ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER"

Transkript

1 MTA Dergisi, 137,79-89, 2008 ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER Ahmet Evren ERGÝNAL* ve Ahmet ERTEK** ÖZ.- Farklý soðuma yaþý, boyut ve mineral bileþimine sahip granitik intrüzyonlar Türkiye'nin kuzeybatý Anadolu kesiminde yaygýn olarak yüzeyler. Erken Eosen'de yerleþen, yaklaþýk daire þekilli, 15 km çaplý Orhaneli Plütonu bu plütonik kütlelerden biridir. Bu yazýda, plütonun jeomorfolojik özellikleri denüdasyon tarihine göre tartýþýlmaktadýr. Bu amaçla plütonun merkezi kýsmýnda yer alan ve çatý kayasýnýn kalýntýlarýný oluþturan iki kalýntý tepe ve yüzeyleme sonrasýnda aþýndýrma kökenli granitik yerþekillerinin dönemsel olarak yüzeylemesi konularý araþtýrýlmýþtýr. Plütonun kuzeyindeki Erken-Orta Miyosen gölsel çökelleri içinde granodiyorit çakýllarýnýn bulunmayýþýna göre, plüton Geç Miyosen'den önce yüzeylememiþ olmalýdýr. Ýlk yüzeyleme sonrasýnda, "ayrýþma bloklarý", "ayrýþma küreleri" ve "tünemiþ bloklar" gibi aþýndýrma kökenli granitik þekiller regolit örtünün yüzeysel akýþla sürekli olarak süpürülmesi sonucunda yüzlek vermiþlerdir. Farklý boyuttaki bu þekiller baþlangýçta yüzey altý ayrýþma süreci ile geliþmiþ ve regolitin taþýnmasý sonucu yüzeysel ayrýþma süreçleri ile þekillenmiþlerdir. Regolitin süpürülmesini saðlayan drenaj unsurlarý genelde KB-GD, KD-GB ve K-G yönlü kýrýk sistemleri ile kontrol edilmektedir. Anahtar kelimeler: Farklý ayrýþma, Ayrýþma cephesi, Regolit, Orhaneli Plütonu, KB Türkiye. GÝRÝÞ Kuzeybatý Anadolu'da intrüsif sahalar geniþ yer kaplar (Þekil 1) '02'' '21'' kuzey enlemleri ve 28 51'38'' '48'' doðu boylamlarý arasýnda yer alan Orhaneli Granodiyorit Plütonu bu kütlelerden birisi olup, Uludað'ýn yaklaþýk 28 km güneyinde yer alýr. Plütonun çapý 15 km, yüzey alaný yaklaþýk 200 km² dir. Sýð kabuk derinliðinde yerleþen daire þekilli plütonlara bir örnek olarak Orhaneli Plütonu, bu tür iyi yüzeylemiþ intrüsif kütlelerin denüdasyon kronolojilerinin açýklanmasýnda önemli jeomorfolojik ve petrografik göstergeler sunmaktadýr. Plütonun merkezi kýsmýnda yer alan iki büyük kalýntý blok ve yan kaya ile oldukça keskin dokanak iliþkileri, plütonun denüdasyon kronolojisi ve jeomorfolojik evrimi ile ilgili güçlü deliller saðlamaktadýr. Bu çalýþmada, petrolojik, jeomorfolojik ve uzaktan algýlama verilerine göre Orhaneli Plütonu'nun jeomorfolojik geliþimi tartýþýlmaktadýr. Plütonun denüdasyon tarihi, granodiyoritin uðradýðý seçici ayrýþma ve oluþan regolitin Sadaðý Çayý ve kollarý tarafýndan sürekli olarak sýyrýlmasý (stripping) veya süpürülmesi (etching) süreci ile açýklanmaktadýr. JEOLOJÝK VE JEOMORFOLOJÝK KONUM Plütonun jeolojisi daha önce birçok yazar tarafýndan tartýþýlmýþtýr (Okay, 1948; Kaaden, 1959; Altýnlý, 1966; Bürküt, 1966; Özkoçak, 1969; Ataman, 1972; Bingöl ve diðerleri 1982; Emre, 1986; Harris ve diðerleri 1994; Okay ve diðerleri 1998; Delaloye ve Bingöl, 2000). Plütonun jeoloji haritasý, genelleþtirilmiþ stratigrafik kesiti ve enine kesiti þekil 2'de gösterilmektedir. Þekil 2'ye göre, Erken Eosen yaþlý granodiyoritik kayaçlar doðuda Paleozoyik þist ve mermerleri ile sýnýrlý olup bu temelin çatý kalýntýlarý Eskidaniþment Köyü yakýnlarýnda görülmektedir. Biyotit örnekleri üzerinde yapýlan Ar/Ar laser spot analizlerine göre plütonun Erken Eosen'de (52.4 ± 1.4 My) yaklaþýk 10 km derinde metamorfik temel içine so-kulduðu belirtilmiþtir (Harris ve diðerleri 1994). * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coðrafya Bölümü, Terzioðlu Kampüsü, Çanakkale. ** Ýstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coðrafya Bölümü, Laleli, Ýstanbul.

2 80 Ahmet Evren ERGÝNAL ve Ahmet ERTEK Þekil 1- Türkiye'nin Kuzey Batý Anadolu kesiminde granitik sahalarýn daðýlýmý ve yer bulduru haritasý. Þekil 2- Çalýþma sahasýnýn Emre (1986)'den deðiþtirilerek elde edilmiþ jeoloji haritasý (A), genelleþtirilmiþ stratigrafik dikme kesiti (B) ve enine jeolojik kesiti (C).

3 ORHANELÝ PLÜTONU, JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ 81 Orhaneli Plütonu yaklaþýk 200 km² lik bir alanda yüzeylenmekte olup, orta büyüklükte kristallerden oluþan %50-60 plajiyoklas, %20-25 kuvars, %10-15 biyotit ile yaklaþýk %10 alkali feldispat, %5 hornblend ile eser miktarda çeþitli minerallerden oluþur (Harris ve diðerleri 1994). Ayrýca bol mikrogranitoyid anklavlarý, zirkon, apatit ve opak mineraller içerir. Dokusu genel olarak holokristalin tanelidir (Þekil 3A). Orhaneli Plütonu'nun sokulduðu temel kayalarý þist, mermer ve metagranitlerden oluþmakta ve bunlar içinde mermer ve metagranitler geniþ yayýlýma sahiptir. Bu kayaçlar plütonun kuzey, doðu ve güneyinde geniþ yer kaplar. Mozayik bir dokuya sahip olup kalsit ve opak mineraller içeren gri-beyaz renkli mermerler doðu ve güneyden plütonu sýnýrlar. Plütonun doðusundaki Kocadað üzerinde tipik kesiti gözlenen mermerler yoðun kýrýklýdýr. Mermer ve plüton kayaçlarý arasýnda kuzey-güney uzanýmlý bir fay boyunca tektonik bir kontakt gözlenir. Bu zondan alýnan kaya örneklerinin ince kesitlerinde yoðun kataklastik doku gözlenmiþtir (Þekil 3B). Emre (1986) tarafýndan "Belenoluk Metagraniti" olarak tanýmlanan metagranit, plütonu kuzeyden sýnýrlar ve hornblend, kuvars, plajiyoklas, ortoklas, opak mineraller ve bol miktarda titanit içerir. Kayacýn dokusu holokristalin porfiritik olup mineral taneleri üzerinde yaygýn ayrýþma gözlenir. Metagranit ve mermer plütonun orta kesiminde yükselen Dikmen ve Hepbir tepelerinin de ana kayaçlarýdýr (Þekil 4). Þekil 3- Örneklerin ince kesit fotoðraflarý; plütonun iç kýsýmlarýnda granodiyoritte zonlu dokulu bir kristal (A) ve K-G yönündeki dokanak zonu boyunca alýnan örnekteki yoðun kataklastik doku (B). Plüton batý sýnýrý boyunca, eðimli aþýným basamaklarý ile belirginleþen Miyosen volkanikleri ile kontak halinde ve ayný zamanda bu volkanikler ile örtülüdür. Metamorfikleri örten lavlar genelde andezit ve dasit bileþimindedir ve vitrofirik bir doku oluþturan plajiyoklaz, biyotit ve opak mineraller içerir. Büyükorhan yakýnlarýnda andezitlerle örtülen tüf örneklerinden alýnan 17.6±0.2 My izotopik yaþa (Okay ve diðerleri 1998) göre volkanikler Erken Miyosen yaþlýdýr. Volkanikler Türkiye'nin batý ve kuzeybatý Anadolu kesimlerindeki volkaniklerin (Ercan, 1979; Ercan ve diðerleri 1990) doðuya doðru bir devamýný oluþtururlar. Jeomorfolojik açýdan Orhaneli Plütonu yükseltisi m arasýnda deðiþen dalgalý, hafif yarýlmýþ bir plato sahasýna karþýlýk gelir (Þekil 4). Plüton 1400 m'ye ulaþan yüksek sýrtlarla çevrili olup, bunlarýn en önemlileri batýda silisik volkanik kayaçlardan oluþan Belpýnar Daðý (1391 m) ve doðuda mermerden oluþan Kocadað (1323 m) dýr. Bu kütleler plütondan kuzey-güney yönlü, yaklaþýk 200 m yükseklikte diklikler ile ayrýlýrlar. Granodiyoritik kayaçlar bu yüksek sahalar arasýnda dalgalý bir plato oluþturacak þekilde aþýnmýþtýr.

4 82 Ahmet Evren ERGÝNAL ve Ahmet ERTEK Þekil 4- Orhaneli Plütonu ve çevresinin sayýsal yükseklik modeli (orta kesimde inselberg benzeri iki tepe ve dom yüzeyinin dairevi yapýsýna dikkat ediniz. Ýki önemli akarsuyun (Sadaðý ve Sarp dereler) drenaj kanallarý önemli ölçüde KB-GD yönlü kýrýklarla kontrol edilmektedir. Ayrýca, yüksek çatallanma oranýna sahip bir dendritik drenaj sistemi egemendir. (Bakýþ yönü güneybatýya). Plato zayýf bir bitki kapalýlýðýna sahiptir ve hafifçe yarýlmýþ yatýk V þekilli vadilerle parçalanmýþ aþýným yüzeyleri ile karakterize edilir. Ýnselberg benzeri iki tepe olan Dikmen ve Hepbir tepeler ayrýþma ve aþýnmaya karþý dirençli olmalarý nedeniyle plütonun morfolojisinde belirgin arýzalar oluþtururlar. Alçak saha kuzey yönünde m derinlikte bir kanyon (Sadaðý Kanyonu) açan Sadaðý Deresi ve kollarý tarafýndan akaçlanýr. Plüton yüzeyini akaçlayan drenajýn büyük kýsmý eklem kontrollüdür. YÖNTEM Topoðrafik özellikleri matematiksel olarak tanýmlamak amacýyla 1/25000 ölçekli topoðrafya haritalarýnda 20 metrelik yükselti aralýklarý ile sayýsallaþtýrma yapýlarak sayýsal arazi modeli (SAM) üretildi. SAM, Erdas Imagine 8.3 yazýlýmý kullanýlarak Landsat ETM uydu görüntüleri ile bindirildi. Kýrýk desenleri ve akaçlama aðý kuruluþu arasýndaki iliþkileri açýklamak için uydu görüntülerinden tespit edilen çizgisellikler ve arazide gerçekleþtirilen 545 kýrýk ölçümü karþýlaþtýrýlmýþtýr. Mineral dokularý ve bileþimleri ile mineral tanelerinde tektonik deformasyon izlerini incelemek için çok sayýda kaya örneðinin ince kesitleri incelenmiþtir. TARTIÞMA Granodiyoritik kayaçlarýn seçici ayrýþmasý ve regolitin sýyrýlmasý Orhaneli Plütonu, bileþimi ve yoðun çatlak sistemleri içermesi nedeniyle çevredeki meta-

5 ORHANELÝ PLÜTONU, JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ 83 morfik kütlelere göre alçak bir yükseltiye sahiptir. Bilindiði gibi biyotit, plajiyoklaz ve hornblend suya karþý kolay ayrýþma özelliði gösterirler (Goldish 1938; Loughnan, 1969). Kayaçtaki plajiyoklas (%50-60), kuvars (%20-25) ve biyotit (%10-15) yüzdeleri bu nedenle ayrýþmanýn hýzý ve sonuç olarak regolit kalýnlýðý üzerinde büyük öneme sahiptir. Diðer bir ifadeyle, granodiyoritin ayrýþma açýsýndan uygun mineral bileþimi, plütonun çevre metamofik arazilere göre aþýnarak kütle kaybýný denetlemiþtir. Çalýþma sahasýnda regolitin süpürüldüðü birçok kesimde farklý boyut ve þekilde gömülü ayrýþma küreleri (corestone), büyük ayrýþma bloklarý (boulders) ve yatay eklem ayrýmlarý ile belirgin tünemiþ bloklar (tor), ayrýþma cephesi üzerinde geliþmiþ epijenik ayrýþma süreçlerinin delillerini oluþturacak þekilde gözlenmektedir (Mabbutt, 1961). Bu özel þekillerin oluþumu baþlangýçta köken olarak yüzey altý ayrýþma ile ilgilidir (Twidale ve Bourne, 1975) ve daha önce birçok yazar tarafýndan da belirtildiði gibi (Twidale ve Bourne, 1975; Twidale, 1993) regolit veya ayrýþma mantosunun hýzlý veya aralýklý olarak ortamdan süpürülmesi ile ilgilidirler. Arazi gözlemlerinde 50 cm- 2 m çapýndaki iri ayrýþma bloklarý veya yumrularýnýn küresel ayrýþma nedeniyle dairevi bir þekle sahip olduklarý görülmüþtür. Bloklar üzerindeki eksfoliyasyon dilimleri 1-2 cm ya da daha incedir. Bunlarýn daðýlým ve geometrisi hemen her yerde düþey ve yatay eklemlerle kontrol edilir. Yol yarmalarýnda bu sýyrýlmýþ kütlelerin altýnda yer alan regolitin 3-5 m kalýnlýkta olduðu görülmüþtür. Açýk renkli olan regolit örtü, bol kuvars ve alkalin feldispatlar ile ayrýþma ile bozuþmuþ mikrodiyoritik anklavlar içerir. Kuvars damarlarý yoðun ayrýþma nedeniyle zorlukla seçilmektedir. Plüton yüzeyinde tipik olarak sýk aralýklarla gözlenen kýrýklar meteorik sularýn kolaylýkla sýzmasýna ve böylece kýrýklarýn sýnýrlandýrdýðý bloklarýn farklý ayrýþmasýný saðlamaktadýr. Bu durum ayrýþma arenasý (grus) içinde, birçok yerde soðan zarý þekilli ayrýþmanýn gözlendiði gömülü ayrýþma kürelerinin oluþmasýný saðlamýþtýr (Þekil 5A ve B). Ayrýþmýþ kayanýn kazýlmasý sonrasýnda bu bloklar yüzeylemiþtir (Þekil 5C). Bu süreç, daha önce Twidale (1993) tarafýndan "çok dönemli yerþekli geliþimi" ile iliþkilendirilmiþtir ve genellikle granitik sahalara özgüdür. Birçok ayrýþma küresi ve tünemiþ bloklarda (tor) düþey ve yatay eklemler iyi geliþmiþtir. Yatay eklemler arasýndaki ayrýþma dilimlerinin kalýnlýðý 1 metreye yaklaþýr (Þekil 5D). Bu kýrýklar literatürde erozyona dayalý basýnç rahatlamasýna dayandýrýlsa da (Gilbert, 1904; Chapman, 1956), çalýþma alanýnda yatay doðrultulu dilimlerin ve eklemlerin varlýðý Twidale ve diðerleri (1996)'nde belirtildiði gibi tektonik etkileri de yansýtmaktadýr. Regolit ve tünemiþ blok mostralarýnýn kesitlerinde yatay eklemlerin yukarýya doðru kýsmen ark þekilli, bir kýsmý yoðun kuvars damarlarý içeren diagonal kýrýklar þeklinde olduklarý gözlenmiþtir (Þekil 5B). Tipik taze kaya yüzleklerinin azlýðý nedeniyle derine doðru büyümesi gereken yatay eklem aralýklarý arazide gözlenememiþtir. Yapý, drenaj ve jeomorfoloji arasýndaki iliþkiler Sahadaki ana fay ve kýrýklar Þekil 6'da görülmektedir. Bu zayýflýklarýn akarsu aðý üzerindeki etkileri yaný sýra, plüton doðu kenarýnda granitik kayaçlar Paleozoyik mermerleri ile faylý bir dokanak iliþkisi sergilerler. Bu yapýnýn topoðrafik göstergesi mermer dokanaðý boyunca çizgisel uzanýmlý bir diklik ile temsil edilir. Bu diklik boyunca kuzey-güney doðrultulu eðimli yamaç bir fay sarplýðýna karþýlýk gelir ki, bu durum kataklastik deformasyonun açýkça görüldüðü ince kesit görüntülerinden de anlaþýlmaktadýr (Þekil 3B). Granodiyoritin ayrýþma hýzýný arttýrmasý yanýnda, kýrýklar plütonu akaçlayan ana akarsular ve yan kollarýnýn akýþ doðrultularýný kontrol eden zayýflýk zonlarýný oluþtururlar. Sahada ölçülen 545 kýrýk ölçümü KB-GD, KD-GB ve K-G yönlerin egemen olduðunu göstermiþtir (Þekil 6). Bu yönler Landsat ETM uydu görüntülerinden saptanan çizgiselliklerin egemen azimutlarý ile uyumludur

6 84 Ahmet Evren ERGÝNAL ve Ahmet ERTEK Þekil 5- Ýnce kuvars damarlarý içeren regolit örtünün tipik bir kesiti (A), ayrýþma bloklarý arasýnda yatay ve yarý yatay eklemler (B), düz erozyon yüzeyi üzerinde sýyrýlmýþ bloklar (C) ve regolit örtüden sýyrýlmýþ yoðun eklem yapýlarý ve ayrýþma bloklarýnýn geliþim örneði (D). ve birçok kancalý ve kafesli akarsu drenajý oluþturmuþtur. golit örtünün yan kollarla birlikte ortamdan süpürülmesini saðlamaktadýr. Sadaðý Deresi'nin ve buna doðudan katýlan yan kollarýn akýþ doðrultularý bu konuda belirgin örnekler sunar. 400 m derinlikte kazýlmýþ olan Sadaðý Kanyonu KB-GD yönlü olan ve Hepbir Tepesi (Þekil 7A) doðusunda yer alan KB-GD yönlü fay tarafýndan kontrol edilmiþtir (Þekil 7A). Sadaðý Deresi'nin boyuna profili anakayanýn fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki deðiþimleri yansýtmakta ve görünür dikliði 300 metre olan Sadaðý Fayý'nýn etkisiyle metagranitte basamaklý bir profil eðrisi ile temsil edilmektedir (Þekil 7B). Doðu-Batý yönlü Sadaðý Fayý (Þekil 7C), akarsuyun derine kazma faaliyetini denetleyerek re- Ortogonal yarýyatay kýrýk sistemleri yaný sýra, yatay eklem takýmlarý 1 metre kalýnlýktaki ayrýþma dilimlerini sýnýrlamaktadýr. Genellikle granitik sahalarda kýrýk geliþimi konusunda kritik bir faktör olarak erozyonal yük hafiflemesinin neden olduðu basýnç rahatlamasý vurgulanmakla birlikte (Gilbert, 1904; Chapman, 1956), bu kýrýklarýn tektonik sýkýþma nedeniyle geliþmesi de olasýdýr (Dale, 1923; Twidale ve diðerleri 1996). Uydu görüntülerinden tanýmlanan kýrýk yönleriyle tutarlý olan ve granodiyorit ile birlikte mermer ve metagranit mostralarýnda da gözlenen sistematik kýrýk yönleri sahada tektonik gerilme alanlarýnýn bir

7 ORHANELÝ PLÜTONU, JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ 85 Þekil 6- Çalýþma sahasýnda ana faylarýn ve kýrýklarýn daðýlýmý (A) ve ölçüm sahalarýnda egemen kýrýk azimutlarýný gösteren gül diyagramlarý (B).

8 86 Ahmet Evren ERGÝNAL ve Ahmet ERTEK Þekil 7- Sadaðý Kanyonu (A), Sadaðý Deresi'nin boyuna profili (B) doðu-batý yönlü Sadaðý Fayý (C) (ön plandaki küçük depresyon Orhaneli Plütonu'nun bir apofizinde geliþmiþtir. Orhaneli Plütonu Sadaðý fay dikliðinin gerisinde kalmaktadýr). göstergesi olabilir. Örneðin mermerden oluþan Hepbir Tepesi'nin zirve düzündeki 8 numaralý ölçüm noktasý belirgin bir KD-GB yönlü kýrýk sistemini göstermektedir ve bu yönelim 12, 16 ve 20 numaralý metagranit mostralarýndakilerle çok benzerdir (Þekil 6 A ve B). Bu yön ayný zamanda granodiyorit yüzleklerinin genel uzanýþýna da tam bir uyum gösterir. diklikleri ile karakterize edilir (Þekil 8 A ve B). Doðu kenarý tipik bir diskordant dokanaða karþýlýk gelir ve bu zon boyunca keskin açýlý ve ýþýnsal dayklar gözlenmektedir. Bu keskin dokanaktan alýnan bir örneðin ince kesitinde kataklastik doku gözlenmiþtir. Bu mikro deformasyon yapýsý plüton kayaçlarýný yan kaya (mermer) ile ayýran bir kuzey-güney yönlü fayýn göstergesi olabilir. Metagranit mostralarýnda çeþitli tektonik gerilmelerin göstergesi olarak çapraz eklemler gözlenmiþtir. Dikmen Tepe'deki benzer kýrýk yönleri (14, 15, 16, 19, ve 20 nolu ölçüm noktalarýnda), kuzeyde Sadaðý Kanyonu yataðý boyunca 1-5 nolu noktalarda ölçülen uzanýþlarla tutarlýdýr. Jeomorfolojik açýdan plütonun merkezi kýsýmlarýnda erozyona dayanýmlý iki tepenin bulunmasý ve doðu ve güney dokanak zonlarý boyunca bulunan çizgisel fay segmentleri plütonun denüdasyon kronolojisi konusunda bazý göstergeler olarak deðerlendirilebilir. Bu tepeler (Dikmen ve Hepbir tepeleri) sýrasýyla metagranit ve mermerden oluþurlar ve plütonun iç kýsýmlarýnda korunmuþlardýr. Hemen hemen ayný yönde (KB-GD) uzanýrlar (Þekil 4 ve 8C). Bloklarýn yükseklikleri sýrasýyla deniz seviyesinden 750 m ve 1000 m'dir. Orijinal denüdasyon tarihi Orhaneli Plütonu ve çevresi, belirgin çatý kalýntýlarý, poligonal þekli ve yan kaya bloklarý ile olan dokanaðý boyunca oldukça eðimli aþýným

9 ORHANELÝ PLÜTONU, JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ 87 Þekil 8. Kocadað Bloðu (A), Eskidaniþment Köyü yakýnýnda granodiyorit üzerinde ince mermer kalýntýsý (B), Dikmen ve Hepbir tepeleri (C) ve Miyosen silisik volkanikleri (D). Dikmen Tepe'den alýnan metagranit örneðinin ince kesit analizine göre kayaç kuvars, ortoklaz, pertit, plajiyoklaz, hornblend, titanit ve apatit minerallerini içerir ve holokristalin porfiritik dokuludur. Bu tepenin granodiyorit ile dokanaðý boyunca alýnan diðer bir örnek ise tipik bir kataklazma gösterir ve birincil mineraller olarak kuvars, plajiyoklaz, ortoklaz ve biyotit içerir. Dikmen Tepe'nin 500 m kuzeydoðusunda yer alan Hepbir Tepe ise kalsit ve opak minerallerden oluþur ve mozayik dokuludur. Ýnce kesitlerde tepenin doðu kenarýnda granodiyoritten alýnan örnekte yine kýsmen geliþmiþ bir kataklastik doku gözlenmiþtir. Benzer mikro deformasyon yapýsý mermer-granodiyorit dokanaðýndaki örneklerde de gözlenmiþtir ki, bu da her iki çatý kalýntýsý tepenin yüzeyleme öncesinde tektonik süreçlere maruz kaldýðýna iþaret etmektedir. Plütonun ilk yüzeyleme yaþý konusunda tek yaklaþým Okay ve diðerleri (1998), tarafýndan öne sürülmüþ, yazarlar batý dokanak zonundaki tüflerin 17.6±0.2 milyon yýllýk izotop yaþlarýna göre plütonun ilk olarak Erken Miyosen'de yüzeylediðini belirtmiþlerdir. Bununla birlikte plütonun kuzeyindeki Alt-Orta Miyosen gölsel çökelleri içinde granodiyorit çakýllarý bulunmamaktadýr. Bu nedenle plütonun ilksel denüdasyon süreci, çatý kayalarýný yöredeki Alt-Orta Miyosen kayaçlarý ile birlikte benzer bir seviyede kesen geniþ aþýným yüzeylerine dayanarak en azýndan Geç Miyosen olmalýdýr. Çevredeki metamorfik kütleler üzerinde izlenen dalgalý planasyon yüzeyinin eþiti Orhaneli granitik düzlüðünde de olmalýdýr. Aradaki yükselti farký seçici erozyonun bir göstergesidir. Sadaðý Kanyonu'nun geliþimi, plüton yüzeyindeki regolit

10 88 Ahmet Evren ERGÝNAL ve Ahmet ERTEK örtünün sýyrýlmasýný kolaylaþtýrmýþ olmalýdýr. Diðer taraftan Sadaðý Deresi kalýn regolit örtünün taþýnmasýný kontrol etmiþ ve evvelce daha yüksek olan bir paleoaþýnma yüzeyini aþýndýrarak günümüzdeki genç ova seviyesini oluþturmuþtur. Kanyonun nispi yaþýný gösterebilecek genç örtü depolarý ise vadi boyunca saptanmamýþtýr. Ayrýþma bloklarý, küreleri ve tünemiþ bloklarýn (tor) yaygýn daðýlýþý aþýným kökeninin güçlü delillerini sunar (Twidale ve Vidal Romani, 2004) ve yüzey altý ayrýþmasýnýn Orhaneli Plütonu'nun denüdasyon sürecinin önemli bir parçasý olduðunu gösterir. Bu þekiller derindeki ayrýþma cephesinin aralýklý olarak ilerlediðinin göstergeleridir. Bununla birlikte bu þekillerde ayrýþma kabuklarýnýn (weathering rinds) saptanmamasý ayrýþma cephesinin derine ilerlemesinde duraklamalarýn olmadýðýný açýklar. Böylece regolitin süpürülme süreci uzun bir geçmiþte gerçekleþmiþ ve bu kalýntý þekiller kalýn regolit örtünün erozyonla sýyrýlmasý sonucunda yüzeye çýkmýþlardýr. Ayrýþma cephesinin yüzeyde gözlenmemesi de sýð yer altý sularýnýn etkisiyle yüzey altý ayrýþmasýnýn devam ettiðini gösterir. Bu nedenle Orhaneli Plütonu için aþýnma/ayrýþma (etching) sürecinin Geç Miyosen' den bugüne devam ettiði belirtilebilir. SONUÇLAR Petrografik analizler, uydu görüntüsü verileri ve arazi gözlemlerine göre aþaðýdaki sonuçlara ulaþýlmýþtýr; Batý dokanak zonunda dasitik tüflerdeki biyotit tanelerinin 17.6±0.2 milyon yýllýk radyometrik yaþý, plütonun ilk yüzeyleme yaþý için bir minimum deðer olabilir. Ancak granodiyorit klastlarý plütonun hemen kuzeyindeki Alt Miyosen yaþlý gölsel çökeller içinde bulunmadýðýndan plütonun Üst Miyosen'den önce geniþ ölçekte yüzeylememiþ olmasý gerekir. Düþük eðimli zirve aþýným düzlüðü seviyeleri birbiriyle ve batý ve doðudaki yan kaya bloklarý ile benzer olan iki Inselberg benzeri tepe muhtemelen çatý kayalarýnýn kalýntýlarýdýr. Bununla birlikte granodiyoritle olan geçiþleri her yerde faylarýn ya da tektonik etkilerin yol açtýðý mikroyapýsal deformasyonlarla temsil edilir. Ayný türden deformasyonlar plüton-yan kaya (doðuda mermer ile) geçiþinde gözlenir ve plüton yerleþimi sýrasýnda ya da sonrasýnda kýrýlgan deformasyonun delillerini oluþturur. Taze kaya mostralarýndan elde edilen kýrýk ölçümleri KB-GD kýrýk yönelimini göstermiþtir. Bu deðer LANDSAT ETM (2000) uydu görüntülerinden tanýmlanan çok sayýdaki çizgiselliklerle birlikte deðerlendirildiðinde ana vektörün olduðu anlaþýlmaktadýr. Böylece, KB-GD, KD-GB ve K-G yönlü çizgiselliklerin çalýþma sahasýnda egemen olduðu sonucu çýmaktadýr. Bu özelikler akarsu drenajýnýn geliþimini kontrol etmesi ve granodiyoritin ayrýþmasýný kolaylaþtýrmasý açýsýndan önemlidir. Ayrýþma bloklarý, küreleri ve tünemiþ bloklar gibi yüzey altý ayrýþma sürecinin eseri olan birçok granitik þekil çalýþma sahasýnda aþýným/ayrýþma kökeninin güçlü delillerini oluþturur. Böylece, Orhaneli Plütonu'nun hýzlý denüdasyonunda yüzeyaltý ayrýþmasý ve ardýndan regolit örtünün erozyonla sýyrýlmasý önemli bir rol oynamýþtýr. Aþýným/ ayrýþma (etching) sürecinin plüton için yüzeyleme dönemi olarak önerilen Geç Miyosen'den bu yana etkili olduðu belirtilebilir. Kýrýk denetimli Sadaðý Deresi ve yan kollarý da regolitin süpürülmesi ve böylece plüton alanýnýn tipik çember þekilli bir çöküntüye dönüþmesine yol açmýþlardýr. KATKI BELÝRTME Ýnce kesit analizleri için Dr Yýldýrým Güngör ve Dr. Sabah Yýlmaz Þahin'e ve yazýnýn ilk nüshalarýndaki eleþtiri ve önerileri için Profesör C.R. Twidale'a (University of Adelaide) teþekkür ederiz. Bu çalýþma Ýstanbul Üniversitesi Araþtýrma Fonu tarafýndan desteklenmiþtir. Proje Numarasý: T/ Yayýna verildiði tarih, 22 Þubat 2008

11 ORHANELÝ PLÜTONU, JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ 89 DEÐÝNÝLEN BELGELER Ataman, G Orhaneli granodiyoritik kütlesinin radyometrik Yaþý (L'age radiometrique du massif granodioritique d'orhaneli). Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, XV (2), Altýnlý, E Orhaneli havzasýnýn jeoloji ve hidrojeoloji incelemesi, Ýstanbul (basýlmamýþ rapor). Bingöl, E., Delaloye, M. ve Ataman, G Granitic intrusions in western Anatolia: A contribution to the geodynamic study of this area. Eclogae Geol. Helv., 75/2, Bürküt, Y Kuzeybatý Anadolu'da yer alan plütonlarýn mukayeseli jenetik etüdü. Ýstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Yayýnlarý No: 272, Ýstanbul. Chapman, C.A The control of jointing by topography. Journal of Geology, 66, Dale, T.N The commercial granites of New England. United States Geological Survey Bulletin, 738, 488 p. Delaloye, M. ve Bingöl, E Granitoids from western and northwestern Anatolia: geochemistry and modelling of geodynamic evolution. International Geology Review, 42, Emre, H Orhaneli Ofiyolitinin Jeolojisi ve Petrolojisi. Doktora Tezi, Ýstanbul Üniversitesi. Ýstanbul, (yayýmlanmamýþ). Ercan, T Batý Anadolu, Trakya ve Ege adalarýndaki Senozoik volkanizmasý, Jeoloji Mühendisliði Dergisi, 9, ,Ergül, E., Akçören, F., Çetin, A., Granit, S. ve Asutay, J Balýkesir-Bandýrma arasýnýn jeolojisi, Tersiyer volkanizmasýnýn petrolojisi ve bölgesel yayýlýmý, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 110, Gilbert, G.K Domes and dome structures of the High Sierra. Geological Society of America Bulletin, 15, Harris, N.B.W., Kelley, S. ve Okay, A.I Postcollision magmatism and tectonics in northwest Turkey. Contrib. Mineral Petrol., 117, Kaaden, V. Der Anadolu'nun kuzeybatýsýnda yer alan metamorfik olaylarla magmatik faaliyetler arasýndaki yaþ münasebetleri, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 52, Loughnan, F.C Chemical Weathering of the Silicate Minerals. Elsevier, New York. Mabbutt, J.A A stripped land surface in eastern Australia. Trans. & Papers Inst. Brit. Geogr., 29, Okay, A.C Orhaneli bölgesi, Mustafa Kemalpaþa bölgesi, Çataldað bölgesine ait izahname 54/2, 54/1, 53/2 paftalarý, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü Rapor No: Ankara (yayýmlanmamýþ). Okay, A.I., Harris, N.B.W. ve Kelley, S.P Exumation of blueschists along a Tethyan suture in northwest Turkey. Tectonophysics, 285, Özkoçak, O Etude geologie de massif ultrabazique D'Orhaneli et de sa proche bordure, Bursa-Turquie. Thise, Fac. Sci. Üniv. Paris (yayýmlanmamýþ). Twidale, C.R The research frontier and beyond: granitic terrains. Geomorphology, 7, ve Bourne, J.A The subsurface initiation of some minor granite landforms. Journal of the Geological Society of Australia, 22, ,Vidal Romani, J.R., Campbell, E.M. ve Centeno, J.D Sheet fractures: response to erosional offloading or tectonic stress? Zeitschrift für Geomorphologie Supplement Band, 106, ve Identification of exposed weathering fronts. Geodynamica Acta, 17/2, Goldish, S.S A study in rock-weathering. Journal of Geology, 46,

12 bos

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

BURSA, ULUDAĞ GÜNEYİNDEKİ TOPUK PLÜTONUNDA GÖYNÜKBELEN BUTONİYERİNİN OLUŞUMU VE GRANİTİK ŞEKİLLER

BURSA, ULUDAĞ GÜNEYİNDEKİ TOPUK PLÜTONUNDA GÖYNÜKBELEN BUTONİYERİNİN OLUŞUMU VE GRANİTİK ŞEKİLLER İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 13, Sayfa 139 150, İstanbul, 2005 Basılı Nüsha ISSN No: 1302 7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305 2128 BURSA, ULUDAĞ GÜNEYİNDEKİ

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011. Burhan ERDOÐAN*, Erhan AKAY** ve Altuð HASÖZBEK***

MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011. Burhan ERDOÐAN*, Erhan AKAY** ve Altuð HASÖZBEK*** MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011 MENDERES MASÝFÝ' NDEKÝ (BATI ANADOLU) GNAYSÝK GRANÝTLERÝN YERLEÞÝM ÖZELLÝKLERÝ VE MASÝFÝN TEKTONÝK EVRÝMÝNDEKÝ YERÝ; YENÝ ARAZÝ BULGULARI VE YAÞ TAYÝNLERÝ Burhan ERDOÐAN*,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ 1965 yazında Jeolog G. Pasquare Çukurköy havalisinin jeolojik etüdünü yapmıştır.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ

PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ MTA Dergisi, 132, 91-99, 2006 PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ Doðan PERÝNÇEK*, Salih SANER** ve Khattab G. Al-Hinai** ÖZ.- Orta

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI A) Porfiri Yataklar 1) Porfiri Cu 2) Porfiri Mo 3) Porfiri Sn B) Skarn Yatakları C) Volkanojenik Masif Sülfit Yatakları D) Kordilleran Damar Tip Yataklar Porfiri Maden

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

JEOLOJİK AÇIDAN MEGA PROJELER

JEOLOJİK AÇIDAN MEGA PROJELER İSTANBUL'UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU 4 JEOLOJİK AÇIDAN MEGA PROJELER 26-27-28 ARALIK 2014 Paleocoğrafya ve Ekoloji Ekonomik Jeoloji Jeoteknik Mühendislik Jeolojisi Hidrojeoloji Jeolojik Miras Kentsel Dönüşüm

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA)

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) Çok evreli kıvrımlanmanın nedenleri 1-Bir çok orojenik zonlarda, kıvrımlar geometrik olarak oldukça karmaşık bir yapı sunar. Çoğu kez bu karmaşıklık daha

Detaylı

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri 30 Aydın ÖZSAN*, Yusuf Kaan KADIOĞLU* * Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü., 06100 Ankara Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri Sulakyurt baraj yeri Ankara

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Fielding ve diğ. 1994, Geology

Fielding ve diğ. 1994, Geology Yükseklik (Km) Yıllık Yağış (m) Güney Fielding ve diğ. 1994, Geology Kuzey Maksimum Yağış Yakın Minimum Rölyef Uzaklık (Km) Amerikan Jeoloji Kurumunun izniyle kullanılmıştır Hızlı Akış Kalınlaşmaya bağlı

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

Torbalý Ovasýnýn Kuzey ve Güney Kesimlerinin Alüvyal Geliþimi ve Doðal Ortam Deðiþmelerine Etkileri

Torbalý Ovasýnýn Kuzey ve Güney Kesimlerinin Alüvyal Geliþimi ve Doðal Ortam Deðiþmelerine Etkileri Torbalý Ovasýnýn Kuzey ve Güney Kesimlerinin Alüvyal Geliþimi ve Doðal Ortam Deðiþmelerine Etkileri Ekoloji 15, 60, 55-64 2006 Serdar VARDAR, Ergün SARIÖZ Celal Bayar Üniversitesi Eðitim Fakültesi, 45900

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ Hakan YAVUZ *, Gürel ÇAM ** GÝRÝÞ Lazer kaynaðý yüksek kaynak hýzý, düþük distorsiyon ve otomasyona çok uygun olma özellikleri dolayýsýyla yapý çeliklerinin kaynak iþlemlerinde

Detaylı

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ Doç. Dr. A. Sami DERMAN TPAO Genel Müdürlüðü Ankara KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ TPAO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 22-26 Nisan, 2004 ANKARA ÖNSÖZ Her meslek kolunda olduðu gibi

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM MTA Dergisi, 132, 101-111, 2006 HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM Gülay SEZERER KURU*, Ýlkay KUÞCU**, Bilge ÞALIÞ***, Erkan YILMAZER****, ve

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROF. DR. ERKAN GÖKAŞAN DOĞA BİLİMLERİ MERKEZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018, İSTANBUL

PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROF. DR. ERKAN GÖKAŞAN DOĞA BİLİMLERİ MERKEZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018, İSTANBUL HRT5207Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROF. DR. ERKAN GÖKAŞAN DOĞA BİLİMLERİ MERKEZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b)

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b) ÇATLAKLAR VE FAYLAR Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar. Çatlak (Diaklaz), yarık, Fay İki kırılma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

Kuzey batı Anadolu da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması

Kuzey batı Anadolu da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması itüdergisi/d mühendislik Cilt:9, Sayı:3, 13-24 Haziran 2010 Kuzey batı Anadolu da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması Seray SÖYLEMEZOĞLU

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ

PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ Hazýrlayanlar: Can Odabaþ - Erkan Yegen - Fýrat Albayrak Tamir-bakým iþleriniz için ara sýra bir kesme takýmýna mý ihtiyaç duyuyorsunuz? Yakýn bir zamanda daha yüksek

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu MAGMATİK KAYAÇLAR Magmanın Oluşumu Taş hamuru veya taş lapası anlamına gelen magma,yer kabuğundaki yükselişleri sırasında meydana gelen olaylarla Magmatik Kayaçlara dönüşür. Magma, ergime sıcaklıkları

Detaylı