Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek uygulamalar Nokia N95-1"

Transkript

1 Ek uygulamalar Nokia N95-1

2 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar bulunmaktadýr. GARANTÝ DIÞI Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz geliþtirici uygulamalarýnýn telif haklarý veya fikri mülkiyet haklarý Nokia'ya ait deðildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliþkin son kullanýcý desteðiyle veya uygulamalarýn çalýþmasýyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkýnda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diðer þahýslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR TÜRDE GARANTÝ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE OLDUKLARI GÝBÝ SAÐLANMIÞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESÝNÝZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAÐLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABÝLÝRLÝK VEYA BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DÝÐER ÜRETÝCÝLERE AÝT PATENTLERÝ, TELÝF HAKLARINI, TÝCARÝ MARKALARI VEYA DÝÐER HAKLARI ÝHLAL ETMEYECEÐÝ KONULARINDAKÝ GARANTÝLER DE DAHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOÞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTÝ VERMEMEKTE OLDUÐUNU KABUL ETMEKTESÝNÝZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ OLDUÐU GÝBÝ SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BÝR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR. Bazý ürünlerin ve uygulamalarýnýn ve servislerinin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýn. Bazý iþlemler ve özellikler SIM karta ve/veya þebekeye baðlýdýr, MMS'ye baðlýdýr veya cihazlarýn uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrýca ücretlendirilebilir Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N95, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ, HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BASKI 1 TR

3 Ýçindekiler Giriþ...4 Þebeke servisleri... 4 Destek... 5 Galeri...6 Çevrimiçi Baský... 6 Çevrimiçi paylaþma... 7 Mobile Search Mobile Search uygulamasýný kullanma...10 Daha fazla bilgi...10 Ýndirme Ýndirme...11 Sohbet Sohbet ayarlarýný alma...13 Bir sohbet sunucusuna baðlanma...13 Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme...13 Sohbet gruplarýný ve kullanýcýlarýný bulma...14 Sohbet gruplarýna katýlma...14 Sohbet...15 Oturum görüntüleme ve baþlatma...15 Sohbet kartvizitleri...16 Sohbet sunucusu ayarlarý...16 Araçlar...17 Ýnternet aramalarý...17 Bas-konuþ...20 Settings wizard...24 PC'niz için...27 Home Media Server...27 Nokia Nseries PC Suite...28

4 Giriþ Giriþ Model numarasý: Nokia N95-1 Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. Nokia N95 güçlü ve akýllý bir multimedya cihazýdýr. Nokia N95 ile daha fazlasýný yapmanýza yardýmcý olmak için Nokia ve diðer yazýlým geliþtiricileri tarafýndan saðlanan çeþitli uygulamalar vardýr. Saðlanan uygulamalarýn bazýlarý cihazýn hafýzasýnda, bazýlarý ise cihazla birlikte gelen DVD-ROM dadýr. Bazý uygulamalarý kullanmak için, ilgili lisans koþullarýný kabul etmeniz gerekir. Bu belgede, uygulamanýn cihazýn hafýzasýnda mý ( ), DVD-ROM'da mý ( ) bulunduðu simgelerle belirtilmiþtir. Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn. DVD-ROM da bulunan uygulamalarý kullanabilmek için önce bunlarý uyumlu bir PC ye yüklemelisiniz. Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir. Cihazýnýzda önceden yüklenmiþ yer imleri ve diðer þahýslara ait internet sitesi baðlantýlarý olabilir. Ayrýca üçüncü taraf sitelerine cihazýnýzdan eriþebilirsiniz. Diðer þahýslara ait sitelerin Nokia ile baðlantýsý olmayýp Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadýr. Bu gibi sitelere eriþmek isterseniz, güvenlik ve içerikle ilgili önceden önlemler almalýsýnýz. Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Çoðu özellik, özel þebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her þebekede bulunmaz; diðer þebekeler þebeke servislerini kullanmadan önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýzý gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz, ilgili talimatlarý verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. 4

5 Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Cihazýnýzda ayrýca menü isimleri, menü sýrasý ve simgelerde deðiþiklikler gibi özel yapýlandýrma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Giriþ Destek Diðer yazýlým geliþtiricilerinin saðladýðý uygulamalar, söz konusu geliþtiriciler tarafýndan desteklenir. Bir uygulamada sorunlarla karþýlaþýrsanýz, ilgili web sitesinden destek alýn. Bu kýlavuzdaki her uygulamanýn sonunda bulunan web baðlantýlarýna bakýn. 5

6 Galeri Galeri Çevrimiçi Baský Çevrimiçi baský ile görüntülerinizin baskýlarýný çevrimiçi olarak doðrudan evinize gönderilmek veya bir maðazadan teslim almak üzere sipariþ edebilirsiniz. Seçilen resim ile farklý ürünleri de sipariþ edebilirsiniz. Edinebileceðiniz ürünler servis saðlayýcýya baðlýdýr. Çevrimiçi baský uygulamasýný kullanabilmek için, en az bir adet baský servisi yapýlandýrma dosyasý yüklemeniz gerekir. Bu dosyalar Çevrimiçi baský desteði veren baský servis saðlayýcýlarýndan edinilebilir. Görüntülerinizi servise gönderme için veri maliyetleri ücretlendirilebilir. Yurtdýþýnda dolaþýrken resimleri yüklemek üzere göndermek için ana þebeke operatatörünüz veri maliyetlerini artýrabilir. Dolaþým ile ilgili daha fazla bilgi için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. Baský sipariþi verme Yalnýzca.jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. tuþuna basýn ve Galeri > Grnt ve video seçeneðini belirleyin. 1 Bir veya daha çok fotoðraf seçin ve Seçenek > Bas > Baský sipariþi ver seçeneðini belirleyin. 2 Listeden bir servis saðlayýcý seçin. 3 Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Aç Servis saðlayýcýya baðlantýyý baþlatmak için kullanýlýr. Kaldýr Servis saðlayýcýyý listeden kaldýrmak için kullanýlýr. Varsay. eriþim nokt. kullanýlacak internet eriþim noktasýný seçmeyi saðlar. Ýþlem Kaydý Önceki sipariþlere ait bilgileri görüntüler. 4 Servis saðlayýcý tek bir maðaza ise, servis saðlayýcýya baðlandýktan sonra görüntü önizleme görünümü Galeri öðesinde seçtiðiniz görüntüleri gösterir. Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Ön izleme Baský sipariþi verilmeden önce resimleri görüntüler. Fotoðraflarý görüntülemek için yukarý veya aþaðý ilerleyin. Þimdi sipariþ ver Sipariþinizi iletir. Ürün sipariþini deðiþtir Ürün bilgileri ve seçilen görüntülerin kopya sayýsý deðiþtirilir. Ürün sipariþi görünümünde sipariþ etmek istediðiniz ürünü ve ürünün türünü seçebilirsiniz. Kullanabileceðiniz seçenekler ve ürünler servis saðlayýcýya baðlýdýr. Diðer resimlerin resim bilgilerini görmek ve deðiþtirmek için sola veya saða gidin. 6

7 Müþteri bilgi. deðiþtir Müþteri ve sipariþ bilgilerini deðiþtirmek için kullanýlýr. Görüntü ekle Sipariþinize baþka görüntüler eklemek için kullanýlýr. Görüntüyü kaldýr Görüntüleri sipariþinizden çýkarmak için kullanýlýr. 5 Sunulan servis perakende grup servisi ise, servis saðlayýcýya baðlandýktan sonra baskýlarýnýzý almak istediðiniz maðazayý seçmeniz gerekir. Görüntü önizleme görünümü, Galeri öðesinde seçtiðiniz görüntüleri gösterir. Servis saðlayýcýya baðlý olarak, maðaza tarama ve arama, farklý arama ölçütleri ile yapýlabilir. Seçili maðazanýn açýlýþ saatleri gibi ayrýntýlarý kontrol etmek için Seçenek > Bilgi seçeneðini belirleyin (servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýyorsa). Tercih ettiðiniz satýn alma noktasýna gidin ve kaydýrma tuþuna basýn. Görüntüleri sipariþ vermeden önce önizleyebilir, görüntü ayrýntýlarýný veya müþteri bilgilerini deðiþtirebilir veya sipariþe görüntü ekleyebilir ya da çýkarabilirsiniz. Baskýlarý sipariþ etmek için Seçenek > Þimdi sipariþ ver seçeneðini belirleyin. Tamamlanmayan sipariþleri taslak olarak kaydedebilirsiniz. Bir dahaki sefere Çevrimiçi baský seçeneðini kullanýþýnýzda taslak açýlýr. Çevrimiçi paylaþma Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya web deki diðer uyumlu çevrimiçi paylaþým servislerindeki fotoðraflarýnýzý ve video kliplerinizi paylaþabilirsiniz. Karþýya içerik yükleyebilir, bitmemiþ gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriðini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis saðlayýcýya baðlýdýr. Baþlangýç Bir çevrimiçi görüntü paylaþým servis saðlayýcýyla servise abone olmanýz gerekir. Genellikle servis saðlayýcýnýn web sayfasýnda servise abone olabilirsiniz. Servise abone olmayla ilgili ayrýntýlar için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Uyumlu servis saðlayýcýlar hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin. Çevrimiçi paylaþým uygulamasýnda servisi ilk defa açtýðýnýzda, yeni bir hesap oluþturmanýz ve bunun için bir kullanýcý ismi ve þifre belirlemeniz istenir. Hesap ayarlarýna daha sonra eriþmek için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin. Galeri 7

8 Galeri Dosyalarý karþýya yükleme tuþuna basýn, Galeri > Grnt ve video seçeneðini belirleyin, karþýya yüklemek istediðiniz dosyalarý seçin ve Seçenek > Gönder > Web'e gönder. seçeneðini belirleyin. Ayrýca çevrimiçi servislere ana kameradan eriþebilirsiniz. Servis seç seçeneðinde servis için yeni bir hesap oluþturmak üzere, Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneðini belirleyin veya servis listesinde Yeni oluþtur servis simgesini seçin. Çevrimdýþý yeni bir hesap oluþturduysanýz veya bir hesap veya servisin ayarlarýný uyumlu bir PC deki bir web tarayýcýsý yoluyla deðiþtirdiyseniz, cihazýnýzdaki servisler listesini güncelleþtirmek için Seçenek > Servisleri al seçeneðini belirleyin. Bir servisi seçmek için kaydýrma tuþuna basýn. Servisi seçtiðinizde, seçili fotoðraflar ve videolar düzenleme durumunda görüntülenir. Dosyalarý açabilir ve görüntüleyebilir, yeniden düzenleyebilir, dosyalara metin ekleyebilir veya yeni dosya ekleyebilirsiniz. Web e yükleme iþlemini iptal etmek ve oluþturulan gönderiyi taslak olarak kaydetmek için Geri > Taslak olarak kaydet seçeneðini belirleyin. Yükleme zaten baþlamýþsa, Ýptal > Taslak olarak kaydet seçeneðini belirleyin. Servise baðlanmak ve dosyalarý web e yüklemek için, Seçenek > Web'e gönder seçeneðini belirleyin veya arama tuþuna basýn. Çevrimiçi servisi açma Çevrimiçi servise yüklenen fotoðraflarý ve videolarý görüntülemek, cihazýnýzdaki kayýtlarý taslak olarak kaydetmek ve göndermek için Grnt ve video > Seçenek > Çevrimiçi servisi aç seçeneðini belirleyin. Çevrimdýþý yeni bir hesap oluþturursanýz veya bir hesap veya servisin ayarlarýný uyumlu bir PC deki bir web tarayýcýsý yoluyla deðiþtirirseniz, cihazýnýzdaki servisler listesini güncelleþtirmek için Seçenek > Servisleri al seçeneðini belirleyin. Listeden bir servis seçin. Bir servisi açtýktan sonra aþaðýdakiler arasýnda seçim yapýn: Web tarayýcýsýnda aç Seçili servise baðlanmak ve karþýya yüklenen ve taslak olarak kaydedilen albümleri web tarayýcýsýnda görüntülemek için kullanýlýr. Görünüm servis saðlayýcýya göre deðiþebilir. Taslaklar Taslak kayýtlarýný görüntülemek, düzenlemek ve web e yüklemek için kullanýlýr. Son gönderilenler Cihazýnýz yoluyla oluþturulan son 20 kaydý görüntülemek için kullanýlýr. Yeni kayýt Yeni bir kayýt oluþturmak için kullanýlýr. Kullanabileceðiniz seçenekler servis saðlayýcýya baðlýdýr. 8

9 Çevrimiçi paylaþým ayarlarý Ayarlarý düzenlemek için Çvrmç paylaþým içinde Çevrimiçi servisi aç > Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz ayara giderek kaydýrma tuþuna basýn. Hesaplarým Hesaplarým klasöründe yeni hesaplar oluþturabilir veya mevcut hesaplarý düzenleyebilirsiniz. Yeni hesap oluþturmak için Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneðini belirleyin. Mevcut bir hesabý düzenlemek için bir hesap seçin ve Seçenek > Düzenle seçeneðini belirleyin. Aþaðýdaki seçenekler arasýndan seçim yapýn: Hesap ismi Hesap için istenilen adý girmek için kullanýlýr. Servis saðlayýcý Kullanmak istediðiniz servis saðlayýcýyý seçmek için kullanýlýr. Mevcut bir hesabýn servis saðlayýcýsýný deðiþtiremezsiniz; yeni servis saðlayýcý için yeni bir hesap oluþturmanýz gerekir. Hesaplarým klasöründeki bir hesabý silerseniz, servis için gönderilen öðeler de dahil olmak üzere hesapla ilgili servisler de cihazýnýzdan silinir. Kullanýcý ismi ve Þifre Çevrimiçi servise kaydolduðunuzda oluþturduðunuz kullanýcý ismini ve þifreyi girmek için kullanýlýr. Grnt gönderme boyutu Fotoðraflarýn servise yükleneceði boyutu seçmek için kullanýlýr. Uygulama ayarlarý Grnt boyutunu göster Fotoðraflarýn cihazýnýzýn ekranýnda görüntüleneceði boyutu seçmek için kullanýlýr. Bu ayar, karþýya yüklenen görüntünün boyutunu etkilemez. Metin boyutunu göster Yazacaðýnýz metnin yazý tipi boyutunu seçmek için kullanýlýr. Geliþmiþ ayarlar Varsay. eriþim nokt. Çevrimiçi servise baðlanmak için kullanýlan eriþim noktasýný deðiþtirmek üzere istediðiniz eriþim noktasýný seçin. Servis saðlayýcýlar Srvs saðlayýcýlar Servis saðlayýcý ayarlarýný görüntülemek veya düzenlemek, yeni bir servis saðlayýcý eklemek veya bir servis saðlayýcýnýn ayrýntýlarýný görüntülemek için kullanýlýr. Servis saðlayýcýyý deðiþtirirseniz, önceki servis saðlayýcýya ait tüm hesap bilgileri kaybolur. Önceden tanýmlý servis saðlayýcýlarýn ayarlarýný deðiþtiremezsiniz. Galeri 9

10 Mobile Search Mobile Search Arama motorlarýna eriþmek ve yerel servisler, web siteleri, görüntüler ve mobil içerik bulup baðlanmak için Mobile Search uygulamasýný kullanýn. Uygulamayý, yerel lokantalar ve maðazalar bulmak, aramak ve konumlarýný belirlemede size yardýmcý olmak üzere geliþmiþ haritalama teknolojisini kullanmak için kullanabilirsiniz. Mobile Search uygulamasýný kullanma tuþuna basýn ve Arama seçeneðini belirleyin. Mobile Search uygulamasýný açtýðýnýzda kategori listesi görüntülenir. Bir kategori seçin (örneðin, görüntüler) ve arama alanýna metninizi girin. Arama seçeneðini belirleyin. Arama sonuçlarý ekranda gösterilir. Daha fazla bilgi Uygulama hakkýnda ek yardým ve talimatlar için, Seçenek > Yardým seçeneðini belirleyin. Uygulama hakkýnda daha fazla bilgi için ayrýca adresini ziyaret edin. 10

11 Ýndirme Ýndirme Ýndirme ile, Nokia N95 cihazýnýzla çalýþan içerik, servis ve uygulamalarý keþfedebilir, önizlemelerini yapabilir, satýn alabilir, indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlar, zil sesleri, duvar kaðýtlarý, uygulamalar ve çok daha fazlasýna kolayca eriþilebilir. Farklý servis saðlayýcýlar tarafýndan saðlanan öðeler kataloglar ve klasörler altýnda kategorize edilmiþlerdir. Edinebileceðiniz içerik servis saðlayýcýnýza baðlýdýr. tuþuna basýn ve Ýndirme seçeneðini belirleyin. Ýndirme, en güncel katalog içeriðine eriþmek için þebeke servislerinizi kullanýr. Ýndirme ile kullanabileceðiniz ek öðeler hakkýnda bilgi için servis saðlayýcýnýza veya öðenin tedarikçisi ya da üreticisine baþvurun. Ýndirme devam eden güncelleþtirmeleri alýr ve size servis saðlayýcýnýzýn cihazýnýz için sunduðu en son içeriði sunar. Ýndirme içeriðini el ile güncelleþtirmek için Seçenek > Listeyi yenile seçeneðini belirleyin. Listedeki bir klasörü veya kataloðu gizlemek, örneðin yalnýzca sýkça kullandýðýnýz öðeleri görüntülemek için Seçenek > Gizle seçeneðini belirleyin. Gizlenmiþ olan tüm öðeleri tekrar görünür hale getirmek için, Seçenek > Tümünü göster seçeneðini belirleyin. Ana görünümde, klasörde veya katalogda seçili olan bir öðeyi satýn almak için, Seçenek > Satýn al seçeneðini belirleyin. Öðenin sürümünü seçebileceðiniz ve fiyat bilgisini görebileceðiniz bir alt menü açýlýr. Mevcut seçenekler servis saðlayýcýnýza baðlýdýr. Ücretsiz olan bir öðeyi indirmek için, Seçenek > Al seçeneðini belirleyin. Ýndirme Ayarlarý Bu uygulama, cihazýnýzý servis saðlayýcýnýzýn ve diðer kullanýlabilir kanallarýn saðladýðý en yeni içerikle güncelleþtirir. Ayarlarý deðiþtirmek için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakilerden birini seçin: Eriþim noktasý Servis saðlayýcýnýn sunucusuna baðlanmak için hangi eriþim noktasýnýn kullanýlacaðýný seçmek ve cihazýn her kullanýmýnýzda eriþim noktasýný sorup sormayacaðýný belirlemek için kullanýlýr. Otomatik aç Ýndirmeden sonra içeriði veya uygulamayý otomatik olarak açmak için Evet seçeneðini belirleyin. Ýndirme 11

12 Ýndirme Ön izleme onayý Ýçeriðin veya uygulamanýn önizlemesini otomatik olarak indirmek için Hayýr seçeneðini belirleyin. Önizleme indirilmeden önce her seferinde size sorulmasý için Evet seçeneðini belirleyin. Satýn alma onayý Ýçerik veya uygulama satýn alýnmadan önce sizden onay istenmesi için Evet seçeneðini belirleyin. Satýn alma iþleminin Satýn al seçeneðini belirledikten hemen sonra baþlamasý için Hayýr seçeneðini belirleyin. Ayarlarý tamamladýktan sonra Geri seçeneðini belirleyin. Ek programlar Web tarayýcý ek programlarý destekler (þebeke servisi). Ek programlar, cihazýnýza multimedya, haber bültenleri ve diðer bilgileri (örneðin, hava durumu raporlarý) saðlayan küçük boyutlu, indirilebilir web uygulamalarýdýr. Yüklenen bilgi uygulamalarý, Uygulamalar klasöründe ayrý uygulamalar olarak görünür. Ek programlarý, Ýndirme uygulamasýný kullanarak veya web den indirebilirsiniz. Ek programlar için kullanýlan varsayýlan eriþim noktasý web tarayýcýdakiyle aynýdýr. Bazý ek programlar artalanda etkin olduðunda cihazýnýzdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir. 12

13 Sohbet tuþuna basýn ve Uygulamalar > Medya > Sohbet seçeneðini belirleyin. Sohbet (þebeke servisi), diðer sohbet kullanýcýlarýyla sohbet etmenize ve çeþitli konulardaki tartýþma forumlarýna (Sohbet gruplarý) katýlmanýza olanak saðlar. Farklý servis saðlayýcýlar, bir sohbet servisine kayýt olduktan sonra baðlanabileceðiniz uyumlu sohbet sunucularý barýndýrýlar. Servis saðlayýcýlar, özellikleri desteklemede farklýlýk gösterebilir. Bir sohbet kullanýcýsý ile oturum baþlatmak veya oturumu devam ettirmek için Oturumlar seçeneðini; sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu oluþturmak, düzenlemek veya görüntülemek için Sohbet kartviz. seçeneðini; birden fazla sohbet kullanýcýsý ile grup oturumu baþlatmak veya oturumu devam ettirmek için Sohbet gruplarý seçeneðini; kaydettiðiniz önceki sohbet oturumunu görüntülemek içinse Kayýtlý sohbtlr. seçeneðini belirleyin. Sohbet ayarlarýný alma Kullanmak istediðiniz servise eriþmek için ayarlarý kaydetmelisiniz. Ayarlarý, sohbet servisi veren servis saðlayýcýdan gelecek özel bir kýsa mesajla alabilirsiniz. Ayarlarý, el ile de girebilirsiniz. Bkz. Sohbet sunucusu ayarlarý, s. 16. Bir sohbet sunucusuna baðlanma 1 Kullanýmdaki bir sohbet sunucusuna baðlanmak için, Sohbet i açýp Seçenek > Gir seçeneðini belirleyin. Kullanýmdaki sohbet sunucusunu deðiþtirmek ve yeni sohbet sunucularý kaydetmek için bkz. Sohbet sunucusu ayarlarý, s Oturum açmak için kullanýcý kimliðinizi ve þifrenizi girip tuþuna basýn. Sohbet sunucusu için gerekli olan kullanýcý kimliði ve þifresini servis saðlayýcýnýzdan alýrsýnýz. 3 Oturumu kapatmak için Seçenek > Baðlantýdan çýk seçeneðini belirleyin. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme Seçenek > Ayarlar > Sohbet ayarlarý ve aþaðýdakileri seçin: Ekran ismini kullan (yalnýzca sunucu sohbet gruplarýný destekliyorsa gösterilir) Bir takma ad girmek için, Evet seçeneðini belirleyin. Sohbet 13

14 Sohbet Uygnlk. durumumu gös. Diðerlerinin sizin çevrimiçi olup olmadýðýnýzý görmelerine izin vermek için Herkese seçeneðini belirleyin. Mesajlara izin ver Herkesin mesaj göndermesine izin vermek için Tümü seçeneðini belirleyin. Davetlere izin ver Yalnýzca kendi sohbet kiþilerinizden davetiye gelmesine izin vermek için Sadece Sohbet rehb. seçeneðini belirleyin. Sohbet davetiyeleri, sizin kendi gruplarýna katýlmanýzý isteyen sohbet kiþileri tarafýndan gönderilir. Mesaj kaydýrma hýzý Yeni mesajlarýn hangi hýzda gösterileceðini belirlemek için kullanýlýr. Sohbet kartvz. sýrala Sohbet kartvizitlerinin nasýl sýralanacaðýný belirlemek için kullanýlýr: Alfebetik veya Çevrimiçi durumu. Uygunl. yüklenmesi Sohbet kiþilerinizin çevrimiçi veya çevrimdýþý durum bilgilerinin nasýl güncelleneceðini belirlemek için Otomatik veya El ile seçeneðini belirleyin. Çevrimdýþý kartvizitler Çevrimdýþý durumda olan sohbet kartvizitlerinin sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceðini belirlemek için kullanýlýr. Kendi mesaj renginiz Gönderdiðiniz sohbet mesajlarýnýn rengini seçmek için kullanýlýr. Alýnan msj. rengi Aldýðýnýz sohbet mesajlarýnýn rengini seçmek için kullanýlýr. Sohbet bildirim sesi Yeni bir sohbet mesajý aldýðýnýzda çalýnan sesi deðiþtirmek için kullanýlýr. Sohbet gruplarýný ve kullanýcýlarýný bulma Grup aramak için, Sohbet gruplarý görünümündeyken Seçenek > Bul seçeneðini belirleyin. Grup ismi, Konu ve Üyeler e (kullanýcý kimliði) göre arama yapabilirsiniz. Kullanýcý aramak için, Sohbet kartviz. görünümündeyken Seçenek > Yeni Sohbet kartvz. > Sunucuda bul seçeneðini belirleyin. Kullanýcý ismi, Kullanýcý kimliði, Telefon numarasý ve E-posta adresi ne göre arama yapabilirsiniz. Sohbet gruplarýna katýlma Sohbet gruplarý görünümünde, kaydettiðiniz ya da katýlmýþ durumda olduðunuz sohbet gruplarýnýn listesi gösterilir. Kayýtlý bir sohbet grubuna katýlmak için tuþuna basýn. Sohbet grubundan ayrýlmak için Seçenek > Sohbet grubun. çýk seçeneðini belirleyin. 14

15 Sohbet Bir sohbet grubuna katýldýktan sonra, burada alýnýp gönderilen mesajlarý görüntüleyebilir ve kendi mesajlarýnýzý gönderebilirsiniz. Mesaj göndermek için, mesaj düzenleyicisi alanýna mesajýnýzý yazdýktan sonra tuþuna basýn. Bir katýlýmcýya özel bir mesaj göndermek için Seçenek > Özel mesaj gönder seçeneðini belirleyin. Aldýðýnýz özel bir mesajý yanýtlamak için, mesajý seçip Seçenek > Cevapla seçeneðini belirleyin. Çevrimiçi olan sohbet kartvizitlerini sohbet grubuna katýlmaya davet etmek için Seçenek > Davet gönder seçeneðini belirleyin. Belirli katýlýmcýlardan mesaj alýmýný engellemek için Seçenek > Engelleme seçenek. seçeneðini belirleyin. Sohbeti kaydetme Bir oturum sýrasýnda veya bir sohbet grubuna katýldýðýnýzda alýnýp gönderilen mesajlarý kaydetmek için Seçenek > Sohbeti kaydet seçeneðini belirleyin. Kaydý durdurmak için Seçenek > Kaydý durdur seçeneðini belirleyin. Kayýtlý sohbetleri görüntülemek için, ana görünümdeyken Kayýtlý sohbtlr. seçeneðini belirleyin. Oturum görüntüleme ve baþlatma Oturumlar görünümünde, devam eden bir oturumdaki oturum katýlýmcýlarýnýn listesi gösterilir. Sohbet ten çýktýðýnýzda devam eden oturumlar otomatik olarak kapanýr. Bir oturumu görüntülemek için, katýlýmcýya ilerleyip tuþuna basýn. Oturumu devam ettirmek için, mesajýnýzý yazýp tuþuna basýn. Oturumu kapatmadan oturum listesine geri dönmek için Geri seçeneðini belirleyin. Oturumu kapatmak için Seçenek > Oturumu bitir seçeneðini belirleyin. Yeni bir oturum baþlatmak için Seçenek > Yeni oturum seçeneðini belirleyin. Bir oturum katýlýmcýsýný sohbet rehberinize kaydetmek için Seçenek > Sohbet kartviz. ekle seçeneðini belirleyin. Gelen mesajlara otomatik cevaplar göndermek için Seçenek > Oto. cevaplamayý aç seçeneðini belirleyin. Mesaj almaya devam edersiniz. Sohbet 15

16 Sohbet Sohbet kartvizitleri Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet kartviziti listelerini alabilir veya kartvizit listesine yeni bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuda oturum açtýðýnýzda, önceden kullanýlan sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alýnýr. Sohbet sunucusu ayarlarý Seçenek > Ayarlar > Sunucu ayarlarý seçeneðini belirleyin. Ayarlarý, sohbet servisi veren servis saðlayýcýdan gelecek özel bir kýsa mesajla alabilirsiniz. Kullanýcý kimliðini ve þifreyi servise kaydolduðunuzda servis saðlayýcýnýzdan alýrsýnýz. Kullanýcý kimliðinizi ve þifrenizi bilmiyorsanýz, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Sunucular Tanýmlý tüm sohbet sunucularýnýn listesini görüntülemek için kullanýlýr. Standart sunucu Baðlanmak istediðiniz sohbet sunucusunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Sohbet baðlantý türü Sohbet i baþlattýðýnýzda otomatik olarak oturum açmak için, Uygu. açýlýþýnda seçeneðini belirleyin. Sohbet sunucularý listenize yeni bir sunucu eklemek için Sunucular > Seçenek > Yeni sunucu seçeneðini belirleyin. Þu ayarlarý girin: Sunucu ismi Sohbet sunucusunun adý Kull. eriþim noktasý Sunucu için kullanmak istediðiniz eriþim noktasý Web adresi Sohbet sunucusunun URL adresi Kullanýcý kimliði Kullanýcý kimliðiniz Þifre Oturum açma þifreniz. 16

17 Araçlar Ýnternet aramalarý Ýnternet aramasý servisi (þebeke servisi) ile internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. Not: Bu servisin kullanýlabilirliði ülke ve satýþ bölgesine göre farklýlýk gösterebilir. Ýnternet aramasý yapmak veya almak için cihazýnýz bir internet aramasý servisine baðlý olmalýdýr. tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Ýnternet tel. seçeneðini belirleyin. Bir internet aramasý servisine baðlanmak için, cihazýnýzýn kablosuz LAN eriþim noktasý gibi bir baðlantý þebekesinin kapsama alaný içinde olmasý gerekir. Önemli: Kablosuz LAN baðlantýnýzýn güvenliðini artýrmak için her zaman için mevcut þifreleme yöntemlerinden birini etkinleþtirin. Þifre kullanýmý, verilerinize yetkisiz eriþim riskini azaltýr. Fransa gibi bazý yerlerde kablosuz LAN kullanýmýnda kýsýtlamalar bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alýn. Kullanýlabilen eriþim noktalarý servis saðlayýcýya göre deðiþir. Ýnternet aramasý servisine baðlanmak için, listeden kullanýlabilen bir þebeke seçin ve Seç tuþuna basýn. ile iþaretlenen kayýtlý þebekeler, listede önce gösterilir. Baðlantýnýn kurulmasýný durdurmak istediðinizde Ýptal seçeneðini belirleyin. Servise baþarýyla baðlandýktan sonra, kullanýlan kablosuz LAN þebekesini bilinen bir eriþim noktasý olarak kaydedebilirsiniz. Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Servise baðlan Ýnternet aramasý servisi ve uygun baðlantý þebekesi bulunduðunda, servisle baðlantý kurmak için kullanýlýr. Servis baðl. kes Ýnternet aramasý servisine olan baðlantýyý kesmek için kullanýlýr. Servisi deðiþtir Cihaz birden çok servise baðlýyken giden aramalar için internet aramasý servisini seçmek üzere kullanýlýr. Bu seçenek, yalnýzca birden çok yapýlandýrýlmýþ servis bulunduðunda gösterilir. Servisi yapýlandýr Yeni servisleri yapýlandýrmak için kullanýlýr. Bu seçenek, yalnýzca yapýlandýrýlmamýþ servisler bulunduðunda gösterilir. Araçlar 17

18 Araçlar Þebekeyi kaydet O anda baðlý olduðunuz þebekeyi kaydetmek için kullanýlýr. Önceden kaydedilen þebekeler, baðlantý þebekeleri listesinde ile iþaretlenir. Bu seçenek, yalnýzca kaydedilmemiþ bir kablosuz LAN þebekesine baðlý olduðunuzda gösterilir. Gizli þebekeyi kullan Gizli bir kablosuz LAN þebekesini kullanarak internet aramasý servisine baðlanmak için kullanýlýr. Yenile Baðlantý þebekelerinin listesini el ile yenilemek için kullanýlýr. Kablosuz LAN þebekeniz listede yoksa bu seçeneði kullanýn. Liste ayrýca 15 saniyede bir otomatik olarak yenilenir. Ayarlar Ayarlarý deðiþtirmek için kullanýlýr. Çýkýþ Uygulamayý kapatmak için kullanýlýr. Kullanýlabilir seçenekler deðiþebilir. Cihazýnýz bir seferde yalnýzca bir kablosuz LAN eriþim noktasýna baðlanabilir. Ýki veya daha fazla Internet aramasý servisi (ayný eriþim noktasýný kullanan) kullanýyorsanýz, cihazýnýz ayný anda birden çok servise baðlý olabilir. Giden Ýnternet aramalarý için kullanýlan servis, baðlantý þebekelerinin listelendiði görünümde gösterilir ve Servisi deðiþtir seçeneði ile deðiþtirilebilir. Bir internet aramasý servisine baðlýyken, bekleme modunda gösterilir. Etkin beklemede Ýnternet tel. için bir kýsayolunuz olabilir veya kýsayolu buraya ekleyebilirsiniz. Ýnternet aramasý servisi ve eriþim noktasý kullanýlabiliyorsa, kýsayolu kullanarak el ile kaydolabilirsiniz. Ýnternet aramasý servisine zaten baðlýysanýz, cihaz size servis baðlantýsýný kesmek isteyip istemediðinizi sorar. Bekleme modunda bir internet aramasý yapmak için telefon numarasýný veya internet adresini girin ve tuþuna basýn. Harf ve sayý modu arasýnda geçiþ yapmak için # tuþunu basýlý tutun. Aramayý bitirmek için tuþuna basýn. Ayrýca Rehber ve Ýþlem kaydý öðelerinden de internet aramasý yapabilirsiniz. Rehber öðesinden arama yapmak için tuþuna basýn ve Rehber seçeneðini belirleyin, istediðiniz kartvizite ilerleyin ve Seçenek > Ýnternet aramasý seçeneðini belirleyin. Ýþlem kaydý öðesinden arama yapmak için tuþuna basýn ve Uygulamalar > Ýþlem kaydý > Son aramalar ve Cevapsýzlar Gelen aramalar veya Aranan num. seçeneðini belirleyin, istediðiniz kartvizite ilerleyin ve Seçenek > Ara > Ýnternet aramasý seçeneðini belirleyin. Ýnternet aramasý tercih edilen arama türü olarak ayarlanmýþsa ve cihazýnýz bir internet aramasý servisine baðlýysa, aramalar varsayýlan olarak internet aramasý olarak yapýlýr. 18

19 Cihazýnýz internet üzerinden sesli aramalarý (internet aramalarý) destekler. Cihazýnýz acil durum aramalarýný öncelikle hücresel þebekelerden yapmayý dener. Hücresel þebekeler kullanýlarak yapýlan acil durum aramasý baþarýlý olmazsa, cihazýnýz acil durum aramalarýný að aramasý saðlayýcýnýzdan yapmayý dener. Mevcut hücresel telefon iþletiminin doðasý gereði, acil durum aramalarý için mümkünse hücresel þebekeleri kullanmalýsýnýz. Hücresel þebeke kapsamýnýz varsa, acil durum aramasý yapmayý denemeden önce cep telefonunuzun açýk ve arama yapmaya hazýr olduðundan emin olun. Ýnternet telefonu kullanarak acil durum aramas yapma yeteneði, bir WLAN aðýnýn olmasýna ve að aramasý saðlayýcýnýzýn acil durum arama özelliklerini uygulamasýna baðlýdýr. Ýnternet telefonu acil durum arama yeteneðini kontrol etmek için að aramasý saðlayýcýnýzla temasa geçin. Ayarlar Ýnternet arama servislerinin ayarlarýný görmek için tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Ýnternet tel. > Ayarlar seçeneðini belirleyin. Giden aramalar için tercih edilen arama türünü görmek ve seçmek Seçenek > Deðiþtir > Varsayýlan arama türü > GSM veya Ýnternet aramasý seçeneðini belirleyin. Seçilen servisin servis ayarlarý görünümünü açmak için Seçenek > Aç seçeneðini belirleyin. Kullanýlabilir seçenekler deðiþebilir. Servis ayarlarý tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Ýnternet tel. > Seçenek > Ayarlar > Ayarlar: seçeneðini belirleyin. Servisin ayarlarýný görmek için Giriþ türü seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakilerden birini seçin: Otomatik Ýnternet aramasý servisinde otomatik olarak oturum açmak için kullanýlýr. Bilinen bir þebeke bulunduðunda, cihaz internet arama servisine otomatik olarak baðlanýr. El ile Ýnternet aramasý servisinde elle oturum açmak için kullanýlýr. Kablosuz LAN þebekeleri için otomatik oturum açma türü kullanýyorsanýz, cihaz düzenli olarak kablosuz LAN þebekelerini tarar ve bu nedenle batarya gücüne olan talep artar ve batarya ömrü azalýr. Ýnternet aramasý servisleri tarafýndan tanýnan baðlantý þebekelerini görmek için Kayýtlý baðl. þebekeleri seçeneðini belirleyin. Bu þebekeler otomatik oturum açma için kullanýlýr ve baðlantý þebekeleri listesinde ile iþaretlenir. Araçlar 19

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia E63 Kullanım Kılavuzu. Baskı 6.0

Nokia E63 Kullanım Kılavuzu. Baskı 6.0 Nokia E63 Kullanım Kılavuzu Baskı 6.0 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-437 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu. Baskı 4

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu. Baskı 4 Nokia E72 Kullanım Kılavuzu Baskı 4 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-530 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu

Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu 9355862 Issue 2 TR Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaylı

Nokia E55 Kullanım Kılavuzu. Baskı 4

Nokia E55 Kullanım Kılavuzu. Baskı 4 Nokia E55 Kullanım Kılavuzu Baskı 4 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-482 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı