Hnlil irunlctk. Harem bir fuhu; yuvasl. bu gizli ve esrarh bolumu; Batrhlann eskiden beri merakrnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hnlil irunlctk. Harem bir fuhu; yuvasl. bu gizli ve esrarh bolumu; Batrhlann eskiden beri merakrnr"

Transkript

1 Harem bir fuhu; yuvasl degil, bir okuldu Hnlil irunlctk arem, kadrnrn kapah bir yagam geqirdi$i sarayrn bu gizli ve esrarh bolumu; Batrhlann eskiden beri merakrnr gekmig, hayal ve fantazi dolu, kulaktan duyma tasvirler brrakmrgtrr. 1432'de Edirne'de II. Murad'rn sarayrnl ztyaret etmig olan Bertandon de La Brocquiere, PadiSah'rfi sarayda Erplak cariyeleri seyrettifi havuzdan s6zeder. Dikkate de$er ki, 16. yttzyrlda III. Murad iqin de aynr gey s6ylenmigtir. Harem dairesinde, bu sultanrn 6zel bir havuz yaptrrdtsrnr biliyoruz. lngiliz Elqiligi Katibi P Rycaut, Padigah'tn geceyi geqirecegi cariyeyi seqmek iqin iki srra dizilmig cariyeler arastndan geqerken, begendigi krzrn dnunde mendil brraktrgrnr sdyler ki, bu tamamr ile f.antaziden ibarettir. Yine Rycaut, cariyeler arasrnda lezbiyenligin yaygm oldugunu, sevgilileri iqin olumu bile g6ze aldrklannr duymus; olum cezasr da bir guvala konup gece gizlice deryaya atrlmakmrs. Obur yandan patrimonyal bir ortaeaf, toplumu olan Osmanh toplumunda, harem ve cariyeler hakkrnda bilgimizi ve deger hu-

2 OSivl.\Nl I 5UL--t.\Nl.'\l{lNA '\5K }vlik fupl-arl I.IAREIVI BIR OKUI DU krinrlerirnizi, iki ternel liurunru gozonllncle ttrlarak belirlenrek gerekir: Cariy's ve Gularn, Batr toplurnr.rnclaki gibi pazarclan satln ahnrnrq veya savasta ttitsak edilmi5 esirclir; yani, bir rnalchr ve rnal muamelesi goriir. Ondan, efer-rclisinin btittin istelilerine cevap vermesi beklenir. Elendisi ile cinsel iligkicle bttlunan ve qocu$u olan carive, esirlik statiistinden kurttrimaz; lslanr huktrkr-rna gore ise htir bir Mirsltintarttn caril's6lstl olan qocu$u hfir sa1'tlrr. r\ncak, o caril,e qocuksttz cariyelercleu a;'n bir statu kazantr; eflendisinin oltirntincle oteki cariyeler gibi satrlanraz, htir oiur. Efendi istedigi savrd^ caril'e ile ;'atabilir. Cari)'e efendisinden oian qocuk uzerincle velilik haiikr ictdia ecletnez. Vlusltirnan olmali, cariye ve gulamr esirlikten knrtamraz. Cariye, Vi{rsli"rnan kachn gibi "avre t yerlerini ortme"ye rnecbur cle$ildir. llk devircle padigahlar, Mtisltin-ran ve Hrristiyan hanedanlardan nikahla zevce alrnrllarcltr. Frket, il. Bayezid'den sonra, siyasi ve trr.rkuki sonuqlan sebebiyle lvl uslr-irnan ltachnlarla evlenmekten kaqrnmr5lardrr. Bir istrsna, $eyhulislarn Esad Efencli'nin krzryla evlenen II. Osrnan'drr. Sultan Suleyrnan, lienclisine clerin bir agliia baglandr$r Vlahpeyker H[rrrem'i nikahlayrp zevcelige kabul etmigtir. Strltanur bir gok cariy'e ile iligki kttrtuast, daha ziy'ade si1'asi bir kaygrdan, haneclanrn devamr iqin Qok erkek qocuk sahibi olma cltiguncesinden kay'11"p1'nmaktacltr. Haretn sisterni, boy,lece bilingli bir hanecian politikasrnrn gere$i olarak yorurnlannlahdrr. Bunun iqin, valide sultanlarrn guzel cariyeler seqip ofullanna takdim ettiklerini biliyoruz. Bagka def irnle, sistemi, Osrnanh siyasi 1'aplsl ve hanedan siyasetil'.le srkr srktl'a ba$hdrr. Padigahrn, yuzierce genq ve guzel kaduir haremine hapsedereh istecligine erigti$ini zanneden Batrltlan duqktrtkh$u-ra ugratrn:rli zorundayrz. $ehzade doneminde en seqkin hocalardan eclebil'at dersleri alan ve klasik edebi,vat eserieri veren ince zevkli sar-ratkir sultanlara kaba-saba krzlar eqlik edemezdi. Sarayrn kalabairk cariye halkr, iqoglanlan gibi egilmez bir disiplin ve hiyerargi iqinde yetigir ve zamanla belli kademelere yukselirlerdi. Padigahlann bile bozamadr$r sikr kurallara tibi olan harem, claha gok kachnlar rnanastrrlna benzer. Gelen cariye, talihi varsa bu orgtit iqinde srlc bir disiplin alturcta uzun bir e$itimclen soura padigaha takdim edilebilir. Padiqahrn ozel hayarrnr gegircligi Enderun, iki paralel orgtitten olugur: lgo$lanlarinrn y,etigtirilcii$i ve padigalirn drg hizmetlerinin goriildtigr-r dairelere paralel olarak cariyeler de aynr bigirnde orgr,itlenmiltir; hepsi, rtitbesine gore bir maag altr ve belli clerecelerclen geqerek bagkaclrnh$a yrikselir- Ierdi; padigah annesi olan valicle sultan ise bir kraliqe liadar itibarh ve nufuzlu icli. Osrnanh toplurnunda cariye sadece "cinsel obje" olarali gortilrnemiqtir. Haii vakti yerinde herkesin bir veya birkaq cariye sahibi oldugunu kadrn rniras listelerinden o$renmekteyiz. Ailenin bir ferdi gozuyle bakrlan cariyelerin ev hizmetlerinde olclu$u gibi ekononik hayatta da onemii 1'eri vardrr. Cari,veleritr ozellikle tekstil sanayiinde genig olcude kullar"ulchflr biliyoruz. Onian i5qi olarak veya seks igin kiralayanlar da yok cle$ildi. Ancak, lslarn hukukunun ozelligi dolay'rsryla esirler,t-ridukga kolay hr-rrriyetlerine kavugtuklan iqin toplurnda esir nufusu biteviye ktiqulur. Darir$r gidermek iqin ozellikle Kuzey Slav milletlerinclen, Kafkasya ve Karadeniz kryrlanndan, Afrika'dan her yri brnlerce cariye ve kul ithal olunurdu. I6. ytizyrlda br-r sayrnrn yrlda 20 binin tizerine qrktrflr hesaplanmi$tlr. Haremde kortrrna ve clisiplin iglerini goren zenci Haduna$alarr iclari kadroyr.r olugtllrur. Onlar, zenci Dartrssaacle, dbr-rr achyla Harenra$asl'run veya Krzlara$asl'ntn emri alturdaydrlar. Cariye odaiannrn nezareti, maa$lann da$rtmrr, kapriann muhaflazasr hatta harem imamlr$r bu hadrma$alannrn elincleycli. 16. yuzyrl sonlannda Mekke, Medine ve Sr-rltan vakrflan idaresinin vaiide sttltana, dolayrsryla Darusaade a$asrna verilmesi sonucu, Darusaade a$alannrn nufuzu artnu$, iqoglanlannrn arniri Babtissaacte a$asrnr gdlgecle brrakarak btittin Enclerunun amiri durllnlllna gelmiglerclir. Harerna$alan, pacligaha yakrnhgr dolayr-

3 OSMANLI SULTANLARINA AsK MEKTUPLARI HAREM BIR OKULDU sryla bir ara veznazamlann tayin ve azline etki yapacak kadar nufuz ve etki kazanmrglardrr. Haremin asrl bagr Valide Sultan'drr. O, hanedanrn, dolayrsryla Osmanlt saltanatrnrn devamr irzerinde kesin bir rol almrgtrr. Valide Sultan, o$lu padiqahrn qok erkek gocu$u olmasrnr sa$lama ve gehzadeleri koruma gorevi gibi a$rr bir sorumluluk yuklenmigtir. O, hanedan iqinde kadrn huknmdar, Orta asya Turk devletlerindeki gibi ndeta padi5aha egit hatundur. Kafes sisteminde, yani sultanhsa namzet butun gehzadeler sarayda hapis kaldrklan donemde bu kesinlikle bir gergektir. gehzadelerden kimin tahta geqece- $ini, kullandr$r yontemlerle buyuk dlgude valide sultan belirler. Gdruluyor ki, lslam hukuku ve hanedan siyaseti harem 6rgutunu ve kurallannr belirlernektedir. Bunun yanrnda ikinci bir faktor, "Osmanh Kul sistemi"dir; bu sistem, Osmanh merkeziyetqi devlet sisteminin temel kurumudur. Enderunda ve birunda (drs hizmetlerde), padigaha mutlak biqimde bagh gorevliler yetiqtirmek iqin her turhi aile, kavim ve kabile ba$lanndan kopmu$ kul ve cariyeleri kullanrnak, bu sistemin esasrdrr. Sayrsr binleri bulan saray halkr, drgarda Yeniqeri ve sipahi ordusu, vali ve kumandanlar hepsi kul sistemiyle yetigmekteydi. Bu kullar, padigaha mutlak baghhklanyla, onun mutlak ve merkeziyetqi otoritesini garanti etmekteydiler. Harem, cariye drgutu kul sisteminin tamamlayrcr bir bolumudur. Cariyelerin qogunlugu saraydan qrkmrg beylere ve vezirlere zevce olarak verilirdi. Boylece, vali ve kumandanlarrn saray drgrnda vilayetlerde yerli aile ve hanedanlarla akrabahk kurmalan onlenmig oluyordu. Bu gibi yerel iligkilerin merkeziyetqi mutlak idare iqin tehlikeleri meydandadrr. Fatih'in ilk sarayr, bugunku lstanbul Universitesi bahqesindeydi. Fatih, sonradan Sarayburnu'nda Yeni Saray'r (Topkapr Sarayr) yaptrrdr. Ondan sonra Eski Saray tamamiyle kadrnlann yagadrgr bir saray oldu. Olen padigahrn butun harem halkr eski saraya naklolunur, Topkapr Sarayr'na onlann yerine padiqahrn kadtnlan almrrdr.'gebe kalan cariye de, yeni saraydan eski saraya gonderilirdi. Kadrnlara dugkunlugu ile bilinen III. Murad ( ) doneminden sonra harem halkr gok artmrg, Topkapr Sarayr'nda 49'dan 104'e; eski sarayda 73'ten r46'ya qrkmrgtrr. Her iki harem 1603'te 610, L6zz'de 705 cariye ba.ndrnyordu. Saraya yeni ahnan esir krza "acemi" denir; acemilik doneminde kendisine ilkin lslamhk, Turk-lslam adetleri ve adabr, dikignakrg, rakkashk, hanendelik, sazendelik veya kssa-hanhk, yani hikaye anlarma sanarl gibi bir sanar o$retirirdi. Boylece yeri$en acemi, cariyeli$e yukseltilir. Esnaf diliyle "gagirt" olur, sonra kalfa ve usta derecelerine geeer; "gedikli" denirdi. Cariyeler, iqoblanlan gibi iki genig odada yanyana yararlar, her 5 krz arasrnda yagh bir kadrn yer alrr. Gedikli, dogrudan dogruya padiqah hizmetine verilir; onun haremde yemek, Qama$rr ve benzeri hizmetlerini gorurdu. Hunkann yaiagrrru uidrgr gedikli,.,ikbal,, veya "haseki" adryla yuksek bir dereceye yukselir. Bunlardan padigahrn gozdesi olan haseki, padigahrn kadrnr olurdu. Kadrnefendiler; Ba5kadm, Ihinci Kadm diye kendi arala.nda srralanrrdr. padiqahrn zevcesi sayrlan her kadrna bir daire aynlrr, yuksek bir gundelik tayin edilirdi. Qocuk doguran haseki, ayncahk kazanrrdr. Bu hiyerargide her cariye kadrnrn belli bir maagr ve giysisi olurdu. Hunkar kadrn efendilerin elbisesi kurkle suslenirdi. 17. ynzyrl ortala.na kadar saray hiyerarqisinde en usrre valide sultan, sonra hasekiler, padigah krzlan yer alrr; bunlar, sultan (Batr dillerind e sultana) unvanr ile anrlrrdr. padigahrn,,sut anne_ si" Daye Hatun ve Kethuda Hatun veya Kahya onlardan sonra gelirdi. IIL Murad'rn annesi Nurbanu'nun gunluk maa$r 3000 akqe (50 altrn) idi. (o zaman yeniqeri Agasr'nrn gundelili ancak 500 akqe idi.) Kanuni'nin egi haseki Hurrem Sukan'rn gundeligi 2000 akge (33 altrn) iai. Haremde en yuksek otorite de olan valide, Darussade Agasr ve Kahya Kadrn vasltasryla haremi idare ederdi. Haremin saray drgr iglerini g6ren erkek (valide Kethudasr), qogu zaman validenin isteklerini veziriazama bildirerek htikumet iglerine kangmasrna yardrmcr olurdu. 1n 11

4 ()S lvl.\n I.l SI-,, Ll'r\N LA Rl N r\ ASK \'1 E KTU P LA R I IIAREM BIR OKULDU Valide sultanlar, egemeniigi ellerinde tutmak iqin, tabii, devlet ricali ile ordu iginde bir taium siyasi ittifaklar yaprnak zorundaydrlar. Haremde birbirlerine kargr grr-rplaqmalar, bagltca sultantn hangi oglunun tahta gegece$i konttsunda ortaya qrkmakta, dr$anda divandaki vezirler, Yeniqeri Oca$r, ytiksek ulema bu gruplar arasrnda oyr-rnlara ister istemez ortali oln-raktaydrlar. Tahta geqen sultanrn kardeqlerini katlermesi kanunla "ci'iz" goruldu$tinden, herkes iqin mucadele bir olum-kalrm sorllnu olurclu. Boylece, 17. ynzyrlda harem, payitahtta iktidar nrucadelesinin odak noktasr haline geldi. Bu amaustz mucncielecle padigahlar, gehzadeler kurban gitmiglerdir. lki pacligah; Osman ll ve lbrahim I, bu iktidar rnucadelesincle feci gekilde katlecliirnigierdir. IIL Selim gibi sanatkir mhlu reformcr,t bir padieahrn oitmi cidden qok trajiktir, agalar, onu haremin brr odasrnda sikrgtrrdrlar; gozcle cariye Pakize, efendisine sartlarak vucttduyla onu korumak isternis, bir krhg darbesiyle dirqmr.ig, bagka bir darbeyle padiqahtn yuzu ikiye boiunmugtir; kadrnlarrn hrgkrnklarl arasrnda elincle tesbih ve neyi ile hala ayakta duran pacligah, nihayet uzerine ugtigen saray a$alannrn krhg darbeleri altrnda yere yrgrlmrqtrr. Valide sultanlann saltanat donemi, Kanuni'nin zevcesi Hurrem Sultan'dan baqlayarak Nurbanu, Safiye, Kosem ve Turhan sultanlar zananlncla bir yuzyrl sunntigttir. Bu donernde devlete hakirn olan haremin tarihi, Osmanh devleti tarihinin gizli kalmrg yanlannt anlanrak bakrmrndan onemlidir ve son derece dramatik sahneleriyle 17. ynzyidan beri Fransa'da ve Turkiye'de romanctlara ve tiyatro yazarlarrna ilham kayna$r olmttgtur.17. ynzyrldan beri tarihgiler, devletin qdkngunti haztrlayan laktorler arastnda "kadrnlar saltanatt"nl one surerler. Buna kargr, gocuk padisahlar ddneminde, valide sultantn hanedantn devamlnr hergeyin usttinde tutarak devletin selimetine hizmet ettigi iddia oiunmugtur. Gerqekten, I. Ahmed'in bag-kadrnr, Ahmed'in hayattaki tek kardeqi Mustafa'yr idamdan kurtararak hanedantn devamlna hizmet etmigtir. Sultan Ahmed ohince Kdsem Sullan, Mustafa'yr tahta qr- kardr; bdylece, Osmanh tarihincle ilk kez sulranrn oglu ctegil, kardegi tahta qrlimrg oldu ve veraset usulti de$igti. Mustafa'nrn akli duzeni bozuktu. Krzlara$asr, t4 yagrnclaki osman II'yi tahta qrkardr. Ulemanrn etkisi altrndaki Osnran'rn Yeniqeriieri krzdrran reform tasanlan varch. valide K6sem, Yenigeri Ocagr a$alanyla anla5arak Osman't tahttan indirdi. Mustala tekrar tahta qrkanldr. Osman, Kosem'in rakibi Mahfiruz Kadrn'rn o$luydu. Mustafla, dengesiz hareketleri nedeniyle tekrar tahtran indirilince, K6sem l2 yagrnda kendi ofllu Murad'r (lv Murad) rahta qrkardr ve onun qocuklugtt suresince yenigeri a$alanyla beraber devleti iclare etti. I640'[a, IV. Murad'rn olurntr rizerine, Kosern'in obtir o$lu lbrahim tahta geqti. Yeniqeriler, Ibrahim'i de delice harekerleri ytizunden tahttan indirince, F{aseki -furhan Sultan'rn o$lu lv Mehmed, 7 yagrnda tahta oturruldu. Elgi raporlannda, devlet iglerinde deneyimli ve gtrqhi oldu$u vurgulanan Kosem, torunu iv. Mehmed donerninde de drganda kendisini destekleyenler sayesinde bfitun devlet gucirnii ve otoritesini elinde tuttu. Padiqaha sunulan arzlar tizerinde, "Arslanrm" dedigi qocuk pacigah adrna kararlan Kosem Sultan yazryordu. veneclik donanmaslnln lstanbttl'u tehdit ettigi buhrandan yararlanan IV. Mehmed'in annesi Turhan Sultan, krzlara$asryla K6sem Sultan'a kargr komplo kurdu ve onu bertaraf etti. Turhan Suhan, o$lu padiqah adrna clevleri fiilen kontroltine geqiren valiclelerin sonuncusudnr. Kadrnlar saltanatlna son veren, bir bunalrm clonerninde devletin bagrna diktatorce yetkilerle gelen Yeztrtazam Koprtilti Mehmecl Paga olmugtur. Ashnda, ona bu ola$antisru yerkileri veren de Valide Turhan Sultan idi. Padigahla cariye arasrndaki zoraki iligki, gerqek aqkrn dogmasrnda ku5kusuz bir engeldi. Fakar, bazen gergek bir agk clogabilirdi; I-ltirrem'le Stileyman araslnda oldu$r-r gibi... Hrirrem, kocastna mektuplannda "Canlrrr paresi sultanrm", "sevgili qdhrm", "benint cin-r azizim", "benim yrizti Yusufurn. $ekerirn, latif nizeninim", "goztim rlunl sultanrrn" clil'e hitap ecler. Stilet'man'r [{tir- ' '2 1?

5 OSMANLI SULTANLARINA AsK MEKTUPLARI HAREM BIR OKULDU rem'e tek eg, tek sevgili olarak ba$layan qeylerden biri de, zevce' life aldrktan sonra ust uste uq evlat vermis olmastdrr' Hurrem, qocuklarrnl anarak seferdeki kocaslnln kalbini yumugatan $u sdzleri yazryort "Mektub-u gerifiniz okudukda bendeniz Mir Mehmed ve cariyeniz Mihrumah giryeler (afllarlar) ve firkat ederler, onlann giryeleri hod beni deli krlmtgdtr'" Bir bagka mektubunda, "mektubunuzu okudugumda gozum yagr akdr gididen (sevinqten)" diyor. Kocasr Sultan'a kavuqmak, yuzunu gdrmek arzusuyla geceleri uyumadr$rnr ifade ile dzlemini iqten, ateqli s6zlerle dile getiriyor ve bagka bir mektubunda "gecesini gnnduzunu farketmeyen hasret deryaslna garik, biqare, agklnrz ile mubtela, Ferhad ve Mecnun'dan beter qeyda gakeriniz" diyor' Hurrem, ilk yrllannda Turkqe'yi bilmiyordu, herhalde katibi onun duygulannr edebi bir dille yaz1ya geqiriyordu. Bu mektuplardaki, i'vallah, dunyada hemen siz muradrmsrntz" gibi sozler, kugkusuz Hurrem'in a$zrndandrr. Sultan ise ona para, hediyeler ve bazen sakahndan tel gonderiyordu' Hurrem, mektuplalnda siyaset yapmaktan geri kalmryordu' Sadrazam lbrahim Paga hakkrnda "sultan seferden donuste konugaca$rnr" yaztyor; bir bagka mektubunda damadr Rustem Pa- $a'yl kaytrmasrnt istiyordu. Topkapr Sarayr Argivi'nde Suleyman'ln Hitrrem'e mektuplart bulunmamr$trr. Fakat, "Muhibbi" mahlasrnr kullanan Suleyman'ln Divan'tndaki gazellerde, genel edebi kahplar yantnda gerqek agkr nasrl algrladr$tnt anlatan iqtenlikle yazrlmrq giirler vardrr. Bunlardan hiqbiri Hurrem'e yazdrgr 9u lirik giir kadar iqten, cogkulu defildir: C eli s - i h alv e tim, v anm, h abib im, mah - i t ab anrm Enisim, mahremim, vanm, guzeller 5ahr stiltantm Hay dttm, hdsthm, \mriim, $ar Ab -i lrc v ser im, adnim Bahdnm, b ehce tim, rizum, nigd'rrm, v e rd -i handantm Ne5d tun, isretim, b e zmim, E er dfim, ney y inm, 5em' im Turunc u nd.r u nd,rencim,benim 5em'-i pebistarum Nebflnm, 5i)hkerim, gencim, clhan iqinde bi-rencim Azizim, Yasufum, verrm, glnul mrsnndakey hantm StonbLlum, Kardmdntm, diyar-i milhet-i Rlumum Bedah5antm ve Ktpqa$m ve Ba{dadtm Hordsdntm Saq haram, hay ydytm, gozii pnr-fitne bimdrrm Olttr s em b oy nuna hanrm, me d e d he y n a - mils elmanrm Kapmda qiinhi meddahrm, seni medh edenm daim Ynr eh pur- gom, g0 znm pir- nem, Muhibb r' y im, ho 5 -h alim. Sultan Stileyman'rn Htirrem'e Gazeline Halil Inalcrk'rn Naziresi G e c em h em gilndt)zim mehtab -i I eyl -i tar -i glry anrm Bahd.nm, ebr-i nisanrm, aqtlmt1 gonca- pistdnrm Gnzel glzltim, Jidanboylum, s1zu tath gozil ahum Bulunmnz vaslma frsatbenim pur-i5ve ceyldntm G e c eyle isre tim, gundtiz safa -yi hdttrrm, c anrm B enim 5i' nm, b enim 5arhrm, b enitn J ery ad -i sizarum Kalem kaglum, beyaz tenlim, g\zilm naru Euzel yavrum Ktabrm ta ezelden hakh edilmi5 levh-i tabantm Uzaklarda 5eb-ihasrette naldn oldu{um demler Iniltim, g0zyagrmhem allryan gem'-i 5ebistdrum Nice sevmi5, nice 69nus., Suleyman H'Arrem'i candan Mededhey Htrrem-i devran, ne 5dir ne S'\liymarum Chicago, 1990

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Hürrem Haseki Sultan (d.1500-1506 arası Rutenya, Lehistan - ö. 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı:????????, Avrupa'da tanındığı ad: Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın

Detaylı

Osmanlı padişahları neden yabancı kökenli cariyelerle aile hayatı yaşamayı tercih ettiler?

Osmanlı padişahları neden yabancı kökenli cariyelerle aile hayatı yaşamayı tercih ettiler? MUHTEŞEM YÜZYIL IN SULTANLARI Zeki Önsöz Son günlerde Kanûnî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan la ilgili kitaplar yayınlanıyor. Görsel medya ve sosyal paylaşım sitelerinde de Kanûnî-Hürrem aşkıyla ilgili

Detaylı

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ ONLAR Nerde kaldı o çağlar ki Analar kurt doğururdu, Hilkat insan çamurunu Destanlarla yoğururdu? Yurda, baş dedikleri bir Ağır adakla geldiler. Ve

Detaylı

Hürrem Sultan Kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem Sultan Kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Tarihte renkli hayatı ile efsaneleşmiş; zekâsı, cesareti, ihtiraslarıyla ün salmış bir Hanım Sultan Hürrem Sultan. Hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, opera eserlerine, dizilere konu olmuştur. Devlet

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

Betül İpşirli Argıt, Rabia Gülnûş Emetullah Sultan: 1640-1715, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014, 9786051051321, 286 s. Said Nohut *

Betül İpşirli Argıt, Rabia Gülnûş Emetullah Sultan: 1640-1715, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014, 9786051051321, 286 s. Said Nohut * FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 4 Yıl/Year 2014 Güz/Autumn 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ Özel Ege Lisesi 2004-2004 Öğretim Yılı Yıllık Proje OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KADIN SULTANLAR Hürrem Sultan Kösem Sultan Hazırlayanlar: 11-C Sınıfı Öğrencileri: Hanzade ÇAĞLI 123 Simten DEMİRKOL 140 Can

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI

OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 38 2011 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Kitâbiyat saraya mensûbiyet dönemini veya saraya sunduğu eserleri dolayısıyla sarayla olan bağlantısının ne oranda sürdüğünü/sürekli olduğunu

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAY 388 BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 3: OSMANLI DÖNEMİNDE BÜROKRASİ

KAY 388 BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 3: OSMANLI DÖNEMİNDE BÜROKRASİ KAY 388 BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 3: OSMANLI DÖNEMİNDE BÜROKRASİ İNCELENECEK KONULAR Bürokratik örgütteki değişim Örn: Bürokrasinin değişik kesimleri arasındaki güç dengesi ve değişimi Personel

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

osmanlr-rurk TARiHgilirbi UzeninE NoTLAR elgilerinin senatoda okuduklarr raporlar tig cilt h6linde Alberi' tarafrndan

osmanlr-rurk TARiHgilirbi UzeninE NoTLAR elgilerinin senatoda okuduklarr raporlar tig cilt h6linde Alberi' tarafrndan osmanlr-rurk TARiHgilirbi UzeninE NoTLAR Frof. Dr. Halil irualclx.- Dog. Dr. Bfilent ARl.' Osmanlr-TUrk tarihi, XlV. yuzyrldan beri dunya tarihini yakrndan ilgilendiren konulardan biridir. Osmanlrnrn Avrupa'yla

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl

Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl 'hs. Tiirkiye AraSttrmalofl Literariir Dergisi, Cilt 3, Sqt 6, 2005, 27-56 Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl HAIiI INALCIK-"-BiiICNt ARI-*- I. Girig: Halil Inalcrk'tn $ehir

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

DEFTERİMDEN PORTRELER İlber Ortaylı

DEFTERİMDEN PORTRELER İlber Ortaylı DEFTERİMDEN PORTRELER İlber Ortaylı TİMAŞ YAYINLARI 2527 Tarih İnceleme-Araştırma Dizisi 33 GENEL YAYIN YÖNETMENİ Emine Eroğlu EDİTÖR Adem Koçal DÜZELTİ Tuğçe İnceoğlu KAPAK TASARIMI Ravza Kızıltuğ 1.

Detaylı

Esma Sultan. Ey afitab-ı bezm-i nur sözleriyle başlayan bestesi günümüzde de bilinmektedir.

Esma Sultan. Ey afitab-ı bezm-i nur sözleriyle başlayan bestesi günümüzde de bilinmektedir. Siyahın Gizemi 1.1 Esma sultan gizemliydi, kimselere benzemiyordu ve koskoca bir imparatorlukta öncü olmuştu. Gece gibi saçları geceye düşerdi. İmparatorlukta yaşayan tüm kadınlar ona öykünürdü. Bembeyaz

Detaylı

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir.

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. YAVUZ SULTAN SELİM Babası: Sultan II. Bayezid Annesi: Gülbahar Hatun Doğum Tarihi: 10 Ekim 1470 1 / 5

Detaylı

"Osmanlı'yı ayakta tutan kardeş katli ve devşirme"

Osmanlı'yı ayakta tutan kardeş katli ve devşirme On5yirmi5.com "Osmanlı'yı ayakta tutan kardeş katli ve devşirme" Doç. Dr. Erhan Afyoncu ya göre Osmanlı nın 600 yıl devam etmesinin iki temel sebebi devşirme sistemi ve kardeş katlinin varlığı. Yayın Tarihi

Detaylı

İstanbul un 100 Hamamı

İstanbul un 100 Hamamı Osmanlı nın Berrak Bakiyeleri İstanbul un 100 Hamamı Yayında! Osmanlı da Kuşluk Hamamı neye denirdi? Dinlere göre hamam farkı var mıydı? Erkekler kahvehaneye, kadınlar hamama mı giderdi? Hamamlarda sosyal

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti egirinl procramlarr, Arr MoDulrrni vn ruonur iqrnixle ni A. svririx rincnsi rcirina procramr. TfriTiM ALANLARI : 1. Evlilikte iletipim ve Yagam Becerileri Modtilti 2. Aile Hukuku Modiilii 3. Evlilik ve

Detaylı

Haremde Yaşam. Saray ve Harem Hatıraları HATIRA

Haremde Yaşam. Saray ve Harem Hatıraları HATIRA Haremde Yaşam Saray ve Harem Hatıraları HATIRA DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2012 Haremde Yaşam Saray ve Harem Hatıraları Leyla Saz DBY: 2 Hatıra: 2 Isbn: 978-605-61331-1-4 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı:

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU Türk Tarih Kurumu, Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Faks: +90 312 3101698 Türk Tarih Kurumu

Detaylı

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih 1. Kutu 1 1 SOY KÜTÜĞÜ TARANÇ AİLESİNE AİT SOY KÜTÜĞÜ İBRAHİM AĞA, TOSUN AĞA, MEHMET ALİ PAŞA, İBRAHİM, İSMAİL, TOSUN, NAZLI, ZÜHRA, MEHMET SAİT, ALİ, HÜSEYİN, ZEYNEB, ABDÜLHALİM, MEHMED ALİ TARANÇ AİLESİ,

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE. DON - VOLGA KANALI TE$EsnUSu (1s6e) DT. HALIL INATCIK '1'-. Tarih' Dogenti i 46 sayrh. BELLETEN tden ayrr basrn TU RK TARiH KURUIYIU B ASIMEVi.ANKA;] A 9 4 8 OSMANLI

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Istanbul'da Corps Diplomatique ve Aziz Mahmud'HtidAyi

Istanbul'da Corps Diplomatique ve Aziz Mahmud'HtidAyi Istanbul'da Corps Diplomatique ve Aziz Mahmud'HtidAyi lrr. B0tn'Nt ARt Baskent Universitesi Bu tebli$de, bugune kadar cok sayrda arastrrmaya konu olan Aziz Mahmud HiidAyi'nin Osmanh Devleti'nin diplomatik

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn Tarih Ogretiminde Tek Kiqilik Akademi: Halil Inafqk Bundan krsa bir stire 6nce Prof. Dr. Ozer Ergeng, Dogu Bafi dergisinin Akademidekiler Ozel Saytxndal Prof. Dr. Halil inalcrk'r tanrtan makalesinin baqh[rnda

Detaylı

Bir "scltanat n6ibi" olarak Ktisem, ve Abazs Mehmed Pcgc'nln isycnt

Bir scltanat n6ibi olarak Ktisem, ve Abazs Mehmed Pcgc'nln isycnt '*-* 4 Bir "scltanat n6ibi" larak Ktisem, ve Abazs Mehmed Pcgc'nln isycnt. Osman'rn katliyle 2.keztahtagegen I. Mustafa, vezirdzam Kemankeg Ali Paga'run uiema ile anlagmasr snucu tahttan indirildi. Bu

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ein iivinn FAALiynri olarak FETIH

ein iivinn FAALiynri olarak FETIH isreneul,: eir isr,avt snnni Halil iwetctn Qeu. : ibrah,im KALIN ein iivinn FAALiynri olarak FETIH Mtisltimanlartn 624'te Filistin'de Bizans'a karqt gergekleqtirdikleri ilk askeri eylemin bizzat Hz. Peygamber

Detaylı

Tarih yazımı, tarihçinin tarihsel

Tarih yazımı, tarihçinin tarihsel KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Abdurrahman ATÇIL Osmanlı Haremi ne dört farklı bakış Tarih yazımı, tarihçinin tarihsel kaynaklar ile iletişimi neticesinde geçmişteki olayları anlatımıdır. Bu anlatım, nesnel unsurlar

Detaylı

T.C. Dicle Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi ISS 1309-4602

T.C. Dicle Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi ISS 1309-4602 T.C. Dicle Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi ISS 1309-4602 Sahibi Dicle Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Adına Prof. Dr. Đbrahim YILDIRIM Baş Editör Yrd.

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu Prof. Dr. Halil in.{i,cik / Yrd. Dog. Dr. Biilent ARI Ttirk denizciligini anlatrrken 6nce gu hususu belirtelim. Deniz egemenli[i dtinyada her ddnemde belli

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

Osmqnlr torihyaztmrndo

Osmqnlr torihyaztmrndo Osmqnlr torihyaztmrndo "Lole Devri" Elegtirel bir degerlendirme SELIM KARAHASANOGLUosmanh lmparatorlusu'nun 1718-I730 yrllanna tesaduf eden donemi, Ahmed Refik'in 19I5te aynr adr ta$lyan kitabrnrnl yayrmlanmasrnrn

Detaylı

runxler ve BALKANLAR i. Kuzey'den Gelen Tiirkler 2. Anadolu Tiirkleri Balkanlar'da GiRiS Prof. Dr. Halil INALCIK

runxler ve BALKANLAR i. Kuzey'den Gelen Tiirkler 2. Anadolu Tiirkleri Balkanlar'da GiRiS Prof. Dr. Halil INALCIK i. Kuzey'den Gelen Tiirkler GiRiS runxler ve BALKANLAR Prof. Dr. Halil INALCIK Balkanlarlarihi, Ti.irk tarihinin ayrrlmazbr pargasrdrr. Balkan kelimesi dahi. xro-dad veya da$hfr anlamrna TiirkEe bir sozctikttir.

Detaylı

osmanlr-turk TAtilHEtLrct UZERTNE NOTLAR

osmanlr-turk TAtilHEtLrct UZERTNE NOTLAR osmanlr-turk TAtilHEtLrct UZERTNE NOTLAR Prof. Dr. Halil inalcik-- Dog. Dr. Btilent ARl"' Osmanlt-TUrk tarihi, XlV. yuzyrldan beri dunya tarihini yaktndan ilgilendiren konulardan biridir. Osmanlrnrn Avrupa'yla

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

OSMANLI i TANBULU. I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi

OSMANLI i TANBULU. I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi OSMANLI i TANBULU I I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi e di tör ler Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y.'Dog. Dr. Emrah Safa Gürkan

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Aksiyon 30 / 19.01.2014 TOPKAPI SARAYI. Saray-ı Cedid-i Amire

Aksiyon 30 / 19.01.2014 TOPKAPI SARAYI. Saray-ı Cedid-i Amire Aksiyon 30 / 19.01.2014 TOPKAPI SARAYI Saray-ı Cedid-i Amire İçindekiler İstanbul Sarayları... 4 Bab-ı Hümayun ve Sur-u Sultani... 6 Alay Meydanı (Birinci Avlu)... 6 Deavi Kasrı... 6 Babü s Selam... 7

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

TOPKAPI SARAYI. Topkapı Sarayı Web Sitesi GENEL BİLGİLER 1 / 14

TOPKAPI SARAYI. Topkapı Sarayı Web Sitesi GENEL BİLGİLER 1 / 14 Topkapı Sarayı Web Sitesi GENEL BİLGİLER 1 / 14 *Müzede online bilet uygulaması henüz bulunmamaktadır. *Bakanlığımızın Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi'nin

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Osmanlı Devleti nde Kadınlar Saltanatı: Kösem Sultan

Osmanlı Devleti nde Kadınlar Saltanatı: Kösem Sultan Osmanlı Devleti nde Kadınlar Saltanatı: Kösem Sultan Osmanlı Tarihi konu olduğunda akıllara ilk gelen husus, Osmanlı Sultanlarının kadınların etkisinde kalarak kararlar verdiğidir. Oysa 630 yıllık dev

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Ozel Egitim Stireci. Osmqnh Devleti'nde Yiiksek Bi.irokrqsi iqin

Ozel Egitim Stireci. Osmqnh Devleti'nde Yiiksek Bi.irokrqsi iqin Osmqnh Devleti'nde Yiiksek Bi.irokrqsi iqin Usti.in Yeteneklilerin Tespiti ve Soroydo Ozel Egitim Stireci Bulent ARI* OZET.&. { }smanlr, Enderun ststemi ile aristokratrk yaptyrve kan baqm de]il; eh- \r'

Detaylı

OSMANLr-RUS ILI$KILE,IU 1

OSMANLr-RUS ILI$KILE,IU 1 I T0RK-Rus I l.lskl r.l.-rlnt)l.t 500 t1l srlr(la lriikiirtt sirrdii; Fatih'in o$lu Ce ur Sultan'rn kardeqi, Anadolu'cla savaglar olclu bilivolstrntrz, birgok gcyler allatmr$rz; onclan sonra da unhi biiyuk

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Edirne Sarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Sarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Sarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Sarayları ve Sarayiçi................... 4 0.1.1 Balkan Savaşı Döneminde Sarayiçi........... 4 0.2

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı