Portre Sa l k Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite"

Transkript

1

2 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar da 8Portre Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan 72 32Gurme Yamaç Bal k Restoran Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Metin Feyzio lu Maariften Yetiflenler Osman Mörel Mesaj Kutusu Brezilya Büyükelçisi Ahmet Gürkan Yaflam Kalitesi Mehmet Tümer 81 40Çocuk Çocuklarda Difl Sa l Prof. Dr. lken Karatan Kocadereli 81 Prof. Dr. Polat Gülkan 62 26Sa l k Doç. Dr. Reha Yavuzer Kariyer Aktüalite I N D E K S

3 indeks 3 Yay n Kurulu Suzan B LGEN ÖZGÜN ( 81) (BAfiKAN) fienol SARISOY ( 82) (BAfiKAN YARDIMCISI) Can ÇI IRGAN ( 80) Aydan ERCAN ( 82) Bo aç ÇEK NMEZ ( 99) Burak TURGUT ( 99) Yaz flleri Müdürü M. Kutluhan OLCAY ( 93) 44 Moda - Tasar m Üsmob 46Keyif 48 Kültür Sanat Mehmet Zaman Saçl o lu 73 Yap m (Grafik Tasar m ve çerik) Danajans Duygu ONAY Emre Fidel AKTAfi Mihriban TEZCAN Renk Ayr m Detay Repro Bask maj A.fi. 54Hobi Arzu Karc 92 56Spor Emre Ayd n Bizim Dünyam z Okur önerileri ve yorumlar için Reklam ve rtibat TED ANKARA KOLEJ MEZUNLARI DERNE K z l rmak Cad. No: Akay - ANKARA Tel: Faks: Uzman makalesi Selim Akçaharman Türk E itim Derne i KolejIN KOLEJL LER mtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD.fiT. ad na Kemal Ziya SAVRAN adet bas lm flt r. Dernek üyelerine ücretsiz da t lmaktad r. Yaz lar n hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlar na aittir. Issn: Kampüs 79Torch 80 Kaybettiklerimiz

4

5 baflkandan mesaj 5 Sevgili Kolejliler, Yine dopdolu bir say da beraber olman n k vanc n ve mutlulu unu yafl yorum. Öncelikle, hain sald r lar sonucu hayat n kaybeden flehitlerimize Allahtan rahmet, yak nlar na sab r, tüm ulusumuza baflsa l diliyorum. Cumhuriyetimizin ve ulu önderimizin erdemlerinin, ilkelerinin çok daha anlaml, vazgeçilmez ve kutsal oldu u bugünlerde Cumhuriyet Bayram m z kutluyor; Atam z n önünde bir kez daha sayg yla e iliyorum. Bu vesile ile Fikri Hür, Vicdan Hür, rfan Hür nesiller yetifltirmek üzere bizleri teslim etti i ö retmenlerimizin de Ö retmenler Gününü kutluyorum. De erli Mezunlar m z, TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i G e n e l B a fl k a n Kemal Ziya Savran Son derece yo un ve anlaml bir y l geride b rakt k. Türkiye'de bir orta ö retim kurumu mezunlar derne ine ait, sosyal tesis ölçe inde en büyük tesisin ihalesini gerçeklefltirdik ve A ustos ay nda temelini att k. Sizler de bize ve projeye güvendiniz, desteklediniz. Say m z - katk pay veren- 1000'i aflt. Sadece camiam za hizmet verecek olan Kolej-IN'i 2009 y l n n bahar nda açmay hedefliyoruz. Bunun d fl nda, derne imiz Ulu Önder Atatürk'ün fikir ve eylemleri do rultusundaki çizgisinden hiçbir zaman sapmayarak, bir dizi konferanslar düzenleyerek mezunlar yla buluflmufltur. Ayr ca Güneydo u Gazilerimizle bir araya gelerek onlara moral yeme i ve sinema günü düzenlenmesi derne imiz taraf ndan planlanm flt r. Yine bu y l, bizlerde büyük eme i olan ö retmenlerimize yeni kampüsümüzü gezdirdik ve unutulmaz bir gün yaflad k. Öte yandan geleneksel tenis turnuvam zla bu sene 300'ü aflk n sporcuya ev sahipli i yapt k, mezuniyet balomuz, kurufasulye günümüz, bulmacal otomobil yar fl m z olanca keyfi ve heyecan yla bu y l da camiam z bir araya getirdi. Dergimizin de art k size iki ayda bir ulaflt n hat rlatmak isterim. Bu vesile ile dergimize konuk olan de erli Kolejlilere ayr ayr teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Son olarak hepinizin Kurban Bayram n ve yeni y l n kutluyorum. 2008'in tüm ulusumuz ve dünya için huzur ve bar fl dolu bir sene olmas n diliyor, Derne imizin 40. kurulufl y l olan 2008'de hepinizi tüm etkinliklerimize bekliyoruz. Sayg lar mla, Kemal Ziya SAVRAN Genel Baflkan

6

7 konuk yazar 7 Kimsiniz siz, nereli ve kimlerden? A idiyet duygunuz ne derece geliflmifltir, hiç düflündünüz mü? Ya da nelere olan aidiyetinizin daha güçlü oldu unu, sizi yönlendirdi ini? Size insanlar n takt s fatlar üzerinden mi yol al rs n z aidiyet duygunuzun tatmininde, yoksa kendiniz mi seçersiniz durumunuzu? Örne in aileniz midir, soyad n zdan yola ç karak m ifade edersiniz kendinizi? Ben Da larca ailesinden geliyorum Ya da sizi böyle ça rmalar ndan yola ç karak m kabullenirsiniz Da larca ailesinden geldi inizi? Yoksa ait oldu unuz flehir, okul, futbol tak m, arkadafl çevresi, ülke, çal flt n z flirket, din vs midir? Ya da hiçbiri mi? Aidiyet duygunuz tamamen kendi öz kiflili inizin içinde bir yerlerde mi gizli? Hiçbir gruba, tan - ma, s fata ait de ilim. Ben kendime aidim sadece. Beni hiç bir tan mla anmay n, beni benimle an n Elbette bu da bir seçim. Ama sizi siz yapan ne? Bütün bu var olabilecek tan mlar n hepsi birden de il mi? Peki o zaman aralar ndan hangisi en çok sizin aidiyet duygunuzu besleyen? Araflt rmalar insan n bir aidiyet gelifltirmezse yaln zl k duygusu ile ç ld rabilece ini söylüyor. Ama tam tersine bu duyguya esir olup ç ld ranlar da var. Örne in din meselesi en güçlü aidiyet alan. Çünkü sizi siz yapan unsurlar n hiç biri istedi iniz tatmini vermiyorsa, her alanda yaflad n z yaln zl k duygusu yakan z b rakm yorsa, bir ailenin mensubuyum diye övünürken aile sizi iplemiyorsa, ya da bir okulla kendinizi ifade ederken okul sizi d fll yorsa O zaman sizin seçti iniz ve asla sizi d fllamayacak olan aidiyetlerin en güçlüsü olan din imdad n za yetifliyor. Size bir kimlik, gizli bir güç kat yor. Ama bu güç ve aidiyet duygusu baz lar n o kadar ele geçiriyor ki, bunu desteklemek, alt n çizmek için afl r hareketlerle dünyaya ilan etmek istiyor. O kadar buraya aidim ki, bunun için gerekirse adam bile öldürürüm Hatta ayn fley hiç birbirleriyle k yaslanamaz gibi gözüken futbol için de geçerli. O kadar Lambaspor'luyum ki gerekirse kan m ak t r m ülleeyynnn Aidiyet gelifltirdi iniz grubun nüfusu ne kadar yüksekse, fanatik fliddete yönelme olas l o kadar art yor. O kalabal k nüfusun içinde en çok ben sahipleniyorum mesaj n en sa lam fliddet kan tlad için. Ülke aidiyetli i savafllarda kendini gözü kapal ölüme atmaya kadar götürmüyor mu insan? Güçlü bir aidiyet gelifltirdi iniz unsur ortadan yok olursa ne olur? O fliddetli ve ac dolu kimliksizli e, yaln zl a geri düflmez misiniz? Bu yüzden sa l kl aidiyetler gelifltirmek çok önemli. Örne in bir ailenin mensubu olmak, o aile ile kendini özdefllefltirmek. Namus cinayetlerine kadar vard rmadan ifli elbette Ya da bir flehirle, ya da bir okulla Uzun zamand r kafay takt m bir konu bu Özellikle de stanbul'a tafl nd ktan sonra ama sen hiç Ankaral gibi durmuyorsun cümleleriyle muhatap olmaya bafllad ktan sonra Hem de her yaz yazd m mecrada bunun alt - n çizerken, her f rsatta bunu dile getirirken Nedir Ankaral olmak, nas l öyle durulur? Ankara'n n üzerimize yap flt rd bir davran fl kodu mu vard r, geleneksel bir konuflma tarz m? Elbette vard r da bunlar üzerinizden akm - yor ise bu, sizi o grubun bir parças olmaktan ç kar r m? O zaman aidiyet duygusunun alt n çizmek için o normlara abart l bir ihtiyaç m duyulur? Bu yüzden midir forma ihtiyac, bu yüzden midir aksan kaybetmeme gayreti? Benim kendi içimde vard m nokta flu Prensipte aidiyet duygusu çok güçlü biri de ilim ben Hele y llar kendi aidiyet halkam yaratman n çok daha sa l kl oldu unu gösterdi bana. Önce kendi varl ma aidim. Çünkü o olmay nca aidiyet için seçti in s fatlara ba ml hale geliyorsun. Örne in evet, fliddetle Ankaral y m ama maazallah Ankara'ya bir fley olsa bile ben yaflad m sürece Ankara da benimle beraber yaflayacak. Yani ben kendimi korursam içimdeki Ankara'y da korumufl olurum. Ya da fliddetli bir Galatasaray taraftar y m ama Galatasaray' n bafl na gelebilecek en kötü fley bile benim hayat ma bire bir etki edemez. Çünkü bilirim ki bu sadece bir oyun ve oyunun sonuçlar koflullara ba l olarak her zaman de iflir Onun için Fenerli tak lmalar na güler geçerim. Onlar üç malzeme bulursa dalga geçecek, befl malzeme de ben bulurum onlara karfl yan t verecek Ya da en fliddetli aidiyetlerimden bir Ankara Kolejli olmak Gün gelse, okulum yok olsa bile bilirim ki sadece bende de il, kuflaklar boyunca genden gene yaflayacak bir Kolejlilik vard r hepimizin içinde. Bilinçalt ndan üstünden aktar r z çocuklar m za, yönetti imiz flirketlerdeki elemanlar m za, hatta etki alan m z alt ndaki yak nlar m za Böyle kaç okul vard r emin de ilim, bunca okulun aras nda saysan z bir elin parmaklar n geçmez. Onun için bilirim ki, Kolejli olmak duygusu beni korur. Sakin ve güçlü bir aidiyettir o. Seçkin ve fliddetsiz. Bana katt her fleyin yan nda bu yüzden çok severim Ankara Kolejli olmay. Bana bu duyguyu yaflatacak yücelikte oldu u ve beni hiç yaln z b rakmad için Kim ne derse desin Ankaral y m ben, ondan da çok Ankara Kolejli. Elif DA DEV REN 84

8 portre 8 GSM pazar nda yenilikçi ve rekabetçi gücün simgesi: Mezunlar m zdan Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan'72 ile GSM sektörünü, Avea'y ve Kolej günlerini konufltuk Avea Dünyada, telekomünikasyon alan ndaki geliflmeler nelerdir? Ülkemizde de GSM alan nda çok h zl ve teknolojik geliflmeler yaflan yor. Bu teknolojik geliflmeleri nas l de erlendiriyorsunuz? Bu h zl de iflim devam edecek mi? Türk toplumunun GSM alan ndaki teknolojik geliflmelere h zl adapte olmas n nas l de erlendiriyorsunuz? Bilindi i gibi telekomünikasyon sektörü, teknolojik geliflmelerle global etkileflim içinde, h zla ilerleyen bir sektördür. Her geçen gün yeni bir aç l mla, yeni hizmet ve altyap lar ile abonelere sunulan hizmet çeflitlili i geliflmektedir. Mobil telekomünikasyon hizmetleri, teknolojik geliflmelerle birlikte di er hizmetlerle yak nlaflm fl, bu çerçevede flebekeler aras ortak hizmetler sunulmaya bafllanm flt r. Teknolojinin geliflimiyle, ilerleyen günlerde tüketicilerin hayatlar n daha da kolaylaflt racak, kullan m daha da kolay hizmetlerin sunulmas beklenmektedir. Teknolojinin sundu u f rsatlar sayesinde Türkiye'de, dünyadaki ilklerden biri gerçeklefltirilerek, mobil telekomünikasyon hizmeti alan abonelerin kulland klar cihazlar bir sistem ile otomatik olarak kay t alt na al nm fl ve bu sayede cihaz h rs zl ve cihaz kaçakç l n n önüne geçilmifltir. Telekomünikasyon Kurumunun bu uygulamas sayesinde cep telefonu h rs zl n n önüne geçilmesi hedeflenmifl ve bu sayede cep telefonu kullan c lar n n güvenli i yolunda önemli bir ad m at lm flt r. Say n Türktan, kendinizden söz eder misiniz? 1972 y l nda Kolej'den mezun oldum. Lisans üstü e itimimi 1980 y l nda Bo aziçi Üniversitesinde tamamlad ktan sonra New York Price Waterhouse'da denetçi olarak bafllad m kariyerime, y llar aras nda stanbul KPMG'de devam ettim y llar aras nda nterbank stanbul'da Kurumsal Finanstan Sorumlu Direktörlük görevini üstlendim y llar aras nda Pepsi Cola International Bölge Finans Direktörü olarak hizmet verdim y l nda Turkcell'in CEO'lu unu üstlendim ve 2001 y l nda ayr ld m. Bu sürede Turkcell, New York Borsas nda ifllem gören ilk Türk flirketi olurken; Azerbeycan, Gürcistan, Kazakistan, Moldovya ve K br s'ta GSM flirketlerinin kurulmas na öncülük ettim y l nda Romanya'da Avrupa'n n ilk CDMA hizmetini veren Telemobil'in CEO ve Yönetim Kurulu Baflkanl na atand m. Aral k 2005 tarihinde ise CEO unvan yla Avea'ya kat ld m. Türkiye telekomünikasyon pazar nda rekabetin geliflmesinin de önünü açaca tahmin edilen teknolojik geliflmelerden en önemlilerinden biri de 'Numara Tafl nabilirli i'dir y l ndan bu yana Avrupa'n n neredeyse tüm ülkelerinde uygulanmakta olan 'Numara Tafl nabilirli i', teknolojik olarak mümkün olmas na ra men henüz ülkemizde uygulamada de ildir y l n n 2. yar s nda 'Numara Tafl nabilirli i'nin uygulamaya geçmesiyle birlikte hem tüketiciler teknolojinin imkân verdi i bir uygulamadan faydalanmaya bafllayacaklar, hem de söz konusu uygulaman n sektördeki rekabete olumlu etkilerinden dolay tüketicilere yeni teknolojilerin sunulmas n n da önü aç lm fl olacakt r. Türk toplumunun teknolojinin sa lad imkânlardan biri olan 'Numara Tafl nabilirli i'ni çabuk benimseyece ini, numara tafl nabilirli inin faydalar ndan azami derecede yararlanaca n tahmin ediyoruz. Avea, Türkiye'de bir ilk olarak 2007 y l nda teknolojiye yapt yat r mlarla altyap s n NGN (New Generation Networks) flebekelerle yenileyerek yeni teknolojilere uyumlu hale getirmifltir. Bu yat r mla birlikte bundan sonraki teknolojilere geçifl, daha kolay hale gelmifltir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, pazar flartlar n n yeni teknolojilere uygunlu udur. Pazardaki rekabet flartlar istenilen noktaya ulaflmadan afl lacak. Teknolojik her geliflmenin, telekomünikasyon sektöründeki rekabeti destekleyici nitelikte oldu u sürece faydal olaca göz ard edilmemelidir.

9 portre 9 Avea'n n GSM sektöründeki genel profilini, rakiplerine göre ön plana ç kan yanlar n anlat r m s n z? Kuruldu u günden bu yana GSM pazar nda yenilikçi ve rekabetçi gücün simgesi olan Avea, bu yeni hizmet yelpazesine yönelik haz rl klar n uzunca bir süredir sürdürmekte ve müflteri avantaj - na olacak her uygulamay memnuniyetle karfl lamaktad r. Avea zaten en uygun fiyata kaliteli hizmet sunma vaadini abonelerine sunan bir markad r. Bu vaadimizi devam ettirece iz. Bizim en önemli söylemlerimizden biri de müflterilerimizin ihtiyaçlar n anlayarak bu ihtiyaçlara uygun hizmetler sunmakt r. Rekabet avantajlar m z bu yönde gelifltirmeye devam edece iz. Di er taraftan Avea sektörde al fl lagelmifl kurallar tüketici lehinde de ifltiren, düflünülmemifl olan düflünen, sektöre girdi inden bu yana sundu u öncü ürün ve hizmetleri pazardaki rakip operatörler taraf ndan takip edilen, rekabet yaratan bir firmad r. Blackberry, Ringa, Mobilvizyon, Bas Konufl gibi öncü ürün ve hizmetler daima Avea'dan gelmifl, komplike tarife hesaplar n ortadan kald rarak müflterilerinin hayat n kolaylaflt ran, Türkiye'nin ilk her yöne tek fiyat tarifesi olan HepsiBir'i Avea sunmufltur. Kamu personeline kendi aralar nda s n rs z konuflma f rsat veren ve taklit edilemeyen tarifeleriyle rakipsiz bir konuma gelmifltir. Avea'n n son dönemde sundu u Renkli SMS, nefleli mesaj gibi ürünler pazardaki tek olma özelli i tafl maktad r. Avea'ya nas l bir gelecek plan çiziyorsunuz? Özellefltirmeden sonra yeni sektörel politikan z anlat r m s n z? Avea pazara rakiplerinden sonra girmifl bir marka, üstelik karfl - s nda ciddi rakipleri var, dolay s ile kazanmak için gerçekten çok iyi olmak zorunda. Biz Avea'da müflterilerimize en iyi hizmeti vermeyi, onlar n ihtiyaçlar n en iyi anlayan ve bunlar en iyi flekilde karfl layan bir firma olmay amaçl yoruz. Kendi iflimizi en iyi flekilde yapmay amaçl yoruz. Biliyoruz ki biz iflimizi do ru yapt m z sürece baflar gelecektir. Türkiye'de gerçek rekabet Türk Telekom'un özellefltirmesinden sonra yaflanmaya bafllad. Bu rekabet neticede tüketicilerin yarar na olacakt r. Rekabet sayesinde tüketici daha kaliteli hizmet alabilecek, daha uygun fiyatlarla konuflabilecek, istedi i operatörü seçme flans na sahip olacak, kendisine dayat lan uygulamalar de il, kendi ihtiyaçlar n karfl layan uygulamalar tercih etme özgürlü üne sahip olacakt r. Bu do rultuda biz Avea olarak daima serbest rekabetin tesisi için çal fl yor, kaliteli hizmeti gerçek fiyata sunuyoruz. Genel anlamda konuflmak gerekirse pazardaki en iyi teklif Avea'n nd r. Bu sayede müflteri memnuniyetimiz de çok yüksek seviyelere ulaflt. Avea kullananlar kolay kolay operatörlerini de ifltirmeyi istemiyorlar. Bu elbette bizim için çok sevindirici. Turkcell'de de üst düzey görev yapm fl biri olarak Turkcell ve Avea'n n karfl laflt rmas n yapt n zda Avea'n n bugünkü geliflim sürecini nas l de erlendiriyorsunuz? ki firma elbette ki birbirinden çok farkl konumda, karfl laflt rma yapmak çok do ru olmaz. Turkcell pazara ilk giren operatör olmas ve senelerce rekabetle karfl laflmadan çal flabilmesi dolay s ile sektörde avantajl bir konumda. Elbette sektörde de çok de erli bir kurulufltur. Avea ise pazara güçlü rakiplerinden sonra girmifl, büyük bir potansiyele sahip olmas na ra men baz zorluklarla karfl laflm fl, ancak gerek güçlü hissedar yap s yla, gerek yönetim anlay fl yla, gerekse flirketine inanan ve baflar ya odaklanm fl insan kayna yla tüm bu zorluklardan s yr larak pazar pay n ve gelirlerini sürekli art ran, sektörde ciddi bir rekabet yaratan, rakipleri taraf ndan takip edilen bir konuma ulaflmas n bilmifltir. Bundan sonra da iddial hedefleriyle sektörde ciddi bir rekabet oluflturarak al fl lagelmifl kurallar sarsacak, pazar dengelerini de ifltirecek ifllere imza atmaya devam edecektir. Bugün Avea'n n kapsama alan sorun teflkil ediyor mu? Ülkenin her kesimine ulaflmak mümkün oluyor mu? Abone say s ve pazar pay aç s ndan hedeflerini de erlendirebilir misiniz? Avea gerek kurumsal gerekse bireysel hizmetleriyle h zla büyümekte, gerek teknoloji ve altyap ya, gerekse yönetim ve çal flanlar na sürekli olarak yat r m yapmaktad r y l nda flebekemize yapt m z 300 milyon USD'lik yat r mdan sonra 2007'de de 250 milyon USD ile yat r mlar m za devam ettik bafl nda olan baz istasyonu say m z, 2007 sonu itibariyle 9.000'e ç kartt k. Bu yat r mlar sayesinde Türkiye nüfusunun % 93.75'ini kapsama alan içerisine alm fl bulunuyoruz. Di er taraftan Türkiye genelinde Avea flebekesinin % 78.5'inde EDGE hizmeti verilmektedir, bu rakam Ankara'n n do usunda %100'dür. Bu sayede müflterilerimiz cep telefonlar ndan internete en h zl flekilde Avea ile ba lanabilmektedirler. Yine yat r mlar m z n sonucunda Avea flebekesi ses kalitesi aç s ndan da çok iyi bir noktaya gelmifltir. Yap lan k yaslamal araflt rmalar bize Avea flebekesinin rakiplerine k yasland nda bir çok parametrede en iyi performans gösterdi ini söylemektedir. Bu geliflmeler paralelinde Avea 2006'da 900 milyon USD, 2007'de milyon USD gelire ulafl p, operasyonel kârl l n da 125 milyon USD'den 250 milyon USD'ye ç kard. Bugün Avea yeni abone kazan m nda rakipleriyle bafla bafl bir duruma gelmifltir. Pazar ortalamas ndan daha h zl bir büyüme trendi gösteren Avea, bugün itibariyle %15 pazar pay ve 9,5 milyonu aflk n abone say s na sahiptir. Yo un ifl yaflant n z aras nda Kolej'in etkinliklerine kat labiliyor, Kolejli dostlar n zla görüflebiliyor musunuz? Kolej ile ilgili söylemek istedi iniz fleyler var m? 1965 Haz rl k D s n f ndan, 25 kifli bir araya gelerek 42 y ll k arkadafll m z ve 35. mezuniyet y l m z kutlad k. Aradan onca zaman geçmesine ra men ayn dostluklar bugün de yaflayabilmek aram zdaki ba lar n ne denli kuvvetli oldu unun bir kan t. Kolej'in etkinliklerine maalesef arzu etti im kadar kat lam yorum, ancak çok s k olmasa da kat ld m organizasyonlarda ve çeflitli iflbirlikleri vesilesiyle dostlar mla görüflme f rsat bulabiliyorum. Hayat m boyunca kulland m birçok bilginin kayna olan, bana sadece iyi bir ö retim de il, çok daha genifl boyutlu bir e itim f rsat yaratan okulumla, Kolejli olmakla gurur duydu umu söylemek isterim.

10 kariyer 10 Ata'n n Kurdu u Kolej'den Yine Atatürk Taraf ndan Kurulan Ankara Hukuk Fakültesinin Dekanl na Üç kuflakt r Kolejli olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Metin Feyzio lu 86 ile Cumhuriyet tarihi kokan makam odas nda keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Ülkemizde dekanl k yapan en genç profesör unvan na sahipsiniz. Bize Kolej mezuniyetinizin ard ndan gelen akademisyenlik sürecini anlat r m s n z? Kolej bitince ilk tercihim olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim y l nda mezun olup, yüksek lisansa bafllad m. Ayn sene asistan olarak fakülteye girdim. 1992'de yüksek lisans m, 1995'de de doktoram bitti. Arada yurt d fl çal flmalar m oldu y l nda yard mc doçent, 2000 y l nda doçent, 2007'de profesör ve dekan oldum. Bu süreçte eflim Birgül her zaman yan mda oldu. Çok baflar l bir avukatla evliyim. Ankara'n n en köklü ve temel okullar ndan biri olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Dekan olarak bize okulunuzun tafl d misyondan söz eder misiniz? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Atatürk'ün emriyle 1925 y l nda kurulmufltur. Bilindi i gibi, Cumhuriyet devrimi, hukuk devrimi olarak bafllar. Medeni kanun, ceza kanunu, borçlar kanunu ile toplum ortaça zihniyetinden kurtulup Avrupa toplumunun zihniyetine ulaflm flt r. Bu kanunlar son derece ince düflünülmüfl deha ürünleridir. Ancak bunlar uygulamak üzere, Cumhuriyetin hukukçular n n yetifltirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Ankara'da hukuk mektebi kurulmas na karar verilir. Ankara o dönem bir bozk rd r. Bu bozk rda, bugün Türkiye'nin en baflar l hukuk fakültesi olan Ankara Hukuk Fakültesi kurulur. O dönemde büyük deha Atatürk, bozk r yeflillendirmek için bir yandan da TED Ankara Koleji ni, Operay, Büyük Tiyatroyu kurdurur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cumhuriyetin kanunlar n, hukukunu hayata geçirecek, savunacak kadrolar yetifltirir. Atatürk'ün, Fakültenin aç l fl nda çok önemli bir konuflmas vard r. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir kurumu açm fl olan Atatürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin aç l fl nda yapt konuflmada: Bu kurumun aç l fl nda hissetti im mutlulu u hiçbir kurumun aç l fl nda hissetmedim der. Çünkü bu okul, Cumhuriyeti yaflatacak okuldur. flte böyle bir Fakültenin Dekan oldu um için çok gururluyum. Kuflkusuz bunu hakk yla yerine getirememe düflüncesi bile insan n uykular n kaç r yor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin di er üniversitelerden ve hukuk fakültelerinden fark nedir? Ankara Hukuk'un ö rencileri en iyilerin en iyisidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmek gerçekten çok zordur. Geçen sene bu fakülteye girenlerin tamam üniversite s nav nda ilk bine girenlerin içindeydi. Ankara Hukuk ta kürsüye ç kmak da cesaret iflidir. Karfl n zdaki ö renciler donan ml ve sorgulay c d r, sizi zorlar, s k flt r r. Bilmiyorsan z periflan olabilirsiniz. Bu nedenle bizim için her kürsüye ç k fl, bir s navd r. Yaklafl k on befl y ld r kürsüye ç kar m, her gün ayn heyecanla ve s nava girecek bir ö renci gibi yüre im atarak bafllar m dersime. Bu kadar iyi yetiflmifl kadrolar n okulda bulunmas içimi çok rahatlat yor. Bu ö rencilerin ço u dershanelere para ak t p kazanm fl çocuklar da de il üstelik. Türkiye'nin her yerinden gelmifl, genellikle dar gelirli ailelerin çocuklar. Büyük bir azimle çal fl p, bu fakülteyi kazanm fllar. Bu aç dan sorumlulu um çok büyük. Benim görevim, onlar koruyup kollamak, onlar n en iyi hukukçular olarak yetiflmesine katk da bulunmak. Çünkü onlar bize emanet.. Hukuk okumak isteyen gençler, iyi bir hukukçu olmak için hangi özelliklere sahip olmal lar? Genel kan ezber yetene inin iyi olmas yönünde. Siz buna kat l yor musunuz? San ld n n aksine hukukta kesinlikle ezber yoktur. Hukuk; matematik, mant k ve muhakemeden oluflur. Temel matematik,

11 kariyer 11 mant k iyi bir hukukçu için olmazsa olmazd r. S navlar m z n ço unda zaten kanun aç kt r. Biz, ilgili kanunu nas l bulaca n, nas l yorumlayaca n, gereken bilgiye nas l ulaflaca n ö retiriz. Örne in, son dönemde Avrupa Birli i ne uyum sürecinde neredeyse tüm temel kanunlar de iflti. Benim lisansta okudu- um Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu de iflti. Ancak kuflkusuz bu bizlerin hukukçulu unu eksiltmedi. Ben, ö retmekten, kürsüye ç kmaktan son derece büyük bir keyif al r m. Her zaman yöneticili i de il, hocal tercih ederim. Bugün son s n fa ders veriyorum. Kürsüye ç kt mda çocuklar n gözündeki p r l p r l fl görmek kadar çok mutluluk veren baflka bir fley olamaz. Cumhuriyetin güvencesi olan bir fakültede, Cumhuriyetin güvencesi oldu una yüzde yüz emin oldu um kadrolar n karfl - s na ç kmak, ders anlatmak benim için en büyük gurur. Kolej'den mezun olmufl, üniversite s nav nda yüksek puan alm fl ö rencilere bir dekan olarak ne tavsiye edersiniz? Hangi okullar, neden tercih etmeliler? Evet, zaman zaman ÖSS'den yüksek puan alm fl ö renciler hukuku mu yoksa kamu yönetimi ya da uluslararas iliflkiler gibi baflka alanlar m tercih etmeleri gerekti ini soruyorlar. Ben bu konuda onlara flu tavsiyede bulunabilirim: Hukuk fakültesi kadar genifl ifl imkân sa layan baflka bir fakülte yoktur. Çünkü hukuk fakültesi mezunu oldu unuzda avukatl k, hâkimlik, savc l k yapabilirsiniz. Yeni mezun olmufl arkadafllar iflsiz kalmazlar. Aç lan kamu kurumlar n n ve bankalar n s navlar nda üstün baflar gösterirler. Ayr ca, uluslararas iliflkilerden mezun olan bir kifli gibi, hukuk mezunu da D fliflleri Bakanl nda ifle girebilir. Üstelik hukuk mezunu olarak hukuk bilgisi ile aran lan eleman olursunuz. Kamu yönetiminden mezun olan bir kifli gibi, hukukçu da kaymakam, vali olabilir. Bir baflka yönden bakmak gerekirse, iflletme mezunu olup, hukuk mast r yapamazs n z. Çünkü hukuk, t p gibi bir mesleki disiplindir. Ancak hukuk mezunu olursan z, iflletme dâhil birçok alanda master yapabilirsiniz. Dolay s yla, hukuk okuyan biri kendisini di er alanlarda gelifltirebilirken, hukuk okuyamayanlar için bu daha zordur. Kolejli kardefllerimin flunu bilmesini istiyorum: yabanc dil bilen, kendine güvenen hukukçulara ihtiyac m z var. Art k tek yabanc dil yetmiyor, iki yabanc dil birden gerekiyor. Bunu da Kolej veriyor. ÖSS'den yüksek puan alm fl Kolejli kardefllerimizi bekliyorum. Ankara Koleji Atatürk'ün talimat yla kurulmufltur. Atatürk'ün kurdu u okuldan mezun olup, Cumhuriyetin temel de erlerini korumak amac yla yine Atatürk'ün talimat yla kurulmufl yüksek ö renim kuruluna girip aflamalardan sonra Dekanl k görevine getirildim. Atatürk'ün bir okulundan di er bir okuluna geçtim. Bu benim için çok büyük bir gurur vesilesidir. Sizce Kolej'in di er okullardan fark nedir? Kolejli olman z n akademik hayat n za katk lar neler oldu? Kolej'in özelli i yabanc dil ile birlikte, insan iliflkilerini, kendine güveni ve ayakta durmay ö retmesi. Çünkü oldukça kalabal k olan ve tüm imkânlar n sunuldu u okulda s yr lmak için mücadele etmek gerekiyor. Daha çok çal flmak, çabalamak gerekiyor. Kolej, karfl n zdaki insan hangi s fatta olursa olsun, size birey olarak varl n z ortaya koyma, kendinize sonuna kadar güvenme gücünü kazand r yor. Kimsenin karfl s nda eziklik duymuyorsunuz. Bunu flu an Kolej'de okuyan genç kardefllerimin bilmesini ve de erlendirmesini arzu ederim. Kolej her zaman bir meflale gibi yolumu ayd nlatm flt r. Lisede okurken belki kavrayam yorsunuz ancak Kolej öyle bir birikim, kültür ve kendine güven veriyor ki, o donan mla hayata at ld n zda kap lar, e er siz de disiplinle çal fl rsan z, arka arkaya aç l yor. Kolej ruhu aileden mi geliyor? Ben üçüncü nesil Kolejliyim; anneannem, annem ve ben. Birbirinden ak ll ve güzel iki k z m var. Ece Nil ve Begüm. Begüm de Kolejli, Lise 1'de. K zlar m benim için büyük gurur kayna. Kolejli arkadafllar mla da ba lar m hiç kopartmad m. Zaten bir k sm ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de s n f arkadafl olduk. Birçok arkadafl m dünya çap nda ünlü flirketlerde, kamu kurumlar nda idareci olmaya bafllad. Kolej'den çok baflar l arkadafllar m z yetiflti. Gerçek arkadafll n, dostlu un Kolej de edinildi ini düflünüyorum. Çünkü bunlar menfaat beklentisi olmayan, saf dostluklar.

12 kariyer 12 Bu y lki TÜB TAK Bilim Ödülü ne lay k görülen mezunumuz Prof. Dr. Polat Gülkan'62 ile ödülü, akademik hayat, Türk inflaat sektörü hakk ndaki görüflleri ve Kolej üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize kendinizden söz eder misiniz? 1955 y l nda girdi im Kolej'den 1962'de mezun oldum. Mezun olduktan sonra ODTÜ'de nflaat Mühendisli i e itimime bafllad m ve 1966'da mühendis diplomam ald m. Ard ndan Amerika'ya gittim. Yüksek mühendis oldum, doktoram yapt m ve hemen Türkiye'ye döndüm. ODTÜ'de ö retim üyesi olarak göreve bafllad m. Daha sonraki y llarda Amerika ve sviçre'de çal flmalarda bulundum. Ancak genellikle Türkiye'de hizmet verdim. Bir süre Hacettepe Üniversitesinde görev yapt m. Bugün ODTÜ'de nflaat Mühendisli i Bölümünde çal flmalar ma devam ediyorum. Uzmanl k alan m 'Deprem Mühendisli i'dir. Daha genifl perspektifte araflt rmalar da yapm fl olmama karfl l k, genellikle yapt m araflt rma ve yay nlar hep bu ba lamda olmufltur. Bu y l TÜB TAK ödülünün verilme gerekçesinde de 'Deprem Mühendisli i'nde yapt m çal flmalar gösterilmifltir. Son Derece onurland r c bir ödüle, TÜB TAK Bilim Ödülü ne lay k görüldünüz. Bize bu ba lamdaki çal flmalar n z ve ödül hakk nda bilgi verir misiniz? TÜB TAK Bilim Ödülü, mesela Nobel Ödülü için oldu u gibi, genel bir kariyer de erlendirmesi ödülüdür. Örnek olarak söylüyorum, kimse bir tek roman yazd için Nobel Ödülü almad gibi, TÜB TAK Bilim Ödülü de, genel kariyer çal flmas sonucu tevcih edilen bir ödüldür. K saca söz etmek gerekirse, karmafl k yap sistemlerinin çözümlenmesiyle ilgili birtak m yöntemler gelifltirdim. Bunlar yay mland, kabul gördü ve oldukça fazla at f ald. TÜB TAK Bilim Ödülü'nün birkaç kategorisi vard r. Genç araflt rmac lara teflvik amac yla verilen bir Teflvik Ödülü kategorisi vard r; uzun y llar önderlik ve örnek araflt rma yapm fl olanlara Hizmet Ödülü olarak adland r lan bir ikinci kategori ve bir de Bilim Ödülü vard r. Bu sonuncu kategoriye, uluslararas sahada ön plana ç km fl, yükselmifl, ülkenin ad n baflka platformlarda duyurmufl insan-

13 kariyer 13 lar lay k görürler. TÜB TAK' n bunun yan s ra baflka ödül s n flar da mevcut. Ülkemizde inflaat sektöründe, proje anlam nda bat l tarzda büyük ve ça dafl projeler üretilebiliyor mu? Türkiye'deki uluslararas alanda en fazla ilerlemifl ve kendini kabul ettirmifl sektörlerden bir tanesi inflaat sektörüdür. 1980'lerde büyük çapta d flar ya aç lma sonucu oldukça büyük geliflmeler kaydedilmifltir. Müteahhitlik hizmetleri o dönemde d fl ticaret paketinde en fazla yer tutan kalemlerden bir tanesiydi. Özellikle son y llara bakt m zda, oldukça fazla çal flma yap ld n görüyoruz. Bu kendili inden olmuyor. Bugün, bu sektörde uluslararas flirketlerle yar flabiliyorsak, bunun arkas nda teknik bir güç oldu unu, bu gücümüzle iftihar etmemiz gerekti ini bilmeliyiz. Bize deprem mühendisli i ve yap dinami i hakk ndaki yeni geliflmelerden söz eder misiniz? Ad ndan da anlafl laca gibi dinamik, hiçbir zaman yerinde saymaz, her zaman geliflir. Bugün, bilgisayar teknolojisi gibi bir güce sahibiz. Bu sayede, karmafl k denklemleri çözebiliyoruz. Yap lar n deprem s ras nda u rad tesirler dinamiktir, yani zamanla de iflir. Bu karmafl k problemleri çözmek için yo un bir flekilde bilgisayar kullanmak, daha do ru cevaplar üretecek formülasyonlar yaratmak gerekiyor. Deprem mühendisli inin esas hedefi de bilim ve teknolojinin yard m yla depremlerin zararlar - n en az seviyelere indirmektir. Depremlerle ilgili olarak de inmek istedi im baz noktalar var: Öncelikle, kamuoyunda deprem denildi i zaman, her nedense hep depremin önceden bilinmesi söz konusu olur. Depremin nerede olaca sorulur. fiüphesiz ülkemizde en fazla zarar veren, en önemli do al afetlerden bir tanesidir deprem. Ancak ne yaz k ki halen bu do al afete haz rl kl de iliz. Yap lmas gereken fley, depremin önceden tahmin edilmesi de ildir. Bu bilimsel bir konudur ve elbette günün birinde belirli bir hata pay ile saptanabilir. Ancak o zamana kadar geçen süre içerisinde, içinde bulundu umuz tüm yap lar deprem etkilerine dayan kl hale getirmek gerekir. Bu çok ileri bir teknoloji gerektirmez. fiu anda bunu sa layabilecek teknolojiye sahibiz. Ancak Türkiye'de bunun gerçeklefltirilememesinin nedeni hukuki, iktisadi, belki geleneksel ve idaridir. Toplum yap m z gere i genellikle vurdumduymaz, kaderci, ifli oluruna b rakan bir tarz m z var. Depremin yarataca etkiyi tahmin ediyoruz. Bütün bunlar depremin zaman - n n tahmin edilememesinden de il, depremin tesirine göre yap oluflturamam fl olmam zdan kaynaklan yor. Bunun özellikle alt n çizmek isterim. Türk inflaat sektörü geçmiflte yaflad m z depremlerde gerekli dersleri ç karabildi mi? Depremden al nmas gereken tüm derslerin al nd kanaatindeyim. Ancak, ev ödevinin yerine getirilmesi çok önemli. Rakamlarla aç klamak gerekirse, bugün Türkiye'de 14 milyon bina bulunuyor. 70 küsur milyon nüfus var. Maalesef ülkemizdeki binalar n ço unda istenilen kalite yok. Zaten tüm binalar n yenilenmesi hemen gerçeklefltirilemez. Çok fazla masraf ister. Türkiye'deki yap stoku ortalama y lda bir kendini yeniler. Yeni binalar yap l r. Örnek olarak Ankara'da Bahçelievler, Çankaya, Gaziosmanpafla, 100. Y l semtlerinde oldu u gibi bina stoku y k l p yerine yenileri infla edilir, yap s n ve dokusunu de ifltirir. Önemli olan, bugünden bafllayarak kullan ma arz etti imiz yap - lar n gereken deprem direncine sahip olmas d r. Böylece deprem s ras nda meydana gelecek zarar n en aza indirmifl oluruz. Bat l ülkelerdeki depreme yönelik çal flmalarla ülkemizdeki çal flmalar k yaslad n zda dünyan n neresindeyiz? Teorik aç dan Avrupa seviyesinde oldu umuzu rahatl kla söyleyebiliriz. Evet, deneysel imkânlar m z ABD, Japonya ya da Avrupa'n n baz ülkelerinin seviyesinde olmayabilir. Çünkü deney yapmak zengin adam iflidir ve büyük laboratuvarlara ihtiyaç gösterir, büyük harcamalar ister. Ancak ülkemizde deprem mühendisli inin ulaflt seviye, hiç de geride kalm fl bir konum arz etmemektedir. Uluslararas kurulufllarda görev alan akademik elemanlar m z vard r. Kuflkusuz ki, o kifliler böyle büyük projelere tesadüfen de il, yapt klar ifllerin kalitesinin onlara kazand rd avantaj sonucu gelmifllerdir. ncek'de bulunan yeni kampusu nas l buldunuz? Yeni kampus yap l rken gitmifltim. Daha sonra da ziyaret ettim. ftihar ediyorum gerçekten. Geçenlerde yine görme f rsat m oldu. Bina say s ikiye katlanm fl. Yerleflim silueti ve bahçenin tanzimi aç s ndan da beni gururland r yor. Yapanlar, hizmeti dokunanlar tebrik ediyorum. Sizin için Kolej'in di er okullardan fark nedir? Sizin bak fl aç n - za neler katt? Kolej'de okudu um y llarda ngilizce olan derslerin tümü ana lisan ngilizce olan hocalar taraf ndan verilirdi. Bu aç dan çok flansl yd k. Lise 2 ve 3'te Julian Rathbone isimli bir hocam z vard. Cambridge Üniversitesinden mezun olduktan hemen sonra Türkiye'ye gelen bu hocam z, bize ngiliz dilini ve edebiyat n ö retti. Sonra kendisi meflhur bir romanc oldu. ngiliz edebiyat na bu kadar hakim olan ve sonradan önemli bir romanc olan Rathbone'dan ngilizce nin inceliklerini ö renme flans na erifltik. Onun ilk yazd roman Ankara'da geçer ve polisin peflinde oldu u katil, dönemin K z lay binas n n çat s na ç k p arman n arkas na gizlenir. Bir romanc olarak önemi fluradan da bellidir ki kendisi, ngilizlerin çok önemli edebi ödüllerinden olan 'Man Booker Prize' gibi, her sene birçok yazar ve eserin aday gösterildi i listeye iki kez girmeyi baflarm flt r. Bu edebiyat dünyas aç s ndan oldukça büyük bir baflar d r. Biz de böyle hocalar n ö rencileri olmufl olmak ve ngiliz edebiyat n böyle büyük bir yazardan ö renmifl olman n gururunu her zaman yaflad k. Rahmetli Türkan Çopuro lu ve Semiramis Yaz c gibi de erli ö retmenler de Türkçe hocalar m zd. Onlar n sayesinde kendi lisan m z da iyice ö renme f rsat m z oldu. Ancak her okul için söz konusu oldu u gibi Kolej için de bir aç k büfe tan m n kullanabiliriz. Baz ö renciler kar nlar n doyurup ayr l rken, baz lar da aç kalabilirler. flte burada önemli olan, karn n doyurup ayr labilmektir.

14 aktüalite 14 Mevlana Oratoryosu, Ankara Devlet Opera ve Balesinin Katk lar yla Dünyayla Bulufluyor Mevlana'n n do umunun 800. y l olmas ve UNESCO'nun da 2007 y l n Mevlana y l ilan etmesiyle, Anadolu ve dünya kültürünün önemli de erlerinden olan Mevlana'n n ve Mevlevi felsefesinin yayg nlaflt r lmas amac yla bütün dünyada ve ülkemizde sanatsal etkinlikler gerçeklefltiriliyor. Bu etkinliklerinde ülkemizdeki ödenekli sanat kurumlar n n gerçeklefltirdi i gösteriler bafl çekiyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonunda perdelerini Mevlana Oratoryosu ile açt. Dünya prömiyerinin 29 Ekim 2007 tarihinde yap ld etkinlik, Ankara Devlet Opera ve Balesinin birbirinden de erli solistleri ve sanatç lar n n eme i ile gerçekleflti. Mustafa Erdo an' n uzun u rafllar sonucu besteledi i Mevlana Oratoryosunda; Bas Sabri Karakulak, Tenor Murat Karahan, Mezzo Soprano Ferda Yetifler, Soprano fiule Köken solist olarak görev almakta. Oratoryoya, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestras ve Korosu da efllik ediyor. Mevlana Oratoryosu, geleneksel müzik formlar ile bat l senfoni formunun sentezlenmesi ile oluflturulmufl evrensel temal bir eser. Oratoryo, müzi in diliyle Mevlana düflüncesini, Mevlana'n n insana olan hümanist yaklafl m n, Mevlevili i geleneksel bir ayin formunda ifade etmeye çal flmakta. Mevlana oratoryosu, Mevlevi müzi inin, ayinlerinin senfonik bir dille ça dafl dünyaya tan t lmas n amaçl yor. Oratoryoda, müzikalite iki bölümde ifllenmekte. Viyolonsel, klarnet ve ney gibi müzik aletlerinden taksimler genel temay oluflturmakta. Birinci bölümde, taksimler ve senfoni tarz nda bir form ifllenirken, Oratoryonun ikinci bölümünde daha çok Mevlevi ayinlerinin mistik yan genel temay oluflturmakta. Mevlana Oratoryosu, Mevlevi müzi i ve geleneksel motiflerin bat müzi iyle uyuflmas anlam nda da ça dafl bir eser niteli i tafl makta. Oratoryo, dünya prömiyerini gerçeklefltirdikten sonra öncelikle yurtiçinde gösteriler düzenleyecek. Aral k ay n n son haftas nda ise geleneksel Mevlana törenleri için Konya'da sahne alacak. Oratoryonun uluslararas arenada ses getirmesi, Anadolu kültürünün ve Türkiye'nin dünyaya tan t lmas nda önemli katk lar sa lamas beklenmekte. Atatürk'ün Ankara'ya Gelifli (27 Aral k) Kurtulufl Savafl 'n n en sistemli flekilde Ankara'dan yönetilece ine inanan Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin üyeleri 27 Aral k'ta Dikmen s rtlar ndan Ankara'ya gelirler. Bu olay, Kurtulufl Savafl 'n n en önemli olaylar ndan bir tanesidir. Ankara'n n baflkent misyonunu üstlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmas ve Türk ordusunun haz rlanmas çal flmalar Ankara'da yap lacak, Ankara milli mücadelenin merkezi haline gelecektir. Atatürk'ün gelifli Ankaral lar taraf ndan sevgi gösterileri ile karfl lanm fl, 1919 y - l ndan bu yana da 27 Aral k günü büyük coflku ile kutlanmaya devam etmifltir. Ankaral lar için adeta bir bayram niteli ine bürünen kutlamalarda her sene An tkabir ziyareti ile bafllayan törenler, söylefliler, sergiler, bu güne özel olarak düzenlenmifl koflular gerçeklefltirilir.

15

16 aktüalite 16 nanki Urlezaga&Ballet Concierto fl Sanat, 2007 y l n dünyan n en önemli dans etkinliklerinden biri ile sonland r yor. Dünyan n en iyi dansç lar ndan biri olarak kabul edilen naki Urlezaga ve Balet Concierto dans toplulu u stanbullu sanatseverlere dünya klasiklerinden oluflan harika bir dans flöleni sunacaklar. naki Urlezaga; Colon Tiyatrosu, Londra Kraliyet Balesi bafl dansç l görevlerini uzun y llar devam ettirdikten sonra, 2005 y l ndan itibaren de Hollanda Ulusal NANK URLEZAGA Hollanda Ulusal Balesi Bafl Konuk Dansç s BALLET CONCIERTO: Arjantin Dans Toplulu u LILIAN GIOVINE: Sanat Yönetmeni Tarih: 28 Aral k Cuma, Carmen - Destiny Buenos Aires 29 Aral k Cumartesi, Carnaval de Venecia - Don Quixote Gran Pas - Borodin Mekân: fl Sanat Kültür Merkezi Balesi bafl dansç l görevini yürütüyor. Dünyan n en prestijli tiyatrolar nda dans eden sanatç, uluslararas düzeyde bir çok ödüle de sahip. naki Urlezaga'ye fl Sanat'taki gösterisinde Ballet Concierto dansç lar efllik edecek. Ballet Concierto dans toplulu u 2000 y l ndan itibaren Buenos Aires'teki Colon Tiyatrosunda kesintisiz gösterilerini sunan Arjantin'in en prestijli dans topluluklar ndan biri. naki Urlezaga'n n dünyan n birçok yerinde büyük ses getiren enfes gösterisini kaç rmak istemiyorsan z fl Sanat'taki etkinli i sak n kaç rmay n. Strauss Festival Orchestra&Strauss Festival Ballet Enzemsle Tarih: 25 Aral k Sal, Mekân: fl Sanat Kültür Merkezi Yeni Y l Konseri: GREAT JOHANN STRAUSS GALA stanbullu sanatseverler yeni y l Strauss ile karfl l yor. 19. yüzy l Viyana müzi inin karakteristik özelli ini tafl yan Strauss'un marfllar ve valslerinden oluflan konser, 25 Aral k tarihinde fl Sanat Kültür Merkezinde görücüye ç k yor. Strauss Festival Orkestras ; bir çok önemli müzik toplulu unun katk lar yla oluflturulmufl yeni bir grup. Strauss'un, en önemli eserlerinin tan t lmas n, dünyaya duyurulmas n amaçlayan orkestra, Avrupa'n n birçok flehrinde sahne ald ktan sonra yeni y l konserini stanbul'da gerçeklefltirecek. Great Johan Strauss Gala Konseri bir müzik etkinli inin yan s ra görsel anlamda da sanatseverlere farkl bir konsept sunuyor. Orkestran n repertuar na uygun koreografileri ve özel olarak tasarlanm fl kostümleriyle Strauss Festival Balesi konsere katk sa l yor. Konser, müzi i ve danslar yla izleyenleri 19. yüzy l Avusturya dönemi balo salonlar ambiyans na tafl yor y l n n coflkusunu yaflamak için güzel bir f rsat.

17

18 aktüalite 18 Ankaral lar Operaya Doyacak Aral k ay boyunca Ankara Devlet Opera ve Balesi birbirinden güzel temsillerle seyircisiyle bulufluyor. Ankara'da oldukça sert geçen Aral k ay boyunca opera severlerin içi s nacak. Birçok klasik eserin sergilenece i ay boyunca Ankara Opera ve Balesinin program nda birbirinden güzel çocuk oyunlar da bulunuyor. Ankara seyircisinin Aral kta izleyebilece i gösteriler aras nda Çaykovski'nin muhteflem eseri F nd kk ran; G. Puccini'nin Madama Butterfly adl eseri, Mozart' n Saraydan K z Kaç rma's, Verdi'nin unutulmaz eserleri l Trovatore ve Nabucco ve Adnan Saygun'un Özsoy adl eserinin yan s ra modern dans temsili olan 'Dansla Randevu' da izleyiciyle buluflacak. Aral k boyunca izlenebilecek çocuklara yönelik gösteriler ise flunlar: ki perdelik çocuk operas 'Karagöz ile Hacivat' ile yine iki perdelik olan 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'. yi seyirler Stuttgart Oda Orkestras Stuttgart Oda Orkestras, 15 Ocak'ta stanbullu sanatseverlerle buluflmaya haz rlan yor. Orkestra etkinlik kapsam nda dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden seçilmifl çok özel parçalar seslendirecek. Yayl çalg lar n a rl kl seslendirilece i etkinli i klasik müzik severlerin mutlaka dinlemesini tavsiye ederiz. Etkinlik Kapsam nda Seslendirilecek Eserler: F. Mendelssohn: Yayl çalg lar için senfoni Si minör, no.10 C.P.E. Bach:Viyolonsel konçertosu, La majör J. Haydn: Viyolonsel konçertosu, Do Majör Schönberg: Verklärte Nacht Tarih: 15 Ocak Sal, 20:00 Mekân: fl Sanat Kültür Merkezi fief: Michael Hoffstetter Viyolonsel: Steven Isserlis

19

20 duyurular m z 20 'Gitar Eflli inde Aflk fiark lar ' Dinleyenleri Büyüledi Mezunlar m zdan opera sanatç s Leyla Çolako lu'73, Atilla Demircio lu ile birlikte tad na doyulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gitar eflli inde gerçeklefltirilen dinleti, müzikseverlere unutulmaz anlar yaflatt. 18 Ekim 2007 tarihinde, Türk Japon Vakf Kültür Merkezinde gerçeklefltirilen dinleti, izlemeye gelenler için tam bir müzik flöleni niteli indeydi. Çok genifl bir yelpazeden özenle seçilmifl parçalar gitar eflli inde sunuldu. Demircio lu'nun duygulu sesi ve gitar, Çolako lu'nun muhteflem sesi ve zarafeti ile bir araya gelince, dinleyenler için ayakta alk fllanacak muhteflem bir performans ortaya ç kard. Ya Hiçbir fiey Bize Anlat ld Gibi De ilse? Ya nsanl k Tarihi Yalansa? Yükseklerin Tanr lar, mezunlar m zdan yazar Aycan Alp'95'in ikinci kitab. Bir solukta okunan ve bafl döndürücü bir tempoya sahip olan eser, tarih boyunca insanl n etkisinde kald düflüncelere elefltirel bir tav r ortaya koyarken, Ya insanl k tarihi koskoca bir yalansa? sorusuyla okuyucuyu kabul etti i de erler sistemini sorgulamaya zorluyor. Ekim ay nda okuyucusuyla buluflan Yükseklerin Tanr lar n n yazar Aycan Alp eserinde, Küçüklü ümüzden beri, bize sunulanlar sorgulamadan al p kabul etmemiz telkin edildi. Ya gerçekler, bize anlat ld ya da bizim klasik koflullanmalar n etkisinde anlad m z gibi de ilse? sorusuyla, okuyucuyu mitolojinin, tarihin, günümüzde yaflanan stratejik geliflmelerin, birbirinin içinden geçen koridorlar nda heyecan verici bir yolculu a ç kar yor. Kitab nda modern dünyan n bireyi yutan sistemine tepkisini ortaya koymaya çal flt na dikkat çeken Aycan Alp, Eskiden, yaflamam z için gerekenleri elde etmek için çal fl rd k. Bugün sadece çal flmak için yaflamakta oldu umuzun acaba kaç kifli fark nda? diye soruyor ve ekliyor: Bize sorgulamamam z üzere ö retilenlere, böylece bir de sorgulamadan çal flma, koflturma mecburiyetimiz ekleniyor. Çünkü 'Yükseklerin Tanr lar ' öyle istiyor! diyor. nsan n, kullanmas ve de erlendirmesi için sahip oldu u akl n dogmalara teslim ederek asl nda günahlar n en büyü ünü iflledi i yorumunu yap yor. Fark Yay nlar taraf ndan bas lan kitapla ayn ad tafl yan ve kapsaml olarak haz rlanm fl (www.yukseklerintanrilari.com) internet sitesi de ziyaretçi ak n na u ruyor. Web sayfam z yenilendi TED Ankara Koleji Mezunlar Derne inin tüm faaliyetlerini, duyurular n, camiaya iliflkin haberleri ve görselleri, KolejIN ile ilgili geliflmeleri duyuran web sayfam z yenilendi. Güncel haberler ve duyurularla TED Ankara Koleji Mezunlar Derne inin aktivitelerini takip edebilece iniz adresimiz ise yine ayn :

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı