Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü"

Transkript

1 Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler yüklemek ve bunları düzenlemek kamusal bir amaç taşır. Mülga 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile bankalara yüklenen en önemli yükümlülüklerinin birisi de bankaların keşideciye vermiş oldukları çek defterlerine ait her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu tutardır. Her yıl Ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen ve Resmi Gazete de yayımlanan bu tutarı, muhatap banka gerekli koşulların varlığı halinde, kısmen ya da tamamen karşılıksız yazılan her bir çek yaprağı hamile ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdi kredi sözleşmesi hükmünde olup; bu çalışma ile muhatap bankanın ödeme yükümlülüğünün kapsamı ve sınırları analiz edilmiştir. 1. Giriş Türk Hukukunda çek; asıl olarak, Türk Ticaret Kanununun "Kıymetli Evrak" konusuna tahsis olunan Üçüncü Kitabının, kambiyo senetlerine ilişkin hükümleri içeren Dördüncü Kısmında, poliçe ve bonoyu takiben "Üçüncü Bölüm - Çek" başlığı altında düzenlenmiştir. (6102 sayılı TTK md ). Çeke ilişkin hükümlerin, mehaz İsviçre Hukukundan farklı olarak kambiyo senetleri üst başlığı altında öngörülmüş olması, Türk Hukukunda çekin de, tıpkı poliçe ve bono gibi bir kambiyo senedi olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur. (Öztan, 2007, s.227) Ayrıca 5941 sayılı Çek Kanunu nda da çekte yapılacak ödemelerle ilgili önemli düzenlemeler yer almaktadır. Yine, TTK.nun818.md.sinde yapılan atıfla, kanunda çekler ile ilgili bazı düzenlemelerde poliçe hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Hakkında düzenleme bulunmayan bir konuda ise önce TTK.nun kıymetli evrakı düzenleyen genel hükümlerine sonra da Borçlar Kanunu nun havaleyi düzenleyen hükümlerine çekin niteliği ile bağdaştığı ölçüde başvurmak gerekecektir. Özellikle pasif çek ehliyeti ile ilgili olarak Bankacılık Kanunu, kambiyo senetlerine özgü takip nedeniyle İcra ve İflas Kanunu ve kambiyo senetlerinde sahtecilik ve dolandırıcılık ile sınırlı olmak üzere Türk Ceza Kanunu da, çek hakkında özel hükümler içeren diğer kanunlar arasında sayılmalıdır. 1

2 Çeke ilişkin mevzuat olarak yukarıda zikredilen kanunlara ek olarak, Çek Kanunu uyarınca T.C. Merkez Bankası tarafından çıkartılıp yürürlüğe konulan Yönetmelik ve Tebliğler de düzenleyici işlemler arasındadır. Gerek TTK.nunda düzenlenmiş olması gerek 5941 sayılı kanunda özel bir düzenlemeye konu olmuş olmasına rağmen çekle ödemeler, özellikle çekin kredi amaçlı ileri tarihli kullanımından dolayı hukuk sistemimizde önemli sorunları da birlikte getirmiştir. Çekin tedavüle çıkmasının, kullanımının, bir mevduata bağlı olması mevduat-banka ilişkisinin de birbirinden ayrılmaz nitelikte bulunması karşısında; çekle ödemeler düzeni açısından muhatap banka başta olmak üzere tüm bankalar etkin bir konuma sahiptirler. Bankaların başta çekte muhatap olma ehliyetleri, çekle ödemeler düzeni açısından banka yükümlerini ön plana çıkarmaktadır. Çekle ödemeler düzenine özellikle kamusal müdahalede ve karşılıksız çek keşide etme suçunun asgariye indirilerek çekin ödeme amaçlı asli fonksiyonuna yönlendirilmesinde; bankalara yüklenecek ödevler ve buna bağlı bankaların hukuki ve cezai sorumlulukları oldukça önemli hale gelmektedir. 2. Çek Çek in Hukuki Ve İktisadi Mahiyeti Çekin birinci temel niteliği yukarıda da belirtildiği üzere bir kıymetli evrak türü olan kambiyo senedi olmasıdır. Bu sebeple kambiyo senetlerinin özelliklerini taşıyan çek; kanunen emre yazılı olup, şekle sıkı sıkıya bağlı, mücerret bir miktar para alacağının ödenmesi borcunu ihtiva eder. Çek hukuki niteliği itibariyle bir havaledir. Ancak alelade bir havaleden; görüldüğünde ödenecek olması, senet borçlularının kambiyo senetlerine mahsus müracaat hakkına sahip olmaları, kabul yasağı, ibraz süresi içinde çekten cayılamaması, sadece bir banka üzerine keşide edilebilmesi ve çekteki havalenin sadece belli miktar para borcunu içermesi gibi sebeplerden dolayı ayrılır. Bu sebeple çekin mevsuf (hususi veya mücerret ) bir havale olduğu söylenebilir.(kendigelen, 2004, s.32, Reisoğlu, 1998, s.13 ) Çek de poliçe gibi bir tedavül senedidir. Ancak poliçenin aksine bir kredi vasıtası olmayıp, bir ödeme vasıtasıdır. Çek; kural olarak bir borcun ifası amacıyla verilir. Aksini iddia eden, örneğin çekin ödünç, avans veya teminat amacıyla verildiğini ileri süren, bunu ispat etmelidir.(tekil, 1994, s.166)çekin görüldüğünde ödenir olması, çekte vadenin bulunmaması, ibraz sürelerinin kısa tutulmuş olması ve çekte rehin cirosunun yapılamaması çekin bir ödeme aracı olduğunu göstermektedir. Ancak, tarihli 6273 sayılı Çek Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 6. Maddesi ile 5941 sayılı Çek kanununa eklenen geçici madde ile tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir çekin poliçe gibi kredi vasıtası olarak kullanılmasına imkan verilmiştir. Çek kanununa geçici olarak eklenen bu maddenin yürürlükte kalma 2

3 süresinin uzunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu uygulamanın ticari hayatımızda kalıcı olacağı düşünülmektedir. Çek bir ödeme aracı olmakla birlikte, kanuni bir ödeme vasıtası da değildir. Yani çeki para ile bir tutmak mümkün değildir. Zira kanuni ödeme aracı olmamasının yanı sıra, çek hukuken kesin ödeme aracı da değildir. Çekle yapılan ödemenin, borcu ortadan kaldıran bir ödeme yani ifa sayılması için, salt çekin kullanılması yetmez. Ödeme aracı olan çekin temsil ettiği paranın alacaklı tarafından tahsil edilmesi ya da alacaklının banka hesabına geçirilmesi gerekir. Alacaklı, ödemelerin çekle yapılacağı hususunda bir anlaşma yoksa, çeki kabule zorlanamaz. 3. Çek in Unsurları Sayılı Ttk İle Mülga 6762 Sayılı Ttk Ve 5941 Sayılı Yasa İle Mülga 3167 Sayılı Yasa Kapsamında Mukayeseli Değerlendirme 5941 Sayılı Yasa 3. md. ve Mülga 3167 Sayılı Kanun 10. md. nde yer alan muhatap bankanın kısmen ya da tamamen karşılıksız çıkan çeklerde her bir çek yaprağı için sorumlu olduğu miktarı ödeme borcunun doğabilmesi için çekin 6102 sayılı TTK 780. md. nde yer alan tüm zorunlu unsurları barındırması gereklidir sayılı TTK.nun ilgili hükmü, Mülga 6762 sayılı TTK.nun 692 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek alınmıştır. Buna göre, Çek; a) Senet metninde çek kelimesini ve eğer senet Türkçe den başka bir dille yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, c) Ödeyecek kişinin, muhatabın ticaret unvanını, d) Ödeme yerini, e) Düzenlenme tarihini ve yerini, f) Düzenleyenin imzasını, içerir. Bu unsurlardan birini içermeyen bir senet, şu haller istisna olmak üzere çek sayılmaz; 1-Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir. 2- Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. Ayrıca, Mülga 3167 Sayılı Kanun da 4814 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile keşidecinin vergi kimlik numarasının yer almadığı çekler de geçersiz kılınmıştır. Ancak, 4814 sayılı yasa her ne kadar tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, 2003/1sayılı tebliğin yayım tarihi olan tarihini izleyen 3. ayın sonu olan Temmuz ayı sonuna kadar düzenlenmiş olan 3

4 ve vergi kimlik numarası içermeyen çekler Yargıtay tarafından geçerli kabul edilmiştir. Vergi kimlik numarasının çekin geçerliliğini etkileyip etkilemediği doktrinde tartışmalara neden olmuştur. 4. Keşideci İle Muhatap Banka Arasındaki İlişki 4.1 Karşılık Bir çekin düzenlenmesi için, muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasarruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya zımni bir anlaşma bulunması şarttır. Ancak, bu hükümlere uyulmaması hâlinde senedin çek olarak geçerliliği etkilenmez. (TTK md. 783) Karşılık, muhatap banka nezdinde bulunan ve keşideci tarafından bankaya tevdi edilmiş veya bizzat bankanın keşideciye sunduğu belli bir miktar olarak tanımlanabilir. Çekte bedel daima bir miktar para olacağından, karşılığında nakit olması gerekir. Karşılık keşidecinin bankaya açtıracağı bir mevduat hesabı olacağı gibi, kendisinin veya üçüncü şahsın hesabından virman suretiyle tasarruf edilebileceği belli bir hesap da olabilir. Bazı hallerde, bankaların müşterilerine açtıkları açık kredinin de yasal anlamda bir karşılık olduğu kuskusuzdur.(poroy ve Tekinalp, 1998, s.252 ) Karşılığın para olarak bulunması gerektiğine göre, tahsil kabiliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, rehin veya tahsil cirosu ile bankalara verilen ticari senetlerin karşılık sayılması mümkün değildir. TTK uygulamasında; öğretide de genellikle kabul edildiği gibi, çekin karşılığının en geç ibraz tarihinde hazır bulunması yeterlidir.(selçuk, 1993, s.264)çünkü, ibraz tarihinde karşılığı bulunan çekin hamili, her hangi bir zarar uğramamakta ve çek işlevini yerine getirmektedir. Bu nedenle, meydana gelmeyen bir zarar için keşideciyi hukuki ve cezai yönden sorumlu tutmanın yasal dayanağı yoktur. Karşılığın; keşidecinin düzenlediği çek üzerinde numarası gösterilen hesapta bulunması gerekir. Keşidecinin muhatap banka nezdinde tasarrufta bulunabileceği farklı hesapları da varsa, bunlarda para bulunması, karşılığın varlığı için yeterli değildir. Ancak muhatap bankanın virman yoluyla bu hesaplardan ödeme yetkisi mevcutsa, karşılık var demektir.(çolak vd., 2003, s.46) 4.2 Çek Anlaşması TTK.nun 783. md.ne göre, çek keşide edilebilmesi için, keşidecinin muhatap bankada karşılığının bulunması yeterli olmayıp; ayrıca bu karşılık üzerinde, çek keşidesi suretiyle tasarrufta bulunabileceğine dair muhatap ve keşideci arasında açık veya zımni bir anlaşmanın da bulunması gerekmektedir. Bu, bir akittir. Genellikle, çek anlaşması diye adlandırılan bu akit ile, müstakbel 4

5 muhatap (banka), keşideciye, kendisi üzerine çektiği çekleri ödemeyi vaat eder. Karşı akit keşideci ise, muhatabın ödediği meblağları, kendisine ödemeyi taahhüt eder; bu ödeme, kaide ten bir karşılığın tesisi suretiyle olur. (Öztan, 2007, s.248) Çek Anlaşmasının Tarafları Çek anlaşmasının tarafları, TTK.nun 783. md. metninden de açıkça anlaşılacağı üzere; banka ile keşideci dir. Çek anlaşması yapabilme hususunda keşideci yönünden herhangi bir özel ehliyet şartı bulunmamaktadır. TTK 670.md.ye göre, Sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişi, kambiyo senetleri ile borçlanmaya da ehildir. Aktif çek ehliyeti de denilen çek keşide edebilme ehliyeti açısından, Medeni Hukuk un ehliyete ilişkin hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Hukukumuza göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan herkes akit yapabilir (MK md.10). Keza, aktif çek ehliyeti; 19 Mart 1931 tarihinde Cenevre de imzalanmış bulunan Çekle İlgili Bazı Kanunlar İhtilafı Meselelerinin Halline Dair Konvansiyon ile de düzenlenmiştir. İsviçre Borçlar Kanunu na kaynak olan Konvansiyona ülkemiz taraf olmamakla birlikte; TTK.na İsviçre Borçlar Kanunu nun mehaz olmasından ötürü TTK.nun ilgili hükümleri ile Konvansiyon hükümleri de uyumludur. Çekte muhatap olma ehliyetine (pasif çek ehliyeti) ise, yalnızca bankalar sahiptir. Hangi müesseselerin banka sayılacağı Bankacılık Kanunu ile tespit edilebilir. Bankacılık Kanunu nun 3. Md.de, bankanın tarifi yapılmıştır. Buna göre, banka tabiri, mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını ifade etmektedir. Tabi ki bu durum Türkiye de ödenecek çekler açısından geçerlidir. Çek Türkiye dışında ödenecekse, pasif çek ehliyeti ödeme yeri kanuna göre belirlenecektir. Her ne kadar akit çek ehliyetine bir sınırlama getirilmemiş ise de; bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık ve engel durumu bulunup bulunmadığını, TCMB nca bankalara yapılan duyurular çerçevesinde her birinin kendi nezdinde oluşturduğu kayıtlardan araştırmak, bu kişilerin ekonomik ve sosyal durumu gibi hususların belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni göstermek zorundadırlar. (5941 sayılı Çek Kanunu md.2) Çek Anlaşmasının Şekli Çek anlaşmasının şekli hakkında 783. md.de herhangi bir hüküm yoktur. Bu nedenle şekil serbestisi söz konusudur. (Borçlar Kanunu md.12) Genellikle muhatap banka ile keşideci arasında yazılı bir anlaşma yapılmaktadır. Ancak bu anlaşmanın zımni olarak yapılması da mümkündür (TTK md.783). Örneğin; bankanın müşterisinin talebi ile çek defteri vermesi ya da çek defterini 5

6 müşterisine kendiliğinden göndermesi veya keşide edilen çeki anlaşma olmamasına rağmen ödemesi, zımni bir anlaşma olduğunu gösterir. (Domaniç, 1990, s.569) Çek Anlaşmasının Hukuki Mahiyeti Çek anlaşması, her iki tarafa da borç yükleyen bir akittir. Bu akitle güdülen amaç, çekin ödenmesidir. Çek anlaşmasının hukuki mahiyeti, son derece tartışmalıdır. Ortaya birçok teori atılmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır; vekalet akdi teorisi, üçüncü şahıs lehine akit teorisi, temsil teorisi, hizmet sözleşmesi teorisi, bozucu şarta bağlı soyut borç yüklenilmesi teorisi, alacağın temliki teorisi, ödemede bulunacak üçüncü sahsın gösterilmesi teorisi, ve sui generis bir akit olduğuna yönelik teoridir. Çek anlaşmasının, esas itibariyle mevcut herhangi bir akdi ilişkiye tek başına dayandırılamayacağını belirtmek gerekir. Gerçekten, çek anlaşması, müstakil, her iki tarafa da mükellefiyet yükleyen, çekin ödenmesini amaç edinen fakat Borçlar Kanunu nda düzenlenen akitlerden herhangi biriyle tam uyuşmayan bir akittir. Tamamen, nevi şahsına münhasır bir akit niteliği taşır. (Öztan, 2007, s.251) Çek Anlaşmasının Sona Ermesi Çek anlaşmasının, her iki tarafa borç yükleyen bir akit olmasından bahisle; Borçlar Kanunu nda yer alan sözleşme feshi hükümleri kıyasen çek anlaşmasının feshinde de kullanılabilecektir. Buna göre, çek anlaşması; kararlaştırılan sürenin bitiminde veya keşideci ile muhatap bankanın anlaşması ile veya feshi ihbar ile sona erdirilebilecektir. Ayrıca çek anlaşması; keşidecinin aktif çek ehliyetini kaybetmesi veyahut muhatap bankanın pasif çek ehliyetini kaybetmesi halinde de sona erecektir. Keza, keşidecinin iflası veya ölümü halinde de çek anlaşması sona erer. Ancak, keşidecinin ölümden önce keşide ettiği çekler geçerli kalır ve ödeme prosedürüne tabi olur. 5. Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü 5.1 Çekin Ödenmek Üzere İbrazı Genel Olarak İbraz Türk Ticaret Kanunu nun 645. md.ne göre, kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Çekin ödenebilmesi için muhataba sunulması gerekir. Hak ile senet bütünleşmiş olduğundan, hak senetten ayrı olarak talep edilemez. Bu açıdan çek ödeme amacı ile muhatap bankaya ibraz edilir. 6

7 Kıymetli evraktan doğan borcun ifası ile adi para borçlarının ifası arasında ifa yeri açısından önemli bir fark bulunmaktadır. Adi para borçları, Borçlar Kanunu nun 89. md. gereği, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ödenmekte iken; kıymetli evraktan doğan borç, borçlunun yerleşim yerinde ödenir. Bu durum, çekin iktisadi mahiyeti itibariyle hızlı devir yeteneğine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Çek hamilinin, ciro yolu ile birçok kez değiştiği göz önünde bulundurulduğunda; alacaklı hakkında dahi tam bilgisi olmayan borçlunun, borcunu alacaklının yerleşim yerinde ifa etmesini beklemek çek kullanımının amacına da aykırıdır İbraza Yetkili Kişi Kanunun aradığı anlamda geçerli bir ibrazdan söz edebilmek için, ibrazın; ibraz süresi içinde ödenmek üzere, hak sahibi hamil tarafından yapılması gerekmektedir. Hamile yazılı olan çeklerde, çeki muhatap bankaya sunan kişi hak sahibi hamil olarak kabul edilir. Nama yazılı çeklerde, muhatap banka, ancak çekin hamili bulunan ve senette adı yazılı olan veya onun hukuki halefi olduğunu ispat eden kişilere ödeme yapabilir. (TTK md. 655/1) Bu husus ispat edilemediği halde ödemede bulunan muhatap banka, çekin hakiki sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü şahsa karşı borcundan kurtulmuş olmaz. (TTK. md. 655/2) Bu itibarla, muhatap bankaya ödeme için ibrazda bulunan kimsenin, çek üzerinde gerçekten alacaklı olarak görülmesi gerekmektedir. Emre yazılı çeklerde, çeki ödeme için muhatap bankaya ibraz eden kimsenin, ibraza yetkili olup olmadığı, cirolar arasında düzenli bir teselsülün mevcut olup olmamasına göre belirlenir. Bu itibarla, bir çeki ödeme için muhatap bankaya ibraz eden kimse, en azından şeklen yetkili hamil olmalıdır İbrazın Yapılacağı Muhatap Doktrinde uzun süre tartışmalara yol açan ibrazın yapılacağı muhatap kavramı önce 4814 sayılı Kanun ile değişik Mülga 3167 sayılı Kanun ile açıklığa kavuşturulmuş ve 5941 sayılı Kanun ile de uygulama pekiştirilmiştir sayılı Çek Kanunu nun 3. md.ne göre, karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir. Bu hükümden de açıkça anlaşılacağı üzere, Kanun, muhatap banka ifadesinden çeke konu hesabın açıldığı banka tüzel kişiliğinin anlaşılması gerektiğini düzenlemiştir. Görüldüğü üzere, muhatap bankanın tüm şubelerinin; çekin ibraz edileceği muhatap kavramına dahil olduğu açıktır. Dolayısıyla, muhatabın çek ile 7

8 işleyen hesabın bulunduğu şube dışındaki herhangi bir şubesine ibrazı da, geçerli bir ibrazın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır Çekte Muhatap Sıfatını Taşıyabilecek Kurumlar Bir çekin kimin üzerine düzenlenebileceğini, çekin ödeneceği ülkenin hukuku belirler (TTK md. 819) ve Türkiye de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka olabilir. Diğer bir kişi üzerine düzenlenen çek yalnız havale hükmündedir. (TTK md. 782) Yukarıda da ifade edildiği üzere, hangi müesseselerin banka sayılacağı Bankacılık Kanunu ile tespit edilebilir. Bankacılık Kanunu nun 3. md.nde, bankanın tarifi yapılmıştır. Buna göre, banka tabiri, mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını ifade etmektedir. Mevduat bankası: Bankacılık Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, Katılım bankası: Bankacılık Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, Kalkınma ve yatırım bankası: Bankacılık Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, ifade etmektedir. (5411 sayılı Kanun, md. 3) Takas Odası Çekin muhataba ibrazı kuralının istisnası olan çekin takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. (TTK md. 798) Kanunun bu açık düzenlemesi karşısında, takas odasının yasal ibraz yeri olarak kabulü gerekmektedir. Buna göre, bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği halde ödenmediğini tespit eden tarihli bir beyanıyla, sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı başvurma haklarını kullanabilir İbraz Süreleri Çekin, muhatap bankaya veya takas odasına ödenmek üzere ibrazı için kanunda öngörülmüş olan sürelere ibraz süresi denir. İbrazın bütün hukuki 8

9 sonuçlarının doğurabilmesi, ibraz süresinin geçmemiş olmasına bağlıdır. İbraz süreleri TTK ile ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu bakımdan, bir Avrupa ülkesinde düzenlenip de Akdeniz e sahili bulunan bir ülkede ödenecek olan ve aynı şekilde Akdeniz e sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi gereken çekler aynı kıtada düzenlenmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır. (TTK md. 796) 5.2 Çekin Ödenmesi Çekle ödeme, senette yazılı belli miktar paranın muhatap banka veya senet borçlularından biri tarafından senet alacaklısına eda edilmesidir. Çekte, birbirinden farklı birtakım ödeme şekilleri öngörülmüştür. Bunların her biri, bazı ihtiyaçları karsılar. Genellikle, emniyet ve kolaylık sağlamak düşüncesinden hareketle tesis edilen bu ödeme şekilleri, Cenevre Yeknesak Çek Kanunu'nda hükme bağlanmış, oradan da İsviçre Borçlar Kanunu'na ve dolayısıyla da Türk Ticaret Kanunu'na alınmıştır. (Öztan, 2007, s.281) Nakden Ödeme Çekin ibrazında hemen ödenmesi olağan yoldur. Hamil, çeki muhatap bankaya ödeme için ibraz ettiğinde çekte yazılı tutarı nakden alır ve TTK.nun 789/4. md. gereği cirolu çeki makbuz hükmünde muhatap bankaya bırakır Çizgili Çek Vasıtasıyla Ödeme Özellikle emre ve hamiline yazılı çeklerle kayıp ve çalınmaya dayalı riskleri asgariye indirmek amacıyla düzenlenen ödeme şekillerinden biri de çizgili çek ile ödemedir. TTK, çizgili bir çekte gerek muhatap gerek çekin tahsile verileceği banka açısından; işlem yapılabilecek kişilerin çevresi sınırlandırılmış böyle bir çekin herhangi bir hamil değil, sadece bankasının "müşteri" sıfatını taşıyan, dolayısıyla en azından kimliği ve adresi konusunda emin bilgiye sahip olunan bir kişi tarafından tahsile verileceği veya ödenmek üzere ibraz edilebileceği hükmünü içermektedir. Bir çekin çizilmesinin temelde iki hukuki sonucu vardır. Bunlardan ilki çizgili bir çekin muhatap tarafından ancak bir bankaya ya da kendi müşterisine ödenebilmesi, ikincisi ise bankaların çizgili bir çeki ancak kendi müşterilerinden ya da bir bankadan iktisap edebilmesi ve sadece onların hesabına tahsil edebilmesidir. 9

10 Bir çekin düzenleyeni veya hamili onu, TTK 804 üncü maddede gösterilen sonuçları doğurmak üzere çizebilir. Çekin çizilmesi, çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapılır. Çek, genel veya özel olarak çizilebilir. İki çizgi arasına hiçbir ibare konmamış veya banka kelimesi veya buna benzer bir ibare konmuş ise çek, genel olarak çizilmiş demektir. İki çizgi arasına belirli bir bankanın ticaret unvanı yazılmış ise çek, özel olarak çizilmiş demektir. (TTK md. 803) Genel çizgi özel çizgiye dönüştürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüştürülemez. Çizgilerin veya zikredilen bankanın ticaret unvanının silinmesi hükümsüz sayılır. Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine ödenebilir. Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak ticaret unvanı gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir. Ticaret unvanı gösterilen banka, bedelin tahsili işini diğer bir bankaya bırakabilir. Bir banka, çizgili çeki, ancak müşterilerinden veya diğer bir bankadan iktisap edebilir. Aynı şekilde onu, sözü geçen kişilerden başkaları hesabına tahsil edemez. Çek, birden fazla özel olarak çizilmiş ise, muhatabın bu çeki ödeyebilmesi için çekin ikiden fazla çizilmemiş olması ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odası tarafından tahsil edilebilmesi amacı ile yapılmış olması şarttır. Aksi halde, aykırı hareket eden muhatap veya banka, çek bedelini aşmamak üzere, oluşan zarardan sorumludur. (TTK md. 804) Mahsup Çeki Vasıtasıyla Ödeme Nakdi tediyelerin olumsuzluklarını önlemek ve para naklinden tasarruf temin etmek gibi amaçlarla çekin nakden ödenmesi men edilebilir. Böylece de, hiçbir şekilde nakdi tediyede bulunulmaksızın, herhangi bir muameleyi tamamlamak mümkün olur. Bu amaçla da, mahsup çeki kullanılmaktadır. (Öztan, 2007, s.286) Bir çekin düzenleyeni veya hamili çekin ön yüzüne hesaba geçirilecektir kaydını veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu takdirde çek, muhatap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir. Bu kayıtlar ödeme yerine geçer. 10

11 5.2.4 Ödeme 5941 Sayılı Kanunun 3. md. ile ibraz süresi içerisinde ödeme için muhatap bankaya ibrazı halinde karşılığı bulunan çekler için ödeme yükümlülüğü öngörülmüştür. İbrazın yapıldığı muhatabın türüne göre ödeme yükümlülüğü açısından birtakım ihtimaller doğmaktadır Çekin Hesabın Bulunduğu Muhatap Banka Şubesince Ödenmesi Muhatap banka çekin kendisine ibraz edildiği anda ödemeyi yapabilmek açısından, çekte belli hususları incelemekle yükümlüdür. Bu zorunluluk muhatap bankanın basiretli bir tacir gibi davranma yükümünden kaynaklandığı (TTK md. 18 ve5941 Sayılı Kanun md. 2) gibi çeke ilişkin özel hükümlerden (TTK md. 801) gibi de kaynaklanmaktadır Muhatap Bankanın Çeki İnceleme Yükümlülüğü Yargıtay a göre itibar ve itimat kurumları olan bankalar, TTK.nun 18/2 maddesi gereği her zaman basiretli bir tacir gibi hareket etmek zorundadırlar. Muhatap bankanın süresi içinde ibraz edilen bir çeki hamiline ödeyebilmesi için, her şeyden önce çekin TTK.nun öngördüğü zorunlu unsurları taşıyor olması gerekir. Aksi takdirde ibraz edilen senet çek hükmünde sayılmayacağından; muhatap banka böyle bir senedin bedelini öderse keşideciye karşı sorumlu olur. Bu sebeple kendisine çek ibraz edilen banka, öncelikle onun çek niteliğini taşıyıp taşımadığını araştırmalıdır. Bankanın, ibraz edileni çek olarak tespit etmesinin ardından; çekin süresinde ibraz edilip edilmediğini kontrol etmesi gerekmektedir. Gerek muhatap bankanın ödeme yükümlülüğünün gerekse hamilin müracaat hakkını kullanabilme hakkının en önemli kriteri, çekin süresinde ibraz edilmesidir. Bu sebeple banka, çekin keşide ve ödeme yerlerine göre TTK796. md.nde belirlenmiş süreler içinde çekin ibraz edilip edilmediğine dikkat etmelidir. İbraz süresi geçmişse, banka çek bedelini ödemekle mükellef değildir. Banka, çek üzerinde silinti ya da kazıntı olup olmadığını, rakam ve yazı ile yazılmış olan meblağların birbirine uyup uymadığını, çek numaralarının teselsül edip etmediğini de incelemelidir. Keza, çek üzerindeki imzanın keşideciye ait olup olmadığı noktasında, bu imzanın hesap kartonundaki yada çek anlaşmasındaki imzaya uyup uymadığı araştırılmalıdır. Çek keşidecisinin, tüzel kişilik olması durumunda; tüzel kişi unvanının çekte yer alıp almadığı, keşide eden kişiye kambiyo senedi tanzimi konusunda özel yetki verilip verilmediği, keşideci imzasının sirkülere uygun olup olmadığı tetkik edilmelidir. Muhatap banka çekte ciroların varlığı halinde, ciro silsilesinin düzenli olarak devam ettiğini incelemek zorundadır. Ancak, 11

12 bankanın cirolardaki imzaların gerçekliğini araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır Karşılık Ve Çek Anlaşmasının Tespiti Yükümlülüğü Çekin muhatap bankaca keşidecinin nam ve hesabına ödenebilmesi için, keşideci ile muhatap banka arasında geçerli bir çek anlaşmasının varlığı da şarttır. Keza, bankanın ödemede bulunabilmesi için usulen karşılığın bankada mevcut olması gerekir. Geçerli bir çek anlaşmasının mevcut olmaması veya karşılığın kısmen dahi bulunmaması bir ödeme engelidir. Bu sebeple ibraz edilen çekin keşidecisi ile muhatap banka arasında çek anlaşmasının olup olmadığının ve ibraz edilen çekin karşılığının bulunup bulunmadığının da araştırılması zorunludur Meşru Hamilin Ve Vergi Kimlik Numarasının Tespiti Yükümlülüğü Çeki ibraz edenin, çekin yetkili hamili olması ve bu kişinin hüviyetinin tespit edilmesi de muhatap bankanın inceleme yükümlülüğü içinde mütalaa edilmesi gereken bir husustur. Bu konuda, yetkili hamilin belirlenmesi, çekin nama, emre veya hamiline yazılması durumlarına göre çeşitlilik arz eder. Bu noktada, ilgili açıklamalar nolu İbraza Yetkili Kişi başlığı altında yapılmıştır. Hamilin vergi kimlik numarasının tespiti ise, 5941 sayılı Kanunun 3. md.nde; muhatap bankaya, hamilin vergi kimlik numarasının saptanmasına yönelik bir yükümlülük de getirilmiştir. Muhatap bankanın bu hüküm uyarınca hamilin vergi kimlik numarasını saptamasının gerekliliği de inceleme yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmelidir Ödeme Engeli Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü Muhatap banka, ödeme için ibraz halinde; herhangi bir ödeme engeli olup olmadığını da araştırmakla yükümlüdür. Çekten cayma, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, rehin vb. sebeplerle bankanın çeki ödememe yükümlülüğü olduğuna göre, bu yükümlülüğü yerine getirebilmek adına ödeme engeli olup olmadığını da araştırma yükümlülüğü mevcuttur Çekle İşleyen Hesabın Bulunduğu Şubeden Başka Bir Şubeye İbraz Üzerine Ödeme Provizyon Alarak Ödeme Çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir. (5941 sayılı Kanun md. 3) Banka imza kontrolü yapamamasına rağmen, hamilin güvenilir kişi olmasını göz önüne 12

13 alarak, çek bedelini öder. Çekin provizyon sonunda karşılıksız çıkması halinde, karşılıksız çek hükümleri gereği işlem yapılır Provizyon Almadan Ödeme Çekin, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödeneceğini ifade etmiştik. Ancak, çekin provizyon alınmaksızın ödenmesi tamamen çekin ibraz edildiği banka şubesinin inisiyatifinde olup; böyle bir ödeme de geçerli bir ödemenin tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur. Genellikle bankalar çok itibarlı müşterilerine çek bedelini her an geri alabilecekleri inancı ile provizyonsuz ödemede bulunurlar Kısmen Ödeme Düzenleyen, muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığını hazır bulundurduğu takdirde, muhatap, bu tutarı ödemekle yükümlüdür. (TTK md. 783/2)Muhatap bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. (5941 sayılı Kanun md. 3/6) Kısmi ödemeyi reddeden hamil, reddettiği miktar oranında müracaat hakkını kaybetse de, bu durum ibrazı geçersiz kılmaz. (TTK md. 818/h delaletiyle md. 709) Karşılığı Olmayan Çekin Ödenmesi Karşılığı bulunmayan bir çekin de muhatap bankaca ödenmesi mümkündür. Bu ödeme geçerli bir ödemedir; dolayısıyla, hamile, keşideciye karşı hukuki ve cezai açıdan herhangi bir yaptırım uygulama hakkı tanımaz. Ancak, vekaletsiz iş görme esasları dahilinde, havale ilişkisi içinde, keşideci lehine kredi açmak suretiyle vb. durumlarda bankanın, karşılık olmamasına rağmen ödeme yapması halinde, keşideciye karşı başvuruda bulunma hakkı mevcuttur. Banka, bu hakkını genel hükümler dairesinde kullanabilecektir. 5.3 Muhatap Bankanın Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutar Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; 13

14 a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde, 1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası, 2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini, b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde, 1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. 5.4 Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığı Haller Muhatap banka, ibraz süresi içinde çeki ödemekle yükümlüdür ve haksız olarak ödememe halinde de hamile karsı sorumludur. Muhatap bankanın çeki ödememesi haklı sebeplere de dayanabilir. Bu sebepler arasında; senedin çek hükmünde sayılmaması, ibraz edenin yetkili hamili olmaması, çekin sahte veya tahrif edilmiş olması, tarih ve 5838 sayılı tarihli yasadan önce ibraz edilen çekler için ödeme yasağının bulunması, geçerli bir çek anlaşmasının mevcut olmaması, çekin karşılıksız olması, çekteki imzanın hesap kartonundakinden farklı olması, hesap üzerinde rehin, haciz, veya ihtiyati tedbir bulunması, ibraz süresinin geçmesi, çekten cayılması, çizgili çek ve mahsup çekine has özel durumların bulunması örnek olarak sayılabilir. Bu ve benzeri sebeplerle çekin hamile ödenmemesi halinde hamilin müracaat hakkı bulunmaktadır. 6. Sonuç Kıymetli evraklardan çek halen en sık ve güvenilir şekilde ülkemizde kullanılmaktadır. Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Çek in ödeme için ibrazı ile birlikte muhatap bankanın, ödeme yükümlülüğü dahil birtakım yükümlülükleri doğar. Muhatap bankanın, çek bedelini ödeme yükümlülüğü dışında, süresinde ibraz edilen ve kısmen ya da tamamen karşılıksız çıkan çeklerde, her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu bir tutar vardır. 14

15 Ancak çek karnesi vererek bir nevi kefil olan bankanın küçük sayılabilecek bu tutarları ödeyerek sorumluktan kurtulması hayatın olağan akışına uygun olacağı düşünülemez. Genel olarak 5941 sayılı yasanın düzenlemeleri yerinde olmakla birlikte bu yasanın ikinci maddesiyle bankalara getirilen Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine gore araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler zorunluluğuna uymaları gerekmektedir. Diğer bir anlatımla müşteri kazanmak amacıyla çek karnesi dağıtılmasından vazgeçilmelidir. Bunun yerine ekonominin ve ticaret hayatının düzenli ve güvenli çalışması için bilgi çağına uygun daha ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir sistemin banka sorumluluğunda uygulamaya konması gerekmektedir. Kenan GÜLER Gümrük Müşaviri KAYNAKÇA Çolak, H., Özdemir K. ve Hız, Y., (2003), Açıklamalı, Gerekçeli ve İçtihatlı Çek Kanunu Uygulaması ve İlgili Mevzuat, Ankara Domaniç, H., (1990), Türk Ticaret Kanunu Şerhi C.4 Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, İstanbul, Temel Yayınları Kendigelen,, A., (2004), Çek Hukuku, İstanbul, Arıkan Öztan, F., (2007), Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Poroy, R. ve Tekinalp Ü., (1998) Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstanbul, Beta Reisoğlu, S., (1998) Türk Hukukunda Bankacılık Uygulamasında Çek, Ankara Selçuk, S., (1993), Çek Suçları, Öğreti-Mevzuat-İçtihat, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi Tekil, F., (1994), Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 15

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resmi Gazete: 03.02.2012 Mükerrer Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.02.2012 ESKİ ŞEKLİ Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri MADDE 2... (2) Bankalar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr Genel Olarak Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanununun kabul ettiği sistem,

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

BÜLTEN ÇEK KANUNU HAKKINDA

BÜLTEN ÇEK KANUNU HAKKINDA BENER HUKUK BÜROSU YAPI KREDİ PLAZA, C BLOK, KAT: 4 34330 LEVENT, ISTANBUL, TÜRKİYE TEL: + 90 (212) 270 70 50 FAKS: + 90 (212) 270 68 65 inbox@bener.av.tr www.bener.av.tr BÜLTEN ÇEK KANUNU HAKKINDA 20.12.2009

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM NEDEN

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 Sirküler Sayı: 2013/1 22.02.2013 İş hayatımızın önemli

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Ünite 2 devam Dördüncü Hafta Ünite II DAMGA VERGİSİNİN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Turgay AZAK* 29 Mustafa BİZİMYER 30 ** ÖZ 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, DVK ya

Detaylı

ÇEK KANUNU İLE BU KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN 6762 VE 6102 SAYILI TTK NUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÇEK KANUNU İLE BU KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN 6762 VE 6102 SAYILI TTK NUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 06.02.2012/54-1 ÇEK KANUNU İLE BU KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN 6762 VE 6102 SAYILI TTK NUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Çek Kanunu nda, 6762 ve 6102 sayılı TTK nunların da

Detaylı

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE (1),

Detaylı

Yeni düzenlemeler kırmızı ile işaretlenmiş olup, mavi ile işaretli kısımlar çıkan kısımlardır.

Yeni düzenlemeler kırmızı ile işaretlenmiş olup, mavi ile işaretli kısımlar çıkan kısımlardır. YENİ -ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6273-Kabul Tarihi: 31/1/2012 MADDE 1 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan adlî sicil

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ

ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ ÇEK VE BONO ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ Çek, ticari hayat içerisinde nakit para akışı yerine güvenli bir biçimde ticaret yapılabilmesi amacı ile devlet tarafından getirilen bir kıymetli evrak türüdür. Hemen

Detaylı

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİKİ MECBURİYETİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİKİ MECBURİYETİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü GİRİŞ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİKİ MECBURİYETİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Bilindiği üzere son dönemlerde ekonominin kayıt altına alınması amacıyla pek çok düzenleme

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 Konu: ÇEK DEFTERLERĐNĐN BASKI ŞEKLĐNE, BANKALARIN HAMĐLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĐKTAR ĐLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĐLDĐRĐLMESĐNE

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI 1-GİRİŞ Bu çalışmada T.T.K. m. 703 te düzenlenen hamiline yazılı çek üzerinde yapılan ciro ve uygulaması konusu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada esas itibarıyla

Detaylı

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 10497 ÇEK KANUNU Kanun Numarası : 5941 Kabul Tarihi : 14/12/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1)

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) (9 Nisan 2003 tarih ve 25074 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 MADDE 1. - 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4814 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/084

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/084 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Sirküler No : 2016/084 6728 SAYILI KANUNLA ÇEKLE İLGİLİ DÜZENLEMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GENEL OLARAK Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU Rapor Sıra No : Mesleki-001 3568 SAYILI YASA KAPSAMINDA SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ Sözleşme iki taraflı

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı