Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli"

Transkript

1 Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Otojen ve Reaktif Obsesyonlara Sahip Obsesif Kompulsif Hastalarda Psikofarmakolojik Tedaviye Yan t Lütfullah Befliro lu, Faruk U uz, Mürsel Sa lam, Mehmet Yücel A argün Rüstem Aflk n, Ali Savafl Çilli ÖZET: Otojen ve reaktif obsesyonlara sahip obsesif kompulsif hastalarda psikofarmakolojik tedaviye yan t Amaç: Obsesyonlar n farkl biliflsel süreçlerden kaynaklanan otojen ve reaktif obsesyonlar olarak ayr labilece i önerilmektedir. Bu çal flmada otojen ve reaktif obsesyonlara sahip OKB hastalar n n ilaç tedavisine yan t düzeyi karfl laflt r lm flt r. Yöntem: DSM-IV tan ölçütlerine göre OKB tan s konan, otojen obsesyonlara sahip 20 eriflkin hasta (Otojen grup, OG) ve reaktif obsesyonlara sahip 22 eriflkin hasta (Reaktif grup, RG) Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe i (YBOKÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe i (HDDÖ) ve Beyaz Ay Supresyon Envanteri (BASE) ile de erlendirildi. Hastalar n her birine gelifl s ras na göre sertralin mg/gün, fluvoksamin mg/gün ya da paroksetin mg/gün tedavilerinden biri 12 hafta boyunca uyguland. Otojen grubun %80 i (n=16), RG nin %68 i (n=15) 12 hafta sonra tekrar de erlendirildi. Bulgular: Her iki grupta tedavi sonras YBOKÖ obsesyon, kompulsiyon, toplam puanlar, HDDÖ ve BASE puanlar, tedavi öncesi de erlerden anlaml olarak daha düflük bulundu. Otojen grubun tedavi öncesi ve sonras YBOKÖ obsesyon ve BASE de erlendirmeleri aras ndaki fark ortancalar RG den anlaml olarak daha fazla bulundu. Tedavi öncesi ve sonras YBO- KÖ obsesyon, HDDÖ ve BASE puanlar aras ndaki fark ortalamalar OG de anlaml olarak birbirleri ile iliflki bulundu. Reaktif grupta ise obsesyon fliddetindeki azalma kompulsiyon fliddetindeki azalma ile iliflkili idi. Sonuç: Otojen obsesyonlara karfl reaktif obsesyonlar temelinde yap lan bir ay r m n OKB de olas psikopatolojik mekanizmalar n ve tedavi yan t ndaki farkl l klar n anlafl lmas nda yararl olabilece i düflünülmektedir. Anahtar sözcükler: Obsesif kompulsif bozukluk, farmakoterapi, seçici serotonin geri al m engelleyicileri, otojen obsesyonlar, reaktif obsesyonlar, tedavi yan t Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007;17:1-8 ABSTRACT: Psychopharmacological treatment response in obsessive compulsive patients with autogenous and reactive obsessions Objective: It has been suggested that obsessions related with different cognitive process can be discriminated as autogenous and reactive obsessions. This study aimed to compare treatment response to psychopharmacological interventions of the OCD patients with autogenous and reactive obsessions. Methods: Using the Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and White Bear Suppression Inventory we assessed 20 patients with auotogenous obsessions (Autogenous group, AG) and 22 patients with reactive obsessions (Reactive group, RG) who met the DSM-IV criteria for OCD. The patients were consecutively assigned to receive either sertraline ( mg/day), fluvoxamine ( mg/day) or paroxetine (40 80 mg/day). We reassessed 80% of the initial AG (n=16) and 68% of initial RG (n=15) after 12 weeks. Results: The YBOCS obsession, compulsion, total scores, HDRS and WBSI scores at follow-up in both AG and RG were significantly lower than at baseline scores. The mean differences from baseline to follow up for obsession severity and suppression tendency in the AG were significantly higher than RG. The relationships between mean differences from baseline to follow up assessments on severity of obsessions, depressive symptoms and suppression tendency were found to be significant in the AG. Mean difference from baseline to follow up assessments on severity of obsessions were significantly associated with mean difference for compulsion severity in the RG. Conclusion: Discrimination for obsessions based on autogenous versus reactive may have implications for identifying psychopathological mechanisms implicated in the OCD, and for understanding variability in treatment response. Key words: Obsessive compulsive disorder, pharmacotherapy, serotonin specific reuptake inhibitors, auotogenous obsessions, reactive obsessions, treatment response Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007;17:1-8 1 Yard. Doç. Dr., 3 Asist. Dr., 4 Prof. Dr., Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fak., Psikiyatri AD., Van-Turkey 2 Yard. Doç. Dr., 5 Prof. Dr., 6 Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Meram T p Fak. Psikiyatri AD., Konya-Turkey Yaz flma Adresi / Address reprint requests to: Lütfullah Befliro lu, Yüzüncü Y l Üniversitesi, T p Fak, Psikiyatri AD., Van-Türkiye Telefon / Phone: Faks / Fax: Elektronik posta adresi / address: Kabul tarihi / Date of acceptance: 17 fiubat 2007 / February 17, 2007 G R fi Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) etiyoloji, belirti yap s, klinik ve tedaviye yan t gibi özellikler aç - s ndan oldukça heterojen do aya sahip bir hastal kt r (1). Bu nedenle hastal n çeflitli özelliklerinin iliflkili olarak gruplaflt, daha homojen özelliklere sahip alt tiplerini tan mlamaya yönelik çal flmalarda gözle görülür bir art fl bulunmaktad r. OKB de alt tiplendirme çal flmalar bafllang ç yafl (2-4), cinsiyet (5), aile hikâyesi (6), belirti içeri i (7-10), içgörü düzeyi (11), tedaviye yan t (12,13) ve efllik eden di er psikiyatrik hastal klar (14,15) gibi özelliklere dayanmaktad r. Alt tiplere ay rma çal flmalar aras nda en s kl kla kullan lan uygulamalardan biri belirti yap s na dayanan ay r md r. OKB, obsesyon ve kompulsiyonlar n Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

2 Otojen ve reaktif obsesyonlara sahip obsesif kompulsif hastalarda psikofarmakolojik tedaviye yan t içeri i aç s ndan çok zengin bir da l ma sahiptir. Belirti yap s ile ilgili alt tiplendirme çal flmalar bafllang çta yaln zca kompulsiyonlara dayanarak yap lm flt r (16). Daha sonra genellikle faktör analizlerine dayanan çal flmalarda iliflkili belirtilerin kümelendi i 3 ile 5 aras nda benzer faktör yap s ortaya ç km flt r. Bu çal flmalarda 1) simetri obsesyonlar ve sayma, tekrarlama, s ralama kompulsiyonlar, 2) biriktirme obsesyon ve kompulsiyonlar, 3) kirlenme obsesyonlar ve temizlik kompulsiyonlar 4) sald rganl k obsesyonlar ve kontrol kompulsiyonlar ve 5) cinsel/dini obsesyonlar ve iliflkili obsesyonlar OKB nin olas fenomenolojik alt gruplar olarak tan mlanm flt r (7-10). Yak n zamanda ise Lee ve Kwon (17) biliflsel teori ba lam nda obsesyonlar n otojen ve reaktif obsesyonlar olarak iki farkl gruba ayr labilece ini önermifltir. Otojen obsesyonlar daha tekrarlay c, daha fazla rahats z edici, kiflinin kendisinde bulunmas ndan daha fazla rahats zl k duyabilece i, hakk nda daha az konuflulmak istenen ve zihinde belirmesi için daha az uyarana ihtiyaç duyan obsesyonlard r. Sald rganl k, dini ve cinsel temal obsesyonlar bu gruba girmektedir. Reaktif obsesyonlar ise daha fazla bir d fl uyaran taraf ndan tetiklenme e iliminde, kiflinin daha az saçma buldu u, daha az saklama gere i duydu u, di erlerine oranla daha az rahats zl k uyand ran obsesyonlard r. Kirlenme, kuflku, simetri, biriktirme obsesyonlar bu grupta yer al rlar. Psikopatolojik olarak de erlendirilmeyen zihin u rafllar n n, klinik anlam olan obsesyonlara dönüflmesinde bu iki obsesyon tipi için farkl biliflsel düzenekler mevcuttur. Otojen obsesyonlarda istenmeyen düflünceleri bilinçli olarak bast rma e ilimi bu düflüncelerin obsesyonlara dönüflmesinde ve devam nda etkili olurken, anksiyeteyi azaltma davran fllar (kompulsiyonlar) ise reaktif obsesyonlar n gelifliminden sorumludur. Bu iki ay r m n klinik temelleri de mevcuttur (18). Yaln zca otojen obsesyonlar olan OKB li hastalar n hastal k bafllang ç yafl, yaln zca reaktif obsesyonlar olan hastalardan belirgin olarak daha geç bulunmufltur. Ayr ca otojen obsesyonlar olan hastalar daha fazla erkek olma ve disosiyatif bozukluk tan s alma e ilimindedir. Son y llarda OKB nin ilaç tedavisi ile ilgili olarak önemli geliflmeler sa lanmas na ra men, hastalar n %40-60 n n tedaviye yeterli derecede yan t vermedi i anlafl lmaktad r (19). Erken bafllang ç yafl, flizotipal kiflilik özellikleri, içgörü azl, hastal k fliddeti, uzun hastal k süresi gibi etmenler ilaç tedavisine olumsuz yan t ile iliflkili bulunmufltur (20-25). Bu çal flmalar n büyük ço unlu unda belirti içeriklerinin etkisi de araflt r lm fl, fakat belirti içeri i ile tedavi yan t aras nda bir iliflki bulunamam flt r. Bununla birlikte biriktirme, somatik, cinsel ve dini obsesyonlar ve temizlik kompulsiyonlar n n varl n olumsuz tedavi yan t ile iliflkili bulan çal flmalar da mevcuttur (13,21,26,27). Görüldü ü gibi OKB, belirti içeri inin tedavi yan t na etkisi aç s ndan da belirgin bir çeflitlilik oluflturmaktad r. Otojen ve reaktif obsesyon ay r m, biliflsel aç dan farkl bir geliflim dizgesine sahip olmalar, farkl uyaranlarla tetiklenmeleri, farkl içeriklere sahip olmalar, farkl klinik özelliklerle iliflkili olmalar ve farkl bafla ç kma tutumlar n n kullan lmas aç s ndan homojen bir alt tiplendirme f rsat sunmaktad r. Bununla birlikte her iki obsesyon tipinden birine sahip hastalar n benzer tedavilere yan t n n nas l olaca ise henüz tan mlanmam flt r. Bu çal flmada otojen ve reaktif obsesyonlara sahip olan hastalar n 12 haftal k seçici serotonin geri al m engelleyicisi (SSGE) tedavisine olan yan t düzeyleri aras nda bir fark olup olmad karfl laflt r lm flt r. YÖNTEM Selçuk Üniversitesi, Meram T p Fakültesi Psikiyatri poliklini e ard fl k olarak baflvuran 42 eriflkin OKB hastas çal flman n örneklemini oluflturdu. Tüm hastalar DSM-IV Eksen-I Bozukluklar çin Yap land r lm fl Klinik Görüflme Arac (SCID-I), Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe i (YBOKÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe i (HDDÖ) ve Beyaz Ay Supresyon Ölçe i (BASE) ile de erlendirildi. lgili literatür do rultusunda (17) YBOKÖ belirti kontrol listesi ile yap lan de erlendirmelerde sald rganl k, dini ya da cinsel obsesyonlardan bir ya da bir kaç na sahip olan fakat kirlenme, kuflku, simetri, somatik, biriktirme veya di er obsesyonlar ndan herhangi birine görüflme an nda ya da geçmiflte sahip olmam fl hastalar otojen gruba dahil edildi (OG, n=20). Kirlenme, kuflku, simetri, somatik veya biriktirme obsesyonlar ndan birine ya da birkaç na sahip fakat otojen obsesyonlardan herhangi birine görüflme an nda ya da geçmiflte sahip olmayan hastalar reaktif gruba dâhil edildi (RG, n=22). Otojen ve reaktif obsesyonlara birlikte sahip olan hastalar (n=17), herhangi bir 2 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

3 L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli nörolojik bozuklu u ya da kiflinin fiziksel sa l n ciddi olarak etkileyecek bir hastal olanlar (n=3), görüflme esnas nda veya geçmiflte DSM-IV tan ölçütlerine göre herhangi bir psikotik bozuklu u olan hastalar (n=2), son 4 hafta içinde düzenli olarak psikotrop ilaç kullanm fl olan hastalar çal flma d fl b rak ld. DSM-IV Eksen-I Bozukluklar çin Yap land r lm fl Klinik Görüflme Arac (SCID-I) Hastalarda DSM-IV e göre Eksen-I psikiyatrik bozukluk tan lar n araflt rmak için görüflmecinin uygulad yar -yap land r lm fl bir klinik görüflme arac d r (28). SCID-I in Türkçeye uyarlama çal flmalar Özkürkçügil ve arkadafllar (29) taraf ndan yap lm flt r. Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe i (YBOKÖ) Obsesif-kompulsif belirtilerin türü ve fliddetini ölçmek amac yla Goodman ve arkadafllar (30) taraf ndan gelifltirilmifltir. Görüflmeci taraf ndan uygulan r. Toplam 19 maddeden oluflmaktad r, fakat toplam puan n saptanmas için yaln zca ilk 10 madde (madde1b ve 6b d - fl nda) kullan l r. Her sorunun puan 0 4 aras nda de iflmektedir. Ayr ca ölçe in yan nda belirti da l m n araflt rmaya yönelik Y-BOKÖ Belirti Kontrol Listesi bulunmaktad r. Türkçeye uyarlanmas ve geçerlik-güvenilirlik çal flmas Karamustafal o lu ve arkadafllar (31) ve Tek ve arkadafllar (32) taraf ndan yap lm flt r. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe i (HDDÖ) Hastalarda depresif belirtilerin fliddetini ölçmek üzere Hamilton (33) taraf ndan gelifltirilmifl ve Williams (34) taraf ndan yap land r lm fl hale dönüfltürülmüfltür. Bu çal flmada 17 maddelik formu kullan lm flt r. Her sorunun puan 0 4 aras nda de iflmektedir. Türkçeye geçerlilik-güvenilirlik çal flmas Akdemir ve arkadafllar (35) taraf ndan yap lm flt r. Beyaz Ay Supresyon Envanteri (BASE) Wegner ve Zanakos taraf ndan gelifltirilen BASE (White Bear Supresyon Inventory) istenmeyen düflünceleri bilinçli olarak bast rma e ilimini de erlendirmeye yönelik bir öz bildirim ölçe idir (36). On befl sorudan oluflur ve sorular 1 5 puan aras nda de erlendirilir. Toplam puan aras nda de iflir. Yüksek puanlar kiflinin istemedi i halde zihnine üflüflen düflünceleri bast rmak için harcad çaban n yüksek oldu unu yans t r. Türkçeye geçerlik ve güvenirli i A argün ve arkadafllar (37) taraf ndan yap lm flt r. Uygulama ve izlem Bafllang çta tüm hastalar SCID-I, YBOKÖ, HDDÖ ve BASE ile de erlendirildi. Bilgilendirilmifl olurlar al narak çal flmaya kat lmay kabul eden hastalar n her birine gelifl s ras na göre ve her iki grupta üç ilac n al m oranlar benzer olmak üzere, do al halinde (naturalistik) bir izlem süresince sertralin mg/gün (OG de %35, 7 hasta; RG de %36, 8 hasta), fluvoksamin mg/gün (OG de %35, 7 hasta; RG de %32, 7 hasta), ya da paroksetin mg/gün (OG de %30, 6 hasta; RG de %32, 7 hasta) tedavisi uyguland. Hastalar n hiç birine takip süreci boyunca herhangi bir ek tedavi ya da yap land r lm fl psikoterapi yöntemi uygulanmad. Hastalar n üçü ilaç yan etkilerinden dolay (1 hastada afl r anksiyete, 1 hastada gastrointestinal yan etkiler, 1 hastada akatizi), üçü ilaçlar düzensiz kulland için ve alt s kontrole gelmedi i için çal flma d fl kald. On iki hafta sonra otojen grupta yer alan hastalar n %80 i (10 kad n, %62.5; 6 erkek %37.5, yafl ortalamas =33.2±11.3) ve reaktif grupta yer alan hastalar n %68 i (9 kad n, %60.0; 6 erkek %40.0, yafl ortalamas =26.2±6.8) tekrar de erlendirildi. Tekrar de erlendirme s ras nda hastalara YBOKÖ, HDDÖ ve BASE uyguland. statistiksel Analiz Gruplar n bafllang ç YBOKÖ, HDDÖ ve BASE puanlar Mann-Withney U testi ile karfl laflt r ld. Gruplar aras nda cinsiyet ve yafl de iflkenleri için karfl laflt rmalar Ki kare testi ve Mann-Withney U testi ile yap ld. Tedavi öncesi ve sonras de erlendirmeler aras ndaki fark olup olmad n de erlendirmek amac yla Wilcoxon testi uyguland. Daha önceki çal flmalar do rultusunda öngörüldü ü gibi (38) YBOKÖ toplam puan nda tedavi ile %35 ve daha fazla azalma gösteren hastalar tedaviye pozitif yan t veren, %35 den az azalma gösteren hastalar tedaviye olumsuz yan t veren gruba dâhil edildi. Her iki grup aras nda tedaviye yan t verme oran Ki kare testi ile karfl laflt r ld. Obsesyon, kompulsiyon, HDDÖ ve BASE puanlar için tedavi öncesi ve sonras de iflim miktar n n gruplar aras nda fark gösterip göstermedi i Mann-Withney U testi ile de erlendirildi. Ayr ca iki grupta tedavi öncesi ve sonras obsesyon, kompulsiyon, HDDÖ ve BASE puanlar aras ndaki de i- Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

4 Otojen ve reaktif obsesyonlara sahip obsesif kompulsif hastalarda psikofarmakolojik tedaviye yan t flimin iliflkisini de erlendirmek amac yla Spearman ba- nt analizleri uyguland. BULGULAR Çal flmaya kat lan hastalar n sosyodemografik özellikleri, hastal k süresi, tedavi öncesi YBOKÖ, HDDÖ, BASE puanlar ve efl tan alan hasta oranlar Tablo 1 de görülmektedir. ki grup aras nda yafl ortalamas ve cinsiyet aç s ndan fark bulunmad. Otojen grubun kompulsiyon puan (9.7±3.4) reaktif gruptan (12.8±2.6) anlaml olarak düflük bulunurken, BASE puan (62.6±7.3) ise reaktif grubun BASE puan ndan (54.9±10.7) anlaml olarak daha yüksek bulundu. Di er karfl laflt rmalar anlaml bulunmad. Sadece çal flmay tamamlayan hastalar hesaba kat ld nda ise gruplar aras nda cinsiyet (χ2=0.10, p>0.05), yafl (z=-1.80, p>0.05), Eksen I ektan varl (χ2=0.10, p>0.05), bafllang ç YBOKÖ obsesyon puan (z=-0.24, p>0.01), YBOKÖ toplam (z=-1.46, p>0.01) puan ve HDDÖ puan (z=-0.01, p>0.01) aç s ndan anlaml fark bulunmazken; YBOKÖ kompulsiyon puan (z=- 2.24, p>0.01) ve BASE puan (z=-1.26, p>0.01) aç s ndan istatistiksel fark anlaml kalmaya devam etti. Her iki grupta çal flmay tamamlayan hastalar n tedavi öncesi ve sonras YBOKÖ (obsesyon, kompulsiyon, toplam), HDDÖ ve BASE puanlar Tablo 2 de verilmifltir. Wilcoxon testleri ile her iki grubun tedavi sonras YBO- KÖ obsesyon, kompulsiyon, toplam, HDDÖ VE BASE puanlar tedavi öncesi puanlar ndan anlaml olarak daha düflük bulunmufltur. Tablo 3 de tedavi öncesi ve sonras YBOKÖ obsesyon, kompulsiyon, toplam, HDDÖ ve BASE de erleri aras ndaki fark ortalamalar ve her iki grup aras ndaki istatistiksel karfl laflt rma sonuçlar verilmektedir. Otojen grubun tedavi öncesi ve sonras YBOKÖ obsesyon ve BASE puanlar aras ndaki fark ortalamalar reaktif Tablo 1: Örneklemin sosyodemografik özellikleri ve tedavi öncesi baz klinik ölçüm sonuçlar Otojen grup (n=20) Reaktif grup (n=22) statistiksel analiz Yafl, Ort±SS 31.4± ±6.4 AD Cinsiyet, n (%) AD Kad n 10 (50) 15 (68.2) Erkek 10 (50) 7 (31.8) Hastal k süresi, Ort±SS 6.8± ±3.7 AD YBOKÖ, Ort±SS Obsesyon, 13.8± ±2.7 AD Kompulsiyon 9.7± ±2.6 Z=-3.24, p<0.05 Toplam 23.7± ±3.7 AD HDDÖ, Ort±SS 17.6± ±8.0 AD BASE, Ort±SS 62.6± ±10.7 Z=-2.62 p<0.05 Ektan oran, n (%) 13 (65.0) 12 (54.5) AD Major depresyon 8 (40.0) 6 (27.3) AD Distimik bozukluk - 2 (9.1) AD Bipolar bozukluk 2 (10.0) - AD Yayg n anksiyete bozuklu u 4 (20.0) 2 (9.1) AD Panik bozukluk 1 (5.0) 2 (9.1) AD Somatizasyon bozuklu u - 1 (4.5) AD Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma, AD: Anlaml de il, YBOKÖ: Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe i, HDDÖ: Hamilton Depresyon De erlendirme Ölçe i, BASE: Beyaz Ay Supresyon Envanteri Tablo 2: Her iki grubun tedavi öncesi ve sonras YBOKÖ obsesyon, kompulsiyon, toplam, HDDÖ ve BASE de erlerinin karfl laflt rmas Otojen grup (n= 16) statistiksel analiz Reaktif grup (n=15) statistiksel analiz Tedavi öncesi Tedavi sonras z p Tedavi öncesi Tedavi sonras z p YBOKÖ obsesyon 14.0±2.6* 6.8± ± ± YBOKÖ kompulsiyon 9.9± ± ± ± YBOKÖ toplam 23.9± ± ± ± HDDÖ 16.1± ± ± ± BASE 62.7± ± ± ± *Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma, YBOKÖ: Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe i, HDDÖ: Hamilton Depresyon De erlendirme Ölçe i, BASE: Beyaz Ay Supresyon Envanteri 4 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

5 L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Tablo 3: Tedavi öncesi ve sonras YBOKÖ obsesyon, kompulsiyon, toplam, HDDÖ ve BASE aras ndaki fark. Otojen grup (n=16) Reaktif grup (n=15) statistiksel analiz Tedavi öncesi ve sonras fark YBOKÖ Obsesyon 7.1±2.0* 5.1±2.1 Z=-2.57, p <0.05 YBOKÖ Kompulsiyon 4.0± ±2.8 AD YBOKÖ Toplam 11.4± ±4.8 AD HDDÖ 6.9± ±4.3 AD BASE 17.5± ±5.4 Z=-2.48, p <0.05 *Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma, AD: Anlaml de il, YBOKÖ: Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe i, HDDÖ: Hamilton Depresyon De erlendirme Ölçe i, BASE: Beyaz Ay Supresyon Envanteri Tablo 4: Tedavi öncesi ve sonras YBOKÖ obsesyon, kompulsiyon, HDDÖ ve BASE fark de erleri aras nda ba nt katsay lar a Obsesyon Fark Kompulsiyon Fark HDDÖ Fark BASE Fark Obsesyon Fark Kompulsiyon Fark 0.28 / 0.68* HDDÖ Fark 0.54* / / BASE Fark 0.61* / / * / (a): Kesme iflaretlerinin sol taraf otojen gruba, sa taraf ise reaktif gruba aittir. *: p <0.05 gruptan anlaml olarak daha fazla bulunmufltur. Yani otojen grubun obsesyon ve BASE puanlar nda tedavi ile azalma, reaktif gruba göre anlaml derecede daha fazla bulunmufltur. Tedavi ile YBOKÖ kompulsiyon, toplam ve HDDÖ fark ortalamalar aç s ndan iki grup aras nda anlaml fark bulunmam flt r. Otojen grupta tedaviye pozitif yan t veren hasta oran reaktif gruba (OG: n=12, %75; Reaktif grup: n=8, %53) göre daha fazla olmakla birlikte, iki grup aras nda anlaml fark bulunmad (χ2=1.58, p>0.05). Tedavi öncesi ve sonras obsesyon, kompulsiyon, HDDÖ ve BASE de erleri aras ndaki azalma ortalamalar aras ndaki ba nt sal iliflki Spearman ba nt analizi ile iki grupta ayr ayr olarak test edilmifltir. Otojen grupta obsesyon fliddetindeki azalma, depresif belirtilerin fliddetindeki azalma ve düflünceleri bast rma e ilimindeki azalma aras nda pozitif yönde anlaml derecede ba nt bulurken, kompulsiyon fliddetindeki azalma ile herhangi bir iliflkili de iflken bulunmam flt r. Reaktif grupta ise obsesyon fliddetindeki azalma ile kompulsiyon fliddetindeki azalma aras nda pozitif yönde anlaml derecede iliflki bulunmufltur. TARTIfiMA Bu çal flmada biliflsel aç dan farkl süreçleri izleyerek ortaya ç kan otojen ve reaktif obsesyonlara sahip OKB hastalar n n k sa dönem tedavi yan tlar karfl laflt - r lm flt r. Her iki grupta hastal k fliddeti SSGE tedavisi ile anlaml derecede azalma göstermifltir. Her iki grup aras nda fark yaratan bulgular ise otojen grubun tedavi ile obsesyon fliddetinde ve istenmeyen düflünceleri bast rma e ilimindeki azalma oran n n reaktif gruptan anlaml olarak daha fazla bulunmas olmufltur. Ayr ca otojen grupta obsesyon fliddetindeki azalma depresif belirtilerin fliddetindeki ve istenmeyen düflünceleri bast rma e ilimindeki azalma ile iliflkili iken, reaktif grupta kompulsiyonlar n fliddetindeki azalma ile iliflkili bulunmufltur. ki grubun tedaviye olumlu yan t verme oranlar aras nda ise bir fark bulunamam flt r. Yap lan çal flmalarda genellikle ilaç tedavisine dirençle en fazla iliflkili belirti içeri i olarak biriktirme obsesyonlar bulunmufltur (13,39,40). Alonso ve arkadafllar (41) ise uzun süreli tedavi ile dini ve cinsel obsesyonlar n olumsuz tedavi yan t ile iliflkili oldu unu bulurken, k sa dönem tedavide bu obsesyonlara sahip olman n bir fark oluflturmad n bulmufllard r. K sa dönem tedavi ile çal flmam zla benzer sonuçlar olan bu çal flman n uzun dönemde çal flmam zdan farkl sonuçlar bulmas n n önemli bir nedeni olabilece i düflünülmektedir. Alonso ve arkadafllar bu çal flmalar nda k sa dönem tedavi (12 hafta) s ras nda yaln zca serotonin geri al m engelleyicileri tedavisi uygularken, sonraki 20 haftal k tedavi sürecine davran flç tedaviyi de eklemifllerdir. Oysa cinsel-dini içerikli obsesyonlar n (otojen obsesyonlar) klasik davran flç tedavilere (maruz b rakma ve tepki önleme) iyi yan t vermedi i, ancak biliflsel tedavilere ise daha iyi yan t verdi i bilinmektedir (17). Bu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

6 Otojen ve reaktif obsesyonlara sahip obsesif kompulsif hastalarda psikofarmakolojik tedaviye yan t aç dan Alonso ve arkadafllar n n uzun dönemde cinsel ve dini obsesyonlar olumsuz yan t ile iliflkili olarak bulmalar beklenen bir sonuçtur. Çal flmam zda her iki grupta tedaviye olumlu yan t veren hasta oranlar n n benzer olmas, SSGE lerin alt tip ay r m yapmaks z n, k sa dönemde tüm OKB hastalar nda etkili oldu unu düflündürmektedir. Bununla birlikte çal flmam zda SSGE tedavisi ile otojen grupta obsesyon fliddetindeki azalman n daha fazla bulunmas, her iki grubun SSGE tedavisine yan t düzeyinin farkl olabilece inin bir göstergesi olabilir. Otojen obsesyonlara sahip hastalar zihne zorla giren bu düflünceleri, reaktif obsesyonlar olan hastalara göre daha fazla bilinçli olarak bast rma e ilimindedirler. Düflünceleri bilinçli bast rma çabas ise paradoksal olarak otojen obsesyonlar n daha da artmas na neden olmaktad r (42). stenmeyen düflünceleri bilinçli olarak bast rma e ilimi ile olumsuz duygudurum aras nda bir iliflki bulunmaktad r. Kifli daha olumsuz bir duygudurum içinde bulundu unda zihnine gelen istenmeyen düflünceleri bast rmak daha zor olmaktad r (43). Bu çal flmada da otojen grupta tedavi ile obsesyon fliddetinde azalma e ilimiyle depresyon fliddeti ve istenmeyen düflünceleri bast rma e ilimindeki azalma düzeyi aras nda anlaml iliflki bulunmufltur. Asl nda bir antidepresan olan SSGE ler ile otojen hastalarda azalan depresyon düzeyi, paralel olarak düflünceleri bast rma e iliminin azalmas ve obsesyon fliddetinin azalmas ile sonuçlanm fl olabilir. Bu ba lamda otojen hastalar n tedavi ile obsesyon fliddetindeki azalman n reaktif gruba göre daha fazla bulunmas, azalan depresyon düzeyleri ile iliflkili olabilir. Bu yorumu destekleyecek bir çal flmada, Millet ve arkadafllar (44) siklotimik ve epizodik özellikleri olan OKB hastalar n n dini, sald rganl k ve cinsel obsesyonlara daha fazla sahip olma e iliminde olduklar n bulmufl ve bu hastalarda depresif ataklar n asl nda OKB yi tetikleyebilece ini öne sürmüfltür. Çal flmam zda reaktif grupta obsesyonlar n fliddetindeki azalma ile kompulsiyon fliddetindeki azalma aras nda anlaml bir iliflkili bulunurken, otojen grupta bu iliflki bulunmam flt r. Bu farkl bulgular n, her iki obsesyon tipine farkl nitelikteki kompulsiyonlar ve bafla ç kma tutumlar n n efllik etmesi ile iliflkili olabilece i düflünülebilir. Otojen obsesyonlara daha çok zihinsel kompulsiyonlar gibi d flardan fark edilmesi zor olan kompulsiyonlar efllik ederken, reaktif obsesyonlara herkes taraf ndan gözlenebilir kompulsiyonlar daha çok efllik etmektedir (45). Ayr ca otojen obsesyonlar n içerikleri zaman zaman birinci derece akrabalar ile iliflkili oldu u için bu kifliler belirtilerine yak nlar n ortak edemezler. Kirlenme, simetri, kuflku gibi obsesyonlar olan hastalar ise belirtilerine s kl kla ev halk n da ortak etmektedir. Bu nedenle reaktif obsesyonlar olan hastalar n belirtileri do rultusunda bir ortam yaratma e ilimleri tedaviye karfl daha fazla istem d fl bir direnç ve daha düflük tedavi yan t ile iliflkili olabilir. Obsesyonlar n bu flekilde grupland r lmas ilgili literatür taraf ndan da desteklenmektedir. Lee ve Kwon çal flmas d fl nda da dini, sald rganl k ve cinsel obsesyonlar ayr bir alt grup olarak tan mlayan çal flmalar olmufltur (10,46). Bununla birlikte reaktif-otojen ay r - m, geçmiflte depresyon için yap ld gibi reaktif-endojen ay r m n ça r flt rabilir. Depresyon için tüm klinik tablo bu ay r ma tabi tutulurken, burada sadece obsesif belirtiler ay r ma tabi tutulmufltur. Ayr ca otojen-reaktif ay r m ile biyolojik olan ya da olmayan gibi bir ay r m kastedilmemektedir. Sadece biliflsel aç dan obsesyonlar n farkl süreçlerden geçerek oluflabilece i ve bu obsesyonlar n farkl uyaranlarla tetiklenip, farkl bafla ç kma tutumlar n n efllik edebilece i kastedilmektedir. Bu çal flman n amac biliflsel aç dan farkl obsesyonlara sahip OKB hastalar n n benzer tedavilere k sa dönemde farkl yan t verip vermedikleri olup obsesyonlar n bu flekilde ay r mlaflabilece inin test edilmesi de ildir. Elde edilen bulgular ile her iki alt tipin SSGE tedavisinden anlaml olarak etkilendi i fakat bu etkilenme düzeyinin ve süresinin farkl olabilece i düflünülebilir. Çal flmam z n hesaba kat lmas gereken çeflitli k s tl l klar bulunmaktad r. En önemli k s tl l örneklem say s n n az olmas d r. Bu aç dan sonuçlar tüm OKB hastalar na geniflletilemez. Farkl SSGE ler benzer psikofarmakolojik etki profili nedeniyle bir grup olarak düflünülmüfl ve tek bir ilaç uygulanmam flt r. Ayr ca hastalar n daha önceki ald tedavi yan tlar ya da tedaviye direnç gibi özellikleri hesaba kat lmam fl, sadece son 4 hafta içinde ilaç kullanmam fl hastalar çal flmaya al nm flt r. OKB si olan hastalar klinik ortamlarda çok farkl bir belirti yelpazesi sunabilirler. Hastalar n önemli bir k sm hem otojen hem de reaktif obsesyonlar birlikte yaflayabilirler ya da ayn hastalar yaflamlar n n de iflik zamanlar nda farkl belirtileri gösterebilir- 6 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

7 L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli ler. Bu çal flmada her iki belirti grubunu bir arada ya da farkl zamanlarda tecrübe etmifl hastalar d fllanm flt r. Fakat her iki belirti grubunu birlikte yaflayan hastalar n nas l bir fark gösterebilece i sorusu ise yan ts z kalm flt r. Çal flmadan elde edilen bulgular ve eksiklikler dikkate al nd nda bu konuda daha fazla hasta ile daha uzun süreli, tek bir ilaç kullanarak yap lacak çal flmalara ihtiyaç duyulmaktad r. Ayr ca her iki farkl obsesyon içeri ine sahip hastalarda yap lacak fonksiyonel görüntüleme araflt rmalar altta yatmas olas farkl nöro-psiko-patolojik dizgeleri ortaya koyabilir. Kaynaklar: 1. Lochner C, Stein DJ. Heterogeneity of obsessive-compulsive disorder: a literature review. Harv Rev Psychiatry 2003; 11: Sobin C, Blundell ML, Karayiorgou M. Phenotypic differences in early- and late-onset obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiatry 2000; 41: Fontenelle LF, Mendlowicz MV, Marques C, Versiani M. Early- and late-onset obsessive-compulsive disorder in adult patients: an exploratory clinical and therapeutic study. J Psychiatr Res 2003; 37: Jaisoorya TS, Janardhan Reddy YC, Srinath S. Is juvenile obsessivecompulsive disorder a developmental subtype of the disorder? findings from an Indian study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2003; 12: Lochner C, Hemmings SM, Kinnear CJ, Moolman-Smook JC, Corfield VA, Knowles JA, Niehaus DJ, Stein DJ. Gender in obsessive-compulsive disorder: clinical and genetic findings. Eur Neuropsychopharmacol 2004; 14: Albert U, Maina G, Ravizza L, Bogetto F. An exploratory study on obsessive-compulsive disorder with and without a familial component: are there any phenomenological differences? Psychopathology 2002 ; 35: Baer L. Factor analysis of symptom subtypes of obsessive compulsive disorder and their relation to personality and tic disorders. J Clin Psychiatry, 1994; 55 (Suppl.2): Van Oppen PV, Hoekstra RJ, Emmelkamp PMG. The structure of obsessive-compulsive symptoms. Behav Res and Ther 1995; 33: Calamari JE, Wiegartz PS, Janeck AS. Obsessive-compulsive disorder subgroups: a symptom-based clustering approach. Behav Res Ther 1999; 37: Mataix-Cols D, Rosario-Campos MC, Leckman JF. A multidimensional model of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 2005; 162: Turksoy N, Tukel R, Ozdemir O, Karali A. Comparison of clinical characteristics in good and poor insight obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Disord 2002; 16: Mataix-Cols D, Marks IM, Greist JH, Kobak KA, Baer L. Obsessive compulsive symptom dimensions as predictors of compliance with response to behavior therapy: results from a controlled trial. Psychother Psychosom 2002; 171: Mataix-Cols D, Rauch SL, Manzo PA, Jenike MA, Baer L. Use of factor-analyzed symptom dimensions to predict outcome with serotonin reuptake inhibitors and placebo in the treatment of obsessive compulsive disorder. Am J Psychiatry 1999; 156: Grados MA, Riddle MA, Samuels JF, Liang KY, Hoehn-Saric R, Bienvenu OJ, Walkup JT, Song D, Nestadt G. The familial phenotype of obsessive-compulsive disorder in relation to tic disorders: the Hopkins OCD family study. Biol Psychiatry 2001 ; 50: Nestadt G, Addington A, Samuels J, Liang KY, Bienvenu OJ, Riddle M, Grados M, Hoehn-Saric R, Cullen B. The dentification of OCDrelated subgroups based on comorbidity. Biol Psych atry 2003; 53: Hodgson RJ, Rachman SJ. Obsessive-compulsive complaints. Behav Res Ther 1977 ; 15: Lee HJ, Kwon SM. Two different types of obsession: autogenous obsessions and reactive obsessions. Behav Res Ther 2003; 41: Besiroglu L, Agargun MY, Ozbebit O, Aydin A. A discrimination based on autogenous versus reactive obsessions in obsessivecompulsive disorder and related clinical manifestations. CNS Spectr 2006 ; 11: McDonough M, Kennedy N. Pharmacological management of obsessive-compulsive disorder: a review for clinicians. Harv Rev Psychiatry 2002; 10: Jenike MA, Baer L, Minichiello WE, Schwartz CE, Carey RJ Jr. Concomitant obsessive-compulsive disorder and schizotypal personality disorder. Am J Psychiatry 1986; 143: Alarcón RD, Libb JW, Spitler D. A predictive study of obsessivecompulsive disorder response to clomipramine. J Clin Psychopharmacol 1993; 13: Ackerman DL, Greenland S, Bystritsky A, Morgenstern H, Katz RJ. Predictors of treatment response in obsessive-compulsive disorder: multivariate analyses from a multicenter trial of clomipramine. J Clin Psychopharmacol 1994; 14: Ravizza L, Barzega G, Bellino S, Bogetto F, Maina G. Predictors of drug treatment response in obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1995; 56: Denys D, Burger H, van Megen H, de Geus F, Westenberg H. A score for predicting response to pharmacotherapy in obsessivecompulsive disorder. Int Clin Psychopharmacol 2003; 18: U uz F, Aflk n R, Çilli AS. Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisine yan t n öngörücüleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7: Erzegovesi S, Cavallini MC, Cavedini P, Diaferia G, Locatelli M, Bellodi L. Clinical predictors of drug response in obsessivecompulsive disorder. J Clin Psychopharmacol 2001; 21: Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

8 Otojen ve reaktif obsesyonlara sahip obsesif kompulsif hastalarda psikofarmakolojik tedaviye yan t 27. Saxena S, Maidment KM, Vapnik T, Golden G, Rishwain T, Rosen RM, Tarlow G, Bystritsky A. Obsessive-compulsive hoarding: Symptom severity and response of multimodal treatment. J Clin Psychiatry 2002; 63: First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured clinical interview for DSM-IV clinical version (SCID-I/CV). American Psychiatric Press, Washington DC, Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Y ld z M, Esen Danac A, Köro lu E. DSM-IV eksen I bozukluklar için yap land r lm fl klinik görüflmenin Türkçeye uyarlanmas ve güvenilirlik çal flmas. laç ve Tedavi Dergisi 1999; 12: Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA, Mazure C, Fleischmann RL, Hill CL, Heninger GR, Charney DS. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, I: Development, use and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989; 46: Karamustafal o lu KO, Üç fl k AM, Ulusoy M, Erkmen H. Yale- Brown obsesyon-kompulsiyon derecelendirme ölçe i nin geçerlilik ve güvenilirlik çal flmas. Bursa: Savafl Ofset,1993: Tek C, Ulug B, Rezaki BG, Tanriverdi N, Mercan S, Demir B, Vargel S. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale and US National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale in Turkish: reliability and validity. Acta Psychiatr Scand 1995; 91: Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1960; 23: Williams BW. A strustured interview guide for Hamilton Depression Rating Scale. Arch Gen Psychiatry, 1978; 45: Akdemir A, Turkcapar MH, Orsel SD, Demirergi N, Dag I, Ozbay MH. Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale. Compr Psychiatry 2001; 42 : Wegner DM. White bears and other unwanted thoughts: suppression, obsession, and the psychology of mental control. London: The Guilford Pres, A argün MY, Befliro lu L, K ran UK, Kara H, Ozer OA. Beyaz Ay Supresyon Envanteri nin geçerlik ve güvenilirli ine iliflkin bir ön çal flma. Türk Psikiyatri Derg 2004; 15: Denys D, Femke de Geus MA, Van Megen HGJM, Westenberg HG. () A double blind, randomized, placebo-controlled trial od quetiapine in patients with obsessive-compulsive disorder refractory to sreotonin reuptake inhibitors. J Clin Psychiatry 2004; 65: Black DW, Monahan P, Gable J, Blum N, Clancy G, Baker P. Hoarding and treatment response in 38 nondepressed subjects with obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1998; 59: Rufer M, Grothusen A, Mass R, Peter H, Hand I. Temporal stability of symptom dimensions in adult patients with obsessive compulsive disorder. J Affect Disord 2005; 88: Alonso P, Menchon JM, Pifarre J, Mataix-Cols D, Torres L, Salgado P, Vallejo J. Long-term follow-up and predictors of clinical outcome in obsessive-compulsive patients treated with serotonin reuptake inhibitors and behavioral therapy. J Clin Psychiatry 2001; 62: Lee HJ, Kim ZS, Kwon SM. Thought disorder in patients with obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychol 2005; 61: Wenzlaff RM, Wegner DM, Klein SB. The role of thought suppression in the bonding of thought and mood. J Pers Soc Psychol 1991; 60: Millet B, Kochman F, Gallarda T, Krebs MO, Demonfaucon F, Barrot I, Bourdel MC, Olie JP, Loo H, Hantouche EG. Phenomenological and comorbid features associated in obsessive-compulsive disorder: influence of age of onset. J Affect Disord 2004; 79: Lee HJ, Kwon SM, Kwon JS, Telch MJ. Testing the autogenousreactive model of obsessions. Depress Anxiety 2005; 21: Leckman JF, Grice DE, Boardman J, Zhang H, Vitale A, Bondi C, Alsobrook J, Peterson BS, Cohen DJ, Rasmussen SA, Goodman WK, McDougle CJ, Pauls DL. Symptoms of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 1997; 154: Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 17, Say : 1, 2007 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 17, N.: 1,

Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisine yanıtın öngörücüleri

Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisine yanıtın öngörücüleri Uğuz ve ark. 5 Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisine yanıtın öngörücüleri Faruk UĞUZ, 1 Rüstem AŞKIN, 2 Ali Savaş ÇİLLİ 3 ÖZET Amaç: Bu çalışmada obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) ilaç tedavisine

Detaylı

Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri

Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri Beşiroğlu ve ark. 197 Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri Lütfullah BEŞİROĞLU, 1 Mehmet Yücel AĞARGÜN, 2 Murat BOYSAN, 3 Mustafa GÜLEÇ, 4 Buket ERYONUCU 5

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastaların Cinsiyet Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of Obsessive-Compulsive Disorder Patients

Detaylı

Reaktif ve Otojen Özellikler Gösteren Obsesif Kompulsif Bozuklukta İçgörü, Bilişsel İçgörü ve Sosyodemografik Özellikler

Reaktif ve Otojen Özellikler Gösteren Obsesif Kompulsif Bozuklukta İçgörü, Bilişsel İçgörü ve Sosyodemografik Özellikler 28 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi Reaktif ve Otojen Özellikler Gösteren Obsesif Kompulsif Bozuklukta İçgörü, Bilişsel İçgörü ve Sosyodemografik Özellikler Katre ÇAMLI 1, M. Hakan

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Araflt rmalar / Researches O uz Karamustafal o lu 1, Yasemin Cengiz Ceylan 2, Bahad r Bak m 2, Sinem Gönenli Toker 2, Sibel

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi

Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi Faruk Uğuz, Fatih Karababa, Rüstem Aşkın Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Selim TÜMKAYA, Filiz KARADAĞ, Nalan OĞUZANOĞLU

Araştırma Makalesi / Research Article. Selim TÜMKAYA, Filiz KARADAĞ, Nalan OĞUZANOĞLU Araştırma Makalesi / Research Article Arch Neuropsychiatr 2015; 52: DOI: 10.5152/npa.2015.7015 Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastalarda Obsesif İnançların Belirtilerle İlişkisi Relationship between Obsessive

Detaylı

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ek tanısı konan ve konmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik ve klinik özellikler*

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ek tanısı konan ve konmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik ve klinik özellikler* Uğuz ve ark. 5 Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ek tanısı konan ve konmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik ve klinik özellikler* Faruk UĞUZ, 1 Lütfullah BEŞİROĞLU, 2 Rüstem

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan bir grup hastada deksametazon supresyon testi 1

Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan bir grup hastada deksametazon supresyon testi 1 Kuloğlu ve ark. 13 Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan bir grup hastada deksametazon supresyon testi 1 Murat Kuloğlu, 2 Murad Atmaca, 2 Ömer Geçici, 3 A.Ertan Tezcan 4 ÖZET Amaç: DSM-IV'de anksiyete

Detaylı

Obsessif Kompulsif Bozuklukta Fenomenoloji * YÖNTEM

Obsessif Kompulsif Bozuklukta Fenomenoloji * YÖNTEM Obsessif Kompulsif Bozuklukta Fenomenoloji Obsessif Kompulsif Bozuklukta Fenomenoloji * Dr. Kemal Sayar 1, Dr. Işıl Kaya Uğurad 1, Dr. Burçin Acar 1 ÖZET: OBSESS F KOMPULS F BOZUKLUKTA FENOMENOLOJ Amaç:

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Obsesif Kompulsif Belir leri Olan Şizofreni Hastalarının Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastaları İle Karşılaş rılması

Obsesif Kompulsif Belir leri Olan Şizofreni Hastalarının Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastaları İle Karşılaş rılması Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(3): 247-256 Obsesif Kompulsif Belir leri Olan Şizofreni Hastalarının Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastaları İle Karşılaş rılması Dr. Gülcan GÜLEÇ 1, Dr. Elif

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) Obsesif kompulsif bozukluk, ruh sağlığı çalışanlarının sık karşılaştığı bir hastalıktır ve kaygı bozuklukları içerisinde sınıflandırılır. OKB çocukluk

Detaylı

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2013;2( ): Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi BASKIDA Dr. Yasir ŞAFAK 1, Dr. Mehmet Emrah KARADERE 2, Dr. Kadir

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25(4):225-33 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Yasir ŞAFAK 1, Dr. Mehmet Emrah KARADERE 2, Dr. Kadir

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

ÖZET Amaç: Atipik antipsikotik ilâçlar n flizofrenideki obsesif kompulsif belirtilere etkisi araflt rmak hedeflenmifltir.

ÖZET Amaç: Atipik antipsikotik ilâçlar n flizofrenideki obsesif kompulsif belirtilere etkisi araflt rmak hedeflenmifltir. Atipik Antipsikotik lâçlar n fiizofrenlerde Obsesif Kompulsif Belirtiler Üzerindeki Etkisi: Tipik Antipsikotiklerle Karfl laflt rmal Bir Do al zlem Çal flmas Bülent Kayahan*, Baybars Veznedaro lu**, Özgür

Detaylı

Beyaz Ay Supresyon Envanteri nin Geçerlik ve Güvenilirliğine İlişkin Bir Ön Çal şma

Beyaz Ay Supresyon Envanteri nin Geçerlik ve Güvenilirliğine İlişkin Bir Ön Çal şma Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):282-290 Beyaz Ay Supresyon Envanteri nin Geçerlik ve Güvenilirliğine İlişkin Bir Ön Çal şma Dr. Mehmet YÜCEL AĞARGÜN 1, Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU 2, Dr. Ümit KEMAL KIRAN

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluklar nda Tedavi: Fluvoksamin in Yeri

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluklar nda Tedavi: Fluvoksamin in Yeri Derlemeler/Reviews Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif kompulsif spektrum bozukluklar nda tedavi: Fluvoksamin in yeri Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluklar nda Tedavi:

Detaylı

Kronik Serebral skemi Sonras Obsesif-Kompulsif Belirtiler Gösteren Bir Olgu. yafll populasyonda genç populasyona

Kronik Serebral skemi Sonras Obsesif-Kompulsif Belirtiler Gösteren Bir Olgu. yafll populasyonda genç populasyona Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, Ö. A. Özer, A. C. Bal, M. Sa lam Kronik Serebral skemi Sonras Obsesif-Kompulsif Belirtiler Gösteren Bir Olgu Lütfullah Befliro lu 1, Ömer Akil Özer 1, Ahmet Cemal

Detaylı

Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek

Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek Tedaviye Dirençli Majör Depresyonu Olan Yaşlı Hastalarda Olanzapin Ekleme Tedavisi: bir Açık Çalışma * Hasan Mırsal 1, Ayhan

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk Alt Tiplerinde ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Üstbilişlerin Karşılaştırılması

Obsesif Kompulsif Bozukluk Alt Tiplerinde ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Üstbilişlerin Karşılaştırılması 34 K. Doğan ve ark./bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2 (2013) 34-40 ISSN: 2146-9490 JCBPR, 2013, 2: 34-40 ORIGINAL ARTICLE/ÖZGÜN MAKALE Obsesif Kompulsif Bozukluk Alt Tiplerinde

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GENÇ ER fik N KEKEMEL K VAK ALARINDA ANKS YETE DÜZEY LE BAfiA ÇIKMA TUTUMLARININ L fik S

GENÇ ER fik N KEKEMEL K VAK ALARINDA ANKS YETE DÜZEY LE BAfiA ÇIKMA TUTUMLARININ L fik S GENÇ ER fik N KEKEMEL K VAK ALARINDA ANKS YETE DÜZEY LE BAfiA ÇIKMA TUTUMLARININ L fik S Murat Erdem*, Cemil Çelik**, Ali Doruk***, Fuat Özgen****, Aytekin Özflahin***** * Yrd. Doç. Dr., GATA Psikiyatri

Detaylı

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü 05-27/7/07 18:58 Page 128 Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü Çetin ET K*, Ender TANER**, Selçuk ASLAN***, Erdal IfiIK**** * Uzm. Dr., Ifl klar Ruh Sa l ve

Detaylı

Obsesif-Kompulsif Belirtilerin Değerlendirilmesi: Padua Envanteri nin Türk Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği

Obsesif-Kompulsif Belirtilerin Değerlendirilmesi: Padua Envanteri nin Türk Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):179189 ObsesifKompulsif Belirtilerin Değerlendirilmesi: Padua Envanteri nin Türk Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU 1, Dr. Mehmet YÜCEL AĞARGÜN

Detaylı

Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının klinik özellikleri

Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının klinik özellikleri Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2017;42(1):140-146 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.280163 ARAŞTIRMA/RESEARCH Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının

Detaylı

Çocuk ve Ergen Ruh Sa l Klini ine Baflvuran Ergen Hastalar n Özellikleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sa l Klini ine Baflvuran Ergen Hastalar n Özellikleri Çocuk ve Ergen Ruh Sa l Klini ine Baflvuran Ergen Hastalar n Özellikleri Uz. Dr. Gonca ÇEL K*, Yrd. Doç. Dr. Ayflegül TAH RO LU*, Prof. Dr. Ayfle AVCI*, Doç. Dr. Gülflah SEYDAO LU** Bu araflt rma XVII.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması 26 Özgün Araştırma / Ori gi nal Ar tic le DO I: 10.5472/MMJ.2011.02166 Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ)

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) Özgün ad : Panic & Agoraphobia Scale Bandelow B, Hajak G, Holzrichter S, Kunert HJ, Rüther E: Assesing the efficacy of treatments for panic disorder and agoraphobia. I. Methodological

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi

Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:230-237 Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi Araştırmalar / Researches Ercan Abay 1, Aykan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Sosyal Kayg Bozuklu unda Cinsiyet Farkl l klar

Sosyal Kayg Bozuklu unda Cinsiyet Farkl l klar Nöropsikiyatri Arflivi, 00; 39(-3-): 79-86 Sosyal Kayg Bozuklu unda Cinsiyet Farkl l klar Nesrin Dilbaz *, Hatice Güz ** Gender Differences in Social Phobia Amaç: Bu çal flman n amac DSM-IV tan ölçütlerine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Aripiprazol ile yileflen ç Görüflü K s tl Obsesif Kompulsif Bozukluk Tan l Bir Ergen ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Aripiprazol ile yileflen ç Görüflü K s tl Obsesif Kompulsif Bozukluk Tan l Bir Ergen ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Olgu Sunumu / Case Report 215 Doi: 10.4274/Npa.Y5713 An Adolescent with Obsessive-Compulsive Disorder with Poor Insight who was Cured by Using Aripiprazole and Literature Review Aynur PEKCANLAR AKAY, Sevay

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği

DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği Yalın Sapmaz ve ark. 107 Araştırma / Original article Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği Şermin YALIN SAPMAZ, 1 Handan ÖZEK ERKURAN, 2 Ömer AYDEMİR, 3 DSM-5 Ölçek Çalışma Grubu*

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

Gebelikte fiiddet ve Benlik Sayg s

Gebelikte fiiddet ve Benlik Sayg s Araflt rmalar / Researches Gebelikte fiiddet ve Benlik Sayg s Güliz Onat Bayram stanbul Üniversitesi, Bak rköy Sa l k Yüksekokulu, Kad n Sa l ve Hastal klar Hemflireli i AD stanbul ÖZET Gebelikte fliddet

Detaylı

Ayaktan Psikiyatrik Hastalarda Vücut Dismorfik Bozukluğu: Tan, Yaşam Boyu Başka Ruhsal Hastal k Varl ğ, Demografik ve Klinik Özellikler

Ayaktan Psikiyatrik Hastalarda Vücut Dismorfik Bozukluğu: Tan, Yaşam Boyu Başka Ruhsal Hastal k Varl ğ, Demografik ve Klinik Özellikler Türk Psikiyatri Dergisi 00; ():97-0 Ayaktan Psikiyatrik Hastalarda Vücut Dismorfik Bozukluğu: Tan, Yaşam Boyu Başka Ruhsal Hastal k Varl ğ, Demografik ve Klinik Özellikler Dr. Rüstem AŞKIN, Dr. Ali Savaş

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Geç Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Olgu Sunumu

Geç Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Olgu Sunumu ARAŞTIRMA MAKALESİ Geç Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Olgu Sunumu n Çiçek Hocaoğlu* * Prof.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize. Yazışma adresi:

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

L SE Ö RENC LER N N SINAV KAYGISI DÜZEY ÜZER NE SINAV KAYGISI LE BAfiAÇIKMA E T M N N ETK S *

L SE Ö RENC LER N N SINAV KAYGISI DÜZEY ÜZER NE SINAV KAYGISI LE BAfiAÇIKMA E T M N N ETK S * Kriz Dergisi 13 (2): 35-42 L SE Ö RENC LER N N SINAV KAYGISI DÜZEY ÜZER NE SINAV KAYGISI LE BAfiAÇIKMA E T M N N ETK S * F. Adana**, N. Kaya*** ÖZET S nav kayg s birçok ö renci için akademik yaflamlar

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir.

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde anksiyete

Detaylı

Parkinson Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar n Araflt r lmas

Parkinson Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar n Araflt r lmas Parkinson Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar n Araflt r lmas Asl Sarandöl**, S. Sayg n Eker*, E. Yusuf Sivrio lu**, Güven Özkaya****, Sevda Erer*****, Mehmet Zarifo lu******, Selçuk K rl *** * Uluda

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Araflt rmalar/researches E. Bayramkaya, F. Toros, C. Özge. Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Öz kavram, Sigara Al flkanl Aras ndaki liflki

Araflt rmalar/researches E. Bayramkaya, F. Toros, C. Özge. Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Öz kavram, Sigara Al flkanl Aras ndaki liflki Araflt rmalar/researches E. Bayramkaya, F. Toros, C. Özge Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Öz kavram, Sigara Al flkanl Aras ndaki liflki Ersin Bayramkaya 1, Fevziye Toros 2, Cengiz Özge 3 ÖZET: Ergenlerde

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif inançlar

Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif inançlar Konkan ve ark. 91 Araştırma / Original article Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif inançlar Ramazan KONKAN, 1 Ömer ŞENORMANCI, 2 Oya GÜÇLÜ, 2 Erkan AYDIN, 2 Mehmet Z. SUNGUR 3 ÖZET Amaç: Obsesif kompulsif

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sağlık Yardımı Arama Davranışı İle İlişkili Etmenler: Hastalık İle İlişkili ve Genel Etmenlerin Rolü

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sağlık Yardımı Arama Davranışı İle İlişkili Etmenler: Hastalık İle İlişkili ve Genel Etmenlerin Rolü Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(3):213-222 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sağlık Yardımı Arama Davranışı İle İlişkili Etmenler: Hastalık İle İlişkili ve Genel Etmenlerin Rolü Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU 1,

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik özellikler ve fenomenoloji

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik özellikler ve fenomenoloji Demet ve ark. 133 Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik özellikler ve fenomenoloji M. Murat DEMET, 1 Artuner DEVECİ, 2 FİLİZ DENİZ, 3 E. Oryal TAŞKIN, 2 Emine ŞİMŞEK, 3 Fatma YURTSEVER 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

Geriatrik Hastalar çin Hemflire Gözlem Ölçe i nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Geriatrik Hastalar çin Hemflire Gözlem Ölçe i nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Araflt rma Makalesi / Research Article 135 DOI: 10.4274/npa.y5716 Geriatrik Hastalar çin Hemflire Gözlem Ölçe i nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Psychometric Propert es of the Turkish

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Klini inde Hasta Yat fl Sürelerini Etkileyen Faktörler

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Klini inde Hasta Yat fl Sürelerini Etkileyen Faktörler Araflt rmalar/researches Bir üniversite hastanesi psikiyatri klini inde hasta yat fl sürelerini etkileyen faktörler Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Klini inde Hasta Yat fl Sürelerini Etkileyen Faktörler

Detaylı

Alkol ve Madde Ba ml lar nda Travma Sonras Stres Bozuklu unun Sosyodemografik ve Klinik Özellikler ile liflkisi ABSTRACT:

Alkol ve Madde Ba ml lar nda Travma Sonras Stres Bozuklu unun Sosyodemografik ve Klinik Özellikler ile liflkisi ABSTRACT: Araflt rmalar/researches S. Kural, E. C. Evren, S. Can, D. Çakmak Alkol ve Madde Ba ml lar nda Travma Sonras Stres Bozuklu unun Sosyodemografik ve Klinik Özellikler ile liflkisi Sevil Kural 1, E.Cüneyt

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Elektroensefalografi Bulgular

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Elektroensefalografi Bulgular Araflt rmalar/researches A. Yaflan, F. Gürgen Obsesif Kompulsif Bozuklukta Elektroensefalografi Bulgular Aziz Yaflan 1, Faruk Gürgen 2 ÖZET: Obsesif kompulsif bozuklukta elektroensefalografi bulgular Amaç:

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET.

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET. Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* Ayşe AVCI**, Halime ASLAN*** ÖZET Çalışmada Temmuz 1994-Aral ık 1994 tarihleri arasında Çukurova

Detaylı

ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi

ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi Nöropsikiyatri Arflivi, 2004; 41(1-2-3-4): 5-20 ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi Asl han Polat *, Baflak Yücel ** Amaç: Bu çal flmada, iki uçlu duygudurum

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

ÖZET. GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas

ÖZET. GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas T RAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PS K YATR SERV S NDE YATIRILARAK TEDAV ED LEN GER ATR K HASTALARIN SOSYODEMOGRAF K ÖZELL KLER, TANI ve TEDAV DA ILIMLARI GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas ve t ptaki

Detaylı

İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk

İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):126-141 doi: 10.5455/cap.20130816032746 İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk Obsessive-Compulsive Disorder with Poor Insight

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Kronik A r Hastalar nda Anksiyete ve Depresyonun Yaflam Kalitesine Etkisi

Kronik A r Hastalar nda Anksiyete ve Depresyonun Yaflam Kalitesine Etkisi Araflt rmalar/researches Kronik a r hastalar nda anksiyete ve depresyonun yaflam kalitesine etkisi Kronik A r Hastalar nda Anksiyete ve Depresyonun Yaflam Kalitesine Etkisi Kemal Yaz c 1, Aylin Yaz c 1,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikofarmakolojik Tedavinin Yaşam Kalitesine Etkisi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikofarmakolojik Tedavinin Yaşam Kalitesine Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(1):38-45 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikofarmakolojik Tedavinin Yaşam Kalitesine Etkisi Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU 1, Dr. Faruk UĞUZ 2, Dr. Ertan YILMAZ 3, Dr. Mehmet Yücel

Detaylı