Social

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Social Business@Anadolu"

Transkript

1 Social Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri Anti-Smoking Advertisements in Social Marketing and Its Their Effects Dilşad Çoknaz 1 - Meftune Özbakır Umut 2 - Meltem Nurtanış Velioğlu 3 Öz Belirli bir hedef kitlenin davranışlarını, topluma fayda sağlayacak şekilde etkilemek için pazarlama ilke ve yöntemlerini kullanan sosyal pazarlamanın önemli araçlarından biri sosyal içerikli reklâmlardır. Çalışmanın amacı; sigara karşıtı sosyal içerikli T.V. reklâmlarının etkisini değerlendirme ve sonuçlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel geri bildirim sağlamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi yoluyla sigara kullanan ve kullanmayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış dört ayrı sosyal içerikli reklâm filmi izletilerek katılımcılar üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın geçerliliği için bulgular ses kaydı ve kısa notlar tutularak farklı veri toplama yöntemleriyle elde edilmiştir. Bulguların anlamlı bir bütün oluşturması sağlanmış, kendi arasında tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmanın güvenirliği için veriler betimsel yaklaşım ile doğrudan sunulmuş, analizlerde üç araştırmacı karşılıklı tartışmalar halinde analiz sürecini tamamlamış ve araştırmada yer alan katılımcılar isim bildirilmeden tanımlanmıştır. Araştırmada, sigara kullananların sigaranın zararlarını benzetme yoluyla ileten reklâmlardan daha çok etkilendiği, kullanmayanların ise gerçek yaşanmışlıkları konu alan filmlerden etkilendiği ve sosyal içerikli reklâmların sigarayı bıraktırma konusunda yeterli düzeyde güce sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Social content advertising is one of the important tool of social marketing that use marketing principles and techniques in order to influence target audience behaviors that benefit society. The aim of the study was to determine the effects of anti-smoking advertisements on television and to provide scientific feedback to relevant institutions and organizations. A qualitative research method was used in this study. Focus group interview technique was chosen in order to obtain data from Abant İzzet Baysal University students who are smokers and non-smokers. Four different anti-smoking advertisements which are featured on television by the Ministry of Health were watched by participants for understanding their influence. The data were analyzed with descriptive and content analysis method. For the validity of the study, findings were obtained different data collection methods with audio recording and keeping short notes. The findings were arranged to gather meaningful and consistent data. For providing reliability, data were submitted directly with descriptive approach and three researchers complete the analysis process with in mutual discussions. Participants who provided data were remained anonymous. Generally the conclusion of the research has shown that smokers are more influenced by advertisements which are based on visual association whereas non-smokers are influenced by slice of life advertisements to show damaging effects of smoking. Overall, the study shows that advertisements does not seem to have sufficient power on encouraging anti-smoking. 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, (Contact Person) 2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 137

2 Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri Sosyal Pazarlama ve Sosyal İçerikli Reklâm 1940 ve 1950 li yıllarda yapılan sosyal psikoloji, kişisel haberleşme, reklâm ve halkla ilişkiler çalışmalarında her ne kadar sosyal pazarlama öğelerine rastlansa da (Rothschild, 1997) ilk kez sosyal pazarlama tanımı sosyal düşünceler çerçevesinde 1971 yılında Philip Kotler ve Gerald Zaltman tarafından ortaya konulmuştur. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar toplumsal ve kişisel refahı artırmak üzere düşünsel boyutun dışında tutum ve davranışların değişimine dikkat çekerek, pazarlama bilimini farklı boyutta ele almaya başlamıştır (Kotler ve Zaltman,1971). Bu kapsamda sosyal pazarlama, bir hedef kitlenin davranışlarını hem o hedef kitleye, hem de genel olarak topluma fayda sağlayacak şekilde etkilemek üzere bir değer yaratmak, bu değeri anlatmak ve teslim etmek için pazarlama ilkelerini ve yöntemlerini kullanan süreçtir (Kotler ve Lee, 2006). Sosyal pazarlama, günümüzde çeşitli örgütlerin toplumu ve bireyleri bilinçlendirmesinde etkili bir yöntemdir. Bu süreçte medya kanallarını etkili bir şekilde kullanmak, beklenen davranış değişiminde önemli rol oynar. Bu noktada sosyal pazarlama ile sosyal içerikli reklâmın birbirleriyle karıştırılmaması gerekir. Sosyal pazarlama; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, kamuoyu, politika, ortaklık ve para kontrolü olarak ifade edilen karma öğelerinden oluşur. Sosyal içerikli reklâm ise yine aynı amacı sağlamak üzere sosyal pazarlama karması içinde oluşturulan tutundurma bileşenin önemli bir aracıdır (Weinreich,1999; Kotler ve Lee, 2009; Donovan ve Henley, 2010). Sosyal içerikli reklâm, destekleyen kurum ya da kişilerin özel çıkarları dışında, bir düşünce ya da amaçtan yola çıkarak hedef kitlede tutum geliştirme, davranış yaratma, sürdürme ya da değiştirme amacıyla yürütülen sosyal amaçlı reklâm aktivitelerine denir (Lazer ve Kelley, 1973). Bu amaçlar ile yapılan sosyal içerikli reklâmlarda hedef, ticari kâr değil sosyal kâr elde etmektir. Sosyal içerikli reklâm verenler ticari girişimciler değildir. Genellikle bir sosyal pazarlama programı uygulayan kamu kuruluşu, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu sosyal içerikli reklâm veren taraf olabilir (Crosier, 1978). Sosyal İçerikli Reklâmlarda Mesajın Yaratılması Sosyal pazarlama çerçevesinde, reklâmlarda etkili mesaj yaratma ve halkı sigaranın zararları konusunda doğrudan uyarma, iletişim sürecinde ikna etme nin gücüne dayalıdır. Sosyal içerikli reklâmlarda ikna etme sürecinde ağırlıklı olarak korku, tehdit ve duygusal mesajlar ön plandadır. Gerard, Stead ve Webb (2004) e göre korkuya dayalı mesaj sonucunda ortaya çıkan tutum ve davranıştaki değişim, sosyal pazarlama uygulamalarında kullanılan yüksek düzeyde korku öğesini destekler niteliktedir. Ancak korku mesajlarının kısa dönemde ilgi çekmede etkisi görülse de zamanla bu etkinin azaldığı vurgulanmaktadır. Korku içeren mesajların; alışkanlık, sıkıntı, bıkkınlık durumu yaratabilmeleri, uzun dönemde başarısızlığa neden olabilmektedir. Buna göre Donovan ve Henley (2010) e göre korku öğesi (korku içeren mesajlar) özellikle sigara karşıtı sosyal pazarlama programlarında sıklıkla kullanılır. Ancak dikkat çeken diğer bir konu da mesajda verilen korkunun şiddetidir. Çalışmalar, yüksek derecede şiddet içeren korku mesajlarının etkisinin, düşük derecede korku içeren mesajlara göre daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada asıl soru; korku içeren mesajların etkili olup olmamasından öte reklâmların ne sıklıkta ve kime uygulanacağı konusudur (Donovan ve Henley, 2010; Hassan, Walsh, Hastings ve Harris, 2007). T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre tütün kullanımı, tüm ülkeler için en önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlarından biridir. Ülkemizde yaşı 15 in üzerinde olan her üç erişkinden birisinin tütün bağımlısı olduğu bilinmektedir. Türkiye sigara tüketimi ile Avrupa da üçüncü sıradadır. Her yıl dünyada sigaraya bağlı hastalıklardan yaklaşık beş milyon kişi, ülkemizde ise kişi hayatını kaybederken, bu sayının 2030 yılına kadar her yıl dünyada 10 milyon kişiye, ülkemizde ise kişiye yükseleceği tahmin edilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012). Dünyada ve Türkiye de sosyal pazarlama programları çerçevesinde tüm örgütlerin öncelikleri arasında yer alan toplumu bilinçlendirme konusunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan son değerlendirmelerde, hem özel, hem de kamu kurumlarınca uygulama 138

3 Social Anadolu International Conference, May, 2013 alanı bulabileceği saptanan çalışmaların daha çok kamu kurumlarına mâl edildiği görülmektedir (Eser ve Özdoğan, 2006; Kotler ve Lee, 2007; Kotler ve Lee, 2006). Türkiye de de 2003 yılından beri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sigara ile mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir uzantısı da kamu spotu adı ile uygulanan sosyal içerikli reklâmlardır. Gün geçtikçe yaygınlaşan sosyal içerikli reklâmların etkisinin belirlenmesi, bilimsel temellere dayalı sosyal pazarlama sürecinin tamamlanması açısından büyük önem taşımasına karşın literatürde sosyal reklâmların hedef kitlede yarattığı etki ile ilgili çalışmaların azlığına dikkat çekilmektedir (Uusitalo ve Niemela-Nyrhinen, 2008). Reklâmların etkisinin araştırılması konusunda önemle üzerinde durulan nokta; daha etkili mesajların tasarlanmasıdır (Lee ve Ferguson, 2002; Griffin ve O Cass, 2004). Bu kapsamda çalışmanın amacı; sigara karşıtı ve sosyal içerikli T.V. reklâmlarının, bir pilot çalışma ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencileri üzerinde etkili olup olmadığını değerlendirerek, sonuçlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel geri bildirim sağlamaktır. Yöntem Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, AİBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri oluşturmaktadır. Küçük ve benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt grubu tanımlamaya olanak sağlaması ve odak grup görüşmeleri için uygun bir yöntem olması (Yıldırım ve Şimşek, 2005) nedeniyle araştırmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme kullanılmıştır. Bu doğrultuda sigara kullanan ve kullanmayan üniversite öğrencilerinden oluşan iki farklı odak grup oluşturulmuştur. Böylece odak grup çalışması için grubun homojen olması ölçütü yerine getirilmiştir. Spor ve sigaranın birbiri ile bağdaşmayan konular olması sebebi ile her iki odak grup için de AİBÜ BESYO öğrencileri tercih edilmiştir. Sigara kullananlardan oluşan odak grubun belirlenmesinde, Sağlık Bakanlığı nın Sigara Bağımlılık Testi 4 uygulanarak, testten üç-yedi arasında puan alanlar odak gruba davet edilmiştir. Sigara kullananlardan oluşan odak gruptakilerin sayısı yedi 4 ve tamamı erkektir. Sigara kullanmayanlardan oluşan odak grup katılımcıları ise dördü bayan, ikisi erkek olmak üzere toplam altı öğrencidir. Araştırmada veri toplamayla ilgili olarak odak grup görüşmesi yöntemi seçilmiştir. Odak grup görüşmelerinde biri moderatör, diğeri moderatör yardımcısı olmak üzere iki araştırmacı yer almıştır. Her iki odak grup görüşmesi de yaklaşık bir saat sürmüştür. Katılımcıların izni ile ses kayıt cihazının kullanılmasının yanı sıra moderatör yardımcısı tarafından tüm görüşme yazılı olarak da kaydedilmiştir. Görüşme sorularının hazırlanmasında soruların kısa, kolay anlaşılabilir ve açık uçlu olmasına, genelden özele doğru sıralanmasına, bununla birlikte soru sayısının sınırlı olmasına dikkat edilmiştir. Odak grup görüşmeleri sırasında katılımcılara, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış dört ayrı sosyal içerikli reklâm filmi izletilerek katılımcılar üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler film gösteriminden önce ve sonra olmak üzere iki bölümde tasarlanmıştır. Odak grupların kendi aralarında homojen olması, ancak iki grubun birbirinden farklı özellikler taşıması sebebiyle filmlerin izlenmesinden önceki bölümde her iki grubun özelliğine göre soru tipi ve sayısı farklılaşmıştır. Bu bölümde sigara kullananlardan oluşan odak grup katılımcılarına dört, kullanmayanlardan oluşan gruba iki soru yöneltilmiştir. Her iki gruba da aynı filmler izletilmiştir. Film gösterimlerinden sonraki aşamada yer alan sorular aynı olacak şekilde soru sayısı altı olarak belirlenmiştir. Film gösteriminden önce yer alan sorular için betimsel analiz yapılırken, sonraki sorular için içerik analizi kullanılmıştır. Ses kaydından elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak, araştırmacı tarafından tutulan kısa notlar ile tutarlı olup olmadıkları kontrol edilmiştir. Bu aşamada sigara kullanan odak grup katılımcıları (Sİ1, Sİ2...), sigara kullanmayan katılımcılar ise (SM1, SM2...) şeklinde kodlanmıştır. Çalışmanın geçerliliği için bulgular ses kaydı ve kısa notlar tutularak farklı veri toplama yöntemleriyle elde edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bulgular üç araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilerek anlamlı bir bütün oluşturması sağlanmış, bulguların kendi arasında tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmanın güvenirliğini sağlayan öğelerden biri verilerin betimsel yaklaşım ile doğrudan 139

4 Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri sunulmuş olmasıdır. Ayrıca analizler sırasında üç araştırmacının yer alması, bu sürecin karşılıklı tartışmalar halinde tamamlanması, araştırmada yer alan katılımcıların isim bildirilmeden tanımlanmış olması güvenirliği artıran diğer öğelerdir. Verilerin Analizi ve Bulgular Sosyal içerikli reklâmların etkisini sorgulamadan önce sigara kullananların neden sigara kullandıkları ve sigaraya nasıl başladıkları sorusu yöneltilmiştir. Sigara kullanan katılımcıların yüzde 95 i arkadaş etkisi ile özellikle ortaokul ve lise yıllarında sigara kullanan arkadaş grubundan dışlanmamak adına sigaraya başladıklarını bildirmişlerdir. Bu konuda örnek olarak; Sİ4: Lisede çoğu arkadaşım zaten kullanıyordu, onlar sigara içmek için dışarı çıkıyordu ben ayrı kalıyordum, sonra ben de onlarla çıktım ve bir iki derken sigaraya başladım. ifadesini kullanmıştır. Katılımcıların neden sigara kullandıklarına ilişkin yanıtları ise canlarının sıkılması ve kötü zaman geçirme konularında yoğunlaşmaktadır. Sigarayı bırakma konusunda ne düşündüklerine ilişkin olarak katılımcılar istekli olduklarına yönelik yanıt verirken, çeşitli yollar (ilaç tedavisi dâhil) deenemelerine karşın başarılı olamadıklarını ifade etmektedir. Bu konuda, çevrede sigara kullanan diğer kişilerin ya da bizzat sigara paketinin görülmesinin tekrar başlamada etkisinin olduğuna önemle vurgu yapılmaktadır. Sigara kullananların neden sigarayı bırakamadıkları konusunun detayına inildiğinde çoğunlukla alışkanlık yanıtı verilirken, katılımcı Sİ1 in şu ifadesi konunun geldiği boyutu gözler önüne sermektedir: Sırf sigara içmek için yemek yediğim zamanlar oluyor. Artık sigara içmenin bir zevki kalmadı. İçmekten az da olsa zevk alayım diye yemek yiyorum, sırf sigara içmek için. Sigaranın zararları konusunda katılımcılara bugüne kadar en fazla etkilendikleri olay, reklâm veya uygulamanın ne olduğu sorulduğunda çoğunluğunun hiçbir şeyin etkili olmadığını ifade etmesine karşın Sİ7 kodlu katılımcı Temiz akciğerin kirli hale döndüğünü gösteren resimlerden etkilenmiştim. ifadesi ile görsel mesajların etkili olabileceğine vurgu yapılmıştır. Katılımcılara, sosyal içerikli reklâmların izletilmesinden önceki aşamada, sigara kullanmayanlara, kendilerini nasıl hissettikleri sorulmuştur. Bu konuda katılımcıların tamamı kendilerini; sağlıklı, şanslı ve mutlu olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin SM3; Gereksiz bir şeye para harcamadığım için mutluyum. ifadesi ile hissettiklerini dile getirmiştir. Sigara kullanmayanlara kullananlar hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise özellikle Yanıma sigara kullanan birisi geldiğinde rahatsız oluyorum, kokusu rahatsız ediyor. şeklinde ifade edilen kötü kokuya vurgu yapılmaktadır. Ayrıca çalışmada, sigaranın özentiden kullanıldığı, sigara kullananların kendilerine sanki bir statü sağladığı ve kendileri dışında başkalarını düşünmedikleri şeklinde düşüncelere de rastlanmaktadır. Çalışmanın ikinci aşamasında her iki odak gruba da T.V. de yayınlanan sigaranın zararları konusunda dört sosyal içerikli reklâm izletilmiştir. Sigaranın sağlığa zararlarını anlatan reklâmların tamamında mesajın içeriği korku yaklaşımı üzerine odaklanmaktadır. Birinci filmde; amfizem hastalığına vurgu yapılarak akciğerlerdeki hava keseciklerinin deformasyonu anlatılırken, ikinci film, sigara nedeniyle gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden birinin gerçek hikâyesini konu almaktadır. Üçüncü filmde, sigara yüzünden akciğerde biriken katran miktarı sünger benzetmesi ile vurgulanmaktadır. Dördüncü filmde ise sigaranın akciğerlere verdiği zarar gösterilmektedir. Odak gruplar düzeyinde izlenen filmlerin etkileme derecesi, farklılık göstermektedir. Katılımcılardan filmleri kendilerini etkileme derecesine göre sıralamaları istendiğinde, sigara kullananlar için üçüncü film ilk sırayı alırken, sigara kullanmayanlara göre ikinci film en etkili olarak bulunmuştur. Filmlerin gösteriminden sonra her iki odak gruba da yöneltilen sorular aynı olup, odak grup görüşmelerine dayalı içerik analizi sonuçları Tablo 1 de ortaya konulmuştur. Sonuç Sigara pek çok hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Sigara bağımlılığının yaygınlığı, sigaraya başlama yaşının giderek düşmesi ve yarattığı olumsuzluklar pek çok yönüyle toplumsal bir sorun oluşturmak- 140

5 Social Anadolu International Conference, May, 2013 tadır. Yapılan araştırmalar sigaraya başlama yaşının 11 yaşa kadar düştüğünü ve başlamada akranların etkili olduğunu göstermektedir 5. Bu araştırmada da farklı bir durumla karşılaşılmamış, katılımcıların sigaraya ortaokul ve lise yıllarında arkadaşlarının etkisiyle başladığı görülmüştür. Sigaranın bırakılması konusunda hem devlet, hem de toplumdaki diğer kurumlar tarafından çalışmalar yürütülmesine karşın bireylerin bu yönde çabalarının yetersiz olduğu ve istekli olsalar bile çeşitli sebeplerle başarısız oldukları görülmektedir. Bu konuda sigara kullanmayanların kullananlar için sürekli bir bahane aradıkları söylemi de olayın psikolojik boyutuna işaret etmektedir. Genellikle sigara kullananların, sigaranın zararını anlatan herhangi bir uygulamadan etkilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Wolburg (2004) a göre sigara karşıtı reklâmlar gençlerin sigaraya başlamasını engellemede olumlu etki yaratırken, sigara içen gençlerde etkili olmamakta, hatta zaten bildikleri şeyleri tekrarladığı için onları rahatsız etmektedir (Aktaran: Bayraktaroğlu ve İlter, 2007). Bir başka çalışmaya göre sigaranın sağlık ile etkilerini anlatan reklâmlar, gençler açısından çok etkili görülmemektedir (Uusitalo ve Niemela-Nyrhinen, 2008). Sigara kullananların akciğerlere verdiği tahribatı, benzetme yoluyla (süngerin katranı çekmesi) ileten reklâmlardan daha çok etkilendiği görülürken, kullanmayanların ise gerçek yaşanmışlıkları konu alan filmlerden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sigara kullananlar açısından yaşanmışlıkların kendileri için sadece bir olasılık düzeyinde düşünüldüğünü gösterirken, filmlerde yer alan somut kanıtların, kendileri ile daha fazla özdeşleştirilerek etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda da sigara karşıtı etkili medya kampanyası geliştirme çalışmalarında belirtildiği üzere kampanyalarda kanıta dayalı yöntemlerin kullanılması gerekliliğini destekler niteliktedir 6. Başka bir deyişle sigara kullananların kullanmayanlara göre olaya duygusal yönlü yaklaşmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu 5 Sigara.pdf 6 tuba_erdebir.pdf konuda Griffin ve O Cass (2004) sosyal pazarlamanın önemli bir öğesi olan sosyal reklâmların inandırıcı olması ve inandırıcılığın test edilmesi gerektiğine önemle dikkat çekmektedir. Araştırmanın bir başka sonucu, sosyal içerikli reklâmların sigarayı bırakma konusunda yeterli düzeyde güce sahip olmadığıdır. Katılımcılar tarafından öne sürülen yasaklama önerisi ise yetkili birimlerin sosyal pazarlamanın gönüllü davranış değişimi yönündeki çabalarının tam aksine ortaya çıkan bir durumdur. Zaman zaman davranış değişimi için sosyal pazarlama çabalarına destek niteliğinde yasal yaptırımlar kullanılabilmektedir. Ancak bu çalışmada bireyler sorumluluğu tamamen karşı tarafa bırakma eğilimindedirler. Özellikle sigara kullananların sigarayı iradeleri ile bırakmak yerine doğrudan devletin yasak yoluyla müdahalesi ile bırakabileceklerini düşünmeleri, ilgili konuda Türkiye de davranış değişiminin ikna yoluyla mı yoksa yasaklar yoluyla mı olması gerektiği sorusunu akla getirmektedir. Sosyal pazarlamada davranış değişimi yaratmada en önemli konu, algılanan engellerin bilinmesidir. Bu engeller, hedef kitleye yöneltilen mesajın geliştirilmesine öncülük eden konulardır. Sosyal pazarlamada sigara kullanan kişilerin neden sigara kullandıklarının derinlemesine anlaşılması, mesajları iletmek üzere tasarlanan sosyal içerikli reklâmların oluşturulmasında öncelikli olmalıdır. Keşifsel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada da katılımcıların sigaraya başlama ve bırakamama nedenlerinin ortaya konulmasındaki amaç budur. Ancak genel bir değerlendirme olarak söylemek gerekirse, çalışmada elde edilen sonuçlar, katılımcıların izledikleri reklâm filmlerinde yer alan mesaj ile durumlarının örtüşmediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, bilimsel araştırma-ölçme ve değerlendirmelerin, kampanya başarısını artırarak bütün mesajlar, kavramlar materyaller için ön testin yapılması ve her aşamada değerlendirilmesi gerekliliğini desteklemektedir tuba_erdebir.pdf 141

6 Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri Kaynakça Bayraktaroğlu, G.; İlter B. (2007). Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneriler, Ege Akademik Bakış, 7(1), Crosier K. (1978). The Advertising Dimensions of Social Marketing. Advertising (UK), No.57. Donovan, R.; Henley, N. (2010). Principles and Practice of Social Marketing: An International Perspective. New York: Cambridge University Press. Eser, Z. ve Özdoğan, F.B. (2006). Sosyal Pazarlama, Toplumun Refahı ve Kaliteli Yaşam İçin. Ankara: Siyasal Kitabevi. Gerard, S.; Stead, M,; Webb,J. ( 2004). Fear Appeas in Social Marketing: Strategic and Ethical Reasons for Concern. Psychology & Marketing, 21(11), Griffin, D.; O Cass A. (2004). Social Marketing: Who Really Gets The Messages?, Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, 12 (2), Hassan, M.L.; Walsh, G.; Shiu, E.; Hastings, G.; Harris, F. (2007). Modeling Persuasion In Social Advertising: A Study of Responsible Thinking in Antismoking Promotion in Eight Eastern EU (European Union) Member States. Journal of Advertising, 36.2, Erişim tarihi KongreBildiriler/1._gun_ /sigarkarsiti_etkili_medya_kampanyalari tuba_erdebir.pdf, Erişim Tarihi Erişim Tarihi Kotler, P.; Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Çev. Sibel Kaçamak. İstanbul: MediaCat Kitapları. Kotler, P.; Lee, N. (2007). Kamu Sektöründe Pazarlama. Çev. Zeynep Kökkaya Chalar, İstanbul: MediaCat Kitapları. Kotler, P.; Lee, N. (2009). Yoksulluğa Karşı Sosyal Pazarlama. Çev. Zeynep Kökkaya Chalar. İstanbul: MediaCat Kitapları. Kotler, P.; Zaltman, G. (1971). Social Marketing: an approach to planned change. Journal of Marketing, 35, Lazer, W.; Kelley J. Eugene (1973). Social Marketing: Perspective viewpoints Marketing s Changing Social Role. N.J.: Perentice- Hall Inc. Lee M.J.; Ferguson M.A. (2002). Effects of Anti-Tobacco Advertisements Based on Risk-Taking Tendencies: Realistic Fear vs. Vulgar Humor. Journalism & Mass Communication Quarterly, 79: Rothschild, M. (1997). An Historic Perspective of Social Marketing. Journal of Health Communication: International Perspectives, 2:4, T.C. Sağlık Bakanlığı. (2012). Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı, Ankara. Uusitalo, O.; Niemela-Nyrhinen, J. (2008). Exploring Message Themes in Anti-smoking Advertising Targeted at Teenagers, Young Consumers, 9:1, Weinreich, N.K. (1999). Hands on Social Marketing. USA: Sage Publication. Yıldırım, A.; Şimşek, H.(2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık. 142

7 Social Anadolu International Conference, May, 2013 Ekler Tablo 1. Odak Grup Görüşmelerine Dayalı İçerik Analizi Soru: Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? (Filmlerin hissettirdiği duygu) Filmler kötü hissetmelerine neden oluyor. Sigara kullananlara yönelik üzüntü (SM1), Kullananların filmlerden etkilenmemelerine şaşırma (SM6). Kendi sağlığından mutluluk duyma ya da sağlığına şükretme (SM4). Soru: Filmlerde sizi etkileyen şey nedir? Sigara kullananlar Kanıtlar etkili (Sİ1,Sİ2,Sİ3,Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Pişmanlık duygusu (SM2,SM3,SM6) Yaşanmışlığı içermesi (SM2,SM4) Soru: Sizce bu reklâmlar sigarayı bırakmanız konusunda yeterli bir güce sahip mi? Filmlerin bir gücü yok (Sİ1,Sİ2,Sİ3,Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Sebepleri: Zararlarını zaten biliyorlar (Sİ6,Sİ7) Dayatma var (Sİ7) Maddi öğeler filmlerden daha etkili (Sİ2) Yeterli (SM3) Yeterli değil (SM1) Tek başına yeterli değil (SM2, SM3, SM4, SM6) Soru: Sigarayı bırakabilme konusunda devletin bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Nedir? Devletin sorumluluğu var (Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Devletin sorumluluğu var (SM1, SM2, SM3, SM4,SM5, SM6) Devletin sorumluluğu yok (Sİ3) Sorumluluğu: Sorumluluğu: İçimini yasaklama(sm4) Başlanmaması için önlem almalı (Sİ6) İthalatının yasaklanması(sm3,sm4) Ağır yaptırımlar olmalı (Sİ5) Erken müdahale (SM3) Yasaklamalı (Sİ4,Sİ5,Sİ7) Fiyatla ilgili yaptırımlar (SM6) Kolay ulaşılmamalı (Sİ4, Sİ5) İçeriğini değiştirme(sm1) Soru: Kamu spotları tek başına sizin için sigarayı bırakma konusunda etkili olabilir mi? Kamu spotları etkili değil (Sİ1,Sİ2,Sİ3,Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Yeterli değil (SM1, SM2, SM3, SM4,SM5, SM6) Yapılabilecekler: Seminerler (SM4,SM5) Okullarda özendirici çalışmalar (SM2,SM3) Farklı reklâm araçlarının kullanımı (SM6) Dinin etkisinden yararlanma (SM2,SM4) Kamu spotları en çok içmeyenlerde etkili bence iyi ki içmemişiz diyoruz! (SM3) 143

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ SİGARA BIRAKMA SÜRECİ DOÇ DR ZEYNEP AYFER SOLAK EÜTF GÖĞÜS HASTALIKLARI AD Çevresel ve sosyal faktörler. Medya, merak, aile. Sosyoekonomik yapı. Kültürel yapı Davranışsal ve psikolojik faktörler. Öğrenme.

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION Ankara da Yetişkinlerde Sigara İçme Davranışının İncelenmesi Lütfen her soruda sizin için doğru olan yanıtı

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK GÖRSEL İLETİŞİM BÖLÜMÜ VISUAL COMMUNICATION HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS and ADVERTISING TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ TELEVISION NEWS REPORTING and YENİ MEDYA

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Arka Plan. İsviçre de yaşayan yabancılar içinde Türkiye den gelenler en yüksek sigara içme oranına sahip (e:53%,k:42% / CH:e:37%,k:30%).

Arka Plan. İsviçre de yaşayan yabancılar içinde Türkiye den gelenler en yüksek sigara içme oranına sahip (e:53%,k:42% / CH:e:37%,k:30%). Avrupa da Yaşayan Türklere Yönelik Eğitimler Serhan Çangatin serhan.cangatin@isgf.uzh.ch 1 İki Yeni Proje 8 Haftalık Sigarayı Bırakma Kursları Tiryaki Kukla Film Gösterimi ve Bilgilendirme Toplantıları

Detaylı

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU HASTA DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZANE KONTROL VE İZLEM PROGRAMLARI 1. BAKIM GÖRÜŞMESİ Hasta Adı Soyadı: Eczane Kaşesi: Tarih: HASTALIK VE İLAÇ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Size

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Fahrettin ÖZDEMİRCİ-Özlem BAYRAM Bahattin YALÇINKAYA-Mehmet TORUNLAR

Fahrettin ÖZDEMİRCİ-Özlem BAYRAM Bahattin YALÇINKAYA-Mehmet TORUNLAR Fahrettin ÖZDEMİRCİ-Özlem BAYRAM Bahattin YALÇINKAYA-Mehmet TORUNLAR * TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi tarafından desteklenen proje Ankara Üniversitesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012-

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012- AHU SAMAV UĞURSOY ahusamav@plato.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri : 27 Temmuz 1978, İstanbul Halen Çalıştığı Kurum Adı : Plato Meslek Unvanı : Kurumsal İşbirlikleri Yöneticisi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Program

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE-16) TÜRKÇE UYARLAMASI

NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE-16) TÜRKÇE UYARLAMASI NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE-16) TÜRKÇE UYARLAMASI Nil Demet Güngör ve Fatma Ülkü Selçuk Mart 2015 Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL), Atılım Üniversitesi Kaynak Gösterimi: Güngör,

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI TANIMI Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularda, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasında rol oynayan

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kılıç N, Ek NH ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA YÖNELİK, BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI* Knowledge,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Sigara içme alışkanlığı hakkında ne kadar bilgilisiniz? Sayın (ebeveyn / bakıcı)

Sigara içme alışkanlığı hakkında ne kadar bilgilisiniz? Sayın (ebeveyn / bakıcı) Sayın (ebeveyn / bakıcı) Aşağıdaki faaliyet, sigara kullanımıyla ilgili konuları çocuğunuzla konuşmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu aynı zamanda çocuğunuzun bilgilenmesinde katkınız olmasını

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

Bu Çalıştayda nelere bakacağız?

Bu Çalıştayda nelere bakacağız? Analitik Araçlar ve Veri Toplama 15-16 Nisan 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 1 Etki Değerlendirmesinin DEA ndeki Rolü Bu Çalıştayda nelere bakacağız? Birçoğunuz daha önceki eğitimlere katıldı ve

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1. Tütün Alkol ve Madde Bağımlılığı Önleme Programı 2. Trafik Dersinde Madde Bağımlılığının Trafiğe Etkisi Kazanımı 3. Okul Rehberlik

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: DEODORANT KATEGORİSİ KEŞİF VE MARKA YAPILANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: SİA INSIGHT Araştırma Veren: BEIERSDORF Ödül Alınan Kategori: İÇGÖRÜLÜ

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

sigara kullanma yaşının 7 ye, alkol kullanımının 12 li yaşlara

sigara kullanma yaşının 7 ye, alkol kullanımının 12 li yaşlara Alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar gibi zararlı alışkanlıkların tüm dünyada tehlikeli boyutlarda yaygınlaşmaya başlaması ülkemizi de tehdit eden bir problemdir. Lise ve üniversite öğrencileri ile çalışan

Detaylı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 5A 5R KAVRAMLARI Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Genel İlkeler Tütün bağımlılığı kronik bir hastalıktır. Genellikle birkaç denemeden sonra bırakılır. Her

Detaylı

NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞ BOYUTU

NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞ BOYUTU NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞ BOYUTU Dr. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD oguz.kilinc@deu.edu.tr Sunum planı Nikotin bağımlılığının psikolojik ve

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SİGARA VE GENÇLİK. Doç.Dr.Hacer Kuzu OKUR. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Göğüs Hastalıkları Bölümü. 01.Nisan.

SİGARA VE GENÇLİK. Doç.Dr.Hacer Kuzu OKUR. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Göğüs Hastalıkları Bölümü. 01.Nisan. SİGARA VE GENÇLİK Doç.Dr.Hacer Kuzu OKUR Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü 01.Nisan. 2015 TÜTÜN ZEHİRLİ BİR BİTKİDİR VE İSTER ELDE İSTER FABRİKADA İŞLENSİN BU

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

KENDİ SENARYONUZU YAZMAYA HAZIR MISINIZ?

KENDİ SENARYONUZU YAZMAYA HAZIR MISINIZ? KENDİ SENARYONUZU YAZMAYA HAZIR MISINIZ? PROGRAM HAKKINDA Hayatımız Senaryo, Mehmet Auf un; bireylerin hayatını kolaylaştırmak, kendi hayatlarının senaryosunu yazabilmek ve istedikleri gibi yönlendirebilmek

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

Tütün Kontrolü. Esra Nur Şener, Serin Doğan, Zeki Ceran Eraslan, Şahin Akın, İrem Uzunsoy Danışman: Prof. Dr. Şule Akçay

Tütün Kontrolü. Esra Nur Şener, Serin Doğan, Zeki Ceran Eraslan, Şahin Akın, İrem Uzunsoy Danışman: Prof. Dr. Şule Akçay Tütün Kontrolü Esra Nur Şener, Serin Doğan, Zeki Ceran Eraslan, Şahin Akın, İrem Uzunsoy Danışman: Prof. Dr. Şule Akçay ÖZET Ülkemizde ve dünyada tütün kontrolünün sağlanması konusunda çok sayıda girişim

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı