Social

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Social Business@Anadolu"

Transkript

1 Social Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri Anti-Smoking Advertisements in Social Marketing and Its Their Effects Dilşad Çoknaz 1 - Meftune Özbakır Umut 2 - Meltem Nurtanış Velioğlu 3 Öz Belirli bir hedef kitlenin davranışlarını, topluma fayda sağlayacak şekilde etkilemek için pazarlama ilke ve yöntemlerini kullanan sosyal pazarlamanın önemli araçlarından biri sosyal içerikli reklâmlardır. Çalışmanın amacı; sigara karşıtı sosyal içerikli T.V. reklâmlarının etkisini değerlendirme ve sonuçlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel geri bildirim sağlamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi yoluyla sigara kullanan ve kullanmayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış dört ayrı sosyal içerikli reklâm filmi izletilerek katılımcılar üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın geçerliliği için bulgular ses kaydı ve kısa notlar tutularak farklı veri toplama yöntemleriyle elde edilmiştir. Bulguların anlamlı bir bütün oluşturması sağlanmış, kendi arasında tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmanın güvenirliği için veriler betimsel yaklaşım ile doğrudan sunulmuş, analizlerde üç araştırmacı karşılıklı tartışmalar halinde analiz sürecini tamamlamış ve araştırmada yer alan katılımcılar isim bildirilmeden tanımlanmıştır. Araştırmada, sigara kullananların sigaranın zararlarını benzetme yoluyla ileten reklâmlardan daha çok etkilendiği, kullanmayanların ise gerçek yaşanmışlıkları konu alan filmlerden etkilendiği ve sosyal içerikli reklâmların sigarayı bıraktırma konusunda yeterli düzeyde güce sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Social content advertising is one of the important tool of social marketing that use marketing principles and techniques in order to influence target audience behaviors that benefit society. The aim of the study was to determine the effects of anti-smoking advertisements on television and to provide scientific feedback to relevant institutions and organizations. A qualitative research method was used in this study. Focus group interview technique was chosen in order to obtain data from Abant İzzet Baysal University students who are smokers and non-smokers. Four different anti-smoking advertisements which are featured on television by the Ministry of Health were watched by participants for understanding their influence. The data were analyzed with descriptive and content analysis method. For the validity of the study, findings were obtained different data collection methods with audio recording and keeping short notes. The findings were arranged to gather meaningful and consistent data. For providing reliability, data were submitted directly with descriptive approach and three researchers complete the analysis process with in mutual discussions. Participants who provided data were remained anonymous. Generally the conclusion of the research has shown that smokers are more influenced by advertisements which are based on visual association whereas non-smokers are influenced by slice of life advertisements to show damaging effects of smoking. Overall, the study shows that advertisements does not seem to have sufficient power on encouraging anti-smoking. 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, (Contact Person) 2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 137

2 Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri Sosyal Pazarlama ve Sosyal İçerikli Reklâm 1940 ve 1950 li yıllarda yapılan sosyal psikoloji, kişisel haberleşme, reklâm ve halkla ilişkiler çalışmalarında her ne kadar sosyal pazarlama öğelerine rastlansa da (Rothschild, 1997) ilk kez sosyal pazarlama tanımı sosyal düşünceler çerçevesinde 1971 yılında Philip Kotler ve Gerald Zaltman tarafından ortaya konulmuştur. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar toplumsal ve kişisel refahı artırmak üzere düşünsel boyutun dışında tutum ve davranışların değişimine dikkat çekerek, pazarlama bilimini farklı boyutta ele almaya başlamıştır (Kotler ve Zaltman,1971). Bu kapsamda sosyal pazarlama, bir hedef kitlenin davranışlarını hem o hedef kitleye, hem de genel olarak topluma fayda sağlayacak şekilde etkilemek üzere bir değer yaratmak, bu değeri anlatmak ve teslim etmek için pazarlama ilkelerini ve yöntemlerini kullanan süreçtir (Kotler ve Lee, 2006). Sosyal pazarlama, günümüzde çeşitli örgütlerin toplumu ve bireyleri bilinçlendirmesinde etkili bir yöntemdir. Bu süreçte medya kanallarını etkili bir şekilde kullanmak, beklenen davranış değişiminde önemli rol oynar. Bu noktada sosyal pazarlama ile sosyal içerikli reklâmın birbirleriyle karıştırılmaması gerekir. Sosyal pazarlama; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, kamuoyu, politika, ortaklık ve para kontrolü olarak ifade edilen karma öğelerinden oluşur. Sosyal içerikli reklâm ise yine aynı amacı sağlamak üzere sosyal pazarlama karması içinde oluşturulan tutundurma bileşenin önemli bir aracıdır (Weinreich,1999; Kotler ve Lee, 2009; Donovan ve Henley, 2010). Sosyal içerikli reklâm, destekleyen kurum ya da kişilerin özel çıkarları dışında, bir düşünce ya da amaçtan yola çıkarak hedef kitlede tutum geliştirme, davranış yaratma, sürdürme ya da değiştirme amacıyla yürütülen sosyal amaçlı reklâm aktivitelerine denir (Lazer ve Kelley, 1973). Bu amaçlar ile yapılan sosyal içerikli reklâmlarda hedef, ticari kâr değil sosyal kâr elde etmektir. Sosyal içerikli reklâm verenler ticari girişimciler değildir. Genellikle bir sosyal pazarlama programı uygulayan kamu kuruluşu, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu sosyal içerikli reklâm veren taraf olabilir (Crosier, 1978). Sosyal İçerikli Reklâmlarda Mesajın Yaratılması Sosyal pazarlama çerçevesinde, reklâmlarda etkili mesaj yaratma ve halkı sigaranın zararları konusunda doğrudan uyarma, iletişim sürecinde ikna etme nin gücüne dayalıdır. Sosyal içerikli reklâmlarda ikna etme sürecinde ağırlıklı olarak korku, tehdit ve duygusal mesajlar ön plandadır. Gerard, Stead ve Webb (2004) e göre korkuya dayalı mesaj sonucunda ortaya çıkan tutum ve davranıştaki değişim, sosyal pazarlama uygulamalarında kullanılan yüksek düzeyde korku öğesini destekler niteliktedir. Ancak korku mesajlarının kısa dönemde ilgi çekmede etkisi görülse de zamanla bu etkinin azaldığı vurgulanmaktadır. Korku içeren mesajların; alışkanlık, sıkıntı, bıkkınlık durumu yaratabilmeleri, uzun dönemde başarısızlığa neden olabilmektedir. Buna göre Donovan ve Henley (2010) e göre korku öğesi (korku içeren mesajlar) özellikle sigara karşıtı sosyal pazarlama programlarında sıklıkla kullanılır. Ancak dikkat çeken diğer bir konu da mesajda verilen korkunun şiddetidir. Çalışmalar, yüksek derecede şiddet içeren korku mesajlarının etkisinin, düşük derecede korku içeren mesajlara göre daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada asıl soru; korku içeren mesajların etkili olup olmamasından öte reklâmların ne sıklıkta ve kime uygulanacağı konusudur (Donovan ve Henley, 2010; Hassan, Walsh, Hastings ve Harris, 2007). T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre tütün kullanımı, tüm ülkeler için en önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlarından biridir. Ülkemizde yaşı 15 in üzerinde olan her üç erişkinden birisinin tütün bağımlısı olduğu bilinmektedir. Türkiye sigara tüketimi ile Avrupa da üçüncü sıradadır. Her yıl dünyada sigaraya bağlı hastalıklardan yaklaşık beş milyon kişi, ülkemizde ise kişi hayatını kaybederken, bu sayının 2030 yılına kadar her yıl dünyada 10 milyon kişiye, ülkemizde ise kişiye yükseleceği tahmin edilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012). Dünyada ve Türkiye de sosyal pazarlama programları çerçevesinde tüm örgütlerin öncelikleri arasında yer alan toplumu bilinçlendirme konusunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan son değerlendirmelerde, hem özel, hem de kamu kurumlarınca uygulama 138

3 Social Anadolu International Conference, May, 2013 alanı bulabileceği saptanan çalışmaların daha çok kamu kurumlarına mâl edildiği görülmektedir (Eser ve Özdoğan, 2006; Kotler ve Lee, 2007; Kotler ve Lee, 2006). Türkiye de de 2003 yılından beri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sigara ile mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir uzantısı da kamu spotu adı ile uygulanan sosyal içerikli reklâmlardır. Gün geçtikçe yaygınlaşan sosyal içerikli reklâmların etkisinin belirlenmesi, bilimsel temellere dayalı sosyal pazarlama sürecinin tamamlanması açısından büyük önem taşımasına karşın literatürde sosyal reklâmların hedef kitlede yarattığı etki ile ilgili çalışmaların azlığına dikkat çekilmektedir (Uusitalo ve Niemela-Nyrhinen, 2008). Reklâmların etkisinin araştırılması konusunda önemle üzerinde durulan nokta; daha etkili mesajların tasarlanmasıdır (Lee ve Ferguson, 2002; Griffin ve O Cass, 2004). Bu kapsamda çalışmanın amacı; sigara karşıtı ve sosyal içerikli T.V. reklâmlarının, bir pilot çalışma ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencileri üzerinde etkili olup olmadığını değerlendirerek, sonuçlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel geri bildirim sağlamaktır. Yöntem Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, AİBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri oluşturmaktadır. Küçük ve benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt grubu tanımlamaya olanak sağlaması ve odak grup görüşmeleri için uygun bir yöntem olması (Yıldırım ve Şimşek, 2005) nedeniyle araştırmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme kullanılmıştır. Bu doğrultuda sigara kullanan ve kullanmayan üniversite öğrencilerinden oluşan iki farklı odak grup oluşturulmuştur. Böylece odak grup çalışması için grubun homojen olması ölçütü yerine getirilmiştir. Spor ve sigaranın birbiri ile bağdaşmayan konular olması sebebi ile her iki odak grup için de AİBÜ BESYO öğrencileri tercih edilmiştir. Sigara kullananlardan oluşan odak grubun belirlenmesinde, Sağlık Bakanlığı nın Sigara Bağımlılık Testi 4 uygulanarak, testten üç-yedi arasında puan alanlar odak gruba davet edilmiştir. Sigara kullananlardan oluşan odak gruptakilerin sayısı yedi 4 ve tamamı erkektir. Sigara kullanmayanlardan oluşan odak grup katılımcıları ise dördü bayan, ikisi erkek olmak üzere toplam altı öğrencidir. Araştırmada veri toplamayla ilgili olarak odak grup görüşmesi yöntemi seçilmiştir. Odak grup görüşmelerinde biri moderatör, diğeri moderatör yardımcısı olmak üzere iki araştırmacı yer almıştır. Her iki odak grup görüşmesi de yaklaşık bir saat sürmüştür. Katılımcıların izni ile ses kayıt cihazının kullanılmasının yanı sıra moderatör yardımcısı tarafından tüm görüşme yazılı olarak da kaydedilmiştir. Görüşme sorularının hazırlanmasında soruların kısa, kolay anlaşılabilir ve açık uçlu olmasına, genelden özele doğru sıralanmasına, bununla birlikte soru sayısının sınırlı olmasına dikkat edilmiştir. Odak grup görüşmeleri sırasında katılımcılara, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış dört ayrı sosyal içerikli reklâm filmi izletilerek katılımcılar üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler film gösteriminden önce ve sonra olmak üzere iki bölümde tasarlanmıştır. Odak grupların kendi aralarında homojen olması, ancak iki grubun birbirinden farklı özellikler taşıması sebebiyle filmlerin izlenmesinden önceki bölümde her iki grubun özelliğine göre soru tipi ve sayısı farklılaşmıştır. Bu bölümde sigara kullananlardan oluşan odak grup katılımcılarına dört, kullanmayanlardan oluşan gruba iki soru yöneltilmiştir. Her iki gruba da aynı filmler izletilmiştir. Film gösterimlerinden sonraki aşamada yer alan sorular aynı olacak şekilde soru sayısı altı olarak belirlenmiştir. Film gösteriminden önce yer alan sorular için betimsel analiz yapılırken, sonraki sorular için içerik analizi kullanılmıştır. Ses kaydından elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak, araştırmacı tarafından tutulan kısa notlar ile tutarlı olup olmadıkları kontrol edilmiştir. Bu aşamada sigara kullanan odak grup katılımcıları (Sİ1, Sİ2...), sigara kullanmayan katılımcılar ise (SM1, SM2...) şeklinde kodlanmıştır. Çalışmanın geçerliliği için bulgular ses kaydı ve kısa notlar tutularak farklı veri toplama yöntemleriyle elde edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bulgular üç araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilerek anlamlı bir bütün oluşturması sağlanmış, bulguların kendi arasında tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmanın güvenirliğini sağlayan öğelerden biri verilerin betimsel yaklaşım ile doğrudan 139

4 Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri sunulmuş olmasıdır. Ayrıca analizler sırasında üç araştırmacının yer alması, bu sürecin karşılıklı tartışmalar halinde tamamlanması, araştırmada yer alan katılımcıların isim bildirilmeden tanımlanmış olması güvenirliği artıran diğer öğelerdir. Verilerin Analizi ve Bulgular Sosyal içerikli reklâmların etkisini sorgulamadan önce sigara kullananların neden sigara kullandıkları ve sigaraya nasıl başladıkları sorusu yöneltilmiştir. Sigara kullanan katılımcıların yüzde 95 i arkadaş etkisi ile özellikle ortaokul ve lise yıllarında sigara kullanan arkadaş grubundan dışlanmamak adına sigaraya başladıklarını bildirmişlerdir. Bu konuda örnek olarak; Sİ4: Lisede çoğu arkadaşım zaten kullanıyordu, onlar sigara içmek için dışarı çıkıyordu ben ayrı kalıyordum, sonra ben de onlarla çıktım ve bir iki derken sigaraya başladım. ifadesini kullanmıştır. Katılımcıların neden sigara kullandıklarına ilişkin yanıtları ise canlarının sıkılması ve kötü zaman geçirme konularında yoğunlaşmaktadır. Sigarayı bırakma konusunda ne düşündüklerine ilişkin olarak katılımcılar istekli olduklarına yönelik yanıt verirken, çeşitli yollar (ilaç tedavisi dâhil) deenemelerine karşın başarılı olamadıklarını ifade etmektedir. Bu konuda, çevrede sigara kullanan diğer kişilerin ya da bizzat sigara paketinin görülmesinin tekrar başlamada etkisinin olduğuna önemle vurgu yapılmaktadır. Sigara kullananların neden sigarayı bırakamadıkları konusunun detayına inildiğinde çoğunlukla alışkanlık yanıtı verilirken, katılımcı Sİ1 in şu ifadesi konunun geldiği boyutu gözler önüne sermektedir: Sırf sigara içmek için yemek yediğim zamanlar oluyor. Artık sigara içmenin bir zevki kalmadı. İçmekten az da olsa zevk alayım diye yemek yiyorum, sırf sigara içmek için. Sigaranın zararları konusunda katılımcılara bugüne kadar en fazla etkilendikleri olay, reklâm veya uygulamanın ne olduğu sorulduğunda çoğunluğunun hiçbir şeyin etkili olmadığını ifade etmesine karşın Sİ7 kodlu katılımcı Temiz akciğerin kirli hale döndüğünü gösteren resimlerden etkilenmiştim. ifadesi ile görsel mesajların etkili olabileceğine vurgu yapılmıştır. Katılımcılara, sosyal içerikli reklâmların izletilmesinden önceki aşamada, sigara kullanmayanlara, kendilerini nasıl hissettikleri sorulmuştur. Bu konuda katılımcıların tamamı kendilerini; sağlıklı, şanslı ve mutlu olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin SM3; Gereksiz bir şeye para harcamadığım için mutluyum. ifadesi ile hissettiklerini dile getirmiştir. Sigara kullanmayanlara kullananlar hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise özellikle Yanıma sigara kullanan birisi geldiğinde rahatsız oluyorum, kokusu rahatsız ediyor. şeklinde ifade edilen kötü kokuya vurgu yapılmaktadır. Ayrıca çalışmada, sigaranın özentiden kullanıldığı, sigara kullananların kendilerine sanki bir statü sağladığı ve kendileri dışında başkalarını düşünmedikleri şeklinde düşüncelere de rastlanmaktadır. Çalışmanın ikinci aşamasında her iki odak gruba da T.V. de yayınlanan sigaranın zararları konusunda dört sosyal içerikli reklâm izletilmiştir. Sigaranın sağlığa zararlarını anlatan reklâmların tamamında mesajın içeriği korku yaklaşımı üzerine odaklanmaktadır. Birinci filmde; amfizem hastalığına vurgu yapılarak akciğerlerdeki hava keseciklerinin deformasyonu anlatılırken, ikinci film, sigara nedeniyle gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden birinin gerçek hikâyesini konu almaktadır. Üçüncü filmde, sigara yüzünden akciğerde biriken katran miktarı sünger benzetmesi ile vurgulanmaktadır. Dördüncü filmde ise sigaranın akciğerlere verdiği zarar gösterilmektedir. Odak gruplar düzeyinde izlenen filmlerin etkileme derecesi, farklılık göstermektedir. Katılımcılardan filmleri kendilerini etkileme derecesine göre sıralamaları istendiğinde, sigara kullananlar için üçüncü film ilk sırayı alırken, sigara kullanmayanlara göre ikinci film en etkili olarak bulunmuştur. Filmlerin gösteriminden sonra her iki odak gruba da yöneltilen sorular aynı olup, odak grup görüşmelerine dayalı içerik analizi sonuçları Tablo 1 de ortaya konulmuştur. Sonuç Sigara pek çok hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Sigara bağımlılığının yaygınlığı, sigaraya başlama yaşının giderek düşmesi ve yarattığı olumsuzluklar pek çok yönüyle toplumsal bir sorun oluşturmak- 140

5 Social Anadolu International Conference, May, 2013 tadır. Yapılan araştırmalar sigaraya başlama yaşının 11 yaşa kadar düştüğünü ve başlamada akranların etkili olduğunu göstermektedir 5. Bu araştırmada da farklı bir durumla karşılaşılmamış, katılımcıların sigaraya ortaokul ve lise yıllarında arkadaşlarının etkisiyle başladığı görülmüştür. Sigaranın bırakılması konusunda hem devlet, hem de toplumdaki diğer kurumlar tarafından çalışmalar yürütülmesine karşın bireylerin bu yönde çabalarının yetersiz olduğu ve istekli olsalar bile çeşitli sebeplerle başarısız oldukları görülmektedir. Bu konuda sigara kullanmayanların kullananlar için sürekli bir bahane aradıkları söylemi de olayın psikolojik boyutuna işaret etmektedir. Genellikle sigara kullananların, sigaranın zararını anlatan herhangi bir uygulamadan etkilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Wolburg (2004) a göre sigara karşıtı reklâmlar gençlerin sigaraya başlamasını engellemede olumlu etki yaratırken, sigara içen gençlerde etkili olmamakta, hatta zaten bildikleri şeyleri tekrarladığı için onları rahatsız etmektedir (Aktaran: Bayraktaroğlu ve İlter, 2007). Bir başka çalışmaya göre sigaranın sağlık ile etkilerini anlatan reklâmlar, gençler açısından çok etkili görülmemektedir (Uusitalo ve Niemela-Nyrhinen, 2008). Sigara kullananların akciğerlere verdiği tahribatı, benzetme yoluyla (süngerin katranı çekmesi) ileten reklâmlardan daha çok etkilendiği görülürken, kullanmayanların ise gerçek yaşanmışlıkları konu alan filmlerden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sigara kullananlar açısından yaşanmışlıkların kendileri için sadece bir olasılık düzeyinde düşünüldüğünü gösterirken, filmlerde yer alan somut kanıtların, kendileri ile daha fazla özdeşleştirilerek etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda da sigara karşıtı etkili medya kampanyası geliştirme çalışmalarında belirtildiği üzere kampanyalarda kanıta dayalı yöntemlerin kullanılması gerekliliğini destekler niteliktedir 6. Başka bir deyişle sigara kullananların kullanmayanlara göre olaya duygusal yönlü yaklaşmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu 5 Sigara.pdf 6 tuba_erdebir.pdf konuda Griffin ve O Cass (2004) sosyal pazarlamanın önemli bir öğesi olan sosyal reklâmların inandırıcı olması ve inandırıcılığın test edilmesi gerektiğine önemle dikkat çekmektedir. Araştırmanın bir başka sonucu, sosyal içerikli reklâmların sigarayı bırakma konusunda yeterli düzeyde güce sahip olmadığıdır. Katılımcılar tarafından öne sürülen yasaklama önerisi ise yetkili birimlerin sosyal pazarlamanın gönüllü davranış değişimi yönündeki çabalarının tam aksine ortaya çıkan bir durumdur. Zaman zaman davranış değişimi için sosyal pazarlama çabalarına destek niteliğinde yasal yaptırımlar kullanılabilmektedir. Ancak bu çalışmada bireyler sorumluluğu tamamen karşı tarafa bırakma eğilimindedirler. Özellikle sigara kullananların sigarayı iradeleri ile bırakmak yerine doğrudan devletin yasak yoluyla müdahalesi ile bırakabileceklerini düşünmeleri, ilgili konuda Türkiye de davranış değişiminin ikna yoluyla mı yoksa yasaklar yoluyla mı olması gerektiği sorusunu akla getirmektedir. Sosyal pazarlamada davranış değişimi yaratmada en önemli konu, algılanan engellerin bilinmesidir. Bu engeller, hedef kitleye yöneltilen mesajın geliştirilmesine öncülük eden konulardır. Sosyal pazarlamada sigara kullanan kişilerin neden sigara kullandıklarının derinlemesine anlaşılması, mesajları iletmek üzere tasarlanan sosyal içerikli reklâmların oluşturulmasında öncelikli olmalıdır. Keşifsel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada da katılımcıların sigaraya başlama ve bırakamama nedenlerinin ortaya konulmasındaki amaç budur. Ancak genel bir değerlendirme olarak söylemek gerekirse, çalışmada elde edilen sonuçlar, katılımcıların izledikleri reklâm filmlerinde yer alan mesaj ile durumlarının örtüşmediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, bilimsel araştırma-ölçme ve değerlendirmelerin, kampanya başarısını artırarak bütün mesajlar, kavramlar materyaller için ön testin yapılması ve her aşamada değerlendirilmesi gerekliliğini desteklemektedir tuba_erdebir.pdf 141

6 Sosyal Pazarlamada Sigara Karşıtı Reklamlar ve Etkileri Kaynakça Bayraktaroğlu, G.; İlter B. (2007). Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneriler, Ege Akademik Bakış, 7(1), Crosier K. (1978). The Advertising Dimensions of Social Marketing. Advertising (UK), No.57. Donovan, R.; Henley, N. (2010). Principles and Practice of Social Marketing: An International Perspective. New York: Cambridge University Press. Eser, Z. ve Özdoğan, F.B. (2006). Sosyal Pazarlama, Toplumun Refahı ve Kaliteli Yaşam İçin. Ankara: Siyasal Kitabevi. Gerard, S.; Stead, M,; Webb,J. ( 2004). Fear Appeas in Social Marketing: Strategic and Ethical Reasons for Concern. Psychology & Marketing, 21(11), Griffin, D.; O Cass A. (2004). Social Marketing: Who Really Gets The Messages?, Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, 12 (2), Hassan, M.L.; Walsh, G.; Shiu, E.; Hastings, G.; Harris, F. (2007). Modeling Persuasion In Social Advertising: A Study of Responsible Thinking in Antismoking Promotion in Eight Eastern EU (European Union) Member States. Journal of Advertising, 36.2, Erişim tarihi KongreBildiriler/1._gun_ /sigarkarsiti_etkili_medya_kampanyalari tuba_erdebir.pdf, Erişim Tarihi Erişim Tarihi Kotler, P.; Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Çev. Sibel Kaçamak. İstanbul: MediaCat Kitapları. Kotler, P.; Lee, N. (2007). Kamu Sektöründe Pazarlama. Çev. Zeynep Kökkaya Chalar, İstanbul: MediaCat Kitapları. Kotler, P.; Lee, N. (2009). Yoksulluğa Karşı Sosyal Pazarlama. Çev. Zeynep Kökkaya Chalar. İstanbul: MediaCat Kitapları. Kotler, P.; Zaltman, G. (1971). Social Marketing: an approach to planned change. Journal of Marketing, 35, Lazer, W.; Kelley J. Eugene (1973). Social Marketing: Perspective viewpoints Marketing s Changing Social Role. N.J.: Perentice- Hall Inc. Lee M.J.; Ferguson M.A. (2002). Effects of Anti-Tobacco Advertisements Based on Risk-Taking Tendencies: Realistic Fear vs. Vulgar Humor. Journalism & Mass Communication Quarterly, 79: Rothschild, M. (1997). An Historic Perspective of Social Marketing. Journal of Health Communication: International Perspectives, 2:4, T.C. Sağlık Bakanlığı. (2012). Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı, Ankara. Uusitalo, O.; Niemela-Nyrhinen, J. (2008). Exploring Message Themes in Anti-smoking Advertising Targeted at Teenagers, Young Consumers, 9:1, Weinreich, N.K. (1999). Hands on Social Marketing. USA: Sage Publication. Yıldırım, A.; Şimşek, H.(2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık. 142

7 Social Anadolu International Conference, May, 2013 Ekler Tablo 1. Odak Grup Görüşmelerine Dayalı İçerik Analizi Soru: Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? (Filmlerin hissettirdiği duygu) Filmler kötü hissetmelerine neden oluyor. Sigara kullananlara yönelik üzüntü (SM1), Kullananların filmlerden etkilenmemelerine şaşırma (SM6). Kendi sağlığından mutluluk duyma ya da sağlığına şükretme (SM4). Soru: Filmlerde sizi etkileyen şey nedir? Sigara kullananlar Kanıtlar etkili (Sİ1,Sİ2,Sİ3,Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Pişmanlık duygusu (SM2,SM3,SM6) Yaşanmışlığı içermesi (SM2,SM4) Soru: Sizce bu reklâmlar sigarayı bırakmanız konusunda yeterli bir güce sahip mi? Filmlerin bir gücü yok (Sİ1,Sİ2,Sİ3,Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Sebepleri: Zararlarını zaten biliyorlar (Sİ6,Sİ7) Dayatma var (Sİ7) Maddi öğeler filmlerden daha etkili (Sİ2) Yeterli (SM3) Yeterli değil (SM1) Tek başına yeterli değil (SM2, SM3, SM4, SM6) Soru: Sigarayı bırakabilme konusunda devletin bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Nedir? Devletin sorumluluğu var (Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Devletin sorumluluğu var (SM1, SM2, SM3, SM4,SM5, SM6) Devletin sorumluluğu yok (Sİ3) Sorumluluğu: Sorumluluğu: İçimini yasaklama(sm4) Başlanmaması için önlem almalı (Sİ6) İthalatının yasaklanması(sm3,sm4) Ağır yaptırımlar olmalı (Sİ5) Erken müdahale (SM3) Yasaklamalı (Sİ4,Sİ5,Sİ7) Fiyatla ilgili yaptırımlar (SM6) Kolay ulaşılmamalı (Sİ4, Sİ5) İçeriğini değiştirme(sm1) Soru: Kamu spotları tek başına sizin için sigarayı bırakma konusunda etkili olabilir mi? Kamu spotları etkili değil (Sİ1,Sİ2,Sİ3,Sİ4,Sİ5,Sİ6,Sİ7) Yeterli değil (SM1, SM2, SM3, SM4,SM5, SM6) Yapılabilecekler: Seminerler (SM4,SM5) Okullarda özendirici çalışmalar (SM2,SM3) Farklı reklâm araçlarının kullanımı (SM6) Dinin etkisinden yararlanma (SM2,SM4) Kamu spotları en çok içmeyenlerde etkili bence iyi ki içmemişiz diyoruz! (SM3) 143

BİR İKNA EDİCİ TEKNOLOJİ OLARAK SİGARA KARŞITI WEB SİTELERİ: KAR AMACI GÜDEN VE GÜTMEYEN KURUMLARIN WEB SİTELERİNE YÖNELİK KULLANICI TUTUMLARI

BİR İKNA EDİCİ TEKNOLOJİ OLARAK SİGARA KARŞITI WEB SİTELERİ: KAR AMACI GÜDEN VE GÜTMEYEN KURUMLARIN WEB SİTELERİNE YÖNELİK KULLANICI TUTUMLARI BİR İKNA EDİCİ TEKNOLOJİ OLARAK SİGARA KARŞITI WEB SİTELERİ: KAR AMACI GÜDEN VE GÜTMEYEN KURUMLARIN WEB SİTELERİNE YÖNELİK KULLANICI TUTUMLARI Müge ELDEN, Sinem YEYGEL ÇAKIR, Uğur BAKIR Ege Üniversitesi,

Detaylı

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı:1, 2008 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Aypar T. Uslu Mehmet

Detaylı

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 63-86 Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma DOI NO: 10.5578/JSS.8145 Esra Gül Yılmaz 1 Meryem

Detaylı

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADIN TÜKETİCİLERİN

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Açık Sınıflar Eski Moda Bir Yenilik Olabilir mi?: ABD den Bir Örnek

Açık Sınıflar Eski Moda Bir Yenilik Olabilir mi?: ABD den Bir Örnek İlke Evin GENCEL 1 Arzu Güngör LEUSHUIS 2 Özet: 1950 li yıllara kadar öğrenme-öğretme sürecinin öğretmen merkezli ve dinlemeye dayalı olduğu görülmektedir. 1950 li yılların sonundan itibaren açık sınıflar,

Detaylı

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları.

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271 TURİZM PAZARLAMASINA İNTERNETİN ETKİSİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ THE EFFECT OF INTERNET ON TOURISM MARKETING: A MODEL PROPOSAL FOR DESTINATION-BASED

Detaylı

Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa

Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa Mason un Bilişim Etiği Boyutları Altında Vikipedi nin İncelenmesi Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa Şenay Ozan Anadolu Üniversitesi, Türkiye senayozan@anadolu.edu.tr Adile Aşkım

Detaylı

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Mehtap Acar mehtap.y.acar@gmail.com Özet Araştırmacının yüksek lisans tezinden alınan bu çalışmada

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL REKLÂMCILIĞA KARŞI TUTUMLARI. Resul USTA Giresun Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü resul1970@mynet.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL REKLÂMCILIĞA KARŞI TUTUMLARI. Resul USTA Giresun Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü resul1970@mynet. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2) 2009, 294-309 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL REKLÂMCILIĞA KARŞI TUTUMLARI UNDERGRADUATES ATTITUDES TOWARD MOBILE ADVERTISING Resul USTA Giresun Üniversitesi İİBF, İşletme

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 447-466 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 447-466 w w w. k u e y. n e t Lise Müdürlerinin Zorunlu

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Nilgün SARIKAYA Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi MELİKE BAŞAK ASENA İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 12-27 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 12-27 Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

o denetimleri - 819 -

o denetimleri - 819 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MEDYA OKURYAZARLIĞI: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.301-326 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.301-326 İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Kadir ÇELİK Sorumlu Yazar, Zonguldak Gelir İdaresi Başkanlığı,

Detaylı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 79 97 GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ THE ROLE OF PACKAGING IN THE PURCHASING DECISION OF FOOD PRODUCTS Füsun GÖKALP, Ege Üniversitesi,

Detaylı