ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: DENKLERİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: DENKLERİN GÖZDEN GEÇİRMESİ"

Transkript

1 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: DENKLERİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Dr. Mehmet Ruhi Gökmoğol Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü Özet Bu çalışma, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının İç Denetim maddesine denklerin gözden geçirmesi yöntemi ile farklı bir yaklaşım getirerek işletmelerin daha etkin bir şekilde sürekli iyileştirme ilkesini nasıl uygulayacakları hakkında yeni bir varsayım sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, kuramsal tabanda kaynak taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Genel İşletmecilik kuramları, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı ve kaynak taraması, arasındaki ilişkiler dikkate alınmıştır. Kaynak taraması sırasında, elde edilen bulgular, standardın ilgili maddesi ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma sonucunda işletmelerin sürekli iyileştirme için atmaları gereken adımlar için yeni bir yaklaşım ortaya konmaktadır. Bu sonucu gerçekleştirmek için işletmeler tarafından alışılmış denetim modelleri yerine işletmenin örgütsel yapısı içinde yer alan denklerin, birbirilerini denetleyerek bilinç düzeylerinin artması ve etkinliklere karşı bakış açılarının genişlemesi sağlanabilecektir. Denklerin Gözden Geçirmesi yönteminin, standart tarafından zorunlu tutulan iç denetim uygulamalarında, kuruluşların öğrendiği denetim yöntemi yerine 1

2 uygulanabileceği ve bu şekilde kuruluşları daha ileriye taşıyabileceği değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler : Denklerin Gözden Geçirmesi, Kalite Yönetim Sistemi, İç Denetim Abstract A New Approach to ISO 9001 Quality Management System: Peer Review This study, aims to provide a new hypothesis named as peer review which helps enterprises apply the principles of continuously improvement more efficiently by using article of Internal Audit of ISO 9001:2008 Quality Management System. The study was carried out in the base of the theoretical literature. The relationships among theories of Management, ISO 9001:2008 Quality Management System and literature have been taken into consideration. The obtained data have been associated with the related article of the standard during the literature review. As a result of the study, a new approach for the enterprises for continuously improvement and for new steps has been put forward. In order to fulfill this result, instead of using usual audit model, auditing one peer another within the same organizational structure in an enterprise and thus, increasing level of awareness and enlarging the perspectives for the organizational activities. It has been evaluated that, peer review method can be applied instead of familiar internal auditing practices as required by the standard and organizations can be moved forward by this way. Key Words : Peer Review, Quality Management System, Internal Audit 2

3 1. Giriş Bu çalışma, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının İç Denetim maddesine denklerin gözden geçirmesi yöntemi ile farklı bir yaklaşım getirerek işletmelerin daha etkin bir şekilde sürekli iyileştirme ilkesini nasıl uygulayacakları hakkında yeni bir varsayım sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmayla, ISO 9001 standardına göre belgelenmiş olan kuruluşların uyguladıkları ancak hep aynı sonucu aldıkları için sürekli iyileştirmeyi gerçekleştiremedikleri iç denetim uygulamasına yeni bir çerçeve kazandırılması hedeflenmektedir Kavramsal Yaklaşım Günümüzde denetim kavramı ile birlikte bazı kavramların sıklıkla karıştırıldığı gözlenmiştir. Bu kavramlar alfabetik olarak aşağıda açıklanmıştır: Audit : (İngilizce de) Genellikle bir işletmenin ya da bir derneğin bir önceki yıl yaptıkları harcamaların, muhasebesinin ya da etkinliklerinin resmi olarak incelenmesi (LONGMAN, 1978). Check : (İngilizce de) Kontrol etme (LONGMAN, 1978). Denetim : Bir işin doğru ve yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, murakabe etme, teftiş etme, kontrol etme (TDK, 1998). Kontrol : Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme (TDK, 1998); (Fransızca da 3

4 contrôle) Denetim, denetleme (SARAÇ, 1976); (İngilizce de control) Birisi, bir şey üzerinde bir standart ya da bir kuralın doğruluğunun belirlenmesi gücüne sahip olma (LONGMAN, 1978). Muayene : Araştırma, gözden geçirme, yoklama (TDK, 1998); Gözden geçirme, yoklama (DEVELLİOĞLU, 1998). Murakabe : Denetleme, denetim (TDK, 1998); Bakma, gözetme, göz altında bulundurma (DEVELLİOĞLU, 1998). Teftiş : Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim (TDK, 1998); Gereği gibi sorup araştırma, bir şeyin doğrusunu bulmak için her tarafı arayıp tarama (DEVELLİOĞLU, 1998). Tetkik (tedkik): İnceleme (TDK, 1998); Dikkatle araştırma, inceden inceye yoklama, inceleme (DEVELLİOĞLU, 1998). Yukarıda verilen tanımlamalar incelendiğinde denetim, tetkik, murakabe ve audit terimlerinin yaklaşık olarak aynı anlamı karşıladığı görülmektedir. Check, kontrol, muayene ve teftiş terimlerinin ise daha farklı anlamlar içerdiği anlaşılmaktadır. Denklerin Gözden Geçirmesi (peer review), kelime anlamı ile peer akran, birbiri ile aynı sınıf ve konumda olan ; review gözden geçirme, inceleme demektir (LONGMAN, 1978). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, bir ülkenin herhangi bir reform çabasını, bu konuda çalışma yapan başka ülkelerin (bu konudaki) uzmanlarından oluşan bir heyete inceletir ve bir rapor hazırlanır. Makro ekonomik bu çalışma, peer review olarak tanımlanmıştır (AFYONLUOĞLU, 2011). 4

5 Bu çalışma süresince denklik (peer) kavramı ile örgütte aynı düzeyde olan çalışanlar, gözden geçirme (review) kavramı ile örgüt içinde denk düzeyde bulunan çalışanların birbirlerinin etkinliklerinden haberdar olmaları, birbirlerinin standartları hakkında bilgi sahibi olmaları sonucunda verimlilik ve etkinlik yönüyle olabilecek sapmalara karşı birbirlerinin çalışmalarını yoklama, araştırma ve gözetme anlamı kullanılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü nün ISO standartlarına dayanarak çevirmiş olduğu ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler standardında tetkik (denetim/audit) şu şekilde tanımlanmıştır: Tetkik kriterlerinin yerine getirilme derecesini belirlemek amacıyla tetkik delilini elde etmek ve objektif olarak değerlendirmek için yapılan sistematik ve dokümante edilmiş proses (TSE, 2007) Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından iç denetimin tanımı şu şekilde yapılmıştır: İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. (TİDE, 2010). Bu tanımlama, aynı zamanda uluslararası iç denetim tanımlamasını da içermektedir (GLEIM, 2008) İç Denetimin Türleri İşletmelerin işlevleri, yönetim, üretim, pazarlama, insan kaynakları, satınalma, lojistik, muhasebe, finans, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler olarak; yönetimin alt işlevleri ise, planlama, örgütleme, yöneltme ve 5

6 etkileme, kontrol (denetim), karar verme ve iletişim olarak sıralanabilmektedir (CAN ve GÜNEY, 2007). Yasal bir dayanak çerçevesinde yapılan dış denetimlerin dışında kuruluşun iç yapısına bağlı olarak gerçekleştirilen iç denetimler, işletme biliminin temel işlevleri arasında yer alan yönetimin bir alt işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır. İç denetim, ön kontrol, süreç kontrolü ve son kontrol şeklinde alt süreçlerden oluşmaktadır (CAN ve GÜNEY, 2007). Ön denetim, bir etkinlik başlamadan önce yapılan denetim; süreç kontrolü ya da anında denetim, süreç sırasında yapılan denetim ve son denetim, bir işlem ya da eylem tamamlandıktan sonra yapılan denetimdir (PARLAK, 2011). İç denetim, gerçekleşen etkinlik sonuçlarının önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılması ve varsa sapmaları belirlemek ve düzeltmek amacıyla yürütülen bir süreç olarak birden fazla aşamadan oluşmaktadır (ŞİMŞEK, 2010). Bu aşamalar, aşağıda belirtilmiştir: Amaç, plan ve politikaların ışığında standartların belirlenmesi Gerçekleşen etkinlik sonuçlarının ölçülmesi Gerçekleşen etkinlik sonuçlarının daha önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılması Sapmaların giderilmesi ve düzeltme kararının verilmesi 1.3. Örgüt, Örgütlenme ve Örgütleme İlkeleri Şimşek (2010) e göre örgüt, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere iki ya da daha fazla kişinin çabalarını bilinçli olarak birleştirmeleri yoluyla ortaya 6

7 çıkan işbirliği sistemidir. Örgüt, örgütlenme sürecinin sonunda ortaya çıkan yapıya denir. Belirtilen bu yapı, bir yandan yukarıdan aşağıya doğru büyürken diğer yandan yatay (yana doğru) büyümektedir (CAN ve GÜNEY, 2007). Yatay ya da yana doğru büyüme, aynı düzeydeki işlevlerin birden çok kişiye dağıtılmasıdır. Örgütlenme ise amaçlara ulaşmak üzere yapılması öngörülen işlerin tanımlanmış görevler halinde düzenlenmesi ve bu görevlere uygun kişilerin getirilmesi yoluyla ortaya çıkan yapısal süreçtir (ŞİMŞEK, 2010). Yönetimin temel ilkelerinin uygulanabilmesi için çalışanların temel sorumluluğu, öncelikle kendi kendini denetleme ve daha sonra işletmenin bölümlerini denetleme olacak şekilde örgütlenmek olmalıdır (JURAN, 2000). Kendi kendini denetim (ya da öz denetim), kavramı, çalışanların yönetime katılma biçimlerinden birisidir (GENÇ, 2007). Yönetime katılma, örgütün çeşitli kademelerindeki personelin doğrudan kişi olarak ya da seçilmiş temsilcileri kanalı ile karar verme sürecinin çeşitli evrelerine katılmalarını tanımlar (KOÇEL, 2011) İç Denetim Uygulaması ve Denklik kavramı İç denetim, işletmenin kendi yapısı içinde denetimle görevli birimlerin gerçekleştirdiği denetimdir. Denetim, örgütün etkinlikleri açısından bir bütün olarak üçüncü göz tarafından incelenmesidir. Bu denetim türü 1940 lardan sonra ortaya çıkmış ve 1941 yılında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) de kurulan İç Denetim Enstitüsü (IIA) ile kurumsal kimliğe 7

8 kavuşmuştur. IIA in Türkiye deki temsilcisi, TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) dir (ALPTÜRK, 2008). İç denetim ile işletmeler, güçlü yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek, iyileştirme etkinliklerini başlatıp gelişmeleri sürekli izleyerek planlarını gözden geçirirler (KESKİN, 2006). Açıklanan bu kavramla uyumlu olarak ISO 9004:2009 Kalite Yönetim Yaklaşımı Standardında iç denetimler, verilen ölçütlere göre kuruluşun yönetim sisteminin uygunluk düzeylerini belirlemede etkili bir araçtır ve kuruluşun performansını anlama, analiz etme ve sürekli olarak iyileştirme için değerli bilgi sağlar tanımı yer almaktadır (TSE, 2011). Belirtilen bu denetimleri kuruluş içinde gerçekleştirmek üzere denetçiler ile ilgili bazı kıstaslar oluşturulmuştur. Bunlardan en yaygın olanı, TİDE tarafından yayımlanmış olan Kırmızı Kitap içindeki nitelik ve performans standartlarında açıklanmıştır (PEHLİVANLI, 2010). Ayrıca ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ne yönelik olarak ISO Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu nda da (TSE, 2012) denetçinin temel nitelikleri açıklanmıştır. Denetçiler, kişisel özellikler, iş yetkinliği, bilgi, beceri ve eğitim düzeyi açısından tanımlanmış olup (TSE, 2012) yatay denetim ya da dikey denetim konusunda bir kısıtlama getirmemiştir. Sistem tarafından getirilen tek kısıtlama, denetçinin kendi işlerini denetleyememe konusunda olmaktadır (TSE, 2009). Benzer yaklaşım, Sertifikalı İç Denetçiler (CIA) için de geçerli olmaktadır (YILANCI, 2006). Üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşıma yalın üretim denmektedir (GEORGE ve ark., 2005). Yalın üretimdeki önemli amaçlardan birisi de kalitenin kaynağında (QAS-Quality at the Source) 8

9 sağlanmasıdır. Bunun için temel yaklaşım, operatörlerin kendi kendilerini denetlemeleridir (DAILEY, 2003). İşletmeler, kalite yönetiminden yalın üretim anlayışına doğru giderken dikey örgütsel denetim yapısından çalışanın kendisini denetlemesi anlayışına doğru yönelmektedirler. Bu yönelişin geçiş süreci içinde dikey örgütsel denetim yapısı, yatay örgütsel denetim yapısına yönelmek zorunda kalmaktadır. Çalışanların geliştirilmesi için dört yaklaşım bulunmaktadır (NOE, R.A., 2009). Birçok şirket bu yaklaşımların bir bileşimini kullanmaktadır: Formel eğitim Değerlendirme İş deneyimleri Kişilerarası ilişkiler Bir bireyin, bölümün ya da şirketin gelişim gereksinimlerini belirlemek için güçlü ve zayıf yanların analiz edilmesi gerekmektedir. Ancak çalışanların en fazla gelişmeleri, iş deneyimleri ile olmaktadır. Her ne kadar iş deneyimleri doğrultusundaki gelişme üzerine araştırma, yetkililer ve yöneticiler üzerine odaklanmışsa da diğer personel de iş deneyimlerinden çok şey öğrenebilmektedirler. İş genişletme, çalışanın işine yeni yükümlülükler ya da yeni uğraşlar ekleme anlamına gelmektedir. Yatay örgütsel yapı içinde aynı düzeyde olan bireylerin birbirinin etkinliklerini gözden geçirmesi, çalışanların iş deneyimlerini ve bilinç düzeylerini artıran bir iş genişletme örneğidir. Yatay örgütsel yapı içinde müdürün müdürü, şefin şefi, usta başının usta başını ve operatörün operatörü denetlemesi olarak açıklanabilecek olan denk 9

10 kademedekilerin denetimi, genel olarak denklerin gözden geçirmesi olarak tanımlanabilmektedir (BAKER, 2005). 2. Yöntem Çalışma, kuramsal tabanda kaynak taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. İşletme Yönetiminin temel işlevlerinden birisi olan yönetimin alt işlevi sayılan denetimin uygulanması, standart tarafından zorunlu kılınmıştır. Genel İşletmecilik kuramları, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı ve kaynak taraması, arasındaki ilişkiler dikkate alınmıştır. Kaynak taraması sırasında, elde edilen bulgular, standardın ilgili maddesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle çalışma, istatistiksel veriler yerine kuramsal veriler üzerine gerçekleştirilmiştir. 3. Bulgular ve tartışma 3.1. Varsayımın Tanımlanması Çalışmada ortaya konan önerme ile işletmelerde uygulanan iç denetim sırasında örgütsel dikey gözden geçirme yerine denkler arasında yatay gözden geçirmenin yalın üretim uygulamasına bir basamak oluşturacağı varsayılmaktadır Varsayımın Başlıca Özellikleri Eldeki bütün kuramsal yaklaşımlara uygundur. Çünkü yönetim için gereken bütün iç denetim mekanizmalarına uygundur. Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamaktadır. Çünkü bu varsayım ile dikey denetimden bireysel denetime geçerken alt kademede görev alan personelin istenen bilinç düzeyine ulaşması yoğun bir eğitim ve deneyim gerektirdiğinden denklerin gözden geçirmesi bilinç ve deneyim 10

11 için gerekli olan süre azalarak yalın üretime geçişin daha hızlı olabileceği tahmin edilmektedir. İç denetim sorununa yeni bir çözüm getirmektedir. Çünkü işletmelerde dikey denetim anlayışı nedeniyle amacı dışına çıkabilen ve denetçinin otorite (yetke) gücüne bağımlı kalan alışılagelmiş denetim anlayışı bırakılmaktadır. İşletmelerde yapılacak olan tüm gözlemlere açıktır. Çünkü açıklanan bu varsayımın uygulaması, kolaylıkla gözlemlenebilecek ve bu konuyu içeren farklı bilimsel araştırmalar yapılabilecektir. Bu nedenle, varsayım sınanabilme özelliğine de sahiptir. Varsayımın mantıksal bir dayanağı bulunmaktadır. Çünkü varsayım, bilimsel literatür ile çelişmemektedir. Varsayım içerisinde tanımlanamayan bir kavram bulunmamaktadır. Çünkü varsayımın ortaya konabilmesi için açıklanan bütün kavramlar, literatürde yer almaktadır Varsayımdan Beklenen Olası Sonuç Ortaya konan bu varsayım, araştırmacıların incelemesine sunulmuştur. Yapılacak olan araştırmalar, varsayımın kuramlaşmasına katkı sağlayacaktır. Varsayımdan beklenen ana sonuç, denetim ile başlayan yolculuğun kendi kendine denetim aşamasına varmadan önce araya konacak olan denklerin gözden geçirmesi uygulaması aracılığında çalışanların motivasyonlarının yükselmesi, verimliliğin artması ve daha etkin mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesi olacaktır. 4. Sonuç ve öneriler 11

12 Yapılan bu araştırma, kaynak taraması yapılarak bir varsayımın gerçekliği üzerine sorgulama geliştirmiştir. Bu araştırma ile beklenen sonuçlar, şunlardır: Üstten asta doğru örgütsel dikey yapılanmaya göre yatay örgütsel yapılanma içinde yer alan denklerin gözden geçirmesinin daha etkin bir denetim olacağı varsayılmaktadır. Yapılacak olan iç denetim sırasında yetkenin gücü yerine kurum kültürünün etkin olacağı varsayılmaktadır. Denklerin gözden geçirmesinin kurumsal bir uygulama standardına bağlı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğinden çalışanların bilinç düzeylerinin artacağı varsayılmaktadır. Gerçekleşen her gözden geçirmenin sonucunda hazırlanan raporlarda belirtilen eksikliklerin ya da aksaklıkların giderilmesi için üst yönetimin ortaya koyacağı çaba ile çalışanlar karar mekanizmasına dahil edilmiş olacağından çalışanların motivasyonlarının artacağı varsayılmaktadır. Kurum kültürü anlayışı gelişmiş, bilinç düzeyleri artmış ve motive olmuş bir çalışma ekibinin gerçek anlamda öğrenen bir örgüt içinde yer alacakları varsayılmaktadır. Öğrenen bir örgüt içinde çalışan personelin başarıya daha fazla odaklanacağı varsayılmaktadır. Başarıya odaklanmış bir ekibin, gerçekleştirdikleri işlerde daha etkin ve daha verimli olacakları varsayılmaktadır. 12

13 Etkin ve verimli bir çalışma sonucunda kuruluşun yalın üretim ilkelerinden oluşan hedefine daha kolay bir şekilde ulaşabileceği varsayılmaktadır. Belirtilen bu varsayımların gerçekliğini araştıracak olan araştırmacılar tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı içinde yer alan İç Denetim kavramı ile varılmak istenen hedefin işletmeler tarafından tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığı çok iyi belirlenmelidir. Standart, sürekli iyileştirme ilkesinin bir parçası olarak işletmenin durmaksızın gözden geçirilmesini hedeflerken gerçek yaşamda işletmelerin üst yönetimleri tarafından belge odaklı denetimler nedeniyle verimli bir sonuç elde edilememektedir. İç denetim kavramının denklerin gözden geçirmesi anlayışı şekline dönüştürülmesi, yalnızca işletmelerin büyümesi şeklinde bir sonuç vermeyecektir. İşletmelerin sektörleri, sektörlerin ulusal ekonomiyi tamamladığı düşünüldüğünde, bu araştırma ile ortaya konan varsayımın aynı zamanda ulusal bir kalkınma hareketinin de bir basamağı olacağı sonucuna varılmaktadır. Kaynakça AFYONLUOĞLU, Mustafa, (2011), Peer Review Nedir?, ALPTÜRK, Ercan, (2008), İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara. 13

14 BAKER, Graham (2005), Peer Review Process-Guidance For Self Assessment, TSS (Trading Standards Service), UK. CAN, Halil, Semra Güney, (2007), Genel İşletme, Arıkan Yayınları, İstanbul. DAILEY, Kenneth, (2003), The Lean Manufacturing Pocket Handbook, DW Publishing Co., USA. DEVELLİOĞLU, Ferit, (1998), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitapevi Yayınları, Ankara. GENÇ, Nurullah, (2007), Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayınevi, Ankara. GEORGE, Michael, David Rowlands, Mark Price, John Maxey, (2005), The Lean Six Sigma Pocket-Toolbook, McGraw-Hill, New York, USA. GLEIM, Irvine N., (2008), CIA Review-Part I (Internal Audit Role in Governance, Risk, and Control), Gleim Publications, Inc. Florida, USA. JURAN, Joseph M., (2000), Juran s Quality Handbook, McGraw-Hill, Singapore. KESKİN, Duygu Anıl, (2006), İç Kontrol Sistemi-Kontrol Öz Değerlendirme, Beta Yayınları, İstanbul. KOÇEL, Tamer, (2011), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul. LONGMAN, (1978), Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group Limited, Great Britain. NOE, Raymond A. (2009), Personel Geliştirilmesi, Editör: ÇETİN, C., İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, Beta Yayınları, s

15 PARLAK, Bekir, (2011), Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Beta Yayınları, İstanbul. PEHLİVANLI, Davut, (2010), Modern İç Denetim, Beta Yayınları, İstanbul. SARAÇ, Tahsin, (1976), Fransızca-Türkçe Büyük Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları-423, Ankara. ŞİMŞEK, Şerif, (2010), Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Kitabevi, Konya. TDK (Türk Dil Kurumu), (1998), Türkçe Sözlük, TDK Yayınları-549, Ankara. TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü), (2010), Kırmızı Kitap, TİDE Yayınları, İstanbul. TSE (Türk Standartları Enstitüsü), (2007), TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler, Türk Standardı-9000, Ankara. TSE (Türk Standartları Enstitüsü), (2009), TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar, Türk Standardı-9001:2008, Ankara. TSE (Türk Standartları Enstitüsü), (2011), TS EN ISO 9004 Kalite Yönetim Yaklaşımı-Bir Kuruluşun Sürdürülebilir Başarısı İçin Yönetim, Türk Standardı-9004, Ankara. TSE (Türk Standartları Enstitüsü), (2012), TS EN ISO 9011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu, Türk Standardı-9011, Ankara. YILANCI, Münevver, (2006), İç Denetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 15

İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1

İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1 İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1 Fikret ÇANKAYA* Engin DİNÇ** Mümine KARA *** ÖZ Çalışmada, iç denetimin başarısında, uygulanan

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR Çukurova Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü jsaglar@cu.edu.tr Arş. Gör. Koray TUAN Çukurova

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme

Türkiye de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme Türkiye de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme Yaşar OKUR * Özet Tanımladıklarını olduğu gibi ifade etme iddiasındaki kavramlar, dünyadaki değişimle birlikte sürekli hayatla

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 KAMU BANKALARINDA İÇ DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: ZİRAAT BANKASI TEFTİŞ KURULUNDA YAŞANAN ÖRGÜTSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM Murat

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Özgür Külcü * Öz: Kurumsal kaliteye ulaşma, günümüz işletmelerinin öncelikli amaçları arasındadır. Bu da, kaliteyi bir

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: C0002 SOCIAL SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: September 2006 Accepted: January 2007 2007

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı