6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU"

Transkript

1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN :

2 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (kısaca Mevcut TTK olarak anılacaktır), yasalaştığı zamanın gereklerine uygun modern bir kanundu. İsviçre Borçlar Kanunu nun, Alman Ticaret Kanunu nun ve Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu nun etkilerini yansıtan mevcut TTK, kaynak hukuk sistemlerindeki mevzuat değişikliklerine rağmen yenilenmeyince, çağdaş hukuk uygulamalarına yabancılaştı ve uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde yetersiz kaldı. Yeni bir Ticaret Kanunu nun hazırlanmasında birçok düşüncenin etkili olduğunu kaydetmek gerekir. Bu düşünceler içinde ön plana çıkanları, şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Uygulamada Çözümsüz Kalan Hukuki Sorunlara Çözüm Getirmek Ticari yargı, ülkemizde birçok şehirde örgütlenmiştir. Ticari uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Birçok hukuki müessesenin Ticaret Hukuku mevzuatında hiç düzenlenmediği (şirketler topluluğu, bölünme, tek kişilik ortaklık, elektronik işlemler vb. ) veya oldukça yetersiz düzenlemelere konu olduğu (şirket birleşmeleri, şirketin kendi paylarını edinimi vb.) bilinen bir gerçektir. Yargı örgütü içinde ticari yargıya yer verilmesinin temel nedeni hatırlanacak olursa, ekonomi düzeninin güven, sürat ve belirlilik gerektirdiği açıktır. 2 Bu durumda, ticari uygulamalar, olabildiğince açık ve istikrarlı düzenlemelere kavuşturulmalıdır. Yeni TTK, ayrıntılı düzenlemeleriyle ve kapsamlı gerekçesiyle bu düşünceye verilen önemi yansıtmaktadır. 2. Çağdaşlaşmayı ve Evrenselleşmeyi Sağlamak Küreselleşmenin ekonomik cephesi, hukuk sistemlerini büyük ölçüde birbirine yakınlaştırmakta; hukuki düzenlemeler anlamında ortak paydanın geliştirilmesini ön plana

3 çıkarmaktadır. Yeni TTK, bu çerçevede, teknolojik yeniliklerin gerektirdiği düzenlemeleri yapmakta, bilgi toplumu hizmetlerine geniş anlamda yer vermektedir. Ticari işletmenin ve sermaye şirketlerinin hesaplarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) uyumlu olarak düzenlenmesi ve sermaye ortaklıklarının Uluslararası Denetim Standartlarına uyumlu bir şekilde bağımsız denetime tabi kılınması, Ticaret Hukuku alanında evrensel hukuk dilinin yerleştirilmesi anlamında önemli adımlardır. 3. Modern Hukuki Kurumların (Şirketler Topluluğu, Tek Kişilik Ortaklık vb.) Hukuki Altyapısını Oluşturmak Hukukta her kurumun kanunla düzenlenmesi zorunlu değildir. Hakim, mevcut kuralları kıyasen uygulayarak veya hukuk yaratarak da hukuki sorunlara çözüm getirebilir. Ancak yaygın uygulanan ve bariz hukuki sorunlar barındıran hukuki kurumların kanunla düzenlenmesinde yarar vardır. Bu bağlamda, TTK da sınırlı düzenlemelere konu olan şirket birleşmeleri, şirketlerin kendi paylarını edinmeleri gibi konular; maddî hukuk cephesi kanunlarda düzenlenmeyen şirketler topluluğu, şirket bölünmeleri gibi kurumlar, kapsamlı hükümlere konu olmasına rağmen doyurucu hukuki çözümlere zemin oluşturmayan haksız rekabet, acentelik, azlık hakları, esas sözleşme değişikliği gibi alanlar, özellikle Kıta Avrupası Hukuku ndaki modern gelişmeler ışığında yeniden düzenlenmiştir. 4. Ticaret Hukuku Sistemini Avrupa Birliği Hukuku na Uyumlu Hale Getirmek Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği aday ülkesi olarak hukuk sistemini Avrupa Birliği Hukuku na uyumlu hale getirme yükümlülüğünü üstlenmiştir. Ticari işletmeler ve şirketler, Avrupa ekonomik düzeninin merkezinde yer alan kurumlardır. Yeni TTK, temel kaynak olarak İsviçre Hukuku nu benimsemekle birlikte, Avrupa Birliği Hukuku nun geliştirdiği kuralları almıştır. Kurumsal yönetim, UFRS, bağımsız denetim, şirketler topluluğu, tek kişilik ortaklıklar gibi AB Hukuku nda otuz yılı aşkın süredir tartışılan ve bir ölçüde istikrar kazanan düzenlemeler, Yeni TTK da da yer bulmuştur. Yeni TTK nın, AB yle bütünleşme sürecinin ticari işletmelere, ticaret şirketlerine, taşıma, sigorta ve deniz ticaretine ilişkin cephesine özgü uyumlaştırma sürecini başarıyla tamamladığı savunulabilir. 3

4 5. Ticaret ve Ekonomi Hukuku nun Temel Prensiplerini Düzenlemek Türk Ekonomi Hukuku nda, 1990 lardan bu yana Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un, Markaların, Patentlerin, Endüstriyel Tasarımların, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname lerin yürürlüğe girmesi, Sermaye Piyasası Kanunu nda ve Bankacılık Kanunu nda yapılan çeşitli değişiklikler, Ticaret Hukuku nun temel ilkelerinin geniş ve yenilikçi bir bakış açısıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim Yeni TTK, Ticaret Hukuku nun çeşitli kesitlerine zemin oluşturacak nitelikteki ilkeler üzerinde inşa edilmiştir. Bu ilkeler üzerinde aşağıda duracağız. II. Yeni TTK nın Hazırlık Süreci Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, 08/12/1999 tarihinde Ticaret Kanunu Komisyonu nu kurmuş; Komisyon ilk toplantısını 10/02/2000 tarihinde gerçekleştirmiştir. TTK Tasarısı, tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Ticaret Kanunu Komisyonu nun başkanlığını, İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Tekinalp; başkan yardımcılığını ise Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Coşkun Koçak üstlenmiştir. Akademisyenler, yargıçlar, avukatlar, bürokratlar ve uzmanlardan oluşan Komisyon; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma İşleri, Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku alt komisyonlarını oluşturmuştur. Ticaret Kanunu Komisyonu beş yıl içinde 516 oturum yapmış, alt komisyonlar da kendi içlerinde gerçekleştirdikleri oturumlarda oluşturdukları taslakları Komisyon un değerlendirmesine sunmuşlardır yılının Şubat ayında TTK Tasarısı nın kamuoyuna açıklanmasının ardından, çeşitli kurumlardan görüş alınmış; bu görüşler dikkate alınmakla birlikte Tasarı metni, büyük ölçüde kamuoyuna açıklandığı haliyle 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmuştur. TBMM Adalet Komisyonu nun üzerinde çalışıp 2008 yılında nihai haline getirdiği Tasarı metni, 2008 yılında TBMM Genel Kurulu nda görüşülmeye başlanmış; 2008 yılında ilk 76 maddesi bazı değişikliklerle kabul edilmiştir.

5 Bu sürecin ardından, TTK Tasarısı nın görüşülmesine bir süre ara verilmiş; bu dönemde Türk Borçlar Kanunu Tasarısı nın öne alınması ve TTK dan daha önce yasalaştırılması fikri ağırlık kazanmıştır Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun yasalaşması üzerine, TTK Tasarısı 2011 yılının Ocak ayında yeniden ele alınmıştır. TTK Tasarısı, 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM de kabul edilmiş; 14 Şubat 2011 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanarak yasalaşmıştır. III. Yürürlük Tarihi Yeni TTK, esas itibariyle tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yürürlük kuralının bir çok istisnası arasında, öne çıkan beş istisnası mevcuttur (TTK. m. 1534) : 1. Geçici 2. madde, kanunun yayımlanmasıyla ( tarihinde) yürürlüğe girmiştir. Geçici 2. Madde : Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Buna karşın, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK uyarınca denetim standartlarını belirlemek görevi anılan KHK ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur (660 saylı KHK m.1, 9). Böylece, Geçici 2. Madde zımnen yürürlükten kalkmıştır Geçici 3. madde, kanunun yayımlanmasıyla ( tarihinde) yürürlüğe girmiştir. Geçici 3. Madde : Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve internette, denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

6 Maddede belirtilen kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz üst kurum, 660 sayılı KHK ile kurulmuş ve KHK nın 9/d maddesi uyarınca bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek görevi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu na verilmiştir. Geçici 2. Madde gibi, Geçici 3. Madde de, zımnen yürürlükten kalkmıştır. 3. TTK. m hükmü uyarınca internet sitesi oluşturma, internet sitesine TTK nın öngördüğü içeriği yükleme ve bu içeriği sürekli olarak güncelleme yükümlülüğü, 01/07/2013 tarihinden itibaren başlayacaktır. 4. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulama alanı bulacaktır. 5. Bağımsız denetim, 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır. IV. TTK ya Egemen Olan İlkeler 1. Kurumsal Yönetim Halka açık anonim ortaklıklara yönelik olarak geliştirilen kurumsal yönetim ilkeleri, Yeni TTK da anonim ortaklıkların tüm türlerine ve atıf hükümleriyle kısmen limited ortaklıklara da uygulanacak şekilde yürürlüğe konulmuştur. Kuşkusuz ki, Sermaye Piyasası Hukuku nda, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olacak şirketler açısından daha kapsamlı kurumsal yönetim kuralları öngörülecektir. Bununla birlikte, bu ilkelerin Yeni TTK da geniş bir anlamda yansıma bulduğu vurgulanmalıdır. Örneğin, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluklarının kaldırılması ve bu suretle profesyonel yöneticilerin şirket yönetimine girmelerinin önünün açılması, bu ilkenin bir yansımasıdır. 6 Kurumsal yönetim ilkeleri, dört temel değer üzerine inşa edilmektedir :

7 Adalet (Hakkaniyet); Anonim ortaklığın yönetiminde, çeşitli menfaat çatışmaları gündeme gelmektedir. Bu olgu, menfaat sahipleri kavramını ortaya çıkarmış; şirketin pay sahiplerinin, alacaklılarının, pay sahibi veya alacaklı konumunda bulunan küçük yatırımcıların, hatta şirketin sağlayıcılarının, bayilerinin ve nihayet şirketin kendisinin birbirinden bağımsız olan ve birbiriyle çatışan menfaat sahiplerini oluşturduğu fikri ağırlık kazanmıştır. Bu itibarla, şirketin karar organları olan yönetim kurulu ve genel kurul kritik bir soruyla yüzleşmektedir: Karar alınırken, hangi menfaat gözetilecektir? Bu soruya verilen yanıtlarda giderek ağırlık kazanan görüş, şirket menfaatinin gözetilmesi yönünde ortaya çıkmaktadır. Ancak uygulama her zaman bu yönde gelişmemektedir. Bu gerekçelerle, adalet (hakkaniyet) ilkesi, özellikle yönetim kurulunun karar alırken ve bu kararları uygularken, pay sahipleri arasında eşitlik ve hakların sakınılarak kullanılması kurallarını ön plana çıkarmasını gerekli kılmaktadır. Şeffaflık; Anonim ortaklığın dürüst resim verme ilkesine uygun bir biçimde, yönetsel ve mali anlamda denetlenebilir ve izlenebilir bir biçimde örgütlenmesini ve yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Yeni TTK, UFRS yi, bağımsız denetimi ve bilgi toplumu hizmetlerini kapsamlı bir biçimde düzenleyerek, şeffaflık doğrultusunda önemli adımlar atmıştır. Bu anlamda vergi için muhasebe anlayışı yerine şeffaflık için muhasebe anlayışı egemen kılınmıştır. Hesap Verebilirlik; İç sorumluluk olarak da adlandırılan bu ilke, çok genel anlamıyla şirket yetkililerinin yaptıkları her işlem ve her eylemden dolayı şirkete karşı da sorumlu olması anlamına gelmektedir. Yöneticiler ve sorumlular, yaptıkları her işlemden dolayı sorumlu oldukları olgusunun altını çizmekte; şirket içindeki dikey hiyerarşik ilişkilere ve yöneticilerin şirkete karşı sorumlu olduğu gerçeğine vurgu yapmaktadır. Hesap verebilirliğin uygulanmasında temel ölçülerden biri, teşkilat yönergesidir (iç yönergedir). 7 Sorumluluk; Sorumluluk mekanizmaları sağlam hukuki dayanaklar üzerinde inşa edilmediği ve akılcı bir biçimde ele alınmadığı müddetçe, verimli sonuçları beraberinde getirmez. Kurumsal yönetimin sorumluluk değeri, iç sorumluluğu (şirkete karşı) ön plana çıkaran hesap verebilirliğe nazaran, dış ilişkideki hak sahiplerine karşı sorumluluğu ifade eder. Yeni TTK, yetki ve sorumluluk arasında güçlü bir bağ kurmakta, hiç kimsenin kontrolü dışında kalan zararlardan sorumlu tutulmamasını öngörmektedir (YTTK. m. 553/3).

8 2. Kamuyu Aydınlatma Kamuyu aydınlatma ilkesi, aleniyet ilkesinin yerine geçen, menfaat sahiplerini ilgilendiren bilgilerin etkili araçlarla menfaat sahiplerine ulaştırılmasına hizmet eden bir ilkedir. Sermaye Piyasası Hukuku nda geniş bir uygulama alanı bulan ve esasen yatırımcının sağlıklı karar verebilmesi için sermaye piyasası aracının değerini etkileyen olguların kamuya açıklanmasını öngören ilke, kapalı anonim ortaklıklarda da bilgi toplumu hizmetleriyle hayata geçirilmektedir. Her sermaye şirketinin bir internet sayfası olması ve bu internet sayfasında yayınlanacak bilgilerin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi (YTTK.m. 1524), kamuyu aydınlatma ilkesinin görünüm biçimlerinden birini oluşturmaktadır 3. Bağımsız Denetim Yeni TTK, ölçekleri ne olursa olsun anonim ve limited şirketler ile şirketler topluluğunun hesap denetiminin bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmesini düzenlemektedir. Hesap denetiminin şirketten bağımsız olan bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi ve kıstas olarak Türkiye Muhasebe Standartları nın ve gerçeğe uygunluğun alınması, şirketlerin kurumsallaşması yönünde önemli bir adımdır. Bağımsız denetim, şirketle ilgili çarpıcı hukuki etkiler doğurmaktadır. 4. Malvarlığının Korunması Şirketin malvarlığının korunması, Yeni TTK da bir çok hükümle güvence altına alınmıştır. Şirketin kuruluşu da dahil olmak üzere birçok özellikli işlemde işlem denetiminin zorunlu tutulması, nakdi sermaye taahhütlerinde bankalara, ayni sermaye taahhütlerinde mahkemelere etkin görevler yüklenmesi, pay sahibinin ve yöneticinin şirkete borçlanmasının yasaklanması, malvarlığının korunmasına yönelik etkili yöntemlerdir Pay Sahibinin Korunması Yeni TTK nın temel yönelimlerinden birisi de, sermaye ortaklıklarında pay sahibinin ve ortağın korunmasıdır. Sermaye ortaklıklarında kişi unsurunun geri plana itilmesi ve şirketin

9 kurumsal karakterinin ön plana çıkarılması, pay sahipliği değerinin artırılması açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Madem ki yeni TTK, özellikle anonim ortaklıklarda ve finansal tablolar ve bağımsız denetim bakımından aynı koşullara tabi olan limited ortaklıklarda sermaye ortaklığı özelliğine ağırlık vermektedir ve kişisel özellikler yerine kurumsal yapıyı ön plana çıkarmaktadır; öyleyse pay sahipliği hakları iyileştirilmeli ve pay sahipliği değeri güçlendirilmelidir. Yeni TTK, bu amaca yönelik olarak azlık haklarını güçlendirmekte, murakıplık kurumunu kaldırmakla birlikte pay sahipliği haklarının korunması anlamında mahkemelere daha etkin görevler yüklemektedir. 6. İşlem Güvenliği Yeni TTK da, ayrı bölümlerde düzenleme alanı bulan farklı hukuki alanlarda (örn. Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku vb.) bir çok hukuki işlem düzenlenmektedir. Ticaret hayatının beraberinde getirdiği güven ve sürat ihtiyacı, işlem güvenliğinin artırılmasına, birçok işlemde, uzman denetiminin devreye sokulmasına yol açmıştır (örneğin işlem denetimi). İşlem güvenliğinin artırılması, yapılan hukuki işlemlerin hem geçerliliği hem de hükümleri açısından hukuki işlemin tarafları ve üçüncü kişiler yönünden ciddi anlamda belirlilik sağlamaktadır. V. Yeni TTK nın Öngördüğü Zorunlu Hedefler 1. Birinci zorunlu hedef, Türk işletmelerinin uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, sermaye ve finans piyasalarının, sürdürülebilir rekabet gücünü haiz güvenilir aktörler olmalarıdır. Bu hedef açısından, ticari işletmelerle sermaye şirketlerinde kökten değişikliğe gidilerek, teknik bir kavram olan finansal raporlama esas alınmaktadır. 9 Bu hedef doğrultusunda ayrıca, anonim ve limited şirketlerde şirketin bir organı olan ve haklarında herhangi bir eğitim şartı aranmamış bulunan denetçiler yerlerini artık bağımsız ve uzman denetçilere bırakmaktadır (bkz. m. 400, 635). Aynı denetim anlayışı sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde de geçerlidir.

10 2. İkinci zorunlu hedef, şeffaflıktır. Bu kavram bilgi toplumu içinde, bilgi almak isteyenin, bilgiye bulunduğu yerden kolayca ulaşabilmesini sağlayan, bilgiyi devamlı olarak önünde bulan; geçmiş ve geleceğe bakılmasını sağlayan, dili açık bir bilgi verme anlayışını ifade etmektedir. Bunu sağlamak amacıyla da sermaye şirketlerinin birer internet sitesi sahibi olması ve sitesinin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine ayırması zorunlu kılınmaktadır (bkz. m.1524). 3. Üçüncü zorunlu hedef, sürdürülebilir pay sahipleri demokrasisi nin sağlanması açısından şirketlerdeki güç boşluğunu önleyecek tedbirlerin alınmasıdır. Bu açıdan, yönetim kuruluyla genel kurula on-line katılma ve oy kullanma imkanı getirilmekte (m.1527); ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerine yer verilmektedir. 4. Dördüncü zorunlu hedef, AB müktesebatı (acquis communautaire) ile uyum sağlanmasıdır. 5. Beşinci zorunlu hedef, Türkiye nin uluslararası toplumun kurallarına uyan ve onun dilini konuşan bir parçası haline gelmesidir. Bu hedef doğrultusunda, deniz hukuku başta olmak üzere, Kanun, kapsamına giren milletlerarası sözleşmelere uygun hükümleri ve mekanizmaları içeren bir yapıdadır. VI. Yeni TTK ya Uyum Süreci Yeni TTK nın kapsamlı düzenlemeleri ve özellikle kurumsal yönetime geniş bir alan tanıması, TTK nın yürürlüğe girmesine değin ticari işletmeleri ve şirketleri ciddi bir uyum süreci ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu dönüşümü, tüm yönleriyle bu çalışmada ele alacağız. Bu aşamada genel bir bakış açısı sunmak gerekirse, uyum süreci, şu unsurlardan oluşmaktadır : 1. Ticari işletmeler ve şirketler, şeffaflaşmaya hazırlanmalıdır. Bu hazırlık, özellikle evrak ve kayıt düzeninin ve ticari defterlerin denetime elverişli bir biçimde saklanmasını ve gerektiğinde ibrazını ilgilendirmektedir. 10

11 2. Ticari muhasebe altyapısı tamamen değişmelidir. Yeni dönemde hesaplar, UFRS ye uyumlu TMS esas alınarak tutulacaktır. Bu amaçla çok genel olarak, muhasebe altyapısının değiştirilmesinin zorunlu olduğu ve muhasebe kadrolarının eğitimden geçirilmesi gerektiği belirtilebilir. 3. Bilgi toplumu hizmetleri, eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Şirketin internet sitesinin oluşturulması, bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmesi zorunludur. Bilgi toplumu hizmetlerinin yerine getirilmesi, şirket ve işletme içi süreçlerde sağlıklı ve doğru bilgi akışını zorunlu kılmaktadır. 4. Şirketler ve ticari işletmeler haksız rekabete ilişkin kurallar konusunda bilinç geliştirmelidir. 5. Sermaye şirketlerinde, pay sahibinin ve ortağın haklarının korunması ve hayata geçirilmesi için gereken önlemler alınmalıdır. 6. Sermaye şirketleri, Yeni TTK nın getirdiği zorunlulukları ve fırsatları gözeterek anasözleşmelerini ve ortaklık sözleşmelerini yenilemelidir. VII. Yeni TTK da (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda 1 ) İkincil Düzenleme Yapılacak Alanlar -Tüzükler 1- Denetleme Tüzüğü 2 (m.210) 2- Ticaret Sicili Tüzüğü (m.26) 3- Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü (m.1527) 11 -Yönetmelikler 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın yeni Türk Ticaret Kanununa ilişkin yetkilerinin, tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlıkların yapılarında değişiklikler öngören, tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış bulunan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) (RG. 8/6/2011, S Mükerrer) kuruluşu öngörülen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na geçmiş olduğu ilgili KHK den anlaşılmaktadır. 2 Bu düzenlemeyi yürürlüğe koyma yetkisi, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 660 Sayılı Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK m. 9 bent (h) uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu na tanınmıştır.

12 1- Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği (m.1527) 2- Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (m.400) 3- Denetçinin Gözetimi Yönetmeliği 3 (Geçici m.3) 4-Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği (m.407) 5- Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429) 6- KOBİ Tanımı Yönetmeliği (m.1522) 4 7-İnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524) 8- Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar Arası İşbirliği Yönetmeliği (m.24) 9- Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516) -Tebliğler 1- Kâr Payı Avansı Tebliği (m.509) 2- İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333) 3- Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210) 4-Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210,) 5-Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210) 6- Birikimli Oy Tebliği (m.434) 7-Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ (m.64) (Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterlere ilişkin TMSK Tebliği m.64) 8- Finansal Tabloların İlanı Tebliği (m.524, 210) 9- Uygulama Tebliğleri (m.210) 10- Kaçınma Görüşü Esasları Tebliği (m.403) 12 3 Bu düzenlemeyi yürürlüğe koyma yetkisi, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 660 Sayılı Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK m. 9 bent (h) uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu na tanınmıştır tarih ve Mük. Resmi Gazetede yayımlanan 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kurulması ve Teşkilatı Hakkında KHK nın 28. maddesi uyarınca KOBİ lerin tanımlanmasına ve niteliklerine ilişkin esaslar Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanları Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenecektir. Böylece, YTTK nın maddesi uygulanamaz duruma gelmiştir. 635 sayılı KHK nın 28. maddesi aşağıdaki gibidir: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır. KOBİ'lerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Kurum ve kuruluşların KOBİ'lere ilişkin uygulamalarında bu yönetmelik hükümleri esas alınır.

13 11- Unvanda İltibas Tebliği (m. 210) 12- Anonim Şirketlerde Toplantı Başkanlığı İç Yönerge Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (m.419) 13- Ticaret Şirketleri İçin İlgili Siciller Uyum Tebliği (Tatbikat Kanunu m.17) 13

14 TİCARİ İŞLETME KİTABI I. Tacir ve Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar 1. Yeni TTK da Ticari İşletme Kavramı Yeni TTK, mevcut TTK da olduğu gibi ticari işletme kavramını eksen almış ve şu hukuki denklem üzerine kurulmuştur: Ortada bir ticari işletme varsa (YTTK. m. 11), - Bu ticari işletmeyi işleten kişi, tacirdir (YTTK. m. 12/1); - Ticari işletmeyle ilgili işler ticari iştir (YTTK. m. 3); - Tacirin borçlarının ticari olması esastır (YTTK. m. 19); - Ticari işlere ticari hükümler uygulanır (YTTK. m. 1) - Her iki taraf açısından ticari iş niteliğinde olan işlere ve ticari mevzuatta düzenlenen müesseselere ilişkin uyuşmazlıklar, ticari dava kapsamında çözüme ulaştırılır. (YTTK. m. 5). Görüldüğü üzere, Yeni TTK nın da temel ekseni, ticari işletmedir. Kanun ticari işletmeyi; esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme şeklinde tanımlamaktadır (YTTK. m. 11/1). Kanun, ticari işletmelerin devrini düzenlemektedir (YTTK. m. 11/3). Ticari işletmenin devri, hem Yeni BK da (m. 202) hem de Yeni TTK. m. 11/3 hükmünde düzenlenmektedir. Her iki hüküm bir arada değerlendirildiğinde, devir sözleşmesi yazılı yapılmalı; Ticaret Sicili ne tescil ve ilan edilmelidir. Devir sözleşmesinde devrin kapsamı taraflarca kararlaştırılmamışsa, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği varsayılır. Ayrıca, kiracılık hakkı da, mal sahibinin izni olmaksızın ticari işletmeyi devralan tarafa geçmektedir. Böylece 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 12. maddesinde ve 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu nun 322/2 hükmünde yer alan kiralayanın izni olmadıkça kiracı tarafından kiralananın bir başkasına kiralanamayacağına ilişkin kurala ticari işletmeler açısından bir istisna getirmiştir. 14

15 2. Tacir a. Tacir Sıfatı Tacir sıfatı açısından temel bir değişiklik söz konusu değildir: Ticari işletmeyi kısmen veya tamamen kendisi lehine işleten kişi tacirdir (YTTK. m. 12/1). Tacir sıfatını kazanma, tacir sayılma (YTTK. m. 12/2), tacir gibi sorumlu olma (YTTK. m. 12/3), küçük ve kısıtlıların tacir sıfatı (YTTK. m. 13) ve ticaret yapmaktan men edilenlere ilişkin kural (YTTK. m. 14), muhafaza edilmiştir. Bununla birlikte, tüzel kişilerin tacir sıfatına ilişkin kuralda bir değişiklik yapılmıştır (YTTK.m. 16). Bu hüküm uyarınca, bir ticari işletmeyi işletseler dahi, Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişileri, kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, tacir sıfatını kazanamaz. TTK.m. 195/5 tacir sıfatının kazanılmasına ilişkin istisnalara bir yenisini eklemiştir. Şirketler topluluğunun hakimi bir hakim teşebbüs ise, bu hakim teşebbüs de tacir sayılacaktır. b. Tacir Olmanın Genel Sonuçları Tacirin ticaret unvanı kullanma zorunluluğu ve iflasa tabi olması, ticari işletmesini Ticaret Sicili ne tescil ettirme ve ticari defter tutma yükümlülüğü (YTTK. m. 18/1) ve basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü (YTTK. m. 18/2), Yeni TTK da da öngörülmektedir. 15 Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshetmeye ve sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarların, klasik yöntemler olan noter, taahhütlü mektup ve telgraf yoluyla yapılabileceği gibi, KEP (kayıtlı elektronik posta sistemi) üzerinden güvenli elektronik imza marifetiyle de yapabilecektir sayılı Tebligat Kanunu na 6099 sayılı Kanun la eklenen 7/a hükmü uyarınca, anonim ve limited şirketlere yapılacak resmî tebligatın tarihinden itibaren elektronik yoldan yapılması zorunlu tutulmaktadır. Bunun sonucu olarak, anonim ve limited şirketler açsıından güvenli elektronik imza edinmek ve KEP üzerinden yapılacak tebligatlara muhatap olmak zorunlu hale gelmektedir. Bu zorunluluk, YTTK.m. 18/3 hükmünün

16 uygulanmasına da işlerlik kazandıracaktır. Buna karşılık, YTTK.m. 1525/1 hükmünde sayılan diğer tebligatın KEP üzerinden yapılması, tarafların anlaşmasına bağlıdır. KEP sisteminin işleyişine ilişkin ayrıntılar, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. c. Tacirler Arasında Satımlar YTTK nın getirdiği iki temel yenilikten söz edilmelidir (YTTK. m. 23) : İlk olarak, satılanın kısmen tesliminin kararlaştırıldığı veya alıcının kısmen teslimi çekincesiz kabul ettiği durumlarda, alıcının haklarının satılanın teslim edilmeyen kısmını kapsayacağı vurgulanmış, bununla birlikte somut durumdan kalan borcun layıkıyla yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı veya kalan kısmın teslim edilmemesi nedeniyle sözleşmeden beklenen yararın elde edilmesi olanağı zayıfladığı hallerde, alıcıya sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. İkinci önemli değişiklik, ayıptan doğan sorumlulukta zamanaşımının 6 aydan 2 yıla yükseltilmesidir. Satım sözleşmesinin uygulama alanı geniş olduğundan, söz konusu yenilik, ayıplı malların satışından dolayı alıcı tacirin uğradığı mağduriyetin giderilmesinde önemli bir adımdır. II. Faiz Ticari iş niteliğini taşımayan işlerde, faiz oranının belirlenmesinde Borçlar Kanunu, faiz oranını sınırlandırmaktadır. BK.m. 88/2 uyarınca sözleşmesel faiz, azami olarak yasal faizin % 50 fazlası olarak belirlenebilirken; temerrüt faizi, BK.m. 120/2 uyarınca azami olarak yasal faizin iki katı olarak belirlenebilir. 16 Yeni TTK m. 8 ila 10 hükümleri ise, ticari faizi düzenlemektedir. Buna göre, ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirlenmesi söz konusu olup, yeni TTK nın faiz konusunda getirdiği yenilik, bileşik faize ilişkindir. Bileşik faiz istisnai olup, istisnalarda (cari hesap sözleşmesi ve ticari ödünçler) bir değişiklik bulunmamakla birlikte, bileşik faizin ancak her iki tarafın tacir olduğu durumlarda uygulanabileceği düzenlenmiştir (YTTK. m. 8/2). Ayrıca

17 kanunda, bileşik faize ve tüketicinin korunmasına dair hükümlerin ihlalinin yaptırımı da yokluk olarak belirlenmiştir (YTTK. m. 8/3). Bunun yanısıra aşağıda ayrıca belirtileceği üzere, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedariki sözleşmelerine özgü olarak YTTK. m. 1530, temerrüt faizine ilişkin ayrık bir düzenleme getirmiştir. III. Ticaret Sicili Ticaret sicili, YTTK. m hükümlerinde, prensip olarak mevcut TTK ya paralel bir biçimde düzenlenmiştir. Yenilikler, şu şekilde sıralanabilir: 1. Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulacaktır (YTTK. m. 24/2). 2. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumlu tutulmuştur (YTTK. m. 25/2). 3. Tescil yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, daha etkin cezalara bağlanmıştır (YTTK. m. 33). 4. Görünüşe güven ilkesi daha da güçlendirilmiştir: Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur (YTTK. m. 37). 17 IV. Ticaret Unvanı Şeffaflık ilkesi, ticaret unvanına yönelik kapsamlı değişiklikleri beraberinde getirmiştir:

18 1. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır (YTTK. m. 39/2). Bu hükme aykırılığın yaptırımı, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır (YTTK m. 51/2 yollaması ile m. 38). 2. Gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanları, artık sadece ilgili sicil bölgesinde değil, tüm Türkiye çapında korunacaktır. 3. Unvanın tek başına devredilemeyeceği, ticari işletmenin devrinin aksi kararlaştırılmadıkça unvanın devrini de beraberinde getireceği ilkesi korunmuş; ticari işletmeyi devralanın unvanı kullanma hakkına sahip olacağı, açıkça düzenlenmiştir (YTTK. m. 49). 4. Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi, aşağıdaki yollara başvurabilecektir: -Hukuka aykırı kullanımın tespiti, - Hukuka aykırı kullanımın yasaklanması, -Haksız yere tescil edilen ticaret unvanının kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesi veya silinmesi, - Mahkeme kararının ilanı, - Tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması, -Gereğinde araçların ve ilgili malların imhası, -Maddi ve manevi tazminat. 18 V. Ticari Defterler Mevcut sistemde ticari muhasebe - vergi muhasebesi ayrımı, önemli sakıncalar yaratmaktadır. Yeni TTK, ticari işletmelerin muhasebe sistemine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı (UFRS) egemen kılmaktadır. Şöyle ki, her tacir ticari defterlerini UFRS ye uyarlanmış Türkiye Muhasebe Standartları na (TMS) uygun biçimde tutmakla

19 yükümlüdür. Yeni düzenlemenin hedefi, ayrı bir vergi muhasebesi tutulmasına ilişkin uygulamayı sona erdirmek; ticari işletmelerin şeffaflaştırılmasını temin etmek, tacirin aldığı mali kararların sağlam bir dayanağa kavuşmasını temin etmektir. Standartları yürürlüğe koymakla görevli olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, değişik ölçütteki işletmeler ve farklı sektörler için UFRS nin izin verdiği hallerde özel ve istisnai düzenlemeler getirebilir (YTTK. m. 88/3). Buna karşılık yukarıda da belirtildiği üzere, 660 sayılı KHK ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuş ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu lağvedilmiştir. KHK nın 9/b maddesi uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek yetkisi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu na verilmiştir. Yeni TTK, finansal tabloların bilanço ve gelir tablosundan oluşacağını ortaya koymakta (YTTK. m. 68/son); finansal tablolara ve yıllık faaliyet raporuna yönelik ayrıntılı kuralları, YTTK. m hükümlerinde sevk edilmektedir. Bağımsız denetime ilişkin bölümde ele alındığı üzere, YTTK, bir yandan yönetsel, bir yandan mali şeffaflığa önem vermektedir. Bu anlamda finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporundaki finansal bilgiler uluslararası denetim standartları ışığında bağımsız denetime konu olacak; denetime konu olan bu veriler TMS ekseninde hazırlanacağı için, kanunda ilk kez yer bulan dürüst resim ilkesi hayata geçirilecektir. 19 TMS yi ölçü olarak kabul eden Yeni TTK, düzenleme ilkelerine (YTTK. m. 69), kalemlere ilişkin ilkelere (YTTK. m. 72 vd.) ve değerleme ilkelerine (YTTK. m. 78 vd.) yer vermektedir. Yeni sistemde, ticari defterlerin sadece elektronik ortamda tutulmasına da izin verilmektedir. Gerçekten de, her tacir, açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere ticari defterlerini, sadece elektronik ortamda saklayabilecektir (YTTK. m. 82/3). Bu yöntemi tercih eden tacir söz konusu belgelerin okunabilmesi için gereken yardımcı teknik araçları da saklamakla yükümlüdür (YTTK. m. 86).

20 Yeni TTK da, ticari defterlerin ispat işlevine yönelik kurallara yer verilmemiş ise de, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bu hususu 222. maddesinde düzenlemiştir. VI. Haksız Rekabet İlk olarak haksız rekabet tanımına göz atmak gerekirse, YTTK. m. 54, bir davranışın haksız rekabet oluşturması içinbu davranışın; -Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri olumsuz biçimde etkilemesi, -Aldatıcı nitelikte olması veya dürüstlük kuralına herhangi bir surette aykırı düşmesi, koşullarından hareket etmektedir. Haksız rekabete ilişkin kuralların gayesi, kanunda bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması olarak belirlenmektedir. Haksız rekabete ilişkin yeni düzenleme, TTK daki haksız rekabet hükümleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un hükümlerini birbirine yaklaştırmaktadır. Katılanlar rakiplerden ibaret değildir; rekabet düzeninin tüm unsurlarını kapsamaktadır. Rakip olarak adlandırılan ticari işletmeler/tacirler/teşebbüsler merkez alındığında, bu unsurlar sağlayıcıdan tüketiciye değin uzanan zinciri kapsamakta; hatta bu zincirin dışında kalan kuruluşlara (örneğin sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları) ve ekonomik menfaati zedelenen herkese dava açma hakkı tanımaktadır (YTTK. m. 56). 20 Haksız Rekabet Oluşturan Durumlar (YTTK m. 55), haksız rekabet hallerini, altı kategori altında toplamaktadır: - Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar, - Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, - Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak,

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

HKMO-YENİ TTK EĞİTİM SUNUMU 16/06/2012

HKMO-YENİ TTK EĞİTİM SUNUMU 16/06/2012 HKMO-YENİ TTK EĞİTİM SUNUMU 16/06/2012 YENi TÜRK TiCARET KANUNU'NUN GETİRDiĞi YENiLiKLERE HAZIRMIYIZ? 1 Ocak 1957 tarihinden bu güne kadar 6762 (Eski) sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), mevzuattaki değişikliklere

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Önceki haftalarda yayımlanan yazılarımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim Limited Şirketler Yeni Türk Ticaret

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN 26 1-GİRİŞ Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler

Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu Sirküleri 1 ÖNSÖZ Türkiye bir taraftan AB üyeliğine hazırlanırken,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

İsmail Hakkı GÜNEŞ 1

İsmail Hakkı GÜNEŞ 1 İsmail Hakkı GÜNEŞ 1 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET KANUNU Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, 08/12/1999 tarihinde Ticaret Kanunu Komisyonu nu kurmuş; Komisyon ilk toplantısını 10/02/2000 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur.

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU 1- Yıllık faaliyet raporu nedir? Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 2- Yıllık faaliyet raporu

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur.

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE 134-194) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Yapısal Değişiklikler Birleşme (TTK m. 136-158 ve

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklama Sirküler No :2014 / 019 Sirküler Tarihi :16.07.2014 KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER Ufuk ÜNLÜ 22 * ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketlerinin birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA TİCARİ İŞLETMELER İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN İŞLEVİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ?

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) Özet KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Limited ve anonim şirketlerin aktifine kayıtlı olan malların mevcut veya yeni kurulacak

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı