30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu"

Transkript

1 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos 2010 Bu rapor 2 sayfa inceleme raporu ve 36 sayfa finansal tablolar ve dipnotlardan oluģmaktadır.

2 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Ġnceleme Raporu ÇimentaĢ Ġzmir Çimento Fabrikası Türk A.ġ Yönetim Kurulu na, Giriş ÇimentaĢ Ġzmir Çimento Fabrikası Türk A.ġ ( ġirket ) ve Bağlı Ortaklıkları nın ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli özet konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren özet altı aylık kapsamlı konsolide gelir tablosu, konsolide özsermaye değiģim tablosu ve konsolide nakit akım tarafımızca incelenmiģtir. ġirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine iliģkin ulaģılan sonucun açıklanmasıdır. Grup un 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi ve 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait özet konsolide finansal tablolarının incelemesi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu denetim şirketi 15 Mart 2010 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda, 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablolar üzerine olumlu görüş bildirmiş ve 6 Ağustos 2009 tarihli inceleme raporunda 30 Haziran 2009 tarihli özet konsolide finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmadığını belirtmiştir. İncelemenin Kapsamı Ġncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıģtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiģilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalıģmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüģü açıklanmamıģtır.

3 Sonuç Ġncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına (Not 2) tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıģtır. Ġstanbul, 18 Ağustos 2010 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi Ġsmail Önder Ünal Sorumlu Ortak, BaĢdenetçi

4 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU HAZĠRAN 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT 6-36 NOT1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 6 NOT2 ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARI NOT 3 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 5 STOKLAR NOT 6 MADDĠ DURAN VARLIKLAR NOT 7 ġerefġye NOT 8 FĠNANSAL BORÇLAR NOT 9 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ NOT 10 ÖZSERMAYE NOT 11 SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NOT 12 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER NOT 13 FĠNANSAL GELĠRLER NOT 14 FĠNANSAL GĠDERLER NOT 15 HĠSSE BAġINA KAZANÇ / (KAYIP) NOT 16 YABANCI PARA POZĠSYONU NOT 17 KARġILIKLAR, ġarta BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 18 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR... 36

5 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiģtir. VARLIKLAR Dipnot İncelemeden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Referansları 30 Haziran Aralık 2009 Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari Alacaklar ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Diğer Alacaklar ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar ġerefiye Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR ĠliĢikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 1

6 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiģtir. Bağımsız NOT İncelemeden geçmiş denetimden geçmiş Referansları 30 Haziran Aralık 2009 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar ĠliĢkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer Borçlar ĠliĢkili taraflara diğer borçlar Diğer borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Borçlar Kıdem Tazminatı KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZSERMAYE Ana Ortaklığa Ait Özsermaye ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi 10 (3.381) (5.466) Hisse Senetleri Ġhraç Primleri Yabancı Para Çevrim Farkları (3) (3) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Karları Net Dönem Karı/(Zararı) (4.877) Ana Ortaklık DıĢı Paylar TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE ĠliĢikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 2

7 30 HAZĠRAN TARĠHĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiģtir. İncelemeden GeçmiĢ GeçmemiĢ GeçmiĢ GeçmemiĢ NOT 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Ocak- 1Nisan- Referansları 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2009 SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti 11 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama,SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (6.981) (3.997) (9.689) (5.441) Genel Yönetim Giderleri (25.765) (12.846) (24.673) (12.587) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (669) (378) (1.306) (860) FAALĠYET KARI / ZARARI (1.283) Finansal gelirler Finansal giderler 14 (19.833) (13.237) (47.795) (8.675) VERGĠ ÖNCESĠ KAR / (ZARAR) (3.105) Vergi Geliri / (Gideri) (1.620) (2.461) (8.280) -Dönem vergi gideri 9 (4.037) (3.008) (3.474) (2.745) -ErtelenmiĢ Vergi Geliri / (Gideri) (5.535) DÖNEM KARI / (ZARARI) (2.585) Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider): Satılmaya hazır finansal varlık makul değer değiģimi - - (52.976) Yabancı para çevrim farklarındaki değiģim Bağlı ortaklık satıģı VERGĠ SONRASI DĠĞER KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER) - - (29.992) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER) (2.585) Net Dönem Karının / (Zararı) Dağılımı Ana ortaklık dıģı paylar Ana ortaklık payları (4.877) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Ana ortaklık dıģı paylar Ana ortaklık payları (4.877) (82.041) Ana Ortaklığa Ait Dağıtılabilir Kar / (Zarar) Üzerinden Hesaplanan Hisse BaĢına Kazanç/(Kayıp) 15 (0,0564) 0,0624 0,5363 0,8807 ĠliĢikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 3

8 30 HAZĠRAN DÖNEMĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiģtir. İncelemeden geçmiş ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi Hisse Senetleri Ġhraç Pirimleri Finansal varlıklar değer artıģ fon Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Ortak Kontrol Altındaki ĠĢletmeler Arasında Yapılan Hisse SatıĢı Etkisi GeçmiĢ Yıllar Karları Net Dönem Karı/ (Zararı) Ana Ortaklık DıĢı Paylar Toplam Özsermaye 1 Ocak (5.466) (3) Transferler (46.299) - - Sermaye artıģı (31) (31) Bağlı ortaklık hisselerinin satıģı (Not 10) Ana ortaklık hissesi satıģı (Not 10) Toplam kapsamlı gider (4.877) (2.585) 30 Haziran 2010 bakiyeleri (3.381) (3) (4.877) İncelemeden geçmiş ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi Hisse Senetleri Ġhraç Pirimleri Finansal varlıklar değer artıģ fon Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Ortak Kontrol Altındaki ĠĢletmeler Arasında Yapılan Hisse SatıĢı Etkisi GeçmiĢ Yıllar Karları Net Dönem Karı/ (Zararı) Ana Ortaklık DıĢı Payları Toplam Özsermaye 1 Ocak (2.105) (32.608) Transferler (33.124) Ana ortaklık hissesinin alımı - - (1.296) (1.296) Toplam kapsamlı gelir (36.581) (63.470) - (11.366) (10.938) Haziran 2009 bakiyeleri (3.401) (8) ĠliĢikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 4

9 30 HAZĠRAN DÖNEMĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiģtir. Ġncelemeden geçmiģ Ġncelemeden geçmiģ Dipnot Referansları 1 Ocak- 30 Haziran Ocak- 30 Haziran 2009 ĠĢletme faaliyetleri: Net dönem karı/ (zararı) (2.585) ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Maddi duran varlık satıģ zararı/ (karı)- net 71 (5) Faiz gelirleri 13 (1.212) (1.556) Faiz giderleri Vergi gideri/ (geliri) 9 (520) Bağlı ortaklık sermaye artıģına iģtirak edilmesinden oluģan yabancı para çevrim farkı - (3.626) Kıdem tazminatı karģılık gideri Vadeli iģlemlerden doğan zararlar Bağlı ortaklık satıģ karı (47.052) Finansal borçların gerçekleģmeyen kur farkı gideri Ana ortaklık hisse senetleri satıģ karı (2.366) Varlık ve yükümlülüklerdeki değiģimler: Ticari alacaklardaki artıģ (28.684) (6.975) Stoklardaki azalıģ ĠliĢkili kuruluģlardan ticari alacaklardaki azalıģ/ (artıģ) 3-a (9) 154 Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalıģ Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalıģ/ (artıģ) (547) 338 Ticari borçlardaki artıģ ĠliĢkili kuruluģlara ticari borçlardaki artıģ 3-c Diğer kısa vadeli borçlardaki artıģ/ (azalıģ) 603 (1.685) Ödenen vergiler (2.748) (2.565) Ödenen kıdem tazminatı (1.494) (979) ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yatırım faaliyetleri: Tahsil edilen faiz geliri Maddi duran varlık satıģ hasılatı Bağlı ortaklık hissesi satıģından elde edilen nakit Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (10.614) (8.103) ĠliĢkili kuruluģlardan diğer alacaklardaki (artıģ)/azalıģ 3-b (18) 917 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit finansman faaliyetleri: (4.368) ĠliĢkili kuruluģlara diğer borçlardaki artıģ/ (azalıģ) 3-d (18) Finansal borçlarda geri ödeme - ( ) Hazine hissesi alımı - (1.296) Vadeli döviz iģlemlerinden elde edilen net nakit - (417) Sermaye artıģı düzeltmesi (31) - Finansal borçlardaki artıģ Ana ortaklık hisse senetleri satıģı Ödenen faiz (1.221) (12.378) Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit (99.077) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artıģ Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Haziran itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler ĠliĢikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 5

10 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ÇimentaĢ Ġzmir Çimento Fabrikası Türk A.ġ. ( ÇimentaĢ veya ġirket ), ana ortaklık, 7 Ağustos 1950 tarihinde kurulmuģtur. ġirket in fiili faaliyet konusu dökme ve torbalı çimento üretimi, ticareti, satıģı ve naklidir. ġirket in ana ortağı Ġtalya da yerleģik Cementir Holding Grubu dur. ÇimentaĢ ın bağlı ortaklıkları ( bağlı ortaklıklar ) ve baģlıca faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir: Faaliyet Bağlı Ortaklıklar gösterdiği ülke BaĢlıca faaliyet konusu - Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.ġ. ( Çimbeton ) Türkiye Hazırbeton üretimi - Kars Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ. ( Kars Çimento ) Türkiye Çimento üretimi - Destek Organizasyon Temizlik, Akaryakıt, Tabldot Servis San. ve Tic. A.ġ. ( Destek ) Türkiye Hizmet - Elazığ Altınova Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ. Türkiye Çimento ve hazırbeton ( Elazığ Çimento ) üretimi - Bakırçay Çimento San. ve Tic. A.ġ. ( Bakırçay ) Türkiye Faaliyet dıģı - Yapıtek Yapı Teknoloji San. ve Tic. A.ġ. ( Yapıtek ) Türkiye Faaliyet dıģı - Ġlion Çimento ĠnĢaat San. ve Tic. Ltd. ġti. ( Ġlion Çimento ) Türkiye Uçucu kül üretimi - Cemit LLC. ( Cemit ) Rusya Federasyonu Çimento üretimi ve ticareti - Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.ġ. ( Recydia ) Türkiye Atık yönetimi - Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Süreko ) Türkiye Atık yönetimi ÇimentaĢ ve bağlı ortaklığı Çimbeton, halka açık Ģirketler olup ÇimentaĢ sermayesinin %2,20 sine (2009: %2,20), Çimbeton sermayesinin %23,72 sine (2009: %15,26) karģılık gelen hisse senetleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( ĠMKB ) iģlem görmektedir. ġirket, Türkiye de kayıtlıdır. ġirket in kayıtlı olduğu adresi aģağıdaki gibidir: KemalpaĢa Caddesi No: IĢıkkent/Ġzmir 6

11 NOT 2 - ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARI 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģ olup, SPK nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıģtır. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıģ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģtır. SPK nın Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca iģletmeler, ara dönem finansal tablolarını TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup, bu çerçevede ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiģ, söz konusu özet konsolide finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıģtır. Finansal tabloların hazırlanıģ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden özet konsolide ara dönem finansal tablolar SPK nın Seri:XI, No:29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Özet konsolide ara dönem finansal tablolar ve notlar SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. 2.2 Finansal tabloların sunumuna iliģkin esaslar ġirket ve Türkiye de yerleģik bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlığı nca yayımlanmıģ Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası ( TL ) olarak hazırlamaktadır. ĠliĢikteki özet konsolide finansal tablolar, ġirket ve bağlı ortaklıklarının yasal kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmeler ile, finansal tabloların gerçeği yansıtması ilkesi doğrultusunda, SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıģtır. Özet konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere 18 Ağustos 2010 tarihinde ġirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģtır. ġirket Yönetim Kurul unun finansal tabloları değiģtirme yetkisi bulunmaktadır. 7

12 NOT 2 - ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARI (Devamı) 1 Ocak 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan finansal dönemler için geçerli olan standart ve yorumlar: (a) 2010 yılında yürürlüğe giren ancak ve Grup un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan standartlar, değişiklikler ve yorumlar: 2009 da yayınlanan UFRS deki Yıllık Ġyilestirmeler: UFRS 8 Faaliyet Bölümleri standardı hariç standartlarda ve yorumlarda yapılan değisiklikler. UFRS 1, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Kez Uygulanması ve UMS 27, Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (UFRS lerin Ġlk Kez Uygulanmasında Yatırım Maliyetlerine ĠliĢkin DeğiĢiklik) UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler (HakediĢ KoĢulları ve Ġptallerine ĠliĢkin DeğiĢiklik) UMS 39, Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme (Finansal Araçların Sınıflamasında Saklı Türevlerle ilgili DeğiĢiklikler) UFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri, UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, UFRYK 17, Gayri-nakdi Varlıkların Ortaklara Dagıtılması (b) Henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanması Grup tarafından benimsenmemiş standartlar,değişiklikler ve yorumlar: UFRS 9, Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme UMS 32 (DeğiĢiklik), Hisse Araçlarının Sınıflandırılması UMS 24 (2009) (Revize), ĠliĢkili Taraf Açıklamaları UFRYK 14 (DeğiĢiklik), Asgari Fonlama Kosullarının Geri Ödenmesi UFRYK Yorum 9 Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi. UFRYK 19, Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi UFRS 1 (DeğiĢiklik) KarĢılaĢtırmalı UFRS 7 Dipnotları için Sınırlı Muafiyet 8

13 NOT 2 - ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARI (Devamı) 2.3 Konsolidasyon Esasları (i) Bağlı Ortaklıklar Bağlı ortaklıklar, Grup un doğrudan veya dolaylı olarak iģlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu Ģirketlerdir. Grup, bağlı ortaklık konumundaki Ģirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklığın faaliyet sonuçlarından pay alır. Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüģtürülebilir oy hakları göz önünde bulundurulur. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, kontrol gücünün oluģtuğu tarihten, sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal tablolarda gösterilmektedir. AĢağıdaki tablo 30 Haziran 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıkların ortaklık yapısını göstermektedir: ÇimentaĢ ve bağlı ortaklıklarının doğrudan ve dolaylı kontrol payları(%) Cemit 100,00 100,00 Destek 99,97 99,98 Recydia 99,92 99,91 Yapıtek 99,70 99,81 Çimbeton 76,28(*) 84,74 Ġlion Çimento 76,28(*) 84,74 Süreko 69,90 69,90 Elazığ Çimento 60,95 60,95 Bakırçay 59,27 59,27 Kars Çimento 58,38 58,38 (*) Grup 2010 yılı Mart ayı içerisinde elinde bulundurduğu Çimbeton hisselerinin adedini Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda satmıģtır. (ii) Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri Özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, grup içi işlemlerden dolayı oluşan tüm bakiye ve işlemler ile gerçekleşmemiş her türlü gelir elimine edilmiştir. İştiraklerle ve ortak girişimlerle yapılan işlemlerden doğan gerçekleşmemiş gelirler, Grup un söz konusu iştirakteki/ortak girişimdeki etkin oranı kadar arındırılmıştır. Grup içi işlemlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş zararlar da, değer düşüklüğü ile ilgili kanıt olmadığı hallerde, gerçekleşmemiş karların arındırılmasında kullanılan yöntemle arındırılmıştır. Çimentaş ın sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarından elimine edilmiştir. 9

14 NOT 2 - ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARI (Devamı) 2.4 NetleĢtirme Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleģtirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eģ zamanlı olarak gerçekleģebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 2.5 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere Grup un 30 Haziran 2010 tarihli ara dönem özet konsolide bilançosu 31 Aralık 2009 tarihli konsolide bilanço ile 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide gelir tablosu, altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide nakit akım tablosu ve özet konsolide özsermaye değiģim tablosu ise 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide nakit akım tablosu ve özet konsolide özsermaye değiģim tablosu ile karģılaģtırmalı olarak hazırlanmıģtır. Finansal yükümlülükler; daha önce yayımlanan 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide bilançoda Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler altında gösterilen 471 bin TL tutarındaki diğer finansal yükümlülükler, 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait özet konsolide bilanço ile karģılaģtırmalı sunulan finansal bilgiler içerisinde Finansal Borçlar kalemi içerisinde gösterilmiģtir. 2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve iģlemlere iliģkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Grup un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri aģağıdaki gibidir: i. Gelir vergileri Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleģmeyen ilgili bir çok iģlem ve hesaplama normal iģ akıģı sırasında gerçekleģmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karģılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluģturduğu vergi yükümlülüklerini kayıtlarına almaktadır. Grup, belirli bağlı ortaklıklara ait ve önümüzdeki dönemlerde faydalanabileceği, devreden mali zararlardan doğan ertelenmiģ vergi alacaklarının bir kısmını bu varlıkların gelecekteki kullanımlarının kuvvetle muhtemel olmaması nedeniyle kayıtlarına almamıģtır (Not 9). Bu konular ile ilgili oluģan nihai vergisel sonuçların, baģlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi karģılığı ve ertelenmiģ vergi bakiyelerini etkileyebilecektir. 10

15 NOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, UFRS nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik UMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıģtır. Ayrıca Grup un 30 Haziran 2010 da sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları hazırlanırken kullanılan önemli muhasebe politikaları 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablolar içerisinde detaylı olarak açıklanan muhasebe politikaları ile tutarlılık arzetmektedir. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte okunmalıdır. 11

16 NOT 3 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI i) ĠliĢkili tarafların bakiyeleri: a. ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar: 30 Haziran Aralık 2009 ÇimentaĢ Eğitim ve Sağlık Vakfı ( ÇimentaĢ Vakfı ) Toplam ĠliĢkili taraflardan ticari alacakların iki aydan (31 Aralık 2009: iki ay) daha kısa vadeli olması ve tahakkuk etmemiģ faiz gelirinin etkisinin önemsiz olması nedeniyle iliģkili taraflardan alacaklar iskonto edilmemiģ fatura tutarları üzerinden değerlenmiģtir. b. ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar: 30 Haziran Aralık 2009 Cementir Delta Intercem Cementir Holding Diğer - 4 Toplam ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar, tahakkuk etmemiģ faiz gelirinin etkisinin önemsiz olması nedeniyle iskonto edilmemiģ fatura tutarları üzerinden değerlenmiģtir. c. ĠliĢkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar: 30 Haziran Aralık 2009 Cementir Holding ÇimentaĢ Vakfı Toplam Haziran 2010 tarihi itibariyle, Cementir Holding e olan ticari borçların bin TL si Cementir Holding ile imzalanan 13 Haziran 2008 tarihli marka kullanım bedeli sözleģmesi gereğince 2010 yılının ilk altı aylık dönemine istinaden alınan bin Euro karģılığı hizmetlerden ve 961 bin TL si ise Cementir Holding ile imzalanan 22 Aralık 2008 tarihli hizmet sözleģmesi gereğince 2010 yılının ilk altı aylık dönemine istinaden alınan 500 bin Euro karģılığı hizmetlerden kaynaklanmaktadır. d. ĠliĢkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar: 30 Haziran Aralık 2009 Diğer Toplam

17 NOT 3 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) ii) ĠliĢkili taraflar ile olan iģlemler: a. ĠliĢkili taraflara yapılan mal ve hizmet satıģları: 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Ocak- 1 Nisan- 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2009 ÇimentaĢ Vakfı Toplam b. ĠliĢkili taraflardan yapılan hizmet alımları: 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Ocak- 1 Nisan- 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2009 Cementir Holding ÇimentaĢ Vakfı Toplam Hizmet alımları, Cementir Holding ile 13 Haziran 2008 tarihinde imzalanan marka kullanım bedeli sözleģmesine istinaden 2010 yılına ait marka kullandırma bedeli ve 22 Aralık 2008 tarihinde imzalanan hizmet sözleģmesine istinaden 2010 yılına ait teknik asistanlık danıģmanlığı, yatırım iliģkileri, organizasyon, yönetim ve iç denetim hizmetlerinden oluģmaktadır. c. Finansman gideri: 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Ocak- 1 Nisan- 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2009 Cementir Holding Toplam d. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2009 Kısa vadeli faydalar Diğer uzun vadeli faydalar Toplam

18 NOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 30 Haziran Aralık 2009 Kasa Bankalar Vadesiz mevduatlar Yabancı para Türk Lirası Vadeli mevduatlar Yabancı para Türk Lirası Toplam Vadeli mevduatların vade tarihleri bir ay (31 Aralık 2009 : bir ay) içerisindedir. 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle yabancı para mevduatlar ABD Doları ve Euro dan oluģmaktadır (31 Aralık 2009: ABD Doları ve Euro).Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranları ilgili para birimindeki mevduatlar için aģağıdaki gibidir: TL vadeli mevduatlar 6,50% 6,50% ABD Doları vadeli mevduatlar 3,67% 2,26% Euro vadeli mevduatlar 3,75% 2,58% NOT 5 - STOKLAR 30 Haziran Aralık 2009 Hammadde ve malzeme Yakıt Ambalaj malzemeleri Hammadde Yarı mamül Mamüller Yedek parçalar ve iģletme malzemeleri Diğer Toplam Haziran 2010 tarihi itibariyle sona eren dönem içerisinde giderleģtirilen ve satıģların maliyeti ile iliģkilendirilen hammadde, yarımamul ve mamullerin toplam tutarı bin TL dir (30 Haziran 2009: bin TL) (Not 12). 14

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU . ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE ARA

Detaylı

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġçindekiler Sayfa No. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı