Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri"

Transkript

1 Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri Feza UĞURMAN, Ayşe GÖZÜ, Behiye AKKALYONCU, Gülnur ÖNDE ÜÇOLUK, Sait YORDAM, Belgin SAMURKAŞOĞLU Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Bu çalışmada, malign ve benign plevral sıvıların ayrımında, plevral sıvı ve serum human koriyonik gonadotropin-ß (ß-HCG) düzeylerinin ve plevral sıvı/serum ß-HCG oranının değerini araştırdık. Çalışmaya eksüdatif plevral sıvılı 57 hasta (27 benign, 30 malign) alındı. Benign ve malign grupların serum ß-HCG düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca, her iki grubun plevral sıvı ß-HCG düzeyleri arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). Ancak, malign grubun plevral sıvı/serum ß-HCG oranının benign grubunkinden anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p< 0.05). Plevral sıvı/serum ß-HCG oranı için eğri altındaki alan (AUC) olarak bulundu ve bu değer anlamlıydı (p< 0.05). Cut-off noktası olarak 1 miu/l seçildiğinde spesifite %91.3 idi, ancak malign grupta da bu değerin altında birçok olgu olduğundan sensitivite %41.7 bulundu. Sonuç olarak, ß-HCG oranı her ne kadar malign hastalarda daha yüksekse de duyarlılığının düşük olması nedeniyle malign ve benign plevral sıvıların ayrımında kullanılamayacağı düşünüldü. ANAHTAR KELİMELER: Akciğer kanseri, plevral sıvı, serum human koriyonik gonadotropin-ß SUMMARY PLEURAL FLUID AND SERUM ß-HCG LEVELS AND PLEURAL FLUID/SERUM ß-HCG RATIO FOR THE DISCRIMINATION OF MALIGNANT AND BENIGN PLEURAL EFFUSIONS We evaluated the value of pleural fluid and serum ß-HCG levels and pleural fluid/serum ß-HCG ratio for the discrimination of malignant and benign pleural effusions. Fifty-seven patients with exudative pleural effusions (27 benign, 30 malignant) were included in the study. No significant difference of serum ß-HCG levels between benign and malignant groups was detected. The difference of pleural fluid ß-HCG levels between the groups was not significant, either (p> 0.05). But, the pleural fluid/serum ß-HCG ratio of the malignant group was significantly higher than that of the benign group (p< 0.05). Area under curve for pleural fluid/serum ß-HCG ratio was which was significant (p< 0.05). When the cut-off point was chosen as 1 miu /L, specificity was 91.3%, whereas, sensitivity was 41.7% as there were many cases with values below 1 miu/l in the malignant group. In conclusion, because of its low sensitivity, pleural fluid/serum ß-HCG ratio is not reliable for the differentiation of malignant and benign effusions although it is higher in malignant effusions. KEY WORDS: Lung cancer, pleural effusion, serum human chorionic gonadotrophin-ß 186

2 Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri GİRİŞ Plevral sıvılar, akciğerler, plevra ya da toraks dışı organlardan kaynaklanabilirler. Eksüdatif plevral sıvılar, en sık pnömoni, tüberküloz ve malignite sonucu gelişirler. İleri yaşlarda, artan riskle doğru orantılı olmak üzere, plevral sıvıların en sık sebebi malignite olmaktadır (1). Plevral sıvının malign nedenlerden mi yoksa benign hastalıklardan mı kaynaklandığını anlamak hem hastanın tedavisinde hem de takibinde oldukça önemlidir. Bugün için böyle bir ayrımı sağlayan tek yöntem, histolojik ya da sitolojik olarak malign hücrelerin gösterilmesidir. Bu yöntemin özgüllüğü oldukça yüksek olmakla birlikte, kimi zaman invaziv yöntemler gerektirmekte ve duyarlılık da her zaman istenilen düzeylerde olmamaktadır. Bu nedenle kısa zamanda sonuç veren, torasentez dışında invaziv bir tetkik gerektirmeyen, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bir tümör belirleyici bulma çabaları devam etmektedir. Bu tümör belirleyicilerinden biri olan human koriyonik gonadotropin (HCG), glikoprotein yapısında bir hormon olup α ve ß olarak adlandırılan yan zincirlerden oluşur. HCG nin biyolojik ve immünolojik spesifitesinden ß subuniti sorumludur (2-4). Normalde, gebe kadınlarda korpus luteumun devamlılığını sağlamak için plasentada üretilir ama gebe olmayan kadınlarda, hatta erkeklerde de hipofizden eser miktarda salgılanmaktadır. Nadiren ve düşük düzeylerde siroz, duodenal ülser ve inflamatuvar bağırsak hastalıklarında da saptanabilen bu hormonun kan düzeyleri, trofoblastik tümörlerde ve nonseminomatöz testiküler tümörlerde çok yükselebilmektedir (5). Birçok çalışmada, malign melanom, meme kanseri, sürrenal karsinomu, hepatoma, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem tümörleri ve akciğer kanserlerinde HCG üretildiği gösterilmiştir (5-12). ß- human koriyonik gonadotropinin, tümör dokusundan başka, vücut sıvılarında da gösterilmiş olması sebebiyle biz bu çalışmamızda, malign ve benign plevral sıvıların ayrımında, plevral sıvı ve serum ß-HCG düzeylerinin ve plevral sıvı/serum ß-HCG oranının değerini araştırdık (13-19). GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmamıza Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları kliniklerinde Kasım 2000-Nisan 2002 tarihleri arasında yatarak tedavi gören, tanıları kesinleşmiş olan, eksüda özelliğinde plevral sıvılı 57 hasta dahil edildi. Malign olgularda tanı, plevra biyopsisi ve/veya plevral sıvı sitolojisi ile malign hücrelerin gösterilmesiyle konuldu. Toraks dışı malignitelerin akciğer metastazlarında ise plevral sıvıda malign hücrelerin varlığının yanı sıra, primer odağın ortaya konulması şartı arandı. Tüberküloz plöritli hastalarda tanı için, plevra biyopsisinde kazeifiye granülomların gösterilmesi ya da direkt bakı ve/veya kültür sonucu plevral sıvıda asido-rezistan basilin varlığı şartları aranırken; klinik ve plevral sıvı biyokimyası ile tüberküloz plevrazi düşünülen ve tedaviye cevap vererek gerileyen sıvısı olan dört hasta da bu gruba dahil edildi. Klinik olarak pnömoni düşündüren tabloya eşlik eden biyokimyasal özellikleriyle ve nonspesifik antibiyotik tedavisine verdikleri yanıtla parapnömonik oldukları düşünülen plevral sıvılar da çalışmamızın benign grubuna dahil edildi. Uygun klinik durumlar eşliğinde yüksek olasılıklı pulmoner emboli ile uyumlu akciğer ventilasyonperfüzyon sintigrafisi olan ya da dinamik bilgisayarlı tomografi ile pulmoner arterinde trombüs saptanan hastalar ise pulmoner emboli olarak tanı aldılar. Yapılan plevral biyopsiler sonucu spesifik bir tanı konulamayan, renal fonksiyonları bozuk olan ve diyaliz programına alındıktan sonra sıvı miktarında gerileme gözlenen bir olgu ise üremik plörit olarak kabul edildi. Plevral sıvı ve kan örnekleri eş zamanlı olarak alındı. Bu örneklerde glikoz, protein, albumin, adenozin deaminaz (ADA), laktat dehidrogenaz (LDH) gibi biyokimyasal parametreler, mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeler aynı gün içinde çalışılırken, 4000 devirde beş dakika santrifüj edilip üstte kalan süpernatanı alınan plevral sıvı ve serum örnekleri çalışma gününe kadar -20 C de saklandı. Plevra sıvısı ve serum örneklerinde ß-HCG düzeyleri, Roche Diagnostics kiti ile, Eleksis cihazında elektrokemiluminesans yöntemiyle çalışıldı. İstatistiksel hesaplamalar Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) paket programı yardımıyla yapıldı. Plevral sıvı ve serum ß-HCG düzeyleri ve 187

3 Uğurman F, Gözü A, Akkalyoncu B, Önde Üçoluk G, Yordam S, Samurkaşoğlu B. plevral sıvı/serum oranlarının gruplar arasındaki karşılaştırmaları Mann Whitney-U, hastaların yaşları ise T-testi yardımıyla hesaplandı. Gruplar arasındaki oranların karşılaştırmalarında ise Ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edildi. Sensitivite ve spesifite hesaplamalarında, standart formüller ve Receiver Operating Characteristics (ROC) (işlem karakteristiği eğrisi) eğrisi kullanıldı. SONUÇLAR Çalışmaya alınan 57 hastanın yaş ortalaması 51.2 ± 20.1 yıl (16-90 yıl) olarak saptandı. Hastaların 42 si erkek 15 i kadındı. Olguların tanıları, hastalıklarına göre cinsiyetleri ve yaşları Tablo 1 de gösterilmiştir. Olguların malign grubunu oluşturan 27 hasta, benign grubu oluşturan 30 hastadan istatistiksel olarak belirgin şekilde daha yaşlıydı (p< 0.01). Cinsiyet yönünden gruplar arasında fark yoktu (p> 0.05). Kadın hastalarda menopoz ile ilişkili olabileceği düşünülerek, ß-HCG düzeyleri her iki grupta bu açıdan karşılaştırıldı. Malign gruptaki 8 kadın hastanın 6 (%75) sında menopoz varken, benign gruptaki yedi kadın hastanın hiçbirisinde yoktu. Yüzdeler arasındaki fark anlamlıydı (p< 0.01). Malign ve benign grup, plevral sıvı ß-HCG ve serum ß-HCG düzeyleri açısından karşılaştırıldığında, hem plevral sıvı hem de serum ß-HCG düzeyleri malign grupta daha yüksekti, ancak bu farklar istatistiksel olarak anlamsızdı (p> 0.05). Yapılan plevral sıvı ve serum ß-HCG düzeyleri oranlamasında malign gruptan üç olgu, benign gruptan ise yedi olgu, serum ß-HCG düzeylerinin sıfır olması ve uygulanacak bölme işleminde paydanın sıfır olmasının işlemi anlamsız kılması dolayısıyla karşılaştırma dışı bırakıldı. Bu şekilde yapılan oranlama sonucunda malign gruptaki plevral sıvı/serum ß-HCG oranının anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p< 0.05). Tablo 1. Olguların aldıkları tanılar, hastalıklarına göre cinsiyetleri ve yaşları. Cinsiyet Kadın Erkek Yaş/yıl Tanı Toplam n % n % (ortalama ± standart sapma) Benign grup Tüberküloz plörit ± 20.8 Parapnömonik sıvı ± 20.0 Pulmoner emboli ± 7.8 Kronik böbrek yetmezliği plörezisi Toplam benign plöreziler ± 19.8 Malign grup Akciğer adeno kanseri ± 13.4 Akciğer yassı hücreli kanseri Akciğer küçük hücreli kanseri ± 8.4 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri Mezotelyoma ± 8.2 Malign epitelyal tümör ± 9.9 Non-Hodgkin lenfoma Meme kanseri metastazı ± 24.5 Kolon kanseri metastazı Parotis kanseri metastazı Mesane kanseri metastazı Toplam malign plöreziler ±

4 Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri Olgularda saptanan plevral sıvı ß-HCG, serum ß-HCG düzeyleri ve plevral sıvı/serum oranları Tablo 2 de görülmektedir. ß- human koriyonik gonadotropin düzeyleri, 57 kişilik hasta grubunun tümünde cinsiyetler arasında fark göstermiyordu (p> 0.05). Cinsiyetler arasındaki kıyaslama, gruplar içinde ayrı ayrı yapıldığında malign grupta cinsler arasında fark izlenmezken, benign grupta yalnızca serum ß-HCG düzeylerinin erkeklerde (ortalama: 2.5 ± 4 miu/l) kadınlara göre (ortalama: 0.13 ± 0.24 miu/l) anlamlı olarak yüksek bulundu. Benign grupta menopozda olan kadın hasta olmadığı ve malign grupta menopozda olmayan sadece iki kadın hasta bulunduğu için, menopoz durumuna göre kıyaslama yapılamadı. Gruplar arasında anlamlı farklılıklar saptanmadığı için plevra ve serum ß-HCG düzeylerinin tanıda kullanılabilirliği, sensitivite ve spesifite değerleri çalışılmadı. Bu çalışmalar, gruplar arasında anlamlı fark saptanan plevra/serum oranları için yapıldı. Plevra/serum ß-HCG oranları Şekil 1 de görülmektedir. Bu oranın işlem karakteristiği eğrisi ise Şekil 2 dedir. Plevral sıvı/serum ß-HCG oranına ait eğim altındaki alan [area under curve (AUC)] olarak saptandı ve bu değer anlamlıydı (p< 0.05). Çeşitli kesim noktaları ( cut-off değerleri) için sensitivite ve spesifite değerleri hesaplandığında, en yüksek sensitivite ve spesifite toplamını veren noktanın 1 miu/l olduğu görüldü. TARTIŞMA Eksüda özelliğinde bir plevral sıvıyla karşılaşıldığında ve kesin tanıya ulaşılamadığı durumlarda hastanın takibi ya da invaziv tanısal yöntemlere geçilmesi kararının verilmesinde, plevral sıvının benign ya da malign natürde olması önemli rol oynamaktadır. ß-HCG, bu ayrım için araştırılan tümör belirleyiciler- Tablo 2. Olguların plevral sıvı ß-HCG, serum ß-HCG düzeyleri ve plevral sıvı/serum oranları. Plevral ß-HCG Serum ß-HCG (miu/l) (miu/l) Oran Tanı n ortalama ± SS n Ortalama ± SS n ortalama ± SS Benign plöreziler Tüberküloz plörit ± ± ± 1.51 Parapnömonik sıvı ± ± ± 0.16 Pulmoner emboli ± Kronik böbrek yetmezliği plörezisi Toplam benign plöreziler ± ± ± 1.3 Malign plörezilier Akciğer adeno kanseri ± ± ± 4.83 Akciğer yassı hücreli kanseri Akciğer küçük hücreli kanseri ± ± ± 6.66 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri Mezotelyoma ± ± ± 2.53 Malign epitelyal tümör ± ± ± 2.14 Non-Hodgkin lenfoma Meme kanseri metastazı ± Kolon kanseri metastazı Parotis kanseri metastazı Mesane kanseri metastazı Toplam malign plöreziler ± ± ±

5 Uğurman F, Gözü A, Akkalyoncu B, Önde Üçoluk G, Yordam S, Samurkaşoğlu B. Oran Malign Cut-off: 1 miu/l Benign bonhidrat içeriğinin düşük olması nedeniyle serum yarı ömrünün çok kısa olmasıdır (23,24). Bir diğer görüşe göre de, tümörler HCG ürettiği halde sekrete etmiyor olabilirler (25). Ayrıca, HCG kaynaklı veya HCG ile ilişkili birçok moleküler varyantın olması, farklı genetik orjinli tümörlerin farklı oranlarda HCG üretmesi, diferansiasyon farklılıkları ve bu heterojeniteye karşın analitik spesifiteden yoksun test tekniklerinin kullanılması da çelişkili ve düşük sonuçlardan sorumlu tutulmaktadır (21). Akciğer, meme, gastrointestinal sistem ve ürolojik malignitelerde serumda ß-HCG nicking enzim adı verilen bir enzimin arttığı gösterilmiştir. HCG bu enzimle sirkülasyondan uzaklaştırılıyor da olabilir (26). Şekil 1. Olguların plevra/sıvı ß-HCG oranlarının dağılımı. Sensitive AUC: Spesifite Şekil 2. Plevra/serum ß-HCG oranının işlem karakteristiği eğrisi. AUC: Egri altındaki alan. den birisidir. ß-HCG nin, hem küçük hücreli hem de küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) nde üretildiği bilinmektedir (20-23). KHDAK yapılan çalışmalarda hastaların serumlarında HCG pozitifliği %7-21 arasında bildirilirken dokuda immünreaktivite çoğunlukla %100 e yakın bulunmuştur (22,23). Human koriyonik gonadotropinin tümör dokusu tarafından yüksek oranlarda üretildiği halde serumda aynı sıklıkta saptanmaması birkaç mekanizmayla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu mekanizmalardan en çok kabul göreni, tümör kaynaklı HCG nin kar- Malign ve benign plevral sıvıların ayrımında HCG nin yararı ile ilgili çalışma sayısı fazla olmadığı gibi sonuçları da çok umut verici değildir. Bu çalışmalarda ß-HCG nin spesifitesi oldukça yüksek bulunsa da sensitivitesi düşüktür (15-18). Bizim çalışmamızda ise malign ve benign grupların serum ya da plevral sıvı ß-HCG düzeyleri arasında fark yoktu, bu yüzden sensitivite ve spesifite hesaplanamadı. Tümörlerin ürettiği karbonhidrat oranı düşük HCG, karaciğer tarafından hızla yıkıldığından serumda tespit edilme sıklığı düşükse, plevra ile ilişkili tümör dokusunca üretilen ve karaciğerden geçmeden direkt plevral sıvıya ulaşan HCG nin seruma göre daha yüksek olması gerekir. Bu durumda, plevra/serum HCG oranları, malign plevral sıvılarda benign olanlara göre daha yüksek olmalıdır. Bu düşünceden yola çıkarak olgularımızda plevral sıvı ß-HCG düzeylerini serum ß-HCG düzeylerine oranladığımızda gerçekten malign grupta bu oranın, benign grubunkinden anlamlı olarak yüksek bulduk (p< 0.05). Bu anlamlılık ROC eğrisiyle test edildiğinde AUC nin 0.67 olduğu ve bu değerlerin anlamlı olduğu görüldü (p< 0.05). Benign grupta iki olgu dışında tüm olguların ß-HCG oranı 1 in altındaydı (Şekil 1). Cut-off noktası olarak 1 alındığında spesifitenin %91.3, sensitivitenin ise %41.7 olduğu saptandı. Bu sonuçlar ışığında, ß-HCG oranı her ne kadar malign hastalarda daha yüksekse de malignite tanısına ulaşmada yeterli desteği sağlamaktan uzak olduğu sonucuna varıldı. Bizim sonucumuz, Zamani ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmanın sonuçlarından daha düşük idi. Bu çalışmada, plevral sıvı/se- 190

6 Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri rum ß-HCG için cut-off değeri 2.51 alındığında sensitivite %100, spesifite %79.4 bulunmuş olup malign ve benign sıvıların ayrımında plevra/serum ß-HCG oranının yararlı bir parametre olduğu sonucuna varılmıştır (16). ß- human koriyonik gonadotropin üretimi, tümör tipine göre değişiklik göstermektedir. Bizim çalışmamızda malign grubu oluşturan olguların çoğu primer akciğer kanserinin plevra metastazı ya da mezotelyomaydı. Yüksek ß-HCG düzeyleri beklenen ürogenital ve gastrointestinal kökenli tümörlerin sayısı çok azdı (27-29). Ayrıca biz, asıl klinik sorunun eksüdatif sıvıların ayrımında ortaya çıktığı düşüncesiyle, transüdaları benign grubumuza dahil etmedik. Zamani ve arkadaşlarının çalışması ile bizim sonuçlarımız arasındaki farkın, bu etkenlerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Malign sıvıyı gösterecek bir belirleyici arandığında karşılaşılan en büyük sorun, hem benign, hem de malign grubun homojen bir özellik göstermeyişidir. Malign plevral sıvı, hem plevradan hem akciğerden hem de toraks dışı birçok organın metastazlarından kaynaklanıyor olabilir. Bu geniş yelpazede, değişik tümör tipleri bazı tümör belirleyicilerini sentez edebilmekte, bazılarını ise edememektedir. Bu durumla ilişkili olarak, çalışılan tümör belirleyici düzeyleri grup içinde geniş bir varyasyon gösterebilmekte ve böylece testin kullanılabilirliğini azaltmaktadır. ß-HCG için de aynı sorun söz konusudur. Malign olgularımız incelendiğinde, ß-HCG düzeylerinin grup içinde büyük oynamalar gösterdiği, benign grupta ise bu varyasyonların görülmediği standart sapmaların büyüklüğünden anlaşılmaktadır (Tablo 2). Bu büyük sapmalar, gruplar arasındaki anlamsız farkın da önde gelen sebebidir. Malign ve benign sıvılar arasındaki ayrımı çabuk ve güvenli bir şekilde ortaya koyan bir tümör belirleyicisi bulma arayışları, hangi organdan köken alırsa alsın tüm malign hücreler tarafından üretilip salgılanan, ancak benign natürdeki hücrelerce salgılanmayan bir madde bulunana kadar devam edecek gibi görünmektedir. Sonuç olarak, malign plevral sıvılardaki ß-HCG düzeylerinin, benign olanlara göre anlamlı bir fark göstermediğini saptadık. Malign ve benign hastalar arasında serum ß-HCG düzeyleri de fark göstermiyordu. ß-HCG oranı ise malign hastalarda anlamlı olarak yüksekti; ancak düşük duyarlılık göstermesi nedeniyle bu testin, malign ve benign plevral sıvıların ayrımında kullanılabileceğini düşünmüyoruz. KAYNAKLAR 1. Bartter T, Akers SM, Pratter MR. The evaluation of pleural effusions. Chest 1994;106: Ashwood ER. Clinical chemistry of pregnancy. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. 3 rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1999; Blackman MR, Weintraub BD, Rosen SW et al. Human placental and pituitary glycoprotein hormones and their subunits as tumor markers: A quantitative assessment. JNCI 1980;65: Vaitukhaitis JL, Ross GT, Braunstein GD, Rayford PL. Gonadotrophins and their subunits: Basic and clinical studies. Rec Progr Horm Res 1976;32: Chan WD, Sell S. Tumor markers. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. 3 rd ed. Pennsylvania: W.B. Saunders Company, 1999; Muggia FM, Rosen SW, Weintraub BD, Hansen HH. Ectopic placental proteins in nontrophoblastic tumors: Serial measurements following chemotherapy. Cancer 1975;36: Kahn CR, Rosen SW, Weintraub BD et al. Ectopic production of chorionic gonadotrophin and its subunits by islet cell tumors: A specific marker for malignancy. N Engl J Med 1977;197: Skrabanek P, Kirrane J, Powell D. An unifying concept of chorionic gonadotrophin production in malignancy. Invest Cell Pathol 1979;2: Fukayama M, Hayashi Y, Koike M et al. Human chorionic gonadotropin in lung and lung tumors. Immunohistochemical study on unbalanced distribution of subunits. Lab Invest 1986;55: Marcillac I, Troalen F, Ghillani P et al. Free human chorionic gonadotrophin ß subunit in gonadal neoplasms. Cancer Res 1992;52: Wilson TS, McDowell EM, McIntire KR et al. Elaboration of human chorionic gonadotrophin by lung tumors: An immunocytochemical study. Arch Pathol Lab Med 1981; 105: Heyderman E, Chapman DV, Richardson TC. Biological markers in lung cancer: An immunocytochemical approach. Cancer Detect Prev 1982;5: Yoshimura M, Nishimura R, Murotani A et al. Assessment of urinary beta-core fragment of human chorionic gonadotrophin as a new tumor of lung cancer. Cancer 1994;73: Papapetrou PD, Sakarelou NP, Braouzi H et al. Ectopic production of human chorionic gonadotrophin by neoplasms. Cancer 1980;45: Couch WD. Combined effusion fluid tumor marker assay, carcinoembryonic antigen and human chorionic gonadotrophin, in the detection of malignant tumors. Cancer 1981;48:

7 Uğurman F, Gözü A, Akkalyoncu B, Önde Üçoluk G, Yordam S, Samurkaşoğlu B. 16. Zamani A, Öztürk T, İmecik O. Diagnostic value of pleural fluid/serum ratio of beta human chorionic gonadotrophin in malignant pleural effusions. The European Respiratory Society Annual Congress 2001, Berlin (abstract). 17. Pavesi F, Lotzniker M, Cremaschi P et al. Detection of malignant pleural effusions by tumor marker evaluation. Eur J Clin Oncol 1988;24: Botte G, Laferrere L, Etchepare S et al. Diagnostic value of tumor markers in pleural effusions. Medicine 1990; 50:213-6 (abstract). 19. Rich S, Presant CA, Meyer J et al. Human chorionic gonadotrophin and malignant mesothelioma. Cancer 1979; 43: Szturmowicz M, Wiatr E, Sakowicz A et al. The role of human chorionic gonadotrophin beta subunit elevation in small cell lung cancer patients. J Cancer Res Clin Oncol 1995;121: Dirnhofer S, Freund M, Rogatsch H et al. Selective expression of trophoblastic hormones by lung carcinoma: Neuroendocrine tumors exclusively produce human chorionic gonadotrophin α-subunit. Hum Pathol 2000; 31: Odell WD, Wolfsen AR, Yoshimoto Y et al. Ectopic peptide synthesis: A universal concomitant of neoplasia. Trans Assoc Am Physicians 1977;90: Yoshimoto Y, Wolfsen AR, Odell WD. Glycosylation, a variable in the production of HCG by cancers. Am J Med 1979;67: Groop C, Havemann K, Scheuer A et al. Ectopic hormones in lung cancer patients at diagnosis and during therapy. Cancer 1980;46: Moyle WR, Bahl OP, Marz L. Role of carbonhydrate of human chorionic gonadotrophin in the mechanism of hormone action. J Biol Chem 1975;250: Wilson TS, McDowell EM, McIntire KR et al. Elaboration of human chorionic gonadotrophin by lung tumors. Arch Pathol Lab Med 1981;105: Kardana A, Braunstein GD, Cole LA. Gonadotrophin beta-subunit nicking enzyme (GBNE), a potential marker of early malignancies. Oncol Res 1996;8: Dirnhofer S, Koessler P, Ensinger C et al. Production of trophoblastic hormones by transitional cell carcinoma of the bladder: Association to tumor stage and grade. Hum Pathol 1998;29: Braunstein GD, Vaitukaitis JL, Carbone PP et al. Ectopic production of human chorionic gonadotrophin by neoplasms. Ann Intern Med 1973;78: Yazışma Adresi Feza UĞURMAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Keçiören, ANKARA 192

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Ali BORAZAN*, Nesrin BİLGİÇLİ** * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri #

Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri # Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri # Gülden MAVIOĞLU BİLGİN*, Sibel ALPAR*, Cumhur KILINÇ**, Müjgan GÜLER*, Nilüfer ALTUĞ* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri Nesrin BİLGİÇLİ*, Ali BORAZAN**, Oktay İMECİK* * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Plevral Sıvı Fizyolojisi Giriş: Plevral sıvının tespitinde; - Direk akciğer grafisi (Yan yatar pozisyonda) - Ultrasonografi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halide Nur Ürer, Sedat Altın, İbrahim Celalettin Kocatürk, Naciye Arda, Lütfiye Kılıç, Neslihan Fener,

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

RATIO IN TUBERCULOUS AND NONTUBERCULOUS PLEURAL EFFUSION

RATIO IN TUBERCULOUS AND NONTUBERCULOUS PLEURAL EFFUSION Tüberküloz ve Tüberküloz Dışı Plevral Efüzyonda Plevral Adenozin Deaminaz (pada), Serum Adenozin Deaminaz (sada) ve Plevra/Serum Adenozin Deaminaz (p/s ADA) Oranının Tanı Değeri Figen ATALAY*, Dilek ERNAM*,

Detaylı

Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma)

Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma) Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma) Ali Kemal UZUNLAR*, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM*, Gökhan KIRBAŞ**, Mehmet YALDIZ*, Fahri YILMAZ*, Adem ARSLAN* * Dicle Üniversitesi

Detaylı

Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile

Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile Değerlendirilmesi Memenin Yapısı MEME KANSERİ Meme, göğüs kemiğinden

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD devrim@ankara.edu.tr 2 Tümör Belirteçleri Tümör veya oluşan tümöre karşı vücudun diğer

Detaylı

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri Güven BEKTEMÜR*, Faruk ÖZER**, Fikret KANAT**, Oktay İMECİK** * Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT NİN TANISAL DEĞERİ

MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT NİN TANISAL DEĞERİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 2, 2016 MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT NİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF BLIND PLEURAL BIOPSY AND PET/CT IN MALIGNANT PLEURAL

Detaylı

Mide ve Kolorektal Kanserli Olgularda Tümör Belirleyicilerinden AFP, CEA, CA 125 ve CA 19-9 un Klinik Kullan mlar n n İncelenmesi

Mide ve Kolorektal Kanserli Olgularda Tümör Belirleyicilerinden AFP, CEA, CA 125 ve CA 19-9 un Klinik Kullan mlar n n İncelenmesi Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10(1): 3-8 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Mide ve Kolorektal Kanserli Olgularda Tümör Belirleyicilerinden AFP, CEA, CA 125 ve CA 19-9 un Klinik Kullan mlar n n İncelenmesi

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ, Tarkan ÖZDEMİR, Hüseyin LAKADAMYALI, Türkan ERYILMAZ, Mine BERKOĞLU

Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ, Tarkan ÖZDEMİR, Hüseyin LAKADAMYALI, Türkan ERYILMAZ, Mine BERKOĞLU Plevral Sıvıların Eksüda Transüda Ayrımında α-2 Makroglobulin ve C-Reaktif Protein Değerinin Light Kriterleri ve Albumin Gradienti ile Karşılaştırılması Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri Tiroid Patolojisi Slayt Semineri PROF. DR. SUNA ERKıLıÇ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI PATOLOJI AD 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa 14-17 Ekim 2015 OLGU 2 OLGU 1 OLGU 3 OLGU 1 OLGU 2 OLGU 3 OLGU

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

CEA seviyesini yükselten sebepler nelerdir?

CEA seviyesini yükselten sebepler nelerdir? CEA Karsino Embryonik Antijen; Carcino embryonic antigen blood test; CEA: Karsino embryonik antijen bir tümör markeridir. Normalde anne karnındaki bebeklerin dokularında bolca bulunan bir proteindir. Doğumdan

Detaylı

Malign ve Benign Plevral Effüzyonların Ayrımında Kromozom Analizi: Sitogenetik Bir Çalışma

Malign ve Benign Plevral Effüzyonların Ayrımında Kromozom Analizi: Sitogenetik Bir Çalışma Malign ve Benign Plevral Effüzyonların Ayrımında Kromozom Analizi: Sitogenetik Bir Çalışma Metin GÖRGÜNER*, Sıtkı ÖZTAŞ**, İlknur GÖRGÜNER***, Arzu MİRİCİ* * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür.

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. ALFA FETO PROTEİN AFP; Alfa feto protein; Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. AFP testi ne

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı Acta Oncologica Turcica 2009;42:109-113 Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı Pleural Effusions Associated with Lung Cancers Naciye KARATAŞ 1, Ege GÜLEÇ 1, Ümran TORU 1, Peri ARBAK 1, Ali Nihat

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYON. Dr. Z. Toros Selçuk

PLEVRAL EFÜZYON. Dr. Z. Toros Selçuk PLEVRAL EFÜZYON Dr. Z. Toros Selçuk Plevra hastalıkları farklı akciğer hastalıklarının yanında çok çeşitli sistemik hastalıkların tutulumunun sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Akciğer ya da akciğer

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir

Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir doi 10.5578/tt.8690 Tuberk Toraks 2014;62(4):267-272 Geliş Tarihi/Received: 12.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.12.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

MEME KANSERİNDE YENİ BİR BELİRTEÇ: İnsan Epididymis Proteini 4 (HE-4)

MEME KANSERİNDE YENİ BİR BELİRTEÇ: İnsan Epididymis Proteini 4 (HE-4) MEME KANSERİNDE YENİ BİR BELİRTEÇ: İnsan Epididymis Proteini 4 (HE-4) Dr. Nilgün IŞIKSAÇAN Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarı 6.11.2015 Meme kanseri * Kadınlarda

Detaylı

TİROİD KANSERİ. Kaç çeşit tiroid kanseri vardır?

TİROİD KANSERİ. Kaç çeşit tiroid kanseri vardır? TİROİD KANSERİ Tiroid kanseri tiroid dokusundan kaynaklanan kanserdir. Tiroid bezi tiroid hormonunu üretir. Tiroid hormonu vücudumuzun normal çalışması için gereklidir ( bkz:hipotiroidi, Hipertiroidi ).

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ

PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 1, 2013 PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF COMPLEMENT COMPONENTS C3 AND C4 IN PLEURAL

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

İNFERTİLİTE VE ADNEKSİYAL KİTLELERDE TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN YERİ

İNFERTİLİTE VE ADNEKSİYAL KİTLELERDE TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN YERİ İNFERTİLİTE VE ADNEKSİYAL KİTLELERDE TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN YERİ Prof. Dr. Ali Rüştü Ergür 29.10.2015 - ANTALYA yal r Adneksiyal Kitleler 4. sıklıkta hastane başvuru nedeni, % 2-8 sıklıktadır, % 90 benign,

Detaylı

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Leyla YAĞCI TUNCER, Sibel ARINÇ, Esra KARABAY ÖĞÜTÇÜ, Müyesser ERTUĞRUL, Sema NERGİZ, Erdal OKUR, Semih HALEZEROĞLU Süreyyapaşa

Detaylı

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi 1,2

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi 1,2 Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi 1,2 The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer Merve Vanlı*, Yasemin

Detaylı

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite Tanım: Plevral boşlukta sekresyon absorbsiyon dengesinin bozulması sonucu sıvı birikmesidir. MEKANİZMA Hidrostatik basıncın artması ÖRNEK Kongestif kalp yetmezliği PLEVRA SIVISI 2 PLEVRA SIVISINDA YAPILABİLECEK

Detaylı

Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi

Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):49-56 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi Diagnostic value of cytology in urinary system malignancies

Detaylı

Over Kanserinde Tedavi. Dr. M. Faruk Köse Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Over Kanserinde Tedavi. Dr. M. Faruk Köse Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Over Kanserinde Tedavi Dr. M. Faruk Köse Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Over Ca Tipleri Tip 1 Tip 2 Yavaş ilerleyen İyi belirlenmiş borderline prekürsör lezyonları

Detaylı

PLEVRANIN KARSİNOM METASTAZ OLGU SERİSİ. Doç. Dr. Sibel Perçinel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PLEVRANIN KARSİNOM METASTAZ OLGU SERİSİ. Doç. Dr. Sibel Perçinel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PLEVRANIN KARSİNOM METASTAZ OLGU SERİSİ Doç. Dr. Sibel Perçinel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 1 65/E Sağ akciğer üst lob anterior segmentte, lateral plevral yüzeye uzanan,

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları DÖNEM III HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK-TIP TARİHİ VE ETİK Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Günay SAKA TANI TESTLERİ (30.04.2014 Çrş. Y. ÇELİK) Duyarlılık (Sensitivity) ve Belirleyicilik (Specificity)

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

* Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words:

* Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words: * Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words: Bladder cancer, tumor markers, CA 19-9, CA 125; Alındığı Tarih: 11 Mayıs 2004; Dr. Hüseyin Hameli, Dr. Burak Özkan,

Detaylı

Adneksial kitlelerde malignite araştırması

Adneksial kitlelerde malignite araştırması Adneksial kitlelerde malignite araştırması Dr. Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Kistin iç duvarı kistin içeriği Uniloküler kist / uniloküler solid

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ

MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3): 187-191 187 KLİNİK ARAŞTIRMA OLGU SUNUMU DENEYSEL ÇALIŞMA 1 MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ THE ROLE OF BLADDER WASHING CYTOLOGY

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN HİPOTEZ TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Hipotez Nedir? HİPOTEZ: parametre hakkındaki bir inanıştır. Parametre hakkındaki inanışı test etmek için hipotez testi yapılır. Hipotez testleri sayesinde örneklemden

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Dr. Kürşat Yıldız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 8 Kasım 2012 Olgu sunumu 60 yaşında kadın hasta Mesanenin düşük dereceli papiller

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

TESTİS KANSERİNDE TÜMÖR MARKERLARI Tanı, Tedavi ve Takipteki Yeri. Dr. Mert BAŞARAN İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

TESTİS KANSERİNDE TÜMÖR MARKERLARI Tanı, Tedavi ve Takipteki Yeri. Dr. Mert BAŞARAN İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TESTİS KANSERİNDE TÜMÖR MARKERLARI Tanı, Tedavi ve Takipteki Yeri Dr. Mert BAŞARAN İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Testis Tümöründe Markerlar Kullanımı Kanıtlanmış Markerlar AFP hcg LDH Kullanımı Kanıtlanmamış

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri AMİLAZ (SERUM) Kullanım amacı: Klinik uygulamada, pankreas dokusu ve tükürük bezleri ile ilişkili her türlü zedelenme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulur. Akut ve kronik pankreatitler

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu

30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu OLGU 30 30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu 193 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu Ercan Kurtipek 1, Yaşar Ünlü 2, Yıldız Atlı 1, Abdülkadir Baştürk 3 1

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

MESANE TÜMÖRÜNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 NİN TANISAL VE ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN SİSTOSKOPİK VE PATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI

MESANE TÜMÖRÜNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 NİN TANISAL VE ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN SİSTOSKOPİK VE PATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 4, 2004 215-222 MESANE TÜMÖRÜNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 NİN TANISAL VE ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN SİSTOSKOPİK VE PATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı