KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD"

Transkript

1 KOAH Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD TANIM: KOAH, tam reversibl olmayan havayolu obstrüksiyonu (ve hava akımlarında azalma) ile karakterli, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Havayolu obstrüksiyonu, temel olarak, akciğerlerin maruz kaldıkları zararlı partiküllere (özellikle sigara dumanına) karşı geliştirdikleri yangı sonucu gelişir ve progresiftir. TANI: KOAH tanısı şu özellikleri taşıyan her bireyde akla gelmelidir: Öksürük, balgam çıkarma, ya da nefes darlığı yakınmaları ya da risk faktörlerine (sigara dumanı, mesleki ya da çevresel etkenler) maruziyet öyküsü Bu özellikleri tanımlayan bireylerde tanı spirometri ile konur. Spirometrik inceleme, hem bronkodilatatör öncesinde, hem de sonrasında yapılmalıdır ve tam reversibilite olmadığı gözlenmelidir. Bronkodilatatör sonrası alınan ölçümde FEV1/FVC oranının %70 olması KOAH tanısı koydurur. Tablo 1 de spirometri sonuçlarına göre KOAH sınıflaması gösterilmiştir (ATS/ERS sınıflaması) (1): Tablo 1. ATS/ERS rehberine göre KOAH sınıflaması Ciddiyet düzeyi Post-bronkodilatatör FEV1/FVC FEV1 (beklenenin %si) Risk grubu* > Hafif Orta Ciddi Çok ciddi 0.7 < 30 * Sigara içen ya da kirli ortamlara maruz kalan ve öksürük, balgam ya da dispne tanımlayan bireyler Spirometrik değerler (ve tabloda gösterilen sınıflama) KOAH lı hastaların durumu, ve bununla ilişkili olarak prognozu hakkında bir fikir sağlasa da, genel olarak tek başına kesin sonuçlara varma olanağı vermemektedir. Spirometri ile birlikte, vücut kitle indeksi (VKİ = BMI), dispne düzeyi ve ekzersiz kapasitesinin de dikkate alınmasının hastaların durumu ve hastalığın seyri hakkında daha doğru bilgi verdiği düşünülmektedir (2). VKİ (ağırlık kg / boy 2 m 2 ) nin 21 in altında olduğu olgularda mortalitenin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Dispne düzeyi, Medical Research Council in geliştirdiği skalaya göre ölçülebilir (Tablo 2). Tablo 2. Dispne düzeyinin ölçülmesinde kullanılan Medical Research Council skalası Skor Dispne düzeyi 0 Yalnızca aşırı ekzersiz sırasında dispne 1 Hızlı yürürken ya da yokuş çıkarken oluşan dispne 2 Düz yolda, aynı yaştaki diğer kişilere göre daha yavaş yürümeye neden olan ya da arada durma ihtiyacı uyandıran dispne 3 Düz yolda 100 metre ya da birkaç dakika yürümekle durma ihtiyacı uyandıran dispne 4 Evden çıkmaya izin vermeyen ya da giyip soyunurken bile ortaya çıkan dispne 72

2 TEDAVİ: Sigaranın bırakılması / bıraktırılması: Sigara alışkanlığı, bir sağlık merkezine herhangi bir nedenle başvuran tüm hastalarda sorgulanmalı ve sigara içenlere bırakmaları için yardım teklifinde bulunulmalıdır. Sigara alışkanlığının tedavisi, uzun süreli bırakma başarılıncaya dek sürdürülmelidir. Sigarayı bırakmaya yönelik hekim desteği ne denli yoğunsa, başarı oranı da o denli yüksek olmaktadır. Bu desteğin temel aşamaları aşağıda özetlenmiştir (3): 1. Sorgulayın (Ask): Yukarıda belirtildiği gibi, tüm hastalara sistematik olarak sigara alışkanlığı olup olmadığı sorulmalıdır. Mümkünse, sigara alışkanlığı hastanın dosyasına her başvurusunda kaydedilmelidir. 2. Öğütleyin (Advise): Tüm sigara içenlere, mutlaka, kuvvetle ve net bir ifadeyle sigarayı bırakmaları tavsiye edilmelidir. 3. Değerlendirin (Assess): Hastanın sigarayı bırakmaya ne denli istekli olduğunu değerlendirin. 4. Yardım edin (Assist): Hastaya bırakmak için bir plan yapmasında yardımcı olun. Bu amaçla, pratik öğütler verin, ilaç tedavisi seçenekleri konusunda bilgi verin ve uygun tedaviyi başlayın. 5. Planlayın (Arrange): İzlem için bir randevu ayarlayın. Bırakma denemesinin nasıl gittiğinin sorgulanacağı ve ek destek verilecek olan bu görüşme(ler) poliklinikte yüz yüze ya da telefonla yapılabilir. Bırakma konusunda kesin niyetli tüm hastalara farmakolojik destek (nikotin replasmanı ve/veya bupropion) teklif edilmelidir (4). Stabil dönemde KOAH tedavisi - farmakolojik tedavi: KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar semptomları semptomların hafiflemesini ya da tümüyle yok olmasını sağlamakta, ekzersiz kapasitesini arttırmakta, alevlenmelerin sayısını ve şiddetini azaltmakta ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Halen, sigara bırakma dışında hiçbir tedavi yaklaşımı solunum fonksiyonlarındaki bozulmayı etkilememektedir. İlaçların inhalasyon yoluyla kullanımı tercih edilmektedir. Bronkodilatatör tedaviyle FEV1 düzeylerinde görece sınırlı düzelmeler sağlanmakla birlikte, buna akciğer volümlerinde önemli azalmalar eşlik edebilmekte; bu da, semptomların (özellikle nefes darlığının) şiddetinin belirgin düzeyde azalmasını sağlamaktadır. Bronkodilatatörler: Tüm bronkodilatatörlerin (antikolinerjikler, beta2 agonistler ve metilksantinler) temel etki mekanizması bronş düz kaslarının gevşemesidir. Sağlanan bronkodilatasyon ekspiriumda akciğerlerin daha iyi boşalmasını, bu şekilde fonksiyonel rezidüel kapasitesinin azalmasını sağlamaktadır. Akciğer volümlerinin azalması, hastanın kompliyans eğrisinin daha avantajlı bir bölümünde solumasına, dolayısıyla daha az enerji harcamasına, solumakta daha az güçlük çekmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda, ekzersizle dinamik hiperinflasyon gelişmesi de önlenebilmekte ya da geciktirilebilmektedir (5, 6). Bronkodilatatör kullanımında şekil 1 deki algoritma önerilmektedir (1). 73

3 KOAH tanısının doğrulanması Aralıklı semptomlar (öksürük, efor dispnesi, hırıltılı solunum Gerektiğinde kısa etkili bronkodilatatör (inhale beta2 agonist, antikolinerjik) Sürekli semptomlar Uzun etkili bronkodilatatör ya da günde dört kez kısa etkili bronkodilatatör + gerektiğinde kısa etkili bronkodilatatör Yetersiz düzelme? Farklı sınıftan bronkodilatatör ya da Kombine bronkodilatatör (+ inhale steroid) Yetersiz düzelme? Ek teofilin Şekil 1. KOAH ın stabil dönemi için ATS/ERS ortak rehberinde önerilen tedavi algoritması Kısa etkili bronkodilatatörler, kısa sürede ekzersiz toleransını arttırmaktadır (7). Uzun etkili beta2 agonistler, yaşam kalitesini kısa etkili antikolinerjiklere oranla daha fazla arttırmakta (8); plaseboya oranla da, semptomları ve kısa etkili bronkodilatatör ihtiyacını ve alevlenme sayısını anlamlı düzeyde azaltmaktadır (9). Antikolinerjiklerle beta2 agonistlerin kombine edilmesi daha etkin bronkodilatasyon sağlamakta ve alevlenme sayısının daha azalmasına neden olmaktadır (10). Benzer şekilde, uzun etkili beta2 agonistlerin teofilin ile birlikte kullanılmasıyla da daha etkin bronkodilatasyon oluşmaktadır (11). Glukokortikoidler: Glukokortikoidlerin stabil KOAH tedavisindeki etkinliği astımdakine göre çok daha zayıftır. Yapılan çalışmalarda, FEV1 düzeyinde küçük bir artış ve, varsa, bronş hiperreaktivitesinde azalma sağlayabildikleri gösterilmiştir (12). FEV1 düzeyinin %50nin altında olduğu ileri obstrüksiyonlu olgularda, alevlenme sayı ve şiddetini azalttıkları ve yaşam kalitesine olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir (13). Bunlara karşılık, KOAH ta en önemli ölçüt olarak kabul edilen yıllık FEV1 azalmasına (hastalığın seyrine) hiç etkilerinin olmadığı tüm çalışmalarda net olarak gözlenmiştir. 74

4 Uzun etkili beta2 agonistlerin inhale steroidlerle kombinasyonunun değerlendirildiği çalışmalarda, her iki ilacın yalnız kullanımına göre daha iyi bronkodilatasyon ve semptomlarda daha belirgin düzelme elde edildiği gösterilmiştir. Kombinasyonun olumlu etkisi özellikle ciddi KOAH lılarda gözlenmiştir (14). KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların çeşitli klinik parametreler üzerine etkileri Tablo 3 de özetlenmiştir. Tablo 3. KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların temel klinik parametreler üzerine etkisi (ATS/ERS rehberinden modifiye edilmiştir). FEV1 Akciğer Dispne Yaşam Alevlenme Ekzersize Yan etki volümleri kalitesi dayanıklılık Kısa etkili beta ?? + Az agonist İpratropium Az Uzun etkili Minimal beta2 agonist Tiotropium Minimal İnhale steroid +? + + +? Az Teofilin ? + Önemli +: Parametre üzerine olumlu etkisi vardır. -: Parametre üzerine olumlu etkisi yoktur.?: Parametre üzerine etkisi araştırılmamıştır. Uzun süreli oksijen tedavisi (USOT): Uzun süreli oksijen tedavisi sağkalım süresini, ekzersiz performansını, uyku niteliğini ve zihinsel etkinlik düzeyini arttırmaktadır. USOT için temel endikasyon PaO2 düzeyinin 55 mmhg nın ya da oksijen satürasyonunun %88 in altında olmasıdır. Kor pulmonale ya da sekonder polisitemi varlığında endikasyon sınırı PaO2 için 60 mmhg ya çekilir. Tedavide temel hedef te, istirahat, uyku ve efor sırasında arteriyel oksijen satürasyonunun %90 ın üstünde tutulmasıdır. Bunun için, verilecek oksijen miktarı istirahat sırasında ayarlanır. Efor ve uyku sırasında, istirahat sırasında verilen oksijen miktarı 1 lt/dk arttırılır. KOAH alevlenmelerinin tedavisi: KOAH alevlenmeleri pek çok sorundan kaynaklanmaktadır. Bunların en başında trakeobronşiyal sistem enfeksiyonları ve pnömoni gelmekle birlikte; sağ veya sol kalp yetmezliği veya aritmiler, pulmoner emboli, spontan pnömotoraks,oksijenin uygunsuz kullanımı, çeşitli ilaçlar (hipnotikler, trankilizanlar, diüretikler, vb), çeşitli metabolik hastalıklar (diyabet, elektrolit bozukluğu, vb), beslenme bozukluğu, solunum kasları yorgunluğu ve diğer bazı hastalıklar (gastrointestinal kanama, vb) da alevlenmelere neden olabilmektedir. Hastalara yaklaşımda ve tedavilerinin düzenlenmesinde, semptomların en kısa sürede hafifletilmesinin yanısıra, altta yatan sorunun iyi tanımlanması ve ona yönelik özgül girişimlerin uygulanması gerekmektedir. Alevlenmelerde bronkodilatatör tedavisi: Alevlenmelerde hangi bronkodilatatör grubunun kullanılması gerektiğini araştıran kontrollu çalışmalar, yüksek dozlarda kullanılan kısa etkili bronkodilatatörler (beta2-agonist ve ipratropium) arasında etkinlik farkı olmadığını göstermektedir (15, 16). Nebülize salbutamol ile SC terbutalin karşılaştırıldığında, yalnızca salbutamol grubundaki hastaların iyilik hissi, dispne skoru ve solunum sayısında anlamlı düzelme olduğu gözlenmiştir (17). Bir kısa etkili bronkodilatatöre ikincisinin eklenmesine ilişkin çalışmalar, genel olarak, yeterli dozlar kullanıldığında, ikinci bronkodilatatörünün solunum fonksiyon testlerinde ve semptom 75

5 skorlarında ek bir düzelme sağlamadığını göstermektedir (18-21). Diğer yandan, iki çalışmada, semptom skorlarında fark olmamakla birlikte, FEV1 ve PEFR düzeylerinin daha yükselebildiği gözlenmiştir (22, 23). İlginç bir şekilde, alevlenmelerde optimal bronkodilatatör dozunun belirlenmesine yönelik nitelikli bir çalışma bulunmamaktadır. Sonuçlarından yararlanılabilecek, stabil dönemdeki hastalarda yapılmış dört çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları maalesef hazır reçeteler sağlayamamakta, bronkodilatatörlere kişisel duyarlılıkta önemli farklar olduğunu göstermektedir. Genel olarak, doz arttırıldıkça etkinlik artmakta ama, beklendiği üzere, yan etkiler de daha yüksek oranda gelişmektedir. İnhale bronkodilatatörlere teofilin eklenmesi konusunda yapılan iki çalışmada, böyle bir kombine tedavinin FEV1 düzeyinde ve semptom skorunda ek düzelme sağlamadığı saptanmıştır (24). Buna karşılık, acil servise başvuran hastalarda yapılan bir başka çalışmada, IV aminofilin uygulanan hastalarda hospitalizasyon oranı daha düşük bulunmuştur (25); ancak çalışma popülasyonunun KOAH lıların yanısıra astım kriziyle başvuranları da içermesi nedeniyle, bu sonucun çekinceyle değerlendirilmesi gerekir. Alevlenmelerde bronkodilatatör tedavisine ilişkin bir başka konu, inhalasyonla kullanılan ilaçların verilme yoludur. Ölçülü doz inhaler ile nebülizatör kullanımını karşılaştıran çok sayıda araştırma bir meta-analiz ile derlenmiştir (26). Bu iki uygulama yöntemi arasında bir etkinlik farkı bulunmamıştır. Ancak, bu meta-analizin bazı zayıf yönlerinin vurgulanmasına gerek vardır. Öncelikle, sonuçlar yalnızca solunum fonksiyon testleri dikkate alınarak derlenmiş, tedavi etkinliğinin değerlendirmesinde önem taşıyan, dispne düzeyi, semptomların süresi, hastanede kalma süresi gibi diğer parametreler hakkında bilgi verilmemiştir ya da bu alanda yeterli veri yayınlanmamıştır. Diğer önemli konu da, ölçülü doz inhaler ile standart dozda bronkodilatatör uygulanarak nebülizatörle karşılaştırma yapılan çalışmalarda, nebülizatör kullanımının sonuçları daha iyi bulunmuştur. Bu analizden iki temel sonuç çıkarılabilir. İnhalasyonla bronkodilatatör uygulamasında temel etkinlik belirleyicisi ilaç dozudur. Yüksek dozlar, ölçülü doz inhalerler ile (spacer yardımıyla ya da olmadan) verildiğinde, nebülizatör kullanımından farklı olmayan düzeyde bronkodilatasyon sağlanabilmektedir. Nebülizatör kullanımına, genel olarak hafif/orta şiddetteki alevlenmelerde gerek olmamakta, inhaler kullanamayan ya da spacer edinemeyen ya da kullanma tekniğinin yakından izlenemediği olgularda önerilmektedir. Seçim yaparken, hastanın kullanma becerisi, maliyet, yan etkiler vb etkenler dikkate alınmalıdır. Toraks Derneği nin hazırladığı KOAH tanı ve tedavi rehberinde, orta-ağır alevlenmelerde kullanılabileceği belirtilen bronkodilatatör dozu üst sınırları aşağıda belirtilmiştir: Beta2-agonistler: Ölçülü doz inhaler (ÖDİ): 6-8 sıkım / saat Nebülizatör: 2.5 mg / saat İpratropium bromid: ÖDİ: 6-8 sıkım / 3-4 saat (Ülkemizde artık ipratropiumun ÖDİ formu olmaması nedeniyle, salbutamol ile kombine formu bu dozlarda kullanılabilir) Nebülizatör: 0.5 mg / 4-8 saat Teofilin için de rehberde klasik dozlar önerilmektedir (yükleme: 5-6 mg/kg/20 dk; idame: 0.5 mg/kg/saat). Orta-ağır şiddette alevlenme ile gelen dispneik bir KOAH lıda ÖDİ kullanımının güçlüğü nedeniyle spacer kullanılması tedavinin etkinliğini ve hastanın konforunu arttıracaktır. Alevlenmelerde antibiyotikler: Bronkoskopi çalışmaları, alevlenmelerin yaklaşık %50 sinde, alt solunum yollarında bakterilerin çok yüksek konsantrasyonlarda saptandığını ve olasılıkla bu olgularda, alevlenmelerden sorumlu olduğunu göstermektedir. KOAH alevlenmelerinde antibiyotik kullanımında, en sık referans alınan araştırma, 1987 de yayınlanan Anthonisen in çalışmasıdır (27). Bu çalışmada, KOAH alevlenmesi olan hastalar, başvuru semptomlarına göre üç gruba ayrılmışlardır: Grup 1, dispne ve balgam miktarında artma olan ve balgamın pürülan olduğu hastalar olarak tanımlanmış; Grup 2 yi bu semptomlardan ikisi, Grup 3 ü bir semptomu olan olgular oluşturmuştur. Hastalar antibiyotik ve plasebo tedavisine randomize edilmiş, Grup 3 te antibiyotik ve plasebo alanlarda klinik olarak bir fark olmazken, Grup 2 de klinik olarak sınırlı, ancak istatistiksel olarak anlamlı, Grup 1 de klinik olarak anlamlı farklar gözlenmiştir. Aynı konuda yapılan bir başka araştırmada, antibiyotik endikasyonunu belirleyen temel kriterin pürülan balgam olduğu gösterilmiştir (28). Bu çalışmada, pürülan balgamın pozitif balgam kültürü olan 76

6 86 olgudan 73 ünde ve kantitaif kültüründe > 10 7 cfu düzeyinde üreme olan 71 olgudan 67 sinde bulunduğu saptanmıştır (duyarlılık: % 84 94, özgüllük: % 77 84). Bu nedenle, üç semptomu birden olan hastalara mutlaka antibiyotik tedavisi başlanması, iki semptomu olanlarda da antibiyotik seçeneğinin dikkate alınması, bu iki semptomdan biri balgam pürülansı ise, antibiyotik verilmesi önerilmektedir. Bir başka çaılşmada da, alevlenme nedeniyle mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda, antibiyotik verilmediğinde, mortalitenin arttığı ve hastane kökenli pnömoni gelişme riskinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir (29). Dolayısıyla, invaziv ya da non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanan, ciddi alevlenmesi olan hastalarda da antibiyotik verilmesi gerekmektedir. Belirtilen bu klinik yaklaşımlarla antibiyotik tedavisi endikasyonu konulan hastalarda, ilaç seçimi için olası etkenlerin bilinmesine gerek vardır. Alevlenmelerden en sık sorumlu olan bakteriler, S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis tir; ancak, ciddi havayolu obstrüksiyonu, hipoksemisi, malnütrisyonu, sık hospitalizasyon ve/veya antibiyotik kullanım öyküsü olan olgularda Gram (-) basiller artan sıklıkta izole edilmektedir (30,31). Farklı ağırlıktaki hasta gruplarında olası etkenler ve ampirik antibiyotik önerileri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4. KOAH alevlenmelerinde olası etkenler ve ampirik antibiyotik seçenekleri Alevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler İlk seçenek antibiyotikler* Hafif ve basit alevlenme (solunum H. influenzae Ampisilin / amoksisilin # yetmezliği ve ciddi obstrüksiyon yok, S. pneumoniae eşlik eden komorbidite yok, son yıl M. catarrhalis içinde üç ya da daha az alevlenme, son 3 ay içinde antibiyotik kullanımı yok) Orta-ağır şiddette, komplike olmayan alevlenme (son 1 ay içinde hospitalizasyon yok, son yıl içinde üç ya da daha az kez antibiyotik kullanımı, önceki alevlenmede ya da stabil dönemde balgamda P. aeruginosa bulunmaması) Orta-ağır şiddette, komplike alevlenme (son 1 ay içinde hospitalizasyon, son yıl içinde dört ya da daha fazla kez antibiyotik kullanımı, önceki alevlenmede ya da stabil dönemde balgamda P. aeruginosa bulunması) Enterik Gram (-) bakteriler (K. pneumoniae, Proteus, E. coli, Enterobacter vb) Enterik Gram (-) bakteriler (K. pneumoniae, Proteus, E. coli, Enterobacter vb) P. aeruginosa Beta-laktam + betalaktamaz inhibitörü 2. ve 3. kuşak sefalosporinler P. aeruginosa ya etkili florokinolonlar (siprofloksasin yükse k doz levofloksasin) P. aeruginosa ya etkili beta-laktam antibiyotikler Diğer seçenekler* Beta-laktam + betalaktamaz inhibitörü 2. kuşak sefalosporinler Makrolidler (H. influenzae ye etkili olanlar azitromisin, klaritromisin, roksitromisin) Ketolidler (telitromisin) Solunum yolu etkenlerine etkili florokinolonlar (levofloksasin, moksifloksasin) * Sıralamada öncelik yoktur. # H. influenzae ve M. catarrhalis suşlarının sırasıyla %20-35 ve %90 oranında beta-laktamaz üretmelerine karşın, yalnızca beta-laktam önerilmesinin nedeni, bu hastaların alevlenmelerinin hafif olması, tedavi başarısızlığının ciddi sorunlara yol açmayacak olması; zaten sık alevlenme geçirmemeleri ve antibiyotik kullanmamaları nedeniyle, beta-laktamaz üreten suşlar olma olasılığının görece düşük olmasıdır. Bu sayede, daha akılcı bir antibiyotik kullanımı hedeflenmektedir. Bilindiği gibi, sözü geçen makrolidler bu üç bakteriye tkilidir. Atipik bakterilerin KOAH alevlenmelerindeki önemi henüz net olmadığından, bu açıdan ek bir avantaj beklenmemektedir. Son üç ay içinde beta-laktam kullanan ya da penisilin allerjisi olan hastalarda ilk seçenektirler. Bu florokinolonlar, alevlenme etkenlerine etkinlik düzeylerinin yüksek olması, akciğer dokusu ve solunum yolu sekresyonlarında yüksek konsantrasyonlara ulaşmaları ve iyi bakteriyel eradikasyon sağlamaları nedeniyle ilk seçenek olarak düşünülebilirler, ancak kullanım sıklığının artmasının direnç gelişme riskini arttırabileceği unutulmamalıdır. Bu hastalarda balgam kültür-antibiyogramı yapılması önerilir. Etkene ve direnç sonuçlarına göre, başlanan ampirik tedavi yeniden düzenlenebilir, daha dar spektrumlu bir ilaç seçilebilir. 77

7 Alevlenmelerde kortikosteroidler: Tablo 5 de KOAH alevlenmelerinde sistemik steroid kullanımının etkinliğini araştıran çalışmalar özetlenmiştir. Sistemik steroid uygulaması, genel olarak, hastanın semptomlarının daha hızlı gerilemesini, solunum fonksiyonlarının daha hızlı düzelmesini sağlamakta, hastanede kalış süresini kısaltmakta; ancak iki haftadan daha uzun süreli uygulamalarda ek bir yarar sağlamamakta, bir sonraki alevlenmeye kadar olan süreyi uzatmamaktadır. Yapılan çalışmalar, optimal tedavi süresinin gün olduğunu göstermektedir (32); ancak, doz ve sürenin belirlenmesinde, hastadaki steroid yan etkileri açısından risk faktörleri (yaş, osteoporoz, diabetes, hipertansiyon vb) dikkate alınmalıdır. Tablo 5. KOAH alevlenmelerinde sistemik steroid kullanımının etkinliğini araştıran çalışmaların sonuçları Sistemik steroid doz ve süresi MP 0.5 mg/kg/6 s. 3 gün MP 1 x 100 mg Hidrokortizon 1 x 100mg Prednizon 60 mg - 3 gün Prednizolon 30 mg - 14 days MP 125 mg / 6 s. 3 gün >> PO (2 / 8 hafta) MP metil prednizolon Günlük dozun MP* Etkinlik Kaynak eşdeğeri mg FEV1 Albert RK. Ann Intern Med 1980; 92: mg Acil Servis te kalış süresi Emerman CL. Chest 1989; 95: 563 FEV1 20 mg FEV1 (Yalnızca 6. saatte) Bullard MJ. Ann Emerg Med 1996: 14: mg FEV1 Thompson WH. AJRCCM 1996;154: mg FEV1 Davies L. Hastanede kalış süresi Lancet 1999; 354: mg FEV1 Niewoehner DE. Hastanede kalış süresi NEJM 1999; 340: 1941 Bu tür hastalarda, sistemik yerine görece yüksek dozda nebülize steroid kullanılması düşünülebilir. Buna ışık tutabilecek tek bir kontrollu çalışma yayınlanmıştır (33). Bu çalışmada, olgular üç gruba ayrılmış; birinci gruba (n = 71) 3 gün budezonid 4 x 2000 µg, ikinci gruba (n = 62) yine 3 gün prednizolon 2 x 30 mg / 12 saat, son gruba (n = 66) plasebo verilmiştir. En yüksek etkinlik sistemik steroid grubunda olmakla birlikte, her iki aktif ilaç grubunda plasebo grubuna göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Alevlenmelerde mukoaktif ilaçlar: Mukoaktif ilaçlar KOAH alevlenmelerinde sık kullanılmakla birlikte, bu hasta grubunda yapılmış altı kontrollu çalışma vardır. Bu çalışmalarda domiodol, bromeksin, ambroksol, S- karboksimetilsistein, N-asetil sistein ve potasyum iyodür kullanılmıştır. Bu çalışmaları derleyen meta-analizde (34) elde edilen temel sonuçlar şunlardır: Alevlenme süresi kısalmamaktadır, FEV1 düzeyinde anlamlı bir değişiklik olmamaktadır. Ekspektorasyonun izlendiği beş çalışmadan ikisinde, ekspektorasyon güçlüğünde azalma olduğu gözlenmiştir (diğer üç çalışmada, fark bulunmamıştır). N-asteil sistein (NAC) ile yapılan tek çalışmada, alevlenmelerde solunum fonksiyonlarına, nefes darlığı düzeyine ve hastanede kalış süresine anlamlı etkisinin olmadığı gösterilmiştir (35). Buna karşılık N-asetil sistein ile KOAH stabil dönemindeki etkinliğine ilişkin sekiz kontrollu çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmaların sonuçları derlendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde, KOAH alevlenmesi gelişme riskini %23 oranında azalttığı görülmektedir (36). Benzer şekilde, yine NAC ile stabil KOAH lı hastalarda yapılan büyük, çok merkezli bir çalışmada, ilacın, inhale steroid kullanmayan hastalarda, alevlenme gelişme riskini yaklaşık %30 düzeyinde azalttığı gözlenmiştir (37). 78

8 KAYNAKLAR 1. ATS/ERS Task Force. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004; 23: Celli BR, Cote CG, Marin JM, Casanova C, Montes de Oca M, Mendez RA, Pinto Plata V, Cabral HJ. The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med Mar 4;350: Office of the Surgeon General. Tobacco cessation guideline. (www.surgeongeneral.gov/tobacco/default.htm ) 4. Fiore MC. US public health service clinical practice guideline: treating tobacco use and dependence. Respir Care 2000; 45: Celli B, ZuWallack R, Wang S, Kesten S. Improvement in resting inspiratory capacity and hyperinflation with tiotropium in COPD patients with increased static lung volumes. Chest 2003; 124: O Donnell DE, Lam M, Webb KA. Spirometric correlates of improvement in exercise performance after anticholinergic therapy in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Belman MJ, Botnick WC, Shin JW. Inhaled bronchodilators reduce dynamic hyperinflation during exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153: Dahl R, Greefhorst LA, Nowak D et al. Inhaled formoterol dry powder versus ipratropium in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: Jones PW, Bosh TK. Quality of life changes in COPD patients treated with salmeterol. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: Combivent trialists. In COPD, a combination of ipratropium and albuterol is more effective than either agent alone. Chest 1994; 105: ZuWallack RL, Mahler DA, Reilly D et al. Salmeterol plus theophylline combination therapy in the treatment of COPD. Chest 2001; 119: Pauwels RA, Lofdahl C-G, Laitinen LA et al. Long-term treatment with inhaled budesonide in patients with mild chronic obstructive pulmonary disease who continue smoking. New Engl J Med 1999; 340: Burge PS, Calverley PM, Jones PW et al. Randomised, double blind, placebo controlled study of fluticasone propionate in patients with moderate to severe COPD: the ISOLDE trial. BMJ 2000; 320: Calverley PM, Pauwels RA, Vestbo J et al. Combined salmeterol and fluticasone in the treatment of COPD: a randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: Karpel JP, Pesin J, Greenberg D, Gentry E. A comparison of the effects of ipratropium bromide and metaproterenol sulfate in acute exacerbations of COPD. Chest 1990; 98(4): McCrory DC, Brown CD. Anti-cholinergic bronchodilators versus beta2-sympathomimetic agents for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2002; 4: CD Zehner WJ Jr, Scott JM, Iannolo PM, Ungaro A, Terndrup TE. Terbutaline vs albuterol for out-ofhospital respiratory distress: randomized, double-blind trial. Acad Emerg Med 1995;2(8): O'Driscoll BR, Taylor RJ, Horsley MG, Chambers DK, Bernstein A. Nebulised salbutamol with and without ipratropium bromide in acute airflow obstruction. Lancet. 1989; 24; 1(8652): Moayyedi P, Congleton J, Page RL, Pearson SB, Muers MF.Comparison of nebulised salbutamol and ipratropium bromide with salbutamol alone in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1995;50(8): Patrick DM, Dales RE, Stark RM, Laliberte G, Dickinson G.Severe exacerbations of COPD and asthma. Incremental benefit of adding ipratropium to usual therapy. Chest 1990;98(2): Rebuck AS, Chapman KR, Abboud R, Pare PD, Kreisman H, Wolkove N, Vickerson F. Nebulized anticholinergic and sympathomimetic treatment of asthma and chronic obstructive airways disease in the emergency room. Am J Med 1987;82(1): The COMBIVENT Inhalation Solution Study Group. Routine nebulized ipratropium and albuterol together are better than either alone in COPD. Chest Dec;112(6):

9 23. Karpel JP, Kotch A, Zinny M, Pesin J, Alleyne W. A comparison of inhaled ipratropium, oral theophylline plus inhaled beta-agonist, and the combination of all three in patients with COPD. Chest 1994;105(4): Rice KL, Leatherman JW, Duane PG, Snyder LS, Harmon KR, Abel J, Niewoehner DE. Aminophylline for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. A controlled trial. Ann Intern Med 1987;107(3): Wrenn K, Slovis CM, Murphy F, Greenberg RS. Aminophylline therapy for acute bronchospastic disease in the emergency room. Ann Intern Med 1991;115(4): Turner MO, Patel A, Ginsburg S, FitzGerald JM. Bronchodilator delivery in acute airflow obstruction. A meta-analysis. Arch Intern Med 1997;157(15): Anthonisen NR, Manfreda J, Warren CP, Hershfield ES, Harding GK, Nelson NA Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med;106(2): Stockley RA, O'Brien C, Pye A, Hill SL.Relationship of sputum color to nature and outpatient management of acute exacerbations of COPD. Chest 2000;117(6): Nouira S, Marghli S, Belghith M, Besbes L, Elatrous S, Abroug F. Once daily oral ofloxacin in chronic obstructive pulmonary disease exacerbation requiring mechanical ventilation.: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2001; 358(9298): Sayıner A, Okyay N, Ünsal İ, Çolpan N. Infective exacerbations of COPD. Chest 1999;115(5): Eller J, Ede A, Schaberg T, Niederman MS, Mauch H, Lode H. Infective exacerbations of chronic bronchitis: relation between bacteriologic etiology and lung function. Chest 1998;113(6): Sayıner A, Aytemur ZA, Cirit M, Ünsal İ. Systemic glucocorticoids in severe exacerbations of COPD. Chest 2001; 119(3): Maltais F, Ostinelli J, Bourbeau J, Tonnel AB, Jacquemet N, Haddon J, Rouleau M, Boukhana M, Martinot JB, Duroux P. Comparison of nebulized budesonide and oral prednisolone with placebo in the treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(5): Bach PB, Brown C, Gelfand SE, McCrory DC; American College of Physicians-American Society of Internal Medicine; American College of Chest Physicians. Management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a summary and appraisal of published evidence. Ann Intern Med 2001;134(7): Black PN, Morgan-Day A, McMillan TE, Poole PJ, Young RP. Randomised, controlled trial of N- acetylcysteine for treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. BMC Pulm Med 2004; 4(1): Grandjean EM, Berthet P, Ruffmann R, Leuenberger P. Efficacy of oral long-term N-acetylcysteine in chronic bronchopulmonary disease: a meta-analysis of published double-blind, placebocontrolled clinical trials. Clin Ther 2000;22(2): Decramer M, Rutten-van Molken M, Dekhuijzen PN, Troosters T, van Herwaarden C, Pellegrino R, van Schayck CP, Olivieri D, Del Donno M, De Backer W, Lankhorst I, Ardia A. Effects of N- acetylcysteine on outcomes in chronic obstructive pulmonary disease (Bronchitis Randomized on NAC Cost-Utility Study, BRONCUS): a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005;365(9470):

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy Inhalation Therapy in Intensive Care Unit Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi Dilaver Taş, Ersin Demirer GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Özet Solunumsal yoğun bakım ünitelerinde,

Detaylı

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik fibrozis (KF); otozomal resesif geçişli, beyaz ırkta sık görülen bir genetik hastalıktır.

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Öksürük. Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4): 525-539

Öksürük. Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4): 525-539 Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* * Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL Öksürük sağlıklı kişilerde pek görülmez. Ancak ortaya çıktığında

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

AKUT BRONŞİT TEDAVİSİ

AKUT BRONŞİT TEDAVİSİ AKUT BRONŞİT TEDAVİSİ Antibiyotikler Gerekli mi? Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Bülbül Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon GİRİŞ Akut bronşit; trakeobronşiyal ağacın

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları

CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2013; 61(1): 63-70 Geliş Tarihi/Received: 20/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/03/2012 CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları Nejat ALTINTAŞ 1,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01. EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.2012 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı madde: Yardımcı madde olarak, kapsül başına 5.5 mg laktoz monohidrat içermektedir. Laktoz monohidrat süt proteini içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı madde: Yardımcı madde olarak, kapsül başına 5.5 mg laktoz monohidrat içermektedir. Laktoz monohidrat süt proteini içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPIRIVA 18 g İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her inhalasyon tozu kapsülü, 18 mikrogram tiotropium a eşdeğer,

Detaylı

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi nın Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi Yavuz DEMİRARAN 1, Ali Nihat ANNAKKAYA 2, Gülgün Elif AKÇALI 1, Reşat YEŞİLOĞLU 2, Buket KOCAMAN 1, Gülbin SEZEN 1, Abdulkadir İSKENDER 1 1 Abant İzzet Baysal

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı