Dr. SUhendan TÜRKMEN<"* 1. Dr. Vahit GEDlKOÔLU<.. ı Dr, Asuman KARAMAN1.. ı Dr." name="description"> Dr. SUhendan TÜRKMEN<"* 1. Dr. Vahit GEDlKOÔLU<.. ı Dr, Asuman KARAMAN1.. ı Dr.">

1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) tarihinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) 27.10.1983 tarihinde"

Transkript

1 GEBELİGİN KÜRTAJ İLE SONLANDIRILMASI KOMPLİKASYONLARININ SONOGRAFİK TAKİBİ Dr. Ertuğrul BA Y!RLI<" Dr. M. Tahir DEÔİŞ(.. > Dr. SUhendan TÜRKMEN<"* 1. Dr. Vahit GEDlKOÔLU<.. ı Dr, Asuman KARAMAN1.. ı Dr. Kadir GÜZIN ~!emleketimizde 2827 sayılı Aile Planlaması Kanunu yılında yürürlüğe girdikten sonra on haftalığa kadar olan istenmeyen gebeliklere kürtaj ile son veril~ meye başlanmıştır. Bilindiği gibi kürtajın bazı komplikasyonları vardır. Hekim, bu komplikasyonları teşhis ve tedavi edebilir. Bazı vak'alarda ise yardımcı teşhis metodlarına ihtiyaç duyulabilir. Sonografik tarama bir yardımcı teşhis metodudur. Hastanemiz sonografik teşhis laboramarına, Aile Planlaması Kliniği'nde, çev~ remizdeki hastanelerde ve özel muayenehanelerde yapılan kürtaj sonrası komplikas~ yonlu hastalar gönderilmektedir. Japon malı Hitachi EUB 24 real time linear arrey 3.S ~1Hz. gücünde sonografik teşhis cihazı kullanmaktayız yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) tarihinde RİA ve istenmiyen gebelik teşhisi ile kürtaj yapılmış olan hasta adet görmediği için tarihinde tekrar müracaat ettiğinde plesenta arka duvarda, tek, kalp atımları görülen 9 haftalık gebeliği tekrar kürere edildi. İkinci vak'amız İ.K. 434/83. Hasta :.:! tarihinde istenmiyen gebelik teşhisi ile kürtaj olmuş tarihinde yapılan sonografik muayenesinde: (Resim 2) 116 mm. boyunda uterus içersinde. plesentası arka duvarda, kalp atımları izlenen ve başı teşekkül etmek üzere olan 12 haftalık gebelik teşhis edildi. Kanuni müddetini geçmiş olduğu için rekrar kürete edilmedi tarihinde spontan doğumla 1600 gr ağırlığında bir kız doğurdu. Bebekte anomali yoktu. Üç gün sonra bebek öldü yılında post küretaj iki olgu müracaat etti. Bayan S.K.: 1060/ 84. Gebeliği özel muayenehanede tarihinde kürete edilmişti tarihinde yapılan sonografide (Resim 3), uterus içinde gebelik kesesi ve yanında 80 mm x 63 mm boyutlarında myoma uteri teşhis edildi. Hasta 40 yaşında olduğu için histerektomi yapıldı. Patalojik anatomi cevabı: uzama uteri ve intrauterin gebelik geldi. ("') Istanoul Jinekoloji D.%rneğinin toplantısında. Zeynep-Kamil Hastanesinde tebliğ edilmiştir. "' Zeynep-Kamil Kadın Hast. ve Doğum Şef. :V1ua. "'"' Zeynep-Kamıl Aile Planlaması Kliniği Uımanları. "'"'"' Zeynep-Kamil Hastanesi Baş Hekimi **""" Zeynep-Kamil Hast. ve Doğum Asistanı. 59

2 i ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi fil lı ili ili ııı 1 iııı liıl ij ıııl Jı li ı]lı lıı ılı: ]ıı l'ı Resim 1: Bayan N.A. intrauterin 9 haftalık gebelik. Resim 2: Bayan 1.K. (4) fetüs baş~popo uzunluğu (3.1) pi esen ta arka duvarı.,111: 1 1.,1.J ılıl pi ]ıı!!:lı ııı,i ıı ljıl 1 j, I,;, ııı ıı ""kesim 3: Bayan S.K. uterus içersinde ıebelik kesesi ve uterus yan tarafında 80 f!lid x 63 mm. myom hücresi ıı, 60

3 IAYUUI - TÜRKMll!N - KAIAMAN - DEGI$ - GIDIKOGU.U - GÜZiN İkinci "ak'a, Bayan L.A.: 1025/84. Özel bir muayenehanede tarihinde istemedi~i gebeliğine ktiretaj yapılmış. Dört gün sora gittiği ayni hekim, ameliyat yapacağım deyince tarihinde ağrı ve ateş şikayetleri ile hastanemiz polikliğine mtirakaar ermiş. Ayni gün yapılan sonografisinde (Resim 4 ve 5), görüldüğü gibi uterus anteverti normalden büyük, cavum uteride. arka ve yan paremetriumlarda bol kisrik c-ko \ar. Post-küretaj parametritis reşhisi ile septik servisine yatırıldı. Gerekli tedavısı yapııoıktan sonra sifa ile tabur.:u edildi. Resim 4: Bayan L.A.: Hep Longitudinal median kesit. Resim 5: Bayan L.A.: (4) Transvers kesit corpus~ uteri, (3) Transvers kesil, corpus uteri. (2, l) Transvers kesit, Doug~:ıs'ta kistik eko.. Resim 6: Bayan Y.Ö.: (4) Uterus içersinde gebelik kesesi, (3) Longitudinal k.esit sağ taraf 81 mm uzunluğunda kistik eko, (2) Transversal kesit corpus içinde gebelik kesesi, (l) Transversal kesit sağda. 3 mm kistik eko (diğer çap).

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLJENI 198) yılında kürtaj komplikasyonu olarak sonografik tarama için üç hasta gönderilmişti. Bayan Y.ö.: Hastaya tarihinde Zeynep-Kamil Hastanesi Aile Planlaması Kliniği'nde kanuni küretaj ile gebeliği sonlandırılmıştı. Sancısı olduğu için ertesi gün müracaat ettiğinde yapıian sonografide (Resim 6) görüldüğü gibi, uterus içersinde 35 mm boyunda gebelik kesesi ve sağda 81 mm x 33 mm boyutlarında kistik cko tespit edildi. Cerrahi servisine yatırıldı. Ameliyathanede genel narkoz altında önce tekrar kürtaj yapıldıktan sonra batın Pfannenstiel şakla açıldı, sağ overden menşe almış portakal cesametinde kisrık tümör çıkarıldı. Patolojik anatomi cevabı: F oli kul kisti geldi O.1985 tarihinde şifa ile taburcu edildi. Bayan T.Y.: 3212/85 olan ikinci vak'aya tarihinde Aile Planlaması Kliniğinde kürtaj yapılmış olup tarihindeki sonografisinde bozulmuş ge~ belik ve retansion bulguları.tespit edilerek tekrar kürete edildi. Üçüncü vak'a olan Bayan E.P. 4142/85. Son adet tarihi olan hastaya tarihinde özel bir muayenede kanuni kürtaj yapılarak gebeliği sonlandırılmış. Daha sonra özel bir klinikte yapılan sonografide embrio görüldüğü yani gebeliği devam ettiği için S'de yine ayni muayenehanede ikinci kez gebeliğe son vermek için küretaj yapılmış. Fakat fazla materyel alınamadığı için hasta tarihinde Zeynep~ Kamil Sonogtafi Bölümün gönderildi tarihinde yapılan sonografik tara~ mada (Resim 7)de görüldüğü gibi, 116 mm boyunda uterus içersinde gebelik kesesi ve 34 mm baş-popo uzunluğu olan canlı, kalp atımları görülen, plesentası arka duvarda oian gebelik tespit ~tlih.li. Faka[ gebelik kesesi sağ kornda teşekkül etmişti ve bir gün ünce yapılmış olan ikinci küretajın, uterusun ön ve orta tarafına doğru yapılmış olduğu, o bölgedeki kanamadan belli idi. Hasta 46683/SS protokol numarasına kaydedilerek hastanemiz cerrahi servisine yatırıldı S'de genel narkoz al- lıi!i l ıl J Resim 7: Bayan E.P.: (4) Uterus longitudinal kesit 116 mm ve içinde fetüs, (3) Longitudinal kesit, daha önceki küretajdan dolayı ut~rusun ön duvarında kan~ma!ı bölge, (2) Fetüsün baş-popo uzunluğu, (1) Corpus uterinin transvers kesitinde gebelik kesesi sağ corn'da. 62

5 IAYIRLI - TÜRKMEN - KARAMAN - DEGI' - GEDIKoGlU - GÜZiN anda Pfannenstiel şakla batın açıldı. Uterus üç aylık gebelik cesametinde idi fakat sağ corn daha bombe idi. Sağ isthmik bölgeye yapılan şakla intramural olarak yerleşmiş gebelik çıkarıldı. Myomeuium çift kat separe sütüre edildi. Hasta tarihinde şifa ile taburcu edildi ' dan tarihine kadar sonografi servisine post küretaj 24 has~ ta gönderildi. Bunlardan 8 tanesi post~kürtaj retansiyon idiler ve hemen tekrar küre~ te edildiler. 7 olgunun gebelikleri kürtaja rağmen devam ediyordu fakat 10 haftalık gebelikten yine küçük oldukları için t.ekrar kürtaj yapılarak gebelikleri sonlandırıldı. 10 haftalıktan büyük olan ve kürtaja rağmen gebelikleri devam etmekte olan 4 vak'a kontrola gelmedikleri için ne olduklarını bilmiyoruz. Bayan S.K.: 2860/86, 13 haftalık gebelik ve Bayan Ç. T.: 3078/86 protokol numarası olan 17 haftalık gebelik takibe gelmedikleri için bilmiyoruz (protokol ) yılında post-küretaj müracaat eden üç vak'a, müracaatları tarihinde 10 (on) haftalık gebelikten büyük olarak gebelikleri devam etmekte olduğundan dolayı bebeklerini doğurmaya bırakıldılar. Grafik: l 'dan 31.10,1986'ya kadar olan post küretaj IR"t. ~n~io. -ııc;-._ ı haftadan 7_ kücük io haftadan b.... k uyu 4 (takibe gelmeyen) Doğuran 3 ı. _ H erne. kal.an n. 1 geoe yılında kürtaj KompUkasyon l arı 63

6 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENi Olgu ı: Bayan T.U.: 1399/86. Son adet tarihi olan hasta :\ile Planlaması Kliniği'nde tarihinde istenmiyen gebeliğine kanuni olarak kürtaj yapılmıştı. Hasta tarihinde Aile Planlaması tarafından sonografiye gönderildiğinde: (Resim 8) de görüldüğü gibi, tek ~anlı gebelik, plesenta fundusta, B.P.D: 42 mm 17 haftalık gebelik teşhis edildi. Ve tekrar kürtaj yapılamayacağı için. sonografik olarak fetüs normal görüldüğünden doğuma bırakıldı. (Resim 9). 29.S, 1986 tarihinde yapılan sonografik taramada fetüsün normal ve gebeliğin seyrini takibetmekte olduğu görüldü. Resim: tarihinde yapılan sonografik taramada: Baş gelişi, tek canlı. plesenta fundusta, B.. P.D: 94 mm. 64 Resim 8: Bayan T.U. Bayan TU. S.AI Kurtaj 1 ı l l+. -., r.. '-' '" mura.. Bebek D.T / Resim 9: Bayan T.U Zeynep Kômil -n oc: - 2v. 3. uu ~ 3800 gr. Sectio C. A. Grafik II: Bayan T. U..

7 HYllLI - TÜRKMEN - KARAMAN - DEGIŞ - GEDIKOGLU - GUZİh Resim 10: Bayan T.U. miadında. 39 haftalık gebelik tespit edildi. Aynı gün ağrılara başladığı için fötal distres endikasyonu ile seksıo yapıldı gr nmüıal...:anlı bir kız dogunuldu. Vak'a 2: Bayan K.C.: 2481/86. Son adetini bilmeyen hasta, özel bir dispanserje tarihinde istemediği gebeliğini kanuni olarak kürtajla sonlandırmış. İki ay sonra gebeliğinin devam etmekte olduğunu anlamış tarihinde ayni dispanser tarafından ultrasonografik tarama için gönderildi. Resim 11 'de görüldüğü gibi Baş. gelişi, tek, canlı, plesema arka duvarda, B.P.D.: 81 mm olan 32 haftalık gebelik tespit edildi. Resim 12'de görüldüğü gibi, tek canlı gebeliği B.P.D.: 95 mm. 40 haftalık gebelik olarak devam ediyordu. Ayni gün hastaneye yatırıldı tarihinde spontan canlı 4150 gr normal bir kız doğurtuldu {Grafik III). Boyan K.C. S.A.T t<ürtaj T. Ult. müro. T / Ozel dispanser Bebek D.T ~ 4150 gr. Spontan Grafik III: Bayan K.C. 65

8 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi Resim 11: Bayan K.C. Resim 12: Bayan K.C. Vak'a 3: Bayan F.T.: 2522/86, Ebe. Son adet tarihi Mayıs 1986 olan Ebe hanım, tarihinde Zeynep-Kamil Aile Planlaması Kliniği'nde istemediği gebeliğine kanuni kürtaj yapılmış. Bulantı ve kusmalarının devam etmesi üzerine kürtaj yapıldığı kliniğe müracaat etmiş. Onlar da sonografik taramaya gönderdiklerinde (Resim 13) , Tek. canlı gebelik, plesenta ön duvarda, B.P.D: 29 mm. olan 15 haftalık gebeliğinin normal seyrini takibetmekte olduğu tespit edildi. Kanuni kürtaj 66 llesim 13: Bayan.F.T. Resim 14: Bavan F.T.

9 Bayan F T. S.A.T Kürtaj T Ult. müra. t IAYIRLI - TÜRKMEN - KARAMAN - DIOI - CIEDIKOGLU - GÜZiN /2522 Ebe : Zeynep Kômil : Grafik IV: Bayan F.T. müddetini geçmiş ve sonografik olarak fetal anomali görülemediği için gebeiiğinin devamına ve bebeğini doğurmasına karar verildi. (Resim 14) tarihinde yapılan sonografik taramada: Başgelişi, tek, canlı, plesenta ön duvar, B.P.D: 63 mm. 25 haftalık gebeliğinin normal seyrini takibetmekte olduğu göüldü. 7. l.1987'de 2450 gr normal canlı bir kız doğurdu. Bu son vak'amız Bayan L.A.: 3474/ yaşında 4 doğum yapmış, ve tarihinde Zeynep-Kamil Aile Planlaması Kliniği'nde istemediği gebeliği kanuni kür~ taj ile sonlandırılmış. Hasta 15.1 O.1986 tarihinde aynı Kliniğe yeniden gebe kaldığı için tekrür kürtaj için müracat etmiş tarihinde yapılan sonografik tara~ mada: Urerus ameverti, plesentası ön duvarda olan 11 haftalık tek canlı gebelik tespit edildi. Kanuni süreyi geçmiş olduğu için zaten kürtaj yapılamazdı. Bu vak'a biı:e kürtaj olmuş bir kadının, kürtajdan sonra yine korunamayacağını ve hemen yine ge~ be kalıp yine kürtaj olmayı isteyeceğini kesin olarak göstermiş oldu.. TARTIŞMA İlk trimestrde istenmeyen gebeliği sonlandırmak için yapılan kürtajlar hakkında yabancı literatürde ve kendi tıbbi literatürümüzde bilgi yoktur. Ancak kürtajın yasallaşmasından sonra yavaş yavaş vak'a sayısı arttıkça bilgi ve tartışma artacatır. Buna rağmen kürtaj komplikasyonları hakkında bazı bilgilerimiz vardır. Bunlar kürtajın tam yapılamaması neticesinde devam eden vagina! kanamalar, steril şartlarda yapılamamasından doğan enfeksiyonlar, bilgisizce yapılmasından uterus perforasyonları ve kürtaj yapılmasına rağmen ayni gebeliğin devam etmesidir. Jinekolog bu komplikasyonları hastanın anamnezi ve bimanuel vagina! tuşesi ile teşhis ve tedavi edebilir fakat hiçbir zaman sonografinin yaptığı kadar teşhis edemez. Sonografi kürtaj komplikasyonlarında başta gelen yardımcı muayene usulüdür. Kürtaj olmuş fakat sonlandırılamamış bir gebeliğin devam etmesi çok mühimdir. Bir kere aile zaten bu çocuğu istememektedir ve ikincisi doğacak çocuğun sakat dünyaya geleceği endişesi aileyi perişan etmektedir. Bunun için her kürtajdan sonra, gebeliğin sona erdirilip erdirilmediğinin anlaşılması için, hemen sonografik tarama yapılması kanımızca çok faydalı olacaktır. Diğer bir mühim fıokta, kürtaj bir korunma yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Örneğin; gebeliğini kürtajla sonlandıran bir kadın hemen iki ay sonra tekrar kürtaj olmak için jinekolojik masaya yatırılmamalı, bir kere kürtaj yapıldıktan sonra diğer doğum kontrol yöntemleri kendisine kesinlikle öğretilmeli ve bir daha kürtaj yapılmayacağı kesinlikle anlatılmalıdır. 67

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon.

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon. Kamil TERAPÖTİK ABORTUSLARI TAKİP EDEN İLK MENSTRÜEL SİKLUSUN ZAMANI Dr. Fahri T. ÇAMLIBEL

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

1983 Tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ün Hazırlanmasındaki Tarihsel Süreç

1983 Tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ün Hazırlanmasındaki Tarihsel Süreç 1983 Tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ün Hazırlanmasındaki Tarihsel Süreç Ahmet Ozan Kaleci, Çınar Mete, Cansu Ünsal, Alperen Kutay Yıldırım

Detaylı

Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları

Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine 1 Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları Uz.Dr. A. Sadi ÇAĞDIR *, Dr. Özgür CİN*, Doç.Dr. Emre ALBEK**, Prof.Dr.

Detaylı

SAĞLIK HUKUKU GEBELİK VE DOĞUMDA TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİNİN GÖRÜŞÜ VE EMSAL KARARLARI

SAĞLIK HUKUKU GEBELİK VE DOĞUMDA TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİNİN GÖRÜŞÜ VE EMSAL KARARLARI SAĞLIK HUKUKU GEBELİK VE DOĞUMDA TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİNİN GÖRÜŞÜ VE EMSAL KARARLARI SAĞLIKTA GELİŞMELER Toplumsal gelişmeler karşısında sağlıkla ilgili uyuşmazlıklar

Detaylı

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir On5yirmi5.com Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şule Selman, kürtaj ve sezaryen konusunda halkın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yayın Tarihi

Detaylı

Endometrial kanser nedir?

Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Endometrial kanser önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Endometrial kanser erken yakalanabilir mi, bulgular

Detaylı

Kürtaj Kürtaj (orjinal söylenişi ile küretaj)

Kürtaj Kürtaj (orjinal söylenişi ile küretaj) Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMESİ: TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

% 75-95 nin romatizma! nedenli olduğunu iddia et- RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY

% 75-95 nin romatizma! nedenli olduğunu iddia et- RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY ı_., GEBELİKTE ROMATİZMAL KALP HASTALIKLARI RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY Dr. Derin KÖSEBAY (*) Dr. Bahriye ŞEN (0 ) Gebelik, dolaşım ve kalp üzerine fonksiyonel yük getiren fizyolojik bir olaydır.

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Dersin sonuna yaklaşıyoruz, son birkaç dersimizin birazında toplumsal konular işleyeceğiz ve sonra da ne

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI 0 i GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI Ankara 2014 i Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

Kürtaj risk oranı düşük bir işlemdir. Bu işlem ne kadar erken yapılırsa risk o kadar azalacaktır.

Kürtaj risk oranı düşük bir işlemdir. Bu işlem ne kadar erken yapılırsa risk o kadar azalacaktır. Her yıl pek çok kadın yaptırdığı veya yaptırmak zorunda kaldığı cerrahi bir müdahaledir. Uygun şartlarda yapıldığında düşük risk içeren bir operasyondur. Kürtaj kararı verdiğinizde bu operasyonu ne kadar

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı