SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de"

Transkript

1 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler yaparak ortak projeler konusunda anlaflt. Tak m, altyap çal flmalar n gelifltirmek için yapt görüflmelerden birini de Portsmouth'la yapt. Kulübün Londra'da genç yeteneklerden oluflan bir altyap tak m kurma projesine Tottenham'dan tam destek geldi. Devam sayfa de SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de D YARBAKIR LE LONDRA ARASINDA SPOR KÖPRÜSÜ Tottenham' n ünlü teknik direktörü Harry Redknapp, Suat Önen, Behzat Turgut, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ve Halkevi Direktörü brahim Do ufl'la sohbet etti. Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Nisan 2010 dan itibaren Ankara Anlaflmas baflvuru koflullar de ifliyor sayfa 15 te Londra'dan karak fl manzaralar sayfa 8 de Charalambous'tan ailelere "çözüm" sözü sayfa 3 te Sermayê Ewropayê qerisand R.27 Yozlaflma ve çeteleflmeye karfl protesto yürüyüflü yap ld sayfa 4 te 'Charlie Chaplin: Büyük Londral sayfa 19 da NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Dracula dan sansasyon yaratacak albüm Dracula n n y ld z Christopher Lee heavy metal albümü yay nlayacak. Karanl k rollerin vazgeçilmez oyuncusu ve Kont Dracula olarak sinemaseverlerin haf zalar na kaz nan Lee, kutsal Roma Cermen mparatorlu u nun kurucusu hakk nda flark lar kaydetti. 87 yafl ndaki oyuncunun Charlemagne: By the Sword And the Cross ad n verdi i albümü mart ay nda piyasaya sürülecek. Lee, geçen y l n ekim ay nda flövalye ilan edilmiflti. Kendisi de böyle bir albüm yapman n oldukça beklenmedik oldu unu kabul eden tecrübeli oyuncu, albümünün prodüktörlü ünü talyan besteci ve yap mc Marco Sabiu nun üstlendi ini, flark lar n da onun imzas n tafl d n ve albümün türünün senfonik metal olarak nitelendirilebilece ini söyledi. Lee, Mart ay nda albümüm yay nland nda sansasyon yaratacak diye konufltu. Christopher Lee, 2006 y l nda Revelation adl bir albüm yay nlam flt. James Bond u Sam Mendes yönetecekmifl Bir sinema efsanesi haline gelmifl filmlerden biri olan James Bond serisiyle ilgili geliflmeler birer birer duyulmaya bafll yor. Filmin senarist kadrosunda anlafl lan isimlerden birinin Peter Morgan oldu unun duyulmas - n n ard ndan, yönetmen koltu- unda oturacak isim konusunda da söylentiler dönmeye bafllad bile. Kate Winslet in kocas, baflar l yönetmen Sam Mendes in 23. James Bond filmine imza atmas bekleniyor. Filmin baflrolünde 007 olarak sinemaseverlerin karfl s na ç kan ngiliz oyuncu Daniel Craig, Mendes ile Azap Yolu/Road to Perdition da birlikte uyumlu bir flekilde çal flm flt. Filmin yap mc l n üstlenen Michael G Wilson ve Barbara Broccoli, Morgan n Quantum of Solace a nazaran daha konuflmal bir film yazmas n istiyor. Çünkü Quantum of Solace, az diyalog ve bol aksiyondan olufltu u için elefltirilmiflti. ngiltere'de Avatar ç lg nl had safhada 3 boyutlu film Avatar ngiltere'de izlenme rekorlar k r yor. Film ile ilgili internette 'hayran siteleri' kuruluyor "Titanic" filminin yönetmeni James Cameron un son filmi "Avatar", Birleflik Krall k ta da izlenme rekorlar k rarken, filmle ilgili internette "hayran siteleri" oluflturuluyor. Ülkede 4 haftad r gösterimde olan "Avatar" 58 milyon dolarl k gifle has lat yla, film listesinde birinci s radaki yerini koruyor. Bilim kurgu masal olan ve "Pandora" adl bir uyduda geçen "Avatar" filminin hayranlar n n oluflturdu u, "naviblue.com" sitesi ise filme yönelik hayranl n ç lg nl a dönüfltü ünü gözler önüne seriyor. Sitede "Avatar" olmak istedi ini söyleyenler, yüzlerini Avatar lar gibi maviye boyay p foto raflar n koyanlar, "Avatar" hayranlar na ne denmesi gerekti ine dair oylama yapanlar, hatta Avatar n oyuncak bebek koleksiyonculu una flimdiden bafllayanlar bile var. Guardian gazetesinden Orhan Pamuk a büyük övgü... Londra'da ngilizceye çevrilen son roman "Masumiyet Müzesi"yle ilgili bir konferans veren Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile ilgili Guardian gazetesinde genifl bir yaz ya yer verildi. Guardian gazetesi, Nobel ödüllü ilgili mücadelesini hariku- Türkiye'nin modernlikle yazar Orhan lade bir flekilde gözler Pamuk'un ngiliz önüne serdi i" belirtildi. kitabevi Waterstone's taraf ndan ocak ay n n kitab MASUM YET MÜZES, seçilen "Masumiyet UZUNLU UNU HAK Müzesi" roman na iliflkin ED YOR bir elefltiri yaz s na sayfalar nda yer verdi. Michael Gorra imzal elefltiride, Elefltirisine kitab n konusundan bahsederek bafllayan Gorra, "Roman k sa "Pamuk'un roman nda, olabilirdi, ama hangi k - Editor Birleflik Krall k ta hem 2 hem de 3 boyutlu olarak izlenebilen filmin galas, baflkent Londra da yap lm flt. : Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter : Haca Cheko s mlar n n ç kar lmas gerekti ini söylemek çok zor. Masumiyet Müzesi, uzunlu unu hak ediyor" ifadesini kulland. Masumiyet Müzesi'nin ngilizceye çevrilmesi ve Birleflik Krall k'ta yay mlanmas yla ngiliz gazeteleri, son zamanlarda sayfalar nda Pamuk'un son roman na iliflkin elefltirilere genifl yer veriyor EN Y ÇEV R K TABI ÖDÜLÜ ADAYLARI ARASINDA Bu arada bu hafta Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" roman n n, ngilizce olarak "2010 en iyi çeviri kitab ödülü" adaylar aras nda oldu u aç kland. New York'taki Rochester Üniversitesine ba l "Three Percent" adl uluslararas edebiyat internet sitesinin 2007 y l ndan bu yana verdi i ödülü bu y l kazananlar n 16 fiubatta aç klanmas bekleniyor. "Masumiyet Müzesini" Türkçeden ngilizceye Maureen Freely çevirdi. Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by : Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Nadal Ödülü El Pais yazar na... spanya n n en eski edebiyat ödülü olan Nadal Ödülü nün sahibi belli oldu. 54 yafl ndaki yazar ve gazeteci Clara Sanchez, prestijli ödülün sahibi oldu. Yazar, Lo que esconde tu nombre yani Ad n n Saklad klar adl roman yla ödülün sahibi oldu. Sanchez in kitab 80 li yafllardaki biri spanya da yaflayan eski bir Nazi, di eri ise Arjantin de yaflayan ve bir dönem Mauthausen toplama kamp nda esir edilmifl iki adam n hikâyesini konu al - yor. Kitapta, genç yafl nda hamile kalm fl bir kad n yavafl yavafl eski bir Nazi olan komflusunun kimli ini ve geçmiflini keflfediyor. Sanchez, spanya n n çok satan gazetesi El Pais için yaz - yor. Yazar n daha önce kaleme ald ve Frans zca, Almanca, Portekizce ve Yunancaya çevrilmifl sekiz kitab daha bulunuyor. Resmi kay tlara göre Michael Jackson öldürüldü News of The World gazetesi, Michael Jackson' n ölümüyle ilgili haz rlanan raporu yay mlad. Raporda M.J.'in cinayete kurban gitti i yaz yor. 25 Haziran günü hayat n kaybeden Pop müzi inin kral Michael Jackson' n ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak "öldürüldü ü" yaz yor. Belgeyi yay mlayan News of The World gazetesinde yer alan habere göre, Jackson' n doktoru Conrad Murray cinayet ile suçlanacak. 7 Temmuz tarihli ölüm sertifikas nda Doktor Cheryl Mac- Willie ölüm nedenini belirtmiyor. Ancak 31 A ustos günü sertifikaya bir ekleme yap l - yor. Doktor Christopher Rogers raporda ölüm nedenine "enjeksiyonla verilen ilaç ile akut zehirlenme" ibaresini yaz yor ve "cinayet" (homicide) belirlemesini yap yor.

3 sayfa 3 Charalambous'tan ailelere "çözüm" sözü Muhafazakar Parti'nin Edmonton milletvekili aday Andrew Charalambous, iddial seçim kampanyas n aral ks z sürdürüyor. Charalambous'un geçen haftaki son ziyareti Türkiyeli Akdo an ailesine oldu. Britanya'da genel seçimler yaklafl rken, partiler aras seçim yar fl da yerel ve ulusal düzeyde h zlan - yor. Bu y l seçimlerin favorisi olarak görülen ana muhalefet partisi Muhafakazar Parti ile hükümetteki flçi Partisi aras ndaki çekiflme de kendini hissettirmeye bafllad. Özellikle Kuzey Londra'da flçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Partili adaylar aras nda geçmesi beklenen seçim yar fl nda Kürt, Türk ve K br sl Türk seçmenin sonucu belirlemede önemli bir rol oynayaca tahmin ediliyor. Yar fl n en çekiflmeli geçmesi beklenen bölgelerden biri Enfield belediyesinde bulunan ve etnik az nl klar n yo un olarak yaflad Edmonton bölgesi. Edmonton'da son 12 y ld r milletvekilli i yapan flçi Partili milletvekili Andy Love'a karfl en güçlü rakip olarak görülen Muhafazakar Milletvekili aday Andrew Charalambous, belediye meclis üyeli i adaylar n n da kat ld ziyaretin ard ndan Akdo an ailesiyle hat ra foto raf çektirdi. Partili Andrew Charalambous seçim çal flmalar na oldukça iddial haz rlan yor. Charalambous'a en büyük destek Edmonton bölgesinde Muhafazakar Parti'den aday olan ve aralar nda Gülseren fiahin ile Sakine Atefl'in bulundu u 10'un üzerindeki Kürt, Türk ve K br sl Türk adaylardan geliyor. AKDO AN: SUÇLARLA MÜCADELE ST YORUZ Adayl aç kland ilk günden bu yana yo un bir tempo ile seçim faaliyetlerine bafllayan Charalambous, geçti imiz gün Edmonton'da yaflayan Akdo an ailesini evinde ziyaret ederek destek talebinde bulundu. Türkiyeli Kürt Akdo an ailesi taraf ndan çok s cak karfl lanan Charalambous, Ahmet Akdo an, Hac Akdo an ve Erdem Akdo an ile ailelerinin yan - s ra komflular ile bir araya gelerek Edmonton'a iliflkin projelerini ve seçilmesi halinde neler yapaca- na dair bilgiler verdi. Milletvekili aday Andrew Charalambous'a ziyaretinde Enfield'de belediye meclis aday olan Bektafl Yavuz, Sakine Atefl, Gülseren fiahin ile Mike Farret efllik etti. Edmonton sakinlerinden Hac Akdo an' n evinde gerçekleflen toplant da söz alan Ahmet Akdo an, Edmonton'da yaflayan Kürt, Türk ve K br sl Türkler için temel sorunlar n suç ve uyuflturucu ile mücadele, iflsizlik sorunlar n n çözülmesi ile sa l k hizmetlerinin kalitesinin art r lmas oldu unu dile getirdi. Akdo an, "bu sorunlar n çözümünün çok zor olmamas na ra men neden bir türlü sa lanamad n anlayamad klar n " vurgulad. CHARALAMBOUS: ÇÖZÜM Ç N MÜCADELE EDECE M Charalambous ise seçilmesi halinde kendisinin birinci hedefinin suç ve uyuflturucuya karfl etkin mücadele etmek olaca n belirterek, Edmonton'a tramvay ya da metronun gelmesi için çal flma ve Chase Farm Hastanesi gibi kapat lmak istenen hastane bölümlerinin aç k kalmas için srarl faaliyetler yürütme vaatlerinde bulundu. Charalambous, seçilebilmesi için herkesin oyuna ihtiyac oldu unu dile getirerek, seçimlerde kendisine destek olunmas n istedi. Keyifli bir havada geçen aile ziyaretinden çok memnun kald n belirten Charalambous, bu tür ziyaretleri sürdürece ini ifade etti.

4 sayfa 4 Yozlaflma ve çeteleflmeye karfl protesto yürüyüflü yap ld... Geçti imiz y l Haziran ay ndan bu yana çok say da etkinlik düzenleyen Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi kitlesel bir eylem düzenleyerek sokaklarda yaflanan fliddet ve çeteleflme sorununa dikkat çekti. Yaklafl k bin kiflinin kat ld - yürüyüflte polisin yaflanan sorunlara duyars zl protesto edilirken, Gençlerimiz Gelece imizdir sloganlar at ld. Son dönemlerde özellikle toplumlar m z n yo un yaflad Kuzey Londra da gençler aras nda yaflanan çeteleflmeler ve polisin duyars zl Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi taraf ndan düzenlenen büyük bir yürüyüflle protesto edildi. 10 Ocak Pazar günü yap lan yürüyüfl için Seven Sisters stasyonu nda toplanan kalabal k pankartlar açarak dövizler tafl d. Saat dan itibaren toplanan kitle saat da Tottenham a do ru yürüyüfle geçti. GENÇLER N KORUNMASI VE ÇETELER N HESAP VERMES GEREK Yürüyüfl boyunca eylemciler sloganlar atarak polisin toplumlar m z için ciddi bir sorun olan çeteleflmeye sessiz kalarak destek oldu u dile getirildi. Gençlerin korunmas ve çetelerin hesap vermesinin istendi i yürüyüflte polis teflkilat taraf ndan David Cameron: 'Göçmen say s s n rland r ls n'... Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron ngiltere nüfusunun 70 milyonun alt nda tutulmas gerekti ini söyleyerek, ülkeye kabul edilecek göçmen say s n n y lda 40 bin kifliyle s n rland r lmas n istedi. Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron ngiltere'nin nüfusunun 70 milyonun alt nda tutulmas için ülkeye kabul edilecek göçmen say s n n y lda 40 bin kifliyle s n rland r lmas n istedi. ngiltere'nin ha- Yaklafl k bin kiflinin kat ld yürüyüflte polisin yaflanan sorunlara duyars zl protesto edildi. lihaz rda nüfusu 62 milyon. statistik Dairesi, nüfusun 2029'da 70 milyona ç kaca n tahmin ediyor. Uzmanlar seçimler öncesinde hem flçi Partisi hem de Muhafazakar Parti'nin afl r sa partilere oy kapt rmamak için göç konusunu daha fazla gündeme getirmeye bafllad klar na dikkat çekiyor. ciddi güvenlik önlemleri al nmad. Yürüyüfl boyunca sloganlar at l rken, Türkçe ve ngilizce olarak bildiriler okundu. Çeflitli bildirilerin de da t ld yürüyüfle güzergah boyunca kat lanlar oldu. Edmonton a kadar yürüyen eylemciler eylemlerini yapt klar konuflmalarla sonland rd lar. POL S ÇETELER N SAÇTI I TERÖR VE fi DDETE KARfiI GÖZ YUMUYOR nisiyatif ad na yap lan konuflmada flunlar dile getirildi: Örgütsüz bir halk yok edilmeye, inkar edilmeye mahkumdur. Uluslararas operasyonlar yapan bir polis teflkilat say - lar kifliyi geçmeyen çete örgütlerine karfl baflar s z kald n söylüyor. Gerçekten baflar s z m oldular yoksa bu sorunun varl n istedikleri için mi sorunun üzerine gitmiyorlar. Polis çeteler hakk nda yeterli bilgiye sahiptir ama bizleri bir birimizle çat flt r yor. Çetelerin saçt - terör ve fliddete karfl göz yumuyorlar. Gençlerimizin politize olmas n, halk n sorunlar ile u raflmas n istemiyorlar. Polis teflkilat çeteleflmifl, yozlam fl bir gençlikten yanad r. Polisin bu tutumu asl nda çok garip Daily Telegraph: 'Britanya da intihar eylemcisi olmak isteyen çocuklar var' Daily Telegraph ngiltere'de Temmuz 2005'te otobüs ve metro trenlerini hedef alan intihar sald r lar ndan sonra bafllat lan ve gençlerin radikalleflmesini önlemeyi amaçlayan programla ilgili bir habere yer verdi. Haberde program kapsam nda gözlenen 7 yafl ndaki bir çocu un defterine " ntihar bombac s olmak istiyorum" diye yazd öne sürüldü. Yürüyüfl için Seven Sisters stasyonu nda toplanan kalabal k pankartlar açarak dövizler tafl d. de ildir. Garip olan bizim sessizli imiz ve kendimize sahip ç kmamam zd r. Bugün bu yürüyüfl ile kampanyam z yeni bir döneme geçti ve bunu destekleyelim. Daily Telegraph ta yay nlanan habere göre, polis, okullar ve Müslüman derneklerinin iflbirli iyle yürütülen programa yafllar 7 ile 10 aras nda de iflen 10 kadar çocuk yönlendirildi. 7 yafl ndaki bir çocu un defterine " ntihar bombac s olmak istiyorum" diye yazmas üzerine yard m istendi. Bu proje kapsam nda okullardan ve ailelerden çocuklardaki radikalleflme iflaretlerini iyi gözlemeleri isteniyor. Gazetenin ifadesine göre, Haziran 2008'de fliddete yönelme riski tafl - OLUfiUMDA 15 S V L TOPLUM KURULUfiU YER ALIYOR Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi afla daki sivil toplum örgütlerinden olufluyor: ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Halkevi, Fed-Bir, Yüz Çiçek Açs n Kültür Merkezi, Gik-Der, Tohum Kültür Merkezi, KOMKAR, Anadolu Halk Kültür Merkezi, Türk E itim Birli i, K rk srakl lar Dayan flma Merkezi, Dersim-Der, Kürt Toplum Merkezi (KCC), Güney Londra Dayan flma Derne i, Bozca-der ve Bak fl Beldesi Dayan flma Derne i. yan 10 çocuk tespit edildi. Yafllar 15 ile 24 aras nda de iflen, ço u erkek 230 genç de bu program kapsam nda izlemeye al nd. Ailelerin çocuklar n n aniden slami k yafetler giymeye ve radikal görüfller savunmaya bafllamas ndan endifleye kap larak polisten yard m istedi i belirtiliyor.

5 sayfa 5

6 sayfa 6

7 sayfa 7 Seçim yar fl nda yeni genç adaylar Bu y lki seçimlerde Kürt ve Türk meclis üyeli i adaylar n n say s gittikçe art yor. Son olarak iki genç Kürt siyasetçi Gülseren fiahin ile Sakine Rojda Atefl'in Muhafazakar Parti'den Edmonton Belediyesi meclis üyeli i adayl klar kesinleflti. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Yeni adaylardan Gülseren fiahin bir laboratuar teknisyeni. Aslen Elbistanl olan fiahin, adayl n koymas n n sebebinin Kuzey Londra'da, özellikle Edmonton'da Kürt ve Türk toplumunun sorunlar na çözüm bulma iste inden kaynakland n söylüyor. Göçmen toplumlar n yaflad s k nt lara belediyeler nezdinde projeler üretmek istedi ini belirten fiahin, "Benim için insanlar n nereli olduklar de il, ne tür sorunlar oldu- u önemli. Bu nedenle de Edmonton'da bütün toplumlara en insani flekilde bütün olanaklar n sa lanmas için çal flmak istiyorum" diyor. "Seçilebilmek için Edmonton'da ya- Gülseren fiahin: Toplumun sorunlar na çözüm bulaca z Gülseren fiahin flayan bütün duyarl insanlar n oylar na ve deste ine ihtiyac m z var" diyen fiahin, Edmonton'da Muhafazakar Parti'ye yönelik geliflen önyarg - lar k rmak için de çaba sarfedeceklerini belirtiyor. flçi Partisi'nin 12 y ll k iktidar n n ard ndan genelde ngiltere'nin özelde de Türkiyeli toplumun sorunlar n n büyüdü ünü iddia eden fiahin, hükümeti flu sözlerle elefltiriyor: "HÜKÜMET GÖZ YUMUYOR" "Gün geçmiyor ki, yeni bir zam haberi ç kmas n. Okullar ve hastanelerin önemli bölümleri kapat l yor. Ö renci burslar budan yor. Sa l a ayr lan fonlar küçülüyor. Yafll l k hizmetleri yok denecek kadar az. Yabanc düflmanl alm fl bafl n gidiyor. Huzur bulmak için bu ülkeye s nan halklar, huzur bulam yor. Her köfle bafl nda bir uyuflturucu sat c s kol geziyor. Sadece Türkiyeli yafl aras 4-5 bin genç cezaevinde yat yor. Cezaevlerinin doldu- u söyleniliyor. Buras bir ada ülkesi. Baz yetkililer göz yummazlarsa uyuflturucu içeri giremez. Girmeyince de, gençler al p kullanmaz ve binlerces cezaevini boylamaz. Bu aksakl klar flçi Partisi düzeltemez. Çünkü düzeltmiyor göz yumuyor." fiahin, Muhafazakar Parti içinse " ktidare geldi inde, iflaret etti im hatalar düzeltece ine ve benzer hatalar yapmayaca na inand m için bu partinin saflar nda yer al yorum" diyor. G ülseren fiahin ve Sakine Rojda Atefl, May s ay nda yap lacak seçimlerde belediye meclis üyeli i adayl klar yeni kesinleflen iki genç siyasetçi. Muhafazakar Partili fiahin ile Atefl, Edmonton Belediyesi'ndeki adayl klar n n netlefl- Edmonton'da, Muhafazakar Parti Lower Edmonton Ward aday olan Sakine Rojda Atefl, aslen Dersimli, hukuk e itimi alan bir genç siyasetçi. Atefl, meclis üyeli i içim adayl n koymas n n nedeni olarak flunlar söylüyor: "Bu ülkede geçmifli 20 y l olan toplumumuzun gün geçtikçe nüfusu art - yor. Bununla birlikte toplumumuzun yaflad bölgelerde karfl karfl ya kald klar sorunlar da art yor. Dolay s yla halk m z n sorunlar na yerel yönetimlerde yer alarak kal c çözümler bulabilmek için aday olmaya karar verdim." Sakine Atefl'in sorular m za verdi i yan tlar flöyle: Seçilmeniz durumunda özellikle hangi sorunlara yönelmeyi düflünüyorsunuz? Seçilmem durumunda toplumumuza birçok konuda deste i olmufl derneklerimizde dan flmanl k servisleri vermeyi düflünüyorum. Bununla birlikte belediyede toplum güvenli i, e itim, konut ve benzeri problemlerin s k yafland alanlarda aktif olarak yer almay düflünüyorum. mesiyle birlikte k sa zaman içinde seçim çal flmalar na da bafllayacaklar n belirtti. Sakine Rojda Atefl: Kendi siyasetçilerimizi yetifltirmeliyiz Sakine Atefl HALKIMIZIN DESTE ÇOK ÖNEML Seçim kampanyas nda Kürt ve Türk toplumundan nas l bir deste e ihtiyac n z olacak? 2006 yerel seçimlerine 3 hafta kadar bir süre varken Hazelbury Ward'da aday olmaya karar vermifltim. Seçim kampanyas konusunda 2006 y l nda yeterince tecrübem olmamas na ve seçimlere 3 hafta kadar bir süre kalmas na ra men çok az bir farkla kaybettim. Aday olaca m Lower Edmonton bölgesinde 700'ün üzerinde oy kullanma hakk olan Kürt, Türk ve K br sl Türk yaflamakta. Benim bu seçimi kazanmam için onlar n deste i çok önemli. Lower Edmonton bölgesinde yaflayan toplumumuzun sorunlar n çözebilmek için, toplumumuz ve yerel yönetim aras nda köprü oluflturmaya çal flaca m. Halk m z n bu seçimlerde oylar n kullanmalar çok önemli. Biz ancak onlar n oylar yla yerel yönetimlerde etkili olabiliriz. Genç adaylar n say s bu y l epeyce art fl gösterdi. Bu ba lamda Kürt ve Türk gençlerinin siyasete ilgilerini nas l de erlendiriyorsunuz? Bu ülkede yap lan tüm seçimlerde, halk m - z n oylar sonuçlar belirliyor. E er biz bu kadar etkili bir nüfusa sahip isek toplumumuzu önemseyen kendi siyasetçilerimizi yetifltirmemiz gerekiyor. Genç nufüsumuz küçümsenmeyecek kadar büyük ama ne yazik ki gençlerimiz flu anda siyasete fazla ilgi göstermiyorlar. Ama inan yorum ki bundan sonraki seçimlerde daha fazla Kürt ve Türk genci adayl klar n koyacakt r.

8 sayfa 8 Londra'dan karak fl manzaralar Son 30 y l n en so uk ve en karl k fl n yaflayan ngiltere de hayat adeta felç oldu. Ülkenin hemen her taraf geçen haftaki kar ya fl ndan olumsuz etkilendi. Kar nedeniyle çok say da yurt içi ve yurt d fl uçuflu iptal olurken, ülkenin bir çok yerinde trafik kazalar yafland. Baflkent Londra, ya fltan en olumsuz etkilenen yerlerden biri oldu. Londra'da kar ya fl ndan sonra ana yollar d fl ndaki neredeyse tüm yollar ve sokaklar buzla kapland. Karl günde, Londra, Battersea Park... Egham yak nlar nda buzlu yolda kayarak bariyerlere çarp p duran bir araç... Kuzey Bat Londra hatt nda çal flan 302 numaral otobüs yoldan kayarak bir binan n duvar na çarpt. Kazada yaralanma olmad. Marketlerin ertesi gün kapal olaca n düflünen ço u Londral stoklar n doldururken market raflar da böyle bofl kald. Belediye'nin haz rl ks z yakaland bu durum nedeniyle Londral lar günlerce buzlu yollarda düflme tehlikesi yaflayarak yürümek zorunda kald. Önceki hafta yaflanan kar ya fl ndan önce yüzbinlerce Londral evlerine kapanmak zorunda kalacaklar n düflünerek Rickmonsworth yak nlar ndaki Grand Union Kanal tamamen dondu... Heatrow ve Stansted gibi çok say da uçuflun iptal edildi i Gatwick Havaalan 'ndan bir kare... Bir belediye çal flan Embankment civar nda buzlanm fl yollar tuzluyor. marketlere hücum etti ve stoklar doldurdu. Tesco, Sainsbury, Asda gibi marketlerin raflar saatler içinde boflald... Meteoroloji tahminlerine göre hem so uk hem de karl k fl havas n n birkaç gün daha sürece i belirtiliyor. Kar n lapa lapa ya d bir anda Westminster Köprüsü ve Big Ben... Yaln zca çocuklar kar n keyfini ç karabildi... West Hampstead Station' n karl çehresi...

9 sayfa 9 Ö retmen Evi'nden ailelere kurs ça r s ngilizce, Türkçe, Kürtçe, Matematik ve Fenbilgisi kurslar bafllatan Ö retmenevi, velilere kat l m ça r s yap yor... Türkiyelilere e itim alan nda hizmet veren E itimciler Forumu, ngilizce, Türkçe, Kürtçe, Matematik ve Fenbilgisi kurslar vermeye bafll yor. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere ayr lan kurslar Ö retmen Evi bünyesinde yap lacak. Ö retmenevi Yönetim Kurulu üyesi ve Matematik ö retmeni Hüseyin Düzgün, anne ve babalara ça r yaparak "ücretli ve ücretsiz kurslardan faydalanarak çocuklar n z n derslerine ve ev ödevlerine yard mc olabilir ve onlar n baflar seviyelerini artt rabilirsiniz" diyor. Halen devam eden kurslar na kat lan ö renci ve velilerin uygulamadan çok memnun kald klar n belirten Düzgün, hem çocuklar n baflar lar n n artt - n hem de velilerin asl nda çocuklar na yard mc olabilece ini gördü ünün alt n çiziyor. Hafta içi ve hafta sonu ö renci ve yetiflkinler için düzenlen kurslarla e itim alan nda bir ad m daha att klar n belirten Düzgün, kurs kay tlar n n ve seviye belirleme testinin Ocak ay n n sonuna kadar devam edece- i bilgisini verdi. Kurslarla ilgili ayr nt l bilgi almak isteyen flu irtibat numaralar n kullanabilir: Telefon : Adres : 60 Windus Rd. Stoke Newington, London, N16 6UP Ö RETMENEV 'NDE DÜZENLENEN KURSLAR VE B LG LER fiöyle: ngilizce ESOL Kurslar : Level 1 ve Level 2 (ücretsiz) Matematik: Anne ve babalar için (ücretsiz) GCSE Matematik: H zland r lm fl (ücretsiz) Türkçe: Okuma yazma dersleri (ücretsiz) Türkçe-GCSE Türkçe: Yabanc lar için Kürtçe: Her seviyeden Ebru sanat British vatandafll k s nav na haz rl k ngilizce: Advance level ve üniversiteye haz rl k -Kimya-Fizik-Biyoloji: GCSE, AS ve A Level Fen Bilgisi: Key stage Matemat k: Key stage Muhafazakarlardan Seçim kampanyas na h z veren Muhafazakar Parti Tottenham baflkanl, 2010 takvimi haz rlad. Muhafazakar Parti Tottenham baflkanl, 2010 takvimi haz rlad. Partinin aralar nda Mahir Gül ve Diren Y lmaz gibi Türkiyeli belediye meclis üyeli i adaylar n n da bulundu u "Gölge Muhafakar meclis üyeleri"nin de foto raflar yla tan t ld takvimde Kuzey Londra'daki belediyeler, okullar, hastaneler, dernekler, acil hatlar, cami, ki takvimi lise ve sinagoglar gibi yerlerin telefon numaralar na yer veriliyor. Muhafazakar Parti'nin iletiflim bilgilerinin de yer ald - takvimi partinin Tottenham binas ndan edinmek mümkün.

10 sayfa 10 Britanya askerlerinin 5 te 1 i hasta... Afganistan da daha etkili mücadele bask s alt nda bulunan Britanya ordusunda 16 bin askerin hasta ve cephede savafla haz r olmad ortaya ç kt. Y lbafl öncesinde "psikolojik sorunlar n " gerekçe göstererek gelecek seçimlerde adayl n koymayaca- n duyuran ve bu karar n n ard nda yatan nedenleri s ralarken, "bir süre önce evlilik d fl bir iliflki yaflad n ve duydu u piflmanl k nedeniyle intihar denedi ini" aç klayan Milletvekili ris Robinson ile ilgili yeni iddialar, BBC televizyonunda gündeme geldi. BBC'de bir programa kat lan ve flu an 21 yafl nda olan Kirk McCambley'in, "2008 y l nda k - sa süreli iliflki yaflad ris Robinson'un Kuzey rlanda'daki 2 ifl adam ndan belediye meclis The Independent gazetesinin geçti i habere göre, 73 bin askeri personelden oluflan ngiliz ordusunun muhabere birliklerinin yüzde 22 si, tedavi imkanlar n n bulundu u askeri üsler d - fl nda görevlendirmeye haz r de il. Haberde, cephede yer alabilecek askerlerin say s n n, yaralanmalar, hastal k ve fiziki haz rl kl olmamadan dolay son bir y lda h zla artt belirtildi. Birinci Körfez savafl nda yer alm fl Tümgeneral patrick Cordingley, ola anüstü yüksek oran n flimdiye kadar gördü ü en yüksek oran oldu unu belirterek, hükümetin yeni askerlerin e itimine yeterli derecede finansal kaynak ay rmamas durumunda oran n daha da artaca uyar s nda bulundu. Gazete, ordudaki son durumu flu istatistiklerle verdi: -muhabere birliklerinin yüzde 22 si savafla gönderilmeye haz r de il -16 bin asker cepheye gönderilme konusunda haz r de il veya s n rl haz r üyeli i nüfuzunu kullanarak borç ald 50 bin poundu lokanta açmas için kendisine verdi ini ve daha sonra bu paray geri istedi ini" öne sürmesi, tart flmalar n derinleflmesine neden oldu. Kuzey rlanda ve Birleflik Krall k parlamentolar nda seçim bölgesi Strangford'u temsil eden ris Robinson, Demokratik Birlik Partisi'nden ihraç edildi. ris Robinson'un birkaç gün içinde milletvekilli inden çekilebilece ini bildiren rlanda bas n, "parti yetkililerinin, Kuzey rlanda parlamentosunda boflalan yere kimin geçece ine karar vermek için toplanaca n, Birleflik Krall k'ta boflalan sandalye fleklinde s n fland r lm fl y l ndan bu yana Afganistan da 246 asker öldü asker çat flmada yaralanma sonucu tedavi alt na al nd asker çat flma d fl yaralanma sonucu tedavi alt na al nd. -Askeri birliklerin yüzde 58 inde kritik veya ciddi zaafl k var. Brown flçi Partisi'ndeki isyan bast rd... Baflbakan Gordon Brown, genel seçimlere birkaç ay kala partisi içinde baflgösteren yeni bir isyan daha bast rd. ki eski bakan n, seçimlere Brown liderli inde gidip gitmeme konusunda gizli bir oylama yap lmas önerisi destek bulmad. Eylül 2007'de Baflbakan olan Brown, daha önce de, benzer giriflimlere hedef olmufltu. Muhalefet ise, "Kendi partisi içinde bile yaln z kalan Baflbakan' halk neden desteklesin" diyerek erken seçim ça r - s nda bulundu. Baz flçi Partisi milletvekilleri, Brown' n partiye seçim kazand racak güçte olmad n savunuyor. Kamuoyu yoklamalar, flçi Partisi'ni, anamuhalefetteki Muhafazakar Parti'nin 10 puan kadar gerisinde gösteriyor. Kuzey rlanda y kar flt ran iliflki Kuzey rlanda Birinci Bakan Peter Robinson'un 60 yafl ndaki efli ris Robinson'un özel hayat na iliflkin tart flmalar, gündeme gelen yeni iddialarla siyasi boyut kazand. içinse ülkede yap lacak genel seçimlerin beklenece ini" duyurdu. ROB NSON'UN ST FASI STEN YOR Tart flmalar üzerine istifas istenen Kuzey rlanda Birinci Bakan Peter Robinson da, "flahs na yönelik sald r lara karfl koymakta kararl oldu unu" belirterek, tart flmalar n siyasi kariyerini etkilemesine izin vermeyece- ini ortaya koydu. Peter Robinson, eflinin itiraf üzerine yapt aç klamada, "olanlar, eflinin Mart ay ndaki intihar girifliminden sonra ö rendi ini, ilk anda ayr lma e ilimine girmifl olsa da daha sonra 40 y ll k ba l l klar n ve eflinin kendisine her alanda vermifl oldu u deste i de düflünerek evlili ini kurtarma karar ald n " söylemiflti. BA IMSIZ SORUfiTURMAYI KABUL ETT Olayla ilgili ba ms z bir soruflturma aç lmas n kabul eden Robinson, kar s n n para toplama giriflimiyle igili bilgisi olmad n savunuyor. Kuzey rlanda'y sarsan iddialar n, Demokratik Birlik Partisi ile Sinn Fein partisi aras ndaki fikir ayr l klar nedeniyle halihaz rda "sallant da" olan Kuzey rlanda yönetiminin ak betini ne yönde etkileyece i konufluluyor.

11 sayfa 11 Islam4UK yin yürüyüfl iste ine siyasilerden sert tepki... Britanya'da "Islam4UK" adl Müslüman grubun Afganistan' n iflgalini protesto için bofl tabutlarla yürüyüfl yapmak istemesi baflta Baflbakan Brown olmak üzere siyasetçilerin sert tepkisini çekti. ngiltere de, "Islam4UK" adl Müslüman grubun "Afganistan daki iflgali" protesto etmek için yürüyüfl yapma iste i, ülkede tart flmalara neden oldu. "Afl r görüflleriyle" bilinen grubun, Afganistan da hayat n kaybeden Müslümanlara dikkati çekmek için bofl tabutlar tafl - yarak, Birleflik Krall k n güney bat - s ndaki Wootton Bassett te yürüyüfl yapma iste i, Baflbakan Gordon Brown baflta olmak üzere, ço u siyasi parti yetkilisi taraf ndan k nand. Wiltshire flehrine ba l olan ve ngiliz hava üssünün yak n nda bulunan Wootton Bassett, Afganistan da hayat n kaybeden ngiliz askerlerinin cenaze ve anma törenlerinin yap ld yer olarak biliniyor. Radikal imam olarak bilinen Islam4UK in lideri Anjem Choudary, Sky televizyon kanal - na aç klamas nda, yapmak istedikleri yürüyüflle "Afganistan daki Müslümanlara yönelik haks zl a" dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydetti. Choudary, Afganistan da hayat n kaybeden ngiliz askerlerinin ailelerine bir mektup gönderdiklerini ve bu mektupla onlar hem " slam a ça rd klar n " hem de yürüyüfle kat lmalar n istediklerini söyledi. Choudary ayr ca, bas n n ilgisini çekmek için Wootton Bassett i yürüyüfl yeri olarak seçtiklerini ve yürüyüfl için izin verilmezse bunun ülkede ifade özgürlü ü olmad n gösterece ini belirtti. S YASETÇ LER TEPK L Baflbakan Gordon Brown konuya iliflkin yapt aç klamada, "Islam4UK" adl grubu yürüyüfl yapmamas konusunda uyard ve böyle bir yürüyüflün Afganistan da hayat n kaybeden askerlerin ailelerine sayg - s zl k olaca n, hakaret niteli ini tafl - yaca n kaydetti. çiflleri Bakan Alan Johnson da "Polis ya da yerel yönetimden, bu grubun yürüyüflünü yasaklamak için gelecek her türlü iste e destek verece ini" söyledi. Polise ise flimdiye kadar, yürüyüfl yapma izni için herhangi bir baflvuru yap lmad bildiriyor. Birleflik Krall k ta polis, toplum düzenini tehdit etti ine karar verirse yürüyüfl ve protestolara izin vermeme yetkisine sahip bulunuyor. Ayr ca bas n kurulufllar, internetteki sosyal iletiflim a Facebook ta, "Islam4UK in Wootton Bassett teki yürüyüflüne hay r" isimli grup kuruldu una ve flimdiye kadar 185 bin kiflinin bu gruba üye oldu una dikkati çekiyor. Facebook taki grubun kurucusu Jo Cleary, Baflbakan Brown un grubun yürüyüflünü yasaklamas n istediklerini, aksi halde Baflbakanl k konutunun bulundu u Downing Street e yürüyeceklerini aç klad.bu arada "Islam4UK"in internet sayfas na girilemedi i ve "yasakl, bu sunucuya girmek için izniniz bulunmuyor" uyar s ç kt dikkati çekti. KRAL ÇE Y SOYKIRIMLA SUÇLAMIfiTI ngiltere de Radikal imam' olarak bilinen Anjem Choudary, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in soyk r m suçundan yag - lanmas n istemiflti. ngiliz askerlerini Afgan nüfusunu yok etmeye çal flmakla suçlayan ngiltere'de yasaklanm fl örgütler listesindeki El Muhacirun'un eski lideri Anjem Choudary, Bu Kraliçe nin hatas çünkü o bu ülkenin lideri demiflti. Çocuk yafltaki asker Afganistan iflgalinin kurban oldu... Her gün asker ölümleri ile güne bafllayan Britanya bu kez 19 yafl ndaki bir askerin ölümü ile sars ld. Robert Hayes 2010 y l ndaki ilk savafl kurban oldu. Ölmeden k sa bir süre önce bu savaflta ölece- inden korktu unu arkadafllar na söyleyen 19 yafl ndaki çocuk asker Robert Hayes n korktu u bafl na geldi ve yeni y l n ilk kurban olarak Afganistan da bir bombal sald r sonucunda öldürüldü. 19 yafl ndaki askerin ö renci arkadafllar ndan Jack Kempton, Hayes i 22 Aral k günü gördü ünü ve kendisine ölmekten korktu unu ve amaçs z bir savafl n içinde olduklar n söyledi ini kaydetti.

12 sayfa 12 Cemevi nde Ummü l Kitab için imza günü ve söylefli düzenlendi Alevili in ilk yaz l kaynak kitaplar ndan olan ve beflinci mam Muhammed Bak r n konuflmalar ndan oluflan Ummü l Kitap Türkçeye kazand ran Dr. smail Kaygusuz Cemevi nde imza günü düzenledi. Kitaplar n imzalayan Kaygusuz sohbet toplant s nda Ummü Kitab hakk nda bilgi verdi ve sorular cevaplad. Alevili in ilk yaz l eserlerinden olan ve Beflinci mam Bak r n (Muhammed Bak r) sözlerinden oluflan kitap 8 Ocak Cuma günü Cemevi nde yap lan bir imza günü ile okuyuculara tan t ld. Alevilik konusunda çok yönlü araflt rmalar olan Dr smail Kaygusuz un 13 araflt rma kitab, 3 roman, 8 tiyatro oyunu, 3 an ve öykü kitab, bir çeviri ve bir de fliir kitab bulunuyor. ALEV L K AÇISINDAN ÖNEML B R K TAP Kitaplar n imzalamadan önce kitab n n tan t n m yapan ve kat l mc lar n sorular n cevaplayan Kaygusuz, Ummü l Kitab n haz rlan fl n flöyle anlatt : Kitab yay na haz rlarken bafl na çok genifl bir girifl ve tan t m bölümü koymak gerekiyordu. Burada Ummü l Kitab el yazmalar n n bulunuflu, kitap hakk nda yaz lan makaleler ve çeflitli yay nlardan sözedildi. Wlademir vanow un birkaç nüshay inceleyerek tamamlad elyazmas n temel ald k ve onun Frans zca özetini de Türkçe ye çevirip, yapt aç klamalar metin içinde verdi im dipnotlarda elefltirel gözle irdeledik. Giriflte ayr ca Ummü l Kitab n tarihlemesi konusunda çeflitli yazarlar n görüflleri, yan lg ve tutarl l klar, kitaba iliflkin düflünceleri belirtildi. Kitab n biçimsel dü- Dört kültür ayn konserde bulufluyor Kürdistan, Yunanistan, Afganistan ve ran'dan dört müzisyen 30 Ocak'ta ayn konserde buluflarak farkl kültürlerin müziklerinden bir seçki sunacak. Irak Kürdistan' ndan perküsyon ve ses sanatç s Huseyin Zahawî, Afganistanl tabla ve ses sanatç - s Yusuf Mahmud, Yunanistan'dan ses sanatç s Matthaios Tsahourides ve ran'dan kemençe ve ses sanatç s Sohrab Pournazeri, Saint Ethelburga's Centre for Recociliation and Peace'da "S - n rlar n ötesine bir yolculuk" bafll kl bir konser verecek. Her biri kendi ülkesinde çok iyi tan nan sanatç lar ülkelerinin müzi ini Londra'ya tafl yarak birbirleriyle paylaflacak. "FARKLI KÜLTÜRLER ARASINDA B R D YALOG" Kürt müzisyen Huseyin Zahawî, konser için "farkl kültürler aras nda bir diyalog" diyerek özellikle Kürt ve Türk müzikseverlerin konsere kat l m ndan memnuniyet duyacaklar n belirtti. Girifl ücretinin 15 Pound oldu u konser için kap lar saat 19:00'de aç lacak. Konserle ilgili iletiflim bilgileri flöyle: Telefon: Web: Adres: Saint Ethelburga's Centre for Recociliation and Peace: 78 Bishopsgate, London, EC2N 4AG. smail Kaygusuz tart flma yaratacak yeni kitab n tan tt. Ermeni gazeteciyazar Hrant Dink öldürülüflünün 3. y l dönümünde Londra da 3 ayr etkinlikle an lacak. Hrant Dink Derne i taraf ndan düzenlenen etkinlikler Dink in öldürüldü ü gün olan 19 Ocak ta yap lacak. Etkinliklerin yer ve zananlar flöyle: 1- Türkiye Elçili inin önünde saat da oturma eylemi yap lacak. 2-Parlementoda Avam Kamaras (House of Commons) Committee Room 16 da saat da Hrant Dink ve Türk Ermeniler konulu bir toplant yap lacak. Bu toplant ya baz parlementerlerin de kat lmas bekleniyor. 3- Lordlar Kamaras (House of Lords) Committee Room 3A da saat da Az nl k Haklar ve Türkiye konulu bir toplant yap lacak. zeni ve içeri i hakk nda genifl bilgilerle birlikte mam Bak r a kimlerin ve hangi sorular sorduklar üzerine duruldu. mam Bak r n bilinen k sa yaflam, slam ve man hakk nda zahiri görüflleri de k saca anlat ld. TÜRKÇE DE LK KEZ YAYINLANIYOR Türkçe de ilk kez yay nlanan ve hepsi mam Bak r n sözlerinden oluflan kitab n Alevilerde oldu u kadar Sünni slam bilginleri aras nda da tart flma yarataca tahmin ediliyor. Tart flma bölümünden sonra kitaplar n imzalayan Kaygusuz, kat l mc larlar sohbetler etti. Hrant Dink 3. ölüm y ldönümünde Londra da an lacak... Hrant Dink in ölüm y ldönümü nedeniyle Hrant Dink Derne- i taraf ndan Londra da 19 Ocak Sal günü 3 ayr etkinlik düzenleyecek. Katlediliflinin 3. y ldönümü nedeniyle yap - lacak olan etkinlikler farkl mekanlarda düzenlenecek. HRANT 19 OCAK 2007 TAR H NDE ÖLDÜRÜLDÜ Agos gazetesinin Ermeni as ll genel yay n yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde, Ogün Samast adl silahl sald rgan taraf ndan öldürüldü. Önceden pek çok tehdit alm fl olan Dink, Agos'un stanbul Halaskargazi Caddesindeki binas n n önünde arkas ndan atefl edilerek öldürüldü. Olay, Türkiye'de derin devlet ve milliyetçilik olgular n gündeme tafl d. Dink'in cenazesinde on binlerce kifli taraf ndan cinayete tepki olarak at lan "Hepimiz Hrant' z, hepimiz Ermeniyiz" slogan uzun süre tart - fl ld.

13 sayfa 13 Oyster kartlar art k yer üstü trenlerinde de kullan l yor... Oyster kartlar yer üstü trenlerinde de kullan lmaya baflland. Oyster kartlar n n üst trenlerde de kullan lmas için kampanya yürüten Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lynne Featherstone Oyster kart kullanarak Alexandra Palace den seyahat etti. Uzun bir süredir yürütülen kampanya sonucunda Oyster kartlar ar k yer üstü trenlerinde de kullan lmaya baflland. Britanya n n en cesur postac s Jason Unwin adl posta görevlisi dondurucu so uklara meydan okuyarak yaz k yafetleri ve flort giyerek mektup da t yor. ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) taraf ndan yap lan bir ankete göre her on kifliden biri iflyerinde zorbal k ve çeflitli biçimlerde taciz ile yüzyüze kal yor. Ankete kat lan çal flanlar n üçte biri son alt ay içinde çok fazla 38 yafl ndaki Jason Unwin ad ndaki posta görevlisi dondurucu so uklara meydan okuyarak yaz k yafetleri ve flort giyerek mektup da t m na ç kt. Britanya n n en cesur postac s olarak adland r lan Urwin so uk havalar sürdükçe yazl k elbiselerle mektup da tmaya devam edece ini aç klad. Jason Urwin üç buçuk y l önce bafllad postac l k görevine yaz k fl demeden mavi flortuyla devam ediyor. 2 çocuk babas olan postac so- uklar n s f r n alt na düflmesi halinde bile flort ile mektuplar da tmay planl yor. flyerlerinde zorbal k hakim Yaflanan ekonomik kriz nedeniyle ifl yerlerinde çal flanlara yap lan zorbal kta art fl oldu u ortaya ç kt. zorbal k ve kaba davran fla maruz kald klar n söylediler. Son alt ayda yap lan zorbal k say s son on y lda yap lan zorbal klar n iki kat na ç km fl durumda. UNISON sendikas genel sekreteri Dave Prentis, zorbal k ve kabaday l k oran n n son alt ayda çok afl r yükselmesinin flok edici oldu unu söyledi. Oyster kartlar n n yer üstü trenlerinde kullan lmas kampanyas n n aktivistlerinden biri olan Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lynne Featherstone Oyster kart kullanarak Alexandra Palace den seyahat etti. Oyster kartlar n n üst trenlerde kullan lmas için 2008 y l nda bafllat lan kampanyaya Horsney ve Wood Green Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lynne Featherstone öncülük etmiflti. Lynne Featherstone, Oyster kartlar n n art k yerel trenlerde de kullan lmas çok iyi oldu. Bu uygulama bölge sakinlerinin seyahat etmesini kolaylaflt - racakt r dedi.

14 sayfa 14 The Sunday Mirror nun muhabiri Afganistan'da öldü The Sunday Mirror gazetesinin savunma muhabiri Rupert Hamer, Afganistan'da geçti imiz Pazar günü meydana gelen bir patlama sonucu hayat n kaybetti. The Sunday Mirror gazetesinin muhabiri Rupert Hamer, Afganistan'da meydana gelen bir patlama sonucu hayat n kaybetti. 39 yafl ndaki Hamer, Amerikan deniz piyade kuvvetleriyle birlikte araçlar yla seyahat ederken, Helmand vilayeti yak nlar nda bir bomban n patlamas sonucu hayat n kaybetti. Gazetenin 43 yafl ndaki fotomuhabiri Philip Coburn Nicky Phillips in imzas n tafl yan tablo, prensleri, Clarence House ta konuflurken gösteriyor. Prenslerin daha önce de tablolar yap lm fl, ancak bunlarda her ikisi de tek resmedilmiflti. National Portrait Gallery nin müdürü Sandy Nairne konu hakk nda flunlar söyledi: Bu, prenslerin, resmî giy- de yaraland olayla ilgili Baflbakan Gordon Brown, "bu trajik haberden büyük bir üzüntü" duydu unu dile getirdi. Rupert Hamer, Afganistan savafl n n 2001 y l nda bafllamas ndan bu yana Afganistan'da ölen ilk ngiliz gazeteci. Gazetecinin evli ve üç çocuk babas oldu u belirtildi. Yaralanan foto rafç Coburn'un ise yaras n n ciddi ancak müdahale edilebilir oldu u aç kland. Britanyal bilim adamlar : Mini buzul ça n n bafllang c n yafl yoruz Britanyal bilim adamlar, Avrupa ve Kuzey Yar küre'yi etkileyen sert k fl koflullar n n 20 veya 30 y l sürecek bir mini buz ça n n bafllang c oldu unu ileri sürdü. Daily Mail gazetesinin haberine göre, ngiltere'nin önde gelen bilim adamlar ndan ve BM'nin Hükümetleraras klim De iflikli i Kurulu (IPCC) üyesi Profesör Mojib Latif ve ekibi, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda su s cakl klar ndaki do al döngüyü analiz ederek bu sonuca ulaflt. Küresel s nma teorilerine ve Dünya'n n 1900'lerden beri insan yap m sera gaz sal m yla iklim de iflikli ine u rad görüfllerine tamamiyle ters düflen yeni iddia, araflt rmac lar n, okyanus s cakl klar n, so uma ve s nma döngülerinin bafllad yüzeyden yaklafl k bin metre afla da ölçmeye dayanan yeni yöntemlerine dayan yor. Britanyal bilim adamlar, so uma e ilimi yönündeki bulgular n 2008'de bir makale halinde yay nlamalar n n ard ndan, Eylül'de sviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen IPCC konferans nda da sundular. Bilim adamlar, raporlar nda ABD'nin Colorado eyaletindeki Amerikan Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin, Kuzey Kutbu'nun yaz n buz yüzölçümünün 2007'den bu yana yüzde 26 artt yönündeki bulgular n n da alt n çizdiler. Prensler tuvalde ilk kez birarada Britanya prensleri William ile Harry yi birlikte gösteren ilk tablo, Londra daki National Portrait Gallery de sergileniyor. siler içinde, ancak samimi bir halde tasvir edildi i ilk tablo. Son derece hofl bir resim ve kralîyet portrecilik gelene inin bir devam niteli inde. Prensler, bu tablo için Philips Stüdyo da poz verdiler ve buras, prenslerin görüflmelerini yapt klar ofis çeklinde düzenlendi. Tablo, National Portrait Gallery nin Ça dafl Eserler bölümünde bulunuyor. Sefaret Yaman Direct number: Kötü Hava Koflullar n n Beraberinde Getirdikleri Bilindi i gibi son günlerde ngiltere de son 30 y l n en so uk ve zor k fl yaflanmaktad r. K fl n bu kadar karl ve buzlu geçebilece i daha önceden tahmin edilmemiflti. Bu nedenle yerel birimlerin ya da belediyelerin daha etkili önlemler alabilmelerinin mümkün olmad belirtilmektedir. Kötü hava koflullar ndan kaynakl olarak, kar ve buzlanma nedeniyle, son iki hafta içerisinde ülke genelinde 27 kifli kay p düflerek hayat n kaybetti. Özellikle hastanelerin acil servislerine ve k r k ç k k bölümlerine baflvuranlar n say s n n %75 oran nda artt belirtilmektedir. Bu tablo trafi e ve trafik kazalar ndaki art fla da neden olmufltur. Bu nedenle bu haftaki yaz m kötü hava koflullar na dayal olan kayma ve düflme olaylar na ay rmak istedim. Son günlerde buzlanmaya dayal kayma ve düflme kazalar na ve kazalarda incinmelere iliflkin birçok telefon almaktay m. Arayan insanlar n ço u yolda ya da kald r mda yürürken ya da bir süpermarketin park yerinde yerdeki buzlanmadan dolay düflüp incindiklerini ve bundan dolay belediyeye ya da yetkili birime dava aç p açamayacaklar n sormaktad rlar. Bu kurumlar n kusurlu görülmesinin nedeni ise onlar n, yollar ve kald r mlar tuzlamamas ve tehlikeli bir flekilde b rak lmas fleklindedir. Yasalara göre yerel birimler, kamuya aç k olan yerlerde yollar n ve bu yerlerin güvenli ini sa lamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülü ün kapsam nda, buzlanma ve karlanma durumunda kamuya aç k yerlerin tuzlanmas ya da güvenli bir flekilde tutulmas da gelir. Ancak bu sorumluluk yerel birimlerin ya da bir yerden sorumlu olan kurumlar n öngörülebilir ve mant k kurallar çerçevesinde bir tehlikeye karfl, gerekli önlemleri alm fl olmalar gere ine dayan r. flte bu noktada, yasal olarak yerel bu birimlerin sorumlulu u yoruma aç kt r. Hava koflullar n n kötü olmas ve bu kötü koflullar n herkesçe bilinmesi insanlar n daha tedbirli olmalar n ve daha dikkatli bir flekilde yolu kullanmalar n gerektirir. Bu nedenle sadece havan n buzlu ya da yolun kaygan olmas ndan kaynakl herhangi bir kazaya kar flan insanlar n yerel birimlere karfl otomatik olarak dava açma haklar do maz. E er herkes taraf ndan bilinen aç k bir tehlike ya da risk unsuru varsa ve bu tehlike ya da risk unsurundan kaynakl bir kaza olursa, bu durumda yerel belediyelerin suçlanmas söz konusu olmaz. Yerel belediyelerin daha çok kusurlu bulundu u durumlar, belediye taraf ndan tahmin edilebilecek ya da bulunacak bir tehlikenin ya da tehlikeli bir durumun, o tehlikeden haberi olmayan kiflilerin kaza yapmalar na ve incinmelerine yol açmas ve bu durumda yerel belediyelerin sorumlulu u söz konusu olabilir. Özellikle buzlanma durumlar nda yasa, belediyelerin ve yerel kurumlar n n her an yollarda ya da buzlanan yerlerde olmalar n ve her an tedbir almalar n mant kl görmemektedir. Kald ki normalde ön görülmeyen ola anüstü hava koflullar ndan kaynakl kazalarda aç lan davalarda mahkemeler genellikle yerel belediyeler aleyhine karar vermemektedirler. Bunun nedeni aç labilecek benzer davalar ve bu davalar n n önünün kesilememesi riskidir. Buzlu bir yoldan kaynakl olarak düflen ve incinen bir kiflinin açt davay kazanmas durumunda buna benzer binlerce hatta onbinlerce davan n aç labilece i çok muhtemeldir. Bu nedenle mahkemeler bu flekilde dava aç lmas n özendirmemek için genellikle ma dur da olsa davac lar lehinde karar vermemektedirler.

15 sayfa 15 Toplumlar m z n gündeminde önemli bir yer tutan Ankara Anlaflmas ndan bir çok kifli yararlanmak isitiyor. Nisan 2010 dan itibaren ise Ankara Anlaflmas na baflvurabilmek için Britanya ya çal flma vizesi ile gelinmifl olunmas gerekecek. Baflvuru koflullar ndaki de ifliklikleri Stuart Karatas Avukatl k Firmas ndan konunun uzman stajyer Avukat brahim Aytaç ile konufltuk. Hemen her gün duydu umuz Ankara Antlaflmas nedir? Ankara Antlaflmas hakk nda çok fazla söylenti var. çiflleri Bakanl taraf ndan yap lan son de iflikler hakk nda biraz bilgi vereyim. Nisan 2010 dan itibaren Ankara Antlaflmas na baflvurabilmek için Britanya ya çal flma vizesi ile gelinmifl olunmas gerekecektir. çiflleri Bakanl sitesinde yap lan aç klamada ö renci vizesi ile gelenlerden bahsedilmiyor. Çal flma vizesi ile gelen ya da çal flma vizesine yak n bir vize ile gelenler ve farkl olarak turist vizesinden bahsediyor. Bizim toplumlar n çok merak ettikleri konu olan turist vizesi ile gelip burada Ankara Antlaflmas - na baflvurmak sözkonusu olabilir, bu konuyu aç k b rakm fllar. Biraz daha aç kl k getirebilir misiniz? Ankara Antlaflmas nda iki kategori var, bunlardan biri iflçi kategorisi ikincisi de ifl veren kategorisidir. Ö renciler yine iflçi kategorisinde baflvuru yapabileceklerdir. Ö renciler buraya gelip kald klar süre içinde zaten part-time olarak çal flma hakk na sahiptirler ve 12 ay boyunca ayn iflyerinde düzenli çal flm flsa iflçi kategorisinde baflvuru yapabilecektir. Ama iflveren olarak vize almak isteyenler Türkiye den baflvuru yapmak zorundad rlar. çiflleri Bakanl taraf ndan yap lan aç klama henüz tam aç kl - a kavuflmad çünkü sadece ziyaretçi vizesi ve çal flma vizesi ile gelenler baflvuru yapabilir denildi ve öyle b rakl d. Di er konulara aç kl k getirilmedi ve yoruma aç k duruyor. May s ay - na kadar bu konuda genifl aç klamalar yap lacakt r. Nisan 2010 dan itibaren Ankara Anlaflmas baflvuru koflullar de ifliyor Hasan Uflak Telgraf Gazetesi Stajyer Avukat brahim Aytaç Bu kadar de iflikli ine neden gerek duyuldu? Bu de ifliklikler Tüm ve Dar davas n n sonucunda gündeme geldi. Tüm ve Dar davas Britanya da Ankara Antlaflmas na baflvuran ve daha sonra Avrupa Mahkemesinde kazan lan bir davad r ve bu dava emsal oluflturdu. Bu davada çiflleri Bakanl flunu tart fl yordu; Britanya içinde kaçak olmufl olanlar Ankara Antlaflmas yapamaz diyorlard ve bu davay kazananlar da bu kesimlerdendiler. Bunlar baflvuru yapt lar ve baflvurular kabul edilmiyordu. Y llaca mahkemelerde u raflt lar. En son verilen karar fluydu; Türkiye vatandafllar Türkiye den de baflvuru yapabilir, Britanya da da yapabilir. Oradan da bir kap aç ld. Bu yeni de ifliklikler olumlu mu oldu? Baz konularda de ifliklikler yaparken baz konularda da k s tlamalara gidiyorlar. Mesela ö renciler iflveren olarak baflvuru yapamayacaklar. Ama flu anda yürürlükte olan yasa gere i ö renciler geldiklerinden bir ay sonra iflveren olarak Ankara Antlaflmas na baflvurabilir. Ama May s tan sonra bunlar n hepsi de iflecek. Türkiye vatandafllar için Türkiye den baflvurmak için bir kap açt lar ama Britanya da da k s tlama getiriyorlar. Ben bu k s tlamalar n çok uzun süre devam edece- ini sanm yorum çünkü baz davalar mahkemeye gidebilir ve engellendiklerini iddia edebilirler. Hangi iddialarlar mahkemeye gidilebilinir? Ankara Antlaflmas n n as l amaçlar ndan bir tanesi Türkiye vatandafllar n n Avrupa Birli ine maddi olarak entegre olmas yd, yani Türkiye lilerin maddi aç dan güçlenmesi amac yla yap lm fl bir antlaflmayd ve bu tüm Avrupa ülkeleri için geçerlidir. Bu nokta veya ayr mc l k yap l yor iddialar ile dava yoluna gidilebilinir. Yeni yasa yürürlü ü girmeden baflvurmak isteyenler ne yapmal lar? fiu anda Britanya da vize ile kalanlar n bir baflvuru düflünceleri varsa Nisan ay ndan önce baflvuru yapmalar laz m. Bu baflvurular çok zaman al yor, uyulmas gereken belli bir prosedür var ve çok fazla da belge gerekiyor. Baflvurmak isteyenlerin öncelikle ne ifl yapmalar gerekti ini düflünmesi laz m. O ifl hakk nda piyasa araflt rmas yapmas laz m. Ön araflt rmalar n n yap lmas laz m ve sonra yapaca iflin ne kadara mal olaca n n hesab n n yap lmas ve paran n Türkiye den buraya gelmesi gerekiyor. Ama bir yerde çal flmak istiyorsa o iflyerinin bu kifliye ihtiyac n n oldu unun gösterilmesi laz m. Mesela Türkiye de muhasebecidir ve burada kebabç l k yapmak ister. Bu tamamen uymaz. Yapacaklar ifl geçmifl deneyimlerine, e itimine uygun olmal d r. çiflleri Bakanl belge isteyecektir, bunlar n verilmesi ve kan tlanmas laz m. Aç k olarak kifli ben bu ifli yapabilirim, para kazanabilirim, maddi olarak geçimimi sa layabilirim ve devlete yük olmam pozisyonunda olmal d r. Bunlar kan tlan rsa pek sorun olmaz. Bizler bazen sorunu çok büyütüyoruz. Asl nda büyütülecek pek bir fley de yok. Pek zor de il diyorsunuz ama bir çok kifli vize alam yor. Sizce bunun nedeni nedir? Bizim insanlar m z burada kalmak amac yla Ankara Antlaflmas na baflvuruyorlar. Ve yetkililer de bunu biliyorlar, bu nedenle evraklarda yapt klar incelemelerde çok titiz davran yorlar. Bizim insanlar m z diyorlar ki avukata giderim paras n veririm her fleyi benim için yaps n diye. Avukatlar n yapacaklar var ama yapamayacaklar daha çok fley var. Avukatlar n zorluklar nedir? En büyük zorlu umuz müvekkilin yard mc olmamas d r. Biz baflvuru yapmadan önce müvekkilden gerekli bilgileri al yoruz ve kendilerine ön bilgi veriyoruz. Sonra bir plan ç kar yoruz. Kiflinin durumuna göre evrak istiyoruz ve dosya haz rl yoruz. Biz rapor haz rl yoruz ve müvekkilin verdi i bilgiler bunu do ruluyorsa oturum almak daha kolay oluyor. Çünkü görevliler rapora bakarak kanaat oluflturuyorlar. Ankara Antlaflmas ile oturum alanlar n vatandafl olma durumlar nas l oluyor? Ankara Antlaflmas ndan baflvuruldu unda ilkin bir y ll k oturum veriyorlar. Sonraki baflvuruda 3 y l al yoruz. Tabi bu garanti degil. Bazen yeniden bir sene de veriyorlar. Bazen evraklar eksik olunca 3 y ll k oturum yerine 1 y ll k veriyorlar. Belgelerde bir sorun olmazsa önce bir y ll k oturum al yor sonras nda 3 y ll k veriliyor ve bu sürenin sonunda süresiz oturum hakk al n yor. Serbestli i ald ktan sonra vatandafll a baflvurma hakk olacakt r. Vatandafl olduktan sonra Ankara Antlaflmas bitiyor.

16 sayfa 16 D fliflleri Bakan Davuto lu Londra'da Türkiye D fliflleri Bakan leri Bakan David Miliband'la bir görüflme gerçeklefltirecek. Ahmet Davuto lu bir çal flma ziyareti gerçeklefltirmek üzere Londra'ya gel- görüflmelerde, iki ülke iliflkilerinin ya- Davuto lu'nun Miliband ile yapaca di. ki gün sürecek ziyaretinde Davuto lu, D fliflci, K br s ile bafll ca bölgesel ve n s ra Türkiye'nin AB'ye kat l m süre- ulus- Londra'daki Excel Fuar Alan nda düzenlenen ve 17 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan Boat Show'da, milyonlarca Sterlin de erindeki süper lüks yatlar n yan s ra sürat tekneleri, botlar, jet skiler, yelkenler ve çeflitli deniz malzemeleri ziyaretçilerin be enisine sunuluyor. Her türlü ayr nt n n ve konforun düflünüldü ü süper lüks yatlara ayr lan alan, fuar n en ilgi çeken bölümü oldu. Ziyaretçiler bu yatlar gezebilmek için kuyruklar oluflturdu. Fuar alan nda oluflturulan bir bölümde gösteri ve konserler düzenlenirken, baz deniz tutkunlar da kurulan bir havuz içinde uzaktan kumandal sürat tekneleriyle yar fl yapt. Fuardaki bir stantta ise teknelerde zor anlar yaflatan sars nt ya karfl gelifltirilmifl ve üzerindeki hiçbir eflyay düflürmeyen masa tan t ld. Avrupa'n n en büyük yat fuarlar ndan biri olan "Boat Show'da" yer alan Türkiye stand ise, Pakistan kökenli bir Müslüman olan ngiliz kad n ve 44 yafl ndaki sevgilisi Dubai de tatil yap yor ve niflanlar n kutluyordu. Ad aç klanmayan kad n kutlama s ras nda fazla alkol ald - n ve otelin tuvaletinde kendinden geçti ini, bu s rada bir garson taraf ndan tecavüze u rad n anlatt. Ma dur kad n, polisin kendisine yard m edece ini ve sald rgan tutuklayaca n sanarken yasa d fl alkol tüketimi ve zina suçlar ndan tutukland. Garsonun ifadesini geçerli sayan polis, sald rgan n tecavüz suçlamas n reddetti ini, kad - D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu bir dizi temasta bulunmak üzere Londra'ya geldi. lararas konular ele al nacak. Davuto lu ayr ca King's College'da 'Türkiye ve ngiltere'nin Geniflletilmifl Avrupa Birli i ve Ötesinde Birleflen Ç karlar ' bafll kl bir konferans verecek. Londra'da Uluslararas Yat Fuar aç ld Londra'da aç lan ''London International Boat Show'' deniz ve tekne tutkunlar n bir araya getirdi. ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 131 metre karelik alanda kurulan Türkiye stand nda, çeflitli marinalar ile yat satan ve yat turizmi yapan özel firmalar n yetkilileri tan t m yapt. Londral çiftin niflan kutlamas kabusa döndü Niflanlanmalar n kutlamak üzere Dubai ye giden Londral çift hayatlar n n flokunu yaflad. 23 yafl ndaki ngiliz kad n, bir garsonun tecavüzüne u rad. Sald rgan n yakalanmas için polise baflvuran kad n zina suçlamas yla tutuklad. n n r zas yla iliflkiye girdiklerini öne sürdü ünü söylüyor. Sald rgan tecavüz den de il, yasa d fl cinsel iliflki den suçlan yor. Kefaletle serbest b - rak lan Londral çift mahkemeye ç - kacaklar günü bekliyor. Çift, suçlu bulunmalar halinde alt y l hapis cezas na çarpt r labilir. Ali Has HUKUK KÖfiES ngiliz Vatandafll nda Yeni Düzenlemeler Geçti imiz haftalarda uygulamaya geçirilmesi beklenen yeni ngiliz vatandafll düzenlemelerinden bahsetmifltim. Yeni düzenlemeler hat rlayacaks n z genifl çapl olmakla birlikte devletin, ngiliz vatandafll n n hak edilmesi yönündeki genel politikas do rultusunda uygulamaya girecekti. Bu yeni uygulamalar n bir k sm 2009 da yürürlü- e girmiflti, bir k sm da ilerki tahrilerde yürürlü- e konulmas bekleniyordu. Bu yaz mda sizlerle konuflmak istedi im konu yeni yürürlü e girmifl veya henüz yürürlü e girmesi beklenen düzenlemelerdir. Yeni yürürlü e girecek olan düzenlemerin ço u 13 Ocak 2010 dan itibaren geçerli olacaklard r. Fakat bu düzenlemerin ço u toplumlar m za hitap etmedi i için burada fazla üstünde durmak istemiyorum. Bunlar n aras nda örne in ngiltere için askerlik yapanlar n çocuklar n n otomatik vatandafll k hakklar gibi hakklar yer almaktad r. 13 Ocak 2010 da yürürlü e girip de Kürt, Türk veya K br sl Türk toplumar etkiliyebilecek olan düzenleme mevcut durumda ngiliz vatandafll olan kad nlar n çocuklar n n otomatik olarak ngiliz vatandafll na al nmas d r. 13 Ocak 2010 dan önce durum 7 fiubat 1961 den sonra do- an çocuklar için geçerli idi sadece. Toplumlar m z en çok etkiliyebilecek olan düzenleme asl nda 2010 da yürürlü e girmesi beklenirken, Haziran 2011 e kadar ertelenmifl bulunmaktad r. Bu düzenlemeye önceden de de inmifltim. Buna göre devlet yeni vatandafll k baflvurusu yapan kiflileri bir deneme sürecinden geçirecektir. Deneme sürecinde olan kifliler belediye evi ve yüksek e itim katk lar gibi yard mlardan mahrum kalacaklard r. Bu uygulamalar ile birlikte bir ngiliz vatandafl ile evlenip de yerleflmek için baflvuru yapan kifliler bir ngilizce testini geçmek zorunda kalacaklard r. Uygulamaya geçirilmesi beklenen yeni kurallara göre ciddi suçlar iflleyen kifliler vatandafll k haklar olmayacakt r ve s n r d fl edilebilineceklerdir. Hapis cezas tafl mayan daha küçük suçlar iflleyen kifliler için ise pasaport almadan önce ekstra gecikmelere maruz kalacakd r. Ayn zamanda ngiltere de befl sene kald ktan sonra, kiflilere bir seçim verilecektir. Bu ya vatandafl olmalar d r ya da vatandafl olmadan ülkede süresiz kalmalar yönünde bir baflvurudur. ki seçenekten faydalanmak istemeyen kifliler s n r d fl edilmeleri söz konusu olacakt r.

17 sayfa 17

18 sayfa 18 Galloway stenmeyen adam ilan edilerek s n rd fl edildi... Filistin'e Yol Aç k konvoyunda bulunan ve M s r'dan s n r d fl edilerek Londra'ya dönen Respect milletvekili George Galloway, bir bas n toplant s düzenleyerek, bafl ndan geçenleri anlatt. Uluslararas yard m konvoyuna öncülük eden Respect milletvekili George Galloway, Londra'ya geliflinin ard ndan bir restoranda bas n toplant s düzenleyerek, bafl ndan geçenleri anlatt ve gazetecilerin sorular n yan tlad. M s r'dan nas l s n r d fl edildi ini anlatan Galloway, "M s r'dan s n r d fl edilerek, istenmeyen kifli ilan edildim" dedi ve arkadafl Ron McKay ile birlikte istekleri d fl nda bir uça a bindirildiklerini ve Londra'ya yolland klar n anlatt. 25 M s rl polisin kendisini ve McKay'i M s r s n r ndan alarak, bir araca koydu unu, ve Kahire havaalan na götürülerek, uça a bindirildiklerini söyleyen Galloway: "Refah S n r Kap s na dönmeyi talep ettik, çünkü konvoyda bulunan 7 kiflinin Gazze'den M s r'a dönünce tutuklanaca n ö rendik. Bu 7 kifli aras nda, 2 Amerikal, 2 ngiliz, 1 Malezyal, 1 Türk ve 1 Kuveytli bulunuyordu. Bunlar daha önce tutuklanan kiflilerdi, serbest b rak lmalar ve Gazze'ye bizimle birlikte girmeleri için daha önce müzakere etmifltik." Ancak M s r polisinin Refah s n r kap s na dönme isteklerini kabul etmedi ini kaydeden Galloway, tam uça a binerken bir kiflinin kendisine yaklaflarak, "M s r'da istenmeyen kifli ilan edildi ini ve bir daha M s r'a gelemeyece ini" söyledi ini kaydetti. Galloway, bunun yaz l ka d n ve belgesini isteyince ise, yetkililerden ka d haz rlayacak zamanlar n n olmad yan - t ald n söyledi. Türkiye insan haklar sicilini düzeltmeli The Guardian gazetesi, Avrupa Birli i'ni Türkiye'ye yönelik uygulad adayl k sürecini elefltiren bir yaz ya yer verdi. The Guardian Gazetesinin Brüksel muhabiri David Cronin, "Türkiye'yi AB'nin d fl nda tutmak" bafll kl geçen hafta Çarflamba günü yay nlanan yaz s nda Avrupa'n n Türkiye'ye yönelik adilane davranmad n iddia ederken Türkiye'nin de insan haklar alan nda ihlaller yapmaya devam etti ini vurgulad. Türkiye'nin muhalif sesleri bast rmaya devam etti inin son örne i olarak Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) Anayasa Mahkemesi taraf ndan kapat lmas n örnek gösteren Cronin, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un yarg lanmas n n da ifade özgürlü ü alan nda Türkiye'nin halen ad mlar atmas gerekti ini gösteren vakalar oldu unu hat rlatt. Cronin, bunlara ra men Avrupa'n n Türkiye'ye yönelik tutumunu de ifltirmesi gerekti ini ifade etti. AB N N HIR ST YAN K ML N KORUMASI GEREKT F KR YAYGINLI INI KORUYOR "Avrupa'da Türk karfl tl zaman zaman rkç l k boyutlar na ulafl - yor. Her ne kadar AB kurumlar resmi olarak çeflitlili e destek verse de birli in en güçlü liderleri aras nda AB nin H ristiyan kimli ini korumas gerekti i fikri yayg nl n koruyor" ifadelerini kullanan Cronin, E er bir golf kulübü üye kabul ederken benzer bir politika uygulasayd eflitlik kanunlar n ihlalden hakk nda dava aç l rd diye yazd. "Türkiye'nin AB'ye üyelik için baflvurusunun üzerinden 22 y ldan fazla zaman geçti i halde AB'nin "insan haklar na yönelik kayg lar ve peflin hükümler" nedeniyle Türkiye nin üyeli ini engellemeye devam etti ini savunan Cronin yaz s nda AB'ye flu soruyu sordu: AB ka t üzerinde bir demokrasiler kulübü. Peki o zaman dini gerekçelerle ayr mc l k yapmas na neden izin veriliyor? MISIR'IN F L ST NL LERE YÖNEL K POL T KALARINI SERT B R D LLE ELEfiT RD M s r' ve M s r' n Filistinlilere yönelik politikalar n sert bir dille elefltiren Galloway, "M s r'da bir diktatörlük olabilir, ama M s r halk farkl. M s r'da istenmeyen kifli ilan edilmifl olmam, benimle M s r halk aras na bir mesafe koyacakt r ve M s r halk n çok özleyece- im" diye konufltu. Gazze'ye ulaflmak için tek kap n n M s r oldu- unu, bu kap n n art k kendisine kapand n söyleyen Respect milletvekili, ancak gemilerle Akdeniz üzerinden direkt Gazze'ye yard m götürmek için çal flt n ve bunu Mart ay gibi gerçeklefltirmeyi planlad klar n bildirdi. GALLOWAY F L ST NL LERE VERD DESTEKLE B L N YOR 1987 y l ndan bu yana parlamentoda milletvekili olan 55 yafl ndaki George Galloway, savafl karfl t görüflleri ve srail- Filistin sorununda Filistinlilere verdi i destekle biliniyor. ki kez flçi Partisinden milletvekili seçilen Galloway, 2005 y l ndan bu yana kurucu üyelerinden biri oldu u Respect partisinde milletvekilli i yap - yor. Gazze'ye 143 araçla insani yard m ulaflt ran "Filistin'e Yol Aç k" konvoyu 5 Aral k 2009'da ngiltere'den yola ç km flt. srailli yetkililer Britanya ya gelmekten korkuyor Tutuklanma korkusuyla Britanya ziyaretlerini iptal eden srailli siyasetçiler ve yetkililere yenisi eklendi: srailli bir delegasyon, Britanya ya düzenleyece i resmî ziyaretinden vazgeçti. Geçen ay Britanya daki Filistin yanl s aktivistlerin yürüttü ü hukuk mücadelesi sonucu Londra da bir hâkim, geçen y l Gazze de bin 400 kiflinin ölümüyle sonuçlanan askerî operasyon s ras nda srail d fliflleri bakan olan Tzipi Livni için tutuklama karar ç kartm flt. Karar daha sonra Livni nin ziyaretini iptal etmesi üzerini geri çekilmifl ancak olay Britanya- srail iliflkilerinin gerilmesine yol açm flt. Evrensel yarg lama hakk n n öncülerinden olan Britanya da hükümet de bu uygulaman n iki ülke aras ndaki iliflkiyi zorlad kanaatinde ve buna çözüm bulmay taahhüt ediyor. Britanya n n evrensel yarg lama hakk yasas, do rudan Britanya ile iliflkisi olmasa dahi küresel düzeyde savafl suçlular n n soruflturulmas na olanak sa l yor. Olay, tahammül edilemez olarak de erlendiren srail D fliflleri Bakan Danny Ayalon u ziyaret eden Adalet Bakan Patricia Janet Scotland Kudüs te yapt konuflmada, Britanya hükümetinin, bu durumun bir daha yaflanmamas için sistemi de ifltirmenin yolunu arad n ve srailli liderlerin, özgürce Britanya da dolaflmalar için ellerinden geleni yapaca n söyledi.

19 sayfa 19 'Charlie Chaplin: Büyük Londral Londra Film Müzesi (The London Film Museum) 2010 y l n n ilk sergisini sinema tarihinin unutulmaz ismi Charlie Chaplin e ay rd. 5 Ocak Sal günü 'Charlie Chaplin: Büyük Londral ad yla aç lan sergi Chaplin in sinema kariyerinin ve yaflam n n bilinmeyen noktalar na fl k tutuyor. Ahmet Atafl Telgraf Gazetesi Daha önce aralar nda Star Wars ve ünlü ngiliz müzik grubu Beatles n da yer ald önemli sergilere ev sahipli i yapan Londra Film Müzesi, flimdi de Charlie Chaplin i Londral hemflerileriyle buluflturdu. 5 Ocak Sal günü 'Charlie Chaplin: Büyük Londral ad yla aç lan sergi Chaplin in sinema kariyerinin ve yaflam n n bilinmeyen noktalar na fl k tutuyor. Londra n n yoksul kenar mahallelerinde yetiflip dünya çap nda bir oyuncuya dönüflen Charlie Chaplin in yaflam n n özellikle çocukluk ve ilk gençlik y llar na odaklanan serginin tasar mc l n Leslie Hardcastle yapt. fiapkasi VE BASTONU LK KEZ SERG LEN YOR L ondra'n n baflar l ve tan nm fl perküsyon sanatç lar ndan Numan Elyer ile darbuka dersleri, 19 Ocak Sal akflam 18:00-19:00 saatleri aras nda RenkArt Sanat Merkezi nde bafll yor. 25 y ll k perküsyon deneyimi olan ve özellikle Arap ve dünya ritimleri üzerinde çal flan Numan Elye, Lon- Britanya Film Enstitüsünün arflivlerinde bulunan Chaplin e ait nadir eflyalar n da gösterildi i sergide Chaplin in filmlerinde elinden düflürmedi i bastonu ve ünlü flapkas da ilk kez Londra da sergileniyor. Sergide Chaplin in özellikle ilk gençlik y llar na ve bu y llardaki oyunculuk deneyimlerine odakland klar n belirtten Charlie Chaplin biyografisinin yazar ve serginin düzenleyicilerinden David Robinson, bu sergiyle Chaplin in Londral kimli ini öne ç karmay amaçlad klar n söyledi. ÇOCUKLU U YOKSULLUK Ç NDE GEÇT Çocuklu u Güney Londra n n ucuz müzikhollerinde anne ve babas n n peflinde sürüklenerek geçen Charlie Chaplin 16 Nisan1889'da Walworth semtinde dünyaya geldi y l nda henüz 5 yafl ndayken annesinin yan nda sahneye ç kt. Numan Elyer RenkArt ta perküsyon dersleri verecek Londra'n n tan nm fl perküsyon sanatç lar ndan Numan Elyer RenkArt Sanat Merkezi nde darbuka dersleri vermeye bafll yor. 12 yafl ndayken babas n n ölümü ve annesinin flizofreniden ak l hastanesine yat r lmas ndan dolay yetimhaneye verildi. Çocuklu u yetimhanede ve yat l okullarda büyük yoksulluk ve zorluklar içerisinde geçti y l nda Fred Karno'nun vodvil toplulu una kat ld ile 1912 y llar aras nda Karno'nun Amerika turnesine kat larak, turne sonras Amerika'da kalmay tercih etti. dra'n n bir çok müzik grubu ile çal flmakta olup, ayn zamanda perküsyon üzerine dersler vermektedir. Ayr nt l bilgi almak isteyenler adresini ziyaret edebilirler. Ayl k ücreti 25 sterlin olan kursa kay t yapt rmak için numaral telefonu arayabilirsiniz. AMER KA TURNES HAYATINI DE fit RD Amerika'dayken "Kid Auto Races at Venice" adl filmde rol ald. Bu filmde bol pantolonlu, melon flapkal, büyük ayakkab - l, bastonlu sakar bir tip olan "fiarlo" tiplemesini yaratt. Bu y llarda içinde "Caught in a Cabaret", "Caught in the Rain", "The Face on the Bar-Room Floor" ve "His Trysting Place"in de bulundu u 34 k sa film çekti. Bu sessiz filmlerle hareket komedisinde geliflme imkan buldu. Chaplin daha sonra "Woman n Paris"(1923), "Gold Rush"(1925), "Circus"(1928), "City Lights"(1931), "Modern Times"(1936) ve "The Great Dictator"(1940) adl önemli filmlerini çekti. Filmlerde siyasi ve toplumsal göndermeler bulunmaktayd. Avrupa'n n içinde bulundu u sosyal ve siyasal durumu filmlerinde elefltiriyordu y l ndan bu yana Londra da çal flmalar n sürdürmekte olan Vehbi Koca Foto raf Atölyesi, 7. dönemde yeni foto raf ö rencilerine kap lar n aç yor. Foto rafa girifl, portre, manzara, belgesel, mimari, gezi foto rafç l, stüdyo foto rafç l gibi alanlarda verilecek derslere kat lmak isteyen ya da daha fazla bilgi almak isteyenler ve numaral telefonlar arayabilirler. KOMÜN ZM PROPAGANDASI GEREKÇES YLE AMER KA'YA G R fi YASAKLANDI Halk taraf ndan filmleri be enilmesine karfl n Amerika vatandafl olmay reddetmesinden dolay hakk nda karalama çal flmalar yürütüldü. "Gold Rush" filminde komünizm propagandas yap ld gerekçesiyle Amerika'ya girifli yasakland. Bunun üzerine kar s ve çocuklar yla sviçre'ye yerleflti y l nda ilk kez düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "The Circus" filmiyle "En yi Erkek Oyuncu" ve "En yi Komedi Filmi Yönetmeni" dallar nda adayd ancak komite ona özel ödül vermeye karar verdi y l nda ise ikinci kez ald "Onur Ödülü"nde sahneye ç kt nda 5 dakika süresince ayakta alk flland. Bunlar n d fl nda "Monseiur Verdoux", "City Lights" ve "Limelight" ile baflka Oscar Ödülleri de ald te ngiltere Kraliyet ailesi taraf ndan fiovalye ünvan na lay k görüldü. 25 Aral k 1977'de 88 yafl nda sviçre de öldü. Vehbi Koca Foto raf Atolyesi dersleri bafll yor Vehbi Koca Foto raf Atölyesi, 7. dönemde yeni foto raf ö rencilerine kap lar n aç yor.

20 sayfa 20 Diyarbak r ile Londra aras nda spor köprüsü Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler yaparak ortak projeler konusunda anlaflt. Tak m, altyap çal flmalar n gelifltirmek için yapt görüflmelerden birini de Portsmouth'la yapt. Kulübün Londra'da genç yeteneklerden oluflan bir altyap tak m kurma projesine Tottenham'dan tam destek geldi. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Diyarbak rspor, tarihinde ilk kez yurtd fl na aç l - yor. Tak m bunun için ilk olarak "futbolun befli i" olarak bilinen ngiltere'yi seçti ve ngiltere Premier Ligi tak mlar yla görüflmelere bafllad. Görüflmelerden ilkini 8 Ocak Cuma günü Premier Lig'in en güçlü tak mlar ndan Tottenham'la gerçeklefltiren kulüp yöneticileri Tottenham'la bir dizi konuda anlaflmaya vard. Diyarbak rspor ikinci baflkan Suat Önen ile tak m n altyap sorumlusu Behzat Turgut Tottenham'n Uluslararas Geliflim Bölümü baflkan Fran Jones'a tak mlar n n forma ve atk s ile bir Diyarbak r Kalesi heykelci i hediye ettiler. Tottenham' n ünlü teknik direktörü Harry Redknapp, Suat Önen, Behzat Turgut, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ve Halkevi Direktörü brahim Do ufl'la k sa bir sohbet yapt. TOTTENHAM: DESTEK VE fib RL NE HAZIRIZ Altyap çal flmalar n gelifltirmek isteyen tak m, Tottenham' n Uluslararas Geliflim Bölümü baflkan Fran Jones ile kulübün Londra'daki stadyumunda iki saatlik bir görüflme gerçeklefltirdi. Diyarbak rspor'un ikinci baflkan ve Yönetim Kurulu Bas n Sözcüsü Suat Önen, tak m n altyap sorumlusu Behzat Turgut, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ve Halkevi Direktörü brahim Do ufl'un bulundu u toplant da iki tak m n birlikte neler yapabilece i konufluldu. Toplant dan sonra yetkililer Tottenham' n ünlü teknik direktörü Harry Redknapp'la da k - sa bir süre sohbet etti. Tak m yöneticilerine baflar dileklerinde bulunan Redknapp iki tak m n ortak çal flmalar n n kendisini de memnun edece ini söyledi. Kulüp yöneticileri Önen ile Turgut, Fran Jones'a Tottenham'la bir iflbirli i sa laman n kendileri için çok önemli olaca n belirterek özellikle tak m n altyap s konusunda iflbirli i istediklerini söyledi. Diyarbak rspor'un Türkiye'nin her yerinde taraftar olan, özellikle de Kürt illerinin Türkiye Süper Ligi'ndeki tek temsilcisi olmas nedeniyle genifl bir deste e sahip bir kulüp oldu unu belirten kulüp yöneticileri ayn deste- i Londra'daki Kürt toplumundan da ald klar n vurgulad. Kulübün ikinci baflkan Suat Önen, özellikle Londra'da yaflayan Kürt ve Türk gençlerini tak ma kazand rmak istediklerini, bunun için de bir pilot tak m kurma düflünceleri oldu unu ifade etti. LONDRALI GENÇLERE TOTTENHAM KAPILARI AÇIK Tottenham yetkilisi Fran Jones ise, Diyarbak rspor'la altyap tak mlar n n teknik direktörleriyle genç futbolculara e itim verilmesi konusunda destekte bulunacaklar n ifade etti. Jones, Diyarbak rspor yetkililerine "genç hocalara ve genç yeteneklere özellikle sportif konularda her türlü imkan sa lamaya haz r z" dedi. Diyarbak rspor'un Londra'da yaflayan Türkiyeli gençlerden oluflan bir pilot altyap tak m kurma projesi için de Jones, gereken deste i kendilerine vereceklerini, altyap tak m na Tottenham' n kap lar n açacaklar n belirtti. DOSTLUK MAÇLARI YAPILACAK Diyarbak rspor'un son durumu hakk nda Fran Jones'a bilgi veren kulübün ikinci baflkan Suat Önen, Diyarbak r'da gençleri spora kazand rmak için çok yo- un bir çaba sürdürdüklerini belirterek, bu nedenle gençlere hem destek hem de motivasyon sa layacak çal flmalar yapmak istediklerini söyledi. Önen, Londra'da yaflayan Türk ve Kürt gençlerinin de suça yönelmelerini engellemek için bir pilot tak m kurmak istediklerini belirtti. Önen'in taleplerine olumlu yan t veren Jones, iki kulübün altyap oyuncular yla da dostluk maçlar ayarlayabileceklerini söyledi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Almanya n n Ermeni Politikalar

Almanya n n Ermeni Politikalar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Almanya n n Ermeni Politikalar Birinci Dünya Savafl s ras nda, Osmanl Devleti vatandafl Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı