandırılır. Örnek M AgNO 3 ve M KI çözeltileri karıştırıldığında çözeltinin durumu ne olur? Çözüm. Q çç başlangıç derişimlerini içerir. AgNO 3 + KI AgI (k) + KNO 3 AgI nın çözünürlüğü düşüktür. İyonlaşma dengesi, AgI (k) <==> Ag + + I, K çç =[ Ag + ][ I ] = 8,5*10 17 Q çç =[ Ag + ] baş *[I ] baş = (0.01)(0.015)= 1.5*10 4 >> K çç Q çç >> K çç olması, Ag + ve I iyonları derişiminin denge konumundaki doygun çözeltiden fazla olduğunu gösterir. Bu durumda çözelti aşırı doygundur ve sola doğru net bir tepkime gerçekleşir ve aşırı doymuş çözeltide bulunan AgI çöker. Q çç << K çç olması durumunda çözelti doymamış olacak ve çözünme devam edeceğinden, sağa doğru yürüyen tepkime devam edecektir. Buna göre, Kçç değeri ile Qçç değeri karşılaştırıldığında üç durum olabilir; Q çç >> K çç Çözelti aşırı doymuştur, önceden var olan bir çökelti ise çözünmez, çökelme olur, Q çç << K çç Qçç < Kçç : Çözelti doymamıştır, oluşmuş bir çökelti varsa çözünür, çözünme devam eder, çökelme olmaz, Q çç = K çç Çözelti doymuştur. Bu denge karışımında bir çökelti oluşmaz ve önceden oluşmuş bir çökelti de çözünmez, çözelti tam doymuş ve dengededir. Bir çökelme tepkimesinin tam olması, çözünen maddenin çözelti içinde çok az kalmış olması anlamına gelir. Buradaki sınırlama veya ölçüt, belli bir iyonun % 99.9 veya daha fazlasının çökeleğe geçmesi, % 0.1 yada daha az bir kısmının çözeltide kalması anlamına gelir. Genellikle K çç değeri çok düşük ise, 3

4 Çöktürülecek iyonun başlangıç derişimi yüksek ise, Ortak iyonun derişimi, çöktürülecek iyonun derişiminden çok büyük ise, çökelmenin tamamlanma olasılığı artar. Örnek. Deniz suyunda Mg 2+ iyonları derişimi yaklaşık olarak M dır. Bir deniz suyu örneğinde hidroksil iyonları derişimi, [OH ] = M ise çökelme durduğu anda [Mg 2+ ] ne olur ve bu koşullarda Mg(OH) 2 çökelmesi için ne söylenebilir? K çç =1.8*10 11 Çözüm. Mg(OH) 2(k) <==> Mg 2+ (suda) + 2OH (suda), K çç =[ Mg 2+ ] [ OH ] 2 = 1.8*10 11 Q çç =[ Mg 2+ ] baş * [ OH ] 2 baş = (0.059)(0.002) 2 = 2.4*10 7 Q çç >> K çç olduğundan çökelme olacaktır. Çökelme olayı Q çç =K çç oluncaya kadar devam eder. Buna göre; [Mg 2+ ]*[ OH ] 2 =1.8*10 11 [Mg 2+ ] kalan *( 0.002) 2 =1.8*10 11 [Mg 2+ ] kalan = 4.5*10 6 M olur (ortamda kalan [Mg 2+ ]). Deniz suyundaki Mg 2+ derişimi çöktürme sonunda M 4.5*10 6 M a düşmüştür. Kalan Mg 2+ yüzdesi, % Kalan Mg 2+ % 0.1 in altında olduğundan çökelme tam olmuştur Çökeleklerin Çözünmesi Bir çökeleği başka bir reaksiyonda kullanmak için, çözmek gerekebilir. Bu iş için iyonlardan biri ortamdan uzaklaştırılarak çözünmenin devamı sağlanabilir. Örneğin, Fe(OH) 3(k) <==> Fe 3+ (suda) + 3OH (suda) Tepkimesine göre katıyı daha fazla çözmek için, ortama asit ilave edilir. Bu durumda, H 3 O + (suda) + OH (suda) <==> 2H 2 O (s) Reaksiyonuna göre denge sağa yani, Fe 3+ iyonlarının oluşumu yönünde ilerler. Tepkimesine göre ortam asitlendirilirse, ZnCO 3(k) <==> Zn 2+ (suda) + CO 2 3(suda) H 3 O + (suda) + CO 2 3(suda) CO 2 + H 2 O (s) reaksiyonu gerçekleşir ve denge Zn 2+ (suda) oluşacak yönde ilerler. 4

5 Çözünme tepkimesinde bir iyonu uzaklaştırmanın diğer bir yolu da o iyonun yükseltgenme basamağını değiştirmektir. Ağır metallerin çok az çözünen sülfürlü tuzlarını, sülfür iyonunu elementel kükürde yükseltgeyerek çözmek mümkündür. CuS (k) <==> Cu 2+ + S 2 (çözünürlüğü çok düşük) Bu reaksiyonda ortama HNO 3 eklenirse, S 2 S e yükseltgenir. HNO S 2 3S (k) + 2 NO (g) + 4 H 2 O (s) + 6 NO 3 (suda) Bu karmaşık reaksiyon sonucunda S 2 iyonları ortamdan uzaklaşır ve şeklinde çözünmeye devam eder. Bir katının çözünürlüğü; Cu 2+ + NO 3 (suda) Cu(NO 3 ) (suda) İyonlardan birisi ortamdan uzaklaştırılarak arttırılabilir. Hidroksit ve karbonatlı bileşikleri ortama asit eklenerek, sülfürler ise ortama HNO 3 eklenerek S 2 S (k) dönüşümü sağlanarak çözünürlüğü arttırılabilir Ayrımsal Çöktürme Çökeltide bulunan iki ya da daha fazla iyonun aynı çöktürücü iyonla çökelek verebildiği durumlarda, her bir iyonun, o çöktürücü iyonun uygun miktarda eklenmesi ile ayrı ayrı çöktürülmesini ve dolayısıyla birbirinden ayrılmasını sağlayan bir tekniktir. Bir iyon çökelti verirken, diğer iyon ya da iyonlar çözeltide kalır. Bunun için ayrılacak bileşiklerin çözünürlüklerinin çok farklı olması gerekir. Örnek M CrO 2 4 ve 0.01 M Br iyonları içeren bir çözeltiye, yavaşça AgNO 3 ekleniyor. AgBr ün Ag 2 CrO 4 den önce çökebileceğini gösteriniz. Ag 2 CrO 4 çökme başladığı anda çözeltiden Br derişimi ne olur, Br ve CrO 2 4 in ayrımsal çöktürme ile ayrıştırılabilir mi? Çözüm. Ag 2 CrO 4(k) <===> 2Ag + + CrO 2 4, Kçç =1.1*10 12 AgBr (k) <===> Ag + + Br Kçç = 5*10 13 Çökmenin başlaması için, gerekli olan Ag + değerleri hesaplanır. AgBr nin çökmesi için; Ag 2 CrO 4 ün çökmesi için, Q çç =[Ag + ]*[Br ] = [Ag + ]*(0.01)= 5*10 13 [Ag + ]= 5*10 11 M olur. 5

6 Q çç =[CrO 2 4] *[Ag + ] 2 = (0.01) *[Ag + ] 2 = 1.1*10 12 [Ag + ] = 1.0*10 5 M olur. AgBr ün çökmesi için, gereken Ag + derişimi, Ag 2 CrO 4(k) ün çökmesi için gereken Ag + derişiminden çok küçük olduğundan, (5*10 11 << 1.0*10 5 ) önce AgBr çöker. AgBr (k) çöktüğü sürece, Ag 2 CrO 4(k) için gereken Ag + derişimine ulaşılamaz. AgBr büyük oranda çöktükten sonra, [Br ] iyice azalır ve [Ag + ] artmaya başlar. [ Ag + ] = 1.0*10 5 M olunca Ag 2 CrO 4(k) çökmeye başlar. Bu anda çözeltide kalan [Br ] i bulmak için AgBr nin K çç değerinden faydalanılır. Kçç = =[Ag + ]*[Br ] = (1.0*10 5 )*[Br ]= 5*10 13 [Br ]= 5*10 8 M bulunur. Bu sonuca göre, Ag 2 CrO 4(k) çökmeden önce Br iyonu derişimi 0.02 M dan 5*10 8 M a düşmekte, yani Br ün tamamı AgBr şeklinde çökmekte ve CrO 2 4 çözeltide kalmaktadır. Bu durumda, Br ve CrO 2 4 iyonlarını ayrımsal çöktürme yöntemini kullanarak ayırmak mümkündür. Örnek. Ba(IO 3 ) 2 'ın 0,020M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. Çözüm. Burada Ba(IO 3 ) 2 'ın doygun çözeltisi, saf su yerine 0,020 M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisinde hazırlandığını düşünebiliriz. Bu durumda çözünürlük, S = [Ba +2 ] olmayacaktır. Çünkü ortamda iki Ba +2 kaynağı vardır; Ba(NO 3 ) 2 ve Ba(IO 3 ) 2. Bunlardan ilki çözücü içindeki Ba(NO 3 ) 2 tan gelen [Ba +2 ] = 0,020 M, ikincisi ise Ba(IO 3 ) 2 'ın çözünürlüğünden gelen [Ba +2 ] = s mol/l, [IO 3 ] = 2s mol/l dir. Bu bilgileri çözünürlük dengesi ifadesi ile toparlayalım; Bu değerler denge ifadesinde yerine konulduğunda, Kçç = [Ba +2 ] [IO 3] 2 = (0,020 + s) (2s)2 = 1,57 x 10 9 Denklemin çözümünü kolaylaştırmak için s «0,020 varsayımını yaparak (0, s 0,020) basitleştirmesini kabul ederiz. Bu durumda görüldüğü gibi 0,020'nın yanında s = 1.40 x 10 4 çok küçüktür ve yapılan ihmal (0, (1,40 x 10 4 ) 0,020) sonucu pek etkilemez. s = Ba (IO 3 ) 2 'ın molar çözünürlüğü = 1,40 x 10 4 M Ba (IO 3 ) 2 'ın 0,020 M Ba +2 içeren bir çözücüdeki çözünürlüğü (s = 1,40 x 10 4, saf sudaki çözünürlüğünden (s = 7,32 x 10 4 ) yaklaşık 5 kat daha az olduğu görülmektedir. 6

7 5.6. Çözünürlük ve ph Bir çözeltinin ph sı, az çözünen bir tuzun çözünürlüğünü büyük ölçüde etkiler. Tuzun anyonu zayıf bir asidin eşlenik bazı ise veya OH bazının kendisi ise ph nın çözünürlük üzerine etkisi daha fazladır. Buna örnek, bir anti asit olan ve suda çok az çözünen Mg(OH) 2(k) in süspansiyonudur. Çözünürlük dengesinde mevcut olan OH (suda) iyonları, H 3 O + (suda) iyonları ile tepkimeye girerek su oluştururlar. Mg(OH) 2(k) <==> Mg 2+ (suda) + 2OH (suda) H 3 O + (suda) + OH (suda) <==> 2 H 2 O (s) Ortama asit, H 3 O + (suda), iyonları eklendiğinde, OH (suda) azalacağı için, bir miktar daha Mg(OH) 2(k) çözünecektir. Net tepkime; Mg(OH) 2(k) <==> Mg 2+ (suda) + 2OH (suda), Kçç = 1.8* H 3 O + (suda) + 2OH (suda) <==> 4H 2 O (s), Net reaksiyon; Mg(OH) 2(k) + 2H 3 O + (suda) <==> Mg 2+ (suda) + 4H 2 O (s), çç Buna göre net tepkime, asidik ortamda tek yönlüdür (K çok büyük) ve Mg(OH) 2(k) kolayca çözünür. Örnek M MgCI 2 ve 0.1 M NH 3 içeren bir çözeltiden, Mg(OH) 2(k) çöker mi? Çözüm. NH 3 + H2O <==> NH OH, K b = 1.8*10 5, X = [NH + 4]=[OH ], dengede, [NH 3 ]= (0.1 x) olur ve x ihmal edilir Buna göre, [Mg 2+ ]= 0.01 M ve [OH ]= 1.3*10 3 M olduğunda, Mg(OH) 2(k) çöker? Q çç = [Mg 2+ ]*[OH ] 2 = (0.01)*(1.3*10 3 ) = 1.7*10 8 ve buradan Q çç >> K çç, (1.8*10 11 ) olduğundan Mg(OH) 2(k) çöker Kompleks İyonlar ve Çözünürlük Çözünme dengesindeki bir iyonun kompleks oluşturması da dengeyi etkiler ve çözünürlüğü arttırır. Daha önce, kompleks iyonların Lewis asit ve bazından oluştuğunu biliyoruz. Lewis asidi, Ag + olan bir sistem olarak AgCI tuzunun doygun çözeltisine amonyak eklenirse, 7

8 Ag + (suda) + 2 NH 3(suda) <===> Ag(NH 3 ) + 2(suda) Ortamda yeterli miktarda amonyak varsa Ag + iyonlarının tamamı çözünür. Ag + (suda) + 2 S 2 O 3 2 (suda) <===> Ag(S 2 O 3 ) 3 2(suda), fotoğraf filmi yıkamada AgCI ün çözünürlük dengesinde gümüş iyonları azaldığından Kçç nin sabit kalması için bir miktar daha AgCI ün çözünmesi gerekir. Sonuç olarak az çözünen bir tuzun kompleks oluşumu ile daha çok çözündüğü görülmektedir. Kompleks oluşumunu kantitatif olarak incelemek için hem çözünürlük ve hem de kompleks oluşum dengeleri birlikte yazılır. Kompleks oluşumuna ilişkin yazılan denge sabitine oluşum sabiti (K ol ) denir. AgCI (suda) <===> Ag + (suda) + CI (suda), (1) Ag + (suda) + 2 NH 3(suda) <===> Ag(NH 3 ) + 2(suda), (2), Örnek. 0.1 mol AgNO 3 ve 0.01 mol NaCI içeren 1 L hacmindeki bir çözeltide AgCI nin çökmemesi için, NH 3 derişimi ne olmalıdır? Çözüm. Çözeltide mevcut olan [CI ] = 0.01 M dır. Çökelmenin olmaması için, [Ag + ][CI ] << K çç olmalıdır. Buna göre, [Ag + ](0.01 M)<< 1.8*10 10 [Ag + ] << 1.8*10 8 M olmalıdır. Bu durumda kompleksleşmemiş gümüş iyonları derişimi en fazla 1.8*10 8 M olabilir. Bunun anlamı, bütün Ag+ iyonlarının (0.1 mol/l) Ag(NH 3 ) + 2(suda) kompleksine dönüşmesi gerekir. Buna göre; Bu değer kompleksleşmeye girmeyen NH 3 tür. 0.1 M Ag(NH 3 ) + 2(suda), kompleksinin oluşumundan 0.2 M NH 3 vardır. Buna göre toplam NH 3 miktarı = = 0.79 M olur. Örnek. Bir çözelti 50 o C sıcaklıkta magnezyum palmitat (Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 ) ile doyuruluyor. Bu çözeltinin 965 ml sis 25 o C sıcaklığa soğutulduğunda kaç mg Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 çöker? 50 o C sıcaklıkta Kçç, Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 = 4.8* o C sıcaklıkta Kçç, Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 = 3.3* Çözüm. Sıcaklık düşmesi ile hacim değişimi ihmal edilebilir. Her bir çözeltide çözünen Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 miktarı bulunur. Çözeltideki tek çözünen palmitat, C 16 H 31 O 2 iyonlarıdır. Çözünme tepkimesi, 8

9 Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 <==> Mg C 16 H 31 O 2 s 2s Kçç = s*(2s) 2 = = 4.8* s = 1.1*10 4 M (50 o C sıcaklıkta) Kçç = s*(2s) 2 = = 3.3* s = 9.4*10 5 M (25 o C sıcaklıkta) 50 o C sıcaklıkta Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 miktarı için, , 25 o C sıcaklıkta Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 miktarı için, , Sıcaklık düşüşünden dolayı çökecek olan Mg palmitat miktarı; Mg palmitat Örnek. İçme sularında bulunan F iyonları, dişlerin yapısında bulunan Ca 5 (PO 4 ) 3 OH, hidroksi apatit, bileşiğini Ca 5 (PO 4 ) 3 F, florapatit, bileşiğine dönüştürür. Bu bileşiklerin çözünürlük çarpımları sırasıyla, 1*10 36 ve 1*10 60 dır. Aşağıda verilen denge tepkimelerini kullanarak her iki tuzun molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Çözüm. Ca 5 (PO 4 ) 3 OH<==> 5 Ca PO OH, Kçç = 1*10 36, Ca 5 (PO 4 ) 3 F<==> 5 Ca PO F, Kçç = 1*10 60, Ca 5 (PO 4 ) 3 OH<==> 5 Ca PO OH, Kçç = 1*10 36, Derişim, M, Değişim, M, + 5 s 3 s s Dengede, M, 5 s 3 s s Kçç = (Ca 2+ ) 5 * (PO 4 3 ) 3 * (OH ) = (5 s) 5 * (3 s ) 3 * (s) = 1*10 36 s 5 *s 3 * s *5 5 * 3 3 = 1*10 36 s 9 * 5 5 * 3 3 = 1*10 36 s 9 = 1.18*10 41 s = 2.86*10 5 M olur. Bu değer Ca 5 (PO 4 ) 3 OH ın çözünürlüğüdür. Ca 5 (PO 4 ) 3 F bileşeni için de benzer şekilde hesaplama yapılabilir. 9

10 Ca 5 (PO 4 ) 3 F <==> 5 Ca PO 4 + F, Kçç = 1*10 60, Derişim, M, Değişim, M, + 5 s 3 s s Dengede, M, 5 s 3 s s Kçç = (Ca 2+ ) 5 * (PO 3 4 ) 3 * (OH ) = (5 s) 5 * (3 s ) 3 * (s) = 1*10 60 s 5 *s 3 * s *5 5 * 3 3 = 1*10 60 s 9 * 5 5 * 3 3 = 1*10 60 s 9 = 1.18*10 65 s = 6.2*10 8 M olur. Bu değer Ca 5 (PO 4 ) 3 F in çözünürlüğüdür. 10

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x10-5 2. Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir. Analiz Yöntemleri Klasik (Yaş) Yöntemler

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Yazar Yrd. Doç. Dr. Nevin KANIŞKAN ÜNİTE 12 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; çözünürlük çarpımı kavramını öğrenecek, molar çözünürlük ve çözünürlük kavramlarını

Detaylı

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler)

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-15-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 1 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve DENEY 6 İLETKENLİK TİTRASYONU İLE KUVVETLİ VE ZAYIF ASİTLERİN ANALİZİ Deneyin Yapılışı: Deney için sırasıyla,5 N HCl;,1 N Asetik asit ve ikisinin de bilinmeyen miktarlarda bulunduğu karışımı,1 N NaOH ile

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

KOMPLEKS ASİT BAZ SİSTEMLERİ ASİT KARIŞIMLARI

KOMPLEKS ASİT BAZ SİSTEMLERİ ASİT KARIŞIMLARI KOMPLEKS SİT BZ SİSTEMLERİ SİT KRIŞIMLRI Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-1-KOMPLEKS SİT-BZ 1 İçinde 0.10 M Cl ve 0.080 M bulunan 5 ml çözeltinin 0. M KO ile titrasyonu.

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

Bir molekülün rengi yükseltgenmiş haline veya bağlanmış haline bağlı olabilir. Örnek: salınan saat. Genel tepkimeyi düşünelim: IO 3 + 2 O 2

Bir molekülün rengi yükseltgenmiş haline veya bağlanmış haline bağlı olabilir. Örnek: salınan saat. Genel tepkimeyi düşünelim: IO 3 + 2 O 2 30.1 5.111 Ders Özeti #30 Geçiş Metalleri Konu: Kristal Alan Terisi ve Spektrokimyasal Seriler Bölüm 16 Bir molekülün rengi yükseltgenmiş haline veya bağlanmış haline bağlı olabilir. Örnek: salınan saat.

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, lise hayatının başlangıcı olan 9.sınıf derslerini başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. Kimya dersinde işlediğimiz konuların tamamı sizlerde

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p) 1. Magnezyum metali N 2 gazı içinde ısıtıldığında, açık sarı renkli bir A bileşiği elde edilmektedir. A bileşiği hidroliz olunca (su ile tepkimeye girince), renksiz B gazı oluşmakta ve bu gazın sudaki

Detaylı

0102-GENEL KİMYA-II, ÇÖZELTİLER Dr. A. KOÇ, İÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü

0102-GENEL KİMYA-II, ÇÖZELTİLER Dr. A. KOÇ, İÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİLER 1. Çözünme ve Çözelti Birçok kimya laboratuarında, reaksiyonların çoğu çözelti fazında gerçekleştirilir. Çünkü çözelti ortamında, atom, iyon ve molekül daha rahat hareket edebilir. Çözelti başlıca,

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI

KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-16-KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI 1 Kompleks oluşumu Basit bileşik Kompleks bileşik Ligand Şelat

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

G nlük k h aya y tl t a i lişki k si

G nlük k h aya y tl t a i lişki k si Konu Dişler neden çürürler? KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐLENDĐRME Denge tepkimelerinde reaksiyonların çift yönlü ilerlediğinin gösterilmesi. Günlük hayatla ilişkisi Bir kısım canlılar karbonatlardan daha sert maddeler

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

Editör: Prof. Dr. Hüseyin Bağ GENEL KİMYA-2 ISBN 9944-919-49-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Editör: Prof. Dr. Hüseyin Bağ GENEL KİMYA-2 ISBN 9944-919-49-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 4. Baskı Editör: Prof. Dr. Hüseyin Bağ GENEL KİMYA-2 ISBN 9944-919-49-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri)

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu, ağırlığı veya hacmi bilinen ve ölçümü yapılacak madde ile belirli bir kantitatif reaksiyon verebilen bir başka çözelti (standart

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır.

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. Çözelti konsantrasyonları Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. 1 -Yüzde ( % ) -Molarite (M) -Molalite (m) -Normalite (N) çözelti konsantrasyonlarını

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel Özellikler Maddenin bileşimini değiştirmeyen özellikler ya da diğer maddelerle olan etkileşimleri düşünülmeden gösterdiği davranışlar yani sadece kendisine bağlı

Detaylı

Proje Danışmanı Prof.Dr.Osman SERİNDAĞ

Proje Danışmanı Prof.Dr.Osman SERİNDAĞ TÜBİTAK BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ( 29 Ağustos 09 Eylül 2007 ) (Altın Cevheri) ANORGANİK KİMYA SİYANÜRSÜZ ALTIN ELDESİ Proje Ekibi Ali GÜRSOY Mustafa KEMEÇ Proje Danışmanı Prof.Dr.Osman

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı