5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ"

Transkript

1 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük hesapları denge kralları ile ilgilidir ve problem çözümünde kimyasal denge kurallarından faydalanılır. Doygun tuz çözeltisinde tuz ve çözünmüş iyonlar her zaman dengededir. Gümüş klorür, AgCI, kimyasal tepkimelerde en çok bilinen bileşiklerden olup bir çökelektir. Ancak derişik amonyaklı ortamda çökelme olmaz ve çözeltide çözünen kompleks iyonlar oluşur çözünürlük çarpımı kavramı ve K çç Çözünürlük çarpımı sabiti, Kçç, katı çözünen ve bunun doymuş çözeltilerdeki iyonları arasındaki dengeler için yazılan denge sabitidir. Bu denge sabiti yazılırken saf katıların derişimi 1 alınır. CaSO 4 (k) <===> Ca 2+ (suda) + SO 4 2 (suda) tepkimesi için, K çç, = [Ca 2+ ][ SO 4 2 ] = 9.1*10 6, (25 o C de) Çözünürlük çarpımları, diğer denge sabitleri gibi oluşturulmakla beraber, yalnızca az çözünen maddeler için kullanılır, çözünürlük s olarak alınarak Kçç ifadesinde yazılır. Çok çözünen tuzların doygun çözeltileri derişik olduğu için iyon iyon etkileşimleri de dikkate alınmalıdır. Bir bileşiğin Kçç değerinden faydalanarak çözünürlüğü hesaplanabilir. Örnek. 25 o C de CaSO 4 ın çözünürlüğü 0.2 g CaSO 4 / 100 ml olduğuna göre CaSO 4 ın Kçç sini hesaplayınız. Çözüm. CaSO 4 (k) <===> Ca 2+ (suda) + SO 4 2 (suda) Reaksiyonuna göre Kçç nin hesaplanabilmesi için, verilen çözünürlük değerinin molar derişim cinsinden yazılması gerekir. Buna göre, Dönüşümü uygulanır. 100 ÇÇ çö Reaksiyona göre, 1 mol CaSO 4 (k) 1 mol Ca 2+ 1 mol SO 4 2 olduğunda, [Ca 2+ ] = [ SO 4 2 ] = M olur. Buna göre, Kçç = [Ca 2+ ] *[ SO 4 2 ] = (0.015)*(0.015)= 2.25*10 4 bulunur. 1

2 5.2. Çözünürlük Dengelerinde Ortak İyon Etkisi Çözeltide tuzdaki iyonların birinin derişimi arttırılınca, Kçç nin sabit kalması için, diğerinin derişimi düşer. Dolayısıyla söz konusu tuzun çözünürlüğü ortak iyon varlığında azalır. PbI 2(k) <===> Pb 2+ (suda) + 2I (suda) Tepkimesinde ortama ortak iyon eklenmesi, az çözünen iyonik bileşiğin dengesini çözünmenin olmadığı tarafa kaydıracağı için daha fazla çökelek oluşmasına yol açar. Suda az çözünen bir tuzun çözünürlüğünün ortak iyon içeren başka bir tuz yanında azalmasına ortak iyon etkisi denir. Örnek. PbI 2(k) ün 0.1 M KI (suda) çözeltisindeki çözünürlüğünü bulunuz. Kçç=7.1*10 9 Çözüm. PbI 2(k) ün saf su yerine 0.1 M KI deki çözünürlüğü için doygun çözelti hazırlandığı kabul edilir. Bu durumda önceden çözücüde 0.1 M I iyonu var demektir. PbI 2(k) <===> Pb 2+ (suda) + 2 I (suda) K çç = [Pb 2+ ][ I ] 2 Tepkimeye göre, [Pb 2+ ]= s, [I ]= 2s dir. PbI 2(k) <===> Pb 2+ (suda) + 2 I (suda) Başlangıç, M 0.1 PbI 2 den gelen, M s 2s Dengede, M s 2s K çç = [Pb 2+ ][ I ] 2 = s* (2s + 0.1) 2 s << 0.1 olduğundan ihmal edilebilir. (0.1) 2 *s = Kçç=7.1*10 9 s = 7.1*10 7 M bulunur. Bu ortamda PbI 2 ın çözünürlüğü saf suya göre yaklaşık 2000 kat daha azdır. Ortak iyon etkisi ile kantitatif hesaplamalar daha zordur. İyonlar arasındaki kuvvetli etkileşimler yüzünden basit denge hesapları çoğu zaman doğru sonuç vermez. Fakat, AgCI (k) <===>Ag + (suda) + CI (suda) tepkimesi için, çç Yazılır ve ortak iyon etkisi hakkında fikir edinilebilir. AgCI 0.1 M NaCI içinde çözüneceği zaman, AgCI ün molar çözünürlüğü dengedeki Ag + iyonlarının derişimine eşit olur. [CI ] = 0.1 M olacağı için,

3 Bu değer saf sudaki değeri olan 1.3*10 5 M değerinden yaklaşık 10 5 kata daha düşüktür. Bir tuzun çözünürlüğü üzerine yabancı iyon etkisi, ortak iyon etkisi kadar etkili değildir. Yabancı iyonların etkisi, çözünürlüğü artan yönde etkiler. Az çözünen bir bileşiğin çözünürlüğü fazla yabancı iyon içeren çözücülerde artar. Bu yabancı iyon etkisine tuz etkisi denir Çökelme ve Tam Çökme Daha önce, kimyasal dengenin hangi yöne yürüdüğünü anlamak için kullandığımız ikinci bir denge sabitine (Q) benzer bir yöntem burada da kullanılarak çökelmenin olup olmayacağı tahmin edilebilir. Burada kullanılacak denge oranı (Q çç ), iyon çarpımı olarak adlandırılır. Örnek M AgNO 3 ve M KI çözeltileri karıştırıldığında çözeltinin durumu ne olur? Çözüm. Q çç başlangıç derişimlerini içerir. AgNO 3 + KI AgI (k) + KNO 3 AgI nın çözünürlüğü düşüktür. İyonlaşma dengesi, AgI (k) <==> Ag + + I, K çç =[ Ag + ][ I ] = 8,5*10 17 Q çç =[ Ag + ] baş *[I ] baş = (0.01)(0.015)= 1.5*10 4 >> K çç Q çç >> K çç olması, Ag + ve I iyonları derişiminin denge konumundaki doygun çözeltiden fazla olduğunu gösterir. Bu durumda çözelti aşırı doygundur ve sola doğru net bir tepkime gerçekleşir ve aşırı doymuş çözeltide bulunan AgI çöker. Q çç << K çç olması durumunda çözelti doymamış olacak ve çözünme devam edeceğinden, sağa doğru yürüyen tepkime devam edecektir. Buna göre, Kçç değeri ile Qçç değeri karşılaştırıldığında üç durum olabilir; Q çç >> K çç Çözelti aşırı doymuştur, önceden var olan bir çökelti ise çözünmez, çökelme olur, Q çç << K çç Qçç < Kçç : Çözelti doymamıştır, oluşmuş bir çökelti varsa çözünür, çözünme devam eder, çökelme olmaz, Q çç = K çç Çözelti doymuştur. Bu denge karışımında bir çökelti oluşmaz ve önceden oluşmuş bir çökelti de çözünmez, çözelti tam doymuş ve dengededir. Bir çökelme tepkimesinin tam olması, çözünen maddenin çözelti içinde çok az kalmış olması anlamına gelir. Buradaki sınırlama veya ölçüt, belli bir iyonun % 99.9 veya daha fazlasının çökeleğe geçmesi, % 0.1 yada daha az bir kısmının çözeltide kalması anlamına gelir. Genellikle K çç değeri çok düşük ise, 3

4 Çöktürülecek iyonun başlangıç derişimi yüksek ise, Ortak iyonun derişimi, çöktürülecek iyonun derişiminden çok büyük ise, çökelmenin tamamlanma olasılığı artar. Örnek. Deniz suyunda Mg 2+ iyonları derişimi yaklaşık olarak M dır. Bir deniz suyu örneğinde hidroksil iyonları derişimi, [OH ] = M ise çökelme durduğu anda [Mg 2+ ] ne olur ve bu koşullarda Mg(OH) 2 çökelmesi için ne söylenebilir? K çç =1.8*10 11 Çözüm. Mg(OH) 2(k) <==> Mg 2+ (suda) + 2OH (suda), K çç =[ Mg 2+ ] [ OH ] 2 = 1.8*10 11 Q çç =[ Mg 2+ ] baş * [ OH ] 2 baş = (0.059)(0.002) 2 = 2.4*10 7 Q çç >> K çç olduğundan çökelme olacaktır. Çökelme olayı Q çç =K çç oluncaya kadar devam eder. Buna göre; [Mg 2+ ]*[ OH ] 2 =1.8*10 11 [Mg 2+ ] kalan *( 0.002) 2 =1.8*10 11 [Mg 2+ ] kalan = 4.5*10 6 M olur (ortamda kalan [Mg 2+ ]). Deniz suyundaki Mg 2+ derişimi çöktürme sonunda M 4.5*10 6 M a düşmüştür. Kalan Mg 2+ yüzdesi, % Kalan Mg 2+ % 0.1 in altında olduğundan çökelme tam olmuştur Çökeleklerin Çözünmesi Bir çökeleği başka bir reaksiyonda kullanmak için, çözmek gerekebilir. Bu iş için iyonlardan biri ortamdan uzaklaştırılarak çözünmenin devamı sağlanabilir. Örneğin, Fe(OH) 3(k) <==> Fe 3+ (suda) + 3OH (suda) Tepkimesine göre katıyı daha fazla çözmek için, ortama asit ilave edilir. Bu durumda, H 3 O + (suda) + OH (suda) <==> 2H 2 O (s) Reaksiyonuna göre denge sağa yani, Fe 3+ iyonlarının oluşumu yönünde ilerler. Tepkimesine göre ortam asitlendirilirse, ZnCO 3(k) <==> Zn 2+ (suda) + CO 2 3(suda) H 3 O + (suda) + CO 2 3(suda) CO 2 + H 2 O (s) reaksiyonu gerçekleşir ve denge Zn 2+ (suda) oluşacak yönde ilerler. 4

5 Çözünme tepkimesinde bir iyonu uzaklaştırmanın diğer bir yolu da o iyonun yükseltgenme basamağını değiştirmektir. Ağır metallerin çok az çözünen sülfürlü tuzlarını, sülfür iyonunu elementel kükürde yükseltgeyerek çözmek mümkündür. CuS (k) <==> Cu 2+ + S 2 (çözünürlüğü çok düşük) Bu reaksiyonda ortama HNO 3 eklenirse, S 2 S e yükseltgenir. HNO S 2 3S (k) + 2 NO (g) + 4 H 2 O (s) + 6 NO 3 (suda) Bu karmaşık reaksiyon sonucunda S 2 iyonları ortamdan uzaklaşır ve şeklinde çözünmeye devam eder. Bir katının çözünürlüğü; Cu 2+ + NO 3 (suda) Cu(NO 3 ) (suda) İyonlardan birisi ortamdan uzaklaştırılarak arttırılabilir. Hidroksit ve karbonatlı bileşikleri ortama asit eklenerek, sülfürler ise ortama HNO 3 eklenerek S 2 S (k) dönüşümü sağlanarak çözünürlüğü arttırılabilir Ayrımsal Çöktürme Çökeltide bulunan iki ya da daha fazla iyonun aynı çöktürücü iyonla çökelek verebildiği durumlarda, her bir iyonun, o çöktürücü iyonun uygun miktarda eklenmesi ile ayrı ayrı çöktürülmesini ve dolayısıyla birbirinden ayrılmasını sağlayan bir tekniktir. Bir iyon çökelti verirken, diğer iyon ya da iyonlar çözeltide kalır. Bunun için ayrılacak bileşiklerin çözünürlüklerinin çok farklı olması gerekir. Örnek M CrO 2 4 ve 0.01 M Br iyonları içeren bir çözeltiye, yavaşça AgNO 3 ekleniyor. AgBr ün Ag 2 CrO 4 den önce çökebileceğini gösteriniz. Ag 2 CrO 4 çökme başladığı anda çözeltiden Br derişimi ne olur, Br ve CrO 2 4 in ayrımsal çöktürme ile ayrıştırılabilir mi? Çözüm. Ag 2 CrO 4(k) <===> 2Ag + + CrO 2 4, Kçç =1.1*10 12 AgBr (k) <===> Ag + + Br Kçç = 5*10 13 Çökmenin başlaması için, gerekli olan Ag + değerleri hesaplanır. AgBr nin çökmesi için; Ag 2 CrO 4 ün çökmesi için, Q çç =[Ag + ]*[Br ] = [Ag + ]*(0.01)= 5*10 13 [Ag + ]= 5*10 11 M olur. 5

6 Q çç =[CrO 2 4] *[Ag + ] 2 = (0.01) *[Ag + ] 2 = 1.1*10 12 [Ag + ] = 1.0*10 5 M olur. AgBr ün çökmesi için, gereken Ag + derişimi, Ag 2 CrO 4(k) ün çökmesi için gereken Ag + derişiminden çok küçük olduğundan, (5*10 11 << 1.0*10 5 ) önce AgBr çöker. AgBr (k) çöktüğü sürece, Ag 2 CrO 4(k) için gereken Ag + derişimine ulaşılamaz. AgBr büyük oranda çöktükten sonra, [Br ] iyice azalır ve [Ag + ] artmaya başlar. [ Ag + ] = 1.0*10 5 M olunca Ag 2 CrO 4(k) çökmeye başlar. Bu anda çözeltide kalan [Br ] i bulmak için AgBr nin K çç değerinden faydalanılır. Kçç = =[Ag + ]*[Br ] = (1.0*10 5 )*[Br ]= 5*10 13 [Br ]= 5*10 8 M bulunur. Bu sonuca göre, Ag 2 CrO 4(k) çökmeden önce Br iyonu derişimi 0.02 M dan 5*10 8 M a düşmekte, yani Br ün tamamı AgBr şeklinde çökmekte ve CrO 2 4 çözeltide kalmaktadır. Bu durumda, Br ve CrO 2 4 iyonlarını ayrımsal çöktürme yöntemini kullanarak ayırmak mümkündür. Örnek. Ba(IO 3 ) 2 'ın 0,020M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. Çözüm. Burada Ba(IO 3 ) 2 'ın doygun çözeltisi, saf su yerine 0,020 M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisinde hazırlandığını düşünebiliriz. Bu durumda çözünürlük, S = [Ba +2 ] olmayacaktır. Çünkü ortamda iki Ba +2 kaynağı vardır; Ba(NO 3 ) 2 ve Ba(IO 3 ) 2. Bunlardan ilki çözücü içindeki Ba(NO 3 ) 2 tan gelen [Ba +2 ] = 0,020 M, ikincisi ise Ba(IO 3 ) 2 'ın çözünürlüğünden gelen [Ba +2 ] = s mol/l, [IO 3 ] = 2s mol/l dir. Bu bilgileri çözünürlük dengesi ifadesi ile toparlayalım; Bu değerler denge ifadesinde yerine konulduğunda, Kçç = [Ba +2 ] [IO 3] 2 = (0,020 + s) (2s)2 = 1,57 x 10 9 Denklemin çözümünü kolaylaştırmak için s «0,020 varsayımını yaparak (0, s 0,020) basitleştirmesini kabul ederiz. Bu durumda görüldüğü gibi 0,020'nın yanında s = 1.40 x 10 4 çok küçüktür ve yapılan ihmal (0, (1,40 x 10 4 ) 0,020) sonucu pek etkilemez. s = Ba (IO 3 ) 2 'ın molar çözünürlüğü = 1,40 x 10 4 M Ba (IO 3 ) 2 'ın 0,020 M Ba +2 içeren bir çözücüdeki çözünürlüğü (s = 1,40 x 10 4, saf sudaki çözünürlüğünden (s = 7,32 x 10 4 ) yaklaşık 5 kat daha az olduğu görülmektedir. 6

7 5.6. Çözünürlük ve ph Bir çözeltinin ph sı, az çözünen bir tuzun çözünürlüğünü büyük ölçüde etkiler. Tuzun anyonu zayıf bir asidin eşlenik bazı ise veya OH bazının kendisi ise ph nın çözünürlük üzerine etkisi daha fazladır. Buna örnek, bir anti asit olan ve suda çok az çözünen Mg(OH) 2(k) in süspansiyonudur. Çözünürlük dengesinde mevcut olan OH (suda) iyonları, H 3 O + (suda) iyonları ile tepkimeye girerek su oluştururlar. Mg(OH) 2(k) <==> Mg 2+ (suda) + 2OH (suda) H 3 O + (suda) + OH (suda) <==> 2 H 2 O (s) Ortama asit, H 3 O + (suda), iyonları eklendiğinde, OH (suda) azalacağı için, bir miktar daha Mg(OH) 2(k) çözünecektir. Net tepkime; Mg(OH) 2(k) <==> Mg 2+ (suda) + 2OH (suda), Kçç = 1.8* H 3 O + (suda) + 2OH (suda) <==> 4H 2 O (s), Net reaksiyon; Mg(OH) 2(k) + 2H 3 O + (suda) <==> Mg 2+ (suda) + 4H 2 O (s), çç Buna göre net tepkime, asidik ortamda tek yönlüdür (K çok büyük) ve Mg(OH) 2(k) kolayca çözünür. Örnek M MgCI 2 ve 0.1 M NH 3 içeren bir çözeltiden, Mg(OH) 2(k) çöker mi? Çözüm. NH 3 + H2O <==> NH OH, K b = 1.8*10 5, X = [NH + 4]=[OH ], dengede, [NH 3 ]= (0.1 x) olur ve x ihmal edilir Buna göre, [Mg 2+ ]= 0.01 M ve [OH ]= 1.3*10 3 M olduğunda, Mg(OH) 2(k) çöker? Q çç = [Mg 2+ ]*[OH ] 2 = (0.01)*(1.3*10 3 ) = 1.7*10 8 ve buradan Q çç >> K çç, (1.8*10 11 ) olduğundan Mg(OH) 2(k) çöker Kompleks İyonlar ve Çözünürlük Çözünme dengesindeki bir iyonun kompleks oluşturması da dengeyi etkiler ve çözünürlüğü arttırır. Daha önce, kompleks iyonların Lewis asit ve bazından oluştuğunu biliyoruz. Lewis asidi, Ag + olan bir sistem olarak AgCI tuzunun doygun çözeltisine amonyak eklenirse, 7

8 Ag + (suda) + 2 NH 3(suda) <===> Ag(NH 3 ) + 2(suda) Ortamda yeterli miktarda amonyak varsa Ag + iyonlarının tamamı çözünür. Ag + (suda) + 2 S 2 O 3 2 (suda) <===> Ag(S 2 O 3 ) 3 2(suda), fotoğraf filmi yıkamada AgCI ün çözünürlük dengesinde gümüş iyonları azaldığından Kçç nin sabit kalması için bir miktar daha AgCI ün çözünmesi gerekir. Sonuç olarak az çözünen bir tuzun kompleks oluşumu ile daha çok çözündüğü görülmektedir. Kompleks oluşumunu kantitatif olarak incelemek için hem çözünürlük ve hem de kompleks oluşum dengeleri birlikte yazılır. Kompleks oluşumuna ilişkin yazılan denge sabitine oluşum sabiti (K ol ) denir. AgCI (suda) <===> Ag + (suda) + CI (suda), (1) Ag + (suda) + 2 NH 3(suda) <===> Ag(NH 3 ) + 2(suda), (2), Örnek. 0.1 mol AgNO 3 ve 0.01 mol NaCI içeren 1 L hacmindeki bir çözeltide AgCI nin çökmemesi için, NH 3 derişimi ne olmalıdır? Çözüm. Çözeltide mevcut olan [CI ] = 0.01 M dır. Çökelmenin olmaması için, [Ag + ][CI ] << K çç olmalıdır. Buna göre, [Ag + ](0.01 M)<< 1.8*10 10 [Ag + ] << 1.8*10 8 M olmalıdır. Bu durumda kompleksleşmemiş gümüş iyonları derişimi en fazla 1.8*10 8 M olabilir. Bunun anlamı, bütün Ag+ iyonlarının (0.1 mol/l) Ag(NH 3 ) + 2(suda) kompleksine dönüşmesi gerekir. Buna göre; Bu değer kompleksleşmeye girmeyen NH 3 tür. 0.1 M Ag(NH 3 ) + 2(suda), kompleksinin oluşumundan 0.2 M NH 3 vardır. Buna göre toplam NH 3 miktarı = = 0.79 M olur. Örnek. Bir çözelti 50 o C sıcaklıkta magnezyum palmitat (Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 ) ile doyuruluyor. Bu çözeltinin 965 ml sis 25 o C sıcaklığa soğutulduğunda kaç mg Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 çöker? 50 o C sıcaklıkta Kçç, Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 = 4.8* o C sıcaklıkta Kçç, Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 = 3.3* Çözüm. Sıcaklık düşmesi ile hacim değişimi ihmal edilebilir. Her bir çözeltide çözünen Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 miktarı bulunur. Çözeltideki tek çözünen palmitat, C 16 H 31 O 2 iyonlarıdır. Çözünme tepkimesi, 8

9 Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 <==> Mg C 16 H 31 O 2 s 2s Kçç = s*(2s) 2 = = 4.8* s = 1.1*10 4 M (50 o C sıcaklıkta) Kçç = s*(2s) 2 = = 3.3* s = 9.4*10 5 M (25 o C sıcaklıkta) 50 o C sıcaklıkta Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 miktarı için, , 25 o C sıcaklıkta Mg(C 16 H 31 O 2 ) 2 miktarı için, , Sıcaklık düşüşünden dolayı çökecek olan Mg palmitat miktarı; Mg palmitat Örnek. İçme sularında bulunan F iyonları, dişlerin yapısında bulunan Ca 5 (PO 4 ) 3 OH, hidroksi apatit, bileşiğini Ca 5 (PO 4 ) 3 F, florapatit, bileşiğine dönüştürür. Bu bileşiklerin çözünürlük çarpımları sırasıyla, 1*10 36 ve 1*10 60 dır. Aşağıda verilen denge tepkimelerini kullanarak her iki tuzun molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Çözüm. Ca 5 (PO 4 ) 3 OH<==> 5 Ca PO OH, Kçç = 1*10 36, Ca 5 (PO 4 ) 3 F<==> 5 Ca PO F, Kçç = 1*10 60, Ca 5 (PO 4 ) 3 OH<==> 5 Ca PO OH, Kçç = 1*10 36, Derişim, M, Değişim, M, + 5 s 3 s s Dengede, M, 5 s 3 s s Kçç = (Ca 2+ ) 5 * (PO 4 3 ) 3 * (OH ) = (5 s) 5 * (3 s ) 3 * (s) = 1*10 36 s 5 *s 3 * s *5 5 * 3 3 = 1*10 36 s 9 * 5 5 * 3 3 = 1*10 36 s 9 = 1.18*10 41 s = 2.86*10 5 M olur. Bu değer Ca 5 (PO 4 ) 3 OH ın çözünürlüğüdür. Ca 5 (PO 4 ) 3 F bileşeni için de benzer şekilde hesaplama yapılabilir. 9

10 Ca 5 (PO 4 ) 3 F <==> 5 Ca PO 4 + F, Kçç = 1*10 60, Derişim, M, Değişim, M, + 5 s 3 s s Dengede, M, 5 s 3 s s Kçç = (Ca 2+ ) 5 * (PO 3 4 ) 3 * (OH ) = (5 s) 5 * (3 s ) 3 * (s) = 1*10 60 s 5 *s 3 * s *5 5 * 3 3 = 1*10 60 s 9 * 5 5 * 3 3 = 1*10 60 s 9 = 1.18*10 65 s = 6.2*10 8 M olur. Bu değer Ca 5 (PO 4 ) 3 F in çözünürlüğüdür. 10

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3 ÇİMENTONUN HİDRATASYONU 3 İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216) 571 30 91 www.akcansa.com.tr Büyükçekmece

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FİGEN TIRNAKSIZ ir sistemin tektür (homojen) bir parçası olan ve sistemin diğer parçalarından kesin bir sınırla ayrılmış olan bölüme faz denir. Bu tanıma göre bir kap içindeki

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı