Portre Sa l k Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite"

Transkript

1

2 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar da 8Portre Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan 72 32Gurme Yamaç Bal k Restoran Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Metin Feyzio lu Maariften Yetiflenler Osman Mörel Mesaj Kutusu Brezilya Büyükelçisi Ahmet Gürkan Yaflam Kalitesi Mehmet Tümer 81 40Çocuk Çocuklarda Difl Sa l Prof. Dr. lken Karatan Kocadereli 81 Prof. Dr. Polat Gülkan 62 26Sa l k Doç. Dr. Reha Yavuzer Kariyer Aktüalite I N D E K S

3 indeks 3 Yay n Kurulu Suzan B LGEN ÖZGÜN ( 81) (BAfiKAN) fienol SARISOY ( 82) (BAfiKAN YARDIMCISI) Can ÇI IRGAN ( 80) Aydan ERCAN ( 82) Bo aç ÇEK NMEZ ( 99) Burak TURGUT ( 99) Yaz flleri Müdürü M. Kutluhan OLCAY ( 93) 44 Moda - Tasar m Üsmob 46Keyif 48 Kültür Sanat Mehmet Zaman Saçl o lu 73 Yap m (Grafik Tasar m ve çerik) Danajans Duygu ONAY Emre Fidel AKTAfi Mihriban TEZCAN Renk Ayr m Detay Repro Bask maj A.fi. 54Hobi Arzu Karc 92 56Spor Emre Ayd n Bizim Dünyam z Okur önerileri ve yorumlar için Reklam ve rtibat TED ANKARA KOLEJ MEZUNLARI DERNE K z l rmak Cad. No: Akay - ANKARA Tel: Faks: Uzman makalesi Selim Akçaharman Türk E itim Derne i KolejIN KOLEJL LER mtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD.fiT. ad na Kemal Ziya SAVRAN adet bas lm flt r. Dernek üyelerine ücretsiz da t lmaktad r. Yaz lar n hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlar na aittir. Issn: Kampüs 79Torch 80 Kaybettiklerimiz

4

5 baflkandan mesaj 5 Sevgili Kolejliler, Yine dopdolu bir say da beraber olman n k vanc n ve mutlulu unu yafl yorum. Öncelikle, hain sald r lar sonucu hayat n kaybeden flehitlerimize Allahtan rahmet, yak nlar na sab r, tüm ulusumuza baflsa l diliyorum. Cumhuriyetimizin ve ulu önderimizin erdemlerinin, ilkelerinin çok daha anlaml, vazgeçilmez ve kutsal oldu u bugünlerde Cumhuriyet Bayram m z kutluyor; Atam z n önünde bir kez daha sayg yla e iliyorum. Bu vesile ile Fikri Hür, Vicdan Hür, rfan Hür nesiller yetifltirmek üzere bizleri teslim etti i ö retmenlerimizin de Ö retmenler Gününü kutluyorum. De erli Mezunlar m z, TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i G e n e l B a fl k a n Kemal Ziya Savran Son derece yo un ve anlaml bir y l geride b rakt k. Türkiye'de bir orta ö retim kurumu mezunlar derne ine ait, sosyal tesis ölçe inde en büyük tesisin ihalesini gerçeklefltirdik ve A ustos ay nda temelini att k. Sizler de bize ve projeye güvendiniz, desteklediniz. Say m z - katk pay veren- 1000'i aflt. Sadece camiam za hizmet verecek olan Kolej-IN'i 2009 y l n n bahar nda açmay hedefliyoruz. Bunun d fl nda, derne imiz Ulu Önder Atatürk'ün fikir ve eylemleri do rultusundaki çizgisinden hiçbir zaman sapmayarak, bir dizi konferanslar düzenleyerek mezunlar yla buluflmufltur. Ayr ca Güneydo u Gazilerimizle bir araya gelerek onlara moral yeme i ve sinema günü düzenlenmesi derne imiz taraf ndan planlanm flt r. Yine bu y l, bizlerde büyük eme i olan ö retmenlerimize yeni kampüsümüzü gezdirdik ve unutulmaz bir gün yaflad k. Öte yandan geleneksel tenis turnuvam zla bu sene 300'ü aflk n sporcuya ev sahipli i yapt k, mezuniyet balomuz, kurufasulye günümüz, bulmacal otomobil yar fl m z olanca keyfi ve heyecan yla bu y l da camiam z bir araya getirdi. Dergimizin de art k size iki ayda bir ulaflt n hat rlatmak isterim. Bu vesile ile dergimize konuk olan de erli Kolejlilere ayr ayr teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Son olarak hepinizin Kurban Bayram n ve yeni y l n kutluyorum. 2008'in tüm ulusumuz ve dünya için huzur ve bar fl dolu bir sene olmas n diliyor, Derne imizin 40. kurulufl y l olan 2008'de hepinizi tüm etkinliklerimize bekliyoruz. Sayg lar mla, Kemal Ziya SAVRAN Genel Baflkan

6

7 konuk yazar 7 Kimsiniz siz, nereli ve kimlerden? A idiyet duygunuz ne derece geliflmifltir, hiç düflündünüz mü? Ya da nelere olan aidiyetinizin daha güçlü oldu unu, sizi yönlendirdi ini? Size insanlar n takt s fatlar üzerinden mi yol al rs n z aidiyet duygunuzun tatmininde, yoksa kendiniz mi seçersiniz durumunuzu? Örne in aileniz midir, soyad n zdan yola ç karak m ifade edersiniz kendinizi? Ben Da larca ailesinden geliyorum Ya da sizi böyle ça rmalar ndan yola ç karak m kabullenirsiniz Da larca ailesinden geldi inizi? Yoksa ait oldu unuz flehir, okul, futbol tak m, arkadafl çevresi, ülke, çal flt n z flirket, din vs midir? Ya da hiçbiri mi? Aidiyet duygunuz tamamen kendi öz kiflili inizin içinde bir yerlerde mi gizli? Hiçbir gruba, tan - ma, s fata ait de ilim. Ben kendime aidim sadece. Beni hiç bir tan mla anmay n, beni benimle an n Elbette bu da bir seçim. Ama sizi siz yapan ne? Bütün bu var olabilecek tan mlar n hepsi birden de il mi? Peki o zaman aralar ndan hangisi en çok sizin aidiyet duygunuzu besleyen? Araflt rmalar insan n bir aidiyet gelifltirmezse yaln zl k duygusu ile ç ld rabilece ini söylüyor. Ama tam tersine bu duyguya esir olup ç ld ranlar da var. Örne in din meselesi en güçlü aidiyet alan. Çünkü sizi siz yapan unsurlar n hiç biri istedi iniz tatmini vermiyorsa, her alanda yaflad n z yaln zl k duygusu yakan z b rakm yorsa, bir ailenin mensubuyum diye övünürken aile sizi iplemiyorsa, ya da bir okulla kendinizi ifade ederken okul sizi d fll yorsa O zaman sizin seçti iniz ve asla sizi d fllamayacak olan aidiyetlerin en güçlüsü olan din imdad n za yetifliyor. Size bir kimlik, gizli bir güç kat yor. Ama bu güç ve aidiyet duygusu baz lar n o kadar ele geçiriyor ki, bunu desteklemek, alt n çizmek için afl r hareketlerle dünyaya ilan etmek istiyor. O kadar buraya aidim ki, bunun için gerekirse adam bile öldürürüm Hatta ayn fley hiç birbirleriyle k yaslanamaz gibi gözüken futbol için de geçerli. O kadar Lambaspor'luyum ki gerekirse kan m ak t r m ülleeyynnn Aidiyet gelifltirdi iniz grubun nüfusu ne kadar yüksekse, fanatik fliddete yönelme olas l o kadar art yor. O kalabal k nüfusun içinde en çok ben sahipleniyorum mesaj n en sa lam fliddet kan tlad için. Ülke aidiyetli i savafllarda kendini gözü kapal ölüme atmaya kadar götürmüyor mu insan? Güçlü bir aidiyet gelifltirdi iniz unsur ortadan yok olursa ne olur? O fliddetli ve ac dolu kimliksizli e, yaln zl a geri düflmez misiniz? Bu yüzden sa l kl aidiyetler gelifltirmek çok önemli. Örne in bir ailenin mensubu olmak, o aile ile kendini özdefllefltirmek. Namus cinayetlerine kadar vard rmadan ifli elbette Ya da bir flehirle, ya da bir okulla Uzun zamand r kafay takt m bir konu bu Özellikle de stanbul'a tafl nd ktan sonra ama sen hiç Ankaral gibi durmuyorsun cümleleriyle muhatap olmaya bafllad ktan sonra Hem de her yaz yazd m mecrada bunun alt - n çizerken, her f rsatta bunu dile getirirken Nedir Ankaral olmak, nas l öyle durulur? Ankara'n n üzerimize yap flt rd bir davran fl kodu mu vard r, geleneksel bir konuflma tarz m? Elbette vard r da bunlar üzerinizden akm - yor ise bu, sizi o grubun bir parças olmaktan ç kar r m? O zaman aidiyet duygusunun alt n çizmek için o normlara abart l bir ihtiyaç m duyulur? Bu yüzden midir forma ihtiyac, bu yüzden midir aksan kaybetmeme gayreti? Benim kendi içimde vard m nokta flu Prensipte aidiyet duygusu çok güçlü biri de ilim ben Hele y llar kendi aidiyet halkam yaratman n çok daha sa l kl oldu unu gösterdi bana. Önce kendi varl ma aidim. Çünkü o olmay nca aidiyet için seçti in s fatlara ba ml hale geliyorsun. Örne in evet, fliddetle Ankaral y m ama maazallah Ankara'ya bir fley olsa bile ben yaflad m sürece Ankara da benimle beraber yaflayacak. Yani ben kendimi korursam içimdeki Ankara'y da korumufl olurum. Ya da fliddetli bir Galatasaray taraftar y m ama Galatasaray' n bafl na gelebilecek en kötü fley bile benim hayat ma bire bir etki edemez. Çünkü bilirim ki bu sadece bir oyun ve oyunun sonuçlar koflullara ba l olarak her zaman de iflir Onun için Fenerli tak lmalar na güler geçerim. Onlar üç malzeme bulursa dalga geçecek, befl malzeme de ben bulurum onlara karfl yan t verecek Ya da en fliddetli aidiyetlerimden bir Ankara Kolejli olmak Gün gelse, okulum yok olsa bile bilirim ki sadece bende de il, kuflaklar boyunca genden gene yaflayacak bir Kolejlilik vard r hepimizin içinde. Bilinçalt ndan üstünden aktar r z çocuklar m za, yönetti imiz flirketlerdeki elemanlar m za, hatta etki alan m z alt ndaki yak nlar m za Böyle kaç okul vard r emin de ilim, bunca okulun aras nda saysan z bir elin parmaklar n geçmez. Onun için bilirim ki, Kolejli olmak duygusu beni korur. Sakin ve güçlü bir aidiyettir o. Seçkin ve fliddetsiz. Bana katt her fleyin yan nda bu yüzden çok severim Ankara Kolejli olmay. Bana bu duyguyu yaflatacak yücelikte oldu u ve beni hiç yaln z b rakmad için Kim ne derse desin Ankaral y m ben, ondan da çok Ankara Kolejli. Elif DA DEV REN 84

8 portre 8 GSM pazar nda yenilikçi ve rekabetçi gücün simgesi: Mezunlar m zdan Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan'72 ile GSM sektörünü, Avea'y ve Kolej günlerini konufltuk Avea Dünyada, telekomünikasyon alan ndaki geliflmeler nelerdir? Ülkemizde de GSM alan nda çok h zl ve teknolojik geliflmeler yaflan yor. Bu teknolojik geliflmeleri nas l de erlendiriyorsunuz? Bu h zl de iflim devam edecek mi? Türk toplumunun GSM alan ndaki teknolojik geliflmelere h zl adapte olmas n nas l de erlendiriyorsunuz? Bilindi i gibi telekomünikasyon sektörü, teknolojik geliflmelerle global etkileflim içinde, h zla ilerleyen bir sektördür. Her geçen gün yeni bir aç l mla, yeni hizmet ve altyap lar ile abonelere sunulan hizmet çeflitlili i geliflmektedir. Mobil telekomünikasyon hizmetleri, teknolojik geliflmelerle birlikte di er hizmetlerle yak nlaflm fl, bu çerçevede flebekeler aras ortak hizmetler sunulmaya bafllanm flt r. Teknolojinin geliflimiyle, ilerleyen günlerde tüketicilerin hayatlar n daha da kolaylaflt racak, kullan m daha da kolay hizmetlerin sunulmas beklenmektedir. Teknolojinin sundu u f rsatlar sayesinde Türkiye'de, dünyadaki ilklerden biri gerçeklefltirilerek, mobil telekomünikasyon hizmeti alan abonelerin kulland klar cihazlar bir sistem ile otomatik olarak kay t alt na al nm fl ve bu sayede cihaz h rs zl ve cihaz kaçakç l n n önüne geçilmifltir. Telekomünikasyon Kurumunun bu uygulamas sayesinde cep telefonu h rs zl n n önüne geçilmesi hedeflenmifl ve bu sayede cep telefonu kullan c lar n n güvenli i yolunda önemli bir ad m at lm flt r. Say n Türktan, kendinizden söz eder misiniz? 1972 y l nda Kolej'den mezun oldum. Lisans üstü e itimimi 1980 y l nda Bo aziçi Üniversitesinde tamamlad ktan sonra New York Price Waterhouse'da denetçi olarak bafllad m kariyerime, y llar aras nda stanbul KPMG'de devam ettim y llar aras nda nterbank stanbul'da Kurumsal Finanstan Sorumlu Direktörlük görevini üstlendim y llar aras nda Pepsi Cola International Bölge Finans Direktörü olarak hizmet verdim y l nda Turkcell'in CEO'lu unu üstlendim ve 2001 y l nda ayr ld m. Bu sürede Turkcell, New York Borsas nda ifllem gören ilk Türk flirketi olurken; Azerbeycan, Gürcistan, Kazakistan, Moldovya ve K br s'ta GSM flirketlerinin kurulmas na öncülük ettim y l nda Romanya'da Avrupa'n n ilk CDMA hizmetini veren Telemobil'in CEO ve Yönetim Kurulu Baflkanl na atand m. Aral k 2005 tarihinde ise CEO unvan yla Avea'ya kat ld m. Türkiye telekomünikasyon pazar nda rekabetin geliflmesinin de önünü açaca tahmin edilen teknolojik geliflmelerden en önemlilerinden biri de 'Numara Tafl nabilirli i'dir y l ndan bu yana Avrupa'n n neredeyse tüm ülkelerinde uygulanmakta olan 'Numara Tafl nabilirli i', teknolojik olarak mümkün olmas na ra men henüz ülkemizde uygulamada de ildir y l n n 2. yar s nda 'Numara Tafl nabilirli i'nin uygulamaya geçmesiyle birlikte hem tüketiciler teknolojinin imkân verdi i bir uygulamadan faydalanmaya bafllayacaklar, hem de söz konusu uygulaman n sektördeki rekabete olumlu etkilerinden dolay tüketicilere yeni teknolojilerin sunulmas n n da önü aç lm fl olacakt r. Türk toplumunun teknolojinin sa lad imkânlardan biri olan 'Numara Tafl nabilirli i'ni çabuk benimseyece ini, numara tafl nabilirli inin faydalar ndan azami derecede yararlanaca n tahmin ediyoruz. Avea, Türkiye'de bir ilk olarak 2007 y l nda teknolojiye yapt yat r mlarla altyap s n NGN (New Generation Networks) flebekelerle yenileyerek yeni teknolojilere uyumlu hale getirmifltir. Bu yat r mla birlikte bundan sonraki teknolojilere geçifl, daha kolay hale gelmifltir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, pazar flartlar n n yeni teknolojilere uygunlu udur. Pazardaki rekabet flartlar istenilen noktaya ulaflmadan afl lacak. Teknolojik her geliflmenin, telekomünikasyon sektöründeki rekabeti destekleyici nitelikte oldu u sürece faydal olaca göz ard edilmemelidir.

9 portre 9 Avea'n n GSM sektöründeki genel profilini, rakiplerine göre ön plana ç kan yanlar n anlat r m s n z? Kuruldu u günden bu yana GSM pazar nda yenilikçi ve rekabetçi gücün simgesi olan Avea, bu yeni hizmet yelpazesine yönelik haz rl klar n uzunca bir süredir sürdürmekte ve müflteri avantaj - na olacak her uygulamay memnuniyetle karfl lamaktad r. Avea zaten en uygun fiyata kaliteli hizmet sunma vaadini abonelerine sunan bir markad r. Bu vaadimizi devam ettirece iz. Bizim en önemli söylemlerimizden biri de müflterilerimizin ihtiyaçlar n anlayarak bu ihtiyaçlara uygun hizmetler sunmakt r. Rekabet avantajlar m z bu yönde gelifltirmeye devam edece iz. Di er taraftan Avea sektörde al fl lagelmifl kurallar tüketici lehinde de ifltiren, düflünülmemifl olan düflünen, sektöre girdi inden bu yana sundu u öncü ürün ve hizmetleri pazardaki rakip operatörler taraf ndan takip edilen, rekabet yaratan bir firmad r. Blackberry, Ringa, Mobilvizyon, Bas Konufl gibi öncü ürün ve hizmetler daima Avea'dan gelmifl, komplike tarife hesaplar n ortadan kald rarak müflterilerinin hayat n kolaylaflt ran, Türkiye'nin ilk her yöne tek fiyat tarifesi olan HepsiBir'i Avea sunmufltur. Kamu personeline kendi aralar nda s n rs z konuflma f rsat veren ve taklit edilemeyen tarifeleriyle rakipsiz bir konuma gelmifltir. Avea'n n son dönemde sundu u Renkli SMS, nefleli mesaj gibi ürünler pazardaki tek olma özelli i tafl maktad r. Avea'ya nas l bir gelecek plan çiziyorsunuz? Özellefltirmeden sonra yeni sektörel politikan z anlat r m s n z? Avea pazara rakiplerinden sonra girmifl bir marka, üstelik karfl - s nda ciddi rakipleri var, dolay s ile kazanmak için gerçekten çok iyi olmak zorunda. Biz Avea'da müflterilerimize en iyi hizmeti vermeyi, onlar n ihtiyaçlar n en iyi anlayan ve bunlar en iyi flekilde karfl layan bir firma olmay amaçl yoruz. Kendi iflimizi en iyi flekilde yapmay amaçl yoruz. Biliyoruz ki biz iflimizi do ru yapt m z sürece baflar gelecektir. Türkiye'de gerçek rekabet Türk Telekom'un özellefltirmesinden sonra yaflanmaya bafllad. Bu rekabet neticede tüketicilerin yarar na olacakt r. Rekabet sayesinde tüketici daha kaliteli hizmet alabilecek, daha uygun fiyatlarla konuflabilecek, istedi i operatörü seçme flans na sahip olacak, kendisine dayat lan uygulamalar de il, kendi ihtiyaçlar n karfl layan uygulamalar tercih etme özgürlü üne sahip olacakt r. Bu do rultuda biz Avea olarak daima serbest rekabetin tesisi için çal fl yor, kaliteli hizmeti gerçek fiyata sunuyoruz. Genel anlamda konuflmak gerekirse pazardaki en iyi teklif Avea'n nd r. Bu sayede müflteri memnuniyetimiz de çok yüksek seviyelere ulaflt. Avea kullananlar kolay kolay operatörlerini de ifltirmeyi istemiyorlar. Bu elbette bizim için çok sevindirici. Turkcell'de de üst düzey görev yapm fl biri olarak Turkcell ve Avea'n n karfl laflt rmas n yapt n zda Avea'n n bugünkü geliflim sürecini nas l de erlendiriyorsunuz? ki firma elbette ki birbirinden çok farkl konumda, karfl laflt rma yapmak çok do ru olmaz. Turkcell pazara ilk giren operatör olmas ve senelerce rekabetle karfl laflmadan çal flabilmesi dolay s ile sektörde avantajl bir konumda. Elbette sektörde de çok de erli bir kurulufltur. Avea ise pazara güçlü rakiplerinden sonra girmifl, büyük bir potansiyele sahip olmas na ra men baz zorluklarla karfl laflm fl, ancak gerek güçlü hissedar yap s yla, gerek yönetim anlay fl yla, gerekse flirketine inanan ve baflar ya odaklanm fl insan kayna yla tüm bu zorluklardan s yr larak pazar pay n ve gelirlerini sürekli art ran, sektörde ciddi bir rekabet yaratan, rakipleri taraf ndan takip edilen bir konuma ulaflmas n bilmifltir. Bundan sonra da iddial hedefleriyle sektörde ciddi bir rekabet oluflturarak al fl lagelmifl kurallar sarsacak, pazar dengelerini de ifltirecek ifllere imza atmaya devam edecektir. Bugün Avea'n n kapsama alan sorun teflkil ediyor mu? Ülkenin her kesimine ulaflmak mümkün oluyor mu? Abone say s ve pazar pay aç s ndan hedeflerini de erlendirebilir misiniz? Avea gerek kurumsal gerekse bireysel hizmetleriyle h zla büyümekte, gerek teknoloji ve altyap ya, gerekse yönetim ve çal flanlar na sürekli olarak yat r m yapmaktad r y l nda flebekemize yapt m z 300 milyon USD'lik yat r mdan sonra 2007'de de 250 milyon USD ile yat r mlar m za devam ettik bafl nda olan baz istasyonu say m z, 2007 sonu itibariyle 9.000'e ç kartt k. Bu yat r mlar sayesinde Türkiye nüfusunun % 93.75'ini kapsama alan içerisine alm fl bulunuyoruz. Di er taraftan Türkiye genelinde Avea flebekesinin % 78.5'inde EDGE hizmeti verilmektedir, bu rakam Ankara'n n do usunda %100'dür. Bu sayede müflterilerimiz cep telefonlar ndan internete en h zl flekilde Avea ile ba lanabilmektedirler. Yine yat r mlar m z n sonucunda Avea flebekesi ses kalitesi aç s ndan da çok iyi bir noktaya gelmifltir. Yap lan k yaslamal araflt rmalar bize Avea flebekesinin rakiplerine k yasland nda bir çok parametrede en iyi performans gösterdi ini söylemektedir. Bu geliflmeler paralelinde Avea 2006'da 900 milyon USD, 2007'de milyon USD gelire ulafl p, operasyonel kârl l n da 125 milyon USD'den 250 milyon USD'ye ç kard. Bugün Avea yeni abone kazan m nda rakipleriyle bafla bafl bir duruma gelmifltir. Pazar ortalamas ndan daha h zl bir büyüme trendi gösteren Avea, bugün itibariyle %15 pazar pay ve 9,5 milyonu aflk n abone say s na sahiptir. Yo un ifl yaflant n z aras nda Kolej'in etkinliklerine kat labiliyor, Kolejli dostlar n zla görüflebiliyor musunuz? Kolej ile ilgili söylemek istedi iniz fleyler var m? 1965 Haz rl k D s n f ndan, 25 kifli bir araya gelerek 42 y ll k arkadafll m z ve 35. mezuniyet y l m z kutlad k. Aradan onca zaman geçmesine ra men ayn dostluklar bugün de yaflayabilmek aram zdaki ba lar n ne denli kuvvetli oldu unun bir kan t. Kolej'in etkinliklerine maalesef arzu etti im kadar kat lam yorum, ancak çok s k olmasa da kat ld m organizasyonlarda ve çeflitli iflbirlikleri vesilesiyle dostlar mla görüflme f rsat bulabiliyorum. Hayat m boyunca kulland m birçok bilginin kayna olan, bana sadece iyi bir ö retim de il, çok daha genifl boyutlu bir e itim f rsat yaratan okulumla, Kolejli olmakla gurur duydu umu söylemek isterim.

10 kariyer 10 Ata'n n Kurdu u Kolej'den Yine Atatürk Taraf ndan Kurulan Ankara Hukuk Fakültesinin Dekanl na Üç kuflakt r Kolejli olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Metin Feyzio lu 86 ile Cumhuriyet tarihi kokan makam odas nda keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Ülkemizde dekanl k yapan en genç profesör unvan na sahipsiniz. Bize Kolej mezuniyetinizin ard ndan gelen akademisyenlik sürecini anlat r m s n z? Kolej bitince ilk tercihim olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim y l nda mezun olup, yüksek lisansa bafllad m. Ayn sene asistan olarak fakülteye girdim. 1992'de yüksek lisans m, 1995'de de doktoram bitti. Arada yurt d fl çal flmalar m oldu y l nda yard mc doçent, 2000 y l nda doçent, 2007'de profesör ve dekan oldum. Bu süreçte eflim Birgül her zaman yan mda oldu. Çok baflar l bir avukatla evliyim. Ankara'n n en köklü ve temel okullar ndan biri olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Dekan olarak bize okulunuzun tafl d misyondan söz eder misiniz? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Atatürk'ün emriyle 1925 y l nda kurulmufltur. Bilindi i gibi, Cumhuriyet devrimi, hukuk devrimi olarak bafllar. Medeni kanun, ceza kanunu, borçlar kanunu ile toplum ortaça zihniyetinden kurtulup Avrupa toplumunun zihniyetine ulaflm flt r. Bu kanunlar son derece ince düflünülmüfl deha ürünleridir. Ancak bunlar uygulamak üzere, Cumhuriyetin hukukçular n n yetifltirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Ankara'da hukuk mektebi kurulmas na karar verilir. Ankara o dönem bir bozk rd r. Bu bozk rda, bugün Türkiye'nin en baflar l hukuk fakültesi olan Ankara Hukuk Fakültesi kurulur. O dönemde büyük deha Atatürk, bozk r yeflillendirmek için bir yandan da TED Ankara Koleji ni, Operay, Büyük Tiyatroyu kurdurur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cumhuriyetin kanunlar n, hukukunu hayata geçirecek, savunacak kadrolar yetifltirir. Atatürk'ün, Fakültenin aç l fl nda çok önemli bir konuflmas vard r. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir kurumu açm fl olan Atatürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin aç l fl nda yapt konuflmada: Bu kurumun aç l fl nda hissetti im mutlulu u hiçbir kurumun aç l fl nda hissetmedim der. Çünkü bu okul, Cumhuriyeti yaflatacak okuldur. flte böyle bir Fakültenin Dekan oldu um için çok gururluyum. Kuflkusuz bunu hakk yla yerine getirememe düflüncesi bile insan n uykular n kaç r yor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin di er üniversitelerden ve hukuk fakültelerinden fark nedir? Ankara Hukuk'un ö rencileri en iyilerin en iyisidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmek gerçekten çok zordur. Geçen sene bu fakülteye girenlerin tamam üniversite s nav nda ilk bine girenlerin içindeydi. Ankara Hukuk ta kürsüye ç kmak da cesaret iflidir. Karfl n zdaki ö renciler donan ml ve sorgulay c d r, sizi zorlar, s k flt r r. Bilmiyorsan z periflan olabilirsiniz. Bu nedenle bizim için her kürsüye ç k fl, bir s navd r. Yaklafl k on befl y ld r kürsüye ç kar m, her gün ayn heyecanla ve s nava girecek bir ö renci gibi yüre im atarak bafllar m dersime. Bu kadar iyi yetiflmifl kadrolar n okulda bulunmas içimi çok rahatlat yor. Bu ö rencilerin ço u dershanelere para ak t p kazanm fl çocuklar da de il üstelik. Türkiye'nin her yerinden gelmifl, genellikle dar gelirli ailelerin çocuklar. Büyük bir azimle çal fl p, bu fakülteyi kazanm fllar. Bu aç dan sorumlulu um çok büyük. Benim görevim, onlar koruyup kollamak, onlar n en iyi hukukçular olarak yetiflmesine katk da bulunmak. Çünkü onlar bize emanet.. Hukuk okumak isteyen gençler, iyi bir hukukçu olmak için hangi özelliklere sahip olmal lar? Genel kan ezber yetene inin iyi olmas yönünde. Siz buna kat l yor musunuz? San ld n n aksine hukukta kesinlikle ezber yoktur. Hukuk; matematik, mant k ve muhakemeden oluflur. Temel matematik,

11 kariyer 11 mant k iyi bir hukukçu için olmazsa olmazd r. S navlar m z n ço unda zaten kanun aç kt r. Biz, ilgili kanunu nas l bulaca n, nas l yorumlayaca n, gereken bilgiye nas l ulaflaca n ö retiriz. Örne in, son dönemde Avrupa Birli i ne uyum sürecinde neredeyse tüm temel kanunlar de iflti. Benim lisansta okudu- um Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu de iflti. Ancak kuflkusuz bu bizlerin hukukçulu unu eksiltmedi. Ben, ö retmekten, kürsüye ç kmaktan son derece büyük bir keyif al r m. Her zaman yöneticili i de il, hocal tercih ederim. Bugün son s n fa ders veriyorum. Kürsüye ç kt mda çocuklar n gözündeki p r l p r l fl görmek kadar çok mutluluk veren baflka bir fley olamaz. Cumhuriyetin güvencesi olan bir fakültede, Cumhuriyetin güvencesi oldu una yüzde yüz emin oldu um kadrolar n karfl - s na ç kmak, ders anlatmak benim için en büyük gurur. Kolej'den mezun olmufl, üniversite s nav nda yüksek puan alm fl ö rencilere bir dekan olarak ne tavsiye edersiniz? Hangi okullar, neden tercih etmeliler? Evet, zaman zaman ÖSS'den yüksek puan alm fl ö renciler hukuku mu yoksa kamu yönetimi ya da uluslararas iliflkiler gibi baflka alanlar m tercih etmeleri gerekti ini soruyorlar. Ben bu konuda onlara flu tavsiyede bulunabilirim: Hukuk fakültesi kadar genifl ifl imkân sa layan baflka bir fakülte yoktur. Çünkü hukuk fakültesi mezunu oldu unuzda avukatl k, hâkimlik, savc l k yapabilirsiniz. Yeni mezun olmufl arkadafllar iflsiz kalmazlar. Aç lan kamu kurumlar n n ve bankalar n s navlar nda üstün baflar gösterirler. Ayr ca, uluslararas iliflkilerden mezun olan bir kifli gibi, hukuk mezunu da D fliflleri Bakanl nda ifle girebilir. Üstelik hukuk mezunu olarak hukuk bilgisi ile aran lan eleman olursunuz. Kamu yönetiminden mezun olan bir kifli gibi, hukukçu da kaymakam, vali olabilir. Bir baflka yönden bakmak gerekirse, iflletme mezunu olup, hukuk mast r yapamazs n z. Çünkü hukuk, t p gibi bir mesleki disiplindir. Ancak hukuk mezunu olursan z, iflletme dâhil birçok alanda master yapabilirsiniz. Dolay s yla, hukuk okuyan biri kendisini di er alanlarda gelifltirebilirken, hukuk okuyamayanlar için bu daha zordur. Kolejli kardefllerimin flunu bilmesini istiyorum: yabanc dil bilen, kendine güvenen hukukçulara ihtiyac m z var. Art k tek yabanc dil yetmiyor, iki yabanc dil birden gerekiyor. Bunu da Kolej veriyor. ÖSS'den yüksek puan alm fl Kolejli kardefllerimizi bekliyorum. Ankara Koleji Atatürk'ün talimat yla kurulmufltur. Atatürk'ün kurdu u okuldan mezun olup, Cumhuriyetin temel de erlerini korumak amac yla yine Atatürk'ün talimat yla kurulmufl yüksek ö renim kuruluna girip aflamalardan sonra Dekanl k görevine getirildim. Atatürk'ün bir okulundan di er bir okuluna geçtim. Bu benim için çok büyük bir gurur vesilesidir. Sizce Kolej'in di er okullardan fark nedir? Kolejli olman z n akademik hayat n za katk lar neler oldu? Kolej'in özelli i yabanc dil ile birlikte, insan iliflkilerini, kendine güveni ve ayakta durmay ö retmesi. Çünkü oldukça kalabal k olan ve tüm imkânlar n sunuldu u okulda s yr lmak için mücadele etmek gerekiyor. Daha çok çal flmak, çabalamak gerekiyor. Kolej, karfl n zdaki insan hangi s fatta olursa olsun, size birey olarak varl n z ortaya koyma, kendinize sonuna kadar güvenme gücünü kazand r yor. Kimsenin karfl s nda eziklik duymuyorsunuz. Bunu flu an Kolej'de okuyan genç kardefllerimin bilmesini ve de erlendirmesini arzu ederim. Kolej her zaman bir meflale gibi yolumu ayd nlatm flt r. Lisede okurken belki kavrayam yorsunuz ancak Kolej öyle bir birikim, kültür ve kendine güven veriyor ki, o donan mla hayata at ld n zda kap lar, e er siz de disiplinle çal fl rsan z, arka arkaya aç l yor. Kolej ruhu aileden mi geliyor? Ben üçüncü nesil Kolejliyim; anneannem, annem ve ben. Birbirinden ak ll ve güzel iki k z m var. Ece Nil ve Begüm. Begüm de Kolejli, Lise 1'de. K zlar m benim için büyük gurur kayna. Kolejli arkadafllar mla da ba lar m hiç kopartmad m. Zaten bir k sm ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de s n f arkadafl olduk. Birçok arkadafl m dünya çap nda ünlü flirketlerde, kamu kurumlar nda idareci olmaya bafllad. Kolej'den çok baflar l arkadafllar m z yetiflti. Gerçek arkadafll n, dostlu un Kolej de edinildi ini düflünüyorum. Çünkü bunlar menfaat beklentisi olmayan, saf dostluklar.

12 kariyer 12 Bu y lki TÜB TAK Bilim Ödülü ne lay k görülen mezunumuz Prof. Dr. Polat Gülkan'62 ile ödülü, akademik hayat, Türk inflaat sektörü hakk ndaki görüflleri ve Kolej üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize kendinizden söz eder misiniz? 1955 y l nda girdi im Kolej'den 1962'de mezun oldum. Mezun olduktan sonra ODTÜ'de nflaat Mühendisli i e itimime bafllad m ve 1966'da mühendis diplomam ald m. Ard ndan Amerika'ya gittim. Yüksek mühendis oldum, doktoram yapt m ve hemen Türkiye'ye döndüm. ODTÜ'de ö retim üyesi olarak göreve bafllad m. Daha sonraki y llarda Amerika ve sviçre'de çal flmalarda bulundum. Ancak genellikle Türkiye'de hizmet verdim. Bir süre Hacettepe Üniversitesinde görev yapt m. Bugün ODTÜ'de nflaat Mühendisli i Bölümünde çal flmalar ma devam ediyorum. Uzmanl k alan m 'Deprem Mühendisli i'dir. Daha genifl perspektifte araflt rmalar da yapm fl olmama karfl l k, genellikle yapt m araflt rma ve yay nlar hep bu ba lamda olmufltur. Bu y l TÜB TAK ödülünün verilme gerekçesinde de 'Deprem Mühendisli i'nde yapt m çal flmalar gösterilmifltir. Son Derece onurland r c bir ödüle, TÜB TAK Bilim Ödülü ne lay k görüldünüz. Bize bu ba lamdaki çal flmalar n z ve ödül hakk nda bilgi verir misiniz? TÜB TAK Bilim Ödülü, mesela Nobel Ödülü için oldu u gibi, genel bir kariyer de erlendirmesi ödülüdür. Örnek olarak söylüyorum, kimse bir tek roman yazd için Nobel Ödülü almad gibi, TÜB TAK Bilim Ödülü de, genel kariyer çal flmas sonucu tevcih edilen bir ödüldür. K saca söz etmek gerekirse, karmafl k yap sistemlerinin çözümlenmesiyle ilgili birtak m yöntemler gelifltirdim. Bunlar yay mland, kabul gördü ve oldukça fazla at f ald. TÜB TAK Bilim Ödülü'nün birkaç kategorisi vard r. Genç araflt rmac lara teflvik amac yla verilen bir Teflvik Ödülü kategorisi vard r; uzun y llar önderlik ve örnek araflt rma yapm fl olanlara Hizmet Ödülü olarak adland r lan bir ikinci kategori ve bir de Bilim Ödülü vard r. Bu sonuncu kategoriye, uluslararas sahada ön plana ç km fl, yükselmifl, ülkenin ad n baflka platformlarda duyurmufl insan-

13 kariyer 13 lar lay k görürler. TÜB TAK' n bunun yan s ra baflka ödül s n flar da mevcut. Ülkemizde inflaat sektöründe, proje anlam nda bat l tarzda büyük ve ça dafl projeler üretilebiliyor mu? Türkiye'deki uluslararas alanda en fazla ilerlemifl ve kendini kabul ettirmifl sektörlerden bir tanesi inflaat sektörüdür. 1980'lerde büyük çapta d flar ya aç lma sonucu oldukça büyük geliflmeler kaydedilmifltir. Müteahhitlik hizmetleri o dönemde d fl ticaret paketinde en fazla yer tutan kalemlerden bir tanesiydi. Özellikle son y llara bakt m zda, oldukça fazla çal flma yap ld n görüyoruz. Bu kendili inden olmuyor. Bugün, bu sektörde uluslararas flirketlerle yar flabiliyorsak, bunun arkas nda teknik bir güç oldu unu, bu gücümüzle iftihar etmemiz gerekti ini bilmeliyiz. Bize deprem mühendisli i ve yap dinami i hakk ndaki yeni geliflmelerden söz eder misiniz? Ad ndan da anlafl laca gibi dinamik, hiçbir zaman yerinde saymaz, her zaman geliflir. Bugün, bilgisayar teknolojisi gibi bir güce sahibiz. Bu sayede, karmafl k denklemleri çözebiliyoruz. Yap lar n deprem s ras nda u rad tesirler dinamiktir, yani zamanla de iflir. Bu karmafl k problemleri çözmek için yo un bir flekilde bilgisayar kullanmak, daha do ru cevaplar üretecek formülasyonlar yaratmak gerekiyor. Deprem mühendisli inin esas hedefi de bilim ve teknolojinin yard m yla depremlerin zararlar - n en az seviyelere indirmektir. Depremlerle ilgili olarak de inmek istedi im baz noktalar var: Öncelikle, kamuoyunda deprem denildi i zaman, her nedense hep depremin önceden bilinmesi söz konusu olur. Depremin nerede olaca sorulur. fiüphesiz ülkemizde en fazla zarar veren, en önemli do al afetlerden bir tanesidir deprem. Ancak ne yaz k ki halen bu do al afete haz rl kl de iliz. Yap lmas gereken fley, depremin önceden tahmin edilmesi de ildir. Bu bilimsel bir konudur ve elbette günün birinde belirli bir hata pay ile saptanabilir. Ancak o zamana kadar geçen süre içerisinde, içinde bulundu umuz tüm yap lar deprem etkilerine dayan kl hale getirmek gerekir. Bu çok ileri bir teknoloji gerektirmez. fiu anda bunu sa layabilecek teknolojiye sahibiz. Ancak Türkiye'de bunun gerçeklefltirilememesinin nedeni hukuki, iktisadi, belki geleneksel ve idaridir. Toplum yap m z gere i genellikle vurdumduymaz, kaderci, ifli oluruna b rakan bir tarz m z var. Depremin yarataca etkiyi tahmin ediyoruz. Bütün bunlar depremin zaman - n n tahmin edilememesinden de il, depremin tesirine göre yap oluflturamam fl olmam zdan kaynaklan yor. Bunun özellikle alt n çizmek isterim. Türk inflaat sektörü geçmiflte yaflad m z depremlerde gerekli dersleri ç karabildi mi? Depremden al nmas gereken tüm derslerin al nd kanaatindeyim. Ancak, ev ödevinin yerine getirilmesi çok önemli. Rakamlarla aç klamak gerekirse, bugün Türkiye'de 14 milyon bina bulunuyor. 70 küsur milyon nüfus var. Maalesef ülkemizdeki binalar n ço unda istenilen kalite yok. Zaten tüm binalar n yenilenmesi hemen gerçeklefltirilemez. Çok fazla masraf ister. Türkiye'deki yap stoku ortalama y lda bir kendini yeniler. Yeni binalar yap l r. Örnek olarak Ankara'da Bahçelievler, Çankaya, Gaziosmanpafla, 100. Y l semtlerinde oldu u gibi bina stoku y k l p yerine yenileri infla edilir, yap s n ve dokusunu de ifltirir. Önemli olan, bugünden bafllayarak kullan ma arz etti imiz yap - lar n gereken deprem direncine sahip olmas d r. Böylece deprem s ras nda meydana gelecek zarar n en aza indirmifl oluruz. Bat l ülkelerdeki depreme yönelik çal flmalarla ülkemizdeki çal flmalar k yaslad n zda dünyan n neresindeyiz? Teorik aç dan Avrupa seviyesinde oldu umuzu rahatl kla söyleyebiliriz. Evet, deneysel imkânlar m z ABD, Japonya ya da Avrupa'n n baz ülkelerinin seviyesinde olmayabilir. Çünkü deney yapmak zengin adam iflidir ve büyük laboratuvarlara ihtiyaç gösterir, büyük harcamalar ister. Ancak ülkemizde deprem mühendisli inin ulaflt seviye, hiç de geride kalm fl bir konum arz etmemektedir. Uluslararas kurulufllarda görev alan akademik elemanlar m z vard r. Kuflkusuz ki, o kifliler böyle büyük projelere tesadüfen de il, yapt klar ifllerin kalitesinin onlara kazand rd avantaj sonucu gelmifllerdir. ncek'de bulunan yeni kampusu nas l buldunuz? Yeni kampus yap l rken gitmifltim. Daha sonra da ziyaret ettim. ftihar ediyorum gerçekten. Geçenlerde yine görme f rsat m oldu. Bina say s ikiye katlanm fl. Yerleflim silueti ve bahçenin tanzimi aç s ndan da beni gururland r yor. Yapanlar, hizmeti dokunanlar tebrik ediyorum. Sizin için Kolej'in di er okullardan fark nedir? Sizin bak fl aç n - za neler katt? Kolej'de okudu um y llarda ngilizce olan derslerin tümü ana lisan ngilizce olan hocalar taraf ndan verilirdi. Bu aç dan çok flansl yd k. Lise 2 ve 3'te Julian Rathbone isimli bir hocam z vard. Cambridge Üniversitesinden mezun olduktan hemen sonra Türkiye'ye gelen bu hocam z, bize ngiliz dilini ve edebiyat n ö retti. Sonra kendisi meflhur bir romanc oldu. ngiliz edebiyat na bu kadar hakim olan ve sonradan önemli bir romanc olan Rathbone'dan ngilizce nin inceliklerini ö renme flans na erifltik. Onun ilk yazd roman Ankara'da geçer ve polisin peflinde oldu u katil, dönemin K z lay binas n n çat s na ç k p arman n arkas na gizlenir. Bir romanc olarak önemi fluradan da bellidir ki kendisi, ngilizlerin çok önemli edebi ödüllerinden olan 'Man Booker Prize' gibi, her sene birçok yazar ve eserin aday gösterildi i listeye iki kez girmeyi baflarm flt r. Bu edebiyat dünyas aç s ndan oldukça büyük bir baflar d r. Biz de böyle hocalar n ö rencileri olmufl olmak ve ngiliz edebiyat n böyle büyük bir yazardan ö renmifl olman n gururunu her zaman yaflad k. Rahmetli Türkan Çopuro lu ve Semiramis Yaz c gibi de erli ö retmenler de Türkçe hocalar m zd. Onlar n sayesinde kendi lisan m z da iyice ö renme f rsat m z oldu. Ancak her okul için söz konusu oldu u gibi Kolej için de bir aç k büfe tan m n kullanabiliriz. Baz ö renciler kar nlar n doyurup ayr l rken, baz lar da aç kalabilirler. flte burada önemli olan, karn n doyurup ayr labilmektir.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı