KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI KIBRIS TÜRK YATIRIM GELĐŞTĐRME AJANSI KUZEY KIBRIS YATIRIM STRATEJĐSĐ ARAMA KONFERANSI: ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), ülkemizde yıllardır eksikliği hissedilen Yatırım Stratejimizin oluşturulması için çalışmalarına 2008 yılı başında başlamıştır. Bu kapsamda çeşitli atölye çalışması, anket ve konferans gibi birçok aktivite ile birlikte çeşitli çalışmalar yapılması öngörülmüştür. Tüm bu çalışmalar ve yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda, ülkemizin Yatırım Yönlendirme ve Tanıtım Stratejisinin ortaya konması mümkün olabileceği öngörülmüştür. YAGA ülkemizin beş yıllık Yatırım Yönelendirme ve Tanıtım Stratejisini 2008 yılı sonu itibarıyle tamamlayarak 2009 yılında uygulanmaya konmasını sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla, YAGA organizasyonu ile KKTC Başbakanının himayelerinde, Kuzey Kıbrıs Yatırım Stratejisi Arama Konferansı düzenlenmiştir Mart 2008 tarihlerinde, Merit Crystal Cove Hotel, Girne de gerçekleşen bu konferansta, Yatırım Stratejisinin oluşturulmasında önemli olan dört konuda, Atölye çalışmaları yapılmıştır. Bu konular: (1) Sürdürülebilir Kalkınma Aracı Olarak Yatırımlar, (2) Kuzey Kıbrıs ı Pazarlamak, (3) Odak Noktaların Yaratılması (sektörler) ve (4) Yatırımların Artırılması olarak belirlenmiştir. Anılan Konferans ve 4 atölye grubunun çalışması sonucunda derlenen bilgiler bu raporda özetlenmektedir. Sözkonusu atölye çalışma grupları ile ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler aşağıda altbaşlıklar altında derlenmiştir: (1) Katılımcılar (2) Atölye Grubunun Amacı, (3) Değerlendirmeler ve (4) Öneriler. 1

2 ATÖLYE ÇALIŞMA GRUBU 1: Sürdürülebilir Kalkınma Aracı Olarak Yatırımlar Katılımcılar: Moderatör: Raportör: Konuşmacı: Mehmet Başel, Haluk Mut, Hasan Sungur, Ünal Akifler, Arcan Ekdal, Şua Saraçoğlu, Kaan Kaner, Tahir Yeşilada, Necdet Ergün, Gazi Özhan, Ömer Köseoğlu, Laik Topcan Mesutoğlu, Emete Đmge, Mustafa Besim, Fatma Güven Lisaniler, Ahmet Kofalı, Derya Beyatlı, Salih Tacan Ersümer, Osman Çağakan Ekrem Karademir Bengü Mındıkoğlu Đsmail Bozkurt Bu atölye çalışmasında üç ana hedef ortaya konmuştur: (1) Yatırımın önündeki engellerin tespiti (2) Çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve (3) Ortak anlayış ve diyalog sağlanması. Bu hedeflere ulaşabilmek için gruba sorulan temel soru; Sürdürülebilir kalkınmaya yardımcı olan mal ve hizmet üretimi sektörlerinde yerli ve yabancı yatırımın önündeki engeller, problemler, sıkıntılar nelerdir? şeklinde olmuştur. Bu soruya karşılık katılımcılar aşağıdaki hususları belirtmişlerdir. Katılımcılar bu hususları belirlerken sürdürülebilirlik kavramının sadece çevre boyutunu değil sosyal ve ekonomik boyutunu da gözönünde bulundurmuşlar ve ayrıca sürdürülebilir gelişmeyi sağlıklı büyüme olarak tanımlamışlardır. 1. Politik nedenlerden dolayı devlet dairelerinin verimsiz çalışan devlet memurları ile örgütlenmiş olması ve daireler arası koordinasyonun olmaması, 2. Kamu yönetimi vizyonunun yatırımcıların motivasyonlarını dikkate almaması, 3. Yatırım izni için bürokrasi engelinin olması ve karar mercileri arasında ise koordinasyon eksikliği olması, 4. Finansman maliyetinin yüksek olması, 5. Siyaset kurumu (popülizm, kamu yönetimi, kuralsızlık, kurumsallaşamama), 6. Devlet Politikalarının sürekliliğinin olmaması, 7. TC yardımlarının yönlendirilmesinde yaşanan çarpıklıklar, 8. Mukayeseli üstünlüğümüzün farkında olmamak ve bunun analiz edilmemiş olması, 9. Ülkesel fiziki planının olmaması ve sektörel master plan eksikliği, 10. Yatırımcının ürkmesine sebep olan hukuksal altyapı eksikliği, 11. Kurumsal engeller; bireylere göre yetersiz kurumsallaşma, 12. Yabancı yatırımcılara ülkemizi tanıtamamak, 13. Đstikrarın olmadığı bir ekonominin olması, 14. Dar görüşlü ekonomik ve siyasi yaklaşımlar, 15. Ekonominin önemini algılama eksikliği, 16. Doğa koruma, enerji tasarrufu ve su kullanımı ile ilgili ekonomik enstrüman ve yasaların olmaması, 17. Meşruiyet eksikliği; uluslararası meşruiyeti olan, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomi rejimi eksikliği, 18. Bürokrasi, 19. Üretim ve/veya servis maliyetlerindeki belirsizlikler, 20. Makro ekonomi yönetiminde koordinasyon olmayışından ekonomik hedeflerin belirgin olmaması. Tespit edilen problemler katılımcılar tarafından önem derecesine göre puanlandırılmıştır. 9 grub altında toplanan problemler önem sırasına göre: Ekonomik Vizyon ve Stateji Eksikliği, Turkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler, Planlama ve Mevzuat, Altyapı Yetersizliği, Siyasi Belirsizlik, Bürokratik Yapı, Parasal Đstikarar ve Finansal Erişim, Girdi Malzemelerideki Belirsizlik ve Đnsan Kaynakları olarak sıralanmıştır. Sözkonusu problemler içinden katılımcıların fikir birliğine vararak aşağıdaki 4 ana problemi en önemli olarak belirlemişler ve seçilen bu problemler için çözüm önerileri üretmeye çalışmışlardır. Tesbit edilen ve grup tarafından en önemli görülen, aşağıda yer alan 4 ana probleme yönelik çözümler üretilirken, ayrıca; çözümler için gerekli süre, atılacak ilk adımlar, çözüm lideri, çözüm 2

3 ortakları, gerekli işbirliği mekanizmaları, riskler, izleme göstergeleri ayrı ayrı belirlenmiş ve gerekli açıklamalar da yapılmıştır. I. Vizyonsuzluk ve ekonomik hedeflerin belirli olmaması Katılımcılar Dar görüşlü, vizyonsuz, ekonomik ve siyasi yaklaşımlar nedeniyle, ekonomi yönetiminde koordinasyonsuzluk ve ekonomik hedeflerin belirginsizliği sorununa iki çözüm önerisinde bulunmuşlardır: (1) Siyasi iradenin kararı ve desteği ile 5 yıllık kalkınma planı ve buna ilişkin yıllık programların 6 ay içerisinde hazırlanması. Bu çözüm yolu için atılacak ilk adımda siyasi iradenin oluşturulması, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı nın alınması olarak belirlenmiştir. Çözüm lideri Başbakanlık, çözüm ortakları olarak ise ilgili devlet organları, ekonominin tüm paydaşları (Sivil Toplum Örgütleri, Ekonomik Örgütler, Üniversiteler ve ilgili Kamu Kurumları olarak belirlenmiştir). Bu çözüm için önerilen işbirliği mekanizması ise Sosyal ve Ekonomik Konsey in oluşturulması olmuştur. Çözümün riski ise siyasi iradenin oluşmaması olarak tespit edilmiştir. Çözümün izlenmesinin yıllık ölçme ve değerlendirme raporları ile yapılması tasarlanmıştır. Hazırlanacak ölçme ve değerlendirme raporlarının şeffaf ve tüm nedenleri içerecek şekilde yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir. (2) Siyasi irade ile Başbakanlık bünyesinde ekonomi yönetiminin koordinasyonu ve izlemesini sağlayan resmi bir mekanizmanın 3 ay içerisinde oluşturulmasıdır. Bu çözüm için atılacak ilk adımın ise Başbakan ın bu konuda karar alarak girişim başlatması ve siyasi iradenin oluşturulması olarak ifade edilmiştir. Çözüm lideri Başbakan, çözüm ortakları ise Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı, Merkez Bankası, Kalkınma Bankası ve konu ile ilgili bakanlıklar olarak belirtilmiştir. Bunun için Başbakanlık bünyesinde bir Sekreterya oluşturulması, aylık toplantıların organize edilmesi ve raporlandırılması gerekli görülmüştür. Buradaki risk ise Bakanlıkların kendi başına buyruk hareket etmesi olarak tespit edilmiştir. Çözümün izlenmesi için toplantı kararları ile icraatların uygunluklarının tespit edilmesi önerilmiştir. Yapılan icraatlarda ekonomi gidişatı ile ilgili duyarlılığı, yapılan toplantıların, üretilen politikaların basın yolu ile kamuoyuna duyurulması gerekliliği vurgulanmıştır. II. Yardım bağımlılığı ve yardımların etkin kullanılamaması Yardımlara bağımlı ekonomi ve yardımların kullanılmasında ve yönlendirilmesinde yapılan yanlışlar sorununun çözümü için üç öneri geliştirilmiştir. (1) Yardımların en fazla 1 yıl içerisinde siyaset ve hükümetten bağımsız olarak otonom bir yapıya kavuşturulması. Bu çözümün ilk adımı olarak T.C. ve K.K.T.C. yetkililerinin ortak bir çalışma ile bu yönde karar vermesi öngörülmüştür. Çözüm lideri K.K.T.C. Cumhurbaşkanı, çözüm ortakları ise siyasi partiler, STÖ leri, medya ve akademisyenler olarak belirlenmiştir. Gerekli mekanizma ise çözüm lideri ve çözüm ortaklarının oluşturacağı ad-hoc komite çalışmaları olarak öngörülmüştür. Çözümdeki riskler; yardım merciinin uzun vadeli siyasi beklentileri ve K.K.T.C. deki çıkar gruplarının, siyasi partilerin pozisyonları ve beklentileri olarak tespit edilmiştir. Çözümün izleme göstergesi ise yapılan yardımlarla ilgili hedef ve gerçekleşmelerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması olarak ifade edilmiştir. Yapılan açıklamada ise yardımların otonom olmamasının ve siyasete bağlı olmasının üretken bir politik yapıyı engelliyor olduğu, kaynak israfına neden olduğu, yerel siyasi iradeyi çarpıttığı ve toplumsal ahlaki çöküntüye neden olduğu belirtilmiştir. (2) En fazla 1 yıl süre zarfında yardımların cari bütçeye değil yatırımlara bağlı, belli miktarda ve öngörülebilir hale getirilmesi. Bunun hayata geçirilebilmesi için ise ilk adım olarak bütçe yasasında tadilat yapılması öngörülmüştür. Çözüm lideri olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası, çözüm ortakları olarak ise iş dünyası örgütleri, bilim insanları, aydınlar ve fikir önderlerinin oluşturacağı platform, yardımı alan ve veren merciiler olarak belirlenmiştir. Đşbirliği mekanizmasında yer alacak faaliyetler ise çözüm liderinin kamuoyu oluşturması, yasa önerisi hazırlaması, meclis ve hükümetle lobi çalışması yapılması olarak ifade edilmiştir. Buradaki risk ise sendikaların ve çıkar gruplarının bu değişime direnişi olarak tespit edilmiştir. Gösterge olarak yasal tadilatın yapılıp, belirtilen çalışmaların gerçekleşmesi öngörülmüştür. (3) Yardımların en fazla bir yıl içerisinde K.K.T.C. otoriteleri inisiyatifinde, belirlenecek önceliklere göre kullanılmasının sağlanması şeklinde olmuştur. Đlk aşama ise T.C. Yardım Heyeti ndeki yetkilerin K.K.T.C. hükümetine devredilmesi olarak ifade edilmiştir. Çözüm liderinin, iş dünyası örgütleri, sendikalar, bilim insanları ve benzeri örgütlerden kurulacak sivil inisiyatif platformu, çözüm ortakları ise siyaset kurumu ve medya olarak belirlenmiştir. Sivil 3

4 inisiyatif platformunun hazırlayacağı bir ortak niyet bildirisinin hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Risk olarak ise özellikle yardım merciinin ekonomik rasyonellik dışındaki politik değerlendirmeleri ve uygulamaları belirlenmiştir. Đzleme göstergelerinin de T.C. Yardım Heyeti nin faaliyetlerinin takibi öngörülmüştür. Ancak grup üyeleri tarafından sorunun çözümü için önerilen üç çözümün eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesinin çok önem taşıdığı ifade edilmiştir. III. Alt yapı eksikliği Burada üç alt-problem üzerinde yoğunlaşılmıştır. Belirlenen alt-problemler: 1- Elektrik Üretimi Kapasite Yetersizliği Çözüm önerisi ise uzun vadede (beş yıl ve üzeri) yerli yatırımcıların yabancı yatırımcılar ile ortaklık kurmasının sağlanması ve ayrıca yapılacak yatırımlarda KTMMOB nin Mayıs 2007 de hazırlamış olduğu Enerji Politikası Sempozyumu sonuç bildirgesinin incelenerek bu çerçevede hareket edilmesi şeklinde olmuştur. Çözüm için atılacak ilk adım ekonomik analizlerle arz-talep dengesinin hesaplanması ve istatistiki bilgilerin toplanması olarak belirtilmiştir. Çözüm liderleri, Maliye Bakanlığı, KIB-TEK, Elektrik Mühendisleri Odası ve KKTC Kalkınma Bankası olarak belirlenmiş, çözüm ortakları ise KTMMOB, Elektrik Müteahhitleri Birliği, Yerel Yönetimler (Belediyeler) olarak ifade edilmiştir. Bunun için ise yasal düzenlemenin gözden geçirilmesi, yatırımcıların önünün açılması, kamunun zarar görmemesi ve gerektiğinde bazı yasal düzenlemelerin Bakanlar Kurulu tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu çözümün gerçekleşmesinde engel teşkil edecek riskler ise yasalardaki engelleyici maddelerin revize edilmemesi ve çevre maliyeti olarak belirtilmiştir. Çözümün izlenmesi için ise altı aylık süreler ile KIB-TEK in projeye yönelik gözden geçirme raporu hazırlayarak Maliye Bakanlığı na ve ilgili paydaşlara bilgi vermesi önerilmiştir. Ayrıca kamuoyunun bilgilendirilmesi ve projenin yıllık mali bütçe hesaplarına dâhil edilmesi eklenmiştir. 2- Kullanılabilir Su Miktarının Artırılması Çözüm olarak kısa (0 2 yıl) veya orta (2 5 yıl) vadede öncelikli olarak deniz suyu arıtımı yapılması ve gerekirse alternatif olarak Türkiye den su getirilmesi yoluna gidilmesi önerilmiştir. Yapılacak ilk çalışma uygun bir deniz arazisinin ayrılması, Türkiye den getirilecek taşıma suyunun mali analizinin yapılması olarak belirtilmiştir. Çözüm liderleri, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su Đşleri Dairesi ve Yerel Yönetimler olarak belirlenmiş, çözüm ortakları ise Maliye Bakanlığı, Yatırımcılar ve Su Đşleri Dairesi olarak ifade edilmiştir. Bunun için alternatiflerin kıyaslanmasında kullanılacak m 3 başına suyun ekonomik ve finansal maliyetinin yapılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Risk olarak ise uluslararası sularda tesis kurma zorluğu olarak tespit edilmiştir. Đzleme göstergesi olarak proje çalışmalarının kamuoyu ile tartışılması belirtilmiştir. Proje raporlarının belirli periyotlarda hazırlanması gerekliliği ilave edilmiştir. 3- Ulaşım ve Taşımacılık Çözüm olarak uzun vadede (5 yıl ve üzeri) eski demir yolu hattının kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ve alternatif projelerin hazırlanması önerilmiştir. Đlk aşamada kamulaştırma zorluklarının göz önünde bulundurularak, kamuoyu araştırması ile alternatif projeler için yeni güzergah belirlemesine gidilmesi öngörülmüştür. Karayolları Dairesi liderliğinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; Maliye Bakanlığı ve Đçişleri Bakanlığı ortaklığı ile gerçekleştirilmesi ve dış yatırım gerekliliği ortaya konmuştur. Burada belirlenen risk ise gerekli yolcu ve yük potansiyelinin olmaması olmuştur. Gösterge ise bu talebin kamuoyu tarafından desteklenmesi ve benimsenmesi olarak ifade edilmiştir. Ayrıca siyasi partilerin bu konuyu benimsemelerinin gerekliliği de vurgulanmıştır. IV. Planlama ve mevzuat ile ilgili problemler Bu gruptaki katılımcılar, planlama ve mevzuat ile ilgili yaşanan problemler üzerine yoğunlaşarak üç alt problem belirlemiş ve bunlar için çözüm önerileri geliştirmişlerdir. 1- Ülkeye gelen dış ülke kaynaklı emlak alıcılarının kalitesinin düşmesi ve çıkan ürünlerin birbiriyle çelişmesi sonucu turizm sektörüne dolaylı negatif etkileri. 4

5 Çözüm olarak; günümüzde orta ve düşük gelir grubuna hitap eden konut üretiminin, daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması önerilmiştir. Bunun gerçekleştirilmesinde; araştırmalar ve yasal düzenlemelerin kısa (0 2 yıl) vadede, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinin orta vadede (2 5 yıl), izleme ve düzenleme yöntemlerinin belirlenmesinin ise uzun vadede (5 yıl ve üzeri) yapılması tasarlanmıştır. Çözümün ilk aşaması olarak ülkedeki tüketici kalitesinin ve mozaiğinin araştırılıp belirlenmesi olarak kaydedilmiştir. Çözüm lideri Đçişleri Bakanlığı, çözüm ortakları ve işbirliği mekanizmaları ise Şehir Planlama Dairesi, Emlakçılar Birliği, Müteahhitler Birliği, Kaymakamlıklar ve Belediyeler olarak belirlenmiştir. Burada öngörülen risk ise hedeflerin müşteri kitlesine ulaşılamaması olmuştur. 2-Planlama ve çevre koruma kararlarının özel mülkiyet hakları üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve dolayısı ile belirsizlikler oluşmakta, bunlar da yatırım ve mal sahiplerini ürkütmekte ve yatırım riskini artırmaktadır. Çözüm olarak planlama ve çevre koruma kararları ile özel mülkiyet hakları üzerindeki kısıtlama ve değer artışının dengelenmesi ve piyasanın teşvik edilmesi için düzenleme yapılması önerilmiştir. Kısa (0 2 yıl) dönemde ŞPD ile özel sektör arasında çalışma komisyonu kurulması, orta vadede (2 5 yıl) sistemin yapısal çerçevesinin oluşturulması ve uzun vadede (5 yıl ve üzeri) uygulamaya geçilmesi öngörülmüştür. Đlk olarak 2 ay içerisinde komisyon (devlet, özel sektör, üniversite, AB) kurulmalıdır. Çözüm lideri YAGA, çözüm ortakları olarak ise özel sektör temsilcisi, ŞPD, DPÖ, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, mesleki STÖ, TC ve AB temsilcileri olarak belirtilmiştir. Bunun için ise araştırma yapılması, saptamaların ortaya konması, yerel koşullara adaptasyon ve mevzuat oluşturulması önerilmiştir. Risk ise siyasi irade eksikliği ve karşılıklı güvensizlik olarak tespit edilmiştir. Đzleme göstergeleri olarak; 2 ay içerisinde komisyonun kurulması, 6 ay içerisinde araştırma konularının belirlenmesi ve ülke konularına göre düzenleme alanlarının kesinleştirilmesi olmuştur. 3-Gelişmelerin çarpık olması, ülkenin farklı bölgeleri arasında, mülkiyet üzerinde, yatırım veya gelişmenin ne olacağı, nasıl olacağı konusunda istikrarsızlık ve belirsizlik yaratması. Çözüm olarak ülkesel fiziki planın hazırlanması önerilmiştir. Kısa vadede çalışma grubunun kurulması, bütçenin tasarlanması, ilk önerilerin saptanması, orta vadede katılımın sağlanması ve uzun vadede uygulama mekanizma ve ayrıntılarının oluşturulması olarak belirlenmiştir. Đlk adımda bütçenin hazırlanması ve çalışma grubunun oluşturulması tasarlanmıştır. Çözüm lideri Đçişleri Bakanlığı, çözüm ortakları ŞPD, Belediyeler, Sektörel Devlet Kuruluşları, Özel Sektör, STK ve benzeri meslek kuruluşları olarak ifade edilmiştir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için ise katılımcılığın ve ortaklaşa karar üretmenin gerektiği söylenmiştir. Riskler; bütçe eksikliği, siyasi irade eksikliği, karşılıklı güvensizlik, kalifiye meslek ve uzman eksikliği olarak tespit edilmiştir. Đzleme göstergeleri ise bütçede bütçe plancısının var olması ve sivil toplumun (2 ay sonra) sürece dâhil edilmesi olarak ifade edilmiştir. 5

6 ATÖLYE ÇALIŞMA GRUBU 2: Kuzey Kıbrıs ı Pazarlamak Katılımcılar: Moderatör: Raportör: Konuşmacı: Dilek Orhon, Ozan Razı, Yücem Rasımoğlu, Salih Kasap, Göksel Saydam, Halil Nadiri, Veli Beidoğlu, Sarp Sartel, Nuri Tilgen, Niyazi Öykener, Sami Güdenoğlu, Işık K. Oray Anıl Yılmaz Cemre Erel Reha Arar Bu atölye çalışması üç amaç gütmüştür: (1) Ülkeye yatırım yapmanın avantajları (2) Ülkeye yatırım yapmanın dezavantajlarını belirleyerek, (3) Mevcut durumdan ve önümüzdeki fırsatlardan hareketle Kuzey Kıbrıs için bir yatırım pazarlama stratejisi ortaya koymak. I. Ülkeye Yatırım Yapmanın Avantajları Yapılan çalışmaya göre, Kuzey Kıbrıs ta yatırım yapmanın avantajları arasında gösterilen faktörlerden bir tanesi ve en önemlisi ülkenin gelişme potansiyeli olmuştur. Bu başlık altında katılımcılar Kuzey Kıbrıs ta yatırım konusundaki açlığın ve Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne üye olma ihtimalinin Kuzey Kıbrıs ı pazarlamada kullanılabilecek olumlu yönler olduğunu vurguladılar. Buna ilave olarak, Kıbrıs ın ada olması nedeniyle deniz ve denizin sağladığı imkanların ve balıkçılık sektöründeki potansiyelin de yatırımlar açısından büyük önem arz ettiği tespit edilmiştir. Kıbrıs için bir diğer avantaj ise adanın coğrafi konumu olarak gösterilmiştir; bu çerçevede, Akdeniz in çok stratejik bir noktasında bulunuyor olmasının, ülke için potansiyel yatırım ve yatırımcılar açısından büyük önem taşıdığı belirlenmiştir. Bunlara ilave olarak, ülkedeki tarih, kültür ve iklimin ülkeyi tanıtmak açısından avantaj olduğu tespit edilmiştir. Ülkede yapılması olası olan yatırımların sektörel bazda incelenmesi sonucu ise, özellikle Turizm için önem taşıyan bir faktör olan yatırım alanlarının bakir olmasının önemi de ayrıca vurgulanmıştır. II. Ülkeye Yatırım Yapmanın Dezavantajları Kuzey Kıbrıs ın pazarlanmasının önünde ne gibi engellerin olduğu konusu irdelenmiştir. Buna bağlı olarak katılımcılar tarafından tespit edilen dezavantajların başında bürokrasi ve mevzuat ile ilgili problemler öne çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs ta bürokratik engeller, kamudaki inisiyatifsizlik, mevzuat yetersizliği ve korumacılık gibi faktörlerler ülkenin yurtdışına doğru bir imaj ile tanıtılmasının, yatırımların ülkeye çekilmesinin önündeki en önemli sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ilave olarak, ülkemizin mevcut durumundan kaynaklanan siyasi belirsizliğin, pazarlamada önemli bir dezavantaj olduğu ve Kuzey Kıbrıs ın dünyadaki tanınmamışlığının ve ulaşım sorununun negatif etkileri olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, ülkedeki mevcut belirsizlik ve istikrarsızlığın yatırımlar için büyük bir dezavantaj olduğu ve ayrıca küçük ölçekli olunması ve bu çerçevede bunun da maliyetleri artırıcı etkisi de çıkan dezavantajlar arasındaydı. III. Yatırım Pazarlama Stratejisi: Çözüm Önerileri Avantajların ve dezavantajların belirlenmesinin ardından, grup çalışmalarında mevcut problemler ve yatırımların önünde engel teşkil eden unsurların nasıl çözülebileceği ile ilgili çözüm önerileri geliştirilmiştir. Hangi kurumun çözüm konusunda inisiyatif alabileceği ve çözümün gerçekleşmesinin önündeki engeller belirlenmiştir. Kuzey Kıbrıs ın doğru bir imaj ile yurtdışına tanıtılmasında Eğitim, Turizm, Doğa, Kültür ve Tarih gibi birçok etkenin önemli olabileceği saptanmıştır. Bununla ilişkili olarak, 1. Bilim adamları (özellikle tıp), sanayici ve ticaret grupları ile uçuş destinasyonlarındaki turistler, öğrenci ve öğrenci ailelerinin hedef alınması, 2. Turizm Bakanlığı bünyesinde geniş katılımlı bir Tanıtma Konseyi oluşturulması. Bu konseyin Devlet bünyesinde oluşturulmasını ancak başına bağımsız ve konusunda uzman birisinin atanmasını öneren katılımcılar, belli Bakanlık ve kurumların da (Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ticaret Odası gibi) bu konseyde temsilci bulundurmalarını öngörmüşlerdir. Bu konseyin oluşumu ile doğru planlama ve pazarlamanın yapılabileceği ve böylelikle Kuzey Kıbrıs ın dünyaya doğru bir imaj ile duyurulabileceği bildirildi. 6

7 Sunulan çözüm önerisinin Hava ve Deniz yolları gibi ilgili kuruluşların ve dünyayı tanıyan Kıbrıslı Türklerin önderliği ile gerçekleşebileceğini düşünen katılımcılar, bu konuda kısa süre içerisinde de sonuca varılabileceğini öngörmüşlerdir. Bu yöntem ile ulaşılacak olan çözümün önünde engellerin en önemlilerinin mevzuat-bütçe kısıtlamaları, istikrarsızlık, kurumsallaşamama olduğu ve ayrıca alt yapı yetersizliklerinin de önemli engeller olduğu tespiti yapılmıştır. Ayrıca bu konuda, Kıbrıs sorununun da önemli bir risk teşkil ettiği belirtilmiştir. Sunulan bir diğer çözüm önerisinde ise, Kuzey Kıbrıs ın pazarlanmasında genç ve dinamik olduğunu ortaya koyan bir imajın oluşturulması gerekliliği belirtilmiştir. Avantaj olarak gösterilen keşfedilmemiş bir doğa, kültür ve tarih faktörlerinin kullanılarak ürün geliştirilmesi ve niş yatırımların saptanması gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs ın mevcut durumda, ülkenin kalkınması için niş yatırımlara ihtiyacı olduğu saptanmış ve bu yönde acilen yapılacak çalışmaların önemi vurgulanmıştır. Bu yönde yapılacak çalışmaların duyurulmasının ve Kuzey Kıbrıs ın tanıtılmasının önemi ortaya konmuştur. Sansasyonel çağrışımlı medya kullanımının ve internete dayalı pazarlama çalışmasının uygun olacağı öngörülmüştür. Ayrıca tanıtım yapılacak olan sektörün iyi belirlenmesi gerektiği saptanmış ve şirketlere yönelik doğru ve yaygın tanıtımların daha uygun olacağı bildirilmiştir. Uzun vadede (+5 yıl) neticeye ulaşılması beklenen bu yöntemde özel sektörün önemi vurgulanmış ve bürokrasi ve yasal mevzuatın engel teşkil edebileceği belirtilmiştir. Risk olarak ise yine Kıbrıs sorunu ve belirsizlik gösterilmiştir. Sunulan bir diğer çözüm önerisinde ise, Kuzey Kıbrıs ın sunumunun yatırımcılar baş tacımızdır olması gerektiği belirtilmiştir. Kuzey Kıbrıs ın vergi teşvik ve avantajları, uygun altyapı imkanları, güvenli yatırım ortamı, nitelikli insan gücü, bürokratik kolaylıklar ve uygun yasal mevzuat oluşturularak konumlandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Hedef gruplar ile hedef yatırımcıların belirlenmesi yoluyla imkan yaratılmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu yatırımcıların belirlenmesinde; 1. Hizmet Sektörü (ticaret ve finansman, turizm, eğitim, sağlık) 2. Serbest Bölgeler 3. Deniz ve Balıkçılık Sektörü nün önemli olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanında, hedef yatırımcı grupları için uygun pazarlamanın geliştirilmesi ve somut hedeflerin belirlenmesi önerilmiştir. Kuzey Kıbrıs ın yatırımcılara duyurulması için kullanılması öngörülen iletişim araçları ise; 1. Kişisel satış (yatırımcıya uygun pazarlama dosyası, referans yatırımcıların kullanılması), 2. Görsel ve yazılı el kitabı, 3. Medyanın bilgilendirilmesi, 4. Yatırımcıya bilgi veren fuarlar, 5. Internet marketing, 6. Hedef yatırımcı grupları için uygun pazarlama, Bu konudaki sorunların orta ve uzun vadede çözümlenebileceği ve bu konuda ise YAGA, DPÖ, Kalkınma Bankası, finansal kurumlar, üniversiteler ve siyasi erkin belirleyici olacağı belirtilmiştir. Bu konuda destek olabilecek kurumların ise dış yatırım ajansları ve dış ticaret müşavirlikleri olduğu ancak buna engel olarak bürokrasi, mevcut altyapı, siyaset ve mevzuat eksikliği gösterilmiştir. En önemli risk ise Kıbrıs sorunu olarak vurgulanmıştır. 7

8 ATÖLYE ÇALIŞMA GRUBU 3: Odak Noktaların Yaratılması Katılımcılar: Moderatör: Raportör: Konuşmacı: Cem Tanova, Ramazan Gündoğdu, Ahmet Midem, Durmuş Erçakıca, Belgin Eminer, Ödül Muhtaroğlu, Vasfi Candan, Nazif Çataloğlu, Ziynet Şah, Ali Gürsoy, Nalan Tunga, Mine Yücel, Hasret Benar, Cenap Turgut Volkan Erkan Ahmet Saydam Hasan Onalt Bu atölye grubunun amacı, Hangi sektör/alt sektör yatırımlarına yönelmeliyiz, Neden? sorusuna cevap bulmaktır. Katılımcılar tarafından belirtilen sektörler ise Hizmet Sektörlerinden: Ulaştırma, Turizm, Sağlık, Eğitim, Yazılım sektörü, Đnşaat ile Tarım ve Enerji gibi altyapı sektörleri olmuş ve bunlar arasından daha sonra yapılan değerlendirmede, Turizm ve Sağlık turizmi sektörleri, Eğitim sektörü, Tarım ve Enerji sektörü öne çıkmıştır. Ulaştırmanın ise önemi itibariyle diğer sektörler ile ve özellikle turizm ile ilişkisi dikkate alınarak geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu çerçevede, anılan sektörlere ilişkin grup değerlendirmeleri şu şekilde ortaya konmuştur: I. Turizm ve Sağlık Turizmi Sektörleri Turizmde özellikle kitle turizmi yerine sağlık turizmine ve yaşlılara yönelik huzurevi/bakımevi yatırımlarına yönelinmesinin uygun olacağı ortaya konmuştur. Ülkenin ikliminin uygunluğu ve özel ilgi turizmi potansiyeli üzerinde duruldu. Bilhassa kış dönemlerini canlandırmak amacıyla spor turizmi ve golf turizminin ülkeye kaynak sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca zengin turistleri çekmeye yönelik çalışmalara yoğunluk verilmesi görüşü savunulmaktadır. Ülkemizin isminin halihazırda bir marka oluşu, kendine ait yemek kültürü bulunması ve Akdeniz in diğer denizlere olan yakınlığı üstünlüklerimiz olarak ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak bir çözüm durumunda, Dünya da oluşacak olan merak sebebiyle turist akınına uğrama olasılığına karşı şimdiden yatırımların yapılması gerektiği saptanmıştır. Yapılacak olan yatırımların ise etkin ve iyi bir toplu taşımacılık sistemiyle desteklenmesi gerektiği de ifade edilmiştir. Ulaştırma ayağında lüks yolcu gemileri (cruise), lüks yat turları ile turistlerin hedeflenmesi önemli görülmüştür ve özellikle marinaların, yatların öne çıkması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun gerçekleşebilmesi için ise yerli veya yabancı yatırımcıların kruvaze gemi yanaşma iskeleleri için yatırım yapmaları önerilmiş ve böylece çarşıların ve esnafın bu yönde gelişebileceği savunulmuştur. Kuzey Kıbrıs ta 2 veya 3 adet yat kapasiteli marinalara ihtiyaç duyulduğu ve bu yönde yatırımların teşvik edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Burada önemli olan husus ise Kıbrıs ın yat rotalarının üzerinde bulunması ve Türkiye den ayrılan yatların Akdeniz de bir durağa ihtiyaç duymalarıdır. Kıbrıs ın deniz taşımacılığı için uygun merkezi bir konumda oluşu ve Dünya Yat Rallisi Organizasyonu nda bulunması yat ve marinacılık için yatırımların artırılması için yeterli sebepler olarak belirtilmiştir. Sağlık sektöründe, öncelikle iç ve dış talebe hizmet edecek yatırımların yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca sağlık turizmini paketler halinde (konaklama, operasyon, yemek vs.) geliştirerek diğer ülkelerdeki insanların da buraya çekilmesi için çalışılması gerekliliği vurgulanmıştır (özellikle Kalp ve Damar hastalıkları alanının çalışılması önerilmiştir). Bazı katılımcılara göre Arap ülkelerindeki yatırımcıların ülkemize daha yakın bir kültürde oldukları dikkate alınarak gelmelerinin daha olası olduğu hususu vurgulanmıştır. Özellikle Dubai ve Kuveyt in hedeflenmesi belirtilmiştir. Bu hizmetin de kaliteli, AB standardlarında olması ve çok iyi doktorların ve elemanların getirilmesi ve yetiştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Birçok ülkede çeşitli sebeplerden dolayı (dini baskı, politik tercihler vs. ) pratiğe geçilemeyen sağlık alt-sektörlerinin olduğu ve bunların KKTC ne getirilmesi için çalışmalar yapılması da önerilmiştir. Kendi ülkemizdeki kaynakların diğer ülkelere aktarılmaması ve daha iyi servislerle sağlık turizm yatırımcılarının burada yatırım yapmaları için önünün açılması gerekliliği katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. 8

9 II. Eğitim Sektörü Eğitim sektöründen paydaşlar öncelikle KKTC nde bulunan Üniversitelerden bahsetmişlerdir. Kuzey Kıbrıs ta şu anda bulunan 6 (yakında ĐTÜ ile 7 olacak) Üniversitenin rahatlıkla yerli eğitilmiş eleman sağlayacağı ve bunun yanında öğrenci turizmi yapılarak ülkenin para kazanacağı ve bu pastadan ülkenin büyük pay alabileceği iddia edilmiştir. Ancak eğitim seviyesinin kalitesinin kesinlikle yükseltilmesi ve bir standarda ulaştırılmasının gerekli olduğu da vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra yabancı dil okullarının açılması için yabancı veya yerli yatırımcıların yönlendirilmesi ve buralarda Đngilizce dilinin yanısıra rekabet gücünü artırıcı dillerin de eğitimine başlanılması paydaşlar tarafından belirtilmiştir. Yapılacak olan yeni yatırımların ve halihazırda yapılmış olan yatırımların piyasanın ihtiyacına yönelik eleman yetiştirmesi ve ara eleman sıkıntısını ortadan kaldırmasının hedeflenmesinin de önemi ortaya konmuştur. III. Tarım ve Enerji Sektörü Enerji Sektörü Katılımcılar tarafından enerji sektörüne (üretim ve dağıtım) yap-işlet-devret metoduyla yatırımcı çekilmesinin önemine değinilmiştir. Özellikle AB ne uyum sürecinde olmamızdan dolayı yenilenebilir enerji yatırımlarına yabancı yatırımcıların çekilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunların içerisinde iklimimizden dolayı güneş enerjisinin uygun olacağı ancak bu tür enerji üretiminin pahalı ve yatırımın uzun dönemde kazanç sağlayacağı ifade edilmiştir. Coğrafi konumumuz itibariyle belirli bölgelerde rüzgar enerjisinden de yararlanabilineceği (Kantara ve Koruçam Bölgeleri) belirtilmiştir. Ada oluşumuzdan ötürü denizden su arıtımı yaparak su elde edilebileceğine de vurgu yapılmıştır. Fakat buna karşı tez olarak su arıtımının denizde kirliliğe sebebiyet verebileceği de savunulmuştur. Katılımcılara göre enerji üretimi için yatırım yapılabilecek kamu alanlarının fazlalığı ülkemiz açısından üstünlüğümüz olarak ortaya çıkmıştır. AB ve Türkiye nin çevre ve altyapı projelerine destek fonları sunması ise enerji sektörünün geliştirilmesi için fırsat olarak ortaya konmuştur. Bunun yanında siyasi durumdaki belirsizlik, ambargolar ve makro-ekonomik tutarsızlık bu konuda ülkenin önündeki engeller olarak belirtilmiştir. Yasal altyapı eksikliğini ve sektörün devlet tekelinde olmasını ise diğer bir engel olarak değerlendirmişlerdir. Su sorunu ile ilgili olarak devlette tek bir otoritenin olmaması başka bir engel olarak görülmüştür. IV. Tarım Sektörü Tarım sektörü üzerinde yapılan tartışmalar sonucunda üretimin ve ihracatın küçük ölçekli kaliteli üretimlere yönelinmesine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle bu alana yerli yatırımcıların yatırım yapabileceği belirtilirken üzümcülüğe de eğilinmesi gerektiği savunulmuştur. Ülkemize has bir üzüm çeşidi olan Verigo nun ihracatına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği paydaşlar tarafından uzlaşılan bir konudur. Organik tarımın tüm dünyada yükselme eğiliminde olması bu alanda üretimin yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra ülkemizde patates üreticiliğinin varoluşu düşünülerek dondurulmuş parmak patates üretiminin yapılabileceği savunulmuştur. Tarım sektörü tartışmalarının yanında balıkçılık sektöründe, ülkenin sunduğu ilave fırsatlar ve güçlü yönler de dikkate getirilmiştir. Çıkan sonuçta, balıkçılık sektöründeki ilgili mevzuatların biran önce çıkması gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle Karpaz burnundan geçen göç balıklarının ihracattaki dünya pazar payı gözönüne alındığında, yerli üreticilerin bu fırsatlardan faydalanmasına olanak tanınması gerektiği belirlenmiştir. Diğer üretim alt sektörlerinde neler yapılabileceği konusunda ise ülkemizin ada olmasından dolayı ağır sanayi şansının olası görülmediği ve elektronik araç ve gereç üretiminin geliştirilebileceği vurgulanmıştır. Gıda sektöründe gelişme sağlanabileceği fikri de öne sürülmüştür. Yerli yatırımcıların otellere, casino ve restoranlara gıda sağlamak için yatırımlarda bulunabileceği benimsenmiştir. Özellikle servis endüstrisinin geliştirilmesinin ülkeye büyük fayda sağlayacağı belirtilerek bunun da bankacılık, finans ve teknoloji üzerine olmasının uygun olacağı vurgulanmıştır. Konut sektörünün gelişmesi konusunda ise ulaşım sektörünün geliştirilmesine müteakip sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasınındaha uyguni olacağı belirtilmiştir.. 9

10 ATÖLYE ÇALIŞMASI GRUBU 4: Yatırımların Artırılması Katılımcılar: Moderatör: Raportör: Konuşmacı: Mehmet Ceylanlı, Sadık Şah, Nalan Nazlı, Öcal Erten, Öntaç Düzgün, Mustafa Noyan, Mustafa Gündüz, Özge Özler, Teberrüken Uluçay, Güray Haksever Ömer Gökçekuş Mehmet Yıldırım Alpay Avşaroğlu Bu atölye grubu çalışmasında üç konu üzerinde durulmuştur. (1) Yatırım Đkliminin Đyileştirilmesi. Yatırımların artırılması ve sürekli olması için, nasıl bir ortama ihtiyaç vardır? (2) Teşvikler. Teşviklerin rolü ve teşviklerin etkinliği ne olmalıdır? (3) Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) yatırımcılara yardımcı olmak için nasıl bir yol izlemeli? I. Yatırım Đkliminin Đyileştirilmesi Öncelikle, yatırım ikliminin iyileştirilmesi gerektiği ve bunun ne şekilde ele alınarak düzeltilmesi gerektiği konusu tartışılmıştır. Bu konuda yapılan tespitler 9 başlık altında sıralanmıştır: 1. Ticari sorunların çözülmesine yönelik mekanizmaların eksikliği. Bu mekanizmaların yeterli olmamasının önemli bir engel olduğu ve Đhtisas Mahkemeleri, tahkim uygulaması gibi konularda çalışmaların yararlı olacağı öngörülmüştür.. 2. Yatırıma ayrılabilecek alanların yani envanterinin tespit edilememesi. Envanterin olmamasının yatırımların önünde bir engel olduğu tespit edilmiştir. Envanterin süratle çıkarılması gerekliliği belirtilmiştir. 3. Sektörel Değerlendirme Eksikliği. Sektör ve yatırım çeşitliliği acısından ekonomide eksiklikler olduğu belirtilerekfarklı alanlarda fizibil yatırımların desteklenerek özendirilmesi gerekliliği ortaya konmuştur. 4. Sanayi Bölgeleri ile ilgili problemler. Bu konuda üç husus ortaya atılmıştır. Bunlar, sanayi bölgelerinin kompozisyonu, altyapısı ve dağıtılmasıdır. 5. Yasal Düzenlemelerin eksikliği. Grup, rekabetin korunması, tahkim, patent, telif hakları ve şirketler hukuku ile muhasebe sistemlerinin eksikliğine veya etkin olmayışına vurgu yapmıştır. 6. Fiziki altyapı eksikliği. Bu konuda özellikle eğitim ve bilişim teknolojileri ile ilgili altyapı çalışmalarının yapılmasının sözkonusu sektörlerin gelişmesi için gereklilik olduğu ortaya konmuştur. 7. Kamu ve özel sektör arasındaki ilişkilerin çarpıklığı. Bu sektörlerde çalışanların maaş ve sosyal güvenlik haklarında büyük bir farklılık olduğu kamu sektörünün yüksek maaş ve daha iyi sosyal güvenlik sunması ve iş güvencesi nedeniyle özel sektörün gelişimine engel olduğu tespiti yapılmıştır. 8. Finans sektörü ile ilgili sorunlar. Finans sektörünün mevcut haliyle yatırımcının ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayamadığı, ülkedeki mevduatın ülke içindeki yatırımlara yönlenemediğini ve ayrıca kredilerin faiz ve vadelerinin ise uygun olmadığı belirtilmiştir. 9. Đstatistiki bilgi yokluğu ve mevcut bilgilere ulaşım zorluğu. Yatırımcının sağlıklı verilere ulaşmasının önemi vurgulanmıştır. Đkinci aşamada, küçük bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket üç konuda ne düşünüldüğünü daha iyi anlamaya yönelik olarak dizayn edilmiştir: (1) Katılımcılar yatırım iklimi ile ilgili yukarıdakileri önem sırasına göre listelemiştir. (2) Sorunun (a) konuyla ilgili yasal düzenlemelerin olmaması, (b) mevzuatın karışık, kuralların anlaşılır olmaması, yoksa (c) iyi uygulanmamasından mı kaynaklandığını belirtmişlerdir. (3) Bu sorunun kısa (ortalama bir yıl), orta (3 5 yıl), uzun (5 10 yıl) vadede mi çözülebileceğini öngörmüşlerdir. Yukarıda belirtilen rekabetin korunması, tahkim, patent, telif hakları ve şirketler hukuku ile muhasebe sistemleri gibi yasal düzenlemelerin eksikliği en önemli sorun olarak ortaya 10

11 konmuştur. Finans sektöründeki zorluklar ile ticari sorunları çözecek mekanizmaların olmaması konuları ise sırasıyla ikinci ve üçüncü önemli konu olarak belirtilmiştir. Bu sorunların sebebine gelindiğinde ise, katılımcılar, rekabetin korunması, tahkim ve patent, telif haklarına ilişkin hiç bir Yasal Düzenlemenin (mevzuatının) olmadığını vurgulamıştır. Đkinci sorun olan finans sektörü ve Ticari Sorunları Çözecek Mekanizmalarda ise sebebin mevzuat karmaşıklığı olduğu belirtilmiştir. Finans Sektöründeki zorluğun ise uygun koşullu kredilerin uygulamada yeterli olmaması olarak vurgulanmıştır. Üçüncü aşamada, katılımcılar bu sorunların ne kadar zamanda, kimlerin katılıimı, kimin koordinasyonu ile ve ne şekilde çözüleceğine ilişkin hususları da ortaya koymuşlardır. Buna göre; 1. Yasal Düzenlemeler Bu bağlamda rekabet yasasının meclis komitesinin gündeminde olduğu ve 3 ay içerisinde yasalaşacağı öngörülmüştür. Anti-damping konusunun rekabet yasası kapsamında muhakkak değerlendirilmesi gerektiği ayrıca ifade edilmiştir. Tahkim yasasıyla ilgili ise kamu ve özel sektörün 12 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu altında bir taslak hazırlaması öngörülmüştür. Ticaret ve Sanayi odaları ile ilgili kesimlerin bu çalışmaya katılımının önemi vurgulanmıştır. Yasal düzenleme gereksinimi taşıyan Patent ve Telif Hakları konusunda ise kapsamlı bir tasarının hazırlığının 9 ay içerisinde yapılması öngörülmüştür. 2. Finans Sektörü Finans sektöründe plase edilen kredi miktarının artırılması için şirket bilançolarının şeffaflandırılması ve muhasebe standartlarının AB ye uygun şekilde güncelleştirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların 6 ay içerisinde durum tespit ve önerilerini içeren bir rapor hazırlaması öngörülmüştür. Buna ilave olarak faiz ve vade koşullarının iyileştirilebilmesi için Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve Maliye Bakanlığı ile istişare yapılarak 1 ay içerisinde öneri raporu sunulması önerilmiştir. 3. Ticari Sorunları Çözecek Mekanizmalar Ticari sorunları çözme konusunda ise ilgili yasaların güncelleştirilmesi, mahkeme yargı sürecinin daha işlevsel ve etkin hale getirilmesi, yargı sonuçlarının uygulanmasının etkinleştirilmesi ve süratlendirilmesi, ticari anlaşmazlıkların davasız hali mekanizmalarının yaratılması gerekliliği vurgulanmıştır. Bununla ilgili Ekonomi ve Turizm Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarla 6 ay içerisinde yapılması gerekenlerle ilgili bir tespit raporu hazırlaması öngörülmüştür. II. Teşvikler Yatırım ikliminin düzeltilmesinin tek başına yeterli olmayacağı tespitini yapan grup, yatırımcıları çekmek için yeterli bir teşvik sistemi olup olmadığı, var olan teşvik sisteminin durumu konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Mevcut teşvik sistemimizle ilgili ortaya konan ve 16 adet olarak listelenen sorunlardan en önemlileri aşağıdaki gibidir: 1. Teşvik sisteminin etkin olmaması, 2. Teşviklerin verilmesinde keyfilik ve sistemsizlik, 3. Tahsislere ilişkin sözleşmelerde yaptırım eksikliği, ve ayrıca arazi teşviklerinin dağıtımında kuralların net olarak ortaya konmaması. Tahsis edilen arazi üzerinde yatırımına başlamayan, bitirmeyen veya ülke çıkarlarına ters düşen yatırımcıların sözleşmelerinin iptalinin sözleşmelerin yapılış tarzından dolayı çok zor olması, 4. Eğitim sektöründeki teşviklerin ara eleman yetiştirmeye katkı sağlayacak şekilde olmaması. Bu çerçevede, ülkenin yatırım stratejisi paralelinde tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacının teşvikler sayesinde elde edilmesi sağlanmalıdır. Teşvik sistemimizle ilgili listenen öneriler ise; 11

12 1. Mevcut teşvik sisteminin gözden geçirilip etkinleştirilmesinin sağlanması, 2. Genç yatırımcılar için prosedürlerin kolaylaştırılıp girişimcilerin önünün açılması ve kredi imkanlarının projenin fizibilitesine göre verilmesini sağlamak 3. Teşvik talep etmeyen yatırımcının daha etkin denetlenmesi ve belirli kriterlerin aranması. Gerekli izin ve denetleme işlemlerinin daha etkin yapılmasının sağlanması. 4. Arazi dağıtımlarıyla ilgili şartname ve kuralların etkin belirlenmesi, denetlenmesi ve riayet edilmemesi halinde iptalinin sağlanması. Arazi dağıtımlarında rant sağlanmaması için arazi dağıtımlarıyla ilgili şartname ve kuralların etkin belirlenmesi, denetlenmesi ve riayet edilmediğinde iptalinin sağlanması. Arazi dağıtımlarında rant sağlanma sisteminin önüne geçilmesi. Arazi kirasının işletmeye alındıktan sonra toplanması. Kamu arazilerinin öncelikli yörelerde verilmesinin teşvik edilmesi. 5. Mevcut üretimlere yönelik ihracat sorunlarını aşmak için belirlenecek sektörlerdeki ürünlerin dünya pazarındaki talebe göre geliştirilip ihraç edilmesinin sağlanması gerekmektedir. 6. Üniversitelere verilen teşviklerde eğitim kalite performansının denetlenmesi. Orta ve lise dengi okulların teşviklendirilmesinin sağlanması. Kamu okullarının eğitim kalitesinin artırılması. 7. Süresiz tahsislerin önüne geçilip etkin ve başarılı yatırımları özendirmenin sağlanması. 8. Uzlaşmazlık durumlarında kontratların yaptırım gücünün gerekli yasalar ve ihtisas mahkemeleri sayesinde artırılması. 9. Teşvik prosedürünün yatırımcının zaman ve diğer değişken koşul ve risklerinden ötürü kısaltılarak daha hızlı biz zemin üzerinde ilerlemesinin sağlanması. 10. Mevcut teşviklerin birbiriyle çakışmasını önleyip teşvikler ve ilgili kurumlar arası koordinasyonun sağlanması. 11. Ulaştırma maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı ihracatındış pazarda rekabet etmesinin daha da güçleşmesi. 12. Sanayi bölgelerinde sunulan olanak ve imkanların diğer arazilerde benzeri yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sunulmaması/ çifte standart uygulanması. III. YAGA Ne Yapmalı? Đyi bir yatırım iklimi ve etkin bir teşvik sisteminin önemli unsurlar olduğu açıktır. Buna ilave olarak yatırımcıların işlerinin daha hızlı ve zamanlı bir şekilde yapılmasının önemi üzerinde duran katılımcılar, YAGA nın yatırımcılara nasıl yardım edeceği konusunda, aşağıdaki 9 hususu öne çıkarmışlardır: 1. Yerli yatırımcının dış pazara ulaştırılması. 2. Sektörlerin fiziki altyapı ve yasal olarak gerekli düzenlenmelerinin hayata geçmesine önayak olmak. 3. Yatırımcıya ve topluma güven vermek ve bu bağlamda çalışmalar yürütmek. 4. Yatırım stratejisi paralelinde yatırımcıyı bölgesel ve sektörel bazda yönlendirmek ve bu doğrultuda verilecek teşvikleri desteklemek ve denetlemek. 5. Road-showlar (yurtiçi ve yurtdışı tanıtım) yapılması ve bunun için iyi bir stratejik hazırlığın yapılması. 6. Yabancı yatırımcıların neden KKTC yi seçmelerine yönelik çalışmalar yapmak. Ülkesel çekiciliğin artırılmasına önayak olmak. Öngörülebilir olmak ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak. 7. Tüm bürokratik işlemlerin One Stop Agency olarak YAGA tarafından yapılması. 8. Esnek, pragmatik ve gerçekçi bir politika izlemek. 9. Rekabetçi ve kavgacı bir ortamdan işbirliği kültürüne dayalı bir ortama geçmek ve gelişmiş ülkelerdeki gibi kurulması gereken diğer üst kurullara örnek teşkil etmek. 12

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Yatırım Đklimi Atölye Çalışması Raporu

Yatırım Đklimi Atölye Çalışması Raporu Yatırım Đklimi Atölye Çalışması Raporu Kuzey Kıbrıs için Geliştirilen Yatırım Yönlendirme ve Tanıtım Stratejisinin bir ürünüdür. Page 1 of 8 1.Giriş 1.1. Atölye Çalışmasının Amacı Atölye çalışmasının amacı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. www.gmo.org.tr GEMİ İNŞAA&TASARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. www.gmo.org.tr GEMİ İNŞAA&TASARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK ENDAZE TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisinin özel sayısıdır. Gemi Mühendisleri Odası üyelerine faks ve e-posta yolu ile iletilir. Ulaşmasını istediğiniz faks/eposta detaylarını

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

Diyarbakır Turizm Platformu

Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı 1 Turizm Yönetişiminde Koordinasyon ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Diyarbakır ın Pazar İmajının ve Turizm Talebinin Geliştirilmesi

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı