H LEL GIDA satana hapis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H LEL GIDA satana hapis"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Alo 147 ye talep ya yor 2 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Ankara'da doland r c l k operasyonu HABER 18 DE EKB si olmayan binalar sat lamayacak Milli E itim Bakanl n n (MEB) e itime iliflkin sorular yan tlad ''ALO 147'' hatt, hem yurt içi hem yurt d fl ndan talep görüyor. Yurt d fl ndan en çok Almanya'daki vatandafllar n arad iletiflim hatt na Tonga, Güney Afrika, Vietnam'dan bile ulafl l yor. S.19 DA HABER 17 DE H LEL GIDA satana hapis Müezzino lu, Vatandafl aldatan, yan ltan veya g dalar n içerisine söylendi inin d fl nda katk maddesi katanlar, 'Cezas n ödedim yapmaya devam ederim' diyemeyecekler. fleklinde konufltu. Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu ''Yeni ç kartaca m z Torba Kanunu ile hileli g da satan, vatandafllar n sa l yla oynayan, yan lt c reklam yapan kiflilere para cezas - n n yan nda hapis cezas gelecek'' dedi. AHMET GÜLER i son yolculu una u urlad k Emektar çal flanlar m zdan Ahmet Güler Ankara Karfl yaka Mezarl ndaki camide k l nan ö le namaz ndan sonra topra a verildi. Cenaze namaz na flirket yöneticileri, gazetemiz çal flanlar, flirket çal flanlar, ailesi, yak nlar ve bas n camias ndan dostlar ve arkadafllar kat ld. Ç DEM DE GECEKONDU TEM ZL Haberi 15 de ÇUBUK TA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEND Haberi 16 da YEN MEHALLE DE CUMHUR YET KONSER Haberi 16 da

2 2 YARIN Sinema 2 Kas m film vizyonda STANBUL - Sinemaseverler bu hafta komedi, aksiyon, dram ve animasyon türlerinden oluflan filimler ile bulufltu. BEHZAT Ç. ANKARA YANIYOR Behzat Ç. nin yoklu unda Cinayet Büronun bafl na Himmet ad nda bir Baflkomiser atanm flt r. Himmet, çiflleri Bakan n n öldürülmesini f rsata dönüfltürmeye karar verir ve ekibini Terörle Mücadeleye yard mc olmaya yönlendirir. Baflkomiser Himmet, bir bakkal ve Alman Konsoloslu unda görevli bir Alman n cinayetlerine önem vermeyince Behzat Ç. geçici olarak göreve ça r l r. Serdar Akar n yönetti i ve Erdal Beflikçio lu, Sanem Çelik, Nejat fller ile Asl Tando an n oynad Behzat Ç.: Ankara Yan yor, polisiye türünde. ACEM GLADYATÖR Gladyatörler aras nda büyüyen Timo nun dövüfl ve gladyatörlükle pek alakas yoktur, hafif kiloludur. Ancak General Chirone nin k z Lucilla n n Yunanistan daki e itiminden gelmesi ile her fley de iflir. Lucilla y elde etmeyi akl na koyan Timo, bir gladyatör e iticisi olan Diana ile karfl lafl r ve hayat n n en önemli dövüflüne haz rlan r. Iginio Straffi nin yönetti i ve Mert F rat, Ceyda Düvenci, Julianne Hough ile Belen Rodriguez in seslendirdi i animasyon film Acemi Gladyatör 3D seçene i ile vizyona giriyor. THOR: KARANLIK DÜNYA Thor, evrenin her yerinde düzeni sa lamak için savafl yor ama Melakith in bafl n çekti i kadim bir yar fl, kainat yeniden karanl a döndürmek için geri dönüyor. Odin ve Asgard n bile karfl koyamad bir düflmanla karfl karfl ya gelen Thor, flimdi en tehlikeli yolculu una ç k yor. Bu yolculukta her fleyini feda etmek zorunda kalacak. Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman, Tom Hiddleston ile Stellan Skarsgard n oynad Thor: Karanl k Dünya y Mad Men, Game of Thrones, Boardwalk Empire gibi dizilerin yönetmeni Alon Taylor yönetti. KAHRAMAN K L Birbirinden tamamen z t iki hindinin e lenceli ve inan lmaz serüveni. Onlar n zorlu görevi, zamanda yolculuk yap p, y lbafl menüsünden hindileri tamamen ç karmakt r. Jake ve Reggie nin bu s ra d fl mücadelesi, zaman n gidiflat n de ifltirmeye ve birkaç de il, bütün dünyadaki hindileri kurtarmay amaçlamaktad r. Reggie nin hayat, ABD Baflkan n n ziyareti ile birdenbire de iflir. Jimmy Hayward n yönetti i animasyon film Kahraman kili ye Murat Boz, U ur Tafldemir, Ali Ekber Diribafl ile Mert Asutay sesleriyle hayat verdi. FRANCES HA Frances bir dans kumpanyas nda ç rak olarak çal flsa da bir dansç de ildir. New York ta yaflaman n ekonomik zorluklar ndan o da pay n almaktad r. Oda arkadafl Sophie yle de aralar bozuldu unda, henüz ad m att yetiflkinler dünyas Frances için iyice flafl rt c bir hal al r. Film, Frances in yersiz yurtsuzlu unu vurgulamak için sürekli de ifltirdi i ev adreslerinin etraf nda kurulmufl. Noah Baumbach n yönetti i ve Greta Gerwig, Mickey Sumner, Michael Esper ile Adam Driver in oynad Frances Ha, dramatik komedi türünde. LAST VEGAS Billy, Paddy, Archie ve Sam çocukluktan bu yana çok iyi arkadaflt rlar. Billy grubun müzmin bekâr d r ve arkadafllar onun eski görkemli günlerine dönmesi için Las Vegas ta bir plân yaparlar. Ancak bu yolculukta onlar hiç beklemedikleri hesaplaflmalar yaflayacaklard r. Dört kafadar k sa sürede geçen y llar n çok fleyi de ifltirdi ini anlar. Bol e lenceli bir hafta sonunda bu dört eski toprak tarih yazacakt r. Jon Turteltaub un yönetti i ve Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman ile Kevin Kline n oynad Last Vegas, komedi sevenler için. SON DURAK 22 yafl ndaki Oscar Grant hayat yla ilgili yeni kararlar al r. Y lbafl gecesi arkadafllar ve efliyle e lenmek üzere flehir merkezine giden Oscar Grant, çok ani geliflen bir olay sonucunda polis taraf ndan tartaklan r ve vurularak öldürülür. Oscar n ani ölümü hem yak n çevresini hem de tüm Amerika y derinden sarsan bir olay olacakt r. AZ Z AYfiE Ayfle, çöplerden kazand n aç kalmak pahas na hay r kurumlar na, camiye, Mehmetçik Vakf na ba fllayan bir kâ t toplay c s d r. Bir gün Ayfle, bir çiftin hayat na girer. Ve bu tesadüf üç insan n kendilerini keflfedip tan d klar, kimliklerine ve hayatlar na yön verdikleri bir yolculu u bafllat r. Elfe Uluç un yönetti i ve Feride Çetin, Engin Altan Düzyatan, Melikflah Yard mc ile fienol Küçüky ld r m n oynad Aziz Ayfle nin prömiyeri 19. Adana Alt n Koza Film Festivali nde yap lm flt. (CHA)

3 2 Kas m 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 28 Zilhicce 20 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN "Darp cinayeti" davas na müebbet hapis cezas ZM R - zmir'de 19 yafl ndaki P nar Y'nin darbedilerek öldürülmesi davas nda, kocas müebbet hapis, kay nbabas 25 y l, kay nvalidesi ve görümcesi ise 5 ay hapis cezas na çarpt r ld. zmir 2. A r Ceza Mahkemesindeki duruflmaya, tutuklu san klar P nar Y'nin efli Mehmet Y, kay nbabas Samet Y, tutuksuz san klar kay nvalidesi Elif Y, görümceleri Pelin Y. ve Selfet Y., ayr ca davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ve Kad n Cinayetlerini Durduraca z Platformu avukatlar, platformun temsilcisi Senem Deniz Kural kat ld. Savunmalar sorulan san klardan Mehmet Y, eflini çok sevdi ini, ölümüyle büyük vicdan azab duydu unu, hiçbir ilgileri olmamas na ra men ailesinin yaflam n tersine döndürdü ünü ve babas n n 6,5 ayd r tutuklu oldu unu, mahkeme ne ceza verirse versin kendinin ömür boyu vicdan azab çekece ini söyleyerek, "Eflimin bana küfür etmesi üzerine bu olay meydana gelmifltir, çok piflman m" dedi. San k Samet Y. ise, maktulü dövdü üne dair beyanlar kabul etmedi ini, tan klara o lunu korumak maksatl böyle söyledi ini, geliniyle aras nda problem yaflanmad n, beraatini talep etti ini söyledi. Savunmalar n ard ndan karar aç klayan mahkeme heyeti, Mehmet Y. hakk nda "yak n akrabay öldürmek" suçundan a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas na çarpt r ld n, bu cezan n "Fail yarar na cezay hafifletecek takdiri nedenlerin varl " nedeniyle müebbet hapis cezas na indirildi ini bildirdi. San k Samet Y. hakk nda ise "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezas verildi ini ayn indirim maddesini uygulayarak bu cezan n da 25 y la düflürüldü ünü kaydeden mahkeme heyeti, Elif Y. ve Pelin Y. için de "Suç delillerini yok etmek" suçundan 5'er ay hapis cezas vererek hükmün aç klanmas n n geri b rak lmas na, san k Selfet Y'nin beraatine karar verdi ini belirtti. Duruflma sonras nda, Kad n Cinayetlerini Durduraca z Platformu üyesi bir grup, cinayete kurban giden baz kad nlar n ailelerinin kat l m yla, bafllar na siyah tül takarak adliye binas giriflinde bas n aç klamas yapt. P nar Y'nin annesi fiirinaz Demir, babas Münür Demir'in avukat Erkan Enver, daha önceki celselerde olay n aç kl a kavuflturulabilmesi için olay yerinde keflif yap lmas ve san klar n cep telefonlar n n kay tlar n n istenmesi taleplerinin reddedildi ini, bu hususlar konu ederek karar temyiz edeceklerini söyledi. Platform avukat Ça la Deniz Felamur da, verilen cezalar n yetersiz oldu unu, 25 Kas m günü TBMM'de görüflülecek yeni yasada kad n cinayetleri suçlar n n a rlaflt r lmas yönünde madde konulmas n talep edeceklerini söyledi. Bayrakl ilçesinde nisan 2013'de, Mehmet Y, iki ay önce evlendi i efli P nar Y. ile tart flm fl ve yaflanan kavga s ras nda yaralanan efli P nar Y'yi bir hastaneye b rak p kaçm flt. Hastanede yaflam n yitirdi i belirlenen P nar Y'nin vücudundaki darp izleri üzerine inceleme bafllat lm fl, olayla ilgili efli Mehmet Y, kay npederi Samet Y, kay nvalidesi Elif Y. ve iki görümcesi gözalt na al nm flt. zmir Cumhuriyet Baflsavc l nca, P nar Y'nin öldürülmesiyle ilgili haz rlanan iddianamede, P nar Y'nin "dövüldü ü ve vücuduna k zg n ütü bas larak iflkence yap larak öldürüldü ü"nün adli t p incelemesinde belirlendi i kaydedilmifl, kocas Mehmet Y. ile kay npederi Samet Y. hakk nda "Tasarlayarak kasten yak n akrabay öldürmek" suçlamas yla a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas istenmiflti. (AA) Uzmanlar uyard : K fl gelmeden bacan z temizletin DÜZCE - BARIfi ZENG N - Uzmanlar, bina sakinlerini yang nlara ve karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açan bacalar k fl aylar ndan önce temizlemeleri konusunda uyar yor. Düzce Belediyesi tfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, AA muhabirine, k fl aylar nda baca yang nlar n n s klaflt n belirterek, baca temizli i için k fl flartlar n n oluflmas n n beklenmemesi gerekti ini söyledi. Bacalar çat yang nlar n, çat yang nlar da her zaman bina yang nlar n tetiklemektedir diyen Polat, dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun bacalar n ustas na temizletilmesi oldu unu vurgulad. Vatandafllar n belediyelere müracaat ederek bir baca için 30 lira, ilave her baca için onar lira ödeyerek temizlik hizmetini sat n alabileceklerini anlatan Polat, Biz de çat ya personel ç kar yoruz, s k nt lar oluflabiliyor. Vatandafllar m za ekiplere yard mc olmalar ça r s nda bulunuyorum. Vatandafllar m z bilinçlendi i sürece olumsuzluklar azalacak ve ülkemiz kalk nacakt r diye konufltu. - Karbonmonoksit zehirlenmeleri Polat, yanan sobaya fazla kömür at larak korun üzerinin kapat lmas ve bacan n geri tepmesi olay n n karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açt n hat rlatt. Sobaya at lan kömürün tamamen yanmadan uyunmamas gerekti ine dikkati çeken Polat, Dikkat edilmesi gereken bir baflka husus da meteorolojik durumlar. Rüzgarl havalarda geri tepme daha fazla görülmektedir. Gerekirse sobay yakmamak yerinde olacakt r. Vatandafllar n sobada yakt klar madde her ne ise tamamen yan p, s oluflturmadan uykuya dalmas nlar ifadesini kulland. (AA)

4 4 YARIN Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle tarihi evler yaflat l yor R ZE - Kültür ve Turizm Bakanl n n, tarihi de erlerin gün yüzüne ç kar lmas ve yaflat lmas için 2006 y l nda bafllatt karfl l ks z hibe deste i ile Rize deki tarihi konak ve evler onar l yor. Kültür ve Turizm l Müdürü smail Hocao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, kay tlara göre Rize de yaklafl k 230 tescilli tarihi ev oldu unu belirterek, Tarihi özelli i bulunup da tescilli olmayan 300 ün üzerinde ev oldu unu tahmin ediyoruz dedi. Rize nin tarihi de erlerinden olan evlerin turizm aç s ndan da önemli oldu unu ifade eden Hocao lu, Bunlar hakikaten çok önemli. Rize nin sivil mimarisinin en güzel örneklerini yans tmaktad r. Rize merkez, Çaml hemflin ve F nd kl konaklar baflta olmak üzere Hemflin ve kizdere konaklar diye tabir etti imiz evler, bugün ilimize gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu evlerin foto raf n çekmek ve içini gezmek turistlerin en önemli u rafllar ndan diye konufltu. Yüz y ll k evlerin bir ço unun bak ms z ve onar ma muhtaç oldu unu dile getiren Hocao lu, flunlar söyledi: Varisleri çok olan konaklar n baz lar bak ms z, baz lar y k lma tehlikesiyle karfl karfl ya. Bakanl m z 2006 y l ndan itibaren bu tarihi evlerin sahiplerine hem proje hem de uygulama yard m yapmaya bafllad. Bize miras kalan bu evler, böylelikle bak ms zl ktan kurtar ld. Maddi imkans zl klar nedeniyle bak lmayan evlerin projeleri yap l p onar m na baflland. Bakanl n bu yard m tamamen karfl l ks z. Vatandafl m z ald yard mla önce projelerini yap yor, daha sonra uygulamalar n gerçeklefltiriyor y l itibar yla k rk aflk n proje yard m, yaklafl k 20 uygulama yard m gerçeklefltirdik. A rl kl olarak merkez, F nd kl ve Çaml hemflin ilçelerinde proje yard m yapt k. Bu y l itibar yla 12 uygulama devam ediyor. 9 proje için de çal flmalar sürüyor. Hocao lu, evlere yard m yap labilmesi için tescilli olmalar gerekti ini kaydederek, Evler yüz y ld r dimdik ayakta. Bakanl n yard m yla yüz y l daha ayakta durmalar sa lan yor. Bir yandan da Rize turizmine katk sa lam fl oluyoruz. Bu evlerin sahiplerinin, evlerini konaklama ve yeme içme mekan na dönüfltürmesi halinde turizme daha büyük katk sa lanacak. (AA) ED RNE - GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Baflkan Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya n n en önemli kültür an tlar aras nda yer alan dolmenlerin say s n n her geçen gün azald n belirterek, Özellikle definecilerin faaliyetleri, a r tahrip unsurlar ndan bir tanesi. Bilinçsiz çal flmalar nedeniyle insanl k tarihinin en önemli an tlar ndan biri yok olup gitmekte dedi. Beksaç, AA muhabirine yapt aç klamada, Trakya bölgesindeki dolmenlerin, Avrupa n n ve dünyan n çeflitli bölgelerindeki megalit an tlar n kazand önemle karfl laflt r ld zaman yeterli ilgiyi görmedi ini söyledi. K s tl bir alan içerisinde tespit edilen dolmenlerin, genel niteli i itibar yla geç bronz ça sürecinden erken demir ça sürecine, hatta erken demir ça n n geç süreçlerine kadar uzanan bir tarihsel dizgi içinde yer ald n belirten Beksaç, bu eserleri turizme kazand r lmalar durumunda bölge aç s ndan önemli bir girdi sa lanaca n ifade etti. Sadece bir mezar an t olmayan dolmenlerin, çok yönlü fonksiyona sahip kutsal an tlar aras nda yer Turizm ald n aktaran Beksaç, Dünya üzerindeki örnekleri bugün çok say da turist çeken, spanya, Fransa, talya ngiltere, Kuzey Avrupa ve ve Almanya n n de iflik bölgelerinde bulunan dolmenler bak ml vaziyettedir. Hatta Hollanda daki dolmenler de önemli bir turizm kayna d r diye konufltu. - Arad klar malzemeyi bulamazlar Beksaç, Bulgaristan ve Yunanistan daki dolmen örneklerinin, Edirne deki dolmenlerle çok yak n iliflkisi oldu unu söyledi. Trakya n n en önemli kültür an tlar aras nda yer alan dolmenlerin say s n n her geçen gün azald n ifade eden Beksaç, flöyle konufltu: Ne yaz k ki bugün dolmenler kaderine terk edilmifl durumda. Her geçen gün dolmenlerin say s azalmakta. fiu anda sa lam olan dolmen say m z k s tlanm flt r. fiu an sa lam durumdaki dolmen say m z 10 a kadar inmifl durumda. Genel niteli i itibar yla Edirne de 60, K rklareli de 50 civar nda dolmen bulunuyor. Özellikle definecilerin faaliyetleri, a r tahrip unsurlar ndan bir tanesi. Bu 2 Kas m 2013 Dolmenlerin say s her geçen gün azal yor arkadafllar n bilinsiz çal flmalar nedeniyle insanl k tarihinin en önemli an tlar ndan biri yok olup gitmekte. Beksaç, definecilerin bir dolmen içerisinde arad malzemeyi bulmas n n mümkün olmad n, yap lan illegal faaliyetlerle insanl k tarihine büyük bir zarar verildi ini kaydetti. Dolmenlerin korunmas n n önemine iflaret eden Beksaç, flunlar söyledi: Bu noktada sadece defineciler de il, kamu kurumlar n n da dolmenlere verdi i zararlar çok büyüktür. Dolmenler konusunda bir an önce tedbir al nmas, bilinçli çal flmalar yap lmas gerekiyor. Temizlenmesi ve turizme kazand r lmas aciliyet tafl maktad r. Dolmenler, Türkiye s n rlar içerisinde sadece Trakya da karfl m za ç kan bir an t tipidir. Bunun d fl nda Türkiye nin çeflitli yerlerinde dolmen oldu u iddia edilen an tlar mevcutsa da bunlar gerçek anlamda Trakya dolmenleri ile efl nitelikte an tlar de ildir. Bulgaristan ve Yunanistan la ortak paylaflt m z bu miras korumam z ve bunu gelece e aktarmam z bir insanl k borcu olarak karfl m zda durmaktad r. (AA)

5 2 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Baflkalar na karfl ciddiyetten uzak, senli benli olma durumu. 2. Bir ilimiz. Olumsuzluk anlatan önek. 3. Sarmal biçimli. Etraf suyla çevrili kara parças. 4. Uzakl k anlat r. Is y ya da elektri i ileten. 5. Bir do umda dünyaya gelmifl iki kardefl. lkel silah. 6. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bitki. sim. Tavlada bir say. 7. Hiciv niteli i tafl yan. 8. Bir orman a ac. Yap. 9. Japon çiçek düzenleme sanat. Rey. 10. Arapçada su. Mesafe. stikbal, gelecek. 11. Bo a gürefli alan. Bir renk. 12. Sodyumun simgesi. Bir tür bilgisayar oyunu. 13. fienlik kemeri. Henüz olgunlaflmam fl ekfli üzüm. 14. Testere ile biçilen veya rende, e e, törpü gibi araçlarla ifllenen bir nesneden dökülen k r nt lar. Y lan. 15. Bir göz rengi. Tanr buyruklar n yerine getirme. 16. Tek hörgüçlü bir deve türü. Bir renk. 17. Verme, ödeme. syan eden, baflkald ran. Köpek. 18. Yumuflak çelikten yap lm fl üzeri kalay kapl ince sac. 19. Batakl k gaz. Rutubet. 20. Tibet öküzü. Bir tür hafif ve kaba ayakkab. Yukar dan afla ya: 1. Kauçuktan yap lm fl fley. Kendili inden yetiflmifl çim. Erteleme. 2. Hayvan yemi olarak kullan lmak için ekilen bitki. Japonya da bir kent. Tembellik. Fas n plaka iflareti. 3. Ut çalan kimse. yerine koyma, yerine kullanma. yice olgunlaflmam fl ekin. 4. Bir geçidi kapatmak için her türlü araçla yap lan engel. Temelsiz, e reti yap. M s r n plaka iflareti. 5. Bir yerde toplanan kalabal k, halk. Fakirlerin doyurulmas için kurulmufl hay r kurumu. dare lambas. 6. Lale bahçesi. Sih dininin kurucusu. Y l. 7. Yabani hayvan bar na. pekten, sar dall nak fllarla ifllenmifl beyaz kumafl. Hofl kokulu. 8. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. lgi eki. ridyumun simgesi. Rusçada evet. Arapçada birinci tekil flah s, ben. 9. Dizin. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. Afrika da yaflayan antilop türlerinden biri. Genifllik. 10. Eski Türk krallar na verilen san. Enayice davran fl. Pirinç saplar n n örülmesinden haz r hale getirilen judo minderi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi S NOP - Vali Yavuz Selim Köflger, AA muhabirine yapt aç klamada, nükleer santralin bir devlet projesi oldu unu söyledi. Türkiye'de nükleer santralle ilgili uzun y llar çal flmalar yap ld n ifade eden Köflger, "Sinop'ta nükleer santral kurulumu ile ilgili çal flmalar zaten y ld r devam ediyordu. Bu çal flmalar flimdi ivme kazand. Sonuç olarak yap lan son bilimsel çal flmalardan sonra da Sinop'ta santral kurulmas ifllemleri bafllat lm fl olacak" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesine ba l Piri Reis araflt rma gemisinin Sinop'ta araflt rmalar n sürdürdü üne iflaret eden Köflger, flöyle konufltu: "Piri Reis araflt rma gemisinde aralar nda Japon akademisyenlerin de bulundu u akademik bir heyet aylard r Sinop civar nda sismik ve tektonik araflt rmalar yap yor. Denizin 4 bin metre derinli i dahil depremsellikler ölçülüyor, fay hatlar na ve deniz dibi ak nt lar na bak l yor. Ayr ca TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi'nin (MAM) yeni bir gemisi Sinop aç klar nda oflinografik araflt rmalar yap yor. Nükleer santralin so utulmas ve enerji üretilmesi için suya ihtiyac var. Denizden al nan ve denize deflarj yap lan sular olacak. Denizdeki ak nt lar, floray, faunay, denizdeki hayvandan plaktona kadar besin zincirini etkilememesi için gerekli incelemeler, araflt rmalar yap l yor." Köflger, Japon ve Frans z heyetlerin zaman zaman Sinop'a geldi ini, nükleer santralle ilgili saha çal flmalar - n n yan s ra çeflitli araflt rma ve incelemelerde bulunduklar n belirterek, "Gelen heyet Sinop s n rlar içinde ve deniz alan nda depremsellik durum, meteorolojik durum ve su kaynaklar n inceleyerek olas riski minimum riske, yani riski s f ra indirmeye çal fl yorlar. Yani çevreye, do aya, bitki örtüsüne, atmosfere herhangi bir zarar vermemesi için ne gerekiyorsa öyle bir tedbir almaya çal fl yorlar. 18 ay boyunca bu çal flmalar devam edecek ve nokta olarak santralin nereye kurulaca tesbit edilerek çal flmalar bafllat lacak" diye konufltu. Kurulacak santralin Sinop'a ayr bir çehre kazand raca n dile getiren Köflger, sözlerini flöyle sürdürdü: "Nükleer santral Sinop'a çok büyük bir katk sa layacak. Say n Enerji Bakan m z nükleer santral yap m n n içeri inde bir nükleer teknoloji üniversitesi kurulmas yla ilgili de aç klamada bulundu. Bunu biz Sinop'a alabilirsek Sinop'a ikinci bir üniversite gelmifl olacak. Bu ba lamda Sinop Üniversitesi marka bir üniversite haline gelecek. Ayr ca Sinop'a çok büyük bir ifl gücü girifli olacak. Yaklafl k 7 bin kiflinin çal flmas ön görülüyor. Bunlar n bir ço u da mühendis düzeyinde. Dolay s yla Sinop'un sosyal yap s, antropolojik yap - s, kültürel yap s ve kentleflmesi hepsi birlikte süratli bir flekilde de iflecek. Yani Ere li'yi Ere li yapan Erdemir'dir, Karabük'ü Karabük yapan Kardemir'dir, Zonguldak' Zonguldak yapan kömür ocaklar d r. Biz Sinop'un entegre olarak ele al nmas n düflünüyoruz, onun çal flmalar n yapmaya çal fl yoruz. Sadece sanayi de il, bir alanda de- il, do a cenneti olan Sinop'un turizm cenneti olmas n öngörüyoruz. E itim konusu zaten nükleer teknoloji üniversitesi ve di er üniversiteyle birlikte tam kapasite iflletilmesiyle kendili inden geliflecek. Ben Sinop'un önümüzdeki 10 y l içinde her alanda en az ikiye katlayaca n ön görüyorum. Sinoplular n buna haz rl kl olmas laz m." Sinop Sanayici ve fladamlar Derne i (S SAD) Baflkan Hikmet Albayrak, kurulacak santralin Sinop'a hay rl olmas n dileyerek, "Dünyaya bakt - m zda tüm kalk nm fl ülkelerde nükleer santral var ve oralarda büyük bir enerji aç n da kapat yor. Sinop'ta kurulacak santralin Türkiye'nin enerji konusunda aç n kapataca n ve Sinop'un da bu konuda flansl oldu unu düflünüyorum. limizin kalk nmas nda, geliflmesinde çok faydal oldu unu düflünüyorum" dedi. Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Sinop fiube Baflkan Ahmet Hilmi Gökmen de nükleer santralin Sinop'ta yap lacak olmas n n baflta ülke ekonomisi ve Sinop ekonomisi aç s ndan oldukça faydal olaca n 2 Kas m 2013 Sinop a yap lacak nükleer santral çal flmalar h zland Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Japonya Baflbakan Shinzo Abe'nin iki ülke aras nda nükleer enerji, bilim ve teknoloji alan nda iflbirli ine dair imzalad bildirgenin ard ndan Sinop'a nükleer santral kurulmas ile ilgili çal flmalar h z kazand. düflündüklerini ifade etti. "Nükleer santral ile Sinop ekonomisi hareketlenecek ve faydalar sa lanacakt r" diyen Gökmen, flu ifadelerde bulundu: "Santralin çevreye olan etkileri insan sa l na olan zararlar uzmanlar - m z n konusudur. Bu bir devletin politikas d r. Biz ifl adamlar olarak olaya sadece ticari ve ekonomik olarak de erlendirme yapabiliriz. Baflta ilimizde büyük bir canlanmaya sebep olacakt r. Dolay s yla bir an önce yap m na bafllan p bu ekonomik geliflmeden bizler de faydalanmak istiyoruz." (AA) Türkiye ile Belarus'un yak n iflbirli i devam ediyor ANKARA - Türkiye ile Belarus, bölgesel güvenlik, istikrar ve ekonomi alanlar nda daha s k iflbirli i için anlaflmaya gitti. Türkiye-Belarus Hükümetleraras Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplant s, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik ve Belarus D fliflleri Bakan Vladimir Makey n kat l m ile yap ld. Ankara Palas Devlet Konukevi nde düzenlenen imza töreninde her iki bakan KEK in 8. Dönem Toplant s Protokolü ne imza att. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, konumu itibariyle Türkiye nin d fl politikas n n kuzey boyutunda Belarus un çok önemli bir yere sahip oldu unu ifade ederek liflkilerimiz 90 l y llardan itibaren istikrarl bir flekilde yürümektedir. Belarus u sadece ikili iliflkiler aras nda de il, içinde bulundu umuz bölgede bar fl, istikrar, güvenlik ve refah bak m ndan da çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Bölgesel bar fl ve istikrar için Belarus la iliflkilerimizin daha çok gelifltirilmesi gerekti ine inan yoruz. fleklinde konufltu. (CHA)

7 2 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Merkez, enflasyon tahminlerini yukar do ru güncelledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Baflkan Erdem Baflç, "Enflasyonun, yüzde 70 olas l kla, 2013 y l sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 7,3 aral nda, 2014 y l sonunda ise yüzde 3,8 ile yüzde 6,8 aral nda gerçekleflece i tahmin edilmektedir" dedi. STANBUL - Baflç, TCMB Enflasyon Raporu bas n toplant s nda, y l n ikinci yar s nda nihai yurt içi talepteki toparlanman n l ml bir flekilde sürmesinin beklendi ini belirtti. Son dönemdeki finansal geliflmelere ba l olarak toparlanma e ilimi üzerindeki afla yönlü risklerin artt n kaydeden Baflç, "Bu ba lamda, 2014 y l için ç kt aç tahminleri afla yönlü güncellendi. Yurt içi talep geliflmelerinin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düflüfl sürecine ve cari aç ktaki iyileflmeye destek vermesi beklenmektedir" diye konufltu. Baflç, iç ve d fl talep geliflmeleri birlikte de erlendirildi inde, tahminler üretilirken toplam talep koflullar n n 2013 y lsonu enflasyonuna katk s n n bir önceki rapor dönemine k yasla s n rl ölçüde artt bir görünümün esas al nd n aktararak, bu güncellemenin 2013 sonu enflasyon tahminini 0,1 puan art r - c etkide bulundu unu dile getirdi. Y l n 3. çeyre inde ithalat fiyatlar - n n Temmuz Enflasyon Raporu'ndaki varsay mlar n alt nda seyretti ini söyleyen Baflç, petrol fiyatlar n n öngörülerin bir miktar üzerinde gerçekleflti i ve Rapor'da 107 dolar olarak belirlenen 2013 y l ortalama petrol fiyat varsay - m n n, ekimin ilk üç haftas ndaki vadeli fiyatlar n ortalamas yla uyumlu flekilde güncellenerek 109 dolara yükseltildi i bilgisini verdi. Baflç, bu güncellemenin 2013 y l sonu enflasyon tahminini 0,1 puan art r c etkide bulundu unu aktararak, flu de erlendirmeleri yapt : "G da fiyatlar n n y ll k art fl oran varsay m ise bir önceki Rapor'da oldu- u gibi yüzde 7 olarak korunmufltur. Di er bir ifadeyle, son dönemde ifllenmemifl g da fiyatlar nda gözlenen olumsuz seyrin geçici olaca ve fiyatlar n y lsonuna do ru kademeli olarak normalleflece i varsay ld. Maliye Politikas ve Vergi Ayarlamalar Orta vadeli tahminler üretilirken, y l n kalan nda tütün ve enerji ürünlerine yönelik bir fiyat ayarlamas n n yap lmayaca varsay lm flt r. Di er vergi ayarlamalar ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar n ise enflasyon hedefleri ve otomatik fiyatlama mekanizmalar ile uyumlu olaca bir görünüm esas al nm flt r. Dolay s yla, y lsonu enflasyon tahmininde maliye politikas ndan kaynaklanan bir güncelleme yap lmam flt r." Baflkan Baflç, maliye politikas n n orta vadeli duruflu için yak n dönemde güncellenen Orta Vadeli Program (OVP) projeksiyonlar n n temel al nd - n söyleyerek, bu çerçevede gelecek dönemde mali disiplinin sürece i ve gelecek y ldan itibaren faiz d fl harcamalar n Gayri Safi Yurtiçi Has la'ya (GSYH) oran n n kademeli olarak azalaca n n varsay ld n ifade etti. Baflç, orta vadeli tahminler oluflturulurken para politikas nda öngörülebilirli in kademeli olarak art r lmaya devam edildi i bir çerçevenin esas al nd - n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Temkinli duruflun korunarak likidite politikas n n genel olarak s k tutuldu u ve al nan makro ihtiyati tedbirlerin de katk s ile y ll k kredi büyüme oran n n 2014 y l n n ortalar nda yüzde 15 referans de erine indi i varsay ld. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olas l kla, 2013 y l sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 7,3 aral nda (orta noktas yüzde 6,8), 2014 y l sonunda ise yüzde 3,8 ile yüzde 6,8 aral nda (orta noktas yüzde 5,3) gerçekleflece i tahmin edilmektedir. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanaca öngörülmektedir. Sonuç olarak, bir önceki Rapor'a göre enflasyon tahminleri 2013 ve 2014 y llar için s ras yla 0,6 puan ve 0,3 puan yukar yönlü güncellendi y l ndaki güncellemenin 0,4 puan döviz kuru geliflmelerinden kaynaklan rken, 0,1 puan ortalama petrol fiyat varsay m ndaki art fltan ileri gelmektedir. Ayr ca 2013 y l büyüme görünümünün Temmuz Enflasyon Raporu'nda öngörülene göre daha olumlu gerçekleflmesiyle yukar yönlü güncellenen ç kt aç n n y lsonu enflasyonu üzerinde 0,1 puan yükseltici etki yapmas beklenmektedir." 2014 enflasyon tahminindeki güncellemede, döviz kuru ve petrol fiyatlar ndaki geliflmelerin belirleyici oldu unu anlatan Baflç, ç kt aç öngörüleriyle de erlendirildi inde, maliyet kaynakl bu unsurlar n 2014 y l sonu enflasyonu üzerindeki yükseltici etkisinin 0,3 puan olmas n n beklendi ini aktard. Baflç, enflasyonun k sa vadede enerji fiyatlar ndaki baz etkisi kaynakl olarak dalgal bir seyir izlemesi öngörülse de genel olarak afla yönlü bir e ilim gösterece inin tahmin edildi ini de dile getirerek, "Enflasyonun, tütün fiyatlar nda 2013 y l Ocak ay nda gözlenen 7 yüksek art fl n y ll k enflasyon üzerindeki etkisinin ortadan kalkmas yla, 2014 bafllar nda önemli bir düflüfl sergileyece- i ve 2014'ün son çeyre inde hedefle uyumlu seviyelere gelece i tahmin edilmektedir" diye konufltu. Erdem Baflç, son dönemde finansal piyasalarda temelde küresel para politikalar ndan kaynaklanan bir belirsizlik art fl oldu una iflaret ederek, bunun döviz kurlar dahil tüm finansal varl klarda yeniden fiyatlamaya yol açt n ve küresel portföy yat r mlar nda geliflmekte olan ülkelerin a rl n n düfltü ünü söyledi. Bu dönemde Türkiye'de, finans ve finans-d fl sektörlerin d fl borçlanmalar nda herhangi bir sorun yaflanmamas - na karfl n, portföy kalemlerinde sermaye ç k fl oldu unu an msatan Baflç, finansal varl klarda yeniden fiyatlama gerçekleflti ini söyledi. Baflç, bu geliflmeler karfl s nda para politikas nda, hem makro finansal riskleri dengelemek hem de enflasyon görünümündeki bozulmay s n rlamak için temkinli bir durufl oluflturdu unu vurgulayarak, "Küresel oynakl klar n Türkiye ekonomisindeki etkilerini s n rlamak aç s ndan para politikas n n öngörülebilirli i art r ld. Önümüzdeki aylarda küresel para politikalar na dair belirsizliklerin azalmas halinde bunun hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelere pozitif etkileri olabilecek. Böyle bir durumda geliflmekte olan ülkelere yönelik sermaye ak mlar tekrar h z kazanabilecek. Bu senaryonun gerçekleflmesi halinde TCMB döviz rezervlerini artt r c yönde ad mlar at labilecek" de erlendirmelerini yapt. Küresel düzeyde para politikalar na iliflkin belirsizliklerin art fl göstermesi halinde bunun küresel likidite, sermaye ak mlar ve finansal varl klar n fiyatlanmas aç lar ndan etkilerinin gözlenebilece ine dikkati çeken baflç, böyle bir durumda geliflen ülkelere yönelik sermaye ak mlar n n zay f seyretmeye devam edece ini ve bu durumun enflasyon görünümü üzerinde risk oluflturabilece ini vurgulad. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Sanayi faaliyetlerinin bat illerinden do u illerine kayd r lmas için küçük illerde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde ki fabrikalar, kad n istihdam na destek vermek amac yla çal flmalar n sürdürüyor. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 y ld r faaliyetini sürdüren çelik tencere fabrikas nda çal flanlar n yüzde 45 i bayan. Çal flmadan önce birço u ev han m olan bayanlar, kendilerine ifl imkan sa lanmas n n ard ndan aile bütçesine katk sa lamaya bafllad. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2008'den itibaren faaliyet gösteren Netlon Tencere Fabrikas 'nda çal flan 160 iflçiden 70 ini bayanlar oluflturuyor. Erkek iflçilerle beraber ayn ortamda çal flan bayanlar, erkeklerin yapt iflleri yap yor. Ham madde olarak fabrikaya getirilen çelik balyalar, bayanlar n ellerinde ifllendikten sonra mutfaklardaki yerini al yor. Amaçlar aile ekonomisine katk sa lamak ve kendi ayaklar nda durmak olan bayanlar, yapt klar çal flmada çelik sac preste flekillendiriyor, tencere ve tavalar n süslemesini yaparak, ateflin karfl s nda tencerelerin f r nlamalar n n ard ndan, kolilere Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere dünyan n 15 ülkesine ihracat gerçeklefltiriyorlar. 5 y l önce kurulan fabrikada kendilerine istihdam sunuldu u için mutlu olduklar n dile getiren bayanlar, evde oturan bayanlara da aile ekonomisine katk yapmalar için bu tarz ifl yerlerini de erlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. 52 bin metre kare alan üzerine kurulan, 13 metre kare kapal alanda faaliyetini sürdüren ve 160 personelin istihdam edildi i fabrikada, günlük 10 bin adet tencere, tava, çaydanl k, düdüklü tencere üretimi yap l yor. ç ve d fl piyasaya ürünlerin pazarland n söyleyen fabrika sahibi Hamdi Akgün, Erzincan da 2007 y l ndan beri faaliyet göstermekteyiz. 2 Kas m 2013 Do uda kurulan fabrikalar kad n istihdam n art r yor Do u Anadolu Bölgesi'nde son y llarda organize sanayi bölgelerine yap lan fabrikalarda kad n istihdam her geçen gün art yor. Kad nlar n aile ekonomisine katk sa lamaktan, kendi ayaklar üzerinde durmaktan ve efllerine yard mc olmaktan son derece mutlu. Erzincan da 5 y l önce kurulan Netlon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren çelik tencere fabrikas, kad nlar için bu istihdam kap lar ndan sadece bir tanesi. BALIKES R - Edremit Körfezi'nde zeytinden sonra en fazla üretilen tar msal ürün olan mandalinada rekoltenin geçen y la göre yüzde 40 azalmas, üreticileri tedirgin etti. Edremit Ziraat Odas Baflkan Yard mc s Ali Y lmaz Diker, AA muhabirine yapt aç klamada, Körfezdeki yerleflim birimlerinin, mandalina üretiminde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biri oldu unu söyledi. Körfezde yaklafl k 12 milyon zeytin a ac bulundu unu ve bu üründen sonra mandalinan n geldi ini belirten Diker, "Edremit'te yaklafl k 240, Havran'da 140, Burhaniye'de 150, Ayval k ve Gömeç civar nda ise 250 bin olmak üzere bölgede 780 bin mandalina a ac bulunuyor" dedi. Diker, bölgede "satsuma" cinsi mandalina yetifltirildi ini dile getirdi. Ürünün rekoltesi hakk nda bilgi veren Diker, flöyle konufltu: "Geçen y l 10 bin ton ürün elde ettik. Bu y l ise yüzde 40 azalan rekoltenin 6 bin ton civar nda olmas n bekliyoruz. Kaliteli ve lezzetli mandalinam z geçen y llarda üreticisine pek para kazand rmad. Pazarlama s k nt - s nedeniyle düflük fiyattan gitti. Bu y l da üretim azl yaflan yor. Yeflil zeytinde yüzde 60 rekolte kayb ndan sonra mandalinada yüzde 40 üretim azl bizleri üzdü. Umar z mandalina bu y l üretim azl n karfl layacak ölçüde para eder de üretici mutlu olur." Mandalina üreticilerden Kaz m Budak ise y llard r ürünün al m fiyat - n n neredeyse hiç de iflmedi ini ileri sürerek, gübre ve enerji maliyetleri yükselirken bu durum karfl s nda zorland klar n ifade etti. Fabrikam zda günlük 10 bin adet ürün ç k yor. Bunlar n içerisinde emaye tencere, çelik tencere, seramik tencere olmak üzere imalat yap yoruz. Bayan elaman çal flt rmaya özen gösteriyoruz. Daha verimli oluyor, bayanlar biraz daha dikkatli çal - fl yor ve o konuda bayanlar tercih ediyoruz. dedi. Kad n istihdam na yönelik yap lan faaliyetleri önemsediklerini söyleyen Erzincan Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Selçuk Polat, Ülke ekonomisine katk sa layan bayanlar m z burada oldu u gibi üretim safhas nda en önemli yerlerde görev yapmaktad rlar. Erzincan daki çal flan bayanlar n Erzincan a ayr bir katma de er sa lad klar, ince iflçilikle özellikle bayanlar n daha titiz oldu undan dolay üretime katk sa lad yönünde fabrika sahibinden bilgi ald k. Biz de özellikle Organize Sanayi Bölgesinde kad n istihdam n n gelifltirilmesi konusunda müthifl yat r mlar, müthifl bilgilendirmeler yapmak zorunday z. Bütün yat r mc lar m z özellikle Erzincan a yat r m yapmalar konusunda bekliyoruz. aç klamas nda bulundu. (CHA) Üreticiyi zeytinden sonra mandalinan n rekoltesi de üzdü Birkaç y ld r pazarlama sorunu yaflad klar n, bu sene de rekoltenin düfltü ünü anlatan Budak, "Bu y l az olan ürün yine fiyat yapmazsa iflimiz zor" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

9 2 Kas m 2013 Ekonomi YARIN 9 ASO Baflkan Özdebir den k dem tazminat tasar s na tepki: EL kesesinden a al k yap l yor Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, k dem tazminat çal flmalar na iliflkin, "fiu anda Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nda istifa edene de her ifle girenin hesab na da k dem tazminat yats n gibi ifadeler konufluluyor. Bizim kesemizden bugüne kadar adam çal flt rmam fl birtak m adamlar n tavsiyeleriyle el kesesinden a al k yap l yor" dedi. ANKARA - Özdebir, ASO'nun Ekim Ay Meclis Toplant s nda son dönemdeki ekonomik geliflmeler ve ASO e ilim anketi 3. çeyrek sonuçlar na iliflkin aç klamalarda bulundu. Sözlerine ekonomik geliflmelere dair de erlendirmelerde bulunarak bafllayan Özdebir, Uluslararas Para Fonu'nun (IMF), dünya ekonomisi için öngördü ü büyüme h zlar n afla ya çekti ini, bu revizyonda IMF'nin geliflen ekonomiler için büyüme tahminini düflürmesinin etkili oldu unu belirtti. Özdebir, ABD'nin parasal geniflleme h z nda yavafllamaya gitmesinin önümüzdeki y l n bahar na kalm fl gibi göründü ünü dile getirerek, "Bu nedenle geliflen ekonomilerden bafllayan fon ç - k fllar durdu. Geliflen ülkelere yabanc fon girifllerinin eskisi kadar çok olmasa da bir süre daha devam edece i anlafl l - yor" diye konufltu. Orta Vadeli Programlar n (OVP), kendilerine 3 y ll k bir perspektif sa lad n an msatan Özdebir, bu perspektifin yan lt c oldu unu, dönemini kapsayan OVP'ye ihtiyatla bakmak gerekti ini vurgulad. Özdebir, A ustos ay nda, Türkiye'nin 12 ayl k ihracat n n 141 milyar, ithalat 228 milyar, d fl ticaret aç n n da 87,5 milyar dolara yükseldi ini hat rlatarak, "Küresel likidite bollu u nedeniyle Türkiye bu aç finanse etmekte bir zorluk çekmedi. Ancak, küresel likiditenin azalmas durumunda bu kadar yüksek cari aç klar vermemiz kolay olmayacakt r" de erlendirmesinde bulundu. K dem tazminat konusundaki tart flmalara da de inen Özdebir, bu konuda her iflçinin kendi ad na ayr hesap aç lmas ve ödenen paralar n bu hesapta birikmesi esas na dayanan Avusturya modelini ilk olarak kendilerinin gündeme getirdiklerini an msatt. Uluslararas Çal flma Örgütünün (ILO) sözleflmesine göre, görüflmelerde kamu, iflveren ve iflçinin temsilcilerinin bulunmas gerekti ini kaydeden Özdebir, söz konusu sözleflmede temsil konusunda sendika ifadesi kullan lmad - na, bunun yerine masaya oturacaklar için "en iyi temsil eden organizasyon" ibaresinin yer ald na dikkati çekti. Türkiye'de iflçi sendikalar n n çal flanlar n yüzde 2-3'ünü temsil etti ini öne süren Özdebir, Türkiye'de bu organizasyonun da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i olabilece inin alt n çizdi. Özdebir, k dem tazminat konusunda biran önce çözüm bulunmas gerekti ini vurgulayarak, "K dem tazminat uygulamas n kanunlara kim koydu bilemiyorum ama gelecek nesillerin onu rahmetle anaca ndan eminim! Çünkü bugünkü flartlarda Türk ekonomisinin ve iflletmelerimizin bu yüklerle rekabet edebilmesi mümkün de ildir" ifadesini kulland. K dem tazminat n n ifl huzurunu da bozdu una iflaret eden Özdebir, "Adam kendisini att rmak için her türlü numaray çeviriyor. At yorsunuz. mahkeme de k dem tazminat n siz ne kadar hakl olursan z olun bu (iflçi) gariband r diyerek aleyhimize sonuçland r yor ve bunlar ödemek mecburiyetinde kal yoruz" diye konufltu. Özdebir, k dem tazminat n n ayn zamanda iflçiye ifl garantisi oluflturdu unu da kaydederek, bu durumun verimsizli e yol açt n dile getirdi. Özdebir, aç klamas n flöyle sürdürdü: "fiu anda Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nda istifa edene de her ifle girenin hesab na da k dem tazminat yats n gibi ifadeler konufluluyor. Bizim kesemizden bugüne kadar adam çal flt rmam fl birtak m adamlar n tavsiyeleriyle el kesesinden a al k yap l yor. Bu gidiflat n durdurulmas laz m." ASO Baflkan Özdebir, eylül ay nda üyeleri aras nda gerçeklefltirdikleri "Ankara sanayinde durum tespiti ve beklentiler" anketinin sonuçlar hakk nda da bilgi vererek, konuflmas n flöyle tamamlad : "Art fl bekleyenlerin oran üretimde yüzde 43, iç sat fllarda yüzde 44, d fl sat fllarda yüzde 42, yeni siparifllerde yüzde 47, istihdamda yüzde 30, ithalatta yüzde 27, kredi kullan m nda yüzde 34 oldu. Üyelerimizin yüzde 60' ihracat yapt klar n ve cirolar n n yüzde 28'ini ihracat gelirlerinin oluflturdu unu belirttiler. Üyelerimizin yüzde 65'i finansman konusunda s k nt çekmediklerini, yüzde 36's teknisyen, usta, kalfa gibi nitelikli eleman, yüzde 24'ü ara eleman, yüzde17'si mühendis, iflletmeci, yönetici gibi uzman, yüzde 25'i niteliksiz eleman arad klar n belirtti." (AA) Tar m ürünleri ihracat 9 ayda yüzde 10,4 artt ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) verilerinde, 2013 y l son 9 ayl k döneminde tar m ürünleri ihracat n n yüzde 10,4 artt n aç klad y l Ocak-Eylül dönemi tar msal ihracata ait paylafl lan geçici d fl ticaret verilerinde, 2013 y l Ocak-Eylül döneminde, 2012 y l n n ayn dönemine göre ihracat yüzde 10,4 artarak 12 milyar 552 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde; bir önceki y l n ayn dönemine göre ihracat nda art fl görülen ürün gruplar ndaki de iflim flöyle s raland : Hububat, un, niflasta veya süt müstahzarlar ; pastac l k ürünleri yüzde 26,2 lik art flla 1 milyar 96 milyon 348 bin dolara, hayvansal, bitkisel kat ve s v ya lar yüzde 21,2 lik art flla 1 milyar 84 milyon 185 bin dolara, fleker ve fleker mamulleri yüzde 30,2 lik art flla 473 milyon 167 bin dolara, etler ve yenilen sakatat yüzde 23,5 lik art flla 472 milyon 99 bin dolara, bal klar ve kabuklu hayvanlar yüzde 31,3 lük art flla 380 milyon 817 bin dolara, g da sanayinin kal nt ve döküntüleri ve kaba yemler yüzde 65,6 l k art flla 160 milyon 643 bin dolara, kahve, çay ve baharat yüzde 44,2 lik art flla 113 milyon 284 bin dolara, canl hayvanlar yüzde 40,8 lik art flla 8 milyon 251 bin dolara yükseldi. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), kaçak ürün soruna karfl Türkiye genelinde "Kaçak Ürün Alma Kap ma Kilit Vurma" kampanyas bafllatt. Kampanyan n tan t m dolay s yla düzenlenen toplant da konuflan TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, kaçak sorununun ekonominin bel kemi i olan esnaf n gelirini baltalarken, ticari hayat tehdit etti inin alt n çizdi. Palandöken, kaçak sorununun sadece esnaf n de il, milyarlarca liral k vergi kayb ve kamu sa l na olas olumsuz etkileriyle tüm Türkiye'nin hayati meselesi oldu una iflaret ederek, "Elimizi tafl n alt na koyuyor, 2 milyon esnaf m z ve milyonlarca vatandafl m z bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Kaçak Ürün Alma, Kap ma Kilit Vurma' kampanyas n bafllat yoruz" dedi. Gayri safi yurtiçi has lan n (GSYH) yaklafl k yüzde 27'sine denk gelen 415 milyar liral k büyüklükle kay t d - fl ekonomiyi "Türkiye'nin kanayan yaras " fleklinde nitelendiren Palandöken, kay t d fl ekonomi içinde önemli bir yer tutan kaçak sorununun ise çaydan akaryak ta, sigaradan alkole pek çok sektöre yay ld n anlatt. Konunun en büyük ma durlar - n n, kazanc ndan olan dürüst esnaf n yan s ra "ucuz ürün alay m" derken, ne oldu u belli olmayan ürünleri sat n alarak hem sa l n hem paras n riske atan vatandafllar oldu unu söyleyen Palandöken, kaçak dolay s yla milyarlarca liral k ekonomik kayba dikkati çekti. Palandöken, endifle verici boyuta ulaflan kaçak probleminin özellikle belli sektörlerde yo unlaflt na iflaret ederek, flöyle devam etti: "Kaçak akaryak t nedeniyle 12 milyar liraya varan ola anüstü vergi kay plar söz konusuyken, kaçak ve sahte içki pazar 6 milyar liraya t rmanm fl görünüyor. Ayr ca sat lan her befl sigaradan biri de kaçak olup, baz illerde kaçak sigara oran yüzde 65'ler seviyesine ç km fl durumda. Bunun sonucunda da, y ll k 5 milyar liral k vergi uçup gidiyor. Yani her y l için kaçak akaryak t bir Marmaray, kaçak sigara ise bir Bo az Köprüsü demek. Her y l 1 Marmaray ve Bo- az Köprüsü kaça a gidiyor." Kaçak sorununun ekonominin bel kemi i olan esnaf n gelirini baltalarken, ticari hayat tehdit etti ini de belirten Bendevi Palandöken, "Gelirinin yaklafl k yar s n tütün mamulleri sat fl ndan elde eden esnaf kaçak yüzden ciddi gelir kay plar yafl yor. Bugün sokak köflelerinde ve semt pazarlar nda aç lan tezgahlarda kaçak sigara çok ucuza sat l yor. Bu durum yasa d fl sat c lar ile rekabet edemeyen dürüst esnaf m z n belini büküyor. Unutmayal m ki; kaça alan da, satan da bundan sorumlu. Herkes esnaf n yan nday z diyor ama olan yine esnafa oluyor" de erlendirmesini yapt. Palandöken, yasa d fl ekonomiyle mücadele konusunda önemli ad mlar at ld n an msatarak, kaçak ile mücadelede devaml l n kilit oldu unu ve bu konuda kat l mc bir yaklafl ma ihtiyaç duyuldu unu anlatt. Bu konuda önemli ad mlar at ld - na dikkati çeken Palandöken, "Kay t D fl Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Plan "n n oluflturuldu unu ve "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakç l ile Mücadele Eylem Plan " yap ld n hat rlatt. Palandöken, son dönemde kaça azaltmak için s n r girifl-ç k fl ücretinin 1 liradan 15 liraya ç kar ld n an msatarak, "ALO 136 Kaçakç l k hbar Hatt aktif hale getirildi. Bununla birlikte, yakalamalarda ciddi art fllar oldu. Örne in 2012 y l nda emniyet güçlerinin ele geçirdi i kaçak akaryak t miktar nda bir önceki y la göre yüzde 59, kaçak cep telefonu adedinde yüzde 102'lik art fl gerçekleflmifl, ton kaçak çay yakalanm fl, 99 milyon paket sigara ele geçirilmifl" bilgisini verdi. TESK olarak ellerini tafl n alt na koyduklar n ve 2 milyon esnaf ile birlikte milyonlarca vatandafl bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Bendevi Palandöken, "Kaçak Ürün Alma, Kap ma Kilit Vurma" kampanyas n bafllatt klar n, böylelikle kaçak sorununun olumsuz etkilerine dikkat çekerek, kaçakla mücadeleye etkin ve somut bir destek sa layacaklar n söyledi. Palandöken, " lk etab üç ay sürecek kampanya kapsam nda yurt çap ndaki on binlerce perakendeci esnaf, da t lacak kampanya malzemeleri vas tas yla hem kaçak ürün ticareti ve olumsuz etkileri konusunda kendisi bilgilenecek hem de bu konuda çevresini bilgilendirecek. lk kez bu kadar yayg n bir kampanya yürütüyor, kaça a dur demek için seferber oluyoruz" dedi. Herkesin bu mücadelede el ele vermesi gerekti ini belirten Palandöken, tüm vatandafllar n, esnaf n sesine kulak vererek kaçak ile mücadeleye kat laca na gönülden inand n sözlerine ekledi. (AA) 2 Kas m 2013 Palandöken: Her y l 1 Marmaray ve Bo az Köprüsü kaça a gidiyor Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), kaçak ürün soruna karfl Türkiye genelinde "Kaçak Ürün Alma Kap ma Kilit Vurma" kampanyas bafllatt. Mali performansta tarihi rekor ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Türkiye'nin Uluslararas Para Fonu (IMF) tan ml Genel Yönetim Dengesinde tarihi rekora imza att n belirterek, "Genel Yönetim Aç n n GSYH'ye oran, 2012 y l nda rekor bir performansla yüzde -0,28 olarak gerçekleflti" dedi. fiimflek, AA muhabirine yapt aç klamada, birçok ülke borç s k nt - s içindeyken, Türkiye'nin söz konusu oranla, ulafl lmas güç bir baflar - ya imza att n söyledi. IMF'nin öngördü ü kriterler çerçevesinde hesaplanan oran n son y llarda giderek azald n anlatan fiimflek, "2010 y l nda yüzde -2,92 ve 2011 y l nda yüzde -0,80 olarak gerçekleflen Genel Yönetim Aç - n n GSYH'ye oran, 2012 y l nda rekor bir performansla yüzde -0,28 oldu. Eksi 4 milyar lira olarak hesaplanan Genel Yönetim Aç, uluslararas platformda bizim için bir gurur vesilesi oldu" diye konufltu. Avrupa Birli i'ne (AB) üye ülkelerin mali bildirim tablolar na göre Eurostat taraf ndan aç klanan Genel Yönetim Aç n n GSYH'ye oran AB üye ülkeleri ortalamas n n yüzde -3,83 olarak gerçekleflti ine iflaret eden fiimflek, Türkiye'nin ise bu ortalaman n 3,55 puan alt nda kalarak bir baflar hikayesi yazd n vurgulad. Elde edilen bu baflar n n temelinde, güven ve istikrara öncelik verme felsefesinin yatt na dikkati çeken fiimflek, flöyle konufltu: "Mali disiplinden taviz vermeden ekonomik geliflmenin nas l olabilece ini fiilen gösteren Türkiye; G20, AB ve OECD ülkeleri aras nda örnek gösterilen ülke olmufltur y l IMF tan ml Genel Yönetim Dengesi performans m z, bu tespitin ne kadar yerinde oldu unu da teyit etmifltir. Bu rakamlar kredi notumuza yapt olumlu katk n n yan nda ülkemizin yat r m yap labilirli i noktas ndaki yarg y da en güçlü flekilde vurgulamaktad r." (AA)

11 ANKARA - Asgari avlanma boyunun 20 santimetreye ç kar lmas na yönelik düzenlemenin etkisiyle bu y l avlanan lüfer miktar nda görülen art fl n, bal kç tezgahlar na olumlu yans mas k sa sürdü. AA muhabirinin G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl yetkililerinden ald bilgiye göre, lüferin asgari avlanma boyuna iliflkin düzenlemenin etkileri, bu y l yo un flekilde hissedilmeye bafllad. Düzenlemenin olumlu etkisiyle 2011'de avlanan lüfer miktar 3 bin 122 tonken, geçen y l 7 bin 389 tona ç kt n bildiren yetkililere göre, geçen ay bafllayan bal k av sezonunda, bal kç lar ve bal kç örgütleriyle gerçeklefltirilen görüflmeler, Bakanl k denetçi personelince sahada yap lan gözlemlere bak ld nda lüfer miktar bu y l önceki senelere göre daha bol olacak. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ekipleri, düzenlemenin uygulamas na yönelik sürekli ve etkin denetimlerine devam ediyor. Ekonomi 2 Kas m AA muhabirinin, Ankara'n n Ulus semtindeki halde görüfltü ü bal k sat c lar, Kurban Bayram öncesi lüferde bolluk görüldü ünü ve fiyat n n düfltü ünü ancak son günlerde hale getirilen lüfer miktar n n azald n söyledi. Bayram öncesi tanesi liradan sat lan lüferin fiyat n n yeniden 35 liraya yükseldi ini ifade eden bal k sat c lar, bu mevsimde kilogram 5 lira olan hamsinin tüketilmesi önerisinde bulundu. Halde bal k satan Sefer Yurtdafl, "Eskiden lüfer bol gelirdi. Çinekop, çok ufak, havyar zaman avland. Bu da lüferin azalmas na neden oldu. Baz yerlerde levre i, lüfer diye sat - yorlar, vatandafl aldanmas n" diye konufltu. Bal k sat c lar Cahit Aytaç, Zeki Y ld r m ve Ahmet Süslü de Karadeniz ve Marmara'da zaman zaman görülen lüfer bollu un, istikrarl olmad - n, bu durumun bal n fiyat n da etkiledi ini söylediler. stanbul'da halde ise lüferin tanesi liradan sat l yor y l haziran ay nda gerçeklefltirilen bir toplant da, bilimsel kurulufllar ve sivil toplum örgütlerince baflta lüfer olmak üzere baz bal k türlerinin stoklar n n y prand ve üreme boyunun alt nda avc l - n n yap ld gerekçesiyle tebli de iflikli ine gidilmesi teklif edilmifl, bilimsel çal flmalar ve bal kç lar n ekonomik durumlar da dikkate al narak lüferin asgari avlanma boyu 14 santimetreden 20 santimetreye ç kar lm flt. lk YARIN Lüferde bolluk k sa sürdü KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ üreme boylar göz önüne al narak orfoz, lagos, karagöz ve sinarit bal klar n n asgari avlanma boylar yeniden belirlenmifl ve buna iliflkin düzenleme 26 A ustos 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmiflti. (AA) L A U B A L L K 2 A R D A H A N N A 3 S P R A L A D A 4 T A L E T K E N 5 K Z O K 6 K O K A A D S E 7 S A T R K N 8 Ç A M M B N A 9 K E B A N A O Y 10 M A A R A A T 11 E A R E N A A L 12 N A A T A R 13 T A K K O R U K 14 T A L A M R 15 E L A B A D E T 16 H E C N T A B A 17 T A A S T 18 R T E N E K E A 19 M E T A N N E M 20 Y A K Y E M E N

12 12 YARIN Ekonomi fiirnak - Yap m na 2008 y - l nda bafllanan ve geçti imiz y l hizmete giren Cizre smail Ebul- z OSB'de kurulan 3 fabrikada 180 iflçi çal fl rken, k sa süre sonra üretime geçecek 5 fabrika ile bu say - n n 500'ü bulmas bekleniyor. Cizre Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Baflkan Süleyman Ça l, AA muhabirine yapt aç klamada, fi rnak' n yat r m teflvikleri kapsam nda alt nc bölgede oldu- unu ve yat r mc lara her anlamda ciddi deste in sunuldu unu an msatt. Çözüm süreci ile fi rnak'a gelen yat r mc lar n kar edece ine inand n dile getiren Ça l, süreçle yeni yat r mlar n bafllad n kaydetti. Ça l, üç fabrikan n flu an faaliyette oldu unu belirterek "5 tanesi de bir ay içerisinde faaliyete girecek. nflallah çözüm süreciyle yat - r mlar artacak. fiu anda OSB'nin 27 parselini tamamen tahsis ettik. Bu firmalar da yak n sürede yat - r m yapmaya bafllayacak. Buralar, çat flmalar n oldu u bir yerdi. Ama flu anda silahlar n sustu u, huzurun geldi i bir yer. Buralarda art k yat r mc lar bekliyoruz" dedi. Dicle Kalk nma Ajans (D KA) fi rnak Koordinatörü Faik Bu day da ajans n TR-3 sorumluluk alan ndaki Mardin, fi rnak, Batman ve Siirt'te geçen y l n ilk alt ay nda al nan yat r m teflvik belgesi say s n n 37 oldu unu, bu y l n ayn dönemde al nan yat r m teflvik belgesinin ise 111'e ulaflt n bildirdi. Bu day, çözüm sürecinin devam etmesiyle yat r mlarda patlama yaflanaca n düflündüklerini ve yat r mlarda geçen y la göre 3 kat bir art fl oldu unu anlatarak, flöyle devam etti: "Ayn zamanda istihdam taahhüdünde de yüzde 31'lik art fl söz konusu. Bu anlamda çözüm sürecinden çok umutluyuz. Allah' n izniyle çözüm süreci sekteye u ramazsa bölgemizde yat r m ve ihracat alan nda patlama olaca n düflünüyoruz. Bilindi i gibi sermaye güvenli liman arar, huzur arar. Arkam zda Cudi ve Gabar da lar var. Art k huzur oldu u için bu da lar n ön taraf na ifladamlar m z yat r ma geliyor. fi rnak geliflme parametreleri, yat r m dinamikleriyle 2023 y l 500 milyar dolar projeksiyonuna katk yapacak illerin bafl nda geliyor. Bu yat r mlar, genç nüfusun istihdam na da olumlu yans yor. fiuanda OSB' birinci k sm doldu. Ama ikinci k - s mda ve fi rnak OSB'de parseller var. Yat r mc lar m z davet ediyoruz. Ortado u pazar na çok yak n bir noktaday z. 150 milyon dolarl k çok yak n bir pazar m z var. Buraya Habur S n r Kap s ve yeni aç lan havaliman m z yak n. Yak nda demiryolu da geçecek. Yat r mc için cazip olan birçok noktam z var." OSB'de dekoratif parke tafl tesisi kuran yat r mc lardan Servet Üren ise çözüm sürecinin kendilerinde bir özgüven oluflturdu unu anlatarak, bölgede artan yat r mlarla iflsizli in azald n ifade etti.. D KA ve devletin sa lad imkanlarla faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Üren, flunlar söyledi: "Bölgede daha önce iflsizlik vard. D KA ve devletimizin sundu u imkanlarla OSB'de yaklafl k 16 dönümlük alanda kurdu umuz tesiste faaliyet gösteriyoruz. Millet nereye, niye yat r m yapaca n bilmiyordu. Oluflan özgüven biz yat - r mc lar motive ediyor. Bununla birlikte iflsizlik azal yor. Bunun bizimle s n rl kalmas n istemiyoruz. Türkiye'nin her taraf ndan buraya yat r mc n n gelmesini istiyoruz. Kayseri'den, stanbul'dan buraya malzeme göndermesinler, gelsinler burada üretsinler. En az ndan hem ülke ve hem kendileri kazan r. Nakliyeden de kurtulmufl olurlar. Ülkemiz Irak'a büyük oranda ihracat yap yor. Bu mallar Cizre ve Silopi'den geçiyor. Cizre'de böyle bir imkan var, lütfen gelin bunu de- erlendirin. Hem iflsizli e çare olursunuz hem de ihracat h zland r rs n z." Cizre smail Ebul-iz OSB Müdürü Muad Elçi de yak n zamanda yat r mc lar n kalifiye eleman sorununu çözmek için OSB'de bir meslek lisesinin kurulmas için giriflimde bulunacaklar n ifade etti. (AA) 2 Kas m 2013 Çözüm süreci fi rnak ta yat r mlar artt rd Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde ekonomik ve sosyal alanda hayat canland ran çözüm süreci, fi rnak'ta sanayi alan ndaki yat r mlar art rd. Turizm gelirimiz artt ANKARA - Türkiye'nin turizm geliri, bu y l n üçüncü çeyre inde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 4,7 artarak 11 milyar 579 milyon 173 bin dolar oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l üçüncü çeyrek (temmuza ustos-eylül) turizm istatistiklerini yay mland. Buna göre, bu dönemde turizm gelirinin yüzde 79,6's yabanc ziyaretçilerden, yüzde 20,4'ü ise yurt d - fl nda ikamet eden vatandafl ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kiflisel veya paket tur ile gerçeklefltirirken, bu dönemde yap lan harcamalar n 8 milyar 366 milyon 686 bin dolar n kiflisel, 3 milyar 212 milyon 488 bin dolar n ise paket tur oluflturdu. Kifli bafl na ortalama harcama 721 dolar olurken, yabanc lar ortalama 667 dolar, yurt d fl nda ikamet eden vatandafl ziyaretçiler ise ortalama dolar harcad. Ziyaretçi say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 4 artarak 16 milyon 57 bin 651 kifli oldu. Bunun 13 milyon 716 bin 757'sini yabanc, 2 milyon 340 bin 894'ünü ise yurt d fl nda ikamet eden vatandafllar oluflturdu. Yurt içinde ikamet edip baflka ülkeleri ziyaret eden vatandafllar n harcamalar ndan oluflan turizm gideri ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 15,4 art flla 1 milyar 224 milyon 440 bin dolara ulaflt. Bunun 1 milyar 65 milyon 100 bin dolar kiflisel, 159 milyon 341 bin dolar ise paket tur harcamalar ndan olufltu. Yurt d fl n ziyaret eden vatandafl say s geçen y l n ayn çeyre ine göre yüzde 49,9 artarak 2 milyon 67 bin 830 kifli olurken, bu vatandafllar kifli bafl ortalama 592 dolar harcama yapt. (AA)

13 2 Kas m 2013 D fl Haberler YARIN 13 Avrupal lar n telefon kay tlar n ABD ile NATO daki müttefikleri paylaflm fl WASHINGTON - Ulusal Güvenlik Ajans 'n n (NSA) Direktörü Keith Alexander, Avrupa daki vatandafllardan toplan lan kay tlar n NSA in yan s ra NATO daki müttefik ülkelerden gelen istihbari bilgilerden olufltu unu ifade etti. Alexander, bu kay tlar n savunma ve askeri operasyonlara destek amac yla topland n savundu. Amerikan istihbarat birimlerinin Almanya, Fransa, talya ve spanya dahil olmak üzere 35 ülke liderini dinledi inin ortaya ç kmas n n ard ndan ABD li Kongre Üyeleri, Temsilciler Meclisi nde düzenlenen oturumda istihbarat fleflerini dinledi. Ulusal stihbarat Direktörü James Clapper, dinleme faaliyetlerinin istihbarat n temeli ve y llardan beri sürdürülen bir uygulama oldu unu belirterek, Bu 1963 y - l nda istihbarat okulunda ö rendi- im ilk fleydi. dedi. Clapper, ABD nin müttefiki olan ülkelerin de kendilerine yönelik istihbari faaliyet yürüttüklerine inand n dile getirdi. Liderlerin dinlenmesi konusunda bir soruya cevap veren Clapper, ülkelerin bafl ndaki isimlerin söyledikleri ile gerçekte düflündüklerini bilinmesi noktas nda istihbari faaliyetlerin önemine vurgu yapt. Bu tür faaliyetleri Amerikal liderlere di er ülkelerin kendilerine yönelik politikalar n temin etmesi yönüyle paha bilçilmez olarak de erlendirdi. Ulusal Güvenlik Ajans 'n n (NSA) Direktörü Keith Alexander ise NSA dinlemelerinin yasal oldu unu savundu. Fransa, spanya ve talya da NSA in milyonlarca telefon dinlemesini kaydetti i haberlerinin 'tamamen gerçek d fl ' oldu unu ifade eden Alexander, kay tlar n bir k sm n n kendilerine NATO daki müttefiklerinden geldi ini dile getirdi. Alexander, bu ülkelerin hangileri oldu una dair bir yorumda ise bulunmad. Öte yandan The Wall Street Journal gazetesi ABD'li ulusal güvenlik yetkililerine dayand rd haberinde Fransa ve spanya n n kendi vatandafllar n dinledi i ve telefon kay tlar n NSA ile paylaflt n yazd. (CHA) Rusya dan, G20 de liderlerin dinlendi i iddias na yalanlama Rusya, St. Petersburg da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld G20 zirvesinde liderlerin dinledi i iddialar n yalanlad. talyan Corriere della Sera gazetesi da t lan hediye telefon, laptop ve flash disklerle zirveye kat lan liderlerin dinledi ini iddia etti. MOSKOVA - ddialara göre, St. Petersburg da 5-6 Eylül tarihlerinde yap lan G20 zirvesine kat lan devlet ve hükümet baflkanlar na cep telefonu, laptop ve flash diskler da t ld. Casusluk için kullan lan tuzak maskotlar arac l ile Rusya yönetimi G20 liderlerini dinlemek istedi. Gazete, Avrupa Konseyi Baflkan Herman Van Rompuy un hediye ald USB flash sürücüyle telefon için flarj cihaz n Brüksel e döndü- ünde güvenlik güçlerine kontrol için teslim etti ini, her iki cihazda da bilgi toplamaya yönelik sistemlerin belirlendi ini iddia etti. Kremlin bas n sözcüsü Dmitri Peskov, talyan gazetesi Corriere della NEW YORK - Birleflmifl Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Küba'ya ambargolar n kald r lmas n oylad bugünkü oturumunda 188 ''evet'' oyuna karfl l k yaln zca ABD ile srail in aleyhte oy kulland görüldü. BM Genel Kurulu, 22 y l üst üste Küba'ya karfl Sera da yer alan haberlerin Avrupa ülkeleri ile ABD aras nda mevcut gerçek sorunlardan uydurma konulara çekme giriflimi olarak de erlendirdi. talyan gazetesinin kayna n n ne oldu unu bilmediklerini ifade ABD taraf ndan uygulanan ekonomik, ticari ve mali ablukay görüflerek ambargonun kalkmas ça r s nda bulundu ve bu yoldaki tasar y da oy birli i ile kabul etti. Oylamada 188 ülke ablukan n kalkmas yönünde oy verirken ABD ve srail devam ndan yana eden Peskov, fiüpheli iddialar n bir temeli yok." dedi. Gazete iddialar n Rusya y zor durumda b rakma giriflimi olma ihtimaline de dikkat çekti. Rusya n n geçici siyasi s nma hakk verdi i CIA eski çal flan Edward Snowden yay nlad gizli bilgilerle milyonlarca kiflinin dilendi- ini, ço unlu u AB ülkeleri liderleri olmak üzere en az ndan 35 liderin de listede oldu unu s zd rm flt. (CHA) BM Genel Kurulu Küba ya ambargolar n kalkmas n istedi irade sergiledi. Genel Kurul daki oylamada Marshall Adalar, Mikronezya ile Palau çekimser kald. 193 üyeli Genel Kurul birkez daha tüm ülkelere ça r da bulunarak ablukan n kald r lmas yolunda gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ça rd. BM Genel Kurulu'nun ald bu karar n herhangi bir yapt r m bulunmuyor. Genel Kurul kararlar yaln zca tavsiye niteli inden öte bir anlam tafl m yor. Ancak di er yandan ABD üzerinde uluslararas kamuoyunun bask oluflturmas bak m ndan da önem arz ediyor. (CHA)

14 14 YARIN Almanya'daki seçim inisiyatifleri etkili oldu; Türkler sand a ak n etti KÖLN - Almanya da genel seçimler öncesi Türk STK lar n siyasi oy kullanmaya teflvik için birlikte oluflturdu u seçim inisiyatifleri beklenenin de ötesinde etkili oldu. Berlin merkezli Data 4U araflt rma kuruluflu ile birlikte saha araflt rmas yapan Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araflt rmalar Merkezi (HUGO), ankete kat lan Türk seçmenlerin yüzde 70 inin sand a gitti ini duyurdu. Türk sivil toplum kurulufllar n n (STK) oluflturdu u seçim inisiyatifleri etkisini gösterdi.türk seçmenlerin yüzde 70 i 22 Eylül genel seçimlerine kat larak yar m asr aflan göç tarihinde bir rekor k rd. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araflt rmalar Merkezi nin (HU- GO), Berlin merkezli Data 4 U araflt rma merkezi ile iflbirli i içinde gerçeklefltirdi i araflt rmaya 11 eyaletten 2 bin 244 kifli kat ld. Türk seçmenlerin daha önceki seçimlere kat l m oran n da yüzde 25 olarak hesaplayan araflt rma, Türk STK lar ve medyas ndan 40 a yak n kurum ve kuruluflun destek verdi i Sand Git gibi seçim insiyatiflerinin beklenenin de ötesinde hedefine ulaflt n ortaya koydu. HUGO dan Doç. Dr. Murat Erdo an, araflt rma sonuçlar n Avrupal Türk Demokratlar Birli i nin (UETD) Köln deki genel merkezinde tan tt. Araflt rman n bugüne kadar belirsizli ini koruyan Almanya daki Türk seçmen say s - n tespit etti ini belirten Erdo an flöyle konufltu: Almanya da 951 bin Türk seçmen oldu unu tespit ettik. Bu da 61 milyon toplam seçmenin yüzde 1,5 i demek. Araflt rmam za göre 951 bin seçmenin 666 bini 22 Eylül de seçimlere kat lm fl. Sand a giden Türk erkeklerin oran n yüzde 72 olarak veren Erdo an, kad nlar n da yüzde 68 inin oyunu kulland n kaydetti. Erdo an, oy kullanan Türklerin yüzde 4 ünün mektupla, yüzde 66 s n n sand a giderek seçime kat ld n dile getirdi. Doç. Dr. Murat Erdo an, Türk seçmenin parti tercihlerini de aktard. Buna göre Türk seçmenin oy verdi i partilerde yüzde 64 le (425 bin oy) SPD öne ç k yor. (CHA) D fl Haberler SARAYBOSNA - Bosna-Hersek Cumhurbaflkanl Konseyi Üyesi Bakir zzetbegoviç, ngiltere'nin baflkenti Londra'da düzenlenen 9. Dünya slam Ekonomi Forumu'nun aç l fl na kat ld. zzetbegoviç, slam ülkelerinin h zla de iflen dünyada aktif rol oynamalar gerekti ine dikkat çekti. slam dünyas nda Türkiye gibi iktisadi bak mdan bir mucizeyi gerçeklefltiren ya da Malezya ve Endonezya gibi potansiyelini gelifltiren ülkelerin örnek al nmas n isteyen Boflnak lider, en iyi fikir ve uygulamalar n paylafl lmas gerekti ini dile getirdi. Müslümanlar n tüm dünyaya fayda getiren projeler gelifltirmesi gerekti ini ifade eden zzetbegoviç, "Bu flekilde yeni dünya düzeninde yerimizi alabilece iz. Önümüzdeki dönemde de iflim çok h zl olacak; fikir ve ideolojilerin aras nda sürekli bir çat flma olacak ve yeni sentezler oluflacak. Müslümanlar bu mücadelede aktif bir rol oynamal ve diyaloga her zaman aç k kalmal lar. slam ülkeleri, farkl olanlardan korkmamal. Hakiki slami de erleri ile modern olan 'bat l ' dedi- imiz de erlerin aras nda 2 Kas m 2013 Bulgaristan'da ö renciler üniversiteleri iflgal ediyor Bulgaristan'daki en büyük üniversiteler hükümet karfl t protestolara ifltirak etti. Geçen hafta Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski'de bafllat lan üniversite iflgali bugün ülkedeki en büyük iktisat yüksekokulunda da devam etti. SOFYA - Ulusal ve Dünya ktisat Üniversitesi'nde ö renciler okul giriflini bloke ederek isteklerini deklarasyon fleklinde dile getirdi. Daha sonra isiifa sloganlar atan ö renciler, ayn zamanda Bulgar Sosyalist Partisi milletvekili olan ö retim görevlisi Rumen Geçev'in odas n iflgal etti. Ö renciler, di er üniversitelere kat ld klar n ve okulda Oreflarski hükümetinin istifas na kadar kalacaklar n dile getirdi. Bir sosyoloji profesörü ile ö renciler aras nda k sa bir söz düellosu yaflansa da olay n büyümesine izin verilmedi. Sofya Üniveristesi'nde ise bugün ders yap lm - yor. Güvenlik görevlisi rolünü üstlenen birkaç ö renci, demir kap giriflinde kontrol noktas nda oluflturdu. Ö renciler okul kimliklerini gösterdikten sonra içeriye girerken, d flar dan birinin girmesine izin verilmiyor. Bulgaristan genelinde 7 üniversite iflgal eylemlerine ifltirak ederek süresiz olarak belirli odalarda kalacaklar n ilan etti. Ö renciler, medya patronu ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Delyan Peevski'nin görevine devam edebilece ine dair Anayasa Mahkemesi karar - n protesto ediyor. Hükümet kurulduktan sonra Devlet Güvenlik Servisi bafl na atanan, fakat tepkiler sonucu görevinden istifa etmek zorunda kalan Peevski, birkaç ay boyunca yeniden parlamentoya dönebilmek için Anayasa Mahkemesi'nin karar n beklemiflti. (A.A) zzetbegoviç: slam ülkeleri Türkiye mucizesinden örnek almal fonksiyonel bir kombinasyonu oluflturmam z gerekiyor." diye konufltu. (CHA)

15 2 Kas m 2013 HABER MERKEZ Van daki aç l fl törenine Baflbakan Erdo an n yan s ra Pakistan' n Pencap Eyaleti Baflbakan fiahbaz fierif, Baflbakan Yard mc s Beflir Atalay, Bakanlar,Milletvekilleri, Belediye Baflkanlar ve çok say da vatandafl kat ld y l nda yaflanan deprem felaketinin ard ndan Van a yard m elini uzatan Keçiören Belediyesi nin, kardefl belediyesi Ercifl için yapt rd hizmet binas da törende hizmete aç ld. Van'da meydana gelen 7.2 büyüklü ündeki depremde büyük hasar gören Ercifl ilçesine destek veren Keçiören Belediyesi, birlik, beraberlik ve kardeflli in en güzel örneklerinden birisi olarak yap m n üstlendi i Belediye Hizmet Binas n Ercifl e hediye etti. Bin 147 metrekarelik alanda 4 katl olarak infla edilen belediye hizmet binas n n içerisinde 200 metrekarelik çok amaçl salon, baflkan odas, sekreterya, 70 metrekarelik toplant salonu, personel odas, güvenlik Ankara odas, 200 metrekarelik restaurant, mutfak, WC ler, asansör ve çay oca bulunuyor. Törende konuflan Baflbakan Erdo an, iki y l önce yaflanan Van depreminin ard ndan bütün güçleriyle yard ma kofltuklar n belirterek Depremin oldu u gün bakanlar - YARIN Keçiören Belediyesi'nden Ercifl'e hizmet binas Baflbakan Recep Tayyip Erdo an IN Van da toplu aç l fl n yapt, 12 tesisten biri de Keçiören Belediyesi taraf ndan yap m üstlennilen ve Van Ercifl Belediyesi ne hediye edilen hizmet binas yd. HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi, Çi dem Mahallesi nde bulunan dört gecekondunun y k m n gerçeklefltirerek bölgede önemli bir kirlili i ortadan kald rd. Çi dem Mahallesi 1577 Sokak ta bulunan ve y llar n getirdi i yorgunlukla harabeye dönmüfl olan gecekondular n y k mlar mülk sahibi vatandafllar n da onay ile sorunsuz gerçeklefltirildi. Konumlar itibariyle bir k sm yol iflgalinde bulunan ve bofl olmalar nedeniyle de tinercilerin mekan haline gelmifl olan gecekondular n y k mlar modern yap lar n yap ld bölgede kirlili i de önlemifl oldu. Mahalle muhtarl - n n belediyeden talebi üzerine çal flmalar bafllatan Fen flleri ile Emlak ve stimlak Müdürlükleri gerekli tüm yasal düzenlemeler yap ld ktan sonra ifl makinalar ile y k m gerçeklefltirdi. Bölgede ciddi bir görüntü ve çevre kirli ininin engellenmesini sa layan çal flma ile ilgili Çankaya Belediyesi ni destekleyen mahalleli vatandafllar, Uzun süredir kirlilik yaratan bu görüntünün ortadan kald r lmas ndan memnun olduk. Mahallemizin daha güzel bir çevreye kavuflmas n istiyoruz, Çankaya Belediyesi ni çal flmalar ndan dolay destekliyoruz fleklinde konufltular. 15 m z, milletvekillerimiz ve ilgili bürokratlar m zla gece Van a geldik, incelemelerde bulunduk, sokak sokak dolaflt k, gerekli talimatlar verdik, arama-kurtarma çal flmalar n h zland rd k. Ankara ya dönüflümüzün ard ndan her an gözümüz kula- m z Van da oldu. Baflbakan Yard mc m Beflir Atalay baflta olmak üzere, Çevre ve fiehircilik Bakan, çiflleri Bakan, Kalk nma Bakan sürekli olarak burada adeta karargah kurdular ve bu karargahlarda yo un bir çal flmay yürüttüler. Yeni bir Van n nas l infla edilece i noktas nda yo un bir gayrete girdiler. Van kendi kaderine terketmedik, asla yaln z b rakmad k dedi. Van Depremi için iki y lda kulland klar kayna n 5 milyar TL oldu unu dile getiren Baflbakan Erdo- an, Van tarihinde böyle bir yat - r m görmedi. Fakat bununla asla yetinmeyece iz. Tüm yaralar sarana kadar, sorunlar çözülene kadar çal flmaya devam edece iz. Van büyükflehir yapt k. Kenti modern bir flehir fleklinde çok daha güzel infla edece iz diye konufltu. Baflbakan Erdo an, konuflmas n n ard ndan Van da yap lan bir okula katk lar ndan dolay Pencap Eyaleti Baflbakan fiahbaz fierif ile baz tesislerin yap m na destek veren sivil toplum kuruluflu temsilcileriyle hay rseverlere plaket verdi. Çi dem de gecekondu temizli i yap ld

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ Konsere, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve efli Azize Yaflar,OS AD Baflkan Adnan Keskin,Yenimahalle Belediyesi Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc s Baflar Bal, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Yenimahalle lçe Milli E itim Müdürü Mehmet Y ld r m, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok say da davetli kat ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n ard ndan aç l fl konuflmas n yapan Baflkent Sanat Toplulu u Baflkan Kenan Y ld z, Baflkan Yaflar a ve OS AD Baflkan Adnan Keskin e katk lar ndan dolay teflekkür etti. Y ld z dan sonra söz alan OS - AD Baflkan Keskin, Cumhuriyet kuruldu unda ülkemiz yüzünü bat - ya döndü. Bizler de temel hak ve özgürlükleri ön planda tutarak cumhuriyeti yaflataca z dedi. Alk fllar eflli inde sahneye ç kan Yaflar, Ça dafl cumhuriyeti yaflatmak için daha nice 90 y llara. Cumhuriyetimiz kanla, büyük zorluklar ile kazan lm fl bir cumhuriyettir. Atatürk ve silah arkadafllar na 2 Kas m 2013 Yenimahalle de Cumhuriyet Konseri Yenimahalle Belediyesi ve Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) iflbirli iyle Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde düzenlenen Türk ün Ifl a Ça r s : Cumhuriyet Konseri Baflkent Sanat Toplulu u nca gerçeklefltirildi. HABER MERKEZ Çubuk Belediyesi ve Ankara Satranç Federasyonu nun deste i ile Çubuk ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Satranç Turnuvas düzenlenirken, turnuvaya kat lan tüm sporculara Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden çeflitli hediyelerle ödüllendirdi. Çubuk lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan organize edilen ve Çubuk Belediyesi ile Ankara Satranç Federasyonu nun katk lar yla Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Satranç Turnuvas na 256 ö renci kat ld. ki gün süren ve 20 kategoride, 7 turda düzenlenen turnuva, heyecanl mücadelelere sahne oldu. Velilerinde yo un ilgi gösterdi i turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye giren ö rencilere madalya ve ödülleri verildi. Turnuva sonunda konuflan Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilcisi ve lçe Satranç Koordinatörü Veysel K - l çarslan, satranc n düflünme yetene ini güçlendiren önemli bir spor dal oldu unu belirtti. Satranc n ilçede yayg nlaflt - r lmas na çok büyük destek olan Çubuk Kaymakam Cemal fiahin ve Belediye Baflkan Lokman Özden e ö renciler ad na teflekkür etti ini söyleyen K l çarslan, Dünyada bütün ifller ideal ve sevgiyle gerçekleflir. Hayallerinin peflinden giden insanlar hayatta muvaffak olurlar. Biz bunun için gençlerimizi satranç sporuna yönlendiriyoruz. Bize bu konuda destek olan velilerimize ve ilçe yöneticilerimize ö rencilerimiz ad na teflekkür ediyoruz dedi. Türkiye nin birçok il ve ilçelerinde çok say da turnuvaya kat l n anlatan turnuva baflhakemi Süleyman Çakmak ise, ilk defa bu kadar ö rencisiyle ve ailesiyle yo un bir turnuvaya flahit oldu- unu ifade etti. Çakmak, Federasyon olarak Çubuklu gençlerin bir ihtiyac olan satranç turnuvas n gerçeklefltirmekten mutluyuz. Temenni ediyorum Cumhuriyet Bayram m z ile ilgili olarak olan minnet borcumuzu önce bizler, sonra torunlar m z ödeyecek. Cumhuriyete sahip ç kmak hepimizin asli görevidir dedi. Yaflar, flunlar söyledi: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadafllar sayesinde Kurtulufl Savafl n kazand k. Herkes eline vicdan na koysun ve cumhuriyetin kuruldu u y llar öyle de erlendirsin. Cumhuriyet olmasayd bugün belediye baflkan, milletvekili, baflbakan veya cumhurbaflkan olamazd k. Kavga ile de il bar fl ve sevgi ile cumhuriyeti yaflataca z. Türkiye yi ça dafl medeniyetler seviyesine ç - karaca z. Ben cumhuriyet çocu uyum. Öyle de kalmaya devam edece im. Konuflmalar n ard ndan sahne alan fief M. Erkan Efe yönetimindeki koro birbirinden güzel flark ve türküleri seslendirdi. Elinde gazete ile Yaz yor yaz yor diye ba rarak salonda bir anda koflmaya bafllayan çocuk davetlileri flafl rtarak nostalji dolu anlar yaflatt. Ard ndan Yörük Ali Efe türküsü eflli inde Yörük Ali zeybe i sergilendi. Cumhuriyetin 90 nc y l an s na Yaflar ve Keskin e Baflkent Sanat Toplulu u taraf ndan plaket ve çiçek takdim edildi. Çubuk taki Satranç Turnuvas sonuçland düzenlenen bu turnuvan n önümüzdeki günlerde çeflitlenerek artarak, daha çok gencimiz, daha çok yavrumuz bu müsabakalarda yer al rlar diye konufltu. Turnuvada 5 ve 6 yafllarda erkeklerde Abdullah Y lmaz ve bayanlarda rem Naz Erkoço lu, 7 yafl nda erkeklerde Arda fiahmaran ve bayanlarda Nevra Yeflilyurt, 8 yafl nda erkeklerde Berkay sad k Süngü ve bayanlarda Senanur Demirci, 9 yafl nda erkeklerde Mustafa Mert ve bayanlarda Zeynep Avc, 10 yafl nda erkeklerde U ur Çiçekçi ve bayanlarda Elif fiimflek, 11 yafl nda erkeklerde Hasan fian ve bayanlarda Zeynep Avc, 12 yafl nda erkeklerde Ömer Arslan ve bayanlarda Esma K r kç, 13 yafl nda erkeklerde Miraç Yorganc o lu ve bayanlarda Neslihan Top, 14 yafl nda erkeklerde Mehmet Tokgöz ve bayanlarda Betül Ökmen, 15 yafl nda Recep Teke birinci oldu. Turnuvan n sonunda Çubuk Belediyesi turnuvaya kat lan tüm ö rencilere çeflitli hediyeler verdi.

17 2 Kas m 2013 Genel YARIN 17 EKB si bulunmayan binalar sat lamayacak Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunmayan binalar n sat fl zorlaflacak sonuna kadar bu belgeyi almayan eski binalar, tapuda görülebilecek. ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakanl ndan al nan bilgiye göre, EKB uygulamas yla, binalarda enerji ve kaynaklar n n verimli kullan lmas, enerji israf n n önlenmesi ve çevrenin korunmas amaçlan yor. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i ise yeni binalara enerji kimlik belgesi zorunlulu u getiriyor. Bu kapsamda Bakanl kça bafllat lan kentsel dönüflümle infla edilecek binalar n da bu belgesinin bulunmas gerekiyor. Yeni binalar n yan s ra eski binalar için de 2017 sonuna kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunlulu u bulunuyor. Bu tarihe kadar enerji kimlik belgesi almayan binalar ise tapuda görülebilecek. Böylece enerjiyi savurarak çevreye zarar veren bu binalar n sat fl zorlaflacak. Bakanl n verilerine göre, Türkiye'de eski binalardan 814 müstakil konut, 4 bin 371 apartman, 21 rezidans n Enerji Kimlik Belgesi bulunuyor. Yeni binalardan da 12 bin 289 müstakil konut, 95 bin 880 apartman, 678 rezidans Enerji Kimlik Belgesine sahip. Türkiye'de enerji dostu eski ve yeni binalar n toplam say s, ticari olanlarla 120 bin 618'i buluyor. Uygulaman n ülke genelinde yayg nlaflmas halide ise 6,75 milyar dolar tasarruf sa lanmas bekleniyor. EKB, asgari olarak binan n enerji ihtiyac ve enerji tüketim s - n fland rmas, yal t m özellikleri ve s tma veya so utma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor. Belgeyi, sanayi alanlar nda üretim faaliyetleri yürütülen, planlanan kullan m süresi 2 y ldan az olan, toplam kullan m alan 50 metrekarenin alt nda bulunan binalar, seralar, atölyeler, münferit infla edilen depo, ardiye, ah r, a l gibi binalar, mücavir alan Çankaya Belediyesi nin yazar Oktay Akbal n büyükbabas romanc Ebubekir Haz m Tepeyran ad n yaflatmak amac yla düzenledi i roman yar flmas n kazanan yazar Sibel K. Türker, ödülünü TÜYAP kitap fuar nda alacak. Çankaya Belediyesi nin Ni de Kültür ve Sanat Platformu Giriflimi ile birlikte 20. Yüzy l n ilk Türk köy roman Küçük Pafla n n yazar ve Oktay Akbal n büyükbabas Ebubekir Haz m Tepeyran ad - na düzenledi i roman yar flmas - n n ödül töreni, TÜYAP Kitap Fuar nda düzenlenecek. Yar flmay Hayat Sevme Hastal adl roman ile kazanan Sibel K. Türker, ödülünü yar n Beylikdüzü nde düzenlenen fuarda, Büyükada Salonu nda alacak. d fl nda kalan ve toplam inflaat alan bin metrekareden az olanlar haricindeki tüm binalar n almas zorunlu tutuluyor saatleri aras nda Tepeyran Roman Ödülü bafll kl söyleflinin de düzenlenece i ödül törenine, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Gazeteci Yazar Altan Öymen, Do an H zlan, Güray Öz ün yan s ra Yazar S rma Köksal ve Kevser Ruhi ile Ni de Kültür Sanat Platformu Baflkan Hikmet Alt nkaynak kat lacak y l nda yay mlanm fl yap tlar n kat ld yar flman n seçici kurulunu oluflturan Do an H zlan, Tahsin Yücel, Güray Öz, Metin Celâl, Osman fiahin ve Hikmet Alt nkaynak Türker in roman - n romana getirdi i anlat m zenginli i, iflledi i temalardaki evrensellik ve yüreklilik i dikkate alarak oy çoklu uyla seçmiflti. Türker, Can Yay nlar aras nda Enerji Kimlik Belgesinin, binalar n yap kullan m izni al nmas aflamas nda ilgili idarelere verilmesi gerekiyor. (AA) Yazar Türker in ödülü TÜYAP ta verilecek ç kan söz konusu roman yla daha önce de Cumhuriyet Gazetesi nin Yunus Nadi Roman Ödülü ile Do- an Kitap n Duygu Asena Roman Ödülü nü alm flt. Romanc l yan nda Dahiliye Nâz rl yla, Milli Mücadeleye katk lar yla, Ankara, Ni de Valili i ve Ni de Milletvekilli i gibi devlet adaml yla toplumda sayg n bir yere sahip olan Ebubekir Haz m Tepeyran, yazar Oktay Akbal n büyük babas. Tepeyran, Milli Mücadele içinde yer almas nedeniyle idama mahkum olmas n n ard ndan cezas küre e çevrildi ve Cumhuriyet in ilan yla serbest kald. Tepeyran 20. yüzy l n ilk Türk köy roman Küçük Pafla n n da yazar.

18 18 YARIN ANKARA - Ankara'daki doland r c l k operasyonu kapsam nda gözalt na al nan 5 kifli tutukland. Dünyan n önde gelen biliflim firmalar ndan Çin merkezli Huwai'nin Türkiye sorumlular n n flikayeti üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlü ü Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ard ndan Ankara ve Ad yaman'da operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütünün elebafl konumundaki Mehmet Emin A. (25) ile Mehmet G'nin de aralar nda bulundu u 6 kifli gözalt na al nd. Zanl lar n kald klar yerlerde yap lan aramada 10 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve çeflitli faturalarla belgeler ele geçirildi. Emniyetteki ifllemlerinin ard ndan ''örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "nitelikli doland r c l k" ve ED RNE - Bakan Müezzino lu, Edirne'deki bir otelde düzenledi i bas n toplant s nda, gazetecilerin sorular n yan tlad. Bir gazetecinin, "Vatandafllar n sa l n tehdit eden, hileli g da satan kiflilere yönelik bakanl k olarak bir yapt r m n z olacak m?" sorusu üzerine Müezzino lu, yeni ç karacaklar kanunda, bu tür g da satan kiflilere yönelik çok ciddi yapt r mlar olaca n söyledi. Kas m ay nda meclise gelecek Torba Kanunu'nda konuya iliflkin düzenlemeler bulundu unu belirten Müezzino lu, flöyle konufltu: "fiimdi vatandafl aldatan, yan ltan veya g dalar n içerisine söylendi inin d fl nda katk maddesi katanlar, 'Cezas n ödedim yapmaya devam ederim' diyemeyecekler. Bu do ru de il zaten. Yan lt c reklam yaparak vatandafllar kand ran kiflilere yönelikte ayn cezalar uygulanacak. 'fiu g day al, hastal n tedavi olsun, her türlü derde derman' "özel belgede sahtecilik'' suçlar ndan adliyeye sevk edilen 6 zanl - dan 5'i ç kar ld klar nöbetçi mahkeme taraf ndan tutukland. 1 kifli ise tutuksuz yarg lanmak üzere serbest b rak ld. Baz lar flirketin Ankara bürosunda görevli zanl lar n, Huwai'nin ad n kullanarak sahte belgelerle Türkiye'nin önemli firmalar ndan cep telefonu ve bilgisayar sat n ald klar ve bunlar internet üzerinden piyasaya sürdükleri belirlendi. Türkiye'de internetten elektronik ürün satan önemli siteleri kullanan suç örgütünün, piyasay 35 milyon lira doland rd tespit edildi. Gizlilik için banka kullanmay p paray bir flehirden di erine çuvallarla nakleden zanl lar n, lüks bir yaflam sürdü ü de belirlendi. Polis, zanl lar n doland rd 35 milyon liray ele geçirmek için de çal flma bafllatt. (AA) 2 Kas m 2013 Genel Hileli g da satana hapis cezas Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu ''Yeni ç kartaca m z Torba Kanunu ile hileli g da satan, vatandafllar n sa l yla oynayan, yan lt c reklam yapan kiflilere para cezas n n yan nda hapis cezas gelecek'' dedi. Ankara'da doland r c l k operasyonu gibi reklamlar yaparak vatandafllar - m z kand ran kiflilere de müsaade etmeyece iz. Yeni ç kartaca m z Torba Kanunu ile hileli g da satan, vatandafllar n sa l yla oynayan, yan lt c reklam yapan kiflilere para cezas n n yan nda hapis cezas gelecek." Müezzino lu, bir gazetecinin, "medyada Yunanistan'dan Türkiye'ye 7 bin doktorun gelece ine dair haberler yer ald "n hat rlatmas üzerine, Türkiye'de 20 bin uzman hekime ihtiyaç oldu unu söyledi. Komflu ülke Yunanistan'daki hekimlerin Türkiye'de çal flabileceklerini ifade eden Müezzino lu, "Biz Yunanistan'da mesleki birikimi ve standard yüksek olan, tecrübeli katk sa layacak hekimlerden istifade etmek isteriz. Sa l k hizmetlerinin standard n yükseltebilme, vatandafl m z n her alanda uzmana ulaflabilmesinde flu anda 20 bin uzman hekime ihtiyac m z var" diye konufltu. (AA) Ankara Valisi Yüksel in efli madalya ald ANKARA - Toplum Kalk nmas nda Gönül Elçileri Projesi'nin ikinci de- erlendirme toplant s Ankara Vilayetler Evi'nde gerçeklefltirildi. Toplant da Toplum Kalk nmas nda Gönül Elçileri Projesi'nde baflar l çal flmalar ndan dolay Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in efli Emine Yüksel e madalya verildi. Projenin alt bilefleni olan koruyucu aile çal flmalar n n de erlendirildi i toplant ya Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n efli Emine Erdo an, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, 81 l Valileri Eflleri ve davetliler kat ld. Bakan fiahin, toplant da yapt - konuflmada, küreselleflen dünyada, gönüllü ün yükselen bir de er haline geldi ini belirterek, paylaflma ruhunun yakalanmas gerekti ini vurgulad ve bu kapsamda çal flmalar ndan dolay Vali efllerini alk fllayarak kutlad. Emine Erdo an da konuflmas nda insanl a hizmet edenlerin, hayat s - navlar ndan da baflar yla geçece ine inand n belirterek gönüllü çal flmalar n ruhlar ve insanl besledi ini vurgulad. E itimi yar m kalm fl kad nlar n e itimlerini tamamlamak üzere haz rlanm fl Kad nlar çin Mesleki E itim Projesi de kat l mc lara tan t ld. Toplant n n sonunda Toplum Kalk nmas nda Gönül Elçileri Projesi'nde baflar l çal flmalar yapanlara madalya takdimi yap ld. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in efli Emine Yüksel in madalyas Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n efli Emine Erdo an taraf ndan verildi. (CHA)

19 2 Kas m 2013 E itim Ö renci aff ile ilgili çal flmalar sürüyor ANKARA - YÖK Baflkan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ö renci aff yla ilgili çal flmalara iliflkin ''Teknik olarak inceleme aflamas nday z'' dedi. Memur Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du ve beraberindekiler, ö retim üyelerinin özlük haklar n n iyilefltirilmesine iliflkin haz rlad klar raporu sunmak için YÖK Baflkan Prof. Dr. Çetinsaya'y makam nda ziyaret etti. Ziyaretin ard ndan yap lan ortak bas n aç klamas n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlayan Çetinsaya, bir gazetecinin ''Ö renci aff na iliflkin çal flmalar n yap ld na dair Meclis'ten haber geldi. Bu konuyal ilgili çal flmalar n z ne durumda?'' sorusuna ''Teknik olarak inceleme aflamas nday z. nceliyoruz'' yan t n verdi. Ö retim üyelerinin maafllar n n art r lmas na iliflkin bir soru üzerine Çetinsaya, YÖK olarak talebi ilgili mercilere iletmekle, takip etmekle yükümlü oldu unu belirtti. Çetinsaya, konunun somut olarak Bakanlar Kurulu'nun takdirinde oldu unu ifade etti. Soruya iliflkin Gündo du da, akademisyenlerin mali durumlar na iliflkin konular n Kamu Personeli Dan flma Kurulu'nda kas m ay içerisinde görüflülece ini söyledi. Bu konunun biran önce çözüme kavuflturulmas gerekti ini ifade eden Gündo du, görüflmenin kas m ay n n 20'sinden önce olabilece ini kaydetti. Çetinsaya, ''Düzenleme kaç akademisyeni kapsayacak?'' sorusuna ise, 130 bin ö retim eleman n kapsad yan t n verdi. '' flaret dilinin üneversitelerde seçmeli ders olarak verilmesi konusunda aç klama yapabilir misiniz?'' sorusu üzerine ise Çetinsaya, engelliler konusunun en önem verdikleri konulardan birisi oldu unu ifade etti. flaret dili dersinin de bu konuda bilinçli yap lan ve destekledikleri politakalardan birisi oldu unu belirten Çetinsaya, bu konuda ilgili kurumlarla yak ndan çal flt klar n söyledi. Çetinsaya, ''Bu sembolik olarak bir dersle kalmayacak. Engellilerle ilgili bir bütün olarak politikalar m z devam ettirece iz'' dedi. YARIN Okulu onar p çocuklar E LEND RD LER MARD N - Mardin in K z ltepe ilçesine ba l Atmaca Köyü lkokulu'nda bak m ve onar m yapan Borusan Lojistik fiirketi ö renciler ile bulufltu. Düzenlenen etkinlikte okulda ö renci ve köylülerinde kat ld çeflitli etkinlikler düzenlendi. Etkinli e flirketin Genel Müdürü Ka an Gürgenç, Milli E itim Müdürü brahim Bahç vanc, ve protokol üyeleri kat ld. Okul ö retmen ve ö rencilerinin haz rlad çeflitli gösteriler yap ld. Çocuklar için ise palyaçolar gösteri düzenledi. Etkinlik kapsam nda ö rencilere çeflitli hediyeler verildi. Borusan flirketi son 3 y ldan buyana okulun bak m onar m n n boya ve badanas n n yan s ra ö rencilere giyim ve k rtasiye yard m nda bulunuyor. K z ltepe Milli E itim Müdürü Bahç vanc, Borusan Lojistik flirketinin 2010 y l ndan bu yana köy okuluna yard mda bulundu unu kaydetti. Bahç vanc, "Her y l rutin olarak ö rencilerin giyim kuflamlar bunun a'dan z'ye kadar bütün boyas badanas çat s n karfl lad lar. Önemli olan stanbul'dan K z ltepe'ye böyle bir manevi köprü kurulmas d r. Bu y l da iyi dostluklar kurmak maksad yla bir etkinlik düzenlediler. Bu flirketimize 19 yapt klar ndan dolay teflekkür ediyorum." fleklinde konufltu. fiirketin Müdürü Ka an Gürgenç ise ö rencilere seslenerek flöyle konufltu: "Uzaktan gelen a abeyleriniz ablalar n z var onlar sizin ald n z bu zevkten keyif duyuyorlar. 3 senedir beraberiz bir fleyler yapmaya çal fl yoruz. Bundan sonrada yan n zda olmaya devam edece iz. Daha da büyüdü ünüzde umar m daha fazla fleyler paylaflaca z. Siz keyifli oldukça bizler uzakta da olsak ayn fleyleri hissedece iz. Yapt klar m z keyif versin mutlu olun."

20 20 YARIN K zg n cama nefesiyle flekil veriyor AMASYA - Amasya Anadolu mam Hatip Lisesi nin yaklafl k 100 metre yak n nda kaçak kaz sonucu aç a ç kan ve Amasya Müzesi taraf ndan bafllat lan kurtarma kaz s nda Roma dönemine ait bin 700 y ll k mozaik bulundu. Yaklafl k 80 metrekare alanda bulunan mozaikli bölümün Roma döneminde kullan lan belediye binas ve meclis binas n n toplant salonu oldu u tahmin ediliyor. Bulunan eserin turizm aç s ndan çok önemli oldu unu belirten Amasya Valisi brahim Halil Çomaktekin, "Amasya n n neresini kazarsan z çok eski dönemlere ait Roma ve Bizans dönemlerine mutlaka baflka bölgelerde bulamayaca n z zengin eserlere rastl yorsunuz. Burada milattan sonra 3 üncü veya 4 üncü yüzy llara ait meçli odas veya belediye odas olarak kullan lan salonun mozaik taban n görüyoruz. dedi. Bulunan mozaiklerin yerinde muhafaza edilece ini kaydeden Vali Çomaktekin, Mozaiklerin tafl nmas na yönelik bir planlamam z yok. Önemli olan bu güzelli i yerinde koruyup insanlara tan tmak. Çünkü bu eser burada anlaml. Bunu buradan kopard n z zaman buran n özelli i kayboluyor. Amasya n n her yerinden tarih f flk r yor hiç flüpheniz olmas n. Bu konuda da bir bereket var. nflallah çal flmalar m z artarak devam edecek ve bu sahip oldu umuz yer alt ndaki serveti insanl n miras olan bu tarihi mekanlar bulup insanlar m z n hizmetine ve tan t m na sunaca z. diye konufltu. Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir ise konuflmas nda, yaklafl k bir aydan beri sürdürülen kaz çal flmalar nda Amasya için önemi çok büyük olan ikinci mozai in ortaya ç kar ld n söyledi. Bulunan mozaiklerin üzerinde daha önce daha önce hiç örne ini görülmeyen iki tane figürün oldu unu kaydeden Kültür Sanat Özdemir, Bunlardan bir tanesinin üzerinde 'KTI-CIC' yazan figürdür. flin ilginç taraf 'KTI-CIC' ve 'IIAPE- BOAH' isimli mozaikler birbirine bakar fleklide tasvir edilmifl. 'KTI-CIC' mozai i genelde erken Roma dönemi ve Do u Roma dedi imiz Bizans dönemindeki yap lar n ve vak f eserlerin üzerine binay korusun diye yap lm fl tanr ça diye biliyoruz. KIT-CIC yaz s cömert ba fl veya vak f anlam na gelmekte olup ayn zamanda iyi dilek olarak betimlenmifltir. Roma ve Taban mozai i bu 2 merkez motifini ve her yandan geometrik bezeli motiflerin ve desenlerin kuflatt görülmektedir. Bu mozaik kaz s nda antik dönem Amasya'n n kal nt lar n n günümüz Amasya's n n d fl na kadar yay lm fl oldu u göstermektedir. Bu la ban mozai i antik ça da kutlan lan resmi yap lardan belediye binas ve meclis binas olabilir. fleklinde konufltu. (CHA) 2 Kas m 2013 Edirne'de Osmanl tasavvuf müzi i konseri verilecek ED RNE - Osmanl ya 92 y l baflkentlik yapan Serhat flehri Edirne de Osmanl tasavvuf müzi i konseri verilecek. Edirne Belediyesi taraf ndan 8 Kas m 2013 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi nde düzenlenecek konseri, tasavvuf müzi i sanatç s Mehmet Kemiksiz verecek. Edirne Belediye Baflkan Yard mc s Ertu rul Tanr kulu, Edirne yi kültür, sanat ve turizm flehri olarak dizayn etmek istediklerini belirterek Osmanl n n baflkentinde insanlara Osmanl tasavvuf müzi ini dinletmek istediklerini kaydetti. Bu anlamda çeflitli sergi ve festivaller düzenlediklerini anlatan Tanr kulu, Bu festivallerin en büyük UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Miras Listesi ne girmifl olan K rkp nar Ya l Gürefllerimiz de var. 8 Kas m günü üstat Mehmet Kemiksiz, tasavvuf konseri için Edirne mize davet ettik. O da bizi k rmad. Türkiye de tasavvuf ve Osmanl tasavvuf müzi inin öncülerinden ve gerçekten bu konuda bir duayen olan bu sanatç m z Edirne de a rlamaktan dolay çok mutluyuz. dedi. (CHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı