ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)"

Transkript

1 FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına giren taşınır malların girişini, zimmetini, çıkışını, göndermesini, muhafazasını yapmak ve yaptırmaktır. II- SORUMLUSU: Ayniyat Saymanı (Birim Sorumlusu) Harcama Yetkilisine () karşı sorumludur Dayanıklı Taşınırlar, 254 taşıtlar, 255 Demirbaşlar gruplarına ait satın alınan taşınırlarda: Teklif ve Onay Belgesi, Fatura, Muayene Raporu, Satınalma belgeleri tamamlandıktan sonra Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi olarak kayıta almak veya Ayniyat Saymanı (Birim Sorumlusu) olarak alınmasını sağlamak. 2. Bağış yoluyla edinilen taşınırlarda: Değer Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen tutanakla Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayıta almak veya alınmasını sağlamak. 3. Satınalınması gereken malzemelerin stok durumları planlama ve satınalma tarafından istenirse vermek, böylece fazla malzeme alınmasını önlemek. 4. Kayıda alınan bütün dayanıklı taşınırları sicil numarası ile barkotlamak veya barkotlanmasını sağlamak. 5. Kayıda alınan Dayanıklı Tanışırlardan birimlerin ihtiyacı için alınanları, hemen o birimlerin mutemetlerine zimmet yaparak vermek, diğer malzemeleri depoya almak, sonradan birimlerin bu malzemelere ihtiyacı doğarsa, istek belgesi karşılığı zimmetleyerek vermek veya verilmesini sağlamak. 6. Kullanım sonucu ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılmasına teknik ve fiziki nedenlerle yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırların, harcama yetkilisinin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirildikten sonra hurdaya ayrılmasına karar verilirse kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile hurdaya ayırmak. Hurdaya ayrılan taşınırları Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek kayıtlardan çıkarmak, HEK e ayrılan bu malzemeler için komisyon tutanağı düzenleyerek, Kurum hurdalığına atılmak üzere Teknik Bakıma veya Biyomedikal ünitesine teslim etmek veya bu işlerin yapılmasını sağlamak. 7. Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince hazırlanan belgeleri, öngörülen tarihlerde Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak. 8. Yıl sonlarında genel sayım yapmak, ayrıca birim mutemetlerinin görevden ayrılmaları halinde, o birimde sayım yaparak yeni mutemede zimmet fişi düzenlemek veya bu işin yapılmasını sağlamak. 9. Sayım sonucunda kayıtsız tesbit edilen sayım fazlası malzemeleri, Değer Tespit Komisyonu (bu komisyon harcama birimi yetkilisinin onayı ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ve işin uzmanı dahil en az üç kişiden oluşur) tarafından belirlenen değer üzerinden hazırlanan tutanağa istinaden Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayıda almak veya alınmasını temin etmek. 10. Giyim-Kuşam istihkakı olan personelin 150 Tüketim grubuna dahil malzeme listelerini hazırlanıp Rektörlük Makamı nın onayından sonra, yapılan giyim-kuşam istihkakını nakit alacakların listelerini tahakkuk ünitesine vermek. Aynî alacaklar için satınalma neticesinde taşınır İşlem Fişi (giriş) düzenleyerek kayıda alıp, personele imza karşılığı vermek. Bu malzemelere ait düzenlenen Komisyon Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek çıkış yapmak. 150 Tüketim malzemeleri grubunu içeren tüm malzemelerin özel bütçeden satınalınmaları halinde Taşınır İşlem Fişi ile giriş yapılarak, ilgili birimlere taşınır İşlem Fişi ile çıkışlarını yapmak veya yapılmasını sağlamak. 11. Döner sermaye işletme müdürlüğünce satın alınan 253, 254, 255 ve 150 grubu malzemelerin Döner sermaye ayniyat saymanlığınca düzenlenen taşınır işlem fişi (çıkış) göndermesi ile taşınır işlem fişlerini (giriş) düzenleyip kayda almak veya gelen fişleri control ederek kayda alınmasını sağlamak. 12. Bir yılı içeren Taşınır Yönetim Hesabını oluşturan 150 Tüketim malzemeleri, 253 Dayanıklı Taşınırlar, 254 taşıtlar Grubu, 255 Demirbaşlar Gruplarına ait taşınırları içeren cetvellerin saymanlıkça hazırlanıp Strateji Daire Başkanlığı nın da onayından sonra birer nüshaları ile hesabı oluşturan diğer belgeleri harcama yetkilisi adına Sayıştay Başkanlığına zamanı içinde göndererek o yılın hesabını kapatmaktır. 13. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında gerekli olan diğer görevleri yapmak. İbrahim POLAT

2 FRB-02 ŞOFÖR I- TEMEL GÖREVLER : Hizmet aracını trafik kurallarına uygun olarak sürekli kullanıma hazır tutmak ve kullanmak. II- SORUMLUSU : Birim Sorumlusuna (Başşoför) karşı sorumludur. III-GÖREVİ: 1. Hastaneye ait hizmet aracını verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanır. 2. Aracın teknik bakım, temizlik ve basit onarımlarını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurur. 3. Personel servisleri (sabah-akşam-gece) düzenli olarak yapar. 4. Vardiyalı personelin, nöbet saatlerine gore transferini yapar. 5. Makam oluruna bağlı olarak il dışı göreve çıkar. 6. Mesai dışı çalışma saatlerinde nöbetçi müdürünün emir ve talimatına uyar. 7. Ambulansla hasta naklini, doktor tarafından doldurulmuş hasta nakil formu ile yapar. 8. Üniversite içi birimlere veya diğer kurumlara gönderilecek evrakların zamanında ve güvenilir bir şekilde yerlerine ulaşmasını sağlar. 9. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin araç ihtiyaçları konusunda, amirlerinin bilgisi ve izni doğrultusunda kulüp yöneticilerine yardımcı olur. 10. Amirlerinin emir ve talimatları doğrultusunda hastane ihtiyaçları ve işlevi için malzeme ve evrak transferi yapar. 11. Hizmet aracının, amacı dışında gereksiz işlerde kullanılmasına, araca ilgisiz kişilerin binmesine izin vermez. 12. Aracın bakımı, muayenesi ve yapılması gereken onarımlarını zamanında, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeden gerçekleştirir. 13. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 14. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 15. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 16. Hizmet aracının öncelikle hastane idari amirlerinin emirleri doğrultusunda kullanılmasını, artan zamanlarda, hastane hizmetlerinde kullanılmasını aksatılmadan planlar. 17. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 18. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

3 FRB-03 SARF VE TEMİZLİK MALZEMELERİ DEPOSU GÖREVLİSİ I- TEMEL GÖREVLER : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği ilkelerine uygun olarak; sarf ve temizlik malzeme depoları ihtiyaçlarını belirlemek, temin edilmesini sağlamak, depolamak, dağıtımını yapmak, dağıtımı yapılan malzemelerin yerinde kullanım denetimini yapmak, eksilen ve alımı yapılması gereken malzemeleri planlamaya bildirmek, depodaki malzemelerin korunması için gereken tedbirleri almak, yasanın ve yönetmeliğin hükümlerine uygun işlem belgeleri düzenlemek ve gerekli hallerde üst yönetime malzeme hareketleri hakkında raporlar sunmak. II- SORUMLUSU: Birim sorumlusuna karşı sorumludur. 1. Stokları azalmış ve kritik kritik seviye düzeyine düşmüş malzemeleri belirler, bunları Planlama bölümüne bildirerek satın alınmasını sağlar. 2. Kabul işleminden sonra devralınan malzemeyi uygun şartlarda depolar. 3. Kesintisiz malzeme akışını sağlamak amacıyla daha öinceki yılların kullanım miktarları ve stok mevcutları değerlendirilerek, birimlerin malzeme talepleriyle bu değerleri eşleştirir. 4. Gelecek yıl/yılların malzeme tespitini yapar. 5. Ekonomik malzeme temini sağlamak amacıyla depo malzemelerinin miktar ve periyotlarını belirleyerek, hastaneye mal oluş fiyatlarının ekonomik olmasına yardımcı olur. 6. Stok yerleşim planına gore ve uygun güvenlik-saklama koşullarında malzemeyi depolar. 7. Malzemeleri özelliklerine ve son kullanma tarihlerine göre raflara dizer. 8. Su baskını, yangın vb. Olaylara karşı gerekli tedbirleri alır. 9. Birimlerin malzeme isteklerini, süreçlere uygun olarak taşınır istek belgesi karşılığında gerekli sorgulama yaparak verir. 10. Taşınır istek belgesi ile çıkışı yapılan malzemelere ait taşınır işlem fişi düzenler ve taşınır istek belgesindeki imzası bulunan (birim sorumlusu) kişiye imzalattırır. 11. İsteği yapılan malzemeler, daha önceki kullanım oranlarıyla karşılaştırılmak suretiyle, şarj ve sarf oranları değerlendirilerek amacına uygun kullanım denetimini yapar. 12. Depodaki malzemelerin, ilk giren ilk çıkar metoduyla çıkışını yapar. 13. Malzemelerin miad kontrollerini yapar, miad süresi içinde tüketilemeyecek malzemeleri ilgili birimlere bildirmek üzere liğe yazılı olarak bildirir. 14. Depoya alınan malzemelerin, sistem kayıtları, irsaliye faturalar vb. evrakları ile tutarlılığını kontrol eder. 15. Ürünlerin depoda, sistemde görünen adetleriyle bulunmasına dikkat eder, sayım fazlası ve eksiklikleri yönetime bildirir. 16. Periyodik envanter çalışmaları yaparak stokların uygunluğunu kontrol eder. 17. Belirli dönemlerde ve ihtiyaca gore depo stok bilgilerini, birimlere çıkılan malzemeleri ve tutarlarını yazılı olarak yönetime bildirir. 18. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 19. Kılık-kıyafet yönetmelik ilkelerine riayet eder. 20. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi, belge ve malzemeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 21. Düzenlenen Taşınır İşlem Fizlerini her ayın ilk beşinci gününe kadar ayniyat saymanlığına teslim eder. 22. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 23. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

4 FRB-04 ACİL VE AMELİYATHANE MALZEME OTOMASYON GÖREVLİSİ I- TEMEL GÖREVLER : Otomasyondan kullanılan malzemelerin hasta vizitine işlenmesini sağlamak. II- SORUMLUSU : Birim sorumlusuna karşı sorumludur. 1. Otomasyon depo stoklarının kontrolü ve merkezi depodan teminini yapar. 2. Miadi yakın malzemelerin miadi dolmadan kullanılmalarını sağlar, bu konuda kullanıcı birimlere gerekli uyarıları yapar, gerekirse satıcı firma ile görüşülerek yeni miadlı malzemelerle değişimlerini sağlar. 3. Deponun düzenli olmasını sağlar, malzemeleri birbirlerine karışmasını önleyecek ve miad kontrolü yapılabilecek şekilde raflara yerleştirir. 4. Gerekli güvenlik tedbirlerini alır, bu konuda eksiklikler varsa birim sorumlusuna bildirir. 5. Hastaya fatura edilebilen malzemeleri hasta vizitine kaydeder. 6. Ameliyat olan hastaların SUT karşılığı kodlarını hasta vizitine kaydeder. 7. Ameliyat ve anestezi formlarını temin eder. 8. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 9. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 10. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 11. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 12. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

5 FRB-05 PLANLAMA BİRİMİ GÖREVLİLERİ I- TEMEL GÖREVLER : Hizmet sunumu sırasında gerekli olan tüm malzemelerin istenilen yerde, yeterli miktarda, uygun zamanda hazır bulundurması esas alınarak; lik tarafından gönderilen alım taleplerinin kurum içi ve kurum dışı fiyat/maliyet analizlerini yaparak alım kararının verilebilmesine yönelik bilgi/belge toplamaktır. II- SORUMLUSU : Birim Sorumlusuna karşı sorumludur. III-GÖREVLERİ: 1. İstenilen malzemelerin fayda/maliyet analizlerini yapar. 2. İstenilen malzemelerin bir önceki alımlarına ilişkin doküman fotokopilerini temin eder. 3. Önceki alım miktarının, ilgili birimlerdeki kullanımları, stokları, istek miktarını kullanımla uyumunu değerlendirir. 4. Piyasadan istenen malzemelerin fiyat araştırması, numune ve katalog çalışmasını yapar. 5. Bölüm/birimlerle isteklerini olgunlaştırmak üzere görüşmeler yapar. 6. Malzemeleri tanımlar (kod, isim, şarj, sarf, demirbaş, vs. olarak nitelendirir. 7. Malzemeleri varsa yasal listelerle eşleştirir.( UBB, Taşınır, Branş, SUT ) 8. İstenen malzemelerin/hizmetlerin yaklaşık maliyetlerini KİK mevzuatına gore hazırlar. 9. Malzeme/hizmetlere ilişkin bölüm veya ilgili birimlerden gelen teknik şartnameleri hazırlar. 10. Acil olarak hastaya reçete edilen ilaç ve malzemelerin satın alım işlemlerini yapar. 19. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 20. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 21. KİK, Kamu Mali Kontrol Yasası, İş Kanunu, BUT/SUT, SGK, Medula prosedürlerine gore işlem yapar. 21. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 22.Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 23.İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

6 FRB-06 KLİNİK/POLİKLİNİK ve TEŞHİS-TEDAVİ ÜNİTESİ SEKRETERLERİ I- TEMEL GÖREVLER : Tetkik ve tedavi için müracaat eden hastaların kabul ve otomasyon kayıtlarını yapmak, bilgilendirmek ve yönlendirmek; taburcu olmasına karar verilen hastaların çıkış işlemlerini mevzuata göre yürütmek, tetkik sonuçlarını rapor etmek ve sahiplerine vermek. II- SORUMLUSU : Birim sorumlusuna karşı sorumludur. III-GÖREVLERİ: 1. Muayene için başvuran hastaları poliklinik sırasına yazar ve giriş işlemlerini yapar. 2. Poliklinik müracaatlarında hastalara yeni dosya açar, eski dosyası varsa Arşivden alımını sağlar. 3. Muayene olan hastaların tetkiklerini otomasyon üzerinden hasta faturalarına şarj eder, tetkik için laboratuar ve/veya teşhis ünitelerine yönlendirme yapar. 4. Hasta raporlarını yazar, takip eder ve sonuçlandırır. 5. Anabilim Dalı Başkanlıklarına gelen resmi yazıların takipini yapar. 6. Yatışına karar verilen hastaların kliniklere yatışı için otomasyon girişini yapar, sarfları bilgisayara işler, taburcu olmasına karar verilen hastaların çıkış işlemlerini mevzuata göre yürütür. 7. Tetkik merkezine gelen hastalara randevu verir, tetkik için hastaları bilgilendirir, tetkik raporlarını yazar, sonuçlanan tetkikleri sahiplerine verir. 8. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 9. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 10.liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 11.Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 12.İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

7 FRB-07 PERSONEL (ÖZLÜK İŞLERİ) MEMURU 1. I- TEMEL GÖREVLER : lik emrinde görevli idari, sağlık ve 4/B sözleşmeli personelin ikinci derece özlük işlerini (Açıktan (yeniden) atama, naklen tayin (ayrılan-başlayan), emekli, istifa, ücretsiz izin, yıllık izin, sağlık izni, sicil raporu tanzimi) yürütmek, yazışmalarını yapmak ve dosyalamak. II- SORUMLUSU : ne karşı sorumludur. III-GÖREVLERİ: 1. Göreve başlayan (açıktan, naklen) personele ait bilgilerin otomasyon (bilgisayar) kayıtlarını yapar, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ilişkin beyannamelerini alır, başlama yazılarını ilgili bölümlere yazar. 2. Emekli olan ve/veya başka kurumlara naklen atanan, ücretsiz izine ayrılan personellerin ilişik kesme ve yazışma işlemlerini yürütür. 3. İdari, sağlık ve 4/B sözleşmeli personelin yıllık izin belgelerini düzenler. 4. Aday memurların adaylık sürelerini takip eder, sicil raporlarını, yemin belgelerini düzenler ve birinci sicil amirine bilgi vererek adaylıklarının kaldırılması için gerekli yazışmaları yapar. 5. 4/B sözleşmeli personelin puantajlarını düzenler ve ilgili birimlere bildirir. 6. İdari, sağlık ve 4/B sözleşmeli personele ait sağlık raporlarını maaş tahakkuk, döner sermaye, maliyet muhasebesi ve Rektörlük Makamına (Personel Dairesi Başkanlığı) bildirir. 7. Personelin yıllık izin ve sağlık izin bitimlerini takip eder, göreve başlamayanları idareye bildirir. 8. Staj başvurularının ve bunlardan stajı kabul görülenlerin yazışmalarını yapar. 9. Personelin yıl sonu sicil raporlarını hazırlayarak birinci sicil amirine sunar, personelin yıl içinde almış olduğu ödül/ceza durumunu sicil amirine bildirir. 10. İdari ve sağlık personelinin Rektörlük Makamından gelen kıdem, derece terfilerini takip eder, bilgisayara kaydererek maaş tahakkuk bidirime bildirir. 11. Görev süresinci gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz.b 12. Kılık-kıyafet yönetmelik ilkelerine riayet eder, 13. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 14. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 15. İdarece verilen diğer görevleri yapar. İbrahim POLAT

8 FRB-08 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 05/05/2011 REVİZYON TARİHİ 05/05/2011 BİYOMEDİKAL ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI I- TEMEL GÖREVLER: Medikal cihazların bakım-onarım sözleģmelerini hazırlamak, takip etmek, kayıtlarını tutmak; cihazların arızalarını tespit ve tamir etmek, tamir edilemeyenleri yetkili firmasına göndererek onarımlarını sağlamak; garanti kapsamındaki cihazların bakımlarını takip etmek, cihazlarla ilgili eğitim çalıģması yapmak, teknik Ģartname hazırlamasına katkı sağlamak, biyomedikal cihaz teknolojisini takip etmek, cihazlara aksesuar ve yedek parka temin etmek, HEK raporu hazırlamaktır. Biyomedikal Mühendisi, Elektrik-elektronik Mühendisi, Makine Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi veya ilgili alanlardaki teknikerler tarafından oluģturulur. Hastanenin makine-teçhizat ve tıbbi cihazlarının bakım-onarım ve servis hizmetlerinin yürütülmesi ve gerçekleģtirilmesinden sorumludur. Hastane Teknik Hizmetler müdürlüğü ile koordineli çalıģır. II- SORUMLUSU : Birim çalıģanları birim sorumlusuna, Birim Sorumlusu ne karģı sorumludur. III- III- GÖREVLERİ : A- Arızalı Cihazlara Müdahale; 1. Biyomedikal iģ istek formu ile bildirilen arızalı cihazları kayıt Kabul defterine kaydeder. 2. Garanti kapsamında bulunan cihazlar ilgili firmaya bildirilerek firmanın onarım faaliyetlerine nezaret edilir. 3. Garanti kapsamı dıģındaki arızalı cihazlara taģınabilirlik durumuna göre yerinde veya tamir-bakım atölyesinde arıza tespiti yapılır. 4. Arıza tespiti yapılabilen cihazlar tamir edilerek hizmete sunulur, arıza tespiti yapılamayanlar yetkili firma aracılığıyla tamir edilmeye çalıģılır. 5. Tamiri mümkün olmayan cihazlar için HEK raporu hazırlanarak HEK e ayrılması sağlanır. 6. Tamiratı mümkün olup maliyeti yüksek olan cihazların, değerlendirildikten sonra yaptırılmasına veya HEK e ayrılmasına karar vermek. B- Periyodik Bakım ve Kalibrasyon Faaliyetleri; 1. Kullanımı hassas cihazların bakım kayıtları tutularak kullanım sıklığı ve cihazın özelliklerine göre değiģen periyodik zaman dilimlerinde bakımları, garanti kapsamı veya anlaģma dahilindeyse firmalarına yaptırılır, aksi durumda tamiri birimde yapılır. 2. Bakım aģamasında veya kalibrasyon problemi durumunda cihaza uygulanacak kalibrasyon iģlemi yine garanti veya bakım sözleģmesi dahilindeki cihazlar için yetkili firma tarafından, bu kapsamda olmayan cihazların kalibrasyonu ise birimde uygulanır. C- Cihazların Şartnamelerinin Hazırlanması ve uygunluk Kontrolü; 1. Alınacak cihazların kullanıcı sağlık personeli yardımıyla gerekli fonksiyonlarının tespiti ve cihazın gerekli görülen teknik özelliklerinin belirlenmesi ile Ģartnamesi hazırlanır. 2. Cihazların teslimat aģamasında hazır bulunularak, Ģartnamesine uygunluğu tespit edilir. D- Eğitim, Bilgilendirme ve Araştırma Faaliyetleri; 1. Cihazlara iliģkin kullanım ve teknik özellikler hakkında gerekli dokümanlar temin edilerek bilgi sahibi olunur. 2. Bu bilgiler gerekli görüldüğü zaman kullanıcı ve teknik personeli eğitmek amacıyla kullanılır. 3. Cihaz teknolojileri hakındra yapılacak araģtırma faaliyetleri düzenli olarak güncellenir, geliģen ve değiģen teknoloji takip edilir. E- Davranış ve Sorumluluk; 1. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 2. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 3. BaĢhekimliğe ya da kiģilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kiģilerin eline geçmesini önler. 4. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 5. Ġdarece verilen diğer görevleri yapar. Ġbrahim POLAT FerĢat TANRIVERDĠ Hastaneler BaĢmüdürü BaĢhekim

9 FRB-08 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 05/05/2011 REVİZYON TARİHİ 05/05/2011 BİYOMEDİKAL ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI F. Biyomedikal bölümü faaliyet alanı 1. Teknoloji yönetimi a) Envanter ve değer yönetimi b) Stratejik planlama c) Kalite ve güvenlik d) Düzenleme ve standartlara uyumluk e) Eğitim ve öğretim 2. Teknik hizmetler a) Kurulum ve entegrasyon b) Güncelleme c) Test, muayene ve koruyucu bakım d) Tamir 3. Araştırma geliştirme faaliyetleri 4.Planlama a) Cihaz aksesuar ihtiyaçlarını belirlemek b) Birimlerde bulunan cihazların nicel ve nitel analizini yapmak c) Klinik ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji takibi yapmak, plan oluģturmak d) Birimler için satın alınması planlanan cihazların maliyet ve gelecek teknolojiye uygunluğu açısından değerlendirmek. e) Satın alınması planlanan cihazlar için teknik Ģartname hazırlamak. f) Satın alınmıģ cihazların teknik muayenelerini, Ģartnameye uygun montajlarını sağlamak, teknik dokümanlar, üretim standart dokümanlarını ve garanti belgelerini temin etmek. 5. Cihaz veri tabanı hazırlanması a) Cihazların üreticilerin, temsilcilerinin, sözleģme süreli, yedek parçaların, vb. bilgilerini takip edecek bir veri tabanı geliģtirmek. b) Cihazlar için planlanmıģ koruyucu ve düzeltici bakım faaliyetlerinin programlanması ve kayıt altına almak. c) Cihazların arızalarını yerel ağ üzerinden takip edecek program geliģtirmek. d) Cihazlarla ilgili her türlü istatistiği sağlayacak program geliģtirmek. 6. Eğitim a) Cihazların bakım ve montaj iģlemleri hakkında bilgi vermek b) Cihazların kullanımıyla ilgili klinik ve teknik konularda teorik bilgi vermek, pratik geliģtirmek. c) Cihazların garanti ve sözleģmelerinde teknikerlerin rolünü izah etmek. d) Cihaz iģletim yönergelerindeki bakım ve arıza giderme ile ilgili bilgileri tercüme etme becerisini geliģtirmek. e) Cihazların teknik güvenlikleri ile ilgili bilgileri açıklamak. f) Cihazların kullanımı sırasında hasta güvenliği ile ilgili bilgileri izah etmek. g) Cihazların, ömürlerini uzatmak ve yıkıcı arızalardan sakınmak amacıyla, koruyucu ve düzeltici bakım konusunda bilgi vermek. h) Satın alınan cihazların üretici firmaları ya da temsilcileri tarafından verilecek kurslara katılmak. ı) Mühendislik bölümlerinde biyomedikal ile ilgili derslere katılmak Ġbrahim POLAT FerĢat TANRIVERDĠ Hastaneler BaĢmüdürü BaĢhekim

10 FRB-08 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 05/05/2011 REVİZYON TARİHİ 05/05/2011 BİYOMEDİKAL ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI j) Biyomedikal teknolojileri konusunda verilecek seminerlere katılmak. k) Biyomedikal ile ilgili fuar, sergi, çalıģtay, konferans gibi etkinliklere katılmak. l) Hizmet içi eğitim m) Stajyer öğrenci eğitimi 7.Biyomedikal cihaz kalibrasyonu G. Personel yapısı 1. Servet SARIHAN Elektronik Teknikeri Kadrolu Memur 2. Halit SÜLEYMANOĞLU Biyomedikal Cih. Teknikeri Kadrolu Memur 3. Yalçın SARI Elektronik Teknikeri 4B li SözleĢmeli 4. Haluk MUHÇU Otomotiv Teknikeri Firma Elemanı 5. Ġlker ġahġn Elektrik Teknikeri Firma Elemanı 6. Emrah BAYRAKTAR Elektronik Teknisyeni Firma Elemanı 7. Yasemin KAPLAN Sekreter Firma Elemanı H. Personel görev dağılımı 1. Servet SARIHAN Biyomedikal birim sorumlusu Bölümle ilgili idari iģlerin yürütülmesi. ÇalıĢanlara teknik ve bilgi desteği vermek, verdirmek. AR-GE çalıģmaları yapmak, baģka bölümlerin yaptığı çalıģmalara istenildiğinde katkı sağlamak.biyomedikal alanda alternatif çözümler üretmek.ġartname hazırlamak,ģartname hazırlanmasına katkı yapmak. Meslek içi eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamasını sağlamak(biyomedikal alanda.)öğrenci stajları. Birim çalıģanlarına bilgi ve onarım desteği vermek. Cihaz HEK iģlemi için teknik rapor hazırlamak, hazırlatmak. Cihaz bakım onarım anlaģmaları, cihaz bakım onarım hizmet alımı iģlerinin koordinasyonunu sağlamak. vb. 2. Halit SÜLEYMANOĞLU Sterilizasyon grubu, Ameliyathane ekipmanları (Ameliyat masaları, tavan lambaları vb.), Pataloji cihazları, 3. Yalçın SARI Biyolojik sinyal sistemleri (Ekg, Efor, HastabaĢı monitörleri vb.), Anestezi cihazları, Defibrilatörler,Eko, Göz bölümünün cihaz ve ekipmanları, 4. Haluk MUHÇU Cerrahi el aletleri, Pnömatik sistem, Mai askıları, Mikroskoplar, Tansiyon aletleri, 5. Ġlker ġahġn Ventilatörler, Küvözler, Hasta karyolaları, Aspre sistemler, Fizik tedavi cihazları, Filtrasyon sistemleri, TaĢkırma, 6. Emrah BAYRAKTAR Laboratuar ekipmanları(santrfüj, derin dondurucular, oto analizatör, ben mari,etüv, vb.) Radyasyon onkolojisi,kbb ekipmanları, 7. Yasemin KAPLAN Bölüm isteklerini karģılamak ilgili elemanlara iletmek.bölümün sekreterya iģlerini görmek. Ġbrahim POLAT FerĢat TANRIVERDĠ Hastaneler BaĢmüdürü BaĢhekim

11 FRB-09 İÇ MİMAR (YAPI İŞLERİ KONTROL) I- TEMEL GÖREVLER : İnşaatla ilgili mimari proje çizimini yapmak, yaklaşık maliyet çıkarmak, ihale hazırlıklarını yapmak, ihale sonrası inşaat kontrollüğünü yapmak; hastaneye alınması planlanan mobilya mefruşat ve diğer malzemelerin tespit etmek, alım hazırlıklarını yapmak; acil yapılması gereken inşaatla ilgili işleri programlamak, hızlı bir şekilde yapılması için tüm hazırlıkları yapıp işin eksiksiz olarak kabulunü sağlamak. II- SORUMLUSU : e karşı sorumludur. 1. Proje kullanıcılarıyla ön görüşmeleri yapar. 2. Proje eskizlerini yapar, kullanıcıyla paylaşarak kullanıcıların onayı dahilinde projeleri sonlandırır. 3. Projelerle ilgili malzeme seçimini kullanıcılarla birlikte tespit eder. 4. Proje yaklaşık maliyetini çıkarıp ihale doszyalarını hazırlar. 5. İhaleden sonar inşaatın projeye uygun olarak yapılması için inşaat kontrollüğünü yapar. 6. İnşaatın süresi dahilinde tamamlanması, ve geçici kabulünün yapılması, 1 yıl sonrasında kesin kabulünün yapılarak inşaatın idareye teslimini yapar. 7. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmaz. 8. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. 9. liğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler. 10. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında ihtiyaç olan diğer görevleri yapar. 11. İdarece verilen diğer görevleri yapar. 12. Birim personelinin hizmet içi eğitimi, denetlenmesi ve kurallara uyumluluk görevini yürütür. İbrahim POLAT

12 FRB-10 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 04/05/2011 REVİZYON TARİHİ 04/05/2011 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ (BAŞHEMŞİRE) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Hemşirelik Yüksekokulu (4 yıllık) mezunu yada Hemşirelik yönetimi konusunda lisans üstü eğitim görmüş ve tercihen 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip adaylar arasından in önerisi ile 2547 sayılı yasanın amir hükümlerine göre Rektör tarafından atanır. Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne yardımcı olmak üzere Hemşire Hizmetleri Müdür Yardımcısı kadrosuna ihtiyaç duyulan sayıda atama yapılabilir. I- SORUMLUSU :,, e karşı sorumludur. II- GÖREVLERİ : 1- Hastanenin ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak hemşirelik hizmetlerinin 365 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmesi için planlama, yönetim ve organizasyonunu yapar. Bu hizmetlerin denetlenmesi, kayıt altına alınmasını sağlar. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler hazırlar, yürütür. tarafından bu konularda verilen görevleri yürütür. 2- Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, hemşirelerin çalışmaları, sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili liğe yazılı veya sözlü bilgi verir. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar. 3- Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin ilgili mevzuata, meslek ilkelerine ve Kurumun çalışma düzenine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar. 4- Hemşirelik hizmetleriyle alakalı hasta ve çalışan güvenliğine dtönük planlama, uygulama, kontrol ve denetimleri yürütür, sonuçları raporlar ve e sunar. 5- Hemşirelerin hasta hakları ve hasta güvenliği kavramlarına uygun şekilde hizmet vermelerini sağlamak üzere hizmet içi eğitim, uygulama, kontrol ve denetimleri gerçekleştirir. 6- Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve uyumunu sğlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler. Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını sağlar, onaylar ve izler. Göreve yeni başlayan hemşireler iç in uyum eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar. 7- Öğrenci hemşişerelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ve okul yönetimi ile işbirliği içerisinde eğitim sürecini yürütür. 8- Hemşirelerin yer değiştirme, izin, disiplin cezası vb. işlemlerini yürütür. İbrahim POLAT

13 FRB-10 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 04/05/2011 REVİZYON TARİHİ 04/05/2011 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ (BAŞHEMŞİRELİK) 9- Hemşire Hizmetleri Müdürü, supervisor hemşireler, klinik, poliklinik ve diğer birim sorumlusu hemşireler aracılığı ile hemşirelerin çalışma listelerini hazırlar. 10- Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar, protocol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar. 11- Hemşire hizmetlerinin Anabilim Dalı, Bilim Dalı Başkanlıkları ve diğer birim sorumlularıyla koordineli olarak yürütülmesini sağlar. 12- Hastanedeki hemşireleri temsil eder, hemşireler ve hemşirelik hizmetleriyle alakalı komite, konsey, kurul çalışmalarına/toplantılarına katılır. 13- in onayıyla, hemşirelik hizmetleri bağlamında diğer sağlık kurumlarıyla ve yöneticileriyle gereken işbirliğini yürütür. 14- Hemşirelik hizmetleriyle alakalı burada belirtilmeyen diğer görevleri yürütür. 15- Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcıları, sayılan bu görevlerin ifasında Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne yardımcı olurlar ve onun direktiflerini yerine getirirler. İbrahim POLAT

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ a) Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, birimler

Detaylı