ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)"

Transkript

1 FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına giren taşınır malların girişini, zimmetini, çıkışını, göndermesini, muhafazasını yapmak ve yaptırmaktır. II- SORUMLUSU: Ayniyat Saymanı (Birim Sorumlusu) Harcama Yetkilisine () karşı sorumludur Dayanıklı Taşınırlar, 254 taşıtlar, 255 Demirbaşlar gruplarına ait satın alınan taşınırlarda: Teklif ve Onay Belgesi, Fatura, Muayene Raporu, Satınalma belgeleri tamamlandıktan sonra Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi olarak kayıta almak veya Ayniyat Saymanı (Birim Sorumlusu) olarak alınmasını sağlamak. 2. Bağış yoluyla edinilen taşınırlarda: Değer Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen tutanakla Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayıta almak veya alınmasını sağlamak. 3. Satınalınması gereken malzemelerin stok durumları planlama ve satınalma tarafından istenirse vermek, böylece fazla malzeme alınmasını önlemek. 4. Kayıda alınan bütün dayanıklı taşınırları sicil numarası ile barkotlamak veya barkotlanmasını sağlamak. 5. Kayıda alınan Dayanıklı Tanışırlardan birimlerin ihtiyacı için alınanları, hemen o birimlerin mutemetlerine zimmet yaparak vermek, diğer malzemeleri depoya almak, sonradan birimlerin bu malzemelere ihtiyacı doğarsa, istek belgesi karşılığı zimmetleyerek vermek veya verilmesini sağlamak. 6. Kullanım sonucu ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılmasına teknik ve fiziki nedenlerle yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırların, harcama yetkilisinin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirildikten sonra hurdaya ayrılmasına karar verilirse kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile hurdaya ayırmak. Hurdaya ayrılan taşınırları Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek kayıtlardan çıkarmak, HEK e ayrılan bu malzemeler için komisyon tutanağı düzenleyerek, Kurum hurdalığına atılmak üzere Teknik Bakıma veya Biyomedikal ünitesine teslim etmek veya bu işlerin yapılmasını sağlamak. 7. Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince hazırlanan belgeleri, öngörülen tarihlerde Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak. 8. Yıl sonlarında genel sayım yapmak, ayrıca birim mutemetlerinin görevden ayrılmaları halinde, o birimde sayım yaparak yeni mutemede zimmet fişi düzenlemek veya bu işin yapılmasını sağlamak. 9. Sayım sonucunda kayıtsız tesbit edilen sayım fazlası malzemeleri, Değer Tespit Komisyonu (bu komisyon harcama birimi yetkilisinin onayı ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ve işin uzmanı dahil en az üç kişiden oluşur) tarafından belirlenen değer üzerinden hazırlanan tutanağa istinaden Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayıda almak veya alınmasını temin etmek. 10. Giyim-Kuşam istihkakı olan personelin 150 Tüketim grubuna dahil malzeme listelerini hazırlanıp Rektörlük Makamı nın onayından sonra, yapılan giyim-kuşam istihkakını nakit alacakların listelerini tahakkuk ünitesine vermek. Aynî alacaklar için satınalma neticesinde taşınır İşlem Fişi (giriş) düzenleyerek kayıda alıp, personele imza karşılığı vermek. Bu malzemelere ait düzenlenen Komisyon Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek çıkış yapmak. 150 Tüketim malzemeleri grubunu içeren tüm malzemelerin özel bütçeden satınalınmaları halinde Taşınır İşlem Fişi ile giriş yapılarak, ilgili birimlere taşınır İşlem Fişi ile çıkışlarını yapmak veya yapılmasını sağlamak. 11. Döner sermaye işletme müdürlüğünce satın alınan 253, 254, 255 ve 150 grubu malzemelerin Döner sermaye ayniyat saymanlığınca düzenlenen taşınır işlem fişi (çıkış) göndermesi ile taşınır işlem fişlerini (giriş) düzenleyip kayda almak veya gelen fişleri control ederek kayda alınmasını sağlamak. 12. Bir yılı içeren Taşınır Yönetim Hesabını oluşturan 150 Tüketim malzemeleri, 253 Dayanıklı Taşınırlar, 254 taşıtlar Grubu, 255 Demirbaşlar Gruplarına ait taşınırları içeren cetvellerin saymanlıkça hazırlanıp Strateji Daire Başkanlığı nın da onayından sonra birer nüshaları ile hesabı oluşturan diğer belgeleri harcama yetkilisi adına Sayıştay Başkanlığına zamanı içinde göndererek o yılın hesabını kapatmaktır. 13. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında gerekli olan diğer görevleri yapmak. İbrahim POLAT

2 FRB-02 ŞOFÖR I- TEMEL GÖREVLER : Hizmet aracını trafik kurallarına uygun olarak sürekli kullanıma hazır tutmak ve kullanmak. II- SORUMLUSU : Birim Sorumlusuna (Başşoför) karşı sorumludur. III-GÖREVİ: 1. Hastaneye ait hizmet aracını verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanır. 2. Aracın teknik bakım, temizlik ve basit onarımlarını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurur. 3. Personel servisleri (sabah-akşam-gece) düzenli olarak yapar. 4. Vardiyalı personelin, nöbet saatlerine gore transferini yapar. 5. Makam oluruna bağlı olarak il dışı göreve çıkar. 6. Mesai dışı çalışma saatlerinde nöbetçi müdürünün emir ve talimatına uyar. 7. Ambulansla hasta naklini, doktor tarafından doldurulmuş hasta nakil formu ile yapar. 8. Üniversite içi birimlere veya diğer kurumlara gönderilecek evrakların zamanında ve güvenilir bir şekilde yerlerine ulaşmasını sağlar. 9. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin araç ihtiyaçları konusunda, amirlerinin bilgisi ve izni doğrultusunda kulüp yöneticilerine yardımcı olur. 10. Amirlerinin emir ve talimatları doğrultusunda hastane ihtiyaçları ve işlevi için malzeme ve evrak transferi yapar. 11. Hizmet aracının, amacı dışında gereksiz işlerde kullanılmasına, araca ilgisiz kişilerin binmesine izin vermez. 12. Aracın bakımı, muayenesi ve yapılması gereken onarımlarını zamanında, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeden gerçekleştirir. 13. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 14. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 15. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 16. Hizmet aracının öncelikle hastane idari amirlerinin emirleri doğrultusunda kullanılmasını, artan zamanlarda, hastane hizmetlerinde kullanılmasını aksatılmadan planlar. 17. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 18. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

3 FRB-03 SARF VE TEMİZLİK MALZEMELERİ DEPOSU GÖREVLİSİ I- TEMEL GÖREVLER : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği ilkelerine uygun olarak; sarf ve temizlik malzeme depoları ihtiyaçlarını belirlemek, temin edilmesini sağlamak, depolamak, dağıtımını yapmak, dağıtımı yapılan malzemelerin yerinde kullanım denetimini yapmak, eksilen ve alımı yapılması gereken malzemeleri planlamaya bildirmek, depodaki malzemelerin korunması için gereken tedbirleri almak, yasanın ve yönetmeliğin hükümlerine uygun işlem belgeleri düzenlemek ve gerekli hallerde üst yönetime malzeme hareketleri hakkında raporlar sunmak. II- SORUMLUSU: Birim sorumlusuna karşı sorumludur. 1. Stokları azalmış ve kritik kritik seviye düzeyine düşmüş malzemeleri belirler, bunları Planlama bölümüne bildirerek satın alınmasını sağlar. 2. Kabul işleminden sonra devralınan malzemeyi uygun şartlarda depolar. 3. Kesintisiz malzeme akışını sağlamak amacıyla daha öinceki yılların kullanım miktarları ve stok mevcutları değerlendirilerek, birimlerin malzeme talepleriyle bu değerleri eşleştirir. 4. Gelecek yıl/yılların malzeme tespitini yapar. 5. Ekonomik malzeme temini sağlamak amacıyla depo malzemelerinin miktar ve periyotlarını belirleyerek, hastaneye mal oluş fiyatlarının ekonomik olmasına yardımcı olur. 6. Stok yerleşim planına gore ve uygun güvenlik-saklama koşullarında malzemeyi depolar. 7. Malzemeleri özelliklerine ve son kullanma tarihlerine göre raflara dizer. 8. Su baskını, yangın vb. Olaylara karşı gerekli tedbirleri alır. 9. Birimlerin malzeme isteklerini, süreçlere uygun olarak taşınır istek belgesi karşılığında gerekli sorgulama yaparak verir. 10. Taşınır istek belgesi ile çıkışı yapılan malzemelere ait taşınır işlem fişi düzenler ve taşınır istek belgesindeki imzası bulunan (birim sorumlusu) kişiye imzalattırır. 11. İsteği yapılan malzemeler, daha önceki kullanım oranlarıyla karşılaştırılmak suretiyle, şarj ve sarf oranları değerlendirilerek amacına uygun kullanım denetimini yapar. 12. Depodaki malzemelerin, ilk giren ilk çıkar metoduyla çıkışını yapar. 13. Malzemelerin miad kontrollerini yapar, miad süresi içinde tüketilemeyecek malzemeleri ilgili birimlere bildirmek üzere liğe yazılı olarak bildirir. 14. Depoya alınan malzemelerin, sistem kayıtları, irsaliye faturalar vb. evrakları ile tutarlılığını kontrol eder. 15. Ürünlerin depoda, sistemde görünen adetleriyle bulunmasına dikkat eder, sayım fazlası ve eksiklikleri yönetime bildirir. 16. Periyodik envanter çalışmaları yaparak stokların uygunluğunu kontrol eder. 17. Belirli dönemlerde ve ihtiyaca gore depo stok bilgilerini, birimlere çıkılan malzemeleri ve tutarlarını yazılı olarak yönetime bildirir. 18. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 19. Kılık-kıyafet yönetmelik ilkelerine riayet eder. 20. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi, belge ve malzemeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 21. Düzenlenen Taşınır İşlem Fizlerini her ayın ilk beşinci gününe kadar ayniyat saymanlığına teslim eder. 22. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 23. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

4 FRB-04 ACİL VE AMELİYATHANE MALZEME OTOMASYON GÖREVLİSİ I- TEMEL GÖREVLER : Otomasyondan kullanılan malzemelerin hasta vizitine işlenmesini sağlamak. II- SORUMLUSU : Birim sorumlusuna karşı sorumludur. 1. Otomasyon depo stoklarının kontrolü ve merkezi depodan teminini yapar. 2. Miadi yakın malzemelerin miadi dolmadan kullanılmalarını sağlar, bu konuda kullanıcı birimlere gerekli uyarıları yapar, gerekirse satıcı firma ile görüşülerek yeni miadlı malzemelerle değişimlerini sağlar. 3. Deponun düzenli olmasını sağlar, malzemeleri birbirlerine karışmasını önleyecek ve miad kontrolü yapılabilecek şekilde raflara yerleştirir. 4. Gerekli güvenlik tedbirlerini alır, bu konuda eksiklikler varsa birim sorumlusuna bildirir. 5. Hastaya fatura edilebilen malzemeleri hasta vizitine kaydeder. 6. Ameliyat olan hastaların SUT karşılığı kodlarını hasta vizitine kaydeder. 7. Ameliyat ve anestezi formlarını temin eder. 8. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 9. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 10. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 11. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 12. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

5 FRB-05 PLANLAMA BİRİMİ GÖREVLİLERİ I- TEMEL GÖREVLER : Hizmet sunumu sırasında gerekli olan tüm malzemelerin istenilen yerde, yeterli miktarda, uygun zamanda hazır bulundurması esas alınarak; lik tarafından gönderilen alım taleplerinin kurum içi ve kurum dışı fiyat/maliyet analizlerini yaparak alım kararının verilebilmesine yönelik bilgi/belge toplamaktır. II- SORUMLUSU : Birim Sorumlusuna karşı sorumludur. III-GÖREVLERİ: 1. İstenilen malzemelerin fayda/maliyet analizlerini yapar. 2. İstenilen malzemelerin bir önceki alımlarına ilişkin doküman fotokopilerini temin eder. 3. Önceki alım miktarının, ilgili birimlerdeki kullanımları, stokları, istek miktarını kullanımla uyumunu değerlendirir. 4. Piyasadan istenen malzemelerin fiyat araştırması, numune ve katalog çalışmasını yapar. 5. Bölüm/birimlerle isteklerini olgunlaştırmak üzere görüşmeler yapar. 6. Malzemeleri tanımlar (kod, isim, şarj, sarf, demirbaş, vs. olarak nitelendirir. 7. Malzemeleri varsa yasal listelerle eşleştirir.( UBB, Taşınır, Branş, SUT ) 8. İstenen malzemelerin/hizmetlerin yaklaşık maliyetlerini KİK mevzuatına gore hazırlar. 9. Malzeme/hizmetlere ilişkin bölüm veya ilgili birimlerden gelen teknik şartnameleri hazırlar. 10. Acil olarak hastaya reçete edilen ilaç ve malzemelerin satın alım işlemlerini yapar. 19. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 20. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 21. KİK, Kamu Mali Kontrol Yasası, İş Kanunu, BUT/SUT, SGK, Medula prosedürlerine gore işlem yapar. 21. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 22.Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 23.İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

6 FRB-06 KLİNİK/POLİKLİNİK ve TEŞHİS-TEDAVİ ÜNİTESİ SEKRETERLERİ I- TEMEL GÖREVLER : Tetkik ve tedavi için müracaat eden hastaların kabul ve otomasyon kayıtlarını yapmak, bilgilendirmek ve yönlendirmek; taburcu olmasına karar verilen hastaların çıkış işlemlerini mevzuata göre yürütmek, tetkik sonuçlarını rapor etmek ve sahiplerine vermek. II- SORUMLUSU : Birim sorumlusuna karşı sorumludur. III-GÖREVLERİ: 1. Muayene için başvuran hastaları poliklinik sırasına yazar ve giriş işlemlerini yapar. 2. Poliklinik müracaatlarında hastalara yeni dosya açar, eski dosyası varsa Arşivden alımını sağlar. 3. Muayene olan hastaların tetkiklerini otomasyon üzerinden hasta faturalarına şarj eder, tetkik için laboratuar ve/veya teşhis ünitelerine yönlendirme yapar. 4. Hasta raporlarını yazar, takip eder ve sonuçlandırır. 5. Anabilim Dalı Başkanlıklarına gelen resmi yazıların takipini yapar. 6. Yatışına karar verilen hastaların kliniklere yatışı için otomasyon girişini yapar, sarfları bilgisayara işler, taburcu olmasına karar verilen hastaların çıkış işlemlerini mevzuata göre yürütür. 7. Tetkik merkezine gelen hastalara randevu verir, tetkik için hastaları bilgilendirir, tetkik raporlarını yazar, sonuçlanan tetkikleri sahiplerine verir. 8. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 9. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 10.liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 11.Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 12.İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

7 FRB-07 PERSONEL (ÖZLÜK İŞLERİ) MEMURU 1. I- TEMEL GÖREVLER : lik emrinde görevli idari, sağlık ve 4/B sözleşmeli personelin ikinci derece özlük işlerini (Açıktan (yeniden) atama, naklen tayin (ayrılan-başlayan), emekli, istifa, ücretsiz izin, yıllık izin, sağlık izni, sicil raporu tanzimi) yürütmek, yazışmalarını yapmak ve dosyalamak. II- SORUMLUSU : ne karşı sorumludur. III-GÖREVLERİ: 1. Göreve başlayan (açıktan, naklen) personele ait bilgilerin otomasyon (bilgisayar) kayıtlarını yapar, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ilişkin beyannamelerini alır, başlama yazılarını ilgili bölümlere yazar. 2. Emekli olan ve/veya başka kurumlara naklen atanan, ücretsiz izine ayrılan personellerin ilişik kesme ve yazışma işlemlerini yürütür. 3. İdari, sağlık ve 4/B sözleşmeli personelin yıllık izin belgelerini düzenler. 4. Aday memurların adaylık sürelerini takip eder, sicil raporlarını, yemin belgelerini düzenler ve birinci sicil amirine bilgi vererek adaylıklarının kaldırılması için gerekli yazışmaları yapar. 5. 4/B sözleşmeli personelin puantajlarını düzenler ve ilgili birimlere bildirir. 6. İdari, sağlık ve 4/B sözleşmeli personele ait sağlık raporlarını maaş tahakkuk, döner sermaye, maliyet muhasebesi ve Rektörlük Makamına (Personel Dairesi Başkanlığı) bildirir. 7. Personelin yıllık izin ve sağlık izin bitimlerini takip eder, göreve başlamayanları idareye bildirir. 8. Staj başvurularının ve bunlardan stajı kabul görülenlerin yazışmalarını yapar. 9. Personelin yıl sonu sicil raporlarını hazırlayarak birinci sicil amirine sunar, personelin yıl içinde almış olduğu ödül/ceza durumunu sicil amirine bildirir. 10. İdari ve sağlık personelinin Rektörlük Makamından gelen kıdem, derece terfilerini takip eder, bilgisayara kaydererek maaş tahakkuk bidirime bildirir. 11. Görev süresinci gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz.b 12. Kılık-kıyafet yönetmelik ilkelerine riayet eder, 13. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 14. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 15. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

8 FRB-08 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 05/05/2011 REVİZYON TARİHİ 05/05/2011 BİYOMEDİKAL ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI I- TEMEL GÖREVLER: Medikal cihazların bakım-onarım sözleģmelerini hazırlamak, takip etmek, kayıtlarını tutmak; cihazların arızalarını tespit ve tamir etmek, tamir edilemeyenleri yetkili firmasına göndererek onarımlarını sağlamak; garanti kapsamındaki cihazların bakımlarını takip etmek, cihazlarla ilgili eğitim çalıģması yapmak, teknik Ģartname hazırlamasına katkı sağlamak, biyomedikal cihaz teknolojisini takip etmek, cihazlara aksesuar ve yedek parka temin etmek, HEK raporu hazırlamaktır. Biyomedikal Mühendisi, Elektrik-elektronik Mühendisi, Makine Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi veya ilgili alanlardaki teknikerler tarafından oluģturulur. Hastanenin makine-teçhizat ve tıbbi cihazlarının bakım-onarım ve servis hizmetlerinin yürütülmesi ve gerçekleģtirilmesinden sorumludur. Hastane Teknik Hizmetler müdürlüğü ile koordineli çalıģır. II- SORUMLUSU : Birim çalıģanları birim sorumlusuna, Birim Sorumlusu ne karģı sorumludur. III- III- GÖREVLERİ : A- Arızalı Cihazlara Müdahale; 1. Biyomedikal iģ istek formu ile bildirilen arızalı cihazları kayıt Kabul defterine kaydeder. 2. Garanti kapsamında bulunan cihazlar ilgili firmaya bildirilerek firmanın onarım faaliyetlerine nezaret edilir. 3. Garanti kapsamı dıģındaki arızalı cihazlara taģınabilirlik durumuna göre yerinde veya tamir-bakım atölyesinde arıza tespiti yapılır. 4. Arıza tespiti yapılabilen cihazlar tamir edilerek hizmete sunulur, arıza tespiti yapılamayanlar yetkili firma aracılığıyla tamir edilmeye çalıģılır. 5. Tamiri mümkün olmayan cihazlar için HEK raporu hazırlanarak HEK e ayrılması sağlanır. 6. Tamiratı mümkün olup maliyeti yüksek olan cihazların, değerlendirildikten sonra yaptırılmasına veya HEK e ayrılmasına karar vermek. B- Periyodik Bakım ve Kalibrasyon Faaliyetleri; 1. Kullanımı hassas cihazların bakım kayıtları tutularak kullanım sıklığı ve cihazın özelliklerine göre değiģen periyodik zaman dilimlerinde bakımları, garanti kapsamı veya anlaģma dahilindeyse firmalarına yaptırılır, aksi durumda tamiri birimde yapılır. 2. Bakım aģamasında veya kalibrasyon problemi durumunda cihaza uygulanacak kalibrasyon iģlemi yine garanti veya bakım sözleģmesi dahilindeki cihazlar için yetkili firma tarafından, bu kapsamda olmayan cihazların kalibrasyonu ise birimde uygulanır. C- Cihazların Şartnamelerinin Hazırlanması ve uygunluk Kontrolü; 1. Alınacak cihazların kullanıcı sağlık personeli yardımıyla gerekli fonksiyonlarının tespiti ve cihazın gerekli görülen teknik özelliklerinin belirlenmesi ile Ģartnamesi hazırlanır. 2. Cihazların teslimat aģamasında hazır bulunularak, Ģartnamesine uygunluğu tespit edilir. D- Eğitim, Bilgilendirme ve Araştırma Faaliyetleri; 1. Cihazlara iliģkin kullanım ve teknik özellikler hakkında gerekli dokümanlar temin edilerek bilgi sahibi olunur. 2. Bu bilgiler gerekli görüldüğü zaman kullanıcı ve teknik personeli eğitmek amacıyla kullanılır. 3. Cihaz teknolojileri hakındra yapılacak araģtırma faaliyetleri düzenli olarak güncellenir, geliģen ve değiģen teknoloji takip edilir. E- Davranış ve Sorumluluk; 1. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 2. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 3. BaĢhekimliğe ya da kiģilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kiģilerin eline geçmesini önler. 4. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 5. Ġdarece verilen diğer görevleri yapar. Ġbrahim POLAT FerĢat TANRIVERDĠ Hastaneler BaĢmüdürü BaĢhekim

9 FRB-08 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 05/05/2011 REVİZYON TARİHİ 05/05/2011 BİYOMEDİKAL ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI F. Biyomedikal bölümü faaliyet alanı 1. Teknoloji yönetimi a) Envanter ve değer yönetimi b) Stratejik planlama c) Kalite ve güvenlik d) Düzenleme ve standartlara uyumluk e) Eğitim ve öğretim 2. Teknik hizmetler a) Kurulum ve entegrasyon b) Güncelleme c) Test, muayene ve koruyucu bakım d) Tamir 3. Araştırma geliştirme faaliyetleri 4.Planlama a) Cihaz aksesuar ihtiyaçlarını belirlemek b) Birimlerde bulunan cihazların nicel ve nitel analizini yapmak c) Klinik ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji takibi yapmak, plan oluģturmak d) Birimler için satın alınması planlanan cihazların maliyet ve gelecek teknolojiye uygunluğu açısından değerlendirmek. e) Satın alınması planlanan cihazlar için teknik Ģartname hazırlamak. f) Satın alınmıģ cihazların teknik muayenelerini, Ģartnameye uygun montajlarını sağlamak, teknik dokümanlar, üretim standart dokümanlarını ve garanti belgelerini temin etmek. 5. Cihaz veri tabanı hazırlanması a) Cihazların üreticilerin, temsilcilerinin, sözleģme süreli, yedek parçaların, vb. bilgilerini takip edecek bir veri tabanı geliģtirmek. b) Cihazlar için planlanmıģ koruyucu ve düzeltici bakım faaliyetlerinin programlanması ve kayıt altına almak. c) Cihazların arızalarını yerel ağ üzerinden takip edecek program geliģtirmek. d) Cihazlarla ilgili her türlü istatistiği sağlayacak program geliģtirmek. 6. Eğitim a) Cihazların bakım ve montaj iģlemleri hakkında bilgi vermek b) Cihazların kullanımıyla ilgili klinik ve teknik konularda teorik bilgi vermek, pratik geliģtirmek. c) Cihazların garanti ve sözleģmelerinde teknikerlerin rolünü izah etmek. d) Cihaz iģletim yönergelerindeki bakım ve arıza giderme ile ilgili bilgileri tercüme etme becerisini geliģtirmek. e) Cihazların teknik güvenlikleri ile ilgili bilgileri açıklamak. f) Cihazların kullanımı sırasında hasta güvenliği ile ilgili bilgileri izah etmek. g) Cihazların, ömürlerini uzatmak ve yıkıcı arızalardan sakınmak amacıyla, koruyucu ve düzeltici bakım konusunda bilgi vermek. h) Satın alınan cihazların üretici firmaları ya da temsilcileri tarafından verilecek kurslara katılmak. ı) Mühendislik bölümlerinde biyomedikal ile ilgili derslere katılmak Ġbrahim POLAT FerĢat TANRIVERDĠ Hastaneler BaĢmüdürü BaĢhekim

10 FRB-08 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 05/05/2011 REVİZYON TARİHİ 05/05/2011 BİYOMEDİKAL ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI j) Biyomedikal teknolojileri konusunda verilecek seminerlere katılmak. k) Biyomedikal ile ilgili fuar, sergi, çalıģtay, konferans gibi etkinliklere katılmak. l) Hizmet içi eğitim m) Stajyer öğrenci eğitimi 7.Biyomedikal cihaz kalibrasyonu G. Personel yapısı 1. Servet SARIHAN Elektronik Teknikeri Kadrolu Memur 2. Halit SÜLEYMANOĞLU Biyomedikal Cih. Teknikeri Kadrolu Memur 3. Yalçın SARI Elektronik Teknikeri 4B li SözleĢmeli 4. Haluk MUHÇU Otomotiv Teknikeri Firma Elemanı 5. Ġlker ġahġn Elektrik Teknikeri Firma Elemanı 6. Emrah BAYRAKTAR Elektronik Teknisyeni Firma Elemanı 7. Yasemin KAPLAN Sekreter Firma Elemanı H. Personel görev dağılımı 1. Servet SARIHAN Biyomedikal birim sorumlusu Bölümle ilgili idari iģlerin yürütülmesi. ÇalıĢanlara teknik ve bilgi desteği vermek, verdirmek. AR-GE çalıģmaları yapmak, baģka bölümlerin yaptığı çalıģmalara istenildiğinde katkı sağlamak.biyomedikal alanda alternatif çözümler üretmek.ġartname hazırlamak,ģartname hazırlanmasına katkı yapmak. Meslek içi eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamasını sağlamak(biyomedikal alanda.)öğrenci stajları. Birim çalıģanlarına bilgi ve onarım desteği vermek. Cihaz HEK iģlemi için teknik rapor hazırlamak, hazırlatmak. Cihaz bakım onarım anlaģmaları, cihaz bakım onarım hizmet alımı iģlerinin koordinasyonunu sağlamak. vb. 2. Halit SÜLEYMANOĞLU Sterilizasyon grubu, Ameliyathane ekipmanları (Ameliyat masaları, tavan lambaları vb.), Pataloji cihazları, 3. Yalçın SARI Biyolojik sinyal sistemleri (Ekg, Efor, HastabaĢı monitörleri vb.), Anestezi cihazları, Defibrilatörler,Eko, Göz bölümünün cihaz ve ekipmanları, 4. Haluk MUHÇU Cerrahi el aletleri, Pnömatik sistem, Mai askıları, Mikroskoplar, Tansiyon aletleri, 5. Ġlker ġahġn Ventilatörler, Küvözler, Hasta karyolaları, Aspre sistemler, Fizik tedavi cihazları, Filtrasyon sistemleri, TaĢkırma, 6. Emrah BAYRAKTAR Laboratuar ekipmanları(santrfüj, derin dondurucular, oto analizatör, ben mari,etüv, vb.) Radyasyon onkolojisi,kbb ekipmanları, 7. Yasemin KAPLAN Bölüm isteklerini karģılamak ilgili elemanlara iletmek.bölümün sekreterya iģlerini görmek. Ġbrahim POLAT FerĢat TANRIVERDĠ Hastaneler BaĢmüdürü BaĢhekim

11 FRB-09 İÇ MİMAR (YAPI İŞLERİ KONTROL) I- TEMEL GÖREVLER : İnşaatla ilgili mimari proje çizimini yapmak, yaklaşık maliyet çıkarmak, ihale hazırlıklarını yapmak, ihale sonrası inşaat kontrollüğünü yapmak; hastaneye alınması planlanan mobilya mefruşat ve diğer malzemelerin tespit etmek, alım hazırlıklarını yapmak; acil yapılması gereken inşaatla ilgili işleri programlamak, hızlı bir şekilde yapılması için tüm hazırlıkları yapıp işin eksiksiz olarak kabulunü sağlamak. II- SORUMLUSU : e karşı sorumludur. 1. Proje kullanıcılarıyla ön görüşmeleri yapar. 2. Proje eskizlerini yapar, kullanıcıyla paylaşarak kullanıcıların onayı dahilinde projeleri sonlandırır. 3. Projelerle ilgili malzeme seçimini kullanıcılarla birlikte tespit eder. 4. Proje yaklaşık maliyetini çıkarıp ihale doszyalarını hazırlar. 5. İhaleden sonar inşaatın projeye uygun olarak yapılması için inşaat kontrollüğünü yapar. 6. İnşaatın süresi dahilinde tamamlanması, ve geçici kabulünün yapılması, 1 yıl sonrasında kesin kabulünün yapılarak inşaatın idareye teslimini yapar. 7. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 8. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 9. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 10. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 11. İdarece verilen diğer görevleri yapar. 12. Birim personelinin hizmet içi eğitimi, denetlenmesi ve kurallara uyumluluk görevini yürütür. İbrahim POLAT

12 FRB-10 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 04/05/2011 REVİZYON TARİHİ 04/05/2011 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ (BAŞHEMŞİRE) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Hemşirelik Yüksekokulu (4 yıllık) mezunu yada Hemşirelik yönetimi konusunda lisans üstü eğitim görmüş ve tercihen 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip adaylar arasından in önerisi ile 2547 sayılı yasanın amir hükümlerine göre Rektör tarafından atanır. Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne yardımcı olmak üzere Hemşire Hizmetleri Müdür Yardımcısı kadrosuna ihtiyaç duyulan sayıda atama yapılabilir. I- SORUMLUSU :,, e karşı sorumludur. II- GÖREVLERİ : 1- Hastanenin ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak hemşirelik hizmetlerinin 365 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmesi için planlama, yönetim ve organizasyonunu yapar. Bu hizmetlerin denetlenmesi, kayıt altına alınmasını sağlar. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler hazırlar, yürütür. tarafından bu konularda verilen görevleri yürütür. 2- Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, hemşirelerin çalışmaları, sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili liğe yazılı veya sözlü bilgi verir. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar. 3- Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin ilgili mevzuata, meslek ilkelerine ve Kurumun çalışma düzenine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar. 4- Hemşirelik hizmetleriyle alakalı hasta ve çalışan güvenliğine dtönük planlama, uygulama, kontrol ve denetimleri yürütür, sonuçları raporlar ve e sunar. 5- Hemşirelerin hasta hakları ve hasta güvenliği kavramlarına uygun şekilde hizmet vermelerini sağlamak üzere hizmet içi eğitim, uygulama, kontrol ve denetimleri gerçekleştirir. 6- Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve uyumunu sğlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler. Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını sağlar, onaylar ve izler. Göreve yeni başlayan hemşireler iç in uyum eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar. 7- Öğrenci hemşişerelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ve okul yönetimi ile işbirliği içerisinde eğitim sürecini yürütür. 8- Hemşirelerin yer değiştirme, izin, disiplin cezası vb. işlemlerini yürütür. İbrahim POLAT

13 FRB-10 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 04/05/2011 REVİZYON TARİHİ 04/05/2011 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ (BAŞHEMŞİRELİK) 9- Hemşire Hizmetleri Müdürü, supervisor hemşireler, klinik, poliklinik ve diğer birim sorumlusu hemşireler aracılığı ile hemşirelerin çalışma listelerini hazırlar. 10- Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar, protocol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar. 11- Hemşire hizmetlerinin Anabilim Dalı, Bilim Dalı Başkanlıkları ve diğer birim sorumlularıyla koordineli olarak yürütülmesini sağlar. 12- Hastanedeki hemşireleri temsil eder, hemşireler ve hemşirelik hizmetleriyle alakalı komite, konsey, kurul çalışmalarına/toplantılarına katılır. 13- in onayıyla, hemşirelik hizmetleri bağlamında diğer sağlık kurumlarıyla ve yöneticileriyle gereken işbirliğini yürütür. 14- Hemşirelik hizmetleriyle alakalı burada belirtilmeyen diğer görevleri yürütür. 15- Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcıları, sayılan bu görevlerin ifasında Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne yardımcı olurlar ve onun direktiflerini yerine getirirler. İbrahim POLAT

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.07.2013 FATURA İŞLEMLERİ BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.05.2013 GÜVENLİK HİZMETLERİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i: 27.11.2012 TRANSFÜZYON MERKEZİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Transfüzyon Merkezi Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM Biyomedikal

Detaylı

Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ

Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1 - Çağdaş sağlık ve hastane yönetimi ilkeleri doğrultusunda hastanenin, Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile koordinasyon

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları MELTEM EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN MERKEZİ Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi : 07/02/2014 Toplantı Sayısı: 02 Sayfa : 1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvar Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2014.002.0012 - Erciyes Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı