BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2069 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1103 BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Merih KIVANÇ (Ünite 7,12) Doç.Dr. Cengiz CANER (Ünite 1-6, 8-11) Yrd.Doç.Dr. Meral YILMAZ (Ünite 7,12) Editör Yrd.Doç.Dr. Recep Sulhi ÖZKÜTÜK ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2010 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Cengiz Hakan Ayd n Yrd.Doç.Dr. Çetin Polat Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Dilek Polat Grafiker Nihal Sürücü Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Baz Özel G dalar le Fermente G dalar n Kalite Kontrolü ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 250 adet bas lm flt r. ESK fieh R, Eylül 2010

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi G da Katk Maddeleri... 2 GIDA KATKI MADDELER... 3 Ana Bileflen... 3 Antimikrobiyaller... 5 Antioksidanlar... 7 Asitli i Düzenleyiciler... 8 Enzimler... 9 Emülgatörler Dengeleyiciler (Stabilizatörler) fielatlar Niflasta Tatland r c lar Aroma ve Renk Gelifltiriciler Do al ve Bitkisel Renk Maddeleri Topaklanma önleyiciler Fosfatlar Polioller G da Katk Maddesi Miktarlar n n Belirlenmesi G da Katk Maddelerinin Kullan m Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yumurta YUMURTA Tavuk Yumurtas Yumurtan n Kimyasal Özellikleri Proteinler Lipid Mineral Maddeler YUMURTA MUAYENES YUMURTADA KAL TE KR TERLER Taze Yumurtada Kalite Kriterleri Yumurta Ak n n Yay lma Alan Haugh Birimi Analizleri Yolk ndeksi Analizleri ph Yumurta Sar s n n Durumu Kabuk Rengi Yumurta A rl ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Albumin Viskozite Analizleri Sar Rengi PASTÖR ZE SIVI YUMURTA Pastörize Yumurtan n Kullan m Alanlar : Pastörize Yumurtan n Özellikleri ve Avantajlar Yumurtan n Dayanma Süresi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE fiekerler fieker fiekerpancar Sakkaroz Invert fieker Rafinoz Azotlu Maddeler Pektik Maddeler Glikozidler Madensel Maddeler KR STAL fieker Küp fieker fieker ÜRET M Ham fierbetin Ar nd r lmas fiekerin Kristallendirilmesi Melas Esmer fieker fieker Standartlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bal BAL BAL ÜRET M KAYNAKLARINA GÖRE BALLARIN SINIFLANDIRILMASI Çiçek Bal (Saf Nektar Bal ) Salg Bal (Çam Bal ) Besleme Bal Yapay Bal Zehirli Bal ÜRET M VE PAZARA SUNULUfiA GÖRE BALLARIN

5 çindekiler v SINIFLANDIRILMASI Petekli Bal Süzme Bal Petekli Süzme Bal Pres Bal F r nc l k Bal NEM NE GÖRE BALLARIN SINIFLANDIRILMASI BALIN F Z KSEL ÖZELL KLER Bal n Rengi Bal n Tad ve Kokusu Bal n Ak flkanl ve Su Miktar Bal n K vam Bal n Higroskobik Özelli i Bal n Ifl Döndürmesi (Polarizasyonu) Bal n Kristalizasyonu Bal n Karbonhidrat çeri i D ER ARI ÜRÜNLER Bal Mumu Polen Propolis Ar Sütü BAL DA KAL TE KR TERLER Bal n Nem (Su) çeri i ph HMF (Hydroxymethylfurfural) Miktar Diyastaz Say s nvert fiekerler Toz Partikülleri Prolin Palinoloji Toplam Polen Say s (TPS) K/Na Oran Ticari Glikoz fiekerler C BALIN FERMANTASYONU BALDA KALINTI PROBLEMLER A r Metaller Pestisitler ve Veteriner laç Kal nt lar BALIN ÜRÜN ÖZELL KLER AMBALAJLAMA, ET KETLEME VE fiaretleme TAfiIMA VE DEPOLAMA Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar... 65

6 vi çindekiler 5. ÜN TE 6. ÜN TE fiekerli Ürünler (fiekerlemeler) fiekerl ÜRÜNLER (fiekerlemeler) fiekerleme Çeflitleri Sert fiekerlemeler Yumuflak fiekerlemeler Jöle fiekerlemeler Fondanlar Krokant Marshmallow Nugat Helva Helva üretimi Tahin Helvas nda Kullan m na zin Verilen Katk Maddeleri ve Özellikleri P fiman YE LOKUM CEZERYE PEST L Ç KLETLER (SAKIZLAR) Saklama Koflullar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Kakao ve Çikolata KAKAO Ç KOLATA Süt fieker Emülgatörler Ç KOLATA ÜRET M Bileflenlerin Kar flt r lmas nceltme Konçlama (Yo urma) Ayarlama Temperleme (Tavlama) Ç KOLATA ANA GRUPLARI Ç KOLATANIN KAL TE KR TERLER Çikolatan n Duyusal Kalitesi Çikolatan n Reolojik, Yap sal ve Görünüfl Kalitesi Çikolatan n Ak flkanl Kar flt rma Derecesi Çikolata Ya n n Kristallenmesi... 86

7 çindekiler vii Raf Ömrü Çikolata Tan mlar Katk Maddeleri Aroma Maddeleri Ambalajlama ve flaretleme Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yumurta, fiekir ve fiekerli Ürünlerin Mikrobiyolojisi YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLER Yumurtan n Genel Özellikleri Mikroorganizmalar n Yumurtaya Bulaflma Kaynaklar Yumurta ve Ürünlerinde Bozulmaya Neden Olan ve Patojen Mikroorganizmalar S v Yumurtalar Yumurta Tozu Yumurta ve Yumurta Ürünlerinin Analizi fiekerler, fierbetler VE BAL fieker Kam fl fieker Pancar fiuruplar Bal KAKAO, Ç KOLATA VE fiekerlemeler fieker, fiekerleme, Çikolata ve Bal n Mikrobiyolojik Analizi Osmofilik Mikroorganizmalar n Aranmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Çay ve Kahve ÇAY Çay n Bileflimi Polifenoller Azotlu Bileflikler : Alkaloidler : Çay n fllenmesi Soldurma K v rma Fermantasyon Aroma Bileflenlerindeki De iflmeler Kurutma ÜN TE 8. ÜN TE

8 viii çindekiler Çay n S n fland r lmas ve Derecelendirilmesi Çay n Depolanmas ve Paketlenmesi YEfi L ÇAY Özellikleri ve Biyokimyas Oolong Çay Di er Çay Çeflitleri Özçay Dald rma Çay Siyah Çay n Kalite Ölçütleri ve Dem Kontrolü Görünüfl Dolgunluk ve Burukluk Dem Rengi ve Kontrolü Aroma KAHVE Kafeinsiz Kahve Kahvenin Ambalajlanmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Fermente çkiler FERMENTE ÇK LER fiarap K rm z fiarap Üretimi Beyaz fiarap Üretimi Pembe fiarap Üretimi fiaraplar n özellikleri B RA Biralar n S n fland r lmas Alt fermentasyon biralar Üst fermentasyon biralar Bira Üretimi Biralar n Özellikleri RAKI Rak Üretimi Rak n n Özellikleri VOTKA ROM (RUM) TEK LA fiampanya V SK BAL fiarabi Özet Kendimizi S nayal m

9 çindekiler ix Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Alkolsüz Gazl çecekler ALKOLSÜZ GAZLI ÇECEKLER S n fland r lmalar DO AL M NERALL SULAR Maden suyu ile yapay soda aras ndaki farklar Malt çecekleri ALKOLSÜZ GAZLI ÇECEKLER N AMBALAJLANMASI VE DEPOLANMASI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Baharatlar, Turflu ve Zeytin BAHARATLAR Baharatlar n G da Alan nda Kullan lmalar Baharatlar n G dalara Katk Maddesi Olarak lave Edilme fiekilleri: Baharatlar n Kimyasal Bileflimi Önemli Baz Baharatlar TURfiU Turflu Yap m nda Kullan lan Malzemeler Turflu Üretiminde Kullan lan Yard mc Maddeler Koruyucu Maddeler Sirkeli Turflular Turflularda Görülebilecek Bozulmalar ZEYT N VE ZEYT NYA I Zeytin Ya na Lezzet Veren Bileflenler Zeytinde Meyve Olgunlu u Ve Hasat Zeytinlerin flleninceye Kadar Muhafazas Ve Ya Kalitesine Etkileri Zeytin Üretimi Yeflil Zeytin Üretimi Çizme Yeflil Zeytin K rma Zeytin Dolgulu Yeflil Zeytin Sofral k Zeytin Türk G da Kodeksi Sofral k Zeytin Tebli i (2008/24) Zeytin Çeflitleri Zeytinlerin Ya a fllenmesi Y kama, Temizleme Ve K rma Yo urma (Malaksasyon) Fazlalar n Ayr lmas ÜN TE 11. ÜN TE

10 x çindekiler Zeytinya n n Ambalajlanmas Zeytinya n n Depolanmas Ve Muhafazas Zeytinya Çeflitleri Naturel Zeytinya Rafine Zeytinya Riviera Zeytinya Zeytinya Kalitesi Ve Etki Eden Faktörler Özet Kendimizi s nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Fermente Ürünlerin Mikrobiyolojisi KAHVE VE ÇAY Kahve Çay FERMENTE ÇK LER fiarap Bira ALKOLSÜZ ÇECEKLER BAHARATLAR VE FERMENTE MEYVE - SEBZELER Baharatlar Baharatlar n Mikrobiyolojik Analizi Fermente Meyve ve Sebzeler Turflular Zeytin Fermente Sebzelerin Mikrobiyolojik Analizi Örne in Analize Haz rlanmas fllem Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

11 Önsöz xi Önsöz Baz Özel G dalar ile Fermente G dalar n Kalite Kontrolü ders içeri ini oluflturan bu kitap 12 üniteden oluflmaktad r. Ünitelerde yer alan konular, herhangi bir flekilde s n fland r lamayan ancak günlük yaflamda çok kullan lan baz g dalar n kalite özellikleri üzerinedir. Kitab n haz rlanmas nda klasik olanlar kadar güncel bilgilerden de yararlan lmaya çal fl lm fl ve her ünitede g dalar n, özellikle üretilmeleri s ras nda kalitelerine etki eden etmenler üzerinde durulmufltur. Ünitelerin dikkatlice okunmas ve özellikle de konu sonlar ndaki de erlendirme sorular n n cevapland r lmas, bu ders kitab n n içeri inin anlafl lmas na ve hedeflenen ö renme düzeyine ulafl lmas na büyük katk sa layacakt r. Büyük çabalarla ortaya ç kan bu kitab n bas ma haz rlanmas nda eme i geçen herkese teflekkür eder, tüm ö rencilerimize baflar lar dilerim. Editör Yrd. Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük

12 1BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; G da katk maddelerinin tan m n yapabilecek, G da katk maddelerinin kullan m nedenlerini s ralayabilecek, G da katk maddelerinin özelliklerini sayabilecek, G da katk maddelerini s n fland rabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Katk maddesi Antioksidan Antimikrobiyal madde çerik Haritas Baz Özel G dalar le Fermente G dalar n Kalite Kontrolü G da Katk Maddeleri GIDA KATKI MADDES ANT M KROB YALLER ANT OKS DANLAR ENZ MLER EMÜLGATÖRLER STAB L ZATÖR LEZZET MADDELER TATLANDIRICILAR AROMA VE RENK GEL fit R C LER

13 G da Katk Maddeleri GIDA KATKI MADDELER Günümüzde ifllenmifl g da ürünlerinin raf ömürlerinin uzat lmas nda, kalitelerinin iyilefltirilmesinde, duyusal albenilerinin art r lmas nda, tüketicilere yepyeni cazip ürünler sunulabilmesinde ve en önemlisi g da güvenirlili ini sa lanmas nda g da katk maddelerinin rolü çok büyüktür. Tek bafl na g da olarak kullan lmayan ve g - dan n tipik bir bilefleni olmayan besleyici de eri olsun veya olmas n, imalat, iflleme, haz rlama, uygulama, paketleme, ambalajlama, tafl ma, muhafaza ve depo aflamalar nda, g dalara teknolojik amaçla kat lan yada bu g dalar n içinde veya yan ürünlerinde do rudan veya dolayl olarak bir bilefleni haline gelen veya bunlar n karakteristiklerini de ifltiren maddelerdir. G da katk lar günümüzde g dalar n üretiminde önemli bir rol oynamaktad r. G da katk maddelerinin kullan m, san lan n aksine, as rlar öncesine dayanmaktad r. Örne in eski M s rl lar n çeflitli g dalara boyalar katt klar na dair kay tlar bulunmaktad r. Çeflitli ülkelerde g dalara baz istenen özellikleri kazand rmak amac yla kullan lan tüm kimyasal maddelerin kapsaml bir envanteri ancak 1956 y l nda Birleflmifl Milletler örgütünün iki alt kuruluflu olan G da Tar m Örgütü (FAO / Food and Agriculture Organization) ve Dünya Sa l k Örgütü (WHO / World Health Organization ) uzmanlar nca yap labilmifltir. K rk üç ülkeyi kapsayan genifl bir araflt rman n ard ndan oluflturulan zengin veri taban n irdeleyen uzmanlar, bu defa en yayg n olarak kullan ld n saptam fl olduklar 200 ü aflk n maddenin kullan m amaçlar na göre bir s n fland rmas n da yaparak her birinin çeflitli ülkelerdeki kullan lan miktarlar n n alt ve üst limitlerini de belirlemifllerdir. Daha sonra, ilgili FAO ve WHO uzmanlar n n bir araya gelerek 1962 y l nda oluflturduklar G da Katk lar ve Kodeksi Komitesi (JECFA / Joint Expert Committee on Food Additives) adl olarak uzmanlar komitesi, bu maddeleri sistematik flekilde toksikolojik incelemelere tabi tutmufllard r. G da katk maddeleri tek bafl na g da olarak kullan lmayan ve g dan n tipik bir bilefleni olmayan besleyici de eri olsun veya olmas n, imalat, iflleme, haz rlama, uygulama, paketleme, ambalajlama, tafl ma, muhafaza ve depo aflamalar nda, g dalara teknolojik amaçla kat lan yada bu g dalar n içinde veya yan ürünlerinde do rudan veya dolayl olarak bir bilefleni haline gelen veya bunlar n karakteristiklerini de ifltiren maddelerdir. Ana Bileflen Bir g da maddesinin bilefliminde, spesifik özelliklerini vermesi nedeniyle mutlaka yer almas gereken ve o g da maddesinin tan m nda da ad geçen maddeleri tarif eder. Üretimde hammaddeden sonra a rl kl önemi olan ve ifllem teknoloji gere i g dalara kat lan, üretimin özelli ine göre çeflitli amaçlarla kullan lmas zorunlu maddelerdir. Ana bileflenler çeflitlerine göre g dalar kazanmalar gereken niteli e kavuflturmaktad rlar. Bu maddeler her g da için ayn görevde olmayabilirler veya bir g dada ana bileflen görevinde olan bir madde di er bir g dada katk maddesi

14 4 Baz Özel G dalar le Fermente G dalar n Kalite Kontrolü olabilir. Örne in; ekmek yap m nda un bir hammaddedir. Ekmek mayas, tuz, su ise ana bileflendir. Buna karfl l k ekmek üretiminde kullan lan süttozu, peynir suyu, bromat gibi maddeler teknolojide g da katk maddesi konumundad r. G da katk maddeleri g dalar n güvenilirli ini art rarak günlük al flverifllerde uygun olmayan g da eldesini engellemektedirler. De iflik flekillerde s n fland r lmalar na ra men temelde g da katk maddeleri, 1. Kaliteyi koruyarak raf ömrünü uzatanlar ( Koruyucular ) a. Antimikrobiyaller (nitrit, nitrat, benzoik asit, propiyonik asit, sorbik asit) b. Antioksidanlar ( BHA, BHT, Galatlar ) 2. Yap y haz rlama, piflme özelli ini gelifltirenler a. ph ayarlay c lar b. Topaklanmay önleyenler ( silikat, magnezyum oksit, magnezyum karbonat) c. Emülsifiyerler (lesitin, mono ve digliseridler ) d. Stabilizörler, k vam artt r c lar, tatland r c lar e. Mayalanmay sa lay c ajanlar f. Nem ayarlay c lar g. Olgunlaflt r c lar h. A art c lar, dolgu maddeleri, köpük ayarlay c lar, parlat c lar 3. Aromay ve rengi gelifltiriciler a. Çeflni artt r c lar ( MSG ) b. Çeflni vericiler ( Aroma maddeleri ) c. Renklendiriciler (Tartazin, indigotin vb.) Tablo 1.1 G da Katk Maddeleri nin kullan m Amaçlar na göre s n fland r lmas 4. Besin de erini koruyucu, gelifltiriciler ( Besin ö eleri ) a. flleme s ras nda kaybolan besin ö elerini yerine koyma (B1, B2, niasin ) b. Diyette eksik olabilecek besin ö elerini ekleme ( A, D vitaminleri ) amac ile kullan lmaktad r. 1) Renk Maddeleri 17) Olgunlaflt r c lar 2) Lezzet Maddeleri 18) Tutucular ve Birlefltiriciler 3) Tatland r c lar 19) Berraklaflt r c ve Durultucular 4) Koruyucular (Antimikrobiyal maddeler) 20) Köpük Yap c ve Tutucular 5) Antioksidanlar 21) Plastifiyenler ve Yumuflat c lar 6) Kelatlar 22) Kabart c Ajanlar 7) Asit Düzenleyiciler 23) Polihidrik Alkoller 8) Topaklanmay Önleyiciler 24) Gaz ve Propellantlar 9) Emülgatörler 25) Enzimler 10) Stabilizörler (Gamlar) 26) Dolgu Maddeleri 11)Yüzey Aktif Maddeler 27) Vitaminler, mineraller, aminoasitler 12) Kal nlaflt r c lar 28) Kristallenmeyi Önleyenler 13) Nemlendiriciler 29) Tamponlay c lar 14)Tütsü Maddeleri 30) Ya ile yer de ifltiren maddeler 15) Kaplama Maddeleri (Yenilebilir filmler) 31) Kontrollü Sal n m Ajanlar 16) A art c lar 32) Mikrodalga Esmerleflme Ajanlar

15 1. Ünite - G da Katk Maddeleri G da Maddelerinin kullan m amaçlar ve özelliklerine bak ld nda; Besin ö elerini korumak, g dan n dayan kl l n art rmak, g dalar n raf ömrünün uzatmak, g dalar n duyusal özelliklerini gelifltirmek, g dan n renk ve lezzetini çekici hale getirmek, g da haz rlanmas na yard mc olmak, besleyici de eri korumak, çeflitli g da muhafaza yöntemlerinin gelifltirmek, g dan n besleyici de erini korumak, özgün diyet ihtiyaçlar n gidermek ve g da çeflitlili i sa lamakt r. (Tablo1.1) Özellikleri ise, öncelikle insan sa l na zarar vermemelidir. G dan n besleyici de erine zarar vermemeli, besin de erini azaltmamal ve de ifltirmemelidir. Belirgin özelliklerine göre belirlenmeli ve belirlenen G da Katk Maddelerinden baflkas kullan lmamal d r. Hangi g dalara ne miktarda ve hangi amaçla kat labilece i G - da Katk Maddeleri Kodeksinde belirtilmifl olmal d r. Aç k ismi ve miktar g dalar n üzerindeki etikette belirtilmelidir. Kat ld maddelere homojen olarak da lm fl olmal ve ürünün maliyetini art rmamal d r. G dan n bozuklu unu maskeleyici ve tüketiciyi aldat c olmamal d r. Baz g dalara, özellikle çocuk mamalar na ve diyet g - dalar na kat lmas düflünülen katk maddesinin kat lma koflullar ve miktarlar özel izne tabi olmal d r. G da katk maddelerinin rolü : - Besin ö elerini korumak, - G dan n dayan kl l n art rmak, - G dalar n raf ömrünün uzatmak, - G dalar n duyusal özelliklerini gelifltirmek, - G dan n renk ve lezzetini çekici hale getirmek, - G da haz rlanmas na yard mc olmak, - Besleyici de eri korumak, - Çeflitli g da muhafaza yöntemlerinin gelifltirmek, - G dan n besleyici de erini korumak, - Özgün diyet ihtiyaçlar n gidermek, - G da çeflitlili i sa lamakt r. G da katk maddelerinin özellikleri: 5 G da katk maddelerinin özellikleri neler olmal d r? Antimikrobiyaller G da teknolojisinin temel amac g da bozulmalar n önlemek, g da güvenli ini sa lamak, mikroorganizmalar kontrol alt na almakt r. Bu amaçla g da katk maddesi olarak bilinen ve koruyucu s n f nda yer alan maddelerden biri SORU antimikrobiyal SORU maddelerdir. Genel olarak küf ve mayalara daha fazla etki gösteren antimikrobiyal maddeler, mikroorganizmalar n hücre zarlar n etkileyerek hücre D KKAT zar n n seçici geçirgenli ini D KKAT art rarak hücre unsurlar n n zarar görmesini sa layarak, yada mikroor- ganizma hücresindeki enzimleri inaktive ederek, yada genetik maddelerin fonksiyonlar n etkileyerek etkilerini gösterirler. Antimikrobiyal katk maddeleri daha genifl bir flekilde tan mlamak gerekirse; kullan lma oran, g dalarda istenmeyen ancak herhangi bir nedenle AMAÇLARIMIZ bulunma olas l olan küf, maya, patojen veya patojen olmayan her türlü mikroorganizmay ortamdan yok etmek veya onlar n ço almalar n engellemektir. Bu maddelerin belirli bir safl kta olmas gerekmektedir. Görevlerini yapabilmeleri K ortam n T A P ph s na, K T A P bileflimine ve kullan lan miktara ba l olmaktad r. Mikroorganizmalar n olumsuz etkilerini ve toksik yönden meydana getirdikleri zararlar önlemek için kullan lan g da katk maddesinin seçiminde bu maddelerin belli bir safl kta, TELEV ZYON basit yap da, genifl TELEV ZYON bir spektrumda etkili ve ucuz olmas dikkate al nmal d r. Bilindi i gibi s l ifllemlerle mikroorganizmalar n vejetatif formlar ve sporlar öldürülerek steriliteye ulafl lmaktad r. Ancak yüksek s cakl klarda g dan n besleyici ö eleri önemli oranda azalmaktad r. NTERNET NTERNET 1 Antimikrobiyal maddeler g daya nas l etki eder? Uygun Antimikrobiyallerin Belirlenmesi: Uygulaman n etkili olabilmesi için, öncelikle hangi g da için hangi katk maddesi daha sonra da hangi katk maddesi için ne kadar kullan lmal sorusuna do ru cevap verilmesi gereklidir. Bunda çok say da faktör dikkate al nmal d r. Faktörler genellikle, SORU g dan n ph de- eri, kimyasal maddenin çözünürlü ü ve etki spektrumu ve kimyasal bilefliklerin karfl l kl etkileflimi bafll klar alt nda toplanmaktad r. D KKAT 2 SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

16 6 Baz Özel G dalar le Fermente G dalar n Kalite Kontrolü Tablo 1.2 Bafll ca antimikrobiyal maddeler ve etki alanlar. Uygun antimikrobiyal madde seçiminde dikkat edilmesi gereken konulardan baz lar flunlard r; Antimikrobiyal madde fizyolojik yönden sak ncal olmamal, Antimikrobiyal madde saf olmal, toksikolojik yönden problem yaratmamal, Antimikrobiyal madde mümkün oldu u kadar genifl spektrumlu olmal, Antimikrobiyal madde g da maddesi tüketilen kadar stabil olmal, Antimikrobiyal madde g da bileflenleri ile reaksiyona girmemeli, Antimikrobiyal madde g dan n duyusal özelliklerini etkilememeli, Antimikrobiyal madde ucuz olmal, Antimikrobiyal madde paketleme materyali ile reaksiyona girmeli, Antimikrobiyal madde g dalarda bulunmas istenen mikroorganizmalar mümkün oldu u kadar az etkilemelidir. Bafll ca antimikrobiyal maddeler ve etki alanlar Tablo 1.2 ayr nt l gösterilmifltir. Antimikrobiyal Ad Özellikleri G dalara Etkileri Bulundu u G dalar Asetik Asit Propiyonik Asit Renksiz, s v, 16,5 C kat halde, Ekfli Renksiz, s v, afl nd r c ve keskin kokulu, Rope hastal n önlemek, Çeflni verici Laktik asit bakterileri ve mayalar n ço almas n F r nc l k ürünlerinde küf ve rope önleyici (inhibitörü), Peynir teknolojisinde küf önleyici ve emülgatör Kür edilmifl etlerde, bal k ürünlerinde, ketçap, mayonez ve turflularda kullan lmakta Fermente olabilir karbonhidrat içeren g dalarda F r nc l k Peynir Reçel Benzoik Asit Kokusuz ve renksiz Küflenmeye Turflular, soslar ve ketçap, sofral k zeytin, margarin, reçel, jöle ve marmelatlarda, koruyucu olarak, Ekmek ve pastada küflenmeye Sorbik Asit Beyaz renkte, kokusuz, kristal halde, hafif asidik tattad r. Stabil küf önleyici (Özellikle kaflar da). Nitrat ve Nitrit Kat ve toz haldedirler. Tat, koku, renk ve mikrobiyal stabilite için. Peynirler ve peynirli ürünler hububat ürünleri, reçel, jöle ve marmelatlar, soslarda Et ürünlerin, bal k ve peynir ürünlerinde Kükürtdioksit ve Sülfit Renksiz, gaz, kendine özgü kükürt kokusu Enzimatik olan ve olmayan esmerleflmede antioksidan, indirgen ve antimikrobiyal madde Toksik üretimini engellemede etkilidirler. fiarapç l k, meyve ve sebze kurutmac l, pektin üretiminde, et ve bal k ürünlerin Bira, peynir, alkolsüz içecekler Parabenler Hemen hepsinin ticari formu tozdur. Gaz sterilatlar (Etilen ve Propilen Oksitler; Dietilpirekarbonat (DEPC ) ve Difenil ve o-fenilfenol) : Antibiyotikler Suda çözünürlükleri zay f renksiz s v d rlar. Antimikrobiyal, tüm mikroorganizma ve sporlar n öldürebilecek güce sahiptirler; virüslere etkilidirler. Toksik etkisi bulunmamakta, çökelti problemi yok Genifl spekturumlu inhibitör olarak, bir k sm ise antifungal etkiye sahip Kakao, reçine, baharat ve niflasta gibi ürünler Difenil, daha çok meyve sarg s Et ve ürünleri, bal k eti ve ürünleri, deniz ürünleri, taze meyve-sebze

17 1. Ünite - G da Katk Maddeleri 7 Antioksidanlar Birçok g dada ürünü oluflturan bileflikler ile havan n oksijeni aras nda kendili inden ortaya ç kan ve otoksidasyon ad verilen tepkimeler oluflur. Her zaman az ya da çok hissedilebilir kalite düflmelerine neden olan bu tür tepkimeler g da endüstrisi aç s ndan istenmeyen olaylard r. Bu sözü edilen kalite düflmesi renk, koku ve tat da meydana gelen de iflmeler ile baz besin ö elerindeki parçalanmalar ve hatta toksik bileflik oluflmas biçiminde ortaya ç kmaktad r. Ya ve ya l g dalardaki otoksidasyon olay, hem beslenme fizyolojisi aç s ndan hem de teknolojik yöntemlerle önlenemedi i durumlarda antioksidanlar kullan lmaktad r. Oksidasyona yol açan veya onu h zland ran reaktiflerin bafl nda oksijen gelir; ayr ca fl k, s cakl k, demir ve bak r gibi metal iyonlar, bir k s m pigmentler ve doymam fll k derecesi oksidasyonu h zland rmaktad r. Bu faktörler ortadan kalkt taktirde, oksidasyon önlenebilmektedir. Antioksidan grubu katk maddeleri, g da sanayisinde bitkisel ve hayvansal ya içeren maddelerin üretimi, depolanmas, tafl nmas ve pazarlanmas s ras nda meydana gelen otoksidasyondan kaynaklanan zararlar önlemede en önemli katk maddeleridir. Antioksidanlar g dalarda meydana gelebilecek bozulma ve ac may da engellerler. Bunlar n yaratt etkiyi artt rmak veya tamamlamak amac ile ço u kez sinerjist ad verilen maddeler de bu zincire girmektedir. Sinerjistler ise iki yada daha çok maddenin birlikte etkileri ile elde edilen ve bu maddelerin tek tek etkilerinin toplam ndan daha yüksek olan toplam etkiyi oluflturan ö elerdir. Antioksidanlar n g dadaki etkisi nedir? 3 Uygun antioksidan seçiminde flu noktalar göz önünde bulundurulmal d r: 1. Antioksidanlar, g da ürününün su ve ya faz nda tamamen erimelidir. 2. Ürünün içine nüfus etme gücü yüksek olmal d r. 3. Uçuculu u düflük olmal d r. 4. Ürüne istenmeyen renk ve görünüm vermemelidir. 5. Tats z ve kokusuz olmal d r. 6. Toksik ve cilde tesiri olmamal d r. SORU D KKAT SORU D KKAT 7. G da ile tüketilmesinde sak nca olmamal d r. Küçük miktarlarda etkili olmal, kolay elde edilebilmeli ve ucuz olmal d r. Antioksidanlar bugün imalat, paketleme ve depolama s ras nda do an oksidasyon zararlar n tümüyle yok edebilme flans na sahip de illerdir. AMAÇLARIMIZ Antioksidanlar do- al ve yapay olmak üzere iki flekilde bulunmas na ra men günümüzde do al antioksidanlar n da yapay olarak üretilme olana bulunmaktad r. Bafll ca antioksi- danlar ve etkileri Tablo 1.3 ayr nt l gösterilmifltir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

18 8 Baz Özel G dalar le Fermente G dalar n Kalite Kontrolü Tablo 1.3 Bafll ca antioksidanlar ve etkileri. Antioksidan n Ad G dalara Etkileri Bulunduklar G dalar BHA / BHT Güçlü antioksidand rlar. En fazla kullan lan antioksidanlar Özellikle kat ve s v ya lar ile hububat ürünlerinde TBHQ (Tersiyer bütilhidrokarbon) Tokoferoller Askorbik Asit ve Türevleri Gallik Asit Esterleri K zartma ya lar n korumak için en iyi antioksidan olarak bilinmektedir Antioksidadif etkileri biyolojik etkinlikleri ile paralel gitmektedir. Bitki dokular nda bulunur Fenolik antioksidanlar rejenere etmekte ve iz metalleri de ba lamaktad rlar. Bu bak mdan ilk planda sinerjist kabul edilebilirler. A vitamininin stabilizasyonunu sa lar, sübstartlarda istenemeyen renk de iflikliklerine neden olurlar. Kat ve s v ya larda Bitkisel ve hayvansal ya larda,süt ürünlerinde Meyve suyu konsantrasyonlar nda, et ve et ürünlerinde, f - r nc l k ürünlerinde, birac l kta Süt tozunda, ya larda NDGA Aminoasitler, Peptidler, Proteinler Antioksidatif ve sinerjist etkilidirler. Süt ürünlerinin depolanmas nda oksidasyonu önlerler. F r n ürünleri, uçucu ya lar, bal k ya lar nda kullan lmaktad r Salam, sucuk, süt ürünlerinde BHA / BHT olanlar yapay antioksidand r, di erleri ise do al antioksidand rlar. Asitli i Düzenleyiciler Asitlik afl lamak ya da art rmak yoluyla tat fliddetini yüksek düzeyde oluflturmak için kullan lan maddelerdir. G da sanayinde katk maddesi olarak eflitli asitlerin kullan m sebepleri flunlard r. Asitli i sahip oldu u hidrojen iyonu konsantrasyonunu düflürerek tat fliddetini veya koku verici olarak mevcut tad belirgin hale getirmek ve istenmeyen tad maskelemek Üretimi s ras ndaki çeflitli aflamalarda ve son üründeki ph de erini kontrol etmek ve düzenlemek, Mikroorganizmalar n geliflmesini önlemek, g da bozulmalar na engellemek, Esmerleflme ve ransidite tepkimelerini engellemek üzere kullan lan antioksidanlar n etkisini kuvvetlendirmek ( sinerjist olarak), Et ürünlerinde di er katk maddeleri ( renk, tat - koku maddeleri ve koruyucular ) ile birlikte eti olgunlaflt r, Hamurda reolojik özellikleri de ifltirerek f r nc l k ürünlerinin flekil ve yap - s n düzenlemektir. G dalarda kullan lan asit düzenleyicilere örnekler Tablo 1.4 verilmifltir.

19 1. Ünite - G da Katk Maddeleri 9 Asitli i düzenleyiciler Asit Özellikleri Kullan ld ürünler Tablo 1.4 G dalarda kullan lan asit düzenleyiciler Asetik asit Tat-koku verici Salata soslar, mayonezler, turflular, ketçaplar, sebze konservelerinde ve etin olgunlaflt r lmas nda Propiyonik asit Yüzey küflerinden koruma sa lar. Küflenmelere karfl (Ca, Na, K propiyonatlar ) Hububat ürünleri, konserveler, sosisler, peynirler Taze sebze ve meyvelerde Sorbik asit Süksinik asit Adipik asit Laktik asit Malik asit Tartarik asit Sitrik asit Antioksidanlar ve di er asitlerle ransidite önleyici. Küf ve bakteri faaliyetini engelleyici (koruma amaçl ) Asitlik oluflturma gücü zay f ve suda çözünürlü ü fazla oldu undan tercih edilir. Kabart c Eritme karakteristi ini oluflturucu Asitlendirici Sodyum metafosfat ile koruyucu fielat olarak kullan l r. Fermantasyon h z n art r c Tat koku kazand r c Asitlendirici Aromay gelifltirici Renk de iflimini engelleyici(ca tuzu olarak) Aroma düzenleyici (DL malik asit) Renk stabilizatörü Asitlendirici Asitlendirici Hamurlarda erken kabarmay önlemek için kremtartar ile Renk bozulmalar n engelleyici Stabilizör fielat ph düflürücü Emilsüfiyan ve olgunlaflt r c Sindirimi kolaylaflt r c Tat-koku verici,asitlendirici, Koruyucu olarak Margarinlerde Baz tah l ürünleri, turflular, mayonezler, flerbetler, meyve pulp ve sular, reçeller, jöleler, kuru meyveler, flarap, bira, taze meyvelerin muhafazas na kullan lan mumlar n bilefliminde, sebzelerin dilimlenmesi s ras nda Hamurlarda, jelatinli tatl larda, kekler için haz rlanan aromatize ürünlerde Kabartma tozlar nda Eritme peynirlerinde Meflrubat ve meyve suyu tozlar nda, sebze konservecili inde, flekercilikte, aroma ekstratlar nda, jöleli tatl larda Sosis ve di er et ürünlerinde Yemeklik ya larda Zeytin üretimi Sirke ile haz rlanm fl turflular ve peynircilikte Meyve sular ndan yap lan flaraplarda Meyveligazl içecekler Meyve sebze konservelerinde,dilimlenmifl ürünlerde Alkolsüz içecekler, taklit reçel, jöle ve flekerlemelerde Elma, üzüm ve di er meyve sular ndan haz rlanan içeceklerde Domates konservelerinde Üzüm aromal ve ekflimsi reçellerde, jölelerde ve flekerlemelerde Kabartma tozlar nda Peynirlerde Ö ütülmüfl baharatlarda Ya l g dalarda Olgunlaflt r lan cottage peynirlerinde Eritme peynirlerinde Çocuk beslenmesinde kullan lan sütlerde Gazl içeceklerde Enzimler Enzimler, kimyasal olarak protein yap s nda, proteinlerin fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerine sahip bilefliklerdir. Biyokimyasal reaksiyonlar bafllatan, h zland ran ve reaksiyonlardan de iflmeden ayr lan bilefliklerdir. G da Katk Maddeleri Olarak Enzimlerin Kullan lmas n n Avantajlar ; Do al kaynakl olduklar için tercih edilirler ve toksik de ildirler. Di er katalizörlerden daha fazla spesifik özellik gösterirler. Aktiviteleri kolayl kla standardize edilebilir.

20 10 Baz Özel G dalar le Fermente G dalar n Kalite Kontrolü G da Katk Maddeleri olarak kullan lan enzimler; - Do al kaynakl olduklar, - Toksik olmad klar, - Di er katalizörlerden daha fazla spesifik özellik gösterdikleri, - Aktiviteleri kolayl kla standardize edilebildi i, - Çok az miktarda kullan m yla etkili olabildikleri, çin tercih edilerek yayg n bir flekilde kullan lmaktad r. Çok az miktarda kullan m yla etkili olabilmektedir. Günümüzde ticari enzim preparatlar ndan g da endüstrisi ve di er baz endüstrilerde de iflik amaçlara dönük olarak yayg n bir flekilde yararlan lmaktad r. G da Sanayinde Kullan lan Yayg n Enzim Uygulamalar na bak ld nda : Amilaz : Bir karbohidraz olan -amilaz enzimi ticari olarak kullan lan ilk enzimdir. -amilaz enzimi, niflasta molekülündeki -1,4 ba lar n parçalayarak glikoz, maltoz, maltotrioz ve -limit dekstrinlerin oluflumunu sa lar. Bu enzimler niflastan n s v laflt r lmas nda, ekmek, glikoz ve fruktoz fluruplar ve tutkal üretiminde, alkol fermentasyonunda kullan lmaktad rlar. Ön piflirimli tah llarda tah l niflastalar n n modifikasyonu, çikolata fluruplar nda viskozite kontrolü, meyve sular, meyve ekstraktlar ve pektinden niflastan n uzaklaflt r lmas nda kullan lmaktad rlar. Pektinaz : Pektinaz enzimi, enzim piyasas nda büyük pay bulunan ve g da, tekstil, ka t ve at k sular n ar t lmas gibi alanlarda yayg n olarak kullan lmaktad r. Meyve sular ve flarab n üretimi ve berraklaflt r lmas, kurutmadan önce portakal, üzüm ve erik pulplar n n ifllenmesinde kullan lmaktad r. Glukoz oksidaz-katalaz : Yumurta kat lar üretiminde glukozun uzaklaflt r lmas, g da ve içkilerde oksijenin uzaklaflt r lmas kullan lmaktad r. nvertaz : nvertaz enzimi, E1103 kodu ile tan mlanm fl bir g da katk maddesidir ve kristal flekeri (sukroz veya sakkarozu) fruktoz ve glikoz s v flekerlerine çevirir. Özellikle flekerleme ve tatl sektörlerinde kristal flekerin inversiyonu ve bitmifl ürünlerin raf ömrünü uzatmak amac yla invert fleker elde etmede kullan l r. nvert fleker kullan m ile içi s v olan flekerler ve çikolatalar üretilmekte, marzipan ve di- er flekerli ürünlerdeki fleker kristalleflme problemi rahatl kla önlenmektedir. Ayr - ca ürünlerin içindeki su aktivitesi düflürülerek, mikroorganizmalar n daha zor yaflayabilece i ortamlar oluflturularak, raf ömürleri uzat lmaktad r. Proteolitik Enzimler ( proteazlar, proteinazlar ) : Proteazlar n g dan n yap s n de ifltirme özelli inden ekmekçilik ve et endüstrisinde de yararlan lmaktad r. Proteazlar bu day unundaki gluteni (un proteini) hidrolize etmekte ve böylece de hamur vizkozitedeki düflüflle birlikte vizkoelastik bir özellik kazanmaktad r. Böylece hamurun yo rulma özelli i iyileflmekte, ekmek kalitesi artmaktad r. G da endustrisinde en fazla kullan lan proteaz enzimi papaindir. En onemli iki uygulama alan ise biran n so ukta saklanmas ve yapay olarak etin gevreklefltirilmesidir (Taze etlerin olgunlaflt r lmas ve yumuflat lmas ). Proteaz özellikle bisküvi, kraker ve gofretlik ürünlerde gevreklik ve k t rl artt rmak amac yla kullan l r. Lipazlar : Lipazlar, ya lar ve ya asidi esterlerini hidroliz ederler. Lipazlara baz peynir çeflitlerinde ve tereya lar nda özel tat-koku gelifltirmek amac yla baflvurulmaktad r. Lipazlar tereya na aroma kazand rmada, çikolata endüstrisinde, kremalarda, karamellerde kullan m alan na sahiptir. Margarinler ve çikolata ürünlerinde aroman n zenginlefltirilmesinde kullan l r. Laktaz: Dondurma veya dondurulmufl süt konsantrelerinde laktozun kristallenmesiyle iliskili olan kumsu yap n n elimine edilmesini sa lar. Ayr ca peynir suyunun hayvan yemi olarak de erlendirilmesiyle, ekmekçilikte ve laktoz oran düflürülmüflveya laktoz içermeyen süt mamüllerin elde edilmesinde kullan lmaktad r Katalaz : Çok özel bir görevi olup, hidrojen peroksidi su ve oksijene parçalar. G da ürünlerinde kal nt (hidrojen peroksit ) istenmedi inde, katalaz enzimi kullan l r.

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24)

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Amaç TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Yayımlandığı R.Gazete: 25.05.2008-26886 MADDE1 (1) Bu tebliğin amacı; sofralık zeytinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme,

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK)

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) Hijyen ve Sanitasyon... 1 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri... 5 Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

Detaylı

GIDA KATKI MADDELER AKTÜEL KONULAR

GIDA KATKI MADDELER AKTÜEL KONULAR Hv.Lv.Kd.Bçvfl. M.Mustafa ÖZDEM R Hv.Tek.Ok.K.l GIDA KATKI MADDELER Birçok g da maddesinde, üretimin y l n belirli dönemlerinde gerçeklefltirilme zorunlulu u ve tüketicilerin mevsimlik g dalar istedikleri

Detaylı

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN GİRİŞ Fonksiyonel Gıda Tanımı Et Ürünlerine Tedbirli Yaklaşım Et ürünlerine Konjuge Linoleik asit ilavesi Et ürünlerine Diyet Lifi İlavesi Et ürünlerine Probiyotik İlavesi Et

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz.

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz. 1970 li y llarda kurulmufl olan ve bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen teknik kimyasal konusunda faaliyet gösteren Akkimya 200 y l n n Aral k ay nda TEKK M ile flirket evlili ini gerçeklefltirmifltir.

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER 7. 1. N TRO VE AM NO B LEfi KLER a. Nitrobenzen ve Nitrotolüen b. Anilin 7.2. AROMAT K OKS JENL B LEfi KLER a. Benzil Alkol b. Benzaldehit c. Tereftalik Asit ve Polyester

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri Gıda Teknolojisinin Tanımı... 6 İşlenmiş Besin Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar... 6 Gıdaların Geometrik Özellikleri...

Detaylı

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI Sayfa No 1/4 REVİZYON ve ONAY TAKİP TABLOSU Rev. No. Revizyon Gerekçesi Tarih Sayfa No 2/4 HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ Ürün Grupları Birincil Üretim İkincil Üretim 1- Et ve Et Ürünleri 2-Süt ve Süt Ürünleri

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER KİMYASAL LER YÖNTEMİ 1 2 3 -Ürün TS leri -Ürün TS leri -TS 2590 Toplam katı madde - tüm gıdalar %10 LUK HCl de çözünmeyen kül- tüm gıdalar Acılık kreis testi- tahinhelva ve tüm yağlarda 100 gr/ml 2 gün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BOLU GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No F.P İlk Yayın Tarihi MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BOLU GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No F.P İlk Yayın Tarihi MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Rev. /Tarih 00/..202 Sayfa / 5 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI in Adı Tal.. Aerobik Koloni Sayısı* AT.MB.02 Tüm Gıdalar, Yemler 4833-66 2. Bacillus cereus * AT.MB.03 Tüm Gıdalar, Yemler EN/ISO 7932 79,2 3.

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda Mikroorganizmalar Numune Limitler (1) alma planı c m M 1. Süt, süt ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt AKS (2) 5 2 104 105 E. coli 5 0

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

GIDALARDA LEZZET MADDELERİ VE LEZZET ARTIRICILAR

GIDALARDA LEZZET MADDELERİ VE LEZZET ARTIRICILAR GIDALARDA LEZZET MADDELERİ VE LEZZET ARTIRICILAR Birleşmiş Milletler Gıda Teşkilatı Katkı Maddesi Birleşik Kuruluşunun (FAO/WHO) tanımına göre; tek başına besin değeri taşımayan, gıda ürününe bilinçli

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine, 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ PEYNĠR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/6) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, doğrudan tüketime

Detaylı

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUAR BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUAR BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ in Adı Matriks Metot Cihaz 1 1000 Dane Ağırlığı Tayini Tahıl ve Baklagiller TS EN ISO 520 Nisan 2011 1 gün 27.00 2 3 4 Ayranda Yoğunluk Tayini İncelik Derecesinin Tayini (Öğütülmüş Baharat) Baharatlarda

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Resmi Gazete; tarih 02. 09. 2001, sayı: 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No : 2001 / 19) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarih / Sayı: 02.09.2001 / 24511, Tebliğ No: 2001-19 MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ Amaç...1 Kapsam...1 Hukuki Dayanak...1 Kısaltmalar...1 Tanımlar...1

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

43.SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

43.SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ 1-Halk Sağlığı Hizmetleri 1- Dezenfeksiyon Böcek Fare/sıçan Ve Haşeri İlaçlama Ücreti 100 M2 Den Fazla Her M2 İçin 2- Dezenfeksiyon Böcek Fare/sıçan Ve Haşeri İlaçlama Ücreti 100m2 Ye Kadar Olan Yerler

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC Açıklama : Yarı rafine karragenan. Kullanım Oranı : % 0,05-0,5 Kullanım Alanı : Süt ürünleri, şekerleme ürünleri, reçel, marmelat vb.tüm gıdalarda. ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2013

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC Açıklama : Yarı rafine karragenan. Kullanım Oranı : % 0,05-0,5 Kullanım Alanı : Süt ürünleri, şekerleme ürünleri, reçel, marmelat vb.tüm gıdalarda. ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX

Detaylı

GIDA ve TEMEL İŞLEMLER Gıda Muhafaza Yöntemleri

GIDA ve TEMEL İŞLEMLER Gıda Muhafaza Yöntemleri GIDA ve TEMEL İŞLEMLER Gıda Muhafaza Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR İstanbul - 2013 1 Gıdaların bozulması / muhafazası nedir? 2 Gıdaların bozulması; fiziksel, kimyasal, biyolojik veya mikrobiyolojik

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 107.90.90.00.00 Diğerleri (Soya

Detaylı

PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. MEHMET AY

PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. MEHMET AY TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 ( Çalıştay 2012 ) GRUP ADI: SÜRPRİZ YUMURTA PROJE

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE II ESTERLER

K MYA 8 ÜN TE II ESTERLER ÜN TE II ESTERLER 2. 1. ESTERLEfiME LAYI, GENEL YAPILARI, ADLANDIRILMALARI 2. 2. ESTERLER N TA B AT TA BULUNUfiLARI, GENEL ELDE ED LME Y L L A R I VE ÖZELL KLER 2. 3. YA LAR, H DRJENLENME LAYI VE MARGAR

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

NİŞASTANIN TATLILAŞTIRILMASI

NİŞASTANIN TATLILAŞTIRILMASI NİŞASTANIN TATLILAŞTIRILMASI Nişastanın Hidrolizi Nişasta glukoz birimlerinden oluştuğu için nişastanın hidrolizi ile glukoz şurupları elde edilebilmektedir. Şeker Sakaroz 100 Glukoz 70 Maltoz 30 Fruktoz

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK DONDURMA TEKNOLOJİSİ Prof.Dr. Hilal ÇOLAK Dondurma, başlıca yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizatör, emülgatör ve bazen de lezzet ve renk veren maddelerden oluşan karışımın, değişik düzenlerde

Detaylı

GIDA KATKI MADDESİ (GKM) NEDİR?

GIDA KATKI MADDESİ (GKM) NEDİR? GIDA KATKI MADDESİ (GKM) NEDİR? Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham ya da yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, Tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, Seçilen teknoloji gereği kullanılan,

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar Ağustos 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26602 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

EKMEK EKMEK EKMEK YAPIMI EKMEK YAPIMI EKMEK YAPIMI

EKMEK EKMEK EKMEK YAPIMI EKMEK YAPIMI EKMEK YAPIMI EKMEK Ekmek-300 Gram (TS 12000) Ekmek-300 gram, buğday ununa (TS 4500), içme suyu (TS 266), tuz (TS 933), maya (TS 3522) ve gerektiğinde sadece C vitamini, malt unu veya fungal alfa amilaz katılarak hazırlanan

Detaylı

ANALİZ ŞARTLARI FORMU

ANALİZ ŞARTLARI FORMU KLS/4.4.FR/03 17/06/2013 00/-- 1/5 Güncelleme No:08 Güncelleme Tarihi:06/04/2016 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 2383,TS 4500 Bisküvi, Buğday Unu 2 gün 90 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 1566 ISO 1577,ISO

Detaylı

SİVAS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ANALİZ LİSTESİ

SİVAS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ANALİZ LİSTESİ SİVAS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ANALİZ LİSTESİ FİZİKSEL ANALİZLER in Adı Metot Tanımı Matriks Böcek Parçaları ve Yumurtaları Aranması Maksimum Süresi Ücreti (TL) TS 2284 Bulgur 25 Böcekbaşı

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı,

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı, HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Buğday danesinin kimyasal yapısı: 1. Karbonhidratlar (Mono, oligo ve polisakkaritler) 2. Kompleks karbonhidratlar (Pentozanlar, Hemiselüloz, Selüloz) 3. Azotlu maddeler (Proteinler

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Gıda güvenliği, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

TATLANDIRICILAR (1) Alkolsüz içecekler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz )

TATLANDIRICILAR (1) Alkolsüz içecekler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ) EK TATLANDIRICILAR (1) Ürün Adı Alkolsüz içecekler ( ) Su bazlı aromalandırılmış içecekler - 350 mg/l 600 mg/l 250 mg/l 80 mg/l 300 mg/l - 30 mg/l 350 mg/l (a) Süt ve süt türevi bazlı veya meyve suyu bazlı

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ 1.1. Yiyecek-İçecek Endüstrisinin Önemi ve Gelişimi... 1 1.2. Yiyecek - İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması... 3 1.2.1. Kar Amaçlı (Ticari Amaçlı) İşletmeler...

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

Doç. Dr. Hilmi NAMLI

Doç. Dr. Hilmi NAMLI HAZIRLAYAN Ömer ÖZDEMİR Danış ışman Doç. Dr. Hilmi NAMLI Günümüzde 80 000 civarında kimyasal madde çeşitli amaçlar için kullanılmakta ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Kullanım alanları;gıda,kozmetik,ilaç

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler. Gıda Mikroorganizmalar Numune alma planı

EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler. Gıda Mikroorganizmalar Numune alma planı 8 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27456 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/68) MADDE

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (Tebliğ No: Taslak ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı