SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de"

Transkript

1 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler yaparak ortak projeler konusunda anlaflt. Tak m, altyap çal flmalar n gelifltirmek için yapt görüflmelerden birini de Portsmouth'la yapt. Kulübün Londra'da genç yeteneklerden oluflan bir altyap tak m kurma projesine Tottenham'dan tam destek geldi. Devam sayfa de SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de D YARBAKIR LE LONDRA ARASINDA SPOR KÖPRÜSÜ Tottenham' n ünlü teknik direktörü Harry Redknapp, Suat Önen, Behzat Turgut, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ve Halkevi Direktörü brahim Do ufl'la sohbet etti. Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Nisan 2010 dan itibaren Ankara Anlaflmas baflvuru koflullar de ifliyor sayfa 15 te Londra'dan karak fl manzaralar sayfa 8 de Charalambous'tan ailelere "çözüm" sözü sayfa 3 te Sermayê Ewropayê qerisand R.27 Yozlaflma ve çeteleflmeye karfl protesto yürüyüflü yap ld sayfa 4 te 'Charlie Chaplin: Büyük Londral sayfa 19 da NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Dracula dan sansasyon yaratacak albüm Dracula n n y ld z Christopher Lee heavy metal albümü yay nlayacak. Karanl k rollerin vazgeçilmez oyuncusu ve Kont Dracula olarak sinemaseverlerin haf zalar na kaz nan Lee, kutsal Roma Cermen mparatorlu u nun kurucusu hakk nda flark lar kaydetti. 87 yafl ndaki oyuncunun Charlemagne: By the Sword And the Cross ad n verdi i albümü mart ay nda piyasaya sürülecek. Lee, geçen y l n ekim ay nda flövalye ilan edilmiflti. Kendisi de böyle bir albüm yapman n oldukça beklenmedik oldu unu kabul eden tecrübeli oyuncu, albümünün prodüktörlü ünü talyan besteci ve yap mc Marco Sabiu nun üstlendi ini, flark lar n da onun imzas n tafl d n ve albümün türünün senfonik metal olarak nitelendirilebilece ini söyledi. Lee, Mart ay nda albümüm yay nland nda sansasyon yaratacak diye konufltu. Christopher Lee, 2006 y l nda Revelation adl bir albüm yay nlam flt. James Bond u Sam Mendes yönetecekmifl Bir sinema efsanesi haline gelmifl filmlerden biri olan James Bond serisiyle ilgili geliflmeler birer birer duyulmaya bafll yor. Filmin senarist kadrosunda anlafl lan isimlerden birinin Peter Morgan oldu unun duyulmas - n n ard ndan, yönetmen koltu- unda oturacak isim konusunda da söylentiler dönmeye bafllad bile. Kate Winslet in kocas, baflar l yönetmen Sam Mendes in 23. James Bond filmine imza atmas bekleniyor. Filmin baflrolünde 007 olarak sinemaseverlerin karfl s na ç kan ngiliz oyuncu Daniel Craig, Mendes ile Azap Yolu/Road to Perdition da birlikte uyumlu bir flekilde çal flm flt. Filmin yap mc l n üstlenen Michael G Wilson ve Barbara Broccoli, Morgan n Quantum of Solace a nazaran daha konuflmal bir film yazmas n istiyor. Çünkü Quantum of Solace, az diyalog ve bol aksiyondan olufltu u için elefltirilmiflti. ngiltere'de Avatar ç lg nl had safhada 3 boyutlu film Avatar ngiltere'de izlenme rekorlar k r yor. Film ile ilgili internette 'hayran siteleri' kuruluyor "Titanic" filminin yönetmeni James Cameron un son filmi "Avatar", Birleflik Krall k ta da izlenme rekorlar k rarken, filmle ilgili internette "hayran siteleri" oluflturuluyor. Ülkede 4 haftad r gösterimde olan "Avatar" 58 milyon dolarl k gifle has lat yla, film listesinde birinci s radaki yerini koruyor. Bilim kurgu masal olan ve "Pandora" adl bir uyduda geçen "Avatar" filminin hayranlar n n oluflturdu u, "naviblue.com" sitesi ise filme yönelik hayranl n ç lg nl a dönüfltü ünü gözler önüne seriyor. Sitede "Avatar" olmak istedi ini söyleyenler, yüzlerini Avatar lar gibi maviye boyay p foto raflar n koyanlar, "Avatar" hayranlar na ne denmesi gerekti ine dair oylama yapanlar, hatta Avatar n oyuncak bebek koleksiyonculu una flimdiden bafllayanlar bile var. Guardian gazetesinden Orhan Pamuk a büyük övgü... Londra'da ngilizceye çevrilen son roman "Masumiyet Müzesi"yle ilgili bir konferans veren Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile ilgili Guardian gazetesinde genifl bir yaz ya yer verildi. Guardian gazetesi, Nobel ödüllü ilgili mücadelesini hariku- Türkiye'nin modernlikle yazar Orhan lade bir flekilde gözler Pamuk'un ngiliz önüne serdi i" belirtildi. kitabevi Waterstone's taraf ndan ocak ay n n kitab MASUM YET MÜZES, seçilen "Masumiyet UZUNLU UNU HAK Müzesi" roman na iliflkin ED YOR bir elefltiri yaz s na sayfalar nda yer verdi. Michael Gorra imzal elefltiride, Elefltirisine kitab n konusundan bahsederek bafllayan Gorra, "Roman k sa "Pamuk'un roman nda, olabilirdi, ama hangi k - Editor Birleflik Krall k ta hem 2 hem de 3 boyutlu olarak izlenebilen filmin galas, baflkent Londra da yap lm flt. : Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter : Haca Cheko s mlar n n ç kar lmas gerekti ini söylemek çok zor. Masumiyet Müzesi, uzunlu unu hak ediyor" ifadesini kulland. Masumiyet Müzesi'nin ngilizceye çevrilmesi ve Birleflik Krall k'ta yay mlanmas yla ngiliz gazeteleri, son zamanlarda sayfalar nda Pamuk'un son roman na iliflkin elefltirilere genifl yer veriyor EN Y ÇEV R K TABI ÖDÜLÜ ADAYLARI ARASINDA Bu arada bu hafta Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" roman n n, ngilizce olarak "2010 en iyi çeviri kitab ödülü" adaylar aras nda oldu u aç kland. New York'taki Rochester Üniversitesine ba l "Three Percent" adl uluslararas edebiyat internet sitesinin 2007 y l ndan bu yana verdi i ödülü bu y l kazananlar n 16 fiubatta aç klanmas bekleniyor. "Masumiyet Müzesini" Türkçeden ngilizceye Maureen Freely çevirdi. Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by : Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Nadal Ödülü El Pais yazar na... spanya n n en eski edebiyat ödülü olan Nadal Ödülü nün sahibi belli oldu. 54 yafl ndaki yazar ve gazeteci Clara Sanchez, prestijli ödülün sahibi oldu. Yazar, Lo que esconde tu nombre yani Ad n n Saklad klar adl roman yla ödülün sahibi oldu. Sanchez in kitab 80 li yafllardaki biri spanya da yaflayan eski bir Nazi, di eri ise Arjantin de yaflayan ve bir dönem Mauthausen toplama kamp nda esir edilmifl iki adam n hikâyesini konu al - yor. Kitapta, genç yafl nda hamile kalm fl bir kad n yavafl yavafl eski bir Nazi olan komflusunun kimli ini ve geçmiflini keflfediyor. Sanchez, spanya n n çok satan gazetesi El Pais için yaz - yor. Yazar n daha önce kaleme ald ve Frans zca, Almanca, Portekizce ve Yunancaya çevrilmifl sekiz kitab daha bulunuyor. Resmi kay tlara göre Michael Jackson öldürüldü News of The World gazetesi, Michael Jackson' n ölümüyle ilgili haz rlanan raporu yay mlad. Raporda M.J.'in cinayete kurban gitti i yaz yor. 25 Haziran günü hayat n kaybeden Pop müzi inin kral Michael Jackson' n ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak "öldürüldü ü" yaz yor. Belgeyi yay mlayan News of The World gazetesinde yer alan habere göre, Jackson' n doktoru Conrad Murray cinayet ile suçlanacak. 7 Temmuz tarihli ölüm sertifikas nda Doktor Cheryl Mac- Willie ölüm nedenini belirtmiyor. Ancak 31 A ustos günü sertifikaya bir ekleme yap l - yor. Doktor Christopher Rogers raporda ölüm nedenine "enjeksiyonla verilen ilaç ile akut zehirlenme" ibaresini yaz yor ve "cinayet" (homicide) belirlemesini yap yor.

3 sayfa 3 Charalambous'tan ailelere "çözüm" sözü Muhafazakar Parti'nin Edmonton milletvekili aday Andrew Charalambous, iddial seçim kampanyas n aral ks z sürdürüyor. Charalambous'un geçen haftaki son ziyareti Türkiyeli Akdo an ailesine oldu. Britanya'da genel seçimler yaklafl rken, partiler aras seçim yar fl da yerel ve ulusal düzeyde h zlan - yor. Bu y l seçimlerin favorisi olarak görülen ana muhalefet partisi Muhafakazar Parti ile hükümetteki flçi Partisi aras ndaki çekiflme de kendini hissettirmeye bafllad. Özellikle Kuzey Londra'da flçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Partili adaylar aras nda geçmesi beklenen seçim yar fl nda Kürt, Türk ve K br sl Türk seçmenin sonucu belirlemede önemli bir rol oynayaca tahmin ediliyor. Yar fl n en çekiflmeli geçmesi beklenen bölgelerden biri Enfield belediyesinde bulunan ve etnik az nl klar n yo un olarak yaflad Edmonton bölgesi. Edmonton'da son 12 y ld r milletvekilli i yapan flçi Partili milletvekili Andy Love'a karfl en güçlü rakip olarak görülen Muhafazakar Milletvekili aday Andrew Charalambous, belediye meclis üyeli i adaylar n n da kat ld ziyaretin ard ndan Akdo an ailesiyle hat ra foto raf çektirdi. Partili Andrew Charalambous seçim çal flmalar na oldukça iddial haz rlan yor. Charalambous'a en büyük destek Edmonton bölgesinde Muhafazakar Parti'den aday olan ve aralar nda Gülseren fiahin ile Sakine Atefl'in bulundu u 10'un üzerindeki Kürt, Türk ve K br sl Türk adaylardan geliyor. AKDO AN: SUÇLARLA MÜCADELE ST YORUZ Adayl aç kland ilk günden bu yana yo un bir tempo ile seçim faaliyetlerine bafllayan Charalambous, geçti imiz gün Edmonton'da yaflayan Akdo an ailesini evinde ziyaret ederek destek talebinde bulundu. Türkiyeli Kürt Akdo an ailesi taraf ndan çok s cak karfl lanan Charalambous, Ahmet Akdo an, Hac Akdo an ve Erdem Akdo an ile ailelerinin yan - s ra komflular ile bir araya gelerek Edmonton'a iliflkin projelerini ve seçilmesi halinde neler yapaca- na dair bilgiler verdi. Milletvekili aday Andrew Charalambous'a ziyaretinde Enfield'de belediye meclis aday olan Bektafl Yavuz, Sakine Atefl, Gülseren fiahin ile Mike Farret efllik etti. Edmonton sakinlerinden Hac Akdo an' n evinde gerçekleflen toplant da söz alan Ahmet Akdo an, Edmonton'da yaflayan Kürt, Türk ve K br sl Türkler için temel sorunlar n suç ve uyuflturucu ile mücadele, iflsizlik sorunlar n n çözülmesi ile sa l k hizmetlerinin kalitesinin art r lmas oldu unu dile getirdi. Akdo an, "bu sorunlar n çözümünün çok zor olmamas na ra men neden bir türlü sa lanamad n anlayamad klar n " vurgulad. CHARALAMBOUS: ÇÖZÜM Ç N MÜCADELE EDECE M Charalambous ise seçilmesi halinde kendisinin birinci hedefinin suç ve uyuflturucuya karfl etkin mücadele etmek olaca n belirterek, Edmonton'a tramvay ya da metronun gelmesi için çal flma ve Chase Farm Hastanesi gibi kapat lmak istenen hastane bölümlerinin aç k kalmas için srarl faaliyetler yürütme vaatlerinde bulundu. Charalambous, seçilebilmesi için herkesin oyuna ihtiyac oldu unu dile getirerek, seçimlerde kendisine destek olunmas n istedi. Keyifli bir havada geçen aile ziyaretinden çok memnun kald n belirten Charalambous, bu tür ziyaretleri sürdürece ini ifade etti.

4 sayfa 4 Yozlaflma ve çeteleflmeye karfl protesto yürüyüflü yap ld... Geçti imiz y l Haziran ay ndan bu yana çok say da etkinlik düzenleyen Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi kitlesel bir eylem düzenleyerek sokaklarda yaflanan fliddet ve çeteleflme sorununa dikkat çekti. Yaklafl k bin kiflinin kat ld - yürüyüflte polisin yaflanan sorunlara duyars zl protesto edilirken, Gençlerimiz Gelece imizdir sloganlar at ld. Son dönemlerde özellikle toplumlar m z n yo un yaflad Kuzey Londra da gençler aras nda yaflanan çeteleflmeler ve polisin duyars zl Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi taraf ndan düzenlenen büyük bir yürüyüflle protesto edildi. 10 Ocak Pazar günü yap lan yürüyüfl için Seven Sisters stasyonu nda toplanan kalabal k pankartlar açarak dövizler tafl d. Saat dan itibaren toplanan kitle saat da Tottenham a do ru yürüyüfle geçti. GENÇLER N KORUNMASI VE ÇETELER N HESAP VERMES GEREK Yürüyüfl boyunca eylemciler sloganlar atarak polisin toplumlar m z için ciddi bir sorun olan çeteleflmeye sessiz kalarak destek oldu u dile getirildi. Gençlerin korunmas ve çetelerin hesap vermesinin istendi i yürüyüflte polis teflkilat taraf ndan David Cameron: 'Göçmen say s s n rland r ls n'... Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron ngiltere nüfusunun 70 milyonun alt nda tutulmas gerekti ini söyleyerek, ülkeye kabul edilecek göçmen say s n n y lda 40 bin kifliyle s n rland r lmas n istedi. Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron ngiltere'nin nüfusunun 70 milyonun alt nda tutulmas için ülkeye kabul edilecek göçmen say s n n y lda 40 bin kifliyle s n rland r lmas n istedi. ngiltere'nin ha- Yaklafl k bin kiflinin kat ld yürüyüflte polisin yaflanan sorunlara duyars zl protesto edildi. lihaz rda nüfusu 62 milyon. statistik Dairesi, nüfusun 2029'da 70 milyona ç kaca n tahmin ediyor. Uzmanlar seçimler öncesinde hem flçi Partisi hem de Muhafazakar Parti'nin afl r sa partilere oy kapt rmamak için göç konusunu daha fazla gündeme getirmeye bafllad klar na dikkat çekiyor. ciddi güvenlik önlemleri al nmad. Yürüyüfl boyunca sloganlar at l rken, Türkçe ve ngilizce olarak bildiriler okundu. Çeflitli bildirilerin de da t ld yürüyüfle güzergah boyunca kat lanlar oldu. Edmonton a kadar yürüyen eylemciler eylemlerini yapt klar konuflmalarla sonland rd lar. POL S ÇETELER N SAÇTI I TERÖR VE fi DDETE KARfiI GÖZ YUMUYOR nisiyatif ad na yap lan konuflmada flunlar dile getirildi: Örgütsüz bir halk yok edilmeye, inkar edilmeye mahkumdur. Uluslararas operasyonlar yapan bir polis teflkilat say - lar kifliyi geçmeyen çete örgütlerine karfl baflar s z kald n söylüyor. Gerçekten baflar s z m oldular yoksa bu sorunun varl n istedikleri için mi sorunun üzerine gitmiyorlar. Polis çeteler hakk nda yeterli bilgiye sahiptir ama bizleri bir birimizle çat flt r yor. Çetelerin saçt - terör ve fliddete karfl göz yumuyorlar. Gençlerimizin politize olmas n, halk n sorunlar ile u raflmas n istemiyorlar. Polis teflkilat çeteleflmifl, yozlam fl bir gençlikten yanad r. Polisin bu tutumu asl nda çok garip Daily Telegraph: 'Britanya da intihar eylemcisi olmak isteyen çocuklar var' Daily Telegraph ngiltere'de Temmuz 2005'te otobüs ve metro trenlerini hedef alan intihar sald r lar ndan sonra bafllat lan ve gençlerin radikalleflmesini önlemeyi amaçlayan programla ilgili bir habere yer verdi. Haberde program kapsam nda gözlenen 7 yafl ndaki bir çocu un defterine " ntihar bombac s olmak istiyorum" diye yazd öne sürüldü. Yürüyüfl için Seven Sisters stasyonu nda toplanan kalabal k pankartlar açarak dövizler tafl d. de ildir. Garip olan bizim sessizli imiz ve kendimize sahip ç kmamam zd r. Bugün bu yürüyüfl ile kampanyam z yeni bir döneme geçti ve bunu destekleyelim. Daily Telegraph ta yay nlanan habere göre, polis, okullar ve Müslüman derneklerinin iflbirli iyle yürütülen programa yafllar 7 ile 10 aras nda de iflen 10 kadar çocuk yönlendirildi. 7 yafl ndaki bir çocu un defterine " ntihar bombac s olmak istiyorum" diye yazmas üzerine yard m istendi. Bu proje kapsam nda okullardan ve ailelerden çocuklardaki radikalleflme iflaretlerini iyi gözlemeleri isteniyor. Gazetenin ifadesine göre, Haziran 2008'de fliddete yönelme riski tafl - OLUfiUMDA 15 S V L TOPLUM KURULUfiU YER ALIYOR Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi afla daki sivil toplum örgütlerinden olufluyor: ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Halkevi, Fed-Bir, Yüz Çiçek Açs n Kültür Merkezi, Gik-Der, Tohum Kültür Merkezi, KOMKAR, Anadolu Halk Kültür Merkezi, Türk E itim Birli i, K rk srakl lar Dayan flma Merkezi, Dersim-Der, Kürt Toplum Merkezi (KCC), Güney Londra Dayan flma Derne i, Bozca-der ve Bak fl Beldesi Dayan flma Derne i. yan 10 çocuk tespit edildi. Yafllar 15 ile 24 aras nda de iflen, ço u erkek 230 genç de bu program kapsam nda izlemeye al nd. Ailelerin çocuklar n n aniden slami k yafetler giymeye ve radikal görüfller savunmaya bafllamas ndan endifleye kap larak polisten yard m istedi i belirtiliyor.

5 sayfa 5

6 sayfa 6

7 sayfa 7 Seçim yar fl nda yeni genç adaylar Bu y lki seçimlerde Kürt ve Türk meclis üyeli i adaylar n n say s gittikçe art yor. Son olarak iki genç Kürt siyasetçi Gülseren fiahin ile Sakine Rojda Atefl'in Muhafazakar Parti'den Edmonton Belediyesi meclis üyeli i adayl klar kesinleflti. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Yeni adaylardan Gülseren fiahin bir laboratuar teknisyeni. Aslen Elbistanl olan fiahin, adayl n koymas n n sebebinin Kuzey Londra'da, özellikle Edmonton'da Kürt ve Türk toplumunun sorunlar na çözüm bulma iste inden kaynakland n söylüyor. Göçmen toplumlar n yaflad s k nt lara belediyeler nezdinde projeler üretmek istedi ini belirten fiahin, "Benim için insanlar n nereli olduklar de il, ne tür sorunlar oldu- u önemli. Bu nedenle de Edmonton'da bütün toplumlara en insani flekilde bütün olanaklar n sa lanmas için çal flmak istiyorum" diyor. "Seçilebilmek için Edmonton'da ya- Gülseren fiahin: Toplumun sorunlar na çözüm bulaca z Gülseren fiahin flayan bütün duyarl insanlar n oylar na ve deste ine ihtiyac m z var" diyen fiahin, Edmonton'da Muhafazakar Parti'ye yönelik geliflen önyarg - lar k rmak için de çaba sarfedeceklerini belirtiyor. flçi Partisi'nin 12 y ll k iktidar n n ard ndan genelde ngiltere'nin özelde de Türkiyeli toplumun sorunlar n n büyüdü ünü iddia eden fiahin, hükümeti flu sözlerle elefltiriyor: "HÜKÜMET GÖZ YUMUYOR" "Gün geçmiyor ki, yeni bir zam haberi ç kmas n. Okullar ve hastanelerin önemli bölümleri kapat l yor. Ö renci burslar budan yor. Sa l a ayr lan fonlar küçülüyor. Yafll l k hizmetleri yok denecek kadar az. Yabanc düflmanl alm fl bafl n gidiyor. Huzur bulmak için bu ülkeye s nan halklar, huzur bulam yor. Her köfle bafl nda bir uyuflturucu sat c s kol geziyor. Sadece Türkiyeli yafl aras 4-5 bin genç cezaevinde yat yor. Cezaevlerinin doldu- u söyleniliyor. Buras bir ada ülkesi. Baz yetkililer göz yummazlarsa uyuflturucu içeri giremez. Girmeyince de, gençler al p kullanmaz ve binlerces cezaevini boylamaz. Bu aksakl klar flçi Partisi düzeltemez. Çünkü düzeltmiyor göz yumuyor." fiahin, Muhafazakar Parti içinse " ktidare geldi inde, iflaret etti im hatalar düzeltece ine ve benzer hatalar yapmayaca na inand m için bu partinin saflar nda yer al yorum" diyor. G ülseren fiahin ve Sakine Rojda Atefl, May s ay nda yap lacak seçimlerde belediye meclis üyeli i adayl klar yeni kesinleflen iki genç siyasetçi. Muhafazakar Partili fiahin ile Atefl, Edmonton Belediyesi'ndeki adayl klar n n netlefl- Edmonton'da, Muhafazakar Parti Lower Edmonton Ward aday olan Sakine Rojda Atefl, aslen Dersimli, hukuk e itimi alan bir genç siyasetçi. Atefl, meclis üyeli i içim adayl n koymas n n nedeni olarak flunlar söylüyor: "Bu ülkede geçmifli 20 y l olan toplumumuzun gün geçtikçe nüfusu art - yor. Bununla birlikte toplumumuzun yaflad bölgelerde karfl karfl ya kald klar sorunlar da art yor. Dolay s yla halk m z n sorunlar na yerel yönetimlerde yer alarak kal c çözümler bulabilmek için aday olmaya karar verdim." Sakine Atefl'in sorular m za verdi i yan tlar flöyle: Seçilmeniz durumunda özellikle hangi sorunlara yönelmeyi düflünüyorsunuz? Seçilmem durumunda toplumumuza birçok konuda deste i olmufl derneklerimizde dan flmanl k servisleri vermeyi düflünüyorum. Bununla birlikte belediyede toplum güvenli i, e itim, konut ve benzeri problemlerin s k yafland alanlarda aktif olarak yer almay düflünüyorum. mesiyle birlikte k sa zaman içinde seçim çal flmalar na da bafllayacaklar n belirtti. Sakine Rojda Atefl: Kendi siyasetçilerimizi yetifltirmeliyiz Sakine Atefl HALKIMIZIN DESTE ÇOK ÖNEML Seçim kampanyas nda Kürt ve Türk toplumundan nas l bir deste e ihtiyac n z olacak? 2006 yerel seçimlerine 3 hafta kadar bir süre varken Hazelbury Ward'da aday olmaya karar vermifltim. Seçim kampanyas konusunda 2006 y l nda yeterince tecrübem olmamas na ve seçimlere 3 hafta kadar bir süre kalmas na ra men çok az bir farkla kaybettim. Aday olaca m Lower Edmonton bölgesinde 700'ün üzerinde oy kullanma hakk olan Kürt, Türk ve K br sl Türk yaflamakta. Benim bu seçimi kazanmam için onlar n deste i çok önemli. Lower Edmonton bölgesinde yaflayan toplumumuzun sorunlar n çözebilmek için, toplumumuz ve yerel yönetim aras nda köprü oluflturmaya çal flaca m. Halk m z n bu seçimlerde oylar n kullanmalar çok önemli. Biz ancak onlar n oylar yla yerel yönetimlerde etkili olabiliriz. Genç adaylar n say s bu y l epeyce art fl gösterdi. Bu ba lamda Kürt ve Türk gençlerinin siyasete ilgilerini nas l de erlendiriyorsunuz? Bu ülkede yap lan tüm seçimlerde, halk m - z n oylar sonuçlar belirliyor. E er biz bu kadar etkili bir nüfusa sahip isek toplumumuzu önemseyen kendi siyasetçilerimizi yetifltirmemiz gerekiyor. Genç nufüsumuz küçümsenmeyecek kadar büyük ama ne yazik ki gençlerimiz flu anda siyasete fazla ilgi göstermiyorlar. Ama inan yorum ki bundan sonraki seçimlerde daha fazla Kürt ve Türk genci adayl klar n koyacakt r.

8 sayfa 8 Londra'dan karak fl manzaralar Son 30 y l n en so uk ve en karl k fl n yaflayan ngiltere de hayat adeta felç oldu. Ülkenin hemen her taraf geçen haftaki kar ya fl ndan olumsuz etkilendi. Kar nedeniyle çok say da yurt içi ve yurt d fl uçuflu iptal olurken, ülkenin bir çok yerinde trafik kazalar yafland. Baflkent Londra, ya fltan en olumsuz etkilenen yerlerden biri oldu. Londra'da kar ya fl ndan sonra ana yollar d fl ndaki neredeyse tüm yollar ve sokaklar buzla kapland. Karl günde, Londra, Battersea Park... Egham yak nlar nda buzlu yolda kayarak bariyerlere çarp p duran bir araç... Kuzey Bat Londra hatt nda çal flan 302 numaral otobüs yoldan kayarak bir binan n duvar na çarpt. Kazada yaralanma olmad. Marketlerin ertesi gün kapal olaca n düflünen ço u Londral stoklar n doldururken market raflar da böyle bofl kald. Belediye'nin haz rl ks z yakaland bu durum nedeniyle Londral lar günlerce buzlu yollarda düflme tehlikesi yaflayarak yürümek zorunda kald. Önceki hafta yaflanan kar ya fl ndan önce yüzbinlerce Londral evlerine kapanmak zorunda kalacaklar n düflünerek Rickmonsworth yak nlar ndaki Grand Union Kanal tamamen dondu... Heatrow ve Stansted gibi çok say da uçuflun iptal edildi i Gatwick Havaalan 'ndan bir kare... Bir belediye çal flan Embankment civar nda buzlanm fl yollar tuzluyor. marketlere hücum etti ve stoklar doldurdu. Tesco, Sainsbury, Asda gibi marketlerin raflar saatler içinde boflald... Meteoroloji tahminlerine göre hem so uk hem de karl k fl havas n n birkaç gün daha sürece i belirtiliyor. Kar n lapa lapa ya d bir anda Westminster Köprüsü ve Big Ben... Yaln zca çocuklar kar n keyfini ç karabildi... West Hampstead Station' n karl çehresi...

9 sayfa 9 Ö retmen Evi'nden ailelere kurs ça r s ngilizce, Türkçe, Kürtçe, Matematik ve Fenbilgisi kurslar bafllatan Ö retmenevi, velilere kat l m ça r s yap yor... Türkiyelilere e itim alan nda hizmet veren E itimciler Forumu, ngilizce, Türkçe, Kürtçe, Matematik ve Fenbilgisi kurslar vermeye bafll yor. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere ayr lan kurslar Ö retmen Evi bünyesinde yap lacak. Ö retmenevi Yönetim Kurulu üyesi ve Matematik ö retmeni Hüseyin Düzgün, anne ve babalara ça r yaparak "ücretli ve ücretsiz kurslardan faydalanarak çocuklar n z n derslerine ve ev ödevlerine yard mc olabilir ve onlar n baflar seviyelerini artt rabilirsiniz" diyor. Halen devam eden kurslar na kat lan ö renci ve velilerin uygulamadan çok memnun kald klar n belirten Düzgün, hem çocuklar n baflar lar n n artt - n hem de velilerin asl nda çocuklar na yard mc olabilece ini gördü ünün alt n çiziyor. Hafta içi ve hafta sonu ö renci ve yetiflkinler için düzenlen kurslarla e itim alan nda bir ad m daha att klar n belirten Düzgün, kurs kay tlar n n ve seviye belirleme testinin Ocak ay n n sonuna kadar devam edece- i bilgisini verdi. Kurslarla ilgili ayr nt l bilgi almak isteyen flu irtibat numaralar n kullanabilir: Telefon : Adres : 60 Windus Rd. Stoke Newington, London, N16 6UP Ö RETMENEV 'NDE DÜZENLENEN KURSLAR VE B LG LER fiöyle: ngilizce ESOL Kurslar : Level 1 ve Level 2 (ücretsiz) Matematik: Anne ve babalar için (ücretsiz) GCSE Matematik: H zland r lm fl (ücretsiz) Türkçe: Okuma yazma dersleri (ücretsiz) Türkçe-GCSE Türkçe: Yabanc lar için Kürtçe: Her seviyeden Ebru sanat British vatandafll k s nav na haz rl k ngilizce: Advance level ve üniversiteye haz rl k -Kimya-Fizik-Biyoloji: GCSE, AS ve A Level Fen Bilgisi: Key stage Matemat k: Key stage Muhafazakarlardan Seçim kampanyas na h z veren Muhafazakar Parti Tottenham baflkanl, 2010 takvimi haz rlad. Muhafazakar Parti Tottenham baflkanl, 2010 takvimi haz rlad. Partinin aralar nda Mahir Gül ve Diren Y lmaz gibi Türkiyeli belediye meclis üyeli i adaylar n n da bulundu u "Gölge Muhafakar meclis üyeleri"nin de foto raflar yla tan t ld takvimde Kuzey Londra'daki belediyeler, okullar, hastaneler, dernekler, acil hatlar, cami, ki takvimi lise ve sinagoglar gibi yerlerin telefon numaralar na yer veriliyor. Muhafazakar Parti'nin iletiflim bilgilerinin de yer ald - takvimi partinin Tottenham binas ndan edinmek mümkün.

10 sayfa 10 Britanya askerlerinin 5 te 1 i hasta... Afganistan da daha etkili mücadele bask s alt nda bulunan Britanya ordusunda 16 bin askerin hasta ve cephede savafla haz r olmad ortaya ç kt. Y lbafl öncesinde "psikolojik sorunlar n " gerekçe göstererek gelecek seçimlerde adayl n koymayaca- n duyuran ve bu karar n n ard nda yatan nedenleri s ralarken, "bir süre önce evlilik d fl bir iliflki yaflad n ve duydu u piflmanl k nedeniyle intihar denedi ini" aç klayan Milletvekili ris Robinson ile ilgili yeni iddialar, BBC televizyonunda gündeme geldi. BBC'de bir programa kat lan ve flu an 21 yafl nda olan Kirk McCambley'in, "2008 y l nda k - sa süreli iliflki yaflad ris Robinson'un Kuzey rlanda'daki 2 ifl adam ndan belediye meclis The Independent gazetesinin geçti i habere göre, 73 bin askeri personelden oluflan ngiliz ordusunun muhabere birliklerinin yüzde 22 si, tedavi imkanlar n n bulundu u askeri üsler d - fl nda görevlendirmeye haz r de il. Haberde, cephede yer alabilecek askerlerin say s n n, yaralanmalar, hastal k ve fiziki haz rl kl olmamadan dolay son bir y lda h zla artt belirtildi. Birinci Körfez savafl nda yer alm fl Tümgeneral patrick Cordingley, ola anüstü yüksek oran n flimdiye kadar gördü ü en yüksek oran oldu unu belirterek, hükümetin yeni askerlerin e itimine yeterli derecede finansal kaynak ay rmamas durumunda oran n daha da artaca uyar s nda bulundu. Gazete, ordudaki son durumu flu istatistiklerle verdi: -muhabere birliklerinin yüzde 22 si savafla gönderilmeye haz r de il -16 bin asker cepheye gönderilme konusunda haz r de il veya s n rl haz r üyeli i nüfuzunu kullanarak borç ald 50 bin poundu lokanta açmas için kendisine verdi ini ve daha sonra bu paray geri istedi ini" öne sürmesi, tart flmalar n derinleflmesine neden oldu. Kuzey rlanda ve Birleflik Krall k parlamentolar nda seçim bölgesi Strangford'u temsil eden ris Robinson, Demokratik Birlik Partisi'nden ihraç edildi. ris Robinson'un birkaç gün içinde milletvekilli inden çekilebilece ini bildiren rlanda bas n, "parti yetkililerinin, Kuzey rlanda parlamentosunda boflalan yere kimin geçece ine karar vermek için toplanaca n, Birleflik Krall k'ta boflalan sandalye fleklinde s n fland r lm fl y l ndan bu yana Afganistan da 246 asker öldü asker çat flmada yaralanma sonucu tedavi alt na al nd asker çat flma d fl yaralanma sonucu tedavi alt na al nd. -Askeri birliklerin yüzde 58 inde kritik veya ciddi zaafl k var. Brown flçi Partisi'ndeki isyan bast rd... Baflbakan Gordon Brown, genel seçimlere birkaç ay kala partisi içinde baflgösteren yeni bir isyan daha bast rd. ki eski bakan n, seçimlere Brown liderli inde gidip gitmeme konusunda gizli bir oylama yap lmas önerisi destek bulmad. Eylül 2007'de Baflbakan olan Brown, daha önce de, benzer giriflimlere hedef olmufltu. Muhalefet ise, "Kendi partisi içinde bile yaln z kalan Baflbakan' halk neden desteklesin" diyerek erken seçim ça r - s nda bulundu. Baz flçi Partisi milletvekilleri, Brown' n partiye seçim kazand racak güçte olmad n savunuyor. Kamuoyu yoklamalar, flçi Partisi'ni, anamuhalefetteki Muhafazakar Parti'nin 10 puan kadar gerisinde gösteriyor. Kuzey rlanda y kar flt ran iliflki Kuzey rlanda Birinci Bakan Peter Robinson'un 60 yafl ndaki efli ris Robinson'un özel hayat na iliflkin tart flmalar, gündeme gelen yeni iddialarla siyasi boyut kazand. içinse ülkede yap lacak genel seçimlerin beklenece ini" duyurdu. ROB NSON'UN ST FASI STEN YOR Tart flmalar üzerine istifas istenen Kuzey rlanda Birinci Bakan Peter Robinson da, "flahs na yönelik sald r lara karfl koymakta kararl oldu unu" belirterek, tart flmalar n siyasi kariyerini etkilemesine izin vermeyece- ini ortaya koydu. Peter Robinson, eflinin itiraf üzerine yapt aç klamada, "olanlar, eflinin Mart ay ndaki intihar girifliminden sonra ö rendi ini, ilk anda ayr lma e ilimine girmifl olsa da daha sonra 40 y ll k ba l l klar n ve eflinin kendisine her alanda vermifl oldu u deste i de düflünerek evlili ini kurtarma karar ald n " söylemiflti. BA IMSIZ SORUfiTURMAYI KABUL ETT Olayla ilgili ba ms z bir soruflturma aç lmas n kabul eden Robinson, kar s n n para toplama giriflimiyle igili bilgisi olmad n savunuyor. Kuzey rlanda'y sarsan iddialar n, Demokratik Birlik Partisi ile Sinn Fein partisi aras ndaki fikir ayr l klar nedeniyle halihaz rda "sallant da" olan Kuzey rlanda yönetiminin ak betini ne yönde etkileyece i konufluluyor.

11 sayfa 11 Islam4UK yin yürüyüfl iste ine siyasilerden sert tepki... Britanya'da "Islam4UK" adl Müslüman grubun Afganistan' n iflgalini protesto için bofl tabutlarla yürüyüfl yapmak istemesi baflta Baflbakan Brown olmak üzere siyasetçilerin sert tepkisini çekti. ngiltere de, "Islam4UK" adl Müslüman grubun "Afganistan daki iflgali" protesto etmek için yürüyüfl yapma iste i, ülkede tart flmalara neden oldu. "Afl r görüflleriyle" bilinen grubun, Afganistan da hayat n kaybeden Müslümanlara dikkati çekmek için bofl tabutlar tafl - yarak, Birleflik Krall k n güney bat - s ndaki Wootton Bassett te yürüyüfl yapma iste i, Baflbakan Gordon Brown baflta olmak üzere, ço u siyasi parti yetkilisi taraf ndan k nand. Wiltshire flehrine ba l olan ve ngiliz hava üssünün yak n nda bulunan Wootton Bassett, Afganistan da hayat n kaybeden ngiliz askerlerinin cenaze ve anma törenlerinin yap ld yer olarak biliniyor. Radikal imam olarak bilinen Islam4UK in lideri Anjem Choudary, Sky televizyon kanal - na aç klamas nda, yapmak istedikleri yürüyüflle "Afganistan daki Müslümanlara yönelik haks zl a" dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydetti. Choudary, Afganistan da hayat n kaybeden ngiliz askerlerinin ailelerine bir mektup gönderdiklerini ve bu mektupla onlar hem " slam a ça rd klar n " hem de yürüyüfle kat lmalar n istediklerini söyledi. Choudary ayr ca, bas n n ilgisini çekmek için Wootton Bassett i yürüyüfl yeri olarak seçtiklerini ve yürüyüfl için izin verilmezse bunun ülkede ifade özgürlü ü olmad n gösterece ini belirtti. S YASETÇ LER TEPK L Baflbakan Gordon Brown konuya iliflkin yapt aç klamada, "Islam4UK" adl grubu yürüyüfl yapmamas konusunda uyard ve böyle bir yürüyüflün Afganistan da hayat n kaybeden askerlerin ailelerine sayg - s zl k olaca n, hakaret niteli ini tafl - yaca n kaydetti. çiflleri Bakan Alan Johnson da "Polis ya da yerel yönetimden, bu grubun yürüyüflünü yasaklamak için gelecek her türlü iste e destek verece ini" söyledi. Polise ise flimdiye kadar, yürüyüfl yapma izni için herhangi bir baflvuru yap lmad bildiriyor. Birleflik Krall k ta polis, toplum düzenini tehdit etti ine karar verirse yürüyüfl ve protestolara izin vermeme yetkisine sahip bulunuyor. Ayr ca bas n kurulufllar, internetteki sosyal iletiflim a Facebook ta, "Islam4UK in Wootton Bassett teki yürüyüflüne hay r" isimli grup kuruldu una ve flimdiye kadar 185 bin kiflinin bu gruba üye oldu una dikkati çekiyor. Facebook taki grubun kurucusu Jo Cleary, Baflbakan Brown un grubun yürüyüflünü yasaklamas n istediklerini, aksi halde Baflbakanl k konutunun bulundu u Downing Street e yürüyeceklerini aç klad.bu arada "Islam4UK"in internet sayfas na girilemedi i ve "yasakl, bu sunucuya girmek için izniniz bulunmuyor" uyar s ç kt dikkati çekti. KRAL ÇE Y SOYKIRIMLA SUÇLAMIfiTI ngiltere de Radikal imam' olarak bilinen Anjem Choudary, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in soyk r m suçundan yag - lanmas n istemiflti. ngiliz askerlerini Afgan nüfusunu yok etmeye çal flmakla suçlayan ngiltere'de yasaklanm fl örgütler listesindeki El Muhacirun'un eski lideri Anjem Choudary, Bu Kraliçe nin hatas çünkü o bu ülkenin lideri demiflti. Çocuk yafltaki asker Afganistan iflgalinin kurban oldu... Her gün asker ölümleri ile güne bafllayan Britanya bu kez 19 yafl ndaki bir askerin ölümü ile sars ld. Robert Hayes 2010 y l ndaki ilk savafl kurban oldu. Ölmeden k sa bir süre önce bu savaflta ölece- inden korktu unu arkadafllar na söyleyen 19 yafl ndaki çocuk asker Robert Hayes n korktu u bafl na geldi ve yeni y l n ilk kurban olarak Afganistan da bir bombal sald r sonucunda öldürüldü. 19 yafl ndaki askerin ö renci arkadafllar ndan Jack Kempton, Hayes i 22 Aral k günü gördü ünü ve kendisine ölmekten korktu unu ve amaçs z bir savafl n içinde olduklar n söyledi ini kaydetti.