H LEL GIDA satana hapis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H LEL GIDA satana hapis"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Alo 147 ye talep ya yor 2 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Ankara'da doland r c l k operasyonu HABER 18 DE EKB si olmayan binalar sat lamayacak Milli E itim Bakanl n n (MEB) e itime iliflkin sorular yan tlad ''ALO 147'' hatt, hem yurt içi hem yurt d fl ndan talep görüyor. Yurt d fl ndan en çok Almanya'daki vatandafllar n arad iletiflim hatt na Tonga, Güney Afrika, Vietnam'dan bile ulafl l yor. S.19 DA HABER 17 DE H LEL GIDA satana hapis Müezzino lu, Vatandafl aldatan, yan ltan veya g dalar n içerisine söylendi inin d fl nda katk maddesi katanlar, 'Cezas n ödedim yapmaya devam ederim' diyemeyecekler. fleklinde konufltu. Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu ''Yeni ç kartaca m z Torba Kanunu ile hileli g da satan, vatandafllar n sa l yla oynayan, yan lt c reklam yapan kiflilere para cezas - n n yan nda hapis cezas gelecek'' dedi. AHMET GÜLER i son yolculu una u urlad k Emektar çal flanlar m zdan Ahmet Güler Ankara Karfl yaka Mezarl ndaki camide k l nan ö le namaz ndan sonra topra a verildi. Cenaze namaz na flirket yöneticileri, gazetemiz çal flanlar, flirket çal flanlar, ailesi, yak nlar ve bas n camias ndan dostlar ve arkadafllar kat ld. Ç DEM DE GECEKONDU TEM ZL Haberi 15 de ÇUBUK TA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEND Haberi 16 da YEN MEHALLE DE CUMHUR YET KONSER Haberi 16 da

2 2 YARIN Sinema 2 Kas m film vizyonda STANBUL - Sinemaseverler bu hafta komedi, aksiyon, dram ve animasyon türlerinden oluflan filimler ile bulufltu. BEHZAT Ç. ANKARA YANIYOR Behzat Ç. nin yoklu unda Cinayet Büronun bafl na Himmet ad nda bir Baflkomiser atanm flt r. Himmet, çiflleri Bakan n n öldürülmesini f rsata dönüfltürmeye karar verir ve ekibini Terörle Mücadeleye yard mc olmaya yönlendirir. Baflkomiser Himmet, bir bakkal ve Alman Konsoloslu unda görevli bir Alman n cinayetlerine önem vermeyince Behzat Ç. geçici olarak göreve ça r l r. Serdar Akar n yönetti i ve Erdal Beflikçio lu, Sanem Çelik, Nejat fller ile Asl Tando an n oynad Behzat Ç.: Ankara Yan yor, polisiye türünde. ACEM GLADYATÖR Gladyatörler aras nda büyüyen Timo nun dövüfl ve gladyatörlükle pek alakas yoktur, hafif kiloludur. Ancak General Chirone nin k z Lucilla n n Yunanistan daki e itiminden gelmesi ile her fley de iflir. Lucilla y elde etmeyi akl na koyan Timo, bir gladyatör e iticisi olan Diana ile karfl lafl r ve hayat n n en önemli dövüflüne haz rlan r. Iginio Straffi nin yönetti i ve Mert F rat, Ceyda Düvenci, Julianne Hough ile Belen Rodriguez in seslendirdi i animasyon film Acemi Gladyatör 3D seçene i ile vizyona giriyor. THOR: KARANLIK DÜNYA Thor, evrenin her yerinde düzeni sa lamak için savafl yor ama Melakith in bafl n çekti i kadim bir yar fl, kainat yeniden karanl a döndürmek için geri dönüyor. Odin ve Asgard n bile karfl koyamad bir düflmanla karfl karfl ya gelen Thor, flimdi en tehlikeli yolculu una ç k yor. Bu yolculukta her fleyini feda etmek zorunda kalacak. Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman, Tom Hiddleston ile Stellan Skarsgard n oynad Thor: Karanl k Dünya y Mad Men, Game of Thrones, Boardwalk Empire gibi dizilerin yönetmeni Alon Taylor yönetti. KAHRAMAN K L Birbirinden tamamen z t iki hindinin e lenceli ve inan lmaz serüveni. Onlar n zorlu görevi, zamanda yolculuk yap p, y lbafl menüsünden hindileri tamamen ç karmakt r. Jake ve Reggie nin bu s ra d fl mücadelesi, zaman n gidiflat n de ifltirmeye ve birkaç de il, bütün dünyadaki hindileri kurtarmay amaçlamaktad r. Reggie nin hayat, ABD Baflkan n n ziyareti ile birdenbire de iflir. Jimmy Hayward n yönetti i animasyon film Kahraman kili ye Murat Boz, U ur Tafldemir, Ali Ekber Diribafl ile Mert Asutay sesleriyle hayat verdi. FRANCES HA Frances bir dans kumpanyas nda ç rak olarak çal flsa da bir dansç de ildir. New York ta yaflaman n ekonomik zorluklar ndan o da pay n almaktad r. Oda arkadafl Sophie yle de aralar bozuldu unda, henüz ad m att yetiflkinler dünyas Frances için iyice flafl rt c bir hal al r. Film, Frances in yersiz yurtsuzlu unu vurgulamak için sürekli de ifltirdi i ev adreslerinin etraf nda kurulmufl. Noah Baumbach n yönetti i ve Greta Gerwig, Mickey Sumner, Michael Esper ile Adam Driver in oynad Frances Ha, dramatik komedi türünde. LAST VEGAS Billy, Paddy, Archie ve Sam çocukluktan bu yana çok iyi arkadaflt rlar. Billy grubun müzmin bekâr d r ve arkadafllar onun eski görkemli günlerine dönmesi için Las Vegas ta bir plân yaparlar. Ancak bu yolculukta onlar hiç beklemedikleri hesaplaflmalar yaflayacaklard r. Dört kafadar k sa sürede geçen y llar n çok fleyi de ifltirdi ini anlar. Bol e lenceli bir hafta sonunda bu dört eski toprak tarih yazacakt r. Jon Turteltaub un yönetti i ve Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman ile Kevin Kline n oynad Last Vegas, komedi sevenler için. SON DURAK 22 yafl ndaki Oscar Grant hayat yla ilgili yeni kararlar al r. Y lbafl gecesi arkadafllar ve efliyle e lenmek üzere flehir merkezine giden Oscar Grant, çok ani geliflen bir olay sonucunda polis taraf ndan tartaklan r ve vurularak öldürülür. Oscar n ani ölümü hem yak n çevresini hem de tüm Amerika y derinden sarsan bir olay olacakt r. AZ Z AYfiE Ayfle, çöplerden kazand n aç kalmak pahas na hay r kurumlar na, camiye, Mehmetçik Vakf na ba fllayan bir kâ t toplay c s d r. Bir gün Ayfle, bir çiftin hayat na girer. Ve bu tesadüf üç insan n kendilerini keflfedip tan d klar, kimliklerine ve hayatlar na yön verdikleri bir yolculu u bafllat r. Elfe Uluç un yönetti i ve Feride Çetin, Engin Altan Düzyatan, Melikflah Yard mc ile fienol Küçüky ld r m n oynad Aziz Ayfle nin prömiyeri 19. Adana Alt n Koza Film Festivali nde yap lm flt. (CHA)

3 2 Kas m 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 28 Zilhicce 20 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN "Darp cinayeti" davas na müebbet hapis cezas ZM R - zmir'de 19 yafl ndaki P nar Y'nin darbedilerek öldürülmesi davas nda, kocas müebbet hapis, kay nbabas 25 y l, kay nvalidesi ve görümcesi ise 5 ay hapis cezas na çarpt r ld. zmir 2. A r Ceza Mahkemesindeki duruflmaya, tutuklu san klar P nar Y'nin efli Mehmet Y, kay nbabas Samet Y, tutuksuz san klar kay nvalidesi Elif Y, görümceleri Pelin Y. ve Selfet Y., ayr ca davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ve Kad n Cinayetlerini Durduraca z Platformu avukatlar, platformun temsilcisi Senem Deniz Kural kat ld. Savunmalar sorulan san klardan Mehmet Y, eflini çok sevdi ini, ölümüyle büyük vicdan azab duydu unu, hiçbir ilgileri olmamas na ra men ailesinin yaflam n tersine döndürdü ünü ve babas n n 6,5 ayd r tutuklu oldu unu, mahkeme ne ceza verirse versin kendinin ömür boyu vicdan azab çekece ini söyleyerek, "Eflimin bana küfür etmesi üzerine bu olay meydana gelmifltir, çok piflman m" dedi. San k Samet Y. ise, maktulü dövdü üne dair beyanlar kabul etmedi ini, tan klara o lunu korumak maksatl böyle söyledi ini, geliniyle aras nda problem yaflanmad n, beraatini talep etti ini söyledi. Savunmalar n ard ndan karar aç klayan mahkeme heyeti, Mehmet Y. hakk nda "yak n akrabay öldürmek" suçundan a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas na çarpt r ld n, bu cezan n "Fail yarar na cezay hafifletecek takdiri nedenlerin varl " nedeniyle müebbet hapis cezas na indirildi ini bildirdi. San k Samet Y. hakk nda ise "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezas verildi ini ayn indirim maddesini uygulayarak bu cezan n da 25 y la düflürüldü ünü kaydeden mahkeme heyeti, Elif Y. ve Pelin Y. için de "Suç delillerini yok etmek" suçundan 5'er ay hapis cezas vererek hükmün aç klanmas n n geri b rak lmas na, san k Selfet Y'nin beraatine karar verdi ini belirtti. Duruflma sonras nda, Kad n Cinayetlerini Durduraca z Platformu üyesi bir grup, cinayete kurban giden baz kad nlar n ailelerinin kat l m yla, bafllar na siyah tül takarak adliye binas giriflinde bas n aç klamas yapt. P nar Y'nin annesi fiirinaz Demir, babas Münür Demir'in avukat Erkan Enver, daha önceki celselerde olay n aç kl a kavuflturulabilmesi için olay yerinde keflif yap lmas ve san klar n cep telefonlar n n kay tlar n n istenmesi taleplerinin reddedildi ini, bu hususlar konu ederek karar temyiz edeceklerini söyledi. Platform avukat Ça la Deniz Felamur da, verilen cezalar n yetersiz oldu unu, 25 Kas m günü TBMM'de görüflülecek yeni yasada kad n cinayetleri suçlar n n a rlaflt r lmas yönünde madde konulmas n talep edeceklerini söyledi. Bayrakl ilçesinde nisan 2013'de, Mehmet Y, iki ay önce evlendi i efli P nar Y. ile tart flm fl ve yaflanan kavga s ras nda yaralanan efli P nar Y'yi bir hastaneye b rak p kaçm flt. Hastanede yaflam n yitirdi i belirlenen P nar Y'nin vücudundaki darp izleri üzerine inceleme bafllat lm fl, olayla ilgili efli Mehmet Y, kay npederi Samet Y, kay nvalidesi Elif Y. ve iki görümcesi gözalt na al nm flt. zmir Cumhuriyet Baflsavc l nca, P nar Y'nin öldürülmesiyle ilgili haz rlanan iddianamede, P nar Y'nin "dövüldü ü ve vücuduna k zg n ütü bas larak iflkence yap larak öldürüldü ü"nün adli t p incelemesinde belirlendi i kaydedilmifl, kocas Mehmet Y. ile kay npederi Samet Y. hakk nda "Tasarlayarak kasten yak n akrabay öldürmek" suçlamas yla a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas istenmiflti. (AA) Uzmanlar uyard : K fl gelmeden bacan z temizletin DÜZCE - BARIfi ZENG N - Uzmanlar, bina sakinlerini yang nlara ve karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açan bacalar k fl aylar ndan önce temizlemeleri konusunda uyar yor. Düzce Belediyesi tfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, AA muhabirine, k fl aylar nda baca yang nlar n n s klaflt n belirterek, baca temizli i için k fl flartlar n n oluflmas n n beklenmemesi gerekti ini söyledi. Bacalar çat yang nlar n, çat yang nlar da her zaman bina yang nlar n tetiklemektedir diyen Polat, dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun bacalar n ustas na temizletilmesi oldu unu vurgulad. Vatandafllar n belediyelere müracaat ederek bir baca için 30 lira, ilave her baca için onar lira ödeyerek temizlik hizmetini sat n alabileceklerini anlatan Polat, Biz de çat ya personel ç kar yoruz, s k nt lar oluflabiliyor. Vatandafllar m za ekiplere yard mc olmalar ça r s nda bulunuyorum. Vatandafllar m z bilinçlendi i sürece olumsuzluklar azalacak ve ülkemiz kalk nacakt r diye konufltu. - Karbonmonoksit zehirlenmeleri Polat, yanan sobaya fazla kömür at larak korun üzerinin kapat lmas ve bacan n geri tepmesi olay n n karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açt n hat rlatt. Sobaya at lan kömürün tamamen yanmadan uyunmamas gerekti ine dikkati çeken Polat, Dikkat edilmesi gereken bir baflka husus da meteorolojik durumlar. Rüzgarl havalarda geri tepme daha fazla görülmektedir. Gerekirse sobay yakmamak yerinde olacakt r. Vatandafllar n sobada yakt klar madde her ne ise tamamen yan p, s oluflturmadan uykuya dalmas nlar ifadesini kulland. (AA)

4 4 YARIN Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle tarihi evler yaflat l yor R ZE - Kültür ve Turizm Bakanl n n, tarihi de erlerin gün yüzüne ç kar lmas ve yaflat lmas için 2006 y l nda bafllatt karfl l ks z hibe deste i ile Rize deki tarihi konak ve evler onar l yor. Kültür ve Turizm l Müdürü smail Hocao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, kay tlara göre Rize de yaklafl k 230 tescilli tarihi ev oldu unu belirterek, Tarihi özelli i bulunup da tescilli olmayan 300 ün üzerinde ev oldu unu tahmin ediyoruz dedi. Rize nin tarihi de erlerinden olan evlerin turizm aç s ndan da önemli oldu unu ifade eden Hocao lu, Bunlar hakikaten çok önemli. Rize nin sivil mimarisinin en güzel örneklerini yans tmaktad r. Rize merkez, Çaml hemflin ve F nd kl konaklar baflta olmak üzere Hemflin ve kizdere konaklar diye tabir etti imiz evler, bugün ilimize gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu evlerin foto raf n çekmek ve içini gezmek turistlerin en önemli u rafllar ndan diye konufltu. Yüz y ll k evlerin bir ço unun bak ms z ve onar ma muhtaç oldu unu dile getiren Hocao lu, flunlar söyledi: Varisleri çok olan konaklar n baz lar bak ms z, baz lar y k lma tehlikesiyle karfl karfl ya. Bakanl m z 2006 y l ndan itibaren bu tarihi evlerin sahiplerine hem proje hem de uygulama yard m yapmaya bafllad. Bize miras kalan bu evler, böylelikle bak ms zl ktan kurtar ld. Maddi imkans zl klar nedeniyle bak lmayan evlerin projeleri yap l p onar m na baflland. Bakanl n bu yard m tamamen karfl l ks z. Vatandafl m z ald yard mla önce projelerini yap yor, daha sonra uygulamalar n gerçeklefltiriyor y l itibar yla k rk aflk n proje yard m, yaklafl k 20 uygulama yard m gerçeklefltirdik. A rl kl olarak merkez, F nd kl ve Çaml hemflin ilçelerinde proje yard m yapt k. Bu y l itibar yla 12 uygulama devam ediyor. 9 proje için de çal flmalar sürüyor. Hocao lu, evlere yard m yap labilmesi için tescilli olmalar gerekti ini kaydederek, Evler yüz y ld r dimdik ayakta. Bakanl n yard m yla yüz y l daha ayakta durmalar sa lan yor. Bir yandan da Rize turizmine katk sa lam fl oluyoruz. Bu evlerin sahiplerinin, evlerini konaklama ve yeme içme mekan na dönüfltürmesi halinde turizme daha büyük katk sa lanacak. (AA) ED RNE - GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Baflkan Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya n n en önemli kültür an tlar aras nda yer alan dolmenlerin say s n n her geçen gün azald n belirterek, Özellikle definecilerin faaliyetleri, a r tahrip unsurlar ndan bir tanesi. Bilinçsiz çal flmalar nedeniyle insanl k tarihinin en önemli an tlar ndan biri yok olup gitmekte dedi. Beksaç, AA muhabirine yapt aç klamada, Trakya bölgesindeki dolmenlerin, Avrupa n n ve dünyan n çeflitli bölgelerindeki megalit an tlar n kazand önemle karfl laflt r ld zaman yeterli ilgiyi görmedi ini söyledi. K s tl bir alan içerisinde tespit edilen dolmenlerin, genel niteli i itibar yla geç bronz ça sürecinden erken demir ça sürecine, hatta erken demir ça n n geç süreçlerine kadar uzanan bir tarihsel dizgi içinde yer ald n belirten Beksaç, bu eserleri turizme kazand r lmalar durumunda bölge aç s ndan önemli bir girdi sa lanaca n ifade etti. Sadece bir mezar an t olmayan dolmenlerin, çok yönlü fonksiyona sahip kutsal an tlar aras nda yer Turizm ald n aktaran Beksaç, Dünya üzerindeki örnekleri bugün çok say da turist çeken, spanya, Fransa, talya ngiltere, Kuzey Avrupa ve ve Almanya n n de iflik bölgelerinde bulunan dolmenler bak ml vaziyettedir. Hatta Hollanda daki dolmenler de önemli bir turizm kayna d r diye konufltu. - Arad klar malzemeyi bulamazlar Beksaç, Bulgaristan ve Yunanistan daki dolmen örneklerinin, Edirne deki dolmenlerle çok yak n iliflkisi oldu unu söyledi. Trakya n n en önemli kültür an tlar aras nda yer alan dolmenlerin say s n n her geçen gün azald n ifade eden Beksaç, flöyle konufltu: Ne yaz k ki bugün dolmenler kaderine terk edilmifl durumda. Her geçen gün dolmenlerin say s azalmakta. fiu anda sa lam olan dolmen say m z k s tlanm flt r. fiu an sa lam durumdaki dolmen say m z 10 a kadar inmifl durumda. Genel niteli i itibar yla Edirne de 60, K rklareli de 50 civar nda dolmen bulunuyor. Özellikle definecilerin faaliyetleri, a r tahrip unsurlar ndan bir tanesi. Bu 2 Kas m 2013 Dolmenlerin say s her geçen gün azal yor arkadafllar n bilinsiz çal flmalar nedeniyle insanl k tarihinin en önemli an tlar ndan biri yok olup gitmekte. Beksaç, definecilerin bir dolmen içerisinde arad malzemeyi bulmas n n mümkün olmad n, yap lan illegal faaliyetlerle insanl k tarihine büyük bir zarar verildi ini kaydetti. Dolmenlerin korunmas n n önemine iflaret eden Beksaç, flunlar söyledi: Bu noktada sadece defineciler de il, kamu kurumlar n n da dolmenlere verdi i zararlar çok büyüktür. Dolmenler konusunda bir an önce tedbir al nmas, bilinçli çal flmalar yap lmas gerekiyor. Temizlenmesi ve turizme kazand r lmas aciliyet tafl maktad r. Dolmenler, Türkiye s n rlar içerisinde sadece Trakya da karfl m za ç kan bir an t tipidir. Bunun d fl nda Türkiye nin çeflitli yerlerinde dolmen oldu u iddia edilen an tlar mevcutsa da bunlar gerçek anlamda Trakya dolmenleri ile efl nitelikte an tlar de ildir. Bulgaristan ve Yunanistan la ortak paylaflt m z bu miras korumam z ve bunu gelece e aktarmam z bir insanl k borcu olarak karfl m zda durmaktad r. (AA)

5 2 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Baflkalar na karfl ciddiyetten uzak, senli benli olma durumu. 2. Bir ilimiz. Olumsuzluk anlatan önek. 3. Sarmal biçimli. Etraf suyla çevrili kara parças. 4. Uzakl k anlat r. Is y ya da elektri i ileten. 5. Bir do umda dünyaya gelmifl iki kardefl. lkel silah. 6. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bitki. sim. Tavlada bir say. 7. Hiciv niteli i tafl yan. 8. Bir orman a ac. Yap. 9. Japon çiçek düzenleme sanat. Rey. 10. Arapçada su. Mesafe. stikbal, gelecek. 11. Bo a gürefli alan. Bir renk. 12. Sodyumun simgesi. Bir tür bilgisayar oyunu. 13. fienlik kemeri. Henüz olgunlaflmam fl ekfli üzüm. 14. Testere ile biçilen veya rende, e e, törpü gibi araçlarla ifllenen bir nesneden dökülen k r nt lar. Y lan. 15. Bir göz rengi. Tanr buyruklar n yerine getirme. 16. Tek hörgüçlü bir deve türü. Bir renk. 17. Verme, ödeme. syan eden, baflkald ran. Köpek. 18. Yumuflak çelikten yap lm fl üzeri kalay kapl ince sac. 19. Batakl k gaz. Rutubet. 20. Tibet öküzü. Bir tür hafif ve kaba ayakkab. Yukar dan afla ya: 1. Kauçuktan yap lm fl fley. Kendili inden yetiflmifl çim. Erteleme. 2. Hayvan yemi olarak kullan lmak için ekilen bitki. Japonya da bir kent. Tembellik. Fas n plaka iflareti. 3. Ut çalan kimse. yerine koyma, yerine kullanma. yice olgunlaflmam fl ekin. 4. Bir geçidi kapatmak için her türlü araçla yap lan engel. Temelsiz, e reti yap. M s r n plaka iflareti. 5. Bir yerde toplanan kalabal k, halk. Fakirlerin doyurulmas için kurulmufl hay r kurumu. dare lambas. 6. Lale bahçesi. Sih dininin kurucusu. Y l. 7. Yabani hayvan bar na. pekten, sar dall nak fllarla ifllenmifl beyaz kumafl. Hofl kokulu. 8. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. lgi eki. ridyumun simgesi. Rusçada evet. Arapçada birinci tekil flah s, ben. 9. Dizin. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. Afrika da yaflayan antilop türlerinden biri. Genifllik. 10. Eski Türk krallar na verilen san. Enayice davran fl. Pirinç saplar n n örülmesinden haz r hale getirilen judo minderi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi S NOP - Vali Yavuz Selim Köflger, AA muhabirine yapt aç klamada, nükleer santralin bir devlet projesi oldu unu söyledi. Türkiye'de nükleer santralle ilgili uzun y llar çal flmalar yap ld n ifade eden Köflger, "Sinop'ta nükleer santral kurulumu ile ilgili çal flmalar zaten y ld r devam ediyordu. Bu çal flmalar flimdi ivme kazand. Sonuç olarak yap lan son bilimsel çal flmalardan sonra da Sinop'ta santral kurulmas ifllemleri bafllat lm fl olacak" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesine ba l Piri Reis araflt rma gemisinin Sinop'ta araflt rmalar n sürdürdü üne iflaret eden Köflger, flöyle konufltu: "Piri Reis araflt rma gemisinde aralar nda Japon akademisyenlerin de bulundu u akademik bir heyet aylard r Sinop civar nda sismik ve tektonik araflt rmalar yap yor. Denizin 4 bin metre derinli i dahil depremsellikler ölçülüyor, fay hatlar na ve deniz dibi ak nt lar na bak l yor. Ayr ca TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi'nin (MAM) yeni bir gemisi Sinop aç klar nda oflinografik araflt rmalar yap yor. Nükleer santralin so utulmas ve enerji üretilmesi için suya ihtiyac var. Denizden al nan ve denize deflarj yap lan sular olacak. Denizdeki ak nt lar, floray, faunay, denizdeki hayvandan plaktona kadar besin zincirini etkilememesi için gerekli incelemeler, araflt rmalar yap l yor." Köflger, Japon ve Frans z heyetlerin zaman zaman Sinop'a geldi ini, nükleer santralle ilgili saha çal flmalar - n n yan s ra çeflitli araflt rma ve incelemelerde bulunduklar n belirterek, "Gelen heyet Sinop s n rlar içinde ve deniz alan nda depremsellik durum, meteorolojik durum ve su kaynaklar n inceleyerek olas riski minimum riske, yani riski s f ra indirmeye çal fl yorlar. Yani çevreye, do aya, bitki örtüsüne, atmosfere herhangi bir zarar vermemesi için ne gerekiyorsa öyle bir tedbir almaya çal fl yorlar. 18 ay boyunca bu çal flmalar devam edecek ve nokta olarak santralin nereye kurulaca tesbit edilerek çal flmalar bafllat lacak" diye konufltu. Kurulacak santralin Sinop'a ayr bir çehre kazand raca n dile getiren Köflger, sözlerini flöyle sürdürdü: "Nükleer santral Sinop'a çok büyük bir katk sa layacak. Say n Enerji Bakan m z nükleer santral yap m n n içeri inde bir nükleer teknoloji üniversitesi kurulmas yla ilgili de aç klamada bulundu. Bunu biz Sinop'a alabilirsek Sinop'a ikinci bir üniversite gelmifl olacak. Bu ba lamda Sinop Üniversitesi marka bir üniversite haline gelecek. Ayr ca Sinop'a çok büyük bir ifl gücü girifli olacak. Yaklafl k 7 bin kiflinin çal flmas ön görülüyor. Bunlar n bir ço u da mühendis düzeyinde. Dolay s yla Sinop'un sosyal yap s, antropolojik yap - s, kültürel yap s ve kentleflmesi hepsi birlikte süratli bir flekilde de iflecek. Yani Ere li'yi Ere li yapan Erdemir'dir, Karabük'ü Karabük yapan Kardemir'dir, Zonguldak' Zonguldak yapan kömür ocaklar d r. Biz Sinop'un entegre olarak ele al nmas n düflünüyoruz, onun çal flmalar n yapmaya çal fl yoruz. Sadece sanayi de il, bir alanda de- il, do a cenneti olan Sinop'un turizm cenneti olmas n öngörüyoruz. E itim konusu zaten nükleer teknoloji üniversitesi ve di er üniversiteyle birlikte tam kapasite iflletilmesiyle kendili inden geliflecek. Ben Sinop'un önümüzdeki 10 y l içinde her alanda en az ikiye katlayaca n ön görüyorum. Sinoplular n buna haz rl kl olmas laz m." Sinop Sanayici ve fladamlar Derne i (S SAD) Baflkan Hikmet Albayrak, kurulacak santralin Sinop'a hay rl olmas n dileyerek, "Dünyaya bakt - m zda tüm kalk nm fl ülkelerde nükleer santral var ve oralarda büyük bir enerji aç n da kapat yor. Sinop'ta kurulacak santralin Türkiye'nin enerji konusunda aç n kapataca n ve Sinop'un da bu konuda flansl oldu unu düflünüyorum. limizin kalk nmas nda, geliflmesinde çok faydal oldu unu düflünüyorum" dedi. Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Sinop fiube Baflkan Ahmet Hilmi Gökmen de nükleer santralin Sinop'ta yap lacak olmas n n baflta ülke ekonomisi ve Sinop ekonomisi aç s ndan oldukça faydal olaca n 2 Kas m 2013 Sinop a yap lacak nükleer santral çal flmalar h zland Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Japonya Baflbakan Shinzo Abe'nin iki ülke aras nda nükleer enerji, bilim ve teknoloji alan nda iflbirli ine dair imzalad bildirgenin ard ndan Sinop'a nükleer santral kurulmas ile ilgili çal flmalar h z kazand. düflündüklerini ifade etti. "Nükleer santral ile Sinop ekonomisi hareketlenecek ve faydalar sa lanacakt r" diyen Gökmen, flu ifadelerde bulundu: "Santralin çevreye olan etkileri insan sa l na olan zararlar uzmanlar - m z n konusudur. Bu bir devletin politikas d r. Biz ifl adamlar olarak olaya sadece ticari ve ekonomik olarak de erlendirme yapabiliriz. Baflta ilimizde büyük bir canlanmaya sebep olacakt r. Dolay s yla bir an önce yap m na bafllan p bu ekonomik geliflmeden bizler de faydalanmak istiyoruz." (AA) Türkiye ile Belarus'un yak n iflbirli i devam ediyor ANKARA - Türkiye ile Belarus, bölgesel güvenlik, istikrar ve ekonomi alanlar nda daha s k iflbirli i için anlaflmaya gitti. Türkiye-Belarus Hükümetleraras Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplant s, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik ve Belarus D fliflleri Bakan Vladimir Makey n kat l m ile yap ld. Ankara Palas Devlet Konukevi nde düzenlenen imza töreninde her iki bakan KEK in 8. Dönem Toplant s Protokolü ne imza att. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, konumu itibariyle Türkiye nin d fl politikas n n kuzey boyutunda Belarus un çok önemli bir yere sahip oldu unu ifade ederek liflkilerimiz 90 l y llardan itibaren istikrarl bir flekilde yürümektedir. Belarus u sadece ikili iliflkiler aras nda de il, içinde bulundu umuz bölgede bar fl, istikrar, güvenlik ve refah bak m ndan da çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Bölgesel bar fl ve istikrar için Belarus la iliflkilerimizin daha çok gelifltirilmesi gerekti ine inan yoruz. fleklinde konufltu. (CHA)

7 2 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Merkez, enflasyon tahminlerini yukar do ru güncelledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Baflkan Erdem Baflç, "Enflasyonun, yüzde 70 olas l kla, 2013 y l sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 7,3 aral nda, 2014 y l sonunda ise yüzde 3,8 ile yüzde 6,8 aral nda gerçekleflece i tahmin edilmektedir" dedi. STANBUL - Baflç, TCMB Enflasyon Raporu bas n toplant s nda, y l n ikinci yar s nda nihai yurt içi talepteki toparlanman n l ml bir flekilde sürmesinin beklendi ini belirtti. Son dönemdeki finansal geliflmelere ba l olarak toparlanma e ilimi üzerindeki afla yönlü risklerin artt n kaydeden Baflç, "Bu ba lamda, 2014 y l için ç kt aç tahminleri afla yönlü güncellendi. Yurt içi talep geliflmelerinin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düflüfl sürecine ve cari aç ktaki iyileflmeye destek vermesi beklenmektedir" diye konufltu. Baflç, iç ve d fl talep geliflmeleri birlikte de erlendirildi inde, tahminler üretilirken toplam talep koflullar n n 2013 y lsonu enflasyonuna katk s n n bir önceki rapor dönemine k yasla s n rl ölçüde artt bir görünümün esas al nd n aktararak, bu güncellemenin 2013 sonu enflasyon tahminini 0,1 puan art r - c etkide bulundu unu dile getirdi. Y l n 3. çeyre inde ithalat fiyatlar - n n Temmuz Enflasyon Raporu'ndaki varsay mlar n alt nda seyretti ini söyleyen Baflç, petrol fiyatlar n n öngörülerin bir miktar üzerinde gerçekleflti i ve Rapor'da 107 dolar olarak belirlenen 2013 y l ortalama petrol fiyat varsay - m n n, ekimin ilk üç haftas ndaki vadeli fiyatlar n ortalamas yla uyumlu flekilde güncellenerek 109 dolara yükseltildi i bilgisini verdi. Baflç, bu güncellemenin 2013 y l sonu enflasyon tahminini 0,1 puan art r c etkide bulundu unu aktararak, flu de erlendirmeleri yapt : "G da fiyatlar n n y ll k art fl oran varsay m ise bir önceki Rapor'da oldu- u gibi yüzde 7 olarak korunmufltur. Di er bir ifadeyle, son dönemde ifllenmemifl g da fiyatlar nda gözlenen olumsuz seyrin geçici olaca ve fiyatlar n y lsonuna do ru kademeli olarak normalleflece i varsay ld. Maliye Politikas ve Vergi Ayarlamalar Orta vadeli tahminler üretilirken, y l n kalan nda tütün ve enerji ürünlerine yönelik bir fiyat ayarlamas n n yap lmayaca varsay lm flt r. Di er vergi ayarlamalar ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar n ise enflasyon hedefleri ve otomatik fiyatlama mekanizmalar ile uyumlu olaca bir görünüm esas al nm flt r. Dolay s yla, y lsonu enflasyon tahmininde maliye politikas ndan kaynaklanan bir güncelleme yap lmam flt r." Baflkan Baflç, maliye politikas n n orta vadeli duruflu için yak n dönemde güncellenen Orta Vadeli Program (OVP) projeksiyonlar n n temel al nd - n söyleyerek, bu çerçevede gelecek dönemde mali disiplinin sürece i ve gelecek y ldan itibaren faiz d fl harcamalar n Gayri Safi Yurtiçi Has la'ya (GSYH) oran n n kademeli olarak azalaca n n varsay ld n ifade etti. Baflç, orta vadeli tahminler oluflturulurken para politikas nda öngörülebilirli in kademeli olarak art r lmaya devam edildi i bir çerçevenin esas al nd - n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Temkinli duruflun korunarak likidite politikas n n genel olarak s k tutuldu u ve al nan makro ihtiyati tedbirlerin de katk s ile y ll k kredi büyüme oran n n 2014 y l n n ortalar nda yüzde 15 referans de erine indi i varsay ld. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olas l kla, 2013 y l sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 7,3 aral nda (orta noktas yüzde 6,8), 2014 y l sonunda ise yüzde 3,8 ile yüzde 6,8 aral nda (orta noktas yüzde 5,3) gerçekleflece i tahmin edilmektedir. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanaca öngörülmektedir. Sonuç olarak, bir önceki Rapor'a göre enflasyon tahminleri 2013 ve 2014 y llar için s ras yla 0,6 puan ve 0,3 puan yukar yönlü güncellendi y l ndaki güncellemenin 0,4 puan döviz kuru geliflmelerinden kaynaklan rken, 0,1 puan ortalama petrol fiyat varsay m ndaki art fltan ileri gelmektedir. Ayr ca 2013 y l büyüme görünümünün Temmuz Enflasyon Raporu'nda öngörülene göre daha olumlu gerçekleflmesiyle yukar yönlü güncellenen ç kt aç n n y lsonu enflasyonu üzerinde 0,1 puan yükseltici etki yapmas beklenmektedir." 2014 enflasyon tahminindeki güncellemede, döviz kuru ve petrol fiyatlar ndaki geliflmelerin belirleyici oldu unu anlatan Baflç, ç kt aç öngörüleriyle de erlendirildi inde, maliyet kaynakl bu unsurlar n 2014 y l sonu enflasyonu üzerindeki yükseltici etkisinin 0,3 puan olmas n n beklendi ini aktard. Baflç, enflasyonun k sa vadede enerji fiyatlar ndaki baz etkisi kaynakl olarak dalgal bir seyir izlemesi öngörülse de genel olarak afla yönlü bir e ilim gösterece inin tahmin edildi ini de dile getirerek, "Enflasyonun, tütün fiyatlar nda 2013 y l Ocak ay nda gözlenen 7 yüksek art fl n y ll k enflasyon üzerindeki etkisinin ortadan kalkmas yla, 2014 bafllar nda önemli bir düflüfl sergileyece- i ve 2014'ün son çeyre inde hedefle uyumlu seviyelere gelece i tahmin edilmektedir" diye konufltu. Erdem Baflç, son dönemde finansal piyasalarda temelde küresel para politikalar ndan kaynaklanan bir belirsizlik art fl oldu una iflaret ederek, bunun döviz kurlar dahil tüm finansal varl klarda yeniden fiyatlamaya yol açt n ve küresel portföy yat r mlar nda geliflmekte olan ülkelerin a rl n n düfltü ünü söyledi. Bu dönemde Türkiye'de, finans ve finans-d fl sektörlerin d fl borçlanmalar nda herhangi bir sorun yaflanmamas - na karfl n, portföy kalemlerinde sermaye ç k fl oldu unu an msatan Baflç, finansal varl klarda yeniden fiyatlama gerçekleflti ini söyledi. Baflç, bu geliflmeler karfl s nda para politikas nda, hem makro finansal riskleri dengelemek hem de enflasyon görünümündeki bozulmay s n rlamak için temkinli bir durufl oluflturdu unu vurgulayarak, "Küresel oynakl klar n Türkiye ekonomisindeki etkilerini s n rlamak aç s ndan para politikas n n öngörülebilirli i art r ld. Önümüzdeki aylarda küresel para politikalar na dair belirsizliklerin azalmas halinde bunun hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelere pozitif etkileri olabilecek. Böyle bir durumda geliflmekte olan ülkelere yönelik sermaye ak mlar tekrar h z kazanabilecek. Bu senaryonun gerçekleflmesi halinde TCMB döviz rezervlerini artt r c yönde ad mlar at labilecek" de erlendirmelerini yapt. Küresel düzeyde para politikalar na iliflkin belirsizliklerin art fl göstermesi halinde bunun küresel likidite, sermaye ak mlar ve finansal varl klar n fiyatlanmas aç lar ndan etkilerinin gözlenebilece ine dikkati çeken baflç, böyle bir durumda geliflen ülkelere yönelik sermaye ak mlar n n zay f seyretmeye devam edece ini ve bu durumun enflasyon görünümü üzerinde risk oluflturabilece ini vurgulad. (AA)

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı